Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 17:55

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra møte i Fylkesting 12.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 12.05.2014 Tid: 11:00 17:55"

Transkript

1 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: Tid: 11:00 17:55

2 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anette M. Solli Leder H Lars Salvesen Nestleder KrF Tim Holmvik Medlem H Bente Stein Mathisen Medlem H Sebastian Næss Langaas Medlem H Lise Hagen Rebbestad Medlem H Terje Hegge Medlem H Synnøve Kongsrud Medlem H Jon Schøning Lie Medlem H Trine-Lise Østlund Blime Medlem H Dag Solbakken Medlem H Øyvind Rideng Medlem H Vegard Ellingsen (permisjon fra kl. 1500) Medlem Karin Adolfsen Medlem H Kåre Sagård (permisjon fra kl. 1300) Medlem H Jane Aambakk Medlem H Siri Hov Eggen Medlem Ap Siri Baastad Medlem Ap Kjell Maartmann-Moe Medlem Ap Marija Tomac Medlem Ap Jens Petter Hagen Medlem Ap Torunn Skottevik Medlem Ap Mani Hussaini Medlem Ap Tove Irene Steen Medlem Ap Ole-Erik Yrvin Medlem Ap Vilde Lofthus Rooth Medlem Ap Jan Johan Sandal Medlem Ap Edvin Søvik Medlem Ap Vibeke Limi Medlem FrP Arne-Rune Gjelsvik Medlem FrP Katrine Behsert Medlem FrP Finn Terje Tønnessen Medlem FrP Inge Solli Medlem V Ruth Solveig Birkeland Medlem SV Andreas Halse Medlem SV Morten Vollset Medlem Sp Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Sissel Haukland (innvilget Gunnar Melgaard H permisjon kl. 1700) Kirsti Birkeland H Jan Olsen Kåre Sagård H Hallstein Flesland (fra kl. 1400) Vegard Ellingsen H Benedicte Røer Rolf Lasse Lund Ap Anette Struve Øistad Tonje Brenna Ap Kari Aalerud Knut Auke FrP H

3 Knut Tønnes Steenersen Lars Peder Nordbakken Ingvild Tautra Vevatne Solveig Schytz Siri Engesæth V V Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Melgaard Medlem H Kirsti Birkeland Medlem H Rolf Lasse Lund Medlem Ap Tonje Brenna Medlem Ap Knut Auke Medlem FrP Solveig Schytz Medlem V Siri Engesæth Medlem V Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tron Bamrud Fylkesrådmann Knut Sletta Fylkesdirektør Kristin Felde Fylkesdirektør Arnhild Danielsen Fylkesdirektør Øyvind Michelsen Fylkesdirektør Alf Skaset Fylkesdirektør Marianne Brynildsen Kommunikasjonsdirekør Knut Thiblin Økonomisjef Geir Atle Mjeldheim Fylkesadvokat Unni Stenborg Utvalgssekretariatet Bjørg Barslund Utvalgssekretariatet Trude Remme Utvalgssekretariatet Ole Kjendlie Enhetsleder utvalgssekretariatet Innkallingen ble godkjent. Protokoll fra møtet 17. mars ble godkjent. Fylkesordfører Anette Solli (H) redegjorde for oppfølgingen av lovlighetskontrollen i forbindelse med forvaltning av forespørsler.

4 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 23/14 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap /14 Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune 25/14 Vurdering av Akershus fylkeskommunes medlemskap i Vestregionen 26/14 Rettslig vurdering av muligheten til å si opp deltakerforholdet i TKØ 27/14 De frivillige organisasjonene og studieforbundene - status og utfordringer 28/14 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - evt forlengelse av søknadsfrist 29/14 Styrking av lavterskeltilbud for ungdom i Akershus vedrørende psykisk helse og rus 30/14 Kulturelle fyrtårn i Akershus 31/14 Tannhelse - Regionale forskjeller innen tannhelsebehandling 32/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13 33/14 Flerbrukshall Skedsmo videregående skole - evaluering av prosessen 34/14 Årsmelding 2013 for Rådet for mennesker med nedsatt funsjonsevne 35/14 Sunniva Pallin (NAV) - søknad om fritak fra verv i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 36/14 AFK Eiendom FKF - Årsrapport /14 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - årsrapport /14 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport og særregnskap 2013

5 39/14 Østlandssamarbeidets årsrapport for /14 Nedlegging av offentlig støttet bredbåndstilbud i Akershus 41/14 Årsmelding Styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon 42/14 Finansiering av E18 Vestkorridoren - Prinsippvedtak 43/14 Oppfølging av sak 3/14 om vikarløse timer i videregående skoler i Akershus fylkeskommune 44/14 Tim Holmvik (H) - søknad om fritak fra politiske verv i Akershus fylkeskommune 45/14 Kontrollutvalgets årsmelding for /14 KU-sak Forvaltningsrevisjon - fylkesrevisjonens undersøkelse av Akershus fylkeskommunes modell for identifisering, kartlegging og oppfølging av elever 47/14 Strategi for innfartsparkering i Akershus og Oslo - statusgjennomgang Interpellasjoner 7/14 Interpellasjon fra representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) om hvitvasking og sosial dumping 8/14 Interpellasjon fra representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) om røykfritt utemiljø 9/14 Interpellasjon fra representanten Øyvind Rideng (H) krav til lærlingeordning ved anskaffelser Spørsmål 5/14 Spørsmål fra representanten Ole-Erik Yrvin (Ap) om gangveier på trafikkfarlige strekninger 6/14 Spørsmål fra representanten Torunn Skottevik (Ap) om konseptvalgutredning (KVU) Ahusbanen 7/14 Spørsmål fra representanten Torunn Skottevik (Ap) om idrettshall ved Lørenskog videregående skole 8/14 Spørsmål fra representanten Siri Baastad (Ap) om støtte til Juss-Buss 9/14 Spørsmål fra representanten Lise Hagen Rebbestad (H) om prøveordning med helgerute for Vollenbåten i sommer 10/14 Spørsmål fra representanten Mani Hussaini (Ap) om barnebillett opp til 18 år

6 Saker til behandling 23/14 Fylkeskommunens årsrapport og regnskap 2013 Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2013 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: (tall i kr) Gjenbevilgninger mindreforbruk Inndekking merforbruk Sum gjenbevilgninger netto Dekkes inn i Avsettes bundet fond - Fremmings legat + 75 Tilbakeføres fra bundet fond fagopplæring Avsettes disposisjonsfond Sum Vegfinans AS korreksjon av tidligere vedtak: Akershus fylkeskommune justerer regnskapet slik at det balanseføres kr i aksjer samt kr i utlån til Vegfinans AS i henhold til inngått avtale. Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet gjenopptok følgende forslag på vegne av SV, Ap og Sp: Alternativt til pkt 3: Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: a) Styrke det forebyggende tannhelsearbeidet i de kommunene som har særskilte utfordringer. Det pågående prosjekter styrkes med 5 mill. Kr b) Utstyrsfond yrkesfag. 15 mill. Kr c) Billigere ungdoms- og studentkort, 20 mill. Kr. Deretter følger satsingen opp i økonomiplanen for d) Fylkeskommunalt tilskudd til full bredbåndsdekning med inntil 5 mill.kr, jf FU-sak 78/14 Resterende overskudd avsettes på disposisjonsfond Tilleggsforslag: FU ber og at det i kommende årsrapporter også rapporteres på omfanget av ufrivillig deltid.

7 Fylkesordfører Anette Solli (H) fremmet kontrollutvalgets forslag om tillegg: Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp/arbeide videre med punktene om: - investeringsregnskapet, -merverdiavgift, -internkontroll, -den kulturelle skolesekken, -bundne fond, -aksjer og andeler og anskaffelser i hht. Kontrollutvalgets uttalelse 28. april Fylkesutvalgets innstilling punktene 1-2, 4 og kontrollutvalgets tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 2. Ved alternativ votering mellom Ap, SV og Sps gjenopptatte forslag og fylkesutvalgets innstilling punkt 3, ble innstillingen vedtatt med 26 mot 17 stemmer (Ap, SV + Sp) 3. Ap, SV og Sps gjenopptatte tilleggsforslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 1. Fylkestinget godkjenner det framlagte regnskapet for 2013 i henhold til Årsregnskap Tallregnskap med noter. 2. Fylkestinget tar den framlagte Årsrapport Fylkesrådmannens rapport til fylkestinget til orientering. 3. Det regnskapsmessige overskuddet i driftsregnskapet på 179,2 mill. kr disponeres slik: (tall i kr) Gjenbevilgninger mindreforbruk Inndekking merforbruk Sum gjenbevilgninger netto Dekkes inn i Avsettes bundet fond - Fremmings legat + 75 Tilbakeføres fra bundet fond fagopplæring Avsettes disposisjonsfond Sum Vegfinans AS korreksjon av tidligere vedtak: Akershus fylkeskommune justerer regnskapet slik at det balanseføres kr i aksjer samt kr i utlån til Vegfinans AS i henhold til inngått avtale. 5. Fylkestinget ber fylkesrådmannen følge opp/arbeide videre med punktene om: - investeringsregnskapet, -merverdiavgift, -internkontroll, -den kulturelle skolesekken, - bundne fond, -aksjer og andeler og anskaffelser i hht. Kontrollutvalgets uttalelse 28. april 2014.

8 24/14 Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fylkesutvalgets innstilling Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus til orientering med følgende innspill: Det utarbeides eget reglement for yrkesopplæringnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Representanten Ruth Solveig Birkeland (SV) fremmet følgende innspill til saken: Det bør gjøres tydeligere hvilke ordninger som direkte følger av lov, og hvilke ordninger som FT selv har bestemt. Opposisjonen må ha muligheter til å fremme forslag og få dem behandlet i folkevalgte organer. Fylkesordfører Anette Solli (H) foreslo at innspillet til Birkeland fulgte saken og fikk fylkestingets tilslutning til dette. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tar utkast til fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus til orientering. Det utarbeides eget reglement for yrkesopplæringnemnda, eldrerådet og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Innspill som følger saken: Det bør gjøres tydeligere hvilke ordninger som direkte følger av lov, og hvilke ordninger som FT selv har bestemt. Opposisjonen må ha muligheter til å fremme forslag og få dem behandlet i folkevalgte organer. 25/14 Vurdering av Akershus fylkeskommunes medlemskap i Vestregionen Fylkesutvalgets innstilling: Akershus fylkeskommunes medlemskap og regionalpolitiske engasjement i Vestregionen videreføres.

9 Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Akershus fylkeskommunes medlemskap og regionalpolitiske engasjement i Vestregionen videreføres. 26/14 Rettslig vurdering av muligheten til å si opp deltakerforholdet i TKØ Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling Fylkestinget tar saken til orientering. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tar saken til orientering. 27/14 De frivillige organisasjonene og studieforbundene - status og utfordringer Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: Saken tas til orientering. Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok følgende forslag på vegne av Ap + Sp: Fylkesrådmannen utarbeider nye retningslinjer for bruk av skoler og andre fylkeskommunale lokaler til frivillige organisasjoner. Bedre økonomiske rammevilkår vurderes i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen. 1. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Ap + Sps gjenopptatte forslag fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt.

10 Saken tas til orientering. 28/14 Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - evt forlengelse av søknadsfrist Fylkesutvalgets innstilling: 1. Søknadsperioden for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn utvides med to år, slik at søknadsfristen blir Vedtektens 9 gis følgende ordlyd (endring er understreket): «Oppreisningsordningen trer i kraft fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar i mot søknader. Søknader om oppreisning må fremsettes innen tre år fra kunngjøringsdato. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.» 2. Kommunene Asker, Bærum, Ski og Oppegård, som har sluttet seg til oppreisningsordningen, anmodes om å gjøre tilsvarende endring i sine vedtekter. Representanten Siri Hov Eggen (Ap) fremmet forslag om redaksjonell endring i punkt 1, 3. avsnitt: Søknader om oppreisning må fremsettes innen fire år fra kunngjøringsdato. Fylkesutvalgets innstilling med redaksjonell endring ble enstemmig vedtatt. 1. Søknadsperioden for oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn utvides med to år, slik at søknadsfristen blir Vedtektens 9 gis følgende ordlyd (endring er understreket): «Oppreisningsordningen trer i kraft fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar i mot søknader. Søknader om oppreisning må fremsettes innen fire år fra kunngjøringsdato. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene er behandlet. Etter dette faller ordningen bort.»

11 2. Kommunene Asker, Bærum, Ski og Oppegård, som har sluttet seg til oppreisningsordningen, anmodes om å gjøre tilsvarende endring i sine vedtekter. 29/14 Styrking av lavterskeltilbud for ungdom i Akershus vedrørende psykisk helse og rus Fylkesutvalgets innstilling: Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Basert på de erfaringene man gjør, etter forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber fylkestinget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydeliggjøres. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. 4. Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Lavterskeltilbudene for ungdom vedrørende psykisk helse og rus i Akershus styrkes. Styrkingen skjer ved at eksisterende tjenester som bidrar til å sikre best mulig kvalitet i opplæringen for alle, gjøres mer effektive og tilgjengelige. Følgende tiltak gjennomføres: 1. Kompetanseheving for lærerne og sosialpedagogiske rådgivere - med vekt på områdene relasjonskompetanse og kommunikasjonsteknikker inn mot elever med psykiske helseproblemer og rusproblematikk. Basert på de erfaringene man gjør, etter forskningsarbeidet ved to prøveskoler, ber fylkestinget om en ny sak der modell for kompetanseheving av lærere og omfanget av denne tydeliggjøres. 2. I tillegg til lavterskel styrkes tilbudet om skjermet opplæring, etter samme modell som per i dag tilbys på Romerike, i alle tre regioner. Tilbudene legges fysisk og

12 administrativt til videregående skoler. Dette omtales nærmere i forbindelse med ØP Det legges fram en sak for hovedutvalget for utdanning og kompetanse om omfanget av skolehelsetjenestetilbudet (inkludert andre relevante yrkesgrupper) på de videregående skolene i Akershus. 4. Fylkeskommunen søker om midler fra Utdanningsdirektoratet til et prøveprosjekt med mobbeombud og søker innen fristen 10. mai d.d. 30/14 Kulturelle fyrtårn i Akershus Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: - I tiden fremover bør fylkeskommunen i større grad fokusere sin ressursinnsats på kulturelle utviklingsprosjekter i de byene og tettstedene hvor den største befolkningsveksten i Akershus skal komme. På den måten kan det regionale kulturutviklingsarbeidet også være en positiv forsterker for øvrige satsinger knyttet til utviklingen ved de store kollektivknutepunktene, og overordnende prioriteringer i plansamarbeidet. - Det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser. - Arbeidet med utvikling av kulturelle fyrtårn på Eidsvoll Verk og Oscarsborg videreføres i henhold til vedtak. Men fylkeskommunen vil vurdere å endre sin prioritering når prosjektperiodene er over, og disse fyrtårnene etter intensjonen har en etablert drift med flere finansieringskilder. - Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse ønsker en politisk gjennomgang av Kunstpolitisk plans satsningsområder og se dette i relasjon til styringssignalene i juni/øp. Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok følgende alternative forslag: 1. Kulturelle fyrtårn kan både være definert gjennom sin historiske rolle og beliggenhet og kan bygges gjennom en sterk ide, gjennomføringsevne og vilje. Det er viktig at fylkeskommunen som regional aktør bidrar i å videreutvikle og skape nye kulturelle utviklingsprosjekter i byer og tettsteder hvor den største befolkningsveksten i Akershus kommer. Akershusbefolkningen må sikres tilgang til og deltakelse i det lokale kulturlivet og fylkeskommunen må bidra til å øke tilgangen på mangfoldige kulturuttrykk av høy kvalitet. Det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser.

13 2. Arbeidet med utvikling av kulturelle fyrtårn på Eidsvoll verk og Oscarsborg videreføres i henhold til vedtak. 3. Det forventes at de kulturelle fyrtårnene på sikt finansieres av flere aktører innen både offentlig og privat sektor. Representanten Katrine Behsert (FrP) gjenopptok innspill fra rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Det forventes at det skal være tilgjengelige handikaptoalett på arrangementer ved de kulturelle fyrtårnene som Akershus fylkeskommune støtter Representanten Vibeke Limi (FrP) fremmet følgende endringsforslag til hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: 1. Fylkestinget ber om en grundigere sak om hvordan kulturpolitikken i Akershus skal videreføres. Saken må belyse det fremtidige engasjementet fra fylkeskommunens side i forhold til de eksisterende fyrtårnprosjektene, og om fylkeskommunen skal dreie sin ressursinnsats til de største befolkningssentrene og tettstedene i Akershus. Konsekvensene skal belyses nøye. Det vil være naturlig at en slik gjennomgang berører ikke bare eksisterende kunstpolitisk plan, men tar opp i seg hele kulturområdet. Saken legges frem i forbindelse med økonomiplanbehandlingen til høsten. 2. Fylkestinget finner allerede nå grunn til å understreke at det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser. 1. Vollsets gjenopptatte forslag bortsett fra siste setning i punkt 1 fikk 3stemmer (SV + Sp) og falt. 2. Vollsets forslag for øvrig fikk 1 stemme (Sp) og falt. 3. Limis endringsforslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 4. Limis endringsforslag punkt 2 ble vedtatt med 41 mot 2 stemmer (SV). 5. Behserts forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget ber om en grundigere sak om hvordan kulturpolitikken i Akershus skal videreføres. Saken må belyse det fremtidige engasjementet fra fylkeskommunens side i forhold til de eksisterende fyrtårnprosjektene, og om fylkeskommunen skal dreie sin ressursinnsats til de største befolkningssentrene og tettstedene i Akershus. Konsekvensene skal belyses nøye. Det vil være naturlig at en slik gjennomgang berører ikke bare eksisterende kunstpolitisk plan, men tar opp i seg hele kulturområdet. Saken legges frem i forbindelse med økonomiplanbehandlingen til høsten. 2. Fylkestinget finner allerede nå grunn til å understreke at det forventes vesentlige økonomiske bidrag fra aktuelle vertskommuner ved kulturelle utviklingsprosjekter der fylkeskommunen går inn med ressurser.

14 3. Det forventes at det skal være tilgjengelige handikaptoalett på arrangementer ved de kulturelle fyrtårnene som Akershus fylkeskommune støtter 31/14 Tannhelse - Regionale forskjeller innen tannhelsebehandling Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelses innstilling: Fylkestinget tar redegjørelsen om regionale forskjeller i tannhelse til orientering og gir sin tilslutning til at tannhelsetjenesten fortsetter dagens satsning innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Tannhelseutfordringene følger det samme regionale mønsteret som andre folkehelseutfordringer i fylket. Å redusere sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Tannhelsestatusen for 15 og 18 åringer viser til dels betydelige forskjeller mellom kommunene. Fylkeskommunen v/avd. for tannhelse følger opp initiativ for lokale prosjekter med mål om helsefremmende og forebyggende tiltak i de kommunene eller deler av kommunene hvor det viser seg at det er størst tannhelseproblemer. Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget tar redegjørelsen om regionale forskjeller i tannhelse til orientering og gir sin tilslutning til at tannhelsetjenesten fortsetter dagens satsning innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Tannhelseutfordringene følger det samme regionale mønsteret som andre folkehelseutfordringer i fylket. Å redusere sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Tannhelsestatusen for 15 og 18 åringer viser til dels betydelige forskjeller mellom kommunene. Fylkeskommunen v/avd. for tannhelse følger opp initiativ for lokale prosjekter med mål om helsefremmende og forebyggende tiltak i de kommunene eller deler av kommunene hvor det viser seg at det er størst tannhelseproblemer. 32/14 Samfunnskontrakten for flere læreplasser - oppfølging av verbalforslag og oversendelsesforslag i FT-sak 106/13 Hovedutvalg for utdanning og kompetanses innstilling: Saken tas til orientering.

15 Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken tas til orientering. 33/14 Flerbrukshall Skedsmo videregående skole - evaluering av prosessen Fylkesutvalgets innstilling: Saken utsettes og kommer tilbake med en helhetlig evaluering av hele prosessen, ikke bare de økonomiske forholdene. Eventuelle læringspunkter som kan anvendes i kommende prosjekter tydeliggjøres. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Saken utsettes og kommer tilbake med en helhetlig evaluering av hele prosessen, ikke bare de økonomiske forholdene. Eventuelle læringspunkter som kan anvendes i kommende prosjekter tydeliggjøres. 34/14 Årsmelding 2013 for Rådet for mennesker med nedsatt funsjonsevne Fylkesutvalgets innstilling: Årsmelding 2013 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes. Merknadene fra rådets behandling innarbeides i årsmeldingen. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

16 Årsmelding 2013 for Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne godkjennes. Merknadene fra rådets behandling innarbeides i årsmeldingen. 35/14 Sunniva Pallin (NAV) - søknad om fritak fra verv i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Fylkesutvalgets innstilling: Fylkestinget innvilger Sunniva Pallin (NAV) fritak fra sitt verv som medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra dags dato. Berit Paulsrud (NAV) velges som nytt medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestinget innvilger Sunniva Pallin (NAV) fritak fra sitt verv som medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne fra dags dato. Berit Paulsrud (NAV) velges som nytt medlem i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 36/14 AFK Eiendom FKF - Årsrapport 2013 Fylkesutvalgets innstilling: 1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2013 til orientering. 2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr disponeres slik: - kr avsettes til disposisjonsfond - vedlikehold - kr avsettes til disposisjonsfond - vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie 4. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på kr dekkes inn i 2014 gjennom besparelse på prosjekt Ski vgs inneklima.

17 Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget tar årsrapporten for AFK eiendom FKF for 2013 til orientering. 2. Fylkestinget godkjenner det fremlagte forslaget til særregnskap for AFK eiendom FKF for Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet på kr disponeres slik: - kr avsettes til disposisjonsfond - vedlikehold - kr avsettes til disposisjonsfond - vedlikehold idrettshaller med ekstern utleie 4. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på kr dekkes inn i 2014 gjennom besparelse på prosjekt Ski vgs inneklima. 37/14 Akershus fylkeskommunale pensjonskasse - årsrapport 2013 Fylkesutvalgets innstilling: Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2013 tas til orientering. Representantene Karin Adolfsen (H) og Finn Terje Tønnessen forespurte fylkestinget om sin habilitet sett i lys av at de er styremedlemmer i Akershus fylkeskommunale pensjonskasse, og ble erklært inhabile av fylkestinget. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasses årsberetning og regnskap for 2013 tas til orientering. 38/14 Akershus KollektivTerminaler FKF - årsrapport og særregnskap 2013 Fylkesutvalgets innstilling 1. Fylkestinget vedtar Akershus Kollektivterminaler FKFs særregnskap med årsberetning for Fylkestinget godkjenner inndekning av merforbruk (underskudd) på kr ved bruk av foretakets disposisjonsfond, jf. foretakets årsberetning for 2013 Årsresultat og disponeringer.

18 Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Fylkestinget vedtar Akershus Kollektivterminaler FKFs særregnskap med årsberetning for Fylkestinget godkjenner inndekning av merforbruk (underskudd) på kr ved bruk av foretakets disposisjonsfond, jf. foretakets årsberetning for 2013 Årsresultat og disponeringer. 39/14 Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013 Fylkesutvalgets innstilling: Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013 tas til orientering. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Østlandssamarbeidets årsrapport for 2013 tas til orientering. 40/14 Nedlegging av offentlig støttet bredbåndstilbud i Akershus Fylkesutvalgets innstilling: Saken tas til orientering. Representanten Morten Vollset (Sp) gjenopptok sitt alternative forslag: 1. Akershus fylkeskommune er opptatt av at nødvendig digital infrastruktur som høyhastighetsbredbånd må være tilgjengelig for alle. Høyhastighetsbredbånd er i dag en forutsetning for å være med på samfunnsutviklingen, tilegne seg kunnskap og kommunisere effektivt.

19 2. Fylkestinget ser det som viktig at intensjonen med prosjektet «bredbånd til alle i Akershus» oppnås. Akershus fylkeskommune tar derfor kontakt med kommunene for å kartlegge dekningssitasjonen etter at nærmere 800 kunder mistet sitt bredbåndstilbud fra Fylkeskommunen søker statlige støttemidler for å få permanent på plass manglende dekning av høyhastighetsbredbånd. Det forutsettes lokal medfinansiering. Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (KrF) fremmet følgende endringsforslag til Vollsets forslag punkt 2: Fylkestinget ser det som viktig at intensjonen med prosjektet "bredbånd til alle i Akershus" oppnås. Akershus fylkeskommune bistår kommunene med å kartlegge dekningssituasjonen etter at nærmere 800 kunder mister bredbåndstilbudet fra Kommunene må vurdere å søke statlige støttemidler, i samråd med fylkeskommunen. Det forutsettes lokal medfinansiering. 1. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 2. Vollsets forslag punkt 1 ble enstemmig vedtatt. 3. Vollsets forslag punkt 2 fikk 17 stemmer (Ap, SV + Sp) og falt. 4. Salvesens forslag ble enstemmig vedtatt. 1. Akershus fylkeskommune er opptatt av at nødvendig digital infrastruktur som høyhastighetsbredbånd må være tilgjengelig for alle. Høyhastighetsbredbånd er i dag en forutsetning for å være med på samfunnsutviklingen, tilegne seg kunnskap og kommunisere effektivt. 2. Fylkestinget ser det som viktig at intensjonen med prosjektet "bredbånd til alle i Akershus" oppnås. Akershus fylkeskommune bistår kommunene med å kartlegge dekningssituasjonen etter at nærmere 800 kunder mister bredbåndstilbudet fra Kommunene må vurdere å søke statlige støttemidler, i samråd med fylkeskommunen. Det forutsettes lokal medfinansiering. 3. Saken tas for øvrig til orientering. 41/14 Årsmelding Styret for Akershus og Østfold fylkesrevisjon Kontrollutvalgets innstilling: Årsmelding for 2013 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering. Tilbakeført beløp på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

20 Årsmelding for 2013 fra styret i Akershus og Østfold fylkesrevisjon (AØF) tas til orientering. Tilbakeført beløp på kr ,- avsettes til disposisjonsfond. 42/14 Finansiering av E18 Vestkorridoren - Prinsippvedtak Fylkesutvalgets innstilling: Akershus fylkeskommune gir sin prinsipielle tilslutning til at det kan arbeides videre med delvis bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren med utgangspunkt i utredningen «Finansiering av E18 Vestkorridoren», datert Representanten Ruth S. Birkeland (SV) gjenopptok forslag fra fylkesutvalget: 1. Akershus fylkeskommune gir ikke sin prinsipielle tilslutning til delvis bompengefinansiering av E18 Vestkorridoren med utgangspunkt i utredningen "Finansiering av E18 Vestkorridoren", datert Storting, regjering og Akershus fylkeskommune har forpliktet seg til at trafikkøkningen i storbyområdene skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Akershus fylkeskommune har målsetting om at klimautslippene skal halveres i perioden Da må de store investeringene gå til kollektiv, ikke motorvei med påfølgende trafikkøkning. Akershus fylkeskommune mener de store investeringene må gå til flere baner, ikke motorveg som legger til rette for mer privatbilisme. Kun baner har stor nok kapasitet til å løse kollektivutfordringene vi har i for eksempel Vestkorridoren. 2. Akershus fylkeskommune mener det burde vært utført en konseptvalgutredning, KVU, før en sak som dette kommer opp. Mangel på KVU gjør at vi mangler en reell behovsanalyse og drøfting av alternative konsept. E18 Vestkorridoren burde vært sett i en mer helhetlig sammenheng både trafikalt og miljømessig. Økt bilkapasitet inn til Oslo vil gi økte plassproblemer og miljøproblemer. Allerede i dag er forurensingen over grenseverdiene for nitrogenoksider, - ikke bare på enkeltdager, men også over tid. 3. Store deler av trafikken i E18-korridoren har start- eller endepunkt i Bærum. Det betyr at en betydelig del av trafikkveksten som følger av flere kjørefelt, sannsynligvis vil være lokaltrafikk. Og det betyr at et bedre kollektivtilbud lokalt, mer samkjøring (altså flere som kjører i én bil), samt lokale restriktive virkemidler vil ha stor betydning for trafikkomfanget i Bærum. Fornebubanen planlegges nå. Når den er på plass, vil både buss- og biltrafikken reduseres på E18. Videre vil en forlengelse av Kolsåsbanen til Bærums Verk/Rykkin og videre til Sandvika, samt forlenge Østeråsbanen til Hosle og sammenbinding med Kolsåsbanen (på Gjønnes/Bekkestua) kunne overta mye av trafikkarbeidet som i dag skjer på E18. Akershus fylkeskommune mener de store investeringene bør gå til flere baner, ikke motorveger. 4. For å nå klimamål, og mål om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange, samt bedre lokalmiljøet, er det behov for tiltak på dagens E18 gjennom Bærum og Asker. For eksempel er støybelastningen rundt Sandvika helt uakseptabel. Det er også behov for å minske barrierevirkningen av E18. Akershus fylkeskommune ber derfor om at en i det

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.04.2014 Møtested: Kuben yrkesarena, Kabelgaten 10-12, 0580 Oslo Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 12.05.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 12.05.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 30.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssal Øst Møtedato: 30.04.2014 Tid: 14:00 14:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 19.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 19.01.2015 Tid: 15:00 16:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.12.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 03.12.2013 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 29.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 29.04.2014 Tid: 15:00 17:15 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.03.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50

Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 28.04.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 10.15 11.50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 19.05.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 19.05.2014 Tid: 09:30 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014

Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for utdanning og kompetanse 03.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.06.2014 Tid: 15:00 16:45 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 14:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 07.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 07.10.2014 Tid: 15:00 16:00 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesvalgstyret 16.03.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 16.03.2015 Tid: 15:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 28.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.06.2013 Tid: 09:00 09:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 08.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsal øst Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 11.09.2013 Møtested: Galleriet, Fylkestingsal øst Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013

Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested: Schweigaards gate, 4 Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 14.01.2013 Tid: 09:00 10:10 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Møtested: Esval Miljøpark, Deponiveien 112, 2160 Vormsund Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 08.10.2013 Møtested: Nesodden vgs, Kjartan Veldes vei 12, 1450 Nesodden Møtedato: 08.10.2013 Tid: 15:00 15:35 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2014 Tid: 15:00 17:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 30.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 30.04.2014 Tid: 09:30 10:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 08.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato: 08.10.2014 Tid: 14:00 16:00 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.04.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 275 Møtedato: 28.04.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14

Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møteprotokoll Protokoll fra møte i hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 04.03.14 Møtested: Vitenparken, Campus Ås Fredrik A. Dahlsv 8, 1430 Ås Møtedato: 04.03.2014 Tid: 17:00 18:50 1 Faste

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 23.04.2013 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15

Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested: Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 Asker Møtedato: 27.01.2015 Tid: 15:00 16.15 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 01.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 01.12.2014 Tid: 15:00 16:10 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 07.10.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 07.10.2015 Tid: 14:00 15:10 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo 211 Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 13:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 27.04.2016 Møtested: Asker rådhus. Knud Askers vei 25, Asker Møterom: Asker Møtedato: 27.04.2016 Tid: 15:00 17:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 28.01.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4. Oslo møterom 211 Møtedato: 28.01.2013 Tid: 13:00 14:40 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.12.2013 Møtested: Oscarsborg festning Drøbak Møtedato: 04.12.2013 Tid: 14:00 15:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 24.04.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 24.04.2013 Tid: 14:00 16:40 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 02.12.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.12.2014 Tid: 15:00 16:50 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 03.06.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Møterom 212 Møtedato: 03.06.2013 Tid: 10:15 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 26.08.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 26.08.2013 Tid: 15:00 15:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 29.01.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato: 29.01.2014 Tid: 14:00 15:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 22.9.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 16.06.14 Tid 11:00

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.03.2014 Møtested: Thon Hotel Arena, Nesgata 1, Lillestrøm Møterom Nordland Møtedato: 05.03.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 09:30 10:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05

Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 10.02.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 10.02.2014 Tid: 11:00 15:05 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 28.01.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 28.01.2014 Tid: 15:00 16:30 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2014 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 24.04.2013 Tid: 08:30 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15

Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 09.02.2015 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 09.02.2015 Tid: 11:00 15:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 10.03.2015 Møtested: Henie Onstad kunstsenter Sophie Henies vei 31, 1311 Høvik Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16:45

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 05.03.2013 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møtedato: 05.03.2013 Tid: 15:00 18:00 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 15.12.2014 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Galleriet, Rom 275 Møtedato: 15.12.2014 Tid: 13:00 13:20 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2014 Tid: 14:00 15.30 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 17.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 17.11.2014 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 28.01.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom: Fylkestingsalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 14:00 16:05 1 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 04.06.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.06.2013 Tid: 15:00 16:45 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato: 08.09.2014 Tid: 13:00 13:45 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 12.10.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 12.10.2015 Tid: 15:00 16:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10

Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 20.10.2014 Tid: 11:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 06.10.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 06.10.2014 Tid: 10:15 12:00 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 29.01.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 29.01.2013 Tid: 15:00 17:05 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013

Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Yrkesopplæringsnemnda 04.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 04.11.2013 Tid: 13:00 14:30 1 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 03.12.2014 Tid: 14:00 15:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 05.11.2013 Møtested: Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2013 Tid: 15:00 16:55 1 Faste medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15

Møteprotokoll. Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15 Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Møterom 211, Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo Dato: 11.11.2013 Tid: 14:30 16:15 Faste medlemmer som møtte: Funksjon Representerer Jens

Detaljer

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45

Møteprotokoll. Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013. Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 18.03.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato: 18.03.2013 Tid: 11:00 15:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 09.10.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 09.10.2013 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

ÅM 03 Årsmelding og regnskap

ÅM 03 Årsmelding og regnskap ÅM 03 Årsmelding og regnskap 03.03 Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe Årsmelding Akershus Venstres fylkestingsgruppe for 2014 Gjelder som årsmelding fra fylkesutvalget, hovedutvalgene, administrasjonsutvalget

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: 212 Møtedato: 02.12.2013 Tid: 10:15 11:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 02.12.2015 Møtested: Quality Airport Gardermoen, Lokesv. 7, 2067 Jessheim Møterom Rakne Møtedato: 02.12.2015 Tid: 16:00 18.15 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20

Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesutvalg 13.10.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 13.10.2014 Tid: 15:00 16:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013

Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møteinnkalling Sakskart 2 med innstillinger fra andre utvalg til møte i Fylkesting 21.10.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Fylkestingssalen Møtedato 21.10.2013 Tid 11:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 10.03.2015 Møtested: Veiledningssenteret Romerike, A. Kiellands gt. 2B, 2000 Lillestrøm Møtedato: 10.03.2015 Tid: 15:00 16.20

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013 1 Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 06.05.2013 Med innstillinger og innspill fra andre utvalg (ingen nye saker) Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssalen Møtedato: 6.

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 31.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 31.03.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 7/14 Viktige

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015

Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møteinnkalling Kontrollutvalget i AFK 2011-2015 Møtested: Galleriet, Schweigaards gate 4, Oslo, Møterom 211 Tidspunkt: 28.08.2013 kl. 15:00 Eventuelle forfall meldes til Lill Grimeli Andersen, telefon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 03.11.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 03.11.2015 Tid: 15:00 17:55 Faste medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 06.11.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato: 06.11.2013 Tid: 14:00 16:50 Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 15:00 16:00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 20.10.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 20.10.14 Tid 11:00

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg

Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møteinnkalling Sakskart 2 til møte i fylkestinget 17.11.2014 med innstillinger og innspill fra andre utvalg Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 17.11.14 Tid 11:00

Detaljer

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15.

Sak 48/15 ble behandlet etter sak 50/15. Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2015 Tid: 09:00 12:00 Til stede: Kristin J. Hildrum fikk permisjon og forlot møtet under sak

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 11.08.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 11.08.2014 Tid 11:00 Saksliste Saksnr Tittel Notater 13/14

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01. Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 13.01.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato 13.01.2014 Tid 09:30 Saksliste Saksnr Tittel Notater 1/14 Viktige

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08.

Møteprotokoll. Kommunestyret 02.05.2007. Sakliste KST-23/07 KUNNSKAPSLØFTET FOR GRUNNSKOLEN, PLAN OG BUDSJETT FOR 2007-08. Møteprotokoll Kommunestyret 02.05.2007 Sakliste KST-20/07 ST.MELD. NR. 12 (2006/2007) REGIONALE FORTRINN - REGIONAL FRAMTID - UTTALELSE KST-21/07 PERSONLIGE OPPDRAGSTAKERE PÅ PRAKTISK BISTAND KST-22/07

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Christian Eikeland Leder

Detaljer

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades:

Kragerø kommune. Kontrollutvalget. Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget. Møtedato: 22.04.2013. Til stades: Kragerø kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll frå Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 22.04.2013 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Glasshuset Unni Wærstad Gotfred Nilsen Til stades: Nestleder Unni

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 05.11.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom: Fylkestingssal Vest Møtedato: 05.11.2014 Tid: 14:00 16:15 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær

Inger Løite Medlem AP. Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Mikalsen Inger Løite Ap. Sekretær Møteprotokoll Utvalg: Fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 20.12.2011 Tid: 10:30 Faste medlemmer som møtte: Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesordfører H Kåre Gunnar Fløystad Medlem SP Maiken

Detaljer

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H)

Kultur- og oppvekstutvalget. Espen Storeheier (V), Elin Gjerberg (V), Heidi Saxegård Eriksen (H), Andreas Graff (Krf), Eli Uttakleiv (H) Rakkestad kommune MØTEprotokoll Kultur- og oppvekstutvalget Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 4.6.2013 Tid: 19.00 21.30 Til stede på møtet: Møteleder Medlemmer Forfall Roger Olstad (Ap)

Detaljer

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20

Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Fylkesting 16.06.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Fylkestingsalen Møtedato: 16.06.2014 Tid: 11:00 15:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEPROTOKOLL Møtedato: 16. april 2007 kl. 12.30 15.20. Møtested: Hotell Rica Nidelven Saknr: 13/2007-19/2007 Arkivsaknr.: 200700033 Møteleder Kjetil Reinskou

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012

Møteprotokoll. Kommunestyret 27.02.2013. Sakliste KST-8/13 TILSTANDSRAPPORT; GRUNNSKOLEN I SKI KOMMUNE FOR SKOLEÅRET 2011-2012 Side Møteprotokoll Kommunestyret 27.02.2013 Sakliste KST-5/13 KONKURRANSEUTSETTING AV RENHOLDSTJENESTEN KST-6/13 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR EILELIVEIEN BARNEHAGE KST-7/13 NASJONALE PRØVER HØSTEN 2012

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for samferdsel 11.09.2013 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssal Vest Møtedato: 11.09.2013 Tid: 14:00 16:00 1 Faste medlemmer som møtte:

Detaljer