Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med hjerte for hele Sør- Trøndelag. Senterpartiets fylkestingsprogram 2007 2011"

Transkript

1 Med hjerte for hele Sør- Trøndelag Senterpartiets fylkestingsprogram

2 - 2 -

3 Innledning Senterpartiets Verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha mulighet til å virkeliggjøre sine drømmer sin idé om det gode livet trengs det et lokalmiljø som skaper trygghet, identitet og kulturelt rotfeste. Hvert menneske er unikt og uerstattelig, og respekten for menneskeverdet er overordnet alle andre verdier. Jorden er ikke noe vi har arvet fra våre forfedre, vi forvalter den for våre etterkommere. Langsiktige hensyn til naturgrunnlag og miljø må derfor overordnes andre og mer kortsiktige hensyn. Varig fred mellom folkeslag og nasjoner bygger på gjensidig respekt og toleranse. Vår nasjonale selvråderett er et godt grunnlag for aktivt internasjonalt engasjement. En videre utbygging av det internasjonale samarbeidet må tuftes på menneskerettighetene, sosial utjamning, hensynet til en bærekraftig utvikling og respekt for hver enkelt nasjons kultur og egenart. Senterpartiets ideologi bygger på ideene om ansvar, fellesskap og forvaltning. Vi vil at Norge skal bygge framtida på den kristne og humanistiske kulturarven. Viktige grunntrekk i Senterpartiets politikk er: Desentralisering av bosetting, makt og kapital. Sterk vekt på folkestyre og deltakelse fra den enkelte. Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet. Forvaltning av naturgrunnlag og miljø. Nasjonal råderett over naturressursene. Kulturell identitet. Rettferdig fordeling både nasjonalt og internasjonalt. Trygghet for liv, helse og eiendom. Privat eiendomsrett for de mange. Blandingsøkonomi. Forpliktende internasjonalt samarbeid mellom sjølstendige land. (Hentet fra Senterpartiets ideologiprogram) - 3 -

4 Kapittel 1: Levende lokalsamfunn Senterpartiet vil at stedet der du bor skal planlegges med tanke på at det skal være attraktivt for ulike aldersgrupper, familieenheter, boformer og folk med ulik sosial og kulturell bakgrunn. Senterpartiet vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn søker sammen for å tilby innflyttere et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre. Senterpartiet ønsker å bidra til et engasjement som sikrer alle medbestemmelse og trivsel. Kultur, idrett og inkluderende lokalsamfunn Senterpartiet ser det som viktig å bevare lokal tradisjon, kultur og språk i samspill med de endringer og fornyinger som preger et levende lokalsamfunn. Frivillig innsats dekker viktige behov i samfunnet og utvikler gode sosiale felleskap som er avgjørende for å skape gode lokalmiljøer. Vi må fjerne hindrene, dyrke frem engasjementet og støtte opp om arbeidet som blir gjort Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Kultur innføre et kulturkort for ungdom i Sør-Trøndelag, som gir rabatt på ulike kulturtilbud. øke støtten til festivaler og spell, herunder sørge for tilstrekkelig midler til nye arrangører og nyskapende aktiviteter øke støtten til frivillige lag og organisasjoner, herunder sikre støtte til historielag og organisasjoner som tar vare på kulturelle tradisjoner videreutvikle det videregående skoletilbudet innen musikk, dans og drama både i og utenfor Trondheim jobbe for et bedre samarbeid mellom den videregående skolen og de frivillige organisasjonene innen kulturlivet styrke arbeidet med Den Kulturelle Skolesekken videreutvikle ordningen med bokbuss videreutvikle ordningen med Fylkeskunstner for Sør-Trøndelag ivareta Olavsarven og legge til rette for at Trondheim i større grad skal fremstå som pilegrimsmål arbeide for at Trondheim blir Norges Kirkehovedstad støtte opp prosjektet Tre 6 ti Idrett ha flere kveldsåpne idrettshaller med mulighet for å drive selvstyrt aktivitet, for å sikre barn og unge et allsidig idrettstilbud og muligheter for fysisk aktivitet både gjennom lagidretter og individuelle aktiviteter arbeide for å sikre regionen gode idrettslinjer og landslinjer ved de videregående skolene for ungdom som ønsker å utvikle seg innen idrett jobbe for et bedre samarbeid mellom skolen og idrettens organisasjoner at Fylkeskommunen skal ta initiativ til, sammen med eierne av idrettsanlegg å gi barn og unge gratis tilgang til bruk av idrettsanlegg Inkluderende lokalsamfunn: at alle idrettslag og andre foreninger skal sikres midler til inkluderingsarbeid prioritere nettverksoppbygging slik at potensielle gründere fra innvandrergrupper raskt blir kjent med rådgivningsapparatet, finansinstitusjoner og lovverk for næringsvirksomhet

5 at innvandrere på lik linje med oss andre skal møte krav om å bidra til fellesskapet at fysisk tilrettelegging og transporttiltak må gjennomføres slik at eldre, uføre og funksjonshemmede inkluderes i kultur- og arbeidsliv at informasjon om homofili skal gjøres tilgjengelig på grunnskolen og videregående åpenhet er det beste midlet for å knuse fordommene! at fortetningspolitikken i byer og tettbygde strøk ikke skal skje på bekostning av eksisterende bomiljø, grønt areal og trivsel Helse - et personlig og offentlig ansvar Senterpartiet ser det som en svært viktig oppgave å bidra til at innbyggernes helse- og sosiale tilbud opprettholdes på et høyt nivå. Befolkningens helsetilbud må være en av bærebjelkene i det lokale miljø som kan skape trygghet og forutsigbarhet. Å forebygge helseplager er en prioritert oppgave, selv om forebygging ikke løser alt. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Folkehelse et personlig ansvar intensivere kampen mot narkotika og andre rusmidler gjennom økt vekt på holdningskapende arbeid i den videregående skolen og styrke arbeidet med ettervern ha sterkere fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. Alle må lære seg å ta ansvar for egen helse. at det skal være muligheter for å kjøpe meieriprodukter, frukt og grønnsaker på alle skoler at det skal være tilgjengelig kildevann i klasserom/vrimleareal at det skal være fysisk aktivitet i skolen hver dag Helsevesenet og Spesialisthelsetjenesten at St Olavs hospital må gis rammebetingelser som gir innbyggerne trygghet for nødvendig helsehjelp, og som sikrer en ferdigstillelse av byggefase 2. bidra til at Sør-Trøndelag får sin rettmessige andel av de nasjonale bevilgningene til sykehus sektoren arbeide for at utbyggingen på St.Olavs Hospital ikke blir ytterligere redusert. arbeide for Psykiatrisenteret på St Olavs Hospital bygges snarest råd, slik at innbyggerne i Sør-Trøndelag får et fullverdig tilbud. kjempe for at vi får beholde en desentralisert sykehusstruktur. Kapasiteten ved Røros sykehus og Orkdal Sanitetsforening Sykehus må utnyttes som fullverdige deler av det samlede sykehustilbudet i regionen og gis attraktive tilleggsfunksjoner. at tannlegetjenesten i distriktene må styrkes gjennom økte bevilgninger og økt satsing på rekruttering. Styrke de Distriktsmedisinske sentrene. arbeide for å styrke den desentraliserte spesialisthelsetjenesten. utvide veiledningstilbudet til foreldre og barn ved helsestasjonene. jobbe for at leger i fylket skal ta i bruk Grønn resept, som gjør det mulig å henvise pasienter til ulike aktivitetstilbud. at alle offentlige bygg gis en utforming som sikrer tilgjengelighet for alle

6 Kapittel 2: Utdanning og ungdomsmedvirkning Ungdomsmedvirkning og engasjement! Med sitt pågangsmot, engasjement og sin optimisme er ungdom en ressurs for folkestyret. Fylkeskommunen har her et ansvar for å legge tilrette for at ungdom kan engasjere seg i samfunnsspørsmål, og ha reell makt og innflytelse. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: videreføre Ungdommens Fylkesting (UFT) og Ungdommens Fylkesutvalg (UFU). ta initiativ til å lage en egen Fylkesdelplan for ungdom. styrke elev- og lærlingeombudet. satse på Ung Tiltakslyst i Sør-Trøndelag. arbeide for at det skal gis tilleggspoeng for tillitsverv på skolen og i frivillige organisasjoner. utarbeide et felles regelverk for ungdomsorganisasjoner sin virksomhet ved alle vgs i fylket. åpne for flere permisjonsdager for ungdommer som er tillitsvalgte både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt deltakelse ved idretts- og kulturarrangementer på krets- og/eller landslagsnivå, etter særskilt avtale. at man innfører en politisk orientering for alle elever på den videregående skolen, der man bruker lokale politikere og politiske ungdomsorganisasjoner. at det legges til rette for at elever i videregående skole ved valg kan avgi stemme ved skolen, eller får mulighet til å besøke valglokalet uten at det føres fravær for dette. sikre skolering for elevrådene, slik at vi får velfungerende råd ved alle skoler. Videregående opplæring Senterpartiet mener at alle har lik rett til utdanning uavhengig av bosted, sosial bakgrunn, personlige forutsetninger og økonomisk evne. En desentralisert skolestruktur tilpasset lokale forhold i videregående skole er grunnleggende for å nå dette målet. Den videregående opplæringen i fylket skal gi et tilbud som er tilpasset den enkelte elev eller lærling sine evner, interesser og forutsetninger. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: prioritere kvalitetsutvikling i den videregående skolen med spesiell vekt på kunnskaper, ferdigheter og trivsel. videreføre satsingen på kompetanseheving av lærerne, med særlig vekt på pedagogikk som er tilpasset Kunnskapsløftet. heve kvaliteten i den offentlige skolen fremfor oppretting av flere nye private vgs. styrke den desentraliserte skolestrukturen, blant annet gjennom tettere samarbeid mellom de videregående skolene. redusere unødvendig frafall og omvalg i den videregående skolen. Innhold i skolen ha opplæring som er bedre tilpasset den enkelte elev eller lærling. øke lærertettheten. at kjøreopplæring føres som gyldig fravær, og vi vil gjøre forsøk med kjøreopplæring som valgfag

7 at det legges mer vekt på praksis i hele utdanningssystemet, samt legge til rette for mer fleksibel teorimengde på yrkesfaglige studieretninger. videreføre satsingen på realfagene gjennom hele utdanningsløpet og innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. satse på mer bruk av digitale læremidler, disse læremidlene må være tilgjengelig for alle i den videregående skolen. gi elevene relevant erfaring med den samfunnsøkonomiske siden ved vårt velferdssamfunn. Lærlinger øke andelen som fullfører videregående opplæring, blant annet ved å gi flere tilbud om lærekontrakter der hele opplæringen foregår i bedrifter og annen virksomheten. arbeide for at kommunene/offentlig sektor tar inn flere lærlinger innenfor helsefag. arbeide videre for at bedrifter tar inn flere lærlinger. opprette geografiske opplæringskontor i tillegg til bransjekontorene. stimulere til samarbeid mellom småbedrifter om inntak av lærlinger. at lærlinger skal sikres samme rettigheter som elever. Dette innebærer for eksempel studentrabatt på kollektivtilbud. Rådgivning og karriereveiledning profesjonalisere rådgivningstjenesten og satse på bedre utdanning og etterutdanning av rådgivere. innføre et pilotprosjekt i Sør-Trøndelag der fylkeskommunen tar over ansvaret for rådgivningen i grunnskolen/ungdomsskolen. gå inn for at rådgivere ikke underviser på den eller de skolene de er rådgiver på. dele rådgivningstjenesten i en faglig og en sosial del. rådgiverne skal være tilgjengelige på internett, og besvare henvendelser fra elvene via e-post. Læremiljø og oppfølging at det skal være nulltoleranse for mobbing ved de videregående skolene i Sør-Trøndelag. Elevene skal utvikle gode holdninger gjennom opplæring i nettvett og kjøreregler for bruk av internett og mobiltelefoner. at alle skolene innen skal ha godkjent inneklima etter gjeldene lover og forskrifter. ha et tettere samarbeid mellom vgs. og kommunen og lokalt næringsliv for å følge opp elever som er i ferd med å droppe ut. tettere oppfølging av ungdom som bor på hybel i samarbeid med vertskommunen. styrke helsetjenesten i de videregående skolene. at prevensjon og informasjon om sikker sex må gjøres mer tilgjengelig. at arbeidsmiljøloven skal gjelde også for elever for å sikre elevenes rettigheter til et godt læringsmiljø. at skolene kan være åpne for elevene også på kveldstid. Entreprenørskap og arbeidsliv trekke næringslivet mer aktivt inn i undervisninga satse på utplassering av lærere i næringslivet i kortere og lengre perioder gi flest mulig elever tilbud om elevbedrift i løpet av videregående skole øke fokuset på entreprenørskap og nyskaping i skolen blant annet gjennom en plan for helhetlig satsing på entreprenørskap i hele utdanningssystemet entreprenørskap skal tilbys som eget fag i den videregående skolen

8 opprette Arbeidslivskontakter ved alle vgs i fylket for å styrke samhandling mellom skole og arbeidsliv og rette mer fokus på entreprenørskap Internasjonalisering satse på internasjonaliseringsarbeidet i den videregående skolen. ansette en egen Internasjonaliseringskontakt for å hjelpe skolene med informasjon og tilrettelegging. legge bedre til rette for kortere og lengre utvekslingsopphold. Nye tilbud arbeide for å opprette Landslinje for utdanning innen anleggsfag i Åfjord. opprette linje for utdanning innen gårdsmat/småskala matproduksjon ved Røros vgs. Arbeide for å opprette landslinje, eventuelt landsdekkende linje for utdanning inne skøyter ved Fosen vgs. gjøre Skjetlein vgs til et flaggskip for moderne framtidsretta naturbruksutdanning. sørge for sterke naturbruksmiljø over hele fylket for å øke rekrutteringen. Høyere utdanning at Trondheim også skal være Studieby 1 i Norden. legge til rette for flere desentraliserte høyskole tilbud

9 Kapittel 3: Næring og nyskaping Senterpartiet mener at Midt-Norge må anses for å være en næringsregion og vil jobbe for å styrke samarbeidet i regionen. Trøndelagsrådet må brukes aktivt i næringspolitikken. Det er Senterpartiets politikk å jobbe for ressursene våre skal utnyttes her i regionen og at størst mulig del av verdiskapingen skal skje her. Lokalt eierskap gir tette bånd mellom næringslivet og befolkningen, og bidrar til å styrke samfunnsperspektivet i næringslivet. Det er markedet som styrer utviklingen i næringslivet og de faktorene som påvirker mest ligger utenfor de folkevalgtes kontroll. Muligheten vi har i å styre utviklingen er som tilrettelegger, både gjennom å tilpasse de offentlige tiltak til næringslivets behov og gjennom å samle regionen i en felles strategi. Kunnskapsbasert nyskaping Senterpartiet vil sette fokus på forskningsbasert nyskaping i den kommende perioden. Regionen må i større grad legge forholdene til rette for vi får del i verdiskapingen fra teknologibedriftene med utspring i forskningsmiljøene. Fordi disse bedriftene har behov for å etablere seg i internasjonalt ledende miljø innen sine segmenter, betyr det at ikke alle kan bli i regionen. Det er derfor ikke Senterpartiets politikk å tviholde på disse, men å legge til rette for at størst mulig del av verdiskapingen skjer her. Samtidig ønsker vi å jobbe for å skape internasjonalt ledende miljø innenfor en eller flere sektorer for å beholde aktivitet her. Sør-Trøndelag Senterparti vil: jobbe sammen med nyskapingsmiljøene ved forskningsinstitusjonene for å sørge for tilstrekkelig infrastruktur og støttetiltak for vekstbedrifter i utviklingsfasen jobbe for å øke tilgjengeligheten av fondskapital, særlig med tanke på tidligfase finansiering sammen med næringslivet, forsknings- og nyskapingsmiljøene, jobbe for å skape områder hvor vår region kan utvikle seg til å bli et internasjonalt ledende miljø satse på posisjonering og markedsføring av regionen gjennom Access Mid-Norway ( Innflagging Trøndelag ), og sørge for tilstrekkelig ressurser til arbeidet med å trekke virksomheter og kompetanse hit. Forsvaret i Trøndelag Med Heimevernets utdanningssenter på Værnes, Luftkrigsskolen i Trondheim og Ørland hovedflystasjon har Forsvaret en betydelig aktivitet i Trøndelag. Senterpartiet mener denne aktiviteten er viktig, både for vår forsvarsevne og for næringslivet. Senterpartiet vil derfor jobbe for at aktiviteten opprettholdes

10 Ungdom og nyskaping Hele fylket trenger aktiv, nyskapende ungdom med skapertrang og stå-på-vilje, ungdom som skaper arbeidsplasser og optimisme i nærmiljøet. Vi må forhindre at ungdom som tar ansvar for utvikling og nyskapning av arbeidsplasser blir stoppet av et tungrodd byråkrati og heller sørge for at de unge som tørr å satse på å bygge opp en egen virksomhet får den hjelp og støtte de trenger. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at fylkeskommunen, som regional utviklingsaktør, fokuserer på entreprenørskap gjennom hele utdanningsløpet. at den videregående skolen bør bli et knutepunkt for kommune, fylkeskommune, næringsliv og virkemiddelapparat. videreføre årlige avsetninger til kommunale næringsfond. at det ved alle videregående skolene tilbys tilstrekkelig opplæring i bedriftsadministrasjon for de som ønsker å bygge en egen virksomhet. at fylkeskommunen tar initiativ til et nettverk av og for unge gründere, både for å skape et miljø, erfaringsutveksling og for lette arbeidet med oppfølging. at det fylket sammen med næringslivsorganisasjonene, tar initiativ til en mentor ordning hvor unge gründere kan få hjelp fra erfarne bedriftsledere. tilpasse det offentlige virkemiddelapparatet slik at det blir en samlet oppfølging av grundere i overgangen mellom skolegang/studier og bedriftsetablering. Industri og handverk Senterpartiet vil kjempe for å gi industrien i regionen gode vilkår, både gjennom å fylkeskommunens eget arbeid og gjennom å være talerør mot sentrale myndigheter. Særlig gjelder dette i energipolitikken, et område som er for viktig for fremtidig vekst og utvikling til å overlates til å styres av markedet. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i sysselsettingen i regionen. Senterpartiet vil jobbe for å sikre disse forutsigbare rammebetingelser slik at de kan tenke langsiktig i oppbyggingen av bedriften. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: jobbe for at industrien har sikker tilgang på energi gjennom gode energiavtaler. støtte bedrifter i omstillingsprosesser med rådgiving og økonomisk støtte. videreutvikle kontaktene mellom næringslivet og NTNU / HIST / SINTEF, både med tanke på forskning og markedsføring av regionen. at det offentlige bistår etablerere med praktisk tilrettelegging og administrative oppgaver. ha bedre vilkår for tilpasset yrkeshemmede arbeidsplasser og ordinære virksomheter som legger opp til stor grad av deltidsarbeid. at bedriftene i vår landsdel får del i ringvirkningene av olje- og gassvirksomheten utenfor vår kyst. at den positive, lokale vekstkraften utnyttes til videreutvikling og etablering i lokalsamfunn med ensidig industri, og at det tilføres ressurser til konkret og praktisk satsing. jobbe for å få på plass geografisk differensiering av håndtering av inngrep i 100- metersbeltet langs sjøen

11 Reiseliv Trøndelag har gode forutsetninger for reiselivsnæringen. Vi har et mangfold av kulturelle aktiviteter, arrangementer, spel og tradisjoner som må utnyttes bedre. Senterpartiet ønsker at trøndersk matkultur må være et sentralt satsningsområde og vil utvike samhandlingen mellom matprodusenter og reiselivsnæringen videre. Økt satsing på felles reiselivsprofilering (Trivelige Trøndelag) av regionen er viktig i denne utviklingen. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at det utarbeides en reiselivsplan for Trøndelagsfylkene. at Trøndelag Reiseliv AS videreutvikles som et verktøy for samarbeid, markedsføring og utvikling av reiseleivsnæringa i fylket og Midt-Norge. at næringer innen reiseliv samarbeider for felles utvikling og markedsføring. arbeide for å forsterke samarbeidet mellom lokale matprodusenter og reiselivsnæringen. at reiselivsnæringen i større grad kan utvikle naturbaserte aktiviteter. Landbruk Landbruket er fortsatt hjørnestener i svært mange kommuner i Sør Trøndelag og Fylkeskommunen vil få større innflytelse innen landbruk, skogbruk og miljø på beskostning av fylkesmannen om Senterpartiet får det som vi vil. Dette kan åpne for mer lokal forvaltning og styring. Aktive gårdsbruk er nødvendig for å opprettholde bosetting på bygdene. Et velholdt kulturlandskap skaper bolyst og gir gode turistmål. Virkemidlene må rettes inn for å øke bruken av kulturlandskapet. Beitende dyr er et virkemiddel for å oppnå dette. Senterpartiet vil arbeide for at landbruksnæringen gis rammevilkår som gjør at vi fortsatt kan bevare levende bygder og desentralisert matproduksjon. En bærekraftig forvaltning av naturressursene er nødvendig for å ta vare på de verdier som finnes, og gir nærhet, trivsel og vekst der folk bor. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil : at utviklinga i landbruket skal føre til at ungdommen får lyst til å bli gårdbrukere. Bedring av økonomien er en forutsetning. sikre at alle har tilgang til en god offentlig grunnutdanning i landbruk. Skjetlein videregående skole må utvide sitt fokus mot nye næringer, tjenesteproduksjon, gårdsmat, småskala matproduksjon, økologisk landbruk, entreprenørskap og utnytting av ressursgrunnlaget. utvikle gode støtteordninger ved eiendomsoverdragelse. at landbruket skal bestå av en variert bruksstruktur med allsidig produksjon. ha et aktivt og lokalt forankret jordvern slik at fremtidens ressurser for landbruksproduksjon opprettholdes i et langsiktig perspektiv. støtte opp under småskala og gårdsbasert produktutvikling, foredling og salg av både varer og tjenester. at grønn omsorg / Inn på tunet videreutvikles og bør være et tilbud i alle kommuner

12 Utmark. Utmarksressursene er viktig både for vår egen trivsel og som grunnlag for næringsvirksomhet. Senterpartiet vil være oppmerksom på dette potensialet og ønsker et samarbeid med forskningsmiljøene og andre næringer for å se på nye måter å bruke utmarka. Vi har et ansvar for å verne om naturen vår. Senterpartiet mener at bærekraftig bruk av resursene er det beste vern. I de tilfeller det ikke er mulig å verne spesielt sårbare økosystemer er man nødt til å ty til områdevern. Det skal da skje på en fleksibel måte som griper minst mulig inn i tradisjonell bruk av området og det skal kompenseres fult ut. Senterpartiet vil være en pådriver i rovdyrpolitkken og ønsker å gjennomføre et forvaltningsregime som sikrer fortsatt beitebruk og trygghet slik at folk kan ferdes i utmarka uten frykt. Arbeide med å få korrekte bestandsregistreringer er viktig og det må være en løpende vurdering av bestandsmål. Lokale myndigheter må gis muligheter til medvirkning i rovdyrforvaltningen, og det må åpnes for en raskere og mer effektiv uttak av skadedyr. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: jobbe for at det må følge nok statlige ressurser til forvaltningen av utmarksressursene. at vernede områder skal ha lokal forvaltning. at prioriteringer og skjønn foretas av folkevalgte organer. at utmarksressursene utnyttes kreativt. arbeide for stimuleringstiltak som sikrer forsvarlig drift av ressursene i skogen. arbeide for at rovdyrforvaltningen er forankret i lokalsamfunnene og som sikrer artsmangfoldet gjennom en felles nordisk rovdyrforvaltning. arbeide for å gi betydelige statlig tilskudd til næringsdrivende som må avslutte næringsvirksomhet grunnet konflikt mellom næring og rovdyr. Skogbruk. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil arbeide for økt foredling av råstoffene fra skogbruket, slik som biobrensel og trepellets. I samarbeid med næringsaktører og resten av regionen vil Senterpartiet arbeide for å etablere slik produksjon i Sør-Trøndelag. Valg av produksjonssted må være der økonomi og miljøhensyn er best ivaretatt. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: at fylkeskommunen har ansvar for å ta et krafttak til å videreutvikle, og skape ny aktivitet innenfor skogbruket. Teknologien innen området må utnyttes, og legge til rette forholdene så det kan produseres lønnsomme varer. at økonomien innen skogbruksnæringen må bedres. Ved hjelp av regionale utviklingsmidler og midler via Innovasjon Norge, skal det satses på økt videreforedling av tre og skogsvirke. veistandarden i fylket må bedres for å tåle transportbehovet innen skogbruksnæringen gi tilskudd til skogplanting og skogkultur. Fiskerier og marine næringer. Senterpartiet vil sikre langsiktig nasjonal råderett og styring over våre marine ressurser og våre havområder. Gjennom lovverket skal fellesskapet sikres styring og kontroll over ressurser som fisken i havet, marine organismer og oppdrettede arter

13 Fiskeri- og havbrukspolitikken må utformes slik at den både kan bidra til å sikre lønnsomme bedrifter, konkurransedyktighet og økt markedsfokus i hele verdikjeden, samt ivareta distriktspolitiske målsettinger om arbeidsplasser og bosetting. Ressursene i havet og langs kysten skal brukes som grunnlag for arbeid og inntekt for flest mulige mennesker. Senterpartiet i Sør Trøndelag vil: støtte opp under Kystutviklingsprogrammet arbeide for å bruke statlige midler til å opprette / opprettholde desentralisert mottaksstruktur for fisk i vår region. arbeide for nyrekruttering i kystflåten, gjennom rekrutteringskvoter og økonomiske virkemidler fra både stat og regionnivå. oppfordre kystkommunene til å stille egnede areal til oppdrettsnæringen, og ha en fornuftig miljøpolitikk fra regionnivå. Regional plan utarbeides. at kommunene må få beskatningsmuligheter av sjøareal. at ungdom som vil satse i fiskerinæringa må få investeringsstøtte gjennom Innovasjon Norge. arbeide for at vern og bruk kan kombineres i Froan naturreservat og landskapsvernområde

14 Kapittel 4: Kommunikasjon og samferdsel Sikkerhet for mennesker og miljø er et overordna mål for Senterpartiets samferdselspolitikk. Vi vil ha gode, effektive og miljøvennlige løsninger hvor veg, tog, buss, ferger, båter og fly sees i en helhet både når det gjelder person- og godstrafikken. Vi vil prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten, reduserer miljøforurensingen og bedrer framkommeligheten. Senterpartiet vil videreutvikle kollektivtrafikken, slik at den er brukervennlig i hele fylket, og bilr et vesentlig element for å bedre trafikale forhold i Trondheim. Vi vil også arbeide for at person- og godstrafikken drives med distriktsmessige hensyn gjennom å samordne båt, tog og flyavganger med buss for å gjøre kollektivtransporten mer brukervennlig. Senterpartiet krever at grunnleggende tjenester som post, telefon, mobil og bredbånd skal være tilgjengelig til lik pris over hele landet. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: Veg Barn har krav på en trygg skolevei. Vi må satse på trafikksikkerhetstiltak som sikrer busslommer, gang- og sykkelveier og tryggere veikryssing. Arbeide for vesentlig økte bevilgninger til vegsektoren Økte bevilgninger til vei må også sikre god framkommelighet for trøndersk eksportrettet industri som har stor økonomisk betydning, spesielt marine næringer. arbeide for å fullføre en helhetlig opprusting av stamruteveiene E6 fra Trondheim til Opplands grense og RV3 til Hedemarks grense i kommende planperiode for Nasjonal Transport Plan. Ha en opprusting av E 39 på strekningen fra Orkanger til Møre og Romsdals fylkesgrense. Ei time til byn (RV 715/710 m.fl.) videreføres. Arbeide for at riksvei 714 Orkanger Frøya startes opp. Starte opprustingen av riksvei 705 (Stjørdal Røros) til Selbu og Tydal Ha en opprustning av fylkesveiene Utbygging av sykkelbaner i midtbyen. Utbedre flaskehalser, oppføre midtdeler og legge fast dekke på fylkesveier Akseptere brukermedfinansiering for å realisere nødvendige veiopprustninger. Samferdsel og kollektivtransport videreføre ordningen Trygt hjem for en 50-lapp, som gir ungdom mulighet til å komme seg trygt og billig hjem på kveldstid og i helgene. innføre et felleskort for alle kollektivselskap i fylket. fortsatt arbeide for et rimelig kollektivkort for ungdom. at økt satsing på kollektive transportløsninger i Trondheim skal redusere miljøproblemene og minske reisetiden. gi lærlinger samme rabatt som studenter. arbeide for at det innføres en ordning for bestillingstransport i områder med svakt trafikkgrunnlag. ha flere gassbusser i kollektivtransporten. bedre togtilbudet på strekningen Oppdal/Røros til Trondheim (Trønderbanen). videreføre morgentoget fra Oppdal til Trondheim

15 opprettholde og utvikle lokaltogtilbudet i Trondheimsregionen, herunder bybanen. arbeide for at sentrale myndigheter opprettholder flytilbudene på Røros og Ørland. arbeide for at flyruta Ørland - Gardemoen kommer inn på kortbanenettet slik at dette blir et permanent tilbud i kystregionen. at avgangstidene på ferjesambandene tilpasses brukernes behov, både med nattferjer og økt avgangsfrekvens. vurdere å yterliere styrking av hurtigbåtforbindelsen i Trondheimsfjorden. at riksvegferjene må bli gratis. jobbe for at fergesamband hvor det er samfunnsøkonomisk fornuftig, blir erstattet med tunnel eller bru. jobbe for hyppigere avganger og nedkorting av reisetida på Trønderbanen. for å sikre miljø og fremkommelighet må det arbeides for et høyhastighetstog mellom Trondheim - Oslo. arbeide for oppstart av ferjeforbindelse mellom Tjeldbergodden og Hitra. legge til rette for at mer godstrafikk overføres fra vei til bane. Infrastruktur hindre ytterligere nedbygging og sentralisering av posttjenesten utvide samarbeidet mellom post og andre servicetilbud for befolkningen arbeide for at landpostbudtjenesten sikres og utvikles ha mest mulig like posttjenester med lik pris for alle, uansett hvor en bor. sørge for full mobildekning over hele fylket, utbygging langs veinettet må prioriteres sørge for utbygging av bredbånd til alle i hele fylket

16 Kapittel 5: Miljø og energi. Miljø Kampen for et bedre miljø krever at alle gjør en innsats. Gode holdninger, bevissthet rundt miljøproblemer og kunnskap om sammenhenger er viktige forutsetninger for en miljødugnad. Bruken av energiressursene er en sentral del av den samla ressursforvaltningen. Forvaltningen av disse ressursene må være helhetlig, langsiktig og under folkevalgt styring. Målet for energipolitikken må være å dekke energibehovet på måter som gir høyest mulig energiutnytting og minst mulig utslipp. Det viktig å støtte opp om miljøvennlige valg, både gjennom lokal tilrettelegging, og gjennom sentral lovgivning, støtteordninger og gjennom skatte- og avgiftspolitikken. Fornybar energi Trøndelag har et stort potensial for nye fornybare energikilder. Naturen vår har et rikt potensial for både bioenergi, vindkraft, bølgekraft og mikrovannkraft. Det er vårt ansvar å forvalte naturen slik at den ikke ødelegges, noe som setter strenge krav både til hvilke energiformer vi velger og til hvordan vi utnytter energiresursene. Fremfor alt må vi kjenne konsekvensene av våre handlinger og vi må gå forsiktig frem. Fornybar energi er også en vekstnæring internasjonalt, og med tunge forskningsmiljø i regionen har vi muligheten til å etablere oss som et sentrum for fornybar energi. Senterpartiet mener derfor at vi skal ta i bruk ressursene våre både med tanke på å dekke eget behov, og med tanke på å legge til rette for vekst i bedrifter som tilbyr løsninger for fornybar energiproduksjon. Sør-Trøndelag Senterparti vil: at fylkeskommunen tar initiativ til et omfattende forskningsprogram innen fornybar energi og energi effektiviserting, og koordinerer denne med næringspolitikken. stimulere til samhandling mellom skogbruksnæringen og energiselskapene for etablering av biobrenselanlegg og pelletsproduksjon. legge til rette for økt bruk av fjernvarme basert på fornybare energikilder eller spillvarme og etablere nye finansieringsordninger for investeringer i fjernvarmeanlegg. at det stimuleres til bygging av små-, mini- og mikrokraftverk som dekker lokale behov. Legge til rette for dette også i sideelvene til vernede vassdrag. at det bygges ut vindkraft, men at det skjer gjennom konsesjonssystemet, med god regional koordinering og i tråd med lokalbefolkningens ønsker. at man setter særlig fokus på utvikling av fremtidige energikilder som offshore vindkraft og offshore bølgekraft. i større grad utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende vannkraftverk legge til rette for økt bruk av fjernvarme (vannbåren varme) og stille krav til utbygging av infrastruktur for vannbåren varme i nye boligområder og offentlige bygg. ha pålegg om å installere vannbåren varme i alle nye bygg over 1000 kvm

17 Energi Stabil tilgang på energi er en av de viktigste forutsetningene for et moderne samfunn. Samtidig er de globale klimaproblemene knyttet til energibruken i det moderne samfunnet. Vi har på den ene siden ansvar for å sørge for å dekke samfunnet energibehov, og på den andre siden sørge for at det skjer på en bærekraftig måte. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: arbeide for økt politisk styring av energisektoren slik at hensynet til miljøet og verdiskapingen i fastlands-norge blir bedre ivaretatt. ha økt satsing på forskning og utvikling rettet mot fornybar energi. Selskapet ENOVA i Trondheim, er meget viktig i denne sammenhengen. at fornybar energi må gjøres konkurranse dyktig i pris. Tilskudd og avgiftspolitikken er viktige virkemidler for å nå dette målet og må forsterkes. Energiutfordringen i Midt-Norge Med økende energiforbruk og ingen umiddelbar økning i produksjonskapasiteten vil Midt-Norge før eller siden stå overfor et akutt energiunderskudd. Senterpartiet vil jobbe for både å øke produksjons- og overføringskapasiteten og å hente ut det potensialet som ligger i energieffektivisering. Å innføre et lokalt marked med høyere pris eller å stanse industrien ved midlertidige underskudd er etter Senterpartiets syn svært uheldig for regionens næringspolitikk. Senterpartiet ønsker også at veksten i energiforbruk på lang sikt skal dekkes av fornybare energikilder. På kort sikt må man imidlertid ta i bruk mer tilgjengelige ikke-fornybare løsninger. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: arbeide for at det bygges gasskraftverk på Skogn og Tjeldbergodden med CO2-håndtering. arbeide for at overføringskapasiteten til og i regionen økes. arbeide for utjevning av nettleia slik at utkantene ikke rammes tilfeldig og på sikt etablere ett felles nettselskap i Sør-Trøndelag være pådriver for alle tiltak som gir økt energiutnyttelse eller økt effektivitet i produksjonen. legge til rette for økt utbygging av alle former for fornybar energi og at dette skal koordineres regionalt være pådriver for økt støtte til forskning på fornybar energi og kommersialisering av denne jobbe for at sentrale myndigheter forstår at Midt-Norge i en periode har særskilte behov og at disse må løses politisk og gjennom at markedet regulerer

18 Olje og gass En av landsdelens største muligheter ligger i de enorme olje og gassressursene utenfor kysten. Den teknologiske utviklingen, spesielt de siste åra, har gjort det mulig for oss å ta disse resursene i bruk. Senterpartiet vil at disse ressursene skal bidra til økt verdiskaping og etablering av ny industri i Trøndelags-fylkene basert på naturgass. Utbygging av framtidige gassfelt i Norskehavet må skje på en slik måte at gass ilandføres og at denne kan utnyttes industrielt og på en miljømessig akseptabel måte. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: ha ny ilandføring av gass fra Norskehavet til Tjeldbergodden og arbeide for at gassrørledning fra Tjeldbergodden til Skogn blir realisert. at det skal etableres ny industri i Trøndelags-fylkene basert på naturgass. ha økt statlig støtte til forskning på CO2-teknologi og på anvendelse av naturgass som industriråstoff. Forskningsmiljøene og utbyggerne av gasskraft må samarbeide om dette. at det skal etableres et statlig selskap med ansvar for omsetning av CO2. Dette vil skape større forutsigbarhet og vil være avgjørende i en langsiktig strategi for reduserte utslipp fra fossile energikilder. at det skal etableres et statlig infrastrukturselskap for investering i gassrørledninger og LNG/CNG-terminaler. at det skal etableres gassknutepunkt med tilrettelegging for transport av gass med skip/bil, og i lavtrykksledninger der forholdene ligger til rette for det. ha økt støtte til mer bruk av gass i transportsektoren i Trøndelag, slik som gassferger og gassbuss. at gass skal kunne benyttes til oppvarming i spesielle områder. ha en ny målrettet næringspolitikk der olje og gass er et hovedsatsingsområde

19 Kapittel 6: Internasjonalt og regionalt samarbeid En sterkere region Senterpartiet i Sør-Trøndelag har store forventninger til den nye forvaltningsreformen som trer i kraft 1.jan Senterpartiet ønsker å styrke det lokale sjølstyret. Et sterkere regionalt nivå med flere oppgaver er nødvendig for å sikre folkestyret og regionenes legitimitet. Det er nødvendig at flere viktige oppgaver flyttes fra staten til regionene. Senterpartiet ønsker et balansert utvikling i regionen, der Trondheim som den naturlige regionhovedstaden spiller på lag med resten av regionen. Vi vil arbeide aktivt for en nyskapende distriktspolitikk hvor lokalsamfunn tilbyr innbyggerne et godt bomiljø, sikre arbeidsplasser og gode offentlige tjenester. Målet er å bygge livskraftige, stabile og gode lokalsamfunn der folk har omtanke for hverandre, både i bygd og by. Internasjonalt samarbeid Vårt nei til EU-medlemsskap er ikke et nei til internasjonalt samarbeide. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal delta aktivt i interregionalt og internasjonalt samarbeid. Dette samarbeidet skal ikke alene baseres på økonomisk nytteverdi, gjennom varehandel, tjenesteproduksjon, men også ta hensyn til mellommenneskelige forhold og interesser innen felles historie, felles kultur og sosial samhandling. Senterpartiet vil at fylkeskommunen skal videreføre arbeidet med aktivt å legge til rette for at utenlandsske bedrifter skal etablere seg i Trøndelag. Senterpartiet i Sør-Trøndelag vil: at Trøndelags Europakontor i Brussel videreutvikles. at fylkeskommunen fortsatt deltar aktivt i ulike interregionale prosjekt. videre utvikle Innflagging Trøndelag (Access Mid-Norway) videreføre og utvide skolesamarbeidet i Midt-Norden. jobbe for at flere ungdommer benytter seg av de utvekslingsprosjekt og avtaler som finnes. Det er viktig at ungdommen reiser ut og skaffer seg erfaringer fra utlandet. at det kulturelle og idrettslige samarbeidet i Midt-Norden styrkes. fortsatt ha et bredt samarbeid med Norden og EU om forskning og utvikling. at fylkeskommunen skal styrke sitt internasjonale samarbeid og engasjement gjennom å få i stand vennskapsfylker/-byer. At fylkeskommunen har fokus på initiativ for rettferdig handel og videreutvikles som et fairtrade-område

20 - 20 -

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Felles fylkesplan 2009-2012

Felles fylkesplan 2009-2012 Felles fylkesplan 2009-2012 Kreative Trøndelag Her alt e mulig uansett Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Noe å leve av og noe å leve for Samhandling og forståelse mellom by

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017

ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 ARBEIDSPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2017 INNLEDNING Dette programmet er tiltenkt å være et sett politiske retningslinjer som UFU i den kommende perioden skal forholde seg til, jamfør vedtektene 3.4).

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Livskraftige distrikter og regioner

Livskraftige distrikter og regioner Distriktskommisjonens innstilling Livskraftige distrikter og regioner Rammer for en helhetlig og geografisk tilpasset politikk v/per Sandberg Medlem av Distriktskommisjonen (Frostating 22.10.04) Mandat

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Regjeringens satsing på bioenergi

Regjeringens satsing på bioenergi Regjeringens satsing på bioenergi ved Statssekretær Brit Skjelbred Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling Tromsø 11. november 2002 De energipolitiske utfordringene Stram energi- og effektbalanse

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst)

Meløy SV. Valgprogram (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) Meløy SV Valgprogram 2011-2015 (dette første side ev. med bilde av svartisen på første side, Logo SV nederst) (Side 2 presentasjon av 3 listetoppene i Meløy med bilde) 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth,

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario:

Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Under følger oppgaver elevene kan velge mellom som de skal jobbe med mot sitt framtidsscenario: Oppgave 1. Strømforbruk: I Trøndelag er det spesielt viktig å redusere strømforbruket i kalde perioder midtvinters,

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune?

Hvordan kan kommunene utvikle tiltak for å styrke levekårene i sin kommune? I et forsknings- og utredningsprosjekt har Asplan Analyse undersøkt hva som er årsakene til at postindustrielle kommuner har noe større levekårsutfordringer enn andre kommuner, og hvordan kommunene kan

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Høringsseminar Regional planstrategi

Høringsseminar Regional planstrategi Høringsseminar Regional planstrategi Hvor går Sør-Trøndelag? Har vi felles strategier? 16. Desember 2012 Karen Espelund Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt

Detaljer

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016

PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 PRINSIPPROGRAM, UNGDOMMENS FYLKESTING 2016 INNLEDNING Den 25. november 2012, ble det vedtatt at Ungdommens fylkesutvalg (UFU) skal jobbe etter et satt prinsipprogram utarbeidet av Ungdommens fylkesting.

Detaljer

Fylkesplan for Nordland

Fylkesplan for Nordland Fylkesplan for Nordland Plansjef Greta Johansen 11.12.2012 Foto: Crestock Det regionale plansystemet Demografi Miljø og bærekraftig utvikling Areal og infrastruktur, natur og friluftsområder Næring og

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER

Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Fylkesråd for næring Arve Knutsen 1. møte i Energirådet i Nordland Svolvær 2. september 2010 Forsidebilde utsikt over Svolvær: MULIGHETER OG UTFORDRINGER Bilde 1: Det er en glede for meg å ønske dere velkommen

Detaljer

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet

Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Vekst og utvikling er målet kommunereform verktøyet Nettverk for regional og kommunal planlegging 2. desember 2014 Alf-Petter Tenfjord, prosjektleder for kommunereformen Folk

Detaljer

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag

Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Hvordan skape attraktive bo- og næringsmiljø i hele Trøndelag Karen Espelund - STFK Trøndelag Trondheim Øvrige kommuner Kommunestørrelse og befolkning Trøndelag har en svært stor kommune, og et flertall

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Strategisk plan for Fjellregionen

Strategisk plan for Fjellregionen Strategisk plan for Fjellregionen 2017 2021 Vedtatt av Regionrådet for Fjellregionen - 0 - Innledning Rolle- og ansvarsfordeling regionråd og kommuner Regionrådet for Fjellregionen er et samarbeidsorgan

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag

REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020. Høringsforslag REGIONAL PLAN FOR KLIMA OG ENERGI 2016 2020 Høringsforslag HVORFOR en klima- og energiplan? Den globale oppvarmingen øker Mer ekstremnedbør på svært kort tid Større flom- og skredfare Infrastruktur utsettes

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009

En framtidsrettet landbrukspolitikk. Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 En framtidsrettet landbrukspolitikk Rekruttering til primærnæringen Statssekretær Ola Heggem 27. november 2009 Regjeringens mål for landbrukspolitikken Landbruket i Norge har flere funksjoner: produsere

Detaljer

Nordland Høyres kortprogram for Fylkestingsvalget De tre hovedsakene - Ja til vekst i Nordland - Stem Høyre.

Nordland Høyres kortprogram for Fylkestingsvalget De tre hovedsakene - Ja til vekst i Nordland - Stem Høyre. Nordland Høyres kortprogram for Fylkestingsvalget 2011-2015 - De tre hovedsakene - Ja til vekst i Nordland - Stem Høyre. Innholdsfortegnelse: Innledning s. 3. 1. Verdigrunnlag s. 4. 2. Kunnskap i skolen

Detaljer

Ungdommens Fylkesting

Ungdommens Fylkesting Ungdommens Fylkesting Hva er UFT For over 10 år siden vedtok Fylkestinget den 18. januar 2005 å opprette UFT. Og det første UFT ble arrangert helga 1.-2. oktober samme år. Ungdommens fylkesting skal være

Detaljer

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug

Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug Regional planlegging mellom barken og veden? Karen Espelund Sør-Trøndelag Fylkeskommune Bårdshaug 05.01.12 Fylkeskommunens ulike roller Tjenesteyter Lovforvalter Regional utviklingsaktør Regionalt folkevalgt

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy

Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy Livskraft, nærhet og trivsel i Inderøy IDA STUBERG ordførerkandidat Ole Anders Iversen 2. kandidat STEM SENTERPARTIET Kjære velger Senterpartiet i Mosvik og Inderøy går til valg med stor tro på at kommunen

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus

Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus Venstre ønsker et fremtidsrettet lokalsykehus med akuttmottak og fødeavdeling Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 Flumill Innovasjon Norge UiA Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 VINN Agder oppstartskonferanse 25. september2014, Rica Dyreparken Hotel V VERDISKAPING VINN Agder INNOVASJON

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund

Prinsipprogram 2013 2017 for Norske Samers Riksforbund 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 6 7 8 9 30 31 3 33 34 35 36 Prinsipprogram 013 017 for Norske Samers Riksforbund Innhold NSRs grunnsyn Sametinget Samisk samarbeid Språk 3 Helse og

Detaljer

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark

Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark Samarbeidserklæring // Fylkesrådet i Hedmark // 2015-2019 2 Samarbeidserklæring Fylkesrådet i Hedmark 2015-2019 God samfunnsutvikling er avhengig av den enkeltes innsats, og samfunnets evne og vilje til

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

fb.com/trondelagfylke

fb.com/trondelagfylke Hvorfor? Livskraft, bærekraft og konkurransekraft Nytt fylke og ny folkevalgt region Muligheter for en balansert utvikling i Trøndelag Trøndersk innflytelse nasjonalt Kvalitet i regionens tjenester til

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Energimeldingen og Enova. Tekna

Energimeldingen og Enova. Tekna Energimeldingen og Enova Tekna 20160907 Grunnleggende Økt energieffektivisering og utvikling av energi- og klimateknologi. Samtlige områder i norsk samfunnsliv På lag med de som vil gå foran 2 Klima Forsyningssikkerhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar

HANDLINGSPLAN Hovedsatsinger Mål Tiltak Ressurser Tidsplan Ansvar Reiseliv Stimulere reiselivsaktørene til videreutvikling av sin felles organisering Årlig tilskudd til Engerdal. Per 2015 er dette på kr.300.000,- Årlig i kommunebudsjettet Stimulere til helårlig reiselivssatsing

Detaljer

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet

Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Ordføreren Lenvik som attraktiv vertskommune for industrivirksomhet Leverandørseminar, Finnsnes Hotel; 30.november 2011 Næringsstruktur i Lenvik 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % Lenvik Troms Hele landet

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i

Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i Vi tar ansvar og gjør Norge til et tryggere og bedre land å være trafikant i NAFs visjon Kommunevegdagene Steinkjer, 2.oktober 2007 Kristine Lind-Olsen, NAF Region Nord NAF - Norges Automobil-Forbund 08.10.2007

Detaljer

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom

Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Innherred En vekstkraftig evig grønn ungdom Hovedstrategier Innherred Et forslag på sammendrag av de tre scenarier i Trøndelag 2020 Det offentlige aktørbilde - stø kurs mot framtida! (?) Rikspolitikk -

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016

HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 HANDLINGSPLAN FOR TROMS IDRETTSKRETS 2014-2016 Hovedutfordringer for Tromsidretten 2012-2016 Flere, bedre og tidsriktige anlegg for idretten Flere og bedre idrettsarrangement Øke aktiviteten og engasjementet

Detaljer

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover

Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Nasjonale perspektiver på og strategier for det lokale folkehelsearbeidet fremover Gardermoen, tirsdag 6. desember 2005 Politisk rådgiver Arvid Libak Overordnede mål Flere leveår med god helse i befolkningen

Detaljer

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling

Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland. Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Etter Toven Tre scenarier for Ytre og Midtre Helgeland Klikk her anledning, sted, dato Klikk her for navn, stilling Petroleum trumfer Drivkrefter Utviklinga i petroleumsnæringa Befolkningsutviklinga Mobilitet

Detaljer

Felles fylkesplan for Trøndelag høring

Felles fylkesplan for Trøndelag høring Saksframlegg Arkivnr. 120 Saksnr. 2008/1506-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Odd Arne Bratland Felles fylkesplan for Trøndelag 2009-2012 - høring Dokumenter i saken: 1 I Felles

Detaljer