Møteinnkalling. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus. Dato: Tidspunkt: 08:30 12:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus. Dato: 03.02.2016 Tidspunkt: 08:30 12:30"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 08:30 12:30 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Pengegaloppen, Åmot kulturhus Forfall med begrunnelse meldes snarest og senest to dager før møtedagen til Sekretariatet sørger for innkalling av vararepresentanter. Ved inhabilitet i enkelt saker, må det meldes fra om dette til sekretariatet. Vararepresentanter møter kun etter særskilt innkalling. 1

2 Saksnr. Innhold Lukket PS 16/4 Referatsaker RS 16/3 Referat fra møte i samarbeidsutvalget Birkebeineren barnehage PS 16/5 5 dagers skoleuke for 1. og 2.trinn på Rena skole fra høsten 2016 PS 16/6 Fordeling - skolefondet - skolemillionen /16 Åmot kommune, Gry B. E. Nyberg /S/ Utvalgets leder Stian Daniel Lund Eggen /S/ Sekretær Orienteringer: Åslia Skilag og Rena IL angående planer for uteområdet ved skolen. Fra Åslia Skilag kommer Morten Sunndal og fra Rena IL kommer Olav Berge. Hege Dahle Meland orienter videre om skolebygg. Videre planlegging av skolepolitisk møte i mars. 2

3 PS 16/4 Referatsaker 3

4 RS 16/3 Referat fra møte i samarbeidsutvalget Birkebeineren barnehage 4

5 Sektor for oppvekst Vår ref.: 2016/67-435/2016 Saksbehandler: Trond Ole Myrvold Arkiv: Dato: Saksframlegg 5 dagers skoleuke for 1. og 2.trinn på Rena skole fra høsten 2016 Saksnr. Utvalg Møtedato 16/5 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Kommunestyret Vedlegg som følger saksframlegget: Ingen Rådmannens forslag til innstilling: Det innføres 5 dagers skoleuke for 1. og 2.klasse på Rena skole fra høsten Tilleggskostnad for 2016 er ca ,- kroner. Merkostnaden for 2016 dekkes innenfor den totale rammen i Oppvekstsektoren, og årsvirkning innarbeides i budsjett for Bakgrunn På slutten av 1990 tallet var organiseringen av skoleuka ved Rena skole tre dagers uke for småskolen. I forbindelse med omlegging av dette ble det fra foreldregrupper ønsket å ta vare på en fridag. Siden den gang (1998/99) har elevene på 1. og 2. trinn hatt fri hver torsdag. SFO har tilbud på torsdager for de som har SFO plass. 36 av årets klassinger benytter seg av dette tilbudet. Det samme gjør 33 av klassinger, dvs. heldagsplasser. De fleste skoler med denne organiseringen gikk over til fem dagers uke i 1997 da 6 åringen kom inn i skolen. Deset og Osen skoler har fem dagers uker. I perioden økte minstetimetallet for 1.-4.trinn i snitt med fire 45-minutters timer per uke. Formålet med økningen har hele tiden vært å styrke elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk. Rena skole har alltid gitt det timetallet elevene skal ha, men da innenfor 4 dagers skoleuke. De første årene på skolen er det leseopplæringa som står mest sentralt. I flere fagrapporter 5

6 (Utdanningsdirektoratet m.fl.), oppfordres skole og skoleeier til å vektlegge organiseringen og viktigheten av denne opplæringa. Vår Åmot-standard bygger også på det. Hvordan sikre kontinuitet i leseopplæringa når det er et opphold hver uke? Elevenes minste timetall er bestemt gjennom forskrifter gitt av Kunnskapsdepartementet, og kommunen er pliktig til å gi elevene minst dette timetallet. Timetallet skal fordeles på minst 38 uker innenfor en periode på 45 sammenhengende uker. Dette gir 190 obligatoriske skoledager. I merknadene til Opplæringslovens 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid, står det følgende om dette: «Tredje leddet stiller kommunen i utgangspunktet fritt til å fastsette et annet tall på undervisningsdager enn 190, bare de er fordelt på minst 38 skoleuker og innenfor ei ytre ramme på ikke mer enn 45 sammenhengende uker. Regelen tar hensyn til at det i enkelte tilfelle er behov for ei kortere skoleuke enn fem undervisningsdager. Forskrifter etter første og femte leddet vil likevel i praksis sette grenser for hvor fritt kommune kan fastsette tallet på undervisningsdager.» Myndigheten til å fastsette skolerute og antall skoledager etter opplæringsloven 2-2 ligger iht. gjeldende delegasjoner hos fylkesmannen. Organiseringen av skoleuka i andre kommuner i regionen varierer noe, men hovedinntrykket er at der det er praktisk mulig, har man valgt å ha femdagers skoleuke. Skoleskyss I dag er nesten all kjøring er kl , fredag er det i tillegg til kl også kl for de 1. og 2. klassingene som ikke har SFO og 7. trinn. Omlegging vil innebære at det vil bli behov for transport klokken to dager, dvs. mandag og tirsdag. Videre vil det bli samkjørt bussavgang kl på torsdager. Det betyr 2 flere avganger. Videre er det i denne organiseringen fordelt timer fra 1.-7.trinn slik at 1. og 2.trinn for noe større timetall som vil være i tråd med tidlig innsats. Kostnadene vedrørende ekstra midtskyss må Åmot kommune ta. Det er innhentet kostnadsoverslag på ekstra skoleskyss fra Hedmark Trafikk. Denne midtskyssen er praktisk gjennomførbar ifølge Hedmark Trafikk. Det eksakte behov for skoleskyss først klart når dette er meldt inn. Økonomi Tilleggskostnad årsvirkning Ekstrakostnader skyss/midtskyss mandag og tirsdag: Kr ,- Ekstra billettutgift transport torsdager 1. og 2.trinn årsbasis: Kr ,- Redusert bemanning hovedsakelig ved Rena skole/sfo -Kr ,- Tilleggsutgift transport pga. 2 ekstra midtskyss-. Kr ,- Tilleggskostnad for 2016 er ca ,- kroner. Merkostnaden for 2016 dekkes innenfor den totale rammen i Oppvekstsektoren, og årsvirkning innarbeides i budsjett for Saken er lagt fram på Rena skole blant SFO-ansatte og det pedagogiske personalet. Videre er saken drøftet med de tillitsvalgte. Saken er tatt opp i elevråd og samarbeidsutvalg ved Rena skole. Tilbakemeldingene er positive til en slik omlegging. Vurderinger 6

7 Det er mange perspektiver å vurdere organiseringen av skoleuka ut fra, og både firedagers skoleuke og femdagers skoleuke har ulike fordeler og ulemper alt etter hvilket perspektiv og ståsted som velges. I det følgende vil utredningen vurdere fire eller femdagers skoleuke ut fra følgende perspektiver: særskilte grunner (skolevei, skolebygningene) og kontinuitet i (lese)opplæringen andre pedagogiske forhold skolens behov barnets og familiens behov økonomi praktiske forhold knyttet til skoleskyss og SFO Særlige grunner til færre enn fem skoledager per uke Av lovgivers merknader til opplæringsloven kan det utledes at skoleuka til vanlig skal ha fem undervisningsdager og at det er anledning til å fravike dette «i enkelte tilfelle». Det er imidlertid ingen særskilte forhold i Åmot som skulle tilsi at det er nødvendig å ha færre skoledager per uke enn fem. Ingen elever har særlig vanskelig eller spesielt lang skoleskyss, og skolebygningene har kapasitet til at alle elevene er på skolen hver skoledag. Kontinuitet i (lese)opplæringen I eksterne rapporter blir det hevdet at det er en «utfordring for kontinuitet i leseopplæringen at elevene har firedagers skoleuke». Resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver ser for eksempel ikke ut til å samsvare med hvor mange skoledager elevene har per uke på 1. og 2.trinn. Samtidig er det klare tilbakemeldinger fra pedagoger og spesialpedagoger på at formiddagsøkta på skolen er den beste læretida, og at det dermed kan være positivt for læringen å ha fem formiddagsøkter pr. uke framfor fire. Andre pedagogiske forhold Når skoleuka er på fire dager, blir hver skoledag lengre for elevene og det blir to brudd i uken, i opplæring og rutiner, her pekes det særlig på bruddet i leseopplæringen. Av erfaring medfører delt skoleuke at det må brukes ekstra tid på å få elevene tilbake i skolens og klassens rutiner. Videre pekes det på at de en til to siste skoletimer kan være lite effektive med tanke på læringsutbytte for elevene, elevene er trøtte, slitne og lite læremotaglige. Dersom undervisningstimene fordeles på fem skoledager, blir skoledagene 1-1,5 time kortere, og det antas at læringsutbyttet på slutten av skoledagen blir bedre ut fra at elevene er mer opplagte. Skolens behov Ved en eventuell overgang til femdagers skoleuke, vil også læreren få kortere undervisningsdager og jevnere fordeling av sin arbeidsuke. Noen lærere setter pris på å ha en hel dag til planlegging og samarbeid, mens andre synes de fire dagene da elevene er på skolen, er lange og hektiske og de ønsker seg mer tid til daglig planlegging og samarbeid. Ved femdagers skoleuke, vil skolen få større fleksibilitet og muligheter til felles arbeid og ikke minst oppfølging av trinnene (1. og 2.) Barnets og familiens behov Det har gjerne vært argumentert med at barna har behov for en fridag i uka for «å hente seg inn». Det har imidlertid ikke lyktes å fremskaffe dokumentasjon på at skole er så anstrengende at barna trenger å ha fri fra skolen en dag per uke. Konklusjon Utfra pedagogiske og faglige hensyn foreslås det å velge modellen med 5 dagers skoleuke ved Rena skole. Dette begrunnes i at dette er denne modellen som antas å gi elevene best læringsutbytte og trivsel. 7

8 Sektor for oppvekst Vår ref.: 2012/ /2016 Saksbehandler: Trond Ole Myrvold Arkiv: 242 Dato: Saksframlegg Fordeling - skolefondet - skolemillionen /16 Saksnr. Utvalg Møtedato 16/6 Hovedutvalg for oppvekst og kultur Vedlegg som følger saksframlegget: Vedlegg 1 Retningslinjer - fordeling fondsmidler - skolemillionen 2 Søknad skolemillionen Trivselsleder 2015/16 - alle skoler 3 Søknad skolemillionen fra Åmot ungdomsskole 2015/16 4 Søknad skolemillionen fra Deset og Osen oppvekstsenter 2015/16 5 Søknad fra Rena skole vedrørende ekstrautgifter videreutdanning lærere Rådmannens forslag til innstilling: Fordelingen av skolefondet fordeles slik innenfor beløpet på kr ,- etter følgende prioritering: Tiltak Beløp 1.Videreutdanning lærere 2015/16 Kr ,- 2.Trivselslederprogrammet 2015/16 Kr ,- 3.Videreutdanningstiltak Åmot ungdomsskole Kr ,- 4.Animasjonsopplegg ved Deset og Osen oppvs. Kr 5 000,- 5.Andre fellestiltak mellom skolene Kr ,- Totalt til fordeling fra skolefondet Kr ,- Bakgrunn I kommunestyrets møte 30.mai 2012 gjorde kommunestyret følgende vedtak i sak 12/34: 1. Skog og utmarksfondet settes opp til 6 millioner og fond for Rena elva reduseres med ,- 2. Reservepott på kr 1 million til skolefond. 8

9 I saken til kommunestyret der vedtaket ble fattet står følgende: I kommunestyrets behandling av Avbøtende tiltaksmidler, årsmeldinger og regnskap 2010, samt årsplaner 2011 vedtok kommunestyret at rådmannen skulle legge fram et forslag til bruk av de avbøtende tiltak som tilgodeser alle skolene i Åmot med et fond på til sammen 1,0 mill. kroner. Midlene skal brukes til tiltak i skolene som fremmer læring og trivsel. Skolene utarbeider forslag til og søker om midler av fondet. Hovedutvalget for oppvekst og kultur er fondets styre. Hovedutvalget for oppvekst og kultur har i møte fastsatt retningslinjer for disponering av fondsmidler avsatt i skolefond og disse er vedlagt. Vedlagt er søknadene totalt og med skolenes prioriteringer. Vurderinger Det er kommet inn 4 søknader innen fristen. Trivselslederprogrammet alle skoler: kr ,- Søknad Åmot ungdomsskole kr ,- Videreutdanning Rena skole høst 15 og vår 16 kr Søknad Deset og Osen oppvekstsenter: kr ,- Total søkersum: kr ,- Til fordeling har hovedutvalget kr ,- Rådmannen vil prioritere følgende: 1. Videreutdanning med vekt på begynneropplæring lesing og engelsk på barnetrinnet 2. Trivselslederprogrammet siden det favner mange av punktene i retningslinjene 3. Videreutdanningstiltak Åmot ungdomsskole 4. Animasjonsopplegg ved Deset og Osen oppvekstsenter 5. Andre fellestiltak som f.eks. kompetanseheving innenfor IKT Dersom det blir prioritert å sende lærere til f.eks. RKUL (Regional Konferanse for IKT i Utdanning og Læring), så må det sikres at alle skoler er representert. Konklusjon Rådmannen ønsker at det gjøres en prioritering av søknader på følgende områder: 1. Videreutdanning lærere 2015/16 (jfr. pkt. 1 i retningslinjene) 2. Trivselslederprogrammet 2014/15 (jfr. pkt. 2-4 i retningslinjene) 3. Andre fellestiltak mellom skolene, kompetanseheving, ekskursjoner, museumsbesøk osv. (jfr. pkt. 1i retningslinjene) 9

10 Behandling Hovedutvalg for oppvekst og kultur : Forslag til nytt vedtak fra hovedutvalget: Hovedutvalg for oppvekst og kultur fastsetter følgende retningslinjer for disponering av fondsmidler avsatt i skolefond : 1. Skolene i Åmot kan søke om midler fra fondet. Søknader må være begrunnet. Søknadsfrist er innen hvert år. 2. Det kan årlig deles ut inntil ,- kr. 3. Dersom ikke alle fondsmidlene er utdelt innen , vil resterende midler fordeles til skolene etter en fordelingsnøkkel basert på elevtall skoleåret 2016/ Dersom det et år søkes om et samlet beløp som overstiger ,-kr, skal midler fordeles etter følende prioritering: 1. Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å øke lærernes kompetanse. 2. Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å tilrettelegge uteområdene rundt skolene. 3. Konkrete tiltak for å redusere mobbing. 4. Tiltak for å øke elevenes fysiske aktivitet. 5. Forbedring av elevenes sosiale miljø gjennom sosiale tiltak i form av arrangementer. I votering ble rådmannens forslag til vedtak satt opp mot hovedutvalgets til vedtak. Hovedutvalgets forslag til nytt vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Hovedutvalg for oppvekst og kultur : Hovedutvalg for oppvekst og kultur fastsetter følgende retningslinjer for disponering av fondsmidler avsatt i skolefond : 1. Skolene i Åmot kan søke om midler fra fondet. Søknader må være begrunnet. Søknadsfrist er innen hvert år. 2. Det kan årlig deles ut inntil ,- kr. 3. Dersom ikke alle fondsmidlene er utdelt innen , vil resterende midler fordeles til skolene etter en fordelingsnøkkel basert på elevtall skoleåret 2016/ Dersom det et år søkes om et samlet beløp som overstiger ,-kr, skal midler fordeles etter følende prioritering: 1. Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å øke lærernes kompetanse. 2. Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å tilrettelegge uteområdene rundt skolene. 3. Konkrete tiltak for å redusere mobbing. 4. Tiltak for å øke elevenes fysiske aktivitet. 5. Forbedring av elevenes sosiale miljø gjennom sosiale tiltak i form av arrangementer. 10

11 Søknad skolemillionen For skolene i Åmot søkes det herved om stønad i forbindelse med videreføring av Trivselslederprogrammet i grunnskolen. Programmet legger opp til at mobbefrie trivselsledere fra trinn legger til rette for økt aktivitet i storefriminuttene. Aktivitetene stimulerer til inkludering og lek for alle elever ved skolen. Per høsten 2014 benytter 1000 skoler i Norge i Norden dette programmet. Det er representert i alle landets fylker og mer en 160 kommuner. Trivselsprogrammets mål er å: Fremme økt og mer variert lek/aktivitet i storefriminuttene Legge til rette for at elever skal kunne bygge gode vennskapsrelasjoner Redusere konflikter blant elever Fremme verdier som inkludering, vennlighet og respekt Kombinert med gode handlingsplaner mot mobbing er målet at Trivselsprogrammet skal bidra til å redusere mobbing og høyne trivselen. Valg av trivselsledere skjer i barnetrinnet ved nominasjonsvalg 2 ganger i året. Trivselslederne velges anonymt av de andre i klassen på grunnlag av om de er vennlige og respektfulle mot andre elever. Resultatet av nominasjonen i er kun veiledende. Kontaktlærer kan overstyre elevenes nominasjon, dette i tilfeller der kontaktlærer mener at det er blitt nominert kandidater som er involvert i mobbing eller utfrysing. Intensjonen over tid er at alle elever skal få mulighet til å bli trivselsledere gjennom en rotasjon. For å sikre rotasjon av vervet kan kontaktlærer velge andre elever enn på nominasjonslisten. På ungdomsskolen søker elevene om å få bli trivselsledere. Søknaden leveres trivselslederansvarlig på u-skolen. Kontaktlærer gir en vurdering av om kandidatene på ungdomsskolen er egnet til vervet som trivselsleder. Her velges de for 1 år om gangen. Trivselslederne får opplæring på kommunale leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Her gjennomgås et utvalg av populære leker og aktiviteter. Trivselslederne får tips om hvordan De skal lede aktivitet og et foredrag om det å være inkluderende, vennlig og respektfull. Trivselslederen vil gjøre seg synlige med trivselsledervester eller kapteinbind (u-skole) og skal lede og forsøke å få med alle som vil på lek og aktiviteter. Trivselslederne benytter seg av manualer med over 200 illustrerte friminuttaktiviteter. Programmet viser til en ekstern spørreundersøkelse fra mars 2011 og 153 skoler var med på denne. Dette kom fram i undersøkelsen: 97 % mente at aktivitetsnivået var blitt høyere eller mye høyere i storefri 69 % mente konfliktnivået mellom elevene var blitt lavere eller mye lavere 90 % mente at nominasjonsprosessen får frem vennlige og respektfulle trivselsledere 90 % mente Trivselsprogrammet fungerer svært bra eller bra totalt sett på skolen. Programmet drives etter en nettverksmodell med skoler i geografisk nærhet. Vi vil bli et eget Nettverk med faste møtepunkter som 2 årlige lekekurs for nyvalgte trivselsledere, nettverksmøter med TL-ansvarlige, trivselsseminar og aktivitetskurs for bl.a. gymlærere, ansvarlige for fysisk aktivitetstime, SFO-ansatte og TL-ansvarlige. Trivselsprogrammets argumenter for å satse på økt aktivitet i friminuttene er: Fysisk aktivitet har positiv effekt både for fysisk og psykisk helse, for læringsmiljø og læringsutbytte (Høringsnotat om fysisk aktivitet, 11

12 Å få flere barn med i leken er et viktig aspekt i arbeidet med et inkluderende læringsmiljø hvor unge skal kunne bygge vennskapsrelasjoner med jevnaldrende. (T. Nordahl m.fl.) Samtidig vet man at det å ha venner beskytter mot mobbing (Roland 2007) I følge Olweus-programmet mot mobbing er en godt utrustet skolegård, med rom for positive aktiviteter, et sentralt element i arbeidet for å redusere mobbing. Fysisk aktivitet vurderes også som viktig for å fremme konsentrasjon og læring (Hemil-senteret 2008). I tillegg kommer aktive barn og ungdom sannsynlig også til å være mer fysisk aktive som voksne (Telema. Et al., ) Skolene fikk tilført midler fra skolemillionen for skoleåret Etter bestilling av utstyr, nominasjonsvalg, kursing av Trivselsledere og organisering var elevene i gang. Elevråd, klasseråd, og nettverksmøter mellom TL-ansvarlige skolene har alle gitt tilbakemelding på at dette har vært oppstart på et program som blir satt stor pris på av elevene. De øktene det er TL ved skolene er det lett for alle elever å finne aktivitet å være med på, - og det generelle aktivitetsnivået har økt. Å bli valgt av klassen som Trivselsleder har vært populært, noe som er med på å sette fokus på å oppføre seg hyggelig, da dette er et av kriteriene for å bli valgt. Vi har også fått positiv omtale av oppstarten i media. Skolene ser oppstarten på Trivselslederprogrammet som et svært positivt og holdnings/aktivitetsfremmende tiltak og ønsker å søke om midler for å videreføre programmet. Estimerte kostnader Trivselsprogrammet Grunnkostnad: Rena skole: ,- ÅUS: ,- Osen/Deset: ,- 2 Aktivitetskurs kjøregodtgjørelse for kursholder: 2 x ca , ,- 2 «Takk for innsatsen-dager» til elevene som er Trivselsledere 2 x ca , ,- Supplering av utstyr som kan bli ødelagt (Kin-baller, scoop, m.m. ) 3.000,- Trykking av elevkort, supplering av vester etc ,- Totalt kr ,- På vegne av Åmotskolene, Øystein Harviken 12

13 Søknad om refusjon/ tilskudd fra skolemillionen i Åmot kommune 2015 Åmot ungdomsskole søker om dekning av følgende utgifter: Etterutdanning/kursing av lærere: 1. Deltakelse på fagseminar i regi av Hedmark og Oppland fylkeskommune. Hensikten er å øke lærernes kompetanse i eksamensformen slik at undervisningen lærerne gir er i tråd med eksamensformen. Kurset er unikt i landet og er et viktig bidrag til å øke lærernes kompetanse i forhold til forventninger til elevers kompetanse på eksamen. Jeg ser på deltakelse her som en viktig brikke i å heve resultatene på eksamen. Selve kurset er gratis, utgiftene dekker reise og opphold 2. Deltakelse på foredrag om motivasjon og forskjellen på hva som motiverer gutter og jenter på Koppang. Da økt motivasjon er et av målene skolen har satt for egen utvikling ser jeg på deltakelse her som et ledd i å øke lærernes kompetanse i hva som motiverer ungdom. Foredraget var gratis, etter invitasjon fra Midt-Østerdal videregående skole. Utgiftene dekker reise. 3. Deltakelse på RKUL Regionen har de siste årene arrangert et RKUL-seminar der fokus er på å øke lærernes IKT-kompetanse og bruken av IKT i klasserom. Samtlige lærere deltar på dette og det koster 300 kroner per person. 4. Etterutdanning av lærere. Skoleåret hadde vi en lærer på etterutdanning i rådgivning. I forbindelse med hennes fravær har det vært vikarbehov. 5. Skoleåret 2015/16 har to lærere på eget initiativ meldt seg på viktig etterutdanning i norsk som et ledd i å øke kompetansen i fag og dermed bli kvalifisert etter gjeldende regelverk (minst 60studiepoeng i skriftlige fag) En lærer har startet med utdanning i fremmedspråkmetodikk. Dette er viktig kompetanse vi trenger til skolen. Lærerne bærer selv kostnadene ved etterutdanningen, men de har krav på fri ved eksamen og dette innebærer økonomiske utgifter i form av vikardekning. Trivselsfremmende tiltak: 1. Flere sitteplasser ute i skolegården slik at flere elever kan samles ute. Innkjøp av noe slikt (se bilder under) Anbud ikke innhentet. 13

14 2. Nye pulter og stoler til 2 klasserom. Det meste av utstyret vårt er svært slitt og gammelt. Klasserommene er lite hyggelige å komme inn i på grunn av gammelt og slitt møblement. Mye skulle vært skiftet ut for lenge siden. Kostnaden av å skifte ut møblement er stor og dette må tas i flere etapper. 3. Solide avfallsbeholdere til kantine og gang. Per i dag har vi helt enkle beholdere som lett blir ødelagt. 4. Nye stoler til kantina. Vi har ikke nok stoler i kantina og har derfor måttet hente inn gamle stoler fra gymsal. Triveligere med en mer helhet. Utgifter til etterutdanning: Hva Utgiftene dekker Detaljer Sum Fagdag matematikk Reiseutgifter Eksamensskolering 1122 Fagdag engelsk Reiseutgifter Eksamensskolering 1122 Overnatting Deltakelse to dager 1465 Fagdag norsk Reiseutgifter Eksamensskolering 1122 Dagpakke til hver fagdag 920* Deltakelse RKUL Deltakeravgift 300kr pr. person IKTkurs, 20 pers 6000 Kurs Koppang Reiseutgifter Motivasjon i skolen 637,5 Etterutdanning Rådgiverstudie ABS Vikarutgifter 39 timer x 300, Rest etter refusjon fra staten 40% perm = kr , Fått dekket kr ,- Eksamen etterutdanning Vikarutgifter 3 dager for 3 lærere Snitt 4 timer pr dag (4*300)* ,5 Utgifter til trivselsfremmende tiltak: Hva Detaljer Utgifter Sitteplasser ute Ukjent pris? Stoler til to klasserom 60 stoler a 1800, Pulter til to klasserom 60 pulter a ukjent pris, antar ca 2000, Avfallsbeholdere 3 stk a 1902, Stoler til kantina 30 stk a 395,

15 Osen/Deset Søknader om midler fra skolemillionen i Åmot kommune fra Deset og Osen oppvekstsentre Grunnskolen bygger på prinsippet om likeverdig og tilpasset opplæring for alle i en inkluderende fellesskole. Det er et mål at alle elever skal oppnå grunnleggende ferdigheter og oppleve mestring og utfordring i skolen. IKT har blitt en viktig del av skolens virksomhet ved at grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy er integrert i alle fag. Skolen må møte to sentrale utfordringer for at IKT skal bidra til en styrking av skolens relevans. 1. For det første må skolen møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere alder. 2. For det andre må skolen forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende. Vi har kampanjer mot Mobbing i Vennskapsuka og via den Sosiale læreplanen som retter seg nettopp i hovedsak mot nett, nettvett og mobbing over nett/digitale medier. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien (IKT) har forandret verden, ikke bare en gang, men flere, og vil fortsette å gjøre det i årene som kommer. Derfor er det viktig at vi som skoler er skolert på dette området og sørger for at elevene våre får en mulighet til å tilegne seg disse kunnskapene. Vår felles kunnskap i kombinasjon med rask teknologiutvikling gir store muligheter for en videre utvikling av informasjonssamfunnet. Digital kompetanse i befolkningen, gode offentlige tjenester og forutsigbare rammevilkår er nødvendig for at Norge fremdeles skal være et av verdens beste land å bo i. IKT er i sin natur grenseoverskridende og griper inn i alle sektorer og samfunnsområder. IKT i utdanningen var derfor et naturlig valg for Osen og Deset oppvekstsentre da vi valgte satsningsområde i årene som kommer. Satsningsområdet for oss er også viktig i kampen mot at elever skal bli skoleleie, at de skal miste motivasjonen til videre utdanning for at de ikke mestrer mulighetene som IKT kan gi dem. Ved at vi hjelper elevene med denne mestringen og læringen, har vi stor tro på at det vil ha positiv effekt på å få redusert «Drop-out» tallene i videregående skole. «Drop-out» tallene er som kjent meget høye for ungdommer fra Åmot og i Hedmark ellers. 1 15

16 Søknad 1: Kompetanseutvikling Begrunnes i kriterienes punkt 4,1: Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å øke lærernes kompetanse. Hver vår arrangeres NKUL i Trondheim, det er seminarer som hovedsak er rettet mot bruk av pedagogisk materiell og utstyr i skolen på alle nivåer og områder. Det er ønskelig at alle lærerne kan delta på dette for å bli best mulig skolert innenfor mye av det som skjer IT-fronten. I og med at det er Ikt som er vårt satsningsområde ønsker vi å sende 6 lærere på NKUL i Trondheim Kursavgift kr 2100,- x 7= Hotell/overnatting i 3 dobbeltrom, 2 netter, kr. 9000,- Felles transport i 2 biler, 1400km. Kr, 7240,00 Totalt kr 27200,- Søknad 2: Sosiale aktiviteter. Animasjon. Begrunnes i kriterienes punkt 4,5: Forbedring av elevenes sosiale miljø gjennom sosiale tiltak i form av arrangementer Ses i sammenheng med søknad 1 For å bli flinke i samhandling, planlegging, arbeidsfordeling osv. er Animasjon en fin arbeidsmetode for øke den sosiale kompetansen samtidig som vi får ett håndfast produkt ut av prosessen. Disse aktivitetene er det mulig å utføre på tvers av alle fag, som gruppearbeid, som individuelle prosjekter, muligheten til variasjonene er store og dette kan settes i system ved bruk av I-pad`r med apper og programvare på I-pader. Animasjons-boks, som er et viktig hjelpemiddel ved fotografering, for å oppnå stabilt lys og stabile kulisser rundt temaet i animeringen, pris kr. 4000,- i tillegg er det behov for litteratur for ca. kr 500,-, Kostnader er beregnet til totalt kr 4500,- 2 16

17 Søknad 3: Kompetanseheving. Begrunnes i kriterienes punkt 4,1: Forbedring av elevenes læringsmiljø ved å øke lærernes kompetanse. Hver høst arrangeres det «Østlandske lærerstevnet» i Oslo. Her er det mange tema, forelesninger, arbeidsstasjoner som er relatert direkte til satsingsområdet IKT hos oss i Grendeskolene. Som beskrevet tidligere er IKT ett av de grunnleggende fagene i opplæringen som alle er avhengig av å kunne bruke for å være en aktiv deltaker i det moderne samfunnet. På Østlandske lærerstevne 31.okt og 1.nov pr p i kursavgift x 7= 1400,- 2 x biltransport til/fra Oslo 220 km t/r ca 4500,- Totalt kr.5900,- Vi ser frem til behandling av søknaden som er utarbeidet av lærer kollegiet i Osen og på Deset oppvekstsentre. Aktiviteter og utstyr er av an slik art at det vil bli benyttet i tett samarbeid på tvers av skolene, noe som i seg selv er sosialt utviklende for elevene. Med hilsen Aksel Berget Enhetsleder Deset og Osen oppvekstsenter 3 17

18 Søknad støtte til videreutdanning ved Rena skole Rena, Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning er satsingen på etter- og videreutdanning fram til Målet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. Denne strategien er videreført. Det er skoleeier som har ansvar for at det finnes riktig og nødvendig kompetanse på skolen, og at det er et system som gir lærere og skoleledere kompetanseutvikling. Staten bidrar med støtte, slik at skoleeiere kan oppfylle sine forpliktelser. Deltakerundersøkelser viser at både lærere og skoleledere er svært fornøyde med videreutdanningstilbudene staten har bidratt med. Det er utbredt enighet om at høy faglig kompetanse har stor betydning for elevenes utbytte av opplæringen Delmål for Kompetanse for kvalitet er: øke antall lærere som har faglig og fagdidaktisk kompetanse opp til 60 studiepoeng øke lærernes kompetanse gjennom etterutdanning på prioriterte fag og område styrke skolelederes kompetanse gjennom det nasjonale rektorprogrammet Siden dette er en uttalt satsning fra Udir og Staten er det viktig at Åmot tar del i denne kompetansehevingen med begrunnelsene ovenfor. Selv om staten deler ut støtte til videreutdanning for å dekke vikarutgiften vil ikke alle utgifter bli fanget opp. Staten gir Kr ,- pr.lærer for andre fag og kr for matematikk og naturfag pr. lærer gjennom skoleåret Ved Rena skole er det 1 lærer som tar videreutdanning i engelsk og 1 lærer som tar videreutdanning i begynneropplæring lesing. Vår egenandel for vil være: kr ,- Søker herved om kr i støtte fra skolefondet Rena skole Kristian Kiese, rektor 18

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppvekst her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 Skolerute for Vikna kommune 2012-2013

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:30-12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:30-12:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Stortrevet, Åmot kulturhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 08:30-12:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Hanne Furuheim

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2014/15 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16

ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 ÅRSPLAN FOR ELVETUN SKOLE 2015/16 Læreplanen legger klare føringer for skolens virksomhet i Læringsplakatens 11 punkter. Tilpassa opplæring er et overordna krav. Skolen skal tilpasse sin opplæring slik

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Balsfjordskolen kvalitet for framtida BALSFJORD KOMMUNES KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning av lærere og skoleledere i Balsfjord kommune 2013 2015 VISJON Balsfjordskolen kvalitet for framtida

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Pengegaloppen, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Pengegaloppen, Åmot kulturhus Dato: Tidspunkt: 08:30-14:00 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtested: Pengegaloppen, Åmot kulturhus Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 08:30-14:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Gry B. E.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet

Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Kompetanse og kapasitet i tjenestene for utsatte barn og unge hvordan ivareta dette i kommunene? Hege Nilssen, direktør Utdanningsdirektoratet Sektormålene for barnehage og grunnopplæringen Alle barn skal

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L

Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11 ' L E E Dokldl 14003292 (14/477-1) HøRlNcssRuNDEl FORBINDELSE MEDOVERGANG TILFEMDAGERS Dønna barne- og ungdomsskole, l l _ -:EEs:% H ;2E 2 u 11" ' L DØNNA KOMMUNE, Solfjellsjøen, 8820 Dønna Danna 29.04.14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 26 PS sak: Utvalg Møtedato 38/7 Komite for liv og lære 6.6.27 Arkivsak: 7/122 Saksbehandler: Egil Johannes Hauge Rådmannens forslag

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 05.03.2013. Oppmøte Børsa skole kl. 13:00. Møtet fortsetter på Formannskapssalen, Skaun rådhus kl. 14.15. TEMA: Vinterkulturuka v/ Kultur, fritid

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre.

HØSTINFO. Hausten er komen til huset i hagen. Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. HØSTINFO Hausten er komen til huset i hagen Tre gutar opp og tre gutar ned. Og ikkje fleire eple på vårt epletre. Tre jenter ned og tre jenter ut. No haustar våre jenter kvar sin eplegut av Einar Økland

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

Tveita skole. Strategisk plan 2015

Tveita skole. Strategisk plan 2015 Tveita skole Strategisk plan 2015 Historikk 2007-2014 Aktivitetsplan for strategiske mål & initiativ 2015 Her vi bor høyt oppå byens tak, høye åser ligger bak Fjorden ligger langt der uti vest, sola skinner

Detaljer

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg:

Fra: Sendt: Til: Kopi: Emne: Vedlegg: Fra: foreldregruppe hagenskole Sendt: 24. februar 2016 08:36 Til: E-post Postmottak Kopi: Hilde Nysten Thorkildsen; Inge Solli; redaksjonen@varingen.no; erikberit@hotmail.com;

Detaljer

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning)

Hope Oppvekstsenter. (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter (barnehage, skole og skolefritidsordning) Hope Oppvekstsenter Barnehagen har 24 plasser Skolen har 33 elever fra 1. 7. trinn Skolefritidsordningen har 11 elever Ansatte i skolen: Rektor/lærer

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/10 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/10 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X Møtetid: mandag 11. oktober 2010 kl. 18.30 Sekretariat: 41479455 SAKSKART II Saker til behandling

Detaljer

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor.

Møteinnkalling. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen:

Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Side 1 av 9 HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2010/2011 Statlige føringer Opplæringsloven Forskrift til Opplæringsloven Statsbudsjettet 2010 Nye tiltak i opplæringen: Skole - leksehjelp Regjeringen har bestemt

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 14/868-1 Klageadgang: Nei TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLENE I LEIRFJORD 2013-2014 Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: B00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10666-4 Dato: 26.11.2014 HØRING - FORSLAG OM Å ENDRE REGLENE OM KRAV OM RELEVANT KOMPETANSE I UNDERVISNINGEN â INNSTILLING

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2015/4-1 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: 02.01.2015 Brukerundersøkelse i skolefritidsordningene (SFO) i Hitra kommune 2014 - Resultat og analyse

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: B12 Arkivsaksnr: 2011/1012-12 Saksbehandler: Anne-Trine Hagfors Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Høringsuttalelser - Hegra ungdomsskole/hegra

Detaljer

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune

Utdanningsavdelingen. Kompetanseplan 2014-2017. Vest-Agder Fylkeskommune Utdanningsavdelingen Kompetanseplan 2014-2017 Vest-Agder Fylkeskommune INNLEDNING I rammeplan 2014-2017 presenteres utdanningsavdelingens strategi for sektorens kompetanseutvikling i perioden. Planen suppleres

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011

SAUPSTADMODELLEN. TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 SAUPSTADMODELLEN TRØNDSK Utdanningspolitisk konferanse 21.11.2011 Kristin Sivertsen,(lærer,) Jorun Skotvoll(lærer) og Inger Sagen Hasselø(rektor) Saupstad skole SAUPSTAD SKOLE 235 elever 30 språk Barneskole

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE

INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE INFORMASJON TIL BARN OG FORELDRE Velkommen til Stavsberg skolefritidsordning. Dere har nå fått utdelt virksomhetsplanen for Stavsberg skolefritidsordning. Virksomhetsplanen er en orientering om skolefritidsordningen

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010

HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN innkalles til møte 16.11.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN DEN 16.11.2010 Saksnummer

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab

RISØR KOMMUNE Rådmannens stab RISØR KOMMUNE Rådmannens stab Arkivsak: 2014/748-1 Arkiv: B06 Saksbeh: Odd Harald Jakobsen Dato: 16.05.2014 Drøftingssak: Fleksibel skoleferie Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/14 Komité for barnehage, skole

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tirsdag 26. mars, 2013 Tilstandsrapport for grunnskolen Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST

SKOLEEIERS ROLLE. Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST SKOLEEIERS ROLLE Skolebasert kompetanseutvikling Ungdomstrinn i utvikling GNIST Meld. St. 22 (2010-2011) Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet «Et strukturert samarbeid mellom skole, skoleeier

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE http://www.vik.gs.bu.no/ VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Personalet i 1. trinn 1. trinns lærere Ellen G.

Detaljer

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune.

VEFSN KOMMUNE HELDAGSSKOLE. Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trine Fåkvam Tlf: 75 10 12 03 Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/2802-1 HELDAGSSKOLE Rådmannens forslag til vedtak: Det innføres ikke heldagsskole for elevene i Vefsn kommune. Begrunnelse:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg

Detaljer

Averøy kommune Rådmann

Averøy kommune Rådmann Averøy kommune Rådmann «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato «REF» 2016/80-1 Birger Saltbones 26.01.2016 Høring - etablering av midlertidig skoleordning

Detaljer

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling

Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no eller tlf. 95 98 04 98. Saker til behandling MØTEINNKALLING Utvalg for kultur og levekår Dato: 16.05.2013 kl. 9:30 Sted: Hol kommunehus, møterom bankbygget Arkivsak: 12/00192 Arkivkode: 040 Forfall meldes snarest til politisk møtesekretær reidun.bokko@hol.kommune.no

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent.

REFERANSE JOURNALNR DATO GWP 26.04.2013. Godkjenning av innkalling og melding av saker til eventuelt Innkallingen godkjent. Møtereferat Oppvekst og levekår Nylund skole Postadr.: Nylundsgata 1, 4014 Stavanger Besøksadr.: Nylundsgata 1 Telefon: 51917200 Faks: 51917201 E-post: www.stavanger.kommune.no Org.nr.: NO 964 965 226

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Morellbakken skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Morellbakken Strategisk Plan- Morellbakken - 2016 Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for kultur, oppvekst og skole Møtested: Gml. herredshuset, Ignaveien 16, 2. etg. Dato: 28.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE

PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE PLAN FOR SAMISK SPRÅKUTVIKLING I BARNEHAGE, GRUNNSKOLE, SFO OG KULTURSKOLE 2008-2012 1.0 INNLEDNING Det er viktig at barnehagen, grunnskolen og kulturskolen er inkluderende institusjoner. En inkluderende

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune

Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Tilstandsrapport for grunnskolen i Engerdal kommune Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13502 Dokumentnr.: 20 Løpenr.: 121691/2008 Klassering: B00 Saksbehandler: Terje Berg Alvheim Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 04.12.08 141/08 Høring

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Morten Bjerkan NESTL AP Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Skolekjøkkenet, Kvenvær Oppvekstsenter Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 15:00 18:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE Åmot kommune Vedtekter for SFO Vedtektene gjelder fra 01.08.2013 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE 1 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I ÅMOT KOMMUNE. Utformet etter Lov

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013

Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Samlet saksfremstilling Arkivsak 2913/14 VURDERING AV GRUNNSKOLEN I MELHUS 2013 Saksansvarlig Egil Johannes Hauge Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Komite for liv og lære 07.05.2014 PS 17/14 Innstilling

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Mål- og resultatstyring P12 Skole

Mål- og resultatstyring P12 Skole Mål- og styring P12 Skole Virksomhet: Virksomhetsleder: Hvordan fylle ut? Spørsmål? Konnerud skole Cathrine Wessmann Det er lagt opp til at en kan fylle ut fra 1 til 5 virksomhetsmål per økonomiplanmål,

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer