Folketellingen i Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S. Oslo.

3 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Første hefte. Annet «Tredje «Fjerde «Femte «Sjette «Syvende «Attende «Niende «Tiende «Ellevte «Tolvte «Trettende «Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. (Norges Offisielle Statistikk. VII..) Trossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) VII. 0. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. VII.. Folkemengden fordelt efter fødested. Finner og Kvener. Andre lands statsborgere. NorskAmerikanere. VII.. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre. VII.. Barnetallet i norske ekteskap. VII.. Boligstatistikk. Byer. VII.. Boligstatistikk. Bygder. VII.. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. Bygder. Byer. VII. 0. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. VII.. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fylker. Byer og herreder. Frocenttall. VII.. Byggeskikker på den norske landsbygd. VII.. Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse. VII.. Fra Folketellingen 0 er tidligere utgitt : Første hefte. Annet «Tredje «Fjerde «Femte «Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet. VIII.. Trossamfund. VIII.. Folkemengden fordelt efter: ) Kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder og byer. «Oslobefolkning» som bor utenfor Oslo. VIII.. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. IX.. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. IX..

4 Le Recensement de la population du ler décembre 0 comprend les publications suivantes : I. Population et superficie des divisions administratives, etc. Statistique Officielle de la Norvège. VII.. II. Population de droit classée par culte. VII. 0. III. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil. VII.. IV. Population répartie par le lieu de naissance. Lapons et Quaines. Sujets étrangers. NorvégoAméricains. VII.. V. Aveugles, sourdsmuets, idiots, aliénés et estropiés. VII.. VI. Fertilité des mariages norvégiens. VII.. VII. Statistique d'habitation. Villes. VII.. VIII. Statistique d'habitation. Districts ruraux. VII.. IX. Population répartie par profession. Royaume. Districts ruraux. Villes. VII. 0. X. Population répartie par profession, par âge et par état civil. VII.. XI. Population répartie par profession. Préfectures. Villes et communes rurales. Chiffres relatifs. VII.. XII. Types des petits bâtiments à la campagne en Norvège. VII.. XIII. Aperçu de la statistique des professions et l'organisation de recensement VII.. Du Recensement du ler décembre 0 antérieurement publié : I. Population et superficie des divisions administratives, etc. VIII.. II. Population de droit classée par culte. VIII.. III. Population répartie par ) le sexe, l'âge et l'état civil, ) profession et ) lieu de naissance dans les communes rurales et les villes différentes. <<Population d'oslo» demeurant hors d'oslo. VIII.. IV. Lapons et Quaines. Sujets étrangers. Aveugles, sourdsmuets, idiots et aliénés. IX.. V. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil. IX..

5 Innhold. Forord * Tabell. Samlet hjemmehorende folkemengde fordelt efter hovedpersonenes livsstilling : I. Riket II. Bygder III. Byer. Personer år og over, fordelt efter erhverv 0. Personer år og over, fordelt efter erhverv. Fylker. Personer år og over i statens og kommunenes tjeneste. Menn i bygdene år og over, fordelt efter hoved og bierhverv Table des matières. Préface * Tableau no.. Population de droit totale répartie par profession : I. Royaume II. Communes rurales III. Villes >>. Personnes de ans et audessus, réparties par groupes de profession 0». Personnes de ans et audessus, réparties par groupes de profession. Préfectures». Personnes de ans et audessus au service de l'état et des communes». Hommes de ans et audessus, domiciliés dans les districts ruraux, répartis par profession prin ipale et accessoire Side Pages

6

7 Forord. T dette hefte er hovedopgavene over befolkningens fordeling efter erhverv og livsstilling trykt. I tabell er hele befolkningen gruppert efter hovedpersonens yrke. Som hovedpersoner er regnet alle de som ved sitt arbeide direkte har deltatt i erhvervslivet, og de som har levet alene eller vært hodet for en familie, og som har levet av kapitalinntekt, offentlig eller privat understøttelse. Som bipersoner er regnet alle familiemedlemmer som ikke har selvstendig inntekt, og hustjenere. Tabellen svarer til og er utarbeidet i overensstemmelse med tabell, hefte, av Folketellingen 0, men grupperingen er ikke så spesifisert som der. Tabell gir de detaljerte opgaver over erhverv og stilling. Tabellen svarer til tabell, hefte, av Folketellingen 0 og er utarbeidet efter de samme prinsipper som den. Det økonomiske livs egen utvikling gjør det imidlertid ønskelig fra telling til telling å foreta enkelte forandringer i livsstillingsspesif ikasjonen ; nye yrker av betydning vokser frem, mens erhverv som før var av en viss betydning går tilbake. Det har da også i 0 vist sig at det har vært ønskelig å foreta visse endringer i spesifikasjonen fra 0. Således kan det nevnes at vi har spesifisert reveopdrettere og reverøktere under jordbruk, gruppen sel og hvalfangst er delt i to ; under industrien er en del grupper blitt delt op mere; dette er f. eks. tilfelle med automobil og cykkelindustrien. Under sjøfart er spesifisert de sjøfolk som arbeider ved hvalfangst, slik at man ved å sammenholde disse opgaver med tallene for hvalfangsten kan få frem det samlede antall personer denne næring beskjeftiger. Tabell gir livsstillingsopgavene for den voksne befolkning fylkesvis. Tabellen svarer til tabell i hefte av Folketellingen 0. Livsstillingsgrupperingen er på enkelte steder noget forenklet ; dessuten er alle grupper tatt ut for menn og kvinner særskilt. Som tillegg til tabell, hefte, av Folketellingen 0 var trykt en tabell over personer i statens og kommunenes tjeneste. Denne tabell er nu utvidet og trykt som tabell. Tabell gir oplysninger om hvordan den voksne mannlige befolkning i bygdene fordeler sig efter hoved og biyrke; den svarer til tabell, hef te, av Folketellingen 0. Som nevnt er prinsippene for livsstillingsgrupperingen de samme som ved utarbeidelsen av tabellene i Folketellingen 0, og man skal

8 * ikke her nærmere gå inn på dem. Det kan nevnes at gruppen «Husarbeide hjemme hos gårdbrukere» nu bare omfatter husarbeide hos gårdbrukerne, mens i 0 også husarbeide hjemme hos småbrukerne og en rekke andre selvstendige ved jordbruk gikk inn under denne gruppe. De arbeidsløse er såvidt gjørlig søkt planert på sitt egentlige yrke. I et senere hefte vil opgavene over livsstilling og alder bli trykt. I dette hefte vil også resultatene av tellingen bli behandlet. Av livsstillingsstatistikk fra Folketellingen 0 er tidligere offentliggjort den summariske tabell for de enkelte herreder og byer i tellingens tredje hefte (Norges Offisielle Statistikk. VIII. ). Et par uoverensstemmelser mellem opgavene der og tallene i dette hefte må nærmere forklares. I tredje hefte side og er tallene for menn i Ålesund i rubrikkene 0 og forbyttet, slik at sumtallet for byene i alt for gruppene «Banker, forsikring, megling etc.» og «Hotell og kafédrift» ikke stemmer med de riktige tall for disse grupper, som er gjengitt i dette hefte. Ved utarbeidelsen av livsstillingstabellen i tredje hefte benyttet man en meget summarisk sorteringsplan, som ikke gav samme anledning til en kritisk revisjon av de fremkomne resultater som den senere detaljerte utsortering. Da man fikk anledning til å foreta denne kritiske revisjon, viste det sig å være nødvendig å forandre de tall som er trykt i tredje hefte for kvinner beskjeftiget ved håndverk. Det er alltid vanskelig å trekke en grense mellem kvinnelige håndverksarbeidere og andre kvinnelige arbeidere ved håndverksbedrifter; de detaljerte tabeller viste at opgavene på dette område var usikre. Undersøkelser i primærmaterialet bekreftet dette. Den eneste måten å ordne saken på var da å gj øre som det blev gjort ved folketellingen i 0, å overføre alle de kvinnelige håndverksarbeidere til gruppen «Andre arbeidere» ved håndverk eller til de tilsvarende industrigrupper. Av den grunn stemmer tallene for kvinner ved håndverk efter tredje hefte og dette hefte ikke overens. Under håndverk i hefte går også en del kvinnelige håndverksarbeidere; i dette hefte er bare kvinner som driver selvstendig virksomhet tatt med på håndverksgruppene. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, august. Gunnar Jahn.

9 Tabeller. Tableaux.

10 Folketelling 0. Tabell. Samlet hjemmehørende folkemengde Population de droit totale Erhvervsgrupper. Groupes de profession. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv.' I alt. Total. Menn. Hommes. Kvinner. Femmes. I alt. Total. Hovedpersoner. Menn. Hommes. Kvinner.* Femmes. Bipersoner i alt. I. Riket. Royaume. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk. Agriculture, horticulture, exploitation des forêts II. Fiske og fangst. Pêche 0 III. Industri. Industrie... IV. Forretningsvirksomhet Commerce V. Transport. Transports VI. Immateriell virksomhet. Professions libérales, administration publique VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter. Travail domestique 0 VIII. Formuesinntekt. Personnes vivant de leurs revenus 00 0 IX. Offentlig og veldedig forsørgelse. Personnes entretenues par bienfaisance privée et assistance publique X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt. Profession insuffisamment indiquée ou inconnue XI. Barn uten forsørger Orphelins 0 I alt. Total * Gifte kvinner med eget erhverv er tatt med her og ikke i rubrikk. Y compris femmes mariées ** Hjørnetallene angir: Herav menn. Le chiffres au coin indiquent: Dont hommes. Total des personnes vivant directement et indirectement des différentes professions. Personnes privée et assistance publique), les domestiques attachés à la personne exceptés. Membres de famille sans domestiques répartis d'après la profession du chef de famille. Femmes mariées. Exerçant une profession Autres. Autres membres féminins du famille travaillant à la maison. Domestiques.

11 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. répartie par profession. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : s uten lønnet erhverv. I alt. Total. Barre under år. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. I alt. Total. Andre privat forsørgede. Elever. 0Andre. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. I alt. Total. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. med lønnet bierhverv Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** exerçant une profession, non pas dans la rubrique no.. exerçant une profession (y compris personnes vivant de leurs revenus et personnes vivant par bienfaisance profession propre et domestiques attachés à la personne. Membres de famille sans profession propre et accessoire. Sans profession. Enfants audessous de ans. Autres personnes soutenues. 0 Ecoliers.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folke Erhvervsgrupper. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* II. Bygder. Communes rurales. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet V. Transport VI. Immateriell virksomhet VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstillng utilstr. angitt eller uopgitt... XI. Barn uten forsørger.. I alt III. Byer. Villes. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet V. Transport VI. Immateriell virksomhet VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt..... XI. Barn uten forsørger. I alt * Se note side.

13 Folketelling 0. mengde fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. K. I alt. Elever. 0 M. Andre privat forsørgede. K. I alt. Andre. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. ** Hustjenere.** ** Hjørnetallene angir : Herav menn.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstilinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. N.* I. Riket. I. Jordbruk, gartneri og skogbruk Agriculture, horticulture et exploitation des forêts.. Gårdbr., selveiere. Propriétaires, cultivateurs (. Småbr., plasseiere. Petits propriétaires Andre selvst. v. jbrk. og fedr. Autres personnes travaillant pour leur propre compte Funksj. v. jbrk. og fedr. Employés d'agriculture et d'élevage 0 0. Hj.v. slektn. v. jbrk. og fedr. Membres de la familie occupés à la culture et à l'élevage' 0 0. Husmenn. Tenanciers (journaliers agricoles payés partiellement par une exploitation agricole) ". Andre landbruksarb. Autres ouvriers agricoles 0 0. Selvst. v. gartneri etc. Horticulteurs, maraîchers 0. Funksj. v. gartneri etc. Employés d'horticulture Arbeidere v. gartneri etc. Ouvriers d'horticulture 0 0. Skogeiere, skogdrivere. Propriétaires de forêts 0 0. Selvst. jegere. Chasseurs indépendants 0. Funksj. v. skogbr. og fløtning. Employés forestiers et au service de flottage. Formenn v. skogbr. og fløtning Contremaîtres forestiers et au service de flottage. Arbeidere v. skogbr. og fløtning. Ouvriers forestiers et au service de flottage * Se note side.

15 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Andre privat forsorgede. Gifte husmødre: Barn under år. Elever. Andre. Husmed arbeide lønnet uten hjemme.** bi lønnet I alt. M. K. I alt. M. K. I alt. M. K. erhverv. erhverv. Hus tjenere.* i a ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* II. Fiske og fangst. Pêche 0. Fiskeredere. Armateurs de pêche 0. Selvst. arb. fiskere. Pêcheurs Funksj. v. fiskeri. Employés Fiskearbeidere. Ouvriers 0. Selvst. v. sel og hvalfangst. Armateurs de navires, pêche de baleine, etc 0. Funksj. v. sel og hvalfangst. Employés de navires de pêche de baleine, etc. Arbeidere v. sel og hvalfangst. Ouvriers de navires de pêche de baleine, etc III. Industri. Industrie Fabrikkeiere o.. Propriétaires de fabrique Eiere av småindustri og husflids virksomhet. Propriétaires de petites exploitations industrielles 0 0. Selvst. arb. v. småind. Travailleurs isolés ') 0. Håndverksmestere i alt. Artisans, patrons, total 0 0. Selvst. arb. håndverkere i alt. Artisans isolés,') total 0 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc Kontorchefer. Chefs de bureau 0. Bokholdere, fullmekt. o.. Comptables, etc. 00. Kontorister o.. Autres employés de bureau Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens 0. Andre fagfunksjonærer. Autres employés spéciaux Verksmestere, formenn v. industri. Chefs d'atelier, contremaîtres à l'industrie * Se note side. ) C'est à dire: Petits patrons travaillant seuls.

17 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. 'Bipersoner fordelt efter forsorgerens livsstilling. Gifte husmødre: Barn under år. Andre privat forsørgede. Elever. Andre. Husmed lønnet uten bilønnet I alt. M. K. I alt. M. K. I alt. M. K. erhverv. erhverv. arbeide hjemme.** 0 ', 0 Hus tjenere.** OE 0 ' i ( 0 0 « ^ ( ' 0 ] ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. I alt. M. K. I alt. M. K.. Bipersoner i alt. III. Industri (forts.).. Formenn v. håndverk. Contremaîtres artisans. Maskinister o.. Mécaniciens... Fyrbøtere. Chauffeurs. Elektrikere. Electriciens. Håndverksarb. v. håndv.bedrifter. Ouvriers artisans aux établissements de métier. Håndverksarb. v. fabrikk. Ouvriers artisans de fabrique. Andre arbeidere i alt. Autres ouvriers, total IV. Forretningsvirksomhet Commerce. Varehandel. Commerce de marchandises.. Grosserere. Négociants. Landhandlere. Marchands de campagne. Andre detaljhandlere. Autres marchands en détail. Handelsagenter o. L Commissionnaires de commerce. Småhandlere (uten fast lokale), kramkarar m. fl. Petits marchands sans siège fixe, colportage. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants. Kontorchefer. Chefs de bureau.. Handelsbest., butikkehefer o.., farmasøiter o. a. fagfunksj. Gérants de magasins, chefs de rayon, pharmaciens et autres employés spéciaux. Bokholdere etc. Comptables, etc 0. Kontorister o.. Employés de bureau. Handelsreisende. Voyageurs de commerce. Butikkekspeditører. Commis de magasins. Arbeidere v. varehell. (iber. bud og visergutter, uopgitt hvor ansatt). Ouvriers des dépôts (y compris porteurs et garçons sans indication où engagés) * Se note side.

19 K. I alt. M. K. I alt. M. Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: Barn under år. Andre privat forsørgede. med lønnet bierhverv. uten lønnet erhverv. Husarbeide hjemme.** Elever. Andre. I alt. M. K. Hustjenere.** ' 0, ) ' ^ y E i ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

20 Folketelling 0. ^ V Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* IV. Forretningsvirksomhet (forts.). Banker, forsikring, megling etc.** Banques, assurance, courtage etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement 0 0. Selvst. arbeidende. Travailleurs isolés') 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc. 0. Kontorfunksj. m. fl. Employés de bureau Arbeidere og bud. Ouvriers, porteurs, garçons. 0 Hotell, kafédrift o..** Hôtels, cafés, etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement Selvst. arbeidende. Travailleurs isolés') Fagfunksjonærer. Employés spéciaux 0 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 00. Tjenere, bud o.. Valets, garçons, etc V. Transport. Transports Sjøfart. Navigation.. Skibsredere. Armateurs 0. Jekteeiere o.. Propriétaires de caboteurs 0 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc. Kontorfunksj. Employés de bureau d'armements 0. Skibsførere m. v. Capitaines, etc. 0. Jekteførere. Maîtres de caboteurs 0 * Se note side. ** Se anmerkning i Forordet. ) Voir note ) page no..

21 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. K. Elever. Andre privat forsørge de Andre. I alt. M. K I alt. M. K. mea lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. ** Hustjenere.** ' i ** Hjørnetallene angir : Herav menn.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Sjøfart (forts.).. Styrmenn. Officiers de bord 0 0. Maskinister. Mécaniciens maritimes Arbeidere. Ouvriers Fyr og losvesen etc. Service des phares et du pilotage, etc. 0. Eiere av bergningsforretn. etc. Propriétaires d'entreprises de sauvetage, etc. Kjentmenn, selvst. ferjemenn o.. Pilotes auxiliaires, bateliers travaillant isolés. Kontorfunksj. m. fl. Employés de bureau. Loser o.. Pilotes 0. Fyrvoktere o.. Gardiens de phare 0. Opsynsmenn og arb. Surveillants et ouvriers 0 0 Jernbanedrift. Exploitation des chemins de fer.. Direktører, disponenter o.. Directeurs, administrateurs. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Stasjonsmestere, banemestere, telegrafister o.. Chefs de la gare, chefs de la voie, télégraphistes 0. Lokomotivførere. Mécaniciens 0. Konduktører. Conducteurs de train Bane og godsformenn o.. Piqueurs de la voie 0 0. Banevoktere. Gardevoie Andre arbeidere. Autres ouvriers 0 0 * Se note side.

23 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: med lønnet bierhverv. uten lønnet erhverv. 0 Andre privat forsørgede. Barn under år. Elever. Andre. Husarbeide I alt. M K. I alt. M. K. I alt. M. H. hjemme.* * Hustjenere.** $ i 'i ', ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

24 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Sporveisdrift. Exploitation des tramways.. Direktører, disponenter o.. Directeurs. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens 0. Stasjonsmestere, banemestere. Chefs de la gare, chefs de la voie 0. Kontrollører, vognførere, konduktører og andre arb. Contrôleurs, conducteurs des tramways, billeteurs et autres 0 0 Telegraf og telefonvesen. Service de télégraphe et de téléphone. 0. Direktører o.. Directeurs, etc 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 0. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Bestyrere og fullmekt. Chefs et souschefs des stations 0 0. Telegrafister. Télégraphistes Telefonister. Téléphonistes 0. Arb. v. telegraf og telefon. Ouvriers Postvesen. Service des postes.. Postm. og fullmekt. m. v. Directeurs et inspect. des postes, etc Poståpnere. Receveurs des postes 0 0. Posteksp., assist., elever. Autres employés de postes 0 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 00. Pakkmestere o. a. formenn. Chefs de services de messagerie et autres contremaîtres 0. Postbud o. a. arbeidere. Facteurs et autres ouvriers * Se note side.

25 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. Elever. I alt. M. K. I alt. M. K. Andre privat forsørgede. I alt. Andre. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** 0. 0 I ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

26 Folketelling 0. Tabell (sorts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Almindelig landtransport. Autres transports par terre.. Bileiere, vognmenn m. fl. Propriétaires d'automobiles, loueurs de voiture 0 0. Kjørere m. egen hest, chauffører m. egen bil. Cochers de fiacres, chauffeurs travaillant isolés. Direktører, disponenter. Directeurs, gérants 0. Kontorfunksj. m. v. Employés de bureau, vtc. 0. Chauf f ører for andre. Chauffeurs de fiacres automobiles, d'automobiles de marchandises 0 0. Kjørere for andre. Cochers de louage, cocherslivreurs.0 0. Bryggearbeidere. Ouvriers du port 0 0. Andre arb. v. landtransp. Autres ouvriers 0 0 VI. Immateriell virksomhet. Professions libérales et administration publique 00 Civil administration, rettsog finansvesen. Administration civile, justice et finances.. Advokater, sakførere. Avocats 0 0. Høiere funksj. Employés judiciaires supérieurs 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 0 0. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Andre fagfunksjonærer. Employés spécialistes, autres 0 0. Formenn og arbeidere. Contremaîtres et ouvriers * Se note side.

27 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. K. Elever. Andre privat forsørgede. Andre. I alt. M. K. I alt. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere. ** ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

28 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. VI. Immateriell virksomhet (forts.). Samlet antall personer som lever av ved Hovedpersoner. Biperkommende erhverv. soner i alt. I alt. K. I alt. M. K.* Forsvarsvesenet. Défence nationale.. Høiere officerer. Officiers supérieurs 0. Andre officerer, underofficerer. Autres officiers, sousof ficiers 0. Kontorfunksj. Employés de bureau 0 0. Elever, bud m. v. Elèves des écoles militaires, courriers, etc Religiøs virksomhet. Cultes.. Biskoper. Evéques. Prester i statskirken. Pasteurs de l'église de l'etat. Andre f unksj. (herunder kirkesangere). Marguilliers et autres employés 0 0. Opsynsmenn, ringere m. fl. Gardiens, sonneurs, etc. 0 Helse og veterinærvesen. Service sanitaire et vétérinaire. Privat prakt. læger. Médecins practiciens privés 0. Ansatte læger. Autres médecins Privat prakt. tannlæger. Dentistes practiciens privés 0. Ansatte tannlæger. Autres dentistes 0 0. Andre selvstendige. Autres personnes travail. pour leur propre compte Andre fagfunksj. Employés spéciaux (y compris vétérinaires, sagesfemmes, etc.) 0 0. Kontorfunksj. Employés de bureau. Arbeidere. Ouvriers * Se note side.

29 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. K. 0 Andre privat forsørgede. Elever. Andre. I alt. M. K. I alt. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** i i i ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

30 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* VI. Immateriell virksomhet (forts.). Undervisning og immateriell virksomhet ellers. Enseignement et autres professions libérales.. Skoleeiere, bladeiere m.fl. Propriétaires des écoles, des journaux, etc.. Musikere, selvst. Musiciens.... Andre kunstnere. Autres artistes. Andre selvst. arb. Autres personnes travail. pour leur propre compte. Professorer Professeurs de l'université, etc.. Redaktører. Rédacteurs. Andre høiere f unksj. Autres employés supérieurs 0. Lærere og best. v. høiere almensk. og seminarer. Professeurs et principaux des lycées et des écoles normales. Lærere og best. v. folkesk. og fortsettelsesskoler. Instituteurs et principaux des écoles primaires et de continuation. Andre lærere. Autres professeurs et instituteurs. Andre fagfunksjonærer. Employés spécialistes, autres. Kontorfunksjonærer. Chefs de bureau, secrétaires, comptables, etc.. Vaktmestere, bud etc. Concierges, garçons, figurants de théâtre, modèles, etc. VII. Husarbeide for forskjellige og på anstalter Travail domestique chez des particuliers et aux institutions.. Vaskekoner o. a. kvinnelige dagarb. Blanchisseuses et autres journalières. Vedhuggere o. a. mannlige dagarb. Fendeurs de bois et autres journaliers. Hustjenere, husbest. o.. på forsorgshjem m. v. Domestiques, femmes de ménage dans les institutions. Hustjenere, hjemmev. slektn. o.. hos private. Domestiques chez des particuliers et membres de la famille occupés aux travaux domestiques * Se note side

31 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: med lønnet bi erhverv. uten lønnet erhverv. I alt. Barn under år. M. K. Elever. I alt. M. K. 0 Andre privat forsørgede. Andre. I alt. M. K. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** " ' ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

32 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av ved Hovedpersoner. Bipersoner kommende erhverv. i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* i VII. Formuesinntekt 00 0 Personnes vivant de leurs revenus.. Føderåd. Propriétaires vivant en pension sur la terre après l'avoir cédée à ses héritiers Formuesinntekt. Rentiers IX. Offentlig og veldedig forsørgelse m. v Personnes soutenues par assistance publique et bienfaisance privée.. Pensjon. Pension 0. Offentlig og veldedig forsørgede o.. Personnes soutenues par assistance publique et bienfaisance privée, etc X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt Professions insuffisamment indiquées ou inconnues.. Selvstendige. Personnes travaillant pour leur propre compte..... Funksjonærer. Employés Arbeidere. Ouvriers Uopgitt. Profession non indiquée 0 0. XI. Barn uten forsørger og barn med eget erhverv 0 Orphelins et enfants avec une profession propre. Herav:. Direkte fattigunderstøttet. Soutenus par assistance publique..... Direkte veldedig understøttet. Soutenus par bienfaisance privée 0. Egen formue, egen gård. Rentiers. Tjenere. Domestiques Barn med eget erhverv. Enfants avec une profession propre 0 0 * Se note side.

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV

LØNNSTELLINGEN. Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri. Recensement des salaires UTGITT AV NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 0 LØNNSTELLINGEN Jern- og metallindustri, tekstilindustri, kjemisk og elektrokjemisk industri 98 Recensement des salaires UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO I KOMMISJON

Detaljer

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O.

HUSHOLDNINGSREGNSKAP NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. 1927-1928. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Budgets de familles 1927-1928.) 0 S L O. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK VIII. 103. HUSHOLDNINGSREGNSKAP 1927-1928. (Budgets de familles 1927-1928.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1929. Tidligere

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Nr. 154. 155. 156. 157. 158. Trykt : Syketrygden 1937. (Assurance-maladie nationale.) Norges jernbaner

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTI XI FOLETELLINGEN. DESEBER 0 Sjette hefte Personer år og mer etter utdanning Persons years of age or more by education STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) . Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 98: - 7. Syketrygden 9. (Assurance-maladie nationale.) 8. Norges jernbaner 9-97. (Chemins de

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. Norges Offisielle Statistikk, rekke VI. (Statistique Officielle de la Norvège, série VI.) Nr. -62 se omslaget på verker trykt i årene 94-. Trykt 920: Nr. 63. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.)

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série Rekke IX. Trykt 1936: Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en Norvège.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 154. Folketellingen i Norge 1 desember 190. Tolvte hefte. Byggeskikker på den norske landsbygd. (Recensement du 1 er décembre 190: XII. Types des petits bâtiments à la

Detaljer

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA.

LØNNINGER 1920. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. (Gages et salaires.) UTGITT AV 1921. KRISTIANIA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 9. LØNNINGER (Gages et salaires.) UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & 00. 1921. Tidligere utkommet: Lønninger og levevilkår

Detaljer

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI

NORGES POSTVESEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 10. DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 0. NORGES POSTVESEN (Statistique postale pour l'année ) Utgitt av DEPARTEMENTET FOR HANDEL, SJØFART, INDUSTRI, HÅNDVERK OG FISKERI POSTSTYRET OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvöge, série Nr. -0. Se omslaget på verker trykt i året 926. Trykt :. Norges Brandkasse 923-925. (Statistique de l'olfice national

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO.

LØNNINGER 1925-1926. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. (Gages et salaires.) OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 12. LØNNINGER 1925-1926. (Gages et salaires.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. OS L O. I KOMMISJON HOS H. AS CHE H OUG & CO. 1927 Tidligere utkommet: Lønninger

Detaljer

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. 1918. RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 15. ULYKKESFORSIKRINGEN FOR INDUSTRIARBEIDERE M. V. 1918. (Assurances contre les accidents pour les travailleurs de l'instrie, etc.) Utgitt av RIKSFORSIKRINGSANSTALTEN.

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 173 NORGES POSTVERK STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 1965 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 73 NORGES POSTVERK 964 STATISTIQUE POSTALE POUR L'ANNÉE 964 POSTSTYRET DIRECTION GÉNÉRALE DES POSTES OSLO 965 Tidligere utkommet Postvæsen 884-899, se Norges Offisielle

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke

STATISTISK SENTRALBYRÅ FOLKETELLINGEN 1960. Ny organisering av datafilen. Sindre BØrke Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 83/18 27. juli 1983 FOLKETELLINGEN 1960 Ny organisering av datafilen av Sindre BØrke Organisering av gammel og ny versjon Omfanget av tellingen, de enkelte enhetene

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 970 9 MÅLSELV STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 97

Detaljer

rges offisielle statistikk, rekke XII

rges offisielle statistikk, rekke XII rges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1960 Nr. 6 Skogsbruktellingen i Norge 1. sept. 1957 I Tabeller Census of forestry. I Table - 7 Telegrafverket

Detaljer

OM OPPSTILLING OG BRUK AV

OM OPPSTILLING OG BRUK AV ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.6 OM OPPSTILLING OG BRUK AV REGIONALT NASJONALREGNSKAP Av Per Sevaldson CONSTRUCTION AND USE OF REGIONAL NATIONAL ACCOUNTS. OSLO 1973 ISBN 82-537-316-3 FORORD I

Detaljer

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912.

FORSIKRINGSSELSKAPER 1912. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 41.,44 FORSIKRINGSSELSKAPER BERETNING FRA FORSIKRINGSRAADET. (Sociétés d'assurances Rapport du Conseil d'assurances) KRISTIANIA. 1 KOMMISSION HOS H. A SCH EHOUG & CO. 1915.

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norges offisielle statistikk, rekke XII Norges offisielle statistikk, rekke XII Norway's Official Statistics, series XII Rekke XII Trykt 96 Nr. 40 Jordbruksteljinga i Noreg 20. 959 I Areal, husdyrhald m. m. Census of agriculture I Land area,

Detaljer