Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag"

Transkript

1 Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag 1

2 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier og hvilket forhold har andelseieren til borettslaget?... 5 Hvem bestemmer i borettslaget?... 5 Generalforsamling... 6 Styret i borettslaget... 7 Hvorfor engasjere seg i styrearbeid?... 7 Hva kan styret bestemme alene, uten at sakene tas opp generalforsamlingen?... 8 Hvilke saker må styre legge fram for generalforsamlingen?... 8 Andelseiers rettigheter og plikter i borettslaget... 9 Hvilke rettigheter har jeg som andelseier?... 9 Hvilke plikter har jeg som andelseier?... 9 Spesielle regler i borettslaget Vedtekter Ordensregler Vedlikehold Andelseiers ansvar Borettslagets ansvar Forandringer og ombygging Oppvarming Brannsikring Forsikring Hvilke forsikringer har borettslaget? Hvilke forsikringer bør jeg ha? Vanlige Spørsmål Kan jeg overlate bruken av boligen til andre? Kan jeg skaffe meg et dyr når jeg bor i borettslag?

3 Er det frivillig å være med på dugnad? Hvem har ansvar for orden på fellesarealer og uteområder? Hvem skal vaske gangen og trappen? Hva gjør jeg med tett sluk på badet? Hva gjør jeg når jeg ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen? Hva brukes pengene jeg betaler i felleskostnader til? Hva er et boligbyggelag? Rettigheter og plikter som medlem av et boligbyggelag Når du skal selge boligen Boder Ordensregel for fellesrom Bruksanvisning for portelefon Programmering av ønsket ringetone FUKTSKADER Skader Oppbygging av vanntette gulv og vegger Gjennomføringer i membransjikt Gode råd om hvordan du unngår skader: VANNSKADER Korrekt montering av vaske- og oppvaskmaskiner i rom uten gulvsluk Korrekt montering av vaske- og oppvaskmaskiner i rom med gulvsluk Hvordan unngå vannskader i kjøkken og vaskerom? Garasjebrikke Utgangsnøkkel Grilling Parabol i borettslaget Husholdningsavfall Renhold Husdyr Lufting og ventilasjon Oppvarming av leilighet Vedlikehold av soveromsvinduer Navneskilt

4 Råd og tips for bruk av markise Råd og tips for bruk av rullegardin Sykler og barnevogner Driftslederens gjøremål Bestilling av Ringeklokke- og Postkasseskilt Bestilling av utvendige persienner Notatside for oppussing: HUSORDENSREGLER ALMINNELIGE ORDENSREGLER VEDTEKTER

5 Innledning Hva er en andelseier og hvilket forhold har andelseieren til borettslaget? Når du kjøper bolig i et borettslag er det formelt sett en andel i borettslaget du kjøper. Du blir derfor medeier i borettslaget sammen med de andre andelseierne. I dagligtalen sier vi at man har solgt eller kjøpt en borettslagsbolig. Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til. Borettslaget er som regel bygget med lån fra husbanken. Husbanklånet er et felleslån for hele borettslaget. Din del av felleslånet betaler du tilbake over felleskostnadene. I tillegg til dette felleslånet er det, når borettslaget er nytt, vanligvis satt som vilkår for å kjøpe andel i borettslaget at den første andelseieren skal betale et innskudd til borettslaget. Innskuddet er sikret med pant i borettslagets faste eiendom. Innskuddet er formelt sett et lån fra andelseieren til borettslaget, og går inn i finansieringen av borettslaget. Innskuddet kan ikke kreves tilbake og er rentefritt. Hvem bestemmer i borettslaget? I et borettslag er det andelseierne som bestemmer, enten direkte på generalforsamlingen eller indirekte ved at den daglige driften av borettslaget utføres av et styre som er valgt av generalforsamlingen og som er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Både styret og generalforsamlingen må imidlertid respektere lover, forskrifter, borettslaget vedtekter og ordensregler. Også bindende avtaler som er inngått av borettslaget må respekteres av generalforsamlingen. 5

6 Generalforsamling Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Alle borettslag skal hvert år ha en generalforsamling. Det er styret i borettslaget som innkaller andelseierne til generalforsamling. Generalforsamlingen er det organet der andelseierne utøver sin eierinteresse, og alle andelseiere har møte- og stemmerett, samt rett til å fremlegge saker og til å uttale seg. Generalforsamlingen kan fatte avgjørelser i en hvilken som helst sak. Det eneste kravet er at saken er klart oppgitt i innkallingen til generalforsamlingen. Avgjørelser fattes vanligvis ved flertall av de avgitte stemmene. Visse saker, som for eksempel endring av borettslagets vedtekter, krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. I disse tilfellene kreves det også at hovedinnholdet i forslaget er nevnt i innkallingen. På generalforsmaling skal styret legge fram årsregnskapet og årsberetningen og det skal foretas valg. Disse sakene skal alltid behandles på generalforsamlingen. Årsregnskapet og årsmeldingen skal godkjennes av generalforsamlingen. På generalforsamlingen stemmes det også over forslag til for eksempel rehabiliteringstiltak, oppsetting av nye balkonger og lignende. Det er generalforsamlingen som velger hvem som skal i styret. Styrelederen skal velges særskilt. Medlemmer til styret velges vanligvis blant andelseierne, men også personer som ikke er andelseiere kan velges til styret. Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Dette gjelder også juridiske personer, som kan eie flere andeler. En andelseier som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan gi en annen person fullmakt til å bruke sin stemme. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men fullmektigen kan også være andelseier i borettslaget. En person kan derfor maksimalt ha to stemmer på en generalforsamling, en som andelseier og en som fullmektig. Andelseieren kan når som helst kalle tilbake fullmakten. 6

7 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Andelseieren har også anledning til å ta med seg en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har imidlertid bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Styret i borettslaget Hvert borettslag må ha et styre, og styret skal ha en styreleder og minst to andre medlemmer. Styret er borettslagets utøvende organ og er ansvarlig for den daglige driften av borettslaget. Det er styret som representerer borettslaget. Nordensvei Brl. Består av en leder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem som møter på alle møtene. Hvorfor engasjere seg i styrearbeid? Styrets arbeidsoppgaver er varierte og utfordrende. Arbeidet som styremedlem vil gi deg kunnskap og erfaring på mange områder, som for eksempel planlegging og organisering av et rehabiliteringsprosjekt, møteledelse, konfliktløsning, økonomistyring, budsjettering, jus og kommunikasjon. Det å være styremedlem i et borettslag medfører varierende arbeidsmengder. Skal borettslaget for eksempel i gang med rehabiliteringstiltak, vil du som medlem av styret få mer å gjøre enn dersom borettslaget nettopp er ferdig med slikt tiltak. Du må være forberedt på at det kan være tidkrevende, men lærerikt arbeid. De som sitter i styret får vanligvis en godtgjørelse for dette arbeidet av borettslaget. Størrelsen på denne godtgjørelsen eller styrehonoraret som det gjerne kalles, fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er øverste myndighet hvor alle andelseiere har møte- og stemmerett Styret kan ikke fatte vedtak som fører med seg økonomiske utlegg på over 5 % av de årlige felleskostnadene 7

8 Hva kan styret bestemme alene, uten at sakene tas opp generalforsamlingen? Styret skal lede lagets virksomhet og er gitt myndighet til å treffe alle vedtak vedrørende borettslaget så fremt disse ikke er lagt til andre organ, enten i loven eller i borettslagets vedtekter. Hvilke saker må styre legge fram for generalforsamlingen? Noen vedtak er likevel ansett for å være så viktige at styret ikke kan fatte vedtak uten at generalforsamlingen samtykker. Dette gjelder blant annet ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold. Om noe går ut over vanlig forvaltning må alltid vurderes konkret, og både størrelsen på laget og tiltakets karakter kan ha betydning. Når styret er av den oppfatning at en sak er av en slik art at den krever samtykke fra generalforsamlingen, må saken derfor tas opp på en generalforsamling. Det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmene for å vedta slike saker. Hovedformålet med borettslaget er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig(borett). Borettslaget kan også drive virksomhet som henger sammen med boretten. Tiltak som henger sammen med andelseiernes borett kan for eksempel være: Ulike former for foreningsliv Mosjons-, idretts leke og andre fritidsarealer Daghjem, tilsynsordninger i hjemmet Beboerkantiner, fest- og møterom Felles vasker og fryseboksanlegg Felles kabel tv anlegg Transporttjenester Vaktmestertjenester Denne virksomheten behøver ikke å være fastsatt i vedtektene. Dersom virksomheten fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for laget på over 5 % av de årlige felleskostnadene krever dette imidlertid samtykke 8

9 fra generalforsamlingen med to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Som andelseier har du bruksrett til egen bolig Andelseiers rettigheter og plikter i borettslaget Hvilke rettigheter har jeg som andelseier? Den viktigste retten du har som andelseier, er den lovfestede bruksretten til en bolig i borettslaget. Denne særskilte bruksretten kalles borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bestem bolig i borettslaget samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis brukes til. Du har også rett til utøve dine eierinteresser ved å delta i på en generalforsamling og ved å stemme. Når boliger i borettslaget er til salgs, har du forkjøpsrett, det vil si rett til å gå foran andre som er interesserte i boligen ved å tre inn i en kjøpekontrakt som er inngått med en kjøper. Hvilke plikter har jeg som andelseier? Som andelseier plikter du å følge bestemmelsene i borettslagsloven, borettslagets vedtekter, samt borettslagets ordensregler. Av særlig praktisk betydning er plikten du har til å betale din andel av borettslagets kostnader. Din innbetaling til borettslaget kalles felleskostnader. Den største utgiftsposten er normalt renter og avdrag på borettslagets felleslån(fellesgjeld). Felleskostnadene skal også dekke andre utgifter borettslaget har, slik som utgifter til vedlikehold av borettslaget, kommunale avgifter, forsikring og honorar til forretningsfører og revisor. Mange borettslag har sentralvarme og da vil utgifter til strøm og olje være en betydelig utgift. Det er viktig å betale felleskostnadene. Hvis du ikke gjør det vil det påløpe ekstrakostnader og borettslaget kan kreve boligen din solgt for å få dekket de felleskostnadene du skylder. 9

10 Spesielle regler i borettslaget Vedtekter De viktigste reglene for et borettslag er, i tillegg til borettslagsloven, vedtektene. Alle borettslag skal ha vedtekter, og det er viktig at du som andelseier setter deg inn i disse. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om: Formålet med borettslaget, forretningskontor og tilknytningsforhold Andeler og andelseiere Overføring av andel og godkjenning av andelseiere Boretten og bruksoverlatelse (utleie og utlån av boligen) Fordelingen av vedlikeholdsansvaret Pålegg om salg og fravikelse (utkastelse) Felleskostnader Styret og generalforsamlingen Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern Skal borettslaget vedtektsfeste noe, eller endre eksisterende vedtektsbestemmelser, må saken behandles på generalforsamlingen. På generalforsamlingen må to tredjedeler av de avgitte stemmene være for forslaget om ny vedtekt/vedtektsendring. Ordensregler De fleste borettslag har visse regler for beboernes bruk av boligen og fellesarealene. Disse reglene blir kalt ordensregler og er av mer praktisk art enn vedtektene. Reglene kan sammenliknes med trafikkregler for bomiljøet. Hensikten med ordensreglene er å sikre god husorden og forsvarlig bruk av eiendommen. Dette er igjen er ment å fremme trivsel og godt naboskap for dem som bor i laget. Hvilke ordensregler som er vedtatt i et borettslag vil variere. 10

11 Ordensregler inneholder regler om: Ro og orden Bruk av boligen, innvendige fellesarealer som boder, loft og kjeller og utvendige fellesarealer Dyrehold Ordensreglene kan fastsettes av styret, men vil normalt bli fastsatt på generalforsamlingen. Vedlikehold Vedlikeholdsansvaret i borettslaget er fordelt mellom andelseierne og borettslaget, og den nærmere fordelingen finner du først og fremst i borettslagets vedtekter. Litt unøyaktig sier man gjerne at andelseier har ansvaret for det indre vedlikeholdet av boligen, mens borettslaget har ansvaret for det ytre vedlikeholdet samt fellesarealene. I NBBLs standardvedtekter er vedlikeholdsansvaret fordelt på den måten som beskrives nedenfor: Andelseiers ansvar - indre vedlikehold Andelseier plikter å holde boligen og andre rom og annet areal som hører boligen til i forsvarlig stand. Det vil si i en slik stand at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre. Eksempel på skade er skader på gjenstander eller bygninger som følge av lekkasjer fra utette vannrør eller baderom. Et annet eksempel er fuktskader som følge av stengte ventiler eller feil og mangler på elektriske anlegg som fører til røykutvikling eller brann. Ulempe kan for eksempel være når vedlikeholdet er så dårlig at det oppstår vond lukt i oppgangen eller lignende plager for andre. Det den enkelte andelseier skal vedlikeholde i boligen omfatter slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker apparater, tapet, gulvbelegg, vegg- gulv- og himlingsplater, 11

12 skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Innsiden av ytterdører og balkonger omfattes også. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og/eller utskifting av slike ting, men ikke alle. Du har for eksempel ikke adgang til å skifte ut vinduer eller ytterdører til boligen. Sjekk derfor nøye vedtektene i ditt borettslag nøye! Videre er det andelseier som har ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal rense eventuelle sluk på verandaer og balkonger. Det er også andelseiers ansvar å utbedre tilfeldig skade på boligen, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Det er viktig å være klar over at dersom vedlikeholdet forsømmes eller oppussingsarbeider foretatt i boligen ikke er fagmessig utført og skader oppstår, kan du komme i erstatningsansvar overfor borettslaget og de andre andelseierne. Har du ønske om å pusse opp badet, skal du ta kontakt med styret i borettslaget på forhånd og presentere dine planer. Styret skal i h.h.t nye lover/hms ha oversikt over rehabilitering av bad samt våtrom. Du vil i denne prosessen få tilbakemelding med opplysninger om skifte av grenrør og/eller om styret har planlagt rehabilitering som kan få betydning for arbeidet, og om tiltaket krever samtykke fra borettslaget. 12

13 Borettslagets ansvar - ytre vedlikehold Borettslaget har ansvar for alt vedlikehold som ikke er andelseiernes ansvar. Det gjelder for det første en plikt til å holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand. Denne plikten omfatter blant annet fellesarealer slikt som oppganger, fasader, felles loft, kjellere og uteområder. Lagets vedlikeholdsplikt omfatter også felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligene. Utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler er det også borettslaget som skal stå for. Selv om borettslaget har ansvaret for det bygningsmessige vedlikeholdet og vedlikehold av fellesanlegg skal du, hvis du oppdager feil, mangler eller skader, gi beskjed til styret. Gi Beskjed til styret om mangler og feil Forandringer og ombygging Andelseier har som utgangspunkt rett til å foreta endringer i boligen så fremt det ikke fører til skade eller ulempe for andre. Slike endringer kan være å: Installere nytt bad Skifte grenrør Skifte kjøkkeninnredning Fjerne eller sette opp lettvegger og innerdører Andre endringer krever samtykke fra borettslaget. Dette gjelder for eksempel: Påbygg eller endringer av loft og kjeller til beboelsesrom Inngrep i felles rør, ledning, kanaler og fellesinstallasjoner Bytting eller innsetting av nye vinduer og skifte av ytterdører Reparasjon eller utskifting av bjelkelag og bærende konstruksjoner 13

14 Reparasjon eller utskiftning av sluk, rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner Har du eller en annen av boligens brukere en funksjonshemming kan du med godkjenning fra styret gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendig på grunn av brukerens funksjonshemming. Dette kan være installasjon av rampe i trappen, terskelfrie dører, elektrisk døråpner eller trappeheis. Styret kan bare nekte hvis det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være at trappeoppgangen blir uegnet som rømningsvei hvis trappeheis blir installert. Grensen for hva som kan gjøres uten samtykke og hva som krever samtykke er ikke alltid lett å se. Dersom du er i tvil, ta kontakt med styret. Oppvarming Andelseieren plikter å sørge for at boligen er oppvarmet slik at ikke rør fryser. Frosne rør kan medføre skader i boligen eller i andre boliger i borettslaget. Andelseierne kan bli ansvarlig for slike skader. Brannsikring Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler og det skal finnes manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Styret kjøper og leverer ut brannslokningsapparat og røykvarsler til beboerne hvert tiende år. Det er andelseiers ansvar å montere slikt utstyr i leiligheten, samt sikre seg at slikt utstyr eksisterer i leiligheten ved kjøp. Røykvarslere skal du montere i taket, minst 50 cm fra veggen. Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batterier begynner å bli dårlig. 14

15 Alle boliger skal også ha egnet slokkeutstyr. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å påse at utstyret er i orden. Egnet slokkeutstyr er husbrannslange eller et seks kilos pulverapparat. Det beste er å ha begge deler. Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret. Håndslokkeapparatet kontrolleres ved å se om manometerpilen står på det grønne feltet. Dette bør gjøres en gang per måned. Du bør en gang i året vende apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom det er feil ved brannvarsleren eller slokkingsutstyret, plikter du som beboer å utbedre forholdet. Du bør også være oppmerksom på at din egen hjem- og innboforsikring kan ha gitt deg en rabatt mot at du er pålagt enda strenger sikkerhetsregler enn det som er beskrevet her. Forsikring Hvilke forsikringer har borettslaget? De fleste borettslag og sameier tegner i dag en totalforsikring. I tillegg til de vanlige forsikringene som vann, - brann, - og innbruddskader dekker totalforsikring blant annet også tilbygg, dugnad (ulykke under dugnad), rettshjelp og ansvarsforsikringer for borettslaget. Du finner mer informasjon på som vi er forsikret hos og Hvilke forsikringer bør jeg ha? Totalforsikringen for borettslag gjelder imidlertid ikke for det som er inne i din bolig. Det er derfor viktig at du sørger for å tegne en egen hjem- og innboforsikring, som dekker tap ved innbrudd, brann og annen skade. Som medlem i et boligbyggelag har du tilgang til gode og rimelige forsikringer. Se eller kontakt Bori for ytterligere informasjon. 15

16 Vanlige Spørsmål Kan jeg overlate bruken av boligen til andre? Utgangspunktet er at den som er andelseier i borettslaget skal bo i boligen og at bruksoverlating krever samtykke fra styret. Men der er en rekke unntak som gir andelseierne mulighet for bruksoverlating. Hvis du skal bo i boligen selv kan du overlate bruken av et eller flere rom til andre uten at du trenger å søke borettslaget. Videre finnes det en rekke forhold som gir deg en rett til bruksoverlating hvor styret må godkjenne hvis vilkårene foreligger. Du kan for eksempel overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom du selv eller en av dine nærstående har bodd i boligen minst ett av de siste to årene. Du skal riktignok ha godkjenning fra styret, men styret kan bare nekte hvis det legges til grunn at den brukeren du vil overlate boligen til ikke vil opptre skikkelig. Det er også fritt fram for andelseieren å overlate bruken av boligen til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, det vil si blant annet til barn eller foreldre. I sistnevnte tilfelle gjelder det ingen begrensing i tid. Skal du være borte midlertidig som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller av andre tungtveiende grunner kan du også overlate bruken av boligen til andre. Kan jeg skaffe meg et dyr når jeg bor i borettslag? Andelseiere som ønsker å holde dyr, må søke borettslaget om tillatelse til dette og bør i søknaden oppgi hvilke grunner de har for dyreholdet. Er det frivillig å være med på dugnad? Dugnad i borettslag skal være frivillig og skal gi andelseierne mulighet for hyggelig samhandling med hverandre i tillegg til at borettslaget får utført enklere vedlikeholdsoppgaver som for eksempel rydding av fellesarealer og grøntområder. En dugnad eller to i året vil i tillegg spare borettslaget for utgifter til vedlikehold. 16

17 Hvem har ansvar for orden på fellesarealer og uteområder? Orden på fellesarealer og uteområder er i utgangspunktet en del av det vedlikeholdsansvaret som faller på borettslaget. Det er vanlig at dette arbeidet utføres av driftsleder dersom borettslaget har en driftsleder. Det kjøpes tjenester for snømåking, stell av grøntarealer og oppfølging av tekniske installasjoner i fellesareal. Som andelseier i borettslaget er du også medeier i fellesarealer, og det bør derfor være i din egen interesse å holde fellesrom/uteområder i orden. Hvem skal vaske gangen og trappen? I noen borettslag er dette ansvaret fordelt slik at andelseierne selv har ansvaret for trappevasken og vasker for eksempel etter tur. Tidligere var dette den vanlige løsningen, men i dag har mange borettslag gått over til å ansette et vaskebyrå eller en annen person som tar seg av vasking av fellesarealer. Vi har avtale med et firma for utføring av trappevask. Hva gjør jeg med tett sluk på badet? Det er ditt ansvar å holde i stand og rense tett sluk, på samme måten som det ditt ansvar å stake opp og rense innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles- /hovedledning. Hva gjør jeg når jeg ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen? Hvis du som andelseier ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen, må du gi styret beskjed om dette innen den fristen som er satt i varselet om generalforsamling fra styret. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen, slik at styret må motta forslaget innen fristen, slik at forslaget kan tas med i innkallingen til generalforsamlingen. Hva brukes pengene jeg betaler i felleskostnader til? Felleskostnadene i et borettslag dekker driften av borettslaget. Den største utgiften er normalt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Som andelseier kan du trekke fra rentekostnadene på selvangivelsen din 17

18 på lik linje med renter på andre lån. Felleskostnadene dekker også kommunale avgifter, samt vedlikehold av borettslaget. Mange borettslag har sentralvarme, og i de tilfellene vil utgifter til strøm, olje og oppvarming av varmtvann være en betydelig utgift. Kostnader til forsikring, lønn, forretningsførsel og revisjonskostnader dekkes også over felleskostnadene. Felleskostnadene dekker driften av borettslaget Hva er et boligbyggelag? Et boligbyggelag er et samvirkeforetak, og er alltid åpent for nye medlemmer. Boligbyggelagenes hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for medlemmene. Boligbyggelaget tar initiativ til bygging av nye borettslag eller andre typer boliger for sine medlemmer. Boligbyggelag kan også drive andre typer virksomheter til beste for medlemmene. Som forretningsfører for borettslaget utfører boligbyggelaget ulike oppgaver for borettslaget. Typiske oppgaver for boligbyggelaget er slikt som å: Kreve inn felleskostnader Betale regninger Følge opp borettslagets lån Føre regnskap Bistå ved vedlikeholdsbehov Hjelpe styret i borettslaget Mange boligbyggelag tilbyr også: Eiendomsmegling Medlemsfordeler Vaktmestertjenester Barnehager Formidling av boliglån Andre bolig relaterte tjenester 18

19 Rettigheter og plikter som medlem av et boligbyggelag Et boligbyggelag skal til enhver tid være åpent for nye andelseiere eller medlem som man sier i dagligtale. Den som ønsker å bli medlem i boligbyggelaget må melde seg inn. Han må betale for andelen i boligbyggelaget, som etter loven skal være på minimum kr.300,- for nye medlemmer. I tillegg må det også betales en årskontingent. Medlemmenes ansvar for boligbyggelagets økonomiske forpliktelser er begrenset til det innbetalt andelsbeløpet. Som medlem har du anledning til å ta del i styringen av laget gjennom deltakelse på generalforsamlingen. I de fleste boligbyggelagene blir medlemmene representert på generalforsamlingen ved delegerte som velges henholdsvis på særskilte valgmøter for ikke boende andelseiere og ved valg i borettslagene for delegerte fra de boende andelseierne. Som medlem i boligbyggelaget er din kanskje største medlemsfordel at du får mulighet for tildeling av bolig i nye prosjekter som laget har satt i gang, og videre at du kan benytte din forkjøpsrett når boliger i de tilknyttede borettslagene blir solgt. Når du skal selge boligen Boligbyggelaget kan hjelpe deg med salg av boligen. De kan utarbeide salgsoppgave, innhente takst, sørge for annonsering og visning, avholde budrunder og skrive kjøpekontrakt, samt foreta det økonomiske oppgjøret mv. 19

20 Boder Fellesrom i kjeller har beboer på eget initiativ valgt å bruke til oppbevaringsplass ved oppføring av egne boder. Hvis man ikke har, og ønsker å oppføre en bod for boligen, ta kontakt med resten av oppgangen og eventuelt oppgangstillitsvalgt. Det stilles forutsetninger fra styret om at plass til oppføring finnes på eksisterende fellesområde avsatt til boder. Ordensregel for fellesrom Alle fellesrom skal til enhver tid være ryddig. Det skal ikke sette igjen søppel av noe slag på fellesrommene. Skal man sette fra seg søppel el. lignende, skal egne boder benyttes frem til det kommer containere i forbindelse med dugnad. Alle stoppekraner skal til enhver tid ha fri tilgang, og det er ingen unntak, midlertidig eller annet, fra denne regel! 20

21 Bruksanvisning for portelefon Grønn LED (venstre) Anrop/Samtalefunksjon Rød LED (Høyre) Signal avslått Døråpnerknapp Ringesignal på Ringesignal av Maksimal ringestyrke Minimal ringestyrke Programmering av ønsket ringetone (NB! Rør må ligge på under programmeringen) Slå AV og deretter PÅ AV/PÅ bryter i rask rekkefølge Innen 3 sek. Trykkes døråpnerknapp inn og slippes igjen slik at både GRØNN og RØD LED lyser Trykk deretter inn døråpnerknappen, for hvert trykk vil De høre en ny tone. Når ønsket tone er funnet vent til GRØNN og RØD LED slukker Er ringeknappen utenfor leilighets dør tilkoplet telefonen gjentas pos. 1-2 deretter settes AV/PÅ bryter for signal i AV posisjon før punkt 3 utføres. 21

22 FUKTSKADER Dette skrivet er tatt ut av en brosjyre utarbeidet av vannskadekontoret ved Byggforsk i samarbeid med forsikringsselskapene i Norge, Statens bygningstekniske etat, rørbransjen og Oslo Vann- og Avløpsverk. Deler av vegger og gulv i våtrom som kan bli utsatt for fukt (våtsoner), skal ha vanntette konstruksjoner. Samme krav bør stilles til våtsoner i kjøkken og wc-rom. Gulv i bad og vaskerom skal være vanntett i utførelse. I våtsoner skal man som hovedregel unngå å bore hull. Hull for utstyr som må henges på vegg skal utføres som vist på tegningen over. Husk å avfette områder som tettes med fugemasse. 22

23 Skader Til tross for at vi bygger dyrere våtrom nå enn tidligere, har skadeomfanget i våtrom økt mye de siste årene. De aller fleste skadene skyldes at vann trenger inn i gulv og vegg. Utsatte steder er: Flisfuger og manglende membran Rørgjennomføringer, sluk og skruehull Skjøter i våtromstapet Overgang vegg/gulv og i hjørner Skjulte rør og rørforbindelser Skadene er mest vanlige der det foregår dusjing direkte på vegg og gulv, samt i forbindelse med lekkasjer fra vann- og avløpsinstallasjoner. Normalt tillates ikke skjøte på skjulte ledninger. Benytt derfor kun hele rør eller VSK-kontrollerte rør i rør systemer dersom rørene skal legges skjult. (VSK: vannskadekontoret) Steder som er spesielt utsatt for fukt- og lekkasjeskader i våtrom. 23

24 Oppbygging av vanntette gulv og vegger Gulv og vegger i våtrom skal ha et vanntett sjikt for å hindre at fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen. Det vanntette sjiktet kan være et overflatebelegg, f.eks. et kompakt vinylbelegg eller en baderomsplate. Flislagte flater skal alltid ha et vanntett sjikt under flisene (membran), fordi vann kan trenge gjennom flisfugene ved dusjing. Membranen kan f.eks. være en påsmøringsmembran, en foliemembran eller annen egnet, vanntett konstruksjon. Gjennomføringer i membransjikt Alle gjennomføringer i membransjiktene, gulvsluk, rørgjennomføringer, skruehull samt alle overganger mellom materialer og konstruksjoner, skal utføres vanntett. Det skal være fall til gulvsluk. Gulvsluket skal festes godt til konstruksjonen. Eksempler på plassering og montering av sluk finnes bl.a. i Byggebransjens Våtromsnorm og i NBI Håndbok 42, Rør og Våtrom. Figuren viser eksempler på vanlig benyttede vanntette gulv- og veggkonstruksjoner. Vinylbelegg fungerer både som overflatebelegg og membran. Overflatebelegg av fliser direkte på en påsmøringsmembran. Baderomsplater på vegg fungerer som tett sjikt. (Husk å forsegle skjøter og kant mot gulv.) I gulvet ligger foliemembran under påstøp og fliser. 24

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no

Veigin Borettslag. - et fint sted å bo. Internett: veigin.no 1 E-post: styret@veigin.no Veigin Borettslag - et fint sted å bo Internett: veigin.no 1 Velkommen til Veigin Borettslag Styret vil med dette informasjonsheftet ønske velkommen som ny andelseier i Veigin Borettslag. Borettslaget

Detaljer

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag

Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag. Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Beboerbrosjyre for Nedre Ravnåsen borettslag Utgitt: 2011 (3. utgave) Nedre Ravnåsen Borettslag Innholdsfortegnelse: Informasjon om styret 4 Generell informasjon om borettslaget 6 Bakgrunn 6 Histoie 6

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg

Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Eiendomsmegler Krogsveen AS v/g. Kronberg Infoland-2164773 8/165 23.04.14 Megleropplysninger Vi viser til forespørsel av 220414. Boligselskap: 8 Frydenberg Borettslag Organisasjonsnr: 948.322.447 Andelseier:

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Flaen borettslag org nr 948180367 vedtatt på ordinær generalforsamling den 06.06.2006 endret på ordinær generalforsamling den 09.05.2007 endret på ordinær generalforsamling den 29.04.2009

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet.

Se for øvrig vedlagte kart. Området er skiltet. Oppdragsnummer 050010 Eiendomstype Adresse Selger Beliggenhet Adkomst 102 borettslagsleiligheter som vil bli fordelt på 3 borettslag, Hvervenbakken borettslag, Hvervenenga borettslag og Hverventunet borettslag.

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Turbinen 1 borettslag org nr 991 499 256. V edtatt på stiftelsesmøtet den 12.06.07. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Turbinen 1 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 BORETTSLAGET HEIMDAL II INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 8. JUNI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 7 REVISJONSBERETNING SIDE 8 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 SPOVEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 2 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 3 4 REVISJONSBERETNING SIDE 5 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard.

Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering og livsløpstandard. Rygge Senior Bo gir deg trygghet! 8 nye leiligheter for dere over 50 år. Husbankfinansiering

Detaljer

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl VEDTEKTER for SKOGBRYNET BORETTSLAG Org nr: 848 677 582 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. april 1982,sist endret 26. mai 2014. 1 NAVN, LAGSFORM, FORMÅL

Detaljer

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

VOIEBYEN PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien 8 C

VOIEBYEN PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien 8 C PÅKOSTET LEILIGHET PENT OPPUSSET VOIEBYEN Prisantydning: Kr. 1 450 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 665 029,- + omk. Påkostet leilighet med stor innglasset balkong. Solrikt og usjenert. Skuteveien

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2005. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer