Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Tilstandsrapport. Nordnes Sjøbad Nordnesparken 30"

Transkript

1 Del 1 Nordnes Sjøbad Nordnesparken

2 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 1 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD Formål Eiendomsopplysninger Rapportering Oppsummering med tiltak og kalkyler Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Idrettsfaglige problemstillinger iht. innspill BKNI Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan Del 2 Vedlegg... 21

3 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 2 av 21 TILSTANDSRAPPORT NORDNES SJØBAD Nordnes sjøbad har 2-6 ansatte, avhengig av vær og dagens besøkstall. Brukere oppgis å være omtrent besøkende årlig, i en sesong fra Mai-August. Høyeste besøkstall opplyses å ha vært 400. Maks kapasitet for anlegget er ikke kjent. Ut fra besøkstall er det beregnet gjennomsnittlig besøkende daglig. Eiendommen inneholder hovedbygning med rom for ansatte, dusj, garderober og toalettfasiliteter. Andre bygninger på tomten inkluderer teknisk bygg for pumper og vannbehandling og stupetårn, utvendige garderobeskur og utvendig heisbygning. Eiendommen benyttes til svømming i basseng, og tilgang for svømming i sjø. Bruttoareal er oppgitt til totalt 303 m2. Hele anlegget er rehabilitert i perioden , med unntak av midtre del i 2. etasje. Her ble alle innvendige og utvendige bygningsoverflater overflatebehandlet eller utskiftet. Bygningsdeler fremstår generelt i god stand iht. rehabilitering i perioden Unntaksvis bærer overflater i 2.etg preg av slitasje og har behov for vedlikehold. Utendørs områder og bygninger fremstår generelt med gode kvaliteter. Skifteskur har slitte overflater og det er behov for vedlikehold innen 10 år. Gjerder og utearealer er i god stand. Driftspersonell rapporter ingen tilfeller av helseplager ifm. inneklima. Svømmeanlegget anses som universelt utformet, med trinnfri adkomst via egen heis, stolheis til bassenget og trinnfri adgang til dusj, garderobe og toalettfasiliteter. Bygningen oppfyller krav til funksjonalitet og arealeffektivitet iht. tiltenkt bruk. Tiltak de i løpet av neste 10 års periode omfatter generelt vedlikehold i 2.etg, inkl. renovering av bad, kjøkken og utbedring av vannlekkasje på kjøkken. Bygningen har ett ENØK-potensiale ved å etablere energioppfølgingssystem (EOS) og omprogrammering av SDanlegget til å bli behovsstyrt. Det opplyses at det ikke foreligger planer for Nordnes Sjøbad i Bergen kommunes investeringsbudsjett for 2013, eller i forslaget for budsjett VVS-installasjonene til bruk for besøkende ved Sjøbadet er jevnt over i god stand. Alle toaletter, dusjer, servanter og badstuer er skiftet ut i forbindelse med rehabiliteringen, og det er god kapasitet på disse. Det er også lagt ny vannbåren varme i gulv, som i likhet med tappevannet, forvarmes av sjøvarmepumpe og spisses via elkjel. Sjøvarmepumpen er i ustand per dags dato, og det er også sjøvannspumpen som brukes til å pumpe saltvann til bassengene. I tillegg til oppvarming av tappevann og gulvvarme er varmepumpen tenkt å dekke hele oppvarmingsbehovet til bassengene. Som reserveløsning er det kjøpt inn en elektrokjel, men denne er ikke installert. Ventilasjonen ved Sjøbadet baserer seg på to avtrekksvifter plassert på loft. I tillegg opplyses det om at dører og vinduer står åpne når det er drift på badeanlegget. Dette vurderes som OK tatt i betraktning at Sjøbadet kun holder åpent i sommermånedene. VVS-installasjoner til bruk for de ansatte ved Sjøbadet er av eldre dato og bør oppgraderes innen en 10-års periode.. Ansattgarderobe i annen etasjeer i daglig bruk, men er gammel og nedslitt. Ansattkjøkken i annen etasje mangler grunnleggende kjøkkeninstallasjoner som avtrekk og fungerende komfyr, og er heller ikke i bruk. Minikjøkken i første etasje mangler kjøkkenhette. Det elektriske anlegget er fornyet i de senere år og er i god stand. Det er installert nye fordelinger i hovedbygget som består av tekniske rom, opphold, resepsjon, m.m. Foreslåtte tiltak de neste 10 årene summeres totalt til ca. 2,75 mill kr. inkl. mva, hvor 96 % er vedlikeholdskostnader og 4 % er utviklingskostnader. Restlevetid for Nordnes Sjøbad med normalt vedlikehold vurderes til å være år Estimert kostnad i kommende 10-års periode utgjør 9076 kr/m 2. Det er etter Sweco Norge sin vurdering behov for at Nordnes Sjøbad typisk faller inn under kategorien for bygg som har behov for ordinært vedlikehold/mindre etterslep. Etat for Bygg og Eiendom presiserer at oppgitte kostnadskalkyler primært relaterer seg til eksisterende bygningsmasse og trenger derfor nødvendigvis ikke samsvare med budsjettbehov. I vurderingsprosessen videre kan andre kostnader påløpe som f.eks behov for erstatningslokaler, reguleringplanendringer, påbygg, modernisering og ombygging for bedre arealutnyttelse o.a.

4 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 3 av Formål Denne rapporten tar for seg tilstandskartlegging av bygningsmassen inklusiv enkel enøkvurdering med anbefalinger om tiltak og kostnader. Rapporten skal danne basis for videre vedlikeholdsplanlegging og er en del av Etat for bygg og eiendom sin strategi for overordnet HMS-forvaltning i kommunale bygg. eringen er videre et ledd i pålegg fra Arbeidstilsynet i 2011 som var rettet mot skolebygg om bl.a å kartlegge helsefarer forbundet med inneklima, risikovurdere dette og utarbeide tiltaksplaner. Det tas sikte på at tilstandsrapportene vil revideres hvert 4. år og fortrinnsvis med bistand fra bedriftshelsetjenesten og med medvirkning fra ansatte. Vurderingene er gjort utfra befaringer foretatt av Sweco Norge AS inklusive samtaler med driftspersonell og brukere understøttet av aktuelle målinger og fremlagt dokumentasjon. Aktuelle kartlegginger som er utført av leietaker, leietakers byrådsavdeling, bedriftshelsetjenesten, tilsynsrapporter, fagrapporter o.l. som relaterer seg til bruk av bygget er vurdert og integrert i rapporten dersom slik dokumentasjon er fremlagt. Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet «risikobasert tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 3.0. Samlet vurdering med anbefalinger om tidfestede tiltaksplaner er forelagt: Tjenesteplass/funksjon Navn Sign Etat for bygg og eiendom Tjenestestedsleder Verneombud Roar Carlsen Viven Sandvåg Jarle Borlaug 1.2 Eiendomsopplysninger Kommune: Bergen Gnr/Bnr: 165/514 Adresse: Nordnesparken 30 Postnr/Sted: 5005 Bergen Byggeår: 1910 og 2000 BTA: 303 m 2 Antall bygninger mindre Antall etasjer: 2 Reguleringsforhold: Regulert Etasjer under terrengnivå: 0 Tomtestørrelse: 6473 m 2 Bygningstype: Svømmeanlegg Størrelse lekeareal mv: 0 m 2 Bygningen brukes i dag til: Svømmeanlegg Tomteopparbeidelse: 1900 m 2 Bygningens tidligere bruk: Svømmeanlegg Ant. P-plasser: 2 stk. Større påkostninger: Renovering år 2010 Vei/adkomst: Offentlig Ferdigattest: Ukjent Vannforsyning: Offentlig Bygningsbrannklasse: BKL1 Avløp: Offentlig Antall brukere/ kapasitet Antall ansatte Andre bruksformål - antall pers årlig 2-6 ansatte ved bygningen Ikke opplyst om andre bruksformål.

5 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 4 av Rapportering Denne rapporten er bygget opp som følger: Del 1: : Kapittel angir på overordnet nivå tiltak pr hovedbygningsdel med kostnader samt diverse grunnlagsinformasjon for rapporten Kapittel angir en litt mer detaljert tilstandsoversikt med gjennomførte kartlegginger. Kapittel 3.0 angir detaljer om anbefalte tiltak inkl. fotoserier og situasjonsplan Del 2: Vedlegg: Kapittel 4.0 vedlegg fremgår av egen innholdsfortegnelse under kapittelet Rapport: Utført av: Dato: Sweco Norge AS, Jan Erik S. Straume, siv.ing en er kontrollert Sweco Norge AS, Ingvild Haugen, siv.ing en er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på vedlagte delrapporter: Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato: Tilstandsregistrering med kostnadsestimater Sweco Bergen AS RIB Sweco Bergen, Jan Erik S. Straume, siv.ing RIE Sweco Bergen, Arnstein Dale, senior.ing. Elektroinstallatør gr.l RIV Sweco Bergen, Elin S. Talhaug, siv.ing RIV Sweco Bergen, Ingebjørg S. Berg, siv.ing Energivurdering av tekniske anlegg Caverion AS, v/ I. Fjelltveit Idrettsfaglige vurderinger og avvik Idrettservice/ BKNI Ukjent Følgende målinger er gjennomført: Rapport: Utført av: Dato: Fuktmåling Sweco Norge AS, Jan Erik S. Straume, siv.ing Tidligere asbestkartlegging Asbestkartlegging v/walther Wedberg rev Belysning, lux-verdier Sweco Norge AS, Arnstein Dale, senior. ing Foreslåtte tiltak er etter beste evne basert på risikovurdering relatert til ovennevnte inklusiv opplysninger gitt av byggforvalter Roar Carlsen og driftsansvarlig Vivi Sandvåg. Følgende verktøy/måleinstrumenter er brukt: Måling: Verktøy/måleinstrument Fukt Protimeter Surveymaster Belysning Elma 1335

6 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 5 av 21 Ventilasjon Ifm tilstandskartleggingen vil aktuelle innreguleringsprotokoller legges ved der dette foreligger. Vurdering av tilstand er basert på resultater av fremlagt informasjon og ventilasjonsanleggets alder. Eventuell logging av CO 2, temp og RF for å gi et bilde av luftskifte vil foretas dersom dette er hensiktsmessig. Logging vil normalt skje i et representativt utvalg av rom (3-7 stk) som er beregnet for permanent opphold for flere personer. På generelt faglig grunnlag tilføyes det at et ventilasjonsanlegg sin funksjonelle levetid antas ikke være mer enn 20 år, men kan fungere godt teknisk i 30 år uten at dette gir negativ helsemessig effekt. Jo eldre anlegget er, jo mindre sannsynlig er det at det forefinnes oppdaterte innreguleringsprotokoller. Etat for bygg og eiendom vil for de tilfeller støtte seg på anleggets alder og tilført informasjon og vurdere tilstand deretter, subsidiært foreta inneklimalogging etter behov. Ventilasjonsanlegg med kanalføringer er en del av byggets infrastruktur og vil normalt anbefales utskiftet ifm større rehabiliteringsarbeider. Medvirkning Ifm kartleggingsarbeidene av den bygningsmessige tilstand er tjenestestedsleder kontaktet og bedt om å involvere byggets øvrige nøkkelpersonell som verneombud, tillitsvalgte, annet personale for å få frem brukernes erfaringer og observasjoner av bygningstilstand. Herunder plukke ut aktuelle rom og arealer for eventuelle nærmere målinger, samt kunne gi uttale til arbeidsutkast til tilstandsrapport. Verktøy for Tilstandsregistrering og metode en angir på overordnet nivå aktuelle tiltak i sin helhet. Kartleggingsskjemaet «Risikobasert tilstandsregistrering» er brukt som underlag for sluttrapporten. Denne bygger på NS3424-Tilstandsanalyse av byggverk og NS3451-Bygningsdelstabellen, men kan som tillegg også fokusere på driftsrelaterte forhold, HMS-relaterte krav og Enøk. Anbefalinger om tiltak og tidspunkt for gjennomføring (anbefalt vedlikehold- og utviklingsplan) vil basere seg på faglig skjønn av tilstandsgrad, konsekvenstype, konsekvensgrad og sannsynlighet som resulterer i risiko og score. Referansenivå for tilstandsgrad (TG=0) er sett utfra dagens krav og standard. Dette verktøyet er en del av kommunens «Overordnet rutine for systematisk HMS-forvaltning i kommunale bygg-vedlikeholdsstrategi» som er under implementering hvor bl.a FDV-systemet BkBygg står sentralt. Det er etablert egne moduler for tilstandsregistrering og kontroller. I den grad det lar seg gjøre er anbefalingene med kostnadsestimater (nåverdi) sett ca 21+ år frem i tid. I tilstandsrapporten er estimatene periodisert i kategoriene Strakstiltak <1år, 1-5år, 6-10år og 11+år fordelt etter følgende kostnadstyper: Akutt (D-V) Skader og mangler som ifølge lover og forskrifter må utbedres eller forhold som kan sette menneskers liv eller helse i fare. 0-1 år Vedlikehold (V) Tiltak som er nødvendig for å opprettholde byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå/ funksjonsnivå og derved gjøre det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en gitt brukstid. Gjelder også utskifting av bygningsdeler/tekniske installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket. Utvikling (U) (Modernisering)Investering Tiltak som er nødvendig for å utvikle byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter. Enøk vurdert eksplisitt utfra kost/nytte perspektiv. For nærmere redegjørelse av kostnadskategoriseringen (D-V-U) henvises det til NS3454 Livssykluskostnader for byggverk. Prinsipper og struktur.

7 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 6 av 21 Rivekostnad (R) For bygg som anbefales revet ila kommende 15-års periode er rivekostnad og en grov vurdering behandlet eksplisitt i sluttrapporten med nærmere tidsangivelse. Vurdering baserer seg på «totaløkonomi» til DVU og brukbarhet > nybyggkostnad og arealeffektivitet. Registreringsnivå 2 iht «NS 3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk» er fulgt ifm kartleggingsarbeidene. Det tas forbehold om at skjulte feil og mangler kan forekomme. Det er ikke åpnet opp i konstruksjoner. For det enkelte bygg vil snittverdi for Tilstandsgrad (TG), Konsekvenstype (KT), Risiko og Score fremkomme. Snittverdiene er i forhold til antall registreringer og det presiseres at snittverdiene kun er en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et «rettferdig» bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registreringer og omfang av disse. Ved regelmessig tilstandskartlegging hvert 4. år vil verdiene kunne reflektere utviklingen av tilstand og HMS status i det enkelte bygg. Konsekvenstype bør ikke ligge på rødt område. Eksempler og forklaring vist nedenfor: Snittverdi Snittverdi Snittverdi TG KT risiko Score 1,7 6,0 2,00 84 Risiko fremkommer slik: Konsekvensgrad (0-3) x Sannsynlighetsgrad (1-3) for at skade kan inntreffe innenfor valgt konsekvenstype Score fremkommer slik: Tilstandsgrad(0-3) x Konsekvenstype (Vekttall 1-9) x Risiko. Score kan være et uttrykk for prioritering av tiltak på et bygg eller mellom flere bygg. Tilstandsgrad 0-3 (TG) Konsekvenstype 1-9 (KT) (Vekttall 1-9 i parantes) Risiko 0-9 Risiko = KG x S KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0 = Ingen avvik 1 = Fare for liv og helse (9) 1-2,5 = Liten risiko 1 = Ingen vesentlige avvik 2 = Pålegg foreligger (8) 2,5-5 = Middels risiko 2 = Vesentlige avvik 3 = Sikkerhet (7) 5-9 = Stor risiko 3 = Stort/ alvorlig avvik 4 = Pålegg påregenlig (6) 5 = Helse og miljø (5) 6 = Driftsavbrudd (4) 7 = Vedlikehold (3) 8 = Funksjonalitet (2) 9 = Estetikk (1)

8 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 7 av Oppsummering med tiltak og kalkyler Bygningsmassen består av en bygning oppført i 1910, bygningen er jevnlig vedlikeholdt og modernisert frem til i dag. Utendørs mindre bygninger er inkludert i kalkylen for hovedbygningen. Nedenstående tabell angir og kategoriserer tiltak og kostnader etter risikovurdering. Vurdert restlevetid med normalt vedlikehold: år 2050 Institusjonsnavn -TOTALT Antall bygg vurdert : 1 Areal totalt: 303 BTA Estimert rivekostnad ved < 15 år restlevetid : Kr Anbefalte tiltak Strakstiltak <1 år Tiltak 1-5 år Tiltak 6-10 år Tiltak 11 + Totalt Kr. pr. m 2 (0-10 år) Enøk Driftsmessige forhold D (anbefalte forbedringer) U Bygning V U VVS V U Elkraft V U Tele og automasjon V U Andre installasjoner V U Utendørs V U Dokumentasjon - V rapporter - HMS U Sum Drift eks. mva D 0 Sum Vedlikeh. eks.mva V Sum Utvikling eks mva U SUM Eks. mva VU Uforutsett 20% VU Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL 25% VU MVA VU TOT. ESTIMAT Inkl.mva VU Som en generell merknad presiseres det at ovennevnte kostnader er rettet mot eksisterende bygningsmasse med eventuelle kostnader ved nødvendig arealutvidelse/ ombygging for tilpassing rundt ansattes arbeidsforhold. Eventuelle behov for erstatningslokaler ved gjennomføring av tiltak er ikke hensyntatt. 1,3 7,6 2, Investeringsplaner: Det foreligger ikke noen midler i vedtatt investeringsbudsjett for år For ytterligere detaljer om anbefalte tiltak og tidspunkt for utførelser henvises det til kap. 2 og 3.

9 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 8 av 21 Nordnes Sjøbad, ble oppført i 1910, bestående av 2 etasjer i midtre del av bygningen, og 1 etasje i garderobe/dusj-fløyene på både nordlig og sørlig side av midtre del. Bygningen er oppført i trevirke, fundamentert som gulv på grunn. Svømmeanlegget er lokalisert på vestlig side av Nordnesparken i Bergen med brutto areal 303 m 2. Av større tiltak gjennomført siste 10 år opplyses det om total rehabilitering av anlegget, med unntak av 2. etasje i midtre del. Det opplyses ikke om avsatte midler i investeringsbudsjettet, eller planlagte tiltak ved bygningen. Bygningen fremstår i dag med generelt gode kvaliteter iht. til nylig rehabilitering. Unntaksvis er det behov for renovering av bad og kjøkken i 2. etasje, samt vedlikehold av innvendige overflater som vegg, gulv og himling. Det elektriske anlegget er fornyet i de senere år og er i god stand. Det er installert nye fordelinger i hovedbygget som består av tekniske rom, opphold, resepsjon, m.m. I kontor er det liten effekt av eksisterende panelovner. I andre etasje (ansattdel) bør kjøkkeninstallasjoner skiftes ut. I teknisk del er det stort sett nye installasjoner som er i god stand for bassengdelen. Nye publikumsgarderober med god kapasitet og standard. Opplegg for automatisk legionellaspyling på dusjer gjør det enkelt for driftspersonell å opprettholde gode rutiner. Byggets luftutskiftning baserer seg på døgnkontinuerlig avtrekksventilasjon med åpne dører og vinduer i driftstiden. Dette regnes som OK tatt i betraktning at bygget kun er åpent i sommerhalvåret. Avtrekksvifter er plassert på loft med svært dårlig tilkomst. Ansattfasiliteter i annen etasje (kjøkken og bad) er av eldre kvalitet og bør skiftes ut. Sammendrag og anbefalinger kommende 10 år- Nordnes Sjøbad Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende tiltak: Strakstiltak (0-1år): Utbedring av vannlekkasje fra tak ved kjøkken i 2.etasje, er igangsatt. Tetting av ledningsføringer gjennom vegg ved rom 106 Tilkobling av ny elektrokjel til SD-anlegg Innstallering av kjøkkenhette over komfyr samt rengjøring av avtrekksventil på minikjøkken i første etasje Mineralull på vannrør demonteres og rør inspiseres for korrosjonsskade. Legg ny kondensisolasjon Følge opp feil med sjøvannspumpe og sjøvarmepumpe, installering er påbegynt. Installere elektrokjelen som er kjøpt inn og levert Bedre merking i fordelerskap til gulvvarme Forbedring av overstrømningsventiler til badstue Fortsette med å følge opp kontroller for brannslukkeutstyr og vannprøver Videre anbefaling (1-10år): Gulv, vegger og himling i 2.etasje vedlikeholdes, badet total-rehabiliteres. Kjøkkeninnredning byttes ut. Utvendig kledning overflatebehandles innen 10 år iht. tilstandsregistrering. Taktekking og utskifting av tresøyler ved utendørs skifteskur utføres innen 6 år. Utbedringer av installasjoner på kjøkken i ansattdel i 2. etg. Det bør installeres et brannvarslingsanlegg. Kjøkkenvask og avtrekkshette installeres i 2. etasje i sammenheng med at kjøkkeninnredningen skiftes ut. El-kjel for oppvarming av tappevann bør skiftes ut til en med større effekt. Hygrostater i garderober omprogrammeres i SD-anlegget slik at luftfuktighet automatisk virker inn på avtrekksviftene. Vannmåler bør også kobles til SD-anlegg for bedre kontroll på vannforbruk. Avtrekksvifter skiftes ut etter endt teknisk levetid.

10 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 9 av Enkel beskrivelse av tilstand og tiltak basert på risikobasert tilstandsreg. Følgende er en kortfattet overordnet beskrivelse av bygningsdeler med teknisk tilstand inklusiv sammendrag av forelagt dokumentasjon på befaringstidspunktet med anbefalinger om tiltak. Det enkelte bygg som denne rapporten omhandler er vurdert separat Driftsmessige forhold (1) Bygningen driftes av idrettsservice. Utenfor åpen sesong besøkes bygningen jevnlig for kontroll av bygningens tilstand. I åpen sesong driftes bygningen av badevakter og idrettsservice. All driftspersonell gjennomgår intern opplæring i bygningens driftsrutiner Bygningsmessig (NS3451 2) 200 Bygninger generelt Bygningen fremstår generelt med gode egenskaper iht. nylig rehabilitering. Unntaksvis er det vedlikeholdsbehov i 2.etasje i rom for de ansatte. 210 Grunn og fundamenter Bygningen er fundamentert med betonggulv på grunn. Det er ikke observert setningsskader. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat. 220 Bæresystemer og brannbeskyttelse Bæresystem av tradisjonell trekonstruksjon, med bindingsverk, bjelkelag og sperretak. Det er ikke observert brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat. 230 Yttervegger Fasade er kledd med enkeltfaset trekledning. Overflater er nylig overflatebehandlet, og i god stand. Kledningen antas å være ny i U-verdi til vegg er iht. bygningens byggeår og bruk noe høy, men tiltak er ikke hensiktsmessig grunnet åpningstider i den varme delen av året. Vinterhalvåret er det lav driftstemperatur innvendig og tilsvarende lavt varmetap. Brannsmitte kan forekomme fra dusj/garderobedel til midtbygning, men tiltak vurderes ikke som hensiktsmessig. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat.

11 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 10 av Utv. vinduer, dører, foldevegger Tolagsvindu og dører med karm i tre. Dørhøyder er ned til 1,6 m til garderober og wc. Vinduer med sprosser og tolags vindu. Det er antatt at vinduer i 1.etg. er satt inn i forbindelse med rehabilitering i (iht. fasadetegninger). Det er antatt at vinduer i midtre hoveddel er satt inn rundt år TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat. 237 Solavskjerming Gardiner er montert i ansattes lokaler og benyttes etter behov. Frostede vinduer mot dusj og garderober. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat. 240 Innervegger Innvendige overflater i 1.etg er nylig vedlikeholdt/rehabilitert; Garderober, badstue, wc og dusj er flislagt. De ansattes kontordel/ inngangsparti er kledd med stående trepanel. Innvendige vegger i 2. etasje bærer preg av slitasje og har behov for vedlikehold. Kledning består av; Flislagt våtrom, malte gipsplater og malte stående trepanel. TG1 basert på alder og utførelse i 1.etasje TG2 basert på alder og utførelse i 2.etasje Ingen tiltak medtatt innen 10 år i 1. etasje iht. kostnadsestimat. Vedlikehold av innvendige vegger i 2.etasje. 244 Innv. Vinduer, dører, foldevegger 1.etg; Innvendige dører er innsatt med karm og dørblad av aluminium. Innsetting er utført i nyere tid, og overflater er i god stand. 2. etg; Dører med karm og blad av tre. Overflater noe preget av slitasje iht. medgått levetid. TG1 basert på alder og utførelse i 1.etasje TG2 basert på alder og utførelse i 2.etasje Ingen tiltak medtatt innen 10 år i 1. etasje. Vedlikehold av innvendige dører i 2.etasje.

12 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 11 av Dekker Dekke over 1. etg i midtre bygningsdel er antatt oppført som trebjelkelag med synlige bjelker og overliggende isolasjon. Stupetårnet er oppført med dekker av uisolert trebjelkelag. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat. 255 Gulvoverflater 1.etg: Gulvoverflater består generelt av keramiske fliser. 2.etg: Leilighet for de ansatte, her er gulvbelegg preget av slitasje. Planhet og bjelkestivhet er vurdert som tilfredsstillende. Herunder også planhet, svanker og bulinger. TG1 basert på alder og utførelse i 1.etasje TG2 basert på alder og utførelse i 2.etasje Ingen tiltak medtatt innen 10 år i 1. etasje iht. kostnadsestimat. Vedlikehold av gulvoverflater i 2.etasje. 256 Himlinger 1.etg: Himling er generelt oppført med trebord på overkant av bjelker i etasjeskiller. Det er ikke kjent om det er dampsperre i overkant av bordene mot kaldt loft i garderobedel. Midtre del for ansatte har nedsenket himlingsprofil med porøse plater. 2.etg: Fastmonterte himlingsplater. TG1 basert på alder og utførelse i 1.etasje TG2 basert på alder og utførelse i 2.etasje Ingen tiltak medtatt innen 10 år i 1. etasje iht. kostnadsestimat. Vedlikehold av himling i 2.etasje. 260 Yttertak Takkstolkonstruksjon, med kaldt loft og isolert undergurtsjikt. Bitumenbasert tekking lagt på bærende undertak. Taket fremstår i dag med gode kvaliteter, med unntak avlekkasje fra taket ved kjøkken i 2.etg. TG1 basert på alder og utførelse i 1.etasje TG2 basert på alder og utførelse i 2.etasje Ingen tiltak medtatt innen 10 år i 1. etasje iht. kostnadsestimat. Utbedring av lekkasje fra taket i 2.etg. kjøkken.

13 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 12 av Gesimser, takrenner og nedløp Gesimser er generelt i tilfredsstillende stand. Takrenner og nedløp er generelt i god stand, med unntak av et manglende endestykke ved 2. etasje. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år, i henhold til kostnadsestimat VVS (NS3451 3) Nordnes Sjøbad God standard på installasjoner for besøkende da alt dette er skiftet ut i forbindelse med Sjøbadets 100års feiring. Ansattgarderobe og kjøkken har mer slitasje og mangler, og er av eldre kvaliteter. Sjøvarmepumpe dekker hoveddelen av oppvarming til basseng, gulvvarme og tappevann. 310 Sanitærinstallasjon God kvalitet og kapasitet på sanitærinstallasjoner i dusjanlegg, toalettrom og garderober for besøkende, mens ansattområder er mer slitt. Opplegg og rutiner for legionellaspylig på dusjer. Tappevann forvarmes via sjøvarmepumpe og spisses via elkjel. Det opplyses om noe lav varmtvannskapasitet slik at forblandingen av vann til dusjer av og til overstyres manuelt for å oppnå behagelige temperaturer. Dette kan medføre skoldefare dersom det blir glemt å justere tilbake forblandingen. For tiden er både sjøvannspumpen, som pumper saltvann til bassengene, og sjøvarmepumpen, som dekker mye av byggets oppvarmingsbehov, i ustand. Til nå har dette har til medført rustproblematikk på rør som har blitt stående kalde. Det er essensielt å få disse i stand til sesongåpning. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Innstallering av kjøkkenhetter i første etasje samt mer helhetlig oppgradering av sanitærinstallasjoner på kjøkken i andre etasje. Oppgradering av ansattgarderobe i løpet av de neste 10 årene, og utskiftning av de resterende sanitærinstallasjonene i bygget etter endt teknisk levetid. Elkjel for tappevann bør skiftes ut til en ny kjel med større effekt. Korrosjonsutsatte rør inspiseres og kondensisoleres. Feil med sjøvannspumpe følges opp. 320 Varmeinstallasjon Sjøbadets varmeforsyning er hovedsakelig basert på en sjøvannsvarmepumpe med kollektorslange på trommel som ligger på ca. 30 meters dyp. Meningen er at denne skal dekke bassengoppvarming samt forvarming av tappevann og vann til gulvvarme. Reserveløsningen består av en elektrokjel som står klar, men ikke er tilkoblet enda. I dag virker ikke sjøvarmepumpen, og Sjøbadet står derfor uten mulighet for oppvarming av basseng. Romoppvarming av bygningsmassen består av vannbåren gulvvarme, og direkte elektrisitet i annen etasje. TG3 grunnet manglende mulighet for oppvarming av basseng. Feil med sjøvannsvarmepumpe følges opp, og elektrokjel installeres som reserveløsning. Etter endt teknisk levetid må begge disse skiftes ut sammen med det vannbårne gulvvarmenettet. På kortere sikt bør merkingen i fordelerskapet til gulvvarmen forbedres.

14 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 13 av Brannslokking Brannslukking er basert på 6 stk. pulverapparater. Kontroll og dokumentering av kontroll er tilfredsstillende og i henhold til kommunens rutiner. TG1 basert på alder og utførelse. Ingen tiltak utover vanlig vedlikehold og kontroller. 360 Luftbehandling 2 stk. avtrekksvifter er plassert på loft med svært vanskelig tilkomst, og er derfor ikke inspisert. Anlegget er fra 2010 og er sannsynligvis i god stand. I sommersesongen er det døgnkontinuerlig drift på ventilasjonsanlegget med liten luftmengde utenfor åpningstid. Luftmengde kan overstyres manuelt via SD-anlegget eller en trinnbryter i resepsjonsområdet. I åpningstiden står dører og vinduer åpne, og det ansees derfor som OK med avtrekksanlegg. Det er registrert mindre tilfeller av hærverk på overstrømningsventiler til badstue og disse er også forsøkt tettet med avispapir. Det er i dag ingen ventilering av annen etasje bortsett fra avtrekksvifte med av/på bryter på bad. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Omprogrammering av hygrostat i SD-anlegg for behovsstyring av luftmengde. Reparering og åpning av overstrømningsventiler til badstue. Utskiftning av avtrekksvifter etter endt teknisk levetid. Vurdere behovet for ventilering av annen etasje når denne pusses opp. 380 Vannbehandling Ingen vannbehandling på drikkevann utover kommunens system. Ingen. Ingen tiltak medtatt innen 10 år, iht. kostnadsestimat. 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng Vann til svømmebasseng renses med UV-gjennomlysning og tilsettes svovelsyre og klor. Vannet i svømmebasseng sirkulerer kontinuerlig og renses gjennom sandfiltre. Sandfiltrene returspyles med jevne mellomrom mot avløp for fjerning av forurensinger og fremmedelementer. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak utover vanlig vedlikehold Elektro/automasjon (NS og 5) 400 Elkraftanlegg Det elektriske anlegget er for en stor del nytt og i god stand. Det har vært renovert siden 2008, nye fordelinger og andre installasjoner. Det er tekniske installasjoner ifm. badeanlegg, pumper, oppvarming, m.m.

15 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 14 av 21 TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 420 Høyspent forsyning Ivaretas av BKK TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 430 Lavspent forsyning Det elektriske anlegget er i generell god stand med tavler som er oppgraderte/skiftet ut i de senere år. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 440 Lys Installasjoner for belysning gir godt lysutbytte og er av nyere dato TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 450 Elvarme Oppvarming av kontordel suppleres med ny panelovn. Oppvarming ellers i garderober med vannbåren varme. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat Heis/andre installasjoner (NS3451 6) Det eksisterer heis for universell adkomst. Dette ble montert i år 2008, og er vurdert som i god stand iht. kort medgått levetid. 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Det er et dataanlegg i anlegget, kablet og trådløst nett. Det er og montert eget innbruddsalarm. Det er imidlertid ikke montert et eget brannalarmanlegg.

16 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 15 av 21 TG1 basert på dataanlegg og innbruddsalarm. Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 540 Alarm- og signalsystemer Installerte alarmer er i god stand, og koblet opp mot sentral. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 542 Brannalarm Ingen brannalarm er installert i bygget. Det anbefales installert nytt brannalarmanlegg TG2 basert på alder, utførelse og funksjon Installering av manglende brannalarmanlegg. 543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Innbruddsalarm eksisterer i bygningen, og er korrekt installert og koblet opp mot sentral. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 560 Automatisering Det er SD anlegg type Celsius installert i bygningen. TG1 basert på alder, utførelse og funksjon Tiltak beskrevet av RIV Utendørs (NS3451 7) Utendørs område består av badefasiliteter, pumpehus med stupetårn over, utendørs garderobeskur, hovedbasseng, barnebasseng, heisbygning og kaianlegg m/ stige fra vannet. 720 Utendørs konstruksjoner Pumpehus Oppført med vegger og overliggende dekke av betong. Fasade er kledd med trepanel. Bygningen er av nyere dato, og overflater med gode kvaliteter. Vedlikehold av utvendige overflater medtas i respektive poster under hovedbygning i kap 2.

17 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 16 av 21 TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år i henhold til kostnadsestimat. Stupetårn Oppført i trevirke på topp av pumpehus. Tretrapp fører opp til 2 etasje med stupeplattformer. Dører av tre som låses fra innside. Nyere oppføringsdato, overflater med gode kvaliteter. Vedlikehold av utvendige overflater medtas i respektive poster under hovedbygning i kap 2. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år i henhold til kostnadsestimat. Utendørs skifteboder Skur av tre satt opp langs kai, vest på tomten. Skurene er værutsatte, og viser tegn til slitasje. Bærende tresøyler viser tegn til noe råteskade. TG2 basert på alder og utførelse Taktekking, vannbord og renner med innfesting skiftes innen 6 år. Heishus Nyere oppføringsdato. Huset inneholder HC-heis for trinnfri adgang til svømmeanlegget. Overflater fremstår med gode kvaliteter. Det er tegn til vannlekkasje langs yttervegg og ved nedre inngangsdør. Dette kan føre til fuktskader på organiske materialer. TG1 basert på alder og utførelse Fokus på bruk av uorganiske materialer grunnet fuktinntrengning. 722 Trapper, balkonger mm. Utvendig betongtrapp på terreng, inngangsparti til vei. Trappen er i tilfredsstillende stand, uten tegn til korrosjon eller oppsprekking. Driftsmessig tiltak, kostnad er ikke inkludert i kalkyle. Utvendig trapp er oppført i betong fra kai til barnebassenget. Trappen er i tilfredsstillende stand, men gul merking av trappetrinn er noe slitt. Balkong i midtre del Fremstår i dag som i ok stand, med noe slitasje. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år i henhold til kostnadsestimat.

18 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 17 av Utendørs røranlegg Sjøvarmepumpe på ca 30 meters dyp forsyner sjøbadet med termisk energi. Det har hittil ikke vært problemer med groe på kollektor men den skal undersøkes av dykkere i forbindelse med feil på varmepumpe. Se punkt 320. På befaringsdagen var det mye overvann som rant ned trappen mot sjøbadet. Siden sjøbadet ikke er åpent om vinteren er ikke dette nødvendigvis et problem. Behovet for gjennomgang av VA-plan for området bør vurderes. Kostnad er ikke medregnet i kalkyle grunnet driftsmessig tiltak. TG1 basert på alder og utførelse Gjennomgang av VA-plan mot overvannshåndtering. 740 Utendørs elkraft Det er utendørs belysning på bygg, i normalt god stand TG1 basert på alder, utførelse og funksjon Ingen tiltak medtatt innen 10 år iht. kostnadsestimat. 770 Parker og hager Nordnes sjøbad grenser til Nordnesparken, og har grøntareal på eiendommen. Gresset klippes av idrettsservice, utenfor tomtegrense drifter Grønn etat. TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år i henhold til kostnadsestimat. 780 Utendørs infrastruktur Kloakkpumpestasjon for spillvann er av nyere dato men er ikke inspisert. Driftspersonell opplyser at den fungerer fint. Tiltaksår for utskiftning av pumpe er satt til TG1 basert på alder og utførelse Ingen tiltak medtatt innen 10 år i henhold til kostnadsestimat Dokumentasjon-rapporter-HMS (9) Generelt Generelt FDV-dokumentasjon for Sjøbadet oppbevares i permer på huset og inneholder den dokumentasjonen som er nødvendig for god drift og vedlikehold. Bygningen er listet med SEFRAK-status. Tiltak som endrer bygningens uttrykk bør kontrolleres med riksantikvarisk avdeling. Driftspersonell eller forvalter opplyser ikke om kjennskap til sertifiseringer.

19 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 18 av 21 Universell utforming Publikumsfasiliteter er utstyrt med HCWC. Heis og trinnfri adgang til basseng med stolheis. Bygningen har en generelt god universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Bygningens planløsning vurderes som god iht. bygningens tiltenkte bruk. Planløsninger er oversiktlig for besøkende, og utformingen vurderes som god. Fleksibilitet, Arealbruk Hovedbygningen har store rom i garderobedelen. Fleksibiliteten er middels god, med mulighet for å endre rominndeling. Arealer nyttes generelt iht. tiltenkt formål. 2.etasjes bruk er noe uklar, men fungerer som leilighet, garderobe og oppholdsværelse for de ansatte. Det forekommer ikke fremleie i forbindelse med overnatting eller tilsvarende. Enøk Notat om enkel enøkvurdering er vedlagt rapporten. Anbefalte ENØK-tiltak inkluderer omprogrammering av SD-anlegg til behovsstyrt ventilasjon, og etablering av et energioppfølgingssystem (EOS) Reduksjonen utgjør ca. 6 % av det totale energiforbruket. Samtidig er det viktig å nevne viktigheten av at anleggets sjøvarmepume repareres og brukes slik den er tiltenkt, til oppvarming av basseng og forvarming av tappevann og gulvvarme. Tiltak Mengde Besparelse Kostnad NOK Tilbakebet. Inntjening Energioppfølgings -system 288 m kwh år 2 år Behovsstyring av ventilasjon (tilkoble hygrostat til SD-anlegg) 288 m² kwh år 4 år SUM kwh år 2 år Energivurdering av tekniske anlegg Caverion AS har utført energivurdering av tekniske anlegg på oppdrag for Sweco Norge AS. Følgende punkter er vurdert som aktuelle, for de 3 tekniske anleggene som ble målt: - Bedre varmegjenvinning i ventilasjonsaggregatet - Endring av innstillinger av driftstider i ventilasjonsanlegget - Etablering av behovsstyring av ventilasjon - Optimalisering/utskiftning av vifter - Etablering av varmepumpe som henter varme fra ventilasjonsluft - Skifte til bedre filter på tilluft og avtrekk - Installere energimålere på ventilasjonsanlegget - Installere energimålere på vannbåren varme/kjøl. - Innregulering av ventilasjonsanlegget - Delvis eller komplett ombygging til VAV-ventilasjon (Variable Air Volume) - Installere energimåler varmebatteri (kjølebatteri) - Trykkreduksjon i ventilasjonsanlegget - Temperaturisolering av kanalnettet Helse Svømme-/ badeanlegg Svømme- og badeanlegget ble nylig rehabilitert i 2010 med nystøpt basseng. Dagens kvalitet er ikke inspisert i detalj, men antas å være god i henhold til nylig rehabiliteringog driftsansvarligs kommentarer under befaring. Svømmebassenget har dimensjoner på omtrent 25 x 8 m. Barnebassenget er sirkulært formet med en diameter på rundt 6 m., og en dybde fra cm. Det er ikke mottatt fagrapport vedrørende bassenget, men dette ansees ikke som nødvendig per dags dato. Separat vannforsyning Bygget er tilknyttet offentlig vannforsyning.

20 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 19 av Miljø Det foreligger ikke egen avfallsplan. Det er ikke registrert vinduer med PCB-innhold. Aktsomhetsplan viser at sjøbadet ligger på byjord - med påfølgende aktsomhetskategori nivå 1 - høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan vil evt. kreves ved planlagte inngrep i grunnen. Noen miljøgifter antas å kunne forekomme i gulvbelegg, flislim og maling ect. Miljøkartlegging bør utføres før en større innvendig rehabilitering Sikkerhet Det foreligger ikke brannteknisk fagrapport i mottatt dokumentgrunnlag. Forvalter opplyser om at dette kan eksistere hos EBE, og det anbefales å organisere grunnlaget for videre forvaltning. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å utforme en trafikksikringsplan eller rasog flom-sikring grunnet bygningens lokasjon. Brann Det foreligger ikke fagrapport vedr. branntekniske forhold/tilstand. Forvalter opplyser om at dette kan eksistere i arkivet. Mottatt tegning tyder på at det er gjort en gjennomgang ved renovering i Det er mottatt sjekklister for kontroll av slukkemateriell. Kostnad ikke medregnet - organisatorisk tiltak. Tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg Det er ikke tilfluktsrom/fortifikatoriske anlegg på bygget Arealer Opplyst totalt bruttoareal (BTA) fra Etat for eiendom er 303 m 2. Summert bruksareal (BRA) hentet fra matrikkelen/ offentlig eiendomsinformasjon er 321 m 2. Differansen er 18 m 2 som utgjør -6 %. Normal differanse mellom BRA og BTA ligger mellom 3-10%. Arealdifferansen vurderes å være utenfor normalområde. BTA skal være større enn BRA, dette er ikke tilfellet her. Basert på mottatt arealoversikter, er BTA for hovedbygning 288 m 2 og BRA 274 m 2. Differansen utgjør her 6 %. Arealdifferansen vurderes å være innenfor normalområdet. Dette tyder på at arealdata for de utvendige bygningene bør etterkontrolleres. Per i dag inkluderer målt BTA kun hovedbygning, mens BRA inkluderer samtlige utvendige bygninger. Rubrikker i rapporten inneholdende BTA arealinformasjon er hentet fra Etat for eiendom sitt FDVsystem/ Eiendomsregister. Vurdering av arealdifferanse er ment som kvalitetssjekk av arealer for eventuell viderehåndtering og pålitelighetsvurdering av eiendomsregister og rundt kalkyler og nøkkeltall i kr/ m 2 basert på BTA. I kalkylesammenheng bl.a for innvendige gulvflater er BRA fra matrikkelen lagt til grunn da dette antas være mest korrekt. 2.2 Byggspesifikke målinger og resultater - enkel vurdering Utførte målinger Det presiseres at målingene er stikkprøver tatt på steder som sammen med bruker anses å være representative for vurderingen Inneklimalogging (CO 2, temp og RF) Målinger vurderes ikke som hensiktsmessig for denne type lokaler

21 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 20 av Fuktregistrering Byggnavn Etg. Romnummer Registrert forhøyede fuktverdier Hvor/symptom Årsak Anbefalte tiltak etg Nei Yttervegg Ingen symptom Ingen tiltak etg Nei Yttervegg Ingen symptom Ingen tilak Kjøkken 2.etg Ja Tak Utettheter taktekking Utbedring av lekkasje, tilstrekkelig uttørking for endelig utskifting av himlingsplate Heishus Ja Gulv langs vegg Utett løsning mot betongdekke Bruk av uorganiske materialer, jevnlig kontroll av fuktinnhold. Det ble generelt ikke avdekket områder med relativ fuktighet < 80 %. Unntaket er himling i kjøkken 2.etasje hvor det er tydelig vannlekkasje som lekker helt ned i himling 1.etg. Tiltak i henhold til kostnadsestimat Radon Målerapport er ikke mottatt. Det anbefales å utføre radonmåling om dette ikke er utført Lysmålinger Byggnavn Etg. Rom 1.etg. Oppholdsrom Belysning Takbelysning 1. etg. Resepsjon Takbelysning 1. etg. Garderober Takbelysning Maks. lux Min.lux Middel lux Vurdering Belysning innenfor krav Belysning innenfor krav Belysning innenfor krav Tiltak Ingen tiltak Ingen tiltak Ingen tiltak Andre målinger Ingen andre målinger er funnet hensiktsmessig for denne typen bygning Tidligere målinger/kartlegginger I tillegg følger tidligere målinger/ kartlegginger som vi mener fortsatt har relevans for vurderingen. Disse målinger/ kartlegginger er: Kartlegging av asbest Rapport utført av Walter C. Wedberg, rev. 2 (2003) plasserer Nordnes sjøbad i kategorien Idrettsbygg som i følge kartlegging er uten eller med ubetydelige forekomster av asbest Mugg/sopprapporter Ikke forelagt rapport PCB Mottatt sjekkliste fra EBE registrerte 0 tilfeller av PCB i vinduer. Det er for øvrig ikke forelagt rapport vedrørende PCB eller andre miljøgifter i bygningen Annet Det er ikke mottatt andre relevante målinger eller kartlegginger enn overnevnte.

22 Etat for bygg og eiendom NORDNES SJØBAD Dato: Side 21 av Idrettsfaglige problemstillinger iht. innspill BKNI Gulvtype og brukerkrav. Gulv i 1.etg er flislagt med keramisk flis. Overflaten anses som god iht. tiltenkt bruk av rommet og renholdsvennlighet. LUX i haller er ikke målt i bygningen, dette anses ikke som nødvendig for denne type lokaler. Lysforhold er vurdert ved som gode ved visuell befaring. Takhøyde er mellom 2,10 og 2,46 i dusj og garderober. Dette i henhold til dagens krav på 2,5 m. Det anses ikke som hensiktsmessig å øke romhøyden i den eksisterende konstruksjonen. Ingen tiltak er medtatt i tilstandsanalysen. Romfunksjoner er vurdert som tilfredsstillende. Kapasitet på dusjer, garderober og toalett er ikke vurdert inngående. Lyd og akustikk er ikke målt. Driftspersonell rapporterer ingen problemer med lyd. Kvaliteter på overflater (ift. renhold og vedlikehold) Løsninger for overflater på vegger og gulv i ganger, m.m. er iht. «norm for materialvalg ved nybygg og rehabilitering» for Bergen kommune. Toaletter er av nyere dato, men er ikke vegghengt. 3.0 Skjemaer for risikobasert tilstandsregistrering med summeringsark, fotoserier og situasjonsplan. Fremgår på neste side. 4.0 Del 2 Vedlegg 1. Følgebrev fra Rådgiver 2. Plantegninger 3. Enkel Enøkvurdering 4. Notat vedrørende enkel enøkvurdering 5. Energivurdering av tekniske anlegg 6. Asbestkartlegging v/ Walter C. Wedberg rev Aktsomhetsrapport 8. Merknader fra høringsrunde 9. Kildehenvisninger

23 Kostnadstype Nordnes Sjøbad Etat for bygg og eiendom Tilstandsregistrering summert Nordnes Sjøbad Objektnr: 0 Risiko 0-9 Tilstandsgrad 0-3 Risiko = KG x S Konsekvenstype 1-9 (KT) (TG) KG=Konsekvensgr 0-3 S=Sannsynlighet 0-3 HMS=1-5 0=Ingen avvik 1=Fare for liv og helse 1-2,5=Liten risiko 1=Ingen vesentlige 2=Pålegg foreligger 2,5-5=Middels risiko 2=Vesentlige avvik 3=Sikkerhet 5-9=Stor risiko 3=Stort/ alvorlig avvik 4=Pålegg påregenlig 5=Helse og miljø 6=Driftsavbrudd 7=Vedlikehold 8=Funksjonalitet 9=Estetikk KALKYLER - PERIODISERING - NÅVERDI. Se detaljregistrering om anbefalinger av tiltaksår ENØK Kr pr m 2 Kr pr pe Snittverdi Snittverdi Snittverdi Strakstiltak Potensiale BTA Brukere TG KT risiko Score < år 11 - off. tilskudd Hovedbygg 1 år 5 år 15 år 16-20år 21+ år TOTALT (0-10år) (0-10år) 3 VVS V U 4 Elkraft V U Tele og automatisering V U Andre installasjoner V U 7 Utendørs V U 9 Dokumentasjon - rapporter - HMS V U 2 Bygning V U 1,3 1,5 1,1 1,3 1,0 1,3 1,3 8,0 7,4 6,6 5,7 7,0 7,5 8,1 2,54 3,24 2,44 2,33 2,00 2,11 3, Total vedlikeholdskostnad eks. mva (2-9) V Total utviklingskostnad eks. mva (1-9) U Sum eks.mva Marginer og reserver Rigg, drift, adm, prosj, PL,BL MVA TOTALT ESTIMAT AVRUNDET Alle kostnader inkl uforutsett, rigg, drift, adm og mva V+U % % % ,3 7,6 2, FORKLARING KOSTNADSTYPER FORKLARING KONSEKVENSTYPER Driftskostnad kostnader til Løpende drift (lønn, materiell, tilsyn, smøring, justering, tekniske anlegg, brannvern, 1=Fare for liv og helse Direkte eller overhengende fare for liv og helse. (F.eks store alvorlige helseplager for flere brukere/ fare for sammenbrudd av konstruksjoner). Avstengning sannsynlig nødvendig og strakstiltak/ avbøtende tiltak kreves. serviceavtaler, skader, hærverk etc), Renhold, Energi, 2=Pålegg foreligger Det foreligger skriftlig pålegg eller instruks fra tilsynsmyndighet om tiltak VA, Avfallshåndtering, Vakt & Sikring, Utendørs 3=Sikkerhet F. eks fare for brann, bæreevne, fare for innbrudd og hærverk, mindre personskade etc (snømåking, feiing, grøntanlegg, drift av tekniske anlegg) 4=Pålegg påregenlig Pålegg eller skriftlig instruks/ ordre om tiltak fra tilsynsmyndighet vurderes som påregnelig. Gjerne i farvannet av tilsynsrapport eller forskriftsavvik/ endring (NS3454) 5=Helse og miljø F. eks Luftkvalitet, Inneklima, Støy, Renhold, Legionella, vannkvalitet, Fare for forurensning, fukt, helseplager rapporteres, Enøk etc Vedlikeholdskostnad Kostnader som er nødvendig for å oppretteholde 6=Driftsavbrudd Fare for driftsstans etc byggverket på et fastsatt kvalitetsnivå og derved gjøre 7=Vedlikehold Fare for følgeskade, varig skade etc det mulig å bruke det til sitt tiltenkte formål innenfor en 8=Funksjonalitet Brukbarhet, adkomst, tilgjengelighet, bedre tilrettelegging for utstyr, installasjoner eller brukere etc gitt brukstid. Mrk. Utskifting av bygningsdeler/ tekniske 9=Estetikk Design, utforming, fargevalg, overflater etc installasjoner med kortere levetid enn resten av byggverket er også definert som vedlikehold (NS3454). Utviklingskostnad Kostnader til utvikling av byggverket for å opprettholde dets verdi over tid i forhold til nye krav fra brukere, marked og myndigheter.(ns3454) Snittverdiene er i forhold til antall registreringer Det undersstrekes at snittverdiene er kun en overordnet pekepinn på verdiene og trenger nødvendigvis ikke være et "rettferdig "bilde av situasjonen. Dette henger bl.a sammen med antall registeringer og omfang av disse. Side 1 av 1

24 Bilde nr Hjemmel Bildenummer fotoserie Hjemmel/ krav Tilstandsgrad 0-3 Konsekvenstype Konsekvensgrad 0-3 Sannsynlighet 0-3 Risiko=KGXS Score=TGxKTxR Anbefales utført innen Nordnes Sjøbad RISIKOBASERT TILSTANDSREGISTRERING - ETAT FOR BYGG OG EIENDOM Nordnes Sjøbad HMS-konsekvens = = Liten/ ubetydelig risiko Hovedbygg Drift og vedlikeholdskonsekvens = = Middels/ betydelig risiko Idrettsbygg Objektnr: Estetikk og funksjonalitetskonsekvens = Areal BTA (m 2 ): 303 Antall brukere: 310 Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og- endringer Byggeår: 1910, 2000 Registreringsdato: Utført av: Sweco Norge AS BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 2 Bygning TG KT KG S R Score År Sum eks. mva: = Stor/ kritisk risiko Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Utviklingskostnad (U) ENØK off. tilskudd potensiale (av U) Grunn og fundamenter Bygningen er fundamentert med betonggulv på grunn. Det er ikke Informasjon. observert setningsskader Bæresystemer Bæresystem av tradisjonell trekonstruksjon, med bindingsverk, Informasjon. 1 9 bjelkelag og sperretak. 225 Brannbeskyttelse bærende konstruksjon Det er ikke observert brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner. Ingen tiltak. 230 Yttervegger Yttervegger - generelt Informasjon. Fasade er kledd med enkeltfaset trekledning. Overflater er nylig vedlikeholdt, og i god stand. Kledningen antas renovert i U-verdi vegg er iht. bygningens oppføringsår og bruk noe lav, men tiltak er ikke hensiktsmessig grunnet åpningstider i den varme delen av året Vinterhalvåret er det lav driftstemperatur innvendig og tilsvarende lavt varmetap. Brannsmitte kan forekomme fra dusj/garderobedel til midtbygning, men tiltak vurderes ikke som hensiktsmessig. 230 Yttervegger Yttervegger - lang sikt Kledningen vaskes og påføres soppdrepende middel. Overflate skrapes og evt. Vedlikeholdssyklus hvert 8. år, avhengig av type dekkbeis. iht sintef råteskader utbedres. Bart trevirke og endeved grunnes. To strøk dekbeis byggforsk. Areal er vurdert til 460 m Utv. vinduer, dører, porter Utvendige vinduer og dører - generelt Tolagsvindu og dører med karm i tre. Dørhøyder er ned til 1,6 m til Informasjon. garderober og wc. Vinduer med sprosser og tolags vindu. Det er antatt at vinduer i 1.etg. er av nyere oppføringsår ifm. renovering i og fasadetegninger. Vinduer i original del er ikke inspisert i detalj, men antas å være satt inn rundt år Innv vinduer, dører, foldevegger Utvendige vindu - lang sikt Vedlikeholdssyklus hvert 8. år (sintef) Antall vindu er talt til 22 stk. 234 Utv. vinduer, dører, porter Utvendige dører - lang sikt Vedlikeholdssyklus hvert 4-8. år. (sintef) Overflatebehandling. Antall dører er talt til 17 stk, inkl. pumpe- og heishus samt stupetårn. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Utvendige vindu - endt levetid Utskifting etter 40 år (sintef byggforsk) Antall vindu er talt til 22 stk. RS. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Utvendige dører - endt levetid Utskifting etter 40 år. år (sintef byggforsk) Antall vindu er talt til 17 stk, inkl. pumpe- og heishus samt stupetårn. RS. Hjemmel: 10. Granneloven 1. Brann- og eksplosjonsvernloven 11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven 2. Arbeidsmiljøloven 12. PBL 3. Eltilsynloven 13. Kulturminneloven 4. Energiloven 14. Produktkontrolloven 5. Sivilbeskyttelsesloven 15. Leiekontrakt 6. Strålevernloven 16. Vedtak bystyre/ byråd 7. Lov om folkehelsearbeid 17. Krav i FDVU-dok 8. Matloven 18. Forsikringskrav 9. Forurensningsloven Tilstandsgrader: 19. Særlige bruker/ funksjonskrav 0=Ingen avvik 1=Ikke vesentlige avvik 2=Vesentlige avvik 3=Stort eller alvorlig avvik Maling. Løs maling fjernes mekanisk. På kittede vinduer fjernes løs og sprukket kitt. Kittfalsen og bart tre grunnes med grunningsolje. Etter eventuell kitting, flekkmales bart tre. Det påføres to strøk maling Maling. Dør med karm skrapes, flekkgrunnes, pusses, vaskes og gis to strøk oljemaling på begge sider. Om nødvendig demonteres tettelister før behandling tar til, og nye tettelister monteres. Utskifting. Gammelt vindu demonteres. Nytt vindu monteres med nye fôringer, sålbenkbeslag, tetning og belistning. Det anbefales å benytte vinduer som er ferdig overflatebehandlet. Utskifting. Gammel dør og karm demonteres. Ny dør monteres med nye fôringer, gerikter og fugetetning Konsekvenstyper: 1=Fare for liv og helse(9) 2=Pålegg foreligger(8) 3=Sikkerhet(7) 4=Pålegg påregnelig(6) 5=Helse og Miljø(5) 6=Driftsavbrudd(4) 7=Vedlikehold(3) 8=Funksjonalitet(2) 9=Estetikk(1) KALKYLE Konsekvensgrader: 0= Ingen konsekvenser 1= liten konsekvens (<20%) 2= middels konsekvens(20-50%) 3= store konsekvenser(>50%) Sannsynlighetsgrader: 1=liten sannsynlighet (>10.år) 2=middels sannsynlighet (1-10) 3=stor sannsynlighet (< årlig) KOSTNADSFORDELING Side 1 av 10

25 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 237 Solavskjerming Gardiner er montert i ansattes lokaler og benyttes etter behov. Ingen tiltak Frostede vinduer mot dusj og garderober. 240 Innervegger Innvendige vegger - generelt Innvendige overflater i 1.etg er nylig vedlikeholdt/rehabilitert: - Garderober, badstu, wc og dusj er flislagt - Ansattes kontordel/ inngangsparti er kledd med stående trepanel. Informasjon. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) 1 9 Innvendige vegger i 2. etg. er ikke nylig vedlikeholdt. Overflater bærer preg av slitasje og har behov for vedlikehold. Kledning består av: - Flislagt våtrom - Malte gipsplater - Malte stående trepanel Innervegger Flislagte vegger - kort sikt Bad 2.etasje. Flislagt vegg har behov for øyeblikkelig vedlikehold. Areal er vurdert til 20 m2. Bruk av dusj bør unngås for renovering er gjennomført for å unngå fuktskader i konstruksjonen. RS, inkl. gulvoverflate på bad. 240 Innervegger Stående trepanel og gipsplater - kort sikt Oppholdsrom 2.etasje. Areal er vurdert til 130 m Innervegger Stående trepanel og gipsplater - lang sikt Vedlikeholdssyklus hvert 12 år (sintef) Areal er vurdert til 440 m Innervegger Flislagte vegger - lang sikt 1. etg. Levetid er vurdert til år (sintef). Areal er vurdert til 260 m2. RS. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Generelt 1.etg: Innvendige dører er innsatt med karm og dørblad av aluminium. Innsetting er utført i nyere tid, og overflater er i god stand. 2. etg: Dører med karm og blad av tre. Overflater noe preget av slitasje iht. medgått levetid. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører - kort sikt. Dører i 2.etasje kontrolleres og vedlikeholdes. Antall dører er summert til 5 stk. 244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører - lang sikt. Ståldører i 1.etg. Vedlikeholdssyklus hvert 8-12 år (sintef). Antall dører er summert til 22 stk. Total renovering av overflater med tilhørende sanitærutstyr Maling. Løs maling børstes eller skrapes av trepanel. Plater vaskes og 2.08 flekksparkles etter behov. Etter rengjøring og flekkgrunning males det to strøk Maling. Løs maling børstes eller skrapes av. Etter rengjøring og flekkgrunning av bart trevirke males det to ganger. Utskifting. Gamle fliser og bakenforliggende veggkledning som er skadet fjernes. Veggkledningen suppleres/byttes ut. Nye fliser limes på veggen. I bevegelsesfuger, hjørner og rundt gjennomføringer bør det brukes elastisk fugemasse. Informasjon. Maling. Dør med karm skrapes, flekkgrunnes, pusses, vaskes og gis to strøk oljemaling på begge sider. Om nødvendig demonteres tettelister før behandling tar til, og nye tettelister monteres Maling. Dørblad og karm skrapes, stålbørstes og flekkes med rusthindrende maling. Det gis to toppstrøk. Begge sider behandles Branncellebegrensende konstruksjoner/ branntetting Det er generelt ikke observert utettheter i brannskillende Tetting med egnede tettemaser. konstruksjoner. Ledningsføringer gjennom vegg ved lager06 er ikke tett. Driftsmessig tiltak - kostnad ikke medregnet Dekker Dekke over 1. etg i midre tårn er antatt oppført i trebjelkelag. 255 Gulvoverflater Gulvoverflater - generelt 1.etg: Gulvoverflater består generelt av keramiske fliser. 2.etg: Leilighet for de ansatte, gulvbelegg preget av slitasje. Informasjon. Planhet og bjelkestivhet er vurdert som tilfredsstillende. Herunder også planhet, svanker og bulinger. 255 Gulvoverflater Gulvoverflater - kort sikt Utskifting. Gammelt belegg kan ofte bli liggende. Eventuelle ujevnheter og Levetid for gulvbelegg i 2.etg. er i sluttfasen med slitasje på overflaten. vedheft kontrolleres og utbedres før det legges nytt belegg. Det anbefales på dette grunnlag å legge nytt gulvbelegg. Areal er vurdert til 55 m Gulvoverflater Keramiske fliser - lang sikt Estimert levetid for gulvfliser er vurdert til år (sintef). Areal er vurdert til 150 m2.rs. 255 Gulvoverflater Gulvbelegg - lang sikt 2. etasje. Estimert levetid for gulvbelegg er 20 år (sintef). Tiltaksår forutsetter at dagens gulvbelegg skiftes ut. Areal er vurdert til 55 m2. Utskifting. Gamle fliser og underliggende deler av golvkonstruksjonen som er skadet fjernes. Underlaget suppleres/byttes og det påføres/legges en membran der det er krav om vanntett konstruksjon. Nye fliser limes på golvet. Bevegelsesfuger utføres med elastisk fugemasse. Utskifting. Gammelt belegg kan ofte bli liggende. Eventuelle ujevnheter og vedheft kontrolleres og utbedres før det legges nytt belegg Side 2 av 10

26 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 256 Himlinger Himling - generelt Informasjon. 1.etg: Himling er generelt oppført med trebord på overkant av dragere i etasjeskiller. Det er ikke kjent om det er dampsperre i overkant av bordene mot kaldt loft i garderobedel. 2. etg: Fastmonterte himlingsplater. 256 Himlinger Himlingsplater - kort sikt Utskifting av fuktskadede himlingsplater. Tilstøtende konstruksjoner Vannlekkasje i kjøkken 2.etg har ført til skader på himlingsplater i 1. og kontrolleres for fukt og tørkes ut før konstruksjonene lukkes fullstendig. 2.etg. Lokal utskifting av fuktskadede bygningsdeler. RS medtas grunnet usikkerhet i omfang av fuktskader. 256 Himlinger Himlingsplater - lang sikt Vedlikeholdssyklus for himlinsplater hvert 15. år (sintef byggforsk) Areal er vurdert til 110 m Himlinger Trebord - lang sikt Vedlikeholdssyklus for malte trebord hvert 15. år (sintef byggforsk) Areal er vurdert til 150 m Yttertak Yttertak - Generelt Takkstolkonstruksjon, med kaldt loft og isolert undergurtsjikt. Bitumenbasert tekking lagt på bærende undertak. Maling. Kledningen vaskes, flekksparkles og flekkgrunnes og gis to strøk maling. I våtrom brukes et malingssystem for våtrom Maling. Løs maling børstes eller skrapes av. Etter rengjøring og flekkgrunning av bart trevirke males det to ganger Informasjon. 260 Yttertak Yttertak - kort sikt Det er observert en tydelig vannlekkasje fra taket over kjøkkenet, i 2. etg leilighet. Drift rapporterer at tekkefirma har vært på plass én gang, men skaden er ikke utbedret tilstrekkelig. Ingen kostnad medtatt; antatt reklamasjonssak. Utbedring av taklekkasje over kjøkken 2. etg. 260 Yttertak Yttertak - lang sikt Vedlikeholdssyklus hvert 10. år (sintef byggforsk). Areal er vurdert til 370 m2 inkl. pumpehus, heishus og garderobeskur. RS medtas grunnet usikkerhet rundt tilstand om 10 år fra nå. 260 Yttertak Yttertak - endt levetid Vedlikeholdssyklus hvert 25. år (sintef byggforsk). Areal er vurdert til 370 m2., inkl. pumpehus, heishus og garderobeskur. Kostnad inkluderer utskiftning av gesimsbeslag og vindskier. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Generelt Gesimser, takrenner og nedløp er i tilfredsstillende stand. Gesimser vedlikeholdes sammen med fasade, kostnad og tiltak medtas under bygningsdel 230 Yttervegger. 265 Gesimser, takrenner og nedløp Takrenner og nedløp - lang sikt Levetid 25 år (sintef). Skiftes ut ved omlegging av yttertak. Lengde takrenner estimert til 70 m. Lengde nedløp estimert til 25 m. 270 Fast inventar Ikke inspisert i detalj. Tilstand vurderes visuelt som tilfredsstillende iht. medgått levetid og tiltenkt bruk. 271 Murte piper og ildsteder Vedlikeholdssyklus hvert år. Murt pipe og ildsted i 2. etasje. Vedovn er ikke i regelmessig bruk. Pipe over takkonstruksjon er ikke inspisert i detalj, det antas at den ble ompusset ved rehabilitering av taket. RS. Reparasjon. Lokale skader repareres med lapper av asfalttakbelegg. Små sår i belegget utbedres midlertidig med asfaltkitt. Evt. begroing fjernes. Omlegging. Gammel tekning børstes ren. Blærer og valker skjæres ned før nytt belegg legges. Endebeslag på takrenne hoveddel kompletteres. Utskifting. Gamle renner og nedløp fjernes. Nytt rennesystem inklusive beslag og rennekroker monteres. Ompussing. Løs puss og bom hogges ned. Stein og fuger kontrolleres. Ny puss påføres. Møbler plassert på/ nær vedovn tas bort. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Kjøkkeninnredning Generelt Utskiftning av kjøkkeninnredning, inkl.sanitærutstyr. 1.etg: Innredning er noe slitt, men i tilfredsstillende stand for sitt bruk. 2. etg: Innredning er meget slitt, og delvis demontert. Behøver rehabilitering Skap og reoler Ikke relevant Sittebenker, stolrader, bord Vegghengende sittebenker er montert i garderobedelene. Av nyere dato, og i tilfredsstillende stand. 277 Skilt og tavler Tydelig skilting av garderober og wc fra innside, men manglende fra utsiden. RS. Ingen tiltak Bedre utvendig skilting av garderobe- og toalettfasiliteter Side 3 av 10

27 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 2771 Merking og etterlysende ledesystem Det er ingen merking av rømningsveier i bygningen, men dette sees Ingen tiltak ikke som relevant grunnet lav risikoklasse, BKL1, og TEK ledd 3. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) 280 Trapper, balkonger mm Ikke relevant Tribuner og amfier Ikke relevant. 286 Baldakiner og skjermtak Skjermtak Det er oppført skjermtak av tre på sidene av stupetårnet. Overflater og bærekonstruksjon er i tilfredsstillende stand, og vedlikeholdes i samme syklus som utvendige overflater. Kostnad og tiltak medtas i bygningskategori 230 Yttervegger lang sikt. Se 230 Yttervegger lang sikt Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Andre bygningsdeler Ikke relevant. Snittverdi pr registrering 1,3 8,0 2, SUM BYGNINGSMESSIG NETTO VVS-installasjoner 310 Sanitærinstallasjoner Garderober - informasjon Garderober, toalettrom, stellerom og badstu var nyoppusset i Garderober for damer og herrer med god kapasitet. Gulvmonterte toaletter, servanter med ettgrepsarmatur på toalettrom. Dusjer er fastmonterte med synlige rør langs tak og tidsstyrt trykkbryter for vannstyring. Opplegg for legionellaspyling på dusjer. Ansattgarderobe er av eldre kvalitet med gulvmontert toalett, ettgrepsarmatur på servant og håndholdt dusjhode. 310 Sanitærinstallasjoner Garderober - kort sikt Ansattgarderobe er av eldre kvalitet og bør rehabiliteres innen kort tid. Dette kan gjøres som en del av en total oppussing av 2. etasje. Kostnad for rennovering av bad, inkludert sanitære installasjoner, er medtatt i punkt Sanitærinstallasjoner Garderober - lang sikt Toaletter, servanter og dusjarmaturer antas å ha en teknisk levetid på 30 år. Dette var nytt i 2008 og tidspunkt for ny utskiftning settes til Sanitærinstallasjoner Minikjøkken - 1. etasje Minikjøkken i første etasje mangler kjøkkenhette og avtrekksventil i tak er fettete og bør rengjøres. For å unngå at stekeos danner et fettlag i hele rommet bør kjøkkenhette monteres. 310 Sanitærinstallasjoner Minikjøkken - 2. etasje Minikjøkken i andre etasje mangler fungerende komfyr og kjøkkenhette, og består i all hovedsak av noen kjøkkenskap og en kaffetrakter. Kjøkkenet har en lekkasje i tak, se punkt 256, og er ellers slitt. En oppgradering av kjøkkenet kan tas som en del av en total oppussing av 2. etasje. Sanitære kostnader for oppussing av kjøkkenet er medtatt i punkt Sanitærinstallasjoner Forbruksvann - informasjon Forvarming av forbruksvann på akkumuleringstank ved hjelp av varmepumpe med spisslast fra elkjel. 3 stk akkumulerende tanker til dusjanlegg, minikjøkken og håndvask. 310 Sanitærinstallasjoner Forbruksvann - varmtvannskapasitet Noe lav kapasitet gjør at temperaturen i dusjene av og til overstyres manuelt. Dette er hovedsakelig et problem når større grupper skal dusje samtidig. Dersom det blir glemt å tilbakestille forhåndsblandingen av varmt og kaldt vann til dusjer kan dette medføre skoldefare, se også punkt Sanitærinstallasjoner Forbruksvann - rustproblematikk Inspeksjon av akkumuleringstanken avdekker rustproblematikk som følge av kondens på rør fra VP når denne ikke er i bruk. Driftspersonell opplyser om at det er meningen at varmepumpen skal gå med en lavere effekt om vinteren slik at sirkulasjonsrørene i teorien ikke skal bli kalde og danne kondens. Rustproblemet har sansynligvis oppstått som en følge av at varmepumpen er i ustand. Informasjon. Utskiftning sanitærutstyr i ansattgarderobe i forbindelse med rennovering av bad. Utskiftning av sanitærinstallasjoner etter utgått teknisk levetid. Kalkylen inkluderer varmtvannsberedere og legionellasystem på dusjer. Installering av kjøkkenhette over komfyr samt rengjøring av avtrekksventil. Utskiftning av sanitære installasjoner i kjøkken samt installering av kjøkkenhette. Informasjon. Skifte ut elkjelen med en ny elkjel med større effekt. Mineralull på rør demonteres og røret inspiseres for korrosjonsskade. Dersom det er rør som i perioder står kaldt bør disse kondensisoleres Side 4 av 10

28 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 310 Sanitærinstallasjoner Basseng Feil med sjøvannspumpen følges opp. Sjøvannspumpe suger opp sjøvann til bassenger. Vannet varmes opp via VP. Sjøvannspumpen er tidvis ute av drift men årsaken til feilen er ikke lokalisert. Når pumpen er ute av drift suppleres bassengene manuelt med ferskvann. Kostnadsestimat for dette er ikke medregnet i kalkylen da årsak (omfang) og eventuell reklamasjon er et usikkert punkt. 320 Varmeinstallasjoner Varmeinstallasjoner - informasjon Energiforsyningen er hovedsakelig basert på en sjøvannsvarmepumpe med kollektorslange på trommel som ligger på ca 30 meters dyp. Varmepumpen er ikke opperativ per dags dato, men det er bestillt dykkere for inspeksjon av trommelen. Anleggets spisslast er tenkt dekket av en elektrokjel. Elektrokjelen er på plass, men ikke installert enda. Sammen skal varmepumpe og elektrokjel dekke oppvarming av bassenger samt forvarming av gulvvarme og forbruksvann. Informasjon. 320 Varmeinstallasjoner Bassengoppvarming - kort sikt I dag har sjøbadet ingen fungerende oppvarmingsmulighet for bassengene. Dette må ordnes opp i før sesongåpning. Feil med varmepumpe er ikke regnet med i kostnadsestimatet da omfanget og om det dreier seg om en reklamasjonssak eller ikke, er usikkert. Feil med varmepumpen følges opp. Elektrokjel installeres. 320 Varmeinstallasjoner Romoppvarming - kort sikt Bedre merking i foredelerskap. Vannbåren gulvvarme i garderober og ganger. Gulvvarmekretsen forvarmes via sjøvannsvarmepumpe og en elkasset til spisslast. Fordelerskap til gulvvarme mangler tilfredsstillende merking. Direkte el oppvarming i andre etasje og i vaktrom utenom sesongen, se punkt Varmeinstallasjoner Varmepumpe - lang sikt Utskiftning av sjøvarmepumpe og elektrokjel etter endt teknisk levetid. Sjøvarmepumper og elektrokjeler forventes å ha en teknisk levetid på ca 20 år. Begge disse var nye ved Sjøbadets 100 årsjubileum i Estimert tidspunkt for utskiftning er satt til Dette forutsetter at nåværende feil rettes opp i. 320 Varmeinstallasjoner Gulvvarme - lang sikt Utskiftning av gulvvarmenett for 250 m 2 gulvareal etter endt teknisk levetid. Vannbåren gulvvarme forventes å ha en teknisk levetid på 30 år. Da denne var ny i 2008 er estimert tidspunkt for utskiftning satt til Brannslokking Brannslokking Ingen tiltak utover vanlige kontroller og vedlikehold. Kostnad er ikke medregnet Brannslokking er basert på 6 stk. pulverapparater. Det er god rutine på i kalkyle da dette er inkludert i løpende drift. kontroll av pulverapparater og kontrollene er dokumentert tilfredsstillende. Neste kontroll av pulverapparater er satt til Branndokumentasjonsplan er utarbeidet, men rømningsplan er ikke hengt opp. Nødlys for rømningsveier mangler, Se punkt 443 for mer informasjon og tiltak. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Gass og trykkluft Ikke relevant 350 Prosesskjøling Ikke relevant 360 Luftbehandling Avtrekksanlegg - informasjon Informasjon. 2 stk. avtrekksvifter er plassert på loft med svært vanskelig tilkomst. Anlegget er fra 2010 og sansynligvis i god stand. Viftene styres fra SD anlegget og ved en trinnbryter i resepsjonen som gir ansatte mulighet til å styre avtrekken manuelt etter behov. Anlegget går 3.07 døgnkontinuerlig i sommersesongen med lavt turtall utenfor driftstiden. Baderomsvifte i ansattgarderobe er ikke koblet på hovedanlegget og styres manuelt ved hjelp av av/på bryter. Ved oppgradering av annen etasje bør behovet for økt ventilering av etasjen vurderes. 360 Luftbehandling Avtrekksanlegg - kort sikt I badstue er overstrømningsventiler utsatt for hærværk og forsøkt stengt manuelt med avispapir. Disse bør åpnes opp og dersom badstuen oppleves som for kald må alternative tiltak vurderes. 360 Luftbehandling Avtrekksanlegg - kort sikt Hygrostat i garderober viser den momentane luftfuktigheten, men benyttes ikke til regulering i SD-anlegget. Dersom disse tilknyttes viftedriften kan det reelle luftskiftebehovet i rommet få større innvirkning på viftenes turtall. 360 Luftbehandling Avtrekksanlegg - lang sikt Teknisk levetid for avtrekksvifter anslås til ca 20 år. På grunnlag av dette er tidspunkt for utskiftning satt til Åpne opp og reparere overstrømningsventiler. Vurdering av tiltak for overstrømningsventiler i badstue. Tilkobling/omprogrammering av hygrostat i SD-anlegg. Utskiftning av 2 stk avtrekksvifter etter endt teknisk levetid Side 5 av 10

29 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 370 Komfortkjøling Ikke relevant 380 Vannbehandling Ingen vannbehandling på drikkevannet utover kommunens system. Vannmåler er ikke koblet til SD-anlegg. 383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng Vann til svømmebasseng renses med UV-gjennomlysning og tilsettes svovelsyre og klor. Vann fra svømmebasseng renses gjennom sandfilter før det returspyles med jevne mellomrom. Kostnad er ikke medregnet i kalkyle grunnet driftsmessig tiltak. Koble vannmåler til SD-anlegg for bedre kontroll på vannforbruk. Ingen tiltak utover vanlig vedlikehold Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Snittverdi pr registrering 1,5 7,4 3, SUM VVS NETTO Elkraftinstallasjoner 410 Basisinstallasjoner for elkraft Vurderingen er basert på en visuell kontroll av det elektriske Årlig termografering av elektiske anlegget anlegget for å avdekke skader/mangler på kabler, utstyr og installasjon generelt. Der det er naturlig er det tatt med anbefaling om utbedring av det elektriske anlegget. Det er ikke tatt spenningsmålinger eller isolasjonstester i det elektriske anlegget. Lux målinger er foretatt etter "spot" metoden og etter anbefalinger fra personale. Deksler og lignende er ikke demontert for å avdekke skader/mangler. Anlegget er TN-S 230V. Generelt anbefaler vi årlig termografering for å avdekke eventuell varmgang på sikringer, rekkeklemmer osv Høyspent forsyning Høyspent forsyning tilhører BKK. Ingen tiltak. 430 Lavspent forsyning Det elektriske anlegget er for en stor del nytt og i god stand. Det har Ingen tiltak vært renovert siden 2008, nye fordelinger og andre installasjoner. Det er tekniske installasjoner ifm badeanlegg, pumper, oppvarming, m.m Lavspent forsyning Hovedfordeling: Vurdert til å være i god stand 430 Lavspent forsyning Underfordelinger: Vurdert til å være i god stand, nyere fordelinger med effektbrytere 440 Lys Belysning: Vurdert til å være i normalt god stand. Målt LUX i oppholdsrom; 500 lux Resepsjon; 500 lux Garderober; 110 lux Ingen tiltak - vanlig vedlikehold 4.1, Ingen tiltak - vanlig vedlikehold 4.3, Ingen tiltak - vanlig vedlikehold. Verdier ligger innenfor lyskulturs krav Nødlysutstyr Det er ikke montert nødlysutstyr. Nødlysutstyr monteres Elvarme Oppvarming av rom med panelovner og varmekabler. I oppholdsrom Panelovn monteres i oppholdsrom brukes frittstående oljeovn som "ekstra" oppvarming Elvarme Komfyr i ansattedel er gammel og moden for utskifting Ny komfyr Elvarme Nytt varmeanlegg i gulv garderober og dusjområder. Her kan bemerkes at pumpe stopper ofte og må resettes. I følge brukere er det innenfor garantitid (3 år gammel) Ref Oras Følges opp med leverandør Elvarme Frittstående ovn brukes på kontor for oppvarming vinterstid Ny panelovn installeres Reservekraft Ikke aktuelt Snittverdi pr registrering 1,1 6,6 2,44 88 SUM ELEKTRO NETTO Tele og automatisering 510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Det er et dataanlegg i anlegget, kablet og trådløst nett. Det er og Informasjon montert eget alarmanlegg. Imidlertid er det ikke montert eget 4.7 brannalarmanlegg 520 Integrert kommunikasjon Ikke aktuelt 530 Telefoni og personsøking Ikke aktuelt Side 6 av 10

30 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 540 Alarm- og signalsystemer Ikke aktuelt 542 Brannalarm Ingen brannalarm installert Nytt brannalarmanlegg installeres Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Innbruddsalarm type Niscayah koblet opp mot Securitas Ingen tiltak, vanlig vedlikehold Pasientsignal Ikke aktuelt 545 Uranlegg og tidsregistrering Ikke aktuelt 549 Andre deler for alarm og signal Ikke aktuelt 550 Lyd- og bildesystemer Ikke aktuelt 560 Automatisering Celsius SD anlegg for styring av varmeanlegg m.m. Ingen tiltak, vanlig vedlikehold Instrumentering Ikke aktuelt Snittverdi pr registrering 1,3 5,7 2,33 65 SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO Andre installasjoner 610 Prefabrikkerte rom (kjølerom, fryserom, baderom etc) Ikke aktuelt 620 Person og varetransport Heis ny i kapasitet 400 kg Ingen tiltak, vanlig kontroll Transportanlegg for småvarer Ikke aktuelt 640 Sceneteknisk utstyr Ikke aktuelt 650 Avfall og støvsuging Herunder utstyr for oppsamling/ behandling av avfall, sentrastøvsuger, pneumatisk søppeltransport mv Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) 660 Fastmontert spesialutrustning for Ikke aktuelt virksomhet(storkjøkken) 670 Løs spesialutrustning for virksomhet Ikke aktuelt 690 Andre tekniske installasjoner Ikke aktuelt Snittverdi pr registrering 1,0 7,0 2,00 6 SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO Utendørs 700 Utendørs generelt Utendørs område består av badefasiliteter, pumpehus med stupetårn over, utendørs garderobeskur, hovedbasseng, barnebasseng, heisbygning og kaianlegg m/ stige fra vannet. 710 Bearbeidet terreng Ikke relevant 720 Utendørs konstruksjoner Pumpehus Oppført med vegger og overliggende dekke av betong. Fasade er trekledt. Bygningen er av nyere dato, og overflater med gode kvaliteter. Vedlikehold av utvendige overflater medtas i respektive poster under 2.23 hovedbygning i kap Utendørs konstruksjoner Stupetårn Oppført i trevirke på topp av pumpehus. Tretrapp fører opp til 2 etasje med stupeplattformer. Dører av tre som låses fra innside. Nyere oppføringsdato, overflater med gode kvaliteter. Vedlikehold av utvendige overflater medtas i respektive poster under hovedbygning i kap Utendørs konstruksjoner Utendørs skifteboder Skur av tre satt opp langs kai, vest på tomten. Skurene er værutsatte, og viser tegn til slitasje. Bærende tresøyler viser tegn til middels utviklede råteskader og bør skiftes ut innen 6 år. Taktekking med innfesting til renner skiftes innen 6 år. RS. Renovering av tak og søyler Side 7 av 10

31 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 720 Utendørs konstruksjoner Heishus Fokus på bruk av uorganiske materialer, heving og fuging av nedre kant Nyere oppføringsdato. Huset inneholder HC-heis for trinnfri adgang til dørforing. svømmeanlegget. Overflater fremstår med gode kvaliteter. Det er tegn til vannlekkasje langs yttervegg og ved nedre inngangsdør. Dette kan føre til fuktskader på organiske materialer. Vedlikehold av utvendige overflater medtas i sine respektive poster under hovedbygning i kap 2. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Støttemurer og andre murer Ikke relevant. 722 Trapper, balkonger mm Utvendig betongtrapp på terreng, inngangsparti til vei. Trappen er i Årlig fjerning av begroing. tilfredsstillende stand, uten tegn til korrosjon eller oppsprekking Driftsmessig tiltak, kostnad er ikke inkludert i kalkyle Trapper, balkonger mm Utvendig trapp er oppført i betong fra kai til barnebassenget. Trappen Merking av trappekanter på utvendig betongtrapp ved barnebasseng er i tilfredsstillende stand, men gul merking av trappetrinn er noe slitt Trapper, balkonger mm Balkong i midtre del Se 230 Yttervegger lang sikt. Fremstår i dag som i ok stand, med noe slitasje. Kostnad medtatt under bygningsdel 230 Yttervegger lang sikt Frittstående skjermtak, leskur mv Ikke relevant 724 Svømmebassenger mv. Svømmebasseng Informasjon Utvendig svømmebasseng. Ikke inspisert i detalj, overdekket av 7.07 pressenning. Dimensjon er omtrent 25x8 m, dybde er ikke inspisert. Drift opplyser at basseng ble nylig renovert i Svømmebassenger mv. Barnebasseng Rund form, diameter omtrent 6 m. Dybde omtrent fra 0,1-0,3 m. Overflater fremstår med gode kvaliteter. 725 Gjerder, porter og bommer Nettingsgjerde med stolper av støpejern langs hele tomtens omkrets. Lengde er beregnet til 230 løpemeter. Ikke inspisert i detalj, men fremstår i god stand. Skiftes ut ved endt levetid, anslått til år Informasjon Utskifting av skadede deler og kontroll av kvalitet Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Gjerder, porter og bommer Metallgjerde langs framkant kaidekke mot sjøen. Ikke inspisert i detalj, Informasjon 7.1 men fremstår med gode kvaliteter. Lengde omtrent 80 m. 726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner Ikke relevant 727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner Ikke relevant 730 Utendørs røranlegg Sjøvarmepumpe på ca 30 meters dyp forsyner sjøbadet med termisk energi. Det har hittil ikke vært problemer med groe på kollektor men den skal undersøkes av dykkere i forbindelse med feil på varmepumpe. Se punkt Utendørs røranlegg På befaringsdagen var det mye overvann som rant ned trappen mot sjøbadet. Siden sjøbadet ikke er åpent om vinteren er ikke dette nødvendigvis et problem. Behovet for gjennomgang av VA-plan for området bør vurderes. Kostnad er ikke medregnet i kalkyle grunnet driftsmessig tiltak. Ingen tiltak utover vanlig vedlikehold. Kostnad er ikke medregnet i kalkyle på grunn av driftsmessig tiltak. Gjennomgang av VA-plan Utendørs elkraft Belysning utendørs vurdert til ok Ingen tiltak, vanlig vedlikehold Utendørs tele og automatisering (min 1m fra veggliv) Ikke aktuelt 760 Veier og plasser Ikke relevant 770 Parker og hager Gressareal på overside av barnebasseng stelles av driftspersonell. Informasjon 780 Utendørs infrastuktur Kloakkpumpestasjon for spillvann er av nyere dato men er ikke inspisert. Driftspersonell opplyser at den fungerer fint. Tiltaksår for utskiftning av pumpe er satt til 2024 Utskiftning av pumpe etter endt teknisk levetid Snittverdi pr registrering 1,3 7,5 2,11 80 SUM UTENDØRS NETTO Dokumentasjon - rapporter - HMS 901 FDV-dokumentasjon FDV-dokumentasjon for Sjøbadet oppbevares i permer på huset og inneholder den dokumentasjonen som er nødvendig for god drift og vedlikehold. 902 Fagrapport bygningsvern kulturminne Bygningen er listet med SEFRAK-status. Tiltak som endrer bygningens uttrykk bør kontrolleres med riksantikvarisk avdeling. 903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming Publikumsfasiliteter er utstyrt med HCWC. Heis og trinnfri adgang til basseng med stolheis. Generelt god universell utforming. 904 Fleksibilitet Hovedbygningen har store rom i garderobedelen. Fleksibiliteten er middels god, med mulighet for å endre rominndeling. Ingen tiltak. Informasjon Informasjon Informasjon Side 8 av 10

32 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 905 Arealbruk Arealer nyttes generelt iht tiltenkt formål. 2.-etasjes bruk er noe uklar, Informasjon men fungerer som leilighet, garderobe og oppholdsværelse for de ansatte. Det forekommer ikke fremleie ifm overnatting eller tilsvarende. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto Vedlikeholdskostnad kostnad potensiale Utviklings- off. tilskudd TOTALT (V+U) (V) (U) (av U) 906 Sertifiseringer Driftspersonell eller forvalter opplyser ikke om kjennskap til Informasjon sertifiseringer 910 ENØK generelt 911 Enøkrapport Notat om enkel enøkvurdering er vedlagt rapporten. Anbefalte ENØKtiltak inkluderer omprogrammering av SD-anlegg til behovsstyrt Omprogrammering av SD-anlegg til behovsstyrt ventilasjon, og etablering av et energioppfølgingssystem (EOS) ventilasjon, og etablering av et energioppfølgingssystem (EOS) 2 8 Kostnad er ikke medtatt i kalkyle, men veiledende kostnad er gitt i vedlagt rapport. 912 Energiattest/ Energimerking Ikke relevant grunnet BRA<1000m 2. Ingen tiltak 913 Energivurdering av tekniske anlegg Energivurdering av tekniske anlegg utføres av Claverion. Det ble registrert flere tiltak som kan forbedre anleggets energieffektivitet. Vennligst se sluttrapport for tiltak, eller vedlagt rapport fra energivurderingen. Ingen tiltak 920 Helsemessige forhold-generelt 921 Arbeidsmiljø Sjøvann til bassenger tilsettes klor og svovelsyre for redusere bakterieveksten og gjenopprette ønsket ph-verdi. Svovelsyre i flytende form oppbevares åpent på dunker i teknisk rom. Der finnes det også en øyedusj i tilfelle uhell som fører til at svovelsyre kommer i kontakt med øyne. Det bør vurderes om dette er tilstrekkelig eller om arbeidet krever bedrede sikkerhetsrutiner. Konstnad er ikke tatt med i kalkyle da dette regnes som et driftsmessig tiltak. 922 Renholdsplan/ kvalitetsnorm Det foreligger og benyttes planer for daglig og temporært renhold iht. kvalitetsmål for BK. Driftspersonell har ingen bemerkninger rundt ufordringer, renholdsvennlighet eller kapasitet. Ekstra kursing og fokus på rutiner for alle som har kontakt med farlige stoffer. Ingen tiltak Bade- og svømmeanlegg Det foreligger ingen fagrapport vedr. tilstand bade- og svømmeanlegg. Informasjon Bassengets nylige renovering tilsier at tilstanden er god, og en utforming av rapport anses ikke som nødvendig per dags dato Separat vannforsyning Offentlig vannforsyning. Ingen tiltak Mugg/sopp/råte/ fukt Det foreligger ikke fagrapport. Fuktmåler ble benyttet under befaring. Det ble avdekket ikke noen fuktproblemer ved stikkmåling i strategiske områder. Tilfeller av fukt er vannlekkasje fra tak over kjøkken i 2.etasje, og under utvendig dør heishus. Noe råte på utvendig garderobeskur, medtatt under kapittel 7 Utendørs konstruksjoner. Ingen tiltak Skadedyr Det har tidligere forekommet rotter på sjøbadet, men etter rehabiliteringen i 2008 har dette gitt seg. Driftspersonell opplyser om gode rutiner for daglig opprydning av uteområder og fjerning av eventuelle matrester og søppel. Kostnad er ikke medregnet i kalkyle grunnet driftsmessig tiltak Legionella Dokumentert legionellaspyling før og etter hver sesong. Legionellaspylingen settes i gang manuelt via SD-anlegg og består av gjennomspyling ved 70 C i ti minutter. Dame og herregarderoben gjennomspyles hver for seg. Kloring av dusjhoder før og etter hver sesong er innarbeidet i driftsrutiner men ikke dokumentert. Kostnad er ikke medtatt grunnet driftstiltak Asbest Det foreligger kartleggingsrapport av Walter C. Wedberg rev 2 (2003). Sjøbadet er funnet under kategorien "ingen eller ubetydelige forekomster av asbest". Befaringen avdekket ikke tilfeller av asbestholdige materialer. 928 Termisk miljø Driftspersonell er godt fornøyd med det termiske miljøet i Sjøbadet. I driftstiden holdes dører og vinduer åpne på varme dager for kjøling. Ingen tiltak utover oppfølging av eksisterende rutiner. Ingen tiltak utover Sjøbadets vanlige kontroller og gjennomspylinger. Skriftlig dokumentering av klorbehandling av dusjhoder. Ingen tiltak Ingen tiltak Side 9 av 10

33 Bilde nr Hjemmel Nordnes Sjøbad BYGNINGSDEL Tilstandbeskrivelse Tiltak 929 Aktinisk mijø Lux-målinger er utført, se bygningsdel 440 Belysning. Tiltak er ikke Ingen tiltak. nødvendig. Generell visuell inspeksjon viser gode lysforhold i øvrige rom i bygningen Radon Det foreligger ikke rapport på radonmåling. Ansatte oppholder i Vurdere kartlegging av radon mot behov. bygningen seg over lengre tid under åpningstidene, og det anbefales at måling av radon utføres Skoldefare Skoldefare i forbindelse med dusjer har vært et tema. Vanligvis forblandes vannet til en sikker temperatur før det når dusjene, men på grunn av for liten kapasitet på varmtvannet hender det at dette overstyres manuelt av driftspersonell. Dersom tilbakestilling av forblandingen blir glemt kan det medføre skoldingsfare. Denne praksisen utgjør et sårbart system som krever stor forsiktighet av driftspersonellet. 940 Miljømessige forhold-generelt Det foreligger ikke egen avfallsplan. Det er ikke registrert vinduer med PCB-innhold. Aktsomhetsplan viser at sjøbadet ligger på byjord - med påfølgende aktsomhetskategori nivå 1 - høy sannsynlighet for forurensning. Tiltaksplan kreves. Noe miljøgifter antas å kunne forekomme i gulvbelegg, flislim og maling ect. Miljøkartlegging bør utføres før en større innvendig rehabilitering. For tiltak se punkt 310. Miljøkartlegging og passende sanering utføres ved eventuell riving av bygnignsdeler. TG KT KG S R Score År Kalkyle netto TOTALT (V+U) Vedlikeholdskostnad (V) Utviklingskostnad (U) off. tilskudd potensiale (av U) Sikkerhetsmessige forhold-generelt 961 Branntekniske forhold Det foreligger ikke fagrapport vedr. brannteknsike forhold/tilstand. Forvalter opplyser om at dette kan eksistere i arkivet. Mottatt tegning tyder på at det er gjort en gjennomgang ved renovering i Det er mottatt sjekklister for kontroll av slukkemateriell. Kostnad ikke medregnet - organisatorisk tiltak. 964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det foreligger ikke fagrapport vedr. tilstand på badeheis eller HCWCheis, men heiskontroll er utført og dokumentert. 967 Ras- og flomsikring Det foreligger ikke rapport vedr. vurdering av risiko for ras og flom. Bygningens plassering antyder at en slik utredning ikke er hensiktsmessig. Organisering/ lokalisering av brannteknisk vurdering av forvalter. Ingen tiltak. Ingen tiltak Snittverdi pr registrering 1,3 8,1 3,80 98 SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto SNITTVERDI RISIKO TOTALT/ TOTAL SCORE 1,3 7,6 2, Side 10 av 10

34 5 NORDNES SJØBAD. Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Etat for bygg og eiendom Målestokk 1:500 Gnr/Bnr/Fnr: 165/514/0 Dato: Adresse: Nordnesparken / /515 2 Nordnesparken /514

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Saurlandsvegen 10, 3891 HØYDALSMO Gnr 21: Bnr 1 (fnr: 25) 0833 TOKKE KOMMUNE Eldre bygning som har vært aldersbolig. SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kvimarka 80 B, 4365 NÆRBØ Gnr 26: Bnr 949 (snr: 1) 1119 HÅ KOMMUNE Del av tomannsbolig m/carport SERTIFISERT TAKSTMANN Leif Bjørn Espeland Taktsmann MNTF Telefon:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Andel i Brøttet Borettslag Brøttet 76 3029 DRAMMEN Gnr. 117 Bnr. 141 Rekkehus Andelsnr: 35 SERTIFISERT TAKSTMANN Jahn-Otto

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046

KVELDE - ENEBOLIG. Romslig enebolig med dobbelt garasje. Prisantydning: 1.490.000,- SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 KVELDE - ENEBOLIG SVARTANGVEIEN 1079 P-rom/Bra: 119/133 Oppdrag: 60413046 Prisantydning: 1490000,- Romslig enebolig med dobbelt garasje DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SKOLEGATA 12 B 7504 STJØRDAL Gnr 99 Bnr 835 Kommune: 1714 STJØRDAL Befaringsdato: 10102014 Rapportdato: 15102014 RAPPORTANSVARLIG: Takst-Forum

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Selveierleilighet i rekke Jakslandveien 69 3440 RØYKEN Gnr. 14 Bnr. 320 Seksj.nr. 32 Eierbrøk: 76/3350 SERTIFISERT TAKSTMANN

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling - verdi- og lånetakst. Gate 5 97 6700 MÅLØY OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Gate 5 97 6700 MÅLØY Gnr 117 Bnr 155 Kommune: 1439 VÅGSØY Befaringsdato: 12112014 Rapportdato: 16012015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO

RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO RAVNÅSVEIEN 45 F OSLO 4-roms andelsleilighet med stor terrasse og garasje Oppussingsbehov Prisantydning: 1 650 000,- Andel leilighet BTA: 113 m² / P-rom: 97 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER MED KONTAKTINFO/ANSVARLIG

Detaljer