Administrative bestemmelser. SHA -styringsdokument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Administrative bestemmelser. SHA -styringsdokument"

Transkript

1 Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Kontraktsnummer: Felles Dokument tittel: Alle kontrakter Administrative bestemmelser SHA -styringsdokument C Rev. dokumentnummer og forside øp jk toqu C Revidert forside øp jk toqu C Justert førsteside og vedleggsliste øp jk toqu B Justert tittelfelt /førsteside øp jk as B utgave øp jk as Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Kontrollert av: Godkjent av: Områdekode: Systemkode: Antall side: OOO 000 Side 1 av 15 ICAO: Prosjektnummer: Kontraktsnummer: Fag: Dokumenttype: Løpenummer: Revisjon: ENBR H AO1 PRO 0023 C05 ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 1 av 15

2 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Dokumentansvarlig, revidering og distribusjon Dokumentansvarlig Revidering av SHA-styringsdokument Revidering av SHA - Planer Distribusjon av SHA-styringsdokument og SHA - Planer Definisjoner benyttet i dette dokumentet Innledning Formålet med SHA-styringsdokument og SHA - planene Målsetning Prosjektbeskrivelse Beskrivelse av prosjektet Gjennomføringsmodell Entreprisemodell Organisering Organisasjonskart Fremdrift Fremdriftsplan mht. SHA Fremdriftsplanlegging for rådgivere Fremdriftsplanlegging for utførende Risikovurderinger Risikovurdering for rådgivere Risikovurdering for utførende Rapportering og avvikshåndtering Månedsrapportering Vedlegg ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 2 av 15

3 1. Dokumentansvarlig, revidering og distribusjon Styringsdokumentet vil gi føringer for hvordan SHA skal ivaretas i prosjekt (styringsnivå), mens SHA-planen vil omhandle den praktiske ivaretakelsen av SHA i prosjektet. SHA-planen er et eget dokument og det blir utarbeidet en SHA plan for hvert delprosjekt. 1.1 Dokumentansvarlig Dokumentansvarlig for dette dokumentet vil være byggherrens representant. Imidlertid vil SHA koordinator (KP og KU) for hvert delprosjekt være delansvarlig for at styringsdokumentet til enhver tid er oppdatert og ajourført. Prosjektfase Programfase Prosjekteringsfase Byggefase Dokumentansvarlig Styringsdokument SHA Byggherrens representant, Sweco Norge AS Byggherrens representant, Sweco Norge AS Byggherrens representant, Sweco Norge AS Dokumentansvarlig SHA-plan KP Sweco Norge AS KP Sweco Norge AS KP Sweco Norge AS Delansvarlig SHA plan (delprosjekt) SHA rådgiver PG, Team T3 og NSW KU, Sweco Norge AS Ved utarbeidelse og revisjon av styringsdokument SHA skal det foreligge faglig kontroll (sidemannskontroll) og godkjenning av Byggherren. Byggherrens representant er: Sweco Norge AS, v / Tom Quarsten Kontrollansvarlig SHA er: Sweco Norge AS, v/ Jarl Knarvik Godkjenningsansvarlig er: Avinor v/ Alf Sognefest KP er: Sweco Norge AS, v/ Øyvind Pettersen KU er: Sweco Norge AS, v/ Øyvind Pettersen 1.2 Revidering av SHA-styringsdokument SHA-styringsdokument skal revideres ved behov. Som et minimum skal dokumentet revideres ved endring av fase i prosjektet. Det kan være aktuelt å ha ulik fremdrift (faseoverganger) på delprosjektene. Dette gjør at det kan bli behov for økt antall revisjoner. Behov for revisjon av SHA Styringsdokument vil bli vurdert på SHA møtene (AG 13) Alle mottakere av SHA-styringsdokument, er ansvarlig for å melde om feil og mangler til byggherrens representant. Tilbakemeldinger vil bli vurdert og evt. medtatt i ny revisjon av SHA styringsdokument. 1.3 Revidering av SHA - Planer SHA-planene er levende dokumenter, og skal i prinsippet revideres ifm. hvert SHA møte. (AG 13) i prosjekteringsfasen. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 3 av 15

4 I utførelsesfasen revideres planen ved innrapporterte SHA avvik, som krever revisjon av SHA - planen. SHA planene er utarbeidet som egne dokument (ref. vedlegg ), en SHA - plan for hvert delprosjekt. SHA planene utarbeides av KP med bistand av PG v/sha - rådgiver 1.4 Distribusjon av SHA-styringsdokument og SHA - Planer SHA-styringsdokument skal distribueres til alle parter i prosjektet, og skal gjøres ved hver revisjon. Distribusjon skal gjøres til alle i vedlagt distribusjonsliste (vedlegg 1.4) 1.5 Definisjoner benyttet i dette dokumentet. Det er benyttet enkelte definisjoner i dette dokumentet. For komplett liste vises det til vedlegg (vedlegg 2.1) SHA KP KU SHA rådgiver PG AG 13 Styringsdokument SHA SHA plan HMS Hovedbedrift forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. SHA koordinator for prosjekteringsfasen SHA koordinator for utførelsesfasen Prosjekteringsgruppens funksjon for internt ivaretakelse av SHA aktiviteter. Prosjekteringsgruppen Arbeidsgruppe 13 : SHA møter Dokument som angir føringer på hvordan SHA skal ivaretas i prosjekt T3 (alle delprosjekt), på styringsnivå. Dokumentasjon av ivaretakelse av SHA iht. byggherreforskriften. Blir utarbeidet for hvert enkelt delprosjekt. forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Virksomhet som har samordningsansvar for HMS for arbeidsplasser (f.eks byggeplasser) med flere ulike virksomheter. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 4 av 15

5 2. Innledning I dette kapitlet skal prosjektets SHA - målsetning defineres, og det skal informeres om formålet med SHA - styringsdokumentet og SHA - planene. Videre skal SHA styringsdokument og SHA - planene sammen med diverse vedlegg være styrende for oppfølgingen på bygge- og anleggsplassen. Hensikten med SHA-planene er å sikre at prosjektdeltakerne gjennom hele prosjektperioden og i alle ledd av prosjektet utreder og benytter løsninger som ivaretar sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Det vil si både organisatoriske forhold, arbeidsfaser, arbeidsmetoder, risikoaktiviteter, stedlige forhold etc. Alle relevante krav, bestemmelser og prosedyrer skal den enkelte virksomhet innarbeide i eget systematiske HMS-arbeide for sine oppdrag og/eller kontraktsarbeider. Definisjoner er angitt i eget vedlegg (ref. vedlegg 2.1) 2.1 Formålet med SHA-styringsdokument og SHA - planene Byggherreforskriftens 1 angir at formålet er å verne arbeidstakere mot farer ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Formålet med SHA styringsdokument er å definere en enhetlig måte å ivareta SHA i prosjektet på (herunder også delprosjekter). Styringsdokumentet vil være et overordnet dokument som gir føringer i prosjektet ift. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Formålet med SHA-planene er at byggherreforskriftens krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge eller anleggsplasser blir ivaretatt og dokumentert. SHA planen skal være utformet på en slik måte at den fungerer som et enkelt verktøy for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt og kontinuerlig forbedres gjennom hele prosjektet. SHA-planene er byggherrens dokumentasjon på at hans plikter, den prosjekterendes plikter og arbeidsgiveres (og enmannbedriftens) plikter ift. sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i prosjektet og dokumentert. SHA styringsdokument skal vise hvordan dette skal gjøres på en enhetlig måte for prosjekt T Målsetning SHA-målsetningen for prosjekt T3 er følgende: Sikkerhet: Prosjektet må sørge for at alle sikkerhetsforhold inklusive 3. person, security og flysikkerhet blir ivaretatt. Alle arbeidsoperasjoner skal planlegges og gjennomføres med tanke på at skader på personer unngås. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 5 av 15

6 Før oppstart av enhver arbeidsaktivitet som innebærer risiko for uønskede hendelser, skal det gjennomføres risikovurderinger i regi av den entreprenør som skal utføre aktiviteten. Avinor har en målsetting om at de samlede utbyggingsaktiviteter skal ha en H-verdi < 5 (Hverdi = antall fraværsskader pr. million utførte arbeidstimer i prosjektet). Helse: Arbeidsforholdene skal systematisk vurderes, planlegges og følges opp for å redusere/unngå arbeidssituasjoner som kan medføre unødvendig sykefravær, eller risiko for yrkesrelaterte sykdommer. Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet skal tilrettelegges og følges opp slik at alle arbeidstakere føler trygghet og får en positiv opplevelse av arbeidssituasjonen. Arbeidsplassen skal til en hver tid være tilrettelagt slik at uønskede hendelser kan unngås. Øvrig: Utbyggingen skal skje med den nødvendige aktsomhet i forhold til den løpende lufthavndrift. Det er et krav fra Avinor at alle kontraktspartnere skal ha disse målsettingene for sin del av prosjektet og føre dette nedover i sin organisasjon, og til eventuelle underentreprenører og leverandører. Alle som utfører arbeider på prosjektet skal gjøres kjent med SHA- styringsdokument og SHA-planen for det delprosjekt de har aktiviteter på, og andre aktuelle bestemmelser som gjelder for bygge-/anleggsplassen (Lover, forskrifter og spesielle bestemmelser for flyplasser). 3. person: Sikkerhet for 3. person (forstås som ansatte ved Bergen Lufthavn Flesland, passasjerer og forbipasserende) skal normalt ikke medtas i byggherrens SHA styringsdokumenter og SHA - planer. Forhold knyttet til sikkerhet for 3. person skal i dette prosjektet likevel medtas ifm. SHA-planene. Dette begrunnes med følgende: Byggeaktivitet planlegges i bygg med normal drift (BHF 9a) Det er store personmengder i nærhet av bygge eller anleggsplassen (BHF 9b). Krav i Pbl 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. skal dokumenteres ivaretatt før det kan gis tillatelse for arbeid på byggeplassen. Målsetningen ift. 3. person er at de ikke skal påføres skader. Aktivitetene må tilpasses dette, enten ift. arbeidstid eller ved tiltak på byggeplass. Oppsummert vil målsetningen være følgende (både for arbeidstakere, flyplassdrift og 3. person) Det skal ikke oppstå hendelser som kan medføre døde eller personer med varige personskader i dette prosjektet. Fraværsskader og mindre skader (uten fravær) skal reduseres til et minimum ved følgende tiltak: o Systematiske risikovurderinger, o Gode løsninger, arbeidsmetoder og fremdrift (sannsynlighetsreduserende) o Sikringstiltak (konsekvensreduserende) o Holdningskampanjer (forebyggende) Dette arbeidet skal gjøres for å tilstrebe prosjektets visjon om at det skal være 0 personskader. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 6 av 15

7 3. Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelsen vil beskrive prosjektet og dets delprosjekter, samt beskrive den gjennomføringsmodellen som er planlagt i prosjektet. Det vil ikke bli gitt supplerende beskrivelse av delprosjektene i SHA planene. For supplerende beskrivelser henvises det til Revidert skisseprosjekt datert ). 3.1 Beskrivelse av prosjektet Prosjektet består av 4 delprosjekter. Ny terminalbygning (ca m 2 nybygg og ca m 2 ombygning) Landside Flyside Kapasitetsprosjektet, ombygning av eksisterende terminal (deler av ca m 2 ) I tillegg til dette kan det bli aktuelt med følgende forberedende arbeider i delprosjektene: Forberedende arbeider, landside Forberedende arbeider, ombygning av eksisterende terminal For ytterligere informasjon om prosjektet vises det til forprosjektrapporten datert , oppgavebeskrivelser for de ulike delprosjekter og prosjektets fremdriftsplan (ref. vedlegg 3.1.1) Forprosjekt har planlagt oppstart medio oktober 2011, og prosjektet skal i sin helhet ferdigstilles ila Rigg og drift av byggeplassen er omtalt i eget vedlegg (ref. vedlegg 3.1.2) Ved arbeider på eller i nærheten av flyplassområdet stilles det spesielle krav til varsling og beredskap. Instrukser ved uhell, ulykker og hendelser er omtalt i eget vedlegg (ref. vedlegg 7.4) Oversikt over styrende dokumenter ift. SHA og HMS, herunder lover, forskrifter, veiledninger, standarder, prosjektspesifikke styringsdokumenter og andre referanser er lagt som eget vedlegg (ref. vedlegg 3.1.3) Oversikt over prosjektspesifikke krav til SHA og HMS er lagt som eget vedlegg (ref. vedlegg 3.1.4) 3.2 Gjennomføringsmodell Det er planlagt følgende faser for prosjektet (og delprosjekter): Forprosjekt Detaljprosjekt (inkl. kontrahering av entreprenører) Byggefase inkl. idriftsettelse Grunnet fremdrift kan det bli nødvendig med enkelte forberedende arbeider/entrepriser. Disse vil ikke nødvendigvis følge prosjektets hovedfaser. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 7 av 15

8 SHA planer, risikovurderinger og fremdriftsplaner for utførelse skal ha samme detaljeringsnivå, som den fasen prosjektet er inne i. Det vil si at det i forprosjekt er en liten grad av detaljering. Når prosjektet går over i detaljprosjektet, skal detaljeringsgraden økes i takt med detaljprosjektering. Når byggefase starter skal SHA planene, risikovurderinger og fremdriftsplaner være ferdig detaljert. 3.3 Entreprisemodell Entreprisemodell er ikke avklart i denne fasen av prosjektet. Delkapittelet blir beskrevet når entreprisestrategi er bestemt, og når entreprisemodell for prosjektet er avklart. 4. Organisering SHA-organisasjonen må dekke alle de funksjoner som er krevd i byggherreforskriften, og det som må til for å verne arbeidstakerne mot farer, ved at det tas hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Organiseringen viser hvordan de ulike SHA funksjonene er planlagt. Ansvar for SHA i prosjektet er et byggherreansvar. Organiseringen viser i prinsippet hvem som har plikter og oppgaver ift. SHA, og hvilke kommunikasjonslinjer som skal følges. 4.1 Organisasjonskart Organisasjonskartene viser hovedfunksjonene i SHA organisasjonen. I hver enkelt SHA plan vil organisasjonskartene gjenspeile de aktører som er engasjert i prosjektet. Organisasjonskartene er delt i 3 deler: Organisasjonskart som viser oppdeling av prosjekt T3 i delprosjekter. Organisasjonskart som viser SHA organisering og støttefunksjoner til SHA. Denne gjelder for alle delprosjekter. Organisasjonskart som viser HMS organisering, ifm. samordning av entreprenørene. (gjelder delprosjektnivå). Grunnet at bygg skal være i drift under ombygging og at bygge- / anleggsplassen ligger nært opp til bygninger med stort personantall er det valgt å trekke inn Avinor sin driftsorganisasjon innen flysikkerhet, security, HMS og brannsikkerhet. Disse vil være en støttefunksjon til SHA organiseringen. I prosjekt T3 vil KP funksjonen deles opp på delprosjektnivå, hvor byggherrens representant vil koordinere disse ulike delprosjektene. Det forutsettes at PG har en tilsvarende bemanning/oppdeling. PG sin interne SHA rådgiver vil ha som funksjon å koordinere underlag til SHA planen (input til risikovurderinger og fremdriftsplan) internt. Resultater/tiltak og grensesnitt vurderes av SHA- rådgiver og KP. KP sørger for at resultater/tiltak og grensesnitt medtas i SHA planen. Byggherrens representant sørger for at grensesnitt mellom de ulike delprosjektene er ivaretatt. SHA møtene (AG 13) vil deles inn på prosjektnivå og på delprosjektnivå, for henholdsvis å ivareta forhold i grensesnitt mellom delprosjektene og for å ivareta forhold i hvert av delprosjektene. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 8 av 15

9 I prosjekt T3 vil KU funksjonen deles opp på delprosjektnivå, hvor byggherrens representant vil koordinere disse ulike delprosjektene. KU vil få spesifikke plikter og oppgaver ift. oppfølging av SHA styringsdokument og SHA planer i byggefasen, og påseplikt ift. entreprenørenes HMS dokumentasjon. Hovedbedrift for prosjekt T3 eller for hvert delprosjekt (avhengig av entreprisemodell, kap. 3.3), vil bli tildelt en del plikter og oppgaver ift. samordning av entreprenørenes HMS dokumentasjon i prosjektet/delprosjektet. Hovedbedrift rapporterer til KU. Dersom entreprenørene på byggeplass ikke kan enes om en hovedbedrift, skal tilsynsmyndighet (Arbeidstilsynet) utpeke hovedbedrift. For ytterligere redegjørelse av roller, ansvar, plikter og oppgaver vises det til vedlegg (ref. vedlegg 4.1) Organisasjonskartene vil i neste fase bli supplert med juridisk person (firma). I tillegg vil det bli etablert en adresseliste med personer i hver bedrift som innehar de ulike funksjonene. Organisasjonskart, oppdeling av SHA organisasjon på delprosjekter: Organisasjonskart for SHA i prosjektet (overordnet): ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 9 av 15

10 Organisasjonskart, HMS organisasjonen, samordning av entreprenørene på delprosjektnivå: ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 10 av 15

11 5. Fremdrift Fokus på fremdrift og fremdriftsplaner ifm. SHA er svært viktig. Fremdrift er en av to hovedfaktorer som er viktig ifm. vurdering av risikofaktorer i et prosjektet. Tiltak for å redusere risiko vil ofte være relatert til fremdrift og SHA planen vil i all hovedsak bestå av en fremdriftsplan hvor tiltak (aktiviteter, lengde på aktiviteter og avhengigheter mellom aktiviteter) skal fremgå. Aktiviteter kan både være organisatoriske og fysiske aktiviteter. For å ivareta SHA i prosjektet må det tidlig utarbeides en fremdriftsplan og denne skal revideres jevnlig i hele prosjektet (inkl. planleggingsfasen). Detaljeringsgraden på fremdriftsplanen skal tilsvare detaljeringsgrad i den fasen prosjektet er i. Dette gjør at det er liten detaljeringsgrad i forprosjektet, og at denne økes etter hvert som prosjekteringsfasen går mot slutten. Etter hvert som risikovurderinger blir gjort og tiltak for å redusere risiko blir identifisert, skal disse tiltakene implementeres i fremdriftsplanen, kontraktsdokumenter eller beskrivelser. Tiltakene som implementeres i fremdriftsplanen kan være: Aktiviteter (tiltak som må utføres) Lengde på aktiviteter (tid til å kunne utføre aktiviteten på en sikker måte) Avhengigheter mellom aktiviteter (unngå samtidighet på aktiviteter med risiko) Siden deler av prosjektet skal utføres i bygg med normal drift og resten av prosjektet skal utføres i umiddelbar nærhet til bygg med store personmengder, må tilsvarende risikovurderinger gjøres ift. ivaretakelse av normal drift, flysikkerhet og 3. person. Tiltak som fremkommer i disse risikovurderingene skal også implementeres i SHA-planene og legges inn i fremdriftsplan, kontraktsdokumenter eller beskrivelser. KP med bistand fra prosjekteringsgruppen (SHA rådgiver) skal påse at disse tiltakene og tiltak som fremkommer av risikovurderinger utført av Avinor sin driftsstab, også blir implementert i SHAplaner, fremdriftsplan, kontraktsdokumenter eller beskrivelser. 5.1 Fremdriftsplan mht. SHA Det skal til enhver tid foreligge en gjeldende fremdriftsplan i prosjektet med detaljeringsgrad tilpasset fasen prosjektet er i. Denne skal revideres jevnlig for å implementere nye tiltak og sikre at fremdriften ivaretar SHA på en tilfredsstillende måte. Fremdriftsplanen vil være svært overordnet i starten, og vil bli mer detaljert etter hvert som prosjektet går over i byggefasen. Dersom det er faseforskyvninger mellom ulike delprosjekt, skal hovedfremdriftsplanen ha en tilsvarende differensiert detaljering. Gjeldende fremdriftsplan er lagt som et eget vedlegg. (ref. vedlegg 3.1.1) I byggefasen skal det til enhver tid foreligge en gjeldende og oppdatert fremdriftsplan som viser SHA - tiltak. Denne vil gjenspeile SHA aktiviteter, lengde på aktiviteter og avhengighet mellom aktiviteter. Fremdriftsplan mht. SHA vil bli kontinuerlig oppdatert, og vil i enkelte delprosjekter avvike fra den gjeldende omforente fremdriftsplanen i prosjektet. Det er KU som er ansvarlig for ajourføre fremdriftsplanen i byggefasen med bistand av prosjektets fremdriftsplanlegger. Dersom entreprenørene fraviker fra fremdriftsplan mht. SHA skal dette rapporteres til KU (SHA avvik), som skal påse at dette ikke er i konflikt med gjeldende risikovurderinger. I enkelte tilfeller vil det være behov for at PG reviderer / utfører nye risikovurderingene. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 11 av 15

12 5.2 Fremdriftsplanlegging for rådgivere Prosjektets prosjektlederteam har en fremdriftsplanlegger. Det er fremdriftsplanlegger som er ansvarlig for å samkjøre innspill (fremdriftsplaner) fra de ulike rådgivere, koordinere fremdrift og besørge for å oppdatere hovedfremdriftsplanen. PRL for de ulike delprosjektene er ansvarlig for å koordinere fremdriftsplanleggingen for hvert delprosjekt og bistå i koordinering mellom hvert delprosjekt. Rådgivere skal utarbeide innspill til fremdriftsplan i forprosjekt og detaljprosjekt. Det skal være avsatt tilstrekkelig tid for å kunne utføre aktiviteten på en slik måte at SHA blir ivaretatt. I denne fasen vil PG sin SHA rådgiver med bistand fra PGL være ansvarlig internt i PG for å påse at alle aktiviteter blir tilpasset andre fags aktiviteter. Under prosjektering skal PG: Vurdere tid avsatt til forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges slik at SHA-arbeidet ivaretas. KP skal påse at det samarbeides om realistiske tidsplaner og forutsetninger, herunder at tid avsatt for forskjellige arbeider vurderes i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid. I risikovurderingene vil fremdriftsplanene sammen med planlagte aktiviteter være underlag for de vurderinger som skal utføres. I forbindelse med risikovurderingen kan det bli satt krav om tiltak som påvirker fremdriftsplanen. PG er ansvarlig for å legge disse tiltakene inn i sine innspill til SHA rådgiver og PGL. Innspillene videreføres deretter til KP, PRL, byggherrens representant og prosjektlederteamets fremdriftsplanlegger. Dette skjer ifm. SHA møter (AG 13) 5.3 Fremdriftsplanlegging for utførende Entreprenører får fremdriftsplan før oppstart. Hver enkelt entreprenør skal basert på denne planen planlegge egne aktiviteter, herunder også aktiviteter relatert til SHA. I byggefasen er det KU som skal sørge for at innspill fra de ulike entreprenører blir koordinert og implementert i fremdriftsplanen og SHA planen for delprosjektet. Ved planlegging av egne arbeider skal utførende virksomheter sørge for at: Fremdrift ivaretar SHA-planens og myndighetenes krav (HMS lovgivning) til planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidet. Aktiviteter skal planlegges på en slik måte at de ikke påvirker HMS negativt. Den tid som skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på bakgrunn av arbeidets fremdrift. Dersom entreprenør av ulike årsaker må endre planlagt fremdrift, skal dette rapporteres til KU. Entreprenør skal registrere et SHA avvik (ref. vedlegg 7.1) dersom de gjør endringer på et eller flere av forutsetningene i fremdriftsplanen: Aktiviteter (tiltak som må utføres) Lengde på aktiviteter (tid til å kunne utføre aktiviteten på en sikker måte) Avhengigheter mellom aktiviteter (unngå samtidighet på aktiviteter med risiko) ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 12 av 15

13 I forbindelse med SHA avvik skal entreprenøren risikovurdere endringene og utarbeide en innstilling til KU (ref. vedlegg 7.1). KU vurderer SHA avviket og evt. viderefører dette til ny risikovurdering. Ny risikovurdering vil i enkelte tilfeller måtte utføres av PG. Ved behov for revidering av SHA-plan, må dette utføres av KP i samråd med SHA rådgiver. Hovedbedrift skal sørge for at arbeidene samordnes mellom entreprisene, herunder påse at prosjektets fremdriftsplaner i tilfredsstillende grad tar hensyn til HMS-forhold og at det er tatt hensyns til samordnet sikkerhet ved arbeider som foregår i samme område. 6. Risikovurderinger Risikovurderinger i dette prosjektet skal utføres etter en felles metodikk. I prinsippet skal alle risikovurderinger i prosjektet utføres iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. (ref. vedlegg 6.1). Ved å bruke felles plattform for innhold i risikovurderingene vil grensesnitt mellom risikovurderinger, lettere håndteres. Dette gjelder også dersom entreprenørene skal revidere risikovurderinger utført av PG. Risikovurderinger ift. SHA skal utføres på delprosjektnivå. For å sikre grensesnitt, må det ifm. risikovurderingen utarbeides en grensesnittsmatrise som angir hvilke andre delprosjekter som blir påvirket, samt angis dersom det vurderes at en av følgende forhold (utenfor SHA) blir påvirket: Normal drift av flyplassen Flysikkerhet 3. person 6.1 Risikovurdering for rådgivere Rådgivere (herunder ARK og RI) skal utføre risikovurderinger av planlagte aktiviteter, vurdert opp mot fremdriftsplan. Risikovurderingen skal utføres og dokumenteres iht. NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Risikovurderinger skal gjøres fortløpende i prosjektet. I denne fasen er det planlagt jevnlige revisjoner av risikovurderinger og SHA plan. Behov for dette vurderes i SHA møtene (AG 13) Risikovurderingene skal ha følgende resultat: Dokumentasjon av risikovurderingene Tiltaksliste skal videreføres til SHA-planen, implementeres i fremdriftsplanen, kontraktsdokumenter eller beskrivelse. Grensesnittsmatrise som viser hvilke identifiserte farer / uønskede hendelser som påvirker andre delprosjekter, normal drift av flyplassen, flysikkerhet og 3. person. 6.2 Risikovurdering for utførende Utførende virksomheter har krav til at det utføres risikovurderinger ifm. sitt HMS dokumentasjon. For å sikre et fungerende HMS system må det blant annet vurderes risiko og dette skal dokumenteres skriftlig. (jfr. Internkontrollforskriften 5). Det forutsettes at utførende virksomheter dokumenterer sine risikovurderinger iht. norsk standard (NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger ). Dette gjør at risikovurderinger som ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 13 av 15

14 underlag til SHA planen utføres og dokumenteres på felles plattform i prosjektet. Blant annet blir entreprenørers og rådgiveres risikoanalyse utført på tilsvarende måte. Felles metode for risikovurderinger vil også forenkle prosessen, dersom utførende virksomhet må avvike fra prosjektets SHA - fremdriftsplan. Utførende virksomhet må da vurdere risikoen ift. eget HMS system. Denne vurderingen legges til grunn for innstilling til KU om endret SHA - fremdrift i prosjektet. (SHA avvik) For oppfølging av entreprenørenes HMS arbeid, vises det til vedlegg (ref. vedlegg 6.2) 7. Rapportering og avvikshåndtering. Rapportering av SHA og HMS skal utføres månedlig, og det skal benyttes egne skjema for dette. Rapportene skal legges som vedlegg til prosjektets månedsrapportering. I prosjektet er det etablert et avvikshåndteringssystem og et rapporteringssystem relatert til SHA og HMS. Dette er lagt inn i SHA planene. Det henvises til disse rapportene for avvikshåndtering (ref. vedlegg ). 7.1 Månedsrapportering Hver virksomhet skal månedlig utarbeide en månedsrapport. PG skal utarbeide en SHA rapport, som vedlegg til månedsrapporten. Entreprenørene skal utarbeide en HMS rapport, som vedlegg til månedsrapporten. Rapportene skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg ). Planleggingsfasen: PG skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke) utarbeide en månedsrapport som omhandler SHA aktiviteter, sammendrag av utvikling av SHA plan og tiltak knyttet til SHA plan. Det skal også redegjøres for status på dokumentasjon av fremtidige arbeider. Rapporten sendes til KP og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.1). KP skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke + 2 dager) utarbeide en månedsrapport som sammenfatter SHA rapporteringen fra RI / ARK fra delprosjektet. Rapporten sendes til SHA leder og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.2). Byggherrens representant skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke + 3 dager) utarbeide en månedsrapport basert på underlag fra KP. Rapporten skal sendes til byggherren, med kopi til byggherrens representant og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.6). Byggefase: Hovedbedrift(er) skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke) utarbeide en månedsrapport som omhandler samordning av HMS i prosjektet. Entreprenører i prosjektet må rapportere inn til hovedbedrift i forkant av denne datoen (ref. vedlegg 7.1.3). Rapporten sendes til KU og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.4). KU skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke + 2 dager) utarbeide en månedsrapport som sammenfatter HMS rapportering fra hver virksomhet, HMS rapportering fra hovedbedrift og SHA rapportering fra delprosjektet. Rapporten sendes til SHA leder og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.5). ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 14 av 15

15 Byggherrens representant skal månedlig (siste søndag i måneden + 1 uke + 3 dager) utarbeide en månedsrapport basert på underlag fra KU. Rapporten skal sendes til byggherren, med kopi til byggherrens representant og skal utarbeides på eget skjema (ref. vedlegg 7.1.6). 8. Vedlegg Alle vedlegg ligger på prosjektplassen der de fleste har lokalisering A1B5 02 Vedlegg til styringsdokument SHA SHA Plan (Ny terminal) * PP (A1B5-02) SHA Plan (Landside) * PP (A1B5-02) SHA Plan (Flyside) * PP (A1B5-02) SHA Plan (Eksisterende terminal, kapasitetsprosjektet) * PP (A1B5-02) 1.4 Distribusjonsliste SHA styringsdokument / SHA planer * PP (A1B5-02) 2.1 Utfyllende liste med definisjoner * PP (A1B5-02) Fremdriftsplan *PP (A1B3) Rigg og drift av byggeplass. * PP (A1B5-02) Oversikt over styrende dokumenter ift. SHA og HMS. * PP (A1B5-02) Prosjektspesifikke krav til SHA og HMS. * PP (A1B5-02) 4.1 Spesifisering av roller, ansvar, plikter og oppgaver. * PP (A1B5-02) 6.1. Verktøy for risikovurderinger. * PP (A1B5-02) HMS dokumentasjon, inspeksjoner og revisjoner. * PP (A1B5-02) 7.1 Skjema for avviksrapportering. * PP (A1B5-02) 7.2 Oversiktsliste SHA avvik. * PP (A1B5-02) 7.3 Oversiktsliste HMS avvik. * PP (A1B5-02) 7.4 Instrukser ved uhell, ulykke og hendelser * PP (A1B5-02) Månedsrapport PG. * PP (A1B5-02) Månedsrapport KP. * PP (A1B5-02) Månedsrapport Virksomhet. * PP (A1B5-02) Månedsrapport Hovedbedrift. * PP (A1B5-02) Månedsrapport KU. * PP (A1B5-02) Månedsrapport Byggherrens representant. * PP (A1B5-02) * Ligger tilgjenglig på Prosjektplassen under mappe angitt i parentes. ENBR_H00390_80050_AO1_PRO_0023_C05 Side 15 av 15

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside

Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) Bardufoss lufthavn Asfaltarbeider landside 01 09.06.2015 Utgitt AS JL JL VERSJON DATO TEKST UTARB. KONTROLLERT GODKJENT ORGANISASJONSENHET DOKUMENT

Detaljer

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN FOR NY TURN- OG FLERBRUKSHALL PÅ KJENN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Skrevet av: Ove M. Bergane Publisert: 16.04.2015 Innhold 1 Formål og hensikt... 3 2 Lover og forskrifter... 3 3

Detaljer

Byggherreforskriften og avtaler

Byggherreforskriften og avtaler 1 Byggherreforskriften og avtaler Forskriften setter krav til skriftlige avtaler mellom byggherren og koordinator og mellom byggherren og byggherrens representant Krav til skriftlighet Viktig for å kunne

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN

SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Beregnet til Utkast til oppdragsgivers gjennomgang Dokument type SHA-plan Dato 19.05.2016 SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN SAMMENKOBLING LISMAJAVRI - ØSTRE SEIDA SHA-PLAN Revisjon 00 Dato

Detaljer

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN

Dokument type SHA-plan. Dato MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 24.11.2015 MO OG ØYRANE VGS. NY VENTILASJON TIL UNDERVISNINGSBYGGET SHA-PLAN MO OG ØYRANE VGS SHA-PLAN Revisjon 2 Dato 2015-11-25 Utført av Jan Knutsen Kontrollert av Jan Knutsen

Detaljer

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN

UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN Dokument type SHA-plan Dato 08, 2014 UTVIDELSE AV STØREN KIRKEGÅRD SHA-PLAN SHA-PLAN Revisjon 01 Dato 2014-08-21 Utført av Lise K. Grong Kontrollert av Daniel Wiesenberg Godkjent av Knut Arne Aasen Beskrivelse

Detaljer

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN

ETAT FOR UTBYGGING SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. (SHA) SHA-PLAN Prosjekt: Eidsvåg skole Ny skolepaviljong Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Granlien 1 Utarbeidet: 23.08.2016 Sist oppdatert: 23.06.2016 Revidert 13.05.2016 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)

BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) BERGEN KOMMUNE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN) PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ 2 Innholdsfortegnelse 1. Formål og hensikt 3 2. Definisjoner 3

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr

PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ I BYGGE- OG VEDLIKEHOLDSPROSJEKTER DEL 1 Formål, roller og ansvar Planlegging og prosjektering PROSJEKT: Strømforsyning Drammen Sykehus, prosjektnr. 5202057 Sikker byggeplass!

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Tjeldsund kommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Oppdragsnr.: 5152156 Dokument nr.: 01 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Kløverheimen Ombygging hybler Revisjon:

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ SHA-PLAN Nye Hegg skole Utgave nr Dato Utarbeidet av Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse 1 15.11.2012 Ingrid G Eklund Ivan Hansen Bjørn Haraldsen 2/12 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan)

Svalbard lufthavn, Miljøprosjektet Plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA-plan) SHA-plan Dokumentnummer: AV-S-H030 Arkivnummer.: S0212 Versjon/Ikrafttr.: 3.01 13.04.2011 Utarbeidet av: Nils-Regin Bøhle Kontrollert av: Olav Vinjerui Godkjent av: Terje Johnsen SKJEMA Svalbard lufthavn,

Detaljer

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan

Nedre Eiker Kommune års stedet - VA-anlegg. Vedlegg V3 SHA-plan 1000-års stedet - VA-anlegg Vedlegg V3 SHA-plan Dato: 19.08.2016 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Vedlegg V3 SHA-plan Oppdrag: 537208-01 Krokstadbekken VA-anlegg Oppdragsbeskrivelse: Detaljprosjektering.

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) PLAN FOR SIKKERHET HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) SUNDBRUA VINSTRA REPARASJON AV BRUPILARER Innhold 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen 3 1.2 Orientering med prosjektet 3 1.3 Målsetning for SHA 3 1.4 Informasjon

Detaljer

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN)

ANDØY KOMMUNE - RISØYHAMN SKOLE REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) REHABILITERING AV IDRETTSBYGG PLAN FOR SIKKERHET, HELSE, ARBEIDSMILJØ OG YTRE MILJØ (SHA-PLAN) Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 0. Ajourføring og distribusjon... 3 0.1 Dokumentansvarlig...

Detaljer

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse

Entreprenørens fremdriftsplan 6 RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER Spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse INNHOLD 1 FORMÅL... 3 2 DEFINISJONER, BEGREPER... 3 2.1 SHA-begrepet... 3 2.2 HMS-begrepet... 3 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET (kort beskrivelse)... 4 4 ORGANISASJON OG ANSVAR... 5 4.1 Organisasjonsplan i

Detaljer

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato:

Arendal kommune Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3. SHA-plan iht til Byggherreforskriften. Dato: Sørlandet kunnskapshavn fase 2 og 3 SHA-plan iht til Byggherreforskriften Dato: 2013-01-18 SHA-plan iht til Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan iht til Byggherreforskriften

Detaljer

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ)

(PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Byggherre: Vest-Agder Fylkeskommune Prosjekt: Bussanlegg Dalane Rev. Nr. Rev. Dato Beskrivelse Ansvarlig Fase 1 10.8.2016 SHA-plan tilbudsforespørsel

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta

Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Byggherrens ansvar for ivaretaking av omsynet til tryggleik, helse og arbeidsmiljø Sentrale krav etter byggherreforskrifta Bergen, 25. mars 2015 Advokat Ottar F. Egset 90579167 Hvorfor byggherreforskrift?

Detaljer

Praktisk HMS-oppfølging

Praktisk HMS-oppfølging Praktisk HMS-oppfølging Tom Ivar Myhre HMS/KS-direktør, BackeGruppen www.backe.no BackeGruppen 2 mrd. kroner i omsetning 750 ansatte 200 ingeniører og teknikere 500 håndverkere i armering, muring, tømmer

Detaljer

Koordinator og koordinering

Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Læringsmål Forståelse for hva koordinering innebærer å være koordinator å koordinere krav og ansvar som påhviler koordinator oppgaver som tilfaller

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no SONGDALEN KOMMUNE ROSSELANDSVEIEN 47 TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A063547 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato:

Vedlegg 2. Rælingen Kommune Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet. SHA-plan. Dato: Vedlegg 2 Ledningsanlegg VA Vestliveien og Torgenholtet SHA-plan Dato: 2012-03-05 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Akerselva og Langerud sykehjem Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal fylles

Detaljer

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal

SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Ringsaker kommune SHA-plan for Riving av driftsstasjonen i Brumunddal Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Ringsaker kommune Revi Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent sjon 0 06.09.201

Detaljer

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato:

Ny fettskrape og ombygging av flokkulering m.m. på Slattum RA Nittedal kommune. Slattum RA. Dato: Nittedal kommune Dato: 2014-05-08 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Nittedal kommune Oppdrag: 528745 Driftsassistanse på Romerike 2012-15 Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Kjell Terje

Detaljer

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no

Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no Ola Fiskvik Rådgiver, Norsk Landbruksrådgiving HMS Mobil: +47 91 14 20 52 E-post: ola.fiskvik@nlr.no HMS-råd før byggefasen Bruk god tid på planlegging Det er billigere å bygge om med blyant enn med betongsag

Detaljer

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften

Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Byggherreforskriften Link til forskriften ligger i overskriften Samling for foretakshovedverneombud og vernetjenesten i Helse Vest 28.9.2011 -Tilsynsleder Gro Ellingsen -Seniorinspektør Jan Lien -Arbeidstilsynet

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE

BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF 02694 WWW cowi.no BYGLAND KOMMUNE IDRETTSHALL BYGLAND TILBUDSGRUNNLAG SHA-PLAN FOR TOTALENTREPRISE OPPDRAGSNR. A046581 DOKUMENTNR. 1 VERSJON 1

Detaljer

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager

Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av. Barnevognlager Vedlegg til B: Generell del: Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) Bygging av Barnevognlager På Tuften, Frydenberg og Elverhøy barnehager 23.1.2012 Side 1 av 12 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen for bygge- og anleggsplassen RINGERIKE KOMMUNE 1.10.2012 Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: 1.10.2012 0 Tilbudsfase RAN 0. Formål SHA-planens formål er å verne arbeidstakerne mot farer ved

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende

NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende NY BYGGHERREFORSKRIFT Konsekvenser for prosjekterende FORELESER ARNE HANSEN November 2009 Vinger Takst og Byggvurdering AS PROSJEKTERING BYGGELEDELSE RÅDGIVNING Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for

Lunner Kommune. SHA-Plan. Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Lunner Kommune SHA-Plan Plan for ivaretakelse av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for Prosjektering og bygging av Omsorgsboliger- og barneboliger i Skoleveien Prosjektet Omsorgsboliger - og barneboliger

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11959 HiH Evenstad nybygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Anne Evenstadsvei 80, 2480 Koppang Utarbeidet: 11.12.2013 Sist oppdatert: INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse,

Detaljer

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften

Martin Tranmæls veg, veg og VA. SHA-plan iht Byggherreforskriften Martin Tranmæls veg, veg og VA SHA-plan iht Byggherreforskriften SHA-plan iht Byggherreforskriften 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

Avtale om roller i Byggherreforskriften. For Sarpsborg kommune

Avtale om roller i Byggherreforskriften. For Sarpsborg kommune Avtale om roller i Byggherreforskriften Sarpsborg Kommune I henhold til 13 og 16 i Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) er følgende avtale

Detaljer

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

Vedlegg 3. til. Anskaffelse 13/1663. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg 3 til Anskaffelse 13/1663 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Lørenskog brannstasjon Ventilasjon med kjøling Lørenskog kommune Dato Rev nr Beskrivelse / Endringer: Revidert av: TEKNISK Hasselveien

Detaljer

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS

Prosjektnedbrytingsstruktur PNS Prosjekttittel: T3 NY TERMINAL BERGEN LUFTHAVN FLESLAND Dokument tittel: Prosjektnedbrytingsstruktur PNS E01 27.11.2011 Til bruk i Forprosjektet StK toqu toqu Revisjon: Dato: Tekst: Laget av: Kontrollert

Detaljer

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato:

Lindesnes Kommune Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg. SHA-plan. Dato: Detaljprosjekt transportsystem og renseanlegg Lindesnes Syrdal renseanlegg SHA-plan Dato: 2015-02-16 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder:

Detaljer

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon

Vedlegg 4. Utkast til SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen. Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og renovasjon Vedlegg 4 Utkast til for bygge- og anleggsplassen Kjøp av rådgivningstjenester innen vei, trafikk, vann, avløp og [KLIKK HER OG SKRIV INN OPPDRAGSGIVER] "[KLIKK HER OG SKRIV INN DATO]" Dato Rev nr Beskrivelse

Detaljer

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato:

Balsfjord kommune Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik. SHA-plan. Dato: Ny adkomstveg boligfelt og bussholdeplass Meistervik SHA-plan Dato: 2015-04-30 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften

Kjell-Ivar By. Status november 2010. Byggherreforskriften Kjell-Ivar By Status november 2010 Byggherreforskriften Byggherreforskriften Hovedpoenget med forskriften er å ansvarliggjøre de som har reell påvirkning på arbeidsmiljøet i prosjektet! Det er en forskrift

Detaljer

SHA-plan. Ka og koffør??

SHA-plan. Ka og koffør?? SHA-plan Ka og koffør?? Du skal være forsiktig med hvem du lytter tildet som går inn i din hjerne går ikke ut igjen! Byggherreforskriften Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser.

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen 1/9 SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Postkjøkken fase 1 og 2 Nevrosenteret Kvinne-Barnsenteret Gastrosenteret Bevegelsesenteret AHL-sentert Byggherre: St. Olav Eiendom Dato Rev. nr. Beskrivelse 23.11.12

Detaljer

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter

Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Byggherreforskriften Forholdet mellom koordinering, samordning og arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Utpeking av koordinator 13 Utpeking og oppfølging av

Detaljer

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato:

Stavanger kommune. SHA - plan for prosjekteringsfasen. Dato: SHA - plan for prosjekteringsfasen Dato: 27.05.16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA - Plan 606758-01

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 Prosjekt: SD 2 Byggherre: Byggeplass: SHA-PLAN Kolbotn skole, Hellerasten skole, Fløysbonn skole, Skogbrynet/OMA, Sofiemyr idrettspark. Utarbeidet: 23.0. 204 Sist oppdatert: 24.januar 204 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato:

Bergen Kommune. Nesttun idrettspark_sha. Dato: Nesttun idrettspark_sha Dato: 15-09-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: etat for utbygging SHA-plan 533017-02

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 1 ORGANISERING FREMDRIFT... 4 SHA-PLAN Prosjekt: U2432 Rehabilitering av skolekjøkken ifm Liland skole Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging Byggeplass: Lilandsvegen 50, 5258 Blomsterdalen Utarbeidet: 29.8.15 Sist oppdatert:

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: 11909 Bastøy fengsel Reetablering brann Statsbygg Bastøy INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av en 2 0.2 Styrende

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 405Vestliveien barnehage, ny ventilasjon Byggherre: Oppegård kommune Byggeplass: Vestliveien 2, 45 Oppegård Utarbeidet: 23. juni 205 Sist oppdatert: 23.juni 205 INNHOLDSFORTEGNELSE 0

Detaljer

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14

Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 Boligprodusentenes fagdager 06.11.14 1 Tema i dag Litt om s erfaringer etter byggherretilsyn Fokus på plan/prosjekteringsfasen med kartlegging og risikovurdering SHA-planen og spesifikke tiltak for å redusere

Detaljer

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010

REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 30.09.2010 1 REN tekniske konferanse 27-28- september 2010 De viktigste endringene i byggherreforskriften Hva gjelder for nettselskapene? Hvordan dokumentere oppfølging av byggherreforskriften? 30.09.2010

Detaljer

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2

Trondheim kommune PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ. Strømtilknytning busskur, Fase 2 PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Strømtilknytning busskur, Fase 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 SHA-PLANENS FORMÅL... 3 1.2 DEFINISJONER OG ANSVARSFORHOLD... 3 1.3 LOVER OG FORSKRIFTER...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Museene i Sør-Trøndelag Ringve Musikkmuseum Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Gjenoppbygging etter brann 2015-12-22 J01 2016-05-02 Anskaffelse TOASJ Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen

SHA-PLAN for. Lilaas SFO. Prosjekteringsfasen SHA-PLAN for Lilaas SFO Prosjekteringsfasen Byggherre: Horten kommune Dato: 02.05.2014 Dato Rev. nr. Beskrivelse Utarb. av Godkjent av BH/BHR KP KU 1/9 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Definisjoner...

Detaljer

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 Prosjekt: 5133307 ANAWANA HALOBA S SKULPTUR -TRÆNA Byggherre: Byggeplass: Nordland Fylkeskommune Kultur- og Miljøavdelingen Husøya Træna INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Utarbeidelse, oppdatering

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET

INSTRUKS FOR BYGG OG ANLEGGSVIRKSOMHET KVALITETSSYSTEM EB NETT AS KS Område: HMS Ansvarlig: Prosjekt Opprettet: 01.01.06 KS Hovedprosedyre: Bygg og anleggsvirksomhet Godkjent: Nettsjef Godkjent: 20.08.10 KS Rutine: Instruks for bygg og anleggsvirksomhet

Detaljer

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato:

Kragerø kommune UV-anlegg til Grøtvann VBA. SHA-Plan. Prosjekteringsfasen Dato: UV-anlegg til Grøtvann VBA SHA-Plan Prosjekteringsfasen Dato: 2016-03-18 SHA-Plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll: SHA-Plan

Detaljer

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag

Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag Ny skatepark Lørenskog Anlegg Bok 1-6, SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Vedlegg til Konkurransegrunnlag (dette dokumentet blir et vedlegg til avtalen) Rev nr Dato Endringer: Revidert av: 1 23.09-13

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

SHA-plan for utførelse

SHA-plan for utførelse Hovedvann- og avløpsledning Skiveien 1b SHA-plan for utførelse Innholdsfortegnelse: 1 Generelt... 2 2 SHA-organisering... 3 3 Fremdriftsplan... 3 4 Spesifikke tiltak... 4 5 Rutiner for avviksbehandling...

Detaljer

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA)

FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) Beregnet til Nedre Eiker kommune Dokument type Rapport Dato Januar, 2017 Oppdragsgiver Nedre Eiker Kommune FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FLOMSIKRING LYSAKERBEKKEN

Detaljer

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato:

Oppegård kommune Sikringsvann Bekkeliveien. SHA-plan for utførelse. Dato: Sikringsvann Bekkeliveien SHA-plan for utførelse Dato: 2016-08-13 SHA-plan for utførelse 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: - Rapportnavn: SHA-plan for utførelse Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet

Detaljer

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA

PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER Bonnaveien-Kirkebyveien VA SHA-plan for bygge- og anleggsprosjekter - større prosjekter DOK.NR.: Ab5-5.6 GJELDER FRA: 28.06.2012 REV.NR.: 2.00 SIDE 1 av 10 PLAN SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) FOR BYGGE- OG ANLEGGSPROSJEKTER

Detaljer

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen?

Endringer i byggherreforskriften. Hva betyr det for aktørene i næringen? Endringer i byggherreforskriften Hva betyr det for aktørene i næringen? Mandat Tydeliggjøring av forskriften og kommentarene. Under revideringsarbeidet skal vi vurdere revidering av bestemmelsene om byggherrens,

Detaljer

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN. x [Navn] [Navn] Endring X 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: Ombygging ventilasjon, nordfløyen Nittedal rådhus Byggherre: Nittedal-Eiendom KF Byggeplass: Nittedal rådhus, Moveien 1, 1482 Nittedal Revisjonstabell dette dokument: Dato Versjon Skrevet

Detaljer

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato:

Suldal kommune Mosvatnet VA Etappe 2. SHA-plan. Dato: Mosvatnet VA Etappe 2 SHA-plan Dato: 2012-06-28 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 522447 Mosvatnet VA Etappe 2 Oppdragsbeskrivelse: Prosjektering av VA anlegg

Detaljer

KS Glitre Energi Nett AS

KS Glitre Energi Nett AS KS Område (arkivkode) 004 IK Ansvar TROERI Opprettet November 2017 KS Hoved-/fellesprosess Godkjenningsansvar OLASTE Godkjent Desember 2017 KS prosess Revisjonsansvarlig ANNMOL Revidert Desember 2017 Dokumentnavn

Detaljer

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22

Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42. Nissedal Kommune Treungen Vassverk. SHA-plan. Dato: 2013-10-22 Oppdrag: o 52 70 56 akt. 42 Treungen Vassverk SHA-plan Dato: 2013-10-22 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: SHA-plan Oppdrag: 527056 Treungen Vassverk Oppdragsbeskrivelse: Treungen

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12001 Sysselmannen Utvidelse administrasjonsbygg Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Longyearbyen, Svalbard Utarbeidet: 12.02.2013 Sist oppdatert: 12.02.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av

SHA-plan. Prosjekt: Skole: NB! Siste oppdaterte dokument finnes alltid i ProSmart. Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av SHA-plan Prosjekt: Skole: Versjonsnr. Dato Beskrivelse av de viktigste endringene Endret av INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORGANISASJONSKART... 3 3 FREMDRIFTSPLAN... 4 4 RISIKOFORHOLD... 4 5 AVVIKSBEHANDLING...

Detaljer

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen

SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen SHA-PLAN for bygge- og anleggsplassen Oppdragsnavn: Stovnerskogen - solfangeranlegg Byggherre: Omsorgsbygg Oslo KF Denne malen er et forslag til SHA-plan Rettledning Tekst som er merket med rødt, skal

Detaljer

SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Prosjekt: Bergerbakken Skole og Idrettshall. Byggherre: Jevnaker Kommune.

SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Prosjekt: Bergerbakken Skole og Idrettshall. Byggherre: Jevnaker Kommune. Versjon: 2,0 Type: Mal Status: Godkjent Sist oppdatert: JAH, 07.06.2016 Godkjent av: JF, 07.06.2016 SHA - plan SHA-Plan (PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ) Prosjekt: Bergerbakken Skole og Idrettshall.

Detaljer

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato:

STATSBYGG TS3-08 SHA-plan. Utgave: 1 Dato: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave: 1 Dato: 2012-06-19 11972 TS3-08 SHA-plan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: 11972 TS3-08 SHA-plan Utgave/dato: 1 / 2012-06-19 Arkivreferanse: - Lagringsnavn

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14

Vedlegg 2. Drammen kirkelige fellesråd Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering. SHA-plan. Dato: 2013-10-14 Vedlegg 2 Tangen kirke - Brannvann. Detaljprosjektering SHA-plan Dato: 2013-10-14 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av:

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING... 2. 0.1 Orientering om prosjektet 2. 0.2 Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen 2 SHA-PLAN Prosjekt: 11111 Prosjekt 1 Byggherre: Koordinatorskolen Byggeplass: Ny skole, Prosjektvei 1 Utarbeidet: 1.6.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2 0.1 Orientering om prosjektet 2 0.2 Utarbeidelse,

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø P.nr. 60181 - Oppgradering av lekeområde - Førre skole Generalentreprise Sak nr 2016/1568 Tysvær kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning 3 1.1 Formålet med planen

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12090 Statens Vegvesen Leikanger Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Askedalen 4, 6863 Leikanger Utarbeidet: 23.04.2013 Sist oppdatert: 30.04.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING... 2

Detaljer

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2

SHA-PLAN 0 INNLEDNING Utarbeidelse, oppdatering og distribusjon av SHA-planen Styrende dokumenter og hjelpemidler 2 SHA-PLAN Prosjekt: 12232 og 12233 Ila fengsel Byggherre: Statsbygg Byggeplass: Ila fengsel og forvaringsanstalt Utarbeidet: 19. juni 2012 Sist oppdatert: 19. juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING...

Detaljer

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE

RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE Side 1 av 6 OMBYGGING HØYBLOKKEN BYGG B, ÅRSTAD. Del av konkurransegrunnlaget tilbudskonkurranse for rammeavtaler, handverkertjenester, Årstad VGS RENOVERING HØYBLOKKEN. BYGG B, ÅRSTAD. Side 2 i henhold

Detaljer

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ

SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ FESTIVITETEN I HAUGESUND REHABILITERING AV VENTILASJONSROM A MOT VEST SHAplan SIKKERHET HELSE ARBEIDSMILJØ 1 1 Informasjon 1.1 Generell informasjon 1.2 SHAkoordinatorens oppgaver i prosjekteringsfasen:

Detaljer

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø

Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø Lillehammer kommune Lillehammer renseanlegg, Rehabilitering av septikmottak Plan for sikkerhet, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø FM93_0a FM57_0.dot 20090422 20020415 123123412411114120022002 F03 2015-05-26

Detaljer

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vedlikeholdsmudring i Veidnesklubben Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø F01 22.10.2014 Konkurransegrunnlag SiSan PM PM Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1 DAG 2 FOREDRAG KL 12.45 13.45 HMS - PLAN FOR BYGGEPROSJEKTET OG BYGGHERREFORSKRIFTEN HMS PLAN & BYGGHERREFORSKRIFTEN

Detaljer

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato:

Porsgrunn Kommune Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg. Vedlegg 1 SHA-plan. Dato: Retningsstyrt boring Søndre Maiensveg Vedlegg 1 SHA-plan Dato: 2014-01-24 Vedlegg 1 SHA-plan 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Oppdrag: Oppdragsleder: Fag: Skrevet av: Kvalitetskontroll:

Detaljer