Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 2 - september - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra"

Transkript

1 Nr. 2 - september Gjerdrum Næringslivsforening Tid for innekos! GNF tar en prat med rådmannen Arkitekttjenester på Ask Mega blir Coop Extra

2 Høsten kommer og aktiviteten øker Bladet vårt Gjerdrum Næring & Handel er denne gang på hele 20 sider, mer enn noen gang før. Gjerdrum har mye å tilby og fortelle om på nærings- og handelssiden, mer enn kanskje de fleste av oss er klar over. Vi håper bladet vårt er med på å skaffe fram informasjon til innbyggerne. Ved å benytte oss av kommunens varer og tjenester bidrar vi til positiv næringsutvikling. Dette vil kunne tiltrekke nye virksomheter og gi flere arbeidsplasser og større utvalg av varer og tjenester innen egen kommune. Arbeidet med Områdeplan Ask sentrum, er nå i sin mest avgjørende fase. Fram til 20. september har alle innbyggerne mulighet til å fremme innspill til de planene som er lagt. Etter dette vil kommunen bearbeide alle innspill og legge fram endelig innstilling for politisk behandling. Denne er ment å komme innen utgangen av året. Gjerdrum Næringslivsforening er opptatt av at næringslivet skal ha så gode rammevilkår som mulig og vil gi våre synspunkter til planarbeidet. Vi håper også våre medlemmer engasjerer seg og sender sine kommentarer til oss, slik at høringsuttalelsen fra foreningen favner bredest mulig. Merkevarebygging og identitetsskaping står på programmet når foreningen inviterer til åpent møte på Kulturhuset onsdag 18. september. Status i arbeidet for næringshage i Gjerdrum, blir også lagt fram. Kulturukene i oktober blir omtalt i bladet og vi håper handels- og næringsliv benytter muligheten til å delta på en eller annen måte. Her er det bare å slippe kreativiteten løs! Julegateåpning første søndag i advent. Gjerdrum Næringslivsforening ønsker sammen med kommunen og Ask Storvel å skape liv og aktivitet i sentrum i forbindelse med tenning av julegran og pynting av julegate 1. søndag i advent. Det er fremmet søknad om å få ha butikkene åpne noen timer denne ettermiddagen og saken er nå til behandling hos Fylkesmannen. Vi kan forvente svar i månedsskiftet august-september og vi håper det blir positivt! Gode høstdager ønskes dere alle! Med vennlig hilsen Turid Jødahl Leder Gjerdrum Næringslivsforening Redaksjon: Turid Jødahl, Hege L. Thoresen Grafisk design og annonser: Gdesign AS 2 Distribusjon: Gjerdrum, Holter Opplag: 3000 stk Bli medlem i Gjerdrum Næringslivsforening! Alle registrerte virksomheter som driver næring og handel i Gjerdrum kan bli medlem. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser som næringsdrivende både i bygdemiljøet og samfunnet for øvrig. Foreningen vil medvirke til informasjon og nettverksbygging mellom virksomhetene. Som medlem får du disse fordelene: Utgivelse av avisen: GJERDRUM næring og handel - 20 % medlemsrabatt på annonser - presentasjon av medlemmer - info til alle bygdas innbyggere Foreningen deltar i Næringsforum kontaktorgan mellom Gjerdrum kommune, Næringslivsforeningen og Gjerdrum Bondelag Påvirker i aktuelle saker i forhold til kommunen, som plansaker, behov for næringsareal, fokus på næringsutvikling, Vinmonopolutsalg i Gjerdrum og andre saker av be tydning for næringsliv og handel. Har tidligere bl.a. bidratt til utsmykning av rundkjøringen ved Gjerdrum Helsesenter og arbeidet for bredbåndtilgang til alle innbyggerne. Egen webside med informasjon om foreningen, Egen Facebookside og gmail hvor medlemmene kan legge ut informasjon Kurs for medlemmene Medlemsmøter/åpne møter med aktuelle tema Vi oppfordrer medlemmene til å bruke foreningen. Ta initiativ og bidra til å skape gode forutsetninger for bygdas næringsliv, samt engasjement og samarbeid mellom de næringsdrivende. Ta kontakt: telefon eller: Gjerdrum Næringslivsforening, postboks 45, 2022 Gjerdrum Styret 2013: Turid Jødahl - Hege L. Thoresen - Vegard Bjørnstad - Rolf Gauterud - Ole Bernard Stake - Marit Aadnøy og Anita Brennmoen Aasland, varamedlemmer Revisor Hanne Kopperud Valgkomite Randi Enger Skallerud Tone Granerud Hans Anders Fjeldstad Jury for Næringslivsprisen Anders Østensen Marit Rønning Helge Bjørklund Hege Lindhardt Thoresen Gjerdrum Næringslivsforening

3 Åpent møte Merkevarebygging og identitet Hva står vi for? Hvilket svar du gir på dette spørsmålet vil få stadig større betydning for virksomhetens konkurransekraft i markedet uansett om du er en liten eller stor bedrift. Strategirådgiver Lars Peder Nordbakken i NORDBAKKEN CONSULTING deler sine tanker og erfaringer omkring merkevarebygging, og viser eksempler fra et konkret case sammen med grafisk designer Lotte Thori Løvstad i THORI Visuell kommunikasjon. Vi vil også legge fram status i arbeidet for næringshage i Gjerdrum og får igjen besøk av daglig leder Tove Gulbrandsen i Odal Næringshage. Gjerdrum Kulturhus, Vestbystua onsdag 18. september kl Alle vel møtt! Registrering av ledig næringsareal i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune tilbyr seg gratis å administrere og informere om en ordning med registrering av ledig næringsareal i kommunen. Ved å sende inn dette skjema til Gjerdrum kommune eller pb. 10, 2022 Gjerdrum, vil dine arealer inngå i en oversikt over ledig næringsareal som grunnlag for videre informasjon til de som søker slik informasjon. Vennligst si ifra dersom dine ledige arealer blir besatt!. Utleier Navn Kontaktperson Mailadresse Telefon Utleieobjekt Beliggenhet Type areal m2 fasiliteter Pris Pris Julebord 13. desember Styret i Gjerdrum Næringslivsforening ønsker å samle medlemmer og potensielle medlemmer til felles julebord på Gjerdrum Kulturhus fredag 13. desember kl Vi håper å få til en hyggelig førjulsmarkering for alle med interesse for positiv næringsutvikling i Gjerdrum! Ta med famiie og ansatte, ja ta gjerne firmaets julebord sammen med oss denne kvelden! Det blir velkomstdrink, koldtbord og dans. Prisen blir kr 530,- per person. Påmelding innen 30. september til Gjerdrum Næringslivsforening 3

4 Høringsfrist for områdeplan for Ask sentrum er 20. september Prosjektleder Tom Foss i samtale med Turid Jødahl Det omfattende arbeidet med Områdeplan for Ask sentrum går nå mot sin avslutning. Planen er at arbeidet skal ferdigstilles slik at kommestyret kan gjøre sine endelige vedtak før jul. Planforslaget bygger på arbeidet i plansmien og videre føringer og vedtak knyttet til kommuneplanen for Planen med alle vedleggene er lagt ut på høring fram til 20. september. Du finner alle dokumentene ved å gå inn på hjemmesiden til Gjerdrum kommune. Dokumentene er også å få i papirversjon på Servicesenteret og i biblioteket. Alle som har innspill til planen må levere dette skriftlig til kommunen innen 20. september. Områdeplan for Ask sentrum er et viktig verktøy for å sikre en helhetlig utvikling av sentrumsarealene. Planområdet utgjør i alt ca. 470 daa. I planforslaget er barneskolen flyttet til området sør for Brådalsgutua, noe som innebærer at avsatt areal til barneskole i kommuneplanen på 25.8 daa vil bli videreført som jordbruksareal. Realisering av områdeplanen vil allikevel medføre tap av dyrka mark, da 130 daa innenfor planområdet i dag benyttes til jordbruk. Denne arealbruksendring er avklart på kommuneplannivå. Ask skal utvikles som et kompakt tettsted med boliger, næringsarealer og et økt handelstilbud. I tillegg skal det legges til rette for møteplasser og kulturtilbud i bygdesenteret. Samlet sett åpner planen for inntil 1200 nye boliger i tilknytning til Ask sentrum og representerer derved en bevisst styrking av Gjerdrums kommunesenter i samsvar med nasjonale målsettinger om samordnet areal- og transportplanlegging. Områdeplanen utgjør en reguleringsplan etter plan- og bygningslovens 12-2, og legger føringer for en omfattende utvikling og detaljregulering av Ask sentrum. Dimensjonering og plassering av ny bebyggelse skal skje i samsvar med plankart som ble utviklet i plansmien februar I forbindelse med planarbeidet er disse forhold utredet: Kulturminner Geotekniske forhold Grønnstruktur og naturmangfold Trafikkanalyse Ask sentrum Risiko- og sårbarhetsanalyse Ask sentrum Støyutredning Ask sentrum Energiutredning Ask sentrum Overvannshåndtering Ask sentrum Avfallsløsning Ask sentrum 4

5 Foto: Kai Krog Halse Etter 20. september vil alle uttalelsene samles og bearbeides. Rådmannen vil deretter lage sin innstilling for endelig politisk behandling innen Vi har snakket med prosjektleder Tom Foss hos kommunes eiendomsforvaltning. Han sier at mye skal avklares og det blir viktig å enes om prioritering av områder innenfor planen: «Skal det være sentrumsgaten, skolen, idrettsanlegget, nye boliger på kommunes eiendom/skjønhaugjordet, eller all infrastruktur som skal på plass? Det skal opprettes ny tverrforbindelse mellom Nystuliveien og fylkesveg 120, ny rundkjøring ved Brådalssvingen/Fjellvegen og rundkjøring ved Shellstasjonen. Det skal tilrettelegges for næringsvirksomhet og myke trafikanter langs riksveg 120 i sentrum med kantparkering og fasiliteter for gående. Torget ved Kjøpmannstredet, når skal det komme? Innfartsparkering skal på plass, og når skal oppstillingsplassen for bussene erstattes av park? Hvordan fordele kostnader til infrastruktur?» Vi legger til: Boligprogrammet regulerer boligutbyggingen. Dette er viktig for de som skal utvikle sine eiendommer i sentrum. Med andre ord, det er svært mange viktige avgjørelser som ligger foran oss, så gi ditt syn til kjenne! Næringslivsforeningen tar også imot alle innspill til foreningens høringsuttalelse. Vi må ha våre innspill senest 10. september. Send til 5

6 Kurs og foredrag Ledelse Strategi og Organisasjonsutvikling Personlig utvikling - Mestring 4 Kurset: Grunnleggende lederutvikling 4 Flyskrekkurs: Fra flyskrekk til flyglede 4 Endringsstrategier Konfliktkultur 4 Løst og fast om ledelse 4 Offensiv vs Defensiv ASKTUNET EIENDOM bygger leiligheter for utleie på Ask. Interesserte kan ta kontakt på Internservice AS Nystulia 116, 2022 Gjerdrum Tlf Asktorvet 4, 6, 8 og Gjerdrum Vi har nye, fine kontorlokaler til leie! Bygget er fra 2009 og inneholder flere kontorer i moderne form med parkett, skifer og glassvegger. Rommene er fleksible og kan tilpasses den enkelte leietager. Vi har ca 150m2 ledig av totalt 600m2, leid ut til forskjellige bedrifter som alle inngår i et fellesskap med møterom og kjøkken. God parkering rett utenfor og beliggenhet inntil Rv 120 nord for Ask sentrum. I tillegg leier vi også ut varmtlager/kaldtlager. Ta en tur innom eller kontakt oss på: - tlf Hellenvegen 1, 2022 Gjerdrum 6 Hans Ask Eiendom AS

7 Rådmann Frits Arne Eriksen, Gjerdrum kommune Rådmann Frits Eriksen i samtale med Turid Jødahl Gjerdrum Næringslivsforening har merket med tilfredshet at vi nå har en rådmann med interesse og engasjement for næringsutvikling i kommunen. Rådmann Frits Eriksen viser interesse for foreningens arbeid og er lett å samarbeide med. Vi ønsker å bli mer kjent med rådmannen vår og presenterer han her for alle bladets lesere. Litt om deg selv, - hvor er du vokst opp, utdannelse, familie, interesser? Jeg er født i Rindal på Møre og er vokst opp der og i Meldal og Melhus i Sør-Trøndelag. Utdannelsen min er todelt. Fra Forsvaret har jeg befalsskole, offisersskole og luftkrigsskole. I tillegg har jeg mange lange helger og sene kvelder på BI. Hvor har du arbeidet tidligere Jeg begynte min arbeidskarriere i Forsvaret og arbeidet der i til sammen 15 år. Deretter var jeg en kort periode i Riksrevisjonen før jeg ble revisjonsdirektør i Trondheim kommune. Så var jeg økonomisjef for OSSEs engasjement i Kosovo før jeg dro hjem igjen og ble kommunerevisor i Oslo kommune. Før jeg startet i Gjerdrum kommune, arbeidet jeg fem år i det internasjonale atomenergibyrået i Wien. Og hvorfor valgte du Gjerdrum? Jeg har hatt lyst til å jobbe som rådmann i lang tid fordi det er få jobber som er så bredt sammensatt og som jeg føler er samfunnsnyttig. Det var jo ikke slik at jeg satt og ventet på at rådmannsstillingen i Gjerdrum skulle bli ledig, men den dukket opp på et beleilig tidspunkt. Og jeg angrer ikke på at jeg søkte jobben! Hva er viktig for deg i ditt yrke som kommunes øverste administrative leder og hva er de viktigste utfordringene for Gjerdrum kommune? Det viktigste for meg som rådmann er at kommunen leverer det den lover på en effektiv måte og at vi er og fremstår som ryddige. Den viktigste utfordringen sett fra min side er forholdet mellom økonomi og de planlagte investeringene. Vi er en liten kommune som over meget få år skal investere i mange nye bygg som andre kommuner på vår størrelse ofte bruker en mye lengre periode på. Men jeg ser fram til den videre planleggingen og byggingen av nye sykehjemsplasser slik at vi kan få «hjem igjen» de eldre som per i dag er på sykehjem utenfor Gjerdrum. Hvordan ser du for deg utviklingen i Gjerdrum framover? Vi er snart ferdige med områdeplanen for Ask sentrum. Den vil være førende for utviklingen av Ask over lang tid, og jeg tror det blir veldig bra. Gjerdrum har alle forutsetninger for å bli en foregangskommune i å skape et kommunesenter kjennetegnet av kvalitet i alle ledd. Jeg håper at denne kvaliteten skal bidra til at også næringslivet finner det attraktivt å etablere seg i kommunen. Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med Gjerdrum? Det er mange positive sider ved Gjerdrum. For eksempel er frivilligheten og dugnadsånden veldig bra. Det mest synlige eksemplet er kulturhusets siste byggetrinn som jeg har fulgt på nært hold. Men det er også mange som tar et tak uten at det er så synlig. Jeg har stor respekt for de som legger ned en utrettelig innsats som «frivillig». Kommunen er helt avhengig av denne innsatsen for å kunne levere tjenester til alle i framtiden. 7

8 Mega blir Coop Extra på Gjerdrum Coop Mega Gjerdrum blir en del av Norges raskest voksende dagligvarekjede, Coop Extra. Butikken ble åpnet i ny drakt 22. august, med lavere priser og med et enda bredere vareutvalg. Coop Extra har raskt blitt et suksesskonsept for Coop. Lave priser, stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel gjør at kjeden fremstår som en billigbutikk med supermarkedsutvalg. Nå blir suksesskonseptet også tilgjengelig for innbyggerne i Gjerdrum. Vi er veldig fornøyd med å få Coop Extra hit, og jeg vet at også kundene våre vil sette pris på dette. Nå får de en butikk med kvalitetsvarer som de kjenner igjen fra Coop Mega, men til enda lavere priser. Kundene får et bedre og bredere tilbud, sier Lars Bue Rivenes leder for Extra Gjerdrum. Kvalitet, bredde og ekstra lave priser I tillegg til et bredt matvareutvalg, ferskvareavdeling med ferdigpakkede råvarer og stor frukt- og grøntavdeling, har Coop Extra-butikkene en egen faghandelsavdeling med blant annet klær, sport- og fritidsartikler, leker, kjøkkenutstyr, småelektrisk og verktøy. Det brede vareutvalget og de lave prisene har gjort Coop Extra til en kjempe suksess. Kundene strømmer til butikkene, og kjeden kunne skilte med rekordomsetning i Vokser i rekordfart Siden den første Coop Extra-butikken åpnet i 2006, har kjeden vokst med rekordfart. Det er stor pågang og interesse fra de lokale samvirkelagene om å åpne Coop Extra-butikker. I dag finnes det 60 butikker og antallet stiger kontinuerlig. Denne høsten åpner mellom fire og seks nye butikker i uken. Den raske veksten skjer i hovedsak ved omprofilering av Coop Mega og Coop Prix. I løpet av 2014 vil det totale antallet Coop Extra ligge på rundt 200 butikker, forteller Håvard Jensen, som leder Coop Extra-kjeden. Om Coop Extra Coop Extra er en butikkjede eid av Coop, som igjen eies av norske forbrukere. Coop Extra er en lavpriskjede, med billige matvarer, stort utvalg av ferskvarer og et godt utvalg av faghandel. Kjeden omsatte for 3,1 milliarder i Les mer: coop.no/butikkene/coop-extra 8

9 Velkommen til variert trening på GFT. Hos oss kan du delta på spinning, aerobic, step, Corebart, Zumbat og pilates eller bare trene styrke/kondisjon i salen. Vi har fått ny profil! Se vår nye webside! Vi har fått ny personlig trener, PT Linda Cedell. Timer kan bookes hos oss eller direkte på tlf / GFT tilbyr avtalegiro, årskort, halvårskort og klippekort. Les mer på Tlf Askheim 1E, 2022 Gjerdrum Telefon I tillegg til alt av hårartikler, får du også: l Smykker / skjerf l Velvære til badet l Rustikke potter, kasser og skrivebøker med sjel l Gavepakker / vertinnegaver l Gavekort Fra Bogstadveien i Oslo til gjeve Gjerdrum, ny frisør gjør at vi får større kapasitet på onsdager. Ask Gjerdrum Telefon Nyhet: Speedstyling Vi fixer håret i en fei! oktober 9

10 Fantastisk innsats for bygda i 100 år! Ved Turid Jødahl Gjerdrum Sanitetsforening ble stiftet 13. november 1912 og kan i år vise til 100 års økonomisk og arbeidsmessig innsats til beste for bygdas innbyggere. Det er ingen annen forening i Gjerdrum som kan måle seg med den innsatsen som Gjerdrum Sanitetsforening har gitt til bygda vår. Sanitetsdamene fortjener stor takk, heder og ære for sin innsats! Foreningens hovedoppgaver Foreningen har igangsatt flere meget viktige helsetiltak som kommunen senere har overtatt og videreført. Gjennom sitt arbeid yter foreningen fortsatt et betydelig bidrag til fellesskapet. Tuberkulose Foreningens fremste formål fra starten av var: «at bekjempe tuberkulosens utbredelse i bygden». Tuberkulose var helt fram til 2. verdenskrig en sykdom som rammet bredt og som tok mange menneskeliv også i Gjerdrum. Spesielt var det krevende å oppleve at så mange ungdommer gikk bort av denne sykdommen. Sanitetskvinnenes innsats både i Gjerdrum og resten av landet hadde stor betydning for å begrense smittefaren og bekjempe sykdommen. Gjerdrum Sanitetsforening ga blant annet økonomisk hjelp til opphold på sanatorium, som kostet kroner 100,- per måned. En betydelig sum den gang. I tiåret 1921 til 1931 ble det delt ut sengetøy, medisiner og klær til trengende syke, samt egg, melk, smør og havregryn. De kjøpte inn drikkefontener til skolene i 1922, samt spyttekopper til alle tuberkuløse i Ett viktig bidrag til å bekjempe smitte var å kjøpe særkalker til kirken, hvor det inntil 1929 var benyttet felles kalk. De ga også en dampkjele til herredshuset for sterilisering av kopper og bestikk. Foreningen tilbød fra 1925 helseundersøkelse av bygdas skolebarn og det ble tatt pirquetprøver. Fra 1928 ble det delt ut tran. Revmatisme Etter en del år gikk tuberkulosen tilbake og en annen viktig folkesykdom ble hovedfokus, nemlig revmatismen. Gjerdrum Sanitetsforening har gjort mye for revmatismesaken og har vært grunnlaget for dagens Revmatikerforening i bygda. Sanitetsforeningen støttet i mange år med penger til kuropphold. Startet skoletannpleie I 1931 begynte Sanitetsforeningen med skoletannpleie og satte samtidig i gang en storstilt kampanje for et sunnere kosthold. Det ble delt ut brosjyer om tannstell og riktig kosthold. Kommunen overtok skoletannpleien i Startet kontrollstasjon for spedbarn og småbarn I juni 1946 startet Gjerdrum Sanitetsforening kontrollstasjon for spedbarn og småbarn og hadde ansvar for denne helt fram til 1974, da kommunen overtok. Startet brystkreftundersøkelser av kvinner fotpleie trim og eldreomsorg I begynnelsen av 50-åra ble det satt i gang brystkreftundersøkelse to ganger årlig. Av senere tiltak kan bl.a. nevnes fotpleie og trim for eldre, besøkstjeneste, telefonkontakt og handletralle på Aldershjemmet en gang i uka. Sanitetsforeningen var i 1973 en av initiativ takerne til bygdas Pensjonistforening. Bygget Sole bad Sanitetsforeningen kjøpte tomta til Sole Bad for kr 1 090,- og bygget badet for kr ,-. Sole bad ble tatt i bruk i 1937 til stor velsignelse for bygda. Det var få som hadde bad hjemme på trettitallet, og Sole Bad ble et kjærkomment tilbud til bygdas innbyggere. Det er nesten helt utrolig at foreningens medlemmer maktet å skaffe penger til å bygge Sole Bad og drive dette i over 40 år. Stedet betydde svært mye for bygdas helse og velferd. Bygget Kløvertunet Sanitetsforeningen solgte badet i 1979 og benyttet pengene til bygging av Kløvertunet som sto ferdig i november byggetrinn ble ferdigstilt i I talen fra bygdas ordfører ble det sagt: «For kommunen er dette nesten et eventyr. Det er kun Saniteten som har bygd alders- og trygdeboliger i Gjerdrum». Eidsvold Blad skrev: «Gjerdrum Sanitetsforening gjør en fantastisk jobb. Det er nesten merkelig å tenke på at en så liten organisasjon som Gjerdrum Sanitetsforening kan greie å gjennomføre dette.» På Kløvertunet er det nå 18 leiligheter. Saniteten er 2013 i ferd med å bygge 2 nye større leiligheter og et møtelokale. Eldretrimmen I 1978 ble eldre trimmen startet og er fortsatt i full drift med ca. 30 damer som deltakere hver uke. Skolefrokost og hyggekveld på Bo- og behandlingssenteret I 1992 startet Sanitetsforeningen med å servere skolefrokost en gang i året på barneskolen og senere på ungdomsskolen. I 2003 startet de med hyggekveld før jul på Bo og behandlingssenteret. Foreningen gav til opparbeidelse av Sansehagen og gir fortsatt en gave til alle nyfødte i bygda. 10

11 Omsorgsberedskapsgruppe Gjerdrum Sanitetsforening er en del av kommunens beredskapsplan og har damer som kan stille på meget kort varsel hvis en ulykke skjer. Bidrag til andre Hvert år gis bidrag til Østby-tunet, Sorgstøttesenteret, Krisesenteret og Kvinnemedisinsk forskning. Barn og ungdom Gjerdrum Sanitetsforening støtter også barne- og ungdomsforeningene i bygda hvert år. Fastelavnsris Største inntektskilden er salg av fastelavnsris. Foreningens medlemmer legger ned mye arbeid i dette, men det gir sikre inntekter. For øvrig er det innsamlinger og loddsalg som gir inntektene i tillegg til medlemmenes lokale kontingent. 100 år siden kvinnene fikk stemmerett Det er i år 100 år siden kvinner fikk alminnelig stemmerett i Norge. Det er dokumentert at sanitetskvinnene med sin stifter og leder Fredrikke Marie Kvam også var pådriver i denne viktige kampen for likestilling. Like viktig var det at kvinnenes ressurser nå ble tatt i bruk også i politiske avgjørelser med konsekvenser for land og folk. Tusen takk til alle kvinnene i Gjerdrum Sanitetsforening som i over 100 år har arbeidet i det stille for bygdas helse og velferd! Det er en utrolig innsats dere kan vise til, og vi ønsker dere lykke til videre i viktig arbeid for bygda! Faktaboks Gjerdrum Sanitetsforening Stiftet hos Inga Berg på Ask den Det første styret besto av Anna Bjørnsen formann, Anna Laache viseformann, Martha Fladby kasserer, Inga Berg og Mathea Stokker styremedlemmer. Foreningens fremste formål var «Å bekjempe tuberkulosens utbredelse i bygden». Kontingenten var 50 øre og foreningen fikk 31 medlemmer allerede første året. Foreningen har i medlemmer og styret består av: Bak fra venstre Else Blakarstugun, Olaug Vegheim, Runa Torvø, Reidun Elvik Grøtte, Kari Grindalen og Karin Ask Foran fra venstre Eva Løvstad, Kirsten Stene Kjærstad, Gro Braate 11

12 Frisørhjørnet Ellen Høvik i samtale med Hege Lindhardt Thoresen Det er i år 10 år siden Ellen overtok som innehaver av Karins salong på Ask i Gjerdrum. Dette ble feiret med kake og kaffe på salongen tidligere på nyåret. Det var Karins salong som var den første frisørsalongen i Gjerdrum i Ellen var allerede den gangen med og styrte avdeling Gjerdrum for Karin som også hadde salong på Kløfta. Da lå salongen på baksiden av Sentrumsgården. Etter noen år flyttet de over til Kjøpmannstredet og ble mer synlige. I 2003 var Ellen klar for å ta over salongen og har ikke angret på det. Hun bor på Jessheim og har ikke lange veien til Gjerdrum. Ingen av de 3 damene som jobber på salongen, bor i Gjerdrum. Det er kanskje like greit, så slipper man å møte kunder overalt på fritiden. For det er mange som klipper seg på Frisørhjørnet og de har også gjort det lenge. Fra de yngste til de aller eldste. Vi er en salong for hele familien og det trives vi veldig godt med, sier Ellen. Det er alltid trivelig på jobb. Frisørhjørnet er ingen traust salong, de drar stadig på kurs for å få med seg det siste innen hår. De skal til Oslo på kurs i slutten oktober. Så hvis noen vil ha en Rihanna, så er det bare å si ifra. Foto: Hege L. Thoresen Ellers er det bare å ta turen innom enten du har vært her før eller er ny kunde. Godt mottatt blir du uansett. Ellen sier at hun merker at det har blitt flere innbyggere i Gjerdrum. Tidligere var det slik at de som satt i salongen, alltid kjente hverandre. Alle visste hvem alle var. Sånn er det ikke lenger. Kundene kjenner ikke hverandre slik som før. Det er ihvertfall et tegn på at bygda vår er i vekst. Det er jo en del kunder som kommer utenbygds fra også. Frisørhjørnet har prøvd seg tidligere med solsenger (Karins salong) og massasjerom. Sistnevnte ble det dessverre slutt på pga sykdom, men vi er veldig klare for å få til noe mer på dette ekstra rommet vi har. Det kan godt hende at vi starter opp igjen med massasje, men det får bli en overraskelse når vi kommer dit. Frisørhjørnet AS Tilbyr: Dame- og herreklipp. Hårprodukter bl.a. fra Moroccanoil og Schwarzkopf Adresse: Ask 34, 2022 Gjerdrum Tlf.: E-post: Åpningstider: Man - fre 9-17 I Tor 9-20 I fre 9-17 I lør

13 Amund Bentzen Amund Oserud Bentzen konstituert kulturleder Gjerdrum kommune Kulturuker i Gjerdrum 2013 arrangeres i perioden 12. til 27. oktober. For sjette gang samarbeider lag og foreninger, enkeltpersoner, næringsliv, kommune og andre om å gi alle innbyggere opplevelser til glede for både kropp og sjel. Kulturukene har blitt en mønstring av lokal kultur som det er forventning til i Gjerdrum. Midt i vår travelhet, i den mørkeste tida på året, presenteres en flott meny som er med på å gi avkopling og inspirasjon for små og store. Alle trenger vi opplevelser som rører og engasjerer. Du finner det her, i lille Gjerdrum, - verdens beste sted å bo! LANDART 2013 LANDART 2013 er et kunstprosjekt som også i år blir en del av Kulturuker i Gjerdrum. I løpet av høsten kommer kunstnerne Mari Meen Halsøy og Kine Lillestrøm, i samarbeid med Gjerdrum bondelag, Gjerdrum kommune og andre, til å realisere et kunstprosjekt i landskapet. Det vil i år som i fjor bli laget et kart, hvor man for eksempel via sykkel, kan ta seg en tur rundt om i bygda for å få med seg alle bidragene i prosjektet. Hold utkikk etter LANDART 2013, både når du ferdes rundt om i lokalmiljøet i høst, men ta også en kikk ut av flyvinduet hvis du skal ut å reise, og fortell sidemannen, at der nede er kulturbygda Gjerdrum! Noen smakebiter kan nevnes. Første helga i kulturukene blir det vandreteater i området rundt Lysdammen, da Gjerdrum amatørteater, musikklaget, Gjerikara med flere prøver noe helt nytt, med teater og musikk ute i høstkvelden. Rockefoten får kjørt seg både gjennom U.D.O. Steelhammer Tour og Gjerdrumsrock på kulturhuset i løpet av perioden. På Fjøsloftet på Sandum blir det kunstutstilling og flere konserter, blant annet med kulturskolen og Gunnhild Huser. Superbarna og Gjerdrum Soul Children skal også i ilden, og ute i landskapet, den største scenen vi har i bygda, vil kunstprosjektet LANDART 2013 vises frem. I tillegg til mye annet. Det er ennå ikke for sent å bli med. Har du en idé, et arrangement, eller lyst til å bidra med frivillig innsats eller økonomiske midler, så ikke nøl med å ta kontakt med kommunen. Men viktigst av alt, når det lir litt ut i oktober, - kom deg ut av godstolen, ta med deg familien eller en nabo og ta en aktiv del i det bygda har å tilby! Foto: Sonja Middelhuis Eriksen 13

14 Novilla Design -arkitekttjenester Sivilarkitekt Lena Sørum Olstad i samtale med Turid Jødahl Hvilken utdannelse har du? Jeg er utdannet sivilarkitekt fra NTH og har i tillegg hospitert ved Arkitekthøgskolen i Oslo. Den faglige bakgrunnen min er å tegne/prosjektere bygninger. Jeg har i tillegg arbeidet mye innen det som vi omgir oss med utomhus, gjennom å forme boligområder, barnehager, skoleområder, friområder, gang/sykkelveger og sentrumsområder. Hvor har du arbeidet tidligere? Etter studier i Trondheim jobbet jeg først 6 år som arealplanlegger ved teknisk etat i Eidsvoll kommune. Deretter jobbet jeg 16 år som arealplanlegger/arkitekt hos Øvre Romerike Prosjektering As på Jessheim, før jeg etablerte enkeltmannsforetaket Novilla Design. Tidligere arbeidsoppgaver har variert fra å være prosjektleder for små prosjekter som situasjonsplaner for enkelttomter, til detaljreguleringsplaner for alt fra 5 til 250 boenheter og sentrumsplaner for tettsteder. Her i Gjerdrum har jeg bl.a. tidligere vært prosjektleder for utarbeidelsen av reguleringsplan for Brådalsfjellet 2. Utover dette har jeg prosjektert enebolig, tilbygg/påbygg boliger og utarbeidet nye planløsninger i eksisterende boliger. Fortell litt om deg selv. Jeg har bodd i bygda i over 25 år etter oppvekst på gård i Skedsmo, og bor med mann og tre unger på gården Novilla. Opptatt av å ta vare på den kulturarven det ligger i det å forvalte gamle bygninger for generasjonene etter oss. I tillegg til yrket mitt som arkitekt finner jeg energi i kreative aktiviteter som for eksempel søm av klær, og når tida strekker til så blir det litt egenprodusert design for salg. Hvem er det som er dine kunder og potensielle kunder? Oppdragsgiverne mine er i hovedsak privatpersoner som trenger bistand med alt fra tilbygg/påbygg for boliger og garasjer, nye planløsninger og farger/interiør. Utarbeidelse av utomhusplaner for hager og gårdsplasser er også et viktig arbeidsområde. Når det gjelder bedrifter har jeg hatt ulike oppdrag innen omorganisering av kontorlokaler med tilhørende innredning, bestilling av inventar osv. Videre har jeg nå i det siste arbeidet med utomhusplan for Kløvertunet her i Gjerdrum, en plan som innebærer en vesentlig oppgradering av utearealene for beboerne. Grønne, velfungerende uteområder som inviterer til økt bruk og opphold er ekstra spennende å jobbe med. Mannen min Jens Johan Olstad er anleggsgartner/ bonde/brannmann, og vi har hatt flere prosjekter sammen der jeg har tegnet løsningen, mens han har stått for opparbeidelsen. Jeg har et veldig spennende prosjekt under utarbeidelse nå, som består i å utvikle ny bruk for en driftsbygning i landbruket. Dette er noe som er ekstra interessant, siden 14 bygdene rundt oss har en rekke driftsbygninger som gjerne kunne vært transformert til ny bruk og nye inntekter for landbruket. For noen år siden var jeg med i planleggingen av Kringler Gård i Nannestad, der jeg også tegnet byggene som rommer overnatting. Hva er viktig for deg i ditt yrke? I mitt yrke er det aller viktigste for meg at oppdragsgiveren er fornøyd når prosjektet er gjennomført, og at det ble så optimalt som mulig ut ifra deres ønsker, behov og økonomiske rammer. Jeg engasjerer meg i hvert enkelt av de prosjektene jeg går inn i, og er opptatt av å stille de spørsmålene som er nødvendig for å finne en løsning som passer for de som skal leve med resultatet. Hver enkelt kunde er viktig! Målet er å komme fram til individuelle løsninger innenfor de rammene oppdragsgiverne har, fremfor å følge trender i interiørbladene eller gjøre det som naboen gjør. Jeg mener at hus/hjem/hage skal være praktiske og velfungerende, samtidig som de skal gi oss et løft estetisk sett. Gjerne en fryd for øyet! Er det noe spesielt du vil trekke fram som positivt med å drive i Ask? Det er godt å ha kontor på Ask! Ask er sentralt for mitt nedslagsfelt vedrørende oppdrag som i første rekke er Øvre og Nedre Romerike, jeg har 5 minutter til jobb og aldri kø! Så er det også veldig hyggelig å ha gode kontornaboer, mye kjentfolk i nærmiljøet og andre virksomheter i sentrum som jeg samarbeider med! I tillegg er det veldig praktisk når unger kommer innom og trenger transport fra Ask og hjem, siden bussforbindelsen østover er heller dårlig. Ask er et trivelig sentrum og håpet er at den nye sentrumsplanen for Ask skal ivareta og videreutvikle de positive kvalitetene som ligger her! Sivilarkitekt Lena Sørum Olstad Utdannet: NTH og AHO Tilbyr: Arkitekttjenester innen bolig-hage-interiør Adresse: Asktunet, Asktorvet 4, 2022 Gjerdrum Mobil: , E-post:

15 Trafikksikkerhet Kommunen har utarbeidet en kommunal trafikksikkerhetsplan for å øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet, og på den måten bidra til at antall skadde og drepte i trafikken reduseres. Ask StorVel vil engasjere seg i dette arbeidet med hovedfokus på tiltak i sentrumsnære områder. Ask StorVel er en politisk uavhengig interesseorganisasjon for innbyggerne i og omkring Ask sentrum. Foreningen har omtrent 370 husstander eller nærmere tusen personer som medlemmer. Foreningen er tilsluttet Velforbundet (www.dittvel.no). Strategi og mandat for vårt arbeid I høst vil vi arbeide med en tydeligjøring og presisering av foreningens strategi og mandat. Arbeidet starter opp på vårt første styremøte i august. Sentrumsutviklingen Kommunen har lagt ut områdeplan for Ask sentrum til høring med frist for innspill 20. september. Ask StorVel vil ha stor fokus på dette fram til høringsfristen. Vi gjentar vårt engasjement for at Ask må utvikles med et landsbypreg. Informasjonsarbeid Det skal arrangeres et informasjonsmøte for alle medlemmer i løpet av høsten. Vårt arbeid med områdeplanen for Ask sentrum vil være et naturlig hovedtema. På legger vi ut informasjon om våre aktiviteter fortløpende. Miljø For å redusere forsøpling langs veier og i friområder følger Ask StorVel opp ansvarlige for renhold og søppeltømming. Vi tar initiativ til beplantning og generell forskjønnelse i sentrum. Hvilebenkene på Ask er også vårt initiativ. I samarbeid med kommunen og næringslivsforeningen fortsetter vi planleggingen av årets julegate! Trivsel Vi vil presse på videre for at den foreslåtte løypetrasé fra Ask til Gjerdrumsmarka blir realisert innen rimelig tid. Dette er et viktig bidrag til økt trivsel og bedre folkehelse! ENGASJER DEG! Ta kontakt med oss og si din mening om hvordan foreningen best mulig kan bidra til at Ask utvikles med målsetting om et godt og trygt miljø for alle. DU kan bidra til å realisere vår visjon om at «Ask skal bli verdens beste sted å bo». Hvordan kontakte oss epost: Internett: Styreleder: Per Juel Knudsen tlf Vestvang-tomta («Maxbo») Vestvang-tomta (hvor Maxbo ligger i dag) skal omreguleres til boliger og næringslokaler. Ask StorVel har gitt sine tilbakemeldinger til utbygger. Du finner mer informasjon om dette og andre saker på våre nettsider under «Informasjon fra foreningen». Samarbeid med næringslivet Foreningen har flere sammenfallende interesser med Gjerdrum Næringslivsforening og har en løpende dialog om etablering av næring og et variert handelstilbud. Vi ser fram til et ombygget og revitalisert COOP og etablering av Vinmonopolets butikk i samme bygg. 15

16 Håndverksbygda Gjerdrum Vegard Bjørnstad tar en prat med snekker og flislegger Chris Pedersen Visste du at bygda er full av snekkere, murere, rørleggere, elektrikere, malere og blikkenslagere? Bygg- og anleggsvirksomhet er den nest største private næringa i bygda, så her trenger du ikke gå over bekken etter vann hvis du skal bygge nytt, bygge på eller pusse opp;-) Chris Pedersen kommer fra Skedsmokorset, men flyttet til Gjerdrum i 1996, og har drevet egen bedrift siden Han har vært aktiv i Atletklubben og på Crossbanen siden han flyttet hit. Med aktive unger og gift med ei hestejente mener han Gjerdrum er drømmebygda å bo i:-) Hva vil du si til folk som tenker på å pusse opp badet? Punkt én er å ta kontakt med fagfolk. Rørlegger, snekker eller flislegger er de som oftest har best oversikt over hele prosessen med bygging av bad. Det er jo mye logistikk som skal på plass når snekker, rørlegger, elektrikker, murer, maler og flislegger skal inn og jobbe før badet står der ferdig i løpet av tre til fire uker. Da er det er greit å engasjere en som har hovedansvaret for badet ditt, og kaller inn de andre yrkesgruppene når det er klart for dem. Som levende opptatt av bad sier Chris: Det aller viktigste på bad er grunnarbeidet - det hjelper ikke hvordan det ser ut på overflaten hvis ikke det bak er i orden. Skal du pusse opp badet må du skifte sluket - det er hit alt vannet skal, og tetting mellom membran og sluk er alfa-omega hvis du skal unngå vannlekkasjer. På og 1990-tallet ble det bygget mange dårlige bad som rett og slett ikke tåler vann. Med den fuktbelastning som badene våre utsettes for i dag kreves det dyktige håndverkere og gode produkter for å holde vannet ute. 16

17 Noen ønsker å gjøre en del selv. Hvordan stiller det seg? Joda, det kan vi ofte få til når vi har en god dialog fra starten. Men det blir mest riving, tildekking og å kjøre bort søppel. Rørleggerarbeid, elektroarbeid, gulvstøp og membran må uansett gjøres av fagfolk, og flislegging bør de fleste holde seg unna hvis de skal få et resultat de trives med. Hva bør man se etter når man vurderer å pusse opp badet? Her skal du få ei liste: Renner vannet til sluket i dusjen? Er det tegn til synlig membran i sluk? Er det klemring til sluket? Gammelt støpejernssluk og nytt bad = dårlig løsning som vil gi skade før eller senere. Er det sprekker i fliser? Er det sprekker i flisfuger? Er det/har det vært lekkasje til/fra naboene? Er ventilasjonen bra nok? Innestengt luft tyder på det motsatte. Til slutt kommer Chris med en pekefinger - det er veldig viktig med renhold! Sørg for at sluket er rent, og vask badet minst hver 14. dag. Da vil badet vare lenger, og du oppdager feil hvis det er noen. 17

18 Ask Industrimontasje AS Hans Kristian Ask i samtale med Hege Lindhardt Thoresen Jeg har tatt meg turen til Ask Industrimontasje på Hellen Industriområde. Her har de et flott anlegg med kontorbygg og lagerbygning som ser ganske så nytt ut. Det er sent på dagen og alle bilene er inne, ser det ut til. De står majestetiske på rekke og rad. Det må være et godt skue for en gründer. Når jeg kommer inn hovedinngangen får jeg et svært godt inntrykk av kontorbygningen. Det er mørke fliser på gulvene og i trappen opp til andre etasje henger det et moderne maleri. Skifer, glass og parkett er stikkord her. Veldig smakfullt hele bygget, om sant skal sies. Men her er det plass til flere...ser jeg. Når startet det hele for deg, Hans Kristian Ask? Det var i Ask Transport i 1984 med far Jens Ask ved roret og Hans som yngstemann i firmaet. Den gangen drev de med varedistribusjon, pakking i esker, mm. Hans ville prøve noe annet og han ble leid inn hos Leknes Industrimontasje og lærte mye av dette. Leknes gikk konkurs og Hans Kristian tok med seg montasjebiten inn i Ask Transport i Hans kjøpte en lastebil til og ansatte en mann. De begynte nå å kjøre trykkerimaskiner. Dette ble hovedgeskjeftelsen i noen år. I forbindelse med dette ble det etterhvert et behov for å kunne tilby tekniske tjenester. De ansatte en læregutt i Finanskrisen herjer i Norge og det går trådt til utpå -95. Så var det full gass i flere år. Firmaet leide inn teknisk bistand. Det var store kostnader i forbindelse med dette, men det førte til gode kontrakter, bl.a. med en bakerikjede. Hans Kristian danner eget firma på servicedelen, Ask Industriservice AS. Dermed var de inne med en ny nisje og det ble behov for å bygge et stort varmtlager. Det stod ferdig i Etter 2-3 år stod lageret fullt og det ble behov for nye kontorlokaler. Da var det godt å ha et stort stabbur på gården. Dette ble gjort om til kontor og de var nå ansatte. Alt gikk veldig bra lenge, men stabburet var ikke et tidsriktig lokale for kontorer og det ble kjøpt en tomt på Hellen Industriområde. I 2007 ble firmaet omdøpt til Ask Industrimontasje AS. Ask Industriservice AS ble solgt til NLI AS i Nybygget var klart for innflytting i 2009 og alt var fryd og gammen. Men så kom finanskrisen igjen i De måtte søke nye markeder. Grafisk marked var nesten blitt borte, industrien hadde mindre aktivitet. 18 Ask Industrimontasje startet nå opp med rulletrapper/ rullebånd og de fikk avtale med Kone - all montering av rullebånd/trapper og Aasland Teknikk på alt vedlikehold og ny-montasje/service på FRANK selvvaskeanlegg i Oppland, Hedmark, Østfold, Oslo/Akershus og deler av Buskerud. Ask Industrimontasje har også fått rammeavtale med Akershus Energi & Varme, på mekanikertjenester. Av andre kontrakter, kan nevnes: Cramo - distribusjon av utleiemaskiner BAS - rammeavtale Infratek Entreprenør - rammeavtale på transport- og krantjenester Renseriutstyr - avtale i Oslo - 1 mann 1 dag hver måned på vedlikehold. Kone mann hele tiden på vedlikehold og nymontasje Mannskap på Ringnes vedlikeholdsavdeling mer eller mindre hele tiden 2300 kvm oppvarmet lager for utleie Kranbiler fra m Gaffeltrucker 1500 kg - 10 tonn Semitrailere, 35 tonn lasteevne 6 mekanikere/sveisere 26 mill. budsjettomsetning og de ligger an til å klare det. Det er en dobling fra De har 18 ansatte pr. idag. Hva vil fremtiden bringe, Hans? Dette er musikk for en manns ører, mens jeg synes allerede jeg kjenner lukta tå olje og... fra vinsjan på kaia. Vi har et berettiget håp om å få en stor rammeavtale med en stor aktør i området. I forbindelse med dette ønsker vi å sette igang et lite verksted for småreparasjoner Ask Industrimontasje AS og produksjon av deler. Tilbyr: Transport- og servicetjenester, montasje og kran. Adresse: Hellenvegen Gjerdrum Tlf.: E-post: Foto: Hege L. Thoresen

19 SMIEGÅRDEN - for de gode opplevelsene Blomsterbutikk med vri. Fest- og sorgbinderier, potteplanter, gaver og interiør. Det hele krydret med litt egenprodusert i form av malerier, smykker, heklede produkter og re-design. Hos Nabo`n er en hyggelig flerbrukskafé midt i Ask sentrum. Vi tilbyr lunsj alle dager (unntatt søndag, men gjerne hvis søndag er en spesiell dag..) og har i tillegg kveldsåpent onsdag. Ønsker du å leie lokalet til møter, arrangementer eller selskaper ta kontakt på eller tlf IB LAURSEN - GREENGATE - MILJÖGÅRDEN - AFFARI - - VINDING - WATT&VEKE - LISBETH DAHL - Tlf Smiegården, 2022 Velkommen til oss! Tlf Smiegården, 2022 Gjerdrumsfirma tok seg av pressen Sykkelrittet «Arctic Race of Norway» var en av de mest omtalte idrettsbegivenhetene her til lands i sommer, med blant annet daglige sendinger på TV2. Morten Broks fra Gjerdrum var presseansvarlig for arrangementet som ble TV-sendt i 110 land. Morten Broks er ansatt i kommunikasjonsbyrået Hovdan.Com. Han både bor og jobber i Gjerdrum. Den andre uken i august hadde han imidlertid Lofoten og Vesterålen som arbeidsplass. Som pressesjef for Arctic Race of Norway sørget han for at Thor Hushovd & co. fikk bred medieomtale. - Da jeg i vinter fikk forespørsel om å være presseansvarlig for dette sykkeleventyret brukte jeg ikke betenkningstid på å svare ja, sier Broks som også var presseansvarlig under Finnmarksløpet - Europas lengste sledehundeløp med daglige TV-sendinger på NRK. - Bakgrunnen min er fra både idrett og media. Derfor er det er midt i blinken å arbeide med pressehåndteringen for idrettsarrangement. Jeg har vært journalist og redaktør i over tjue år og vet en del om hvordan de ulike mediene arbeider og hva deres behov er. Sammen med partner Roy Hovdan jobber han med strategisk kommunikasjon som grunnpilaren i selskapet. Mediehåndtering, kurs og skriving av pressemeldinger er noen av de konkrete oppgavene. Morten har også enkelt fotostudio på kontoret i Gjerdrum og gjør ulike fotojobber både i Gjerdrum og andre steder.

20 God tannhelse er viktig. Ta en kontroll hos oss! Prikkfritt levert, til hver minste detalj. Raumergården ligger stille og vakkert til i Gjerdrum, 15 minutter fra Gardermoen og 30 minutter fra Oslo. Et lite, familiedrevet kurshotell med plass til 56 gjester, stor lidenskap for utsøkte råvarer fra nærmiljøet, og en velfylt vinkjeller. Vertskapet trakterer selv små og store ledergrupper med varm og personlig service. Vi har kresne konferansegjester, og vet hva som skal til for å skape den riktige rammen rundt møter og arrangementer. Besøk oss på eller ring Leie lokale? Askheim l næringslokaler l forretninger l kontorer Vi har 2 ledige kontorer i C-inngangen på tilsammen 60 kvm (ca. 30 kvm på hvert kontor). De kan leies samlet eller hver for seg. Møtebord ute i gangen som er felles for inngang C. Det er kontorfellesskap i alle inngangene på gateplan i Askheim 1. Hver kontorinngang har felles kjøkken med flere bedrifter og gode parkeringsmuligheter rett utenfor døren. Ta kontakt for nærmere informasjon eller visning. RENHOLD. VAKTMESTER-TJENESTER. SNØRYDDING. PLENKLIPPING. BORTKJØRING. TRANSPORT O.L. Rimelig utleie av 8 tonns gravemaskin, 2,5 tonns minilaster og 15 meter lift. PRIVAT/BEDRIFT Tlf / E-post:

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer!

Nr. 1 - mai - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening. God sommer! Nr. 1 - mai - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening God sommer! Næringslivspris 2014 Næringshagen etablert Status sentrumsplan Det spirer og gror! Våren er her og for en fantastisk vår vi opplever i år! Sola

Detaljer

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul!

Nr. 3 - november - 2013. Gjerdrum Næringslivsforening. God Jul! Nr. 3 - november - 2013 Gjerdrum Næringslivsforening God Jul! Julebakst hos Baker Thorsen Norsk Mølleservice - 30 år Vestvangprosjektet på gang Aktiv høst og førjulstid Det er mye positivt som skjer i

Detaljer

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk

Nr. 3 - November - 2014. Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK. Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19. Kogstadmjølk Nr. 3 - November - 2014 Gjerdrum Næringslivsforening JULEHANDEL PÅ ASK Åpne butikker 1. søndag i advent kl 14-19 Kogstadmjølk Gjerdrum Kulturhus Gjerdrum Byggservice Kortreist mat, kvalitet, tradisjoner

Detaljer

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL

Nr. 2 - mai - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Nr. 2 - mai - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Sommer! Tid for blomster Næringslivsprisen 2015 KAIs FARVEHANDEL Vår og sommer! Vi er igjen inne i en årstid hvor planter, busker og trær utvikles fra

Detaljer

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå?

Nr. 1 - mars - 2015. Gjerdrum Næringslivsforening. God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Nr. 1 - mars - 2015 Gjerdrum Næringslivsforening God Påske! Full aktivitet på Stall Ekeberg Vestvang i startgropa InHouse - Gulvex, hva nå? Mye på gang! Det skjer mye i Gjerdrum for tiden. I dette bladet

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

http://www.hoybratenvelforening.no

http://www.hoybratenvelforening.no Våren 2015 Høybråten Velforening Stiftet 1926 Årg. 27 Våren 2015 Foto: Vel-Nytt http://www.hoybratenvelforening.no Din idé - vår design! Vi har alt til hjemmet ditt! Tapetnytt! Kom innom og se vårens nyheter

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager

OPPLEVE. Til Tromsø for å. Kolossal OL-forventning. Side 6-7 Uoppdaget oppdager Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen NOVEMBER 2006 Kolossal OL-forventning Side 6-7 Uoppdaget oppdager Side 10-11 Kollektivt innmeldt Side 24-25 Til Tromsø for å OPPLEVE Og det skjer i disse dager.

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Ja, vi elsker... INFORMASJON

Ja, vi elsker... INFORMASJON INFORMASJON Informasjonsblad og Annonseorgan Nr 9/2011 26. mai Årg. 34 Ja, vi elsker... Thea Pedersen Havdal spiller fløyte i Rennebu skolekorps, og var med og gledet mange på arrangementet ved Rennebu

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Bjørkelangen. Velkommen til nyåpning av. kommunesenteret i Aurskog-Høland

Bjørkelangen. Velkommen til nyåpning av. kommunesenteret i Aurskog-Høland bjørkelangen UTGAVE 1 8. NOVEMBER 2010 kommunesenteret i Aurskog-Høland FOTO: INDRE AKERSHUS BLAD (fotomontasje) Velkommen til nyåpning av Fornøyd ordfører side 4 Satser tungt side 10 Tilbyr noe extra

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende

Informasjonsguide for RØYKEN. grønn, nær og levende Informasjonsguide for RØYKEN 2011 grønn, nær og levende dnbnor.no Alt i ett hus Våre rådgivere i Slemmestad hjelper deg gjerne når du skal kjøpe eller selge eiendom. Vi kan tilby deg en helhetlig løsning

Detaljer

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb.

MONO. Lønnsomt å flytte heim. Side 12. Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal trives på jobb. MONO EN kanal for næringslivet 4/2008 Lønnsomt å flytte heim Ingeniør ble positivt overrasket over lønnsnivået i Rana. Side 12 Miljø for arbeidsmiljø Møt bedrifter med klare strategier for at folk skal

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria.

MONO FAKTOR. som gir vekst Side 6-7 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010. Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. MONO EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 4/2010 FAKTOR som gir vekst Side 6-7 Inspirasjon Moods of Norway vil inspirere til nytekning under årets Gallaria. Side 15 Gir villig Næringslivet vil ha på plass stor flyplass

Detaljer

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN?

hamarregionen Med øye for spill Driftig dame Utdanning blir viktigst Vestbygdas urbane gullkorn LUNSJMØTE FORAN PEISEN? hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene.

Bæringen. Sommer for. enhver smak. Hovedfartsårene. God sommer! men også på varierte aktiviteter for store og små gjennom sommermånedene. Bæringen BÆRINGEN torsdag 13. juni 2013 NYHETER OG REPO TEMA: Samferdsel i Bærum TORSdag 13. juni 2013 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 6 Årgang 25 Sommer for Hovedfartsårene enhver

Detaljer

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34

NR 3/2014 Byfesten Barn og mobil Eldrebølgen side 8 side 24 side 34 BoBra NR 3/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Nina Noreen Byfesten side 8 Barn og mobil side 24 Eldrebølgen side 34 1 Benytt TV-en til mer enn TV Med T-We Box fra Canal Digital

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1

BoBra. NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL. Trivselsprisen 2013 side 8. Ny teleavtale side 27 1 BoBra NR 1/2014 Medlemsblad for Kongsvinger og omegns boligbyggelag AL Foto: Helene Næss Trivselsprisen 2013 side 8 Kundetilfredshetspris side 14 Ny teleavtale side 27 1 Brille Mandag 21:30 Eller et annet

Detaljer

VÆRØYPOSTEN Våren 2015

VÆRØYPOSTEN Våren 2015 VÆRØYPOSTEN Våren 2015 Utgiver Værøy kommune www.varoy.kommune.no Redaktør Erling Skarv Johansen Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no Tlf. 48199927/75420608 Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849

Detaljer

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul! bo! NR 4 / 2008. ÅRG. 7 Ny administrerende direktør side 5 Styreseminar på Hafjell side 10 KOBBL Eiendom flytter tilbake side 11 Trivselsprisen 2008 side 15 BRA Vi ønsker alle våre medlemmer en god jul!

Detaljer