DISPOSISJONSPLAN FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING AV BOLIGER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DISPOSISJONSPLAN FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING AV BOLIGER 2015"

Transkript

1 DISPOSISJONSPLAN FOR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING AV BOLIGER 2015 STAVANGER EIENDOM FORVALTNING U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 1 av 15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING STAVANGER EIENDOM - FORVALTNING Organisasjon Ansatte Boligtildeling BOLIGER - KLASISFISERING: DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT Driftsmidler for boliger - kr Vedlikeholdsmidler for boliger - kr , VEDLIKEHOLDSPLAN Disponering vedlikeholdsmidler Ut-/innflytting av leiligheter Løpende driftsutgifter i bebodde leiligheter Oppussing av leiligheter bebodde mer enn 10 år Utvendig maling av boliger og bygg Større istandsettingsarbeider Langtidsplaner vedlikehold bolig Arbeider som utføres av arbeidstreningsseksjonen i Gartneriarbeider Hageareal i konsentrerte boligfelt Rehabiliteringsmidler bolig inkl. institusjoner/bofellesskap Investeringsmidler rehabilitering bolig STATUS PÅ DISPOSISJONSPLAN FOR BOLIG FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 2 av 15

3 1 INNLEDNING Etterfølgende disposisjonsplan er avgrenset til å gjelde kommunale boliger. 1.1 STAVANGER EIENDOM - FORVALTNING Organisasjon Stavanger eiendom er en egen virksomhet i Bymiljø og utbygging og ivaretar kommunens huseierfunksjoner Stavanger eiendom er videre delt inn i: Prosjektavdeling Forvaltningsavdeling Drift- og energiseksjon Prosjektavdelingen planlegger og gjennomfører alle kommunale byggeprosjekter, herunder selvbyggervirksomheten. Forvaltningsavdelingen har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse. Drifts- og energiseksjonen (under etablering) vil være ansvarlig for energiområdet og kompetanseoppbygging innenfor tekniske installasjoner og byggautomasjon Ansatte I forvaltningsavdelingen er det nå 18 stillinger. Av disse er 7 stillinger direkte tilknyttet boligforvaltning. Kontrakt, tildeling, orden og husleie på kommunale boliger = 3 stillinger, bygningsansvarlig bolig = 2 stillinger og boliginspektører = 2 stillinger Boligtildeling Oppvekst og levekår ved boligforum tildeler Stavanger kommunes boliger etter lister over ledige enheter oversendt fra forvaltningsavdelingen i Stavanger eiendom. Parallelt med at boligforum saksbehandler og foretar ny tildeling gjennomfører Stavanger eiendom og hovedleverandør Stavanger byggdrift oppussing av den utflyttede boligen. Perioden boliger blir stående tomme skal være så kort som mulig både av økonomiske og sosiale årsaker. For Stavanger eiendom måles dette i form av leietap som avdelingen forsøker U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 3 av 15

4 å holde lavest mulig. I 2014 var leietapet på ,-. Dette er en oppgang fra tidligere år målt i kroner, mens antall dager er pr oppusset enhet er fremdeles stabilt. Boligforum har i 2014 tildelt 325 boliger, hvorav 67 er bytter til annen kommunal bolig. Bytter er en naturlig ting av boligforvaltningen i og med at leietakernes livssituasjon stadig endres. Bytter er imidlertid kostnadskrevende og utløste i 2013 oppussingskostnader på i overkant av 7,7 kr. Stavanger eiendom har en løpende dialog med boligforum for å holde antall bytter på et så lavt nivå som mulig. Stavanger eiendom administrerte i tillegg 32 bytter til annen bolig, grunnet brann, salg, eller rivning. Tilsammen 99 bytter. Volumet forventes videreført også i BOLIGER - KLASISFISERING: For bygningsgruppen Bolig er leilighetene/bygningene klassifisert i gruppe 1 og 2 etter standard. Gruppe 1 God standard. Leiligheter/bygninger som oppfyller Husbankens normer angående tilstrekkelig antall m2 i forhold til antall rom. Teknisk standard hvor isolering, isolerglass, nyere tak tekking og godt vedlikeholdte yttervegger er gjennomført. Gruppe 2 Lav standard Leiligheter/bygninger som mangler de fleste krav til en moderne leilighet/bygning definert under gruppe 2 og som ikke kan forsvares til fremtidig bruk uten store vedlikeholds- eller rehabiliteringsarbeider. Totalt 1035 bygninger som inneholder leiligheter. Dette utgjør ca m2 vedlikeholdsareal fordelt på følgende standard: STANDARD God standard Lav standard Antall leiligheter U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 4 av 15

5 3 DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSBUDSJETT 2015 Totalt tilgjengelig drifts- og vedlikeholdsbudsjett for boliger 2015 er kr Det er da tatt hensyn til et overforbruk* fra 2014 på 6 kr. som må dekkes inn (*Totalt overforbruk ift disposisjonsplan 2014 var ca 11.7 kr. 3.1 Driftsmidler for boliger - kr På driftsbudsjettet** inngår alle utgifter som husleie til borettslag, forsikring, serviceavtaler, linjeleier, faste driftsinstrukser, eiendomsavgifter, strøm til fellesforbruk m.m. Dette er faste utgifter som vi som huseier kun i mindre grad kan påvirke I 2014 utgjorde driftsmidlene kr Dette var kr mer enn forventet, og budsjettert. I 2015 må vi jobbe med å stabilisere denne økningen. Det kan imidlertid ikke forventes nedgang fra Det legges også inn en regnskapsteknisk økning i 2015 på kr 4,3, som er relatert til utlegg for strøm til Bate boligbyggelag og Obos Hetland. (Utleggene blir viderefakturert og tas med parallelt på inntekts og utgiftsbudsjettet.) 3.2 Vedlikeholdsmidler for boliger - kr ,- Vedlikeholdsmidlene** utgjør differansen mellom totalbudsjett og de faste driftsutgiftene. I år utgjør dette kr ,-. Dette er reduksjon på 10.2 fra Midlene skal dekke både utvendig og innvendig vedlikehold samt noen utearealer som ikke Vei/park har ansvar for. I 2014 ble overforbruket på bolig ca 11.7 kr. Stavanger eiendom må dekke dette inn i årets budsjett. Bolig er delvis skjermet og har fått 6 kr i reduserte midler. **Utgiftene til oppussing ifm inn og utflytting er etter norsk standard kategorisert som en driftsutgift og føres også slik i regnskapet. For oversikten i denne saken er de imidlertid kategorisert under de variable vedlikeholdsmidlene U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 5 av 15

6 4 VEDLIKEHOLDSPLAN Disponering vedlikeholdsmidler Drift: Kat: ns-kode U Istandsetting av leiligheter etter utflytting: kr , S Løpende drift i bebodde leiligheter: kr , Planlagt vedlikehold: Kat: P P ns-kode Større istandsettingsarbeider: Prosjekter, se liste side 10 kr , Fasaderehabiliteringer Prosjekter se liste side 9 kr ,- D Div. ikke fordelt kr ,- = kr ,- Diverse oppgaver: Kat: P ns-kode Oppgaver som utføres av arbeidstreningsseksjonen. (Utgiftene føres under større istansettingsarb) Presteboliger. kr , Service oppgaver. kr ,- SUM kr Budsjett 2011 var kr Budsjett 2012 var kr Budsjett 2013 var kr (pluss omdisponering investering kr ) Budsjett 2014 er kr (redusert med 8, grunnet overforbruk i 2013.) Budsjett 2015 er kr ( redusert med 6,grunnet overforbruk i 2014.) (inkludert kr Presteboliger.) U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 6 av 15

7 4.2 Ut-/innflytting av leiligheter Tabellen under viser utviklingen på ut/innflytting de siste 10 år. Utflyttingsår Til BBL m/eget innskudd Til selvbygger/ eget hus/leil Til privat leieforhold Til alders/sykehjem Død Flyttet fra byen Utkastelse Bytte til annen kom.leil Revet/solgt/brann Antall pusset opp Utg. til oppussing pr. år 29,5 31,5 34,7 30, ,3 27, Utg. til oppussing pr , , leil Antall inn/utflyttinger med tilhørende oppussing kan ikke anslås nøyaktig. Siste 9 år har det imidlertid ligget i intervallet 302 til 360. Overforbruk i 2014 på posten inn/utflytting var kr Det var kjent tidlig i året at budsjettet ikke ville holde, men en valgte likevel å videreføre aktivitetsnivået for å unngå at boliger ble stående tomme i påvente av oppussing. I 2015 budsjetterer vi med 310 oppussinger innenfor et disponibelt budsjett på kr 23,5. Dette vil gi en snittpris på kr ,- pr. leilighet. For å klare en nesten halvering av gjennomsnittlige utgifter til oppussing må en både la være å ta de mest krevende objektene, og samtidig kutte i standard og omfang på oppussing. Boliger med gjentatt skadeverk vil få lav prioritet. SUM AVSATT TIL UT/INNFLYTTINGER I Kr : U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 7 av 15

8 4.3 Løpende driftsutgifter i bebodde leiligheter Straksvedlikehold i bebodde leil. defineres som alt vedlikehold som ikke er planlagt/forutsatt. Eksempler på straksvedlikehold er: ut/innvendige vann lekkasjer, kortslutning evt. feil/pålegg ved elektriske installasjoner/utstyr, innbrudd/ruteknusing, skiftning av låser og andre ikke planlagte/forutsatte utgifter. Disse utgiftene kan variere fra en times fakturering ved en bagatell, til flere dagers arbeid ved f.eks vannlekkasjer. Det må også nevnes at denne posten blir belastet med en del "nødvendig sosialt arbeid, eksempelvis skiftning av lyspærer, batterier i brannvarslere, staking av avløp, opp låsing av dører ved utelåsing o.l. for eldre beboere. Avsatte midler til straksvedlikehold bygger på erfaringstall fra tidligere år. SUM AVSATT TIL STRAKSVEDLIKEHOLD I BEBODDE LEIL. I 2014 Kr ,- 4.4 Oppussing av leiligheter bebodde mer enn 10 år Det vil ikke iverksettes oppussing av bebodde leil i Grunnet manglende budsjettmidler. U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 8 av 15

9 4.5 Utvendig maling av boliger og bygg 2015 Det vil for 2015 ikke bli avsatt midler til utvendig maling. Ei heller lønnsmidler til skoleungdom eller oppdrag via Arbeidstreningsseksjonen. Våre forpliktelser overfor borettslag (egenandel/egeninnsats), normalt i størrelsesorden 1-1,5 kr vil måtte bli belastet potten «ikke fordelt» Registrerte behov 2015: Adresse Kommentar kostnad Aslakroken/ Lindeveien (del 2 ) Skifte div kledning + maling Ikke midler Bergliotsgt Utvendig maling Ikke midler Bjørn Farmanngt 10 Utvendig maling Ikke midler Eiganeshusene ( Skværen) Utvendig maling, divese vinduer skiftes. Ikke midler Eventyrbråte (feltet) Skifte div kledning + maling Ikke midler Friggsgate, 2 boliger Skifte div kledning + maling, div vinduer. Ikke midler Gamle Stavanger Fasade rengjøring + flikk maling. Ikke midler Havrestien (feltet) Skifte div kledning+ maling Ikke midler Hellestølveien Utvendig maling Ikke midler Henrik Ibsensgt Utvendig maling Ikke midler Kvednaberget Opparbeidelse av parkering Ikke midler L.W.Hansensgate Skifte div kledning + maling Ikke midler L.W.Hansensgt feltet Utvendig maling Ikke midler Lyder Sagensgate Utvendig maling Ikke midler Lysefjordgaten Utvendig maling Ikke midler Madlaforkroken Utvendig maling Ikke midler Per Spelemansvei Utvendig maling Ikke midler Ragbakken Utvendig maling Ikke midler Rektor Oldensgate Utvendig maling Ikke midler Rektor Oldensgt bo-fellesskap Utvendig maling Ikke midler Skonnertveien Skifte div kledning+ maling Ikke midler Steingaten Tekking av terasse Ikke midler Vidargt Utvendig maling Ikke midler Prioritert etter liste som har et samlet Malings oppdrag. 68. estimat på Sum bestilt pr U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 9 av 15

10 4.6 Større istandsettingsarbeider 2015 Administrativt er prosjektene prioritert uavhengig av bydelene. Det er byggets tilstand som har vært avgjørende. Arbeidene kan bli omprioritert i løpet av året. Navn og adresse Tiltak Beløp Alle boliger. Diverse forarbeid (Arbeidstreningsseksjonen) Alle omsorgsboliger, Reber Utbedring etter internkontroll Shindler Alle omsorgsboliger. Caverion Utbedring etter internkontroll Apply. Bjørn Farmannsgt Oppgradering, av kabeltv. Get Brattåsveien Oppussing bad Gullspennetunet Tilrettelegging for rullestol Hegre veien Oppussing bad Hegreveien Ny garasjeport Henrik Steffensgt Nytt kjøkken Hillevåg Terrasse Diverse innvendig maling Hillevåg Terrasse Gulvbelegg, stue,kjøkken, gang, trapp Hillevåg terrasse Nytt gulvbelegg Hillevågterrasse. Skade Takst- Team Hjalmar Johansensgt Utbedring antenne signaler Husabø ryggen bofellesskap Feilsøking heis Kalhammeren, ungdomsbolig Innvendig maling Kommunale boliger Diverse arbeider, tømming av boliger, mm. Los kontor Kommunale uteområder Vedlikehold, drift store uteområder Los kontoret Krokåsveien Nytt gulvbelegg Mjughauglia Full oppussing Musegt Lekkasje yttertak Nedre Stokkavei Strømbrudd 1200 Ordføre Sceiesgt Oppussing bad Prestveien Ny belysning Primstaven Lekkasje tak Renovasjonen. Hageavfall/restavfall diverse boliger Sameiet. Kalhammeren sør Hengelåser, Bo- Eiendomservice 1000 Småflåtveien Oppussing soverom Søre3 Ramsvik vei Oppussing personalbase Tellusveien Beskjæring av hekker Sum bestilt pr Utvendig malig/fasaderehabiliteringer 4.5 Kr.0 Større istandsettinger 4.6 pr 15. feb Kr Ikke fordelt 4.5/4.6 Kr Sum Kr Overforstående tabell er prioritert strengt innenfor tilgjengelig økonomi i år U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 10 av 15

11 4.7 Langtidsplaner vedlikehold bolig Følgende oppgaver ønskes utført, men det er foreløpig ikke funnet dekning for disse i Noen er også så store at det er nødvendig med fordeling over flere år. Adresse Asalkroken/Lindeveien 44 leil. Eiganeshusene ( skværen) 44 leil Eiganeshusene (Skværen) Gulnebbveien BL. 11 leil Havertveien Havørnbrautene Jernalderveien BL. 26 leil Morteveien Nordvald Frafjordsgt BL. 26 leil Prof. Hansteensgt Rosenli BL. 25 leil. Skredbakka Solbakkeveien Syreveien Åroliljastien Beskrivelse Nedgravde avfallsdunker Fasade rehabilitering Ny drenering rundt boligene (Procon rapport) Veggvinyl bad Oppussing bebodd bolig Diverse vinduer Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Utskifting av glideskinner, til skyvedører Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Oppussing bebodd bolig Kjøkken, veggvinyl bad, gulvbelegg Oppussing bebodd bolig Nytt stuetak ( seget) Kjøkken, belegg, div kledning Oppussing bebodd bolig 4.8 Arbeider som utføres av arbeidstreningsseksjonen i 2015 Arbeidstreningsseksjonen består av 3 arbeidsledere og 20 ansatte som er i regi av Oppvekst og Levekår. Gruppen utfører et betydelig vedlikeholdsarbeid for Stavanger eiendom. Eksempelvis maling, enkle tømmerarbeider, hagearbeider, snø rydding, strøing, utrydding og rengjøring av boliger i forbindelse med fravikelse, dødsfall m.m. Hagearbeider i store kommunale felt og enkeltboliger. - Luking, soping, rydding, beskjæring av hekker, busker Adresse Antall Havrestien 44 Lindeveien/Asalkroken 44 Hillevågterasse 52 Småflåveien 32 Midgjordgt 21 Nymannsveien 7 Vålandshusene, Vidarsgt/ Friggsgt 8 Gamle Stavanger 14 Vikedalsgt 1 Oksøyveien 1 U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 11 av 15

12 Patruljestien 1 Stompabakken 2 Hjalmar Johansensgt 1 Madlaforkroken 1 Musegt 2 Nedstrandsgt 2 Storhaugveien 1 Dusavikveien 1 Sverdrupsgt 1 Frida Hansensvei 1 Bjaalandsgt 1 Thiisabakken 2 Kalhammerveien 1 BORETTSLAG Ofolskroken 3 Kubbeberget Gartneriarbeider Alt gartner arbeid administreres nå av Vei og Parkavdelingen som kjøper utførertjenestene av Stavanger Natur og idrettservice. (NIS) Stavanger Eiendom ikke lenger har økonomisk ansvar for områdene, og bestiller nå kun enkeltoppdrag fra NIS. Ikke midler i Hageareal i konsentrerte boligfelt Stavanger eiendom ønsker å ha økt fokus på omgjøring av separate hager til fellesområder i boligfelt. Dette for å forenkle vedlikeholdet og bedre visuelt inntrykk. Prosjektet er satt på vent grunnet manglende midler Rehabiliteringsmidler bolig inkl. institusjoner/bofellesskap Investeringsmidler, kr 6, til institusjoner og bofellesskap disponeres sammen med bygningsansvarlig sykehjem. Disse kommer i tillegg til denne disposisjonsplanen Investeringsmidler rehabilitering bolig Investeringsmidlene på kr 2.5, vil i sin helhet søkes ompostert til drift og vedlikeholdsbudsjettet. Dette for og styrke vedlikeholdet hvor presset og etterslepet er prekært. U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 12 av 15

13 5 STATUS PÅ DISPOSISJONSPLAN FOR BOLIG Der ble i 2014 utført fasade og malingsprosjekter på til sammen 8 Adresser. Oversikt finnes i tabell nedenfor. Fasaderehabiliteringer og maling 2014: Adresse Hustype Antall Kostnad boenheter Morteveien Bo -felleskap Vålandsbakken Blokk Erika Nissensv Rekkehus Nedstrandsgt Enebolig Hegretunet bl rekkehus Nymannsveien Enebolig Tjodolvsgt Enebolig Bjørn Farmannsgt Enebolig adresser 8 bygg 24 boenheter Større istandsettingsarbeider utført i 2014: Alle boliger Levering av avfall. Alle boliger Diverse hagearbeider i boområder ( pkt 4.8. side 11). Alle boliger Radonmåling Alle boliger Beskjæring av busker og trær. ( N.I.S.) Alle omsorgsboliger, Reber Shindler Utbedring etter internkontroll. Alle omsorgsboliger. Yit, Applay. Utbedring etter internkontroll. Adjukt Haugland gate Porttelefoner Duesvei Utskifting Ytterdører Veritashammeren Rensing Ventilasjon Grasheibakken Utbedring uteområder Lagårdsveien Utskifting dører Henrik Ibsentgt Grusing av vei Kanikk gt 21 Nytt nøkkelsystem Kari lofthusgt Utbedring heis + nye takhatter Bo fellsskap Oppdatering av o-planer og branntegninger Spilderhaugt Utbedsring etter vannskade, under egenandel Oksøyveien Støtte mur + div arbeider uteområde Ramsvikkroken Nye v.v.beredere Sletteberget bl Nye plattinger Byggstien / Skuronveien Ny kabelgrøft Haugåstunet Utbedring etter vannlekkasje, under egenandel Armauer Hansensgt Nye vinduer og dører Havrestien Utbedring etter lekkasje L.W. Hansensgt Utbedring etter lekkasje +nytt kjøkken Lindøygt Utbedring etter lekkasje + nytt kjøkken U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 13 av 15

14 Madlastokken Ramsvig kroken Radom målinger Bjørn Farmansgt Avaldsnes gt Dusaviksvingen Dusaviktunet Løvdalsgt Eikebergveien Midjordgt Grasmyrveien Kalhammerveien Kvednaberget Midjordgt Midjordgt Mjughaug terrasse Olsokhagen Ragbakken Ransvigkroken Veritasveien Veritashammeren Thiisabakken 10 leiligheter. Nytt kjøkken Nytt kjøkken Kommunale boliger Oppussing av leiligheter Utbedring råteskader Ombygging av soverom. Oppussing av leilighet Nytt kjøkken Oppussing av bad Nytt kjøkken Nytt kjøkken Utbedring etter hærverk Oppussing leilighet Nye gulvbelegg Utbedring etter lekkasje Oppussing bebodd leil Utbedring av bad etter lekkasje Utbedring av personalkjøkken Oppussing bad Div oppussing innvendig Total renovering av leil Tilbakelevert huseier etter leieforhold i 20 år. Forbruk 2014 Større istandsettinger sum U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 14 av 15

15 6 FREMTIDIG VEDLIKEHOLDSBEHOV Stavanger eiendom foretok i 2013 en total kartlegging av bygningsmassen ved hjelp av tilstandsgrader på alle bygningsdeler (BYS 79/13). Denne viste for bolig et etterslep på rundt kr 428 i Her fremkom kostnader på totalt vedlikeholdsetterslep som er betydelig over det som var blitt signalisert i tidligere års disposisjonsplaner. Årsake var at kartleggingen omfattet alle bygningsdeler og kalkulerer inn forventet levetid. Tidligere disposisjonsplaner refererte enkelt sagt til manglende utvendig vedlikehold. Mest korrekte sammenstilling av vedlikeholdsbehov i tidlige års disposisjonsplaner og fjorårets tilstandskartlegging er «Teknisk oppgraderingsbehov 0-4 år» på 72 kr og ikke «Samlet oppgraderingsbehov» på 428 kr var et år med innsparinger og vedlikeholdsetterslepet økte vil bli nok et krevende år for kommunens boligforvaltning. Vi må fortsatt jobbe hardt for å stabilisere økningen i faste driftsutgifter og kostnader med inn-/utflytting, slik at det blir mest mulig igjen til verdibevarende vedlikehold. Fjorårets overforbruk på posten inn- og utflytting var kjent tidlig. Det ble likevel valgt å videreføre aktivitetsnivået slik at boliger ikke ble stående tomme i påvente av nytt år og nye budsjetter. Dette ville vært svært negativt for ventelistene og også medført økt leietap. Om nødvendig vil vi i 2015 også prioritere inn- og utflyttingskostnader foran planlagt vedlikehold, men håper dette ikke blir nødvendig. Stavanger eiendom, dato Harald Ravn Henningsen Arthur Nymann Tønnessen U:\BMU Stavanger eiendom\3 DRIFT OG FORVALTNING\1 Forvaltning felles\vedlikeholdsstrategi\vedlikeholdsstrategi 2015\Bolig\Disposisjonsplan 2015.doc Side 15 av 15

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Administrasjonsbygg INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

NKF - Boliger for fremtiden

NKF - Boliger for fremtiden Oslo 05.02.13 NKF - Boliger for fremtiden Olav Stredet Kommunale utleieboliger Størrelse Antall boliger Omsorgsboliger Bofellesskap Omsorgsbolig i B/L Borettslagsleiligheter 1 rom 153 79 5 41 28 Andre

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026

Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Vedlikeholdsplan for Kronstad borettslag 2016-2026 Bakgrunn I 2015 ba generalforsamlingen styret om å utarbeide en plan for fremtidig vedlikehold, som skulle legges frem for generalforsamlingen 2016. Hovedtrekk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Barnehager INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad... 4 2 DRIFT-

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014

INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET. 20. August 2014 INFOMØTE OPPGRADERING AV BORETTSLAGET! 20. August 2014 AGENDA Informasjon bytting av vindu, dører og kledning Økonomi Veien videre Ekstraordinær generalforsamling DAGENS TILSTAND Vinduer, balkongdører

Detaljer

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014

Skovbakken borettslag. Beboermøte 8. september 2014 Skovbakken borettslag Beboermøte 8. september 2014 Agenda Byggestyret - Økonomi Overordnet oversikt over "FutureBuilt" (videre kalt "Stort prosjekt") Overordnet oversikt over "Alternativt forslag" (videre

Detaljer

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND

MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND MISJONSHUSET TØNSBERG MISJONSSAMBAND Årsrapport fra husstyret 2014 14.01. Service på varmepumper i følge avtale ved kjøp. Service utført av Rørlegger n Tønsberg AS. Semsbyen 124, 3170 Sem, Telefon 33 01

Detaljer

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet

Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Referat styremøte 4.11.2013 kl 18:00 på styrerommet Møtt: Fritz, Knut, Terje, Aase, Øystein, Knut Erik Orienteringssaker Godkjennelse av referat 26.09.2013 Referat signeres om godkjent Tidligere godkjente

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012

Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Tilstandsanalyser som et effektivt verktøy for å synliggjøre vedlikeholds og oppgraderingsbehov. 15. Februar 2012 Formål og hovedmål Bystyret har vedtatt følgende formål og hovedmål for Boligbygg: Foretaket

Detaljer

Sak 3: Utredning av garasjerehabilitering Tilstandsrapport Garasjene i sameiet er i svært dårlig forfatning, og en generell oppgradering av disse vil bidra til å skape et mer attraktivt, ryddig moderne

Detaljer

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013

Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Voldsløkka borettslag 23. okt 2013 Demonstrasjon av nettsiden Info om rehabilitering av fasader, og generalforsamling den 3. desember. Oversikt over borettslagets økonomi Nødvendig forestående vedlikehold

Detaljer

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014)

Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023. Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Viktige vedlikeholdsprosjekter 2014-2023 Beboermøte 1. september 2014 (Utsatt fra juni 2014) * Vedlikehold - prinsipper Vedlikehold og økonomi er styrets hovedoppgaver Styret er ansvarlig for å planlegge

Detaljer

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81)

4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19 Bygg og eiendom (VO nr. 81) 4.19.1 Innledning Enheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens totale bygningsmasse, vaktmesterkorps, bygging av nye kommunale bygg, samt ombyggings- og rehabiliteringsarbeid.

Detaljer

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 8/12 2014 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Knut Erik, Øystein, Stian, Aase, Terje, Anne (vara), Fritz (vara), Orienteringssaker Godkjenning av referat for styremøte 10.11.2014 og

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Linda Hanken Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

Barkaleitet Borettslag Ferdig Bygget 1978 Barkaleitet borettslag rehabilitering Jarl Høva Styreleder i Barkaleitet Driver egen bedrift innen elektro Takstmann på elektroskader Arbeidet i byggebransjen

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013

Sameiermøte 2013. Skogen boligsameie 15. april 2013 Sameiermøte 2013 Skogen boligsameie 15. april 2013 Utdrag fra årsberetning 2012 Årsregnskapet for 2012 Budsjett for 2013 Resultatregnskap og balanse Forslag A Forslag A: Plantegninger Orientering om styrets

Detaljer

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag

Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Forenklet tilstandsvurdering av Høgreina Borettslag Dato: 08.11.2013 Utarbeidet av: Runar Skippervik, TOBB Formål TOBB har på oppdrag fra styret i Høgreina BRL foretatt en tilstandsvurdering av deres bygningsmasse.

Detaljer

Fordeling av felleskostnader ved tilbygg.

Fordeling av felleskostnader ved tilbygg. Fordeling av felleskostnader ved tilbygg. 1 Introduksjon Generalforsamlingen for Fagerlia Hageby borettslag vedtok i 2013 at styret skulle legge from forslag til fordeling av felleskostnader som følge

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007

Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette

Detaljer

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016

LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 LOHØGDA BORETTSLAG LOHØGDA BORETTSLAG Vedlikeholdsplan 2012-2016 Formål ved vedlikehold Økt krav om komfort og sakte nedbrytning av bygningsmassen medfører et behov for vedlikehold for å opprettholde bygningstekniske,

Detaljer

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE

Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Vedlikeholdsplan ØTB Oppdatert per 8. juni 2008 VE Nr Område Oppgave Ansvar/utføres av Kostnad dekkes av Forventet standard Krav til utførelse Kommentar 1 Gårdsplass Snømåking Berørte sameiere Berørte

Detaljer

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge

Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Hur hanteras frågan om ökad tillgänglighet för att främja kvarboende i våra grannländer? Solveig Paule, avdelingsdirektør i Husbanken, Norge Den norske regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle skal

Detaljer

Presentasjon av formålsbygg

Presentasjon av formålsbygg Presentasjon av formålsbygg Knut Olav Thorset 06.03.2012 1 Hvem er Knut Olav? Bodd i Vikersund siden våren 1990. Kommer opprinnelig fra Øvre Eiker. Kjøpt hus i Østhellinga 1995. Har de siste 25 år hatt

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende:

1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2009 1. TILLITSVALGTE Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder: Inge H. Gjørva Styremedl.: Terje Sørensen Varamedl.:

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Litt om OBOS Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 18. september 2012 Tron Høglund, Litt om OBOS Pr. 31.12.2011 hadde

Detaljer

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,-

Lindeberg. 1-roms andelsleilighet m/alkove. Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo. 35/31 m2 ADRESSE: BTA/BOA: PRISANTYDNING: Kr 780.000,- Lindeberg 1-roms andelsleilighet m/alkove ADRESSE: BTA/BOA: Lindebergåsen 15 A, 1071 Oslo 35/31 m2 PRISANTYDNING: Kr 780.000,- MEGLER: Advokat Erik Furre tlf. 92 04 61 00 Vår ref: E..045.04.06.EB HJEMMELSHAVERE:

Detaljer

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen

Kommentarer: Oppdatert «Styrets arbeid» og revisjonsberetningen ble delt ut i forkant av generalforsamlingen. Legges også ved i protokollen 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pilestredet Park 11-13 Brl ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio

- Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Abonnement/Vedlikeholdsavgift for kabel -TV/radio 4. GENERELT TIL ORIENTERING 4.1 FELLESUTGIFTER Den månedlige fellesutgiften dekker følgende: - Kommunale avgifter (renovasjon, vann, kloakk ) - Felles bygningskaskoforsikring (med unntakelse av sameieres

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Cathrine Olsen Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Stein Julius Johansen Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Jørn Buås Oppgavefordeling

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE

OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE OBOS BOLIGAVIS FRA OBOS EIENDOMSMEGLERE UKE 5 OBOS BOLIGAVIS UKE 5 014 BRUK EN LOKALKJENT EIENDOMSMEGLER! Har du husket å forsikre hjemmet ditt? Medlemsforsikring til medlemspris. OBOS tilbyr en av Norges

Detaljer

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune

Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Presentasjon Komite 3 Bygningsmassen til Søndre Land kommune Organisering av Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Budsjettposter til Bygg & Vedlikeholdsavdelingen Oversikt over de enkelte typer bygninger Teknisk

Detaljer

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG

HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG HALLAGERBAKKEN BORETTSLAG REKKE 68 OG 90 TILSTANDSRAPPORT NR 2 FOR DØRER/VINDUER OG FASADER I REKKEHUS N NOVEMBER 2008 Plogveien 1 Postboks 91, Manglerud 0612 OSLO Tlf. 22 57 48 00 Fax. 22 19 05 38 HALLAGERBAKKEN

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310

Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Til : Dato : 15. Mars 2010 Sameiet Akersbakken 39 v/ Styreleder Harald Bergh Prosjekt : Akersbakken 39 Sak : Anbefalte Vedlikeholdstiltak 2010-2015 Revisjon 150310 Basert på tidligere utarbeidet VedlikeholdsPlan

Detaljer

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS

Oppgradering av boliger. Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i OBOS Prosjekt AS Oppgradering av boliger Litt om oss. Utfordringer Muligheter og eksempler Årene som kommer Oppgradering av eksisterende bygninger 30. mai 2013 Øyvind Bodsberg, Teknisk sjef / forretningsutvikler i 1 Litt

Detaljer

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7

Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Oslo kommune Bydel Sagene Thorvald Meyersgate 7 Saksframlegg Dato: 10.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/98 Inger Lise Myklebust 378.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget 02.05.2013 Helse-

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

Velkommen til borettslaget Skredbakka

Velkommen til borettslaget Skredbakka Velkommen til borettslaget Skredbakka Beboerinformasjon Sist oppdatert: 7.2.11 Side 1 of 15 1 Innholdsfortegnelse 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 VELKOMMEN... 4 2.1 Å bo i felleskap... 4 2.2 Borettslaget...

Detaljer

Tjøsvolltunet. på Åkra

Tjøsvolltunet. på Åkra Tjøsvolltunet på Åkra Illustrasjonsfoto, Tjøsvoll Velkommen til Tjøsvoll Prosjektet i Sandskeivegen på Tjøsvoll består av 24 stk leiligheter i 2-mannsboliger og 14 stk leiligheter i rekkehus. Leilighetene

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling

Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Tilskudd til tilpasning Eksempelsamling Alle skal bo godt og trygt Side 2 Innhold Side FORORD 3 EKSEMPEL 1 4 EKSEMPEL 2 6 EKSEMPEL 3 8 EKSEMPEL 4 10 EKSEMPEL 5 12 EKSEMPEL 6 14 EKSEMPEL 7 16 EKSEMPEL 8

Detaljer

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15

Generalforsamling Hammergata 7. Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Generalforsamling Hammergata 7 Arbeiderbyggecompagni III 09.04.15 Sak 1 Arbeid i sammenheng med Dreneringsprosjektet Informasjon om prosjektet og fremgang fra Styret Forslag fra Liv Gundersen (vedlegg

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 05/13 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 13/200 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18.02.2013 SAK 05/13: VEDLIKEHOLDSPLAN 2013 Innstilling til: Styret

Detaljer

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole

Drammen Eiendom KF. Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009. Konnerud skole. Børresen skole Drammen Eiendom KF Vedlikehold og oppgraderingsplan 2009 Konnerud skole Børresen skole Vedlikehold og oppgraderingsplan for 2009 Drammensbadet Generelt. Å sikre riktig vedlikehold av kommunale bygninger

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.

Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard. Motland 1 Borettslag. BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m². INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380. Nærbø. 14 leiligheter, hvorav 7 med livsløpstandard ADRESSE Motland 1 Borettslag BRUTTOAREAL 71,6 m² og 96,2 m² INNSKUDD Kr. 295.000,- Kr. 380.000,- FELLESGJELD Statsaut.eiendomsmegler MNEF Kr. 980.000,-

Detaljer

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil

Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Budsjettering og kontroll av kostnader i investeringseiendom Klikk for å redigere tittelstil Jens Bjørlin OBOS Basale AS Heleid datterselskap av OBOS Forvaltning og utvikling av næringseiendom Helhetlig

Detaljer

Nordre Gran brl. Kort om meg

Nordre Gran brl. Kort om meg Nordre Gran brl. REHABILITERING AV EKSISTERENDE BYGG Av styreleder / siv.ing Umar Munir 1 Kort om meg Jeg heter Umar Munir og 32 år Har master i byggeteknikk og arkitektur fra UMB i ÅS 2005 Jobber som

Detaljer

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb. 8001 Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: 51507130. Faks: 51507021 E-post: postmottak.ordforer@stavanger.kommune.no

Detaljer

Student og på jakt etter EGEN BOLIG?

Student og på jakt etter EGEN BOLIG? Student og på jakt etter EGEN BOLIG? www. frikvarteret. no Nå Har du sjansen! 43 moderne leiligheter på Bragernes i Drammen legges nå ut for salg. Alle med eget soverom, flislagt bad og kjøkken innredet

Detaljer

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan

Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Bertramjordet brl. Vedlikeholdsplan Oppdatert: Oktober 2008 UTARBEIDET AV: Usbl Teknisk avdeling v/ Lasse Wavik Marius Digranes Dette produktet er opphavrettslig beskyttet, og er kun til intern bruk for

Detaljer

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra

Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Har du lav inntekt og høye boutgifter eller behov for tilpasning av boligen din? Les mer om hvordan du kan søke bostøtte, tilskudd eller lån fra Husbanken. ...med mannen min, veldig mye bedre. Med litt

Detaljer

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap

VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VEDLIKEHOLD OG ANSVARSFORHOLD Håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap VIKTIG DATA FOR ANDELSEIER Denne boken vil bli ett nyttig hjelpemiddel i arbeidet med vedlikeholdet av din bolig. På denne siden

Detaljer

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER

AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE 2009 OG ENOVA-MIDLER Dato: Arkivref: 15.03.2011 2011/236-7845/2011 / 210 Saksframlegg Saksbehandler: Ebba Laabakk Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Fylkestinget AVSLUTNING AV PROSJEKTER FINANSIERT VED REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

Detaljer

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS

Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Etterslep i vedlikehold av skoler. Bjarne Haslund, spesialrådgiver KS Hvorfor er godt vedlikehold viktig? Bedre tjenester og bedre arbeidsmiljø Langsiktig bedre økonomi for kommunene Bedre omdømme for

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE På Bera er det 3 boligsameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter Bera Øvre 92 terrasseleiligheter

Detaljer

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder

Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen SAKSLISTE. --- o --- Torgrim Fossbråten, styreleder GOMMERUD BOLIGSAMEIE PROTOKOLL FRA ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 Tid: Torsdag 18. april 2013, kl. 18:00 Sted: Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen Møtet ble erklært lovlig innkalt. SAKSLISTE

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNES BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER SAMLET RAPPORT 28.05.13

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNES BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER SAMLET RAPPORT 28.05.13 VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR STAVANGER KOMMUNES BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER SAMLET RAPPORT 28.05.13 Del I Innledning... 2 1.1 Hva saken gjelder... 2 1.2 Sakens bakgrunn... 2 1.3 Mandat... 2 1.4 Prosjektorganisasjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE

VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE VELKOMMEN TIL OSS PÅ BERA MIDTRE Du bor nå i BOLIGSAMEIET BERA MIDTRE I vårt nærområde er det 3 sameier: Bera Nedre 42 leiligheter i terrasserte rekkehus Bera Midtre 120 terrasseleiligheter i 7 Y-blokker

Detaljer

www.mesterhus-tbg.no

www.mesterhus-tbg.no Tønsberg as Telf. 33 00 35 10 / Faks 33 00 35 11 leif-erik@mesterhus-tbg.no thore@mesterhus-tbg.no www.mesterhus-tbg.no STANDARD BYGGEBESKRIVELSE: Liggende eller stående grunnet utvendig kledning. Utvendige

Detaljer

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører

Styremøte 01 12 Sak 01 12 Registrering av sameiet Sak 02 12 Valg av forretningsfører Styremøte 01 12 Referat styremøte 01 12 i sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 07.10.12, kl. 19.00 Sted: Sørlivegen 8 Tilstede: Tor Ole, Marius, Kristin og Hanne Forfall: Kaja Møteleder: Marius Referent:

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bodøsjøen borettslag 3. November 2015 Ved styret; Kari Nystad-Rusaanes (styreleder) Ulf Nilsen (nestleder) Hege Nilsen (styremedlem) Lillian Egren (styremedlem) Tor Bjørndal

Detaljer

Vestlia har egen vaktmester på heltid og som er tilgjengelig på telefon fra 0700 til 2100 hele uken.

Vestlia har egen vaktmester på heltid og som er tilgjengelig på telefon fra 0700 til 2100 hele uken. Vestlia borettslag består av 16 stk. 3-etasjes blokker med 324 leiligheter, 228 stk. 2-roms a 62 m², 72 stk. 3-roms a 71 m², 24 stk. 4-roms a 96 m² og 37 stk. 4-roms rekkehusleiligheter a 117 m². Egen

Detaljer

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER

VEDLIKEHOLDSSTRATEGI FOR KOMMUNENS BYGNINGSMASSE OG AKTUELLE UTEOMRÅDER Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO JEL1-13/6629-3 39209/13 28.05.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging / Stavanger

Detaljer

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider

Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Vedlikeholdsplan for 2015 Dato: 12.11.2014 Ajour pr: 07.04.2015 Innvendige, utvendige og tekniske arbeider Byggnavn/oppgave J F M A M J J A S O N D Status SKOLER SK 02 Slemmestad barneskole Maling av panel,

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret

Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Vedlegg 1 Årsmelding fra Styret Styret har i perioden bestått av Leder: Karine Kampesæter Kasserer: Ellen Myhre Sekretær: Marit Løvlie Styremedlem: Knut Braaen Styremedlem: Bjørn Jensen Oppgavefordeling

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE. Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00. i Menighetsalen, Ellingsrud kirke Oslo, 4. november 2015 TIL SAMEIERENE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Det innkalles til sameiermøte mandag 16. november 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Informasjon 3. Budsjett 2016 4. Innkomne

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

Fra tomrom til tomter

Fra tomrom til tomter Mikroinfill Fra tomrom til tomter Vi er i dag alle kjent med behovet for flere boliger i Oslo. Etter vår mening er det rom for mange flere boliger i sentrum av byen. Vi ser på smale tomrom mellom eksisterende

Detaljer