Fluberg prestegård Rehabilitering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fluberg prestegård Rehabilitering"

Transkript

1 Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering KONKURRANSEGRUNNLAG for DELT TOTALENTREPRISE BOK 0 Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon

2 Innholdsfortegnelse: 1. Generelt Tilbudsinnbydelse Adresseliste Orientering om arbeidene Tilbudets forutsetninger Tilbudsbestemmelser Kontraktsbestemmelser Tilbudsskjema Prosjektering etter tilbudsfasen Byggeledelse Forhold til offentlige myndigheter Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Kvalitetssikring Rent bygg Grønt bygg FDV-instrukser Diverse Tegnings- og skjemaliste Vedleggsliste 2

3 1.01. TILBUDSINNBYDELSE Opplyningsvesenets Fond inviterer til å gi tilbud på totalentreprise i forbindelse med rehabilitering av nordre del av prestebolig, Fluberg prestegård. Tilbud skal gis på grunnlag av bestemmelser, beskrivelse og tegninger i dette tilbudsgrunnlaget og funksjonsbeskrivelser med vedlegg, samt etter NS 8407:2011, "Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser". Tilbudet skal gis på eget tilbudsbrev gjeldende for entreprisen tilbudet gjelder for innen fagene Bygg-/tømrerarbeider, Malerarbeider, Rørleggerarbeider og Elektroarbeider. Tilbudet skal inneholde eller vedlegges alle opplysninger og spesifikasjoner, samt evt. beskrivelser og tegninger som angitt i tilbudsgrunnlaget. Byggestart er planlagt 15. februar Ferdigstillelse av alle arbeider er satt til innen utgangen av juni Tilbyder plikter å besiktige byggeplassen og gjøre seg kjent med alle forhold som kan influere på arbeidet og prisgivingen. Det avholdes tilbudsbefaring onsdag kl , med frammøte ved Fluberg prestegård, våningshuset. Tilbudet skal være levert til, mottatt per post eller mottatt per e-post til: RAM arkitektur as Elvegata Lillehammer senest onsdag 1.februar 2012, kl Tilbudene skal merkes: "Opplysningsvesenets Fond, Fluberg prestegård. Entreprise Tilbudsåpningen vil skje lukket, uten at noen av tilbyderne har anledning til å være til stede. Byggherren forbeholder seg retten til å forkaste samtlige tilbud uten nærmere begrunnelse. Lillehammer, COWI A/S Ivar Øvre Torstein Homb 3

4 1.02. ADRESSELISTE Byggherre: Opplysningsvesenets Fond Postboks 535 Sentrum 0105 OSLO Kontaktperson: Gunnar Birkeland Telefon: Mobil: E-post: Arkitekt: RAM arkitektur as Elvegata Lillehammer Kontaktperson: Ingebjørg Felde Telefon: Mobil: E-post: Byggeleder: Øyvind Johansen Norsk Bygningsvern Telefon: E-post: 4

5 1.03. ORIENTERING OM ARBEIDENE ENTREPRISER. Det legges opp til delte entrepriser for fagene bygg-/tømrerarbeider, malerarbeider, rørleggerarbeider og elektroarbeider. Hovedbedrift blir entreprenør innen faget bygg- /tømrerarbeider som vil bli pålagt koordineringsansvaret for framdrift, overordnet SHA ansvar og ansvaret for rigg- og drift av byggeplassen i gjennomføringsfasen. Ved valg av entreprenør vil kompetanse og erfaring med restaurering av vernede/freda bygninger / referanseprosjekter bli særlig vektlagt. Det vil også bli særlig vektlagt at fagpersonen med daglig ansvar på byggeplassen har nødvendig kompetanse og erfaring med restaurering av vernede/freda bygninger PLANLAGTE ARBEIDER. Våningshuset på Fluberg prestegård er bygd på slutten av 1700-tallet. Den ble rehabilitert og bygd om noe midt på 1800-tallet og i nyere tid er den bygd om og rehabilitert flere ganger, bl.a. med nye våtrom. Bygningen er fredet etter vedtak av 24.august Det tillates ingen inngrep i fredede kulturminner uten tillatelse fra vedkommende myndighet, i dette tilfellet Fylkeskonservatoren i Oppland. Det forutsettes derfor at alle arbeider som utføres gjøres i tett samarbeid med Fylkeskonservatoren, og det blir entreprenørene i samarbeid med byggeleder og rådgivende firma, som får ansvar for å fremskaffe nødvendige godkjenninger og dokumentasjon som kreves for å gjennomføre prosjektet. Det er sendt inn søknad til Fylkeskonservatoren for arbeidene, søknaden er under behandling, men behov for enkelte endringer av løsningen gjør at tillatelsen til tiltaket ikke vil bli gitt før i begynnelsen av januar Det er gjort en helhetlig vurdering av bruk av hele bygningen. Hele bygningen har ikke vært i bruk de siste årene, da det totale arealet er for stort for daglig bruk for en prest/prestefamilie. Det er planlagt innvendig rehabilitering i 3 byggetrinn. Denne utlysningen utgjør 1. byggetrinn. 1. byggetrinn innebærer istandsetting av bolig for prest / prestefamilie. Resten av bygningen er tenkt rehabilitert i byggetrinn 2 og 3. Følgende tiltak ønskes gjennomført: Rehabilitering av presteboligen: Omfatter rehabilitering av den nordlige delen av bygningen, begge hovedetasjene, som komplett prestebolig. Det skal etableres ny inngang til boligen i eksisterende uisolert tilbygg mot nord. Her bygges nye, isolerte konstruksjoner med ny garderobe og vaskerom i 1.etasje og soverom i 2.etasje.Det skal også bygges ny trapp mellom 1. og 2.etasje over eksisterende kjellertrapp. Den søndre delen av bygningen vil bli rehabilitert seinere, i byggetrinn 2 og 3. Vinduer og dører skal ikke skiftes, men utforinger og belistning vurderes erstattet av tilsvarende, dersom nødvendig. Dette må vurderes i samråd med Fylkeskonservatoren. Kjøkken: Kjøkkeninnredning skiftes komplett. Våtrom: Det skal etableres 2 nye bad, i 1. og i 2. etasje, i eksisterende tilbygg mot nord. Det er generelt ønskelig å tilbakeføre til eldre panel og tregolv som er avdekket bak nåværende platekledning og under golv. Dette må vurderes underveis når det avdekkes. 5

6 Tilleggsisolasjon Boligen er per i dag ikke tilstrekkelig isolert. Det er ikke mulig å opprettholde tilfredstillende innetemperatur vinterstid og det har vært gjentatte problemer med at vannet fryser. Det skal derfor isoleres forskriftsmessig i etasjeskilleren mot loftet og tilsvarende mot kjelleren. I ytterveggene må muligheten for tilleggsisolasjon vurderes når nåværende platekledning er fjernet. Isolasjonsbehov må vurderes opp mot vernehensyn (freda bygning/antikvarisk verdi) og bygningsteknisk metode. Eksisterende bad i 2.etasje må totalrenoveres og tilleggsisoleres fullverdig i vegger, tak og golv. Tilbakeføring til opprinnelige overflater og farger. Det er avdekket opprinnelig malt panelkledning bak nåværende platekledning og panel, samt opprinnelig malt tregolv under nåværende golv. Det foreligger fargeanalyser. Det er ønskelig å tilbakeføre til opprinnelige overflater og maling/farger i størst mulig grad, men dette må vurderes underveis, ut fra vernehensyn/ antikvarisk verdi, snekkerfaglige hensyn, økonomi og arbeidsomfang. Eksisterende tilbygg mot nord: Eksisterende tilbygg med kjøkkeninngang mot nord er uisolert og i dårlig forfatning. Det er setninger i grunnen og dermed nødvendig å etablere ny fundamentering. Det regnes med at denne delen må demonteres, lagres og bygges opp på nytt, i henhold til antikvarisk byggepraksis. I denne delen skal det etableres ny, funksjonell inngang til presteboligen, inklusive vaskerom / toalett. Dokumentasjon Byggeprosessen og alle inngrep skal dokumenteres med foto og kommentarer. Varmeanlegg, vannbåren varme: Det er allerede bestilt utført komplett varmepumpeanlegg med jordvarme, ferdig framført og montert i kjelleren. I forbindelse med byggearbeidene skal det imidlertid legges vannbåren varme i alle rom. Varmeelementene vil hovedsakelig være veggmonterte radiatorer, med unntak av i våtrom og i inngang/garderobe. Det skal vurderes vannrør i golvet i 1.etasje dersom eksisterende golvoverflater beholdes. Rivearbeider: Eksisterende platekledning eller panel på vegger skal fjernes KONSTRUKSJONER OG MATERIALBRUK. Bærende konstruksjoner som berøres: - Eksisterende tilbygg mot nord demonteres og remonteres, inklusive ny fundamentering og golvkonstruksjon. - Hulltaking for ny trapp mellom 1. og 2.etasje. Over eksisterende kjellertrapp. Utveksling. 6

7 Bygningens status som kulturminne og fredet objekt stiller strenge krav til valg av materialer og montering. Alle valg av materialer må påregnes å bli forlangt framlagt for Fylkeskonservatoren for godkjenning. Det skal kun benyttes materialer med samme kvalitet som opprinnelig og med utførelse som originalt. Unntak er våtrom. Det skal føres kontroll over alle materialer slik at det til enhver tid er sikret at byggherren får de forutsatte produkter TOMT/UTOMHUSANLEGG. Arbeider i grunnen: Ny fundamentering og golv på grunnen ved gjenoppbygging av eksisterende tilbygg mot nord. Grusing av adkomstvei fra parkeringsplass/planlagt ny garasje til ny inngang. Sår i bakken rundt bygningen etter stillas eller som følge av arbeidene skal føres tilbake til opprinnelig stand ved isåing, oppgrusing eller lignende TEKNISKE ANLEGG. Det legges spesiell vekt på energi, miljø- og driftsmessige gode løsninger for det tekniske anlegget. Samtlige komponenter skal merkes før overtagelse. All oppvarming skal skje ved vannbåren varme, med mulighet for sone- og tidsstyring for de enkelte rommene. Det skal legges opp komplett ny strømforsyning fra hovedinntak. Alle føringer og inntak skal ivaretas av entreprenøren. Effektbehov må beregnes. Eksisterende røranlegg er av ny dato. Det skal vurderes gjenbruk av eksisterende og nødvendige nye røropplegg og supplering av eksisterende i eksisterende kjøkken samt bad. Ett nytt vaskerom/toalett etableres TILBUDETS FORUTSETNINGER Tilbudet skal omfatte nødvendig prosjektering og utførelse fram til ferdigstillelse og overtakelse av anlegg. Tilbudet skal baseres på vedlagte tegninger, rombehandlingsskjemaer og funksjonsbeskrivelser. Dimensjoner vist på tegninger er kun retningsgivende. Ved overlevering skal det utarbeides komplette drift- og vedlikeholdsinstrukser for bygget, liste over materialer og utstyr, leverandører etc. (FDV). 7

8 Entreprenøren skal være ansvarlig for alle konsekvenser av byggearbeidet og for at de ferdige arbeider tilfredsstiller alle gitte funksjonskrav og forutsetninger, statlige bestemmelser, forskrifter, vedtekter og gjeldende standarder. Alle nødvendige arbeider og materiell som ikke er spesielt beskrevet/tegnet, men som kreves for å oppnå forskriftsmessig og komplette funksjonsdyktige løsninger, skal inkluderes, selv om disse ikke er vist eller beskrevet under alle faggruppene. Entreprenøren skal kunne dokumentere sine prosjektadministrative rutiner samt organisering og utførelse av egen kvalitetskontroll. Alle rutiner skal godkjennes av byggherren. Entreprenøren skal besiktige byggeplassen og gjøre seg kjent med alle forhold som kan influere på arbeidet og prisgivingen. Det må påregnes endringer og vurdering av metode for utførelse som følge av forutsetningen at bygningen er fredet. Framdrift: Det tas sikte på å kontrahere arbeidene primo februar 2012 med umiddelbar oppstart. Arbeidene skal da gjennomføres slik at de kan ferdigstilles innen 01. juli Det skal utarbeides framdriftsplan for prosjektering og utførelse, og planen skal godkjennes av byggherren TILBUDSBESTEMMELSER. Tilbudet skal omfatte alle leveranser slik det går fram av konkurransegrunnlaget, beskrivelser og øvrige opplysninger. Det påhviler tilbyderen å undersøke alle forhold som kan ha innvirkning på gjennomføringen av arbeidene, og prise dette. Dette gjelder bl.a. tilstandsvurdering eksisterende konstruksjoner, trafikale forhold, adkomster, rør og kabler i grunnen. Det vil ikke bli gitt noen form for kompensasjon for forhold som skyldes mangelfull rekognosering. Tilbudet skal gis på "Tilbudsskjema" i funksjonsbeskrivelsen. Samtlige poster skal utfylles. Alle evt. forbehold, spesifikasjoner og beskriveleser skal gis i- eller vedlegges eget forpliktende tilbudsbrev. Kommentarer i beskrivelse eller andre tilbudsdokumenter gjelder ikke. Tilbudet skal være bindende 90 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. Tilbudsprotokoll vil bli utsendt. Byggherren forbeholder seg retten til å anta det tilbudet han finner mest fordelaktig eller å forkaste samtlige tilbud. 8

9 Byggherren forbeholder seg retten til å føre forhandlinger med tilbyderne om endringer i utførelse av arbeidet, arbeidsomfang eller leveransetid. Byggherren forbeholder seg retten til å godkjenne underentreprenører. Tilbudet er ikke akseptert før Byggherren har gitt skriftlig melding om dette til tilbyderen. Det blir ikke betalt noen form for godtgjørelse for tilbydernes arbeid og kostnader i forbindelse med tilbudsgivingen KONTRAKTSBESTEMMELSER. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER: NS 8407:2011, gjelder med følgende endringer: Pkt. 7.3: Byggherrens sikkerhetsstillelse Endres til: Byggherren stiller ikke sikkerhet for oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser Pkt. 22.5: Nærmere fastleggelse av byggherrens medvirkningsplikt. Endres til: Totalentreprenøren vil ikke motta mer materiale fra byggherren enn det som følger tilbudsmateriellet. Pkt. 24.1: Byggherrens risiko Punktet utgår i sin helhet, som følge av pkt Pkt. 26.2: Indeksregulering Endres til: Kontraktssummen indeksreguleres ikke TILBUDSSKJEMA. Tilbud skal avgis på fastsatt skjema i funksjonsbeskrivelsen. Navn på eventuelle underentreprenører som er valgt skal oppgis i eget vedlegg. 9

10 1.08. PROSJEKTERING ETTER TILBUDSFASEN Byggherren ønsker at RAM Arkitektur AS skal forestå all videre arkitekturprosjekteringen, direkte for byggherren. Totalentreprenøren overtar teknisk, økonomisk og fremdriftsmessig ansvar, samt at avtalen med arkitekt og konsulenter dekker all nødvendig bistand. I kostnadssammendraget oppgir totalentreprenøren sitt påslag for ansvar og risiko m.v. Entreprenøren skal bidra til valg av metode for utførelse, detaljering og materialbruk i forbindelse med restaureringen og tilbakeføring til opprinnelige overflater. Det skal være jevnlige byggemøter og befaring på byggeplassen sammen med byggeleder,. arkitekt og evt annen rådgiver. Tilbyder skal inkludere nødvendige planleggings- og prosjekteringskostnader i sitt tilbud. Dersom det i byggetiden ønskes innhentet tilbud på alternative utførelser/leveranser, skal dette gjøres i samarbeid mellom byggherre og entreprenør. Entreprenørens godtgjørelse skal være en på forhånd avtalt påslagsprosent, og denne skal oppgis. Generelt stilles det krav til at byggherren skal godkjenne entreprenørens løsninger. Ved overlevering skal entreprenøren overlevere komplette "as-built" tegninger av bygget, samt nødvendige instrukser, bruksanvisninger og leverandørliste (FDV) Byggherrens adgang til kontroll av prosjekteringen. Byggherren skal ha adgang til kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, beregninger og beskrivelser som evt. utarbeides. Prosjektansvarlig arkitekt og byggeleder skal være til stede på/innkalles til byggemøter (jfr. NS 8407:2011 kap. 4). Totalentreprenøren oppgir evt. andre rådgivere som er forutsatt benyttes i tilbudet BYGGELEDELSE Byggherren har engasjert egen byggeleder til å ivareta kontroll av byggearbeidet. Dette engasjementet reduserer ikke entreprenørens ansvar for egenkontroll FORHOLD TIL OFFENTLIGE MYNDIGHETER Våningshuset på prestegarden er fredet etter vedtak av 24.august Det tillates ingen inngrep i fredede kulturminner uten tillatelse fra vedkommende myndighet, i dette tilfellet Fylkeskonservatoren i Oppland. Det forutsettes derfor at alle arbeider som utføres gjøres i tett samarbeid med Fylkeskonservatoren, og det blir entreprenørene i samarbeid med byggeleder og rådgivende firma, som får ansvar for å fremskaffe nødvendige godkjenninger og dokumentasjon som kreves for å gjennomføre prosjektet. 10

11 Det er kun våtrommene som er søknadspliktige i henhold til Plan og bygningsloven. Ansvarsrett for utførelse av bygningsmessige arbeider og rørarbeider i forbindelse med disse rommene skal være inkludert i tilbudet. Entreprenørene skal være ansvarshavende for innhenting av nødvendige godkjenninger, og for at arbeidene utføres i samråd med ansvarlige myndigheter. Hovedentreprenøren forestår nødvendig melding og oppfølging mot Arbeidstilsynet. Hovedentreprenøren skal være ansvarshavende i hht. Plan- og Bygningsloven SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) 11.1 Generelt Som hovedregel gjelder de offentlige krav. Alle arbeidene i forbindelse med denne byggesaken skal gjennomføres i samsvar med: "Forskrift om sikkerhet, helse og miljø på bygge- eller arbeidsplasser" ("Byggherreforskriften"), med dato , gjeldende fra SHA-plan for prosjekterings- og gjennomføringsfasen skal utarbeides. Alle entreprenører skal ved all planlegging, organisering og gjennomføring av sine arbeider være ansvarlig for å oppfylle alle gjeldende krav, samt byggherrens målsetting i forbindelse med helse, miljø og sikkerhet på byggeplassen (SHA). Entreprenørene skal videre følge de retningslinjer, rutiner og prosedyrer som pålegges av SHA-koordinator, og framskaffe og forelegge den dokumentasjon som forlanges. Byggherrens overordnede målsetting for helse, miljø og sikkerhet vil være: spare liv redusere skader og personlige lidelser redusere sykefraværet og tilrettelegge for godt arbeidsmiljø på byggeplassen verne verdier ta vare på miljøet både i og rundt anlegget spare kostnader oppnå en triveligere arbeidsplass for alle oppnå bedre kvalitet på sluttproduktet For å oppnå best mulig resultat, er det viktig at alle involverte parter er positivt innstilt til å ivareta sin del av oppgaven. Hovedbedriften får hovedansvaret for SHA både for egne arbeider og side- og underentreprenørers arbeider. Hovedentreprenøren skal tilrettelegge vernearbeidet i overensstemmelse med Arbeidstilsynets krav og byggherrens egne sikkerhetskrav. Tømrerentreprenør skal være Hovedbedrift i h.h.t. Arbeidsmiljølovens 15, og skal i tillegg ivareta rollen som SHA-koordinator i prosjekterings- og produksjonsfasen. Kfr. byggherreforskriften. 11

12 Opplegg for arbeidet og rapporteringssystem skal utarbeides av entreprenøren og godkjennes av byggherren. Organisering Byggherre er: Opplysningsvesenets Fond SHA-koordinator for prosjekteringsfasen er Ram Arkitektur AS v/ingebjørg Felde SHA-koordinator for og gjennomføringsfasen vil bli Totalentreprenøren for bygg- /tømrerentreprisen. Entreprenører som har kontrakt med byggherren, skal ha en person som er ansvarlig for SHAsaker på byggeplassen. Navnet skal oppgis ved kontraktsinngåelse. Alle entreprenører og virksomheter skal etablere et internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet og prosedyrene som gjelder for byggeplassen. Totalentreprenøren for bygg-/tømrerentreprisen skal ha ansvaret som hovedbedrift i samsvar med arbeidsmiljøloven 2-2. Alle entreprenører har ansvaret for å inkludere egne underentreprenører og ansatte i SHAarbeidet. Byggherrens medvirkning og oppgaver Byggherre vil medvirke til at forholdene legges best mulig til rette slik at SHA-arbeidet på byggeplassen kan gjennomføres og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Det er utarbeidet SHA-plan for prosjekteringsfasen. Før oppstart skal byggentreprenøren utarbeide plan for gjennomføringsfasen, basert på planen for prosjekteringsfasen. Det er angitt en tidsramme for gjennomføringen av prosjektet. Hver entreprenør må selv beregne sin bemanning i henhold til angitt byggetid. SHA-koordinator (Hovedentreprenør) på byggeplassen, skal ivareta følgende oppgaver: foreta overordnet koordinering av oppgavene knyttet til byggherreforskriften kontrollere at alle entreprenørene utarbeider SHA-planer/sikkerhetsplaner i samsvar med byggherreforskriften og kontraktsgrunnlaget, og gjennomgå planene sammen med de respektive entreprenørene. organisere vernerunder påse at regler og rutiner som gjelder for byggeplassen for rydding og renhold, håndtering av helsefarlige stoffer og avfall, sikring av byggeplassen m.m. følges. koordinator kan ved behov innkalle entreprenørene til felles SHA-befaringer hvor entreprenørenes ledelse plikter å delta kontrollere at avvik blir behandlet. I kap. 01 Rigg og drift av byggeplass skal alle kostnader i forbindelse med SHA-arbeidet være inkludert. Som hovedregel gjelder de offentlige krav. 12

13 11.2 Koordinators oppgaver Koordinators oppgave går ut på å samordne kravene til SHA på ethvert stadium i prosjektet. Under prosjekteringsfasen er det hans oppgave å: kontrollere at SHA er samordnet med hensyn til de ulike arbeider/arbeidsfaser som skal utføres samtidig eller etter hverandre, samt den tid som er avsatt til utførelsen av disse arbeider/arbeidsfaser. utarbeide dokumentasjon tilpasset byggets eller anleggets karakteristika og som inneholder informasjon om forhold som har betydning for SHA ved eventuelle fremtidige arbeider. Under utførelsesfasen er det hans oppgave å: påse at det avgjøres hvilken av virksomhetene som er hovedbedrift. sørge for nødvendig tilpasninger i SHA-planen etter hvert som arbeidet går fremover og evt. endringer foretas. påse at arbeidsgivere etterlever SHA-planen. samordne kontrollen slik at arbeidsprosedyrene utføres i hht. lover/forskrifter. treffe nødvendige tiltak for å hindre uvedkommende adgang til bygge- og anleggsområdet Orientering om SHA-arbeidet til medarbeidere på bygget. Redegjørelse for SHA-tiltak skal slås opp på byggeplassen for å bidra til at alle følger opp sitt ansvar for at SHA-bestemmelsene overholdes. Redegjørelsen skal distribueres til alle som skal arbeide på byggeplassen. Ansvaret for oppslagene og distribusjon påhviler entreprenøren som totalentreprenør KVALITETSSIKRING Totalentreprenøren skal utarbeide kvalitetsplan for prosjektet, og planen skal forligge senest ved byggestart. Kvalitetsplanen skal omfatte egne og underentreprenørenes arbeider. Det skal dokumenteres at alle leveranser og materialer holder de spesifiserte kravene, at alle arbeider er korrekt utført, at alle feil og mangler blir rettet, og at avviksbehandlingen blir dokumentert, samt at ferdig produkt holder alle spesifiserte krav. Dokumentasjon skal framlegges senest ved overtagelse av bygget RENT BYGG Ferdig bygg skal ha et inneklima som ikke belastes med forurensninger fra byggeperioden, ren byggeprosess og rent bygg er derfor et viktig element i SHA-arbeidet for arbeidsmiljøet til de fremtidige brukerne. 13

14 Så langt det passer skal arbeidene skal gjennomføres etter "Rent bygg"-prinsippet, og anvisningene i siste utgave av "Rent, tørt bygg-håndboken" fra RIF skal følges. Samtlige entreprenører skal være ansvarlige for rydding og renhold etter egne arbeider, og det er totalentreprenøren som har det overordnede ansvaret for at "Rent bygg" blir gjennomført. Det forutsettes at entreprenørene har nødvendig kunnskap om begreper og målsettinger slik de framkommer i håndboken. Håndboken vil bli brukt som tolkningsgrunnlag ved eventuelle diskusjoner om kvalitetsnivået og arbeidsomfanget i entreprisen. Det er et overordnet mål at bygget ved overlevering skal holde avtalt kvalitet. Byggentreprenøren blir hovedansvarlig for byggrenholdet og alle aktivitetene med å organisere, tilrettelegge, koordinere og spesifisere krav og å gjennomføre nødvendige tiltak i byggeperioden. Opprydding skal skje etter hvert som arbeidene skrider frem, og i den utstrekning det forlanges av tiltakshaveren/byggeleder. Hver ukeslutt skal det foretas hovedopprydding av alt avfall. Dersom rydding ikke blir foretatt etter skriftlig ordre, vil det bli gjennomført av tiltakshaveren for entreprenørens regning. Tildelt riggområde for lagring etc. skal vedlikeholdes og ryddes av entreprenøren (inkl. evt. snørydding). Totalentreprenøren skal utarbeide riggplan som skal være godkjent av tiltakshaver før oppstart. Det presiseres at det hele tiden vil bli krevd en ryddig byggeplass. Byggentreprenøren utfører rengjøring etter følgende: Supplerende renhold fram til avsluttende rengjøring Tiltak for å motvirke spredning og deponering av støv Inspisere at kontraktsfestet plugging og forsegling av ventilasjonskanaler er utført og er intakt Støvsuge alle soner som skal forsegles, som himlinger, sjakter, kabelbruer og rørføringer Støvsuge alle golv og horisontale flater Forebygge renholdsarbeider, forhindre smuss/støv utenfra og inn i bygget, unngå unødig gjennomtrekk, plassere rister og matter foran innganger i rene soner Alle områder hvor det foregår arbeider Områder som er ferdige rengjøres og lukkes inntil avsluttende rengjøring Alt støv og smuss skal være fjernet fra himlinger, nedforinger, sjakter, rør, kabler og kanaler før forsegling og innbygging Iøynefallende smuss skal være fjernet fra golv og horisontale flater Partikler og avfall som kan skade utildekkede overflater skal være fjernet Støvsugere med mikrofilter. Kosting av tørt støv skal ikke forekomme! Fuktig mopping med syntetisk mopp Hyppighet Flis og støv fra sager: Hver dag med støvsuger/punktavsug Tett bygg fasen: En gang annenhver uke Innredningsfasen: En gang ukentlig Innreguleringsfasen: To ganger ukentlig Behovet for rengjøring vil variere etter behov, og må derfor ses i sammenheng med framdriftsplan og kvalitetsnivå. Kvalitetsnivå Kontrollplan, sjekklister og renholdsrapport legges ukentlig fram for godkjenning av byggeleder. 14

15 Renholdskvalitet ved overlevering Sluttrengjøring før overlevering All rengjøring skal utføres med de midler og metoder som er normalt, riktig, anbefalt eller foreskrevet for det enkelte objekt og etter renholdsklasse B, Normal under kap. 3 i Rent Bygghåndboken "GRØNT BYGG" Det legges stor vekt på at prosjektet skal gjennomføres som "Grønt" bygg. Dette følges opp bl. a. ved følgende tiltak: Avfallshåndtering Hovedentreprenørevil bli pålagt å utarbeide en plan for håndtering av avfall. Hovedbedriften har ansvaret for utplassering og tømming av avfallscontainere for egne- og alle øvrige entreprenørers behov. Brenning av materialer tillates ikke. Det skal være tilgjengelig avfallscontainere med ledig kapasitet. Det skal legges opp til kildesortering av bygningsrester, og det skal utarbeides egen avfallsplan i samarbeid med stedlig offentlig godkjent renovasjonsselskap og i henhold til kommunens retningslinjer. Avfall og skrap fjernes omgående fra byggeplassen. Farlig avfall/skrap skal håndteres etter egne prosedyrer. Materialvalg For materialer til overflater er det lagt vekt på så vel materialenes miljøegenskaper og betydning, som på renholdsvennlighet. På denne måten reduseres risikoen for helseproblemer og sykefravær, samtidig som renholdskostnadene reduseres. Miljøverndepartementets forskrifter som begrenser/forbyr bruk av bygningsmaterialer med innhold av klorfluorkarboner (KFK) og halon er fulgt i beskrivelsene og skal følges opp av entreprenørene FDV-INSTRUKSER Totalentreprenøren skal utarbeide komplette drifts- og vedlikeholdsinstrukser for alle bygningsmessige komponenter og tekniske installasjoner. Dokumentasjonen skal inneholde en fullstendig oversikt over leverandører og produkter som er benyttet i prosjektet. Det skal leveres to mapper for hvert fag, og mappene skal i tillegg til all nødvendig dokumentasjon, også inneholde "som bygget"-tegninger så langt det passer. Dokumentasjonen skal leveres ved overtagelse. Før overlevering av bygget skal Totalentreprenøren besørge nødvendig opplæring av Byggherrens driftspersonell/kirketjener. Overlevering av dokumentasjon og driftsinstrukser er forutsetningen for det endelige sluttoppgjøret DIVERSE Anlegget, alt inklusive, skal være komplett funksjonsdyktig, og det presiseres at selv om noe ikke er spesielt beskrevet eller tegnet, skal det likevel inngå i leveransen, slik at når byggherren overtar anlegget, skal dette være fullverdig til bruk uten ytterligere installasjoner. 15

16 Beskrivelse og tegninger utfyller hverandre, slik at det som er beskrevet, men ikke tegnet, også skal inngå. Likeledes skal det som er tegnet, men ikke spesielt beskrevet, inngå i leveransen TEGNINGSLISTE Situasjonsplan RAM arkitektur Plantegninger og snitt, eksisterende bygg RAM arkitektur Plan 1 RAM arkitektur Plan 2 RAM arkitektur Riveplan RAM arkitektur Kjøkkenskjema RAM arkitektur Skjema bad RAM arkitektur Skjema garderobe RAM arkitektur Snitt Gjøvik tekniske fagskole Fasade Øst Gjøvik tekniske fagskole Fasade Vest Gjøvik tekniske fagskole Fasade Nord Gjøvik tekniske fagskole Fasade Sør Gjøvik tekniske fagskole VEDLEGGSLISTE - Rombeskrivelse. Del 1 RAM arkitektur - Rombeskrivelse. Del 2. Arealberegninger RAM arkitektur - Tilstandsrapport, eksteriør Dag Lindbråten - Tilstandsrapport, interiør. Vurdering tiltak, byggetrinn 1 Øyvind Johansen - Fargeanalyse Jan Andreassen as, v/geir Syversen - Kopi av fredningsvedtaket. - Flytskjema varmepumpe Hagen Rørservice as 16

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering KONKURRANSEGRUNNLAG for DELT TOTALENTREPRISE BOK 0 Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405

TILBUD/KONTRAKT Hålogalandsgata 131 Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 TILBUD/KONTRAKT Entreprise K360 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405 1.0 Mal 03.01.13 AV Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel: Bodø

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR

TILBUD/KONTRAKT. Prosjekt nr: MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR TILBUD/KONTRAKT Prosjekt nr: 2495362 MODULBYGG SKYTEFELTADMINISTRASJONEN TERNINGMOEN LEIR 29.10.2010 KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E3 KRAV TIL RENT BYGG NS 8405-3430-NS3431 1.2 Oppdatert for NS 8405 01.12.09

Detaljer

Fluberg prestegård Rehabilitering

Fluberg prestegård Rehabilitering Opplysningsvesenets Fond Fluberg prestegård Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for MALERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Østre Gausdal kirke Rehabilitering

Østre Gausdal kirke Rehabilitering Gausdal Kirkelige Fellesråd Østre Gausdal kirke Rehabilitering TILBUDSDOKUMENT for TOTALENTREPRISE TØMRERARBEIDER Postboks 310, 2602 Lillehammer Telefon 61 24 66 00 Telefax 61 25 37 02 E-mail: tl.lillehammer@lieng.no

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5

HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 01 HALLER OG KAFÉ 1/5 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet areal på ca. 4.800

Detaljer

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje

Bok 0. Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 1 Bok 0 Tiltakshaver: Prosjekt: Glør IKS Glør IKS -Tilbygg garasje Glør IKS Side 2 1 INNBYDELSE Glør IKS innbyr til åpen anbudskonkurranse på totalentreprise i forbindelse med påbygg garasje

Detaljer

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess

Ren byggeprosess. Ren byggeprosess Ren byggeprosess Fag STE 6228 Innemiljø Ren byggeprosess Støv fra byggeprosessen og fukt avsettes i konstruksjoner og hulrom (sjakter, rom over nedforede himlinger, rom under oppforede golv, ventilasjonskanaler

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok

Levanger kommune. Sjøgata 42 A. Tilbudsunderlag bok Levanger kommune Sjøgata 42 A Tilbudsunderlag bok 0 19.02.15 Tilbudsinnbydelse Bok 0 1 Tilbudsforespørsel Totalentreprise 1.1 Konkurranseform Levanger kommune, Enhet for bygg- og eiendom, som oppdragsgiver

Detaljer

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE

GRAVEENTREPRISE 10090 NY KUNSTGRESSBANE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE GRAVEENTREPRISE HEMNES IL NY KUNSTGRESSBANE Sign: Check: C:\Users\Antoine\Documents\hil\høghågen\tilbud gravearbeider\beskrivelse gravearbeider.doc 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 0.2 PROSJEKTORGANISASJON...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON

OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON INNHOLD: OPPDRAGSGIVERS SPESIFIKASJON 1 1. Spesifikasjon av anskaffelsen 2 1.1 Oppdragets omfang 2 1.2 Ansvar 2 1.3 Tidsfrister og milepæler 2 1.4 Preliminær fremdriftsplan

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion

Ytelsesbeskrivelse. Rehabilitering. Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion Ytelsesbeskrivelse Rehabilitering Ungdomshallen og kunstisflate Sarpsborg stadion 1. Ytelsesbeskrivelse 1.1 Beskrivelse av Sarpsborg kommunes samspillsmodell Samspillentreprisen er en totalentreprise basert

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid.

Videre må det vedlegges oversikt over tidligere utførte lignende arbeidsoppgaver, gjerne med referanser. Dette gjelder både maler- og tømrerarbeid. 1. Tilbudsinnbydelse 2. Spesifikasjon av tilbud 3. Tilbudsbestemmelser 4. Kontraktsbestemmelser 5. Generelle bestemmelser 6. Tilbudsskjema 1. TILBUDSINNBYDELSE Sør-Aurdal kommune i det etterfølgende kalt

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg.

Tilbudsinnbydelse UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. UNN Harstad sykehus - Ombygging kjøkken, tilbygg. Tilbudsinnbydelse for entrepriser: Entreprise E1 Bygningsmessig Entreprise E2 Lufthandlingsanlegg Entreprise E3 Sanitær- og varmeanlegg Entreprise E4 Elkraft

Detaljer

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013

Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Trysil kommune Teknisk drift Dato:5. mars 2013 Til alle tilbydere TILBUDSINNBYDELSE Trysil kommune ved teknisk drift innbyr herved til tilbudskonkurranse med mulighet til forhandlinger vedr. renovering

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.:

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Tilbudssum eks. mva.: + 25 % mva.: Kr. Tilbudssum inkl. mva.: TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur

Møre og Romsdal fylkeskommune. Konkurransegrunnlag Del II. Bilag A2 ARBEIDSOMFANG. K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur Møre og Romsdal fylkeskommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG K104 Romsdal vgs E02 Grunnarbeider og omlegging infrastruktur 09.07.2015 Revidert 22.07.2015 Innhold 1 Organisering av prosjektet...

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider

Prosjekt: Apalvågen avløpsanlegg - Entreprise 1 Grunn-, betong- og ledningsarbeider 1. Orientering Ved prissetting av de spesifiserte poster i tilbudet skal alle forhold nevnt i etterfølgende punkter være tatt hensyn til. 1.1 Prosjektets art og omfang FjellVAR as skal overføre avløpsvann

Detaljer

ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE

ENTREPRISEFORM: TOTALENTREPRISE MØRKVEDHALLEN SA TILBUDSFORESPØRSEL NY TURNHALL ENTREPRISEFORM: INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 1.1 INNLEVERING AV TILBUD... 3 1.2 1.3 VEDSTÅELSESTID... 3 TILLEGGSOPPLYSNINGER...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ

YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER DEN GAMLE KAFÉ HAUSMANIA YTELSESBESKRIVELSE GENERELLE YTELSER KAPITTEL 1 DEN GAMLE KAFÉ Generelle ytelser 1 Generelle ytelser: Innledning: Kort om selve prosjektet: Bygningsmassen, Hausmannsgate 34-38, har et samlet

Detaljer

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune

Tilbudsbeskrivelse. for. Rammeavtale for vedlikehold. Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer. i Hå Kommune Tilbudsbeskrivelse for Rammeavtale for vedlikehold Elkraft-, elektro/teletekniske kablingssystemer i Hå Kommune KAPITTEL : INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Tilbud 3 1.1 Tilbudsinnbydelse 3 1.2 Særlige vilkår

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun

LØTEN KOMMUNE. Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun LØTEN KOMMUNE Tilbudsgrunnlag for Levering av reservestrømsaggregat Løten Helsetun 1 1 Innhold LØTEN KOMMUNE... 1 1 Innhold... 2 2 Tilbudsinnbydelse... 3 3 Adresseliste... 4 4 Orientering om Arbeidet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II

Konkurransegrunnlag Del II Kystverket Vest-Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerundersøkelse av grunner i Solund, Flora, Bremanger og Vågsøy kommune i Sogn og Fjordane Fylke. Konkurransegrunnlag del 2 Dykkerundersøkelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG

TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG HITRA KOMMUNE TOTALENTREPRISE FILLAN BARNEHAGE, NYBYGG TILBUDSSKJEMA 1 PRISSAMMENDRAG Undertegnede tilbyr å utføre følgende arbeider/ leveranser som beskrevet i tilbudsdokumentene for: 1.1 Rigg og drift,

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold

TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6. Pkt. Kryss av: Antall forbehold A INGEN Det tas ingen forbehold TILBUDSSKJEMA Side 1 av 6 1. TILBUDSSKJEMA 1.1 HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ 1) 1.1.1 Tilbyder og tilbudssum I henhold til denne beskrivelse med tilhørende tilbudsgrunnlag i form av tegninger etc., samt evt. suppleringer

Detaljer

ORIENTERING OM PROSJEKTET

ORIENTERING OM PROSJEKTET ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering / byggeleder...

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Eidsbukta småbåthavn

Eidsbukta småbåthavn 4119308 Eidsbukta småbåthavn Sprengnings- og fyllingsarbeider fra land, bygging av atkomstvei med forstøtningsmurer, kaifront, nødvendig infrastruktur etc. Tilbudsskjema Rev. 0-2.02.2010 Side: 2 av 7 INNHOLD

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise

Leangen idrettshall og garderober VVS- og el.teknisk anlegg, med bygningsmessige arbeider - Generalentreprise Trondheim eiendom BILAG A ARBEIDSOMFANG U:\500000\Vedlikeholdsavdelingen\Idrettsanlegg, markaeiendommer\vedlikeholdstiltak 2014\Leangen idrettsanlegg\ventilasjonsprosjekt\doffin\bilag A.doc Trondheim Eiendom

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta

Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING. PROSJEKT NR: Alta Alta kommune Kommunale bygg TILBUDSINNBYDELSE FOR: SENTRUM BARNEHAGE NY ADKOMST OG PARKERING PROSJEKT NR: 11038 Alta 28.05.14 RIB inord as RIB inord as 11038 Sentrum barnehage. Utomhusarbeider Side 1 Innhold

Detaljer

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering.

Vedlagte tegninger viser plasseringen av banene. Forprosjektene er også vedlagt til orientering. ALMINNELIG DEL 0.1. ORIENTERING 0.1.1 Prosjektets art og omfang Stange Sportsklubb skal etablere to stk kunstgressbaner på Stange Idrettspark, en i full størrelse (11 er-bane) og en liten bane (7 er-bane)

Detaljer

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Strømtilknytning busskur, Fase 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405. Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-A OPPDRAGET NS 8405 Akershus Myntgata 1 Temperatur og luftkvalitet Prosjektnummer: 2435183 Kontraktsnummer: 430331 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)...

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE

OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE 1 Salangen kommune OPPRUSTING KOMMUNALE VEGER I SALANGEN KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 05. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbudsinnbydelse

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER

LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER LILAND SYKEHJEM REHABILITERING HEISANLEGG NY HEIS INKL. BYGNINGSMESSIGE OG ELEKTROARBEIDER KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2 UTVIDET OMFANG FAGBESKRIVELSE E01 HEISANLEGG 11.01.2016 Rådgiver: Asplan Viak AS, Postboks

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2

Malvik kommune PRO4741 Svebergmarka 2. Etappe del 2 Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO4741 Bok 0 Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2. Tilbudsskjema...

Detaljer

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag

Nye Ahus 5142 EKG APPARATER. Konkurransegrunnlag Prosjekt: Nye Ahus Tittel: 5142 EKG APPARATER Konkurransegrunnlag 01 For tilbud 27.09.10 KHN AM TORØ Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo: Bygg nr: Etasje

Detaljer

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 (8) Oppdragsgiver Larvik kommune, Eiendom 2014-06-04 Rev C VALMUEVEIEN 9 OMSORGSBOLIGER BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE BOK 1 GENERELT - FUNKSJONSBESKRIVELSE

Detaljer

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE - LANGELANDHJEMMET, Vedlegg 9.1 Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT 01.1 01.10 Generelt 01.10.1 ORIENTERING Dette kapitlet er basert på NS 3420 4.utgave, versjon 2010-01 Denne delen

Detaljer

TILBUDSINNBYDELSE NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE VINDUSUTSKIFTING

TILBUDSINNBYDELSE NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE VINDUSUTSKIFTING side 1 TILBUDSINNBYDELSE NØTTERØY VIDEREGÅENDE SKOLE VINDUSUTSKIFTING Fylles ut av tilbyder: Bedriftsnavn: Org.nr. Ansvarlig for tilbudet: E-post: Tlf: Mobil: Fax: Postadresse: Web-adresse: Vi aksepterer

Detaljer

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

KOPI. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6. Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: FeFo - Nytt bygg i Lakselv Side 6 01 RIGG OG DRIFT Byggearbeidet utføres som hovedentreprise med sidestilte fagentrepriser. 01.AB 01.AB.1 01.AB.4 01.AE 01.AE.2 01.AJ Dette kapittelet skal dekke

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ HEIMDAL SEPARERING SHA-plan PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Dato: 2014-02-25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL...3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD...3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...4

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057

DEL 2 Gjennomføringsfasen. PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 2 Gjennomføringsfasen PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass! Sykehuset i full drift! Side

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav

Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Konkurransegrunnlag del 2 kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Konkurransegrunnlag Del II Kvalifikasjonskrav Oppussing/Totalrenovering av tomannsbolig Øvre Firma: Selskapsform:

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

OLE VIG VGS ombygging bygg B

OLE VIG VGS ombygging bygg B OLE VIG VGS ombygging bygg B FELLES RIGG OG DRIFT - BESKRIVELSE 09.05.2017 INNHOLD: 1 Generelt 2 2 Ytelser 2 3 Gjennomføring 2 4 Smidig og sikker drift av byggeplass 2 5 Logistikkadministrasjon 3 6 Forsikringer

Detaljer

Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider

Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG TILBUDSGRUNNLAG Tilbudsgrunnlag rivningsarbeider A22 Jeløy kirke Castor Kompetanse 2012 Til:

Detaljer

T O T A L E N T R E P R I S E

T O T A L E N T R E P R I S E 1 TerS/2015/totalentreprisekonkurranse /invitasjon Lab.bygg T O T A L E N T R E P R I S E K O N K U R R A N S E SKIFTE AV GLASS I FASADE LABORATORIEBYGG, HAUKELAND inkl. rigg og tilhørende transportveier

Detaljer

UNIVERSITETET I TROMSØ

UNIVERSITETET I TROMSØ PROSJEKT 70686 UNIVERSITETET I TROMSØ INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK UTVENDIG MALING OG VINDUSSKIFT UTVENDIG MALING FLØY B OG E SKIFTE AV VINDU FLØY B PROSJEKTDOKUMENT DEL 1 ENTREPRISE 13ST1

Detaljer

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG

TILBUDSSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG TILBUDSSKJEMA fylles ut og vedlegges tilbudet som eget dokument slik det er besevet i Konkurransegrunnlagets del I pkt. 2.1.1. 1. TILBUDSSAMMENDRAG Undertegnede firma påtar seg herved å utføre de komplette

Detaljer

Vestfjordens Avløpselskap - VEAS. Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vestfjordens Avløpselskap - VEAS. Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vestfjordens Avløpselskap - VEAS Tømming og rehabilitering av 4 nitrifiseringsbasseng Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 0 2013-07-05 Til utsendelse med tilbudsdokumenter ChrAs HRI HRI Revisjon

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer