Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: 11070"

Transkript

1 Prosjekt: Rosenborggaten 15 PROSJ.NR.: Vedrørende: Tilstandsanalyse vann- og avløpsrør NOTAT NR: REVISJON: Utført av: KS Kontrollert av: SG DATO: Distribusjon Navn: Firma: Faks / Fra: Kristoffer Steensrud ÅF-Consult as Til: Bjørn Rudsar Bernt Borring as Kopi til: INNLEDNING ÅF-Consult as har utført en tilstandsanalyse av røranlegget for våtrom og kjøkken for Sameiet Rosenborggaten 15 (15 A, 15 B, 15 C og 15 D) Befaring med registrering av de faktiske forhold ble foretatt den kl Tilstede var styreleder Ketil Heyerdahl, og undertegnede. Det ble også gjennomført en befaring der også Svein Gangsø var med. Dette notat gir en oppsummering av tekniske løsninger som finnes i bygget i dag, status for tilstand, og forslag til omfang og metodikk for utbedring av anlegget. Ulike utbedringsmetoder er belyst. TILSTANDSREGISTRERING - STATUS DAGENS ANLEGG Beskrivelse av byggene og dokumentasjon: Boligsameiet har fremskaffet tegninger av bygget samt en eksiterende vedlikeholdsplan fra Rapporten er basert på de observasjoner som er gjort ved befaringen, og tilhørende fotodokumentasjon. Det opplyses at bygget er oppført i 1938, dvs. at den er 70 år gammel. Det er en L-formet boligblokk med fasader ut mot Rosenborggaten og inn mot gårdsrommet. Gavlene grenser mot nabobygg, og har ingen fasade. Gården er på 6 og 5 etasjer+kjeller, og har totalt 43 stk leiligheter, fordelt på 4 oppganger. Vital eier og leier ut totalt 17 av leilighetene. Det kan i den del av leilighetene at beboere har foretatt endringer av våtrom og kjøkken i forhold til de originale løsningene, men dette er ikke dokumentert på tegninger. Omfang av registreringen: Ved befaringen ble 4 stk. leiligheter undersøkt, samt det meste av kjelleren. Det ble foretatt visuelle observasjoner og tatt fotografier, samt stilt en del spørsmål til de som var ÅF-Consult AS Telefon: Rådgivende ingeniører Telefaks: Haslevangen 15 Foretaksnr. NO MVA Pb 498 Økern, 0512 Oslo P:\11000\11070 OBF\08 Rosenborggata 15\4 Brev-rapport-notat\ Rosenborggata 15.doc Side 1 av 12

2 tilgjengelige av beboere og representanter for gården. Foto fra befaringen og kommentarer til disse er gitt i vedlegget. Generelt om teknisk løsning for vann- og avløpsnettet i gården: Gården har et tradisjonelt avløpssystem, ført til kommunalt nett i gaten. Avløpsrørene er av støpejern. Stammene er ført ned til bunnledningene, og sammenbundet der. Utstyr på bad og kjøkken er tilkoplet vertikale stammer som er ført over tak (luftet). Stammene er ført gjennom kjøkken og bad, med noe variasjon i forhold til planløsning i leilighetene. Badene har innstøpte sluk i gulvet, og sannsynligvis er også rørene fra slukene støpt inn i dekket. Avløp fra badekar og fra utstyr for øvrig er lagt i dekket og inn i slukene. Det er 8 stk leiligheter pr etasje. Antall stammer varierer noe fra leilighet til leilighet, det antas at leilighetene i oppgang A og B har 2 stk stammer (1 stk kjøkkenstamme og 1 stk Bad/WC) imens oppgang C og D antas og ha 3 stk stammer (1 stk kjøkkenstamme, 1 stk Bad og 1 stk WC) Hver stamme inneholder avløpsrør, kaldtvannsledning (KV), og varmtvannsledning (VV). De originale WC stammene inneholder kun kaldtvann. Det er delvis montert nye stengeventil på avgreiningene i kjøkkenbenken i den enkelte leilighet. Varmtvann produseres sentralt, fra varmtvannsbereder i teknisk rom i kjeller. Beredersystemet er av eldre dato, og kan fjernes når gården får lagt inn fjernvarme. Hovedvannledningene (KV og VV) fordeler seg under himlingen i kjeller. Fra denne rørgaten er det sideveis avgreininger til alle stammene. På disse avgreiningene er det delvis montert nye stengeventiler. Generelt om teknisk tilstand: Ledningsnettet for vann og avløp ser i hovedsak ut til å være i originalutførelse. Det er foretatt en del lokale utskiftninger og innkapping på eksisterende stammer i leiligheter, hvor det enten er foretatt oppgradering av bad eller kjøkken, eller det har vært vannlekkasjer. I kjelleren er det montert nye stengeventiler på en del av opplegg. I det etterfølgende er det redegjort nærmere for Badene Rørstammene for avløp Rørstammene for kaldtvann Badene Opprinnelig løsning: De eksisterende badene er utført med betonggulv med innstøpte støpejernsluk. I ettertid har enkelte beboere pusset opp badene og lagt fliser på gulv/vegger. Omfanget av dette er ikke undersøkt. Hvilke type løsninger som finnes under flisene er usikkert, det samme gjelder med tanke på om de originale slukene er beholdt eller blitt byttet ut. Funksjonskravene til våtrom er at rommene skal tåle den vannbelastningen de utsettes for og skal ha varige og tette løsninger. I praksis vil det si at gulvet generelt samt vegger i våte soner (dusj og ved vask) skal ha membran som tåler kontinuerlig vannpåkjenning Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 2 av 12

3 SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid og brukstider for bad (ref NBI-blad ). Litt avhengig av hvilke materialer som er valgt så spenner anbefalt brukstid fra år. Det presiseres at levetider og brukstider ikke er et eksakt begrep, de påvirkes av mange ulike faktorer. Oppgitte levetider blir derfor kun å anse som orienterende. Enkelte av baderommene i gården har derfor nådd sin forventede brukstid, og vil ha behov for oppgradering av estiske grunner, og delvis også av tekniske grunner. Ved oppgradering av badene bør det derfor etter vår oppfatning velges løsninger og materialer som gir nye års brukstid. Konklusjon: Vårt inntrykk av badenes tilstand er at de generelt fungerer tilfredsstillende, men at enkelt er moden for oppgradering av estetiske grunner, dette er tiltak som den enkelte beboer bør stå for. Ved oppgraderingen må det velges løsninger og materialer som gir nye års forventet brukstid. Rørstammer for avløp og bunnledninger Behovet for utskiftning/utbedring av rørstammene: Rørstammene på bygget er de originale stammene, alderen er ca 70 år. Avløpsrørene er av støpejern. Levetiden på støpejernsrør er veldig variabel. SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid for støpejernsrør til år, med anbefalt brukstid på typisk ca 50år (ref blad ). Det presiseres at levetider og brukstider ikke er eksakte begrep, de påvirkes av mange ulike faktorer. Oppgitte levetider og brukstider blir derfor kun å anse som grovt orienterende. Slitasjen på rørene viser seg som oftest ved gjennomrustning/grafittisering. Det dannes da rustblemmer på rørene, ofte ved støpeskjøtene, og over tid svekkes røret slik at brudd kan oppstå. Rørene hadde tidligere noe ujevn kvalitet. Fra noen produsenter kan det forekomme at forurensninger fra støpeformene er avleiret i rørgodset. Over tid tæres forurensningen bort og vi får en lokal gjennomrustning uten at røret generelt er svekket av korrosjon. I andre situasjoner vil større deler av røret kunne være svekket av korrosjon ikke minst gjelder det der det er separate stammer fra kjøkken. Et annet svakt punkt er selve slukene. Slukpottene står alltid fylt med vann, og over tid vil det bli gjennomrustning av slukpotten. Dette forårsaker at det lekker vann ned i gulvkonstruksjonen, eventuelt ned i rommet under. Tilstanden på rørene ble registrert ved visuelle observasjoner og ved sjekk av klangen i rørgodset. Rørene tilstand vurderes å være av meget varierende kvalitet. Det ble observert gjennomrustning flere steder, se bilde 3 og 4. Lufteledninger er tradisjonelt lagt over tak, med enkelte sammenknyttinger av stammer under dekke. En del av disse ledningene er ikke beskyttet på tak, men står åpne for vær og vind, se bilde Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 3 av 12

4 Tilstanden på bunnledningene (rørene som ligger under kjellergulvet) er ikke dokumentert. Det er ikke rapportert om problemer med tilstoppelser eller lignende. Det anbefales dog at det foretas en grundig spyling og videoinspeksjon av bunnledningene for å kartlegge tilstanden på disse. Det er foretatt utbedring/modernisering av en del bad i bygget. Det er ikke avklart om slukene i gulvet ble skiftet i den sammenheng. Det er installert en plast innsats i eksiterende sluk, hvilken funksjon denne skal ha en usikkert, se bilde 7. Konklusjon: Avløpsrørene i gården vurderes å være av varierende kvalitet, der storparten er moden for oppgradering. De forventes å ha brukt opp levetid, originale avløpsrør har gått 30 år over anbefalt brukstid, og bør således utbedres. Det anbefales derfor at man foretar en renovering eller utskifting av disse relativt omgående. Likeledes bør lufteledningen over tak beskyttes omgående, for å unngå eventuelle problemer dette kan medføre. Vurdering av alternative utbedringsmetoder: Når røranlegget skal renoveres, så kan utbedring foretas på prinsipielt to forskjellige måter: 1. Komplett utskiftning av rørene og installering av nye rør og sluk 2. Innvendig renovering av eksisterende rør og sluk ved å bygge opp nye plastrør innenfra Alternativ 1 utskiftning av rørene: Dette er den tradisjonelle måten å fornye/renovere røranlegget på. Eksisterende rør demonteres eller rives, og nye rør monteres. Det kan legges rør i støpejern eller i plast. Det er ulike plastmaterialer, men felles for disser er at de har dårligere støydemping enn støpejern, de utvider/krymper mer ved temperaturendringer, og de har dårligere branntekniske egenskaper og det må derfor gjøres spesielle tiltak med brannisolering ved alle gjennomføringer mellom leiligheter. Dette betyr at det i de aller fleste situasjoner velges støpejernsrør i boligblokker. Det er derfor et alternativ å skifte aller rør og sluk med nye rør og sluk i støpejern. Dette medfører relativt store bygningsmessige inngrep i alle badene, og betyr at det i praksis utløser en generell renovering av alle badene dette fordi gulvene med membranløsninger, varmekabler med mer og overflater med innkassinger, fliser osv blir punktert og må bygges opp igjen. En komplett utskiftning medfører både fordeler og ulemper vurdert mot alternativ 2 innvendig renovering. Fordeler: - Anlegget blir fornyet med kjente og vel utprøvde materialer med dokumentert lang levetid, dvs at anbefalt brukstid forventes å bli nye 50år (minimum) - Det er dokumenterte og kjente tetteløsninger/membranløsninger for overgang mellom sluk og gulv - Medfører at badene må renoveres, men det gir grunnlag for en samlet prosjektering og innhenting av priser, hvilket normalt gir lavere entreprisekostnader pr bad enn om den enkelte skal forestå dette selv. Ulemper: - Utskiftningen krever store bygningsmessige inngrep. Innkassinger må rives for å komme til rørene og deretter bygges opp igjen, gjennomføringene i dekkene må bores opp og det må branntettes rundt nye rør, slukene må pigges opp eller bores ut og nye sluk støpes inn er det membran/påstøp/varmekabel må som regel hele gulvet pigges opp og legges nytt, eventuelle nedforede himlinger må helt eller delvis demonteres og remonteres/nye Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 4 av 12

5 himlinger monteres. - Det er ofte problemer med å erstatte fliser som rives med nye like fliser, og av estetiske grunner blir det ofte behov for å fornye alle flisene på vegger og gulv - I praksis betyr dette at bad som allerede er renovert får en delvis eller fullstendig ny renovering. Spesielt utsatt er membraner/tettesjikt på gulv og på veggenes våtsoner, og de estetiske forhold - Badene og kjøkken blir satt ut av funksjon over lengre tid, og det må anordnes provisorier. Den totale tiden det tar å renovere er lang - De totale kostnadene blir høye - Alle leilighetshavere blir sterkt involvert Alternativ 2 innvendig renovering av rørene: Denne renoveringsmetoden baserer seg på at man beholder de eksisterende støpejernsrørene og bygger opp nye plastrør innvendig. Rørene bygges opp enten ved at det sprøytes på et sjikt av plast innvending i en eller flere repeterende operasjoner til det dannes et sjikt på 2-3mm, eller ved at det føres inn i røret en strømpe av fiberarmert plast og denne blåses opp og fikseres (herdes) for derved å danne et nytt plastrør med tykkelse 4-6mm. Ofte kombineres disse to metodene. Strømper kan benyttes på rørdimensjoner fra 110 mm og større, mens det for mindre dimensjoner og for sluk må benyttes påsprøytning eller påstrykning av plast. Som plastmaterialer benyttes enten armert epoxy ( dakkimetoden ) eller armert polyester ( prolinemetoden ). Selve utførelsen skjer ved at sanitærutstyret koples fra (toalettene løftes vekk, vasker frakoples) og man arbeider i fra disse punktene og innover i rørnettet. Trinn 1 er en videokontroll av rørenes tilstand, trinn 2 er en rengjøring med mekanisk rensing (slyngerens), trinn 3 er en videokontroll og tørking, trinn 4 er påsprøytning av plast eventuelt innføring av strømper, trinn 5 er en sluttkontroll. Deretter remonteres utstyret og avløpsrørene er klare til bruk. Renoveringen krever ingen eller minimale bygningsmessige inngrep i de eksisterende konstruksjonene. Renoveringen kan derfor skje uten at selve badene må renoveres og er en skånsom og fleksibel løsning for beboerne. Dette gjelder dersom man ikke skal oppgradere gulvene til vanntett løsning. Skal man få en vanntett løsning mellom sluk og gulv så betinger det at det legges en membran på gulvet og at denne forbindes med slukets plastbelegg. På den nye gulvmembranen må det legges nytt toppbelegg (fliser eller påstøp med fliser) Normalt bygges stammene i en operasjon, og grenrørene og slukene i en operasjon. Stammene fornyes fra stakepunkter på loftet og ned til bunnledningene, eventuelt monteres også strømper i bunnledningene. Mye brukt er kombinasjonen strømper i stammene og plastsprøytning i grenrørene og slukene. Dog har disse metodene også noen begrensninger som må vurderes. Metodene er relativt nye. De har vært på markedet og har vært benyttet innomhus i ca år. Dog må bemerkes at renovering etter strømpemetoden har vært benyttet på utvendige større ledninger (i bakken) i mer enn 30 år, og med gode erfaringer. For renovering av rørnett i bygningene er erfaringen derimot begrenset. Begge disse metodene er opprinnelig svenske, men de har etter hvert også fått innpass i det Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 5 av 12

6 norske markedet (er økende). Arbeidene utføres av svenske entreprenører eventuelt i samarbeide med norske rørleggere. Det finnes i dag også noen få norske leverandører som benytter tilsvarende materialer og utførelsesmetoder. De svenske leverandørene av Dakkimetoden og Prolinemetoden hevder at de har levert i størrelsesorden leiligheter hver seg renovert med disse metodene. De mest sårbare punktene er etter vår vurdering knyttet til - metoden krever håndverkere med spesiell utdannelse og erfaring - ved oppbygging av plastrøret etter sprøytemetoden er det viktig at røret blir skikkelig rengjort (100%), og det kan være vanskelig å få en jevn tykkelse på sjiktet som sprøytes på. Gjenstående urenheter som ikke er fjernet kan medføre lokale utettheter i plastsjiktet. - overgangen mellom sluk og gulv kreves at det velges en gulvmembran som hefter fullstendig og varig til plasten som er påsmurt/påforet sluket, kan være vanskelig å følge opp ved renovering av badene på et senere tidspunkt enn rørnettet - metoden er så vidt ny at det er noe begrenset med erfaring og derfor vanskelig å si noe eksakt om forventet brukstid av rørnettet etter renovering - etter vår vurdering bør det kunne forventes en ny brukstid på minimum 30 år, kanskje opp mot 50 år som for nye støpejernsrør dette vurdert ut i fra at forventet levetid for plastrør generelt er år dvs. at vi tror levetiden må forventes å bli noe kortere enn for nye støpejernsrør. Plaststrømper er vurdert som mer holdbart og bedre dokumentert enn sprøytebelegg. - det er relativt få leverandører i markedet Klare fordeler med systemene er - rørnettet renoveres raskt og effektivt, med minimale ulemper for beboerne - typisk renoveringstid er 1dag pr leilighet, typisk driftsavbrudd er fra 1 dag til 1 uke pr stamme (hvis ikke gulvet skal renoveres) - rørnettet renoveres uten at det gjøres annet inngrep i bad/kjøkken enn demontering og remontering av WC og vannlåser - kostnadene for selve rør renoveringen ligger i størrelsesorden på samme kostnad som en utskiftning av rørnettet med nye rør, men kostnadene for renovering blir totalt sett mye lavere fordi det ikke krever bygningsmessige inngrep - forenkler problemstillingene med å kunne utbedre det som ansees som fellesinstallasjonene for gården, og det som er den enkelte leilighetshavers installasjoner og ansvar Klare ulemper med systemet er - det blir noe mindre innvendig tverrsnitt på rørnettet normalt uten praktisk konsekvens - det kan bli noe mindre kapasitet på sluket (avhengig av hvordan sluket blir renovert leverandøravhengig) - løsningen for å få tetthet mellom sluk og gulvmembran er sårbar - sannsynligvis kortere forventet levetid/brukstid enn nye rør - relativt liten erfaring i markedet nye materialer og metoder har alltid en viss usikkerhet i seg - bør videoinspiseres med noen års mellomrom (10år) - relativt dyr metode hvis man bare vurderer selve kostnadene knyttet til rørnettet, og ikke tar med de bygningsmessige følgekostnadene. - gir ikke noen sikkerhet for at de enkelte leiligheter har tette bad, og gir derfor større risiko for at det oppstår lekkasjer som belaster underliggende leiligheter Konklusjon på valg av metode utbedring eller utskifting: Hvilken metode man velger avhenger av hvor man legger grensesnittet for eierforhold mellom Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 6 av 12

7 borettslag og leilighetseier. Hvis man velger å gjennomføre utskiftning av rørstammer for kaldt og varmtvann samtidig vil det være naturlig og velge Alternativ 1. Rørstammer for kaldtvann og varmtvann Behovet for utskiftning/utbedring av rørstammene: Rørstammene for tappevann er de originale stammene sannsynligvis montert i 1938, dvs at de også er vel 70 år gamle. Rørene er av kopper. Vi har ikke hatt tilgang til rørprøver (deler fra tidligere reparasjoner), men visuelle observasjoner ved befaringen indikere at det er benyttet tykkveggede stive kobberrør. Noe som var vanlig på 1930 tallet. Forholdene med levetiden på kobberrør er de samme som for støpejernsrør, dvs at de avhenger av mange faktorer. SINTEF-Byggforsk har forsiktig angitt forventet levetid for vannrør av kobber til år, med anbefalt brukstid på typisk ca 50år (ref NBI-blad ). Gården har hatt ulike skader og reparasjoner, der storparten av de registrerte problemene gjelder avløpet. Vannrørene følger samme vertikale trase som avløpsrørene. Utskifting av eventuelle kaldt og varmtvannsstammer i bad og på kjøkken som har blitt oppgradert er ikke registrert, men erfaringsmessig blir stammer sjelden skiftet i forbindelse med private oppgraderinger, grunnet kostnader og muligheter for avstegning. Det finnes ikke noen metoder som pr dags dato gjør det mulig å renovere vannrør med så små dimensjoner ved å bygge innvendige rør slik man kan for avløpsrørene. Det betyr at rørene må erstattes med nye rør. Ved en eventuell utskiftning må det tas stilling til om det skal monteres nye rør i de gamle traseene, eller om det skal monteres nye rør i nye traser. Dette bør avklares nærmere før utarbeidelse av et eventuelt anbudsmateriale. Ved nye rør i eksisterende trasè: - deler av kjøkkeninnredningen og baderomsinnredningen må fjernes for å komme til stammene - de gamle rørene rives og nye monteres det gir noen dagers avbrudd i vannleveringen til leiligheten - det monteres stengeventiler til hver leilighet, og tilkomst for betjening av disse sikres med luke - løsningen gir nye rør med ny forventet brukstid på 50 år - vannskadesikringen mot lekkasjer blir som i dag (ikke rør-i-rør) - Gjennomføringer i dekke der det er montert membran kan by på problemer, det samme kan bygningsmessige innkassinger. Konklusjon: Arbeidene med å skifte ut stengekraner i kjelleren er i gang, og vil når dette arbeidet er ferdig, sikre en grei avstegning ved en eventuell lekkasje på stammen. Dette vil kunne begrense skadeomfanget betydelig, men samtidig vil samtlige beboere på gjeldene stamme miste tilførselen av vann for gjeldene stamme. Dette vil samtidig føre til at man kan velge å kun skifte stammer, og la ringledningen i kjelleren ligge i noen år hvis det er ønskelig med tanke på økonomi. Fra et teknisk synspunkt anbefales også disse ledningene erstattet med nye ledninger. En løsning der vannrørene erstattes anses som fornuftig gjennomført ved en eventuell utskiftning Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 7 av 12

8 av avløpsrørene, da denne metoden allikevel krever store bygningsmessige arbeider i hver leilighet. Denne løsningen vil sikre en ny forventet brukstid på 50 år. ANBEFALING OM UTBEDRING Oppsummert foreligger følgende forslag til utbedring: TV kjøring og spyling av bunnledninger for å avdekke eventuelle skader som bør utbedredes. Utarbeide et mer nøyaktig budsjett med tanke på totalkostnader. Utarbeide anbudsmateriale og tegninger med tanke på en anbudsutsendelse i slutten av Få på plass beskyttelse over lufteledninger på tak, dette er naturlig å medta i et anbud. Det bør utarbeides et anbudsmateriale som sendes ut til prising fra minimum 3 stk rørentreprenører. Som en foreløpig budsjettpris for utskiftingen av spillvannsstammer og vannledningene (stammer og fordelingsrør) inkludert demontering og remontering av kjøkkeninnreding, så forventes denne å ligge på ca kr pr leilighet, eks mva avhengig av hvilket omfang man velger å kjøre prosjektet. VIDERE ARBEIDER ÅF-Consult as bistår gjerne i den videre prosess med å utarbeide anbudsmateriale, bistå i kontrahering, oppfølging av arbeidene, sluttkontroll og overlevering. ÅF-Consult as Svein Gangsø Fagsjef VVS Kristoffer Steensrud Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 8 av 12

9 FOTODOKUMENTASJON noen typiske eksempler fra gården VEDLEGG 1 PRINSIPP FOR LEDNINGSFØRING VANN OG AVLØP Bilde 1 viser; typiske opplegg med spillvannsleding, kaldt og varmtvann i kjeller. Bilde 2 viser; avløpsrør i kjellerbod, med en del synlig overflaterust Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 9 av 12

10 Bilde 3 viser; avløpsledning i toalettrom, med tydelige gjennomrustninger. Bilde 4 viser; et gjennomrustnings punkt Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 10 av 12

11 Bilde 5 viser; lufteledning på tak for avløp mangler beskyttelse. Bilde 6 viser; nytt opplegg med avløp og vannforsyning i kjelleren, utbedret i forbindelse med en tildiger vannlekkasje Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 11 av 12

12 Bilde 7 viser; plastkop som er ettermontert i sluk. Bilde 8 viser; ny og gammel stengekran i kjeller. De gamle stengekranene bør byttes ut fortløpende for å sikre muligheten for vannavstegning ved en eventuell lekkasje på stammen Rosenborggata 15.doc Utskriftsdato 13. mars 2009, Side 12 av 12

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Rehabilitering av rør og bad

Rehabilitering av rør og bad BØLERSKOGEN BORETTSLAG II Infoskriv nr 4/2012 21. mars 2012 Rehabilitering av rør og bad Illustrasjon: istockphoto.com Invitasjon til Informasjonsmøte Tirsdag 27.mars 2012. Bøler kirke kl. 18.00-20.00

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BERGKRYSTALLEN BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 18.00 21.00 På Lamberseter VGS - Aula Bør sluk, vann- og avløpsrør skiftes og baderom rehabiliteres?

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM

FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM STYRET I BJERKE BORETTSLAG INFORMERER OM: FORPROSJEKT RØR OG VÅTROM Informasjonsmøter avholdes på Årvoll skole 22. januar 2013, kl. 18.00 21.00 og 12. mars 2013, kl. 18.00 21.00. Velkommen! Bør sluk, vann-

Detaljer

SAMEIET UELANDSGATE 61

SAMEIET UELANDSGATE 61 SAMEIET UELANDSGATE 61 Retningslinjer FOR SEKSJONSEIERE VED REHABILITERING AV BAD 0. SAMMENDRAG 2 1. GENERELL DEL 3 1.1 Historikk 3 1.2 Orientering 3 1.3 Plan og bygningsloven 3 1.4 Våtromsnormen (BVN)

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

Beboermappe for Jesperud Boligsameie

Beboermappe for Jesperud Boligsameie Beboermappe for Jesperud Boligsameie Fossumberget 56 og 54. leilihetsnr:.. Side 1 av 20 Innholdsfortegnelse KONTORTID OG KONTAKTPERSONER... 5 GENERELL INFORMASJON OM PROSJEKTET... 5 VIKTIGE DATOER FOR

Detaljer

Boligsprinkling i en eldre murgård

Boligsprinkling i en eldre murgård Vidar Stenstad og Christian Ebbesen Boligsprinkling i en eldre murgård Evaluering av pilotprosjekt 373 Prosjektrapport 2004 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Vidar Stenstad og Christian Ebbesen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet

Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet Andelseierinitiert rehabilitering/modernisering av våtrom i Neuberggata 9 sameiet På oppdrag fra styret i boligselskapet har OBOS Prosjekt AS utarbeidet nedenstående kravspesifikasjon for rehabilitering/modernisering

Detaljer

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK

INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK INSTRUKS FOR SEKSJONSEIERINITIERT REHABILITERING / MODERNISERING AV KJØKKEN / BAD OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK Innledning Sameiet Solhaugen informerer i følgende skriv av 20.mars 2012 om de krav som

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA

RØRFORNYING INSTALLASJONER I LODDEFJORD EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA REHAB NR. 1 2015 4000 INSTALLASJONER I LODDEFJORD RØRFORNYING EN VIKTIG DEL AV VERKTØYKASSA FAG OG FELLESSKAP PÅ HALLINGTREFF EID GÅR FORAN MED GRAVEFRITT LYSE UTSIKTER I EN BØLGEDAL FORNYER SVENSK FJERNVARME

Detaljer

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013

Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 1 Ofte stilte spørsmål om våtromsrehabilitering Tøyenparken 2013 Innhold Bakgrunn for våtromsrehabilitering i Tøyenparken boligselskap 1.1. Bygningenes alder og teknisk levetid for rør samt økende antall

Detaljer

Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... i Sammendrag... iv 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2 Problemstilling... 1 1.2.1 Begrensninger... 2 1.3 Formål... 2 2 Metoder... 3 2.1

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

NOTAT FRA FASADEGRUPPA

NOTAT FRA FASADEGRUPPA NOTAT FRA FASADEGRUPPA VOLDSLØKKA BORETTSLAG mars 2014 0. INNLEDNING Dette notatet er et sammendrag av fasadegruppas funn og anbefalinger etter arbeid med muligheter for fasaderehabilitering for Voldsløkka

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 C:\ProBygg AS\0038.6001.doc Sameiet Rosenborggt. 15 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR PERIODEN 2005 2020 Oslo, 15.04.2005. ProBygg AS 2 av 32 1. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET. FORUTSETNINGER FOR KOSTNADSBEREGNINGENE ProByggs

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer