Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av"

Transkript

1 Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011

2 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger om en politisk plattform for et nytt byråd i Oslo. Forhandlingene har vært ført med basis i de tre partienes programmer for perioden Byrådet vil ha sin parlamentariske basis i bystyregruppene til Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det foreliggende dokument utgjør den politiske plattformen for byrådet utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Oslo, 24. oktober 2011 Stian Berger Røsland Ola Elvestuen Aud Kvalbein Michael Tetzschner Toril Berge Erik Lunde Eirik Lae Solberg Hallstein Bjercke Gunnar Prestegård 2

3 Innhold Innledning...2 Felleserklæring fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti...5 Kunnskapshovedstaden...6 Oslo-skolen skal være blant Europas beste...6 Å satse på læreren er å satse på eleven...7 Basisfag, språkfag og eksamen...7 Tilpasset opplæring og talentsatsing...7 Integrering og gode norskkunnskaper...8 Yrkesfag og næringsliv...8 Barnehage...8 Den blågrønne byen...9 Naturvern...9 Friluftsliv og naturopplevelser...9 Klima og energi...9 Avfall og renhold Bærekraftig transport T-bane/Metro Trikk Buss Båt Sykkel Bil og vei Valgfrihet og verdighet Bedre folkehelse Eldre Mennesker med nedsatt funksjonsevne TT-ordningen Rusomsorg Psykisk helse Samhandlingsreformen Muligheter for alle Inntektssikring Individuell plan Arbeid og bolig En trygg barndom

4 En skapende og moderne by Gode tjenester Næring Økonomi og eierskap Skjenkepolitikk Taxinæringen Oslo i verden Kulturbyen Oslo Tros- og livssynssamfunn Idrettshovedstaden Byutvikling Områdeutvikling og fortetting med kvalitet Økt boligbygging Fjordbyen Groruddalen og Oslo sør Indre by og sentrum Ytre by Trygg by Beredskap og samfunnssikkerhet Mer politi Oslovakter Ofre for vold og overgrep Tagging Personvern

5 Felleserklæring fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti Byrådet har sin verdiforankring i den kristne og humanistisk arv og tradisjon og menneskerettighetene. Alle mennesker er likeverdige og har krav på å bli behandlet med respekt og tillit, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder, funksjonsevne, legning, religiøs overbevisning og etnisk tilhørighet. Byrådets politikk vil verne om familien, det sivile samfunn, forvalteransvaret og øke respekten for det å være annerledes, og vektlegge verdier som ytringsfrihet, politisk frihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet. Byrådet baserer sin politikk på det borgerlige samarbeidet i bystyret slik det har kommet til uttrykk gjennom felles borgerlige budsjettavtaler i mer enn 10 år. Byrådet vil søke et konstruktivt samarbeid fra sak til sak med bystyrets partier. Byens største utfordring ligger i en raskt voksende befolkning, men en større by gir også større muligheter. Det er en stor utfordring for kommunen å sørge for at tjenestetilbudet tilpasses den store befolkningsveksten. Byrådet vil arbeide for en bærekraftig utvikling og være bevisst vårt felles ansvar for kommende generasjoner. Byrådet vil føre en politikk som sikrer Oslo kommunes økonomiske handlefrihet og evne til å møte fremtidige behov for tjenester og investeringer på både kort og lang sikt. Byrådet vil legge vekt på å føre en ansvarlig økonomisk politikk med stram budsjettstyring og tett økonomisk oppfølging. Byrådets ambisjon er at Oslo skal bli en ledende by i verden når det gjelder å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi som reduserer klimagassutslipp og luftforurensninger samtidig som kommunen skal være en pådriver for effektiv energibruk. En fremtidsrettet miljøpolitikk innebærer naturvern, gode transportløsninger, reduserte utslipp, mindre forurensning og lavere energibruk. Byrådet er opptatt av å tilrettelegge for at så mange som mulig velger gode miljøløsninger. Oslo-skolen vil stadig bli viktigere for at Oslo og Norge skal kunne møte fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft. Oslo er landets kunnskapshovedstad og et nordisk utdanningssentrum, og Oslo står for nesten 50 prosent av Norges samlede ressursinnsats til forskning og utvikling. Byrådet vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommunen. Oslo skal være en trygg by. Trygghet for liv, frihet og personlig sikkerhet er en menneskerett. Derfor vil byrådet satse målrettet både på kriminalitetsforebyggende arbeid og på tiltak som bidrar til å bekjempe kriminalitet. Oslo har storbyens berikende mangfold. Dette gir et godt grunnlag for kreativitet og nyskaping. Alle barnehagebarn og skoleelever skal inviteres til frivillige markeringer av kristne høytider, og skal kjenne til de ulike religioners høytider. Oslo skal være en åpen by med rom for alle. Vi må være åpne for nye impulser og det som oppfattes som annerledes. At mange innbyggere har en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen. Samtidig må de som velger å bosette seg i Oslo være innstilt på å integreres i samfunnet og ha respekt for landets lover. Alle som kommer hit skal på samme måte som norske borgere få både rettigheter og plikter. Byrådet vil gjennom språkopplæring, målrettede utdanningstiltak og kvalifisering til arbeid legge grunnlaget for god integrering i samfunnet. Byrådet mener at Oslo har et ansvar for mennesker i nød og vil derfor øke kommunens kapasitet til å bosette flyktninger. Det er viktig for integreringen at flyktninger raskt får opplæring i norsk og 5

6 kunnskap om norske samfunnsforhold. Byrådets utgangspunkt er at integrering er en gjensidig prosess og de to viktigste veiene til god integrering går gjennom skolen og arbeidslivet. Frivillig sektor formidler viktige verdier og er en tradisjonsrik, levende og mangfoldig del av norsk kultur. Byrådet mener at frivillig arbeid har hatt og fortsatt har stor betydning for et velfungerende samfunn. Byrådet mener åpenhet og gjennomsiktighet i og om forvaltningen er verdier i seg selv som skal prege Oslo kommune. Byrådet vil oppmuntre til debatt og diskusjon blant kommunens ansatte og brukere i troen på at åpenhet gir en bedre forvaltning. Borgerne har krav på at skattepengene brukes på en best mulig måte. Byrådet vil arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og misligheter. Kunnskapshovedstaden Oslo-skolen skal være blant Europas beste En god skole gir like muligheter for alle og er det viktigste kommunen kan gi byens barn og unge. En god skole skal både danne og utdanne. Oslo-skolen skal gi alle elever mulighet til å ivareta sin kulturelle bakgrunn, men samtidig være tydelig i formidlingen av verdiene som det norske samfunnet bygger på, slik som frihet, likeverd, likestilling, trosfrihet, ytringsfrihet og respekt for hverandre. Byrådet vil iverksette et eget handlingsprogram for at flest mulig elever skal fullføre og bestå den videregående opplæringen. Byrådet har som mål å trappe opp til 90 prosent fullføring og bestått for elever i videregående opplæring. Å bedre overgangene mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet og overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring er viktig for å oppnå dette. Foreldrene har et grunnleggende ansvar for sine barns utdanning. Byrådet vil fortsette å styrke foreldrenes innsyns- og påvirkningsmuligheter i skolen, og byrådet vil styrke skolens samarbeid med hjemmet. Byrådet vil fortsette arbeidet med å skape mer ro og orden i Oslo-skolen. Byrådets mål er at elever i Oslo-skolen skal ha en skoledag som er fri for mobbing, vold og rasisme. Friskolene bidrar til et positivt mangfold i skoletilbudet, og byrådet vil legge til rette for at elever og foreldre skal ha mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Byrådet vil ha et strengt regelverk og god oppfølgning overfor familier som tar barna sine ut av skolen. Sørge for skoleplass for alle nye elever ved å bygge ut skolekapasiteten tilstrekkelig. Skolene skal bruke de ulike kartleggingsprøvene aktivt for å sikre at lærerne får nødvendig informasjon i arbeidet med å tilpasse undervisningen for den enkelte elev. Sammenligne resultatene i Oslo-skolen med resultatene i andre europeiske storbyer og bruke resultatene i arbeidet for å styrke elevenes faglige nivå. Videreføre fritt skolevalg. At alle elever i Oslo-skolen skal lære å svømme. Byrådet vil sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring får tilbud om det. Tiltak må settes inn tidlig, slik at elever raskest mulig kan følge ordinær undervisning. Behov for spesialpedagogikk må møtes med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. De første skoleårene legges det vekt på økt oppfølging i basisfagene. Videreutvikle en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Bedre rådgivningstjenesten i skolen. Ha undervisning om rusmidler og rusavhengighet fra 8. klassetrinn. At skolen skal oppmuntre elevene til å delta i frivillig arbeid. 6

7 Å satse på læreren er å satse på eleven Gode lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte, og byrådet vil på en systematisk måte legge til rette for etter- og videreutdanning og for utdanning i skoleledelse i Oslo-skolen. Byrådet vil fortsette det målrettede arbeidet med å rekruttere dyktige lærere gjennom gode lønnsbetingelser. Faglig dyktige lærere åpner muligheten for å gi skolene større pedagogisk frihet. En slik frihet må samtidig bygge på at det settes tydelige krav til kvaliteten i opplæringen. At mest mulig av lærernes tid brukes til pedagogisk arbeid. Det tas blant annet initiativ overfor staten med sikte på å oppnå unntak fra unødvendige statlige pålegg m.v. slik at byråkrati og skjemavelde i skolen kan reduseres. Kartlegge behovene for kompetanseutvikling blant lærere, og tilby en målrettet etter- og videreutdannelse for å møte disse behovene. Rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn. Videreføre samarbeidsprosjektet Teach First, og innføre en ordning der kompetente fagpersoner kan bistå i undervisningen som lektor II. Videreføre lærerløftet i Oslo-skolen. Forsterke kravene til lærere i Oslo-skolen, blant annet gjennom å stille tydelige og objektive krav om oppdatert faglig nivå. Basisfag, språkfag og eksamen Byrådet vil prioritere basisfag fra første trinn og gjennom hele skoleløpet for alle elever i Oslo-skolen. Elevene skal ha flere undervisningstimer i basisfag enn statens norm. Skoler med særskilte utfordringer skal fortsatt gi om lag ett år mer undervisning i norsk og matematikk i løpet av grunnskolen. Alle elever skal få tilbud om to fremmedspråk så tidlig som mulig i skoleløpet. Det skal gjennomføres kartlegging av læringsresultater gjennom hele skoleløpet, og det skal være åpenhet om resultater på skolenivå. Elevene skal få skriftlig tilbakemelding i basisfag fra første trinn, og alle skoler skal utarbeide resultatrapporter til foresatte. At elevene skal motta en skriftlig tilbakemelding fra første trinn og innføre muntlig karakterer i basisfag fra syvende trinn. Ta initiativ overfor staten med sikte på en utvidelse av antallet skriftlige eksamener i ungdomsskolen og i den videregående skolen slik at alle elever kommer opp i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Tilpasset opplæring og talentsatsing Alle har krav på opplæring tilpasset eget nivå og egne behov. Elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning skal få tilbud om det. Det skal også legges til rette for at flere elever på ungdomsskolen og den videregående skolen kan lese fag på høyere nivå, og gå opp til eksamen. Talentsatsinger, som innenfor ballett og musikk, skal utvides til også å omfatte språk og matematikk, og byrådet vil videreutvikle de videregående skolenes spesialisering som temaskoler. Tilbudet med utenlandsstudier i England og Tyskland utvides, og byrådet vil tilby utenlandsstipend til elever som utmerker seg i den videregående skolen. Det opprettes et internasjonalt skoletilbud i regi av den offentlige skolen i Oslo. 7

8 Integrering og gode norskkunnskaper Skolen er den viktigste arenaen for integrering, og byrådet vil sette inn flere ressurser, flere undervisningstimer og dyktige lærere på de skolene som har de største utfordringene. At alle elever som kommer til Oslo uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok til å dra nytte av undervisningen. Ikke tvangsflytte elever for å utjevne andelen minoritetsspråklige elever mellom skolene. Gi tilbud om norskopplæring til foresatte. Flere skoler skal få status som Kunnskapssentre. Yrkesfag og næringsliv Det gjennomføres en egen satsing på yrkesfagene. Elevenes grunnleggende ferdigheter styrkes slik at næringslivet kan rekruttere flere kvalifiserte kandidater. Det skal sikres bedre tilgang på læreplasser i private og kommunale virksomheter, og samarbeidet med næringslivet skal styrkes. Det investeres i moderne og attraktive skolebygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene og legger til rette for entreprenørskap, innovasjon og forskning i samarbeid med sterke fagmiljøer. Kuben yrkesarena på Risløkka, og nye Ullern videregående skole er eksempler på dette. Byrådet vil gi elevene mulighet til å ta hele yrkesopplæringen i bedrift. Barnehage Barnehagen skal både tilby et godt pedagogisk tilbud og gi god omsorg. Byrådet vil arbeide for at det tilbys barnehageplass i rimelig avstand fra hjemmet. Sikre en Oslo-standard for innhold og kvalitet i barnehagen og heve kvaliteten på læringstilbudet. At språkopplæringen for barn som ikke snakker norsk starter så tidlig som mulig, herunder tilby gratis kjernetid i barnehage til de som har behov for det. Arbeide for at andelen barnehageansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet blir redusert gjennom nyrekruttering og etterutdanning. Sikre språkopplæring av barnehageansatte som har dårlige norskkunnskaper. Overføre ansvaret for lekeapparater i barneparker som ikke lenger er i bruk til bydelene. Utvide tilbudet med fleksible åpningstider i barnehagene, kombinert med regler om maksimal oppholdstid for barna, for å lette hverdagen for foreldre med skift- eller turnusarbeid. Legge til rette for økt etablering av familiebarnehager og private barnehager. 8

9 Den blågrønne byen Oslo har et unikt blågrønt særpreg som understrekes av byens beliggenhet i et amfi mellom Marka og fjorden. Byrådet mener Oslos posisjon som en ledende internasjonal miljøby skal forsterkes. Mange miljøproblemer er globale, men de gode løsningene er ofte lokale. Oslo kommune skal ta ansvar gjennom en fremtidsrettet miljø- og klimapolitikk, og skal gå foran som et godt eksempel både nasjonalt og internasjonalt. Byrådets mål i klimapolitikken er å redusere Oslos klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 i forhold til 1990-nivå. Naturvern Byrådet vil verne om Marka, vassdragene, de grønne åsene og grøntområdene. Byrådet vil ivareta og forvalte Oslos biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Byens grønne preg må sikres. Forvaltningen av markaloven må legge til rette for aktiv bruk gjennom ulike former for friluftsliv og idrettsaktiviteter. Eksisterende bebyggelse og bosetting i Marka skal opprettholdes. Bevare Markagrensen. Sikre byens grønne preg gjennom en plan for skjøtsel av eksisterende byvegetasjon og planting av nye trær, og verne grøntarealer innenfor byggesonen. Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. Sørge for at forvaltnings- og skjøtselsplanene for naturreservater og miljøparker blir fulgt opp. Arbeide for å gjenåpne elve- og bekkestrekninger. Friluftsliv og naturopplevelser I Norge er det lange tradisjoner for å bruke naturen til rekreasjon og opplevelser. Byens blå og grønne områder er viktige for helse og velvære og er en viktig kilde til rekreasjon og gode natur- og friluftsopplevelser. Byrådet vil ivareta turveier, stier og løyper. Turveiene skaper sammenheng i Oslos grøntstruktur og er viktige ferdselsårer og transportkorridorer for myke trafikanter, samtidig som de også er viktige rekreasjonsområder. Byrådet vil bevare og hensynta kulturhistoriske verdier og biologisk mangfold i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv. Byrådet vil understreke den verdi kulturlandskapene i Maridalen og Sørkedalen representerer, og er opptatt av å sikre aktiv skjøtsel i disse delene av Marka. Byrådet er opptatt av at strandsonen gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Byrådet vil sikre øyene i indre Oslofjord som rekreasjonsområder for byens innbyggere. Etablere en sammenhengende og godt terrengtilpasset kyststi langs fjorden som sikrer god visuell kontakt med sjøen. Ta initiativ til rehabilitering og vedlikehold av kaianlegg og bygninger på øyene. Klima og energi Oslo kommune skal ligge i front internasjonalt i klimapolitikken. Opprettelsen av et eget klima- og enøkforetak (Klima og energi Oslo KF) er et viktig virkemiddel for å sikre en slagkraftig organisering av dette arbeidet. Byrådet vil aktivt arbeide for utfasing av bruk av olje til oppvarming i Oslo. Målet er utfasing av all oljefyring innen Oljefyring skal erstattes med fornybare energikilder, og byrådet vil forsterke 9

10 innsatsen og samarbeidet med private husholdninger, næringsliv og store eiendomsbesittere og utbyggere for å oppnå dette. Det legges opp til en klimavettkampanje, hvor også klimarådgiving og energisjekk av privat bygningsmasse inngår. Samtidig skal det innpasses nye teknologiske løsninger for energisparing, nye energikilder og energigjenvinning i forbindelse med rehabilitering og nybygg. Byrådet vil at Oslo kommunes tilskuddsordninger skal redusere energibruken i eldre bygg, og vil ta initiativ til en gjennomgang av eksisterende ordninger med sikte på forbedringer. Det er også viktig å få til en bedre samordning mellom ulike kommunale og statlige ordninger. Kommunens klima- og energifond gjøres teknologinøytralt. Byrådet vil vurdere størrelsen på klima- og energifondet, med mål om at fondet over tid styrkes, for å sikre økt tempo knyttet til igangsetting og finansiering av tiltak som reduserer energibruk og klimagassutslipp. Målet må være at så mange eldre bygg som mulig oppnår opprykk til en bedre energiklasse samtidig som nye bygg tilfredsstiller nye klima- og energikrav. Byrådet vil øke fornybarandelen i Oslos energiproduksjon. Bruk av fossil olje eller gass både som grunnlast og spisslast i fjernvarmeproduksjonen fases ut. For bygg innenfor konsesjonsområdet som velger energiløsninger som gir klart bedre klimaeffekt enn tilknytning til fjernvarmenettet, gis det unntak fra tilknytningsplikten. Byrådet vektlegger Byøkologisk program som et viktig grunnlagsdokument, blant annet i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og energibruk. Det bør vurderes muligheter for i større grad å benytte markedsbaserte løsninger for å oppnå raskere resultater. Byrådet vil ta initiativ overfor statlige myndigheter med sikte på å få aksept for lokale forsøk i Oslo som kan redusere utslipp og energibruk. Avvikle all bruk av fossil energi til oppvarming i Oslo innen Fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling og utvikle klimanøytrale byområder, blant annet gjennom forbildesatsingen FutureBuilt. Gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg. Arbeide for at nye kommunale bygg skal tilfredsstille energiklasse A eller bygges i henhold til passivhusstandard eller tilsvarende. Rehabilitering av eldre offentlige bygg baseres på energistandard B der dette er mulig og hensiktsmessig. Kartlegge Oslos potensial for produksjon av fornybar energi. Søke staten om tillatelse til å igangsette en forsøksordning knyttet til å innføre en lokal CO 2 -avgift på fyringsolje, og øremerke inntektene til avvikling av oljefyringsanlegg i private bygg. Avfall og renhold Byrådets mål er å redusere de totale avfallsmengdene i Oslo. Avfallshåndteringen skal være basert på avfallshierarkiets prioriteringer om avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forbrenning. Det skal innføres kildesortering for alle husstander og næringsbygg over hele byen og avfallsressursene må utnyttes på en god måte. Matavfall skal omdannes til biogass, restavfall til fjernvarme mens papiravfall, glass- og metallemballasje og plastavfall skal gjenvinnes. Parker og grøntområder skal være fri for søppel, og veier og fortau skal feies, måkes og holdes i stand. Det skal være høyere frekvens på tømming av avfallsbeholdere i parker, grøntområder og strandområder. Byrådet vil vurdere omfang og organisering av gaterenholdet i kommunen med sikte på å oppnå økt kapasitet og kvalitet. 10

11 Bærekraftig transport Byen skal ha en god transportinfrastruktur som sikrer gode samferdselsløsninger for befolkningen. Byrådet vil ivareta næringslivets transportbehov, og vil bidra til gode ordninger for lasting og lossing i sentrum kombinert med effektive hovedinnfartsårer på vei og overføring av mer godstrafikk til jernbane. Oslo skal oppfylle nasjonale krav og EU-krav knyttet til luft og støyforurensning. Byrådet vil ta initiativ til en samordning av kollektivtilbudet på Østlandet. Byrådet vil i samarbeid med staten arbeide for etablering av ny jernbanetunnel gjennom Oslo, og mener det er nødvendig at Ruter overtar ansvaret for lokaltogtrafikken i Oslo og Akershus fra NSB. Et fremtidsrettet kollektivsystem er en forutsetning for å nå klimamålene og samtidig sikre at Oslo er en velfungerende by. Det skal lønne seg å reise kollektivt fremfor å bruke privatbil. Kollektivtrafikken skal frakte passasjerer raskt og effektivt, ha høy frekvens, god kvalitet og være et billig, pålitelig og sikkert fremkomstmiddel over hele byen. Byrådet vil i samarbeid med Akershus fylkeskommune og staten videreføre og følge opp Oslopakke 3. Oslo står overfor store investeringer i skinnegående infrastruktur i årene fremover. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever betydelige investeringer for å sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor kollektivtrafikken. For at kommunen skal makte alle de store investeringsløftene som trengs innenfor det kollektive transportsystemet, er det viktig at også staten bidrar økonomisk gjennom å opprette en ny tilskuddsordning for skinnegående infrastruktur i store byområder. Byrådet vil holde prisen på månedskortet på et lavt nivå. Oslo skal være en ledende europeisk storby når det gjelder bruk av nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Byrådet vil stille krav om at trikken og T-banen fra og med 2012 benytter sertifisert grønn strøm. Det stilles krav om at busser som betjener ruter i Oslo skal være klimanøytrale innen 2020 og at all bruk av fossil energi i busstrafikken skal være faset ut. Innen utgangen av 2015 skal kommunens biler benytte motorteknologi og drivstoffkilder som innebærer nullutslipp eller klimanøytralitet. T-bane/Metro Byrådet vil fortsette arbeidet med å utvikle T-banen til en kapasitetssterk metro. Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene fremover og økt basekapasitet. Ny metrotunnel er avgjørende for at T-banen skal kunne ta sin andel av forventet trafikkvekst. Byrådet forventer at staten bidrar betydelig økonomisk til realisering av ny fellestunnel under sentrum. Staten må også bidra til etablering av skinnegående transporttilbud til Fornebu og Ahus. Ferdigstille Lørensvingen og arbeide for realisering av tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen. Redusere vedlikeholdsetterslepet på T-banen. Arbeide for å øke frekvensen og utvide tilbudet på flere av de store kollektivrutene. Etablere velfungerende kollektivtilbud til Tryvannshøgda og Oslo Vinterpark. Utrede kostnader og muligheter knyttet til eventuell forlengelse av Frognerseterbanen. Trikk Byrådets vil fornye hele trikkeparken. Det legges til grunn at en trikkeanskaffelse skal medføre betydelig reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at de nye trikkene skal være moderne, lette og stillegående. Kjøp med vedlikeholdsavtale vurderes. 11

12 Fremme en egen trikkestrategi som baserer seg på ny trikkepark og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Legge frem sak om mulig forlengelse av eksisterende trikkelinje fra Sinsen til Tonsenhagen. Utvide eksisterende trikkenett gjennom etablering av nye trikkelinjer i Fjordbyen, for å kunne betjene de nye byutviklingsområdene langs byens fjordside. Buss Innen 2020 skal all busstrafikk som betjener ruter i Oslo være klimanøytral, og all bruk av fossil energi skal være faset ut. Miljøkravene til bussdriften skal gradvis innskjerpes. Byrådet vil arbeide overfor staten for et gunstig og forutsigbart avgiftsregime for miljøvennlige busser. Biogass fra matavfall i Oslo skal benyttes som drivstoff i transportsektoren. Utvide nattbussordningen, og innføre flere 24-timersruter innenfor stambussnettet i Oslo. Sørge for at finansiering og plassering av ny bussterminal avklares før det gis tillatelse til utbygginger i området som kan være i konflikt med dette formålet. Starte opp forsøk i 2012 med bruk av hydrogenbusser i ordinær rutetrafikk, som et ledd i HyNorsatsingen. Fase inn krav om nullutslippsteknologi eller klimanøytralitet for busser som betjener ruter i Oslo. Båt Byrådet vil satse mer på sjøtransport og bruke fjorden som en transportåre. Byutvikling langs fjorden åpner opp for nye utviklingsmuligheter, også for å kunne tilby arbeidsreisende et bedre transporttilbud mellom ulike destinasjoner i indre Oslofjord. Byrådet vil stille klare miljøkrav til fergene i Oslofjorden. Byrådet mener at øybåtene ivaretar et viktig transporttilbud for innbyggere som ønsker å besøke øyene i forbindelse med rekreasjon og fritid. Byrådet ønsker å vurdere utvidelser i tilbudet til også å omfatte destinasjoner som Hvervenbukta og Ingierstrand bad. Behovet for et noe styrket båttilbud for turister til og fra viktige severdigheter, ikke minst på Bygdøy, må også vurderes. Etablere en ny terminal for øyfergene på Rådhuskaia og vurdere nye og hensiktsmessige anløpspunkter og kaianlegg for fergetrafikken i Fjordbyen. Legge til rette for at skip som legger til kai i Oslo kan benytte landstrøm. Sykkel Byrådet vil arbeide for at andelen reisende som bruker sykkel øker, og har som mål at sykkelandelen skal øke til 12 prosent innen utgangen av Byrådet vil satse på sykkel gjennom å forsere og ferdigstille utbyggingen av hovedsykkelveinettet så raskt som mulig. Ved bygging av nye sykkeltraseer legges det til grunn at traseene i stor grad skal være separate og godt merkede med tydelig avgrensning mot kjørebane og fortau. Bygge sammenhengende hovedtraseer for sykkel gjennom sentrum, to i øst/vest-retning og to i nord/sør-retning. Etablere nye sykkeltraseer i de deler av byen der dette er nødvendig. Sørge for bedre vintervedlikehold av sykkeltraseer. 12

13 Opprette flere sykkelparkeringsplasser i sentrum. Bygge nye sykkelstier i Maridalen og i Sørkedalen. Tillate sykling mot kjøreretningen i enkelte enveiskjørte gater. Bil og vei Det er et mål for byrådet at biltrafikken flyter bedre og jevnere, samtidig som de negative sidene ved bilbruk reduseres. Utsatte bomiljøer skal skjermes bedre mot støy og forurensning. Byrådet står fast ved forliket om Oslopakke 3. Veitunnelene som ligger i prosjektporteføljen til OP3 er viktige miljø- og byutviklingsprosjekter som vil legge hovedinnfartsårer under bakken, åpne byen mot fjorden, fjerne barrierer og ha stor betydning for luftforurensning og trafikksikkerhet. Oslo skal fortsatt være verdens elbilhovedstad. Byrådet vil opprettholde dagens fordeler for elbiler og mener det er et kommunalt ansvar å bestemme dette. Det skal etableres ca. 100 nye ladestasjoner for elbiler i året. Etablere et kommunalt parkeringsorgan som skal vurdere etableringen av underjordiske parkeringshus som kan redusere parkeringsplasser på gateplan og dermed forbedre fremkommeligheten for gående, syklister, kollektivtrafikk og varelevering. Arbeide for nytt planfritt kryss på Vinderen. Legge til rette for innfartsparkering ved knutepunkt og jernbanestasjoner både innenfor og utenfor bygrensen i samarbeid med Ruter, nabokommunene og Akershus fylkeskommune. Arbeide for å innføre et elektronisk trafikkstyringssystem i Oslo for å oppnå økt fremkommelighet og miljøgevinster. Redusere bruken av veisalting og prøve ut alternativer. Opprettholde piggdekkgebyret som et permanent miljøtiltak for å redusere mengden svevestøv. Valgfrihet og verdighet Byrådets mål er at alle skal være trygge på at de får den hjelpen de har behov for, når de har behov for den, og at de selv skal kunne påvirke tilbudet ut fra individuelle ønsker og behov. Byrådet har tillit til at enkeltmennesket og familien kan ta ansvar for egne valg og vil sette grenser for kommunens myndighet der denne griper inn i enkeltmenneskets, familiens og det sivile samfunnets rett til selvbestemmelse. Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunes tjenester. Byrådet vil samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og sosiale entreprenører om tjenester og tiltak som kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet. Helse- og sosialtjenestene skal holde høy kvalitet og gi brukerne den hjelpen de trenger. Kommunens tilbud innen sektoren skal fortsatt leveres av både kommunale, ideelle og private aktører. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for alle tjenesteleverandører. Ideelle virksomheter skal fortsatt være en viktig del av kommunens tilbud innen blant annet eldreomsorgen og sosialsektoren, samt når kommunen får nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Bedre folkehelse Alle har ansvar for å ta vare på egen helse. Aktivt folkehelsearbeid er likevel viktig, og byrådet vil tilpasse folkehelsearbeidet til befolkningens ulike behov. En god folkehelsepolitikk forebygger sykdom, og er en viktig del av arbeidet med å bedre levekårene. Folkehelsearbeidet har og skal ha et sterkt preg av opplysningsarbeid, forebygging og rehabilitering. 13

14 Byrådet vil ha en god skolehelsetjeneste som gir et godt lavterskeltilbud for alle barn, unge og deres foresatte. Tjenesten har en sentral rolle i kommunes folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Byrådet vil legge frem en revidert handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. At alle bydeler skal ha en folkehelseplan. Følge opp gravide og småbarnsfamilier med helsestasjonstilbud og tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Etablere ny storbylegevakt. Arbeide for et godt og variert primærhelsetjenestetilbud. Fortsatt støtte tiltak som gir rådgivning i forbindelse med uønskede svangerskap. Eldre Eldre er en ressurs både for sine nærmeste og for samfunnet. Byrådet ønsker at eldre skal stå lengst mulig i jobb, mange har god helse og kan fortsatt delta i arbeidslivet. Samtidig skal eldre som trenger omsorg ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Oslo skal bli en foregangsby på kvalitet i eldreomsorgen. Byrådet vil søke staten om tillatelse til å gjennomføre et forsøk med å gi eldre arbeidstakere mulighet til å arbeide ut over ordinær pensjonsalder når begge parter ønsker en slik ordning. Samtidig vil byrådet at Oslo kommune i større grad benytter seg av den ressursen frivillige seniorer kan utgjøre i barnehage, aktivitetsskole, kulturelle tilbud og idrett m.v. Byrådet ønsker å etablere et utviklingssenter som samarbeider med geriatriske kompetansemiljøer på universitet og høyskole, og som også kan yte tjenester overfor bydelene. De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig og byrådet ønsker å legge til rette for dette med frie brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og ved å ta i bruk ny teknologi. Seniorsentre er et tilbud som gir mange eldre et sosialt nettverk og bidrar til at mange kan holde seg friske og bo hjemme lengre. Byrådet vil sørge for fritt brukervalg i alle omsorgstjenester og styrke valgfriheten i eldreomsorgen. De ideelle, private og kommunale tilbudene i omsorgssektoren skal i størst mulig grad få utvikle og spesialisere sitt eget tilbud. Byrådet mener at et sykehjem skal være et hjem for beboerne og ha minst mulig institusjonspreg. Byrådet vil legge til rette for omsorgstilbud med både selveide og leide boliger der eldre kan få omsorg og pleie døgnet rundt. Sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare den ene har fått vedtak. Øke kompetansen i norsk språk for ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Styrke den medisinske og helsefaglige kompetansen ved sykehjemmene. Øke legedekningen på sykehjemmene, og gjøre forsøk med likestilling av legelønn i sykehjem og sykehus der det er nødvendig av hensyn til rekrutteringen. Vurdere inntakskriteriene for sykehjem for å sikre likebehandling. Åpne for å konkurranseutsette både institusjoner og tjenester når dette vil gi et bedre tilbud. At ingen ufrivillig skal bo på dobbeltrom. 14

15 Innføre krav om at saksbehandlere som fatter vedtak om tildeling av sykehjemsplass, fysisk skal møte søker før det fattes vedtak om avslag. Øke demenskompetansen i kommunens ulike tjenesteledd, sikre pårørende avlastning i hjemmet, samt sikre at alle sykehjemmene har et tilfredsstillende pleietilbud til denne pasientgruppen. Tilføre eldreomsorgen mer kompetanse og flere ressurser til rehabilitering og habilitering. Bygge ut kapasiteten med nye sykehjem, fortrinnsvis gjennom offentlig-privat-samarbeid. Evaluere sykehjemssektoren med mål om mindre byråkrati og mer pleie. Styrke brukerstyringen i hjemmetjenestene, blant annet gjennom en fasthjelpsordning i hjemmehjelpen og hjemmesykepleien der eldre i større grad møter de samme hjelperne. Sørge for at alle søknader om sykehjemsplass behandles innen tre uker og klagesaker innen to uker. Mennesker med nedsatt funksjonsevne Byrådet vil at alle Oslos innbyggere skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv. Mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenger det skal derfor ha tilpassede boligtilbud, arbeidstilbud, valgfrihet i omsorgstjenestene og et godt fungerende transportsystem. Erfaringer fra etablering av private borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne og bydelenes samarbeid med disse, skal spres aktivt til interesserte. Sørge for at foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne har ett fast kontaktpunkt i kommunen. I samarbeid med staten sikre at det finnes nok tilrettelagte arbeidsplasser til å dekke behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og et tilstrekkelig tilbud ved dagsentrene. Arbeide for å rekruttere og ansette flere personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Videreføre det gode tilbudet som borgerstyrt personlig assistent (BPA) representerer, og sikre fritt brukervalg for dem som har fått vedtak om personlig assistent. Byrådet vil legge til rette for flere tilpassede botilbud til mennesker med nedsatt. funksjonsevne. Det skal legges vekt på brukermedvirkning, slik at beboerne skal få mulighet til å flytte, også når dette skjer over bydelsgrenser. TT-ordningen TT-ordningen skal være et velfungerende transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte det ordinære kollektivtrafikktilbudet i Oslo. TT-ordningen må tilpasses brukernes behov og være et sikkert, punktlig og fleksibelt kollektivtilbud, og byrådet vil ha en løpende dialog med brukerorganisasjonene om tilbudet. Utrede om Ruter også bør samordne ulike varianter av spesialtransport. Fremme sak om fritidsreiser for personer over 67 år med nedsatt funksjonsevne. Sørge for at det stilles tydelige og etterprøvbare krav til TT-sjåfører om tilleggsopplæring slik at de får kompetanse til å håndtere TT-brukeres ulike behov, særlig innenfor spesialbiltransporten. Sikre at TT-ordningen er ubyråkratisk og tilpasset brukernes behov ved å legge til rette for fritt brukervalg mellom godkjente taxiselskaper og sjåfører. Rusomsorg Rusomsorgen skal ta utgangspunkt i at ingen mennesker er like, at ingen skal bli gitt opp, og at alle mennesker skal ha et verdig og trygt møte med det offentlige hjelpeapparatet, uavhengig av livssituasjon. 15

16 Byrådet mener det viktigste er å hindre at mennesker kommer i en situasjon der man blir avhengig av rusmidler. Derfor er det forebyggende arbeidet helt avgjørende. Det må arbeides systematisk med å forebygge at flere unge får rusproblemer. Byrådet vil gi et godt og tilpasset tilbud til alle rusavhengige og motivere til behandling, enten avhengigheten er knyttet til narkotiske stoffer, alkohol eller pillemisbruk. Byrådet vil sørge for at samarbeidet mellom kommunen og ulike frivillige og ideelle organisasjoner om å løse oppgaver i rusomsorgen styrkes og videreutvikles. For å få folk ut av rusavhengighet er det avgjørende at det etableres en sammenhengende behandlingskjede. Byrådet ønsker et større ansvar for rusomsorgen. Alle som er rusavhengige skal få hjelp. En helhetlig tiltakskjede skal være lett tilgjengelig for dem som trenger det. Behandlingskjeden fra akuttavrusning til rehabilitering må være sammenhengende. Kommunen vil ta initiativ overfor staten for å sikre at alle som har vært til avrusning umiddelbart får et tilbud om videre behandling. Der staten ikke kan gi tilbud om behandling innen den medisinsk fastsatte fristen som følger av pasientrettighetsloven, vil byrådet sørge for at det likevel kan gis et tilbud som staten dermed må finansiere. Byrådet mener det er nødvendig at det medikamentfrie tilbudet styrkes. For rusavhengige under behandling innenfor legemiddelassistert behandling og rehabilitering (LAR) er det viktig at det gis en helhetlig og god oppfølging der rehabiliteringstilbudet styrkes. Byrådet vil spesielt styrke ettervernet ved å etablere gode botilbud med oppfølging, gi utdanningstilbud og arbeidstreningstiltak. Byrådet vil samarbeide med politi og helsevesen om å fjerne åpne salgssteder for narkotika i byen for å begrense rekrutteringen. Byrådet vil i denne forbindelse videreutvikle lavterskeltilbudet «Lasso». Dette vil forenkle muligheten for rusavhengige å få nødvendig medisinsk behandling og fange opp enda flere enn de som i dag fanges opp av LAR. Byrådet vil ved opprettelsen av nye boliger og tiltak prioritere tilpassede boliger og treningsleiligheter, samt arbeidstrening og kvalifiseringstiltak. Sprøyterommet videreføres som et skadebegrensende tilbud som gir en bedre helsesituasjon for tungt belastede rusavhengige. Videreutvikle «Ruspolitisk handlingsplan» slik at ansvaret for det forebyggende arbeidet i bydelene, skolen og andre relevante instanser tydeliggjøres. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å sikre nok plasser for akuttavrusning slik at køene fjernes. Opprette en ny institusjon med medikamentfritt tilbud etter modell av Stensløkka. Styrke utdanningstilbudet til tidligere rusavhengige, blant annet gjennom et bredere tilbud om yrkesutdanning og gjennom Kirkeveien videregående skole. Videreføre Sentrumsprosjektet som et viktig og langsiktig arbeid for å hindre åpne omsetningssteder og hindre rekruttering. Sørge for at lavterskelovernattingssteder skal være små og trygge akuttiltak. Videreutvikle lavterskeltilbudet «Lasso» i tråd med evalueringen av Klinikk Motivasjon. Avklare rutiner med spesialisthelsetjenesten og fastlegen, slik at ettervernet i kommunen står klart samme dag som personen skrives ut fra behandling. 16

17 Psykisk helse Psykiske problemer kan ramme den enkelte i kortere eller lengre perioder i livet. Som enkeltindivider har vi ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige organisasjoner og ideelle institusjoner er en ressurs som kommunen bør samarbeide med i enda større grad. Sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og psykiatrien. Sikre at psykiatripasienter får tilbud om en individuell plan. Sørge for bedre oppfølging av pårørende. Støtte lavterskel arbeidstreningstiltak, som for eksempel metodikken som brukes i Fontenehusene. Sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen. Samhandlingsreformen Byrådet er positive til den varslede samhandlingsreformen og er opptatt av at intensjonene bak reformen ivaretas. Oslo kommune bør overta flere oppgaver enn det som ligger i dagens reform. Bydelene vil få en viktig rolle i arbeidet med å få på plass gode løsninger knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen. Bygge Samhandlingsarena Aker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Jobbe for å få større ansvar for behandlingen av rus- og psykiatripasienter i Oslo, for å sikre en mer sammenhengende oppfølging. Øke kompetansen i sykehjemmene, slik at flere beboere kan motta all behandling der, fremfor å bli belastet med sykehusinnleggelse. Muligheter for alle Byrådet er opptatt av at alle skal ha like muligheter. Alle mennesker har et ansvar for eget liv, men kommunen skal ha et godt sosialt sikkerhetsnett som fanger opp dem som trenger det. Byrådet vil samarbeide med private, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner om tjenesteutvikling og innovasjon innenfor de sosiale tjenestene. Byrådet vil sikre gode lavterskeltilbud for mennesker som lever av prostitusjon og hjelpe dem som vil ut av prostitusjonen. Inntektssikring Byrådet mener at stønader må ligge på et nivå som hjelper mennesker ut av en vanskelig livssituasjon, og ikke bidrar til å forsterke problemene. Det samlede stønadsnivået til en enkeltperson eller familie skal ikke overstige et nivå som gjør det mer attraktivt å være passiv stønadsmottaker enn å arbeide. Satsene for økonomisk sosialhjelp må være mulig å leve av, men økonomisk sosialhjelp skal være en kortvarig ordning. Byrådet vil bidra til å slå hardt og effektivt ned på alle former for trygdemisbruk. Individuell plan Større selvstendighet og frihet i eget liv er et mål for alle, og for de fleste innebærer det inntekt fra eget arbeid og egen bolig. Alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet må få mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon. Arbeid og bolig Arbeid og egen inntekt gir mennesker grunnlag for å skape og forme sin egen fremtid. Det er viktig å hjelpe mennesker som har mistet jobben tilbake i arbeid, og målet må være at antallet langtidsledige skal være så lavt som overhodet mulig. Byrådet mener det er avgjørende at det alltid skal lønne seg å gå ut i arbeidslivet fremfor å være mottaker av trygd og sosiale stønader. 17

18 Byrådet mener at det å eie egen bolig er et viktig virkemiddel for å sikre sosial utjevning, integrering og gode bomiljøer. Norge ligger på topp i Europa når det gjelder å eie egen bolig, men likevel er det mange som sliter med å skaffe seg et sted å bo. Vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo skal få bedre hjelp til enten å leie eller å eie sin egen bolig. Tilby gode og varierte arbeidsmarkedstiltak og kurs. Søke staten om å overta de statlige arbeidsmarkedstiltakene og NAVs arbeidsrettede ytelser for å sikre et helhetlig hjelpeapparat. At kommunen skal rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn. At Oslo søker om prøveprosjekt for mer bruk av midlertidige ansettelser for å gjøre arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre enn i dag. Be staten gjennomgå kravene for godkjenning av videregående og høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land. Sikre byens vanskeligstilte tilgang på boliger over hele byen og sørge for tilstrekkelig økonomisk bostøtte, hjelp til å finne egnet bolig og tilbud om boliglån. Gi et differensiert tilbud av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne, til rusavhengige og andre vanskeligstilte. Forsterke booppfølgingen til de som har behov for det. Forhindre utnytting av sårbare leietakere i en vanskelig situasjon, blant annet ved å kunne bruke utbedringsprogram. En trygg barndom En trygg og god oppvekst er viktig for å lykkes senere i livet. Byrådet vil målrette tiltak for barnefamilier som lever i økonomisk utrygghet. Vanskeligstilte barn og familier skal få bistand så tidlig som mulig. Byrådet vil styrke barnevernet gjennom å sikre kompetanseutvikling og øke kapasiteten. Tilby barnefamiliene som trenger kommunal hjelp til bolig egnede og gode familieleiligheter i trygge bomiljøer. Legge til rette for økt bruk av familierettede tiltak. Utvikle nettverkshus for barn som er eller har vært i barnevernets omsorg. Legge til rette for rusfrie fritidstilbud for unge i bydelene. Rekruttere flere fosterhjem og rekruttere flere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn. Arbeide for at fosterforeldre får god oppfølging fra kommunen og at alle fosterbarn får en kvalifisert tilsynsfører. Sørge for at varsling om eller åpnet barnevernssak i én bydel automatisk skal videreføres, selv om ansvar av forskjellige årsaker overføres til en annen bydel. At kommunen skal videreutvikle ettervernstiltak med høy kvalitet for ungdom i alderen år. 18

19 En skapende og moderne by Gode tjenester Kommunen skal være effektiv, innovativ, åpen og yte god service. Byrådet ønsker å innføre fleksibel kjernetid og utvidede åpningstider i deler av kommunens virksomhet. Bydelene er en viktig del av Oslos kommunes virksomhet. Store deler av tjenestetilbudet i Oslo administreres i og av bydelene. Byrådet ønsker å gi bydelene mer ansvar og handlingsrom, og ønsker å videreutvikle dagens forvaltningsordning der oppgavene løses i et samspill mellom kommunens sentrale forvaltningsapparat og forvaltningen i bydelene. Byrådet ønsker å redusere kommunale saksbehandlingstider og forenkle søknadsprosesser, blant annet gjennom å redusere skjemaveldet. Innbyggerne skal gi kommunen samme opplysning så få ganger som mulig. De ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte. For å oppnå dette ønsker byrådet å arbeide for mest mulig lokal lønnsfastsettelse. Byrådet ønsker utvidede turnusordninger der dette kan øke fleksibiliteten til det beste for brukerne. Byrådet vil videreføre et konstruktivt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Byrådet har som mål at kommunen skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Byrådet ønsker å legge til rette for stabile, langsiktige og gode rammevilkår for næringslivet. Begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter. At flere kommunale ledere skal ansettes på åremål. Utvikle flere og bedre elektroniske tjenester. Etablere en egen selvbetjeningsportal der alle digitale tjenester for innbyggerne er samlet. Innføre elektronisk saksbehandling og kommunikasjon mellom borger og kommune som hovedprinsipp, men samtidig ivareta og legge til rette for dem som ikke bruker digitale løsninger. Frigi offentlig grunndata, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem. Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad bruker åpne IT-standarder og filformater. Og at kommunen gjenbruker IT-løsninger fremfor å utvikle dem selv. Næring Oslo skal være det naturlige valget for å etablere og drive næringsvirksomhet. Oslo skal tilby næringslivet gode rammebetingelser og særlig oppmuntre til kunnskapsbasert nyskapning, omstilling og innovasjon. Det viktigste kommunen kan gjøre for å legge til rette for næringslivet er å tilby og levere gode kommunale tjenester. Osloregionen konkurrerer med andre storbyregioner i Europa, og har gode muligheter for å tiltrekke seg bedrifter og kunnskapsmedarbeidere fra hele verden. Byrådet vil arbeide for å øke Oslos attraktivitet nasjonalt og internasjonalt som lokaliseringssted for nye kunnskapsbedrifter. For at byen skal tiltrekke seg flere gode og kreative kunnskapsmedarbeidere fra inn- og utland må kommunen legge bedre til rette både for kunnskaps- og forskningsinstitusjoner og for næringslivet. 19

20 Byrådet er opptatt av å utarbeide en strategi for å øke Oslos attraktivitet for internasjonale selskaper som lokaliseringssted for forsknings- og utviklingsaktiviteter og næringsvirksomhet gjennom blant annet å videreutvikle et godt servicetilbud for bedriftene og deres ansatte. Byrådet vil legge til rette for et godt samarbeid mellom Oslo-skolen, høyere forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Oslo skal være en by preget av vekst, innovasjon, nyskapning og nye arbeidsplasser. Arbeidet med å etablere Oslo Cancer Cluster som Nord-Europas fremste innovasjonspark innen kreftforskning er en del av byrådets ambisjon om å fremme det kunnskapsbaserte næringslivet. Byrådet ønsker flere samarbeidsprosjekter der forskningsmiljøer, kunnskapsintensivt næringsliv og det offentlige i fellesskap kan skape gode arenaer for samspill. Gjennomføre omdanningen av Oslo Teknopol til et nytt næringsselskap for Oslo og Akershus som skal legge til rette for næringsutvikling i hovedstadsområdet, bidra til internasjonal markedsføring og hjelpe bedrifter i vekstfasen. Utarbeide en strategi for å øke Oslos attraktivitet som lokaliseringssted for internasjonale bedrifter. Bedre vilkårene for utvikling av kultur som næring. Ta hensyn til næringslivets behov ved utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner i byen, og sørge for at Oslo kan tilby relevante næringsarealer. Stimulere utbyggingen av høyhastighets bredbånd, blant annet gjennom å forenkle regler for fremføring av digital infrastruktur. Fremme næringsutvikling ved å markedsføre Oslos viktigste kompetansemiljøer og legge til rette for økt samarbeid mellom etablerte FoU-bedrifter, nyetableringer, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Tilrettelegge for at Universitetet i Oslo styrker sin posisjon som et internasjonalt anerkjent universitet, og at Oslo kommune sammen med UiO og byens øvrige høyere utdanningsinstitusjoner gjør Oslo til en enda mer attraktiv studentby. Legge til rette for etablering av et privatdrevet kongressenter av internasjonal størrelse i Oslo. Profilere Oslo sterkere som reisemål, og styrke Oslos posisjon som snuhavn for cruiseskip. Etablere ny videregående skole i samarbeid med Universitetet i Oslo. Økonomi og eierskap Byrådet ser positivt på Oslos befolkningsvekst og ønsker å imøtekomme veksten. Evnen og muligheten til å møte veksten avhenger av økonomisk handlefrihet og stram budsjettstyring. En ansvarlig økonomisk politikk er avgjørende for at vi også i fremtiden skal kunne yte gode tjenester til innbyggerne. Byens innbyggere har krav på at skattepengene brukes på en best mulig måte. Byrådet vil styrke kommunens evne til å gjennomføre store investeringsprosjekter gjennom å videreutvikle kommunens verktøy og metoder for styring og kvalitetssikring av prosjektene. Byrådet vil arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og andre misligheter. Samtidig som de kommunale velferdsoppgavene vil bygges ut i årene som kommer ønsker byrådet private og ideelle aktører velkommen til å utfordre kommunen på å levere gode tjenester. Byrådet ønsker i økende grad å benytte offentlig-privat samarbeid som et virkemiddel for å løse viktige utbyggingsoppgaver på en kvalitativt god og kostnadseffektiv måte. Byrådet vil arbeide aktivt for at egenfinansieringen i kommunens investeringer økes. Byrådet vil vurdere salg av virksomheter der dette er hensiktsmessig. Byrådet vil fremme en egen sak om kommunens eierskap, hvor hovedmålsetningen vil være bedre og mindre kommunalt eierskap. Byrådet vil avvise ethvert forsøk på gjeninnføring av eiendomsskatten, også på næringseiendom. 20

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1

OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 OSLO HØYRES PROGRAM 2011-2015 1 Kjære velger En ny fireårsperiode i bystyret starter med en valgkamp. Og Muligheter for alle, ny sjanse og lov å lykkes skal være mer enn slagordene Høyre bruker i valgkampen

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2

Bystyrevalgprogram. Oslo Venstre 2007-2011. Utkast 2 Bystyrevalgprogram Oslo Venstre 2007-2011 Utkast 2 1 Innhold: Åpen by...3 Du er sjefen!...5 Stemmemakt og borgermakt...5 Lokaldemokrati...5 En moderne miljøby...6 Ta vare på byens grøntområder...6 Et enda

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen.

Venstres landsmøte på Fornebu 12.-14. april 2013 behandlet og vedtok endelig program basert på denne innstillingen. FORORD Venstres landsstyre oppnevnte i oktober 2010 ned en egen programkomité for Venstres stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Komiteen besto av Guri Melby (leder), Rolf Nesheim, Toril Berge,

Detaljer

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015

Drammen Venstre. Kommunevalgprogam 2015 2019. 2. utkast 6. januar 2015 Drammen Venstre Kommunevalgprogam 01 0. utkast. januar 01 1 1 1 1 0 1 Programkomiteen i Drammen Venstre legger med dette frem sitt andreutkast til program for kommunevalgperioden 01 0. Programkomiteen

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017.

FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 2013-2017. 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 FORORD Med dette legger programkomiteen frem sitt endelige forslag til nytt stortingsprogram for perioden 01-01. Programkomiteen ble nedsatt av Venstres landsstyre i oktober

Detaljer

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag

Nye ideer, bedre løsninger. Programkomiteens forslag Nye ideer, bedre løsninger Programkomiteens forslag Høyres stortingsvalgprogram Behandles på landsmøtet 3. 5. mai 2013 1 Innholdsfortegnelse 1 NYE IDEER OG BEDRE LØSNINGER... 4 2 UTDANNING OG KULTUR...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015

Venstre i byråd. Politisk regnskap 2011-2015 Venstre i byråd Politisk regnskap 2011-2015 Kollektivtrafikk, idrett, blågrønn by, sykkel, kultur, næring, finans, utdanning, helse og sosial, eldreomsorg og byutvikling 25. juni 2015 Innholdsfortegnelse

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer