OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling"

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tilstandsrapport del 3 - Kårboligen Damtjernveien RAMNES SERTIFISERT TAKSTMANN Øyvind Stokke Bef.dato Vedlegg 3

2 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges Takseringsforbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. 2 av 15

3 - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Rapportsammendrag Konklusjon tilstand FORUTSETNINGER Damtjernveien 143 utgjør del av eiendommen gnr 311 bnr 20 i Re kommune. Bygningen er opprinnelig oppført som enebolig/kårbolig på eiendommen. Bygningen har senere år vært benyttet som institusjonsbolig hvor pasientene har hatt egne soverom og felles stue, kjøkken og bad/wc. Bruken av bygningen tilsier mer slitasje enn en gjennomsnittlig enebolig. 3 av 15

4 REFERANSENIVÅ Bygningen har, for opprinnelig del oppført ca. 1978, referansenivå byggeforskrifter av 1969, samt fagmessig utførelse på oppføringstidspunktet. Tilbygg mot vest oppført ca. år 2000, har referansenivå TEK 1997, samt fagmessig utførelse på oppføringstidspunktet. Byggesaksmappe er ikke kontrollert. Referansenivå er satt ut fra byggeår. EGENSKAPER En del egenskaper som eks. varmeisolasjon, ventilasjon og utførelse av våtrom, er noe svakere for eldre bygninger og konstruksjoner sammenlignet med bygninger oppført etter dagens krav. SAMMENDRAG OG KONKLUSJON TILSTANDSVURDERING Bygningen er hovedsaklig i sin opprinnelig utførelse fra byggeår hhv. 1978, 2000 (tilbygg) og 2009 (innbygging av terrasse). Fra tilstandsvurderingen nevnes særlig følgende observerte svekkelser: - fuktinntrengning i konstruksjoner mot grunn i underetasje - maur i gulv i 1.etasje med uavklart omfang. Forøvrig henvises til rapportens enkeltpunkter. Tønsberg, Øyvind Stokke sivilingeniør - takstmann MNTF 4 av 15

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rekvirent Rekvirert av: Psykiatrien i Vestfold HF Besiktigelse, tilstede Dato: Dato: Øyvind Stokke Takstmann Tlf.: Psykiatrien i Vestfold HF Bjørn Stenbrenden - Øyvind Stokke Takstmann Tlf.: Dokumentkontroll Dokumenter fremvist: Situasjonskart Forsikringsavtale Arealoversikt EDR Eiers egenerklæring Tilsynsrapport Vestfold Interkommunale Plan for rømning og brannvarsling Dato Gitt opplysninger av rekvirent pr. e-post. Dato Dato Dato Dato Kommentar til egenerklæring Takstmannens kommentar til egenerklæringen: Egenerklæring er utfylt av driftsansvarlig Bjørn Stenbrenden. Han har ikke bebodd eiendommen. Det er kun besvart de spørsmål hvor han har hatt kjennskap til bygningen. Vedlegg Nr Dokument/beskrivelse Situasjonskart EDR Eiers egenerklæring Ant. sider Eiendomsdata Matrikkeldata: Hjemmelshaver: Psykiatrien i Vestfold HF Tomt: Eiet tomt. Areal ,2 m² Konsesjonsplikt: Konsesjonspliktig Adkomst: Adkomst til offentlig vei Vann: Privat vannforsyning. Borevann. Avløp: Privat avløp. Minirenseanlegg m/infiltrasjon. Regulering: Uregulert 5 av 15

6 Forsikringsforhold Forsikringsselskap: If Skadeforsikring AS. Avtalenummer: LP Forsikringstype: Fullverdiforsikring Bygninger på eiendommen Enebolig Byggeår: Byggeår opplyst av rekvirent Tilbygd: År tilbygg 1.etg År innbygd terrasse 1.etg mot syd Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på og De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. Enebolig - arealer Etasje Bruttoareal BTA m² Underetasje 1. etasje Loft Sum bygning Bruksareal BRA m² Anvendelse Primær Sekundær P-rom S-rom Stue, soverom, soverom 2, gang, bad/wc, teknisk rom, bod Entré, bad/wc, soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4, soverom 5, soverom 6, kjøkken, stue, gang, bad/wc 2, kontor Totalt av 15

7 Enebolig - romfordeling Etasje Underetasje 1. etasje Primærrom Stue, soverom, soverom 2, gang, bad/wc Entré, bad/wc, soverom, soverom 2, soverom 3, soverom 4, soverom 5, soverom 6, kjøkken, stue, gang, bad/wc 2, kontor Sekundærrom Teknisk rom, bod Beskrivelser - Enebolig Bygning generelt Underetasje - Teknisk rom Bygning, generelt Teknisk rom med vanninntak m/stoppekran, varmtvannsbereder (300 l 2004) og vaskekum i plast. Uttak for vaskemaskin. Sluk. Rør i rør system frem til bad/wc i tilbygg. Mekanisk avtrekk. Uisolert rom med dels umalte overflater. Tidligere vindu er gjenmurt. Fall til sluk. Tilluft mangler. Fuktinnslag i nedre del av vegg mot grunn. Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Direkte fundamentering Antatt fundamentert med betongsåler eller såleblokker på løsmasser. Det er ikke registrert setninger i grunnmur. Riss i fuger mot nord. Gulv på grunn Tilbygg mot vest har ringmur og støpt gulv på grunn. Underetasje har støpt gulv på grunn. Det er registrert høydeforskjell innvendig på gulv i overgangmellom opprinnelig bygning og tilbygg, men ikke registrert setninger utvendig i murte konstruksjoner. Registrert maur i gulv i gang i tilbygg - ukjent omfang. Utvendig registrert pussavskalling på syd-vestre hjørne. Registrert fukt i gulv i underetasje inn mot terreng. Drenering Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Drenering fra byggeår. Ukjent dreneringssystem. Det er på deler av opprinnelig bygning synlig grunnmurspapp/fuktisolasjon inn mot grunnmur. Taknedløp er dels ført ned i grunnen, dels til terreng, men ukjent bortledning via rør eller infiltrasjon. 7 av 15

8 Mangelfull grunnmursplate mot terreng gir fare for fuktinntrengning. Det er registrert fukt i nedkant av grunnmur inn mot terreng i u.etg. både i stue og i åpent areal under tidligere terrasse. Registrert malingavflassing utvendig på mur mot nord. Levetider: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er år. Veggkonstruksjon og utvendige fasader Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Underetasje med yttervegger i murte blokker, utvendig og innvendig pusset. Delvis utforet i beboelsesrom, men ukjent isolering og utførelse. Yttervegger i 1.etasje i bindingsverk, antatt isolert iht. byggeskikk fra byggeår. Registrert fuktinnslag i murt vegg i stue, underetasje hvor det ikke er utforet, noe malingavskalling og bebgynnende løs puss. Risiko for fuktinnslag i utforet del av vegg i u.etg. Utvendige overflater Malte pussede overflater på mur i u.etg. Utvendig stående trepanel. Registrert mangelfull lufting av trekledning. Registrert noen svartsopp/skitne overflater. Malingavskalling av mur mot nord. Normal slitasje. Levetider: Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6-12 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Normal tid før maling av puss, malt er 4-18 år. Vinduer og dører Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduer med trekarmer og 2-lags isolerglass. Noen 3-lags isolerglass vinduer i opprinnelig bygning. Åpningsbare vinduer med unntak av stue hvor det er store fastkarmvinduer. Noe oppsprukket omramming på vinduer mot øst. Normal alders- og værslitasje. Det tas forbehold om at vinduer kan ha punkterte glass. Vindu i u.etg i innerste soverom er for lite som rømningsvindu. Vinduer i tilbygg vurderes til TG 1. Levetider: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. 8 av 15

9 Ytterdører og porter Balkongdør og dør for utgang i u.etg utført i tre m/2-lags isolerglass, malt. Isolert, malt inngangsdør. Balkongdører er slitte. Inngangsdør i tilbygg fra år TG1. Levetider: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Takkonstruksjon Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Valmet tak med slak takvinkel. Takkonstruksjon av saksesperrer i tre. Isolert i etasjeskille over 1. etasje mot kaldt loft. Luftespalte mellom isolasjon og undertak på loft. Gesimskasser i tre. Luftespalter i gesimskasser. Ikke insektsnetting i gesimskasser. Spor av insekter. Det er åpnet i gesimskasse for utbedring/fjerne insekter. Taktekking Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekning og membraner Lett undertak. Tekket med betongtakstein. Takrenner i sink. Vannutkast til terreng, dels til lukket system i terreng. Beslått pipe og luftehatt. Takstige til pipe. Registrert fuktmerker i undertak på loft i opprinnelig del. Mose på takstein. Insekter på loft. Fall på renner ikke kontrollert. Et nedløp er deformert. Behov for rengjøring av renner. Levetider: Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Normal tid før omlegging av betongtakstein er år. Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er år. Normal tid før reparasjon av stålplater med plastbelegg er år. Terrasse, balkonger, trapper ol. Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Utvendig rampe av trekonstruksjon ved hovedinngang, rekkverk. Innvendig lakkert tretrapp med håndløpere på to sider. Adkomst til loft via nedfellbar stige i himling i 1.etg. Utfellbare rømningsstiger i aluminium, på hver ende av balkong. 9 av 15

10 Utvendig rampe er slitt. Forøvrig normal slitasje. Balkonger, terrasser ol. Utkraget balkong av trekonstruksjon langs hele fasaden mot øst. Rekkverk i tre - høyde 90 cm. Malingslitt. Brudd i noen gulvbord. Piper og ildsteder Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Bygningen har elementpipe. Helbeslått over tak. Plassbygd, murt peis i teglstein med innsats. Feieluke i u.etg. Det er ikke montert ildfast plate på gulv foran peis eller feieluke. Peis er ikke funksjonstestet. Normal aldringsslitasje. Det vises til tilsynsrapport fra Vestfold Interkommunale brannvesen. Levetider: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er år. Etasjeskillere Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Etasjeskille hovedsaklig av trebjelkelag. Antatt isolert iht. byggeskikk på byggeår. Etasjeskille over åpent areal i u.etg i støpt betong (tidligere åpen terrasse). Antatt lagt tilfarergulv. Ukjent isolering. Skjevheter og nedbøyninger er ikke kontrollert, men det er ikke visuelt registrert åpenbare avvik som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Registrert maurangrep i gulv i entre i tilbygg (gulv på grunn) - ukjent omfang men risiko for at dette kan gå inn i trebjelkelaget. Levetider: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller av betong og lettbetong er år. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller Ibjelker er år. Bad Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 10 av 15

11 Underetasje - Bad/wc Bygning, generelt Gulv med vinylbelegg på støpt gulv. Vinylbelegget er ført opp på vegg og ned i sluk. Vegger i murte, malte overflater. Himling i trepanel. Oppvarming med panelovn. Ventilert via vifte på loft. Sanitærutstyr omfattende dusjkabinett m/ettgreps termostatbatteri, servant på vegg m/skap, gulvklosett. Sanitærutsyr i hvit utførelse. Sluk under dusjkabinett. Husbrannslange. Registrert fall til sluk. Mangler tilluft for ventilasjon. Høye fuktverdier i uisolert vegg mot grunn. Avstander mellom elektriske installasjoner og vanninstallasjoner er ikke vurdert. 1. etasje - Bad/wc Bygning, generelt Bad/wc i tilbygg har vinylbelegg på støpt gulv m/varmekabler. Vinylbelegg er ført opp på vegg og ned i sluk. Vegger av bindingsverk av tre, flisekledd. Himling er platet og malt. Mekanisk avtrekk m/luftespalte i dør. Vindu åpningsbart. Sanitærutstyr omfattende dusjhjørne m/ettgreps termostatbatteri, baderomsinnredning med hel servantplate og ettgreps blandebatteri, gulvklosett. Sanitærutsyr i hvit utførelse. Sluk i dusjsone. Husbrannslange. Registrert fall til sluk. Ikke sluk utenfor sokkel på dusjhjørne. Mindre bulker i vinylbelegg. 1. etasje - Bad/wc 2 Bygning, generelt Bad/wc i opprinnelig bygning har vinylbelegg på trebjelkelag. Vinylbvelegg er ført opp på vegg og ned i sluk. Vegger av bindingsverk av tre, platekledd. Himling er platet og malt. Oppvarming med stråleovn over dør. Mekanisk avtrekk m/luftespalte i dør. Sanitærutstyr omfattende dusjkabinett m/ettgreps termostatbatteri, baderomsinnredning med servantplate og ettgreps blandebatteri, gulvklosett. Sanitærutsyr i hvit utførelse. Sluk under dusjkabinett. Opplegg for vaskemaskin. Registrert fall til sluk og oppkant på gulvbelegg mot dørterskel. Indikasjon på lekkasje fra rør under dusjkabinett. Badet antas å være fra byggeår. 11 av 15

12 Kjøkken Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 1. etasje - Kjøkken Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning med malte fronter, antatt fra byggeår. Laminerte treplater. Velutstyrt med overskap og underskap. Oppvaskmaskin, innfelte kummer. Ventilator. Kjøkkeninnredningen er slitt. Det er lagt ny plate i bunn av oppvaskbenk, - det kan tyde på tidligere vannlekkasje. Innvendige overflater Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive gulvlister Vinylbelegg hovedsaklig i underetasje og tilbygg mot vest. Askeparkett og eikeparkett i store deler av 1.etasje. Noe sprekker i parkett i stue. Parkett i tilbygg - TG 1. Brudd i sveiseskjøt i vinylbelegg i entre (maur). Aldersslitasje. Overflater på innvendige vegger Innvendige delevegger i tre, noe i mur i u.etg. Dels malte murte overflater, dels malte plater, dels malt strie. Normal slitasje Overflater på innvendig himling Himlinger platet og malt. Tak-ess i opprinnelig bygning. Hovedsaklig panelte, malte himlinger i u.etg. Normal slitasje. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Vanninnlegg i PEL. Stoppekran i teknisk rom. Sluk i plast og det antas at bunnledninger er i samme materiale. Vannledninger innendørs i plastbelagte kobber rør. Innvendige avløpsledninger i plast. Ledningsnett fra byggeår. Tilstandsgrad settes utfra alder på opprinnelig bygning. 12 av 15

13 Luftbehandling, generelt Mekanisk avtrekk på kjøkken. Naturlig ventilasjon i beboelsesrom med klaffeventiler i vegg og luftespalter i vinduer. Mekanisk avtrekk fra våtrom. Vifte på loft. Normal aldersslitasje. Det er svakere ventilasjon enn hva som er dagens norm. Elektrisk anlegg Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Anlegget er utstyrt med automatsikringer og jordfeilbryter. For ytterligere vurderinger av el.anlegg anbefales det å få utført en egen el.takst. Elektriske varmekabler i bad/wc i 2.etg. i tilbygg. Elektriske panelovner. Det settes ikke tilstandsgrad. Brannalarm Heldekkende brannalarmanlegg med signaloverføring til felles brannalarmsentral. Manuelle meldere. Alarmklokke i hver etasje. Anlegget er opplyst underlagt serviceavtale. Tilstandsgrad settes utfra dette. Diverse utstyr Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Andre utendørs røranlegg Bygningen har eget spillvannspumpesystem med utvendig nedgravd pumpesump og nedykket pumpe. Spillvannet pumpes opp til felles privat renseanlegg på eiendommen. Det er opplyst at det er felles borevann med ledningsnett fra hovedtunet frem til kårboligen. Det er ikke satt tilstandsgrad på installasjonene da installasjonene ikke er inspisert eller vurdert. Terrengforhold Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Bygningen ligger i skrånende terreng. Det er dårlig fall utfra veggliv i underetasje mot øst og i 1.etasje mot vest. Overflatevann ledes derfor dårlig bort. 13 av 15

14 14 av 15

15 15 av 15

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 4836 ARENDAL Gnr. 501 Bnr. 689 ARENDAL KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bolig med 2 boenheter. Arkenveien 12 Gnr. 501 Bnr. 689 SERTIFISERT TAKSTMANN Oppdrag Bef.dato 4156 26.06.2013 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Boligeiendom SERTIFISERT TAKSTMANN Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Storveien 3 E 1624 GRESSVIK Gårdsnr. 45 Bruksnr. 9 Seksjon nr. 4, Eiebrøk: 78/1505 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Fagerliveien 87 B 1605 FREDRIKSTAD Seksjon nr. 1 Sameiebrøk: 1/2 SERTIFISERT TAKSTMANN Ingeniør Bjørn Hals Oppdrag 33223

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 238 Bnr: 3/7 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0716 Kommune: Re Sted/dato Ramnes/11.09.2012 Tel: 33 39 60 10 Rapportansvarlig Kjær Anders

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: 911 77 296 E-post: kjaer-a@online.no Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 286 Bnr: 384 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0520 Kommune: Nord-Fron Takseringskontoret Otta Johan Nygårdsgt. 17B 2670 OTTA Sted/dato Otta/01.10.2010

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Tjenngata 10 4950 RISØR RAPPORTANSVARLIG: Gnr 16 Bnr 649 Morten H Storm Kommune: 901 RISØR Morten Heiberg Storm Befaringsdato: 10032014 Rapportdato:

Detaljer

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4

Verdivurdering. Trollsås Nordre 3243 KODAL ANDEBU KOMMUNE. Gnr. 119 Bnr. 4 Peder Bogens gt. 4 B PB 176, Tlf. 33 42 77 88 / faks 33 42 77 99 Verdivurdering Trollsås Nordre 3243 KODAL Gnr. 119 Bnr. 4 Utført av: Erling Riis Gårdbruker / Takstmann MNTF Oppdrag 20100365 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst ARTHUR NORDLIES VEI 1 D RAPPORTANSVARLIG: 0956 OSLO AESTIMO AS Gnr 93 Bnr 310 Snr 13 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Klubbhus, Levanger stadion 7600 LEVANGER Gnr 315 Bnr 146 Kommune: 1719 LEVANGER Befaringsdato: 06022015 Rapportdato: 13022015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING!

MANDAL FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! FLOTT BYGÅRD! UTLEIELEILIGHET, TOPPLEILIGHET OG NÆRING! MANDAL Prisantydning: Kr. 8 690 000,- + omk. NR 10 - Stor bygård/forretningsbygg med næringsdel, utleieleilighet og toppleilighet på 136 kvm! Heis!

Detaljer

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen

Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Småbruk - Hestesportsenter med ridehall og fantastisk utsikt og solrikt - Nesbyen Skirvedalsvegen 39 3540 Nesbyen Småbuk - Hestesportsenter på 15,2 da med egen ridehall. NØKKELINFORMASJON Ansv. megler:...advokat

Detaljer

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang

Beskrivelse. Kvitfjell Vest, 2634 Fåvang ø elinfo Kvitfjell Vest Særegen, praktfull eiendom beliggende i "smørøyet" på Kvitfjells vestside. Eiendommen består av 8 bygninger, bl.a stort gjennoppført "hovedhus" og en "gildehall". Beliggenhet helt

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

Tilstandsrapport. Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES. over RE KOMMUNE

Tilstandsrapport. Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES. over RE KOMMUNE Kilengaten 1, N-3117 TØNSBERG. Tlf. 916 15 060. E-post os@oyvindstokke.no Org.nr: 995689898 Tilstandsrapport over Del 2-Kontorbygg, Kontorbrakke, Driftsbygning og Renseanlegg Damtjernveien 141 3175 RAMNES

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16

LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! MANDAL. Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 LEILIGHET SENTRALT M/ GARASJE! Prisantydning: MANDAL Sanden - Pen selveierleilighet med garasje sentralt. Møllebakken 16 Kr. 1 270 000,- + omk. MEGLERS KOMMENTAR Leiligheten ligger på Møllebakken på Sanden.

Detaljer