Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070"

Transkript

1 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: Distribusjon Navn: Firma: Faks / Fra: Kristoffer Steensrud ÅF-Consult as Til: Bjørn Rudsar Bernt Borring as Kopi til: INNLEDNING ÅF-Consult as har utført en tilstandsanalyse av røranlegget for våtrom og kjøkken for Sameiet Rosenborggaten 15 (15 A, 15 B, 15 C og 15 D) Befaring med registrering av de faktiske forhold ble foretatt den kl Tilstede var styreleder Ketil Heyerdahl, og undertegnede. Det ble også gjennomført en befaring der også Svein Gangsø var med. Dette notat gir en oppsummering av tekniske løsninger som finnes i bygget i dag, status for tilstand, og forslag til omfang og metodikk for utbedring av anlegget. Ulike utbedringsmetoder er belyst. TILSTANDSREGISTRERING - STATUS DAGENS ANLEGG Beskrivelse av byggene og dokumentasjon: Boligsameiet har fremskaffet tegninger av bygget samt en eksiterende vedlikeholdsplan fra Rapporten er basert på de observasjoner som er gjort ved befaringen, og tilhørende fotodokumentasjon. Det opplyses at bygget er oppført i 1938, dvs. at den er 70 år gammel. Det er en L-formet boligblokk med fasader ut mot Rosenborggaten og inn mot gårdsrommet. Gavlene grenser mot nabobygg, og har ingen fasade. Gården er på 6 og 5 etasjer+kjeller, og har totalt 43 stk leiligheter, fordelt på 4 oppganger. Vital eier og leier ut totalt 17 av leilighetene. Det kan i den del av leilighetene at beboere har foretatt endringer av våtrom og kjøkken i forhold til de originale løsningene, men dette er ikke dokumentert på tegninger. Omfang av registreringen: Ved befaringen ble 4 stk. leiligheter undersøkt, samt det meste av kjelleren. Det ble foretatt visuelle observasjoner og tatt fotografier, samt stilt en del spørsmål til de som var ÅF-Consult AS Telefon: Rådgivende ingeniører Telefaks: Haslevangen 15 Foretaksnr. NO MVA Pb 498 Økern, 0512 Oslo P:\11000\11070 OBF\08 Rosenborggata 15\4 Brev-rapport-notat\ Rosenborggata 15.doc Side 1 av 12

2 tilgjengelige av beboere og representanter for gården. Foto fra befaringen og kommentarer til disse er gitt i vedlegget. Generelt om teknisk løsning for vann- og avløpsnettet i gården: Gården har et tradisjonelt avløpssystem, ført til kommunalt nett i gaten. Avløpsrørene er av støpejern. Stammene er ført ned til bunnledningene, og sammenbundet der. Utstyr på bad og kjøkken er tilkoplet vertikale stammer som er ført over tak (luftet). Stammene er ført gjennom kjøkken og bad, med noe variasjon i forhold til planløsning i leilighetene. Badene har innstøpte sluk i gulvet, og sannsynligvis er også rørene fra slukene støpt inn i dekket. Avløp fra badekar og fra utstyr for øvrig er lagt i dekket og inn i slukene. Det er 8 stk leiligheter pr etasje. Antall stammer varierer noe fra leilighet til leilighet, det antas at leilighetene i oppgang A og B har 2 stk stammer (1 stk kjøkkenstamme og 1 stk Bad/WC) imens oppgang C og D antas og ha 3 stk stammer (1 stk kjøkkenstamme, 1 stk Bad og 1 stk WC) Hver stamme inneholder avløpsrør, kaldtvannsledning (KV), og varmtvannsledning (VV). De originale WC stammene inneholder kun kaldtvann. Det er delvis montert nye stengeventil på avgreiningene i kjøkkenbenken i den enkelte leilighet. Varmtvann produseres sentralt, fra varmtvannsbereder i teknisk rom i kjeller. Beredersystemet er av eldre dato, og kan fjernes når gården får lagt inn fjernvarme. Hovedvannledningene (KV og VV) fordeler seg under himlingen i kjeller. Fra denne rørgaten er det sideveis avgreininger til alle stammene. På disse avgreiningene er det delvis montert nye stengeventiler. Generelt om teknisk tilstand: Ledningsnettet for vann og avløp ser i hovedsak ut til å være i originalutførelse. Det er foretatt en del lokale utskiftninger og innkapping på eksisterende stammer i leiligheter, hvor det enten er foretatt oppgradering av bad eller kjøkken, eller det har vært vannlekkasjer. I kjelleren er det montert nye stengeventiler på en del av opplegg. I det etterfølgende er det redegjort nærmere for Badene Rørstammene for avløp Rørstammene for kaldtvann Badene Opprinnelig løsning: De eksisterende badene er utført med betonggulv med innstøpte støpejernsluk. I ettertid har enkelte beboere pusset opp badene og lagt fliser på gulv/vegger. Omfanget av dette er ikke undersøkt. Hvilke type løsninger som finnes under flisene er usikkert, det samme gjelder med tanke på om de originale slukene er beholdt eller blitt byttet ut. Funksjonskravene til våtrom er at rommene skal tåle den vannbelastningen de utsettes for og skal ha varige og tette løsninger. I praksis vil det si at gulvet generelt samt vegger i våte soner (dusj og ved vask) skal ha membran som tåler kontinuerlig vannpåkjenning Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 2 av 12

3 SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid og brukstider for bad (ref NBI-blad ). Litt avhengig av hvilke materialer som er valgt så spenner anbefalt brukstid fra år. Det presiseres at levetider og brukstider ikke er et eksakt begrep, de påvirkes av mange ulike faktorer. Oppgitte levetider blir derfor kun å anse som orienterende. Enkelte av baderommene i gården har derfor nådd sin forventede brukstid, og vil ha behov for oppgradering av estiske grunner, og delvis også av tekniske grunner. Ved oppgradering av badene bør det derfor etter vår oppfatning velges løsninger og materialer som gir nye års brukstid. Konklusjon: Vårt inntrykk av badenes tilstand er at de generelt fungerer tilfredsstillende, men at enkelt er moden for oppgradering av estetiske grunner, dette er tiltak som den enkelte beboer bør stå for. Ved oppgraderingen må det velges løsninger og materialer som gir nye års forventet brukstid. Rørstammer for avløp og bunnledninger Behovet for utskiftning/utbedring av rørstammene: Rørstammene på bygget er de originale stammene, alderen er ca 70 år. Avløpsrørene er av støpejern. Levetiden på støpejernsrør er veldig variabel. SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid for støpejernsrør til år, med anbefalt brukstid på typisk ca 50år (ref blad ). Det presiseres at levetider og brukstider ikke er eksakte begrep, de påvirkes av mange ulike faktorer. Oppgitte levetider og brukstider blir derfor kun å anse som grovt orienterende. Slitasjen på rørene viser seg som oftest ved gjennomrustning/grafittisering. Det dannes da rustblemmer på rørene, ofte ved støpeskjøtene, og over tid svekkes røret slik at brudd kan oppstå. Rørene hadde tidligere noe ujevn kvalitet. Fra noen produsenter kan det forekomme at forurensninger fra støpeformene er avleiret i rørgodset. Over tid tæres forurensningen bort og vi får en lokal gjennomrustning uten at røret generelt er svekket av korrosjon. I andre situasjoner vil større deler av røret kunne være svekket av korrosjon ikke minst gjelder det der det er separate stammer fra kjøkken. Et annet svakt punkt er selve slukene. Slukpottene står alltid fylt med vann, og over tid vil det bli gjennomrustning av slukpotten. Dette forårsaker at det lekker vann ned i gulvkonstruksjonen, eventuelt ned i rommet under. Tilstanden på rørene ble registrert ved visuelle observasjoner og ved sjekk av klangen i rørgodset. Rørene tilstand vurderes å være av meget varierende kvalitet. Det ble observert gjennomrustning flere steder, se bilde 3 og 4. Lufteledninger er tradisjonelt lagt over tak, med enkelte sammenknyttinger av stammer under dekke. En del av disse ledningene er ikke beskyttet på tak, men står åpne for vær og vind, se bilde Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 3 av 12

4 Tilstanden på bunnledningene (rørene som ligger under kjellergulvet) er ikke dokumentert. Det er ikke rapportert om problemer med tilstoppelser eller lignende. Det anbefales dog at det foretas en grundig spyling og videoinspeksjon av bunnledningene for å kartlegge tilstanden på disse. Det er foretatt utbedring/modernisering av en del bad i bygget. Det er ikke avklart om slukene i gulvet ble skiftet i den sammenheng. Det er installert en plast innsats i eksiterende sluk, hvilken funksjon denne skal ha en usikkert, se bilde 7. Konklusjon: Avløpsrørene i gården vurderes å være av varierende kvalitet, der storparten er moden for oppgradering. De forventes å ha brukt opp levetid, originale avløpsrør har gått 30 år over anbefalt brukstid, og bør således utbedres. Det anbefales derfor at man foretar en renovering eller utskifting av disse relativt omgående. Likeledes bør lufteledningen over tak beskyttes omgående, for å unngå eventuelle problemer dette kan medføre. Vurdering av alternative utbedringsmetoder: Når røranlegget skal renoveres, så kan utbedring foretas på prinsipielt to forskjellige måter: 1. Komplett utskiftning av rørene og installering av nye rør og sluk 2. Innvendig renovering av eksisterende rør og sluk ved å bygge opp nye plastrør innenfra Alternativ 1 utskiftning av rørene: Dette er den tradisjonelle måten å fornye/renovere røranlegget på. Eksisterende rør demonteres eller rives, og nye rør monteres. Det kan legges rør i støpejern eller i plast. Det er ulike plastmaterialer, men felles for disser er at de har dårligere støydemping enn støpejern, de utvider/krymper mer ved temperaturendringer, og de har dårligere branntekniske egenskaper og det må derfor gjøres spesielle tiltak med brannisolering ved alle gjennomføringer mellom leiligheter. Dette betyr at det i de aller fleste situasjoner velges støpejernsrør i boligblokker. Det er derfor et alternativ å skifte aller rør og sluk med nye rør og sluk i støpejern. Dette medfører relativt store bygningsmessige inngrep i alle badene, og betyr at det i praksis utløser en generell renovering av alle badene dette fordi gulvene med membranløsninger, varmekabler med mer og overflater med innkassinger, fliser osv blir punktert og må bygges opp igjen. En komplett utskiftning medfører både fordeler og ulemper vurdert mot alternativ 2 innvendig renovering. Fordeler: - Anlegget blir fornyet med kjente og vel utprøvde materialer med dokumentert lang levetid, dvs at anbefalt brukstid forventes å bli nye 50år (minimum) - Det er dokumenterte og kjente tetteløsninger/membranløsninger for overgang mellom sluk og gulv - Medfører at badene må renoveres, men det gir grunnlag for en samlet prosjektering og innhenting av priser, hvilket normalt gir lavere entreprisekostnader pr bad enn om den enkelte skal forestå dette selv. Ulemper: - Utskiftningen krever store bygningsmessige inngrep. Innkassinger må rives for å komme til rørene og deretter bygges opp igjen, gjennomføringene i dekkene må bores opp og det må branntettes rundt nye rør, slukene må pigges opp eller bores ut og nye sluk støpes inn er det membran/påstøp/varmekabel må som regel hele gulvet pigges opp og legges nytt, eventuelle nedforede himlinger må helt eller delvis demonteres og remonteres/nye Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 4 av 12

5 himlinger monteres. - Det er ofte problemer med å erstatte fliser som rives med nye like fliser, og av estetiske grunner blir det ofte behov for å fornye alle flisene på vegger og gulv - I praksis betyr dette at bad som allerede er renovert får en delvis eller fullstendig ny renovering. Spesielt utsatt er membraner/tettesjikt på gulv og på veggenes våtsoner, og de estetiske forhold - Badene og kjøkken blir satt ut av funksjon over lengre tid, og det må anordnes provisorier. Den totale tiden det tar å renovere er lang - De totale kostnadene blir høye - Alle leilighetshavere blir sterkt involvert Alternativ 2 innvendig renovering av rørene: Denne renoveringsmetoden baserer seg på at man beholder de eksisterende støpejernsrørene og bygger opp nye plastrør innvendig. Rørene bygges opp enten ved at det sprøytes på et sjikt av plast innvending i en eller flere repeterende operasjoner til det dannes et sjikt på 2-3mm, eller ved at det føres inn i røret en strømpe av fiberarmert plast og denne blåses opp og fikseres (herdes) for derved å danne et nytt plastrør med tykkelse 4-6mm. Ofte kombineres disse to metodene. Strømper kan benyttes på rørdimensjoner fra 110 mm og større, mens det for mindre dimensjoner og for sluk må benyttes påsprøytning eller påstrykning av plast. Som plastmaterialer benyttes enten armert epoxy ( dakkimetoden ) eller armert polyester ( prolinemetoden ). Selve utførelsen skjer ved at sanitærutstyret koples fra (toalettene løftes vekk, vasker frakoples) og man arbeider i fra disse punktene og innover i rørnettet. Trinn 1 er en videokontroll av rørenes tilstand, trinn 2 er en rengjøring med mekanisk rensing (slyngerens), trinn 3 er en videokontroll og tørking, trinn 4 er påsprøytning av plast eventuelt innføring av strømper, trinn 5 er en sluttkontroll. Deretter remonteres utstyret og avløpsrørene er klare til bruk. Renoveringen krever ingen eller minimale bygningsmessige inngrep i de eksisterende konstruksjonene. Renoveringen kan derfor skje uten at selve badene må renoveres og er en skånsom og fleksibel løsning for beboerne. Dette gjelder dersom man ikke skal oppgradere gulvene til vanntett løsning. Skal man få en vanntett løsning mellom sluk og gulv så betinger det at det legges en membran på gulvet og at denne forbindes med slukets plastbelegg. På den nye gulvmembranen må det legges nytt toppbelegg (fliser eller påstøp med fliser) Normalt bygges stammene i en operasjon, og grenrørene og slukene i en operasjon. Stammene fornyes fra stakepunkter på loftet og ned til bunnledningene, eventuelt monteres også strømper i bunnledningene. Mye brukt er kombinasjonen strømper i stammene og plastsprøytning i grenrørene og slukene. Dog har disse metodene også noen begrensninger som må vurderes. Metodene er relativt nye. De har vært på markedet og har vært benyttet innomhus i ca år. Dog må bemerkes at renovering etter strømpemetoden har vært benyttet på utvendige større ledninger (i bakken) i mer enn 30 år, og med gode erfaringer. For renovering av rørnett i bygningene er erfaringen derimot begrenset. Begge disse metodene er opprinnelig svenske, men de har etter hvert også fått innpass i det Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 5 av 12

6 norske markedet (er økende). Arbeidene utføres av svenske entreprenører eventuelt i samarbeide med norske rørleggere. Det finnes i dag også noen få norske leverandører som benytter tilsvarende materialer og utførelsesmetoder. De svenske leverandørene av Dakkimetoden og Prolinemetoden hevder at de har levert i størrelsesorden leiligheter hver seg renovert med disse metodene. De mest sårbare punktene er etter vår vurdering knyttet til - metoden krever håndverkere med spesiell utdannelse og erfaring - ved oppbygging av plastrøret etter sprøytemetoden er det viktig at røret blir skikkelig rengjort (100%), og det kan være vanskelig å få en jevn tykkelse på sjiktet som sprøytes på. Gjenstående urenheter som ikke er fjernet kan medføre lokale utettheter i plastsjiktet. - overgangen mellom sluk og gulv kreves at det velges en gulvmembran som hefter fullstendig og varig til plasten som er påsmurt/påforet sluket, kan være vanskelig å følge opp ved renovering av badene på et senere tidspunkt enn rørnettet - metoden er så vidt ny at det er noe begrenset med erfaring og derfor vanskelig å si noe eksakt om forventet brukstid av rørnettet etter renovering - etter vår vurdering bør det kunne forventes en ny brukstid på minimum 30 år, kanskje opp mot 50 år som for nye støpejernsrør dette vurdert ut i fra at forventet levetid for plastrør generelt er år dvs. at vi tror levetiden må forventes å bli noe kortere enn for nye støpejernsrør. Plaststrømper er vurdert som mer holdbart og bedre dokumentert enn sprøytebelegg. - det er relativt få leverandører i markedet Klare fordeler med systemene er - rørnettet renoveres raskt og effektivt, med minimale ulemper for beboerne - typisk renoveringstid er 1dag pr leilighet, typisk driftsavbrudd er fra 1 dag til 1 uke pr stamme (hvis ikke gulvet skal renoveres) - rørnettet renoveres uten at det gjøres annet inngrep i bad/kjøkken enn demontering og remontering av WC og vannlåser - kostnadene for selve rør renoveringen ligger i størrelsesorden på samme kostnad som en utskiftning av rørnettet med nye rør, men kostnadene for renovering blir totalt sett mye lavere fordi det ikke krever bygningsmessige inngrep - forenkler problemstillingene med å kunne utbedre det som ansees som fellesinstallasjonene for gården, og det som er den enkelte leilighetshavers installasjoner og ansvar Klare ulemper med systemet er - det blir noe mindre innvendig tverrsnitt på rørnettet normalt uten praktisk konsekvens - det kan bli noe mindre kapasitet på sluket (avhengig av hvordan sluket blir renovert leverandøravhengig) - løsningen for å få tetthet mellom sluk og gulvmembran er sårbar - sannsynligvis kortere forventet levetid/brukstid enn nye rør - relativt liten erfaring i markedet nye materialer og metoder har alltid en viss usikkerhet i seg - bør videoinspiseres med noen års mellomrom (10år) - relativt dyr metode hvis man bare vurderer selve kostnadene knyttet til rørnettet, og ikke tar med de bygningsmessige følgekostnadene. - gir ikke noen sikkerhet for at de enkelte leiligheter har tette bad, og gir derfor større risiko for at det oppstår lekkasjer som belaster underliggende leiligheter Konklusjon på valg av metode utbedring eller utskifting: Hvilken metode man velger avhenger av hvor man legger grensesnittet for eierforhold mellom Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 6 av 12

7 borettslag og leilighetseier. Hvis man velger å gjennomføre utskiftning av rørstammer for kaldt og varmtvann samtidig vil det være naturlig og velge Alternativ 1. Rørstammer for kaldtvann og varmtvann Behovet for utskiftning/utbedring av rørstammene: Rørstammene for tappevann er de originale stammene sannsynligvis montert i 1938, dvs at de også er vel 70 år gamle. Rørene er av kopper. Vi har ikke hatt tilgang til rørprøver (deler fra tidligere reparasjoner), men visuelle observasjoner ved befaringen indikere at det er benyttet tykkveggede stive kobberrør. Noe som var vanlig på 1930 tallet. Forholdene med levetiden på kobberrør er de samme som for støpejernsrør, dvs at de avhenger av mange faktorer. SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid for vannrør av kobber til år, med anbefalt brukstid på typisk ca 50år (ref NBI-blad ). Gården har hatt ulike skader og reparasjoner, der storparten av de registrerte problemene gjelder avløpet. Vannrørene følger samme vertikale trase som avløpsrørene. Utskifting av eventuelle kaldt og varmtvannsstammer i bad og på kjøkken som har blitt oppgradert er ikke registrert, men erfaringsmessig blir stammer sjelden skiftet i forbindelse med private oppgraderinger, grunnet kostnader og muligheter for avstegning. Det finnes ikke noen metoder som pr dags dato gjør det mulig å renovere vannrør med så små dimensjoner ved å bygge innvendige rør slik man kan for avløpsrørene. Det betyr at rørene må erstattes med nye rør. Ved en eventuell utskiftning må det tas stilling til om det skal monteres nye rør i de gamle traseene, eller om det skal monteres nye rør i nye traser. Dette bør avklares nærmere før utarbeidelse av et eventuelt anbudsmateriale. Ved nye rør i eksisterende trasè: - deler av kjøkkeninnredningen og baderomsinnredningen må fjernes for å komme til stammene - de gamle rørene rives og nye monteres det gir noen dagers avbrudd i vannleveringen til leiligheten - det monteres stengeventiler til hver leilighet, og tilkomst for betjening av disse sikres med luke - løsningen gir nye rør med ny forventet brukstid på 50 år - vannskadesikringen mot lekkasjer blir som i dag (ikke rør-i-rør) - Gjennomføringer i dekke der det er montert membran kan by på problemer, det samme kan bygningsmessige innkassinger. Konklusjon: Arbeidene med å skifte ut stengekraner i kjelleren er i gang, og vil når dette arbeidet er ferdig, sikre en grei avstegning ved en eventuell lekkasje på stammen. Dette vil kunne begrense skadeomfanget betydelig, men samtidig vil samtlige beboere på gjeldene stamme miste tilførselen av vann for gjeldene stamme. Dette vil samtidig føre til at man kan velge å kun skifte stammer, og la ringledningen i kjelleren ligge i noen år hvis det er ønskelig med tanke på økonomi. Fra et teknisk synspunkt anbefales også disse ledningene erstattet med nye ledninger. En løsning der vannrørene erstattes anses som fornuftig gjennomført ved en eventuell utskiftning Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 7 av 12

8 av avløpsrørene, da denne metoden allikevel krever store bygningsmessige arbeider i hver leilighet. Denne løsningen vil sikre en ny forventet brukstid på 50 år. ANBEFALING OM UTBEDRING Oppsummert foreligger følgende forslag til utbedring: TV kjøring og spyling av bunnledninger for å avdekke eventuelle skader som bør utbedredes. Utarbeide et mer nøyaktig budsjett med tanke på totalkostnader. Utarbeide anbudsmateriale og tegninger med tanke på en anbudsutsendelse i slutten av Få på plass beskyttelse over lufteledninger på tak, dette er naturlig å medta i et anbud. Det bør utarbeides et anbudsmateriale som sendes ut til prising fra minimum 3 stk rørentreprenører. Som en foreløpig budsjettpris for utskiftingen av spillvannsstammer og vannledningene (stammer og fordelingsrør) inkludert demontering og remontering av kjøkkeninnreding, så forventes denne å ligge på ca kr pr leilighet, eks mva avhengig av hvilket omfang man velger å kjøre prosjektet. VIDERE ARBEIDER ÅF-Consult as bistår gjerne i den videre prosess med å utarbeide anbudsmateriale, bistå i kontrahering, oppfølging av arbeidene, sluttkontroll og overlevering. ÅF-Consult as Svein Gangsø Fagsjef VVS Kristoffer Steensrud Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 8 av 12

9 FOTODOKUMENTASJON noen typiske eksempler fra gården VEDLEGG 1 PRINSIPP FOR LEDNINGSFØRING VANN OG AVLØP Bilde 1 viser; typiske opplegg med spillvannsleding, kaldt og varmtvann i kjeller. Bilde 2 viser; avløpsrør i kjellerbod, med en del synlig overflaterust Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 9 av 12

10 Bilde 3 viser; avløpsledning i toalettrom, med tydelige gjennomrustninger. Bilde 4 viser; et gjennomrustnings punkt Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 10 av 12

11 Bilde 5 viser; lufteledning på tak for avløp mangler beskyttelse. Bilde 6 viser; nytt opplegg med avløp og vannforsyning i kjelleren, utbedret i forbindelse med en tildiger vannlekkasje Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 11 av 12

12 Bilde 7 viser; plastkop som er ettermontert i sluk. Bilde 8 viser; ny og gammel stengekran i kjeller. De gamle stengekranene bør byttes ut fortløpende for å sikre muligheten for vannavstegning ved en eventuell lekkasje på stammen Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 12 av 12

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom

Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Rød Borettslag Forprosjekt rør og våtrom Timeplan. Historikk Tilstand avløpsrør. Tilstand vannrør. Tilstand bad/våtrom Hva bør gjøres. Alternativ rehabiliteringsmetoder. Økonomi. Spørsmål. Historikk Styret

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015

Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Stovnerhøgda brl. Informasjonsmøte nye rør og bad 27.01.2015 Usbl teknisk avdeling Lars Iddeng og Trond Hagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjektog byggeledelse vedr. våtrom og rørutskifting

Detaljer

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har

Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger. Styret har Til: Fra: Andelseiere i Bogerud borettslag Norconsult Dato: 2014-01-13 Informasjon om rehabilitering av vann og avløpsrør Historikk Bogerud borettslag har et vedlikeholdsbehov på felles vann og avløpsledninger.

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Agenda Status pr nå Beskrevet løsning Vanlig prosjektgjennomføring Beboermuligheter Veien videre Spørsmål Borettslaget Ble stiftet i 1965 Består av 5 blokker 13 oppganger - 108

Detaljer

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER

5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie. Vann- og avløpsrør. Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER 5251 Bjerregaardsgate 29 Sameie Vann- og avløpsrør Bjerregaardsgate 29 Sameie SAMMENSTILLING BEFARINGER Mai 2015 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 Innledning 1.1 Formål/bakgrunn

Detaljer

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS

Rehabilitering av rør og våtrom. Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS Rehabilitering av rør og våtrom Informasjonsmøte for Lutvannkollen borettslag 26. september 2016 ved Svend Haugen, Norconsult AS 1 Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med ca. 2900

Detaljer

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag

Rør og våtrom. Vetlandsveien Borettslag Rør og våtrom Vetlandsveien Borettslag Agenda for møte Grunndata boligselskapet Røranleggets tilstand Rehabilitering av våtrom prosjektgjennomføring Tekniske løsninger Økonomi / Fremdrift Spørsmål Byggeår

Detaljer

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM

FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM STYRET I HAMBORG BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT FOR UTSKIFTING AV VANN- OG AVLØPSRØR, REHABILITERING AV VÅTROM Informasjonsmøte avholdes Tirsdag 24. august 2010 kl. 18.30 Hovseter Skoles aula (Landingsveien

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Røverkollen borettslag har gjennom flere år hatt problemer med lekkasjer fra det innvendige røranlegget. Antallet slike skader har vært økende

Detaljer

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag

Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Rørfornyings prosjekt Furua borettslag Dette vedlegget vil gi noen svar på de forberedelser og planlegginger som må til i et rørfornyingsprosjekt. Det er viktig at alle parter har en forståelse av prosessen

Detaljer

Sameiet Herslebsgt. 9-11.

Sameiet Herslebsgt. 9-11. Sameiet Herslebsgt. 9-11. Nye bad 24.02.2014 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen og Lasse Handegård Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt- og byggeledelse vedr. våtrom, rørutskifting og annen bygningsrehabilitering

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag

Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag Rør og våtromsrehabilitering Lønnealleen borettslag v/ Anette Thomassen og Svend Haugen Seksjon for bygningsfysikk Norconsult Norconsult er Norges største flerfaglige rådgiver med medarbeidere fordelt

Detaljer

Bølerskogen Borettslag II

Bølerskogen Borettslag II Bølerskogen Borettslag II Velkommen til informasjonsmøte om Rør og bad Tema for i dag: Informasjonsmøte 18.00-20.00 Styret presenterer Arbeidet siden sist To alternative løsninger, med anbefaling Spørsmål

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04

Rapport. Torshovkvartal 1. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 - Fortrolig Rapport Torshovkvartal 1 Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-04-04 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern 0314 Oslo

Detaljer

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere

Lohøgda borettslag. Informasjon for beboere Rør og våtrom m.m. OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Lohøgda borettslag Informasjon for beboere 22.11.16 - Rør og våtrom m.m OBOS Prosjekt v/ Vidar Hellstrand m. flere Agenda Innledning Grunndata Forsikringsskader Hva bør gjøres? Økonomi Eventuell gjennomføring

Detaljer

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv

RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv RØRFORNYING uten graving, riving, støy og støv Hvorfor rørfornying? Vann- og avløpssystemer i norsk bygningsmasse har gjennom snart hundre år vært innom diverse teknikker, metoder og materialer. Noen har

Detaljer

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus.

Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. Referat fra informasjonsmøte as Sommerfrydløkken - forprosjekt vann og avløp - onsdag 11.03 på Kampen Bydelshus. INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJON OM FORPROSJEKTET... 2 ORIGINALE VÅTROM/BADEROM I SOMMERFRYDLØKKEN...

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. 1.3 Valg av 1 andelseier til å undertegne protokollen sammen med møtelederen PROTOKOLL Dato og klokkeslett: 27.11.2014 kl 18.00 Sted: Det chilenske Kulturhus Veitvet Senter, Veitvetveien 8. ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Beverveien Borettslag. SAK 1: KONSTITUERING

Detaljer

Furua Brl. Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør. Lindebergåsen. Dato: Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen

Furua Brl. Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør. Lindebergåsen. Dato: Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen Furua Brl. Lindebergåsen Kamera og kartleggings rapport, avløpsrør Dato: 11.11.15 Kundekontakt: Terje Stokke Adresse: Lindebergåsen 42-52. Innhold Innledning formål Tilstand avløpsrør, typisk for de ulike

Detaljer

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014

Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Røverkollen borettslag Våtromsrehabilitering 2013-2014 Bakgrunn Avløpsrørene i Røverkollen ligger innstøpt og skjult i bygningskonstruksjonen Avløpsrørene er av plast type ABS Rørene har ingen mulighet

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom.

Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby. Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. Velkommen til informasjonsmøte i AS Balkeby Utskifting av vann og avløpsrør. Rehabilitering av baderom. HISTORIKK Historikk - del 1 Boligselskapet har i flere år i årsmeldinger orientert om bruk og vedlikehold

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift.

Hva skjer? Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Hva skjer? TRYKKE TRYKKE Det har skjedd mye innen rørfornying de siste årene. Norges første - - godkjente rørfornyingsbedrift. Våre produkter og metoder for rørfornying i bygninger er først med Teknisk

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg:

Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: NOTAT Prosjekt: Ringnes Park Øst Sameier Emne: Utvidet kontroll av inntrukkede balkonger Dato: 20.06.14 Notat nr: 01 Ref: Notat01 - Tilstandsvurdering balkonger Vedlegg: Distribusjon: Ringnes Park Øst

Detaljer

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen

Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Skåreråsen II brl. Beboermøte Vi inviterer med dette til et beboermøte onsdag 20.januar kl 1800 i Skårer Kirke Løkenåsveien 35, inngang D fra parkeringsplassen Obos Prosjekt vil være tilstede og kan svare

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING. Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR - RELINING Seminar ved Teknologisk Institut, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining

Detaljer

Nordisk vannskadeseminar 2009

Nordisk vannskadeseminar 2009 Nordisk vannskadeseminar 2009 Relining som reparasjons-metode for avløpsrør i bygninger Pål Harstad SINTEF Byggforsk, Oslo SINTEF Building and Infrastructure 1 Vi skal se nærmere på: Medias omtale Raskt

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker?

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker? Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker? Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26

Rapport. Bølerskogen Borettslag II. Vurdering av vann- og avløpsrør. Forfatter Pål Harstad. SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 - Fortrolig Rapport Bølerskogen Borettslag II Vurdering av vann- og avløpsrør Forfatter Pål Harstad SINTEF Byggforsk Energi og arkitektur 2011-09-26 SINTEF Byggforsk Postadresse: Postboks 124 Blindern

Detaljer

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen

Informasjon rør og våtrom. Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen Informasjon rør og våtrom Av OBOS Prosjekt AS v/ Lars Tobiassen OBOS Prosjekt AS Totalleverandør av prosjektadministrasjon Leverer prosjektadministrasjon Tverrfaglig: nybygg, rehab bygg, vvs, elektro,

Detaljer

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige

Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger. NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre og tilgjengelige installasjoner i bygninger NBS vannskader Seminar 8.oktober i Reykjavik Oddvar Stensrød, Gjensidige Vannskadesikre installasjoner Stikkord Vannskadesikre installasjoner,

Detaljer

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk

UTBEDRING AV AVLØPSRØR. Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk UTBEDRING AV AVLØPSRØR Nordisk Vannskadeseminar 2017, Danmark Pål Harstad & Karolina Stråby, SINTEF Byggforsk Nå skal vi se nærmere på: 1. Teknisk godkjenning for relining 2. Rapport: Relining et alternativ

Detaljer

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom

Østerli Boligselskap AS. Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Østerli Boligselskap AS Info møte 8.4.2015 - Rør og våtrom Agenda 1. Presentasjon av OBOS Prosjekt AS 2. Historikk 3. Innvendig reparasjon av avløp 4. Sanitæranlegg rør og våtrom 5. Forsikring 6. Tilstand

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby

RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby RØRFÔRING= RØRFORNYING = RØRRENOVERING= RELINING Karolina Stråby Pål Harstad Name Place Month 2016 Agenda Introduksjon: Hva er rørrenovering? Levetidsbetraktninger Produktbeskrivelse Anvendelsesområde

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker

Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom. For eksempel skobutikker Tilstandsanalyse av fuktutsatte rom For eksempel skobutikker Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Fuktbelastede rom Bade- og dusjrom Vaskerom Kjøkken - Kjølerom (Badstu) Kryperom Badeanlegg

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie

Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag. Betongskader. Gimle Terrasse Sameie Oslo, 6. januar 2016 Gimle Terrasse Sameie - Vannlekkasjer og betongskader. Forslag til utbedringer og budsjett. Sammendrag Gimle Terrasse Sameie har engasjert Oslo Prosjektadministrasjon as til å forestå

Detaljer

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom

Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok. Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom Rehab våtrom Når BVN og TEK ikke «passer»/ er tydelig nok Gruppeleder Vidar Hellstrand VVS og våtrom «Bakteppe» BVN aldri dårligere enn TEK (løfte frem robuste løsninger) Folk flest bor i Kina og India!!

Detaljer

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år!

Info nr. 1/15 BORETTSLAG. Godt nytt år! SPOVEN BORETTSLAG Info nr. 1/15 Godt nytt år! Renovering av spillvannsledningene i Spoven borettslag. Vi fikk gjennomført en videoinspeksjon av spillvannsledningene i Spoven på forsommeren i 2014. Det

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17,

Rognerud Borettslag. Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, Rognerud Borettslag Otto Sogns v. 7 0681 OSLO Rognerud Borettslag Rehabiliteringskrav for baderom i Rognerud borettslag. Otto Sogns vei 2-16, 5-17, 25-29. INNLEDNING På oppdrag fra styret i Rognerud borettslag

Detaljer

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP

VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP 10 VANN OG AVLØP VANN OG AVLØP Stikkordregister Hvert år oppstår det en mengde omfattende vannskader i bygningene våre. Vannskadene er ofte en følge av manglende vedlikehold. Her får du en innføring i

Detaljer

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S

Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S Lekkasjestoppere og vannskadesikring - siste nytt og forholdet til TEK 10 - v/ole Larmerud NRL-S 1 Vannskadesikring Boligbygg Stort sett forstålige regler Les reglene nøye og ikke stol på alt som blir

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter

Prosjekt. Skien kommune. Lyngbakken Bo- og Behandlingssenter 310 Generelt Dato: 01.02.2006 Side 1 310.1 ANLEGGS TEKNISKE KRAV. Denne beskrivelse bygger på NS320. Beskrevne arbeider skal oppfylle denne standardens krav til kvalitet og utførelse. Utførelsen skal oppfylle

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006

Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no. Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni 2006 NOTAT Ødegård og Lund AS Rødbergvn 59 B 0591 OSLO Tlf / fax 22721260 / 61 olbetong@online.no Til: OBOS Prosjekt v. Gitte Bjerkelund Fra Ødegård og Lund AS v. Olav Ødegård Vår ref: 1490 / OSØ Dato: 8 juni

Detaljer

Velkommen til beboermøte

Velkommen til beboermøte Velkommen til beboermøte Presentasjon av tilstandsrapporten fra OBOS 24.08.2013 Styret 2013 Jan Helge Maurtvedt, Steinar Parelius, Solvor Vasshus Vara: Kari Bjella Unneberg, Endre Daniloff Agenda Hva er

Detaljer

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG.

3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3. FDV- 31-SANITÆRANLEGG. 3.2 HOVEDDATA Komponentliste NS 3451 KOMPONENT KOMPONENTNUMMER 311 Bunnledning Stakepunkt 311 Bunnledning Gulvsluk 314 Sanitærarmatur Stengeventil kule 314 Sanitærarmatur Batterier

Detaljer

informasjonsbrosjyre V.17.14

informasjonsbrosjyre V.17.14 informasjonsbrosjyre V.17.14 Om oss Rørlegger Sentralen AS ble etablert i 1999 av daglig leder Gunnar A. Ludvigsen, og har i dag 15 ansatte som til sammen har lang og bred kompetanse innen håndverksfaget.

Detaljer

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1

Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Utskifting av vann og avløpsstammer Rehabilitering av enkelt våtrom i borettslaget Søndre Åsen kvartal 1 Borettslaget har nedfelt i ordensreglene at hver enkelt andelseier pålegges å skifte ut gamle vertikale

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS

Vedlikeholds- og finansieringsplan. Solvang Park AS Vedlikeholds- og finansieringsplan Solvang Park AS 05.01.2017 Agenda Oversikt vedlikeholdsplanen Piperenovering Brannverntiltak Avløp og drenering Fasade og trapperom Finansieringsløsning Viktige lenker

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 703/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 703/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Reklamasjon høyder på klosett ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Kontrakten mellom partene er ikke fremlagt

Detaljer

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes!

FANTASTISK FORNYING GJØR DEG KLAR TIL EN. AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! GJØR DEG KLAR TIL EN FANTASTISK FORNYING AV BYDELEN MORTENSNES Viktig informasjon til deg som bor på Mortensnes! I løpet av de nærmeste årene skal Mortensnes få nye vannrør, kloakk rør, dreneringsrør,

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag

Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag 1 Retningslinjer vedrørende oppussing, vedlikehold og ansvarsretter i lavblokkene i Romolslia borettslag INNHOLD Side 2 Side 3 Side 4 Vegger Kanaler og sjakter Pipe og ildsted Vann og avløp Elektriske

Detaljer

«Vann på avveie» - Innovative løsninger.

«Vann på avveie» - Innovative løsninger. Stikkledninger: Ansvar og teknisk utforming. «Vann på avveie» - Innovative løsninger. Onsdag 15. mai 2013 arve.hansen@asplanviak.no Private ledninger =. Hovedledninger Innomhus Stikkledninger Bunnledninger

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Vedtatt på ordinær generalforsamling 25.05.1994. Endret på ordinær generalforsamling 14.05.2008. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Borettslaget Etterstad

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner

VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner VI. Fukt, våtrom og rom med vanninstallasjoner 13-14. Generelle krav om fukt Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller

Detaljer

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år.

Bruksanvisning GULVSLUK. AF Byggfornyelse - din baderomsentreprenør. www.afgruppen.no. Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Bruksanvisning GULVSLUK Sluket skal renses minst 4 ganger pr. år. Det kan være lurt å investere i en klosettpumpe dersom rørene ut av sluket tetter seg. Hvis ovenstående ikke løser problemet bør en rørlegger

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Nedre Humlehaugen B03, blokk D Gårdsnr. 24 Bruksnr. 431 Festenr. Seksj.nr. Dato 24.02.14 Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning

Detaljer

Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014

Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag. desember 2014 Informasjon til beboere i Øvre Grorud borettslag desember 2014 Styret og vaktmestertjenesten benytter anledningen til å ønske alle beboere God Jul og Godt Nytt År Beboermøte 2. desember 2014 Det ble avhold

Detaljer

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom

Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Viktig informasjon vedrørende rehabilitering av våtrom Alle beboere må lese dette informasjonsskrivet Side 1 Beverveien Brl- informasjon om våtromsrehabilitering I forbindelse med våtromsrehabiliteringen

Detaljer

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes

VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL. Ing Vidar Aarnes VÅTROM KRAV, SKADER OG FEIL Ing Vidar Aarnes 1 Vanligste steder med fuktskade 2 Våtrom 3 Våtrom 20 år gammelt bad, membran er ikke klemt i sluk. Beliggende i kjeller. 4 Klemring Ulike klemringer 5 Sluk

Detaljer

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter

Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter Refundamentering Oppgradering av bygninger utfordringer og muligheter NBEF 1. og 2. november 20111 Per Spjudvik, Multiconsult 1 Bakgrunn Per Spjudvik, seniorrådgiver i Avd Spesialrådgiving Ing. Bygg fra

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014

Vindu og dør. Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Vindu og dør Bogerud borettslag Presentasjon på beboermøte 2. desember 2014 Historikk I Bogerud borettslag har det i lengre tid pågått utskifting av vinduer etter behov. Behovet er økende. Kostnaden for

Detaljer

BILER RUSTER NORSK ANTIRUSTFORENING

BILER RUSTER NORSK ANTIRUSTFORENING BILER RUSTER NORSK ANTIRUSTFORENING Slik gjør vi det! 1. DEMONTERING Bilen heises opp. Innerskjermer og deksler av plast eller lyddempingsmatter av stoff, blir demontert 2. HØYTRYKKSVASKING Grundig rengjøring

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger

14.11.2014. Jeg har jobbet i bransjen siden 1994. Prøver å gjøre så godt jeg kan, men. Jeg lykkes ikke alltid! Rapportering - Avløpsledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 Forundersøkelser og tilstandskontroll: Rapportering -

Detaljer

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland

En perfekt bolig for deg som vil bo. både fint og rimelig på Jørpeland En perfekt bolig for deg som vil bo både fint og rimelig på Jørpeland Jørpelands rimeligste bolig? I egen bolig kan du gjøre hva du vil, så mye du vil Nå kan du/dere snart flytte inn i egen bolig på Øvre

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger

14.11.2014 25?? VA-systemet i Norge. Vi jobber med noe av det viktigste i vårt samfunn Opp med selvtilliten! Rørinspeksjon Hovedledninger Kurs i kvalitetskontroll Vann / Avløp: Stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg Garder kurs- og konferansesenter, 5. 7. november 2014 VA-systemet i Norge Arve Hansen, VA teknikk as arve@va-teknikk.no

Detaljer