Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011"

Transkript

1 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram

2 - 2 -

3 Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordnet alle andre verdier. Jorden er ikke noe vi har arvet fra våre forfedre, vi forvalter den for våre etterkommere. Langsiktige hensyn til naturgrunnlag og miljø må derfor overordnes andre og mer kortsiktige hensyn. Varig fred mellom folkeslag og nasjoner bygger på gjensidig respekt og toleranse. Vår nasjonale selvråderett er et godt grunnlag for aktivt internasjonalt engasjement. En videre utbygging av det internasjonale samarbeidet må tuftes på menneskerettighetene, sosial utjamning, hensynet til en bærekraftig utvikling og respekt for hver enkelt nasjons kultur og egenart. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. Vi vil at Norge skal bygge framtida på den kristne og humanistiske kulturarven. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: Desentralisering av bosetting, makt og kapital. Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte. Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet. Forvaltning av naturgrunnlag og miljø. Nasjonal råderett over naturressursene. Kulturell identitet. Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt. Trygghet for liv, helse og eiendom. Privat eiendomsrett for de mange. Blandingsøkonomi. Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom sjølstendige land. (Hentet fra Senterpartiets ideologiprogram) - 3 -

4 Kapittel 1: Levende lokalsamfunn Senterpartiet vil at stedet der du bor skal planlegges med tanke på at det skal være attraktivt for ulike aldersgrupper, familieenheter, boformer og folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Senterpartiet vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn søker sammen for å tilby innflyttere et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre. Senterpartiet ønsker å bidra til et engasjement som sikrer alle medbestemmelse og trivsel. Kultur, idrett og inkluderende lokalsamfunn Senterpartiet ser det som viktig å bevare lokal tradisjon, kultur og språk i samspill med de endringer og fornyinger som preger et levende lokalsamfunn. Frivillig innsats dekker viktige behov i samfunnet og utvikler gode sosiale felleskap som er avgjørende for å skape gode lokalmiljøer. Vi må fjerne hindrene, dyrke frem engasjementet og støtte opp om arbeidet som blir gjort Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Kultur innføre et kulturkort for ungdom i Sør-Trøndelag, som gir rabatt på ulike kulturtilbud. øke støtten til festivaler og spell, herunder sørge for tilstrekkelig midler til nye arrangører og nyskapende aktiviteter øke støtten til frivillige lag og organisasjoner, herunder sikre støtte til historielag og organisasjoner som tar vare på kulturelle tradisjoner videreutvikle det videregående skoletilbudet innen musikk, dans og drama både i og utenfor Trondheim jobbe for et bedre samarbeid mellom den videregående skolen og de frivillige organisasjonene innen kulturlivet styrke arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken videreutvikle ordningen med bokbuss videreutvikle ordningen med Fylkeskunstner for Sør-Trøndelag ivareta Olavsarven og legge til rette for at Trondheim i større grad skal fremstå som pilegrimsmål arbeide for at Trondheim blir Norges Kirkehovedstad støtte opp prosjektet Tre 6 ti Idrett ha flere kveldsåpne idrettshaller med mulighet for å drive selvstyrt aktivitet, for å sikre barn og unge et allsidig idrettstilbud og muligheter for fysisk aktivitet både gjennom lagidretter og individuelle aktiviteter arbeide for å sikre regionen gode idrettslinjer og landslinjer ved de videregående skolene for ungdom som ønsker å utvikle seg innen idrett jobbe for et bedre samarbeid mellom skolen og idrettens organisasjoner at Fylkeskommunen skal ta initiativ til, sammen med eierne av idrettsanlegg å gi barn og unge gratis tilgang til bruk av idrettsanlegg Inkluderende lokalsamfunn: at alle idrettslag og andre foreninger skal sikres midler til inkluderingsarbeid prioritere nettverksoppbygging slik at potensielle gründere fra innvandrergrupper raskt blir kjent med rådgivningsapparatet, finansinstitusjoner og lovverk for næringsvirksomhet

5 at innvandrere på lik linje med oss andre skal møte krav om å bidra til fellesskapet at fysisk tilrettelegging og transporttiltak må gjennomføres slik at eldre, uføre og funksjonshemmede inkluderes i kultur- og arbeidsliv at informasjon om homofili skal gjøres tilgjengelig på grunnskolen og videregående åpenhet er det beste midlet for å knuse fordommene! at fortetningspolitikken i byer og tettbygde strøk ikke skal skje på bekostning av eksisterende bomiljø, grønt areal og trivsel Helse - et personlig og offentlig ansvar Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helse- og sosiale tilbud opprettholdes på et høyt nivå. Befolkningens helsetilbud må være en av bærebjelkene i det lokale miljø som kan skape trygghet og forutsigbarhet. Å forebygge helseplager er en prioritert oppgave, selv om forebygging ikke løser alt. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Folkehelse et personlig ansvar intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningskapende arbeid i den videregående skolen og styrke arbeidet med ettervern ha sterkere fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Alle må lære seg å ta ansvar for egen helse. at det skal være muligheter for å kjøpe meieriprodukter, frukt og grønnsaker på alle skoler at det skal være tilgjengelig kildevann i klasserom/vrimleareal at det skal være fysisk aktivitet i skolen hver dag Helsevesenet og Spesialisthelsetjenesten at St Olavs hospital må gis rammebetingelser som gir innbyggerne trygghet for nødvendig helsehjelp, og som sikrer en ferdigstillelse av byggefase 2. bidra til at Sør-Trøndelag får sin rettmessige andel av de nasjonale bevilgningene til sykehus sektoren arbeide for at utbyggingen på St.Olavs Hospital ikke blir ytterligere redusert. arbeide for Psykiatrisenteret på St Olavs Hospital bygges snarest råd, slik at innbyggerne i Sør-Trøndelag får et fullverdig tilbud. kjempe for at vi får beholde en desentralisert sykehusstruktur. Kapasiteten ved Røros sykehus og Orkdal Sanitetsforening Sykehus må utnyttes som fullverdige deler av det samlede sykehustilbudet i regionen og gis attraktive tilleggsfunksjoner. at tannlegetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering. Styrke de Distriktsmedisinske sentrene. arbeide for å styrke den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. utvide veiledningstilbudet til foreldre og barn ved helsestasjonene. jobbe for at leger i fylket skal ta i bruk Grønn resept, som gjør det mulig å henvise pasienter til ulike aktivitetstilbud. at alle offentlige bygg gis en utforming som sikrer tilgjengelighet for alle

6 Kapittel 2: Utdanning og ungdomsmedvirkning Ungdomsmedvirkning og engasjement! Med sitt pågangsmot, engasjement og sin optimisme er ungdom en ressurs for folkestyret. Fylkeskommunen har her et ansvar for å legge tilrette for at ungdom kan engasjere seg i samfunnsspørsmål, og ha reell makt og innflytelse. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: videreføre Ungdommens Fylkesting (UFT) og Ungdommens Fylkesutvalg (UFU). ta initiativ til å lage en egen Fylkesdelplan for ungdom. styrke elev- og lærlingeombudet. satse på Ung Tiltakslyst i Sør-Trøndelag. arbeide for at det skal gis tilleggspoeng for tillitsverv på skolen og i frivillige organisasjoner. utarbeide et felles regelverk for ungdomsorganisasjoner sin virksomhet ved alle vgs i fylket. åpne for flere permisjonsdager for ungdommer som er tillitsvalgte både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt deltakelse ved idretts- og kulturarrangementer på krets- og/eller landslagsnivå, etter særskilt avtale. at man innfører en politisk orientering for alle elever på den videregående skolen, der man bruker lokale politikere og politiske ungdomsorganisasjoner. at det legges til rette for at elever i videregående skole ved valg kan avgi stemme ved skolen, eller får mulighet til å besøke valglokalet uten at det føres fravær for dette. sikre skolering for elevrådene, slik at vi får velfungerende råd ved alle skoler. Videregående opplæring Senterpartiet mener at alle har lik rett til utdanning uavhengig av bosted, sosial bakgrunn, personlige forutsetninger og økonomisk evne. En desentralisert skolestruktur tilpasset lokale forhold i videregående skole er grunnleggende for å nå dette målet. Den videregående opplæringen i fylket skal gi et tilbud som er tilpasset den enkelte elev eller lærling sine evner, interesser og forutsetninger. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: prioritere kvalitetsutvikling i den videregående skolen med spesiell vekt på kunnskaper, ferdigheter og trivsel. videreføre satsingen på kompetanseheving av lærerne, med særlig vekt på pedagogikk som er tilpasset Kunnskapsløftet. heve kvaliteten i den offentlige skolen fremfor oppretting av flere nye private vgs. styrke den desentraliserte skolestrukturen, blant annet gjennom tettere samarbeid mellom de videregående skolene. redusere unødvendig frafall og omvalg i den videregående skolen. Innhold i skolen ha opplæring som er bedre tilpasset den enkelte elev eller lærling. øke lærertettheten. at kjøreopplæring føres som gyldig fravær, og vi vil gjøre forsøk med kjøreopplæring som valgfag

7 at det legges mer vekt på praksis i hele utdanningssystemet, samt legge til rette for mer fleksibel teorimengde på yrkesfaglige studieretninger. videreføre satsingen på realfagene gjennom hele utdanningsløpet og innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. satse på mer bruk av digitale læremidler, disse læremidlene må være tilgjengelig for alle i den videregående skolen. gi elevene relevant erfaring med den samfunnsøkonomiske siden ved vårt velferdssamfunn. Lærlinger øke andelen som fullfører videregående opplæring, blant annet ved å gi flere tilbud om lærekontrakter der hele opplæringen foregår i bedrifter og annen virksomheten. arbeide for at kommunene/offentlig sektor tar inn flere lærlinger innenfor helsefag. arbeide videre for at bedrifter tar inn flere lærlinger. opprette geografiske opplæringskontor i tillegg til bransjekontorene. stimulere til samarbeid mellom småbedrifter om inntak av lærlinger. at lærlinger skal sikres samme rettigheter som elever. Dette innebærer for eksempel studentrabatt på kollektivtilbud. Rådgivning og karriereveiledning profesjonalisere rådgivningstjenesten og satse på bedre utdanning og etterutdanning av rådgivere. innføre et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag der fylkeskommunen tar over ansvaret for rådgivningen i grunnskolen/ungdomsskolen. gå inn for at rådgivere ikke underviser på den eller de skolene de er rådgiver på. dele rådgivningstjenesten i en faglig og en sosial del. rådgiverne skal være tilgjengelige på internett, og besvare henvendelser fra elvene via e-post. Læremiljø og oppfølging at det skal være nulltoleranse for mobbing ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag. Elevene skal utvikle gode holdninger gjennom opplæring i nettvett og kjøreregler for bruk av internett og mobiltelefoner. at alle skolene innen skal ha godkjent inneklima etter gjeldene lover og forskrifter. ha et tettere samarbeid mellom vgs. og kommunen og lokalt næringsliv for å følge opp elever som er i ferd med å droppe ut. tettere oppfølging av ungdom som bor på hybel i samarbeid med vertskommunen. styrke helsetjenesten i de videregående skolene. at prevensjon og informasjon om sikker sex må gjøres mer tilgjengelig. at arbeidsmiljøloven skal gjelde også for elever for å sikre elevenes rettigheter til et godt læringsmiljø. at skolene kan være åpne for elevene også på kveldstid. Entreprenørskap og arbeidsliv trekke næringslivet mer aktivt inn i undervisninga satse på utplassering av lærere i næringslivet i kortere og lengre perioder gi flest mulig elever tilbud om elevbedrift i løpet av videregående skole øke fokuset på entreprenørskap og nyskaping i skolen blant annet gjennom en plan for helhetlig satsing på entreprenørskap i hele utdanningssystemet entreprenørskap skal tilbys som eget fag i den videregående skolen

8 opprette Arbeidslivskontakter ved alle vgs i fylket for å styrke samhandling mellom skole og arbeidsliv og rette mer fokus på entreprenørskap Internasjonalisering satse på internasjonaliseringsarbeidet i den videregående skolen. ansette en egen Internasjonaliseringskontakt for å hjelpe skolene med informasjon og tilrettelegging. legge bedre til rette for kortere og lengre utvekslingsopphold. Nye tilbud arbeide for å opprette Landslinje for utdanning innen anleggsfag i Åfjord. opprette linje for utdanning innen gårdsmat/småskala matproduksjon ved Røros vgs. Arbeide for å opprette landslinje, eventuelt landsdekkende linje for utdanning inne skøyter ved Fosen vgs. gjøre Skjetlein vgs til et flaggskip for moderne framtidsretta naturbruksutdanning. sørge for sterke naturbruksmiljø over hele fylket for å øke rekrutteringen. Høyere utdanning at Trondheim også skal være Studieby 1 i Norden. legge til rette for flere desentraliserte høyskole tilbud

9 Kapittel 3: Næring og nyskaping Senterpartiet mener at Midt-Norge må anses for å være en næringsregion og vil jobbe for å styrke samarbeidet i regionen. Trøndelagsrådet må brukes aktivt i næringspolitikken. Det er Senterpartiets politikk å jobbe for ressursene våre skal utnyttes her i regionen og at størst mulig del av verdiskapingen skal skje her. Lokalt eierskap gir tette bånd mellom næringslivet og befolkningen, og bidrar til å styrke samfunnsperspektivet i næringslivet. Det er markedet som styrer utviklingen i næringslivet og de faktorene som påvirker mest ligger utenfor de folkevalgtes kontroll. Muligheten vi har i å styre utviklingen er som tilrettelegger, både gjennom å tilpasse de offentlige tiltak til næringslivets behov og gjennom å samle regionen i en felles strategi. Kunnskapsbasert nyskaping Senterpartiet vil sette fokus på forskningsbasert nyskaping i den kommende perioden. Regionen må i større grad legge forholdene til rette for vi får del i verdiskapingen fra teknologibedriftene med utspring i forskningsmiljøene. Fordi disse bedriftene har behov for å etablere seg i internasjonalt ledende miljø innen sine segmenter, betyr det at ikke alle kan bli i regionen. Det er derfor ikke Senterpartiets politikk å tviholde på disse, men å legge til rette for at størst mulig del av verdiskapingen skjer her. Samtidig ønsker vi å jobbe for å skape internasjonalt ledende miljø innenfor en eller flere sektorer for å beholde aktivitet her. Sør-Trøndelag Senterparti vil: jobbe sammen med nyskapingsmiljøene ved forskningsinstitusjonene for å sørge for tilstrekkelig infrastruktur og støttetiltak for vekstbedrifter i utviklingsfasen jobbe for å øke tilgjengeligheten av fondskapital, særlig med tanke på tidligfase finansiering sammen med næringslivet, forsknings- og nyskapingsmiljøene, jobbe for å skape områder hvor vår region kan utvikle seg til å bli et internasjonalt ledende miljø satse på posisjonering og markedsføring av regionen gjennom Access Mid-Norway ( Innflagging Trøndelag ), og sørge for tilstrekkelig ressurser til arbeidet med å trekke virksomheter og kompetanse hit. Forsvaret i Trøndelag Med Heimevernets utdanningssenter på Værnes, Luftkrigsskolen i Trondheim og Ørland hovedflystasjon har Forsvaret en betydelig aktivitet i Trøndelag. Senterpartiet mener denne aktiviteten er viktig, både for vår forsvarsevne og for næringslivet. Senterpartiet vil derfor jobbe for at aktiviteten opprettholdes

10 Ungdom og nyskaping Hele fylket trenger aktiv, nyskapende ungdom med skapertrang og stå-på-vilje, ungdom som skaper arbeidsplasser og optimisme i nærmiljøet. Vi må forhindre at ungdom som tar ansvar for utvikling og nyskapning av arbeidsplasser blir stoppet av et tungrodd byråkrati og heller sørge for at de unge som tørr å satse på å bygge opp en egen virksomhet får den hjelp og støtte de trenger. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, fokuserer på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. at den videregående skolen bør bli et knutepunkt for kommune, fylkeskommune, næringsliv og virkemiddelapparat. videreføre årlige avsetninger til kommunale næringsfond. at det ved alle videregående skolene tilbys tilstrekkelig opplæring i bedriftsadministrasjon for de som ønsker å bygge en egen virksomhet. at fylkeskommunen tar initiativ til et nettverk av og for unge gründere, både for å skape et miljø, erfaringsutveksling og for lette arbeidet med oppfølging. at det fylket sammen med næringslivsorganisasjonene, tar initiativ til en mentor ordning hvor unge gründere kan få hjelp fra erfarne bedriftsledere. tilpasse det offentlige virkemiddelapparatet slik at det blir en samlet oppfølging av grundere i overgangen mellom skolegang/studier og bedriftsetablering. Industri og handverk Senterpartiet vil kjempe for å gi industrien i regionen gode vilkår, både gjennom å fylkeskommunens eget arbeid og gjennom å være talerør mot sentrale myndigheter. Særlig gjelder dette i energipolitikken, et område som er for viktig for fremtidig vekst og utvikling til å overlates til å styres av markedet. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i sysselsettingen i regionen. Senterpartiet vil jobbe for å sikre disse forutsigbare rammebetingelser slik at de kan tenke langsiktig i oppbyggingen av bedriften. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: jobbe for at industrien har sikker tilgang på energi gjennom gode energiavtaler. støtte bedrifter i omstillingsprosesser med rådgiving og økonomisk støtte. videreutvikle kontaktene mellom næringslivet og NTNU / HIST / SINTEF, både med tanke på forskning og markedsføring av regionen. at det offentlige bistår etablerere med praktisk tilrettelegging og administrative oppgaver. ha bedre vilkår for tilpasset yrkeshemmede arbeidsplasser og ordinære virksomheter som legger opp til stor grad av deltidsarbeid. at bedriftene i vår landsdel får del i ringvirkningene av olje- og gassvirksomheten utenfor vår kyst. at den positive, lokale vekstkraften utnyttes til videreutvikling og etablering i lokalsamfunn med ensidig industri, og at det tilføres ressurser til konkret og praktisk satsing. jobbe for å få på plass geografisk differensiering av håndtering av inngrep i 100- metersbeltet langs sjøen

11 Reiseliv Trøndelag har gode forutsetninger for reiselivsnæringen. Vi har et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer, spel og tradisjoner som må utnyttes bedre. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur må være et sentralt satsningsområde og vil utvike samhandlingen mellom matprodusenter og reiselivsnæringen videre. Økt satsing på felles reiselivsprofilering (Trivelige Trøndelag) av regionen er viktig i denne utviklingen. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at det utarbeides en reiselivsplan for Trøndelagsfylkene. at Trøndelag Reiseliv AS videreutvikles som et verktøy for samarbeid, markedsføring og utvikling av reiseleivsnæringa i fylket og Midt-Norge. at næringer innen reiseliv samarbeider for felles utvikling og markedsføring. arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen. at reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. Landbruk Landbruket er fortsatt hjørnestener i svært mange kommuner i Sør Trøndelag og Fylkeskommunen vil få større innflytelse innen landbruk, skogbruk og miljø på beskostning av fylkesmannen om Senterpartiet får det som vi vil. Dette kan åpne for mer lokal forvaltning og styring. Aktive gårdsbruk er nødvendig for å opprettholde bosetting på bygdene. Et velholdt kulturlandskap skaper bolyst og gir gode turistmål. Virkemidlene må rettes inn for å øke bruken av kulturlandskapet. Beitende dyr er et virkemiddel for å oppnå dette. Senterpartiet vil arbeide for at landbruksnæringen gis rammevilkår som gjør at vi fortsatt kan bevare levende bygder og desentralisert matproduksjon. En bærekraftig forvaltning av naturressursene er nødvendig for å ta vare på de verdier som finnes, og gir nærhet, trivsel og vekst der folk bor. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil : at utviklinga i landbruket skal føre til at ungdommen får lyst til å bli gårdbrukere. Bedring av økonomien er en forutsetning. sikre at alle har tilgang til en god offentlig grunnutdanning i landbruk. Skjetlein videregående skole må utvide sitt fokus mot nye næringer, tjenesteproduksjon, gårdsmat, småskala matproduksjon, økologisk landbruk, entreprenørskap og utnytting av ressursgrunnlaget. utvikle gode støtteordninger ved eiendomsoverdragelse. at landbruket skal bestå av en variert bruksstruktur med allsidig produksjon. ha et aktivt og lokalt forankret jordvern slik at fremtidens ressurser for landbruksproduksjon opprettholdes i et langsiktig perspektiv. støtte opp under småskala og gårdsbasert produktutvikling, foredling og salg av både varer og tjenester. at grønn omsorg / Inn på tunet videreutvikles og bør være et tilbud i alle kommuner

12 Utmark. Utmarksressursene er viktig både for vår egen trivsel og som grunnlag for næringsvirksomhet. Senterpartiet vil være oppmerksom på dette potensialet og ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarka. Vi har et ansvar for å verne om naturen vår. Senterpartiet mener at bærekraftig bruk av resursene er det beste vern. I de tilfeller det ikke er mulig å verne spesielt sårbare økosystemer er man nødt til å ty til områdevern. Det skal da skje på en fleksibel måte som griper minst mulig inn i tradisjonell bruk av området og det skal kompenseres fult ut. Senterpartiet vil være en pådriver i rovdyrpolitkken og ønsker å gjennomføre et forvaltningsregime som sikrer fortsatt beitebruk og trygghet slik at folk kan ferdes i utmarka uten frykt. Arbeide med å få korrekte bestandsregistreringer er viktig og det må være en løpende vurdering av bestandsmål. Lokale myndigheter må gis muligheter til medvirkning i rovdyrforvaltningen, og det må åpnes for en raskere og mer effektiv uttak av skadedyr. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: jobbe for at det må følge nok statlige ressurser til forvaltningen av utmarksressursene. at vernede områder skal ha lokal forvaltning. at prioriteringer og skjønn foretas av folkevalgte organer. at utmarksressursene utnyttes kreativt. arbeide for stimuleringstiltak som sikrer forsvarlig drift av ressursene i skogen. arbeide for at rovdyrforvaltningen er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning. arbeide for å gi betydelige statlig tilskudd til næringsdrivende som må avslutte næringsvirksomhet grunnet konflikt mellom næring og rovdyr. Skogbruk. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt foredling av råstoffene fra skogbruket, slik som biobrensel og trepellets. I samarbeid med næringsaktører og resten av regionen vil Senterpartiet arbeide for å etablere slik produksjon i Sør-Trøndelag. Valg av produksjonssted må være der økonomi og miljøhensyn er best ivaretatt. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at fylkeskommunen har ansvar for å ta et krafttak til å videreutvikle, og skape ny aktivitet innenfor skogbruket. Teknologien innen området må utnyttes, og legge til rette forholdene så det kan produseres lønnsomme varer. at økonomien innen skogbruksnæringen må bedres. Ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge, skal det satses på økt videreforedling av tre og skogsvirke. veistandarden i fylket må bedres for å tåle transportbehovet innen skogbruksnæringen gi tilskudd til skogplanting og skogkultur. Fiskerier og marine næringer. Senterpartiet vil sikre langsiktig nasjonal råderett og styring over våre marine ressurser og våre havområder. Gjennom lovverket skal fellesskapet sikres styring og kontroll over ressurser som fisken i havet, marine organismer og oppdrettede arter

13 Fiskeri- og havbrukspolitikken må utformes slik at den både kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter, konkurransedyktighet og økt markedsfokus i hele verdikjeden, samt ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting. Ressursene i havet og langs kysten skal brukes som grunnlag for arbeid og inntekt for flest mulige mennesker. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: støtte opp under Kystutviklingsprogrammet arbeide for å bruke statlige midler til å opprette / opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. arbeide for nyrekruttering i kystflåten, gjennom rekrutteringskvoter og økonomiske virkemidler fra både stat og regionnivå. oppfordre kystkommunene til å stille egnede areal til oppdrettsnæringen, og ha en fornuftig miljøpolitikk fra regionnivå. Regional plan utarbeides. at kommunene må få beskatningsmuligheter av sjøareal. at ungdom som vil satse i fiskerinæringa må få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde

14 Kapittel 4: Kommunikasjon og samferdsel Sikkerhet for mennesker og miljø er et overordna mål for Senterpartiets samferdselspolitikk. Vi vil ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger hvor veg, tog, buss, ferger, båter og fly sees i en helhet både når det gjelder person- og godstrafikken. Vi vil prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten, reduserer miljøforurensingen og bedrer framkommeligheten. Senterpartiet vil videreutvikle kollektivtrafikken, slik at den er brukervennlig i hele fylket, og bilr et vesentlig element for å bedre trafikale forhold i Trondheim. Vi vil også arbeide for at person- og godstrafikken drives med distriktsmessige hensyn gjennom å samordne båt, tog og flyavganger med buss for å gjøre kollektivtransporten mer brukervennlig. Senterpartiet krever at grunnleggende tjenester som post, telefon, mobil og bredbånd skal være tilgjengelig til lik pris over hele landet. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Veg Barn har krav på en trygg skolevei. Vi må satse på trafikksikkerhetstiltak som sikrer busslommer, gang- og sykkelveier og tryggere veikryssing. Arbeide for vesentlig økte bevilgninger til vegsektoren Økte bevilgninger til vei må også sikre god framkommelighet for trøndersk eksportrettet industri som har stor økonomisk betydning, spesielt marine næringer. arbeide for å fullføre en helhetlig opprusting av stamruteveiene E6 fra Trondheim til Opplands grense og RV3 til Hedemarks grense i kommende planperiode for Nasjonal Transport Plan. Ha en opprusting av E 39 på strekningen fra Orkanger til Møre og Romsdals fylkesgrense. Ei time til byn (RV 715/710 m.fl.) videreføres. Arbeide for at riksvei 714 Orkanger Frøya startes opp. Starte opprustingen av riksvei 705 (Stjørdal Røros) til Selbu og Tydal Ha en opprustning av fylkesveiene Utbygging av sykkelbaner i midtbyen. Utbedre flaskehalser, oppføre midtdeler og legge fast dekke på fylkesveier Akseptere brukermedfinansiering for å realisere nødvendige veiopprustninger. Samferdsel og kollektivtransport videreføre ordningen Trygt hjem for en 50-lapp, som gir ungdom mulighet til å komme seg trygt og billig hjem på kveldstid og i helgene. innføre et felleskort for alle kollektivselskap i fylket. fortsatt arbeide for et rimelig kollektivkort for ungdom. at økt satsing på kollektive transportløsninger i Trondheim skal redusere miljøproblemene og minske reisetiden. gi lærlinger samme rabatt som studenter. arbeide for at det innføres en ordning for bestillingstransport i områder med svakt trafikkgrunnlag. ha flere gassbusser i kollektivtransporten. bedre togtilbudet på strekningen Oppdal/Røros til Trondheim (Trønderbanen). videreføre morgentoget fra Oppdal til Trondheim

15 opprettholde og utvikle lokaltogtilbudet i Trondheimsregionen, herunder bybanen. arbeide for at sentrale myndigheter opprettholder flytilbudene på Røros og Ørland. arbeide for at flyruta Ørland - Gardemoen kommer inn på kortbanenettet slik at dette blir et permanent tilbud i kystregionen. at avgangstidene på ferjesambandene tilpasses brukernes behov, både med nattferjer og økt avgangsfrekvens. vurdere å yterliere styrking av hurtigbåtforbindelsen i Trondheimsfjorden. at riksvegferjene må bli gratis. jobbe for at fergesamband hvor det er samfunnsøkonomisk fornuftig, blir erstattet med tunnel eller bru. jobbe for hyppigere avganger og nedkorting av reisetida på Trønderbanen. for å sikre miljø og fremkommelighet må det arbeides for et høyhastighetstog mellom Trondheim - Oslo. arbeide for oppstart av ferjeforbindelse mellom Tjeldbergodden og Hitra. legge til rette for at mer godstrafikk overføres fra vei til bane. Infrastruktur hindre ytterligere nedbygging og sentralisering av posttjenesten utvide samarbeidet mellom post og andre servicetilbud for befolkningen arbeide for at landpostbudtjenesten sikres og utvikles ha mest mulig like posttjenester med lik pris for alle, uansett hvor en bor. sørge for full mobildekning over hele fylket, utbygging langs veinettet må prioriteres sørge for utbygging av bredbånd til alle i hele fylket

16 Kapittel 5: Miljø og energi. Miljø Kampen for et bedre miljø krever at alle gjør en innsats. Gode holdninger, bevissthet rundt miljøproblemer og kunnskap om sammenhenger er viktige forutsetninger for en miljødugnad. Bruken av energiressursene er en sentral del av den samla ressursforvaltningen. Forvaltningen av disse ressursene må være helhetlig, langsiktig og under folkevalgt styring. Målet for energipolitikken må være å dekke energibehovet på måter som gir høyest mulig energiutnytting og minst mulig utslipp. Det viktig å støtte opp om miljøvennlige valg, både gjennom lokal tilrettelegging, og gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Fornybar energi Trøndelag har et stort potensial for nye fornybare energikilder. Naturen vår har et rikt potensial for både bioenergi, vindkraft, bølgekraft og mikrovannkraft. Det er vårt ansvar å forvalte naturen slik at den ikke ødelegges, noe som setter strenge krav både til hvilke energiformer vi velger og til hvordan vi utnytter energiresursene. Fremfor alt må vi kjenne konsekvensene av våre handlinger og vi må gå forsiktig frem. Fornybar energi er også en vekstnæring internasjonalt, og med tunge forskningsmiljø i regionen har vi muligheten til å etablere oss som et sentrum for fornybar energi. Senterpartiet mener derfor at vi skal ta i bruk ressursene våre både med tanke på å dekke eget behov, og med tanke på å legge til rette for vekst i bedrifter som tilbyr løsninger for fornybar energiproduksjon. Sør-Trøndelag Senterparti vil: at fylkeskommunen tar initiativ til et omfattende forskningsprogram innen fornybar energi og energi effektiviserting, og koordinerer denne med næringspolitikken. stimulere til samhandling mellom skogbruksnæringen og energiselskapene for etablering av biobrenselanlegg og pelletsproduksjon. legge til rette for økt bruk av fjernvarme basert på fornybare energikilder eller spillvarme og etablere nye finansieringsordninger for investeringer i fjernvarmeanlegg. at det stimuleres til bygging av små-, mini- og mikrokraftverk som dekker lokale behov. Legge til rette for dette også i sideelvene til vernede vassdrag. at det bygges ut vindkraft, men at det skjer gjennom konsesjonssystemet, med god regional koordinering og i tråd med lokalbefolkningens ønsker. at man setter særlig fokus på utvikling av fremtidige energikilder som offshore vindkraft og offshore bølgekraft. i større grad utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk legge til rette for økt bruk av fjernvarme (vannbåren varme) og stille krav til utbygging av infrastruktur for vannbåren varme i nye boligområder og offentlige bygg. ha pålegg om å installere vannbåren varme i alle nye bygg over 1000 kvm

17 Energi Stabil tilgang på energi er en av de viktigste forutsetningene for et moderne samfunn. Samtidig er de globale klimaproblemene knyttet til energibruken i det moderne samfunnet. Vi har på den ene siden ansvar for å sørge for å dekke samfunnet energibehov, og på den andre siden sørge for at det skjer på en bærekraftig måte. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: arbeide for økt politisk styring av energisektoren slik at hensynet til miljøet og verdiskapingen i fastlands-norge blir bedre ivaretatt. ha økt satsing på forskning og utvikling rettet mot fornybar energi. Selskapet ENOVA i Trondheim, er meget viktig i denne sammenhengen. at fornybar energi må gjøres konkurranse dyktig i pris. Tilskudd og avgiftspolitikken er viktige virkemidler for å nå dette målet og må forsterkes. Energiutfordringen i Midt-Norge Med økende energiforbruk og ingen umiddelbar økning i produksjonskapasiteten vil Midt-Norge før eller siden stå overfor et akutt energiunderskudd. Senterpartiet vil jobbe for både å øke produksjons- og overføringskapasiteten og å hente ut det potensialet som ligger i energieffektivisering. Å innføre et lokalt marked med høyere pris eller å stanse industrien ved midlertidige underskudd er etter Senterpartiets syn svært uheldig for regionens næringspolitikk. Senterpartiet ønsker også at veksten i energiforbruk på lang sikt skal dekkes av fornybare energikilder. På kort sikt må man imidlertid ta i bruk mer tilgjengelige ikke-fornybare løsninger. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: arbeide for at det bygges gasskraftverk på Skogn og Tjeldbergodden med CO2-håndtering. arbeide for at overføringskapasiteten til og i regionen økes. arbeide for utjevning av nettleia slik at utkantene ikke rammes tilfeldig og på sikt etablere ett felles nettselskap i Sør-Trøndelag være pådriver for alle tiltak som gir økt energiutnyttelse eller økt effektivitet i produksjonen. legge til rette for økt utbygging av alle former for fornybar energi og at dette skal koordineres regionalt være pådriver for økt støtte til forskning på fornybar energi og kommersialisering av denne jobbe for at sentrale myndigheter forstår at Midt-Norge i en periode har særskilte behov og at disse må løses politisk og gjennom at markedet regulerer

18 Olje og gass En av landsdelens største muligheter ligger i de enorme olje og gassressursene utenfor kysten. Den teknologiske utviklingen, spesielt de siste åra, har gjort det mulig for oss å ta disse resursene i bruk. Senterpartiet vil at disse ressursene skal bidra til økt verdiskaping og etablering av ny industri i Trøndelags-fylkene basert på naturgass. Utbygging av framtidige gassfelt i Norskehavet må skje på en slik måte at gass ilandføres og at denne kan utnyttes industrielt og på en miljømessig akseptabel måte. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: ha ny ilandføring av gass fra Norskehavet til Tjeldbergodden og arbeide for at gassrørledning fra Tjeldbergodden til Skogn blir realisert. at det skal etableres ny industri i Trøndelags-fylkene basert på naturgass. ha økt statlig støtte til forskning på CO2-teknologi og på anvendelse av naturgass som industriråstoff. Forskningsmiljøene og utbyggerne av gasskraft må samarbeide om dette. at det skal etableres et statlig selskap med ansvar for omsetning av CO2. Dette vil skape større forutsigbarhet og vil være avgjørende i en langsiktig strategi for reduserte utslipp fra fossile energikilder. at det skal etableres et statlig infrastrukturselskap for investering i gassrørledninger og LNG/CNG-terminaler. at det skal etableres gassknutepunkt med tilrettelegging for transport av gass med skip/bil, og i lavtrykksledninger der forholdene ligger til rette for det. ha økt støtte til mer bruk av gass i transportsektoren i Trøndelag, slik som gassferger og gassbuss. at gass skal kunne benyttes til oppvarming i spesielle områder. ha en ny målrettet næringspolitikk der olje og gass er et hovedsatsingsområde

19 Kapittel 6: Internasjonalt og regionalt samarbeid En sterkere region Senterpartiet i Sør-Trøndelag har store forventninger til den nye forvaltningsreformen som trer i kraft 1.jan Senterpartiet ønsker å styrke det lokale sjølstyret. Et sterkere regionalt nivå med flere oppgaver er nødvendig for å sikre folkestyret og regionenes legitimitet. Det er nødvendig at flere viktige oppgaver flyttes fra staten til regionene. Senterpartiet ønsker et balansert utvikling i regionen, der Trondheim som den naturlige regionhovedstaden spiller på lag med resten av regionen. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Internasjonalt samarbeid Vårt nei til EU-medlemsskap er ikke et nei til internasjonalt samarbeide. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i interregionalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi, gjennom varehandel, tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandsske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: at Trøndelags Europakontor i Brussel videreutvikles. at fylkeskommunen fortsatt deltar aktivt i ulike interregionale prosjekt. videre utvikle Innflagging Trøndelag (Access Mid-Norway) videreføre og utvide skolesamarbeidet i Midt-Norden. jobbe for at flere ungdommer benytter seg av de utvekslingsprosjekt og avtaler som finnes. Det er viktig at ungdommen reiser ut og skaffer seg erfaringer fra utlandet. at det kulturelle og idrettslige samarbeidet i Midt-Norden styrkes. fortsatt ha et bredt samarbeid med Norden og EU om forskning og utvikling. at fylkeskommunen skal styrke sitt internasjonale samarbeid og engasjement gjennom å få i stand vennskapsfylker/-byer. At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område

20 - 20 -

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013-2017 Vi tar hele Norge i bruk 1. SENTERPARTIETS VERDIGRUNNLAG 5 LANGSIKTIG FORVALTNING... 5 SAMFUNNET BYGGES NEDENFRA... 6 DEMOKRATISK FELLESSKAP I NASJONALSTATEN...

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Fylkestingsprogram for Oppland SV

Fylkestingsprogram for Oppland SV 1 Fylkestingsprogram for Oppland SV 2007-2011 BOKMÅL Sosialistisk Venstreparti i Oppland Øvre Torvgate 24B Gjøvik Postboks 1192 2806 Gjøvik E-post: oppland@sv.no Hjemmeside: www.sv.no/oppland Tlf. 61 17

Detaljer

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18

1. Senterpartiets verdigrunnlag 7. 2. Det Senterpartiet vil med Norge 9. 3. Et levende folkestyre og aktive lokalsamfunn 13. 4. Økonomisk politikk 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1. Senterpartiets verdigrunnlag Ansvar og frihet Fellesskap og fordeling Forvaltning, verdiskaping og bærekraftig utvikling Folkestyre og desentralisering. Det Senterpartiet vil

Detaljer

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019

FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 FYLKESTINGSPROGRAM FINNMARK SV/SG 2015-2019 Vedtatt på årsmøtet 7. 8. februar 2015 1.0 ET HELHETLIG PROGRAM FOR EN OFFENSIV NORDOMRÅDEUTVIKLING Å benytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste

Detaljer

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc.

0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. 0. Generelt - innspill om formatering, grafikk, struktur etc. I forhold til valgprogram, så kunne jeg ha ønsket meg at "ungdom" ble flyttet opp til 1. prioritet - også fordi vi ønsker å gi 16- åringer

Detaljer

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012

FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 FELLES FYLKESPLAN 2009-2012 foto: Elisabeth H. Sæther Kreative Trøndelag - her alt e mulig- uansett Forord Denne planen er andre generasjons felles fylkesplan for Trøndelag. Det spesielle er at to fylkeskommuner

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017

www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 www.sv.no Del godene! Arbeidsprogram for Sosialistisk Vensteparti 2013-2017 Vedtatt 13. mars 2013 1 Innhold KAPITTEL 1: STORT NOK TIL Å DRØMME OM, KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ 7 Fire nasjonale reformer 8 Et

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Utkast. desember 00 0 0 0 Forord Programkomiteen ble nedsatt av

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012

REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG 2012 1 2 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 3 Innhold 1. Innledning... 6 1.1 Politisk grunnlag... 6 1.2 Viktige partnerskap... 7 1.3 Sentrale perspektiv... 8 1.4 Hvem gjelder føringene i programmet for?... 9 2. Regionalt

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst

Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Rogaland - en skapende region med vilje til vekst Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011-2020 Sammendrag Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket.

Detaljer

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017

De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristnes handlingsprogram For perioden 2013-2017 De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner.

Detaljer

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN.

FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. FRIHET OG ANSVAR. ET SOSIALLIBERALT SAMFUNN. Utkast til Venstres stortingsvalgprogram 00-0. Landsstyrets forslag til Venstres stortingsvalgprogram 00-0.. MARS 00 Forord Venstres landsstyre nedsatte. mars

Detaljer

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE

Frihet og trygghet for alle. De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 DE KRISTNE De Kristnes handlingsprogram for perioden 2013-2017 Innhold De Kristne ble stiftet for å ta vare på de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer