Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av"

Transkript

1 Politisk plattform for et felles borgerlig byråd utgått av Oslo 24. oktober 2011

2 Innledning Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti har i tiden etter kommunestyre- og fylkestingsvalget 2011 ført forhandlinger om en politisk plattform for et nytt byråd i Oslo. Forhandlingene har vært ført med basis i de tre partienes programmer for perioden Byrådet vil ha sin parlamentariske basis i bystyregruppene til Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Det foreliggende dokument utgjør den politiske plattformen for byrådet utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Oslo, 24. oktober 2011 Stian Berger Røsland Ola Elvestuen Aud Kvalbein Michael Tetzschner Toril Berge Erik Lunde Eirik Lae Solberg Hallstein Bjercke Gunnar Prestegård 2

3 Innhold Innledning...2 Felleserklæring fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti...5 Kunnskapshovedstaden...6 Oslo-skolen skal være blant Europas beste...6 Å satse på læreren er å satse på eleven...7 Basisfag, språkfag og eksamen...7 Tilpasset opplæring og talentsatsing...7 Integrering og gode norskkunnskaper...8 Yrkesfag og næringsliv...8 Barnehage...8 Den blågrønne byen...9 Naturvern...9 Friluftsliv og naturopplevelser...9 Klima og energi...9 Avfall og renhold Bærekraftig transport T-bane/Metro Trikk Buss Båt Sykkel Bil og vei Valgfrihet og verdighet Bedre folkehelse Eldre Mennesker med nedsatt funksjonsevne TT-ordningen Rusomsorg Psykisk helse Samhandlingsreformen Muligheter for alle Inntektssikring Individuell plan Arbeid og bolig En trygg barndom

4 En skapende og moderne by Gode tjenester Næring Økonomi og eierskap Skjenkepolitikk Taxinæringen Oslo i verden Kulturbyen Oslo Tros- og livssynssamfunn Idrettshovedstaden Byutvikling Områdeutvikling og fortetting med kvalitet Økt boligbygging Fjordbyen Groruddalen og Oslo sør Indre by og sentrum Ytre by Trygg by Beredskap og samfunnssikkerhet Mer politi Oslovakter Ofre for vold og overgrep Tagging Personvern

5 Felleserklæring fra Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti Byrådet har sin verdiforankring i den kristne og humanistisk arv og tradisjon og menneskerettighetene. Alle mennesker er likeverdige og har krav på å bli behandlet med respekt og tillit, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, alder, funksjonsevne, legning, religiøs overbevisning og etnisk tilhørighet. Byrådets politikk vil verne om familien, det sivile samfunn, forvalteransvaret og øke respekten for det å være annerledes, og vektlegge verdier som ytringsfrihet, politisk frihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet. Byrådet baserer sin politikk på det borgerlige samarbeidet i bystyret slik det har kommet til uttrykk gjennom felles borgerlige budsjettavtaler i mer enn 10 år. Byrådet vil søke et konstruktivt samarbeid fra sak til sak med bystyrets partier. Byens største utfordring ligger i en raskt voksende befolkning, men en større by gir også større muligheter. Det er en stor utfordring for kommunen å sørge for at tjenestetilbudet tilpasses den store befolkningsveksten. Byrådet vil arbeide for en bærekraftig utvikling og være bevisst vårt felles ansvar for kommende generasjoner. Byrådet vil føre en politikk som sikrer Oslo kommunes økonomiske handlefrihet og evne til å møte fremtidige behov for tjenester og investeringer på både kort og lang sikt. Byrådet vil legge vekt på å føre en ansvarlig økonomisk politikk med stram budsjettstyring og tett økonomisk oppfølging. Byrådets ambisjon er at Oslo skal bli en ledende by i verden når det gjelder å ta i bruk ny miljøvennlig teknologi som reduserer klimagassutslipp og luftforurensninger samtidig som kommunen skal være en pådriver for effektiv energibruk. En fremtidsrettet miljøpolitikk innebærer naturvern, gode transportløsninger, reduserte utslipp, mindre forurensning og lavere energibruk. Byrådet er opptatt av å tilrettelegge for at så mange som mulig velger gode miljøløsninger. Oslo-skolen vil stadig bli viktigere for at Oslo og Norge skal kunne møte fremtidens behov for kvalifisert arbeidskraft. Oslo er landets kunnskapshovedstad og et nordisk utdanningssentrum, og Oslo står for nesten 50 prosent av Norges samlede ressursinnsats til forskning og utvikling. Byrådet vil videreutvikle det gode samarbeidet mellom kunnskapsinstitusjoner, næringsliv og kommunen. Oslo skal være en trygg by. Trygghet for liv, frihet og personlig sikkerhet er en menneskerett. Derfor vil byrådet satse målrettet både på kriminalitetsforebyggende arbeid og på tiltak som bidrar til å bekjempe kriminalitet. Oslo har storbyens berikende mangfold. Dette gir et godt grunnlag for kreativitet og nyskaping. Alle barnehagebarn og skoleelever skal inviteres til frivillige markeringer av kristne høytider, og skal kjenne til de ulike religioners høytider. Oslo skal være en åpen by med rom for alle. Vi må være åpne for nye impulser og det som oppfattes som annerledes. At mange innbyggere har en internasjonal bakgrunn er en ressurs for byen. Samtidig må de som velger å bosette seg i Oslo være innstilt på å integreres i samfunnet og ha respekt for landets lover. Alle som kommer hit skal på samme måte som norske borgere få både rettigheter og plikter. Byrådet vil gjennom språkopplæring, målrettede utdanningstiltak og kvalifisering til arbeid legge grunnlaget for god integrering i samfunnet. Byrådet mener at Oslo har et ansvar for mennesker i nød og vil derfor øke kommunens kapasitet til å bosette flyktninger. Det er viktig for integreringen at flyktninger raskt får opplæring i norsk og 5

6 kunnskap om norske samfunnsforhold. Byrådets utgangspunkt er at integrering er en gjensidig prosess og de to viktigste veiene til god integrering går gjennom skolen og arbeidslivet. Frivillig sektor formidler viktige verdier og er en tradisjonsrik, levende og mangfoldig del av norsk kultur. Byrådet mener at frivillig arbeid har hatt og fortsatt har stor betydning for et velfungerende samfunn. Byrådet mener åpenhet og gjennomsiktighet i og om forvaltningen er verdier i seg selv som skal prege Oslo kommune. Byrådet vil oppmuntre til debatt og diskusjon blant kommunens ansatte og brukere i troen på at åpenhet gir en bedre forvaltning. Borgerne har krav på at skattepengene brukes på en best mulig måte. Byrådet vil arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og misligheter. Kunnskapshovedstaden Oslo-skolen skal være blant Europas beste En god skole gir like muligheter for alle og er det viktigste kommunen kan gi byens barn og unge. En god skole skal både danne og utdanne. Oslo-skolen skal gi alle elever mulighet til å ivareta sin kulturelle bakgrunn, men samtidig være tydelig i formidlingen av verdiene som det norske samfunnet bygger på, slik som frihet, likeverd, likestilling, trosfrihet, ytringsfrihet og respekt for hverandre. Byrådet vil iverksette et eget handlingsprogram for at flest mulig elever skal fullføre og bestå den videregående opplæringen. Byrådet har som mål å trappe opp til 90 prosent fullføring og bestått for elever i videregående opplæring. Å bedre overgangene mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet og overgangen mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring er viktig for å oppnå dette. Foreldrene har et grunnleggende ansvar for sine barns utdanning. Byrådet vil fortsette å styrke foreldrenes innsyns- og påvirkningsmuligheter i skolen, og byrådet vil styrke skolens samarbeid med hjemmet. Byrådet vil fortsette arbeidet med å skape mer ro og orden i Oslo-skolen. Byrådets mål er at elever i Oslo-skolen skal ha en skoledag som er fri for mobbing, vold og rasisme. Friskolene bidrar til et positivt mangfold i skoletilbudet, og byrådet vil legge til rette for at elever og foreldre skal ha mulighet til å velge et alternativ til den offentlige skolen. Byrådet vil ha et strengt regelverk og god oppfølgning overfor familier som tar barna sine ut av skolen. Sørge for skoleplass for alle nye elever ved å bygge ut skolekapasiteten tilstrekkelig. Skolene skal bruke de ulike kartleggingsprøvene aktivt for å sikre at lærerne får nødvendig informasjon i arbeidet med å tilpasse undervisningen for den enkelte elev. Sammenligne resultatene i Oslo-skolen med resultatene i andre europeiske storbyer og bruke resultatene i arbeidet for å styrke elevenes faglige nivå. Videreføre fritt skolevalg. At alle elever i Oslo-skolen skal lære å svømme. Byrådet vil sikre at de som trenger særskilt tilrettelagt opplæring får tilbud om det. Tiltak må settes inn tidlig, slik at elever raskest mulig kan følge ordinær undervisning. Behov for spesialpedagogikk må møtes med tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. De første skoleårene legges det vekt på økt oppfølging i basisfagene. Videreutvikle en god og tilgjengelig skolehelsetjeneste. Bedre rådgivningstjenesten i skolen. Ha undervisning om rusmidler og rusavhengighet fra 8. klassetrinn. At skolen skal oppmuntre elevene til å delta i frivillig arbeid. 6

7 Å satse på læreren er å satse på eleven Gode lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte, og byrådet vil på en systematisk måte legge til rette for etter- og videreutdanning og for utdanning i skoleledelse i Oslo-skolen. Byrådet vil fortsette det målrettede arbeidet med å rekruttere dyktige lærere gjennom gode lønnsbetingelser. Faglig dyktige lærere åpner muligheten for å gi skolene større pedagogisk frihet. En slik frihet må samtidig bygge på at det settes tydelige krav til kvaliteten i opplæringen. At mest mulig av lærernes tid brukes til pedagogisk arbeid. Det tas blant annet initiativ overfor staten med sikte på å oppnå unntak fra unødvendige statlige pålegg m.v. slik at byråkrati og skjemavelde i skolen kan reduseres. Kartlegge behovene for kompetanseutvikling blant lærere, og tilby en målrettet etter- og videreutdannelse for å møte disse behovene. Rekruttere flere lærere med minoritetsbakgrunn. Videreføre samarbeidsprosjektet Teach First, og innføre en ordning der kompetente fagpersoner kan bistå i undervisningen som lektor II. Videreføre lærerløftet i Oslo-skolen. Forsterke kravene til lærere i Oslo-skolen, blant annet gjennom å stille tydelige og objektive krav om oppdatert faglig nivå. Basisfag, språkfag og eksamen Byrådet vil prioritere basisfag fra første trinn og gjennom hele skoleløpet for alle elever i Oslo-skolen. Elevene skal ha flere undervisningstimer i basisfag enn statens norm. Skoler med særskilte utfordringer skal fortsatt gi om lag ett år mer undervisning i norsk og matematikk i løpet av grunnskolen. Alle elever skal få tilbud om to fremmedspråk så tidlig som mulig i skoleløpet. Det skal gjennomføres kartlegging av læringsresultater gjennom hele skoleløpet, og det skal være åpenhet om resultater på skolenivå. Elevene skal få skriftlig tilbakemelding i basisfag fra første trinn, og alle skoler skal utarbeide resultatrapporter til foresatte. At elevene skal motta en skriftlig tilbakemelding fra første trinn og innføre muntlig karakterer i basisfag fra syvende trinn. Ta initiativ overfor staten med sikte på en utvidelse av antallet skriftlige eksamener i ungdomsskolen og i den videregående skolen slik at alle elever kommer opp i basisfagene norsk, engelsk og matematikk. Tilpasset opplæring og talentsatsing Alle har krav på opplæring tilpasset eget nivå og egne behov. Elever som trenger særskilt tilrettelagt undervisning skal få tilbud om det. Det skal også legges til rette for at flere elever på ungdomsskolen og den videregående skolen kan lese fag på høyere nivå, og gå opp til eksamen. Talentsatsinger, som innenfor ballett og musikk, skal utvides til også å omfatte språk og matematikk, og byrådet vil videreutvikle de videregående skolenes spesialisering som temaskoler. Tilbudet med utenlandsstudier i England og Tyskland utvides, og byrådet vil tilby utenlandsstipend til elever som utmerker seg i den videregående skolen. Det opprettes et internasjonalt skoletilbud i regi av den offentlige skolen i Oslo. 7

8 Integrering og gode norskkunnskaper Skolen er den viktigste arenaen for integrering, og byrådet vil sette inn flere ressurser, flere undervisningstimer og dyktige lærere på de skolene som har de største utfordringene. At alle elever som kommer til Oslo uten fullført grunnskole, ikke overføres fra mottaksklasser til ordinære klasser før de behersker norsk godt nok til å dra nytte av undervisningen. Ikke tvangsflytte elever for å utjevne andelen minoritetsspråklige elever mellom skolene. Gi tilbud om norskopplæring til foresatte. Flere skoler skal få status som Kunnskapssentre. Yrkesfag og næringsliv Det gjennomføres en egen satsing på yrkesfagene. Elevenes grunnleggende ferdigheter styrkes slik at næringslivet kan rekruttere flere kvalifiserte kandidater. Det skal sikres bedre tilgang på læreplasser i private og kommunale virksomheter, og samarbeidet med næringslivet skal styrkes. Det investeres i moderne og attraktive skolebygg som sikrer rekruttering til yrkesfagene og legger til rette for entreprenørskap, innovasjon og forskning i samarbeid med sterke fagmiljøer. Kuben yrkesarena på Risløkka, og nye Ullern videregående skole er eksempler på dette. Byrådet vil gi elevene mulighet til å ta hele yrkesopplæringen i bedrift. Barnehage Barnehagen skal både tilby et godt pedagogisk tilbud og gi god omsorg. Byrådet vil arbeide for at det tilbys barnehageplass i rimelig avstand fra hjemmet. Sikre en Oslo-standard for innhold og kvalitet i barnehagen og heve kvaliteten på læringstilbudet. At språkopplæringen for barn som ikke snakker norsk starter så tidlig som mulig, herunder tilby gratis kjernetid i barnehage til de som har behov for det. Arbeide for at andelen barnehageansatte som har dispensasjon fra utdanningskravet blir redusert gjennom nyrekruttering og etterutdanning. Sikre språkopplæring av barnehageansatte som har dårlige norskkunnskaper. Overføre ansvaret for lekeapparater i barneparker som ikke lenger er i bruk til bydelene. Utvide tilbudet med fleksible åpningstider i barnehagene, kombinert med regler om maksimal oppholdstid for barna, for å lette hverdagen for foreldre med skift- eller turnusarbeid. Legge til rette for økt etablering av familiebarnehager og private barnehager. 8

9 Den blågrønne byen Oslo har et unikt blågrønt særpreg som understrekes av byens beliggenhet i et amfi mellom Marka og fjorden. Byrådet mener Oslos posisjon som en ledende internasjonal miljøby skal forsterkes. Mange miljøproblemer er globale, men de gode løsningene er ofte lokale. Oslo kommune skal ta ansvar gjennom en fremtidsrettet miljø- og klimapolitikk, og skal gå foran som et godt eksempel både nasjonalt og internasjonalt. Byrådets mål i klimapolitikken er å redusere Oslos klimagassutslipp med 50 prosent innen 2030 i forhold til 1990-nivå. Naturvern Byrådet vil verne om Marka, vassdragene, de grønne åsene og grøntområdene. Byrådet vil ivareta og forvalte Oslos biologiske mangfold på en bærekraftig måte. Byens grønne preg må sikres. Forvaltningen av markaloven må legge til rette for aktiv bruk gjennom ulike former for friluftsliv og idrettsaktiviteter. Eksisterende bebyggelse og bosetting i Marka skal opprettholdes. Bevare Markagrensen. Sikre byens grønne preg gjennom en plan for skjøtsel av eksisterende byvegetasjon og planting av nye trær, og verne grøntarealer innenfor byggesonen. Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen. Sørge for at forvaltnings- og skjøtselsplanene for naturreservater og miljøparker blir fulgt opp. Arbeide for å gjenåpne elve- og bekkestrekninger. Friluftsliv og naturopplevelser I Norge er det lange tradisjoner for å bruke naturen til rekreasjon og opplevelser. Byens blå og grønne områder er viktige for helse og velvære og er en viktig kilde til rekreasjon og gode natur- og friluftsopplevelser. Byrådet vil ivareta turveier, stier og løyper. Turveiene skaper sammenheng i Oslos grøntstruktur og er viktige ferdselsårer og transportkorridorer for myke trafikanter, samtidig som de også er viktige rekreasjonsområder. Byrådet vil bevare og hensynta kulturhistoriske verdier og biologisk mangfold i forbindelse med tilrettelegging for friluftsliv. Byrådet vil understreke den verdi kulturlandskapene i Maridalen og Sørkedalen representerer, og er opptatt av å sikre aktiv skjøtsel i disse delene av Marka. Byrådet er opptatt av at strandsonen gjøres mer tilgjengelig for allmennheten. Byrådet vil sikre øyene i indre Oslofjord som rekreasjonsområder for byens innbyggere. Etablere en sammenhengende og godt terrengtilpasset kyststi langs fjorden som sikrer god visuell kontakt med sjøen. Ta initiativ til rehabilitering og vedlikehold av kaianlegg og bygninger på øyene. Klima og energi Oslo kommune skal ligge i front internasjonalt i klimapolitikken. Opprettelsen av et eget klima- og enøkforetak (Klima og energi Oslo KF) er et viktig virkemiddel for å sikre en slagkraftig organisering av dette arbeidet. Byrådet vil aktivt arbeide for utfasing av bruk av olje til oppvarming i Oslo. Målet er utfasing av all oljefyring innen Oljefyring skal erstattes med fornybare energikilder, og byrådet vil forsterke 9

10 innsatsen og samarbeidet med private husholdninger, næringsliv og store eiendomsbesittere og utbyggere for å oppnå dette. Det legges opp til en klimavettkampanje, hvor også klimarådgiving og energisjekk av privat bygningsmasse inngår. Samtidig skal det innpasses nye teknologiske løsninger for energisparing, nye energikilder og energigjenvinning i forbindelse med rehabilitering og nybygg. Byrådet vil at Oslo kommunes tilskuddsordninger skal redusere energibruken i eldre bygg, og vil ta initiativ til en gjennomgang av eksisterende ordninger med sikte på forbedringer. Det er også viktig å få til en bedre samordning mellom ulike kommunale og statlige ordninger. Kommunens klima- og energifond gjøres teknologinøytralt. Byrådet vil vurdere størrelsen på klima- og energifondet, med mål om at fondet over tid styrkes, for å sikre økt tempo knyttet til igangsetting og finansiering av tiltak som reduserer energibruk og klimagassutslipp. Målet må være at så mange eldre bygg som mulig oppnår opprykk til en bedre energiklasse samtidig som nye bygg tilfredsstiller nye klima- og energikrav. Byrådet vil øke fornybarandelen i Oslos energiproduksjon. Bruk av fossil olje eller gass både som grunnlast og spisslast i fjernvarmeproduksjonen fases ut. For bygg innenfor konsesjonsområdet som velger energiløsninger som gir klart bedre klimaeffekt enn tilknytning til fjernvarmenettet, gis det unntak fra tilknytningsplikten. Byrådet vektlegger Byøkologisk program som et viktig grunnlagsdokument, blant annet i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og energibruk. Det bør vurderes muligheter for i større grad å benytte markedsbaserte løsninger for å oppnå raskere resultater. Byrådet vil ta initiativ overfor statlige myndigheter med sikte på å få aksept for lokale forsøk i Oslo som kan redusere utslipp og energibruk. Avvikle all bruk av fossil energi til oppvarming i Oslo innen Fremme klimavennlig arkitektur og byutvikling og utvikle klimanøytrale byområder, blant annet gjennom forbildesatsingen FutureBuilt. Gjennomføre energieffektiviseringstiltak i kommunale bygg. Arbeide for at nye kommunale bygg skal tilfredsstille energiklasse A eller bygges i henhold til passivhusstandard eller tilsvarende. Rehabilitering av eldre offentlige bygg baseres på energistandard B der dette er mulig og hensiktsmessig. Kartlegge Oslos potensial for produksjon av fornybar energi. Søke staten om tillatelse til å igangsette en forsøksordning knyttet til å innføre en lokal CO 2 -avgift på fyringsolje, og øremerke inntektene til avvikling av oljefyringsanlegg i private bygg. Avfall og renhold Byrådets mål er å redusere de totale avfallsmengdene i Oslo. Avfallshåndteringen skal være basert på avfallshierarkiets prioriteringer om avfallsminimering, ombruk, gjenvinning og forbrenning. Det skal innføres kildesortering for alle husstander og næringsbygg over hele byen og avfallsressursene må utnyttes på en god måte. Matavfall skal omdannes til biogass, restavfall til fjernvarme mens papiravfall, glass- og metallemballasje og plastavfall skal gjenvinnes. Parker og grøntområder skal være fri for søppel, og veier og fortau skal feies, måkes og holdes i stand. Det skal være høyere frekvens på tømming av avfallsbeholdere i parker, grøntområder og strandområder. Byrådet vil vurdere omfang og organisering av gaterenholdet i kommunen med sikte på å oppnå økt kapasitet og kvalitet. 10

11 Bærekraftig transport Byen skal ha en god transportinfrastruktur som sikrer gode samferdselsløsninger for befolkningen. Byrådet vil ivareta næringslivets transportbehov, og vil bidra til gode ordninger for lasting og lossing i sentrum kombinert med effektive hovedinnfartsårer på vei og overføring av mer godstrafikk til jernbane. Oslo skal oppfylle nasjonale krav og EU-krav knyttet til luft og støyforurensning. Byrådet vil ta initiativ til en samordning av kollektivtilbudet på Østlandet. Byrådet vil i samarbeid med staten arbeide for etablering av ny jernbanetunnel gjennom Oslo, og mener det er nødvendig at Ruter overtar ansvaret for lokaltogtrafikken i Oslo og Akershus fra NSB. Et fremtidsrettet kollektivsystem er en forutsetning for å nå klimamålene og samtidig sikre at Oslo er en velfungerende by. Det skal lønne seg å reise kollektivt fremfor å bruke privatbil. Kollektivtrafikken skal frakte passasjerer raskt og effektivt, ha høy frekvens, god kvalitet og være et billig, pålitelig og sikkert fremkomstmiddel over hele byen. Byrådet vil i samarbeid med Akershus fylkeskommune og staten videreføre og følge opp Oslopakke 3. Oslo står overfor store investeringer i skinnegående infrastruktur i årene fremover. Befolkningsveksten i Oslo og Akershus krever betydelige investeringer for å sikre tilstrekkelig kapasitet innenfor kollektivtrafikken. For at kommunen skal makte alle de store investeringsløftene som trengs innenfor det kollektive transportsystemet, er det viktig at også staten bidrar økonomisk gjennom å opprette en ny tilskuddsordning for skinnegående infrastruktur i store byområder. Byrådet vil holde prisen på månedskortet på et lavt nivå. Oslo skal være en ledende europeisk storby når det gjelder bruk av nullutslippsteknologi og lavutslippsteknologi i transportsektoren. Byrådet vil stille krav om at trikken og T-banen fra og med 2012 benytter sertifisert grønn strøm. Det stilles krav om at busser som betjener ruter i Oslo skal være klimanøytrale innen 2020 og at all bruk av fossil energi i busstrafikken skal være faset ut. Innen utgangen av 2015 skal kommunens biler benytte motorteknologi og drivstoffkilder som innebærer nullutslipp eller klimanøytralitet. T-bane/Metro Byrådet vil fortsette arbeidet med å utvikle T-banen til en kapasitetssterk metro. Det er behov for store investeringer i infrastruktur i årene fremover og økt basekapasitet. Ny metrotunnel er avgjørende for at T-banen skal kunne ta sin andel av forventet trafikkvekst. Byrådet forventer at staten bidrar betydelig økonomisk til realisering av ny fellestunnel under sentrum. Staten må også bidra til etablering av skinnegående transporttilbud til Fornebu og Ahus. Ferdigstille Lørensvingen og arbeide for realisering av tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen. Redusere vedlikeholdsetterslepet på T-banen. Arbeide for å øke frekvensen og utvide tilbudet på flere av de store kollektivrutene. Etablere velfungerende kollektivtilbud til Tryvannshøgda og Oslo Vinterpark. Utrede kostnader og muligheter knyttet til eventuell forlengelse av Frognerseterbanen. Trikk Byrådets vil fornye hele trikkeparken. Det legges til grunn at en trikkeanskaffelse skal medføre betydelig reduserte drifts- og vedlikeholdskostnader, samt at de nye trikkene skal være moderne, lette og stillegående. Kjøp med vedlikeholdsavtale vurderes. 11

12 Fremme en egen trikkestrategi som baserer seg på ny trikkepark og reduksjon av vedlikeholdsetterslepet. Legge frem sak om mulig forlengelse av eksisterende trikkelinje fra Sinsen til Tonsenhagen. Utvide eksisterende trikkenett gjennom etablering av nye trikkelinjer i Fjordbyen, for å kunne betjene de nye byutviklingsområdene langs byens fjordside. Buss Innen 2020 skal all busstrafikk som betjener ruter i Oslo være klimanøytral, og all bruk av fossil energi skal være faset ut. Miljøkravene til bussdriften skal gradvis innskjerpes. Byrådet vil arbeide overfor staten for et gunstig og forutsigbart avgiftsregime for miljøvennlige busser. Biogass fra matavfall i Oslo skal benyttes som drivstoff i transportsektoren. Utvide nattbussordningen, og innføre flere 24-timersruter innenfor stambussnettet i Oslo. Sørge for at finansiering og plassering av ny bussterminal avklares før det gis tillatelse til utbygginger i området som kan være i konflikt med dette formålet. Starte opp forsøk i 2012 med bruk av hydrogenbusser i ordinær rutetrafikk, som et ledd i HyNorsatsingen. Fase inn krav om nullutslippsteknologi eller klimanøytralitet for busser som betjener ruter i Oslo. Båt Byrådet vil satse mer på sjøtransport og bruke fjorden som en transportåre. Byutvikling langs fjorden åpner opp for nye utviklingsmuligheter, også for å kunne tilby arbeidsreisende et bedre transporttilbud mellom ulike destinasjoner i indre Oslofjord. Byrådet vil stille klare miljøkrav til fergene i Oslofjorden. Byrådet mener at øybåtene ivaretar et viktig transporttilbud for innbyggere som ønsker å besøke øyene i forbindelse med rekreasjon og fritid. Byrådet ønsker å vurdere utvidelser i tilbudet til også å omfatte destinasjoner som Hvervenbukta og Ingierstrand bad. Behovet for et noe styrket båttilbud for turister til og fra viktige severdigheter, ikke minst på Bygdøy, må også vurderes. Etablere en ny terminal for øyfergene på Rådhuskaia og vurdere nye og hensiktsmessige anløpspunkter og kaianlegg for fergetrafikken i Fjordbyen. Legge til rette for at skip som legger til kai i Oslo kan benytte landstrøm. Sykkel Byrådet vil arbeide for at andelen reisende som bruker sykkel øker, og har som mål at sykkelandelen skal øke til 12 prosent innen utgangen av Byrådet vil satse på sykkel gjennom å forsere og ferdigstille utbyggingen av hovedsykkelveinettet så raskt som mulig. Ved bygging av nye sykkeltraseer legges det til grunn at traseene i stor grad skal være separate og godt merkede med tydelig avgrensning mot kjørebane og fortau. Bygge sammenhengende hovedtraseer for sykkel gjennom sentrum, to i øst/vest-retning og to i nord/sør-retning. Etablere nye sykkeltraseer i de deler av byen der dette er nødvendig. Sørge for bedre vintervedlikehold av sykkeltraseer. 12

13 Opprette flere sykkelparkeringsplasser i sentrum. Bygge nye sykkelstier i Maridalen og i Sørkedalen. Tillate sykling mot kjøreretningen i enkelte enveiskjørte gater. Bil og vei Det er et mål for byrådet at biltrafikken flyter bedre og jevnere, samtidig som de negative sidene ved bilbruk reduseres. Utsatte bomiljøer skal skjermes bedre mot støy og forurensning. Byrådet står fast ved forliket om Oslopakke 3. Veitunnelene som ligger i prosjektporteføljen til OP3 er viktige miljø- og byutviklingsprosjekter som vil legge hovedinnfartsårer under bakken, åpne byen mot fjorden, fjerne barrierer og ha stor betydning for luftforurensning og trafikksikkerhet. Oslo skal fortsatt være verdens elbilhovedstad. Byrådet vil opprettholde dagens fordeler for elbiler og mener det er et kommunalt ansvar å bestemme dette. Det skal etableres ca. 100 nye ladestasjoner for elbiler i året. Etablere et kommunalt parkeringsorgan som skal vurdere etableringen av underjordiske parkeringshus som kan redusere parkeringsplasser på gateplan og dermed forbedre fremkommeligheten for gående, syklister, kollektivtrafikk og varelevering. Arbeide for nytt planfritt kryss på Vinderen. Legge til rette for innfartsparkering ved knutepunkt og jernbanestasjoner både innenfor og utenfor bygrensen i samarbeid med Ruter, nabokommunene og Akershus fylkeskommune. Arbeide for å innføre et elektronisk trafikkstyringssystem i Oslo for å oppnå økt fremkommelighet og miljøgevinster. Redusere bruken av veisalting og prøve ut alternativer. Opprettholde piggdekkgebyret som et permanent miljøtiltak for å redusere mengden svevestøv. Valgfrihet og verdighet Byrådets mål er at alle skal være trygge på at de får den hjelpen de har behov for, når de har behov for den, og at de selv skal kunne påvirke tilbudet ut fra individuelle ønsker og behov. Byrådet har tillit til at enkeltmennesket og familien kan ta ansvar for egne valg og vil sette grenser for kommunens myndighet der denne griper inn i enkeltmenneskets, familiens og det sivile samfunnets rett til selvbestemmelse. Byrådet vil legge vekt på å øke medbestemmelsen og valgfriheten for de som er brukere av kommunes tjenester. Byrådet vil samarbeide med ideelle organisasjoner, brukerorganisasjoner og sosiale entreprenører om tjenester og tiltak som kan skape merverdi for brukerne, deres familier og lokalsamfunnet. Helse- og sosialtjenestene skal holde høy kvalitet og gi brukerne den hjelpen de trenger. Kommunens tilbud innen sektoren skal fortsatt leveres av både kommunale, ideelle og private aktører. Konkurranseutsetting må brukes på en måte som sikrer likeverdige rammevilkår, forutsigbarhet og langsiktighet for alle tjenesteleverandører. Ideelle virksomheter skal fortsatt være en viktig del av kommunens tilbud innen blant annet eldreomsorgen og sosialsektoren, samt når kommunen får nye oppgaver i forbindelse med samhandlingsreformen. Bedre folkehelse Alle har ansvar for å ta vare på egen helse. Aktivt folkehelsearbeid er likevel viktig, og byrådet vil tilpasse folkehelsearbeidet til befolkningens ulike behov. En god folkehelsepolitikk forebygger sykdom, og er en viktig del av arbeidet med å bedre levekårene. Folkehelsearbeidet har og skal ha et sterkt preg av opplysningsarbeid, forebygging og rehabilitering. 13

14 Byrådet vil ha en god skolehelsetjeneste som gir et godt lavterskeltilbud for alle barn, unge og deres foresatte. Tjenesten har en sentral rolle i kommunes folkehelsearbeid og arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Byrådet vil legge frem en revidert handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. At alle bydeler skal ha en folkehelseplan. Følge opp gravide og småbarnsfamilier med helsestasjonstilbud og tilbud om hjemmebesøk etter fødsel. Etablere ny storbylegevakt. Arbeide for et godt og variert primærhelsetjenestetilbud. Fortsatt støtte tiltak som gir rådgivning i forbindelse med uønskede svangerskap. Eldre Eldre er en ressurs både for sine nærmeste og for samfunnet. Byrådet ønsker at eldre skal stå lengst mulig i jobb, mange har god helse og kan fortsatt delta i arbeidslivet. Samtidig skal eldre som trenger omsorg ha trygghet for at de får den hjelp og pleie som er nødvendig. Oslo skal bli en foregangsby på kvalitet i eldreomsorgen. Byrådet vil søke staten om tillatelse til å gjennomføre et forsøk med å gi eldre arbeidstakere mulighet til å arbeide ut over ordinær pensjonsalder når begge parter ønsker en slik ordning. Samtidig vil byrådet at Oslo kommune i større grad benytter seg av den ressursen frivillige seniorer kan utgjøre i barnehage, aktivitetsskole, kulturelle tilbud og idrett m.v. Byrådet ønsker å etablere et utviklingssenter som samarbeider med geriatriske kompetansemiljøer på universitet og høyskole, og som også kan yte tjenester overfor bydelene. De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig og byrådet ønsker å legge til rette for dette med frie brukervalg i hjemmetjenesten og hjemmesykepleien og ved å ta i bruk ny teknologi. Seniorsentre er et tilbud som gir mange eldre et sosialt nettverk og bidrar til at mange kan holde seg friske og bo hjemme lengre. Byrådet vil sørge for fritt brukervalg i alle omsorgstjenester og styrke valgfriheten i eldreomsorgen. De ideelle, private og kommunale tilbudene i omsorgssektoren skal i størst mulig grad få utvikle og spesialisere sitt eget tilbud. Byrådet mener at et sykehjem skal være et hjem for beboerne og ha minst mulig institusjonspreg. Byrådet vil legge til rette for omsorgstilbud med både selveide og leide boliger der eldre kan få omsorg og pleie døgnet rundt. Sørge for at eldre ektepar og samboere som ønsker å bo sammen på institusjon får anledning til det, selv om bare den ene har fått vedtak. Øke kompetansen i norsk språk for ansatte med minoritetsspråklig bakgrunn. Styrke den medisinske og helsefaglige kompetansen ved sykehjemmene. Øke legedekningen på sykehjemmene, og gjøre forsøk med likestilling av legelønn i sykehjem og sykehus der det er nødvendig av hensyn til rekrutteringen. Vurdere inntakskriteriene for sykehjem for å sikre likebehandling. Åpne for å konkurranseutsette både institusjoner og tjenester når dette vil gi et bedre tilbud. At ingen ufrivillig skal bo på dobbeltrom. 14

15 Innføre krav om at saksbehandlere som fatter vedtak om tildeling av sykehjemsplass, fysisk skal møte søker før det fattes vedtak om avslag. Øke demenskompetansen i kommunens ulike tjenesteledd, sikre pårørende avlastning i hjemmet, samt sikre at alle sykehjemmene har et tilfredsstillende pleietilbud til denne pasientgruppen. Tilføre eldreomsorgen mer kompetanse og flere ressurser til rehabilitering og habilitering. Bygge ut kapasiteten med nye sykehjem, fortrinnsvis gjennom offentlig-privat-samarbeid. Evaluere sykehjemssektoren med mål om mindre byråkrati og mer pleie. Styrke brukerstyringen i hjemmetjenestene, blant annet gjennom en fasthjelpsordning i hjemmehjelpen og hjemmesykepleien der eldre i større grad møter de samme hjelperne. Sørge for at alle søknader om sykehjemsplass behandles innen tre uker og klagesaker innen to uker. Mennesker med nedsatt funksjonsevne Byrådet vil at alle Oslos innbyggere skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv. Mennesker med nedsatt funksjonsevne som trenger det skal derfor ha tilpassede boligtilbud, arbeidstilbud, valgfrihet i omsorgstjenestene og et godt fungerende transportsystem. Erfaringer fra etablering av private borettslag for mennesker med nedsatt funksjonsevne og bydelenes samarbeid med disse, skal spres aktivt til interesserte. Sørge for at foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne har ett fast kontaktpunkt i kommunen. I samarbeid med staten sikre at det finnes nok tilrettelagte arbeidsplasser til å dekke behovene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, og et tilstrekkelig tilbud ved dagsentrene. Arbeide for å rekruttere og ansette flere personer med nedsatt funksjonsevne i kommunen. Videreføre det gode tilbudet som borgerstyrt personlig assistent (BPA) representerer, og sikre fritt brukervalg for dem som har fått vedtak om personlig assistent. Byrådet vil legge til rette for flere tilpassede botilbud til mennesker med nedsatt. funksjonsevne. Det skal legges vekt på brukermedvirkning, slik at beboerne skal få mulighet til å flytte, også når dette skjer over bydelsgrenser. TT-ordningen TT-ordningen skal være et velfungerende transporttilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan benytte det ordinære kollektivtrafikktilbudet i Oslo. TT-ordningen må tilpasses brukernes behov og være et sikkert, punktlig og fleksibelt kollektivtilbud, og byrådet vil ha en løpende dialog med brukerorganisasjonene om tilbudet. Utrede om Ruter også bør samordne ulike varianter av spesialtransport. Fremme sak om fritidsreiser for personer over 67 år med nedsatt funksjonsevne. Sørge for at det stilles tydelige og etterprøvbare krav til TT-sjåfører om tilleggsopplæring slik at de får kompetanse til å håndtere TT-brukeres ulike behov, særlig innenfor spesialbiltransporten. Sikre at TT-ordningen er ubyråkratisk og tilpasset brukernes behov ved å legge til rette for fritt brukervalg mellom godkjente taxiselskaper og sjåfører. Rusomsorg Rusomsorgen skal ta utgangspunkt i at ingen mennesker er like, at ingen skal bli gitt opp, og at alle mennesker skal ha et verdig og trygt møte med det offentlige hjelpeapparatet, uavhengig av livssituasjon. 15

16 Byrådet mener det viktigste er å hindre at mennesker kommer i en situasjon der man blir avhengig av rusmidler. Derfor er det forebyggende arbeidet helt avgjørende. Det må arbeides systematisk med å forebygge at flere unge får rusproblemer. Byrådet vil gi et godt og tilpasset tilbud til alle rusavhengige og motivere til behandling, enten avhengigheten er knyttet til narkotiske stoffer, alkohol eller pillemisbruk. Byrådet vil sørge for at samarbeidet mellom kommunen og ulike frivillige og ideelle organisasjoner om å løse oppgaver i rusomsorgen styrkes og videreutvikles. For å få folk ut av rusavhengighet er det avgjørende at det etableres en sammenhengende behandlingskjede. Byrådet ønsker et større ansvar for rusomsorgen. Alle som er rusavhengige skal få hjelp. En helhetlig tiltakskjede skal være lett tilgjengelig for dem som trenger det. Behandlingskjeden fra akuttavrusning til rehabilitering må være sammenhengende. Kommunen vil ta initiativ overfor staten for å sikre at alle som har vært til avrusning umiddelbart får et tilbud om videre behandling. Der staten ikke kan gi tilbud om behandling innen den medisinsk fastsatte fristen som følger av pasientrettighetsloven, vil byrådet sørge for at det likevel kan gis et tilbud som staten dermed må finansiere. Byrådet mener det er nødvendig at det medikamentfrie tilbudet styrkes. For rusavhengige under behandling innenfor legemiddelassistert behandling og rehabilitering (LAR) er det viktig at det gis en helhetlig og god oppfølging der rehabiliteringstilbudet styrkes. Byrådet vil spesielt styrke ettervernet ved å etablere gode botilbud med oppfølging, gi utdanningstilbud og arbeidstreningstiltak. Byrådet vil samarbeide med politi og helsevesen om å fjerne åpne salgssteder for narkotika i byen for å begrense rekrutteringen. Byrådet vil i denne forbindelse videreutvikle lavterskeltilbudet «Lasso». Dette vil forenkle muligheten for rusavhengige å få nødvendig medisinsk behandling og fange opp enda flere enn de som i dag fanges opp av LAR. Byrådet vil ved opprettelsen av nye boliger og tiltak prioritere tilpassede boliger og treningsleiligheter, samt arbeidstrening og kvalifiseringstiltak. Sprøyterommet videreføres som et skadebegrensende tilbud som gir en bedre helsesituasjon for tungt belastede rusavhengige. Videreutvikle «Ruspolitisk handlingsplan» slik at ansvaret for det forebyggende arbeidet i bydelene, skolen og andre relevante instanser tydeliggjøres. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å sikre nok plasser for akuttavrusning slik at køene fjernes. Opprette en ny institusjon med medikamentfritt tilbud etter modell av Stensløkka. Styrke utdanningstilbudet til tidligere rusavhengige, blant annet gjennom et bredere tilbud om yrkesutdanning og gjennom Kirkeveien videregående skole. Videreføre Sentrumsprosjektet som et viktig og langsiktig arbeid for å hindre åpne omsetningssteder og hindre rekruttering. Sørge for at lavterskelovernattingssteder skal være små og trygge akuttiltak. Videreutvikle lavterskeltilbudet «Lasso» i tråd med evalueringen av Klinikk Motivasjon. Avklare rutiner med spesialisthelsetjenesten og fastlegen, slik at ettervernet i kommunen står klart samme dag som personen skrives ut fra behandling. 16

17 Psykisk helse Psykiske problemer kan ramme den enkelte i kortere eller lengre perioder i livet. Som enkeltindivider har vi ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må være bredt og allsidig. Frivillige organisasjoner og ideelle institusjoner er en ressurs som kommunen bør samarbeide med i enda større grad. Sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og psykiatrien. Sikre at psykiatripasienter får tilbud om en individuell plan. Sørge for bedre oppfølging av pårørende. Støtte lavterskel arbeidstreningstiltak, som for eksempel metodikken som brukes i Fontenehusene. Sikre tilstrekkelig bemanning av psykiatriske sykepleiere i eldreomsorgen. Samhandlingsreformen Byrådet er positive til den varslede samhandlingsreformen og er opptatt av at intensjonene bak reformen ivaretas. Oslo kommune bør overta flere oppgaver enn det som ligger i dagens reform. Bydelene vil få en viktig rolle i arbeidet med å få på plass gode løsninger knyttet til gjennomføring av samhandlingsreformen. Bygge Samhandlingsarena Aker i samarbeid med Oslo Universitetssykehus. Jobbe for å få større ansvar for behandlingen av rus- og psykiatripasienter i Oslo, for å sikre en mer sammenhengende oppfølging. Øke kompetansen i sykehjemmene, slik at flere beboere kan motta all behandling der, fremfor å bli belastet med sykehusinnleggelse. Muligheter for alle Byrådet er opptatt av at alle skal ha like muligheter. Alle mennesker har et ansvar for eget liv, men kommunen skal ha et godt sosialt sikkerhetsnett som fanger opp dem som trenger det. Byrådet vil samarbeide med private, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner om tjenesteutvikling og innovasjon innenfor de sosiale tjenestene. Byrådet vil sikre gode lavterskeltilbud for mennesker som lever av prostitusjon og hjelpe dem som vil ut av prostitusjonen. Inntektssikring Byrådet mener at stønader må ligge på et nivå som hjelper mennesker ut av en vanskelig livssituasjon, og ikke bidrar til å forsterke problemene. Det samlede stønadsnivået til en enkeltperson eller familie skal ikke overstige et nivå som gjør det mer attraktivt å være passiv stønadsmottaker enn å arbeide. Satsene for økonomisk sosialhjelp må være mulig å leve av, men økonomisk sosialhjelp skal være en kortvarig ordning. Byrådet vil bidra til å slå hardt og effektivt ned på alle former for trygdemisbruk. Individuell plan Større selvstendighet og frihet i eget liv er et mål for alle, og for de fleste innebærer det inntekt fra eget arbeid og egen bolig. Alle som trenger tjenester fra det kommunale hjelpeapparatet må få mulighet til å delta i utformingen av sin egen individuelle plan for å gjenvinne kontroll over egen livssituasjon. Arbeid og bolig Arbeid og egen inntekt gir mennesker grunnlag for å skape og forme sin egen fremtid. Det er viktig å hjelpe mennesker som har mistet jobben tilbake i arbeid, og målet må være at antallet langtidsledige skal være så lavt som overhodet mulig. Byrådet mener det er avgjørende at det alltid skal lønne seg å gå ut i arbeidslivet fremfor å være mottaker av trygd og sosiale stønader. 17

18 Byrådet mener at det å eie egen bolig er et viktig virkemiddel for å sikre sosial utjevning, integrering og gode bomiljøer. Norge ligger på topp i Europa når det gjelder å eie egen bolig, men likevel er det mange som sliter med å skaffe seg et sted å bo. Vanskeligstilte på boligmarkedet i Oslo skal få bedre hjelp til enten å leie eller å eie sin egen bolig. Tilby gode og varierte arbeidsmarkedstiltak og kurs. Søke staten om å overta de statlige arbeidsmarkedstiltakene og NAVs arbeidsrettede ytelser for å sikre et helhetlig hjelpeapparat. At kommunen skal rekruttere flere ansatte med minoritetsbakgrunn. At Oslo søker om prøveprosjekt for mer bruk av midlertidige ansettelser for å gjøre arbeidsgivers risiko ved ansettelser mindre enn i dag. Be staten gjennomgå kravene for godkjenning av videregående og høyere utdanning slik at det blir enklere å få godkjent utdannelse fra et annet land. Sikre byens vanskeligstilte tilgang på boliger over hele byen og sørge for tilstrekkelig økonomisk bostøtte, hjelp til å finne egnet bolig og tilbud om boliglån. Gi et differensiert tilbud av boliger til personer med nedsatt funksjonsevne, til rusavhengige og andre vanskeligstilte. Forsterke booppfølgingen til de som har behov for det. Forhindre utnytting av sårbare leietakere i en vanskelig situasjon, blant annet ved å kunne bruke utbedringsprogram. En trygg barndom En trygg og god oppvekst er viktig for å lykkes senere i livet. Byrådet vil målrette tiltak for barnefamilier som lever i økonomisk utrygghet. Vanskeligstilte barn og familier skal få bistand så tidlig som mulig. Byrådet vil styrke barnevernet gjennom å sikre kompetanseutvikling og øke kapasiteten. Tilby barnefamiliene som trenger kommunal hjelp til bolig egnede og gode familieleiligheter i trygge bomiljøer. Legge til rette for økt bruk av familierettede tiltak. Utvikle nettverkshus for barn som er eller har vært i barnevernets omsorg. Legge til rette for rusfrie fritidstilbud for unge i bydelene. Rekruttere flere fosterhjem og rekruttere flere fosterforeldre med minoritetsbakgrunn. Arbeide for at fosterforeldre får god oppfølging fra kommunen og at alle fosterbarn får en kvalifisert tilsynsfører. Sørge for at varsling om eller åpnet barnevernssak i én bydel automatisk skal videreføres, selv om ansvar av forskjellige årsaker overføres til en annen bydel. At kommunen skal videreutvikle ettervernstiltak med høy kvalitet for ungdom i alderen år. 18

19 En skapende og moderne by Gode tjenester Kommunen skal være effektiv, innovativ, åpen og yte god service. Byrådet ønsker å innføre fleksibel kjernetid og utvidede åpningstider i deler av kommunens virksomhet. Bydelene er en viktig del av Oslos kommunes virksomhet. Store deler av tjenestetilbudet i Oslo administreres i og av bydelene. Byrådet ønsker å gi bydelene mer ansvar og handlingsrom, og ønsker å videreutvikle dagens forvaltningsordning der oppgavene løses i et samspill mellom kommunens sentrale forvaltningsapparat og forvaltningen i bydelene. Byrådet ønsker å redusere kommunale saksbehandlingstider og forenkle søknadsprosesser, blant annet gjennom å redusere skjemaveldet. Innbyggerne skal gi kommunen samme opplysning så få ganger som mulig. De ansatte er en viktig ressurs for å utvikle tjenestetilbudet i kommunen. Byrådet vil føre en målrettet arbeidsgiverpolitikk med sikte på å rekruttere og beholde ansatte. For å oppnå dette ønsker byrådet å arbeide for mest mulig lokal lønnsfastsettelse. Byrådet ønsker utvidede turnusordninger der dette kan øke fleksibiliteten til det beste for brukerne. Byrådet vil videreføre et konstruktivt samarbeid med de ansattes organisasjoner. Byrådet har som mål at kommunen skal bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på mennesker og tjenesteproduksjon. Byrådet ønsker å legge til rette for stabile, langsiktige og gode rammevilkår for næringslivet. Begrense skjemaveldet, byråkratiske prosesser og offentlige avgifter. At flere kommunale ledere skal ansettes på åremål. Utvikle flere og bedre elektroniske tjenester. Etablere en egen selvbetjeningsportal der alle digitale tjenester for innbyggerne er samlet. Innføre elektronisk saksbehandling og kommunikasjon mellom borger og kommune som hovedprinsipp, men samtidig ivareta og legge til rette for dem som ikke bruker digitale løsninger. Frigi offentlig grunndata, som kartdata, slik at hvem som helst kan bruke dem. Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad bruker åpne IT-standarder og filformater. Og at kommunen gjenbruker IT-løsninger fremfor å utvikle dem selv. Næring Oslo skal være det naturlige valget for å etablere og drive næringsvirksomhet. Oslo skal tilby næringslivet gode rammebetingelser og særlig oppmuntre til kunnskapsbasert nyskapning, omstilling og innovasjon. Det viktigste kommunen kan gjøre for å legge til rette for næringslivet er å tilby og levere gode kommunale tjenester. Osloregionen konkurrerer med andre storbyregioner i Europa, og har gode muligheter for å tiltrekke seg bedrifter og kunnskapsmedarbeidere fra hele verden. Byrådet vil arbeide for å øke Oslos attraktivitet nasjonalt og internasjonalt som lokaliseringssted for nye kunnskapsbedrifter. For at byen skal tiltrekke seg flere gode og kreative kunnskapsmedarbeidere fra inn- og utland må kommunen legge bedre til rette både for kunnskaps- og forskningsinstitusjoner og for næringslivet. 19

20 Byrådet er opptatt av å utarbeide en strategi for å øke Oslos attraktivitet for internasjonale selskaper som lokaliseringssted for forsknings- og utviklingsaktiviteter og næringsvirksomhet gjennom blant annet å videreutvikle et godt servicetilbud for bedriftene og deres ansatte. Byrådet vil legge til rette for et godt samarbeid mellom Oslo-skolen, høyere forsknings- og utdanningsinstitusjoner og næringslivet. Oslo skal være en by preget av vekst, innovasjon, nyskapning og nye arbeidsplasser. Arbeidet med å etablere Oslo Cancer Cluster som Nord-Europas fremste innovasjonspark innen kreftforskning er en del av byrådets ambisjon om å fremme det kunnskapsbaserte næringslivet. Byrådet ønsker flere samarbeidsprosjekter der forskningsmiljøer, kunnskapsintensivt næringsliv og det offentlige i fellesskap kan skape gode arenaer for samspill. Gjennomføre omdanningen av Oslo Teknopol til et nytt næringsselskap for Oslo og Akershus som skal legge til rette for næringsutvikling i hovedstadsområdet, bidra til internasjonal markedsføring og hjelpe bedrifter i vekstfasen. Utarbeide en strategi for å øke Oslos attraktivitet som lokaliseringssted for internasjonale bedrifter. Bedre vilkårene for utvikling av kultur som næring. Ta hensyn til næringslivets behov ved utarbeidelse av areal- og reguleringsplaner i byen, og sørge for at Oslo kan tilby relevante næringsarealer. Stimulere utbyggingen av høyhastighets bredbånd, blant annet gjennom å forenkle regler for fremføring av digital infrastruktur. Fremme næringsutvikling ved å markedsføre Oslos viktigste kompetansemiljøer og legge til rette for økt samarbeid mellom etablerte FoU-bedrifter, nyetableringer, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer. Tilrettelegge for at Universitetet i Oslo styrker sin posisjon som et internasjonalt anerkjent universitet, og at Oslo kommune sammen med UiO og byens øvrige høyere utdanningsinstitusjoner gjør Oslo til en enda mer attraktiv studentby. Legge til rette for etablering av et privatdrevet kongressenter av internasjonal størrelse i Oslo. Profilere Oslo sterkere som reisemål, og styrke Oslos posisjon som snuhavn for cruiseskip. Etablere ny videregående skole i samarbeid med Universitetet i Oslo. Økonomi og eierskap Byrådet ser positivt på Oslos befolkningsvekst og ønsker å imøtekomme veksten. Evnen og muligheten til å møte veksten avhenger av økonomisk handlefrihet og stram budsjettstyring. En ansvarlig økonomisk politikk er avgjørende for at vi også i fremtiden skal kunne yte gode tjenester til innbyggerne. Byens innbyggere har krav på at skattepengene brukes på en best mulig måte. Byrådet vil styrke kommunens evne til å gjennomføre store investeringsprosjekter gjennom å videreutvikle kommunens verktøy og metoder for styring og kvalitetssikring av prosjektene. Byrådet vil arbeide aktivt for å hindre korrupsjon og andre misligheter. Samtidig som de kommunale velferdsoppgavene vil bygges ut i årene som kommer ønsker byrådet private og ideelle aktører velkommen til å utfordre kommunen på å levere gode tjenester. Byrådet ønsker i økende grad å benytte offentlig-privat samarbeid som et virkemiddel for å løse viktige utbyggingsoppgaver på en kvalitativt god og kostnadseffektiv måte. Byrådet vil arbeide aktivt for at egenfinansieringen i kommunens investeringer økes. Byrådet vil vurdere salg av virksomheter der dette er hensiktsmessig. Byrådet vil fremme en egen sak om kommunens eierskap, hvor hovedmålsetningen vil være bedre og mindre kommunalt eierskap. Byrådet vil avvise ethvert forsøk på gjeninnføring av eiendomsskatten, også på næringseiendom. 20

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

Skolen må styrkes som integreringsarena

Skolen må styrkes som integreringsarena Skolen må styrkes som integreringsarena www.venstre.no Skolen er vår viktigste integreringsarena, og i et stadig mer flerkulturelt samfunn er det helt avgjørende med en skole som skaper en felles forankring

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken

Bolig for velferd Felles ansvar felles mål. Programkommunesamling, Værnes Inger Lise Skog Hansen, Husbanken Bolig for velferd Felles ansvar felles mål Programkommunesamling, Værnes 14.10.15 Inger Lise Skog Hansen, Husbanken 2 «Bolig er roten til alt godt» - Vi har flyttet mye etter at vi kom til Norge. Barna

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR BYRÅDETS POLITISKE GRUNNLAG OG ARBEID SOM FREMFØRT AV BYRÅDSLEDER STIAN BERGER RØSLAND BYSTYRETS MØTE 21.

REDEGJØRELSE FOR BYRÅDETS POLITISKE GRUNNLAG OG ARBEID SOM FREMFØRT AV BYRÅDSLEDER STIAN BERGER RØSLAND BYSTYRETS MØTE 21. REDEGJØRELSE FOR BYRÅDETS POLITISKE GRUNNLAG OG ARBEID SOM FREMFØRT AV BYRÅDSLEDER STIAN BERGER RØSLAND BYSTYRETS MØTE 21. OKTOBER 2009 1 Byrådet vil bygge sin politikk på den kristne kulturarv, nestekjærlighet

Detaljer

Berg kommune Oppvekst

Berg kommune Oppvekst Berg kommune Oppvekst Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen 9291 TROMSØ Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Vår dato: 09/894 233 ADM/OPV/SA Skaland, 28.10.2009 SJUMILSSTEGET - SATSING PÅ BARN

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Lov om sosiale tjenester i NAV

Lov om sosiale tjenester i NAV Boligsosial konferanse, Langesund 25. oktober 2012 Lov om sosiale tjenester i NAV Boliger til vanskeligstilte Midlertidig botilbud v/ Beate Fisknes, Arbeids- og velferdsdirektoratet Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN

Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN Fremtidens byer AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI - OSLOS NYE KOMMUNEPLAN v/ Kjersti Granum, PBE 21. august 2008 Følgende arealpolitikk anbefales i NTPs byanalyse for Oslo og Akershus: En konsentrert arealutvikling

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd.

Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi prioriterer kunnskap, miljø og velferd. Vi vil løfte skole og forskning i Østfold. Vi ønsker et grønt skifte med satsing på fornybar energi og et grønnere næringsliv. Trygghet og lokal velferd er viktig.

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012

Oslo Venstres Årsmøte 18. - 19. februar 2012 ÅM 0 POLITISKE UTTALELSER Redaksjonskomiteens innstilling Redaksjonskomiteen innstiller på at Oslo Venstres årsmøte behandler uttalelser. Redaksjonskomiteens innstiller på at følgende uttalelser behandles:

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av 3 84 000 barn i Norge har foreldre som har psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019

Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Fellesforslag fra H, AP, Krf, SP og Frp til endringer i handlingsprogrammet 2016-2019 Handlingsprogrammet bygger opp om Kommuneplanens målsettinger, og tiltakene i handlingsprogrammet skal gjenspeile hvilke

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet

Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg. En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Stortingsmelding 29- Morgendagens Omsorg En mulighetsmelding for omsorgsfeltet Innledning Brukerne skal gis mulighet til å klare seg selv (hverdagsrehabilitering) Nyskaping og fornyelse i omsorgssektoren

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer