Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring"

Transkript

1 Råte- og fargeskadesopp Skadetyper og utbedring Byggforskserien Byggforvaltning Sending Generelt 01 Innhold Dette bladet handler om angrep av råte- og fargeskadesopp i bygningskonstruksjoner. Bladet beskriver etablering, vekst og forekomst av råte- og fargeskadesopp, med typiske angrepssteder, tegn på skader og kartlegging av disse. Videre beskrives eksempler på utsatte konstruksjoner og utbedring av skader. Bladet omtaler ikke soppangrep i trevirke som står i direkte kontakt med jord eller vann, som stolper, utvendige trelemmer og brygger. Forekomst av muggsopp og konsenkvenser for inneklimaet er behandlet i Byggforvaltning , og bekjempelse og utbedring av ekte hussopp i Byggforvaltning Bakgrunn Så mange som halvparten av boligene i Norge blir før eller senere fuktskadet. Omtrent 25 % av alle nye bygg har fuktskader allerede ved ferdigstilling. Fuktskader ødelegger store mengder bygningsmaterialer. I tillegg kan fuktskader innendørs medføre risiko for ubehag og sykdom for personer som oppholder seg i bygningen. Over tid kan fukt i bygninger også gi skader på grunn av av råte- og fargeskadesopp. Forut slike skader vil man som regel finne angrep av muggsopp, og der er i praksis ofte muggsoppangrepene som bestemmer utbedringsbehovet også ved angrep av råte- og fargeskadesopper. 03 Begreper Sopp er en stor gruppe organismer og regnes som et eget rike på linje med planteriket, dyreriket, algeriket og bakterieriket. Soppene er avhengige av tilgang på organisk næring, og er karakterisert ved mer eller mindre rørformede, ev. kuleformede, ubevegelige celler med stive cellevegger. Sporer er soppens formeringsenheter. Disse er ofte små (0,003 0,01 mm) og spres lett med luft. Hyfer er mikroskopisk tynne tråder, bygd opp av rekker av rørformede soppceller. Mycel er et sammenhengende nett av hyfer. Mycel kan være synlig med det blotte øye. Fruktlegeme er det vi vanligvis ser og kaller sopp. På fruktlegemet produseres soppens sporer. Råte betegner i bygningssammenheng svekkelse av konstruktiv betydning i trevirke på grunn av soppangrep. VIGNETT Råtesopp er sopper som kan forårsake råte i trevirke. Råtesoppen er aktiv også i tilsynelatende friskt trevirke i tilknytning til det åpenbart råtne. Muggsopp er sopper som normalt ikke forårsaker råte, men som har evne til rask produksjon av sporer, se Byggforvaltning Fargeskadesopp er sopp som kan gi varig misfarging av bygningsmaterialer, men som ikke fører til råte. Fargeskadesopper omfatter både sopper som misfarger materialet (f.eks. blåved) og sopper som lever på overflaten av materialer eller maling (svertesopper). Ekte hussopp (Serpula lacrimans) er en brun råtesopp som gir kraftig nedbrytning i angrepne trematerialer. 04 Henvisninger Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) med veiledning Lov om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Arbeidsmiljøloven Forskrift om vern mot eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus, sopp m.m.) på arbeidsplassen (forskrift om vern mot biologiske faktorer) med veiledning Standarder: NS 3420-C1 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner Del C1: Riving, demontering, hulltaking, sanering m.m. Planløsning: Planlegging av godt innemiljø i boliger. Momentliste Astma, allergi og inneklima Byggdetaljer: Tilrettelegging for godt innemiljø i boliger

2 Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyttelse mot sopper, insekter og marine borere Måling av fukt i bygninger Byggfukt. Uttørking og forebyggende tiltak Ren, tørr og ryddig byggproduksjon Ringmur med ventilert kryperom Betongolv på grunnen Gruppe Gruppe Innsetting av vinduer i trevegg Overflatebehandling av utvendig treverk Byggforvaltning: Innemiljø i eksisterende bygninger. Problemer og utbedring Muggsopp i bygninger. Forekomst og konsenkvenser for inneklimaet Insektskader. Angrepsformer og bekjempelse Ekte hussopp. Bekjempelse og utbedring av skader Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Registrering og vurdering Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Billedkatalog, symptomliste og typiske skadesteder Etterisolering av betong- og murvegger Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring Vannskader i våtrom Vedlikehold av vinduer 2 Etablering, vekst og forekomst av råte- og fargeskadesopp 21 Etablering og vekst Råte- og fargeskadesopp som er omtalt i dette bladet, skaffer seg energi og næringsstoffer ved å bryte ned dødt organisk materiale. Nedbrytning av større molekyler skjer utenfor soppcellene, ved at enzymer og andre nedbrytende stoffer skilles ut av cellene. Disse stoffene fungerer bare hvis det er vann til stede i materialet. I trevirke må det f.eks. være mer enn ca. 20 % fuktighet for at råtesopp kan vokse, og den trives best med fuktighet mellom %. Råtesopper utvikler seg vanligvis ikke like raskt som muggsopp. Ulike sopparter har forskjellige temperaturkrav. Optimal temperatur for de fleste artene er rundt C. Alle sopparter vil dø ved sterk varme, mens de normalt overlever lave temperaturer. Ulike sopptyper har ulik evne til å skille ut nedbrytende enzymer. Råtesoppenes enzymsystemer angriper celleveggen i trevirke og bryter ned et eller flere av de stoffene som gir celleveggen styrke (cellulose, hemicelluloser og lignin). En indeks for å vurdere potensiale for råte i trekonstruksjoner i ulike klima er gitt i [729]. Figur 21 illustrerer forutsetninger for biologisk aktivitet, inkludert vekst av sopp. 1 Offentlige krav og normer 11 Forskrifter TEK stiller blant annet følgende generelle krav i forbindelse med fuktskader innendørs: "Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller andre hygieniske problemer". Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. sier at: "Virksomheten skal ha tilfredsstillende inneklima, herunder luftkvalitet. Den relative luftfuktigheten i rommene må ligge på et slikt nivå at fare for muggdannelser ikke forekommer." 12 Retningslinjer og veiledninger Nasjonalt folkehelseinstitutt (tidligere blant annet Statens institutt for folkehelse) har utarbeidet anbefalte faglige retningslinjer for inneklima [726], med krav om at fukt og råteskader ikke skal forekomme. Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen [728] tar opp inneklimaproblemer ved fukt og fuktskader, og setter normverdier for enkelte klimafaktorer. For andre klimafaktorer gir veiledningen grunnlag for vurdering og utgangspunkt for krav. Fig. 21 Forutsetninger for vekst av sopp 22 Vanlige råtetyper 221 Generelt. Vi skiller mellom tre råtetyper: Brunråte Hvitråte Gråråte Oversikt over vanlige råtesopp, utseende på angrepet trevirke/materialer, samt utseende på soppvekst og voksested er vist i tabell Brunråte er den vanligste råtesoppen i norske bygninger, og bryter ned cellulose og hemicelluloser, mens lignin blir igjen i trevirket. Trevirket blir brunt og sprekker opp på tvers av fiberretningen, se fig Ekte hussopp (Serpula lacrymans) er en av soppene som gir brunråte, se Byggforvaltning

3 Fig. 222 Brunråte i bjelkelag opplagt på en kjellermur. Foto: Sverre Holøs 223 Hvitråte bryter ned både lignin, cellulose og hemicelluloser. Angrepet trevirket blir mykt, trevlete, svampaktig, og relativt lyst. Det er først og fremst løvtresorter som blir angrepet, men hvitråte forekommer også i bartresorter når det er høy fuktighet i trevirket. 224 Gråråte forårsakes av andre sopptyper og bakterier, og forekommer kun etter vedvarende svært høy fuktighet. Trevirket blir mykt, grått eller brunt, og kan sprekke opp i små klosser hvis det tørker. Gråråte gir sjelden svekkelser av betydning i bygninger, fordi det sjelden er tilstrekkelig vått lenge nok. 23 Fargeskadesopp Fargeskadesopp svekker ikke trevirke eller andre bygningsmaterialer, og soppene produserer som regel ikke store mengder sporer. På grunn av fargestoffer i celleveggen eller pigmenter som skilles ut, oppstår det derimot misfarginger som er vanskelige å fjerne. Blåved i yteved hos furu er vanlig og skyldes vekst av sorte sopphyfer inne i vedcellene, se fig. 23 a. Denne misfargingen kan oppstå i løpet av kort tid, spesielt før treverket tørkes. Fargeskadesopp som opptrer på og under utvendige malte flater (svertesopp), kan gi forandringer i overflatebehandlingen som medvirker til at det lettere kan oppstå råteangrep, se fig. 23 b og c. Fig. 23 b Svertesopp yttervegg. Takutsikket beskytter den øverste delen av veggen. Foto Sverre Holøs Korrektur: nytt fargebilde kommer Fig. 23 c Svertesopp på malt, utvendig kledning. Angrepet er ganske omfattende, og mange av de i utgangspunktet små, svarte prikkene har vokst til større flekker. Foto: Mycoteam as Korrektur: nytt fargebilde kommer Fig. 23 a Blåved i nye furubord. Foto: Mycoteam as

4 Tabell 221 Oversikt over de vanligste råtesoppene i bygninger, utseende på angrepet trevirke/materialer, samt utseende på soppvekst og voksested Sopptype Ekte hussopp (Serpula lacrymans) Kjellersopp (Coniophora puteana) Tømmersopp (Antrodia sp.) Vedmusling (Gloeohyllum sepiarium) Vanlig tåresopp (Dacrymyces stillatus) Huspluggsopp (Paxillus panuoides) Barksopper Hvitråtesopp Kjellerbegersopp (Peziza cerea) Gråråtesopp Fuktinnhold (vektprosent) i tre Utseende på trevirke/materialer % Trevirket sprekker, trevirke lys brunt % Trevirket sprekker opp langs årringene og det dannes små sprekkeklosser, treoverflaten virker ofte uskadd % Trevirket sprekker Høy fuktighet Trevirke sprekker opp i fine sprekkeklosser % Trevirket sprekker > 70 % Trevirket sprekker >30 %, gjerne % Høy luftfuktighet Trevirket blir trevlet og lyst avfarget Trevirket sprekker Utseende på soppvekst Typiske voksesteder Konsekvenser Hvitt/grått mycel vanlig. Stive rotlignende strenger vanlige Mørkfargede mycelstrenger som ofte kan sees på trevirkets overflate. Mycelstrengene har liten evne til å spre soppen. Fruktlegemet er tynt og skorpeformet, ofte brunlig. Hvite bøyelige strenger forekommer ofte, hvitt overflatemycel Fruktlegeme er sjelden å finne i boliger. Kan forveksles med ekte hussopp. Overflatemycel mangler, og soppen er sjelden synlig. Fruktlegemet er korkaktig med skiver på undersiden. Det kan forekomme hvitt eller lysegult mycel i sprekkene i det angrepne treet. Fruktlegeme er formet som en liten pute som små knappehullshoder på treoverflaten. Fargen er gul til oransje. Rikelig med gulbrunt overflatemycel, ofte samlet i tynne løstsittende strenger. Fruktlegemet er muslingformet på angrepet ved. Svært tynne fruktlegemer som er helt tiltrykt underlaget. Ulike arter i grupper varierer i utseende. Gulbrun begerformet sopp som vokser direkte på overflater. Innvendig i bygninger, fuktig tegl/mur/betong/murpuss, bjelkehoder, søyler, golvbord, spikerslag, vinduskarmer osv. Både innvendig og utvendig i fuktige trekonstruksjoner, ytterkledning, vindskier, terrassedører, golvbord, golvbjelker, sperrer, sutaksbord osv. Golvkonstruksjoner over krypkjeller, golvkonstruksjoner under bad/vaskerom, takkonstruksjoner Takkonstruksjoner og klimautsatte fasadepartier, hvor treet både kan bli varmt og samtidig oppfuktet Ytterkledning, vindskier, terrassedører, gjerdestolper, limtredragere, rekkverk, hagemøbler osv. Golvkonstruksjoner over krypkjeller, baderom med lekkasjer, kompakte, flate tak, kjølerom Fasadepartier og annet utendørs treverk. Kan forekommer i takkonstruksjoner, men da er skadeomfanget begrenset. Murvegger, teglsteinsvegger, jordgolv, trematerialer Ofte rask nedbrytning og spredning, medfører kraftig brunråte De fleste soppene er lite aggressive Lite aggressive sopper, forårsaker kun lokale skader

5 Metoder for kartlegging og tegn på skader 31 Generelt For å kunne utbedre soppskader på en hensiktsmessig måte er det viktig å avdekke: skadens omfang, dvs. utstrekning og grad av nedbrytning skadens årsak, dvs. fuktkilder hvilke sopper det er snakk om, dvs. om det er ekte hussopp, annen råtesopp, muggsopp eller fargeskadesopp. 32 Misfarging Angrep av råtesopp gir brunfarging (brunråte) eller avbleking (hvitråte) etter hvert som trevirket brytes ned, se pkt. 22. I de fleste tilfellene vil vekst av svertesopp gi synlig misfarging eller belegg, se pkt. 23 og Byggforvaltning Begynnende angrep kan være lite synlig. Det kan også være vanskelig å skille mellom misfarging som skyldes soppvekst fra saltutslag, kjemisk misfarging og nedsmussing. Misfarging kan være en god indikator på soppangrep, men misfarging alene er ikke tilstrekkelig til å fastslå angrep. 33 Lukt Lukt er ofte det første tegnet på fuktskader inne i konstruksjoner. Den vanligste lukten beskrives gjerne som «kjellerlukt». Ved bruk av luktesansen for å lokalisere soppangrep må man være oppmerksom på at luktesansen raskt "mettes", dvs. at en lukt som er tydelig når man kommer inn i et rom, etter kort tid ikke oppfattes lenger. De fleste råtesopper gir lite eller ikke merkbar lukt. Ekte hussopp i rask utvikling kan minne om lukten av frisk sjampinjong, andre råtesopper kan lukte syrlig, eller gi aromatisk lukt. Lukter som ikke sjelden forveksles med fuktskader, er avgassing fra materialer, spesielt fra materialer som har vært utsatt for mye fuktighet, høy ph eller sterk varme, jf. Byggdetaljer , men lukten kan også stamme fra avløpssystemet eller døde dyr i konstruksjonen. 34 Svekkelser etter råtesoppangrep Begynnende råteangrep kan ofte oppdages ved å stikke med en kniv el. i trematerialene og brekke løs en bit. Motstanden i trevirket og utseendet på bruddet gir indikasjon på begynnende angrep, se fig. 34. Angrepet kan utvikle seg inne i trevirket uten at overflaten er skadet dersom overflaten er beskyttet kjemisk eller er tørrere enn resten av materialet. I slike tilfeller kan man ta ut en prøve ved hjelp av et kjernebor, eller man kan benytte en spesialdrill som registrerer boremotstand. Kjemisk trenedbrytelse for eksemper på grunn av lut eller salt kan enkelte ganger forveksles med soppangrep. Korrektur: nytt fargebilde kommer Fig. 34 Fliser ved friskt og råttent trevirke (brunråte) Den flisa som knivbladet holder oppe, er lang, spiss og brekker ikke løs fra kledningsbordet. Trevirket her er friskt. Nede til høyre på bildet er trevirket råttent, og et stikk med kniv har gitt korte, butte fliser som brekker løs fra resten av kledningsbordet. Foto: Mycoteam as 35 Fuktmålinger 351 Generelt. For å lokalisere mulige angrepspunkter for sopp, kan måling av fuktinnholdet i utsatte materialer være aktuelt som del av en større undersøkelse. Fuktmålinger er krevende både med hensyn til valg av målested, målemetode og tolking av resultater. En øyeblikksmåling kan være misvisende hvis områder som har vært fuktige, er tørre når målingen gjøres. Måleinstrumenter og - metoder er nærmere omtalt i Byggdetaljer Måling eller indikering av absolutt fuktinnhold (vektprosent av tørt materiale). Det fins pålitelige måleinstrumenter til å måle absolutt fuktinnhold i trevirke. Andre instrumenter, såkalte fuktindikatorer, kan brukes på flere materialer, men gir bare relative måleverdier, og måledybden er liten. Fuktindikatorer kan være nyttige for å finne fram til fuktighet i eller like under materialoverflater. 353 Måling av relativ luftfuktighet kan også være aktuelt for å finne områder med fare for soppvekst. Luftfuktigheten må i så fall ses i sammenheng med lufttemperatur og overflatetemperatur på det utsatte stedet. 36 Mikroskopering Hvis det er tvil om trevirket er angrepet av sopp, kan prøver analyseres mikroskopisk. Mikroskopering kan ofte også avgjøre hvilken soppart som er årsak til skaden. 4 Eksempler på utsatte konstruksjoner 41 Kryperom Vann og fordampning fra fuktig terreng kan gi svært høy relativ luftfuktighet (RF) i kryperom. Om våren, sommeren og tidlig høst kan lufta være nær vannmettet (nær 100 % RF). Bunnsvilller, etasjeskillere av tre eller trebaserte materialer over fuktige kryperom er da svært utsatt for soppangrep. Utettheter i etasjeskillerne kan lede lukt og soppsporer opp i rommene over. Se for øvrig Byggforvaltning Skader i kryperom. Årsaker og utbedringsmetoder.

6 Uinnredet kjeller Vanlige fuktkilder i kjellere er inntrengning av grunnvann eller overflatevann gjennom grunnmur eller golv, kapillært oppsug fra grunnen og luft innen- eller utenfra som kondenserer mot kalde flater. Fuktigheten kan trenge inn gjennom sprekker, utettheter eller gjennom selve materialet. På grunn av høy luftfuktighet kan det oppstå soppskader på lagret materiale og i bjelkelag. Trevirke som står i direkte kontakt med golv eller vegger (betong, mur) i kjellere, som innredninger, delevegger og trappevanger, er ofte utsatt for råteangrep. Se for øvrig Byggdetaljer Kjellergolv av betong, og gruppe Innredet kjeller Boligrom innredet i kjeller skiller seg fra kalde kjellere ved at risikopunktene ofte ligger skjult i konstruksjonen, spesielt ved innvendig isolering. Skader med konsekvenser for inneluftkvaliteten oppdages i mange tilfeller først etter lang tid. Utbedringstiltak er ofte kostbare. Fukt i eller på betong- eller murvegg bak isolert bindingsverk kan skyldes fukttransport utenfra. I kjellere fundamentert på sprengstein eller pukkfylling kan årsaken være at fuktmettet, relativt varm luft fra grunnen trekker opp i bindingsverket gjennom sprekker mellom vegg og betonggolv. Luftstrømmen skyldes det undertrykket som normalt fins i en kjeller eller underetasje. Lufta kondenserer på den kalde bakveggen i vinterhalvåret. Lekkasjer av varm inneluft kan også gi kondens på murveggen. Se Byggforvaltning og Byggdetaljer Vegger av elementer mot terreng. 44 Ytterveggskonstruksjoner av mur og betong Innmurte bjelkehoder og spikerslag i eldre teglsteinsbygninger med trebjelkelag er spesielt utsatt for angrep av ekte hussopp, men også andre typer råteangrep forekommer. Innvendig etterisolering øker faren for soppangrep på innmurte bjelkehoder fordi disse da får lavere temperatur og økt fare for oppfukting og tregere uttørking. Se for øvrig Byggdetaljer, gruppe 523.2, samt Byggforvaltning Eldre yttervegger av mur og betong. Metoder og materialer og Ytterveggkonstruksjoner og andre utvendige bygningsdeler av tre Utvendig trevirke er utsatt for angrep av råtesopp. Spesielt utsatt er trevirke som blir nedfuktet av regn, som vindskier, vannbord og balkonger, samt trevirke som står så lavt over bakken at det blir nedfuktet av sprut fra bakken. Når det gjelder kledning, har endeved på de mest klimautsatte veggene vist seg å være mest utsatt. Omfattende skader er vanligst på vegger med lite takutspring der det er benyttet dekkende behandling (dekkbeis eller maling) med lys farge og uten tilfredsstillende grunning. Svertesopp kan angripe overflatebehandlingen på utvendig trevirke, men skader ikke selve trevirket, se fig. 23 b. Fargeskadesopper som utvikler seg under overflatebehandlingen, kan føre til at trevirket oppfuktes raskere enn ellers. Laftede vegger er utsatt for råteangrep, spesielt i forbindelse med nov og sprekker, se fig. 45. Bunnstokker er spesielt utsatt. Innvendig isolering og tett, utvendig overflatebehandling reduserer uttørkingshastigheten, og øker faren for råte. Byggdetaljer beskriver riktig overflatebehandling og Byggforvaltning og samt gruppe 725 om tak beskriver tilstandsanalyse av utvendig trevirke. Fig. 45 Råteskader ved noven i en laftevegg. Foto: Sverre Holøs 46 Vinduer Vinduer er utsatte ved sin eksponering for nedbør og kondens, samtidig som de består av materialer hvor variasjoner i temperatur og fuktighet gir ulik bevegelse. Skaderisikoen er stor ved uheldig utforming eller dårlig vedlikehold. Sålbenker og vegger under vinduer er også utsatt for oppfukting og soppskader. Oppfuktingen skyldes ofte slurv ved vindusinnsetting, utette hjørnesammenføyninger og utilstrekkelige beslag. Riktig utforming og overflatebehandling av trevinduer er vist i Byggdetaljer Vinduer av tre. Se også Byggdetaljer og Byggforvaltning Takkonstruksjoner og kaldt loft Takkonstruksjoner er utsatt for soppangrep ved oppfukting på grunn av lekkasje utenfra eller kondensering av fuktig luft fra innsiden. Flate tak er spesielt utsatt for lekkasjer utenfra, særlig i forbindelse med slukgjennomføringer, og hvis det på grunn av utilsiktet motfall eller ising blir stående vann på taket. Isolerte skråtak er vanskelig tilgjengelige for inspeksjon og vedlikehold, og skader kan lett få et stort omfang. Det er derfor viktig at isolerte skråtak er utført i henhold til anvisningene i Byggdetaljer, gruppe I kuldeperioder kan den indre takflaten (himlingen på uinnredet loft) kan bli så kald at det lett oppstår kondens dersom ikke varm, fuktig luft hindres i å strømme opp på loftet, eller ventileres ut tilstrekkelig effektivt. Det er vanskelig å få til luft- og diffusjonstette løsninger i forbindelse med isolerte knevegger, f.eks. i A-takstoler. Varm, fuktig luft fra loftsrommet eller etasjen under kan trenge ut i det kalde loftet utenfor kneveggen og forårsake kondensproblemer. Se for øvrig Byggdetaljer, gruppe 525 om tak, og Byggforvaltning, gruppe 725 om tak.

7 Våtrom Lekkasjer fra rør som er lagt feil, lekkasjer rundt sluk og andre gjennomføringer, eller gjennom utett membran, kan gi store, ofte skjulte fuktskader og vekst av mugg- og råtesopp, se Byggforvaltning På grunn av høy temperatur, utvikler slike skader seg ofte raskt. For lite ventilasjon kombinert med stor fuktproduksjon vil forsinke opptørkingen etter dusjing, og kan gi vedvarende kondens på kjølige flater som vinduer og yttervegger. 5 Beskyttelse mot soppangrep Det viktigste tiltaket for å beskytte mot soppangrep er å sørge for at materialer som kan angripes, ikke utsettes for vedvarende høy fuktighet. Derfor er tørre og riktig utformede og utførte konstruksjoner den viktigste beskyttelsen mot soppangrep. Ved høy fuktighet kan de fleste bygningsmaterialer som inneholder trevirke eller annet organisk materiale, angripes, men kjemisk beskyttelse (trykkimpregnering eller bestrykningsmidler) kan redusere risikoen betydelig. 63 Utbedring av fargeskadesoppangrep 631 Rengjøring. Materialer med overflatisk soppvekst (svertesopp) kan ofte rengjøres med godt resultat. Utvendig kledning kan med fordel høytrykksspyles med vann tilsatt såpe, dersom kledningen har mulighet til å tørke skikkelig etter behandlingen. Unngå å høytrykksspyle fra en slik vinkel at vann trenger inn mellom kledningsbordene. 632 Skraping. Ved kraftigere angrep av svertesopp (spesielt på beisede overflater) og der soppen har gått inn under overflatebehandlingen, må man skrape eller slipe ned til friskt trevirke. 633 Bleking av misfarget tre. Der hvor misfargingen skyldes vekst av mørke sopphyfer inne i materialene, kan man forsøke å bleke misfargingen ved å påføre 35 % hydrogenperoksid, deretter ammoniakkoppløsning. Begge deler er etsende, og man må bruke hansker og beskyttelsesbriller. Skummet som dannes, fjernes med sparkel, og trevirket pusses når det er helt tørt. Fullstendig avbleking er vanskelig å oppnå. 7 Referanser 6 Utbedring av soppskader 61 Generelt For å unngå nye angrep må årsakene til oppfukting avdekkes og utbedres, eller materialene må erstattes med materialer som tåler fuktpåkjenningen. Dersom soppangrepet har svekket konstruksjonen, må man kompensere for svekkelsen. Se også Byggforvaltning Utbedring av råtesoppangrep 621 Uttørking. Råtesoppangrepet vil stanse opp dersom fuktigheten i trevirket reduseres til ca. 20 % eller mindre. Dersom fuktigheten i trevirket permanent kan holdes så lav, kan dette være tilstrekkelig til å holde mindre råteangrep i sjakk. Betingelsen er at trevirket ikke er vesentlig svekket med hensyn til bæreevne, spikerfeste o.l. Dersom kostnadene ved utskifting er moderate, anbefales utskifting framfor å la uttørket, råteskadet trevirke bli stående. 622 Utskifting. Råteskadet trevirke bør skiftes der hvor det er fare for ny oppfukting. Skadet trevirke skiftes med en sikkerhetssone inn i tilsynelatende uskadd trevirke. Sikkerhetssonen kan normalt settes til 0,2 m. For mindre aggressive råtesopper kan en sikkerhetssone på ca. 50 mm være tilstrekkelig. Dersom skaden ikke svekker konstruksjonen, faren for ny oppfukting er liten og omkostningene ved utskifting er store, kan trevirke med råteskader beholdes. Eksempel er mindre skader på takbord etter utettheter i taktekning. 623 Kjemisk bekjempelse av soppangrep i trevirke er som regel ikke mulig, og kan ikke anbefales. 624 Varmesanering. Flere sopparter har relativt høy temperaturtoleranse, og varmesanering anbefales ikke for å bekjempe andre råtesopper enn ekte hussopp. 71 Utarbeidelse Dette bladet er revidert av Kariann Magnussen. Bladet erstatter blad med samme nummer utgitt i Fagredaktør har vært Lars-Ivar Aarseth. Faglig redigering ble avsluttet i november Litteratur 721 Holøs, S. B. og Mattsson, J. Muggsopp. Biologi, analyse og skadevurdering. Mycoteam as. Oslo, Harmsen, L. Trænedbrydende svampe i gavntræ. Svampe 5: Ballerup, Mattsson, J. og Mohn-Jenssen, K. Biologiske skadegjørere i bygninger. Mycoteam as. Oslo, 724 Holøs, S., Hungnes, G. og Torgersen, S. E. Kvalitetssikring av boligrom under terreng. Norges byggforskningsinstitutt, prosjektrapport 201. Oslo, Bøhlerengen, T., Mattsson, J. m.fl. Tilstandsanalyse av utvendig treverk. Norges byggforskningsinstitutt, anvisning 35. Oslo, Anbefalte faglige normer for inneklima. Statens institutt for folkehelse. Oslo, Blom, Peter; Mattsson, Johan og Innset, Bodil. Vannskader skadebegrensning, uttørking og sanering. Byggforsk, Anvisning 39. Oslo, Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet, Veiledning 444. Oslo, Lisø, K. R., "Building envelope performance assessments in harsh climates: Methods for geographically dependent design / Analyse av klimaskjermens funksjonsdyktighet i hardt klima: Metoder for geografisk differensiert design", dr.ing.-avhandling, NTNU, Trondheim, 2006

FOKUS på tre. Soppskader på tre

FOKUS på tre. Soppskader på tre Nr. 51 FOKUS på tre Soppskader på tre Bakterier Sopper Årsak Tiltak Innledning Biologiske skadegjørere er en fellesbetegnelse på de levende organismene som under visse forhold kan ødelegge tre. De hører

Detaljer

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER

FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER FUKT- OG KLIMASKADER I KIRKEBYGNINGER Forord Kirkebygninger er en meget sammensatt bygningsmasse, både med hensyn til beliggenhet, alder, konstruksjoner og materialer. I tillegg er det stor variasjon i

Detaljer

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging

Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER. Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Johan Mattsson & Oddvar Stensrød HÅNDBOK OM VANNSKADER Årsak, undersøkelser, tiltak og gjenoppbygging Mycoteam 2009 Ved kopiering fra denne bok skal kilde Mycoteam oppgis. Boken kan bestilles fra www.mycoteam.no

Detaljer

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus

VEILEDER. Råd om energisparing i gamle hus VEILEDER Råd om energisparing i gamle hus Tittel: Veileder Råd om energisparing i gamle hus Design: Riksantikvaren Tekst og bilder (der ikke annet er nevnt): Marte Boro, Riksantikvaren Riksantikvaren august

Detaljer

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport

AMALIENBORG GÅRD. Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim. Forenklet tilstandsrapport AMALIENBORG GÅRD Morten Heim og Anne Mette Knutsen, Ranheim Forenklet tilstandsrapport råd om antikvarisk istandsetting september 2000 1 Innhold GENERELT... 3 OPPSUMMERING... 3 Hovedbygning... 3 Kårhus...

Detaljer

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror

Råtesopp- og insektskader i hus. Mer vanlig enn folk tror Råtesopp- og insektskader i hus Mer vanlig enn folk tror Ikke bare en trusel moteldre hus Skader som skyldes angrep av råtesopper og insekter i bygningssammenheng, påfører samfunnet store kostnader og

Detaljer

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning

FOKUS på tre. Overflatebehandling av utvendig kledning Nr. 23 FOKUS på tre Overflatebehandling av utvendig kledning NOVEMBER 2009 Ubehandlet Overflatebehandlet Valg av produkter Utførelse Holdbarhet Overflatebehandling En overflatebehandling gir trevirket

Detaljer

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV:

Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: Fiin gammel aargang Energisparing i verneverdige hus EN VEILEDER UTARBEIDET AV: 2 Forord Denne veilederen har som mål bidra med råd og løsninger til hvordan man på en skånsom måte kan redusere energibruken

Detaljer

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER

FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER FUKTIGE BYGNINGER GIR HELSEPLAGER Beskrevet i Det gamle testamentet, men fortsatt et problem Jan V. Bakke Olav Bjørseth Lene N. Johannessen Martinus Løvik Tore Syversen 11. oktober 2000 Denne rapport distribueres

Detaljer

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader

FOKUS på tre. Ubehandlede trefasader Nr. 30 FOKUS på tre Ubehandlede trefasader JANUAR 2009 Miljøvennlig Kostnadseffektivt Vedlikeholdsfritt Holdbart Hvorfor ubehandlede trefasader? I dag krever vi at byggematerialer skal være miljøvennlige,

Detaljer

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere

Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere Enøk i hjemmet Ditt idéhefte for å bo bedre og billigere enøk effektiv energibruk 3. Oppvarming 20 Elektrisk oppvarming 21 Regulering av temperaturen 22 Styringssystemer 22 Fleksibel energibruk vannbåren

Detaljer

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader

Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Oslo kommune Byantikvaren Oppussing og vedlikehold av eldre pussete murfasader Med dette informasjonsarket ønsker Byantikvaren å gi en enkel innføring i prinsippene for reparasjon og vedlikehold av gamle

Detaljer

TRYGG OG SIKKER BOLIG

TRYGG OG SIKKER BOLIG TRYGG OG SIKKER BOLIG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK FOR STAVANGER BOLIGBYGGELAG Rehabilitering Ombygging Tilbygg www.lokomotiv.no - Foto: Sigbjørn Sigbjørnsen hensyn Siden midten av 80-tallet har vi bevisst bygget

Detaljer

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489

INNEKLIMA. Statens helsetilsyn. En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 INNEKLIMA En veileder for kommunehelsetjenesten IK-2489 Dette saksområdet er ikke lenger Helsetilsynets. Nyere informasjon om inneklima finnes bl.a. på Folkehelseinstituttets nettsider, www.fhi.no Statens

Detaljer

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS

BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS BACHELOROPPGAVE: BYGGTEKNISKE, ENERGIØKONOMISKE TILTAK I EKSISTERENDE BOLIGHUS FORFATTERE: Dato: 25. mai 2010 BACHELOROPPGAVE, VÅREN 2010, PROSJEKTSTYRING OG LEDELSE Byggtekniske, energiøkonomiske tiltak

Detaljer

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del

Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Biologi og bekjempelse av treskadedyr. Generell del Avdeling for skadedyrkontroll Nasjonalt folkehelseinstitutt 1 Treskadedyr. Generell del Innhold VEDENS OPPBYGNING... 2 TRE SOM BYGNINGSMATERIALE... 2

Detaljer

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne

Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne SINTEF Byggforsk KNUT NORENG OG SIVERT UVSLØKK Robuste kompakte tak med luftekanaler i isolasjonssjiktet og økt selvuttørkingsevne Prosjektrapport 63 2010 SINTEF Byggforsk Knut Noreng og Sivert Uvsløkk

Detaljer

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012

SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK. Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk PETER BLOM OG SIVERT UVSLØKK Bygg tett! Prosjektrapport 98 2012 SINTEF Byggforsk Peter Blom og Sivert Uvsløkk Bygg tett og ventiler rett! Prosjektrapport 98 2012 Prosjektrapport nr. 98

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier

Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier Arild Gustavsen, jan Vincent thue, peter blom, arvid dalehaug, tormod aurlien, steinar grynning og Sivert Uvsløkk Kuldebroer Beregning, kuldebroverdier og innvirkning på energibruk Prosjektrapport 25 2008

Detaljer

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk...

Puss og maling. Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999. 1 Innledning... 3. 2 Historikk... MURKATALOGEN 2002 Anvisning M5 Puss og maling Materialer,egenskaperoganvendelse BeskrivelsesteksteretterNS3420 N5, 3. utgave, juli 1999 1 Innledning..................... 3 2 Historikk......................

Detaljer

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til. Godt Inneklima. gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Helsebaserte ytelseskriterier for overholdelse av krav til Godt Inneklima gitt i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Versjon 22. april 2010 Innhold: 1. FORORD... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret

Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Fukt- og brannskader problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret Subjektiv eller objektiv vurderingsnorm Kandidatnr: 339 og 268 Veileder: Hans Jacob Bull Leveringsfrist: 25.04.2005 Til sammen 23 337

Detaljer

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet

Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Nye byggeforskrifter ( TEK 10 ) Strengere krav til isolasjon og tetthet Konsekvenser for fuktsikring av konstruksjoner? Siv. ing. Trond Bøhlerengen, SINTEF Byggforsk FBA, Oslo, 31. mars 2011 Sintef 1 Loven

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1

RÅD OG TIPS. Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 RÅD OG TIPS Om utvendig restaurering av eldre trehus SIDE 1 Freda og verneverdige bygninger i Aust-Agder, Vest-Agder og Telemark Totalt Fordeling antall av bygninger fordelt totalt i på fylkene 200000

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam.

Gaia Lista AS. Ventilasjon av boligblokk. Notat fra Gaia Lista as. Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam. Ventilasjon av boligblokk Notat fra Prosjektnr.: G69 Dato: 30.05.2005 Ansvarlig : Dag Roalkvam Oppdragsgiver: OBOS Prosjekt N-4560 Vanse T: +47 38 39 77 10 F: +47 38 39 77 11 Dag@GaiaArkitekter.no NO 960

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer