REFERAT. Levanger FRA MØTE I FROSTATING I INDERØY KULTURHUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT. Levanger 20.06.04 FRA MØTE I FROSTATING 18.06.04 I INDERØY KULTURHUS"

Transkript

1 Levanger REFERAT FRA MØTE I FROSTATING I INDERØY KULTURHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Erling Bergh Steinkjer kommune 3. Svein J Svensson Verdal kommune 4. Einar Jakobsen Inderøy kommune 5. Svein Jørum Inderøy kommune 6. Odd E. Thraning Levanger kommune 7. Alf Birger Haugnes Levanger kommune 8. Lars Myraune Frosta kommune 9. Øistein Teigen Stjørdal kommune 10. Einar Østereng Stjørdal kommune 11. Trude M. Nøst Nord-Trøndelag fylkeskommune 12. Kirsten Haugum Nord-Trøndelag fylkeskommune 13. Roald Huseth Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 14. Aage Schei Gassforum Trøndelag 15. Margareth Halle Inderøy kommune (observatør) 16. Hans-Fredrik Donjem Sekretær

2 SAKSLISTE: 1. Status for gass-saken og meldingen om infrastruktur Innledning v/ Aage Schei, Gassforum Trøndelag 2. Fylkesplanen for Trøndelag Innledning v/ Kirsten Haugum, Nord-Trøndelag fylkeskommune 3. IKT i Frostating IT-samarbeidet Frostating og fylkeskommunen Orientering v/ Ragnar Andresen, HiNT Notat fra Andresen er lagt ut på Frostatings hjemmeside. Bredbånddekning og utbyggingsplaner for Frostating Orientering v/ Knut Gunnar Brandsegg, NTE Bredbånd Arbeidet med data-sikkerhet i Frostating Orientering v/ Rolf Sture Normann, Itum Sikkerhet AS 4. HUNT-undersøkelsen Innledning v/ Jostein Holmen og Anne-Brit Skjetne, HUNT forskningssenter 5. Eventuelt / Avslutning Per Sverre Rannem ønsket velkommen. Han opplyste at Verran kommune hadde meddelt at de var forhindret fra å møte. Svein Jørum ønsket velkommen til Inderøy og ledet så møtet. 1. Status for gass-saken og meldingen om infrastruktur Aage Schei fortalte innledningsvis at Steensnæs vil antaglig i dag legge frem meldingen om infrastruktur for gass. Men etter meldinger om skifte i regjeringen i dag morges var dette nå uklart. Gassforum Trøndelag har avholdt mange kontaktmøter med ulike parter. Man har hatt et nært samarbeid med SINTEF Energiforskning. Det har vært viktig å komme frem med faktainformasjon. 2 av 12

3 Trondheim kommune sitt vedtak om medfinansiering av gassrørledning ahr gitt prosjektet et løft. Industrikraft Midt-Norge (IMN) hevder at rørledningen er et statlig og regionalt ansvar. I Trondheim sitt vedtak var det en forutsetning om 50 % statlig deltakelse inklusive grenrør. Pilotprosjektet om CO2-håndtering er en viktig sak. Det vil være nødvendig med CO2- håndtering ved bygging av gasskraftverk. NTE har sagt at de forutsetter at Norske Skog kommer på banen og forplikter seg til bygging av PM 4. Utgangspunktet for Skogn-prosjektet var at PM 4 skulle komme. Men det er vanskelig for Norske Skog å tidfeste en utbygging av PM 4. Dersom Norske Skog hadde fattet en investeringsbeslutning ville det være lettere å få etablert gasskraftverket. Statoil har aldri vært noen pådriver i Skogn-prosjektet. Meldingen om infrastruktur er en tilleggsmelding til den forrige gassmeldingen. Gassforum Trøndelag er ikke særlig optimistisk i forhold til meldingen. Man tror at meldingen har lite om infrastruktur. Det blir antaglig mest om LNG og CO2-håndtering. Den vil således omhandle lite av det den skulle omhandle. Stortingssesjonen avsluttes også i dag. Det blir derfor ikke oppnevnt saksordfører før til høsten. Slaget vil da stå i Stortinget. Man må legge opp til politisk arbeid ut fra dette. Trøndelagsrådet har nedsatt en styringsgruppe og en arbeidsgruppe for å jobbe videre med gass-saken. Gassforum Trøndelag planlegger å ha et møt 28.juni om meldingen. Man vil der legge opp den videre strategi. Ser man på Grenland så har de samarbeidet godt. De har jobbet tungt med gassrørledning i 2 år. Dersom Grenland får rørledning, vil det også komme i Trøndelag. Beregninger viser at det er betydelig høgere økonomisk lønnsomhet med rør inn Trondheimsfjorden enn til Grenland. Rør til Grenland vil komme på ca 4 mrd. kr, samtidig som forbruket av gass vil ligge under forbruket i Trøndelag. En annen forutsetning i Trondheims finansieringsvedtak er at andre offentlige aktører kommer med, samt private aktører. Trondheim vil gjøre en ehenvendelse til andre kommuner i Trøndelag om å delta i medfinansieringen. Det er usikkert om meldingen blir behandlet i Stortinget før jul. I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet: * Odd Thraning mente kommunene nå må på banen og vise engasjement. Vi må se på hva vi kan gjøre. Levanger kommune er innstilt på å gå inn. Aage Schei fremholdt at det her ikke var snakk om subsidiering, men om langsiktige investeringer. Statoil har alt for høge avkastningskrav (14 15 %) og for kort inntjeningstid. Vi må tenke mer langsiktig. 3 av 12

4 Lars Myraune sa at han støttet Thraning. Vi bør gå ut positivt og samlet. Han var forundret over Statoils avkastningskrav. Han hadde deltatt på Høyres landsmøte og var derfor forundret over at meldingen ikke går på statlig medfinansiering. Grenlandsmiljøet jobber samlet. Nå må Trøndelagsmiljøet også komme på banen. Per Sverre Rannem ga sin støtte til Thraning. Ordførerne rundt Trondheimsfjorden hadde tidligere skrevet under på uttalelse om rørledning inn fjorden. I møte med Jens Stoltenberg hadde han uttalt at næringslivet også måtte komme på banen. NTE har bedt om garanti fra Norske Skog om PM 4. Hvordan skal vi få næringslivet på banen? Vi må stå på da dette er økonomisk lønnsomt. Lars Myraune pekte på at det kommersielle var viktig for næringslivet. Det er her spørsmål om kraftpris fra gasskraftverk. Vil den være konkurransedyktig? Og vil det avhenge av kostnadene for rørledningen? Aage Schei pekte på at det er et regionalt ansvar å få rørledningen frem. Per Sverre Rannem fremholdt at det er tradisjon i Norge at staten deltar i infrastrukturutbygginger. Svein Svensson sa at Verdal vil være med i et felles engasjement. Han sa han kjenner Grenland godt. Det er farlig å avskrive Grenland. De vet å stå på. Vi må alliere oss med dem, - ikke overse dem. Han fremholdt ellers at det er slik at ikke alt som vedtas i partiene når frem i regjeringen. Aage Schei hevdet at man hadde forsøkt å alliere seg med Grenland. Grenland står sterkt samlet. Til og med SV i Grenland går inn for gasskraftverk. Man vil vurdere en sterkere allianse med Grenland fremover. Lars Myraune mente Grenland var en klar konkurrent og at vi må vurdere om vi skal alliere oss med dem. Einar Jakobsen spurte om det var noen bevegelse når det gjaldt Stamgass. Aage Schei svarte at Gudmundsson, NTNU, hadde vært på banen i avisene etter vedtaket i Trondheim kommune. Det var det eneste. Man har ikke hørt noe ellers fra dem. Ingen av oljeselskapene er opptatt av Stamgass-planene. Svein Jørum pekte på at det bare er Trondheim som har gått aktivt inn. Ellers har det ikke vært særlig trykk på rørledningen. Vi har ikke hatt et samlet miljø for gass. Vi må jobbe med å få til en samlet felles front. Odd Thraning mente vi hadde bare en motstander på Nord-Trøndelagsbenken, - Marit Arnstad. Inge Ryan er for, men er bundet av sitt parti. Trondheims vedtak var bra, men de kom noe seint på banen. 4 av 12

5 SINTEF ligger nå 2 år foran tyskerne når det gjelder forskning på CO2-håndtering. Dette forsprang kan fort bli tatt igjen hvis det ikke skjer noe nå. Vi må jobbe med å få alle kommunene på banen. Grenland er ikke en konkurrent. De kan bli en viktig medspiller. Øistein Teigen sa at Stjørdal vil være med på finansiering av rørledning. Han sa at kommunene må stå samlet. Per Sverre Rannem sa at når vi får henvendelsen om deltakelse fra Trondheim vil det bli tatt opp i Frostating. Trude M. Nøst fremholdt at Nord-Trøndelag fylkeskommune har sagt at de vil delta i medfinansiering. Fylkeskommunen har 130 mill kr i utviklingsmidler i tillegg til NTEs eventuelle bidrag. Man må vurdere om pengene her kan gå inn, også på vegne av kommunene. Trøndelagsrådet er et viktig samlet forum sammen med Gassforum Trøndelag. Det at kommunene nå ønsker å stå samlet er positivt. Trøndelagsrådet vil jobbe aktivt med gasssaken. Odd Thraning foreslo: Arbeidsutvalget i Frostating og ordføreren i Levanger får i oppdrag å vurdere etableringen av et forpliktende samarbeid angående gass-saken. Sak om dette legges frem på neste møte i Frostating 17. september. Forslaget fra Thraning ble enstemmig vedtatt. 2. Fylkesplanen for Trøndelag Kirsten Haugum pekte på at fylkesplanen for Trøndelag var en felles plan for Trøndelagsfylkene og Trondheim. Planen består av 38 konkrete mål med tilhørende strategier. Det man ønsker tilbakemelding på i høringen er i første rekke strategiene. Se om man kan spisse de ytterligere. Planen skal drøftes i felles møte mellom de to fylkestingene, men fylkestingene skal fatte hver sitt vedtak. Om det blir spesielle ting som tas inn i planen for Nord-Trøndelag må vurderes senere etter høringen. I dag stadfestes fylkesplanen gjennom kongelig resolusjon etter Plan- og bygningsloven. Det er foreslått at regjeringen ikke lenger skal godkjenne fylkesplanene. Dette er beklagelig. Men den fremlagte fylkesplan må behandles ut fra Plan- og bygningslovens bestemmelser. I foreløpige utsagn om fylkesplanen kommer det frem at man ikke har tatt opp en del hjertesaker. Fylkesplanen skal da heller ikke omfatte alt. Det skal være et viktig strategidokument. 5 av 12

6 På grunnlag av fylkesplanen skal det vurderes om man skal gå videre med et felles handlingsprogram. Det kan føre til at man får en felles RUP 2005 dersom det blir enigehet om det. I tilknytning til de 38 målene har man prøvd å være tydelig på strategiene. Fylkesplanen er bygd opp over følgende lest: Visjon verdigrunnlag Tre drivere som skal bringe oss fremover: Kreativitet Kompetanse Samhandling Verktøy gjødsel for å få dette til: Kulturell kompetanse Innovasjon Vekst og verdiskaping gjennom følgende satsingsområder: Mat og matproduksjon Forskning og utdanning Energi Infrastruktur Haugum gikk så gjennom noen av målene i fylkesplanen. Det gjaldt målene: 5, 6, 20, 23, 29, 34, 35 og 37. Når det gjelder mål 37 om tettstedsavgrensing vil loven vedr. midlertidige etableringsstoppen helt ut avløses av fylkesplanen. Kommunene må derfor ta litt mer ansvar for sin byutvikling og sentrumsavgrensing. Kommunene skal selv vurdere detaljhandelsetableringer under 3000 m2. I den etterfølgende debatten hadde følgende ordet: Svein Jørum spurte om vi kjenner fylkesplanen godt nok til å gi signaler i dag. Planen var nettopp mottatt. Per Sverre Rannem syntes planen ser spennende og bra ut. All honnør til planarbeidet. Lars Myraune spurte om den formelle behandlingen av planen. Kirsten Haugum svarte at planen vil bli behandlet etter Plan- og bygningsloven og vedtatt i kongelig resolusjon. * Øistein Teigen sa at Sjørdal var meget fornøyd med at det nå var en felles plan for Trøndelag. Stjørdal ligger på grensa til Sør-Trøndelag og berøres av begge fylker. Svein Svensson pekte på at de frivillige organisasjoner ønsker å bli tatt med mer aktivt i forhold til å være regional utviklingsaktør. 6 av 12

7 Roald Huseth mente en felles plan var viktig. Han trodde ikke det blir noen særlig motforestillinger til planen. Det fører til at planen blir noe rund. Mye av uttalelsene vil gå på at det og det ikke er dekket planen. Fylkestinget skal behandle planen allerede i neste uke. Hvilken status har denne behandlingen? Kirsten Haugum sa at fylkestingbehandlingen nå blir en slag foreløpig høring. Høringsfristen er satt til 10.september. Denne fristen vil bli overholdt. Det tas sikte på at Frostating avgir egen uttalelse i tillegg til kommunenes uttalelser. Det vil bli sendt ut et utkast til uttalelse fra Frostating til kommunene, som det bes tilbakemelding på innen Arbeidsutvalget i Frostating vedtar uttalelsen på møte 30. august. 3. IKT i Frostating IT-samarbeidet Frostating og fylkeskommunen IKT planprosesser og systemtilpasninger i Frostatingskommunene Ragnar Andresen pekte på at IT-samarbeidet i Frostating allerede var tatt opp på møte i september Arbeidet hadde imidlertid trukket ut. Arbeidet ble startet høsten 2003 med et utsendt spørreskjema til de IT-ansvarlige i kommunene. Man spurte etter mulige samarbeidsområder i Frostating. Det var stor vilje til å drøfte temaet. Undersøkelsen viste ellers at fagmiljøene hadde sterkt eierskap til sine fagsystemer. Videre ble det registrert at det ikke var så mange sammenfallende løsninger. Det var derfor mer aktuelt å se på randsoner da det største potensialet lå her. Enkelte av kommunene hadde for eks. etablert ideforum. Videre kan kompetanseutvikling skje felles. De ulike kommuner inngår i dag i ulike IT-allianser som TUSK mv, som legger føringer på mulig IT-samarbeid i Frostating. Ut fra det innsamlede materiale foreslås det at man i det videre vurderer følgende samarbeidsområder: - Utviklingsplan for infrastruktur - Felles produksjonsenhet på tynnklient-drift av systemplattformer og generelle kontorstøtteverktøy - Evaluering av åpen kildekode løsning for kontorstøtteverktøy (evt. oppfølgingsprosjekt for innføring), og andre tilpasninger på åpen kildekode - Etablering av elektronisk arkiv hos samarbeidende kommune hvor dette er etablert - Felles etablering av personalsystem - Fellesavtaler for støttesystemer til nettbasert undervisning - Mulig lisenssamarbeid på f eks biblioteksystemer (andre?) Det vises for øvrig til notatet fra Ragnar Andresen. 7 av 12

8 * Etter en del oppklarende spørsmål og avklaringer ble man enig om følgende oppfølging av ITsamarbeidet: Den oppnevnte arbeidsgruppen for IT-samarbeidet i Frostating (Haugum, Almlid, Brattås og Stene) trer sammen og vurderer mulige avgrensede samarbeidsområder, slik det er redegjort for i notatet fra Andresen. Arbeidsgruppen avgir så snart som mulig innstilling til Arbeidsutvalget i Frostating som innstiller ovenfor Frostatingsmøtet Bredbåndsdekning og utbyggingsplaner for Frostating Knut Gunnar Brandsegg innledet med å peke på at det nå bygges leiligheter i Oslo som får innlagt kabel på 100 Mb. ADSL kan i dag maks nå 2 Mb. Visjonen til NTE Bredbånd (NTE BB) er: Fiber til den ytterste nøgne ø Forretningside: - Tilby bredbåndskapasitet og tjenester - Utvikle tilbudet områdevis - NTE BB tilby kundene tjenester etter behov NTE BB har planer og forhandler om å kjøpe opp Banetele og få et nett for hele Nord- Trøndelag. Man etablerer nå nett for hele Indre Namdal. For Frostating er situasjonen slik: Dekker i dag Meråker, deler av Stjørdal, bygger ut på Frosta, Levanger og Verdal, Inderøy under forhandling, mens Steinkjer vil etablere eget nett. Det er viktig å ha en stor aktør lokalt. Telenor tar godt betalt for tilkobling til deres sentraler. NTE BB har i dag 3 ansatte. I tillegg leies inn 3 årsverk. For å få et billig nett må man få inn bedrifter og husholdninger i tillegg til kommunene. Det er store kostnader i nettet. Med mange brukere vil prisene gå ned for kommunene. Bredbåndsalliansen som består av 6 kraftverk er nå betydelig styrket og vil være en sterk aktør. Hva gjør vi for Frostating: - Prioriterer kommunale behov - Bygger ut fra kontrakter - Fortetter nettet med bedrifter - Forretningsplaner for bedrifter og husholdninger - Noen pilot på tjenester Sammen kan vi redusere priser. 8 av 12

9 Arbeidet med data-sikkerhet i Frostating Rolf Sture Normann innledet med å fortelle at han hadde jobbet med informasjons- / datasikkerhet siden Han jobbet nå for TUSK-kommunene med data-sikkerhet. (Gjelder alle kommunene i Frostating med unntak av Steinkjer og Verran). Det er mye informasjon på nettet. Man må sikre seg at data kommer dit de skal. Utgangspunktet for informasjonssikkerhet: - Personopplysningsloven, sikkerhetsforskriften - Elektroniske hjelpemidler - Tap av liv / helse, økonomiske tap, tap av anseelse og personlig integritet Konfidensialitet Integritet Tilgjengelighet Personopplysningsloven setter følgende krav som skal oppfylles: - Sikkerhetsledelse, mål, strategi - Risikovurdering, hva som behandles - Sikkerhetsrevisjon jevnlig - Avviksregistrering - Organisering, ansvars- og myndighetsforhold - Personell skal autoriseres - Taushetsplikt - Fysisk sikring - Sikring av konfidensialitet - Sikkerhet hos andre virksomheter - Dokumentasjon Tilsyn i kommunene i 2003 viste: - Kommunene har liten oversikt over hvilke personopplysninger som blir behandlet - Ansvar og myndighet noe uklar / for slapt - Kommunene mangler internkontrollsystemer - Kommunene setter bort behandling av personopplysninger til underleverandører, men man kan ikke sette bort ansvaret Midt-Norsk Helsenett krevde at kommunene hadde etablert sikkerhetspolicy for å kunne koble seg til deres nett. Dette er bakgrunnen for det sikkerhetsarbeidet som er i gang i TUSKkommunene. Arbeidet er inndelt i to faser: Fase 1: Forankre prosjektet i kommunene Fase 2: Etablere et kvalitetssystem for informasjonssikerhetsarbeidet Gevinsten ved å samarbeide om dette er lavere kostnader. 9 av 12

10 4. HUNT undersøkelsen Jostein Holmen innledet med å trekke frem noen funn fra tidligere HUNT-undersøkelser. Den første HUNT-undersøkelsen, HUNT 1, ble gjennomført og omfattet voksne personer. HUNT 2 ble gjennomført i og omfattet voksne og ungdommer (13 18 år). HUNT-undersøkelsene går både på livskvalitet, mental helse, livsstil og samfunnsmedisin (sosiale og økonomiske faktorer). Deltakelsen i undersøkelsene har vært høg (ca 80 %). Et interessant funn i ungdomsundersøkelsen er forskjellen mellom gutter og jenter når det gjelder nakke- og skuldersmerter. Guttene ligger stabilt lavt i alle aldersgrupper, mens jentene har en drastisk økning for hver aldersgruppe ( øker fra 2 % ved 13 år til 12 % ved 18 år). Jentene har også en jevn økning i andelen som røyker daglig. Guttene ligger under i andelen daglig røykere fra 15 år og oppover og andelen flater ut mellom 17 og 18 år på 16 %. Andelen jenter som røyker daglig på 18 år er 21 %. Kjønnsforskjellene viskes også ut når det gjelder beruselse. Like mange jenter som gutter har vært beruset i Guttene sier også at de har svært god eller god helse hyppigere enn jentene. For jentene er andelen med god helse dalende med alder. Kartdata viser at det er store geografiske variasjoner i Nord-Trøndelag. Det er en klar sammenheng mellom forekomsten av hjerteinfarkt og kolesterol. Mens media fokuserer på elendighetsbilde av befolkningen er situasjonen en annen. HUNT-undersøkelsene viser at de fleste ungdomsskoleelevene: - synes helsa er god og er stort sett fornøyd med hvordan de har det - har aldri prøvd å røyke og ikke vært beruset - spiser frukt hver dag og har ingen planer om å slanke seg - trives på skolen, har bra med venner og deltar i idrett og andre organiserte aktiviteter etter skoletid De fleste pensjonister: - er fysisk aktive og synes helsa er god - fornøyd med tilværelsen og stort sett glad og optimistisk - røyker ikke, bruker lite medisiner, men er noe plaget av smerter og stivhet - føler seg ikke ensom og drikker mindre alkohol enn yngre folk Status for HUNT-forskningen pr i dag: - Vel 100 prosjekter ca 120 forskere - 25 doktorgrads-stipendiater - 20 doktoravhandlinger + 3 innlevert - ca 160 vitenskapelige artikler - Hovedfags- og studentoppgaver - Formidling 10 av 12

11 For ytterligere informasjon, se: Det ligger her også en god del data for den enkelte kommune. HUNT forskningssenter ble overført til NTNU i Antallet ansatt og prosjekttilknyttede er fra da av økt betydelig. I dag er ca 30 personer knyttet til forskningssenteret. HUNTs biobank består av blodprøver. Disse er nå midlertidig lokalisert til Næringsbygget på Røstad. HUNT 3 planlegges gjennomført Det arbeides nå med å finansiere HUNT 3. Faglig profil for HUNT 3 blir de store helseproblemene Det gjelder: - Fedme-epidemien - Kreft flere eldre - Demens flere eldre - Mental helse - Muskel-skjelettplager - Uføre-epidemien - KOLS kvinner - Allergi - Rusproblemer - Hjerte-kar sykdommer flere eldre Holmen avsluttet med å presentere sin visjon: - Om fem år er Nord-Trøndelag et nasjonalt sentrum for forskning innen helseundersøkelser og biobanker - Vi forsker mer på elseforskjellene ifylket - Vi forsker mer på sosial kapital - Kommunene kommer med bestillinger på hvilke data de trenger Anne-Brit Skjetne pekte på at HUNT-undersøkelsene danner grunnlag for planlegging innen helse- og sosialadministrasjonen. Hun arbeider nå med finansieringen av HUNT 3. HUNT 3 skal omfatte: - Alle over 20 år i Nord-Trøndelag - Et utvalg av personer fra Trondheim og Møre og Romsdal - 80 % oppmøte gir personer - UngHUNT år + to årskull fra barneskolen. 90 % gir personer - Blodprøver til biobanken Hvorfor HUNT 3: - Måler helsetilstanden i befolkningen - Gjentatte undersøkelser med 10 års mellomrom - Gir betydelig forskningsmateriale Følgende finansieringsplan er satt opp: NTNU 41 mill kr HMN 9 mill kr NTFK 7 mill kr FHI 10 mill kr Kommunene 1,5 mill kr 11 av 12

12 Næringslivet Statsbudsjettet 6 mill kr 45 mill kr Kommunenes bidrag er gjennom å stille fysiske fasiliteter, lokaler, til disposisjon. Totalt er finansieringen på ca 120 mill kr. Første mål nå er å få HUNT 3 inn på Statsbudsjettet for Denne finansieringen av HUNT 3 vil gi: - Investering i offentlig helseforskning i et bredt tverrfaglig perspektiv - Offentlig eiendomsrett til materialet - Ivareta deltakernes tillit mht data og biologisk materiale 5. Eventuelt / Avslutning A. Regnskap 2003 for Frostating Sekretæren la frem og gjennomgikk en regnskapsrapport for 2003 for Frostating. Det ble vedtatt å ta regnskapsrapporten til etterretning. B. Oppmøte på Frostating Per Sverre Rannem tok opp det svake oppmøtet på dette Frostatingsmøtet. Enkelte hadde ikke en gang meldt forfall og flere gikk under møtet.. Spørsmålet om behovet for Frostating tas opp på neste møte Svein Jørum takket til slutt for møtet og ønsket alle vel hjem. * Hans-Fredrik Donjem (Sign.) Sekretær 12 av 12

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS

REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Levanger 20.05.04 REFERAT FRA FELLES MØTE MELLOM FROSTATING OG TRONDHEIM FORMANNSKAP 11.05.04 I TRONDHEIM RÅDHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Elin Rognes Solbu Steinkjer kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Levanger 12.02.07 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 12.FEBRUAR 2007 I STEINKJER KOMMUNE, FREDRIKKESALEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Jacob Br. Almlid Verran kommune 3. Per Sverre Rannem Steinkjer

Detaljer

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER FROSTATING Levanger 14.02.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 14.02.03 I LEVANGER BO- OG AKTIVITETSSENTER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 29. JUNI 2007 I INDERØY KOMMUNE, INDERØYHEIMEN Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 3. Hans Brattås Steinkjer kommune 4. Svein

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING HOS LARS MYRAUNE, FROSTA, 24.JUNI

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING HOS LARS MYRAUNE, FROSTA, 24.JUNI Levanger 24.06.05 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING HOS LARS MYRAUNE, FROSTA, 24.JUNI 2005 Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Svein Jørum Inderøy kommune 3. Einar Jakobsen Inderøy kommune

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL

REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL FROSTATING Levanger 10.12.02 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 06.12. 2002 PÅ STIKLESTAD NASJONALE KULTURSENTER, VERDAL Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 20.02.04, STEINKJER RÅDHUS

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 20.02.04, STEINKJER RÅDHUS Levanger 23.02.04 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 20.02.04, STEINKJER RÅDHUS Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune 4. Arvid

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 17.09.04 I KOMMUNESTYRESALEN, VERDAL RÅDHUS

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 17.09.04 I KOMMUNESTYRESALEN, VERDAL RÅDHUS Levanger 20.09.04 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 17.09.04 I KOMMUNESTYRESALEN, VERDAL RÅDHUS Til stede: 1. Anne Irene Myhr Steinkjer kommune 2. Gerd Janne Kristoffersen Verdal kommune 3. Rudolf Holmvik

Detaljer

Til ungdom og foresatte

Til ungdom og foresatte Til ungdom og foresatte Mer kunnskap om helse I Nord-Trøndelag gjennomføres det fra 2006 til 2008 en stor helseundersøkelse, HUNT 3. Alle over 13 år blir invitert til å delta. Ungdom mellom 13 og 19 år

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005 Levanger 14.04.05 REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING I SANDVIKA 12. - 13. APRIL 2005 Til stede: 1. Robert Bjørk Verran Kommune 2. Bjørn Holder Verran Næringsutvikling AS 3. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune

Detaljer

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA

FROSTATING REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA FROSTATING Levanger 01.04.03 REFERAT FRA MØTE I REGIONSAMARBEID FROSTATING 28.03.03 PÅ FROSTATUN, FROSTA Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Gerd Janne

Detaljer

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe

Trønderpipe AS. Forretningsplan Trønderpipe Trønderpipe AS Forretningsplan Trønderpipe Forretningsplan 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Beskrivelse av virksomheten 4. Forretningsidé / Målsetting / Mål 5. Beskrivelse av prosjektet 6. Myndighetsforhold

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 23.04.04, MALM SAMFUNNSHUS, VERRAN

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 23.04.04, MALM SAMFUNNSHUS, VERRAN Levanger 26.04.04 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 23.04.04, MALM SAMFUNNSHUS, VERRAN Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Hans Brattås Steinkjer kommune 3. Gerd Janne Kristoffersen Verdal

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet.

Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet. Vedlegg TRAU-sak 13-2014 Notat til Trøndelagsrådets AU Trøndelagsrådets AU-møte den 17. september. Nytt MOLGA? Organisering av olje- og gassarbeidet. 1. INNLEDNING MOLGA (Midt Norge Olje og Gass) ble vedtatt

Detaljer

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Ellers møtte: Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås. LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.08.2005 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Fra saksnr. 058/05-065/05 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av

Detaljer

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.2010 HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helsekart og helsetrender Resultater fra HUNT 3 3.9.21 HUNT HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (26-8) Steinar Krokstad HUNT forskningssenter Det medisinske fakultet Levealder og livskvalitet Øker Generell

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte:

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 Oppmøte: LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 20.08.2003 Møtetid: Kl. 14:15 15:15 Fra saksnr. - 077/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Detaljer

Velstand på godt og vondt Resultater fra UNG HUNT3

Velstand på godt og vondt Resultater fra UNG HUNT3 1 Velstand på godt og vondt Resultater fra UNG HUNT3 Førsteamanuensis dr. med. HUNT forskningssenter Institutt for samfunnsmedisin Overlege, HNT 2 3 Ung-HUNT Ung-HUNT aldersgruppen 13-19 år tilsvarende

Detaljer

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune

Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Invitasjon til dialogprosess i forbindelse med ungdomsprosjektet i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune inviterer interesserte leverandører til en dialogprosess i forbindelse

Detaljer

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger

Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Innherred Vekst AS - Næringsutvikling i Verdal og Levanger Årsrapport 2007 Orientering til kommunestyret i Verdal kommune 25. februar 2008 Knut M. Baglo Høsten 1999 Hvorfor Innherred Vekst Bakgrunn Nyskapings-

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 09.02.2011 Tid: 13:00 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08)

HUNT. Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? HUNT1 (1984-86) HUNT2 (1995-97) HUNT3 (2006-08) Helseundersøkelsen i Nord- Trøndelag 2006-08 (HUNT3)- Hva sier den oss om kvinner og tobakk? Norsk nettverk for helsefremmende arbeid Kvinner og røyking Mandag 5.9.2011 Lillehammer HUNT HUNT1 (1984-86)

Detaljer

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkesrådet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Sak nr. 11/91 Høringsuttalelse - Tildeling av 800 MHz båndet for bruk til mobilt bredbånd Behandlet/Behandles av Møtedato Sak nr.

Detaljer

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13 av 13 LEVANGER KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rom 3008 Møtedato: 28.05.2003 Møtetid: Kl. 11:30 15:00 Fra saksnr. 048/03-056/03 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 13

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 13:45 Oppmøte: Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 25. NOVEMBER 2005 I MERÅKER, SKYTTERHALLEN, MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 25. NOVEMBER 2005 I MERÅKER, SKYTTERHALLEN, MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE Levanger 26.11.05 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 25. NOVEMBER 2005 I MERÅKER, SKYTTERHALLEN, MERÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Svein Åge Trøbakk Steinkjer kommune

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid.

Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Arkivsak. Nr.: 2015/607-1 Saksbehandler: Pål Gauteplass Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Natur 29/15 04.05.2015 Lensmyra næringspark - oppstart av reguleringsarbeid. Rådmannens forslag

Detaljer

NORD-TRØNDEIAG FYLKESKOMMUNE

NORD-TRØNDEIAG FYLKESKOMMUNE NORD-TRØNDEIAG FYLKESKOMMUNE Saksbehandler: Arild Egge Saksnr.: 10/02729-20 Arkiv: 712 Til adressater i ifig. liste Dato: 1.7.2011 J Ugradert FOU-strategi for Trøndelag. Høring Vedlagt oversendes utkast

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.05.2013 kl. 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kulturfabrikken, Møterom Hermetikken, Sortland Dato: 09.05.2014 Tidspunkt: 08:30-09:45 Saker til

Detaljer

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat

Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Møte i styringsgruppen for pilotprosjektet Pilegrimsleden Referat Tid: Tirsdag 9. januar 2007, kl. 10.30-16.00 Sted: Erkebispegården, Trondheim Referent: Steinar Skomedal Tilstede: Fraværende: Finn Damstuen,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

REFERAT. Heidi Klokkervold, leder, ønsket velkommen på møtet. Ingen merknader til møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent. REFERAT fra møte nr. 04/07 Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag, onsdag 27. juni 2007 kl 10.00 på distriktskontoret, Statens hus, Prinsens gt. 1 i møterom 4.135, 1. etasje. Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Inderøy. Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Kantina, Inderøy samfunnshus Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Interimsstyret - Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Møtested: Dato: 20.10.2010 Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 10:00-13:00 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kristin Johanne Hildrum MEDL AP/SP Brita Kleven Thorsvik MEDL SV/V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.04.2009 Tid: 09:05 13:10 Til stede: 9 representanter. Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.02.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås

INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy. Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås INVEST - Referat fra møte i styringsgruppen 21.05.03 på Inderøy Til stede: Einar Jacobsen, Jacob Almlid, Iver Bjartan, Hans Brattås Organisering og tillitsvalgtes rolle Oppfølging av samarbeidsdokumentet

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møtedato/tid: 12.05.2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Trøndelag folkemuseum, Sverresborg Hanne

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Formannskap Vågsøy kommune Møteprotokoll Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Tidspunkt: 15:30-17:00 Til behandling: Saksliste nr. 011/12-014/12 Medlemmer: H - Morten Andreas Hagen (Ordfører)

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

Værnesregionen - fra fjord til fjell -

Værnesregionen - fra fjord til fjell - Værnesregionen - fra fjord til fjell - Frosta Malvik Meråker Selbu Stjørdal Tydal ARBEIDSUTVALGET I VÆRNESREGIONEN Møte 16.06.10 kl. 09.00 16.00 i Stjørdal rådhus SAKSLISTE Sak 34/10 Sak 35/10 Godkjenning

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredsuset Møtedato: 09.11.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Ole

Detaljer

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato:

Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Jan Birger Almåsbro, (jan.birger.almasbro@jbv.no) Inger Ydse, (inger.ydse@vegvesen.no) Asle Hasselvold, (asle.hasselvold@reindrift.no) Svein Nøstvold, (svein.olav.nostvold@mattilsynet.no)

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/1508-12 Arkiv: T51 Saksbehandler: Trond Einar Uglebakken Sakstittel: OPPGRADERING VEILYS 2015 - SAKSUTREDNING ETTER HOVEDUTVALGETS VEDTAK I SAK 12/15 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen.

Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Velkommen til Folkemøte om Kommunereformen. Ordfører Inga Balstad Folkemøte 8. januar 2015 Målene for kommunereformen Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Kommunene

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Formannskapet. Utvalg: 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet 1. etg. ved kanitne, Inderøy Rådhus Dato: 31.08.2011 Tidspunkt: 12:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad

Detaljer

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1

VEFSN KOMMUNE KJØP SKJERVENGAN LEIR. Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Trond Kaggerud Tlf: 75 10 10 27 Arkiv: 611 Arkivsaksnr.: 12/1192-1 KJØP SKJERVENGAN LEIR Rådmannens forslag til vedtak: Alternativ 1 1. Vefsn kommune benytter seg av sin forkjøpsrett

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune

NOTAT 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009. Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune NOTAT Vår ref. Dato 10929/2009/030/3OLY 15.04.2009 Til: Kommunestyret Mosvik 2010: Skisse - mulig samarbeid Innherred Samkommune og Mosvik kommune Dette er et utkast for foreløpig drøfting. Det skal gjennomføres

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

HAMMERFEST KOMMUNE. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 1 HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Alf Birger Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei

Detaljer

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013

Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv. 25.September 2013 Rock City, Namsos i regionalpolitisk perspektiv 25.September 2013 Rock City, Namsos samfunnsutvikling Ulike perspektiv: Nasjonalt/ Regional og lokal utviklingstiltak Politisk engasjement Økonomiske partnerskap

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby

Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby MØTEPROTOKOLL Regionrådet Dato: 21.09.2012 kl 1000 1430 Sted: Lunner rådhus Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Leif Ranch Kornum, Jevnaker kommune for Fank Morten Nerby Frank Morten

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 9. OKTOBER 2006 I VERRAN KOMMUNE, VERRAPARKEN, MALM

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 9. OKTOBER 2006 I VERRAN KOMMUNE, VERRAPARKEN, MALM Levanger 09.10.06 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 9. OKTOBER 2006 I VERRAN KOMMUNE, VERRAPARKEN, MALM Til stede: 1. Robert Bjørk Verran kommune 2. Aud Lyngstad Ramberg Verran kommune 3. Jacob Br. Almlid

Detaljer

Innherred Samkommune Møteprotokoll

Innherred Samkommune Møteprotokoll Innherred Samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Møterom "Låven", Holmen gård Dato: 28.02.2008 Tid: 10:00 11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren

Forfall: Aasa Gjestvang, Maren Halberg, Jon Nordsteien, Petter Koren Side1 Referat verdensarvrådet 07.12.2015 Tid: 1130-1530 Sted: Tolga, Malmplassen gjestegård Rådsmedlemmer til stede Ragnhild Aashaug, Hans Vintervold, Jan Håvard Refsethås, Runa Finborud, Lars Erik Hyllvang,

Detaljer

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor

Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Styringsgruppe Sm åsam funn Referat Styringsgruppemøte i Pilot Småsamfunnssatsing Verran kommune 17. okt 2006 Møterom Fosdalen Verran Servicekontor Deltakere: Forfall: Andre: Kolbjørn Almlid, Inge Fornes,

Detaljer

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010

Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Muligheter for industrien ved bruk av gass Gasskonferansen Bergen 2010 Dir. Svein Sundsbø, Norsk Industri Kort disposisjon Rammebetingelser for bruk av gass, intensjoner og lovverk Politisk vilje kommunikasjon

Detaljer

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi?

HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? HUNT-data som grunnlag for å ha oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer hva annet trenger vi? Spesialrådgiver, dr. art. Margunn Skjei Knudtsen, NTFK. Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.04.2012 Tid: 10:00 12:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30

Møteprotokoll. Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: 1. etg., Inderøy Rådhus Dato: 25.09.2012 Tidspunkt: 09:00-13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnar Nossum SP Ann-Kristin Wiik Langfjæran

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Møtedato: 12.04.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Marit Tangen, Cecilie Agnalt, Harald Aase, Anne- Grethe

Detaljer

Verdal kommune Rådmannen

Verdal kommune Rådmannen Verdal kommune Rådmannen Medlemmer i rådet Deres ref: Vår ref: LIER 2011/9423 Dato: 10.06.2014 Referat fra møte i rådet for likestilling 10. juni 2014 Til stede: Rolf Tømmerås, Svein J. Svensson, Odd Steinkjer,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Lysgården, Inderøyheimen Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen. Dato: 17.03.2009. Tidspunkt: 08:30-14:00

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: 3. etasje, Inderøyheimen. Dato: 17.03.2009. Tidspunkt: 08:30-14:00 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.03.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen SP

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Hole herredshus Tid: Tirsdag 18. september kl. 09.00 12.30 Møtedeltakere Forfall Merknad/evt. vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche Grinderud,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Medlemmer: Mads Nygård, leder (ankom noe senere enn møtestart) Mette Mo Jakobsen Vidar Thue-Hansen Ole-Gunnar Søgnen Bjørn Olsen Fra UHRs sekretariat: Ole Bernt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer