SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2013/ /2014 Inger Elise Solberg Strategiplan for Kjeller kunnskapssenter Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for utdanning Rådmannens forslag til vedtak: Strategiplan for Kjeller kunnskapssenter vedtas. 1

2 1. Bakgrunn 1.1 Vedlegg i saken Informasjon om Newton-rom 1.2 Tidligere vedtak K-sak 11/119 Årsbudsjett og handlingsprogram : Verbalforslag 8: Rådmannen bes utrede muligheten for en ny videregående skole/kunnskapssenter på Kjeller. Kunnskapssenteret skal være en arena der både ungdomsskole og en ny videregående skole i Skedsmo deltar i samarbeide med HIAK og Kjeller-instituttene for særlig å styrke realfag og stimulere forskningsinteressen hos elevene. Senteret skal også være et ressurssenter for alle kommunens skoler. K-sak 11/109 Utredning om ny videregående skole / kunnskapssenter på Kjeller: 1. I påvente av fylkeskommunens behandling av sak, jf. pkt i saksutredningen, avventes inntil videre ytterligere skritt fra Skedsmo kommunes side. 2. Rådmannen bes arbeide videre med å etablere et ressurs-/kunnskapssenter for alle skolene i Skedsmo som beskrevet i pkt Sak legges fram for HUU senest høsten K-sak 12/92 Kunnskapssenter for skolene i Skedsmo: 1. Det utvikles et kunnskapssenter for skolene i Skedsmo i tilknytning til Kjeller skole. 2. Basert på premissene i saksutredningen skal senteret bidra til at kommunens elever får et best mulig undervisningstilbud innen realfag og teknologiske fag. 3. Kjeller skole utvikles som profilskole innenfor det samme fagområdet. K-sak 12/149 Årsbudsjett og handlingsprogram : Det ble bevilget kr i 2013 og kr de påfølgende tre årene. HUU-sak 13/13 Kjeller skole som profilskole og kunnskapssenter status: Saken tas til orientering. HUU-sak 14/15 Rapport fra Kjeller kunnskapssenter: Saken tas til orientering. 1.3 Problembeskrivelse Saken vil belyse Kjeller kunnskapssenters arbeidsområder med vekt på strategier for perioden Saken bygger på sak 14/15 i HUU, Rapport fra Kjeller kunnskapssenter. 2. Viktige hensyn/krav til løsning 2.1 Faglige mål og arbeidsområder Mål Kjeller kunnskapssenter skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikle undervisningstilbudet innen realfag og teknologiske fag, samt kvalitetssikring av dette. Kjeller kunnskapssenter skal bidra til å styrke lærernes kompetanse innen realfag og teknologiske fag. 2

3 Kjeller kunnskapssenter skal samarbeide med eksterne kunnskapsmiljøer for å fremme realfagene og teknologiske fag i skolen. Kjeller kunnskapssenter skal bidra til å styrke Skedsmo kommune som en god skolekommune Arbeidsområder Det vises til rapport Kjeller kunnskapssenter, hvor fire sentrale områder ble beskrevet. Disse blir fulgt opp i strategiplanen og defineres her som kunnskapssenterets sentrale arbeidsområder. Utvikling av faglig innhold og vitenskapelige arbeidsmetoder i læring. Utvikling av Kjeller skole som profilskole. Forskning og evaluering om hva som gir læringseffekt. Samarbeid med kompetansemiljøer lokalt og nasjonalt 2.2. Utvikling av faglig innhold og vitenskapelige arbeidsmetoder i læring Kjeller kunnskapssenter skal gjennom sin virksomhet bidra til utvikling av elevenes undervisningstilbud innen realfag og teknologiske fag. Viktige faktorer som påvirker undervisningen i realfagene er lærernes kompetanse, undervisningsinnhold, metodevalg og tilgang til nødvendig utstyr. I Kunnskapsløftet vektlegges bruk av vitenskapelige arbeidsmåter ved læring innen realfagene Kommunale faggrupper innen realfag og status for undervisningen i naturfag ved skolene Skedsmo kommune har faggrupper i de fleste fag, og kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling preger faggruppenes arbeid. Kunnskapssenteret har i skoleåret ledet kommunens faggrupper i naturfag (en for mellomtrinnet (5. 7. trinn) og en for ungdomstrinnet ( trinn)). Det er tre faggrupper i matematikk (en for småskolen, en for mellomtrinnet og en for ungdomstrinnet) disse ledes av dyktige lærere. I evalueringen av faggruppene sier lærerne at disse er nyttige. Videre viser evalueringen at faggruppene i naturfag har fungert godt som en arena for inspirasjon, faglig påfyll og tips til undervisningsopplegg. Det har videre vært arbeidet med å bryte ned kompetansemålene i læreplanen til konkrete læringsmål. På ungdomstrinnet gjøres dette i forbindelse med utvikling av kjennetegn på måloppnåelse, hvor hensikten er å tilrettelegge for en felles karakter- og vurderingspraksis. På mellomtrinnet har hver skole fått en forsøksperm som fylles med aktuelle forsøk basert på Kunnskapsløftet. Denne permen, samt utstyr og forbruksmateriell vil ha som hensikt å sikre kvalitet ved gjennomføring av elevforsøk. På ungdomstrinnet er det i større grad faglærere med høyere kompetanse i naturfag. Kunnskapssenteret har startet arbeidet med å utvikle en «forsøksbank» knyttet til de ulike kompetansemålene, hvor hensikten er å øke antall elevforsøk og sikre kvaliteten på de forsøk som utføres. I tillegg legger store klasser begrensninger på hvilke elevforsøk som er praktisk mulig og sikkerhetsmessig forsvarlig å gjennomføre. Kjeller kunnskapssenter har gjennomført kartlegging av fysiske forhold, utstyr mv. for naturfagundervisningen, gjennom besøk ved alle skolene. Det er store forskjeller, noen skoler er veldig bra, mens andre har større utfordringer. Faggruppene, forutsatt at alle skoler er representert, vil være en viktig møtearena hvor også kunnskapssenteret får innsikt og kunnskap om hvilke utfordringer den enkelte skole har. 3

4 Det lærerne peker på som de største utfordringene er mangel på naturfagrom og/eller lagringsplass, mangel på delingstimer, dårlig tilrettelegging rundt utstyr til forsøk, samt mangel på tid til forberedelse i forkant av timene. For å tilrettelegge for utstyr til forsøk og sørge for at skolen til enhver tid har oppdatert og tilgjengelig forbruksmateriell kan det synes som viktig at det er en naturfagansvarlig lærer med en viss tidsressurs ved hver skole. Det synes nødvendig at det utarbeides en lokal læreplan i realfag og teknologi som tar utgangspunkt i Kunnskapsløftets kompetansemål. Denne kan blant annet inneholde læringsmål og vurderingskriterier, eksemplariske undervisningsopplegg, plan for elevforsøk og standarder for utstyr Ekstern kompetanseutvikling Kunnskapssenteret har i skoleåret deltatt i kurset «Nøkler til naturfag» ved Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. Målgruppen for kurset er lærere i grunnskolen. I tillegg til faglig innhold ble det vektlagt variasjon og elevaktivitet i undervisningen, med fokus på grunnleggende ferdigheter for læring av naturfag. Vitenskapelige arbeidsmetoder var gjennomgående for kurset. Naturfagsenteret tilbyr Skedsmo kommune kurset «Nøkler til naturfag» gratis våren 2015, målgruppen er lærere på barnetrinnet. Det vil være plass til ca. 30 lærere, og kurset har et omfang på 18 timer. Deltakerne forplikter seg på å prøve ut undervisningsoppleggene i egen klasse i tiden mellom kursdagene. Et viktig aspekt ved kurset er utvikling av den enkelte lærers faglige kompetanse og evne til å evaluere egen undervisning. En annen viktig ekstern aktør innen kompetanseutvikling er Forskerfabrikken. På småskoletrinnet er det ingen faggruppe i naturfag, og ved å tilby kurs til nettopp denne målgruppen lærere kan man oppnå at elevene allerede på lave trinn blir fortrolige med å utforske og lære naturfag. Kjeller Kunnskapssenter har funnet det riktig å prioritere faget naturfag framfor matematikk i denne første fasen. Kommunen har utarbeidet plan for kvalitetssikring av opplæringen i de grunnleggende regneferdighetene, men matematikk er mer enn den grunnleggende ferdigheten regning. Flere skoler i Skedsmo kommune har arbeidet strategisk med matematikkundervisningen. Skjetten skole har i flere år hatt et samarbeid med Matematikksenteret, som har bistått med hjelp til bruk av konkreter i undervisningen. Vigernes skole har utviklet sitt matematek. Etter hvert vil kunnskapssenteret kunne involvere seg mer i utvikling av matematikkundervisningen Valgfaget Teknologi i praksis (TIP) Det er satt i gang et kommunalt samarbeid mellom lærere som underviser i valgfaget Teknologi i praksis. For å sikre at valgfaget blir vellykket, bidrar kunnskapssenteret i å tilrettelegge for et godt faglig innhold i tråd med læreplanen i faget. Dette gjøres gjennom nettverkssamlinger hvor erfaringsdeling er viktig i tillegg til at flere undervisningsopplegg blir gjennomgått. Kunnskapssenteret er videre opptatt av den manglende rekrutteringen av jenter til valgfaget Teknologi i praksis. En svært viktig faktor er å utvikle undervisningsopplegg som også interesserer jenter, samt promotere valgfagene bedre slik at elevene vet mer om hva de melder seg på. De skolene som tilbyr dette faget i dag har en svært skjev fordeling mellom gutter og jenter. 4

5 First Lego League læringsverksted ved HiOA Det ble opprettet et læringsverksted for Lego på Høyskolen i Oslo og Akershus våren Skedsmo kommune ser dette som et egnet sted for opplæring i Lego og programmering, med tanke på valgfaget Teknologi i praksis og deltakelse i First Lego League. I tillegg vil dette rommet kunne brukes som et læringsverksted med vekt på programmering og visualisering av teknologi i bedrifter. Det kan for eksempel være mulig å sette opp en produksjonslinje som viser gangen i en bedrift som Ringnes eller andre nærliggende bedrifter. En åpenbar begrensning i bruk av læringsverkstedet er transport til og fra skolene. Uten finansiering av dette vil ikke tilbudet være enkelt å benytte seg av siden skolene har begrensede ressurser til transport av elever Newton-rom Et Newton-rom er et ressurssenter innen realfaglig undervisning med spesialisert og avansert utstyr. Et Newton-rom skal: ha teknologi- og realfagsfokus være forankret hos skoleeier ha lærere/ansatte med god realfagskompetanse benytte spennende og moderne utstyr samarbeide med lokalt næringsliv Kjeller kunnskapssenter har deltatt på en Newton-nettverkssamling, for å sette seg inn i konseptet og bedre kunne vurdere potensialet for etablering av et Newton-rom i Skedsmo kommune. Et Newton-rom kan og bør ha et vidt bruksområde og Newton-rommets innhold er organisert i moduler. Ferdige Newton-modulene som kan benyttes, må likevel tilpasses lokale forhold som natur og næringsliv. En av modulene kunne være et tilbud til elever som viser spesiell interesse for realfag og som bidrar til å gi disse elevene et faglig mer utfordrende tilbud, spesielt på ungdomstrinnet. For utvikling av et vellykket Newton-rom blir det viktig å ha god kontakt med Newton-nettverket. Hvis et Newton-rom skal opprettes i Skedsmo, vil det være hensiktsmessig at dette skjer i forbindelse med en eventuell utvidelse eller bygging av en ny skole. I tråd med Newtonkonseptets anbefalinger bør Newton-rommet lokaliseres til en sentralt beliggende skole i kommunen. For å sikre etablering, gode prosjekter og kontinuitet er det i Newton-konseptet utviklet noen kvalitetskriterier som skal legges til grunn (se vedlegg 1). En eventuelt Newton-rom må forankres i den kommunale læreplanen. Strategier for videre utvikling Skoleåret utarbeides Lokal læreplan i realfag og teknologi for Skedsmoskolen. Denne skal inneholde kommunale standarder for utstyr, plan for elevforsøk, eksemplariske undervisningsopplegg, læringsmål og vurderingskriterier. Denne vil være plattform for det videre utviklingsarbeidet innen naturfag og teknologi ved skolene. Det søkes etablert en ordning med naturfagansvarlig lærer ved hver skole og et visst antall delingstimer (to i året per klasse ved mellomtrinnet og fire i året per klasse ved ungdomstrinnet). Dette for å tilrettelegge for gjennomføring av elevforsøk. 5

6 Kunnskapssenteret fortsetter utviklingsarbeidet knyttet til valgfaget Teknologi i praksis, hvor deltakelse i First Lego League inngår. Kunnskapssenteret bidrar med veiledning av deltakende lag (lærere og elever) i prosjektperioden. Valgfaget teknologi i praksis skal tilbys elevene ved alle ungdomsskolene i kommunen. Kommunen inngår et samarbeid med HiOA om bruk av Lego læringsverksted. Kunnskapssenteret tilrettelegger for skolenes bruk av rommet. Skolene i Skedsmo oppfordres til å søke om prosjektmidler i Den naturlige skolesekken (UDIR) hvor kunnskapssenteret bistår i utarbeidelse av søknader. Konseptet Newton-rom kan være en aktuell framtidig satsning i Skedsmo kommune. En framtidig lokalisering kan være i området Lillestrøm/Kjeller Bidra til utvikling av Kjeller skole som profilskole Kjeller skole er kommunens profilskole innen realfag og teknologiske fag, og kunnskapssenteret skal bidra til faglig utvikling og kvalitetssikring av de undervisningsoppleggene som settes i verk. Utviklingen av profilskolen er det Kjeller skole som står for, men kunnskapssenteret bistår i samarbeidet med eksterne aktører, evaluering av faglige opplegg og ideer til gjennomføring og innfallsvinkler til ulike temaer. Det har i tidligere saker vært fremhevet at Kjeller skole er utprøvingsarena for kunnskapssenteret, erfaringene så langt tilsier at andre skoler også kan være utprøvingsarena. Det kan synes som det er to grunner for det, det ene er at Kjeller skole har lærere med god realfagskompetanse og at det er viktig at de andre skolene trekkes inn i et nærmere samarbeid med kunnskapssenteret også på dette området. Strategier for videre utvikling Kjeller Kunnskapssenteret er en ressurs for utvikling av Kjeller skole som profilskole. Andre skoler i kommunen skal i større grad være utprøvingsarenaer for kunnskapssenteret i utvikling av nye undervisningsopplegg Forskning og evalueringer om hva som gir læringseffekt Kunnskapssenteret har til nå bistått i utprøving av DragonBox. Dette samarbeidet har fungert godt og resultatene fra testingen viste at et digitalt verktøy som DragonBox kan gi stort engasjement i klassen og mulighet for tilpasset innlæring i elevenes eget tempo. Det er derfor aktuelt for kunnskapssenteret å bistå med forskerkompetanse i kommunens utviklingsprosjekter, spesielt ved bruk av digitale verktøy. Det er interessant å avdekke faktorer som bidrar til økt læring hos elevene. Matematikkprogrammet Kikora og bruk av OneNote kan være aktuelle områder for evaluering. Strategier og videre utvikling Kunnskapssenteret vil i samarbeid med skoleeier gjennomføre evalueringer på igangsatte prosjekter innen realfag og teknologiske fag, dette for å avdekke hva som gir 6

7 læringseffekt. De skal videre kunne bistå innen forskning i samarbeid med aktuelle forskningsmiljøer Samarbeid med kompetansemiljøer lokalt og nasjonalt Kunnskapsbyen Lillestrøm Det er etablert et samarbeid mellom Kunnskapsbyen Lillestrøm og Kjeller kunnskapssenter, kunnskapssenteret har bidratt som dommere i First Lego League-finalen, og en fra kunnskapssenteret har deltatt som rollemodell og foredragsholder på arrangementet Jenter for realfag. Alternativ leirskole for 9. trinn Kunnskapssenteret har utarbeidet en konseptbeskrivelse for Camp Asak innen fagområdet energi (leirskole for 9 trinn). Erfaringer fra denne pilot-leirskolen vil kunne gi godt grunnlag for et videre arbeid med å utvikle et alternativt leirskoleopplegg, eventuelt inngå som et fagområde i valgfaget teknologi i praksis. Akershus Energipark Akershus Energipark har tradisjonelt klassebesøk fra videregående skoler, men har etter forespørsel tilpasset opplegget sitt til lavere trinn og er veldig positive til å ha grunnskoleklasser på besøk. Kjeller kunnskapssenter vil se på muligheten for videre samarbeid og tilpasning til den lokale læreplanen i realfag og teknologi. Naturfagsenteret Kunnskapssenteret har samarbeid med flere av Naturfagsenterets ansatte, både i forbindelse med kompetanseutvikling, profilskolen Kjeller og valgfaget teknologi i praksis. Newton-nettverket Kunnskapssenteret vil fortsette å delta på møtene i Newton-nettverket og ha løpende kontakt med First Scandinavia. Dette er viktig med tanke på et eventuelt Newton-rom i Skedsmo, men gir også erfaringsdeling med engasjerte realfagslærere fra hele landet. HiOA Det er etablert et samarbeid med Fakultet for teknologi, kunst og design ved HiOA, aktuelle faglige emner vil kunne inngå i valgfaget Teknologi i praksis. Det er videre etablert et samarbeid med Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier om bruk av Lego i læring. Det er aktuelt med et samarbeid om bruk av det nyetablerte læringssenteret innen Lego i læring. Oppfinnermessa i Grue Oppfinnermessa i Grue har lang erfaring med å arrangere Oppfinner- teknologi og designmesse i Glåmdalsdistriktet. Hensikten er å inspirere elever i grunnskolen til å være nysgjerrige og bli interesserte i realfag og teknologiske yrker. De vil gjerne dele ideer og erfaringer med kunnskapssenteret, med tanke på lignende arrangement i Skedsmo kommune. Hynor Lillestrøm Kunnskapssenteret har vært i kontakt med Hynor ved flere anledninger og vil fortsette å holde kontakten, med tanke på blant annet elevbesøk til Hynor. Solobservatoriet på Harestua Solobservatoriet har tatt kontakt med kunnskapssenteret for å diskutere mulighetene for felles prosjekter. Naturveilederne Naturveilederne har lang erfaring med å arrangere turer og undervisning for skoleklasser med temaer geologi, vann, moser, våtmark, fugl, urskog og flaggermus. De har stor lokalkunnskap fra Skedsmo kommune med tanke på ekskursjoner i umiddelbar nærhet til de ulike skolene og temaer for disse. 7

8 Kjeller flyklubb Kjeller flyklubb arbeider med ulike arrangementer som er aktuelle for skoleklasser i Skedsmo. Kunnskapssenteret har blitt kontaktet for mulig samarbeid om dette. Strategier for videre utvikling Kunnskapssenteret vil i samarbeide med eksterne ressursmiljøer gi elevene et best mulig undervisningstilbud. Dette skal inngå i Lokal læreplan i realfag og teknologi for Skedsmoskolen. Kunnskapssenteret vil bruke ulike sosiale medier i arbeidet med profilering. Twitter og Facebook kan være aktuelle som informasjonskanaler overfor eksterne samarbeidsparter og fagmiljøer Økonomiske forhold Det er stor variasjon i kvaliteten på undervisningsrom og utstyr på de ulike skolene i kommunen. Noen av ungdomsskolene er helt nye og veldig godt utstyrt, mens andre har mangelfullt og gammelt utstyr. Det er ønskelig at skolene opprustes til en viss felles realfagstandard. Dette vil inngå i Lokal læreplan i realfag og teknologi for Skedsmoskolen. Tabellen nedenfor viser kostnader ved ulike tiltak beskrevet i saken utenfor eksisterende økonomiske rammer. Tiltak Delingstimer i ungdomstrinnet 4 timer per klasse. Delingstimer mellomtrinnet 2 timer per klasse. Prosjekter knyttet til FirstLegoLeague (FLL) og Teknologi i praksis Kostnad Lokal læreplan i realfag og teknologi Manglende utstyr, stimuleringsmidler Naturfagkontakt ved alle skoler Sum Nye tiltak Etablering Drift, årlig kostnad Newton-rom Et tilpasset rom på 100 m 2 Ikke kostnadsberegnet 2. Vurdering og konklusjon Kjeller kunnskapssenter er et viktig tiltak for å bedre læringen og læringsmulighetene innen realfag og teknologiske fag for elevene i Skedsmoskolen. Som det framgår er ikke alle foreslåtte 8

9 utviklingstiltak finansiert, men eksisterende rammer er tilstrekkelige til å sikre en forsvarlig drift i en oppstartfase. I planen er det foretatt en prioritering av satsingsområder, og det er gitt en begrunnelse for hvorfor faget naturfag og valgfaget teknologi i praksis bør være prioriterte områder for kunnskapssenteret for perioden Et Newton rom er blant de virkemidler som vil kunne bidra til å løfte kommunens satsing på realfag og teknologiske fag ytterligere og samtidig styrke samarbeidet med eksterne ressursmiljøer innen realfag og teknologi. Å realisere et slikt rom bør derfor vurderes nærmere i forbindelse med eventuell utbygging/nybygging av skole i Lillestrøm-/Kjeller-området. Skedsmo kommune den for rådmannen Helge Dulsrud Kommunaldirektør Dokumentet er elektronisk godkjent 9

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Ordningen med realfagskommuner inngår i den nye nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK

STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK STERK SATSING PÅ REALFAG MATTEPARK OG NEWTON-ROM TIL LARVIK EN AV DISSE FULLFØRER ALDRI VIDEREGÅENDE. I skolen har vi en stor bekymring, og det er frafall i videregående skole. I Norge er det slik at en

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag.

Newton. - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Newton - et landsdekkende samarbeid for å øke elevenes kompetanse i realfag. Nasjonalt forankret Utvikling av Newtonkonseptet er finansiert av Utdanningsdirektoratet, StatoilHydro og Tekna. Lokal prosjektgruppe...

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 28. - 29. OKTOBER 2013 Det legges opp til to inspirerende dager med erfaringsutveksling, diskusjoner, praktiske øvelser og foredrag. Ikke minst også en trivelig

Detaljer

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag?

naturfag Praktisk etterutdanning i Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Forskerfabrikkens Etterutdanning Hvordan inspirere lærere til å jobbe med naturfag? Hvordan gjøre naturfag spennende og engasjerende? Praktisk etterutdanning i naturfag Forskerfabrikken tilbyr praktisk

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 23. - 24. OKTOBER 2014 Vi ønsker hjertelig velkommen til den 9. nasjonale Newton nettverkssamling. Som tidligere legges det opp til to inspirerende dager med

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Håndbok for prosjekteier

Håndbok for prosjekteier Denne håndboka inneholder alle elementer som er viktige i utviklingen av en Newton-modul. Noe av innholdet vil være standardisert av FIRST Scandinavia, mens andre elementer må utvikles av den enkelte prosjekteier.

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13

Kjeller skole. Virksomhetsplan 2014. utkast pr 29.11.11 25.11.13 Kjeller skole Virksomhetsplan 2014 utkast pr 29.11.11 25.11.13 G. Musikk- og kulturskolen Programområd e F. Skolefritidsordningen E. Barnehage H. Voksenopplæring Utdanningssektoren D. Spesial- og sosialpedagogisk

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2010 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

1 Kompetanser i fremtidens skole

1 Kompetanser i fremtidens skole Høringssvar fra Matematikksenteret 1 Kompetanser i fremtidens skole 1. Fire kompetanseområder Matematikksenteret er positive til at definisjonen av kompetanse omfatter både kognitiv, praktisk, sosial og

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte TRONDHEIM 14. - 15. MAI 2009 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i skolen.

Detaljer

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse

Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse Invitasjon til nasjonal Newton-konferanse HARSTAD 17. - 18. APRIL 2008 Vi samler på nytt engasjerte realfagsvenner for å inspirere og motivere til ytterligere innsats for å bedre realfagenes stilling i

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012

BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Bildene er fra Newton nettverkssamling 2011 Invitasjon til Newton nettverksamling BODØ 29. - 30. OKTOBER 2012 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger

Detaljer

Nytt og relevant fra NaturfagsNorge

Nytt og relevant fra NaturfagsNorge Nytt og relevant fra NaturfagsNorge Anders Isnes Bodø 12. oktober 2011 St.melding nr 22: Ungdomstrinnet Motivasjon - Mestring Muligheter Hvorfor og hvordan? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS

MØTEINNKALLING SAKLISTE 16/08 BUDSJETT 2009 PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK DISTRIKTSSENTER FOR SØR-TROMS GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 01.09.2008 Tid: Kl. 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget 22.05.2013 Søgne kommune Arkiv: B57 Saksmappe: 2013/1567-14702/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 24.04.2013 Saksframlegg Retningslinjer for skoleturer i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

R E AL F AG S TR ATE GI

R E AL F AG S TR ATE GI R E AL F AG S TR ATE GI Lokal strategi for realfag Leksvik og Rissa kommuner Leksvik og Rissa kommune r 08.01.2016 Innhold Bakgrunn... 3 Forankring... 3 Hovedmål... 3 Hovedmålgrupper... 4 Innsatsområder...

Detaljer

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene

Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Realfagenes samfunnsrelevans Lektor 2 og Energiskolene Tromsø 23. mars 2011 Anders Isnes Naturfagsenteret I går: Hvor trykker sko(l)en? Lærere har ikke kunnskap om fagenes bruk i samfunn/arbeidsliv Er

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverksmøte

Invitasjon til Newton nettverksmøte Invitasjon til Newton nettverksmøte BODØ 11. - 12. OKTOBER 2011 Det gleder oss stort å invitere våre venner til en ny inspirerende samling i Bodø! Vi legger opp til en miks av praktiske øvelser og forelesninger.

Detaljer

Invitasjon til Newton nettverkssamling

Invitasjon til Newton nettverkssamling Invitasjon til Newton nettverkssamling BODØ 26. - 27. OKTOBER 2015 Velkommen til den 10. nasjonale Newton nettverkssamling Bildet er fra Newton nettverkssamling oktober 2014 PROGRAM MANDAG 26. OKTOBER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Ver 006 Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 006 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE... 3 4. HOVEDMÅL... 4 5.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Håndbok for besøkslærer

Håndbok for besøkslærer Håndbok for besøkslærer I en Newton-modul inngår forarbeid, besøk i Newton-rom og etterarbeid. I denne håndboka finner du en didaktisk beskrivelse av det for- og etterarbeidet som besøkslærer er ansvarlig

Detaljer

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune

Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune Strategiplan for arbeid med realfag i barnehager og grunnskoler i Lunner kommune 1.8.2016 31.12.2017 Ver 008 Gult = Ikke endelig ferdig Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. SITUASJONSBESKRIVELSE...

Detaljer

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål)

Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Påstander i Ståstedsanalysen (bokmål) Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen 2. Lærerne forklarer elevene hva som skal

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 04/07165-002 Dato: 16.11.2004 UNGDOMSTRINN I VIDEREGÅENDE SKOLE - OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PÅ UNGDOMSTRINNET SAK TIL BYSTYREKOMITE

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/91-1. Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/91-1 Arkiv: B65 Saksbehandler: Tove Kristensen Knudsen Sakstittel: RESULTATER NASJONALE PRØVER 2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens

Detaljer

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen

1. Arbeid med å konkretisere nasjonale læreplaner er en kontinuerlig prosess ved skolen Påstander i ståstedsanalysen for skoler (bokmål) Tema og påstander i fase 2 i ståstedsanalysen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 08.03.2016 Hovedtema: Kompetanse og motivasjon 1. Arbeid med å konkretisere nasjonale

Detaljer

LOKAL REALFAGSSTRATEGI FOR HEMNE KOMMUNE REALFAG FOR LIVET

LOKAL REALFAGSSTRATEGI FOR HEMNE KOMMUNE REALFAG FOR LIVET LOKAL REALFAGSSTRATEGI FOR HEMNE KOMMUNE REALFAG FOR LIVET Innhold INNLEDNING...3 FORMÅL...3 SITUASJONSBESKRIVELSE...4 Utfordringer...4 Muligheter...4 HOVEDMÅL...5 MÅLGRUPPER...5 INNSATSOMRÅDER...5 Digitale

Detaljer

Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere

Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere Hvis dere vil bli profesjonelle matematikklærere Rammebetingelser. Tilrettelegging. Motivasjon. Finnmark, mars 2007 Ingvill Merete Stedøy-Johansen 7-Mar-07 Vil vi? JA! Vi gjør det!!! Ledelsen Personalet

Detaljer

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015

Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Helhet og sammenheng - UiU skoleeierkonferanse 23.01.2015 Mål med konferansen: Skoleeiere i Akershus ser ulike satsinger i sammenheng for å lykkes med kvalitetsutvikling i skolen. Konferansen skal belyse

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010

FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Vestoppland krets av Norges Speiderforbund FORSLAG TIL STRATEGIPLAN 2007-2010 Forslag til strategiplan for kretsen bygger på strategiplan for Norges Speiderforbund Forslag til strategiplan for kretsen

Detaljer

Bruk av digitale verktøy i naturfag

Bruk av digitale verktøy i naturfag Bruk av digitale verktøy i naturfag Wenche Erlien wenche@naturfagsenteret.no Tema Oppsummering fra forrige kursdag Bruk av digitalt kamera Viten.no og animasjoner SmartBoard eksempler, hva sier forskning

Detaljer

Aktiv læring gjennom Newton

Aktiv læring gjennom Newton Aktiv læring gjennom Newton Newton-rom som arena for tilrettelagt opplæring i realfag og teknologi Wenche Rønning, Nordlandsforskning Disposisjon Begrepet aktiv læring Newton-rom og aktiv læring Elevens

Detaljer

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41

Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Skjemainformasjon Skjema Samarbeids- og utviklingstiltak for arkiv og museum 2012 (nynorsk) Referanse 490118 Innsendt 10.10.2011 21:20:41 Opplysningar om søkjar Søkjar på organisasjonen Østfoldmuseene

Detaljer

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008

Saksframlegg. 2. Formannskapet støtter det foreslåtte budsjett for bruk av kompetansemidler 2008 Saksframlegg Program for kvalitetsutvikling i trondheimsskolen 2008 Arkivsaksnr.: 08/17305 Forslag til vedtak: 1.Formannskapet støtter de prioriteringer som er gjort i Program for Kvalitetsutvikling i

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. - en veileder -

Lærende nettverk i friluft. - en veileder - Lærende nettverk i friluft - en veileder - 1. utgave 23. nov 2007 Innhold Om Læring i friluft... 3 Bakgrunn... 3 Mål med Læring i friluft... 3 Fire hovedbegrunnelser... 3 Virkemidler/ tiltak... 4 Lærende

Detaljer

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen

Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen Grunntildeling: 7 900 000 kroner Kapittel og prosjektnummer: 0226.50 32161 Referanse Grunntildelingen skal brukes til arbeid beskrevet i den generelle delen

Detaljer

IKT - Strategiplan for. Grorud skole

IKT - Strategiplan for. Grorud skole IKT - plan for Grorud skole IKT-ABC 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE IKT-strategiplan for...1 Grorud skole...1 1 Innholdsfortegnelse...2 2 Innledning...3 3 Situasjonsbeskrivelse...4 4 Kritiske suksessfaktorer...5

Detaljer

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( )

Nes en realfagskommune. Lokal strategi for realfag i Nes kommune ( ) Nes en realfagskommune Lokal strategi for realfag i Nes kommune (2015-2019) BAKGRUNN Nes kommune søkte om å bli realfagskommune på bakgrunn av både utfordringer og muligheter man kunne identifisere i arbeidet

Detaljer

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad

Pedagogisk senter. Program for våren 2013. Pedagogisk Senter Fredrikstad Pedagogisk Program for våren 2013 Pedagogisk Senter Fredrikstad Program for våren 2013 Satsingsområdene våre: Vurdering for læring og klasseledelse Skolebesøk, veiledning med mer. Oppfølging av elevundersøkelsen.

Detaljer

REALFAGSATSINGEN «TEGN RAKETT» I Vestre Toten kommune

REALFAGSATSINGEN «TEGN RAKETT» I Vestre Toten kommune Honne 31.10.17 REALFAGSATSINGEN «TEGN RAKETT» I Vestre Toten kommune Ellen Tora Hunstad barnehagetjenesten Vestre Toten 1 Alle barn er naturlig nysgjerrige og interessert i naturen rundt seg. De grubler

Detaljer

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning

ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning ungdomsstrinn i utvikling Praktisk og variert undervisning Kjære lærer! Takk for den jobben du gjør hver dag for at dine elever skal lære noe nytt og utvikle sine ferdigheter og talenter! Ungdomsskolen

Detaljer

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1.

SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE. Bydelsutvalgenes sekretariat Sandnes kommune Postboks 583 4305 Sandnes. Søknadsfrist 1. Sandved bydelsutvalg 23.11.09 sak 21/09 SØKNAD OM ØKONOMISK TILSKUDD BYDELSUTVALGENE Foreninger, lag og institusjoner i Sandnes som ønsker å gjøre noe til beste for bydelene kan søke bydelsutvalgene om

Detaljer

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010

LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT SKOLEÅRET 2009/2010 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 12.05.2009 2009/649-9491/2009 / 243/C00 Saksframlegg Saksbehandler: Stina Maria Arstad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget LØRDAGSSKOLEN I AUST-AGDER - SØKNAD

Detaljer

GRATIS KURS. Lær å bruke undervisningsverktøy for språk, matematikk og teknologi!

GRATIS KURS. Lær å bruke undervisningsverktøy for språk, matematikk og teknologi! GRATIS KURS Lær å bruke undervisningsverktøy for språk, matematikk og teknologi! FIRST Scandinavia Partner AS er en autorisert LEGO Education forhandler og vi formidler produkter som LEGO MINDSTORMS, LEGO

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

FIRST LEGO League i hele verden

FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League FIRST LEGO League i hele verden FIRST LEGO League er et verdensomspennende arrangement, og det arrangeres i mer enn 40 land. Det kommer stadig nye land til i rekken av arrangørsteder.

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57)

I følge Kunnskapsløftet er formålet med matematikkfaget å dekke følgende behov: (se s.57) Kunnskapsløftet-06 Grunnlag og mål for planen: Den lokale læreplanen skal være en kvalitetssikring i matematikkopplæringen ved Haukås skole, ved at den bli en bruksplan, et redskap i undervisningshverdagen.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 47% Skolerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 47% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 15,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 56 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn

Visjon. Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn Visjon Integrering skole - bedrift gir økt verdiskapning i skole, bedrift og samfunn 1 Mål Midt-Norsk Partnerskapsenter skal være en pådriver for å skape interesse for tekniske/ mekaniske fag og realfag,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Skolerapport Antall besvarelser: 144 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 42% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 45% Skolerapport Antall besvarelser: 114 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2. mai til 1. juni

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 31% Skolerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni 01,

Detaljer

Newton-kurs 14. april

Newton-kurs 14. april Newton-kurs 14. april Newton-moduler FORARBEID PÅ SKOLEN UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID PÅ SKOLEN Undervisningen i Newton-rommet FORARBEID UNDERVISNING I ROMMET ETTERARBEID Velkommen og innledning til

Detaljer

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet:

Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Rapport fra prosjektet Mineralinteresse blant unge med forslag til hovedprosjekt for Longyearbyen Kort om bakgrunnen for prosjektet: Det langsiktige målet er å øke interessen for mineralnæringen blant

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer

m co.l mai r@ge rnew.jl

m co.l mai r@ge rnew.jl Sterk satsing på realfag Mattepark og Newton-rom til Larvik /liv og lære jl.werner@gmail.com Foreldremøte - Sliperiet November 2013 /ut av skolen, inn i NAV Magasinet, Dagbladet - juli 2011 /ramler ut

Detaljer

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn

Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Modul nr. 1173 Bygging og programmering av robot - 5. trinn Tilknyttet rom: Newton Alta 1173 Newton håndbok - Bygging og programmering av robot - 5. trinn Side 2 Kort om denne modulen Elevene skal gjennom

Detaljer

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering

HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Saknr. 15/1634-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HKP Startup, Hedmark Kunnskapspark. Søknad om prosjektfinansiering Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «HKP Startup» er forenlig

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE

GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE GRØNT FLAGG NEDRE ROMERIKE ÅSENHAGEN SKOLE Grønt Flagg på Romerike Initiativ Nedre Romerike Klimagruppe (Rotary) Arbeidsgruppe Grønt Flagg Skape interesse i Rotaryklubbene Trekke med fagmiljøer inn i prosessen

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hvorfor ny lærerutdanning 1. Grunnskolens utfordringer Elevenes svake kunnskaper i sentrale fag Lærernes kompetanse Rekruttere og beholde lærere 2. Lærerutdanningens

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Tonsenhagen skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Håndbok for besøkslærer

Håndbok for besøkslærer Håndbok for besøkslærer I en Newton-modul inngår forarbeid, besøk i Newton-rom og etterarbeid. I denne håndboka finner du en didaktisk beskrivelse av det for- og etterarbeidet som besøkslærer er ansvarlig

Detaljer

Newton-modul basedokument med rettledning

Newton-modul basedokument med rettledning Newton-modul basedokument med rettledning En Newton-modul er et tverrfaglig undervisningsopplegg med vekt på realfag, teknologi og design. Det er viktig at undervisningen tilrettelegges på en slik måte

Detaljer

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Medlemmene i Stortingets Kirke, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 Oslo Vår ref: CAR 26. september 2011 Høringssvar til St melding 22. Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet Tekna

Detaljer

MØTEINNKALLING. Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Kommunestyresalen. 29.11.2007 kl. 13.00

MØTEINNKALLING. Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Kommunestyresalen. 29.11.2007 kl. 13.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Barn og unges kommunestyre har møte i Ås rådhus, Kommunestyresalen 29.11.2007 kl. 13.00 To elevrådsrepresentanter fra hver skole har stemmerett. Ordføreren er møteleder og møtet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013

PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 1 PROSJEKTPLAN «VURDERING FOR LÆRING» MOELV UNGDOMSSKOLE 2012-2013 Bakgrunn for prosjektet: Ringsaker kommune søker å finne effektive tiltak for å øke læringsutbyttet til elevene. Internasjonale studier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015

Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Skolelederkonferansen: Skolen i digital utvikling 13.11.2015 Tjenester og ressurser til støtte for skoleledelse i et digitalt perspektiv Elin J. Reite Avdelingsleder Avdeling for analyse og teknologi Senter

Detaljer

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016

UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO. Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Saksframlegg Vår saksbehandler Sigrun Bergseth, tlf. 32 80 87 92 Vår referanse 2011/862-63 UTVALG UTVALGSSAK MØTEDATO Hovedutvalget for utdanningssektoren 19.01.2016 Vedlegg 1 Prosjektbeskrivelse Nettskolen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre!

En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! En skoletime med programmering. Bli med, ta Norge inn i det 21. århundre! Alle barn bør lære å programmere en datamaskin fordi det lærer deg å tenke. Steve Jobs Dette er en veiledning for de som er interessert

Detaljer

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003.

Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. Årsmelding fra undervisningsutvalget 2003. I fjor utarbeidet lederen for utvalget en rapport basert på en intervjuundersøkelse i videregående skole og grunnskolens ungdomstrinn med forslag til anbefalinger.

Detaljer