INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3"

Transkript

1 INFO 1 Nr TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen s s 4 s 6 14 Ung satsing på maritim industri s

2 LEDER: Etter 2005 er det regionenes tur... og Griegalmenningens Klar for Bergen i 160!,, Studentrekrutteringen har stor betydning ikke minst for kulturlivet i byen Nr.1 Februar 2005 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 25. januar Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. I 2005 markeres 100 års oppbygging av den selvstendige nasjonen Norge. Mange vil karakterisere utviklingen i Norge som sterkt sentralistisk og detaljstyrt fra sentralmakten, og uten en reell regionalpolitikk. Vi hører til dem som mener at 2005 også bør inkludere en viktig debatt om det fremtidige politiske og forvaltningsmessige system i Norge ikke minst i lys av utviklingen i Europa. Distriktskommisjonen ga i 2004 et viktig innspill til en slik debatt. Vi er ikke rede til å ta standpunkt til hvilken nyordning som bør velges for fremtiden. Det avhenger av Stortingets vilje og evne til å avstå makt og beslutningsmyndighet til et regionalt nivå. Det avgjørende er også om de større byene i regionene kan utvikle en legitim politikk for et større regionalt nivå, som alternativ til Distriktskommisjonens forslag. Potensialet for verdiskaping må være en sentral premiss i debatten. I denne lederartikkel vil vi imidlertid ta en annen innfallsvinkel: Symbolmessig markeres 100 års nasjonsbygging med realisering av det nasjonale monumentalbygget Operaen i Oslo. Selvfølgelig har det vært intens debatt og strid rundt operasaken, men det har ikke vært massive protester fra de regionale miljøer. Når 100 års markeringen nå finner sted, må blikket vendes fremover også i utviklingen av symboler. Symboler som understøtter en reell regionalpolitikk som satser ut i fra de spesielle forutsetninger og strategiske fortrinn de enkelte regioner har uansett regionaliseringsmodell som velges. De store regionbyene er naturlige kraftsentre som skal ha positive effekter for omlandet og regionen. Dette må markeres ved symbolistiske bygg som arena for den regionale utvikling, og med gjensidige nytteverdier. Foruten satsing på de kunnskaps- og verdiskapingsmiljøer vi har innen marin Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2005: 18.02, 22.04, 10.06, 02.09, 27.10, sektor, maritim sektor og energivirksomhet langs kysten, er kultur, kulturbasert næring og de kreative næringene viktige drivkrefter i utviklingen av regionene. Ja, ikke bare det: de sistnevnte næringer vil være en del av infrastrukturen for trivsel, velferd og verdiskaping. Næringsforeningene i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen er for lengst blitt enige om i fellesskap å markere og følge opp standpunktet om å realisere monumentalistiske bygg i regionstorbyene. Stavanger må få realisert sitt konserthus, Trondheim har planer innenfor den teknologiske høykompetanse og Tromsø har visjoner innen sitt ledende polare kunnskapsområde. Og hva med Bergen? Vårt fremste prosjekt bør være Griegalmenningen, - multikulturbygget der visjonene tilsier at Griegalmenningen konkretiserer statlig, regional og kommunal kulturpolitikk for 2000-tallet. Her vil det levende og ledende kulturelle mangfold få en arena for utdanning og grenseovergripende kreativ kraft! Griegalmenningen omsetter uttalte politiske mål til praktiske løsninger, og legger til rette for et fremtidsrettet lagspill mellom ulike forvaltningsnivåer og mellom aktører innen kunst- og kulturlivet i landets nest største by og regionen Vest-Norge. I tillegg styrker og videreutvikler Griegalmenningen dagens posisjon innen kurs- og konferansesektoren. I et gjensidig berikende samarbeid kombineres forutsetninger, ønsker og muligheter til helhetlig utvikling i by og region. Betydningen av et slikt stort felles prosjekt bekreftes også i arbeidet med Bergenscenarier Og en viktig ting: Med den fellesskapskultur vi har i de store regionbyer - der privat sektor bidrar i stor grad i slike fellesløft, er det grunn til å tro at vår nasjonale felleskasse vil måtte investere et mindre totalbeløp i slike monumentalistiske bygg i regionstorbyene enn operaen i hovedstaden vil kreve. Helge S. Dyrnes Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler - og bestillinger før Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: - Når vi i Bergen Næringsråd i år runder 160 år er det tilfredsstillende å konstatere at det generelle bildet for alt det næringslivet vi representerer er preget av høy aktivitet og optimisme. Derfor kommer også vi, i god 5+-ånd, til å ha blikket rettet fremover. Det blir Bergen i 160, lover styreformann Egil Herman Sjursen. I 2004 hadde Bergen Næringsråd 90 møter og arrangementer, og det blir ikke færre i år. Noen mener vi sprer innsats og ressurser på for mange områder. Til det vil jeg si at vår region kjennetegnes av et næringsliv med stor bredde og variasjon, og at det derfor også må prege Bergen Næringsråd. Det er ikke meningen at hele medlemsmassen skal synes samtlige arrangementer er like relevante og interessante, men alle skal finne noe de føler kan være utviklende og som kan bidra til egen verdiskaping. Vi skal både være en arena for utdypning av generelle temaer, og ta for oss bransjespesifikke problemstillinger. Det er dette mangfoldet som skaper dynamikk og utvikler gode nettverk. Med andre ord; Bergen i 160. Pådriver for 5+-tenkning Sjursen understreker at en utvikling i bysamfunnet kjennetegnet av nyetableringer og vekst i etablerte virksomheter i betydelig grad vil avhenge av at Bergen kommune er sitt ansvar bevisst. Vi har kritisert kommunen for å være mer opptatt av å styre og kontrollere enn å legge forholdene til rette for at folk kan bo, arbeide og trives i byen. Vi føler nå at det ikke minst som følge av dialogen og samspillet rundt Bergensscenarier 2020 er skapt større forståelse i kommunens ledelse og administrasjon for den rollen man kan og bør spille. Men vi kommer også i 2005 til å være pådriver for at kommunale vedtak gjennomsyres av 5+-tenkning. Sats på reiselivet Bergen har som the gateway to the fiords naturgitte forutsetninger for å høste frukter av økt turisme. Bergen Næringsråd vil ha fokus på faktorer som gjør at byen ytterligere kan forsterke sin posisjon som reiselivsby; det være seg seilingsled som tilfredsstiller de største cruiseskipene til fasiliteter for virkelig store møter og konferanser. Skal Bergen hevde seg i denne konkurransen må det tenkes stort og samhandlingen mellom de ulike aktørene må bli enda bedre, påpeker Sjursen. Det samarbeidet utdanningsinstitusjonene, offentlige myndigheter og næringslivet har fått til når det gjelder å gjøre Bergen til landets suverent mest attraktive studentby i forhold til folketallet, viser at det nytter. Studentrekrutteringen har stor betydning ikke minst for kulturlivet i byen. Den største utfordringen nå er at vi klarer å ta vare på kompetansen i regionen blant annet gjennom etablering av flere forskningsbaserte virksomheter. I så måte har vi store forventninger til de initiativ som kan bli utløst av de nye statlige såkornfondene. Vil ha fokus på rederibeskatning Styreformannen i Bergen Næringsråd ønsker at det frem mot Stortingsvalget blir fokus på temaer av viktighet for næringslivet i regionen. Vi er særlig opptatt av rammebetingelsene for skipsfarten, ikke minst fordi den tiltakende utflyttingen av rederier vil være til skade for en rekke høykompetansevirksomheter som leverer varer og tjenester til rederiene. Det er bra at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere den norske rederibeskatningen opp mot ordningene i andre europeiske land. Men jeg frykter at mange rederier ikke har anledning til å vente med sine beslutninger til prosessen som skal lede til et nytt skatteregime er sluttført. Derfor vil vi utfordre politikerne til å fatte forpliktende vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten blir et år med mange jubileumsmarkeringer, men Egil Herman Sjursen lover ingen storstilt feiring av at Bergen Næringsråd er 160 år. Men på stiftelsesdagen 17. november skal vi gjøre litt ekstra krus på oss selv. Etter 5+-konferansen på dagtid, blir det festmiddag og feiring ut i de små timer. Kryss av denne dagen i almanakken! Egil Herman Sjursen lover høy aktivitet i Bergen Næringsråd også i INFO 1-05 INFO

3 Sterkt engasjement for Bergens fremtid Kjerneteamet i Bergensscenarier 2020 dro til Voss for å utvikle de gode idéene. Foran fra venstre: Ole Berrefjord (Berrefjord & Thomassen), Juliet Balgobin (BKK), Solveig Holm (Bergen kommune), Beate Berrefjord (B&T), Gudrun Mathisen (Hordaland Fylkeskommune), Henning Warloe (Bergen Kommune), Torolf Rein (Maritime Bergen), Inga Moen Danielsen (Bergen Næringsråd), Anne Dinesen (B&T), Bjart Nygaard (G.C. Rieber & Co.), Terje Strøm (BKK) Bergenscenarier 2020 går videre. Scenariefasen er tilbakelagt, og nå er prosjektet inne i strategifasen. Denne skal pågå frem til midten av juni. Da skal det gis en rapportering med beskrivelse av konkrete idéer og prosjekter som offentlige myndigheter, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene bør kunne arbeide sammen om i årene som kommer. Det langsiktige målet er at Bergen og omland skal fremstå som den spenstige regionen; en 5+-region. Bergenscenarier 2020 fokuserer på samhandling innen og mellom et knippe basisarenaer; Oppvekst utvikling (0 28 år), Gründere aktivt eierskap, Forskning og utvikling, Hav-, kyst- og energiindustriell satsing, Opplevelses Bergen og Velferd og funksjons Bergen. - På Bergen Næringsråds 5+-konferanse 17. november i fjor mottok vi et vell av forslag og idéer knyttet til utvikling innenfor disse arenaene. Innspillene har vi registrert for videre drøfting og oppfølging i kjerneteamet for prosjektet. Målet er at vi med basis i all den dokumentasjonen vi nå har skal kunne konkretisere mål og strategier i samsvar med visjonen om den spenstige regionen, sier prosjektleder Ole Berrefjord. Fra positivitet til konstruktivitet Dette var overskriften for et døgn med kreativ og strategisk tenkning om Bergens fremtid i kjerneteamet for Bergenscenarier 2020 i januar. Samlingen ble holdt i vinterlige omgivelser på Voss. Her deltok for første gang Helse Bergen og Universitetet i Bergen, representert ved assisterende direktør Stener Kvinnsland, prorektor Rune Nilsen og universitetsdirektør Kåre Rommetveit. Blant bedriftene i kjerneteamet er BKK, med spesialrådgiver Terje Strøm i BKK Varme og presseansvarlig Juliet Balgobin som deltakere. Samlingen i kjerneteamet var svært inspirerende. Det mangler ikke på idéer og ambisjoner for utvikling i byen og regionen. Utfordringen er å komme frem til noe som blir oppfattet som konkret, realistisk og løfterikt - på tvers av sektorer og bransjer. Her har vi mye interessant å se nærmere på utover vinteren og våren, sier Juliet Balgobin. Viktig arena for BKK Bergenscenarier 2020 har som grunnleggende premiss at det i hovedsak er de skapende prosessene i hver enkelt organisasjon og bedrift som samlet skal legge grunnlag for at Bergen blir 5+-byen, full av spenst og opplevelse. I BKK ønsker vi å ta en tydelig posisjon som en virksomhet som bidrar til utvikling på Vestlandet. Derfor tror vi at vi gjennom Bergenscenarier 2020 kan bli tilført tanker og idéer som også er viktig for BKK-konsernets fremgang, påpeker Balgobin. 5 + på videregående Bergen Næringsråd og Bergens Tidende inviterte i perioden 21. januar 8. februar skoleklasser til kreativt forum i avishuset med Bergenscenarier 2020 som tema. Berrefjord & Thomassen AS har utviklet en egen presentasjon av scenarieprosjektet rettet mot elever i videregående skole. Det er viktig å skape et bredt engasjement i tenkningen om hvordan Bergen skal utvikle seg, og bli en god by å bo og arbeide i for de unge. I alt var det 15 klasser fra seks videregående skoler som benyttet seg av dette tilbudet, forteller Inga Moen Danielsen i Bergen Næringsråd. Enda raskere bredbånd på jobb Komplett pakke fra 695,- pr. mnd. inkludert leie av router I vår komplette bredbåndspakke har du alt du trenger for å kommunisere raskt og sikkert: Router med brannmurfunksjonalitet Web-mail som du kan lese fra hvor du vil Fri adgang til Internett for så mange brukere du vil Fri etablering av hjemmeside og etablering/flytting av domene Få fart i sakene! Ring og bestill bredbånd i dag! AG BYRÅENE/AG1 4 INFO 1-05

4 Bestill sommerferien nå! Direkte fra Bergen til: Bergen i flom-solidaritet Malaga London fra 597,- én vei fra 347,- én vei,, Katastrofen er forferdelig, men samtidig gjør den at vi kan samles om noe felles Panchakulasingam Kandiah er glad for innsatsen til bedriftene i Bergen. Her sammen med Magne Stunner og Sigmund Løland i Anders O. Grevstad AS. I etterkant av flomkatastrofen har flere bedrifter i Bergen bidratt. Blant dem Anders O. Grevstad AS, som er en av Vestlandets ledende entreprenører innen energi og sanitær. Etter at fagforeningen i bedriften startet en innsamlingsaksjon, valgte ledelsen å følge opp initiativet. Samarbeid mellom ledelse og ansatte i denne spesielle saken er helt naturlig, sier administrerende direktør Magne Stunner. Med over 80 ansatte kommer initiativet godt med. Vi er nok ikke den bedriften som gir mest i kroner og øre, men de fleste ansatte har vært engasjerte. Jeg mener et slikt samarbeid kan ha positive ringvirkninger internt. Katastrofen er forferdelig, men samtidig gjør den at vi kan samles om noe felles, sier Stunner. Han påpeker at aksjonen er et resultat av at bedriften allerede har god intern kommunikasjon i hverdagen, noe klubbleder Sigmund Løland er enig i. - Vi har gode tradisjoner for samarbeid, og for å gi. Rørleggersvennenes forening i Bergen var blant annet involvert i et vannforsyningsprosjekt i Afghanistan for noen år siden. Resultatet var at vi klarte å skaffe rent drikkevann til to landsbyer med til sammen fire tusen innbyggere, sier Løland. Rørleggerne bidro med kompetanse i forhold til innkjøp, mens selve arbeidet ble utført av innbyggerne selv. Etterspør rådgivning Koordinator for Norsk-tamilsk Helseorganisasjon i Hordaland, Panchakulasingam Kandiah, hilser initiativet fra bedriftene i Bergen velkommen. Givergleden kommer godt med, spesielt når vi vet at behovet er så stort. Til daglig er Kandiah overlege på Haukeland Universitetssjukehus og dro selv til de flodbølgerammede områdene to dager etter katastrofen. Hjelpeorganisasjonen med hovedkontor i Bergen har så langt sendt 25 helsearbeidere til Sri Lanka hvor organisasjonen arbeider. Kandiah påpeker at det viktigste i tiden fremover er behovet for rådgivning i oppbygningsfasen. Dette mener han er et område hvor bedrifter i Bergen kan bidra. Bedriftene har kompetansen, vi har arbeidskraften. Det er derfor viktig at relevante bedrifter vil bidra med rådgivning. Rørleggernes vannprosjekt i Afghanistan kan for eksempel også være relevant for Sri Lanka, sier han. Bergensbedrifter bidrar Givergleden har generelt vært stor blant bergensbedriftene i etterkant av flomkatastrofen, blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Bergen i Solidaritet hvor Bergen Næringsråd har vært blant deltakerne. Foreløpige tall fra innsamlingen viser at aksjonen har vært vellykket. Vi forventer et samlet beløp på kroner, sier Bjart Nygaard, distriktsleder i Bergen Røde Kors. Murcia Nice Oslo Paris 597,- fra én vei 597,- fra én vei 351,- fra én vei 397,- fra én vei Sjekk vår nye lavpriskalender på Internett - snarveien til de billigste fl ybillettene Bestill på tlf , via SMS (send FLY til 2500), hos Narvesen eller ditt reisebyrå. Med forbehold om endringer. Prisen er inkl skatter og avgifter og gjelder én vei ved bestilling på Ved bestilling på telefon ,hos ditt online reisebyrå eller hos Narvesen tilkommer et servicehonorar. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Medfølgende barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaendringer. 6 INFO 1-05

5 ,, Tilknytningen til Voss, med nærheten til et betydelig marked i Bergen, er veldig viktig for oss Ekte vare - Skal du jobbe hos oss må du være god på ski, sier freestyle-gründeren Hans Engelsen Eide. Rotekte entusiasme for aktiv livsstil er fellesnevneren for gjengen bak merkevaren Bula på Voss. Selskapet Skigutane AS på Voss selger i år luer, pannebånd, bukser og andre trendartikler for 50 millioner kroner i Norge. I løpet av de siste fem årene har selskapet vokst fra tre ansatte og fem millioner kroner i omsetning, til 20 medarbeidere i dag. Med freestyle-dronningen Kari Traa på laget har merkevaren Bula nærmest blitt et kultmerke for de alpinfrelste. Bula forbindes med aktiv og røff livsstil, ski og ekstremsport. Bula og Voss hånd i hånd - Vi har en klar fordel av å komme fra Voss. Bygda forbindes blant annet med alpint, ekstremsport og smalahove. Bula-merket går hånd i hånd med Voss image, sier Engelsen Eide, som synes Voss er ein jævli bra plass. - Tilknytningen til Voss, med nærheten til et betydelig marked i Bergen, er veldig viktig for oss. De vi konkurrerer mot holder stort sett til i Oslo. Da har man et helt annet utgangspunkt. Den historien vi forteller i forbindelse med vår merkevare blir ekstremt viktig, sier han. Det er ikke vanskelig å legge merke til at stemningen i bedriften på Voss passer godt overens med Bulas image. Utenfor den gamle fabrikkbygningen står en haug med veldekorerte Bula-merkede firehjulstrekkere og venter på utkjøring av nye partier med luer og pannebånd. Innenfor finner vi unge medarbeidere som synes det er greit å jobbe litt innimellom all fallskjermhoppingen og skikjøringen. Eide forteller med et glimt i øyet at han ansetter folk, som i edru tilstand kan danse line-dance med buksene på knærne - Det er viktig for oss at vi forbindes med ekte vare, sier han, og etterlater ikke fnugg av tvil om at dette er noe han virkelig mener. - Vi har en klar fordel av å komme fra Voss. Bygda forbindes blant annet med alpint, ekstremsport og smalahove, sier freestyle-gründer Hans Engelsen Eide. Kari Traa er en viktig støttespiller og frontfigur for merkevaren Bula. - Vi har det jævli gøy hos oss, og folka mine står på som f Det har vært et rotte-race. Det er ikke mange andre selskaper som en søndag kveld sender tekstmelding til samtlige medarbeidere om at neste arbeidsdag tas i alpinbakken. Med Kari Traa som frontfigur Skigutane AS er et selskap litt utenom det vanlige. Selv om de lisensierte klærne produseres i Italia og Kina, gjøres stort sett alt annet fra Voss. Her lages kataloger og herfra kjøres klærne ut til butikkene. For tiden selges de Bula-merkede klærne til forretninger i følgende kjeder: G- sport, Intersport, Sport1 og MX-sport. I tillegg finnes en egen Bula-butikk på Voss, der det omsettes for fire millioner kroner på 60 kvadratmeter. Salget på Internettsidene har ikke tatt skikkelig av ennå. Kari Traa er en viktig støttespiller for Hans Engelsen Eide. Historien bak Bula Merkevaren Bula kommer fra USA. Ryktene forteller at det på begynnelsen av 1980-tallet var noen alpinister fra Colorado som skulle på skirenn i Australia, men endte i stedet på fest på Fiji-øyene. Det var visstnok en helt spesiell fest, for da de kom hjem igjen kunne de fortelle at folka der borte bare snakket om bula, bula. Uttrykket betyr visstnok life, health and happiness. De samme alpinistene startet produksjon av pannebånd i en nedlagt garasje, og hva var vel mer naturlig enn å oppkalle produktene sine etter den helt spesielle opplevelsen fra den uforglemmelig festen? Hun er en naturlig frontfigur for merkevaren Bula. Sammen med kompanjongen Jan Øyvind Lauritzen eier de hver sin tredel i Kari Traa AS. Engelsen Eide og Lauritzen eier hver sin halvdel i Skigutane AS. I tiden som kommer skal de satse på en egen Kari Traa-kolleksjon. Med hjelp og støtte fra Innovasjon Norge selges i år Kari Traa-klær i de nordiske landene, i området rundt Alpene, i USA og i Canada. En ekte ski-bums Selv har heller ikke Hans Engelsen Eide noen typisk bakgrunn som forretningsmann. Som sølvvinner i kulekjøring i OL i Calgary (1988) og worldcup-seier i kulekjøring i 1987, kan han best kalles for en skikkelig ski-bums. Grunnskole, lærervikar og smalahove-svier ga kanskje ikke den formelt korrekte ballasten til et suksessrikt forretningsliv, men historien viser at formalkompetansen ikke alltid er det viktigste. Skigutane AS ble etablert i 1989 og Bula-agenturet kom året etter. Eide oppdaget Bula-merket i det amerikanske alpin-miljøet. Sammen med lue -trenden på begynnelsen av 90-tallet, vokste selskapet gradvis fram til det gjorde et kraftig byks etter årtusenskiftet. Fjorårets omsetning på 45 millioner kroner bidro til at Skigutane AS kom høyt på Dagens Næringslivs siste gazelle-kåring. Nå satses det for fullt på egen Kari Traakolleksjon. FAKTA Regionalt samarbeid TEMA: 8 INFO 1-05 INFO

6 ,, Vi kommer ikke videre hvis vi bare er oss selv nok på Voss Vil samarbeide mer med bergenserne PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK Styreleder i Vossaforum, Per Berge, ønsker mer kontakt med Bergen og Bergen Næringsråd. TEMA: Regionalt samarbeid - Vossaforum ble stiftet i fjor som møteplass for nærings- og organisasjonslivet på Voss. Men skal vi ha en funksjon som forum for utvikling og verdiskaping i vår kommune kan vi ikke bare være opptatt av oss selv. Vi må vi samarbeide nært med bergenserne, og i så måte er ingen arena bedre enn Bergen Næringsråd. Som markedsansvarlig for Voss Fjellandsby i Myrkdalen vet Per Berge at veien til suksess i betydelig grad går om Bergen og bergenserne. Denne bevisstheten har han også som styreleder for Vossaforum. Foreløpig har vi om lag 30 medlemsbedrifter, og skal minst doble dette tallet i løpet av Men vi kommer ikke videre hvis vi bare er oss selv nok på Voss. Ved at vi knytter oss til det mangfoldige nettverket i Bergen Næringsråd er det et mål at våre medlemmer skal kunne finne partnere innenfor ulike virksomhetsområder de kan utvikle samarbeid og forretninger med. Vossaforum har som organisasjon nylig meldt seg inn i Bergen Næringsråd, og mottar alle invitasjoner til møter og arrangementer. Disse videresendes til de enkelte medlemsbedriftene, som dermed kan velge hva de vil delta på. Vi ønsker også å knytte forbindelser direkte til ressursgruppene i Bergen Næringsråd, for derved å oppnå enda tettere dialog mellom bedrifter som arbeider innenfor samme bransjer. Tenk hvilke muligheter som kan skapes og utvikles ved at folk og virksomheter finner sammen på denne måten. Vossaforum ønsker å bidra til at Voss forsterker sin attraktivitet som arena for idretts- og kulturarrangementer. Vossa Jazz, Ekstremsportveko og Voss Cup er gull for det lokale næringslivet, men vi burde ha fått til mye mer på dette området. Kanskje er det noen smarte bergensere som kan hjelpe oss, spør Per Berge, og henviser interesserte til Sammen for regionen - Vi er enige om at vi ved å forene kreftene kan få større gjennomslag for våre næringspolitiske hovedsaker i forhold myndigheter sentralt og lokalt. Næringsorganisasjonene kan også gjennom mer strukturert samarbeid bidra til å styrke regionens attraktivitet som arena for verdiskaping, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd. BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. Bergen Næringsråd samlet 17. januar representanter fra en rekke lokale næringsorganisasjoner i Hordaland, regionrådet for Nordhordland, regionrådet Bergen og Omland, samarbeidsrådet i Sunnhordland, Bjørnefjorden næringsutvikling, Osterfjord Næringssamarbeid, Hardangerrådet, Bergen kommune, Askøy kommune, Innovasjon Norge, CCB og NHO Hordaland til kontaktmøte i Bergen. Den store oppslutningen var en klar indikasjon på at aktørene i næringspolitikken ser behovet for større samordning uten at dette skal gå på bekostning av den innsats hver enkelt organisasjon yter for å tilrettelegge for vekst og utvikling innenfor de respektives geografiske områder. Magnus Stangeland, som deltok i egenskap av styreformann i Austevoll Næringsråd, fremholdt at Hordaland består av mange regioner som hver kjennetegnes av spesiell spisskompetanse. Han mente likevel at noen områder bør være gjenstand for felles innsats; ikke minst arbeidet for å ta i bruk naturgass til industri, transport og i husholdningene. Kontaktmøtet kan være starten på en regional plattform for de forskjellige næringsorganisasjonene. Imidlertid er det for tidlig å si om et slikt fast møtested kan utformes, og eventuelt hvilken form dette kan ta. Daglig leder i Mongstad Næringshage, Solveig H. Lerøy, sier at initiativet fra Bergen Næringsråd om samling om noen hovedsaker for regionen er meget positivt. I Rogaland har aktørene for næringsutvikling i og rundt Stavanger hatt stort utbytte av å jobbe sammen. Jeg er spent på fortsettelsen, sier hun. På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter 10 INFO 1-05

7 ARTGARDEN ARNE STORHAUG Revisorer, konsulenter og Advokater Tillit. Integritet. Kvalitet et helt spesielt sted for selskaper, events og møter USF Verftet På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur Skjenkestue med smakfulle Småtterier og leskende tilbehør. Utsøkt á la carte meny. Åpningstider onsdag-lørdag fra kl frem til påske VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: ADDING VALUE Dette er grunnsteiner for å skape verdi for våre klienter. Hos Deloitte handler det ikke kun om tall. Det handler vel så mye om menneskene bak, både hos kundene og hos oss selv. Det handler også om bransjekunnskap, lokal markedsforståelse, globalt nettverk, verdier, kultur og personlighet. Kompetanse er nøkkelord for vår bransje. Du finner den i vårt multidisiplinære kunnskapshus med 700 ansatte. Vi er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Advokatfirma DA og Deloitte Consulting AS. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Agnes Mowinckelsgate 6, Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen Tlf: Fax: , Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter: Bergens største og mest omfattende kunstarena. Men USF Verftet er ikke bare et sted der det produseres og formidles kunst. Det er også en møteplass. Kafé Kippers er midtpunktet, der rekrutter knytter kontakt med profesjonelle kunstnere, der en finner den fine samtalen, og der gode kolleger møtes til mat og drikke etter jobben. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Eller hva med å ha styremiddag midt i kunsten i Visningsrommet USF? Våre lokaler har lydanlegg og annet nødvendig møteromsutstyr. USF Kafédrift tilbyr en smakfull internasjonal meny, og vi får entusiastiske tilbakemeldinger på maten. USF Kafédrift driver Kafé Kippers, Dikkedokken Fiskerestaurant om sommeren, og en stor selskapsavdeling. Vi leverer også tapas, fingermat eller det du måtte ønske hjem til deg, eller til jobben. Ta kontakt for å få informasjon om priser og menyer. USF Kafédrift USF Verftet If 4900 Inhouse NO 10/1/05 Jobber du med bedriftens forsikringer? Nå kan du flytte papirarbeidet over på nettet! If Login. Nå kan du bruke nettet til å ordne med forsikringene på samme måte som du kanskje allerede bruker nettbank. Med If Login får du oversikt over forsikringene på en helt ny måte. Logg deg på og gjør jobben litt enklere for deg selv. Rolig, vi hjelper deg.

8 ,, Selv om kreativitet og flate strukturer er viktig hos oss, jobber vi veldig disiplinert og systematisk når det gjelder bruk av ressurser Nye produkter i tradisjonsrik bransje Her kommer en nyhet for alle dem som er bekymret for manglende utvikling i den bergensbaserte maritime industrien: MaritimeColours! Når en daglig leder på 34 år i den maritime industrien opplever seg selv som en gammel mann, er han enten uerfaren eller nyskapende. Jacob Grieg Eide er definitivt det siste. MaritimeColours er et maritimt design- og reklamebyrå som blant annet benytter teknologien fra dataspill til å presentere vanskelig tilgjengelige og komplekse produkter på en visuell og enkel måte. Med grafikk og design presenteres eksempelvis kompliserte offshore-produkter på en måte som får selv den mest uinnvidde til å forstå behovet, kompleksiteten og sammenhengene. I en slik verden holder det ikke med kun fargerike brosjyrer og powerpoints. Her kan selgerne bruke verktøyet til å navigere rundt i produktene med kundene tilstede. styrke medarbeidernes kompetanse, og vi bruker masse ressurser på dette, sier den entusiastiske lederen. Tverrfaglighet, frihet og åpenhet i selskapet skal sikre medarbeidernes stolthet og selvfølelse. Kunnskapsbedrift Eide ble for et år siden ferdig med Innovasjon Norges styreutdanningsprogram innen styrekompetanse og styreledelse. - Jeg har spesielt interessert meg for verdiskapende styrer i kunnskapsbedrifter, sier den daglige lederen som selv får råd og veiledning fra et bedriftsrådgivningsselskap. - Selv om kreativitet og flate strukturer er viktig hos oss, jobber vi veldig disiplinert og systematisk når det gjelder bruk av ressurser. Vi har mer eller mindre døgnkontinuerlig drift og produksjon og jobber nærmest som en produksjonsbedrift, sier han. MaritimeColours ble etablert i 2002 og eies av gründerne Jacob Grieg Eide, Torbjørn Gaarden Hansen og Stein Gunnar Wallevik. Fram til nå har gründerne brukt ca 5000 timer utenom arbeistid til å bygge seg opp, og selskapet har god økonomi. Med sterkt økende oppdragsmengde forventes det at fjorårets omsetning skal femdobles i inneværende år. TEMA: UNG LEDELSE Nye produkter MaritimeColours AS leverer produkter og tjenester som ikke fantes for bare noen få år siden. Ved hjelp av tredimensjonale interaktive data-simuleringer får eksempelvis Framo Engineerings kunder et visuelt og helhetlig inntrykk av Framo Engineerings produkter. Dette kan presenteres enten på dataskjerm, på messer, over internett eller benyttes på trykksaker. Med grafikk og design presenteres eksempelvis kompliserte offshore-produkter på en måte som får selv den mest uinnvidde til å forstå behovet, kompleksiteten og sammenhengene. FAKTA Unike produkter Kundelisten til MaritimeColours forteller egentlig det meste om det lille selskapets suksess: Framo Engineering, Fjord Line, Roll s Royce, Rieber Shipping, Danfoss, LMG Marin, Naturgass Vest, Sintef Oil&Gas og Scandinavian Control System, for å nevne noen. - Problemene til mange av disse selskapene er at de har unike produkter som det er vanskelig å vise fram til kundene på en visuell og god måte, sier Grieg Eide. Selskapet hans dekker fagområder innen reklame, maritim industridesign, grafisk design, og ikke minst skreddersydde maritime IT-verktøy. Fornøyde kunder Kundene er fornøyde med det MaritimeColours leverer. - Dette er ikke et tradisjonelt reklamebyrå. De har maritime utdannelse og erfaring, og de forstår utfordringene våre. Dessuten finner de gode, interaktive løsninger når vi skal presentere våre produkter til kundene, sier ansvarlig for presentasjonsmateriell i Framo Engineering, Ragnar Vikøren. Han liker at de er teknologisk i front, og dette gjør at det er enkelt for Framo Engineering under salgsreiser verden over. - Tredimensjonale salgspresentasjoner på bare et par megabyte gjør presentasjonene enkle for oss å håndtere, sier Vikøren. Utvikler medarbeiderne Selskapet består av ni medarbeidere hvorav fire er fast ansatte. Aldersspennet er fra 21 til 34 år. Når man besøker bedriften i de gamle industrilokalene i Inndalsveien, er det lite som minner om tradisjonell maritim virksomhet. Mahogny og teak er byttet ut med kaffebar, surround-lydanlegg, designmøbler og Apple-produkter. Et eget produksjonsrom for 3D og animasjon har de bygget selv. - Det er de kunnskapsbaserte virksomhetene som vi skal leve av i framtiden. Da er det viktig å sette sammen de riktige menneskene og gi dem gode utviklingsmuligheter, sier han. I MaritimeColours gjør vi alt som kan bidra til å - Det er de kunnskapsbaserte virksomhetene som vi skal leve av i framtiden. Da er det viktig å sette sammen de riktige menneskene og gi dem gode utviklingsmuligheter, sier Jacob Grieg Eide i MaritimeColours. 14 INFO 1-05 INFO

9 På torget Internasjonal dag med fokus på Russland 7. april Programmet på Internasjonal dag vil ta for seg Russland og gi en status på utviklingen hos vår viktige nabo i øst. NRKs Hans-Wilhelm Steinfeld leder an i en serie foredrag om utviklingen i Russland, og hva vi kan forvente oss i fremtiden. Vi setter fokus på den politiske og økonomiske utviklingen, og vil se på forutsigbarheten ved dagens næringspolitikk. Hvilken effekt vil Putins maktkonsentrasjon ha på internasjonalt næringsliv? Er samling av makt en fordel Hans Martin Moxnes ny leder for næringspolitikk På Torget er en møteplass for meninger og debatt. Her finner du også møteoversikt og annen serviceinformasjon fra Bergen Næringsråd. Har du noe på hjertet ta kontakt med Leder for Informasjon, Kari Amble, for norske bedrifter på kort og lang sikt? Tina Søreide, Per Anders Hem, Elin Bolann med flere vil belyse hvordan utviklingen i Russland påvirker deres hverdag og hvordan de takler de nye utfordringene. Kari Amble vil lede paneldebatten før Hordaland eksportpris 2005 blir utdelt. Leder for Ressursgruppe Internasjonalt i Bergen Næringsråd, August Kjerland jr. Bergen i Solidaritet Møter i Bergen Næringsråd Dagskonferanse - Internasjonal Dag Vårkonferansen - Mangfold i Ledelse Grand Selskapslokaler Frokostmøte - Møt Statoils konsernsjef Helge Lund Statoil, Sandsli Generalforsamling Kveldsarrangment - Mangfold i Ledelse Sommermiddag SMB-Dagen 2005 Mer om møter, tid og sted: www. bergen--chamber.no Styret i Bergen Næringsråd: Adm.dir. Egil Herman Sjursen (styreformann) Nordea Investment Management Folke Bernadottesvei FYLLINGSDALEN Adm. dir. Marit Warncke (viseformann) Nutec Bergen AS Postboks 6 Y. Laksevåg 5848 BERGEN Kristijane Cook Bulukin Norges Handelshøyskole Helleveien BERGEN Regiondir. Reidun Brekke Adecco Norge AS Postboks BERGEN Byggmester Per Johan Helland Helland AS Nedre Nøttveit RÅDAL Partner Jan Sverre Stray Headvisor AS Postboks 200 Sentrum 5804 BERGEN Hans Martin Moxnes er ansatt i et to års engasjement som Leder for næringspolitikk i Bergen Næringsråd. Moxnes kommer fra stillingen som rådgiver i Hordaland fylkeskommune der han de siste fire årene har jobbet i næringsseksjonen og i strategi og utviklingsavdelingen. Hans Martin Moxnes går inn som leder for næringspolitikk i Trude Drevlands permisjonstid. Moxnes vil jobbe med næringsutvikling, næringspolitiske spørsmål, nettverksbygging, påvirkningsarbeid overfor sentrale myndigheter, strategiske analyser og næringsjuss. Moxnes har de siste ti årene jobbet som forvaltningsjurist i næringsdepartementet, barne- og familiedepartementet og fylkeskommunen i Hordaland. Moxnes har hatt flere verv som styremedlem og styreleder i private bedrifter, og har også vært grunder innen sportsfiske- og friluftslivsbransjen. I dag har han tillitsverv i flere organisasjoner, blant annet i Norges Juristforbund og Norges Bordtennisforbund. Som aktiv bordtennisspiller ble han også Norgesmester og seriemester med Laksevåg Bordtennisklubb Marianne Juvik Sæbø Bergen Næringsråd ønsker å takke alle bedrifter som ga støtte til aksjonen for flomofrene i Sørøst-Asia, lørdag 8. januar. Sluttsummen vil trolig ende på kroner. Flere hundre personer deltok frivillig under arrangementet i Arenum, blant dem artister som Rune Larsen, William Hut, Kaizers Orchester, Ephemera, Julian Berntzen, Marinne Juvik Sæbø og Gustav Lorentzen. Bergen i Solidaritet var et samarbeid mellom Bergen Røde Kors, Hordaland Idrettkrets, Salgs- og Reklameforeningen, Bergen Næringsråd og en rekke andre organisasjoner og enkeltpersoner. William Hut Skriv til oss! setninger! Send det til : Eller: Kari Amble, Bergen Næringsråd, Postboks 843, 5807 Bergen. Merk konvolutten På torget. Innlegg kan bli forkortet. Frist for innlegg til INFO nr er onsdag 16. mars. Gratulerer med overstått Helge S. Dyrnes! Bergen Næringsråds administrerende direktør fylte 60 år, 2. januar. Jubilanten fikk taler og gaver under en sammenkomst i Grand selskapslokaler 3. januar. Dyrnes kvitterte i elegant stil med et dikt til forsamlingen. MØTEPLASS Her skal man kunne presentere prosjekter og ideer som viser Bergen som en 5+by. Velkommen til en møteplass for innovasjon, entreprenørskap og samarbeid på Hver måned skal vi kåre månedens 5+prosjekt. Bruk Direktør Jørgen Nicolay Wiig Rieber & Søn ASA Toro Postboks 987 Sentrum 5808 BERGEN Nye medlemmer i 2005 Advokat Ingvar Pilskog Advokatfirmaet Rasmussen & Broch Bemanningspartneren AS Eiendom Direkt AS Ove Ellingsen Eiendom AS Kristianborg Eiendom AS Pareto Securities Pitney Bowes Norge AS Paal Kahrs Eiendom AS Tema Design AS Vekst Partner AS Weibull Hordaland AS På Bergen Næringsråds hjemmeside finner du aktuelle saker, møteinvitasjoner, nyheter fra medlemsbedriftene og service- og nettverksinformasjon. Bruk 16 INFO 1-05 INFO

10 Bergen Næringsråds hovedsamarbeidspartnere 2004: Nytt Rica Partner Hotel byens beste beliggenhet gratis aftensbuffet nye kurs- og konferanse fasiliteter kapasitet til 60 personer opptjening på SAS Eurobonus/ Rica-kortet BATES RED CELL Foto: Freeze SPH/Massimo Leardini Rick s Stuene kan tilby lokaler til festmiddag, revymiddag, bryllup, julebord, konfirmasjon. Pakkeløsninger med middag, revy, nattklubb, utstillinger, møter, bedriftspresentasjon mm. Eget kjøkken, alle rettigheter. TLF: Øvre Ole Bullsplass 9 E.post: Se våre hjemmesider Strandkaien 2/4, 5013 Bergen tlf.: faks: Med Mobilt Kontor kan du jobbe overalt der vi har dekning Mobilt Kontor utnytter den aller nyeste teknologien fullt ut. Du trenger ikke å tenke på hvordan du skal installere det, eller hvordan du skal koble PCen trådløst til nettet. Mobilt Kontor gjør det meste selv. Det eneste du trenger å tenke på er hvor du har lyst til å jobbe. Med mail, Internett eller bedriftens nettverk. Overalt Telenor Mobil har dekning.

11 Ei god side og ei dårlig side SKRÅBLIKK I denne spalten blir store og små begivenheter i politikk og næringsliv kommentert. Har du gode historier og tips, er redaktøren glad for innspill! Bannade drittavær! Ergelig også. Her hadde vi sjansen til å begynne det nye året med en nedbørsrekord, og så ble det bare en andreplass. Det var bare månedsnoteringen fra 1987 vi skulle slå: 478 millimeter skulle vi nå. Og så blir alt ødelagt av forbasket vakkert vær. For en gangs skyld er den mer tidsriktige betegnelsen dritbra vær helt dekkende. Det er både drittvær og bra vær samtidig. Jakten på værrekorden minner litt om de gamle AKP m- l ernes evne til å se alle saker med ei god og ei dårlig side. En gang skulle en partidelegasjon fra de marxistisk leninistiske rekker dra på tur til Albania som for tretti år siden var sosialismens fyrtårn i Europa. Reiseleder Pål Steigan hilste turdeltagerne velkommen med følgende analyse: Som dere veit, kamerater, har alle saker ei god og ei dårlig side. Den gode sida er at vi skal til Albania, den dårlige sida er at vi ikke har fått visum!. Hvis vi nå kunne fått den nedbørsrekorden, ville vi hatt noe å skryte av og snakke om: ingen husker en andreplass. A-BLAD Returadresse: Bergen Næringsråd Olav Kyrresgt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen for en passering i timen. En eventuell takstøkning for å hente inn det vi mangler for å finansiere Bergensprogrammet vil ikke utgjøre mer enn en til to kroner, sier Iversen til BA. De som skjønner logikken og regnestykket er med dette anbefalt som kandidat til neste års Nobelpris i økonomi. Kanskje Iversen kan forklare hvorfor det var nødvendig å øke antallet bomstasjoner da Bergensprogrammet ble vedtatt? Var det fordi man skulle ha gleden av å kjøre gjennom flere bomstasjoner, eller er ikke selve bompengeringens grunntanke å loppe bilister for flest mulig penger for å finansiere en bybane som 10 prosent av byens befolkning kan tenkes å bruke? Noen vil påstå at regnestykket er morsomt: det forutsetter at man har glede av å passere så mange bompengestasjoner som mulig innen en time. Det er bare det at de fleste bilister har helt andre hensikter med en kjøretur, de vil fra punkt A til B. Informasjonsmedarbeider Harald Queseth (nå i Sparebanken Vest) utformet sin grunnleggende lov om transport slik: Den korteste vei mellom to punkt går alltid over plenen!. Bergen kommune tar nå bybanen til filmen for å overbevise mer enn skeptiske bergensere om at bybanen er fine greier. Filmen fra Bergen kommune er som propaganadfilmer flest: uten motforestillinger og med en raffinert klippteknikk. For eksempel blir det understreket at banen binder sammen universitet med studentbyen Fantoft (!). Ikke vet vi når kommunen var på studentbyen Fantoft sist, men fremdeles gjelder den kommentaren som daværende NATOgeneralsekretær Joseph Luns kom med da han så studentboligene på Fantoft: Is this a prison? sa den vantro Nato-toppen. I dag er det flere kakerlakker enn studenter der. Fantoft er stedet med flere tyveri per kvadratmeter enn noe annet sted. I tyve år har politikerne i Bergen jobbet med å lage kollektivfelt på innfartsårene, men på filmen er disse helt borte, her står bussene i samme kø som alle andre biler. For å vise hvor luftig og vakkert det blir i byen, lar man bybanen suse gjennom en nesten folketom Kaigate. Men dette bildet er ikke en fremtidshildring: Kaigaten er så å si tom for privatbiler i dag allerede, det er bare lovlig å kjøre til og fra p-plassen ved Rådhuset, der sitter for øvrig de samme politikerne som vil ha bane. Det er de samme som heller ikke vil kjøre buss. Allerede før en meter bybanneskinne er lagt, melder pengemangelen seg. Byråd Lisbeth Iversen vil løse problemet med flere bompengeboder og presenterer følgende regnestykke: Mange tror at flere bomstasjoner fører til at det blir mye dyrere for hver enkelt, og glemmer at man skal bare betale Vi kommer ikke forbi Sportsklubben Brann i år heller. De har hatt besøk fra Afrika av en spiller som ville bruke byens storhet til springbrett for en europeisk karriere. Men spilleren hadde så store problemer med å forklare hvor gammel han egentlig var, at Brann droppet ham. Vi er glad for at Brann nå har avlivet myten om at fotballspillere både er dyre i drift og kan være tomme i hodet: minstemålet er at de husker sin egen alder! Vi har ofte lurt på hvordan jobbsamtaler foregår på Stadion, nå skjønner vi at det ofte er nok å få svar på det grunnleggende spørsmålet: Hvor gammel er du egentlig? Hvis Bjørn Dahl gjør alvor av å utvide administrasjonen på Staddaen, foreslår vi at han rekrutterer fra Folkeregisteret, de kan det der med fødselsnummer og riktig navn. Bergens Tidende har fornyet sin fjernsynsstasjon TVHordaland og har etter syv års tenkning rundt kommet til det geniale navnet BTV. De som husker mer enn sin fødselsdato, vil erindre at samme navn var i bruk i perioden da BT også drev lokalfjernsyn på lesernes regning fordi man ikke fikk lov å tjene penger på reklame på en skjerm. Tyve år etter dukker samme navnet opp, det er men den lille forskjell at navnet er skrevet så rart at noen tror det er sending på urdu. Men likevel: dette er resirkulering som selv Kurt Oddekalv ville satt en BT-pris på! Skråtass Skråtass er et uberørt og uavhengig element i BN-familien

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

over i satser frem V

over i satser frem V Vi satser fremover Trondheim Økonomiske Høgskole Trondheim Økonomiske Høgskole (TØH), som i dag er en avdeling under Høgskolen i Sør-Trøndelag, ble opprinnelig etablert i 1967. Avdelingen representerer

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker»

Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Invitasjon til informasjonsmøte: «Utvikling av næringslivet i Meråker» Merut inviterer til informasjon og diskusjon om hvordan utvikle næringslivet i kommunen videre med følgende tema: 1. Presentasjon

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED

LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED Historisk utsøkt Kurs & Konferanse LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED en del av Bergens historie blir kulisse for Kurs & Konferanse hos oss Det viktigste med et møte er at

Detaljer

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning

Opplevelse - experience, adventure. 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelse - experience, adventure 1. Begivenhet el. hendelse man har vært med på 2. Personlig fortolkning Opplevelsesøkonomi Landbrukssamfunnet via industrisamfunnet til service- og kunnskapssamfunnet.

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler

Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162. Oppdag dine Telenor-fordeler Dinamo 12/2009 Foto: Espen Gees Trykkeri: Hauknes Grafisk Opplag: 60.000 Art.nr. N95471162 Oppdag dine Telenor-fordeler Velkommen Oppdag Telenor-fordelene dine Gratulerer med ny mobiltelefon, vi håper

Detaljer

- Synergier og utviklingsmuligheter

- Synergier og utviklingsmuligheter Idrett, friluftsliv, attraksjon - reiseliv - Synergier og utviklingsmuligheter Bergen November 2008 Ole Warberg, reiselivsdirektør, Bergen Reiselivslag Reiseliv er et system av ulike bransjer og funksjoner

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU?

VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? VI ER OPPTATT AV FREMTIDEN ER DU? HVA KAN SKJE MED BERGENS- REGIONEN I FREMTIDEN? SPØRSMÅLET ER BÅDE UTGANGSPUNKT OG GJENNOMGANGSTEMA FOR PROSJEKTET BERGENSCENARIER 2020. PROSJEKTET BLE UNNFANGET I 2003

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Medier og kommunikasjon

Medier og kommunikasjon Medier og kommunikasjon Gausdal videregående skole Trenger Oppland 80 nye journalister hvert år? Trenger Oppland 80 nye filmfolk hvert år? Oppland trenger: «Fremtidens samfunn vil ha behov for arbeidskraft

Detaljer

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21

STUP Magasin i New York 2014. 1. Samlet utbytte av hele turen: STUP Magasin i New York 2014 14.11.2014 12:21 STUP Magasin i New York 2014 1. Samlet utbytte av hele turen: 6 5 5 4 Antall 3 2 2 1 0 0 0 1 Antall 1 = Uakseptabelt dårlig 0 2 = Ganske dårlig 0 3 = Middels 1 4 = Bra 2 5 = Meget bra 5 2. Hvorfor ga du

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016

Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Informasjon til utstillere på Møte- & Eventbørsen 2016 Velkommen som utstiller på hotell-, reise- og eventnæringens ledende møteplass, Møte- & Eventbørsen 28. januar på Oslo Plaza. Som utstiller får du

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende

sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende sammen skal vi gjøre Stavanger-regionen åpen, energisk og nyskapende Vi arbeider med strategisk næringsutvikling i en flerkommunal storbyregion. Gjennom analyser, nettverksutvikling og utredninger fanger

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet

Produktutvikling. Restaurant Laksestua bygd opp et nytt matkonsept; lokale råvarer og høy kvalitet Litt historie Alta Friluftspark etablert 1989 Familiebedrift Fokus på sommerturisme 1992: Første anlegget bygd 10 snøscootere Snøballen begynte å rulle. Tæring etter næring - langsiktig plan og gradvise

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss?

Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Tenk deg et sted der idrett, kultur og næring står sammen for felles utvikling. Vil du bli med oss? Bossekop BB_Skisse_storA4 -Steve_2.indd 1 19-05-09 10:18:55 Reisen sta Tenk samlingspunkt. Bossekop ungdomslag

Detaljer

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR

EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR EN MODERNE TRANSPORTKORRIDOR MARIT WARNCKE ADM.DIREKTØR Bergen Næringsråd Privat næringsorganisasjon med 3000 medlemmer 125.000 ansatte i våre bedrifter 200 næringslivsledere deltar i ressursgrupper og

Detaljer

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju.

Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. Karriere Som trainee i Grette er det viktigste at du viser engasjement, initiativ og deltagelse. Husk at traineeperioden også er et langt jobbintervju. - Jacob S. Bjønness-Jacobsen, managing partner 2

Detaljer

HALDEN BEDRIFTS TEAM

HALDEN BEDRIFTS TEAM BEDRIFTSTEAM HALDEN HALDEN BEDRIFTSTEAM Halden Bedriftsteam skal være en arena for inspirasjon og samhandling for bedrifter i Halden og utenbys, som kan ha tilknytning til Halden. Halden Bedriftsteam skal

Detaljer

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden

Forskningsdagene. Harm-Christian Tolden Forskningsdagene Harm-Christian Tolden Om Norsk publikumsutvikling Norsk publikumsutvikling Nasjonal medlemsorganisasjon for kulturlivet startet på initiativ av Bergen kommune i mars 2009 Er et kompetansesenter

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15

MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015. BERGEN NÆRINGSRÅD Adm.dir. Marit Warncke 06.05.15 MØTE NÆRINGSALLIANSEN MAI 2015 Vestlandsundersøkelse 2015 Om undersøkelsen: Gjennomført: 18.-25. mars 2015 Ble gjennomført en tilsvarende undersøkelse i okt-2014. Rogaland Næringsforeningen i Stavangerregionen

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid

Frivilligheten + kommunen = sant. Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Frivilligheten + kommunen = sant Kartlegging av frivillige lag og foreninger i Karmøy kommune 2016: Ressurser, muligheter, utfordringer og samarbeid Oppsummering av viktige funn Hovedfunn 172 frivillige

Detaljer

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse

Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Nasjonal ledelsesutvikling fokus på ledelse i helseforetakene nasjonale, regionale og lokale tiltak for å sikre god ledelse Trond Rangnes Leder Nasjonal Ledelsesutvikling for helseforetakene Programleder

Detaljer

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim

Universitets- og høgskolekommunen Trondheim Strategi for forskning, utvikling og innovasjon, 30.07.14 Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 Innledning I 2020 skal Trondheim kommune være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby,

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept

Frokostmøte Aboteke. 15. September 2010. Kommunikasjon er veien fra å bli hørt og forstått til aksept Frokostmøte Aboteke 15. September 2010 7. Øra er under utvikling og flere aktører planlegger utbygging av butikklokaler. Hva skal fylle disse lokalene? Mangler vi noe på Øra? Hvis du kunne bestemt

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Frivilligheten i fremtiden

Frivilligheten i fremtiden Frivilligheten i fremtiden HVORFOR KOMMUNAL FRIVILLIGHETSPOLITIKK? Potensialet er enormt dersom frivilligheten får større rom til selvutvikling En tverrsektoriell kommunal frivillighetspolitikk kan gi

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018

Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Norsk kulturminnefonds strategiplan 2014-2018 Bevaring gjennom verdiskaping Strategiplanen for Norsk kulturminnefond er det overordnede dokumentet som skal legge rammer og gi ambisjonsnivået for virksomheten.

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november

Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Mørekonferansen 2010 Rica Parken Hotel - Ålesund - onsdag 24. november Velkommen til Mørekonferansen 2010 Vi har lykkes! Til tross for spådommen om industridød og krise i det regionale næringslivet, har

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Studiereise til Berlin Universell Utforming

Studiereise til Berlin Universell Utforming Studiereise til Berlin Universell Utforming 14.-15. oktober 2014 Velkommen til Berlin! byen. Med de demografiske endringene som dagens samfunn opplever, er universell utforming en absolutt nødvendighet

Detaljer

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV

Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Holder ideen din vann? Vi blir gjerne med på ferden og er flinke til å navigere! ET PROGRAM AV Du har ideen og ambisjonene vi viser deg veien! Norinnova Technology Transfer AS er et innovasjonsselskap

Detaljer

Spis, drikk og vær glad på Latter

Spis, drikk og vær glad på Latter Spis, drikk og vær glad på Latter Vi hjelper deg med små og store arrangementer Latter er et spennende restaurant- og teaterhus på Aker Brygge med et variert tilbud til både bedrifter og privatpersoner.

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet.

Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. Main Boligstyling skaper drømmer og gjør dem til virkelighet. SKAL DU SELGE BOLIG? En lekker møblert bolig gir flotte bilder til annonse. Dette resulterer i bedre besøk under visning, flere potensielle

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder

Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid. Yngve B. Lyngh, prosjektleder Fremtidsrettet by- og regionsutvikling - Næringsutvikling gjennom samarbeid Yngve B. Lyngh, prosjektleder Næringsforeningen i Tromsøregionen - den største næringsorganisasjonen i Nord-Norge Medlemmer:

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS

TANNLEGEreiser TIL VILNIUS TANNLEGEreiser TIL VILNIUS KONTAKT OSS: Telefonnummer: 40218171 E-post: post@tannlegereiser.no Nettside: www.tannlegereiser.no Pakkepris: Kr. 1.890,- per person Pris per voksen når to deler rom. Alle bestillinger

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund

Torsdag 27. januar 2011 Caroline konferansesenter Kristiansund Torsdag 27. januar Caroline konferansesenter Kristiansund Velkommen til Nordmørskonferansen Tross konjunkturene og trendene i samfunnet, så vil noen regioner være mer attraktiv enn andre. Hvor godt rustet

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar

Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Sak- og portaldagene 2014 Digitalisering av offentlig sektor - EVRY`s rolle og samfunnsansvar Bård Jørgen Haaland Direktør, Løsninger Offentlig sektor EVRY EVRY`s rolle som samfunnsaktør. Kort om digitalisering

Detaljer

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar

Valler videregående skole. Hjerte og ånd, vilje og ansvar Valler videregående skole Hjerte og ånd, vilje og ansvar VALLERS PROFIL Hjerte og ånd, vilje og ansvar Vallers motto er «Hjerte og ånd, vilje og ansvar». Dette innebærer at Valler skal være en skole som

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn.

Levende lokalsamfunn. Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Levende lokalsamfunn Et bedre lokalsamfunn gjennom leserinvolvert journalistikk lesere og avis samarbeider om et bedre lokalsamfunn. Tradisjonell god avisdebatt. Demokratiet I hva slags debattklima skal

Detaljer

Effektivere markedsføring og kommunikasjon

Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon Effektivere markedsføring og kommunikasjon med fokus på resultat! I dag opplever vi alle uansett om vi arbeider innenfor næringslivet eller i offentlig sektor

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4%

Totaltilfredshet. Total 19 av 37 = 51.4% - 1 - tilfredshet 19 av 37 = 51.4% Utsag n: : i Alt i alt hvor fornøyd var du med møtet i forbindelse med revidering av Utviklingsplanen? x 3,3 - 2 - Hvorfor var du misfornøyd med møtet? (skriv inn) tilfredshet

Detaljer

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers.

ANNONSE. Gøril Johansen har vært 13 år i utlandet for UD. Nå sendes hun til Tromsø for å utvikle Arctic Frontiers. Meny Bli abonnen LØRDAG 5. DESEMBE 2015 5. DES 2015 ANNONSE ARCTIC FRONTIERS TROMSØ NORDOMRÅDENE POLITIKK UTENRIKSPOLITIKK Hun skal styrke lytteposten i nord Av INGER PRÆSTENG THUEN 19. november 2015,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer