fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på MIND-senteret i Bodø torsdag 25. februar 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på MIND-senteret i Bodø torsdag 25. februar 2016."

Transkript

1 Protokoll nr fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på MIND-senteret i Bodø torsdag 25. februar Følgende deltok: Fra NFTU Willfred Nordlund, fylkesråd/leder Richard Dagsvik, medlem Konsultative medlemmer: Tomm Jensen, Nfk/folkehelsa Knut Danielsen, UP Remi Andorsen, Nfk/samferdsel Leif Håkestad, MIND-senteret Tina McDougall, Ungdommens fylkesting Tore Jeremiassen, Trygg Trafikk Kjell Skjerve, Statens vegvesen Sekretariatet/SVV: Trygve Hansen Katrine Kvanli Marlene Landbakk Forfall: Trude Hageland, medlem NFTU Hilde Holand, konsultativ/rådet for likestilling av funksjonshemmede Berit Stensland, Nfk/kommunikasjon 1

2 Inviterte innledere til Sak 10/2016: Lars Christensen, Statens vegvesen Sak 13/2016: Roar Blom, Nfk/holkehelsa. Til behandling foreligger følgende saksliste: Sak 1/2016: Åpning/presentasjon, godkjenning av saksliste samt utvalgets protokoll 3/2015 Sak 2/2016: Trafikkulykker 2015 samt januar 2016 status. Sak 3/2016: Forsterket midt/kant-oppmerking på fylkesveger i Sak 4/2016: Øksnes kommune klage på avslag om fylkeskommunale ts-midler 2016 Sak 5/2016: Bø kommune klage på avslag om fylkeskommunale ts-midler 2016 Sak 6/2016: g/s-veg på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett prøveordning etter forenklet standard. Sak 7/2016: Fartsgrenseendringer på riks-, fylkes og private veger. Fylkeskommunen som høringsinstans arbeidsgruppe. Sak 8/2016: Nordland fylkes trafikksikkerhetspris 2015 Sak 9/2016: Samferdselsdepartementet/Årets trafikksikkerhetskommune Sak 10/2016: Statsbudsjettet 2016 post 63 tilskudd til g/s-veger. Saksgang og tildelinger Nordland Sak 11/2016: Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2017 kunngjøring. Sak 12/2016: Trafikksikker kommune godkjenninger vår/sommer 2016 Sak 13/2016: Aktiv transport folkehelse og trafikksikkerhet. Sak 14/2016: MIND-senteret i teori og praksis. Sak 15/2016: Orienteringssaker/eventuelt: a) Stortingsmelding om trafikksikkerhet våren 2016 b) Sykkelgårdene i Brønnøy, Vefsn, Bodø og Tjeldsund oppfølging/ansvar c) Trygg Trafikk- årsmøte/landskonferanse april 2016 d) SVV bilbeltekampanje buss mars 2016 e) Gjensidige Stiftelsen trafikkantrettede tiltak. f) NFTU som klageinstans på avslag om avkjørsler fra fylkesvegnettet. Endringer. g) Samarbeidsprosjekt NFTU/Røde kors. h) NFTU/sekretærskifte. 2

3 Sak 1/2916 Godkjenning av innkalling, saksliste og NFTU`s protokoll 3/2015. Det fremkom ingen merknader til foreliggende innkalling, saksliste eller utvalgets protokoll 3/2015 som derved godkjennes. Sak 2/2016 Trafikkulykker 2015 samt januar 2016 status. Innleder Marlene Landbakk: Tas til etterretning. 3

4 Sak 3/2016 Forsterket vegoppmerking på fylkesveger i Norland Saken ble behandlet i NFTU`s møte , sak 24/2015 og følgende innledning gitt: Et tiltak for å redusere møteulykkene samt utforkjøringer på venstre siden av vegen er forsterket midtoppmerking og/eller kantoppmerking FMO/FKO. Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er forsterket med fresing i asfaltdekket. Fresingen gir vibrasjon i kjøretøyet når det kjøres på dette feltet. Forsterket vegoppmerking kan være: Kantoppmerking Midtoppmerking Kombinasjon av kant- og midtoppmerking Målet er å redusere møte- og utforkjøringsulykker FMO er et meget effektivt TS-tiltak: Antall drepte og hardt skadde reduseres med opptil 60 % Personskadeulykker reduseres med opptil 40 % Reduserer møteulykker + utforkjøring til venstre mer enn de andre ulykkestypene. Hittil er det lagt FMO på til sammen 40 km på riksvegnettet i Nordland. Planene for 2015 er at det legges til sammen vel 100 km ny FMO på riksvegnettet. På bakgrunn av forestående ble det under fylkestingets samling i juni d.å. reist en interpellasjon fra Bente Anita Solås som konkluderte med følgende spørsmål til fylkesråd for samferdsel: 1. Hvilke fylkesvegstrekninger ser fylkesråden kan være aktuell for å gjennomføre forsterket midtoppmerking på her i Nordland? 2. Vil et forsterket midt- og kantoppmerking få prioritet allerede nå under sommerens utbedringer av vegbaner? Fylkesråd for samferdsel svarte: «Interpellanten tar opp et viktige tema. Nordland fylkeskommune er en stor vegeier. Vi ønsker å utvikle vegnettet vårt samtidig som vi også forbedrer trafikksikkerheten. Det er riktig slik som representanten Solås påpeker, at undersøkelser viser at forsterket vegoppmerking er effektivt mot flere typer trafikkulykker. Der det ligger til rette for det, er tiltaket forholdsvis kurant å etablere. Foruten krav til vegbredde og fartsgrenser, er det en del problemstillinger knyttet til gående og syklende som må ivaretas ved vurdering av tiltaket. Jeg vil sette i gang ei kartlegging av hvilke strekninger som kan være aktuelle for etablering av forsterket vegoppmerking på fylkesvegnettet. Mitt mål et at dette arbeidet skal være gjort innen merkekontraktene lyses ut seint i høst for merkesesongen Årets merkesesong (2015) er godt i gang og det vil ikke la seg gjøre å endre på disse kontraktene. 4

5 Det vil også være naturlig at saken blir tema i trafikksikkerhetsutvalget når utredningen er klar.» Etter en kvalitetssikring av SVV i ettertid av foreslåtte strekninger på NFTU`s møte konkluderes det med at nevnte tiltaket ikke kan gjennomføres på disse vegstrekningene. Strekningene er nå kvalitetssikret ved fysisk kontroll av byggeleder SVV/ vegoppmerking. Det viser seg at dataene som har blitt sendt til fylkeskommunen/trafikksikkerhetsutvalget har vært feil. Etter en kvalitetssikring konkluderes det med følgende: Fv. 12 Rana kommune Fv. 17 Gildeskål kommune Fv. 17 Meløy kommune Fv. 82 Sortland kommune Ikke mulig Ikke mulig Mulig med forsterket kantoppmerking hp. 43 m Mulig med forsterket kantoppmerking hp. 6 m Vegvesenet konkluderer med at det kun er mulig å gjennomføre forsterket vegoppmerking på strekningen på fv. 82 på Sortland. Da strekningen er imidlertid veldig kort anbefales ikke tiltaket utført her. SVV har etter vurdering derimot kommet fram til at det vil la seg gjøre å etablere forsterket vegoppmerking på følgende strekning: Fv. 78 Vefsn kommune og Leirfjord kommune Anlegget er nyetablert og asfaltert dekkebredde er på 7,5 meter. Det vil være snakk om midtoppmerking på 26 km veg. SVV anbefaler denne strekningen på bakgrunn av trafikksikkerhet. Med en l/m pris på ca. kr 75,- vil tiltaket ha en kostnad på 2 mill.kr i NFTU vedtar at forslaget oversendes fylkesrådet i form av rådssak for videre behandling. 5

6 Sak 4/2016 Øksnes kommune klage på avslag om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Øksnes kommune ble i brev av fra NFTU gitt tilsagn om tilskudd for 2015 på 2 mill.kr for bygging av gang/sykkelveg langs Fv. 939 Sørvåg Storelva i Alsvåg. Frist for fullføring er etter søknad forlenget til I brev av søker kommunen om tilskudd for videreføring av g/s-prosjektet samt bru over Storelva (3.etappe). I brev av underrettes kommunen om at søknaden for 2016 avslås. Dette begrunnes med manglende, godkjent byggeplan samt begrensede midler til formålet. Avslaget ankes i kommunens brev av I ettertid er det over fylkesvegbudsjettet bevilget 35 mill.kr i 2016 og 2017 for fullføring av prosjektet inkl. ny bru. Arbeidet oppstartes i 2016 og skal være fullført i I inngått avtale mellom Statens vegvesen og kommunen står det at kommunen skal dekke utgifter til kunngjøring av planen i tillegg til egne kostnader knyttet til utarbeidelse og behandling av planforslaget. Vi kan ikke se at det stilles krav om kommunal andel til byggingen. Vedtak: «Avslag på fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til Øksnes kommune for 2016 gitt i brev fra NFTU opprettholdes. Det er ikke kommet til nye opplysninger og i samsvar med Forvaltningslovens 28 oversendes saken fylkeskommunens klagenemd for endelig behandling.» NFTU sak 5/2016 Bø kommune klage på avslag om fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler I brev datert 29.6.f.å. søkte Bø kommune om et tilskudd for 2016 på 2,6 mill.kr for sluttføring av etappe to på prosjekt «g/s-veg Fv. 915 Eidet. Prosjektets første etappe fikk tilsagn om tilskudd på 2 mill.kr for 2015 med frist for fullføring Fristen er senere forlenget til En forutsetning for tilsagn er at det foreligger godkjent byggeplan av Statens vegvesen før arbeidet starter opp. Per 9. februar 2016 er byggeplanen ennå ikke endelig godkjent. Søknad om tilskudd for 2016 ble behandlet av NFTU i møte , sak 26/15, og besluttet avslått. Dette ble begrunnet med manglende godkjent byggeplan samt at det var innkommet søknader for vel 40 mill.kr om tilskudd i NFTU har totalt ca. 16 mill.kr til formålet og det må derfor legges en stram prioritering til grunn. I brev av klager Bø kommune på avslaget om tilskudd for

7 Etter en gjennomgang av klagen finner ikke sekretariatet grunnlag for å foreslå endringer på vedtatt avslag. Vedtak: «Avslag på fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler til Bø kommune for 2016 gitt i brev fra NFTU opprettholdes. Det er ikke kommet til nye opplysninger og i samsvar med Forvaltningslovens 28 oversendes saken fylkeskommunens klagenemd for endelig behandling.» Sak 6/2016 G/s-veger på kommunalt og fylkeskommunalt vegnett: prøveordning om utbygging etter forenklede standarder. Samferdselsdepartementet har i brev av f.å. henvendt seg til Kommunesektorens Organisasjon (KS) og invitert til samarbeid om utbygging av g/s-vegnettet etter forenklede standarder. KS blir bedt om å undersøke interessen blant kommuner og fylkeskommuner for å delta i en evt. Forsøksordning og melde dette tilbake til departementet. På bakgrunn av dette har KS drøftet nærmere med departementet og Statens vegvesen både formål, rammer og føringer for gjennomføringen av prøveordningen i praksis. I brev av f.å. fra KS til landets kommuner inviteres det til å komme med forslag på aktuelle prosjekt. Følgende rammer for en fremtidig prøveordning presenteres: Formålet med ordningen er å gi kommuner og fylkeskommuner nødvendig støtte til oppstart av g/s-vegprosjekter langs kommunale og fylkeskommunale veg som avviker fra faglige anbefalinger fra Statens vegvesen. Dagens ansvar og myndighet forblir uendret. Avvik fra faglige anbefalinger gjøres på egen risiko. Prosjektene skal vurderes ut fra på den ene siden økonomiske besparelser ved å avvike fra faglige anbefalinger, og på den andre siden opprettholdt trafikksikkerhet, drift og vedlikehold. Prosjekter som er kommet relativt langt i planleggingen vil bli prioritert. Kostnadene ved prosjektene dekkes av den aktuelle kommune og fylkeskommune. Samferdselsdepartementet vil i dialog med Statens vegvesen velge ut 5-10 prosjekter som prioriteres. Når prøveprosjektene er valgt vil den videre dialog skje mellom den aktuelle kommune/fylkeskommune og den lokale vegavdeling. På et møte mellom KS Nordland, Trygg Trafikk Nordland og sekretariatet for NFTU den blir vi informert om prøveprosjektet. Til orientering. 7

8 Sak 7/2016: Fartsgrenseendringer på riksveger, fylkesveger og private veger. Fylkeskommunen som høringsinstans - arbeidsgruppe. Skiltforskriftene 26 Myndighet for fartsgrenser m.m. samt NA-rundskriv 2011/7 «Særskilt fartsgrenser på landeveg» fastslår at fylkeskommunen skal uttale seg ved fartsgrenseendringer på riksveg, fylkesveg og private veger. Den aktuelle kommune uttaler seg på fartsgrenseendringer på kommunale veger. Reglement for NFTU slår fast at NFTU skal på vegne av fylkeskommunen bl.a. gi uttalelser i trafikkreguleringer og planer som har betydning for trafikksikkerheten. For å få redusert saksbehandlingstiden oppnevnte NFTU i 2012 en arbeidsgruppe som på vegne av fylkeskommunen avga uttalelser på forslag om endringer av fartsgrensene. Arbeidsgruppen besto av - Bente Anita Solås, NFTU og - Harald Heieraas, Trygg Trafikk Nordland. - Sekretariatet foretar koordinering/oppfølging. NFTU ønsker å videreføre modellen med arbeidsgruppe og vedtar følgende sammensetning f.o.m : Fra NFTU: Bente Anita Solås. Fra Trygg Trafikk: Kari Vassbotn. Sekretariatet foretar koordinering og oppfølging av saksbehandlingen. Sak 8/2016 Nordland fylkets Trafikksikkerhetspris Offentliggjøres 21. april

9 Sak 9/2016 Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris: Årets trafikksikkerhetskommune Samferdselsdepartementet har i brev av 13.f.m. bedt om forslag på kandidater til «Årets trafikksikkerhetskommune 2016». Formålet med prisen er å fremheve og hedre kommuner som har utmerket seg i lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kåringen skal bidra til å løfte fram forbilder som kan inspirere andre kommuner til økt innsats. Kommunens trafikksikkerhetsplan skal være et aktivt dokument som oppdateres jevnlig og som er forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og de ulike befolkningsgrupper. Prisen, som er på 1 mill.kr, utdeles i løpet av våren Frist for vår innsendelse av forslag er satt til uke 9/2016. Følgende forslag fremmes: Sekretariatet NFTU, SVV og Trygg Trafikk Nordland foreslår at Sortland kommune tildeles Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetspris: «Årets trafikksikkerhetskommune 2016». Begrunnelse I forbindelse med at kommunens trafikksikkerhetsplan skulle revideres i løpet av første halvår 2014 ble Trafikksikker kommune - konseptet presentert for rådmannen og hans ledergruppe. I konseptet er det utviklet kriterier for godt kommunalt trafikksikkerhetsarbeid tuftet på de ulike lover og forskrifter som gjelder for kommunen. Et av hovedpoengene i disse kriteriene er å forankre trafikksikkerhetsarbeidet i kommunens øverste ledelse og ikke som tidligere hos teknisk etat. Rådmannen og hans ledergruppe besluttet da bl. annet å implementere «Trafikksikker kommune - kriteriene i den nye trafikksikkerhetsplanen som skulle ferdigstilles høsten 2014 med virkeområde Rådmannen nedsatte ei tverretatlig arbeidsgruppe som var forankret hos rådmannen. Folkehelselovens intensjon om tverretatlig ulykkesforebyggende arbeid var dermed ivaretatt ved denne organiseringen. Kommunestyret vedtok i november 2014 ny trafikksikkerhetsplan som etter vår mening er en av de første i landet som ivaretar godt helhetlig kommunalt trafikksikkerhetsarbeid, forankret hos rådmannen og med klare forpliktelser og oppfølgingsansvar hos den enkelte etatsleder. Kommunen har likestilt sine ulike roller i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet gjennom rollen som Arbeidsgiver 9

10 Skoleeier Barnehageeier Veieier Ansvarlig for beboernes helse og trivsel Sortland kommune hadde i juni 2015 oppfylt alle kriteriene for «Trafikksikker kommune». Alle skolene og de kommunale barnehagene i kommunen er godkjent som «Trafikksikker skole og barnehage» Sortland ble godkjent august 2015 og ble da sammen med Nissedal kommune de første to kommunene i landet som ble godkjent etter kriteriene for «Trafikksikker kommune». Sortland kommune vil være en verdig kandidat til Samferdselsdepartementets trafikksikkerhetsprisen: Årets trafikksikkerhetskommune NFTU gir sin tilslutning til forslaget som oversendes Statens vegvesen Region nord for videre behandling. Sak 10/2016 Statsbudsjettet 2016 post 63: tilskudd gang/sykkelveger. Lars Christensen, SVV, orienterte om denne 50% tilskuddsordning som administreres av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Prosjektene skal være fullført i løpet av Søknadsbeløp og tildelinger til Nordland 2016: Tas til orientering. 10

11 Sak 11/2016 Fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler 2017 kunngjøring. Med forbehold av fylkestingets bevilgning for 2017 kunngjøres tilskudd til kommunale trafikksikkerhetstiltak i Det gis inntil 80 % tilskudd begrenset oppad til 3 mill.kr per prosjekt. For utarbeidelse av reguleringsplan inntil 80 %, maks kr ,- og til byggeplan 80 %,-, maks kr ,-, I kunngjøringen presiseres det at søkerkommunen må ha gyldig trafikksikkerhetsplan for tildelingsåret (2017) og at godkjent byggeplan vedlegges søknaden. Et mangelfullt utfylt søknadsskjema og manglende vedlegg kan medføre at søknaden ikke blir realitetsbehandlet. Søknadsfrist for tilskudd for 2017 settes til Tas til orientering. Sak 12/2016 Trafikksikker kommune godkjenning vår/sommer Tore Jeremiassen, Trygg Trafikk, orienterte. Sortland kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune i august Det er inngått avtale med Bodø, Vefsn, Saltdal, Evenes, Sømna og Narvik om at de skal bli Trafikksikre kommuner. I tillegg er det prosesser i gang i Hemnes, Dønna, Fauske, Vestvågøy og Hadsel. Godkjenning av Evenes kommune vil skje 22.april. Det er et berettiget håp om at Bodø, Vefsn, Sømna og Saltdal kommuner skal bli godkjent i løpet av Ved en godkjennelse som Trafikksikker kommune er det en betingelse av at alle kommunale skoler og barnehager i den aktuelle kommunen er godkjent. 11

12 Sak 13/2016 Aktiv transport folkehelse og trafikksikkerhet. Roar Blom, Nfk/folkehelsa, orientert om foreliggende handlingsplan for Aktiv transport. Resultatområde 1 berører trafikksikker skoleveg: Hele planen kan leses på Nfk.no 12

13 Orienteringen tas til orientering. Sak 14/2016 MIND-senteret, - teori og praksis. Leif Håkestad informerer om status på MIND-senteret og foreliggende planer for byggetrinn to som vil ha en kostnadsramme på mill.kr. Hele Trafikksikkerhetssenteret består av flere rom spesialdesignet for bruk av film som påvirkningsmedium. Her kan man gå dypt inn i eks. en trafikkulykke, og etterpå samtale om opplevelsen. I trinn to er det planlagt et «hjernerom» med fokus på menneskets muligheter og begrensninger sett fra et biologisk ståsted, samt verksted og TS-rom med ulike installasjoner. Etter orienteringen gjennomgikk NFTU gruppevis påvirkningsprosessen. Konklusjon: en tankevekker som anbefales for ungdomsskoleelever, bedrifter m.fl. Sak 15/2016 Orienteringssaker/eventuelt a) Stortingsmelding om trafikksikkerhet våren NFTU har på vegne av fylkeskommunen gitt sin tilslutning til høringsutkastet: Fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid må utvides og ansvarsområdene må sees i sammenheng med - Eier av fylkesvegene - Kollektivtransport og skoleskyss - Regional planmyndighet - Videregående utdannelse - Folkehelse - Arbeidsgiver Forslag til anbefalinger for fylkene: - Trafikkantrettede tiltak må prioriteres høyere på alle nivå. - Fylkeskommunen må ta ansvaret for å tilrettelegge for aktivt samarbeid mellom etater og organisasjoner for å forene kreftene og jobbe målrettet med trafikksikkerhetsarbeidet - Nasjonal FTU-konferanse reetableres. - Det må sikres gjennom styringssignaler at etater med trafikksikkerhetsansvar deltar i fylkeskommunens samordningsfora (FTU). - Hvert fylke utarbeider fylkesvis plan/strategi for trafikksikkerhet med god involvering og politisk forankring. - Trafikksikkerkommune-prosjektet videreutvikles med mål om at alle kommuner blir godkjent og at ordningen også omfatter fylkesnivået. - Det stilles krav om at trafikksikkerhet skal være tema i areal- og transportplaner for byområder som er aktuelle for bymiljøavtaler. Det fastlegges mål, strategi og tiltak. - 13

14 b) Sykkelgårdene i Brønnøy, Vefsn, Bodø og Tjeldsund - oppfølging. I første halvår 2015 gjennomgikk vel 800 elever opplegget på fylkets 4 sykkelgårder. For å sikre den fremtidige drift må vertskommunens ansvar presiseres. Sekretariatet følger opp. c) Trygg Trafikk årsmøte/landskonferanse april Sekretariatet deltar med stemmerett for fylkeskommunen på årsmøtet. Andre interesserte fra NFTU melder sin interesse til sekretariatet innen 1. mars. d) SVV`s bilbeltekampanje i buss. Kampanjen gjennomføres uke 10 og 11 og har som hovedbudskap: «Uten belte er du en fare for deg selv og di du reiser sammen med». Fra høsten vi en bot på kr 1500,- for manglede belte bli vurdert. Resultatet av årets kampanje fremlegges NFTU. e) Gjensidigestiftelsen har invitert til en dialog om hvilke trafikantrettede tiltak NFTU vil prioritere - bl.a. ved revisjon av fylkets handlingsplan for trafikksikkerhet til neste år. f) NFTU som klageinstans på avslag om avkjørsel fra fylkesvegnettet. NFTU ber sekretariatet fremme en rådssak som konkluderer med at klageinstans overføres fra NFTU til fylkets klagenemd. g) NFTU og Nordland Røde kors har ved årsskifte gjennomført et samarbeidsprosjekt for økt refleksbruk ved mottakene i fylket ved. Vellykket med god innsats fra Nordland Røde kors! h) Sekretærskifte i NFTU. Nåværende sekretær pensjoneres fra og takker for seg. Møtet hevet kl Willfred Nordlund (sign.) Fylkesråd/leder av NFTU Trygve Hansen (sign.) sekretariatet 14

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

Protokoll 3/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Veitrafikksentralen i Mosjøen Følgende deltok: Fra NFTU:

Protokoll 3/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Veitrafikksentralen i Mosjøen Følgende deltok: Fra NFTU: Protokoll 3/2016 Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Veitrafikksentralen i Mosjøen 06.10.16. Følgende deltok: Fra NFTU: Willfred Nordlund, Fylkesråd for Samferdsel/leder av NFTU

Detaljer

Protokoll 1/2017. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Bratten aktivitetspark/mindsenteret.

Protokoll 1/2017. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Bratten aktivitetspark/mindsenteret. Protokoll 1/2017 Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Bratten aktivitetspark/mindsenteret i Bodø 23.02.17. Følgende deltok: Politiske medlemmer: Willfred Nordlund, Fylkesråd for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

Protokoll 2/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg på regionvegkontoret i Bodø Følgende deltok: Fra NFTU:

Protokoll 2/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg på regionvegkontoret i Bodø Følgende deltok: Fra NFTU: Protokoll 2/2016 Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg på regionvegkontoret i Bodø 26.05.2016. Følgende deltok: Fra NFTU: Trude Hagland (leder) Richard Dagsvik Marius Jøsevold Konsultative

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status tre år inn i prosjektet, Sundvolden februar 2017 Harald Heieraas seniorrådgiver Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET

Planprogram. Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET Planprogram Arkivsak: 16/704 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017-2020 Utarbeidet av Karmøy kommune, driftsavdelingen. 07.04.2016 Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 24.01.2013 2011/1743 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Torbjørn Larsen 77 02 30 04 Saksnr Utvalg Møtedato 4/13 Formannskapet 04.02.2013 7/13 Kommunestyret 19.02.2013

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune Trafikksikker kommune Status, tre år inn i prosjektet, nettverkstreff Stavanger Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid (Innlegg på Trafikksikkerhetskonferansen i Tønsberg

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT NORDLAND 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK NORDLAND 2015 Distriktsleder: Kari Vassbotn Postboks 1403 8002 Bodø Telefon: 450 24 405 Epost: vassbotn@tryggtrafikk.no TRYGG TRAFIKK NORDLAND FYLKE Trygg Trafikks arbeid i Nordland

Detaljer

Trafikksikker Kommune

Trafikksikker Kommune Kommunalt Trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker Kommune Levanger 02.03.16 Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Levanger en Trafikksikker Kommune? Trygg Trafikk sitt ønske om

Detaljer

' Naama. FYLKESKOMMUNE TrafikksikkerhetsutvaIget. Protokoll 3/ Willfred Nordlund. Fylkesråd for Samferdsel/leder av NFTU

' Naama. FYLKESKOMMUNE TrafikksikkerhetsutvaIget. Protokoll 3/ Willfred Nordlund. Fylkesråd for Samferdsel/leder av NFTU I ' Naama FYLKESKOMMUNE TrafikksikkerhetsutvaIget Protokoll 3/2016 Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Veitrafikksentralen i Mosjøen 06.10.16. Følgende deltok: Fra Nm): Willfred

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen /

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn Ivar Vasaasen / Statens vegvesen Oppland Fylkeskommune, Regionalenheten Postboks 988 2626 LILLEHAMMER Medlemmer av FTU Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Bjørn

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012

Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møteprotokoll fra Fylkets trafikksikkerhetsutvalg i Telemark FTU Dato: 20. september 2012 Møtested: Møteleder: Kommunehuset Bø Sigbjørn Molvik Forfall: Trygg Trafikk ATL Telemark politidistrikt Utrykningspolitiet

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling

Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Komite for næring Sak 034/12 Kommunal næringsfond - fordeling Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 16 005 540,- til kommunale næringsfond i 2012, fordelt med kr 11 100 000,-

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Kornmagasinet, Skjærhalden på Hvaler Tidspunkt: Tirsdag 4. juni kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato Region Øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-006 19.02.2013 Vegavdeling Hedmark U

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Hemne kommune. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Hemne kommune Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Sør-Trøndelag, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt

Detaljer

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget

Møteinnkalling. Kommuneplanutvalget Nes Kommune Møteinnkalling Dato: 28.09.2016 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01242 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32068300 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler

Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler Vedtatt av fylkestinget i sak 12/2017 Denne instruksen erstatter Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler,

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Trafikksikker kommune- Et organisatorisk trafikksikkerhetstiltak Trafikksikker kommune- Et samarbeidstiltak i regi av fylkeskommunene og Trygg Trafikk Resultatkonferansen,

Detaljer

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument

Berg kommune. Planprogram. Trafikksikkerhetsplan Forslag Høringsdokument Berg kommune Planprogram Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 Forslag 13.12.2016 Høringsdokument 1 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2 Forutsetninger for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer... 2 2.2 Regionale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: 11.09.2017 Tid: 09:00 11:30 Eventuelt

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Utkast til uttalelse Saknr. 17/3878-7 Saksbehandler: Øystein Sjølie Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021. Utkast til uttalelse Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med

Detaljer

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen

AKSJON SKOLEVEG. Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune. Presentasjon av ordningen Presentasjon av ordningen AKSJON SKOLEVEG Trafikksikkerhetsmidler gjennom Fylkestrafikksikkerhetsutvalget FTU Rannveig María Johannesdóttir Rådgiver, Samferdsel, Rogaland fylkeskommune AKSJON SKOLEVEI

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: Q80 &13 Arkivsaksnr.: 13/8721-3 Dato: 09.08.2013 HØRING - STRATEGI FOR TRAFIKKSIKKERHET I BUSKERUD 2014-2023, HANDLINGSPROGRAM FTU 2014-2017 INNSTILLING

Detaljer

1. Formål med og målgruppe for ordningen

1. Formål med og målgruppe for ordningen Instruks for forvaltning av fylkeskommunale tilskudd til trafikksikkerhetstiltak Vedtatt av fylkesrådet i sak 260/2012 Denne instruksen erstatter Instruks for forvaltning av fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge

Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Policy for bruk av forsterket vegoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket.

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2013/012618-015 29.04.2013 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene

Statens. Handlingsprogram (2010-2019) for fylkesvegnettet - samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunene i^h HORDALAND FYLKESKOMMUNE Statens «Adresselinje_l» «Adresselinj e_2» «Adresselinje_3» «Adresselinj e_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» -7 JULI 2008 Arkivnr. /}. Ssksh. Eksp. * U.off. Behandlende enhet:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: JØRSTADMOEN SKOLE Møtedato: 14.09.2017 Tid: 09:00-13:00 Eventuelt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE

Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Handlingsprogram 2017 TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE TJELDSUND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR TJELDSUND KOMMUNE Vedtatt handlingsprogram 2017 1 INNLEDNING: Trafikksikkerhetsplan for Tjeldsund kommune Trafikksikkerhetsplanen for Tjeldsund ble vedtatt 25.06.2013.

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) - innkalling til møte i utvalget 29. november 2012 Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2012/016477-038 21.11.2012 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april

Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april Den universelle reisen Seminar i Svolvær, 19. april 1. Tilskuddsmuligheter innen kollektivtransporten 2. Strategi for universell utforming for Statens vegvesen, Region nord. Ved Randulf Kristiansen, koordinator

Detaljer

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016

Tilskudd til tiltak for økt sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner - invitasjon til å søke om midler for 2016 26 FEir-,^ Statens vegvesen Balsfiord kommune Rådhusgt. 11 9050 STORSTEINNES Behandlende Region nord enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Lars Christensen - 75552836 Vår referanse:deres referanse:vår dato:

Detaljer

Vegoppmerking. fordeler og ulemper ved forsterket vegoppmerking. Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Asfaltdagen 2016

Vegoppmerking. fordeler og ulemper ved forsterket vegoppmerking. Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet. Asfaltdagen 2016 Vegoppmerking fordeler og ulemper ved forsterket vegoppmerking Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Asfaltdagen 2016 Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket»

Detaljer

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015

Statens vegvesen. Hedmark trafikksikkerhetsutvalg - protokoll fra møte 24. september 2015 Statens vegvesen Hedmark trafikksikkerhetsutvalg HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst vegavdeling Marit Nyhuus / 62553632 15/224134-1

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planprogram fastsatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Planprogram fastsatt i kommunestyret Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet h Planprogram fastsatt i kommunestyret 19.05.2016 Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen INNHOLDSFORTEGNELSE - DETALJERT 1 Innledning... 1 2 Bakgrunn...

Detaljer

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk

Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Aktiv planlegging Haugesund 15.juni 2017 Harald Heieraas, seniorrådgiver Trygg Trafikk Fra Nasjonale planer og mål til kommunale tiltak Drepte i trafikken i Norge 1947-2016 Handlingsplan for TS 2002-2005:

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016.

Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Statens vegvesen, vegavdeling Hedmark, 30.09.16 HTUs medlemmer, Vedlagt er protokoll fra møtet i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg (HTU) 22. september 2016. Minner om neste møte i utvalget som holdes 24.

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.09.2009 Tid: 19.00 22.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET 1. ORIENTERING OM INTERNASJONALT RÅD TOLGA/TYNSET 2. NÆRINGSSTRATEGI FOR FJELLREGIONEN V/RUNE

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering

Meld. St. 40 ( ) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Meld. St. 40 (2015-2016) Trafikksikkerhetsarbeidet samordning og organisering Nordnorsk trafikksikkerhetskonferanse 2016 1.11.2016 Bedre trafikksikkerhet gjennom bedre samordning Oppfølging av Stortingets

Detaljer

Protokoll 4/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Regionvegkontoret i Bodø Følgende deltok: Fra NFTU:

Protokoll 4/2016. Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Regionvegkontoret i Bodø Følgende deltok: Fra NFTU: Protokoll 4/2016 Fra møte i Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) på Regionvegkontoret i Bodø 09.12.16. Følgende deltok: Fra NFTU: Trude Hagland, Nestleder Marius Jøsevold, medlem Richard Dagsvik,

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato

Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 21.04.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 21.04.2016 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/16 Trafikksikker

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

Forsterket midtoppmerking i Norge

Forsterket midtoppmerking i Norge Forsterket midtoppmerking i Norge Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Definisjon og mål Forsterket vegoppmerking er vegoppmerking som er «forsterket» med fresing i asfaltdekket. Fresingen skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming

Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming Utbedring av eksisterende veg revisjon av håndbok 017 Veg- og gateutforming NVF-seminar Fornying av veger Tromsø 26.-27. mai 2011 Terje Giæver Statens vegvesen Vegdirektoratet Del D Utbedring av eksisterende

Detaljer

Trafikksikkerhetsperspektiv

Trafikksikkerhetsperspektiv Kommunalt folkehelsearbeid i et Trafikksikkerhetsperspektiv KS-høstkonferanse torsdag 10.november Frode Tiller Skjervø Distriktsleder Trygg Trafikk Nord-Trøndelag Folkehelse og fokus på hverdagsaktiviteten

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM FOR KOMMUNAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN ETNEDAL KOMMUNE Plan og næring 16.01.2012 Innhold Innhold... 1 1 Innledning og bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Kort beskrivelse av Etnedal kommune... 2 3

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist

Planprogram for trafikksikkerhetsplan for Nesset kommune Høringsdokument med høringsfrist Planprogram for trafikksikkerhetsplan for 2011-2014 Høringsdokument med høringsfrist 1.12.2010 Bilde fra s fotoarkiv Høringsdokument på planprogram for trafikksikkerhetsplan Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE

HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET Vedlegg til Regional transportplan DREPTE HARDT SKADDE HANDLINGSPROGRAM FOR TRAFIKKSIKKERHET 2016-19 Vedlegg til Regional transportplan 2014-23 00DREPTE HARDT SKADDE Innhold 1 Forord... 1 2 Målsetning og strategiske føringer... 1 3 Oppbygging... 1 4 Beskrivelse

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-002 16.02.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30

Møteprotokoll. for. Eldrerådet. Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 21.05.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Tilstede Kari Sletten Karsten Kristoffersen Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen May Anne Brandt H Anna Jakobsen

Detaljer

Braseth ønsket oppfølging av at reisebyråer ikke tegner avbestillingsforsikring for personer over 75 år.

Braseth ønsket oppfølging av at reisebyråer ikke tegner avbestillingsforsikring for personer over 75 år. Eldrerådet i Nordland fylkeskommune PROTOKOLL Møtested: Møterom Nordland II kl. 11.00 Møtedato: 22. september 2004 Saksnr.: 21/04-27/04 Arkivsak: 200400116 Til stede: Bård Moen Randi Henriksen Per Broch

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Marit Nyhuus - 62553632 2015/013519-012 12.06.2015 Vegavdeling Hedmark

Detaljer

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07:

Samferdselskomiteen har følgende sammensetting i valgperioden 2003 07: Innledning Ibestad kommune består av øyene Rolla og Andørja. Kommunen har i dag i overkant av 1.600 innbyggere, fordelt med 1.000 på Rolla og 600 på Andørja. Kommunens samlede areal er på 241 km2. Folketallet

Detaljer

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Statens vegvesen. Statens vegvesen - Svar på høring - Trønderlagsutredningen - Samling av Nord-Trøndelag fylkeskommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune Statens vegvesen Sør-Trøndelag fylkeskommune Postboks 2350 Sluppen 7004 TRONDHEIM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Tone Brunvoll / 71274179

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 09/786-16 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Trafikksikkerhetsplan for Rygge kommune 2012-2018 Saksbehandler: Øivind Frantsen Arkiv: Q80 &30 Saksnr.: Utvalg Møtedato 33/12 Eldrerådet 22.10.2012

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier

- Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. - Nasjonal tiltaksplan. - Sykkelopplæring. - Gang- og sykkelveger. - Trygge skoleveier Tove TS-konferanse i Tromsø 16.10. kl 1015: Tema: Hva kan vi bidra med for å nå TS-målene. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Som samferdselsråd

Detaljer

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet

Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden og revisjon av handlingsprogrammet Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe:2013/8650-4 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Rullering av Trafikksikkerhetsplan for perioden 2014-2017 og revisjon av handlingsprogrammet

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-016 13.04.2012 Vegavdeling Hedmark (HTU) - innkalling

Detaljer

Råd for likestilling for funksjonshemmede

Råd for likestilling for funksjonshemmede Møteinnkalling: Sted: Jutulhogget, fylkeshuset Dato: 27.01.2016 kl. 10:00-15:00 Forfall meldes snarest til sekretær, Hilde K. Hansen på mobil: 41809660 eller på følgende adresse: hilde.kristin.hansen@hedmark.org

Detaljer

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen INNKALLING MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 11:30 Medlemmer Navn Til stede

Detaljer

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering

Forvaltningsreformen. Ekstern orientering Forvaltningsreformen Ekstern orientering 02.05.200905 2009 02.05.2009 Bakgrunn og målet med reformen Bakgrunn: Det ble på 1990-tallet konstatert et økende demokratisk underskudd på regionalt og lokalt

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Forslag til planprogram Kommunedelplan for Trafikksikkerhet Gjerstad, 27.11.2017 Innhold 1 Innledning...3 2 Bakgrunn...3 3 Overordnede planer...3 4 Mandat...3 5 Medvirkning og informasjon...4 6 Planprosess...4

Detaljer

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020

Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Innspill til høring av Handlingsprogram for fylkesveger og kollektivtransport 2017-2020 Sak: 9/2016 Saksbehandler: Askim kommune v/sølve Bjørkevoll og Trøgstad kommune v/marit L. Haakaas Forslag til vedtak:

Detaljer

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012)

PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) TRANSPORTPLAN SØR- TRØNDELAG 2014-2023 Utarbeides som regional plan etter plan- og bygningsloven PLANPROGRAM Høringsutkast datert 27. august 2012 (revidert 19. sept. 2012) Transportplan Sør-Trøndelag 2014-23

Detaljer

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken

Sikkerhetsstyring i vegtrafikken Sikkerhetsstyring i vegtrafikken - en forutsetning for nullvisjonen Direktør Lars Erik Hauer Vegdirektoratet Nullvisjonen NTP 2014-2023 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Nasjonal transportplan (NTP) Stortingsmelding med 10 (12) års planhorisont, som viser Regjeringens mål og strategier for transportpolitikken. Omfatter veg,

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen HTUs medlemmer Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst - 62553632 2012/016477-026 03.09.2012 Vegavdeling Hedmark Hedmark trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer