Har vi en visjonær plan for samferdsel i Norge? Innlegg på Logistikk- og Transportindustriens Landsforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Har vi en visjonær plan for samferdsel i Norge? Innlegg på Logistikk- og Transportindustriens Landsforening"

Transkript

1 Har vi en visjonær plan for samferdsel i Norge? Innlegg på Logistikk- og Transportindustriens Landsforening Bård Hoksrud 2. Nestleder Transport- og kommunikasjonskomiteen

2

3 Norge er i forfall Tabellen er hentet fra rapporten State of the Nation fra Rådgivende Ingeniørers Forening

4 Norge har satset tidligere Bergensbanen kostet like mye som et helt statsbudsjett da den ble bygd, dvs. 52,5 millioner kroner*. Samferdselsminister Trygve Bratteli (Ap) foreslo i 1962 en ambisiøs plan med 785 km firefelts motorvei i Sør-Norge innen 1980**. Planen ble dessverre ikke gjennomført. I dag ville et komplett motorveinett kostet under et fjerdedels statsbudsjett. *http://www.nrk.no/kanal/nrk_gull/ ** St.prp.nr.1 ( )

5

6 Hva skjer i EU? Eks 1: I Romania skal det bygges 1798 km motorvei og 507 km ekspressvei* i perioden (800 km igangsatt i 2008) Ny polsk motorvei Eks 2: I Polen skal det i samme periode bygges 636 km med motorvei og 2219 km ekspressvei*. Ny slovensk motorvei *Billigere vei med like mange filer, som norsk smal firefelts.

7 Albania forbi Norge

8 Faksimile av Arbeiderpartiets annonse i VG lørdag 7. september 1985 Det er nå Norge har råd til å satse Norge har råd til å satse, sa Arbeiderpartiet i Nå har Norge 3000 mrd. kroner på bok. Norge har 800 mrd. kroner i vedlikeholdsetterslep i offentlig sektor. Fremskrittspartiet fremmer forslag om en plan for innhenting av etterslepet.

9 Vei og jernbane Etterslep: Riksvei og fylkesvei: 300 mrd. Jernbane: 200 mrd. Ifølge regjeringens tall økte etterslepet på riksveiene med 14,9% fra 2005 til 2009 Vil etterslepet på riksveier og fylkesveier øke med 45 mrd. frem til 2013? Hovedløsninger: Nasjonal Transportplan som bindende investeringsplan Bedre beregningsmodeller for kost/nytte Organisering som åpner for statlige lån Helhetlig og overordnet trasévalg Regjeringens egne tall viser også økt etterslep *Svar på spm. 16 fra Finanskomiteen/Fremskrittspartiets fraksjon av 11. mai 2010

10 Hovedmomenter i FrPs alternative statsbudsjett 2011 Veiinvesteringer (inkl. rassikring) Kollektivsatsing (inkl. ferger, eks. jernbane) Jernbane Kystformål Bredbånd Fjerne Postens konsesjonskrav om ulønnsomme banktjenester 48,34 mrd. 3,73 mrd. 6,81 mrd. 336 mill. 800 mill. -96 mill.

11 Fylkesveier Fremskrittspartiet har satt 7,2 mrd. kroner ekstra til fylkesveier i Av dette får de tre nordligste fylkene følgende: Nordland Troms Finnmark 473,1 mill. 338,1 mill. 211,3 mill.

12 The Global Competitiveness Report 08/ Quality of roads Rank Country Score 1 France 6,7 7 Denmark 6,2 12 Finland 5,8 18 Sweden 5,6 21 Oman 5,6 22 Chile 5,5 23 Namibia 5,4 29 Puerto Rico 5,1 38 Jordan 4,9 39 Tunisia 4,9 42 Iceland 4,6 44 Botswana 4,5 48 Norway 4,1 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0

13 Veimilliarder brukes feil BI-professorene Leif Helland og Rune Sørensen har dokumentert at norske politikere kaster bort milliarder av kroner på å bygge veier der ingen bor. Rapporten tar for seg veibevilgninger i Norge fra 1970 til Kjell Opseth Samferdselsminister

14 Dalsfjordbrua, Rv. 609 Pris: 1 mrd. kroner Døgntrafikk: 45 biler

15 Kostnader ved trafikkulykker 2010 Trafikkulykker 28,0 mrd. kr/år* Regjeringens veibevilninger 15,1 mrd. kr/år** Hvorav riksveiinvesteringer 5,9 mrd kr/år** Bilavgifter 48,0 mrd. kr/år*** Bompenger 7,5 mrd. kr/år**** * ** *** + ca. 5 mrd. mva på særavgift **** 6 mrd. pr. år + ca. 1,5 mrd. innkrevingskostnader,

16 NTP har forbehold.. 63 veiprosjekter er med forbehold 35 av de største i NTP er det bare "aktuelt å prioritere", mens 28 prosjekter deriblant flere flaggprosjekter prioriteres "betinget av" tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

17 Rapport Vei 2010/03 fra SHT Personbilen med fører og to passasjerer fikk skrens på en tilnærmet rett veistrekning på Fv 13 i Alta Personbiler kolliderte med lastebil i motgående kjørefelt, og alle tre i personbilen døde. På stedet der ulykken skjedde var det mål spordypde på 48 millimeter, mens den maksimale tillatte dybden er 17,5 millimeter.

18 Rapport Vei 2010/03 fra SHT Ap, SV, Sp, H, KrF og V stemte imot følgende FrP-forslag 10.juni 2010: I. Stortinget ber regjeringen utarbeide enkle kvantifiserbare og tidsfestede målsettinger knyttet til norsk samferdselspolitikk. II. Stortinget ber regjeringen etablere et statens transporttilsyn som får til oppgave å drive kontroll av all transport til lands (veg og jernbane), vanns og luft og havnevirksomhet for å påse at alle regler, særlig sikkerhetsbestemmelser, følges. Transporttilsynet skal i tillegg hvert år legge frem en rapport for Stortinget om måloppnåelse innenfor norsk samferdsel.

19 Mange bomstasjoner i Norge Kilde: Vårt Land 3. mars 2010

20 Mange bomstasjoner i Norge Kilde: Vårt Land 3. mars 2010

21 Dyrt med avbetaling! Du betaler for mer enn hele veien E6: Trondhjem-Stjørdal Pris: 3,5 mrd. Bompenger: 3,57 mrd. Hvorav renter: 800 mill. BILISTENE MÅ BETALE DYRT: Bildet viser E6 Trondheim - Stjørdal. Her må bilistene betale mer enn den totale innvesteringskostaden i bomavgift, og det på grunn av utgifter som ikke en gang er nevnt i stortingsproposisjonen. Foto: Knut Opeide ( Statens Vegvesen ) Hemmeligholdte tall viser at bilistene må betale mer i bompenger enn det veien koster. Disse rentekostnadene ble hemmeligholdt, slik at det i st.prp.nr.31 ( ) så ut som at bilistene skulle betale 2,77 mrd. (dvs. 80%)

22 Norge trenger et motorveinett Dokument nr. 15 ( ), Spørsmål nr. 766, datert

23 Motorveier i FrPs NTP-forslag Lengde: ca km Byggekost nye motorveier: ca. 210 mrd Legg merke til: Motorvei E6 Motorvei Rv4 Motorvei Rv25/Rv 3 Motorvei Rv2 Motorvei Rv35 (Kartet viser bare omtrentlige traseer basert på dagens hovedveier)

24 Sammenligning veiinvestering Riksveiinvesteringer Regjeringen (Ap, SV, SP) (929,6 mill. bak egen NTP) Fremskrittspartiet (19,27 mrd. av påplusning gjennom rentekompensasjon, Kap 1382 Post 60) Høyre (1 mrd. påplusning i forhold til regjeringen) Kristelig Folkeparti (+50 mill i forhold til rødgrønne) *Tall fra transport- og komminikasjonskomiteen

25 Finansministeren ville bruke mer på samferdsel i 2008 Tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investeringer i infrastruktur Investeringer må kunne avskrives/avdras over sin levetid, og finansiering i nødvendig utstrekning suppleres med låneopptak enten ved statlig medvirkning eller i markedet. Uansett kan investeringer i vital infrastruktur ikke hele tiden være taperen. Det er jo dessuten realkapital og ikke forbruk.

26 I 2010 mener han noe helt annet hva nå i 2011 og fremover? Å bringe bruken av oljeinntekter tilbake til 4-prosentbanen vil også styrke tilliten til den økonomiske politikken og bedre vår evne til å møte utgiftsveksten knyttet til en aldrende befolkning.

27 FrPs togsatsing i NTP FrP bruker 60 mrd. kroner mer på tog enn regjeringen. FrP prioriterer dobbeltspor intercitytriangelet: Oslo-Halden Oslo-Skien Oslo-Lillehammer Krysningsspor for godsbasert jernbanetransport Øvrige prosjekter som Stavanger- Sandnes, godstransport Røyken Tofte, Drangsdalen, Ringeriksbanen og elektrifisering av Trønderbanen og Nordlandsbanen.

28 Forslag om investeringsplan for jernbane

29 Lyntog, et politisk luftslott Lyntogplanene er et eksempel på hvordan pengene ikke brukes på best mulig måte. Det er rasjonelt å satse på jernbanen der den har sin styrke, dvs. persontransport rundt de største byene og godstransport i resten av landet. Det er ikke rasjonelt i et tynt befolket land å erstatte fly med lyntog. Lyntog er et miljømessig blindspor ifølge en rapport fra Expertgruppen för miljöstudier fra Sveriges Finansdepartementet, som tar utgangspunkt i planene om lyntog fra Stockholm til Göteborg via Jönköping der det bor 3 mill. bare i Stor-Stockholm og Stor- Göteborg.

30 Luftfart er også kollektivtrafikk Kryssubsidieringen av flyplasser gir uforutsigbare inntekter, og Avinor vurderer å fryse investeringer. Både FrP og avinorsjefen ønsker å gjeninnføre statlige kjøp av lufthavntjenester på regionalnettet. FrP mener det er en sammenheng mellom flyplasstruktur og annen infrastruktur.

13.03.2013. Vekst, velstand og økonomisk politikk. Den samme formelen brukes igjen og igjen. Perspektivmeldingen.

13.03.2013. Vekst, velstand og økonomisk politikk. Den samme formelen brukes igjen og igjen. Perspektivmeldingen. Økonomisk vekst er ikke hokus-pokus Hvor ville du helst ha bodd, Sør- eller Nord-Korea? Vekst, velstand og økonomisk politikk Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann. Finanskomiteens nestleder Sør-Korea

Detaljer

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

Innst. 450 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 450 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Meld. St. 26 (2012 2013) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014

Detaljer

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010))

(Innst. 85 S (2010 2011), jf. Dokument 8:177 S. Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n (2009 2010)) 2010 på norske veier; Endringar i statsbudsj. for 2010 under 3) Justisdept. 4) Fiskeri- og kystdept. 5) Samferdselsdept. 1421 Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Veipolitisk program per 05.09.12

Veipolitisk program per 05.09.12 Veipolitisk program per 05.09.12 Aksjon Bedre Vei ABV Veipolitisk program 050912 1.0.doc Side 1 av 18 Aksjon Bedre Vei (ABV) er en tverrpolitisk stiftelse som samler veiallianser, organisasjoner, bedrifter

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk

Regjeringsforhandlinger og veipolitikk Notat fra OFV: Dato: 24.9.2013 Til: OFVs medlemmer Forfatter: Vilrid Femoen Regjeringsforhandlinger og veipolitikk OFV har lagt en intens 4-årsperiode bak seg der foreningens strategi om å avdekke svakheter

Detaljer

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge

Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Grønn Transportplan- Miljøpartiet de grønnes plan for fremtidens samferdsel i Norge Innhold Sammendrag 2 1. Visjoner 2050 3 2. Veien til fremtiden 5 3. Målene 6 Klima og luftforurensing 6 Folkehelsa 6

Detaljer

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE

EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE EVALUERING AV PARTIPROGRAMMENE I LYS AV FOLKETS VEIKRAV 1. Veiene skal være gode 2. Veiene skal være sikre 3. Veiene skal være godt vedlikeholdte 4. Veiene skal utvikles

Detaljer

Handlingsregelen myter og muligheter

Handlingsregelen myter og muligheter Handlingsregelen myter og muligheter Infrastrukturmuligheter Ketil Solvik-Olsen Finanspolitisk talsmann Vi får ikke lov Det er ikke økonomisk rasjonelt å innføre en regel som gir investeringer forrang

Detaljer

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX124438.10 ISBN 978-82-8232-228-7 ISSN 0803-5113

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring Temahefte til Arbeiderpartiets kandidatskolering 24.-26. januar 2012 Del 1: 30 spørsmål og svar Arbeiderpartiets økonomiske politikk 1. Hvorfor trygg økonomisk styring? Europa er

Detaljer

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER

info IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Møbler til millioner: Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER info ET KUNDEBLAD FRA CRAMO NR. 1 2014 Møbler til millioner: IKEA BYGGER VAREHUS I RINGSAKER Norsk veibygging: STYKKEVIS OG DELT ELLER KOMPLETT OG HELT? Ny prismodell: CRAMO KUTTER FOR LOJALE KUNDER Cramo

Detaljer

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG

KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB 14 GREP FOR EN BEDRE BILHVERDAG Innhold 1. Sikker bil er ikke luksus 4 2. Nyere biler gir lavere utslipp 5 3. Omregistreringsavgift bør gjenspeile reelle kostnader 8 4. Hestekrefter

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT

En enklere hverdag for folk flest. Bomsaken i Grenland vi er lurt. FrP krever folkeavstemning. av sykehus i telemark FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrP krever folkeavstemning Legg saken om Bypakke Grenland ut til rådgivende folkeavstemming. 2. kandidat Kristian Norheim. Side 6 September 2013. Nr. 13. 39. årgang EN ENKLERE

Detaljer

Norske bilavgifter fram mot 2020

Norske bilavgifter fram mot 2020 Norske bilavgifter fram mot 2020 Innspill og forslag fra Norges Automobil-Forbund Bilimportørenes Landsforening Norges Bilbransjeforbund Norske bilavgifter fram mot 2020. 1 2 Norske bilavgifter fram mot

Detaljer

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER

FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET RAMME- BETINGELSER TEMA NORSKE VEIER, NTP OG STATSBUDSJETTET FORMIDABELT ETTERSLEP KREVER ET KRAFTTAK - Norsk veibygging er dessverre fremdeles prosjekt- og bompengestyrt, og preget av en ødeleggende oppsplitting i klattvis

Detaljer

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen

REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN. Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Vedlegg 4 82 REFERAT MØTE 9 / 14 I STYRINGSGRUPPEN FOR TRANSPORTPLAN FOR JÆREN Møtetidspunkt Møtested Møterom Fredag 14.november 2014 Rogaland fylkeskommune Fylkesutvalgssalen Kl 09:30 10:30 Medlemmer

Detaljer

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 2 [10:01:56] Møte torsdag den 24. november 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 24. nov. Finansdebatt 665 Møte torsdag den 24. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 21): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619

St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004. Utgiftskapitler: 1300 1380. Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 St.prp. nr. 1 (2003 2004) FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Utgiftskapitler: 1300 1380 Inntektskapitler: 4300 4380 og 5619 Tilråding fra av 12. september 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik

Detaljer

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv

Rapport 2009-031. Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Rapport 2009-031 Kyststamvegen Bergen Stavanger i et regionalt og nasjonalt perspektiv Econ-rapport nr. 2009-031, Prosjekt nr. 5z080077.10 ISSN: 0803-5113 GLU/KOK/kki, MFA, 13. mai 2009 Ikke offentlig

Detaljer

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19]

RAPPORT. Finansiering, effektivitet og styring. Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur [2012/19] RAPPORT [2012/19] Finansiering, effektivitet og styring Alternative finansierings- og organiseringsformer for transportinfrastruktur Ingeborg Rasmussen, Tyra Ekhaugen, Tor Homleid og Steinar Strøm ! Dokumentdetaljer..

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund.

Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen. Alle bør bli medlem. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund. TAXI Nr MARS 0 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Håp for distriktsdrosjene? Positivt møte med transportkomitéen side 8-9 Alle bør bli medlem side - Krav til oss selv og myndigheter innhold

Detaljer

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen:

Ærede President, Vi foreslår i tråd med Sundvolden-erklæringen: Redegjørelse Finanstalen II Finansminister Siv Jensens redegjørelse i Stortinget 8. november 2013 om Regjeringen Solbergs økonomiske opplegg for 2014 Ærede Velgerne har gitt det nye stortingsflertallet

Detaljer