Storebrand Eiendomsfond AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storebrand Eiendomsfond AS"

Transkript

1 Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2009

2 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side

3 1 Leder Med en avkastning på 15 prosent i 4. kvartal leverer Storebrand Eiendomsfond (Fondet) et meget sterkt kvartal. For året 2009 ble avkastningen 11 prosent. Forvalters langsiktige strategi for aktiv forvaltning av Fondets eiendommer har bidratt til at eiendomsverdiene økte kraftig i løpet av året ble et meget bra år for Oslo børs. For et år siden var Oslo børs nær den siste tids bunnotering, og steg med over 63 prosent i løpet av Siden årsskiftet har børsutviklingen flatet ut, og er i skrivende stund uendret fra årets begynnelse. Statistisk Sentralbyrå forventer en vekst i Norsk økonomi i 2010 og 2011 på henholdsvis 2,0 prosent og 2,7 prosent. Det går med andre ord mot normalisering, og det forventes heller ikke at arbeidsledigheten skal nevneverdig opp fra dagens nivåer. Fondet leverer et meget sterkt kvartalsresultat, med en oppgang på 15 prosent i 4. kvartal. Det er dermed det sterkeste kvartalet siden oppstart i Resultatet for 2009 viser en oppgang på 11 prosent, hvilket er klart best blant de sammenlignbare eiendomsfondene i Norge. Resultatet for 2009 viser en oppgang på 11 prosent, hvilket er klart best blant de sammenlignbare eiendomsfondene i Norge. Fondet solgte tre eiendommer i løpet av 4. kvartal. Det totale salgsvolumet var på ca NOK 600 millioner, hvorav to av eiendommene utgjorde majoriteten. Salget av Grensen 5-7 og Brennaveien 18 var viktige transaksjoner for Fondet, og sikrer aksjonærene en solid gevinst sett opp mot både kjøpesum og siste verdivurdering av eiendommene. På begge eiendommene har Forvalter gjort store tiltak på leietakersiden samt at det er investert betydelige beløp i ombyggings prosjekter. Salgene tilfører Fondet likviditet, muliggjør rimeligere finansiering, og reduserer den generelle risikoprofilen for Fondet. Ledigheten i porteføljen forblir uendret fra 3. kvartal, og er 5,1 % ved utløpet av Det var høy aktivitet i eiendomsporteføljen gjennom 2009, og det ble totalt skrevet over 70 leiekontrakter, med en årlig leie på ca NOK 60 millioner. Fondets leieinntekter økte videre med over tre prosent gjennom året, hvilket øker kontantstrømmen med ca NOK 15 millioner pr. år. Ledigheten i porteføljen forblir uendret fra 3. kvartal, og er 5,1 % ved utløpet av Foredlingen av Fondets eiendommer er en lang og tidkrevende prosess som begynner å bære frukter. Den sterke avkastningen gjennom 2009 understøtter Forvalters strategi med at aktiv forvaltning av eiendomsporteføljen vil tilføre Fondet store verdier over tid. Tor Pedersen Fund Manager

4 2 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondet leverer en meget sterk avkastning i 4. kvartal, med en oppgang på 15,2 prosent. Samlet sett for 2009 blir avkastningen 11 prosent. Det er gjennomført verdivurdering av Fondets eiendommer i 4. kvartal, og disse viser en oppgang i Fondets verdier. Direkteavkastningen i 4. kvartal ble 0,9 prosent. Siden oppstart har Fondet levert en avkastning på 1,8 prosent. Avkastning pr. aksje Q Direkteavkastning 0,9 % Verdiendring 14,3 % Totalt 15,2 % Verdijustert egenkapital pr. aksje Verdijustert egenkapital pr. aksje (VEK) beregnes ved å ta utgangspunkt i bokført egenkapital pr. aksje med tillegg/fradrag for avvik mellom eiendomsporteføljens bokførte verdi vs. markedsverdi, samt overkurs/ underkurs for Fondets gjeld. Tegnet egenkapital Akkumulert, og antall investorer Mill. NOK J J J J J H2-05 H1-06 H2-06 H1-07 H2-07 J 801 Akkumulert Antall investorer Aksjekurs og avkastning Kurs Antall Avkastning Oppstart 9,04 - Q4 05 9,07 0,4 % Q1 06 9,78 7,9 % Q ,70 9,4 % Q ,36 6,2 % Q ,15 7,0 % Q ,35 9,5 % Q ,73 3,0 % Q ,36 5,0 % Q ,47 0,8 % Q ,15-5,0 % Q ,04-9,1 % Q3 08 8,86-19,8 % Q4 08 7,01-20,8 % Q1 09 6,92-1,3 % Q2 09 6,68-3,4 % Q3 09 6,78 1,4 % Q4 09 7,81 15,2 % Akkumulert -1,8 % Avkastning i 4. kvartal 2009 Avkastning i eierselskapet Storebrand Privat Investor ASA (SPI ASA) ble 15,2 prosent i 4. kvartal. Pr. 31. desember 2009 var verdijustert egenkapital (VEK) pr. aksje NOK 7,81. Hvordan beregnes avkastningen? Egenkapitalavkastningen for en eiendomsinvestering inkluderer i hovedsak to elementer: 1 Direkteavkastning 2. Verdiendring Direkteavkastning Direkteavkastning kalkuleres ved å ta brutto leieinntekter for kvartalet fratrukket eierkostnader 1, dividert på vektet verdijustert egenkapital for perioden. Direkteavkastning for Fondet i 4. kvartal ble 0,9 prosent, hvilket er noe lavere enn direkteavkastningsmålet pr. kvartal på ca. 1,5 prosent. Direkte avkastningen i 4. kvartal er normalt noe lavere enn målet, grunnet noe høyere kostnader i kvartalet. Direkteavkastning for fondet ble 0,9 prosent i 4. kvartal. Verdiendring Det er gjennomført verdivurdering av Fondets eiendommer i 4. kvartal. Disse viser en generell oppgang på nær 5 prosent, hvilket bidrar positivt til avkastningen i 4. kvartal. Grunnet stigende renter økte Fondets rentebytteavtaler i verdi gjennom kvartalet. Samlet sett resulterte disse endringene i en verdiendring for Fondet på 14,3 prosent i perioden. Avkastning siden oppstart Fondet har levert en akkumulert avkastning på -1,8 prosent siden oppstart 2. Aksjonærer som er interessert i å kjøpe eller selge aksjer i annenhåndsmarkedet bes kontakte Storebrand Markets på telefon Aksjer i Fondet kan kun handles av pri mær innsidere i en periode på 4 uker etter at kvartalsresultatet er offentliggjort/gjort kjent for aksjonærene i Fondet. Kvartalsresultatet ansees gjort kjent 3 dager etter at kvartalsrapporten er sendt til aksjonærene. Med primærinnsidere menes styremedlemmer og daglig leder i Fondet og ansatte hos forvalter Union Eiendomskapital AS samt selskaper kontrollert av nevnte personer, som direkte eller indirekte fore står arbeid for Fondet. Primærinnsidere kan ikke handle aksjer i Fondet selv i denne perioden, dersom det foreligger innsideinformasjon om aksjer i Fondet. Definisjonen av innside infor masjon etter verdipapirhandelloven 3-2 gjelder tilsvarende. Primærinnsidere, har i den perioden det er tillatt å handle aksjer, undersøkelsesplikt med hensyn til om det foreligger innsideinformasjon. Etter at handelen er gjennomført skal pri mær innsider informere Storebrand Markets og styret i SPI. Noter 1 Eierkostnader inkluderer driftskostnader, avsetninger, skatt, rentekostnader, forvaltningshonorarer m.m. 2 Det presiseres at historisk avkastning ikke er en garanti for fremtidig avkastning. 1 Inkl. utbytte på NOK 0,875 per aksje. 2 Inkl. utbytte på NOK 0,68 per aksje.

5 3 Eiendomsporteføljen Eiendomsporteføljen består av 62 eiendommer, og har årlige leieinntekter på NOK 484 millioner. Til sammen har fondet nå 370 leietakere. Verdivurderingen gjennomført i 4. kvartal viser en oppgang i eiendomsverdier på ca. 5 prosent. Netto-yielden på porteføljen er ca. 6,9 prosent ved utgangen av 4. kvartal. Fondets levetid Fondets livssyklus er delt inn i tre ulike faser: Investering, forvaltning, og avvikling. Etter ca. tre år i investeringsmodus, er nå Fondet inne i en forvaltningsfase hvor fokus er maksi mering av verdien på de ervervede eiendommene. Denne fasen er planlagt å vare frem til slutten av Deretter starter en tre årig avviklingsfase. Det er også mulighet for en treårig forlengelse av forvalt ningsfasen dersom aksjonærene i Fondet ønsker dette. Det vil i så tilfelle bety at avviklingsfasen forskyves til begynnelsen av Fondet har nå overtatt alle eiendommer, og det er ikke planlagt ytterligere eiendomskjøp. Solid eiendomsportefølje Fondet har nå overtatt alle eiendommer, og det er ikke planlagt ytterligere eien doms kjøp. Pr. 31. desember bestod eien doms porteføljen av 62 eiendommer med en samlet verdi på NOK millioner. Porteføljen har et samlet areal på ca m 2 som ved utgangen av kvartalet genererte årlige leieinntekter på ca. NOK 484 millioner. Gjennomsnittlig yield 1, basert på siste verdivurdering av porte føljen var ca. 6,9 prosent. Det er gjen nomført verdivurdering av samtlige av Fondets eiendommer i 4. kvartal. Resul tatet viser en oppgang på ca 5 prosent sammenlignet med verdivurderingen gjennomført sommeren Neste verdi vurdering av eiendomsporteføljen vil bli gjennomført i løpet av juni Fondet gikk over til halvårlige verdi vurderinger ved starten av Eiendomsovertakelser Det er ikke gjennomført eiendomsoverdragelser i løpet av 4. kvartal. Det skal ikke hentes inn mer egenkapital for Fondet, og man er nå inne i en forvaltningsfase. Gjennom 2009 har forvalter inngått over 70 leiekontrakter med en årlig leie på over NOK 60 millioner. Leieforhold Gjennom 2009 har forvalter inngått over 70 leiekontrakter med en årlig leie på over NOK 60 millioner. Fondets leieinntekter økte med ca 3 prosent gjennom året. Pr. 31. desember 2009 hadde eiendomsporteføljen totalt 370 ulike leietakere. De tre største leietakerne i porteføljen er Hafslund ASA, Plantasjen ASA og Maske Gruppen AS. De største og mest solide leietakerne er ansvarlige for store deler av leien i porteføljen. Eksempelvis var de 30 største leietakerne pr. 31. desember 2009 ansvarlige for i underkant av 50 prosent av de samlede leieinntektene i porteføljen. I et tøffere økonomisk klima er det økt risiko for flere konkurser blant Fondets leietakere. Forvalter har sterkt fokus på å minimere slike tap. Kombinert med en tettere dialog, kredittovervåkes også de største leietakerne i porteføljen. Av de totale leieinntektene stammer ca. 14 prosent fra leietakere som enten er statlige, kommunale, eller er deleiet av disse. Ledigheten i porteføljen er til nærmet uendret fra utgangen av 3. kvartal. Noter 1 Yield er et nøkkeltall som beskriver direkteavkastningen på en eiendom. Yield for en eiendom beregnes som leieinntekter fratrukket kostnader dividert med eiendommens markedsverdi. En leieinntekt fratrukket eierkostnader, på eksempelvis NOK 6 millioner og en markedsverdi av eiendommen på NOK 100 millioner gir en yield på 6,0 prosent (6 mill/100 mill). 43% Eiendomsfondets levetid Eksempel på en portefølje på NOK 7,0 mrd. Mill. NOK Oppbygging Forvaltning Avvikling Fordeling investorer Basert på fylke 7% Oslo Akershus Sør-Trøndelag Topp 10 investorer Portefølje av eiendommer 9% 16% 11% 14% Rogaland Møre og Romsdal Andre % andel av aksjene 1 Storebrand Liv 10,7 % 2 Henderson Indirect Property (B) 2,1 % 3 UNIFOR - Forvaltningsstiftelsen 1,1 % 4 Lørenskog Kommune 0,8 % 5 Lavo AS 0,6 % 6 State Street Nominees Ltd. All 0,6 % 7 Hedalm AS 0,6 % 8 AS Backe 0,6 % 9 Scheiblers Legat 0,6 % 10 Haslelund Bygg AS 0,6 % Andre ulike investorer 81,7 % Totalt 100%

6 4 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Eiendomsporteføljen (forts) 20% Fordeling eiendomstype 4% 2%1%1% 1% 33% Kontor Butikk Lager Garantier Annet Parkering Fordeling geografi 21,0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Oslo 39,9% Akershus Sør-Trøndelag Hordaland Vestfold 39% Servering Garasje Kontor Butikk Lager Garantier 8,8% Annet 5,0% Rogaland Østfold Nordland Telemark Vest-Agder Reforhandlingspotensial Andel leiekontrakter som utløper Parkering Servering Garasje 4,5% 1,6% 3,9% 2,6% 2,3% 7,7% 1,3% 1,0% 0,2% År Oppland Nord-Trøndelag Hedmark Troms Salg av eiendom Det er gjennomført salg av tre eiendommer med en totalverdi på ca NOK 600 millioner i løpet av 4. kvartal. Salget av Grensen 5-7 og Brennaveien 18 representerer over 95 prosent av totalbeløpet. Brennaveien ble kjøpt i 4. kvartal 2006, og det har vært gjennomført betydelige oppgraderinger av eiendommen samt end ringer på leietakersiden siden overtakelse. Leieinntektene er økt med NOK 1,7 millioner siden overtakelse, samt at gjennomsnittlig kontraktslengde er økt i perioden. AHus er hovedleietaker i eiendommen. Selv i et svakt eiendomsmarked realiserte forvalter en årlig egenkapitalavkastning på ca 9 prosent i eierperioden. Grensen 5-7 ble kjøpt i starten av 2006, og er en handels og kontoreiendom i Oslo sentrum. I løpet av eierperioden er leien økt med ca 50 prosent, og Finn.no er i dag hovedleietaker i eiendommen sam men med Sporthuset og Lindex. Eiendomssalgene er eksempler på at det er mulig å gjennomføre gode transaksjoner i et turbulent eiendomsmarked. Forvalters aktive forvaltning av eiendommene har bidratt til betydelig økning av leieinntekter, og videre ført til økte eiendomsverdier gjennom perioden. Salgene gjennomført i 4. kvartal bidrar med betydelig likviditet, og reduserer risikoprofilen for Fondet. Som følge av salgene har også forvalter restrukturert deler av Fondets gjeld, hvilket bidrar til å redusere finanskostnadene med ca. NOK 5 millioner. Verdivurderinger I oppbygningsfasen har Fondet gjennomført uavhengige verdivurderinger av eien domsporteføljen hvert kvartal. Dette var nødvendig grunnet de kvartalsvise emisjonene. Når Fondet nå går over i en ren forvaltningsfase er det besluttet å gå over til halvårlige verdivurderinger av eiendomsporteføljen. Dette vil medføre reduserte kostnader for Fondet, og vil være hensiktsmessig i den fasen Fondet nå er inne i. Verdivurdererne estimerer markedsverdien av eiendommene om de skulle omsettes i markedet på det aktuelle tidspunktet. I den forbindelse blir en rekke forhold rundt eiendommene hensyntatt. Det være seg blant annet leietakerprofil, gjenværende løpetid på eksisterende leiekontrakter, behov for rehabilitering/oppussing, vedlikeholdskost nader, eiendommens beliggenhet, samt den generelle bygningstekniske standarden. I tillegg vurderes andre sam men lignbare transaksjoner som er gjen nom ført i nærområdet, finansieringskostnader, tilgjenglighet av ledige lokaler i nærområdet, markedsnivået for nye leie kontrakter, og de generelle makroøkonomiske utsiktene for de kommende årene. I sum gir dette et realistisk bilde av prisnivået som kan oppnås om eiendommen skulle omsettes fritt i markedet på verdivurderingstidspunktet. Eiendomssalgene er eksempler på at det er mulig å gjennomføre gode transaksjoner i et turbulent eiendomsmarked. For verdivurdering av Fondets eiendommer benyttes NEWSEC Eiendoms-Consult og Akershus Eiendom, som er to av de ledende aktørene innenfor dette området.

7 5 Finansiering Fondets belåning er redusert i perioden, og pr. 31. desember 2009 har Fondet en samlet gjeld på ca. NOK millioner. Dette tilsvarer 73,5 prosent av verdien av eiendomsporteføljen ved utgangen av kvartalet. Fondets fastrenteavtaler økte i verdi i 4. kvartal, og bidro positivt til kvartalsresultatet. Fondets gjennomsnittlige rentekostnad var 5,8 prosent. Belåningsgrad Fondets belåningsgrad er redusert fra 3. kvartal. Pr. 31. desember 2009 hadde Fondet totalt NOK millioner i langsiktig gjeld. På samme tidspunkt var verdien av eiendomsporteføljen totalt NOK millioner. Dermed var Fondets samlede belåningsgrad 73,5 prosent ved utgangen av kvartalet. Fondet gjen nomførte verdivurdering av eien domsporteføljen i 4. kvartal, og økte verdier bidrar til en redusert belåningsgrad. Fondet har som målsetning å ha en gjennomsnittlig belåningsgrad på 70 prosent over Fondets levetid, men har anledning til å ha en belåningsgrad på mellom 60 og 80 prosent. Fondet gjennomførte verdivurdering av eiendomsporteføljen i 4. kvartal, og økte eiendomsverdier bidrar til en redusert belåningsgrad. Rentekostnader Den gjennomsnittlige årlige rente kostnaden for Fondet pr. 31. desember 2009 var 5,83 prosent, inklusiv lånemargin. Dette var en økning på 15 rentepunkter fra utgangen av 3. kvartal. Den gjen nomsnittlige renten på både Fondets fastrentelån og flytende lån økte gjennom perioden. Fondets lånemargin falt med 12 rentepunkter i perioden. Postivt yield gap Fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. 31. desember 2009 var lavere enn den gjennomsnittlige yielden 1 på eiendomsporteføljen på samme tidspunkt. Den gjennomsnittlige yielden på eien domsporteføljen pr. 31. desember var 6,9 prosent. Dermed var det et positivt yield gap 2 på 106 rentepunkter mellom Fondets netto leieinntekter og Fondets rentekostnader. Høy rentesikring Pr. 31. desember 2009 var ca. 104 prosent av Fondets langsiktige gjeld rentesikret. Dette har sammenheng med eiendomssalg og nedbetaling av gjeld gjennomført i siste del av kvartalet. I løpet av 1. kvartal 2010 er rentesikringen redusert til ca 95 prosent. Det er å forvente at denne vil reduseres noe ytterligere gjennom Fondets lånemargin falt med 12 rentepunkter i perioden. Fondet benytter seg av ulike rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i langsiktig gjeld. Det vanligste instrumentet er rente bytteavtaler. Fondet inngikk ingen nye rentebytteavtaler i 4. kvartal. Pr. 31. desember 2009 hadde Fondet inngått 31 ulike rentebytteavtaler. Den gjennomsnittlige rentekostnaden på disse avtalene var 5,83 prosent inklusiv lånemargin, og avtalene hadde en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 3,3 år ned fra 3,5 år ved utgangen av 3. kvartal. Forklaring av rentesikring Rentesikringsavtaler blir som nevnt benyttet for å øke forutsigbarheten av rentekostnader over en gitt periode. Fondet minimerer således risikoen i tilfelle rentene skulle stige kraftig og at den løpende kontantstrømmen ikke vil dekke rentekostnadene. Topp 10 Leietaker % andel av porteføljen 1 Hafslund Eiendom AS 3,8 % 2 Plantasjen ASA 3,3 % 3 Maske Gruppen AS 3,2 % 4 Forsvarsbygg 2,7 % 5 Skanem Moss AS 2,7 % 6 Trondheim Kommune - Helse og velferdstjenesten 2,3 % 7 Carlsen Fritzøe Handel AS 2,3 % 8 Expert Norge AS 2,2 % 9 ICA Norge AS 2,2 % 10 Universitetet i Oslo 2,2 % Andre 360 ulike leietagere 73,2 % Utløpsprofil Leieinntekter Mill. NOK ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Arealledighet Oslo Rogaland Akershus Andre År 100% 1 Fondets gjennomsnittlige yield er et nøkkeltall som beskriver den gjennomsnittlige direkteavkastning på fondets eiendommer. Se definisjonen av «yield» i fotnote 1 på side 5. 2 Differansen mellom fondets netto leieinntekter og fondets gjennomsnittlige rentekostnad pr. 4. kvartal Kontor Butikk Lager

8 6 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Finansiering (forts) Belåning Det legges opp til at Fondet skal ha en belåningsgrad på prosent, og at belåningsgraden i snitt skal være 70 prosent i Fondets levetid. Pantelån Eiendomsfondet var i oppbyggingsfasen finansiert med pantelån med en rammekreditt på NOK millioner. Dette satt Fondet i stand til å finansiere 70 prosent av eiendomskjøpene ved trekk på denne rammen, mot pant i den enkelte eiendom eller eiendomsselskap. Obligasjonslån Eiendomsfondet vil søke å legge ut obligasjonslån med pant i deler av den totale eiendomsmassen. Fondet vil legge ut obligasjonslån fortløpende når Fondet kan oppnå konkurransedyktig prising i obligasjonsmarkedet. Rentesikring Minimum 50 prosent av låneporteføljen skal til enhver tid være rentesikret, som beskrevet i Fondets prospekt. Eiendomsfondet vil benytte seg av rentesikringsinstrumenter for å redusere renterisikoen i markedet. Dette gjøres ved å benytte rentebytteavtaler, hvor flytende renter blir byttet mot faste renter med ulike kontraktslengder. Fondets rentesikringsstrategi god kjennes hvert år av investeringskomiteen i Fondet. Yield gap 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Yield Rentekostnader Yield gap Kilde: Storebrand Eiendomsfond De aller fleste aktører innen næringseiendom benytter ulike rente sikringsinstrumenter i varierende grad ved finansiering av eiendom. I et marked hvor rentene faller, vil derimot rentekostnadene ikke falle i den sikrede perioden, og investor betaler derfor en høyere rente i denne perioden. Rentesikringen medfører dermed en ekstrakostnad for Fondet. Denne ekstrakostnaden beregnes over avtalens levetid, og må føres som en verdiendring i Fondets regnskaper. Med høy grad av rentesikring i et fallende rentemarked vil derfor denne verdiendringen bidra negativt til Fondets avkastning. Den gjennomsnittlige årlige rente kostnaden for Fondet pr. 31. desember 2009 var 5,83 prosent, inklusiv lånemargin. Det er dette som skjedde gjennom 2008, og Fondets avkastning ble derfor isolert sett svakere enn om rentesikringsgraden hadde vært lavere. I et normalmarked vil vanligvis eiendomsprisene stige som følge av fallende renter, grunnet rimeligere finansiering. Dette vil dermed kompensere for et eventuelt verdifall av rentesikringsavtalene. I løpet av 4. kvartal økte verdien av Fondets rentebytteavtaler med ca. NOK 3,6 millioner, og dette bidrar dermed positivt til kvartalsresultatet. Samlet sett for 2009 bidro verdiendringen på Fondets rentebytteavtaler positivt med NOK 32 millioner. Verdien av rentebytteavtalene vil variere fra kvartal til kvartal, og vil følgelig være et bidrag til at Fondets VEK varier selv i kvartaler uten verdivurdering av Fondets eiendommer. I løpet av 4. kvartal økte verdien av Fondets rentebytteavtaler med ca. NOK 3,6 millioner. Endrede lånevilkår Ved årsskiftet 2008/2009 gjennomførte forvalter reforhandlinger av flere av Fondets låneavtaler for Dette ga ytterligere fleksibilitet i et vanskelig marked, men bidro samtidig til at lånemarginene økte noe gjennom For 2010 har forvalter forlenget disse avtalene, slik at den oppnådde fleksibiliteten ivaretas. Forlengelsen av avtalene er gjort til bedre vilkår enn det som var mulig å oppnå for Forvalter har fokus på å oppnå lavest mulig finansieringskostnader, samtidig som det er viktig at det er tilstrekkelig fleksibilitet til å gjennomføre Fondets strategi for de kommende årene. Avdragsstruktur Fondets langsiktige gjeld har ingen signifikante avdrag eller forfall før Forvalter vil i tiden frem til forfall arbeide med å refinansiere Fondets gjeld.

9 7 Kvartalets eiendom Kvartalets eiendom er Barstølveien i Kristiansand kommune. Eiendommen ligger i en handelspark hvor Fondets eiendommer utgjør 45 prosent av den totale eiendomsmassen. Eiendommen ble kjøpt i 2007, og overtatt ved ferdigstillelse våren Eiendommen er i sin helhet utleid til store handelsaktører på lange kontrakter. Eiendomsbeskrivelse Eiendommene ligger i en nyetablert hand els park i Sørlandsparken. Handelsparken er beliggende i Sørlandsparken som ligger ca. 9 km øst for Kristiansand sentrum. Sørlandsparken er den desidert største næringsparken i Agder fylkene. Hele handelsparken består av m 2 handelseiendom med en parkeringskapasitet på biler. Fondet har en bygningsmasse på m 2 samt et ute område på m 2. Tomtenes areal er m 2. Samtlige bygninger er nybygg levert i 2009, og fremstår således med en moderne standard og kvalitet. Leietakere Eiendommene er fullt utleid til Bohus, Elkjøp, Stoff & Stil, Jula, Optimer, og XXL Sport og Villmark. Samtlige leietakere er profesjonelle og sterke handelsaktører. Leiekontraktene har en varighet på 10 til 15 år, og sikrer dermed en lang og trygg kontantstrøm for Fondet. XXL butikken er den største utenfor Osloområdet. Samtlige leietakere kan vise til svært gode omsetningstall. Tidligere erfaring tilsier at det tar 2-3 år å opparbeide en tilfredsstillende omsetning i slike handelsparker. I dette tilfelle kan samtlige leietakere rapportere omsetningstall som ligger godt over budsjetter for Tatt i betraktning at handelsparken kun har vært åpen i 9 måneder er det meget hyggelig å meddele at handelsparken har tatt et så sterkt grep om handelsmarkedet på Sørlandet. Konkurrerende butikker i Sørlandsparken har hatt en merkbar nedgang i omsetning i sine butikker etter åpning av denne handelsparken. Blant annet har Sport 1 gått konkurs mens Expert har hatt en kraftig omsetningsnedgang. Den sterke starten for handelsparken tilsier at man har truffet markedet riktig med hensyn til leietakersammensetning og beliggenhet. Verdiutvikling Eiendommen ble kjøpt i siste del 2006 og hadde en positiv verdiutvikling inntil eiendomsmarkedet kollapset i Eiendommen har imidlertid svært lange leiekontrakter med solide leietakere. Ettersom det økonomiske klimaet stabiliserer seg og viser tegn til bedring, forventer vi en positiv verdiutvikling for eiendommen i tiden fremover. Det er i siste del av 2009 registrert økende kjøpsinteresse for eiendommen. Det er i siste del av 2009 registrert økende kjøpsinteresse for eiendommen fra aktører som ønsker å kjøpe attraktive handelseiendommer med lange leiekontrakter. Dette har også bidratt til at verdivurdering i 4. kvartal 2009 av eiendommen viser en oppgang på over 7 prosent sammenlignet med verdivurderingen gjennomført 2. kvartal. Samtlige leietakere kan vise til svært gode omsetningstall.

10 8 Kvartalsrapport Q Storebrand Eiendomsfond AS Markedskommentar Vi har gjennomgående et positivt syn på markedet, men venter en moderat stigning. Vi legger til grunn at økonomien, transaksjonsvolumet og leieprisene har begynt på oppgangen i en v-kurve snarere enn en u-kurve. Det er imidlertid blitt et skarpere skille mellom attraktiv og ukurant eiendom. Totalomsetning i Norge Mrd. NOK 70 15% % 4% E 53 Kilde: UNION / DnB NOR Næringsmegling 29% 13% 28 Totalomsetning i Norge pr Fordelt på ulike investorer 31% 12% 11% Hotel NOK 15,1 mrd 10% 7% 5% Utenlandske investorer Eiendomsselskap Syndikeringsaktører Private investorer Livselskap Bruker av eiendommen g Andre Kilde: UNNM / DnB NOR Næringsmegling Totalomsetning i Norge 2009 Fordelt på type eiendom NOK 15,1 mrd Lager 20% 15 19% 30 Norsk økonomi Internasjonal økonomi er i ferd med å snu svakt opp etter den kraftige oppbremsingen i forbindelse med finanskrisen. Statistisk Sentralbyrå (SSB) venter per februar at veksten internasjonalt blir til strekkelig til at fastlandseksporten stiger med 6,7 prosent i år. Rentemedisinen har, kombinert med ekspansiv finanspolitikk, bidratt til at norsk økonomi har klart seg bedre gjennom finanskrisen enn andre land. Privat og offentlig forbruk vil være de primære drivkreftene i økonomien fremover og bidra til at fastlandsøkonomien stiger med 2 prosent i år og 2,7 prosent i Det går med andre ord mot normalisering, og SSB sine prognoser innebærer at sys sel settingen synker med kun 0,1 prosent i år for så å øke med 0,4 prosent i Det er særlig industrien og byggenæringen som er berørt. Vi venter at Oslo også denne gang vil ligge i forkant av utviklingen. Tellinger av arbeidsledige innen kontor, og antall ledige kontor stillinger i hoved staden, viser at arbeids markedet de siste månedene har vært i klar bedring. NAV Oslo publiserte dessuten i desember en prognose som innebærer at syssel settingen i Oslo stiger med 0,1 prosent i år. Renter og finansiering Etter nyttår har det kommet flere signaler i retning av at renteveksten blir langsommere enn tidligere antatt. Ferske prognoser fra Nordea viser at de lange rentene (10-års swap) stiger fra ca. 4,5 prosent i dag til 4,75 prosent i mars 2011 og 4,99 prosent i mars Hvert kvartal gjennomfører UNION en undersøkelse mot bankene om deres utlånspolicy mot næringseiendom. Konklusjonsmessig innebærer tilbake meld ingene fra januar at markedet langt på vei er normalisert. Bankenes innlånskostnader og margin til kundene har sunket siden sommeren i fjor, og 7 av 9 banker venter fortsatt moderat nedgang i bankmarginen. Ledende banker påpeker at de nå vektlegger lånetagers eiendoms kompetanse og eiendommer med lange og sikre leieinntekter. Salgsmarkedet I fjor gikk transaksjonsmarkedet fra nærmest stillstand til en ivrig julehandel. Fra sensommeren falt forutsetningene for et mer velfungerende marked på plass, herunder lånefinansiering, makroutsikter, prisutvikling, avtagende vekst i arealledigheten og nøktern optimisme blant investorene. Totalt ble det i fjor omsatt næringseiendom for NOK 15,1 milliarder i 83 transaksjoner. Hele 47 prosent av volumet kom i 4. kvartal. UNIONs oversikter viser at norske fond kjøpte næringseiendom for NOK 0,5 milliarder og solgte for NOK 1,7 milliarder. Utenlandske fond ble imidlertid nettokjøper for NOK 1,75 milliarder og har i år kjøpt Sektor (kjøpesenter) for ca. NOK 7 milliarder. Medio mars er det registrert salg for NOK 9,8 milliarder og det ventes en dobling i salgsvolumet i år. Vår vurdering er at kjøpsinteressen overgår volum eiendom for salg. Det er først og fremst eiendom med lange og sikre leieinntekter som etterspørres, da det blant annet er enklere å få lånefinansiering til denne type investeringer. Priser Prime yield vurderes til 6,1 prosent per 1. kvartal 2010, mot 6,25 prosent i 4. kvartal og 6,5 prosent i 3. kvartal. Fremover ventes det at langsomt stigende renter vil begrense yield-nedgangen. Budrunder har bidratt til prisveksten og vi Kontor Annet Handel Kilde: Akershus Eiendom AS

11 9 vurderer at eiendommer med usikkerhet knyttet til lokasjon og leieinntekter henger etter i prisutviklingen. Børs Eiendomsindeksen på Oslo Børs har per 10. mars doblet seg siden bunnen 1. april i fjor, men er likevel 51 prosent under toppen i november Verdien av eiendomsselskapene har hatt en moderat vekst siden fjerde kvartal. Kontormarkedet Leieprisene for kontor i Oslo, Asker og Bærum har tilpasset seg raskt og mye. Gjennomgående har prisene sunket prosent og UNION sine anslag innebærer at bunnen er nådd i 1. kvartal Gårdeierne holder nå mer igjen i lys av bedre utsikter, og det ventes at netto flyttestrøm etter hvert går mot de dyre områdene i tråd med tidligere konjunkturer. Arealledigheten er pr. februar 7,4 prosent og det er forventet at den topper ut på 8 prosent på slutten av året. Tilbuds overskuddet vil da være i størrelsesorden m² og markedet vil benytte oppgangsårene 2011 og 2012 på å komme i balanse. I denne perioden ventes moderat leieprisvekst. På tross av den markerte nedgangen i leieprisene innebærer de fleste reforhandlinger vekst i leienivåene fordi kontraktene som reforhandles nå typisk ble inngått ved forrige leieprisbunn på lavere nivåer. Bergen, Trondheim og Stavanger Gjennomgående har utviklingen i de andre byene fulgt Oslo med en tidsforskyvning på ca. et halvår. Data fra lokale næringsmeglere tyder på at kontor-leieprisene har sunket 7 prosent i Bergen, 10 prosent i Trondheim og 10 prosent i Stavanger. Handel I fjor steg detaljhandelen med 3,3 prosent og omsetningene i kjøpesentrene med 4,4 prosent (Kvarud Analyse). For handelseiendom er gjerne leieinntekten delvis basert på en minimumsleie og delvis leietagers omsetning. SSB sine prognoser for privat forbruk viser en samlet vekst på ca. 10 prosent i år og neste år. HSH sine prognoser for handel viser en stigning på 4 prosent i år. Det er således utsikter til at leieinntektene for handel stiger raskere enn for andre typer eiendom hvor leieinntektene typisk oppjusteres årlig med konsumprisindeksen. Handelseiendom er populært blant investorene og vi vurderer prime yield til 7,0 prosent per 1. kvartal I fjor noterte vi 19 transaksjoner over NOK 50 millioner i dette segmentet på til sammen NOK 2,9 milliarder. For øvrig utgjorde handelseiendommene i Steen & Strøm salget i 2008 NOK 11,4 milliarder og Sektor-salget i år ca. NOK 7,0 milliarder. Renteutvikling 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Markedsleie og utleiegrad NOK Q1-07 Q2-07 Yield gap Yield Q års swap-rente Yield gap Q1-08 Kilde: Storebrand Eiendomsfond Q2-08 Utleiegrad 100% 98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% Utleiegrad kontor (%) Q måneders NIBOR-rente 10-års swap-rente Kilde: Bloomberg Markedsleie pr. kvm. prestisje Q1-09 Q2-09 Q4-09

12 Storebrand Eiendomsfond AS c/o UNION Eiendomskapital AS, Bolette brygge 1, Postboks 1715 Vika, N-0121 Oslo, Telefon , nr B

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2008 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. KVARTAL 2017 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Kontakt 13 Klikk for å hoppe til ønsket kapittel Hjem Sammendrag

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q2 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest k profil 2010 UNION Eiendomsinvest UNION Eiendomsinvest Norge ASA 1. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q1 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 2. kvartal 2011 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q3 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2015 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 UNION

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016

EIENDOMSDAGENE 2016. 14. januar 2016 EIENDOMSDAGENE 2016 14. januar 2016 2015 2015 Tidenes transaksjonsår 125 milliarder Estimat 2 pr. 11. januar Hva med 2016? 3 AVGJØRENDE DRIVERE I 2016 1. Finansiering 2. Utsikter i leiemarkedet Banksjef

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2010 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 4. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2012 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Kvartalets eiendom Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 0 Kvartalsrapport Q 0 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Eiendomssalg

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013

Storebrand Eiendomsfond AS. 30. oktober 2013 Storebrand Eiendomsfond AS 30. oktober 2013 Agenda 1. Porteføljeinformasjon 2. Salgsstrategi for SEF 2 Porteføljeinformasjon 3 23. mai 2012 - Felix konferansesenter Fondets avkastningsmål er 8 12 % Investeringsrammer

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2012 2 Kvartalsrapport Q4 2012 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Etatbygg Holding III AS

Etatbygg Holding III AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS

NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS NORTH BRIDGE OPPORTUNITY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 opportunity www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Eiendommene generelt Eiendomsporteføljens verdi fortsatte å utvikle seg positivt også i

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Kvartalsrapport Q4 25 2 Kvartalsrapport Q4 25 - Storebrand Eiendomsfond AS Vestre Rosten 79 i Trondheim, en av de første eiendommene som ble kjøpt for fondet. Eiendommen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS 1. kvartal 26 2 Kvartalsrapport Q1 26 - Storebrand Eiendomsfond AS Avkastning og aksjekurs Fondets avkastning i 1. kvartal ble 7,9%, nesten tre ganger forventet

Detaljer

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010

God Jul! Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør NR. 11/2010 3560.1 Side 1/9 NR. 11/2010 Moderat leieprisøkning i Oslo det siste året, men fallende avkastningskrav har gitt salgsprisøkning på nye kontorbygg. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim har leieprisene

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q1 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Entras Konsensusrapport Juni 2014

Entras Konsensusrapport Juni 2014 Entras Konsensusrapport Juni 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabile

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge ASA 3. kvartal 2011 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2014 Bildesøk 2 Kvartalsrapport Q1 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2009 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar Side 1

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q4 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS STATUSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 www.northbridge.no EIENDOMSOPPDATERING Trollåsveien, Oppegård (100 %) En ny leietaker flyttet inn i 507 m 2 kontorlokaler 1. september

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 04 Kvartalsrapport Q3 04 - Storebrand Eiendomsfond AS 3 Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014

Etatbygg Holding I AS. Kvartalsrapport desember 2014 Etatbygg Holding I AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 05 Kvartalsrapport Q 05 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen Finansiering

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann

Storebrand Eiendomsfond AS. Presentasjon for Norsk Tillitsmann Storebrand Eiendomsfond AS Presentasjon for Norsk Tillitsmann Oslo - 17. desember 2008 UNION Eiendomskapital Forvalter av Storebrand Eiendomsfond AS Visjon: Å bli en ledende kapitalforvalter innenfor eiendom

Detaljer

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS

k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS k profil 2010 UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 2014 2 Kvartalsrapport Q2 2014 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2012 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 2011 Innhold Leder Avkastning og aksjekurs Kvartalets eiendom Eiendomsporteføljen Finansiering Regnskap Markedskommentar

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2013 2 Kvartalsrapport Q3 2013 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift,

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 4. kvartal 2013 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Eiendomssalg 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Privat Investor ASA

Storebrand Privat Investor ASA Storebrand Privat Investor ASA Generalforsamling Felix konferansesenter 23. mai 2012 Generalforsamling - Agenda 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport juni 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 1. kvartal 2015 2 Kvartalsrapport Q1 2015 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 203 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport April 2014

Entras Konsensusrapport April 2014 Entras Konsensusrapport April 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Vedlegg Spørsmålene Deltakerne 1 Sammendrag: Stabil

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Prisstigningsrapporten

Prisstigningsrapporten Prisstigningsrapporten NR. 06-07/2007 www.opak.no EIENDOMSMARKEDET - LEIEPRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Det har vært historisk høy prisstigning på leie

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011

Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital. Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Storebrand Eiendomsfond UNION Eiendomskapital Investorseminar Stavanger/Oslo/Trondheim juni 2011 Innholdsfortegnelse I II III UNION Eiendomskapital AS Eiendomsmarkedet Storebrand Eiendomsfond AS 1 Storebrand

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

Boligutleie Holding II AS

Boligutleie Holding II AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Boligutleie Holding II AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold/ Innehåll Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling

Detaljer

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014

Status og prognoser for næringseiendom. Torsdag 6. mars 2014 Status og prognoser for næringseiendom Torsdag 6. mars 2014 Norsk økonomi på trendvekst fra 2015 Årlige prosentuelle endringer 2012 2013E 2014E 2015E 2016E BNP - Fastlandet 3,4 1,8 2,1 2,5 3,1 BNP 2,9

Detaljer

Global Skipsholding 2 AS

Global Skipsholding 2 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Skipsholding 2 AS Kvartalsrapport september 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 5 Drift, forvaltning

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014

Deliveien 4 Holding AS. Kvartalsrapport desember 2014 Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

London Opportunities AS

London Opportunities AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T London Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2013 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 26 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016

Entras Konsensusrapport. 25. januar 2016 Entras Konsensusrapport 25. januar 2016 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene Deltakerne

Detaljer

Investorrapport H2 2011

Investorrapport H2 2011 Investorrapport H2 USA Property Norway KS Florida Residential KS Kort markedsbeskrivelse Første kvartal i har vist at det amerikanske markedet fremdeles er volatilt og at veien frem til full vekst vil

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 4. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR?

EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? EIENDOMSMARKEDET Q1-2016 MARKEDSSITUASJON HVA SKJER OG HVOR? Prime yield 4,00% Største transaksjon: Statens Hus i Stavanger 51% av transaksjonsvolumet (2015) Ledighet 8,50%. Forventes å øke til 8,75%

Detaljer

Entras Konsensusrapport Januar 2014

Entras Konsensusrapport Januar 2014 Entras Konsensusrapport Januar 2014 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo & Bærum Entra 2013: Kontrakter, prosjekter, kjøp

Detaljer

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010

Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA. Per 1. desember 2010 Aberdeen Eiendomsfond Norge II ASA Per 1. desember 2010 Norge II Hendelser i 3. kvartal 2010 Eiendomsverdiene steg med 0,9 % i kvartalet - 17 av fondets 22 eiendommer hadde positiv verdiutvikling i kvartalet

Detaljer

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

London Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 London Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AS Kvartalsrapport mars 2016 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 20.04.2018 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Vekst 2007 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 3. kvartal 2013 2 3 INNHOLD SAMMENDRAG Sammendrag Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Kvartalets eiendom 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016

UEN. UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 UEN UNION Eiendomsinvest Norge AS 2. KVARTAL 2016 Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Avkastning og aksjekurs 6 Finansiering 8 Regnskap 10 Markedskommentar 11 Kontakt 16 Klikk for å hoppe til ønsket

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 11.07.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2014 2 INNHOLD Innhold Sammendrag 3 Eiendomsporteføljen 4 Utvikling på Grev Wedels plass 6 Avkastning og aksjekurs 7 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 2. kvartal 28 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport desember 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport desember 2014 innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014

Etatbygg Holding II AS. Kvartalsrapport mars 2014 Etatbygg Holding II AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift, forvaltning og finansiering 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA 3. kvartal 2016 2 Kvartalsrapport Q3 2016 - Storebrand Eiendomsfond AS Innhold Sammendrag Avkastning og aksjekurs Eiendomsporteføljen

Detaljer

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør

NR /2010. Fredrik Sverdrup Dahl sivilingeniør 3510.1 Side 1/11 NR. 06-07/2010 I Oslo er leieprisene for de beste kontorlokalene på vei opp igjen. I Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim er bunnen trolig nådd. I Tromsø er leieprisene på vei

Detaljer

Entras konsensusrapport

Entras konsensusrapport Entras konsensusrapport 28.04.2017 Innhold 1. Sammendrag 2. Kontorledighet i Oslo og Bærum 3. Leiepriser Oslo sentrum 4. Transaksjonsvolum Norge 5. Transaksjonsvolum kontor Norge 6. Prime yield i Oslo

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015

Entras Konsensusrapport. 29. oktober 2015 Entras Konsensusrapport 29. oktober 2015 Innhold Sammendrag Kontorledighet i Oslo & Bærum Leiepriser Oslo sentrum Transaksjonsvolum Norge Prime Yield i Oslo Byggevolum i Oslo&Bærum Vedlegg Spørsmålene

Detaljer

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL

STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL NORTH BRIDGE Opportunity AS STATUSRAPPORT pr. 1. KVARTAL 2013 www.northbridge.no SAMMENDRAG Ordinær generalforsamling i North Bridge Opportunity AS (NBO / Selskapet) ble avholdt den 17. juni 2013. Selskapet

Detaljer

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016

OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAKs prisstigningsrapport Nr. 5/2016 OPAK AS Hovfaret 13 PB 128 Skøyen 0212 Oslo OPAK prisstigningsrapport 1 Ekspertpanelets vurdering er denne gang uendrede leiepriser i Oslo. Spådommer for tiden fremover

Detaljer

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært:

I Oslo har endringene i leieprisene det siste halve året fra november 2011 til juni 2012, vært: 3788.2 NR. 06-07/2012 Kontormarkedet er generelt sett kjøligere, i følge Dagens Næringslivs eiendomsindeks 12. juni 2012. Kontorprisene faller i Kristiansand, Bergen, Trondheim og deler av Oslo. Det er

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Storebrand Privat Investor ASA. kvartal 27 Innhold Avkastning og aksjekurs Kapital og investorer Eiendomsporteføljen Finansiering Kvartalets eiendom Markedskommentar

Detaljer

UNION Eiendomsinvest Norge AS

UNION Eiendomsinvest Norge AS UNION Eiendomsinvest Norge AS 1. kvartal 2012 2 innhold Innhold Sammendrag 3 Avkastning og aksjekurs 4 Kvartalets eiendom 5 Eiendomsporteføljen 6 Finansiering 8 Regnskap 9 Markedskommentar 10 Foto: istockphoto

Detaljer