Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag"

Transkript

1 Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag 1

2 Innholdsfortegnelse Håndbok for andelseiere i Nordensvei borettslag... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 5 Hva er en andelseier og hvilket forhold har andelseieren til borettslaget?... 5 Hvem bestemmer i borettslaget?... 5 Generalforsamling... 6 Styret i borettslaget... 7 Hvorfor engasjere seg i styrearbeid?... 7 Hva kan styret bestemme alene, uten at sakene tas opp generalforsamlingen?... 8 Hvilke saker må styre legge fram for generalforsamlingen?... 8 Andelseiers rettigheter og plikter i borettslaget... 9 Hvilke rettigheter har jeg som andelseier?... 9 Hvilke plikter har jeg som andelseier?... 9 Spesielle regler i borettslaget Vedtekter Ordensregler Vedlikehold Andelseiers ansvar Borettslagets ansvar Forandringer og ombygging Oppvarming Brannsikring Forsikring Hvilke forsikringer har borettslaget? Hvilke forsikringer bør jeg ha? Vanlige Spørsmål Kan jeg overlate bruken av boligen til andre? Kan jeg skaffe meg et dyr når jeg bor i borettslag?

3 Er det frivillig å være med på dugnad? Hvem har ansvar for orden på fellesarealer og uteområder? Hvem skal vaske gangen og trappen? Hva gjør jeg med tett sluk på badet? Hva gjør jeg når jeg ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen? Hva brukes pengene jeg betaler i felleskostnader til? Hva er et boligbyggelag? Rettigheter og plikter som medlem av et boligbyggelag Når du skal selge boligen Boder Ordensregel for fellesrom Bruksanvisning for portelefon Programmering av ønsket ringetone FUKTSKADER Skader Oppbygging av vanntette gulv og vegger Gjennomføringer i membransjikt Gode råd om hvordan du unngår skader: VANNSKADER Korrekt montering av vaske- og oppvaskmaskiner i rom uten gulvsluk Korrekt montering av vaske- og oppvaskmaskiner i rom med gulvsluk Hvordan unngå vannskader i kjøkken og vaskerom? Garasjebrikke Utgangsnøkkel Grilling Parabol i borettslaget Husholdningsavfall Renhold Husdyr Lufting og ventilasjon Oppvarming av leilighet Vedlikehold av soveromsvinduer Navneskilt

4 Råd og tips for bruk av markise Råd og tips for bruk av rullegardin Sykler og barnevogner Driftslederens gjøremål Bestilling av Ringeklokke- og Postkasseskilt Bestilling av utvendige persienner Notatside for oppussing: HUSORDENSREGLER ALMINNELIGE ORDENSREGLER VEDTEKTER

5 Innledning Hva er en andelseier og hvilket forhold har andelseieren til borettslaget? Når du kjøper bolig i et borettslag er det formelt sett en andel i borettslaget du kjøper. Du blir derfor medeier i borettslaget sammen med de andre andelseierne. I dagligtalen sier vi at man har solgt eller kjøpt en borettslagsbolig. Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til. Borettslaget er som regel bygget med lån fra husbanken. Husbanklånet er et felleslån for hele borettslaget. Din del av felleslånet betaler du tilbake over felleskostnadene. I tillegg til dette felleslånet er det, når borettslaget er nytt, vanligvis satt som vilkår for å kjøpe andel i borettslaget at den første andelseieren skal betale et innskudd til borettslaget. Innskuddet er sikret med pant i borettslagets faste eiendom. Innskuddet er formelt sett et lån fra andelseieren til borettslaget, og går inn i finansieringen av borettslaget. Innskuddet kan ikke kreves tilbake og er rentefritt. Hvem bestemmer i borettslaget? I et borettslag er det andelseierne som bestemmer, enten direkte på generalforsamlingen eller indirekte ved at den daglige driften av borettslaget utføres av et styre som er valgt av generalforsamlingen og som er ansvarlig overfor generalforsamlingen. Både styret og generalforsamlingen må imidlertid respektere lover, forskrifter, borettslaget vedtekter og ordensregler. Også bindende avtaler som er inngått av borettslaget må respekteres av generalforsamlingen. 5

6 Generalforsamling Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Alle borettslag skal hvert år ha en generalforsamling. Det er styret i borettslaget som innkaller andelseierne til generalforsamling. Generalforsamlingen er det organet der andelseierne utøver sin eierinteresse, og alle andelseiere har møte- og stemmerett, samt rett til å fremlegge saker og til å uttale seg. Generalforsamlingen kan fatte avgjørelser i en hvilken som helst sak. Det eneste kravet er at saken er klart oppgitt i innkallingen til generalforsamlingen. Avgjørelser fattes vanligvis ved flertall av de avgitte stemmene. Visse saker, som for eksempel endring av borettslagets vedtekter, krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. I disse tilfellene kreves det også at hovedinnholdet i forslaget er nevnt i innkallingen. På generalforsmaling skal styret legge fram årsregnskapet og årsberetningen og det skal foretas valg. Disse sakene skal alltid behandles på generalforsamlingen. Årsregnskapet og årsmeldingen skal godkjennes av generalforsamlingen. På generalforsamlingen stemmes det også over forslag til for eksempel rehabiliteringstiltak, oppsetting av nye balkonger og lignende. Det er generalforsamlingen som velger hvem som skal i styret. Styrelederen skal velges særskilt. Medlemmer til styret velges vanligvis blant andelseierne, men også personer som ikke er andelseiere kan velges til styret. Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Dette gjelder også juridiske personer, som kan eie flere andeler. En andelseier som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan gi en annen person fullmakt til å bruke sin stemme. Ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier, men fullmektigen kan også være andelseier i borettslaget. En person kan derfor maksimalt ha to stemmer på en generalforsamling, en som andelseier og en som fullmektig. Andelseieren kan når som helst kalle tilbake fullmakten. 6

7 Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden har rett til å være tilstede og til å uttale seg. Andelseieren har også anledning til å ta med seg en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har imidlertid bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. Styret i borettslaget Hvert borettslag må ha et styre, og styret skal ha en styreleder og minst to andre medlemmer. Styret er borettslagets utøvende organ og er ansvarlig for den daglige driften av borettslaget. Det er styret som representerer borettslaget. Nordensvei Brl. Består av en leder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem som møter på alle møtene. Hvorfor engasjere seg i styrearbeid? Styrets arbeidsoppgaver er varierte og utfordrende. Arbeidet som styremedlem vil gi deg kunnskap og erfaring på mange områder, som for eksempel planlegging og organisering av et rehabiliteringsprosjekt, møteledelse, konfliktløsning, økonomistyring, budsjettering, jus og kommunikasjon. Det å være styremedlem i et borettslag medfører varierende arbeidsmengder. Skal borettslaget for eksempel i gang med rehabiliteringstiltak, vil du som medlem av styret få mer å gjøre enn dersom borettslaget nettopp er ferdig med slikt tiltak. Du må være forberedt på at det kan være tidkrevende, men lærerikt arbeid. De som sitter i styret får vanligvis en godtgjørelse for dette arbeidet av borettslaget. Størrelsen på denne godtgjørelsen eller styrehonoraret som det gjerne kalles, fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen er øverste myndighet hvor alle andelseiere har møte- og stemmerett Styret kan ikke fatte vedtak som fører med seg økonomiske utlegg på over 5 % av de årlige felleskostnadene 7

8 Hva kan styret bestemme alene, uten at sakene tas opp generalforsamlingen? Styret skal lede lagets virksomhet og er gitt myndighet til å treffe alle vedtak vedrørende borettslaget så fremt disse ikke er lagt til andre organ, enten i loven eller i borettslagets vedtekter. Hvilke saker må styre legge fram for generalforsamlingen? Noen vedtak er likevel ansett for å være så viktige at styret ikke kan fatte vedtak uten at generalforsamlingen samtykker. Dette gjelder blant annet ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold. Om noe går ut over vanlig forvaltning må alltid vurderes konkret, og både størrelsen på laget og tiltakets karakter kan ha betydning. Når styret er av den oppfatning at en sak er av en slik art at den krever samtykke fra generalforsamlingen, må saken derfor tas opp på en generalforsamling. Det kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmene for å vedta slike saker. Hovedformålet med borettslaget er å gi andelseierne bruksrett til egen bolig(borett). Borettslaget kan også drive virksomhet som henger sammen med boretten. Tiltak som henger sammen med andelseiernes borett kan for eksempel være: Ulike former for foreningsliv Mosjons-, idretts leke og andre fritidsarealer Daghjem, tilsynsordninger i hjemmet Beboerkantiner, fest- og møterom Felles vasker og fryseboksanlegg Felles kabel tv anlegg Transporttjenester Vaktmestertjenester Denne virksomheten behøver ikke å være fastsatt i vedtektene. Dersom virksomheten fører med seg økonomiske ansvar eller utlegg for laget på over 5 % av de årlige felleskostnadene krever dette imidlertid samtykke 8

9 fra generalforsamlingen med to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. Som andelseier har du bruksrett til egen bolig Andelseiers rettigheter og plikter i borettslaget Hvilke rettigheter har jeg som andelseier? Den viktigste retten du har som andelseier, er den lovfestede bruksretten til en bolig i borettslaget. Denne særskilte bruksretten kalles borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bestem bolig i borettslaget samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis brukes til. Du har også rett til utøve dine eierinteresser ved å delta i på en generalforsamling og ved å stemme. Når boliger i borettslaget er til salgs, har du forkjøpsrett, det vil si rett til å gå foran andre som er interesserte i boligen ved å tre inn i en kjøpekontrakt som er inngått med en kjøper. Hvilke plikter har jeg som andelseier? Som andelseier plikter du å følge bestemmelsene i borettslagsloven, borettslagets vedtekter, samt borettslagets ordensregler. Av særlig praktisk betydning er plikten du har til å betale din andel av borettslagets kostnader. Din innbetaling til borettslaget kalles felleskostnader. Den største utgiftsposten er normalt renter og avdrag på borettslagets felleslån(fellesgjeld). Felleskostnadene skal også dekke andre utgifter borettslaget har, slik som utgifter til vedlikehold av borettslaget, kommunale avgifter, forsikring og honorar til forretningsfører og revisor. Mange borettslag har sentralvarme og da vil utgifter til strøm og olje være en betydelig utgift. Det er viktig å betale felleskostnadene. Hvis du ikke gjør det vil det påløpe ekstrakostnader og borettslaget kan kreve boligen din solgt for å få dekket de felleskostnadene du skylder. 9

10 Spesielle regler i borettslaget Vedtekter De viktigste reglene for et borettslag er, i tillegg til borettslagsloven, vedtektene. Alle borettslag skal ha vedtekter, og det er viktig at du som andelseier setter deg inn i disse. Vedtektene inneholder blant annet bestemmelser om: Formålet med borettslaget, forretningskontor og tilknytningsforhold Andeler og andelseiere Overføring av andel og godkjenning av andelseiere Boretten og bruksoverlatelse (utleie og utlån av boligen) Fordelingen av vedlikeholdsansvaret Pålegg om salg og fravikelse (utkastelse) Felleskostnader Styret og generalforsamlingen Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern Skal borettslaget vedtektsfeste noe, eller endre eksisterende vedtektsbestemmelser, må saken behandles på generalforsamlingen. På generalforsamlingen må to tredjedeler av de avgitte stemmene være for forslaget om ny vedtekt/vedtektsendring. Ordensregler De fleste borettslag har visse regler for beboernes bruk av boligen og fellesarealene. Disse reglene blir kalt ordensregler og er av mer praktisk art enn vedtektene. Reglene kan sammenliknes med trafikkregler for bomiljøet. Hensikten med ordensreglene er å sikre god husorden og forsvarlig bruk av eiendommen. Dette er igjen er ment å fremme trivsel og godt naboskap for dem som bor i laget. Hvilke ordensregler som er vedtatt i et borettslag vil variere. 10

11 Ordensregler inneholder regler om: Ro og orden Bruk av boligen, innvendige fellesarealer som boder, loft og kjeller og utvendige fellesarealer Dyrehold Ordensreglene kan fastsettes av styret, men vil normalt bli fastsatt på generalforsamlingen. Vedlikehold Vedlikeholdsansvaret i borettslaget er fordelt mellom andelseierne og borettslaget, og den nærmere fordelingen finner du først og fremst i borettslagets vedtekter. Litt unøyaktig sier man gjerne at andelseier har ansvaret for det indre vedlikeholdet av boligen, mens borettslaget har ansvaret for det ytre vedlikeholdet samt fellesarealene. I NBBLs standardvedtekter er vedlikeholdsansvaret fordelt på den måten som beskrives nedenfor: Andelseiers ansvar - indre vedlikehold Andelseier plikter å holde boligen og andre rom og annet areal som hører boligen til i forsvarlig stand. Det vil si i en slik stand at det ikke oppstår skade eller ulempe for andre. Eksempel på skade er skader på gjenstander eller bygninger som følge av lekkasjer fra utette vannrør eller baderom. Et annet eksempel er fuktskader som følge av stengte ventiler eller feil og mangler på elektriske anlegg som fører til røykutvikling eller brann. Ulempe kan for eksempel være når vedlikeholdet er så dårlig at det oppstår vond lukt i oppgangen eller lignende plager for andre. Det den enkelte andelseier skal vedlikeholde i boligen omfatter slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker apparater, tapet, gulvbelegg, vegg- gulv- og himlingsplater, 11

12 skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. Innsiden av ytterdører og balkonger omfattes også. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og/eller utskifting av slike ting, men ikke alle. Du har for eksempel ikke adgang til å skifte ut vinduer eller ytterdører til boligen. Sjekk derfor nøye vedtektene i ditt borettslag nøye! Videre er det andelseier som har ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og frem til borettslagets felles/hovedledning. Andelseier skal rense eventuelle sluk på verandaer og balkonger. Det er også andelseiers ansvar å utbedre tilfeldig skade på boligen, herunder skade påført ved innbrudd og uvær. Det er viktig å være klar over at dersom vedlikeholdet forsømmes eller oppussingsarbeider foretatt i boligen ikke er fagmessig utført og skader oppstår, kan du komme i erstatningsansvar overfor borettslaget og de andre andelseierne. Har du ønske om å pusse opp badet, skal du ta kontakt med styret i borettslaget på forhånd og presentere dine planer. Styret skal i h.h.t nye lover/hms ha oversikt over rehabilitering av bad samt våtrom. Du vil i denne prosessen få tilbakemelding med opplysninger om skifte av grenrør og/eller om styret har planlagt rehabilitering som kan få betydning for arbeidet, og om tiltaket krever samtykke fra borettslaget. 12

13 Borettslagets ansvar - ytre vedlikehold Borettslaget har ansvar for alt vedlikehold som ikke er andelseiernes ansvar. Det gjelder for det første en plikt til å holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand. Denne plikten omfatter blant annet fellesarealer slikt som oppganger, fasader, felles loft, kjellere og uteområder. Lagets vedlikeholdsplikt omfatter også felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligene. Utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass, og ytterdører til boligen, reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler er det også borettslaget som skal stå for. Selv om borettslaget har ansvaret for det bygningsmessige vedlikeholdet og vedlikehold av fellesanlegg skal du, hvis du oppdager feil, mangler eller skader, gi beskjed til styret. Gi Beskjed til styret om mangler og feil Forandringer og ombygging Andelseier har som utgangspunkt rett til å foreta endringer i boligen så fremt det ikke fører til skade eller ulempe for andre. Slike endringer kan være å: Installere nytt bad Skifte grenrør Skifte kjøkkeninnredning Fjerne eller sette opp lettvegger og innerdører Andre endringer krever samtykke fra borettslaget. Dette gjelder for eksempel: Påbygg eller endringer av loft og kjeller til beboelsesrom Inngrep i felles rør, ledning, kanaler og fellesinstallasjoner Bytting eller innsetting av nye vinduer og skifte av ytterdører Reparasjon eller utskifting av bjelkelag og bærende konstruksjoner 13

14 Reparasjon eller utskiftning av sluk, rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner Har du eller en annen av boligens brukere en funksjonshemming kan du med godkjenning fra styret gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendig på grunn av brukerens funksjonshemming. Dette kan være installasjon av rampe i trappen, terskelfrie dører, elektrisk døråpner eller trappeheis. Styret kan bare nekte hvis det foreligger saklig grunn. Saklig grunn kan for eksempel være at trappeoppgangen blir uegnet som rømningsvei hvis trappeheis blir installert. Grensen for hva som kan gjøres uten samtykke og hva som krever samtykke er ikke alltid lett å se. Dersom du er i tvil, ta kontakt med styret. Oppvarming Andelseieren plikter å sørge for at boligen er oppvarmet slik at ikke rør fryser. Frosne rør kan medføre skader i boligen eller i andre boliger i borettslaget. Andelseierne kan bli ansvarlig for slike skader. Brannsikring Alle boliger skal ha minst en godkjent røykvarsler og det skal finnes manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. Styret kjøper og leverer ut brannslokningsapparat og røykvarsler til beboerne hvert tiende år. Det er andelseiers ansvar å montere slikt utstyr i leiligheten, samt sikre seg at slikt utstyr eksisterer i leiligheten ved kjøp. Røykvarslere skal du montere i taket, minst 50 cm fra veggen. Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. De fleste røykvarslere lager korte og svake pip når batterier begynner å bli dårlig. 14

15 Alle boliger skal også ha egnet slokkeutstyr. Det er brukeren av boligen som har ansvaret for å påse at utstyret er i orden. Egnet slokkeutstyr er husbrannslange eller et seks kilos pulverapparat. Det beste er å ha begge deler. Det er viktig å vedlikeholde og kontrollere slokkeutstyret. Håndslokkeapparatet kontrolleres ved å se om manometerpilen står på det grønne feltet. Dette bør gjøres en gang per måned. Du bør en gang i året vende apparatet opp ned for å hindre at pulveret klumper seg. Dersom det er feil ved brannvarsleren eller slokkingsutstyret, plikter du som beboer å utbedre forholdet. Du bør også være oppmerksom på at din egen hjem- og innboforsikring kan ha gitt deg en rabatt mot at du er pålagt enda strenger sikkerhetsregler enn det som er beskrevet her. Forsikring Hvilke forsikringer har borettslaget? De fleste borettslag og sameier tegner i dag en totalforsikring. I tillegg til de vanlige forsikringene som vann, - brann, - og innbruddskader dekker totalforsikring blant annet også tilbygg, dugnad (ulykke under dugnad), rettshjelp og ansvarsforsikringer for borettslaget. Du finner mer informasjon på som vi er forsikret hos og Hvilke forsikringer bør jeg ha? Totalforsikringen for borettslag gjelder imidlertid ikke for det som er inne i din bolig. Det er derfor viktig at du sørger for å tegne en egen hjem- og innboforsikring, som dekker tap ved innbrudd, brann og annen skade. Som medlem i et boligbyggelag har du tilgang til gode og rimelige forsikringer. Se eller kontakt Bori for ytterligere informasjon. 15

16 Vanlige Spørsmål Kan jeg overlate bruken av boligen til andre? Utgangspunktet er at den som er andelseier i borettslaget skal bo i boligen og at bruksoverlating krever samtykke fra styret. Men der er en rekke unntak som gir andelseierne mulighet for bruksoverlating. Hvis du skal bo i boligen selv kan du overlate bruken av et eller flere rom til andre uten at du trenger å søke borettslaget. Videre finnes det en rekke forhold som gir deg en rett til bruksoverlating hvor styret må godkjenne hvis vilkårene foreligger. Du kan for eksempel overlate bruken av hele boligen til andre for opptil tre år dersom du selv eller en av dine nærstående har bodd i boligen minst ett av de siste to årene. Du skal riktignok ha godkjenning fra styret, men styret kan bare nekte hvis det legges til grunn at den brukeren du vil overlate boligen til ikke vil opptre skikkelig. Det er også fritt fram for andelseieren å overlate bruken av boligen til slektninger i rett opp- eller nedstigende linje, det vil si blant annet til barn eller foreldre. I sistnevnte tilfelle gjelder det ingen begrensing i tid. Skal du være borte midlertidig som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller av andre tungtveiende grunner kan du også overlate bruken av boligen til andre. Kan jeg skaffe meg et dyr når jeg bor i borettslag? Andelseiere som ønsker å holde dyr, må søke borettslaget om tillatelse til dette og bør i søknaden oppgi hvilke grunner de har for dyreholdet. Er det frivillig å være med på dugnad? Dugnad i borettslag skal være frivillig og skal gi andelseierne mulighet for hyggelig samhandling med hverandre i tillegg til at borettslaget får utført enklere vedlikeholdsoppgaver som for eksempel rydding av fellesarealer og grøntområder. En dugnad eller to i året vil i tillegg spare borettslaget for utgifter til vedlikehold. 16

17 Hvem har ansvar for orden på fellesarealer og uteområder? Orden på fellesarealer og uteområder er i utgangspunktet en del av det vedlikeholdsansvaret som faller på borettslaget. Det er vanlig at dette arbeidet utføres av driftsleder dersom borettslaget har en driftsleder. Det kjøpes tjenester for snømåking, stell av grøntarealer og oppfølging av tekniske installasjoner i fellesareal. Som andelseier i borettslaget er du også medeier i fellesarealer, og det bør derfor være i din egen interesse å holde fellesrom/uteområder i orden. Hvem skal vaske gangen og trappen? I noen borettslag er dette ansvaret fordelt slik at andelseierne selv har ansvaret for trappevasken og vasker for eksempel etter tur. Tidligere var dette den vanlige løsningen, men i dag har mange borettslag gått over til å ansette et vaskebyrå eller en annen person som tar seg av vasking av fellesarealer. Vi har avtale med et firma for utføring av trappevask. Hva gjør jeg med tett sluk på badet? Det er ditt ansvar å holde i stand og rense tett sluk, på samme måten som det ditt ansvar å stake opp og rense innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles- /hovedledning. Hva gjør jeg når jeg ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen? Hvis du som andelseier ønsker å ta opp en sak på generalforsamlingen, må du gi styret beskjed om dette innen den fristen som er satt i varselet om generalforsamling fra styret. Generalforsamlingen kan bare fatte vedtak i saker som er nevnt i innkallingen, slik at styret må motta forslaget innen fristen, slik at forslaget kan tas med i innkallingen til generalforsamlingen. Hva brukes pengene jeg betaler i felleskostnader til? Felleskostnadene i et borettslag dekker driften av borettslaget. Den største utgiften er normalt renter og avdrag på borettslagets fellesgjeld. Som andelseier kan du trekke fra rentekostnadene på selvangivelsen din 17

18 på lik linje med renter på andre lån. Felleskostnadene dekker også kommunale avgifter, samt vedlikehold av borettslaget. Mange borettslag har sentralvarme, og i de tilfellene vil utgifter til strøm, olje og oppvarming av varmtvann være en betydelig utgift. Kostnader til forsikring, lønn, forretningsførsel og revisjonskostnader dekkes også over felleskostnadene. Felleskostnadene dekker driften av borettslaget Hva er et boligbyggelag? Et boligbyggelag er et samvirkeforetak, og er alltid åpent for nye medlemmer. Boligbyggelagenes hovedformål er å skaffe og forvalte boliger for medlemmene. Boligbyggelaget tar initiativ til bygging av nye borettslag eller andre typer boliger for sine medlemmer. Boligbyggelag kan også drive andre typer virksomheter til beste for medlemmene. Som forretningsfører for borettslaget utfører boligbyggelaget ulike oppgaver for borettslaget. Typiske oppgaver for boligbyggelaget er slikt som å: Kreve inn felleskostnader Betale regninger Følge opp borettslagets lån Føre regnskap Bistå ved vedlikeholdsbehov Hjelpe styret i borettslaget Mange boligbyggelag tilbyr også: Eiendomsmegling Medlemsfordeler Vaktmestertjenester Barnehager Formidling av boliglån Andre bolig relaterte tjenester 18

19 Rettigheter og plikter som medlem av et boligbyggelag Et boligbyggelag skal til enhver tid være åpent for nye andelseiere eller medlem som man sier i dagligtale. Den som ønsker å bli medlem i boligbyggelaget må melde seg inn. Han må betale for andelen i boligbyggelaget, som etter loven skal være på minimum kr.300,- for nye medlemmer. I tillegg må det også betales en årskontingent. Medlemmenes ansvar for boligbyggelagets økonomiske forpliktelser er begrenset til det innbetalt andelsbeløpet. Som medlem har du anledning til å ta del i styringen av laget gjennom deltakelse på generalforsamlingen. I de fleste boligbyggelagene blir medlemmene representert på generalforsamlingen ved delegerte som velges henholdsvis på særskilte valgmøter for ikke boende andelseiere og ved valg i borettslagene for delegerte fra de boende andelseierne. Som medlem i boligbyggelaget er din kanskje største medlemsfordel at du får mulighet for tildeling av bolig i nye prosjekter som laget har satt i gang, og videre at du kan benytte din forkjøpsrett når boliger i de tilknyttede borettslagene blir solgt. Når du skal selge boligen Boligbyggelaget kan hjelpe deg med salg av boligen. De kan utarbeide salgsoppgave, innhente takst, sørge for annonsering og visning, avholde budrunder og skrive kjøpekontrakt, samt foreta det økonomiske oppgjøret mv. 19

20 Boder Fellesrom i kjeller har beboer på eget initiativ valgt å bruke til oppbevaringsplass ved oppføring av egne boder. Hvis man ikke har, og ønsker å oppføre en bod for boligen, ta kontakt med resten av oppgangen og eventuelt oppgangstillitsvalgt. Det stilles forutsetninger fra styret om at plass til oppføring finnes på eksisterende fellesområde avsatt til boder. Ordensregel for fellesrom Alle fellesrom skal til enhver tid være ryddig. Det skal ikke sette igjen søppel av noe slag på fellesrommene. Skal man sette fra seg søppel el. lignende, skal egne boder benyttes frem til det kommer containere i forbindelse med dugnad. Alle stoppekraner skal til enhver tid ha fri tilgang, og det er ingen unntak, midlertidig eller annet, fra denne regel! 20

21 Bruksanvisning for portelefon Grønn LED (venstre) Anrop/Samtalefunksjon Rød LED (Høyre) Signal avslått Døråpnerknapp Ringesignal på Ringesignal av Maksimal ringestyrke Minimal ringestyrke Programmering av ønsket ringetone (NB! Rør må ligge på under programmeringen) Slå AV og deretter PÅ AV/PÅ bryter i rask rekkefølge Innen 3 sek. Trykkes døråpnerknapp inn og slippes igjen slik at både GRØNN og RØD LED lyser Trykk deretter inn døråpnerknappen, for hvert trykk vil De høre en ny tone. Når ønsket tone er funnet vent til GRØNN og RØD LED slukker Er ringeknappen utenfor leilighets dør tilkoplet telefonen gjentas pos. 1-2 deretter settes AV/PÅ bryter for signal i AV posisjon før punkt 3 utføres. 21

22 FUKTSKADER Dette skrivet er tatt ut av en brosjyre utarbeidet av vannskadekontoret ved Byggforsk i samarbeid med forsikringsselskapene i Norge, Statens bygningstekniske etat, rørbransjen og Oslo Vann- og Avløpsverk. Deler av vegger og gulv i våtrom som kan bli utsatt for fukt (våtsoner), skal ha vanntette konstruksjoner. Samme krav bør stilles til våtsoner i kjøkken og wc-rom. Gulv i bad og vaskerom skal være vanntett i utførelse. I våtsoner skal man som hovedregel unngå å bore hull. Hull for utstyr som må henges på vegg skal utføres som vist på tegningen over. Husk å avfette områder som tettes med fugemasse. 22

23 Skader Til tross for at vi bygger dyrere våtrom nå enn tidligere, har skadeomfanget i våtrom økt mye de siste årene. De aller fleste skadene skyldes at vann trenger inn i gulv og vegg. Utsatte steder er: Flisfuger og manglende membran Rørgjennomføringer, sluk og skruehull Skjøter i våtromstapet Overgang vegg/gulv og i hjørner Skjulte rør og rørforbindelser Skadene er mest vanlige der det foregår dusjing direkte på vegg og gulv, samt i forbindelse med lekkasjer fra vann- og avløpsinstallasjoner. Normalt tillates ikke skjøte på skjulte ledninger. Benytt derfor kun hele rør eller VSK-kontrollerte rør i rør systemer dersom rørene skal legges skjult. (VSK: vannskadekontoret) Steder som er spesielt utsatt for fukt- og lekkasjeskader i våtrom. 23

24 Oppbygging av vanntette gulv og vegger Gulv og vegger i våtrom skal ha et vanntett sjikt for å hindre at fukt trenger inn i bygningskonstruksjonen. Det vanntette sjiktet kan være et overflatebelegg, f.eks. et kompakt vinylbelegg eller en baderomsplate. Flislagte flater skal alltid ha et vanntett sjikt under flisene (membran), fordi vann kan trenge gjennom flisfugene ved dusjing. Membranen kan f.eks. være en påsmøringsmembran, en foliemembran eller annen egnet, vanntett konstruksjon. Gjennomføringer i membransjikt Alle gjennomføringer i membransjiktene, gulvsluk, rørgjennomføringer, skruehull samt alle overganger mellom materialer og konstruksjoner, skal utføres vanntett. Det skal være fall til gulvsluk. Gulvsluket skal festes godt til konstruksjonen. Eksempler på plassering og montering av sluk finnes bl.a. i Byggebransjens Våtromsnorm og i NBI Håndbok 42, Rør og Våtrom. Figuren viser eksempler på vanlig benyttede vanntette gulv- og veggkonstruksjoner. Vinylbelegg fungerer både som overflatebelegg og membran. Overflatebelegg av fliser direkte på en påsmøringsmembran. Baderomsplater på vegg fungerer som tett sjikt. (Husk å forsegle skjøter og kant mot gulv.) I gulvet ligger foliemembran under påstøp og fliser. 24

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. Vedtekter Vedtekter for Hovly borettslag org nr 853 954 292. Tilknyttet Hovly boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 09.04. 1999 sist endret den 16.04.2004. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987, 14.04.2005 og 24.03.2011. VEDTEKTER for Klyve I borettslag, org nr. 933860140 tilknyttet Skien Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 02.12.1963, Endret på generalforsamlingen den 20.06.1966, 27.04.1987,

Detaljer

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011.

Vedtekter for Storholtan borettslag AL, org. nr 859 295 142. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. Vedtekter Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 20,09,1971, sist endret den 04.05.2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Storholtan borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune.

(1) Borettslaget ligger i Lenvik kommune og har forretningskontor i Lenvik kommune. Vedtekter for Lundhaugen borettslag, SUS tilknyttet Boligbyggelaget Nord 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Lundhaugen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett

Detaljer

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24.

Vedtekter. for. Skauen borettslag org nr 948 677 202. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. Vedtekter for Skauen borettslag org nr 948 677 202 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. desember 1955, sist endret den 24. mai 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Skauen borettslag

Detaljer

1. Innledende bestemmelser

1. Innledende bestemmelser VEDTEKTER FOR A.S. SOMMERFRYDLØKKEN Vedtatt på generalforsamling 19.03.1945, 30.03.1960, 29.03.1979, 24.04.1987, 10.03.1993, 07.03.1995, 07.03.1997, 26.03.1998, 29.03.2001, 21.04.05, 4.4.2006 og endret

Detaljer

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl.

Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtekter for Kråkåsen borettslag. Org. nr 952103059 - Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på generalforsamling 16.04.2013. Vedtatt på generalforsamlingen 05.05.2008. (Ifbm. sammenslåing av med Follo

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 Vedtekter for Kronstad Borettslag org nr 859 335 152 tilknyttet Stor-Bergen Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 29. mai 1990, sist endret den 27. mars 2012 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845

Vedtekter. For. Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtekter For Borettslaget Kollektivet org nr 950 009 845 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 18. desember 1973, sist endret den 26. april 2005 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Borettslaget

Detaljer

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike

org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtekter for LUNDSLØKKA Borettslag org nr 948122561 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.06.1961 og sist endret i ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag

Vedtekter. for. Bjørnefaret borettslag Vedtekter for Bjørnefaret borettslag Org nr 954 356 051 tilknyttet ROBO (Romerike Boligbyggelag), vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.5.1976, sist endret den 05/06 2012. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag

Vedtekter for Glostrupveien Borettslag Vedtekter for Glostrupveien Borettslag org nr 948 414 929 tilknyttet Boligbyggelaget Romerike Vedtektene er vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.august 1971 og sist endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081

Vedtekter. For. Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtekter For Kantarellen borettslag org nr 947 138 081 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 2. februar 1988, sist endret den 4. juni 2013 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Formål Kantarellen borettslag

Detaljer

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808

Vedtekter. for. Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtekter for Klosterenga Borettslag org nr 946 738 808 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6. november 1987, med endringer 19. april 2005, sist endret den 28. mai 2015 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

Detaljer

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl

Side 24. Vedtekter. For. Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101. Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Side 24 Vedtekter For Tverrbakken borettslag org nr 948 539 101 Tilknyttet Boligbyggelaget Usbl Vedtatt på generalforsamling den 16. oktober 1970, sist endret den 25. mai 2004 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008

VEDTEKTER. For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 VEDTEKTER For Løvåshagen Borettslag org.nr. 992 683 007 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på stiftelsesmøte 18.4.2008 Endret 16.3.2009, sist endret 18.04.2012. Borettslagets navn skal være Løvåshagen

Detaljer

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649

Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 Vedtekter for Haraløkka borettslag foretaksnummer 950 311 649 vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.mai 2007. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Haraløkka borettslag er et frittstående borettslag

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70

VEDTEKTER. for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 VEDTEKTER for BORETTSLAGET PROFESSOR HANSTEENSGT. 70 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslagets navn er Borettslaget Professor Hansteensgt. 70. Lagets forretningskontor er i Bergen kommune.

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører. Vedtekter for Othilienborg Borettslag org nr. 950.373.520 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 28.05.1965, sist endret 12.06.2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå

Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå VEDTEKTER FOR Skipperhuset borettslag Org. nr. SUS Vedtatt på konstituerende generalforsamling dd.mm.åååå 1. Innledende bestemmelser 1-1 Navn 1-2 Formål Borettslaget skal hete Skipperhuset borettslag.

Detaljer

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag,

Vedtekter. for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, Vedtekter for Furumoen borettslag org nr 953 875 500. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 25.02.1975, sist endret den 19.03.2014. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.

Vedtekter. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3. Vedtekter for Dyrgrav borettslag org nr 953 413 590. Tilknyttet Kongsberg Boligbyggelag, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27.03.1969, sist endret den 17.3.2015 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007.

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær generalforsamling den 19. april 2007. Vedtekter for Mårskrenten borettslag org nr 947 714 643 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. mars 1987, endret 4. april 1995 og sist endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter for Myra borettslag

Vedtekter for Myra borettslag Vedtekter for Myra borettslag Org nr 947 122 363, vedtatt på konstituerende generalforsamling den 6.3.1985, sist endret den 10.04.2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Myra borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet

VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX. tilknyttet VEDTEKTER FOR BLINKEN TJØME BORETTSLAG (UNDER STIFTELSE) org. nr: XXXXXXXXXX tilknyttet TØNSBERG NØTTERØY BOLIGBYGGELAG vedtatt på konstituerende generalforsamling den XXXXXXXXX, sist endret den XXXXXXXXXXX,

Detaljer

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag

Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag Vedtekter Tillertunet 3 Borettslag 1. Innledene bestemmelser Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28.11.2005. 1.1 Formål Tillertunet 3 Borettslag er et andelslag bestående av i alt 20 andeler som

Detaljer

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968

VEDTEKTER. VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 VEDTEKTER for VOLDSDALSBERGA BORETTSLAG org nr. 991932968 sist endret den 16.06.2008 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Voldsdalsberga borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne

Detaljer

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag

For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtekter For Hetlevikhøyden borettslag org nr. 950009012 tilknyttet OBOS Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22.09.65, sist endret den 20.05.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388

Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtekter for Borettslaget Iladalen VI Org. nr. 952771388 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 13.06.2006. Endret ordinær generalforsamling 13.06.2007. Endret ordinær generalforsamling 10.06.2008.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Moss kommune. Mønsterdokument fra NBBL 19.01.2004 Vedtekter for Skredderåsen borettslag org nr 948 863 057 tilknyttet Moss Boligbyggerlag vedtatt på generalforsamling den 29/4-2004 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse...

Innledende bestemmelser... 1 Aksjekapital og aksjeeiere... 1 Borett og bruksoverlating... 2 Vedlikehold... 2 Pålegg om salg og fravikelse... VEDTEKTER a/s SOMMERFRYDLØKKEN 1. Innledende bestemmelser... 1 1-1 Formål... 1 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold... 1 2. Aksjekapital og aksjeeiere... 1 2-1 Aksjer og aksjeeiere...

Detaljer

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune.

(1) Borettslaget ligger i Trondheim kommune og har forretningskontor i Trondheim kommune. VEDTEKTER Vedtekter for borettslaget Innherredsveien 58-60 org.nr. 976 002 008. Vedtatt på ordinær generalforsamling 04.12.2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 29.10.2009. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30

Vedtekter for. Borettslaget Christian Kroghs gate 30 Vedtekter for Borettslaget Christian Kroghs gate 30 (etter endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 14.05.2008) 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Christian Kroghs gate 30, gnr. 208

Detaljer

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252

VEDTEKTER. for. A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 VEDTEKTER for A/L NYBORG BORETTSLAG Org.nr. 855003252 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 22. mai 1962 sist endret den 22. mars 2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Nyborg Borettslag

Detaljer

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG

TRONDHJEMS KOOPERATIVE BOLIGSELSKAP BORETTSLAG Vedtekter Vedtekter for Trondhjems Kooperative Boligselskap Borettslag org.nr. 953 683 636. Vedtatt på ordinær selskapsforsamling 5 juni 2014. 1. Innledende bestemmelser 1 1 Formål (1) Trondhjems Kooperative

Detaljer

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag.

VEDTEKTER. for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. VEDTEKTER for Bodøsjøen borettslag ( org nr. 851916822 ) tilknyttet Bodø boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 28.12.1972, endret 28.04.05, 26.04.12, sist endret 29.05.13. Vedtektene

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008

Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Vedtekter for Lørenkvartalet Borettslag. Vedtatt på stiftelsesmøte 13.11.2008 Endret i e.o. generalforsamling 03.09.09. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NAVN, LAGSFORM, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR...1 1.1 Formål...1

Detaljer

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612. tilknyttet. Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Fløentoppen Borettslag org nr 887402612 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 7. oktober 2004, sist endret den 10.6.2008 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Skogheim Borettslag org nr. 948 703 118 tilknyttet Trondheim og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling 05.05.1977 sist endret 28.04.2005 (ikrafttredelse fra 15.08.05).

Detaljer

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010

070 Brøttet borettslag, vedtatt på generalforsamlingen 19.mai 2010 Vedtekter for Brøttet borettslag org nr 950 245 573. tilknyttet Nedre Buskerud Boligbyggelag Vedtatt på generalforsamling den 19.mai 2010 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Brøttet borettslag er et

Detaljer

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune.

- 1 - 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Selskapet ligger i Oslo kommune og har forretningskontor i Oslo kommune. - 1 - Vedtekter for Nygårdkollen Boligaksjeselskap, org nr 933 200 000 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 5. september 2007 Endret på ordinær generalforsamling 26.05.2009 Endret på ordinær

Detaljer

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

Vedtekter. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold Vedtekter for Spoven borettslag org nr 950285036 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. Vedtatt på konstituerende generalforsamling, sist endret den 11. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Spoven

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Solheimslien borettslag org nr 948 115 700. vedtatt på konstituerende generalforsamling den 24. april 1966, endret på generalforsamling den 1. oktober 1968, 17. mars 1969, 16. april 1970,

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG VEDTEKTER FOR LØREN TORG BORETTSLAG vedtatt på stiftelsesmøtet den 08.02.08, med endringer i ekstraordinær generalforsamling 7. september 2011. Endringer på generalforsamling 7.mai 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører.

(2) Borettslaget er tilknyttet boligbyggelaget OBOS. OBOS er forretningsfører. Vedtekter for Vestskrenten Borettslag org nr. 848205052 vedtatt på ordinær generalforsamling den 15.mai 2006 med endringer vedtatt på ordinær generalforsamling 3. juni 2013 og på ordinær generalforsamling

Detaljer

Vedtekter. Vestlia borettslag

Vedtekter. Vestlia borettslag Vedtekter Vestlia borettslag Vedtekter for Vestlia borettslag. org. nr. 954872416 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 24,5.1978, med senere endringer vedtatt den 10.06.1980, den 21.6.1983 og den 30.05.1985

Detaljer

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006.

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. Vedtekter for Renovasjonsarbeidernes byggeaksjeselskap (RABS AS), org nr 833 058 452 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 12.06.1924, sist endret den 23. mai 2006. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG VEDTEKTER FOR ARNATVEIT BORETTSLAG TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG vedtatt på generalforsamling 6. november 1984, korrigert på generalforsamling 31. mai 1988, revidert på generalforsamling 13.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Tønsberg kommune. Vedtekter For VESTSKOGEN borettslag org nr 948 010 070 vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. februar 1965 med endringer vedtatt på generalforsamling den 9. juni 2005 og 5. mai 2010. Revidert

Detaljer

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag

Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Vedtekter av 25.3.2015 Vedtekter for Riihimäkiveien Borettslag Organisasjonsnr. 948 391 546, tilknyttet BORI BBL. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 21.11.1973, sist endret 25. mars 2015.

Detaljer

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene.

(4) I tillegg har juridiske personer som nevnt i borettslagslovens 4 3 rett til å eie 2 % av andelene. 1 Løren Borettslag VEDTEKTER for Løren borettslag org nr 848 712 612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 25.04.2006 med endringer 23.04.2008, 08.04.2010, 23.04.2012, 17.04.2013 og 8.4.2014. 1. Innledende

Detaljer

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013.

Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. Vedtekter for Fagerholt Borettslag org nr 950266287 Vedtatt på ordinær generalforsamling den 09.mai 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 22.mai 2007 og 14. mai 2013. 1. Innledende bestemmelser

Detaljer

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010.

VEDTEKTER. for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. VEDTEKTER for AS Kampens Byggeselskap org nr 921104219 Sist endret 22. april 2010. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål AS Kampens Byggeselskap er et boligaksjeselskap som har til formål å opprettholde

Detaljer

VEDTEKTER FOR SLETTEBAKKEN BORETTSLAG TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG

VEDTEKTER FOR SLETTEBAKKEN BORETTSLAG TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG VEDTEKTER FOR SLETTEBAKKEN BORETTSLAG TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG Vedtatt på generalforsamling 17. april 1962 Korrigert på generalforsamling 20. april 1988, 19. mars 1998 og 13. april 2005

Detaljer

Vedtekter av 13.10.2005

Vedtekter av 13.10.2005 Vedtekter av 13.10.2005 Vedtekter for Smiberget Borettslag, org. nr. 948 946 645, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag. Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. november 1963, endret på

Detaljer

RENSEN. Vedtekter BORETTSLAG BORETTSLAG

RENSEN. Vedtekter BORETTSLAG BORETTSLAG Vedtekter G RENSEN BORETTSLAG BORETTSLAG Vedtekter for Grensen borettslag, org. nr. 948 310 538, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 15-02-2006. SIDE I Innhold side 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006

Vedtekter. for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 Vedtekter for Hannestad Terrasse borettslag org nr 953546795 vedtatt på ordinær generalforsamling den 11.5.2006 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Hannestad Terrasse borettslag er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012

Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 Vedtekter for Sameiet Trondheimsveien 43 Vedtatt på sameiermøtet 29. februar 2012 1 Eiendommen -formål Eierseksjonssameiet (heretter Sameiet) omfatter gnr 229 bnr 174 i Oslo med påstående bygninger. Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603.

Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtekter for Økernly Borettslag org nr 996 180 603. Vedtatt i stiftelsesmøtet den 18.10.2010. Sist endret på ordinær generalforsamling 30.05.13 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Økernly borettslag

Detaljer

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142)

V E DT E K T E R. For. GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) V E DT E K T E R For GRANLUND BORETTSLAG (org. nr. 976 119 142) vedtatt på generalforsamling 22.mars 2006 gjeldende fra ikrafttredelse av ny borettslov vedtatt 06.06.2003 1. Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005.

VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. VEDTEKTER FOR RJUKAN OG TINN BOLIGBYGGELAG, ORG NR. 950 646 128 Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.01.1974, sist rettet 30.06.2005. Denne vedtekt gjelder fra det tidspunkt da lov om boligbyggelag

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Moss kommune og har forretningskontor i Ski kommune. NBBL-dok nr 2.02 Sist revidert 23.08.2006 Vedtekter for tilknyttede borettslag Vedtekter for Sjøhagen Moss borettslag org nr 988 621 897 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707

Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 Vedtekter t Ny Lov for Skolegata 4 ABC borettslag Org. nr. 993305707 1. Innledende bestemmelser Vedtatt i stiftelsesmøtet den 15.10.08. 1-1 Formål Skolegata 4 ABC borettslag er et samvirkeforetak som har

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter For Rognerud borettslag org nr. 950 390 158 vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. juni 2006 med endringer i generalforsamling 11. juni 2007. Vedtatt på ordinær generalforsamling den 07.05.13

Detaljer

Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06.

Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06. Vedtekter for Hollendergården borettslag Vedtatt på ordinær generalforsamling 15. mai 2006 Etter lov om burettslag av 06. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets navn og formål Borettslagets

Detaljer

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.

Vedtekter. for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05. Vedtekter for Mellomenga Borettslag org nr 947853805. vedtatt på generalforsamling den 25.04.06. sist endret: 09.05.12, 07.05.2013 og 06.05.2014 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Mellomenga Borettslag

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB

Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB Vedtatt på generalforsamling 28.5.1962, sist endret 28.04.2015 Vedtekter for Boligbyggelaget TOBB org nr 946 629 243 1. Innledende bestemmelser 1.1 Formål Boligbyggelaget TOBB (TOBB) er et samvirkeforetak

Detaljer

Vedtekter. for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013.

Vedtekter. for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013. 1 Vedtekter for A/L Ila kvartal V borettslag, org. nr. 953 185 881, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2013. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ila kvartal V borettslag er et

Detaljer

DOKUMENTET TILHØRER GRENSEN BORETTSLAG. Vedtekter

DOKUMENTET TILHØRER GRENSEN BORETTSLAG. Vedtekter Vedtekter Vedtekter for Grensen borettslag, org. nr. 948 310 538, vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 15-02-2006, sist endret i ordinær generalforsamling 29-04-2014. SIDE I Innhold side 1 INNLEDENDE

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag

Vedtekter. for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag Vedtekter for Lillehatten Borettslag org nr 953 517 604, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 26. august 1969, endret på generalforsamling 14. mars 1988,

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslagets har forretningskontor i Oslo kommune. Vedtekter for Stubberudlia Borettslag org nr 850373612 vedtatt på ordinær generalforsamling den 29.05.2006. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stubberudlia Borettslag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer

Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Eiers og boligselskapets vedlikeholdsplikt. Retten til endringer Kurs for tillitsvalgte i boligselskaper Tromsø Boligbyggelag Malangen 29.-30.oktober 2011 Finn Stormfelt Advokat, NBBL www.nbbl.no Boligselskaper

Detaljer

VEDTEKTER HAWEL I BORETTSLAG.

VEDTEKTER HAWEL I BORETTSLAG. VEDTEKTER for HAWEL I BORETTSLAG. Drammensveien 8 10, 3612 Kongsberg. G. nr./ B. nr. 8443 / 13 og 14 Org. Nr. 963 861 281 Stiftet 01.02.1961 med formål borettslag Sist endret 14.04.2004 1 av 10 1. Innledende

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Vestre Feråsen borettslag org nr 950 892 455, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 5. november 1985, endret på generalforsamling 19. oktober

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Hamar kommune. Vedtekter for Vekten borettslag org nr 950 133 538 vedtatt på ordinær generalforsamling den 25.04.13. Endret på ordinær generalforsamling den 27.04.15. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Vekten borettslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012

VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR ØSTERLI BOLIGSELSKAP AS Vedtatt 8. juni 2006 Endret i ordinær generalforsamling 4. mai 2011 og 3. mai 2012 1-1 Formål Østerli Boligselskap AS er et boligaksjeselskap

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29

Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 Vedtekter for Borettslaget Jacob Aalls gate 29 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagerts firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Jacob Aalls gate 29. Lagets forretningskontor er i Oslo kommune.

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (l) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold. (l) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune. Vedtekter for Bråtet borettslag org nr 854 400 622, tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag vedtatt på konstituerende generalforsamling den 30. mars 1971, endret på generalforsamling 23. mars 1988 og

Detaljer

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Markveien 1. Lagets forretningskontor er i Oslo.

1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Markveien 1. Lagets forretningskontor er i Oslo. VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET MARKVEIEN 1 (Vedtatt på den ordinære generalforsamling 26. juni 2006) (Endret på den ordinære generalforsamlingen 8 juni 2011) (Endret på den ordinære generalforsamlingen 23

Detaljer

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014.

Vedtekter. for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1 Solhøgda Borettslag Vedtekter for Solhøgda borettslag org nr 950 130 156 vedtatt på ordinær generalforsamling den 24.05.2006 med siste endringer 19.05.2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Solhøgda

Detaljer

Vedtekter. for Enga borettslag org nr 988 211 893.

Vedtekter. for Enga borettslag org nr 988 211 893. Vedtekter for Enga borettslag org nr 988 211 893. vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 05.12.05. endret på generalforsamling 13.05.2008 endret på generalforsamling 23.04.2012 endret på generalforsamling

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer