Folketellingen i Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketellingen i Norge"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement du er décembre 0: VI. Population répartie par profession.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 Steenske Boktrykkeri Johannes Bjørnstad A/S. Oslo.

3 Fra Den almindelige Folketelling desember 0 foreligger følgende verker: Første hefte. Annet «Tredje «Fjerde «Femte «Sjette «Syvende «Attende «Niende «Tiende «Ellevte «Tolvte «Trettende «Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Hussamlinger på landet. (Norges Offisielle Statistikk. VII..) Trossamfund. (Hjemmehørende folkemengde.) VII. 0. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. VII.. Folkemengden fordelt efter fødested. Finner og Kvener. Andre lands statsborgere. NorskAmerikanere. VII.. Blinde, døvstumme, åndssvake, sinnssyke og vanføre. VII.. Barnetallet i norske ekteskap. VII.. Boligstatistikk. Byer. VII.. Boligstatistikk. Bygder. VII.. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. Bygder. Byer. VII. 0. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. VII.. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Fylker. Byer og herreder. Frocenttall. VII.. Byggeskikker på den norske landsbygd. VII.. Oversikt over livsstillingsstatistikken og tellingens utførelse. VII.. Fra Folketellingen 0 er tidligere utgitt : Første hefte. Annet «Tredje «Fjerde «Femte «Folkemengde og areal i Rikets forskjellige deler. Bebodde øier. Hussamlinger på landet. VIII.. Trossamfund. VIII.. Folkemengden fordelt efter: ) Kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder og byer. «Oslobefolkning» som bor utenfor Oslo. VIII.. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. IX.. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. IX..

4 Le Recensement de la population du ler décembre 0 comprend les publications suivantes : I. Population et superficie des divisions administratives, etc. Statistique Officielle de la Norvège. VII.. II. Population de droit classée par culte. VII. 0. III. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil. VII.. IV. Population répartie par le lieu de naissance. Lapons et Quaines. Sujets étrangers. NorvégoAméricains. VII.. V. Aveugles, sourdsmuets, idiots, aliénés et estropiés. VII.. VI. Fertilité des mariages norvégiens. VII.. VII. Statistique d'habitation. Villes. VII.. VIII. Statistique d'habitation. Districts ruraux. VII.. IX. Population répartie par profession. Royaume. Districts ruraux. Villes. VII. 0. X. Population répartie par profession, par âge et par état civil. VII.. XI. Population répartie par profession. Préfectures. Villes et communes rurales. Chiffres relatifs. VII.. XII. Types des petits bâtiments à la campagne en Norvège. VII.. XIII. Aperçu de la statistique des professions et l'organisation de recensement VII.. Du Recensement du ler décembre 0 antérieurement publié : I. Population et superficie des divisions administratives, etc. VIII.. II. Population de droit classée par culte. VIII.. III. Population répartie par ) le sexe, l'âge et l'état civil, ) profession et ) lieu de naissance dans les communes rurales et les villes différentes. <<Population d'oslo» demeurant hors d'oslo. VIII.. IV. Lapons et Quaines. Sujets étrangers. Aveugles, sourdsmuets, idiots et aliénés. IX.. V. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil. IX..

5 Innhold. Forord * Tabell. Samlet hjemmehorende folkemengde fordelt efter hovedpersonenes livsstilling : I. Riket II. Bygder III. Byer. Personer år og over, fordelt efter erhverv 0. Personer år og over, fordelt efter erhverv. Fylker. Personer år og over i statens og kommunenes tjeneste. Menn i bygdene år og over, fordelt efter hoved og bierhverv Table des matières. Préface * Tableau no.. Population de droit totale répartie par profession : I. Royaume II. Communes rurales III. Villes >>. Personnes de ans et audessus, réparties par groupes de profession 0». Personnes de ans et audessus, réparties par groupes de profession. Préfectures». Personnes de ans et audessus au service de l'état et des communes». Hommes de ans et audessus, domiciliés dans les districts ruraux, répartis par profession prin ipale et accessoire Side Pages

6

7 Forord. T dette hefte er hovedopgavene over befolkningens fordeling efter erhverv og livsstilling trykt. I tabell er hele befolkningen gruppert efter hovedpersonens yrke. Som hovedpersoner er regnet alle de som ved sitt arbeide direkte har deltatt i erhvervslivet, og de som har levet alene eller vært hodet for en familie, og som har levet av kapitalinntekt, offentlig eller privat understøttelse. Som bipersoner er regnet alle familiemedlemmer som ikke har selvstendig inntekt, og hustjenere. Tabellen svarer til og er utarbeidet i overensstemmelse med tabell, hefte, av Folketellingen 0, men grupperingen er ikke så spesifisert som der. Tabell gir de detaljerte opgaver over erhverv og stilling. Tabellen svarer til tabell, hefte, av Folketellingen 0 og er utarbeidet efter de samme prinsipper som den. Det økonomiske livs egen utvikling gjør det imidlertid ønskelig fra telling til telling å foreta enkelte forandringer i livsstillingsspesif ikasjonen ; nye yrker av betydning vokser frem, mens erhverv som før var av en viss betydning går tilbake. Det har da også i 0 vist sig at det har vært ønskelig å foreta visse endringer i spesifikasjonen fra 0. Således kan det nevnes at vi har spesifisert reveopdrettere og reverøktere under jordbruk, gruppen sel og hvalfangst er delt i to ; under industrien er en del grupper blitt delt op mere; dette er f. eks. tilfelle med automobil og cykkelindustrien. Under sjøfart er spesifisert de sjøfolk som arbeider ved hvalfangst, slik at man ved å sammenholde disse opgaver med tallene for hvalfangsten kan få frem det samlede antall personer denne næring beskjeftiger. Tabell gir livsstillingsopgavene for den voksne befolkning fylkesvis. Tabellen svarer til tabell i hefte av Folketellingen 0. Livsstillingsgrupperingen er på enkelte steder noget forenklet ; dessuten er alle grupper tatt ut for menn og kvinner særskilt. Som tillegg til tabell, hefte, av Folketellingen 0 var trykt en tabell over personer i statens og kommunenes tjeneste. Denne tabell er nu utvidet og trykt som tabell. Tabell gir oplysninger om hvordan den voksne mannlige befolkning i bygdene fordeler sig efter hoved og biyrke; den svarer til tabell, hef te, av Folketellingen 0. Som nevnt er prinsippene for livsstillingsgrupperingen de samme som ved utarbeidelsen av tabellene i Folketellingen 0, og man skal

8 * ikke her nærmere gå inn på dem. Det kan nevnes at gruppen «Husarbeide hjemme hos gårdbrukere» nu bare omfatter husarbeide hos gårdbrukerne, mens i 0 også husarbeide hjemme hos småbrukerne og en rekke andre selvstendige ved jordbruk gikk inn under denne gruppe. De arbeidsløse er såvidt gjørlig søkt planert på sitt egentlige yrke. I et senere hefte vil opgavene over livsstilling og alder bli trykt. I dette hefte vil også resultatene av tellingen bli behandlet. Av livsstillingsstatistikk fra Folketellingen 0 er tidligere offentliggjort den summariske tabell for de enkelte herreder og byer i tellingens tredje hefte (Norges Offisielle Statistikk. VIII. ). Et par uoverensstemmelser mellem opgavene der og tallene i dette hefte må nærmere forklares. I tredje hefte side og er tallene for menn i Ålesund i rubrikkene 0 og forbyttet, slik at sumtallet for byene i alt for gruppene «Banker, forsikring, megling etc.» og «Hotell og kafédrift» ikke stemmer med de riktige tall for disse grupper, som er gjengitt i dette hefte. Ved utarbeidelsen av livsstillingstabellen i tredje hefte benyttet man en meget summarisk sorteringsplan, som ikke gav samme anledning til en kritisk revisjon av de fremkomne resultater som den senere detaljerte utsortering. Da man fikk anledning til å foreta denne kritiske revisjon, viste det sig å være nødvendig å forandre de tall som er trykt i tredje hefte for kvinner beskjeftiget ved håndverk. Det er alltid vanskelig å trekke en grense mellem kvinnelige håndverksarbeidere og andre kvinnelige arbeidere ved håndverksbedrifter; de detaljerte tabeller viste at opgavene på dette område var usikre. Undersøkelser i primærmaterialet bekreftet dette. Den eneste måten å ordne saken på var da å gj øre som det blev gjort ved folketellingen i 0, å overføre alle de kvinnelige håndverksarbeidere til gruppen «Andre arbeidere» ved håndverk eller til de tilsvarende industrigrupper. Av den grunn stemmer tallene for kvinner ved håndverk efter tredje hefte og dette hefte ikke overens. Under håndverk i hefte går også en del kvinnelige håndverksarbeidere; i dette hefte er bare kvinner som driver selvstendig virksomhet tatt med på håndverksgruppene. Det Statistiske Centralbyrå, Oslo, august. Gunnar Jahn.

9 Tabeller. Tableaux.

10 Folketelling 0. Tabell. Samlet hjemmehørende folkemengde Population de droit totale Erhvervsgrupper. Groupes de profession. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv.' I alt. Total. Menn. Hommes. Kvinner. Femmes. I alt. Total. Hovedpersoner. Menn. Hommes. Kvinner.* Femmes. Bipersoner i alt. I. Riket. Royaume. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk. Agriculture, horticulture, exploitation des forêts II. Fiske og fangst. Pêche 0 III. Industri. Industrie... IV. Forretningsvirksomhet Commerce V. Transport. Transports VI. Immateriell virksomhet. Professions libérales, administration publique VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter. Travail domestique 0 VIII. Formuesinntekt. Personnes vivant de leurs revenus 00 0 IX. Offentlig og veldedig forsørgelse. Personnes entretenues par bienfaisance privée et assistance publique X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt. Profession insuffisamment indiquée ou inconnue XI. Barn uten forsørger Orphelins 0 I alt. Total * Gifte kvinner med eget erhverv er tatt med her og ikke i rubrikk. Y compris femmes mariées ** Hjørnetallene angir: Herav menn. Le chiffres au coin indiquent: Dont hommes. Total des personnes vivant directement et indirectement des différentes professions. Personnes privée et assistance publique), les domestiques attachés à la personne exceptés. Membres de famille sans domestiques répartis d'après la profession du chef de famille. Femmes mariées. Exerçant une profession Autres. Autres membres féminins du famille travaillant à la maison. Domestiques.

11 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. répartie par profession. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : s uten lønnet erhverv. I alt. Total. Barre under år. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. I alt. Total. Andre privat forsørgede. Elever. 0Andre. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. I alt. Total. Menn. Kvinner. Hommes. Femmes. med lønnet bierhverv Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** exerçant une profession, non pas dans la rubrique no.. exerçant une profession (y compris personnes vivant de leurs revenus et personnes vivant par bienfaisance profession propre et domestiques attachés à la personne. Membres de famille sans profession propre et accessoire. Sans profession. Enfants audessous de ans. Autres personnes soutenues. 0 Ecoliers.

12 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folke Erhvervsgrupper. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* II. Bygder. Communes rurales. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet V. Transport VI. Immateriell virksomhet VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstillng utilstr. angitt eller uopgitt... XI. Barn uten forsørger.. I alt III. Byer. Villes. I. Jordbruk, gartneri, skogbruk II. Fiske og fangst III. Industri IV. Forretningsvirksomhet V. Transport VI. Immateriell virksomhet VII. Husarb. for forskjellige og på anstalter VIII. Formuesinntekt IX. Offentlig og veldedig forsørgelse X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt..... XI. Barn uten forsørger. I alt * Se note side.

13 Folketelling 0. mengde fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre : uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. K. I alt. Elever. 0 M. Andre privat forsørgede. K. I alt. Andre. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. ** Hustjenere.** ** Hjørnetallene angir : Herav menn.

14 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstilinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. N.* I. Riket. I. Jordbruk, gartneri og skogbruk Agriculture, horticulture et exploitation des forêts.. Gårdbr., selveiere. Propriétaires, cultivateurs (. Småbr., plasseiere. Petits propriétaires Andre selvst. v. jbrk. og fedr. Autres personnes travaillant pour leur propre compte Funksj. v. jbrk. og fedr. Employés d'agriculture et d'élevage 0 0. Hj.v. slektn. v. jbrk. og fedr. Membres de la familie occupés à la culture et à l'élevage' 0 0. Husmenn. Tenanciers (journaliers agricoles payés partiellement par une exploitation agricole) ". Andre landbruksarb. Autres ouvriers agricoles 0 0. Selvst. v. gartneri etc. Horticulteurs, maraîchers 0. Funksj. v. gartneri etc. Employés d'horticulture Arbeidere v. gartneri etc. Ouvriers d'horticulture 0 0. Skogeiere, skogdrivere. Propriétaires de forêts 0 0. Selvst. jegere. Chasseurs indépendants 0. Funksj. v. skogbr. og fløtning. Employés forestiers et au service de flottage. Formenn v. skogbr. og fløtning Contremaîtres forestiers et au service de flottage. Arbeidere v. skogbr. og fløtning. Ouvriers forestiers et au service de flottage * Se note side.

15 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Andre privat forsorgede. Gifte husmødre: Barn under år. Elever. Andre. Husmed arbeide lønnet uten hjemme.** bi lønnet I alt. M. K. I alt. M. K. I alt. M. K. erhverv. erhverv. Hus tjenere.* i a ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

16 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* II. Fiske og fangst. Pêche 0. Fiskeredere. Armateurs de pêche 0. Selvst. arb. fiskere. Pêcheurs Funksj. v. fiskeri. Employés Fiskearbeidere. Ouvriers 0. Selvst. v. sel og hvalfangst. Armateurs de navires, pêche de baleine, etc 0. Funksj. v. sel og hvalfangst. Employés de navires de pêche de baleine, etc. Arbeidere v. sel og hvalfangst. Ouvriers de navires de pêche de baleine, etc III. Industri. Industrie Fabrikkeiere o.. Propriétaires de fabrique Eiere av småindustri og husflids virksomhet. Propriétaires de petites exploitations industrielles 0 0. Selvst. arb. v. småind. Travailleurs isolés ') 0. Håndverksmestere i alt. Artisans, patrons, total 0 0. Selvst. arb. håndverkere i alt. Artisans isolés,') total 0 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc Kontorchefer. Chefs de bureau 0. Bokholdere, fullmekt. o.. Comptables, etc. 00. Kontorister o.. Autres employés de bureau Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens 0. Andre fagfunksjonærer. Autres employés spéciaux Verksmestere, formenn v. industri. Chefs d'atelier, contremaîtres à l'industrie * Se note side. ) C'est à dire: Petits patrons travaillant seuls.

17 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. 'Bipersoner fordelt efter forsorgerens livsstilling. Gifte husmødre: Barn under år. Andre privat forsørgede. Elever. Andre. Husmed lønnet uten bilønnet I alt. M. K. I alt. M. K. I alt. M. K. erhverv. erhverv. arbeide hjemme.** 0 ', 0 Hus tjenere.** OE 0 ' i ( 0 0 « ^ ( ' 0 ] ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

18 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. I alt. M. K. I alt. M. K.. Bipersoner i alt. III. Industri (forts.).. Formenn v. håndverk. Contremaîtres artisans. Maskinister o.. Mécaniciens... Fyrbøtere. Chauffeurs. Elektrikere. Electriciens. Håndverksarb. v. håndv.bedrifter. Ouvriers artisans aux établissements de métier. Håndverksarb. v. fabrikk. Ouvriers artisans de fabrique. Andre arbeidere i alt. Autres ouvriers, total IV. Forretningsvirksomhet Commerce. Varehandel. Commerce de marchandises.. Grosserere. Négociants. Landhandlere. Marchands de campagne. Andre detaljhandlere. Autres marchands en détail. Handelsagenter o. L Commissionnaires de commerce. Småhandlere (uten fast lokale), kramkarar m. fl. Petits marchands sans siège fixe, colportage. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants. Kontorchefer. Chefs de bureau.. Handelsbest., butikkehefer o.., farmasøiter o. a. fagfunksj. Gérants de magasins, chefs de rayon, pharmaciens et autres employés spéciaux. Bokholdere etc. Comptables, etc 0. Kontorister o.. Employés de bureau. Handelsreisende. Voyageurs de commerce. Butikkekspeditører. Commis de magasins. Arbeidere v. varehell. (iber. bud og visergutter, uopgitt hvor ansatt). Ouvriers des dépôts (y compris porteurs et garçons sans indication où engagés) * Se note side.

19 K. I alt. M. K. I alt. M. Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: Barn under år. Andre privat forsørgede. med lønnet bierhverv. uten lønnet erhverv. Husarbeide hjemme.** Elever. Andre. I alt. M. K. Hustjenere.** ' 0, ) ' ^ y E i ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

20 Folketelling 0. ^ V Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* IV. Forretningsvirksomhet (forts.). Banker, forsikring, megling etc.** Banques, assurance, courtage etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement 0 0. Selvst. arbeidende. Travailleurs isolés') 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc. 0. Kontorfunksj. m. fl. Employés de bureau Arbeidere og bud. Ouvriers, porteurs, garçons. 0 Hotell, kafédrift o..** Hôtels, cafés, etc.. Selvst. næringsdr. Chefs d'établissement Selvst. arbeidende. Travailleurs isolés') Fagfunksjonærer. Employés spéciaux 0 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 00. Tjenere, bud o.. Valets, garçons, etc V. Transport. Transports Sjøfart. Navigation.. Skibsredere. Armateurs 0. Jekteeiere o.. Propriétaires de caboteurs 0 0. Direktører, disponenter o.. Directeurs, gérants, etc. Kontorfunksj. Employés de bureau d'armements 0. Skibsførere m. v. Capitaines, etc. 0. Jekteførere. Maîtres de caboteurs 0 * Se note side. ** Se anmerkning i Forordet. ) Voir note ) page no..

21 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. K. Elever. Andre privat forsørge de Andre. I alt. M. K I alt. M. K. mea lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme. ** Hustjenere.** ' i ** Hjørnetallene angir : Herav menn.

22 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Sjøfart (forts.).. Styrmenn. Officiers de bord 0 0. Maskinister. Mécaniciens maritimes Arbeidere. Ouvriers Fyr og losvesen etc. Service des phares et du pilotage, etc. 0. Eiere av bergningsforretn. etc. Propriétaires d'entreprises de sauvetage, etc. Kjentmenn, selvst. ferjemenn o.. Pilotes auxiliaires, bateliers travaillant isolés. Kontorfunksj. m. fl. Employés de bureau. Loser o.. Pilotes 0. Fyrvoktere o.. Gardiens de phare 0. Opsynsmenn og arb. Surveillants et ouvriers 0 0 Jernbanedrift. Exploitation des chemins de fer.. Direktører, disponenter o.. Directeurs, administrateurs. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Stasjonsmestere, banemestere, telegrafister o.. Chefs de la gare, chefs de la voie, télégraphistes 0. Lokomotivførere. Mécaniciens 0. Konduktører. Conducteurs de train Bane og godsformenn o.. Piqueurs de la voie 0 0. Banevoktere. Gardevoie Andre arbeidere. Autres ouvriers 0 0 * Se note side.

23 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: med lønnet bierhverv. uten lønnet erhverv. 0 Andre privat forsørgede. Barn under år. Elever. Andre. Husarbeide I alt. M K. I alt. M. K. I alt. M. H. hjemme.* * Hustjenere.** $ i 'i ', ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

24 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Sporveisdrift. Exploitation des tramways.. Direktører, disponenter o.. Directeurs. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens 0. Stasjonsmestere, banemestere. Chefs de la gare, chefs de la voie 0. Kontrollører, vognførere, konduktører og andre arb. Contrôleurs, conducteurs des tramways, billeteurs et autres 0 0 Telegraf og telefonvesen. Service de télégraphe et de téléphone. 0. Direktører o.. Directeurs, etc 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 0. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Bestyrere og fullmekt. Chefs et souschefs des stations 0 0. Telegrafister. Télégraphistes Telefonister. Téléphonistes 0. Arb. v. telegraf og telefon. Ouvriers Postvesen. Service des postes.. Postm. og fullmekt. m. v. Directeurs et inspect. des postes, etc Poståpnere. Receveurs des postes 0 0. Posteksp., assist., elever. Autres employés de postes 0 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 00. Pakkmestere o. a. formenn. Chefs de services de messagerie et autres contremaîtres 0. Postbud o. a. arbeidere. Facteurs et autres ouvriers * Se note side.

25 Folketelling 0. fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. Elever. I alt. M. K. I alt. M. K. Andre privat forsørgede. I alt. Andre. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** 0. 0 I ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

26 Folketelling 0. Tabell (sorts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* V. Transport (forts.). Almindelig landtransport. Autres transports par terre.. Bileiere, vognmenn m. fl. Propriétaires d'automobiles, loueurs de voiture 0 0. Kjørere m. egen hest, chauffører m. egen bil. Cochers de fiacres, chauffeurs travaillant isolés. Direktører, disponenter. Directeurs, gérants 0. Kontorfunksj. m. v. Employés de bureau, vtc. 0. Chauf f ører for andre. Chauffeurs de fiacres automobiles, d'automobiles de marchandises 0 0. Kjørere for andre. Cochers de louage, cocherslivreurs.0 0. Bryggearbeidere. Ouvriers du port 0 0. Andre arb. v. landtransp. Autres ouvriers 0 0 VI. Immateriell virksomhet. Professions libérales et administration publique 00 Civil administration, rettsog finansvesen. Administration civile, justice et finances.. Advokater, sakførere. Avocats 0 0. Høiere funksj. Employés judiciaires supérieurs 0. Kontorfunksjonærer. Employés de bureau 0 0. Ingeniører, teknikere. Ingénieurs, techniciens. Andre fagfunksjonærer. Employés spécialistes, autres 0 0. Formenn og arbeidere. Contremaîtres et ouvriers * Se note side.

27 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. K. Elever. Andre privat forsørgede. Andre. I alt. M. K. I alt. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere. ** ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

28 Folketelling 0. 0 Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. VI. Immateriell virksomhet (forts.). Samlet antall personer som lever av ved Hovedpersoner. Biperkommende erhverv. soner i alt. I alt. K. I alt. M. K.* Forsvarsvesenet. Défence nationale.. Høiere officerer. Officiers supérieurs 0. Andre officerer, underofficerer. Autres officiers, sousof ficiers 0. Kontorfunksj. Employés de bureau 0 0. Elever, bud m. v. Elèves des écoles militaires, courriers, etc Religiøs virksomhet. Cultes.. Biskoper. Evéques. Prester i statskirken. Pasteurs de l'église de l'etat. Andre f unksj. (herunder kirkesangere). Marguilliers et autres employés 0 0. Opsynsmenn, ringere m. fl. Gardiens, sonneurs, etc. 0 Helse og veterinærvesen. Service sanitaire et vétérinaire. Privat prakt. læger. Médecins practiciens privés 0. Ansatte læger. Autres médecins Privat prakt. tannlæger. Dentistes practiciens privés 0. Ansatte tannlæger. Autres dentistes 0 0. Andre selvstendige. Autres personnes travail. pour leur propre compte Andre fagfunksj. Employés spéciaux (y compris vétérinaires, sagesfemmes, etc.) 0 0. Kontorfunksj. Employés de bureau. Arbeidere. Ouvriers * Se note side.

29 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: uten lønnet erhverv. Barn under år. I alt. M. K. 0 Andre privat forsørgede. Elever. Andre. I alt. M. K. I alt. M. K. med lønnet bierhverv. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** i i i ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

30 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av vedkommende erhverv. Hovedpersoner. Bipersoner i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* VI. Immateriell virksomhet (forts.). Undervisning og immateriell virksomhet ellers. Enseignement et autres professions libérales.. Skoleeiere, bladeiere m.fl. Propriétaires des écoles, des journaux, etc.. Musikere, selvst. Musiciens.... Andre kunstnere. Autres artistes. Andre selvst. arb. Autres personnes travail. pour leur propre compte. Professorer Professeurs de l'université, etc.. Redaktører. Rédacteurs. Andre høiere f unksj. Autres employés supérieurs 0. Lærere og best. v. høiere almensk. og seminarer. Professeurs et principaux des lycées et des écoles normales. Lærere og best. v. folkesk. og fortsettelsesskoler. Instituteurs et principaux des écoles primaires et de continuation. Andre lærere. Autres professeurs et instituteurs. Andre fagfunksjonærer. Employés spécialistes, autres. Kontorfunksjonærer. Chefs de bureau, secrétaires, comptables, etc.. Vaktmestere, bud etc. Concierges, garçons, figurants de théâtre, modèles, etc. VII. Husarbeide for forskjellige og på anstalter Travail domestique chez des particuliers et aux institutions.. Vaskekoner o. a. kvinnelige dagarb. Blanchisseuses et autres journalières. Vedhuggere o. a. mannlige dagarb. Fendeurs de bois et autres journaliers. Hustjenere, husbest. o.. på forsorgshjem m. v. Domestiques, femmes de ménage dans les institutions. Hustjenere, hjemmev. slektn. o.. hos private. Domestiques chez des particuliers et membres de la famille occupés aux travaux domestiques * Se note side

31 fordelt efter hovedpersonenes livsstilling. I. Riket. Folketelling 0. Bipersoner fordelt efter forsørgerens livsstilling. Gifte husmødre: med lønnet bi erhverv. uten lønnet erhverv. I alt. Barn under år. M. K. Elever. I alt. M. K. 0 Andre privat forsørgede. Andre. I alt. M. K. Husarbeide hjemme.** Hustjenere.** " ' ** Hjørnetallene angir: Herav menn.

32 Folketelling 0. Tabell (forts.). Samlet hjemmehørende folkemengde Erhvervsgrupper og livsstillinger. Samlet antall personer som lever av ved Hovedpersoner. Bipersoner kommende erhverv. i alt. I alt. M. K. I alt. M. K.* i VII. Formuesinntekt 00 0 Personnes vivant de leurs revenus.. Føderåd. Propriétaires vivant en pension sur la terre après l'avoir cédée à ses héritiers Formuesinntekt. Rentiers IX. Offentlig og veldedig forsørgelse m. v Personnes soutenues par assistance publique et bienfaisance privée.. Pensjon. Pension 0. Offentlig og veldedig forsørgede o.. Personnes soutenues par assistance publique et bienfaisance privée, etc X. Livsstilling utilstr. angitt eller uopgitt Professions insuffisamment indiquées ou inconnues.. Selvstendige. Personnes travaillant pour leur propre compte..... Funksjonærer. Employés Arbeidere. Ouvriers Uopgitt. Profession non indiquée 0 0. XI. Barn uten forsørger og barn med eget erhverv 0 Orphelins et enfants avec une profession propre. Herav:. Direkte fattigunderstøttet. Soutenus par assistance publique..... Direkte veldedig understøttet. Soutenus par bienfaisance privée 0. Egen formue, egen gård. Rentiers. Tjenere. Domestiques Barn med eget erhverv. Enfants avec une profession propre 0 0 * Se note side.

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIK VII. 0 Folketellingen i Norge desember 0. Niende hefte. Folkemengden fordelt efter livsstilling. Riket. (Recensement du er décembre 0: IX. Population répartie par profession.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IN. 6. Folketellingen i Norge desember 90. Åttende hefte. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stillin

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Trettende hefte. Oversikt over livsstillingsstatistitkenogtellingens utførelse. (Recensement du er décembre 0: XIII. Aperçu de la

Detaljer

Folketellingen i Norge 1 desember 1930.

Folketellingen i Norge 1 desember 1930. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge desember 90. Fjerde hefte. Samer og Kvener. Andre lands statsborgere. Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (Lapons et Quaines. Sujets étrangers.

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VIII.. Folketellingen i Norge desember 0. Tredje hefte. Folkemengden fordelt efter ) kjønn, alder og ekteskapelig stilling, ) livsstilling og ) fødested i de enkelte herreder

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 50. FOLKETELLINGEN I NORGE DESEMBER 96 Fjerde hefte. Folkemengden etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. Riket og fylkene. Fremmede statsborgere. IV. Population par

Detaljer

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET

ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 92. ARBEIDSLØNNEN I JORDBRUKET Driftsåret 1928-1929 (Salaires des ouvriers agricoles 1928-1929) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. 0 S L O. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK 1 JANUAR 1911-31 DESEMBER 1920. (Catalogue de la Statistique officielle de la Norvège, publiée de 1911 à 1920.) Utgitt av DET STATISTISKE CENTRALBYRA. -- bescion41,

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI. 99. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 9 Femte hefte. Boligstatistikk. V. Statistique d'habitation. Recensement de la population le décembre 9. UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 0803 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STATHELLE 080 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellin::resultater - Tilbake ende -, - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS 1640 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 76. Folketellingen i Norge desember 90. Tredje hefte. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling (Recensement du er décembre 9&O: Population répartie

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Ottende hefte. Boligstatistikk. Bygder. (Recensement du er décembre 0: VIII. Statistique d'habitation. Districts ruraux.) Utgitt Det

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. IX.. Folketellingen i Norge. desember 90. Niende hefte. Barnetallet i norske (Census of December st 90: IX. Fertility of Marriages.) Utgitt av Det Statistiske Centralbyrå.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 158 FOLKETELLING 1960 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS. Volume VII. Fertility of Marriages NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII FOLKETELLING 0 HEFTE VII BARNETALLET I EKTESKAP POPULATION CENSUS 0 Volume VII Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 1936. Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins - -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. Vil.. Folketellingen i Norge desember 0. Syvende hefte. Boligstatistikk. Byer. (Recensement du er décembre 0 : VII. Statistique d'habitation. Villes.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl.

Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. Norges Offisielle Statistikk, rekke Xl. (Statistique Officielle de la Norvège, série XI.) Rekke Xl. Trykt 90. Nr.. Norges industri 9. (Statistique industrielle.) -. Lonnstellingen 99. (Recensement des

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SEL 0517 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 1525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STRANDA (M.R.) 525 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅLESUND 1501 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 0401 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HAMAR 040 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 0706 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDEFJORD 070 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegåande tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 1728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDVOLLAN 728 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 1805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NARVIK 805 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr

MAKE MAKE Arkitekter AS Maridalsveien Oslo Tlf Org.nr en omfatter 1 Perspektiv I en omfatter 2 Perspektiv II en omfatter 3 Perspektiv III en omfatter 4 Perspektiv IV en omfatter 5 Perspektiv V en omfatter 6 Perspektiv VI en omfatter 7 Perspektiv VII en omfatter

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII Trykt 1932: Nr. 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 0625 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NEDRE EIKER 025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI,

Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, (Statistique Of0elle de la Norvège, série VI.) Trykt : Nr. -. Norges sparebanker. (Caisses d'épargne). Kreaturholdet 0 september. (Befall, le 0 septembre.). Arbeidslonninger.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJØVIK 0502 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 2011 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 2011 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KAUTOKEINO 0 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser RENNESØY 1142 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERXNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellinesultater Tilbakegående tall

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvége, série VIII.) Rake VIII. Nr. - Trykt 1930: 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1929 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1929 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BERG (TR.) 1 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO ERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser MELDAL 1636 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 1526 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 1526 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser STORDAL 26 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 0812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 0812 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser GJERPEN 08 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. :NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SVELVIK 0701 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake ende 11

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR

STATISTISK ÅRBOK NORGE 59. ÅRGANG ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ OSLO 59I ÈME ANNÉE-1940 FOR STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 59. ÅRGANG 1940 UTGITT AV DET STATISTISKE SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 59I ÈME ANNÉE-1940 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1940 Tilføyelse. Tabell 156,

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 1102 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 1102 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater --- Tilbakegående tall Prognoser SANDNES 02 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLFR serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 1834 STATISTISK SENTRALBY - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 1834 STATISTISK SENTRALBY - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LURØY 18 STATISTISK SENTRALBY - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 1235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 TellingÇresultater Tilbakegående tall Prognoser VOSS 235 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN I NORGE

FOLKETELLINGEN I NORGE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI.. FOLKETELLINGEN I NORGE. DESEMBER 96 Første hefte og areal i de forskjellige deler av landet. Bebodde øyer. Hussamlinger. /. Population et superficie des divisions administratives

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSGÅRDSTRAND 0704 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RÆLINGEN 0228 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BRØNNØYSUND 1801 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående

Detaljer

RØROS (LANDSOGN) 1641

RØROS (LANDSOGN) 1641 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØROS (LANDSOGN) 1641 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche

Laser vert : moins de plus de 300. Acheter Laser PRODUITS CHAUDS. Pointeur Laser étanche Notre entreprise Livraison et Garantie Politique de retour Avis des clients Blog E-mail Search BIENVENUE LASER VERT LASER ROUGE LASER BLEU VIOLET POINTEUR LASER POWERPOINT Accueil CHARGEUR >> Laser Vert

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

STATISTISK ÅRBOK KONGERIKET NORGE 1925. 45DE ÅRGANG. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVEGE. OSLO. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. STATSTSK ÅRBOK FOR KONGERKET NORGE DE ÅRGANG.. UTGTT AV DET STATSTSKE CENTRALBYRÅ. ANNUARE STATSTQUE DE LA NORVEGE. EME ANNÉE.. OSLO. KOMMSJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. STEENSKE BOKTRYKKER JOHANNES BJØRNSTAD.

Detaljer

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

STATISTISK ÅRBOK NORGE ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 69I ÈME ANNÉE - 1950 I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. STATISTISK ÅRBOK FOR NORGE 1950 UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE 69I ÈME ANNÉE - 1950 OSLO I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1950 Rettelser. Tabell 13, side 17. Husarbeid

Detaljer

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister. Nynorsk/Bokmål

Eksamen FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister.  Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.11.2013 FSP5020/PSP5013 Fransk nivå I Elevar og privatistar / Elever og privatister Nynorsk/Bokmål Oppgåve 1 Comment tu dépenses ton argent? Skriv ein liten tekst på to til fire setningar om

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 0415 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 0415 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser LØTEN 045 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser TANA 2025 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultår Tilbakegående tall Prognoser TINN (TEL.) 0826 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser 094 BYKLE STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellin.gsresulta.ter - Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 0124 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 0124 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKIM 014 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater - Tilbake gående tall

Detaljer

SOKNEDAL (S.T.) 1649

SOKNEDAL (S.T.) 1649 FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SOKNEDAL (S.T.) 1649 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORD-ODAL 0418 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 2003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 2003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN. NOVEMBER 960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VADSØ 003 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII.

Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. Norges O ffisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr.. Rekruttering. (Recrutement.). Skiftevesenet og. Overformynderiene og. (Successions, faillites et

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser JEVNAKER 0532 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser JEVNAKER 0532 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser JEVNAKER 0532 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELTER I serien "Tellinresultater - Tilbakegående tall

Detaljer

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920.

STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. STATISTISK ÅRBO K FO R KONGERIKET N ORGE 40DE ÅRGANG. 1920. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 40IÈME ANNÉE. - 1920. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSEN 1716 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSEN 1716 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 0 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅSEN 17 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957 FORTEGNELSE OVER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK OG ANDRE PUBLIKASJONER UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ 1828-1976 CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS AND OTHER PUBLICATIONS

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RYGGE 0136 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 190 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser NORDREISA 1942 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Trykt 1928: Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (Les divisions

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII.. Folketellingen i Norge desember 0. Sjette hefte. Barnetallet i norske (Census of st December 0: VI. Fertility of Marriages.) Utgitt av Det Statistiske Central byrå.

Detaljer

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 8. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 90. ANDET HEFTE. FINNER OG LAPPER. HJEMVENDTE NORSKAMERIKANERE. DISSENTERE. BLINDE, DØVE OG SINDSSYKE. (Recensement du décembre 90: Finnois

Detaljer

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO.

FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. - 1930. OSLO. STATISTISK ÅRBOK FOR KONGERIKET NORGE 49DE ÅRGANG. 1930. UTGITT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. 49IÊME ANNÉE. 1930. OSLO. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 1930. STEENSKE

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater HYLESTAD (A.A.) STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater HYLESTAD (A.A.) STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater a Tilbakegående tall Prognoser HYLESTAD (A.A.) 0939 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1944. Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 71. Norges handel 1942. (Commerce.)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDNESSJØEN 1821 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDNESSJØEN 1821 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SANDNESSJØEN 1821 Ni STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående

Detaljer

Norges Officielle Statistik, række V.

Norges Officielle Statistik, række V. Nr. 118 se tidligere hefter. Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvège, série V.) Trykt 1911: 19. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions) 10. Skolevæsenets

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO i FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsiesultater Tilbakegående tall Prognoser KVINESDAL 1037 STATISTISK SENTRALBYRÅ, - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELIRR serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt

Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Tabell 24. Beholdning ledige stillinger fordelt på yrker. Årsgjennomsnitt Yrker 1964 1965 01 Handels- og kontorfunksjonærer 299 321 02 Befal til sjøs 282 386 03 Tekniske og andre funksjonærer 45 55 12

Detaljer

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24.

NORGES INDUSTRI FOR ÅRET 1926 DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 24. NORGES INDUSTRI (OPGAVER OVER ULYKKESFORSIKRINGSPLIKTIGE BEDRIFTER OG ARBEIDERE) FOR ÅRET 1926 (Statistique industrielle de la Norvège pour l'année 1925.) Utgitt

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KOLBU 0531 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser OLBU 0531 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERWDER TIL ART OG TABELLER serien "Tellin resultatgsr Tilbakeende u.l - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RØYKEN 0627 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FØRDE 1432 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser'

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser IBESTAD 1917 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser IBESTAD 1917 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser IBESTAD 1917 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER. I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KÅFJORD 1940 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅFJORD 140 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KRAGERØ 0815 STATISTISK SENTRALBYRA - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RAGERØ 0815 STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser

Detaljer

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE

STATISTISK AARBOK ANNUAIRE STATISTIQUE STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE, STATISTISK AARBOK FOR KONGERIKET NORGE TE AARGANG.. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AUKRA 1545 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN. NOVEMBER 90 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SØR-AURA 545 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VIGRA STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VIGRA STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser VIGRA 1533 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLRR serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001

0106 Fredrikstad Folke- og boligtelling 2001 Tabell 1. Folkemengde 1 ved folketellingene. 1769-2001 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 15. aug. 1769... 5 518 1. des. 1910... 47 364 1. feb. 1801... 7 045 1. des. 1920... 49

Detaljer

KRISTIANSAND S. 1001

KRISTIANSAND S. 1001 FOLETELLINGEN. NOVEMBER 60 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser RISTIANSAND S., STATISTIS SENTRALBYRA - OSLO i MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HALDEN 0101 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HALDEN 0101 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser HALDEN 01 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater - Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy. Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde 18.-19. 19. sept 2008

Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy. Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde 18.-19. 19. sept 2008 Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde 18.-19. 19. sept 2008 Bakgrunn St. meld. nr. 16 (2002-2003) 2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen)

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SKI 0213 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser SI 0213 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRIKSTAD 0103 STATISTISK SENTRALBYRÅ- OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser FREDRISTAD 0103 STATISTIS SENTRALBYRÅ- OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER I serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASKØY 1247 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ASØY 147 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser ÅS 0214 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser - ÅS 014 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.) Rekke VIII. Trykt 1930: Nr. 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle de la Norvège.) 111. Det civile

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960. Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLETELLINGEN 1. NOVEMBER 160 Tellingsresultater Tilbakegående- tall Prognoser SNÅSA 1736 STATISTIS SENTRALBYRÅ - OSLO MERNADER TIL ART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall - Prognoser"

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Norges Offisielle Statistikk, rekke IX. (Statistique Officielle de la Norvège, série IX.) Rekke IX. Trykt 9. Nr. 0. Meieribruket i Norge i 9. (L'industrie laitière de la Norvège en 9.). Syketrygden 9.

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S OFFISIELLE S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Femte hefte Barnetallet i norske Fertility of Marriages STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KARLSØY 1936 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO

FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KARLSØY 1936 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO FOLKETELLINGEN 1. NOVEMBER 1960 Tellingsresultater Tilbakegående tall Prognoser KARLSØY 1936 STATISTISK SENTRALBYRÅ - OSLO MERKNADER TIL KART OG TABELLER serien "Tellingsresultater Tilbakegående tall -

Detaljer