Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader"

Transkript

1 TR F Fortrolig Vurdering av inneklima ved Landås skole, Bergen, etter langvarige fuktskader Forsvarlig bruk av bygningene frem til 15. juli 2012? Forfattere Elisabeth Nesbakken Haugen, SINTEF Energi AS Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk Kondens på vindu blokk A Foto: SINTEF SINTEF Energi AS Energiprosesser

2

3 Historikk VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE Skriv versjonsnr Velg dato [Tekst] PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 2 av 16

4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Fukt og fuktskader Inneklimanormen Befaring ved SINTEF Bygg A, høyblokken Bygg B Bygg C Bygg D Bygg E Bygg F Risiko på grunn av fuktskader For bygningen For mennesket Forebyggende tiltak Oppsummering Konklusjon BILAG/VEDLEGG Bilder fra befaring PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 3 av 16

5 1 Innledning SINTEF Energi AS ble 9. november 2011 kontaktet av Arbeidstilsynet Vestlandet, med forespørsel om å bistå med vurdering av inneklimaet ved Landås skole Bergen. Vi ble også bedt om en vurdering av enkelte bygningstekniske forhold, bl.a. de utvendige fuktsikringstiltakene som nå er igangsatt ved skolen. Skolen har mange omfattende fuktskader og bærer preg av mangelfullt vedlikehold. Byggeår var 1955 med videre utbygginger i 1959, 1961 og Det er allerede bestemt at skolen skal rives. Hele skolen skal stenges 15. juli Arbeidstilsynet ønsker bistand til vurdering om det er forsvarlig å drive undervisning i bygningene frem til stengingen. Dette gjelder også bygg E og F, som nå er stengt. Vi har fått omfattende dokumentasjon på bygningenes tilstand og brukernes situasjon, utarbeidet av bl a Multiconsult, Arbeidstilsynet Vestlandet, Bergen kommune, Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Hovedverneombud BBS og tillitsvalgte ved Landås skole. Av denne dokumentasjonen fremgår det at fuktproblemene ikke er av ny dato, og at ansatte og elever lenge har slitt med helseproblemer relatert til opphold i bygningene. Rektor kunne opplyse at han har fått informasjon fra ansatte om helseproblemer ved opphold i alle bygningene ved skolen. Det er ikke tilfredsstillende ventilering i bygningene, det er kun får rom som nylig har fått balansert ventilasjon (bygg B), og noen rom har nylig fått montert lokale ventilasjonssystemer ( bygg D). De fleste rommene har mekanisk avtrekk via ventiler i vegg og ingen tilluft. Luftinntak er via spalteventiler i vinduene. (Ref. Rapport Multiconsult, VVS installasjoner ) Dette tilfredsstiller ikke luftmengdene ihht dagens krav. (Arbeidstilsynets anbefaling, Veiledning 444). Elisabeth N Haugen, SINTEF Energi og Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk, gjennomførte en befaring i bygningene A, B, C, D, E og F 18. november Med på befaringen var Arbeidstilsynet Vestlandet v/grete Moe og Petter Flo og Landås skole v/rektor Børje Helander. Det var flere representanter fra Bergen kommune, i alt åtte personer, som møtte opp før befaringen, og noen ble med på befaringen i bygg E og F. Det ble i oktober/november 2011 iverksatt tiltak for å bedre forholdene ved skolen, både inne i bygningene og ved utvendig drenering. Ved befaringen den 18. november 2011 var arbeidene i full gang. De valgte løsninger for utvendig fuktsikring utenfor kjellervegger på bygning E og F var delvis synlige, jfr. kap. 3.5 og 3.6. Før og under befaringen fikk vi utlevert beskrivelse av de bygningsmessige tiltakene som er gjort i forbindelse med disse to bygningene. For kjellerveggene dreier dette seg i hovedsak om redrenering av bygningene mot skolegården (der kjellerveggene ligger under terrengnivå), montering av grunnmursplate av plast, 50 mm isolasjon av ekspandert polystyren (EPS), tilbakefylling med nye drenerende masser og tildekning av grunnmursplate og isolasjon med beslag i terrengnivå. I tillegg skal det opparbeides fall på terrengoverflaten fra bygningene. Effekten av tiltakene følges opp med fuktmålinger i opprinnelig kjellervegg i utvalgte punkter. Vurdering: Det er tydelig at de utvendige fuktsikringstiltakene for bygning E og F har vært mangelfulle over lang tid. Konstruksjonene bærer preg av å ha blitt påført unødvendig store fuktbelastninger, som nødvendigvis har gitt seg utslag i varierende grad av tydelige symptomer på fuktvandring inn gjennom veggkonstruksjonene (salt- og kalkutslag, malingavflaking mm). Veggene er opprinnelig bygget av støpt betong med innvendig isolering i form av gassbetong ( siporex ). Dette er materialer som har stor motstandsevne, og som derfor neppe har fått skader av betydning, men oppfuktingen må ha fått konsekvenser for inneklima.. De valgte utbedringsløsningene for utvendig fuktsikring av kjellervegger mot skolegård i bygning E og F er i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk, og vil opplagt ha positiv virkning på kjellerveggene slik at de nå kan tørke langsomt ut. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 4 av 16

6 2 Fukt og fuktskader Utfordringene med fukt og fuktskader i bygninger er ikke av ny dato. Dette er noe som er erfart til alle tider. For eksempel advares det i tredje Mosebok kap 14 vers 35 til 48 mot skadelige effekter av fuktskader og det beskrives hvordan de skal saneres. Fuktskadede hus ble omtalt som spedalske. I noe nyere tid omtales problemstillingen med fukt i Sunnhetsloven av Det var allerede da allment kjent at fukt og mugg kunne føre til alvorlige helseproblemer. Fukt i bygninger gir, foruten store materielle skader, økt risiko for helseskader. Alvorlighetsgraden varierer fra lette subjektive symptomer til livsvarige lidelser. Vi vet ikke nok om hvor stor en fuktskade må være før den kan medføre helserisiko. Omfanget av fuktskader synes å være økende, noe som kan ha sammenheng med dagens byggeskikk og energibruk. Vann har en fascinerende evne til å finne minste motstands veg, til å kunne trenge seg inn over alt. Vann skaper fuktighet og fuktighet i bygninger skader mer enn bygningskonstruksjoner og gulvbelegg. I forhold til bygninger uten fukt gir bygninger med fukt en fordobling av allergi og en rekke andre helseeffekter. En stor internasjonal arbeidsgruppe gjennomgikk for en del år tilbake, alt som finnes av vitenskapelig dokumentasjon på området bygninger og fukt (Bornehag et al 2001, Dampness in buildings and health). Folk som oppholder seg i fuktige hus blir syke. Det er det vitenskapelig konsensus om, men det er fortsatt ikke funnet et entydig svar på hvorfor folk blir syke. Det er stor usikkerhet om virkemekanismene. Det er fremmet en rekke hypoteser om fuktig betong, PVC og andre gulvbelegg, limtyper, etablering av muggsopp - og midd som spiser soppen. Det er også problemer med å definere begrepet fukt. Når er det så høy konsentrasjon av vannmolekyler i luft eller materialer at det innebærer en risiko? Uansett definisjon synes fukt, og da særlig i materialer, å være relatert til en eller annen form for helseplage. Lekkasjer gjennom bygningskonstruksjoner og oversvømmelser, vann som trekker opp bak vaskelister ved rengjøring, bygningsmaterialer som ikke er tildekket under bygging, bygningskonstruksjoner som ikke er tørket eller luftet godt og i verste fall ikke lar seg tørke opp grunnet konstruksjonen, innebærer risiko. Kilder til fukt Utendørs kilder nedbør som trenger inn i bygningskonstruksjonene eller fukt fra grunn fukt fra uteluft Innendørs kilder høy fuktproduksjon inne i bygget i forhold til ventilasjonskapasitet. (fukt fra mennesker, menneskelige aktiviteter, fuktproduksjon i våtrom, kjøkken, luftfuktere) Kilder i bygget Byggfukt, overskuddsfukt i innbygde materialer (gjelder nybygging) mangelfull fuktsikring på utvendig side (drenering, kapillærbrytende sjikt, mm) utilstrekkelig uttørking etter tidligere vannskader Vannskader Vannskader f.eks. fra brudd på vannrør, flom og andre typer uforutsatte uhell. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 5 av 16

7 Fuktmarkører Ved for høy fuktbelastning i en bygning eller et rom finnes ulike markører som kan indikere et begynnende eller allerede etablert problem : Synlige fuktskader (råte, korrosjon, annen fuktrelatert nedbrytning) Synlig muggvekst Åpenbare bygningsmessige feil eller risikokonstruksjoner Synlige forandringer i tekniske installasjoner som luftinntak, filter, aggregater, luftbefuktere, kjøle- /varmeenheter, fan-coils og andre kjøleinnretninger etc. Kondens på vinduer i fyringssesongen og speil på bad (se figur1) Lukt Insekter Målinger av fuktighet i materialer, konstruksjoner og romluft. Fig.1. Blokk A, vindu i korridor utenfor rom 310. Kondens på vindu med 1-lags glass Høyt fuktinnhold og fuktskader i materialer fører til at både biologiske faktorer og kjemiske stoffer avgis til luften. Fuktskadede bygningsmaterialer som er/har vært forurenset av muggsopp, kan skille ut giftstoffer (mykotoksiner) som igjen kan gi helseplager, selv etter uttørking av materialene. Når det gjelder mulig helserisiko på grunn av den muggsoppen som eventuelt måtte være etablert, er et sentralt spørsmål i hvilken grad soppsporer, MVOC (microbial volatile organic ompounds) eller toksiner kommer ut i romluften. Det foreligger en del studier over dette temaet uten at det konkluderes entydig om mekanismer og overføringshastigheter. Aikarainen (2004) rapporterer at den viktigste drivkraften i en slik transport vil være trykkdifferensen over f.eks. en vegg. For partikkelstørrelser opp til 2.5 μm syntes diameteren å være av liten betydning. For partikler > 4 μm ble det registrert avtakende overføring. 2.1 Inneklimanormen Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Sosial- og helsedepartementet å oppdatere det faglige grunnlaget for normene for inneluftkvalitet. (Folkehelsa 1998). Dette resulterte i Anbefalte faglige normer for inneklima som kom i november Denne gjelder også for skoler. I kap.5: Fukt og mikrobiologisk forurensning gis følgende anbefaling: PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 6 av 16

8 Fukt og råteskader skal ikke forekomme. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 7 av 16

9 3 Befaring ved SINTEF Befaringen ble utført av SINTEF Energi v/elisabeth N Haugen og SINTEF Byggforsk v/trond Bøhlerengen A B C F D E Kart over området med markering av de omtalte byggene. Bilder fra befaringen ligger i vedlegget. 3.1 Bygg A, høyblokken 3. etasje, bygg A, Skolekjøkken. Rommet har den originale kjøkkeninnredningen og originale vinduer. Det er en lite tilfredsstillende ventilering på skolekjøkkenet. Tiltakene som er gjennomført de siste ukene er utskifting av veggkonstruksjoner under vinduene og nye elektriske konveksjonsovner. Figur 2. (se vedlegg) Bygg A, vindu skolekjøkken. Figur 3. Bygg A, vindusvegg, skolekjøkken. Konstruksjonene under vinduene nylig skiftet ut inn-og utvendig, men vinduene er ikke skiftet. Det ble påvist fukt/vann på bunnrammen i et av vinduene. Vannet kommer inn gjennom vinduene hvor det kan lekke videre ned gjennom utette hjørner i bunnkarm og videre ned i veggkonstruksjonene under, se figur 4. På utvendig side av skolekjøkkenet er det montert ny veggkledning (plater), samtidig som det er montert nye stålbenkbeslag her og tettet med fugemasse i overgang mellom vegg og utstikkende betongsøyler, se figur 5 og figur 6. Det er ikke gjort PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 8 av 16

10 tettetiltak eller utbedring på utsiden av vinduskarmene og rammene, slik at vann fortsatt kan trenge inn her. Den utvendige tettingen av selve veggfeltene vil sannsynlig ha god tetteffekt en tid fremover. Klasserom 309 og 310, se figur 7. Det ble registrert vannlekkasje gjennom vinduene. Hånda ble våt. Det regnet ute. På rom 310, var det skiftet gulvbelegg i et område langs yttervegg, uten at det var gjort tiltak for å hindre fortsatt vannlekkasjer ned i veggen og ut på golvet. 2. etasje bygg A Her var det ikke gjort noen tiltak for å utbedre fuktskader. Flere vinduer hadde tydelige tegn på fuktskader. Det var ikke gjort utbedrende tiltak verken innvendig eller utvendig på veggen. Ved fuktmåling i underkant av vindu, klasserom 206, indikerte "vått", se figur8. Underetasje bygg A Ved befaring i keramikkrom og dramarom, ble det ikke registrert synlige fuktskader. Luften kjentes også behageligere å puste inn her enn i de øvre etasjene i blokk A. Ingen symptomer på skader eller fuktinntrengning utenfra ble registrert. Vurdering av fasader mot sør (inn mot skolegården) Bygg A, Det ble registrert omfattende råteskader, spesielt nede, på de vinduene vi kunne se fra bakkenivå, se figur 9 og figur 10. Skadene gir mulighet for vanninntrengning i veggene. Det er kun utenfor skolekjøkken i tredje etasje det er gjort visse tettetiltak utvendig på veggene, men vinduene er ikke utbedret, slik at vanninntrengning fortsatt er mulig. 3.2 Bygg B Figur 11. Bygg B. På fasade mot øst manglet taknedløp, vannet renner ut av renneutløpet og ned utenpå veggen. Figur 12 viser typisk del av samme fasade med alvorlige råteskader i bunnkarmen på vinduene. Figur 13. Bygg B. Klasserom103 2c. Det var fukt- og råteskadede vinduer. Vurdering av fasade øst- bygg B Ved utvendig besiktigelse av fasade mot øst, ble det registrert at mange av vinduene var fukt- og råteskadet og veggen sannsynligvis oppfuktet. Midt på veggen manglet det taknedløp. Vannet rant fritt, fra takrenna og nedover veggen, (se figur 11). 3.3 Bygg C Utvendig bygg C Utenfor østveggen på bygg C var det stor vannansamling på bakken. Begroing på ytterveggen viser at det har vært langvarige fuktbelastninger her. Det så ikke ut til at verken dreneringen i bakken var operativ eller at det var fall på terrengoverflaten fra bygningen, (se figur 14). Rektors kontor og naborommene har nylig fått installert balansert ventilasjon, tilluft og fraluft. Han følte det mye mer behagelig å oppholde seg på sin arbeidsplass etter at han fikk ventilasjon. Sekretæren på naborommet fortalte at hun ikke hadde blitt kvitt sin daglige hodepine, selv om det var blitt en forbedring av ventileringen. Hun hadde jobbet på Landås i to år og hadde alltid hatt hodepine på jobben. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON 01 9 av 16

11 Underetasje/kjeller bygg C Bygningen har i følge rektor hatt to runder med vannskader og muggsopp i kjelleren i 2008/2009. Vannet sto ca 30 cm opp på veggene. Det ble gjort utbedringer ved opptørking med byggtørker. Det ble i etterkant installert en avtrekksvifte innerst i kjellerarealet for å skape et undertrykk i kjelleren. Denne bygningen har tidligere hatt vannlekkasjer i kjeller og utvendige fasader er sterkt fuktbelastet (se figur 14), så dette kan være en mulig årsak til helseproblemer ved opphold i bygningen. Sekretæren på naborommet til rektor begynte å jobbe etter vannskadene i kjelleren. Ved fuktskader i en kjeller, kan trapper fungere som en spredningsveg, skorsteinseffekt. Forhøyd fuktnivå i materialer kan føre til økt frigjøring av flyktige organiske forbindelser. Ved vår befaring registrerte vi at det tydelig er fuktig og dårlig luft i kjellerrommene. Det er betydelige utslag av salt/kalk opp av golvflatene. Dette viser at det er en permanent stor fuktbelastning fra undersiden av kjellergolvet, og sannsynligvis også utenfor kjellerveggene. Dette underbygges av de observasjoner som ble gjort på utvendig side, hvor det bl.a. står store vannmengder på bakken inn mot byggets østfasade (se figur 14). Vannskade - ventilering Normal ventilasjon vil gi et luftskifte i et bygg. Luftfuktighet og andre forurensinger i luften vil fortynnes ut og transportere ut med avtrekksluften. Fuktproblemet vil likevel bestå i de eksponerte materialene siden bare den fukten som taes opp i luften vil transporteres vekk på denne måten. Her er det unormalt store fuktpåkjenninger utenfra, slik at rommene tilføres fukt via kapillærtransport og fordampning til romluften. Dette er en langsom prosess og ventilasjonen kan her bare lindre symptomene. Det er fuktkilden det må taes hånd om, før andre tiltak settes i verk. Mikrobiolgiske undersøkelser? Det kan ikke sees av inneklimaundersøkelsene fra CYTOX (1. november 2011) at det ble tatt mikrobiologiske prøver i den tidligere vannskadede kjelleren i bygg C. Det kan heller ikke sees at det foreligger, i de dokumentene vi har fått, noen dokumentasjon i form av rapport/ resultater fra mikrobiologiske kontrollmålinger etter gjennomførte tiltak, etter vannskadene i 2008/ Bygg D Tre arbeidsrom for lærerne har fått forbedret ventilering med separate ventilasjonsanlegg av merke TURBOVEX. Se figur 15. Det ble registrert fuktutslag på delevegg, ut mot vindusvegg. Noen av vinduene var skiftet ut. Konstruksjonene under vinduene var ikke skiftet ut, verken inn- eller utvendig. Arbeidsplassene til lærerne sto tett i tett. Det ble opplyst, av en lærer, av de fleste som benyttet arbeidsplassen sin på skolen gikk hjem med hodepine. Utvendig bygg D Også denne fasaden er i dårlig forfatning. Enkelte vinduer er riktignok skiftet ut i det siste, se figur 16, men mange av de øvrige vinduene på denne fasaden har alvorlige råteskader i vinduskarmene, se figur 17. Skadene er så omfattende at vann opplagt vil kunne trenge ned i veggen under vinduene. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

12 3.5 Bygg E Utvendige forhold Ved befaringen var arbeidene med utvendig fuktsikring av kjellervegger i både bygg E og F godt i gang. Oppgraving rundt kjellervegger mot skolegården viser at det står/har stått betydelige mengder vann i grunnen inn mot kjellerveggene, se figur 18. Man var i ferd med å fuktsikre kjellerveggene med ny drenering, grunnmursplate og isolering, se figur 19. Dreneringen skal være lagt godt under kjellergolvnivå. Tiltakene er i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk. Underetasje Inspeksjon i krypkjeller Inspeksjonsluke for krypkjeller har vært var godt gjemt under gulvbelegg. Ved vår befaring registrerte vi at det var organisk materiale i krypkjelleren (trematerialer, fra 1955?). Disse kan være grobunn for uønsket forurensning av mikrober, se figur 20 og figur 21. Nederst på murveggene, ble det i kjelleretasjen registrert flere felter som var slemmet med Cerinol DS. Dette var gjort både på inner- og yttervegger for å hindre at det kommer fukt ut av veggene. Det har blitt foretatt kontrollmåling av fuktnivå i kjellervegene før og etter at de utvendige fuktsikringstiltakene ble iverksatt. I bygg E er det to målepunkter i kjellervegg mot skolegården (målepunkt nr. 1 og 2). Målingene er foretatt av Landås Hage & Boligservice AS. Vi har fått kopi av måleprotokollen. Det er foretatt målinger på to tidspunkter; 10. november og 17. november Måleresultatene tyder på at fuktnivået går noe ned. Vi inspiserte utenfor fasade mot øst på bygg E. På denne siden ligger hele kjelleren over terrengnivå. Kjellergolvet er støpt betongdekke over kryperom. På østsiden er det små ventiler nær terrengnivå i sokkelen inn til kryperommet. I 2009 var det en vannskade og muggsopp i kjellerrom under trapp mot vest. Skaden ble utbedret ved opptørking. Se figur 22 og figur 23, som viser rommet under trappa og gerikten rundt døra til samme rom. Tydelige merker etter fuktskader ble registrert i nedre del av gerikt. Klasserom i bygg E Det ble registrert fuktskader på vinduene. Noen glass var skiftet ut i 2003 (datomerking innimellom 2-lagsglass). 3.6 Bygg F Utvendige forhold Se beskrivelse under kap. 3.5 over. Nederst på murveggene, ble det i kjelleretasjen registrert flere felter som var slemmet med Cerinol DS. Dette var gjort både på inner- og yttervegger for å hindre at det kommer fukt ut av veggene Underetasjen i bygg F hadde flere synlige fuktskader på innvendige murvegger. Her var det slemmet med CERINOL DS, både på innervegger og innside yttervegger. Se figur 24. Også her har blitt foretatt kontrollmåling av fuktnivå i kjellerveggene før og etter at de utvendige fuktsikringstiltakene ble iverksatt. I bygg F er det fem målepunkter i kjellervegg mot skolegården (målepunktnr. 3, 4, 5 og 6), samt vegg mot nord (trapperom, målepunkt 7). Målingene er foretatt av Landås Hage & Boligservice AS. Vi har fått kopi av måleprotokollen. Det er foretatt målinger på to tidspunkter; 10. november og 17. november. Med unntak av målepunkt 4, ser det ut til at måleresultatene tyder på at fuktnivået går noe ned. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

13 Vi foretok en egen måling i målepunkt 5, se figur 25. Vår avlesning ga omtrent samme resultatet som avlesning gjort av entreprenøren dagen før (vårt måleresultat: 80,5 % RF, entreprenørs avlesning dagen før: 79,7 % RF). Det ble foretatt inspeksjon utenfor fasaden mot vest, se figur 26. Også her ligger hele kjelleretasjon over terrengnivå på denne siden, med lufteventiler gjennom sokkel inn til kryperommet Klasserom i bygg F Det ble registrert omfattende fuktskader på vinduene. I klasserom 145 (på dør) gjorde vi en fuktmåling på gulvet, denne viste høyere tall mot yttervegg. Vinduene gikk helt ned til gulvet og viste tydelige tegn på fuktskader. Se figur 27. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

14 4 Risiko på grunn av fuktskader 4.1 For bygningen Når det gjelder bygget vil konsekvensene i de fleste tilfeller kunne utbedres. Hvor dyptgripende sanering som må iverksettes vil avhenge noe av hvor tidlig en fuktskade eller vannlekkasje oppdages og ikke minst hvor enkelt det er å få tørket ut fuktigheten og erstattet fuktskadede materialer. Kostnadene kan imidlertid bli meget store. Fukt og fuktskader fører til at både biologiske faktorer og kjemiske stoffer avgis til luften. 4.2 For mennesket Så langt har det ikke lyktes å finne en entydig forklaring på mulige sammenhenger mellom eksponering for fukt og muggsopp og negative helsemessige reaksjoner. Det synes som om det er spesielt disponerte personer som opplever alvorlige helseproblemer. I laveksponeringsmiljø som boliger, kontorlokaler, skoler etc. er det gjennomført en rekke studier som påviser en sammenheng mellom fuktige bygg (dampness) og ulike helsepåvirkninger, for eksempel betennelsesreaksjoner i luftveier, Wålinder et al (2001). Reijula (1998) En rekke andre studier bekrefter sammenhengen mellom økt luftfuktighet og økt risiko for luftveislidelser, allergi, overfølsomhet og en rekke andre symptomer og helseeffekter, bl. a. Pasanen (2000, 2001), Morell (2002). 4.3 Forebyggende tiltak Haugen, E.N. (2004) Bruk Bedre-føre-var-prinsippet - Holde bygg og installasjoner tørt og rent! Fukt i bygninger kan i de fleste tilfeller forebygges gjennom god planlegging og korrekt utførelse i byggeperioden. Bygningen må være innrettet til å tåle de fuktbelastninger som stedegne klima- og grunnforhold skaper, samt være tilpasset den innvendige fuktproduksjon som skyldes aktiviteten i bygget. Byggeforskriftene er i hovedsak tilfredsstillende. Problemene oppstår pga svikt i planleggingen, dårlig håndverk samt mangler ved drift og vedlikehold. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

15 5 Oppsummering Alle bygningene på Landås skole som inngikk i denne befaringen hadde synlige fuktskader eller fuktproblemer. Alle vinduene, med få unntak, er originale og har fukt- og råteskader. Mest sannsynlig har mange av disse skadene forårsaket vanninntrengning i veggkonstruksjoner, både i isolerte lettvegger over terreng og betongvegger både over og under terreng. Det er primært der det er vegger av organisk materiale at konsekvensene med tanke på helse og inneklima kan bli store. Det er stor sannsynlighet for fukt og råteskader i de isolerte lettveggene over terreng. Det er ikke gjort tilstrekkelige tiltak for å hindre ytterligere fukttilførsel til disse veggene, med få unntak av enkelte veggfelt som er delvis eller helt skiftet ut. Fuktskadene bar preg av å ha fått utviklet seg gjennom lang tid, uten at det er blitt gjennomført nødvendig vedlikehold eller utbedringer etter hvert som symptomene og skadene har inntruffet. Ut fra bygningenes tilstand ser det ikke ut til at drift og vedlikehold er ivaretatt av byggeier. Kfr NS3454 (se def inntatt nedenfor) En rekke studier bekrefter sammenhengen mellom fuktskadede bygningsmaterialer og økt risiko for luftveislidelser, allergi, overfølsomhet og en rekke andre symptomer og helseeffekter. Fukt og fuktskader fører til at både biologiske faktorer og kjemiske stoffer avgis til luften. Fuktskadede bygningsmaterialer som er/har vært forurenset av muggsopp, kan skille ut giftstoffer (mykotoksiner) som igjen kan gi helseplager, selv etter uttørking av materialene. NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk Prinsipper og struktur 3 Termer og definisjoner 3.3 Driftskostnader, D Kostnader til løpende drift, renhold, vakt, sikring, energi o.a. MERKNAD Omfatter også løpende vedlikehold, skade og hærverk Vedlikeholdskostnader, V Kostnader som er nødvendige for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid MERKNAD Utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket er også definert som vedlikehold. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

16 6 Konklusjon Alle byggene på Landås skole har betydelige fuktskader. Dette har pågått over lang tid, skadene har vært synlig lenge, problemene er dokumentert flere ganger og flere personer har fått helseproblemer ved opphold i byggene. Siden det ikke er gjennomført tiltak som stanser mulig fukttilførsel inn i isolerte vegger, samt tiltak for å eliminere muligheten for negativ påvirkning av inneklimaet fra tidligere fuktskadet kjeller, kan vi ikke anbefale at noen av bygningene brukes til undervisningsformål nå. Vi mener risikoen for helseplager hos brukerne er uakseptabel høy. Byggeier har i liten grad vist vilje til å ta tak i disse realitetene. Det virker som byggeier heller har fokus på å bestride forelagt dokumentasjon og gjennomføre perifere og utsettende tiltak. Det faktum at denne rapporten er nødvendig i tillegg til eksisterende dokumentasjon sier en hel del. Vi tror det er viktig at tilsynsmyndighetene følger opp byggeier på andre tilsvarende bygg og sikrer at det utarbeides en samlet oversikt over tilstand og med realistiske utbedringsplaner. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

17 Referanser Aikarainen, M., Kurnitski, J., Pasanen, P. and Seppänen, O., "Fungal spore transport through a building structure", Indoor Air, 14(2): Bakke, J.V. Inneklima og fukt hva visste vi før hva vet vi idag som grunnlag for risikovurderinger og tiltak? Forelesning Mars 2004, Inst. f. energi og prosessteknikk,ntnu Bornehag, C.G., Blomquist, G., Gyntelberg, F., Järvholm, B., Malmberg, P., Nordvall, L., Nielsen, A., Pershagen, G., Sundell, J.: Dampness in Buildings and Health. Nordic Interdisciplinary Review of the Scientific Evidence on Associations between Exposure to Dampness in Buildings and Health Effects (NORDDAMP). Review Article. Indoor Air 2001; 11: Folkehelsa (1998). Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra en gruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet. Avdeling for miljømedisin, Statens institutt for folkehelse, Oslo ISBN Haugen, E.N.: Mugg helsefarlig eller bare stygt? Driftøk 5.1. Skarland Press AS 12/2004 Pasanen, A.L. et al The relationship between measured moisture conditions oncentrations in waterdamaged building materials. Indoor Air 10, Reijula, K.: Exposure to Microorganisms: Diseases and Diagnosis Indoor Air. Volume 8, Issue S4, pages 40 44, December 1998 Wålinder, R., Norback, D., Wieslander, G.,Smedje, G., Erwall, C. and Venge, P. (2001) Acoustic rhinometry and lavage biomarkers in relation to some building characteristics in Swedish schools, Indoor Air, 11, 2 9. PROSJEKTNR 16X RAPPORTNR TR F7162 VERSJON av 16

18 Befaring Landås skole bygg A, B, C, D, E og F (Foto: SINTEF) Fig.2. Bygg A. Vindu skolekjøkken. Flytende vann kommer inn gjennom vindusramme. Det kan komme vann ned i konstruksjonene under vinduene som nylig er skiftet. Fig.3. Bygg A. Vindusvegg, skolekjøkken. Konstruksjonene under vinduene nylig skiftet ut inn-og utvendig, men vinduene er ikke skiftet. Vannet kommer inn gjennom vinduene, og det kan igjen komme vann ned i konstruksjonene under.

19 Fig. 4: Detalj fra vindu i skolekjøkkenet i tredje etasje, bygg A. Vann renner inn gjennom glassfalsen og videre ned gjennom hjørnet i ramme og karm. Fig. 5: Del av sørfasaden på bygg A. I tredje etasje er det montert ny hvit veggkledning (utskiftet skadede vegger), se pil.

20 Fig. 6: Fra utsiden av vegg mot skolekjøkken, tredje etasje i bygg A. Det er ikke gjort utbedring av de gamle vinduene som er i svært dårlig forfatning. Fig.7. Bygg A. Rom 310, klasserom. Det ble registrert vannlekkasje gjennom vinduene. Hånda ble våt. Det regnet ute.

21 Fig.8. Bygg A. Rom 206, klasserom. Synlige fuktskader på vinduene, og ved å løsne på list, ble det avdekket råteskader. Fuktmåling indikerte "vått". Ikke gjort tiltak verken innvendig eller utvendig i vegg. Fig. 9: Utsnitt av sørfasade på bygg A. Pilene viser punkter med alvorlige råteskader i vannbord. Her vil vann lekke inn.

22 Fig. 10: Detalj fra et av vinduene på forrige bilde. Råteskader i vannbord i nedkant på et veggfelt. Utsnitt av sørfasade på bygg A. Fig. 11. Bygg B. Utvendig vegg mot øst, taknedløp manglet "elv" nedover veggen (se også fig 12).

23 Fig. 12: Typisk utsnitt av østvegg på bygg B. Alvorlige råteskader i bunnkarmen på mange av vinduene. Det var ikke gjort noen utbedringstiltak på denne veggen, så langt vi kunne registrere. Fig.13. Bygg B. Rom 103, klasserom 2c. Fukt- og råteskadede vinduer.

24 Fig. 14. Bygg C. Her var det et skikkelig basseng på bakken, ikke operativ drenering. Veggen har tydelige tegn etter fuktbelastning. Fig.15. Bygg D. Arbeidsrommene til lærerne har nylig fått 3 stk lokale ventilasjonsanlegg av merket TURBOVEX

25 Fig. 16: Del av østfasade på bygg D. Noen av vinduene er skiftet ut. Vi ser at det er montert nye dekkbord av trykkimpregnert virke (grønne bord). Mange av de øvrige vinduene har alvorlige råteskader. Fig. 17: Fra østfasade på bygg D. Alvorlige råteskader. Her vil vann trenge inn i veggen under vinduet.

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Inneklima i skoler og

Inneklima i skoler og Inneklima i skoler og hva er problemene og hvordan SAMMENDRAG: En arbeidsmiljøundersøkelse fra 2006 fra Statistisk Sentralbyrå viser at undervisningssektoren er blant de som har mest klager på dårlig innemiljø.

Detaljer

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15

Protokoll i sak 766/2014. for. Boligtvistnemnda 11.03.15 Protokoll i sak 766/2014 for Boligtvistnemnda 11.03.15 Saken gjelder: Krav knyttet til vannlekkasje i og fra bad ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Partene inngår 6. oktober

Detaljer

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR

0444 Sandaker borettslag. Rapport. Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR Rapport Sandaker borettslag VEDELIKEHOLDSTILTAK PÅ VANNRØR August 2014 Utskifting av vann- og avløpsrør, rehabilitering av bad side 1 1 INNLEDNING 2 1.1 FORMÅL/BAKGRUNN 2 1.2 PROSJEKTORGANISASJON 3 2 BEFARINGER

Detaljer

Bygg og helse. Det påvirker oss alle

Bygg og helse. Det påvirker oss alle 2013 Bygg og helse Det påvirker oss alle Rapporten ser på de helsemessige konsekvenser som følge av manglende eller for lite vedlikehold til kommunens bygninger, sammenheng mellom vedlikeholdstrykk og

Detaljer

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid

SPESIALNUMMER INNEKLIMA 23/13. Komplett innholdsfortegnelse. Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid 23/13 SPESIALNUMMER Bestillingsnummer i Helsedirektoratet: IS-0411 20. desember 2013, 21. årgang Nytt om samfunnsmedisin og folkehelsearbeid n Komplett innholdsfortegnelse s. 2 INNEKLIMA 2 INNHOLD NR.

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt

ALSTAHAUG TINGRETT. 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen. Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt ALSTAHAUG TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 08.05.2014 i Alstahaug tingrett, Sandnessjøen 13-207238TVI-ALST/ Dommer: Dommerfullmektig Knut Meek Corneliussen med alminnelig fullmakt Saken gjelder: Mangelskrav

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------

Protokoll i sak 672/2012. for. Boligtvistnemnda 27.02.13. Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ Protokoll i sak 672/2012 for Boligtvistnemnda 27.02.13 Saken gjelder: Klage på parkett og på innsig av innsektet sølvkre ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Entreprenøren markedsfører

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13

Protokoll i sak 697/2013. for. Boligtvistnemnda 05.11.13 Protokoll i sak 697/2013 for Boligtvistnemnda 05.11.13 Saken gjelder: Krav om dagmulkt, erstatning og feilplassert hus, erstatning for avvik og reklamasjoner på utført arbeid ------------------------------------

Detaljer

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2

Sammendrag. TETT BYGG- Lufttetthet i norske nybygg av Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland 2 Tett Bygg - Lufttetthet i norske nybygg Airtight building - Air tightness in Norwegian buildings Merethe Solvang og Anne Sofie Handal Bjelland Institutt for matematiske realfag og teknologi Masteroppgave

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------

Protokoll i sak 744/2014. for. Boligtvistnemnda 03.09.14. Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ Protokoll i sak 744/2014 for Boligtvistnemnda 03.09.14 Saken gjelder: Diverse reklamasjoner på leveranser og utført arbeid ------------------------------------ 1. Sakens faktiske sider Forbrukerne skal

Detaljer

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder

Bygningsintegrert. ventilasjon. en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Utgitt av ØkoByggprogrammet mars 2003 Bygningsintegrert ventilasjon en veileder Forord Veilederens funksjon Veilederen

Detaljer