Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tegnspråk på nett. Johan Hjulstad. Hovedoppgave. Om mediering av offentlig informasjon. Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap. Trondheim våren 2007"

Transkript

1 Johan Hjulstad Johan Hjulstad Tegnspråk på nett - Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det historisk-filosofiske fakultet Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Tegnspråk på nett Om mediering av offentlig informasjon Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap Trondheim våren 2007 D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t D e t s k a p e n d e u n i v e r s i t e t

2 Tegnspråk på nett Om mediering av offentlig informasjon Johan Hjulstad Hovedoppgave i anvendt språkvitenskap Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier NTNU Forside: Bildet er trykket med tillatelse fra Signo Michal Tomaszewicz

3 2

4 Forord Det har ikke bare vært lett å kombinere hovedfagsstudiene med fulltids jobb. I perioder hvor jobben krevde sitt og fremdriften i hovedoppgaven ble så som så, har jeg tenkt at det var dumt at jeg begynte å jobbe underveis i hovedfagsstudiene. På den andre siden har det gitt meg en unik mulighet til å forankre oppgaven i konkrete problemstillinger som jeg vet berører folks hverdag. Det har tatt sin tid, men nå er hovedfagsoppgaven min endelig ferdig, og jeg har mange å takke. Først og fremst vil jeg rette en stor takk til min veileder Ellen Andenæs som har fulgt meg på min vei gjennom hele min studietid ved anvendt språkvitenskap. Takk for at du har vært så raus både med din tid, din medmenneskelighet og din kunnskap. Uten din fleksibilitet ville det nok vært vanskelig å kombinere jobb i Oslo og studier i Trondheim. Takk til min biveileder Odd-Inge Schröder for oppmuntringer på akkurat de riktige tidspunktene, og for gjennomlesning av transkripsjoner, samt tilbakemeldinger på de tegnspråklige delene. Det er en rekke personer som på ulike vis har vært involvert i denne undersøkelsen som jeg gjerne vil takke. Jeg vil takke sjefen min, Svein Garden, som har gitt meg permisjon til å fullføre oppgaven. Videre vil jeg takke alle de som hjalp meg underveis i prosjektet. En særlig takk til alle de involverte i forbindelse med workshopen. Foreleserne, Kristian Skedsmo, Torlaug Løkensgard Hoel og Thomas de Lange, ga workshopen faglig tyngde, og de tolv oversetterne ga meg et meget interessant og flott materiale å jobbe med. Også en stor takk til arbeidstakerne ved Rycon som så gjennom demoene og delte sine tanker med meg. Takk også til mine studiekolleger som har sørget for en uforglemmelig studietid, og overbevist meg om at anvendtere er utenom det vanlige ålreite folk. Min kjære mamma fortjener også en stor takk. Jeg føler meg privilegert som har fått en tospråklig oppvekst, med tegnspråk som mors-mål. Videre skal du ha takk for å ha gitt meg og min kjære husrom i kortere og lengre perioder i forbindelse med studiene. Sist, men ikke minst, vil jeg takke min elskede Hilde som har måttet leve med en alltid dobbeltarbeidende samboer. Takk for all støtten du har gitt meg, samt den urokkelige troen på at jeg skulle klare å fullføre. Jeg gleder meg til all den fine tiden vi skal ha uten oppgaver hengende over oss. Oslo 4. juni 2007 Johan Hjulstad 3

5 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Erfaringer med å lage tegnspråktekster Informasjon fra NAV når ikke frem Nettet som kommunikativ ressurs Norsk tegnspråk som offisielt språk Overordnet kunnskapsinteresse Målsetning og problemstillinger for undersøkelsens første fase Problemstilling for undersøkelsens andre fase Oppgavens oppbygging Nye kommunikative ressurser i kontekst Teoretisk perspektiv Kommunikasjonsetnografisk utgangspunkt Dialogisme rammeverk for studier av språk, handling, kommunikasjon og kognisjon Dialogismens grunnleggende prinsipper Semiotisk mediering: Interaksjonisme: Kontekstualisme: Kommunikative konstruksjoner: Dobbel dialog: Materiale og metode Undersøkelsens kunnskapssøkende bevegelser Teknologi innledende kunnskapssøkende bevegelser Oversettelse innledende kunnskapssøkende bevegelser Materialinnsamling Observasjon av eksisterende oversettelsespraksiser Planlegging av workshop Gjennomføringen av workshopen Brukergruppe-intervju Bearbeiding for undersøkelsens andre fase Modalitet de fysiske rammebetingelsene for tegnspråk Å skrive tegnspråk Transkripsjonsarbeidet Tegnspråk på nett i et dialogisk perspektiv Dialog som metafor for et kommunikativt perspektiv Oversettelse i et dialogisk perspektiv Oversettelse som prosess Dialogisk perspektiv på forståelse

6 Forståelse generelt Forståelse hos brukergruppen Forståelse hos oversetterne Dialogisk perspektiv på tekstskaping Responsregler Resultater av arbeidsøktene Oversettelsene Nettløsninger som medierende artefakter Universell utforming (politisk) modell for inkludering WAI som modell for tilgjengelighetsutforming Demo som konkret modell for nettløsning Programmering av demoer Mer om nettløsningene Forslag til praksiser Prosedyrer for oversettelse Prosedyrer for arbeid med nettløsninger Videre undersøkelser av tegnspråktekstene Endringer som uttrykk for balansering av gjensidighet Listebøyer som kohesjonsskapende ressurs Retoriske spørsmål som informasjonsstrukturerende ressurs Non-manuelle komponenter som kontekstualiseringssignaler og fokusskapende ressurs Sånn kan det også gjøres hvorfor fortelle når du også kan vise? Endring av målgruppe løsrivelse fra kildeteksten? Endringer ved tekstskapingsprosesser i retning av kommuniserende tekster Oppsummering og drøfting Litteratur Vedlegg

7 6

8 Innledning Streben etter å kunne kommunisere på nye måter er en av menneskets sterkeste drivkrefter, med sosiale, psykologiske, økonomiske og materielle konsekvenser (Säljö 2001:165). 1. Innledning Målsetningen med denne undersøkelsen har vært å forsøke å imøtekomme behovet for en ny type kommunikativ ressurs, nemlig tegnspråklig materiale gjort tilgjengelig på Internett. Tegnspråk har ikke noe eget skriftspråk, og dersom man skal legget det ut på nett, må det spilles inn på video. Det å legge ut video på nettet, som så streames over bredbånd, er egentlig ikke veldig vanskelig. Men selv om det kan virke som en enkel sak, er likevel en slik kommunikativ ressurs et meget sammensatt og komplekst verktøy. Både å mestre og tilvirke det innebærer håndtering av et utall av ressurser (deriblant tegnspråket i seg selv) som virker sammen, og gjør det mulig å benytte det i meningsfull samhandling. Derfor bygger jeg i denne undersøkelsen på flere typer arbeid, og har belyst flere ulike sider ved denne typen kommunikativ ressurs. Undersøkelsen har vært organisert i to hovedfaser. Der jeg omtaler undersøkelsen sikter jeg til helheten i denne hovedfagsstudien. I den første fasen, som jeg har omtalt som Tegnspråk tilgjengelig på nett -prosjektet, har jeg sett nærmere på teknologien som gjør slike løsninger mulig, samt på ulike sider som har å gjøre med språklig kommunikasjon; dvs oversettelse, forståelse og tekstskaping. Gjennom de ulike kunnskapsbestrebelsene i første fase fikk jeg svart på noen typer problemstillinger, og i andre fase bygger jeg videre på den første fasen og går i dybden på noen språklige fenomener knyttet til oversettelser av skriftlige tekster til tegnspråk. Spiren til denne undersøkelsen stammer fra noen år tilbake da jeg arbeidet med yrkesveiledning av døve og hørende arbeidssøkere ved Aetat Senter for Yrkesrettet Attføring (SYA). Metodikken i veiledningen var basert på et opplegg der hver enkelt arbeidssøker vekslet mellom å ha samtaler med attføringskonsulent og jobbe selvstendig med ulike typer veiledningsmateriell. Fordi mye av dette materiellet var skriftlig, ble arbeidssøkere som hadde svake lese- og skriveferdigheter mye mer avhengige av meg for å komme seg gjennom veiledningsopplegget, enn det som ellers var vanlig. Dette gjaldt hørende med lese- og skrivevansker så vel som flere av de døve arbeidssøkerne. Med de hørende gjennomgikk jeg materiellet muntlig og med de døve brukte jeg tegnspråk. Av grunner jeg kommer tilbake til, var det nokså mange av de døve arbeidssøkerne som ikke kunne benytte seg av alt veiledningsmateriellet på egen hånd, og dermed så jeg at det her kunne vært behov for å lage tegnspråklig materiell for denne gruppen. Hvis det hadde eksistert slikt tegnspråklig veiledningsmateriale hadde de tegnspråklige arbeidssøkere kunnet gjennomføre mer av veiledningsopplegget selvstendig, og dermed bruke mindre tid på å komme seg gjennom det. Jeg hadde kjennskap til at Møller kompetansesenter hadde en egen avdeling som laget tilpasset tegnspråkmateriell for skoleverket, og visste at dette skulle være mulig. Videre hadde jeg sett noen eksempler fra Sverige hvor tegnspråklig informasjon var lagt ut nå nettet. Da Aetat SYA i 2001/2002 skulle få egne nettsider, og hadde et møte med IT-avdelingen om dette, fikk jeg anledning til å ta opp om det ville være mulig å legge ut tegnspråkvideo på nettet, for på denne måten gjøre informasjon 7

9 Innledning tilgjengelig. Tilbakemeldingen var den gang at de vurderte tekniske utfordringene som for store. Dermed ble det ikke gjort noe mer med dette. Senere, da jeg begynte å jobbe ved Rycon, møtte jeg denne problemstillingen på nytt. Rycon er en arbeidsmarkedsbedrift med arbeidstilbud til døve arbeidstakere, og arrangerer tiltak for NAV (Arbeidsog velferdsforvaltningen) 1. Rycon gir hovedsakelig tilbud til tegnspråklige døve, og igjen er utfordringen at det meste av materialet som benyttes til kartlegging, kvalifisering og veiledning av arbeidstakere og arbeidssøkere er skriftspråksbasert. Også her er det mange av arbeidstakerne/- søkerne som ikke har tilstrekkelige lese- og skriveferdigheter i norsk til å kunne nyttiggjøre seg slike verktøy. Ved Rycon avdekket vi et behov for å tilpasse slike attføringsfaglige verktøy til våre målgrupper, og vi satte oss som mål å utvikle og oversette slikt materiell. Ved å få tilgang til tegnspråklig materiell kan arbeidssøkerne, i stedet for å måtte forholde seg til skriftspråklige varianter, få tilgang på det samme men i form av tegnspråk. Idéen om å begynne å utvikle tegnspråklig materiell ble tatt ett skritt videre. Rycon har, som arbeidsmarkedsbedrift, aktivt forsøkt å finne frem til levedyktige forretningsområder som kan gi grunnlag for å skape arbeidsplasser og arbeidstreningsplasser for døve. Ved at vi setter i gang med å lage tilpasset materiale selv dvs informasjon og attføringsfaglig verktøy på tegnspråk ville dette komme til nytte i bedriften. Samtidig ville vi, ut fra den erfaring og kompetanse vi får anledning til å bygge opp, kunne tilby tjenester til andre med behov for å få utviklet tegnspråklig materiale. Dermed var idéen om et nytt forretningskonsept født, og omstillingsmidler fra Aetat ble brukt til å investere i et studio med profesjonelt kamera og redigeringsutstyr, samt utstyr til produksjon av CD/DVD Erfaringer med å lage tegnspråktekster Det er imidlertid ett eller annet som gjør at oversettelse mellom skriftlige tekster og tegnspråk, spilt inn på video, oppleves som vanskelig 2. Jeg har selv rimelig gode ferdigheter i både norsk tegnspråk og norsk. Jeg er vokst opp med tegnspråk, har tolkeutdanning og et par års yrkeserfaring som tegnspråktolk. Likevel har jeg opplevd at selv om tolking 3 ansikt-til-ansikt fungerer nokså greit, resulterer de tekstene jeg har oversatt på grunnlag av skriftlige tekster i dårlige oversettelser. Med dårlig sikter jeg til at de blir tunge, lite kommuniserende og keitete i mangel av bedre uttrykk. Da jeg tidligere arbeidet med yrkesveiledning av arbeidssøkende, hvor jobben ofte gikk ut på å veilede døve gjennom skriftlig veiledningsmateriell, hadde jeg som regel få problemer med å formidle 1 Aetat og Trygdeetaten ble lagt ned, og i stedet ble NAV opprettet 1. juli Derfor vil jeg veksle mellom å bruke Aetat og NAV, men det siktes altså til den samme etaten. 2 Det er viktig å understreke at det lages mange gode tegnspråktekster på video, basert på oversettelser fra skriftlige tekster. At det å lage tegnspråktekster på grunnlag av skriftlige tekster oppleves vanskelig og lite lystbetont, betyr ikke at dette er en aktivitet det ikke bør satses på. Poenget er heller at dette er et nytt område hvor det er behov for ny kunnskap. 3 Jeg velger å trekke et skille mellom tolking når det gjelder oversettelser i ansikt-til-ansikts-situasjoner, og oversettelse når det er snakk om å oversette skriftlig tekst til tegnspråk som har mange felles trekk med muntlige språk. 8

10 Innledning innholdet som jeg etter hvert kjente godt ansikt-til-ansikt overfor arbeidssøkerne. Men da jeg på et senere tidspunkt skulle forsøke å lage tegnspråktekster på video som omhandlet det samme innholdet, ble jeg misfornøyd med resultatet, og hadde vanskelig å stå inne for det jeg presterte. Det er lett å konkludere med at det er mangler ved ens egne tegnspråkferdigheter som er årsaken til at det blir slik, og forsøke å slå seg til ro med det. Det viste seg at det ikke bare er jeg som opplever denne typen oversettelse som vanskelig. Selv tospråklige døve tegnspråkbrukere med relativt mye erfaring med å oversette opplever at det kan være vanskelig å oversette skriftlige tekster til tegnspråk på video. Som eksempel vil jeg trekke frem en anledning der vi skulle gjøre et forsøk på å oversette en interessetest som jeg kjente godt. En døv tegnspråkkonsulent skulle ha hovedansvaret for å oversette, og i tillegg var vi tre andre som skulle hjelpe til med å veilede og komme med tilbakemeldinger. Vi gjorde dette fordi vi antok at det ville være lettere å jobbe sammen i oversettelsesprosessen. Det hjalp antakeligvis noe, men avslørte også at utfordringene ikke bare er knyttet til praktiske ferdigheter i forbindelse med oversettelser og tegnspråk. Selv om alle vi fire som deltok hadde utdanning på høyere nivå i tegnspråk, hadde vi vanskelig for å sette ord på hva utfordringene egentlig besto av. Med andre ord hadde vi et mangelfullt metaspråk for å gi oversetteren tilbakemeldinger og til snakke sammen om resultatet. Det er flere som har pekt på utfordringene knyttet til oversettelse fra skriftlige tekster til tegnspråk på video. Guri Amundsen (1999) påpeker de samme utfordringene jeg og andre opplever. I forbindelse med innføringen av nye læreplaner for døve elever i tilknytning til L97 fikk Møller Kompetansesenter oppgaven med å utvikle læremidler på tegnspråk. Amundsen forteller at også Møller slet med dette nybrottsarbeidet, som innebar mye oversettelse fra skriftlige tekster til tegnspråk på video. Semesteroppgaven hennes var et forsøk på å kartlegge et nytt felt og identifisere problemområder, og er en refleksjon etter to år med utvikling av læremidler på tegnspråk. Amundsen gir gjennom sine beskrivelser et tilstandsbilde av de utfordringene som ansatte ved utviklingsavdelingen ved Møller opplevde i produksjonsprosessen. De befant seg i en situasjon hvor det ikke var noe å bygge på fra før og var dermed nødt til å tråkke opp nye veier. Underveis har de utviklet mye kunnskap og kompetanse (ibid.). En oppsummering av momentene hun nevner, og som særlig skaper gjenkjennelse, handler om at språkmodellene (oversetterne) ikke kjenner seg igjen på video, og synes det tungt og lite inspirerende å jobbe alene med tekst. De opplever at de ønsker å endre på rekkefølgen av informasjonselementer og kanskje legge til noe for å skape bedre flyt. De synes det er fristende å endre teksten, men er usikre på om de kan tillate seg det. Som resultat sliter de med motivasjonen for oversettelsesoppgaver og synes ikke oversettelse er morsomt. Enkelte ganger gir oversetterne rett og slett opp, og returnerer tekstene med beskjed om at tekstene er for krevende eller umulige å oversette. På tross av utfordringene oversetterne opplever, registrerer Amundsen at oversetterne har en velutviklet språkfølelse for hva som er godt og behagelig tegnspråk. 9

11 Innledning Hvorfor er det slik? Hvilke kunnskaper er det oversetterne har behov for slik at denne typen oversettelse ikke oppleves så tungt? Hvordan kan vi forstå denne velutviklede språkfølelsen? Jeg satt igjen med en opplevelse av at det kunnskapsmessige grunnlaget for denne typen praksis er utilstrekkelig. I denne undersøkelsen har jeg villet belyse hva som kan ligge til grunn for at denne typen oversettelse oppleves utfordrende, samt forsøkt å berøre kunnskapssituasjonen omkring fenomenet å lage tegnspråktekster på bakgrunn av skriftlige tekster Informasjon fra NAV når ikke frem Det var ikke bare i forhold til veiledningsmateriell i bedriften at det var et behov for å utvikle nye kommunikative ressurser. Vi som er arbeidskonsulenter i attføringsavdelingen opplever å bruke mye tid på å gi tiltaksdeltakerne helt grunnleggende informasjon på tegnspråk, informasjon som allerede skulle ha vært kjent. Alle arbeidssøkende som deltar i arbeidsmarkedstiltak har fått innvilget yrkesrettet attføring via NAV. Men forbausende mange av våre tiltaksdeltakere er ikke kjent med sine rettigheter og plikter som arbeidssøkende tilmeldt hos NAV. Informasjon som av ulike grunner ikke når frem til mange av våre tiltaksdeltakere kan dreie seg om utfylling av meldekort, krav om utarbeiding av handlingsplan, stønader og støtte til tilretteleggingstiltak, og mye mer. Mye av tiden vi arbeidskonsulenter har med hver enkelt tiltaksdeltaker går med til å gi denne type informasjon. På denne måten når jo informasjonen fra NAV omsider frem. Men dette er tid som vi skulle ha brukt til avklaring av arbeidsevne og arbeidskapasitet, kvalifisering og yrkesveiledning, samt til å skaffe egnete arbeidspraksisplasser og arbeidsforhold. Dette er innhold som NAV har spesifisert at tiltakene skal bestå av. Grunnleggende informasjon er som regel en forutsetning for å få til et godt attføringsfaglig resultat, og når denne ikke er kjent, forsinkes ofte prosessen med å komme ut i jobb for den enkelte. Den samme informasjonen blir ofte gjentatt, og den ligger også ute på nettet. Dersom vi visste at informasjonen som allerede ligger ute på nettet var reelt tilgjengelig, kunne vi ganske enkelt henvist til nettet, og arbeidssøkeren kunne selv satt seg inn i den informasjonen han eller hun trenger. Det slo meg at her må det være rom for å gjøre betydelige forbedringer. For det første betaler NAV for det tilskuddet som går til å lønne oss, og dermed betaler de for at informasjonen omsider når frem. For det andre er det også NAV som må bære de økonomiske konsekvensene av forsinkelser, misforståelser og feil i de enkelte arbeidssøkernes attføringsløp, som skyldes manglende informasjon. Dette fører dermed med seg dobbelt opp med utgifter for NAV på grunn av manglede tilgjengelighet til deres informasjon, og gir grunn til å forsøke å gjøre noe med situasjonen. Rycon ville derfor, ved å tilby NAV å gjøre informasjonen deres tilgjengelig på tegnspråk på video, gjøre noe som er lønnsomt rent samfunnsøkonomisk og som ville være til praktisk hjelp for arbeidskonsulentene både hos oss og andre som jobber med tegnspråklige døve og arbeid Nettet som kommunikativ ressurs Dersom NAVs informasjon skulle gjøres tilgjengelig på tegnspråk, kunne man tenke seg løsninger der tegnspråkvideoene ble gjort tilgjengelig via CD eller DVD. Jeg så imidlertid at det største potensialet ligger i nettet som informasjonskanal og medierende ressurs. Dette er i tråd med utviklingen i 10

12 Innledning offentlige etater som har gått i retning av bred satsning på Internett som den viktigste informasjonskanalen, og at denne skal være tilgjengelig for flest mulig ut i fra prinsippene om universell utforming. De senere års utvikling av Internett har gitt mange døve forhåpninger om å (endelig) få en informasjonskanal hvor informasjon er tilgjengelig også på tegnspråk. Det å legge ut video på nettet er som nevnt ikke veldig vanskelig, men vi hadde behov for større kunnskap om hvilke utfordringer som er knyttet til teknologien. Dersom man ser på hva som må til for at skriftlige tekster skal lages og publiseres, og sammenligner med hva som skal til for at tegnspråk skal lages og publiseres, er det i øynefallende at det er mye mer omfattende teknologi som må på plass. Det interessante er at teknologien nå er i nærheten av å være allment tilgjengelig. Digitale videokameraer er blitt allemannseie, redigeringsprogrammer er blitt billige og lette å lære og bruke. Det samme er programmer for komprimering og konvertering av videofiler til formater som gjør det lett å avspille på egne cd- og dvd-spillere, eller på datamaskiner, spilt av lokalt eller via bredbåndstilkobling. Selv om utviklingen har gått i denne retningen er det mange måter å gå frem på, og mye software å velge i, og det var derfor uklart hva som var fornuftig å satse på. Dersom vi skulle kunne levere et produkt som vi kan stå inne for, var det nødvendig å vurdere hvilke løsninger vi burde satse på. Dersom vi skulle være leverandør av slike tjenester, ville det ikke være anledning til å forsøke seg frem, vi måtte vite hva som lønner seg før jobben skulle gjøres Norsk tegnspråk som offisielt språk Norges Døveforbunds fremste kampsak er at Norsk Tegnspråk (NTS) skal anerkjennes som et offisielt språk. Det er en kjent problemstilling for Norges Døveforbund at døves tilgang på informasjon er begrenset, og at manglende informasjonstilgang hemmer deltagelse i samfunnslivet. Dette anses som et demokratisk problem. Kommunikasjonsaspektet har derfor vært den viktigste mobiliseringsfaktoren for døvebevegelsen opp gjennom historien. Kampen har i hovedsak dreiet seg om døves rett til å bruke tegnspråk (Haualand, 2000). Forskning har de senere årene (fra 80-tallet i Norge) vist at Norsk tegnspråk er et fullverdig språk, som har en egen grammatikk forskjellig fra norsk. Man anser tegnspråk som den eneste formen for muntlig kommunikasjon som døve har forutsetninger for å tilegne seg på naturlig vis. Videre skjer døves tilegnelse av ferdigheter i lesing og skriving best når innlæringen baseres på tegnspråk. Lenge så man ikke på tegnspråk som et ordentlig språk, og dette førte til at det ikke ble brukt i undervisningen i skolene. De fleste av den voksne befolkningen av døve har dermed ikke fått opplæring i og på det språket de naturlig har forutsetninger for, og det er derfor ikke så rart at mange døve sliter med å forstå sammensatt informasjon presentert på skriftlig norsk. Tegnspråk er med andre ord ikke bare målet, det er også veien til kommunikasjon og informasjon for døve (Haualand, 2000). Det er nå en voksende aksept for at tegnspråk er døves primære språk, og norsk tegnspråk er i disse dager i ferd med å anerkjennes som Norges fjerde offisielle språk. Endringen i synet på tegnspråk og 11

13 Innledning døves rettigheter som har foregått de seinere år både her i landet, i Norden og i Europa, førte til at Kultur- og kirkedepartementet ga ABM-utvikling i oppdrag å utrede spørsmålet om tegnspråk bør bli offisielt språk i Norge. Rapporten som kom i juni 2004 konkluderte med at det mer er et spørsmål om når norsk tegnspråk skal lovfestes som offisielt språk i Norge, enn om dette skal skje (Bergh, 2004:5). Senest 30. mars 2007 undertegnet Norge FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, som blant annet innebærer at Norge har forpliktet seg til å anerkjenne og fremme bruk av tegnspråk (artikkel 21b), samt at døve skal få anerkjennelse og støtte for sin spesifikke kultur og språklige identitet (artikkel 30-4) (Forente Nasjoner 2007). En måte å iverksette en lovfesting av Norsk tegnspråk som offisielt språk kan være at offentlige etater med informasjonsansvar overfor befolkningen blir pålagt å gjøre informasjon som særlig angår døve tilgjengelig på tegnspråk. Og dersom de samtidig skal nå ut flest mulig, er Internett blitt det mest naturlige valget i dag. Dersom en lovfesting blir en realitet, vil det antakelig være mye informasjon som må gjøres tilgjengelig på tegnspråk. Ved å finne ut av hvordan én etats (NAVs) informasjon kan gjøres tilgjengelig på internett, kunne undersøkelsene bidra med svar på hvordan dette kan gjøres i forhold til flere etaters informasjon. Dette har derfor vært min overordnete kunnskapsinteresse Overordnet kunnskapsinteresse På grunnlag av spørsmålene og resonnementene ovenfor var derfor den førende tanken slik: la oss tenke oss at ulike offentlige instanser vil gjøre informasjonen sin tilgjengelig også for tegnspråklige, hva skal til?. Dette har vært det spørsmålet som jeg stadig har vendt tilbake til og som jeg har sett nye kunnskapsspørsmål og kunnskapssøkende bevegelser i forhold til. Med andre ord har følgende spørsmål vært sentralt for undersøkelsen: Hva skal til for at offentlig informasjon på tegnspråk skal bli tilgjengelig på nett? Hva som skal til?, er imidlertid et lite presist forskningsspørsmål i den forstand at det er vanskelig å isolere den eller de faktorene som til sist er de(n) avgjørende. Spørsmålet har likevel vært nyttig, og har hele tiden vært det spørsmålet jeg har vendt tilbake til når jeg har vært nødt til å ta valg og beslutninger underveis. Ved å gjøre kunnskapssøkende bevegelser med utgangspunkt i spørsmålet om hva som skal til, ville jeg kunne bidra til å bevege kunnskapsfeltet noen hakk nærmere målet. Med dette som utgangspunkt var det klart at det var minst to områder det var behov for mer kunnskap. Som jeg var inne på, var det behov for mer kunnskap i tilknyting til oversettelser, og det å skape tegnspråktekster på grunnlag av norskspråklige skriftlige tekster, og det var behov for mer kunnskap i tilknytning til bruk av teknologi for tilgjengeliggjøring Målsetning og problemstillinger for undersøkelsens første fase Det var som nevnt flere som hadde interesse for mer kunnskap om hvordan offentlig informasjon på tegnspråk kan gjøres tilgjengelig på nett. Vi sendte dermed en søknad til Stiftelsen Helse og 12

14 Innledning Rehabilitering i samarbeid med Norges Døveforbund, om midler til et prosjekt der vi ikke skulle utføre jobben med å gjøre NAVs Internettsider tilgjengelige, men finne ut av hvordan vi eventuelt skulle gjøre det. Prosjektet tegnspråk tilgjengelig på nett ga meg muligheten til å jobbe som prosjektleder på heltid i ett år, og ga meg dermed rikelig anledning til å gjøre en rekke kunnskapssøkende bevegelser. For å nærme meg spørsmålet om hva som skal til, laget jeg meg noen forestillinger om hvordan situasjonen ville vært dersom utfordringene allerede hadde vært løst. Ut i fra mine forestillinger ville offentlige etater se at det var samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på at døve fikk tilgang på informasjon, og slik betraktet det som naturlig å bevilge penger til slike formål de som jobber med å fremstille slike tegnspråktekster ville være trygge på hvordan de raskt og effektivt skulle gå frem for å skaffe tilveie nødvendig opplysninger omkring det materialet som skulle oversettes de ville være trygge på at de satt inne med de ressursene som skulle til for at de kunne lage tegnspråktekster som ble forstått av målgruppen, samtidig som de hadde noen helhetlige rammer å jobbe etter de som hadde ansvaret for teknologien med å lage avspillingsløsninger og publisere tegnspråkvideoene til nett, ville ha kunnskap om hvordan dette skulle gjøres og ha konkrete eksempler på løsninger som de kunne vise til produksjonsprosessen ville være kostnadseffektiv, samtidig som resultatet var kvalitetsmessig tilfredsstillende, og det ville være verdt utgiftene knyttet til å lage slike løsninger Disse forestillingene peker i retning av løsninger som kan være svaret på hva som skal til. Ut fra forestillingene sto det klart for meg at det å ha et konkret eksempel på, eller modell for, hvordan dette kunne løses, med andre ord en demo, ville hjelpe oss et langt stykke på vei. For å få laget en slik demo måtte vi ha oversettelser, og vi måtte ha svar på hvilke tekniske løsninger vi skulle satse på. For å få oversettelser arrangerte jeg en workshop for oversettere, og for å få svar på tekniske løsninger gjorde jeg (og de som hjalp meg underveis) en hel del undersøkelser. Jeg så også at perspektiver fra anvendt språkvitenskap kunne være til hjelp her. Det kunnskapssynet jeg har lagt til grunn i undersøkelsen bygger på en dialogisk tilnærming til språk, handling, kommunikasjon og kognisjon. Det dialogiske perspektivet ser jeg videre som en mer spesifikk del av sosiokulturelle forståelser av menneskelig samhandling med omverden, som legger vekt på at samspillet mellom mennesker, eller mennesker og omverden, ikke foregår direkte, men er mediert via ulike redskaper eller ressurser (se f.eks. Säljö 2001). Ressursene vi benytter i samspillet med omgivelsene er av mange ulike slag, og hva som fungerer som ressurs, kan være alt fra for eksempel en stokk til komplekse systemer som språk. Med andre ord er ressursbegrepet meget tøyelig og dynamisk. Som nevnt i innledningen betrakter jeg video med tegnspråktekster som skal spilles av via 13

15 Innledning bredbånd på nettet som en slik ressurs en ressurs som igjen består av en mengde andre ressurser som igjen spiller sammen. Det ligger også i dette synet at vi benytter disse ressursene om og om igjen, noe som gjør at det utvikler seg relativt stabile praksiser for bruken av dem. Disse relativt stabile praksisene blir igjen til ressurser i seg selv, som man kan ta i bruk i samspill med omgivelsene. I dette perspektivet på hvordan mennesker til daglig omgås og håndterer kompliserte og sammensatte ressurser, vet vi at etablerte praksiser blir meningsfylte ressurser i seg selv og som gjør håndteringen lettere. Sagt på en enklere måte: Når vi har gjort ting gjentatte ganger, blir det etter hvert lettere. Utfordringen i forhold til å lage tegnspråktekster ut fra skriftlige utgangspunkt er at det bare i beskjeden grad finnes steder hvor oversettere har fått anledning til å opparbeide seg rutiner i forhold til denne praksisen. Og når det gjelder oversettelse av offentlig informasjon fra skriftlige tekster på Internett til tegnspråktekster som også presenteres på nettet, finnes det ennå ingen etablerte praksiser. Dermed ante jeg at det ville bli vanskelig å bare gå ut og finne allerede fast etablerte praksiser. Derfor ville jeg invitere oversettere som hadde erfaring med oversettelse fra andre steder og situasjoner, og la dem prøve ut arbeidsmåter ut i fra erfaringen deres fra andre steder. Ut i fra min bakgrunn, og med perspektiver, fra anvendt språkvitenskap ønsket jeg å fortolke resultatene fra en slik utprøvingssituasjon, og på grunnlag av dette foreslå nye praksiser, eller modeller, for oversettelse. På denne måten håpet jeg at jeg kunne bidra med noe av det som skal til. Målet for første fase av undersøkelsen har dermed vært å finne gode modeller for hvordan offentlig informasjon på tegnspråk kan gjøres tilgjenglig på nett. Problemstillingene som jeg har søkt å besvare i denne fasen av undersøkelsen er dermed: Hvordan kan vi lage en demo som viser forslag til endelig løsning? o Hvilke praksiser kan jeg foreslå for oversettelsesarbeidet? o Hvilke perspektiver kan dialogisme bidra med? I forhold til tegnspråk på nett generelt? I forhold til oversettelse? I forhold til forståelse? I forhold til tekstskaping? o Hvilke praksiser kan jeg foreslå for arbeidet med de tekniske sidene? Hvilke retningslinjer kan vi rette oss etter for å finne gode tekniske løsninger? 1.7. Problemstilling for undersøkelsens andre fase Den første fasen av undersøkelsen genererte materiale som jeg ønsket å arbeide videre med. I denne fasen hadde jeg som mål på grunnlag av analyser av materialet å finne gode modeller. I den andre fasen ønsket jeg å arbeide videre med tekstene som oversetterne laget i workshopen for å undersøke nærmere noen av de språklige ressursene oversetterne bruker når de utformet tekstene. Disse undersøkelsene kan sees som en videreføring av første fase, og er et supplement til spørsmålet 14

Døv - men hører bra!

Døv - men hører bra! MARKUS ISAKKA - TOM HARALD DAHL Døv - men hører bra! I hvilken grad opplever tegnspråklige døve/sterkt tunghørtfødte, Cl-opererte voksne endringer i sosial atferd og kulturell tilhørighet etter operasjonen.

Detaljer

TSS: Tolking med tegn-som-støtte

TSS: Tolking med tegn-som-støtte Sigrid S. Berge og Eli Raanes (red.): Rapport fra konferansen: TSS: Tolking med tegn-som-støtte 1. april 2008 Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) Avdeling for lærer- og tolkeutdanning 2008 ALT Rapport fra

Detaljer

Hilde Haualand. Grunnskole for tegnspråklige elever

Hilde Haualand. Grunnskole for tegnspråklige elever Hilde Haualand Grunnskole for tegnspråklige elever Hilde Haualand Grunnskole for tegnspråklige elever Fafo-notat 2015:01 Fafo 2015 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord... 4 1 Bakgrunn... 5 Historisk utvikling...

Detaljer

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter.

ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. ØF-notat nr. 03/2007 Entreprenørskap er en muskel som kan trenes! Et forprosjekt om entreprenørskapsopplæring blant elever og studenter. av Helene Harris-Christensen Trude Hella Eide ØF-notat nr. 03/2007

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

... Er det noen jeg kan snakke med?...

... Er det noen jeg kan snakke med?... ... ER DET NOEN JEG KAN SNAKKE MED?...... Er det noen jeg kan snakke med?... Tolk-ledsagertjeneste for personer med medfødt døvblindhet Prosjektrapport Kari Schjøll Brede, Tonhild Strand Hauge og Else

Detaljer

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre

Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Dramaturgi i distribuert læring April 2005 Jon Hoem Digitale læringsomgivelsers kommunikasjonsmønstre Sammendrag Det er relativt bred enighet om at IKT kan bidra til å stimulere til endring i skolen. Spørsmålet

Detaljer

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim.

Forord. Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Forside I II Forord Denne oppgaven er skrevet som avslutning på masterstudiet i naturfagdidaktikk ved NTNU i Trondheim. Jeg vil herved rette en stor takk til veileder Peter van Marion for god og inspirerende

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted

NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted NAV-reformen fra bakkebyråkratenes ståsted En sosiologisk casestudie av ansatte ved et lokalt NAV-kontor og deres erfaringer med NAV-reformen Camilla Grung Masteroppgave i sosiologi Høst 2008 UNIVERSITETET

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Digital representasjon av norsk tegnspråk

Digital representasjon av norsk tegnspråk Finn Eilertsen Digital representasjon av norsk tegnspråk Hovedoppgave Oppdragsgiver: Møller kompetansesenter Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten

Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Du kommer ikke for å få noe, men for å finne noe Tiltaksarbeid i sosialtjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid av Nina Schiøll Skjefstad Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Kjært begrep har mange tegn

Kjært begrep har mange tegn Kjært begrep har mange tegn En studie av matematikkforståelse ved bruk av tegnspråk Isabella Solem Lektorutdanning med master i realfag Innlevert: mai 2014 Hovedveileder: Frode Rønning, MATH Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kvalitet og innhold i norske barnehager

Kvalitet og innhold i norske barnehager Kvalitet og innhold i norske barnehager En kunnskapsoversikt ELIN BORG INGER-HEGE KRISTIANSEN ELISABETH BACKE-HANSEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 6/2008 Norsk

Detaljer

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Arbeidsnorsk. evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet Arbeidsnorsk evaluering av et kurs i grunnleggende ferdigheter for minoritetsspråklige i arbeidslivet

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

FORORD. Trondheim, 15. April 2014. Marita Løkken

FORORD. Trondheim, 15. April 2014. Marita Løkken FORORD Denne masteroppgaven belyser hvordan døve og sterkt tunghørte pasienter opplever å være pasienter i somatiske sykehus. Her er også kommunikasjon både med og uten tolk sentralt. Hensikten er å få

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Masterprogram: Pedagogikk - utdanningsledelse Navn på kandidat: Per Bjørnar

Detaljer