INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3"

Transkript

1 INFO 1 Nr TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen s s 4 s 6 14 Ung satsing på maritim industri s

2 LEDER: Etter 2005 er det regionenes tur... og Griegalmenningens Klar for Bergen i 160!,, Studentrekrutteringen har stor betydning ikke minst for kulturlivet i byen Nr.1 Februar 2005 INFO Olav Kyrres gt. 11 Postboks 843, 5807 Bergen Telefon: Faks: Hjemmeside: Ansvarlig red.: Helge S. Dyrnes Red.: Kari Amble og Argument Bergen Redaksjonen avsluttet 25. januar Design og produksjon: Reklamebyrået AG2 Tlf.: E-post: Trykkeri: Designtrykkeriet Tlf.: Opplag: 3500 Ved ettertrykk skal det henvises til kilde. I 2005 markeres 100 års oppbygging av den selvstendige nasjonen Norge. Mange vil karakterisere utviklingen i Norge som sterkt sentralistisk og detaljstyrt fra sentralmakten, og uten en reell regionalpolitikk. Vi hører til dem som mener at 2005 også bør inkludere en viktig debatt om det fremtidige politiske og forvaltningsmessige system i Norge ikke minst i lys av utviklingen i Europa. Distriktskommisjonen ga i 2004 et viktig innspill til en slik debatt. Vi er ikke rede til å ta standpunkt til hvilken nyordning som bør velges for fremtiden. Det avhenger av Stortingets vilje og evne til å avstå makt og beslutningsmyndighet til et regionalt nivå. Det avgjørende er også om de større byene i regionene kan utvikle en legitim politikk for et større regionalt nivå, som alternativ til Distriktskommisjonens forslag. Potensialet for verdiskaping må være en sentral premiss i debatten. I denne lederartikkel vil vi imidlertid ta en annen innfallsvinkel: Symbolmessig markeres 100 års nasjonsbygging med realisering av det nasjonale monumentalbygget Operaen i Oslo. Selvfølgelig har det vært intens debatt og strid rundt operasaken, men det har ikke vært massive protester fra de regionale miljøer. Når 100 års markeringen nå finner sted, må blikket vendes fremover også i utviklingen av symboler. Symboler som understøtter en reell regionalpolitikk som satser ut i fra de spesielle forutsetninger og strategiske fortrinn de enkelte regioner har uansett regionaliseringsmodell som velges. De store regionbyene er naturlige kraftsentre som skal ha positive effekter for omlandet og regionen. Dette må markeres ved symbolistiske bygg som arena for den regionale utvikling, og med gjensidige nytteverdier. Foruten satsing på de kunnskaps- og verdiskapingsmiljøer vi har innen marin Annonser og bilag: Tlf.: Maria Strandenes Utgivelsesdatoer i 2005: 18.02, 22.04, 10.06, 02.09, 27.10, sektor, maritim sektor og energivirksomhet langs kysten, er kultur, kulturbasert næring og de kreative næringene viktige drivkrefter i utviklingen av regionene. Ja, ikke bare det: de sistnevnte næringer vil være en del av infrastrukturen for trivsel, velferd og verdiskaping. Næringsforeningene i Tromsø, Trondheim, Stavanger og Bergen er for lengst blitt enige om i fellesskap å markere og følge opp standpunktet om å realisere monumentalistiske bygg i regionstorbyene. Stavanger må få realisert sitt konserthus, Trondheim har planer innenfor den teknologiske høykompetanse og Tromsø har visjoner innen sitt ledende polare kunnskapsområde. Og hva med Bergen? Vårt fremste prosjekt bør være Griegalmenningen, - multikulturbygget der visjonene tilsier at Griegalmenningen konkretiserer statlig, regional og kommunal kulturpolitikk for 2000-tallet. Her vil det levende og ledende kulturelle mangfold få en arena for utdanning og grenseovergripende kreativ kraft! Griegalmenningen omsetter uttalte politiske mål til praktiske løsninger, og legger til rette for et fremtidsrettet lagspill mellom ulike forvaltningsnivåer og mellom aktører innen kunst- og kulturlivet i landets nest største by og regionen Vest-Norge. I tillegg styrker og videreutvikler Griegalmenningen dagens posisjon innen kurs- og konferansesektoren. I et gjensidig berikende samarbeid kombineres forutsetninger, ønsker og muligheter til helhetlig utvikling i by og region. Betydningen av et slikt stort felles prosjekt bekreftes også i arbeidet med Bergenscenarier Og en viktig ting: Med den fellesskapskultur vi har i de store regionbyer - der privat sektor bidrar i stor grad i slike fellesløft, er det grunn til å tro at vår nasjonale felleskasse vil måtte investere et mindre totalbeløp i slike monumentalistiske bygg i regionstorbyene enn operaen i hovedstaden vil kreve. Helge S. Dyrnes Tips oss! E-post: Tlf Priser: 1/1 side 4 farger kr ,- 1/2 side 4 farger kr ,- 1/4 side 4 farger kr ,- Priser eks. mva. Rabatter ved årsavtaler - og bestillinger før Bergen Nœringsråd har følgende e-post adresser: For øvrig kan generell post til Bergen Nœringsråd sendes til: - Når vi i Bergen Næringsråd i år runder 160 år er det tilfredsstillende å konstatere at det generelle bildet for alt det næringslivet vi representerer er preget av høy aktivitet og optimisme. Derfor kommer også vi, i god 5+-ånd, til å ha blikket rettet fremover. Det blir Bergen i 160, lover styreformann Egil Herman Sjursen. I 2004 hadde Bergen Næringsråd 90 møter og arrangementer, og det blir ikke færre i år. Noen mener vi sprer innsats og ressurser på for mange områder. Til det vil jeg si at vår region kjennetegnes av et næringsliv med stor bredde og variasjon, og at det derfor også må prege Bergen Næringsråd. Det er ikke meningen at hele medlemsmassen skal synes samtlige arrangementer er like relevante og interessante, men alle skal finne noe de føler kan være utviklende og som kan bidra til egen verdiskaping. Vi skal både være en arena for utdypning av generelle temaer, og ta for oss bransjespesifikke problemstillinger. Det er dette mangfoldet som skaper dynamikk og utvikler gode nettverk. Med andre ord; Bergen i 160. Pådriver for 5+-tenkning Sjursen understreker at en utvikling i bysamfunnet kjennetegnet av nyetableringer og vekst i etablerte virksomheter i betydelig grad vil avhenge av at Bergen kommune er sitt ansvar bevisst. Vi har kritisert kommunen for å være mer opptatt av å styre og kontrollere enn å legge forholdene til rette for at folk kan bo, arbeide og trives i byen. Vi føler nå at det ikke minst som følge av dialogen og samspillet rundt Bergensscenarier 2020 er skapt større forståelse i kommunens ledelse og administrasjon for den rollen man kan og bør spille. Men vi kommer også i 2005 til å være pådriver for at kommunale vedtak gjennomsyres av 5+-tenkning. Sats på reiselivet Bergen har som the gateway to the fiords naturgitte forutsetninger for å høste frukter av økt turisme. Bergen Næringsråd vil ha fokus på faktorer som gjør at byen ytterligere kan forsterke sin posisjon som reiselivsby; det være seg seilingsled som tilfredsstiller de største cruiseskipene til fasiliteter for virkelig store møter og konferanser. Skal Bergen hevde seg i denne konkurransen må det tenkes stort og samhandlingen mellom de ulike aktørene må bli enda bedre, påpeker Sjursen. Det samarbeidet utdanningsinstitusjonene, offentlige myndigheter og næringslivet har fått til når det gjelder å gjøre Bergen til landets suverent mest attraktive studentby i forhold til folketallet, viser at det nytter. Studentrekrutteringen har stor betydning ikke minst for kulturlivet i byen. Den største utfordringen nå er at vi klarer å ta vare på kompetansen i regionen blant annet gjennom etablering av flere forskningsbaserte virksomheter. I så måte har vi store forventninger til de initiativ som kan bli utløst av de nye statlige såkornfondene. Vil ha fokus på rederibeskatning Styreformannen i Bergen Næringsråd ønsker at det frem mot Stortingsvalget blir fokus på temaer av viktighet for næringslivet i regionen. Vi er særlig opptatt av rammebetingelsene for skipsfarten, ikke minst fordi den tiltakende utflyttingen av rederier vil være til skade for en rekke høykompetansevirksomheter som leverer varer og tjenester til rederiene. Det er bra at regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal vurdere den norske rederibeskatningen opp mot ordningene i andre europeiske land. Men jeg frykter at mange rederier ikke har anledning til å vente med sine beslutninger til prosessen som skal lede til et nytt skatteregime er sluttført. Derfor vil vi utfordre politikerne til å fatte forpliktende vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen til høsten blir et år med mange jubileumsmarkeringer, men Egil Herman Sjursen lover ingen storstilt feiring av at Bergen Næringsråd er 160 år. Men på stiftelsesdagen 17. november skal vi gjøre litt ekstra krus på oss selv. Etter 5+-konferansen på dagtid, blir det festmiddag og feiring ut i de små timer. Kryss av denne dagen i almanakken! Egil Herman Sjursen lover høy aktivitet i Bergen Næringsråd også i INFO 1-05 INFO

3 Sterkt engasjement for Bergens fremtid Kjerneteamet i Bergensscenarier 2020 dro til Voss for å utvikle de gode idéene. Foran fra venstre: Ole Berrefjord (Berrefjord & Thomassen), Juliet Balgobin (BKK), Solveig Holm (Bergen kommune), Beate Berrefjord (B&T), Gudrun Mathisen (Hordaland Fylkeskommune), Henning Warloe (Bergen Kommune), Torolf Rein (Maritime Bergen), Inga Moen Danielsen (Bergen Næringsråd), Anne Dinesen (B&T), Bjart Nygaard (G.C. Rieber & Co.), Terje Strøm (BKK) Bergenscenarier 2020 går videre. Scenariefasen er tilbakelagt, og nå er prosjektet inne i strategifasen. Denne skal pågå frem til midten av juni. Da skal det gis en rapportering med beskrivelse av konkrete idéer og prosjekter som offentlige myndigheter, næringslivet og utdannings- og forskningsinstitusjonene bør kunne arbeide sammen om i årene som kommer. Det langsiktige målet er at Bergen og omland skal fremstå som den spenstige regionen; en 5+-region. Bergenscenarier 2020 fokuserer på samhandling innen og mellom et knippe basisarenaer; Oppvekst utvikling (0 28 år), Gründere aktivt eierskap, Forskning og utvikling, Hav-, kyst- og energiindustriell satsing, Opplevelses Bergen og Velferd og funksjons Bergen. - På Bergen Næringsråds 5+-konferanse 17. november i fjor mottok vi et vell av forslag og idéer knyttet til utvikling innenfor disse arenaene. Innspillene har vi registrert for videre drøfting og oppfølging i kjerneteamet for prosjektet. Målet er at vi med basis i all den dokumentasjonen vi nå har skal kunne konkretisere mål og strategier i samsvar med visjonen om den spenstige regionen, sier prosjektleder Ole Berrefjord. Fra positivitet til konstruktivitet Dette var overskriften for et døgn med kreativ og strategisk tenkning om Bergens fremtid i kjerneteamet for Bergenscenarier 2020 i januar. Samlingen ble holdt i vinterlige omgivelser på Voss. Her deltok for første gang Helse Bergen og Universitetet i Bergen, representert ved assisterende direktør Stener Kvinnsland, prorektor Rune Nilsen og universitetsdirektør Kåre Rommetveit. Blant bedriftene i kjerneteamet er BKK, med spesialrådgiver Terje Strøm i BKK Varme og presseansvarlig Juliet Balgobin som deltakere. Samlingen i kjerneteamet var svært inspirerende. Det mangler ikke på idéer og ambisjoner for utvikling i byen og regionen. Utfordringen er å komme frem til noe som blir oppfattet som konkret, realistisk og løfterikt - på tvers av sektorer og bransjer. Her har vi mye interessant å se nærmere på utover vinteren og våren, sier Juliet Balgobin. Viktig arena for BKK Bergenscenarier 2020 har som grunnleggende premiss at det i hovedsak er de skapende prosessene i hver enkelt organisasjon og bedrift som samlet skal legge grunnlag for at Bergen blir 5+-byen, full av spenst og opplevelse. I BKK ønsker vi å ta en tydelig posisjon som en virksomhet som bidrar til utvikling på Vestlandet. Derfor tror vi at vi gjennom Bergenscenarier 2020 kan bli tilført tanker og idéer som også er viktig for BKK-konsernets fremgang, påpeker Balgobin. 5 + på videregående Bergen Næringsråd og Bergens Tidende inviterte i perioden 21. januar 8. februar skoleklasser til kreativt forum i avishuset med Bergenscenarier 2020 som tema. Berrefjord & Thomassen AS har utviklet en egen presentasjon av scenarieprosjektet rettet mot elever i videregående skole. Det er viktig å skape et bredt engasjement i tenkningen om hvordan Bergen skal utvikle seg, og bli en god by å bo og arbeide i for de unge. I alt var det 15 klasser fra seks videregående skoler som benyttet seg av dette tilbudet, forteller Inga Moen Danielsen i Bergen Næringsråd. Enda raskere bredbånd på jobb Komplett pakke fra 695,- pr. mnd. inkludert leie av router I vår komplette bredbåndspakke har du alt du trenger for å kommunisere raskt og sikkert: Router med brannmurfunksjonalitet Web-mail som du kan lese fra hvor du vil Fri adgang til Internett for så mange brukere du vil Fri etablering av hjemmeside og etablering/flytting av domene Få fart i sakene! Ring og bestill bredbånd i dag! AG BYRÅENE/AG1 4 INFO 1-05

4 Bestill sommerferien nå! Direkte fra Bergen til: Bergen i flom-solidaritet Malaga London fra 597,- én vei fra 347,- én vei,, Katastrofen er forferdelig, men samtidig gjør den at vi kan samles om noe felles Panchakulasingam Kandiah er glad for innsatsen til bedriftene i Bergen. Her sammen med Magne Stunner og Sigmund Løland i Anders O. Grevstad AS. I etterkant av flomkatastrofen har flere bedrifter i Bergen bidratt. Blant dem Anders O. Grevstad AS, som er en av Vestlandets ledende entreprenører innen energi og sanitær. Etter at fagforeningen i bedriften startet en innsamlingsaksjon, valgte ledelsen å følge opp initiativet. Samarbeid mellom ledelse og ansatte i denne spesielle saken er helt naturlig, sier administrerende direktør Magne Stunner. Med over 80 ansatte kommer initiativet godt med. Vi er nok ikke den bedriften som gir mest i kroner og øre, men de fleste ansatte har vært engasjerte. Jeg mener et slikt samarbeid kan ha positive ringvirkninger internt. Katastrofen er forferdelig, men samtidig gjør den at vi kan samles om noe felles, sier Stunner. Han påpeker at aksjonen er et resultat av at bedriften allerede har god intern kommunikasjon i hverdagen, noe klubbleder Sigmund Løland er enig i. - Vi har gode tradisjoner for samarbeid, og for å gi. Rørleggersvennenes forening i Bergen var blant annet involvert i et vannforsyningsprosjekt i Afghanistan for noen år siden. Resultatet var at vi klarte å skaffe rent drikkevann til to landsbyer med til sammen fire tusen innbyggere, sier Løland. Rørleggerne bidro med kompetanse i forhold til innkjøp, mens selve arbeidet ble utført av innbyggerne selv. Etterspør rådgivning Koordinator for Norsk-tamilsk Helseorganisasjon i Hordaland, Panchakulasingam Kandiah, hilser initiativet fra bedriftene i Bergen velkommen. Givergleden kommer godt med, spesielt når vi vet at behovet er så stort. Til daglig er Kandiah overlege på Haukeland Universitetssjukehus og dro selv til de flodbølgerammede områdene to dager etter katastrofen. Hjelpeorganisasjonen med hovedkontor i Bergen har så langt sendt 25 helsearbeidere til Sri Lanka hvor organisasjonen arbeider. Kandiah påpeker at det viktigste i tiden fremover er behovet for rådgivning i oppbygningsfasen. Dette mener han er et område hvor bedrifter i Bergen kan bidra. Bedriftene har kompetansen, vi har arbeidskraften. Det er derfor viktig at relevante bedrifter vil bidra med rådgivning. Rørleggernes vannprosjekt i Afghanistan kan for eksempel også være relevant for Sri Lanka, sier han. Bergensbedrifter bidrar Givergleden har generelt vært stor blant bergensbedriftene i etterkant av flomkatastrofen, blant annet gjennom samarbeidsprosjektet Bergen i Solidaritet hvor Bergen Næringsråd har vært blant deltakerne. Foreløpige tall fra innsamlingen viser at aksjonen har vært vellykket. Vi forventer et samlet beløp på kroner, sier Bjart Nygaard, distriktsleder i Bergen Røde Kors. Murcia Nice Oslo Paris 597,- fra én vei 597,- fra én vei 351,- fra én vei 397,- fra én vei Sjekk vår nye lavpriskalender på Internett - snarveien til de billigste fl ybillettene Bestill på tlf , via SMS (send FLY til 2500), hos Narvesen eller ditt reisebyrå. Med forbehold om endringer. Prisen er inkl skatter og avgifter og gjelder én vei ved bestilling på Ved bestilling på telefon ,hos ditt online reisebyrå eller hos Narvesen tilkommer et servicehonorar. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Medfølgende barn t.o.m. 15 år får rabatt. Forbehold om regel-, avgifts- og valutaendringer. 6 INFO 1-05

5 ,, Tilknytningen til Voss, med nærheten til et betydelig marked i Bergen, er veldig viktig for oss Ekte vare - Skal du jobbe hos oss må du være god på ski, sier freestyle-gründeren Hans Engelsen Eide. Rotekte entusiasme for aktiv livsstil er fellesnevneren for gjengen bak merkevaren Bula på Voss. Selskapet Skigutane AS på Voss selger i år luer, pannebånd, bukser og andre trendartikler for 50 millioner kroner i Norge. I løpet av de siste fem årene har selskapet vokst fra tre ansatte og fem millioner kroner i omsetning, til 20 medarbeidere i dag. Med freestyle-dronningen Kari Traa på laget har merkevaren Bula nærmest blitt et kultmerke for de alpinfrelste. Bula forbindes med aktiv og røff livsstil, ski og ekstremsport. Bula og Voss hånd i hånd - Vi har en klar fordel av å komme fra Voss. Bygda forbindes blant annet med alpint, ekstremsport og smalahove. Bula-merket går hånd i hånd med Voss image, sier Engelsen Eide, som synes Voss er ein jævli bra plass. - Tilknytningen til Voss, med nærheten til et betydelig marked i Bergen, er veldig viktig for oss. De vi konkurrerer mot holder stort sett til i Oslo. Da har man et helt annet utgangspunkt. Den historien vi forteller i forbindelse med vår merkevare blir ekstremt viktig, sier han. Det er ikke vanskelig å legge merke til at stemningen i bedriften på Voss passer godt overens med Bulas image. Utenfor den gamle fabrikkbygningen står en haug med veldekorerte Bula-merkede firehjulstrekkere og venter på utkjøring av nye partier med luer og pannebånd. Innenfor finner vi unge medarbeidere som synes det er greit å jobbe litt innimellom all fallskjermhoppingen og skikjøringen. Eide forteller med et glimt i øyet at han ansetter folk, som i edru tilstand kan danse line-dance med buksene på knærne - Det er viktig for oss at vi forbindes med ekte vare, sier han, og etterlater ikke fnugg av tvil om at dette er noe han virkelig mener. - Vi har en klar fordel av å komme fra Voss. Bygda forbindes blant annet med alpint, ekstremsport og smalahove, sier freestyle-gründer Hans Engelsen Eide. Kari Traa er en viktig støttespiller og frontfigur for merkevaren Bula. - Vi har det jævli gøy hos oss, og folka mine står på som f Det har vært et rotte-race. Det er ikke mange andre selskaper som en søndag kveld sender tekstmelding til samtlige medarbeidere om at neste arbeidsdag tas i alpinbakken. Med Kari Traa som frontfigur Skigutane AS er et selskap litt utenom det vanlige. Selv om de lisensierte klærne produseres i Italia og Kina, gjøres stort sett alt annet fra Voss. Her lages kataloger og herfra kjøres klærne ut til butikkene. For tiden selges de Bula-merkede klærne til forretninger i følgende kjeder: G- sport, Intersport, Sport1 og MX-sport. I tillegg finnes en egen Bula-butikk på Voss, der det omsettes for fire millioner kroner på 60 kvadratmeter. Salget på Internettsidene har ikke tatt skikkelig av ennå. Kari Traa er en viktig støttespiller for Hans Engelsen Eide. Historien bak Bula Merkevaren Bula kommer fra USA. Ryktene forteller at det på begynnelsen av 1980-tallet var noen alpinister fra Colorado som skulle på skirenn i Australia, men endte i stedet på fest på Fiji-øyene. Det var visstnok en helt spesiell fest, for da de kom hjem igjen kunne de fortelle at folka der borte bare snakket om bula, bula. Uttrykket betyr visstnok life, health and happiness. De samme alpinistene startet produksjon av pannebånd i en nedlagt garasje, og hva var vel mer naturlig enn å oppkalle produktene sine etter den helt spesielle opplevelsen fra den uforglemmelig festen? Hun er en naturlig frontfigur for merkevaren Bula. Sammen med kompanjongen Jan Øyvind Lauritzen eier de hver sin tredel i Kari Traa AS. Engelsen Eide og Lauritzen eier hver sin halvdel i Skigutane AS. I tiden som kommer skal de satse på en egen Kari Traa-kolleksjon. Med hjelp og støtte fra Innovasjon Norge selges i år Kari Traa-klær i de nordiske landene, i området rundt Alpene, i USA og i Canada. En ekte ski-bums Selv har heller ikke Hans Engelsen Eide noen typisk bakgrunn som forretningsmann. Som sølvvinner i kulekjøring i OL i Calgary (1988) og worldcup-seier i kulekjøring i 1987, kan han best kalles for en skikkelig ski-bums. Grunnskole, lærervikar og smalahove-svier ga kanskje ikke den formelt korrekte ballasten til et suksessrikt forretningsliv, men historien viser at formalkompetansen ikke alltid er det viktigste. Skigutane AS ble etablert i 1989 og Bula-agenturet kom året etter. Eide oppdaget Bula-merket i det amerikanske alpin-miljøet. Sammen med lue -trenden på begynnelsen av 90-tallet, vokste selskapet gradvis fram til det gjorde et kraftig byks etter årtusenskiftet. Fjorårets omsetning på 45 millioner kroner bidro til at Skigutane AS kom høyt på Dagens Næringslivs siste gazelle-kåring. Nå satses det for fullt på egen Kari Traakolleksjon. FAKTA Regionalt samarbeid TEMA: 8 INFO 1-05 INFO

6 ,, Vi kommer ikke videre hvis vi bare er oss selv nok på Voss Vil samarbeide mer med bergenserne PENTAGON - BERGEN TOMTESELSKAP, ØYSTEIN KLAKEGG, EILIF BJØRGE, OLAF KNARVIK Styreleder i Vossaforum, Per Berge, ønsker mer kontakt med Bergen og Bergen Næringsråd. TEMA: Regionalt samarbeid - Vossaforum ble stiftet i fjor som møteplass for nærings- og organisasjonslivet på Voss. Men skal vi ha en funksjon som forum for utvikling og verdiskaping i vår kommune kan vi ikke bare være opptatt av oss selv. Vi må vi samarbeide nært med bergenserne, og i så måte er ingen arena bedre enn Bergen Næringsråd. Som markedsansvarlig for Voss Fjellandsby i Myrkdalen vet Per Berge at veien til suksess i betydelig grad går om Bergen og bergenserne. Denne bevisstheten har han også som styreleder for Vossaforum. Foreløpig har vi om lag 30 medlemsbedrifter, og skal minst doble dette tallet i løpet av Men vi kommer ikke videre hvis vi bare er oss selv nok på Voss. Ved at vi knytter oss til det mangfoldige nettverket i Bergen Næringsråd er det et mål at våre medlemmer skal kunne finne partnere innenfor ulike virksomhetsområder de kan utvikle samarbeid og forretninger med. Vossaforum har som organisasjon nylig meldt seg inn i Bergen Næringsråd, og mottar alle invitasjoner til møter og arrangementer. Disse videresendes til de enkelte medlemsbedriftene, som dermed kan velge hva de vil delta på. Vi ønsker også å knytte forbindelser direkte til ressursgruppene i Bergen Næringsråd, for derved å oppnå enda tettere dialog mellom bedrifter som arbeider innenfor samme bransjer. Tenk hvilke muligheter som kan skapes og utvikles ved at folk og virksomheter finner sammen på denne måten. Vossaforum ønsker å bidra til at Voss forsterker sin attraktivitet som arena for idretts- og kulturarrangementer. Vossa Jazz, Ekstremsportveko og Voss Cup er gull for det lokale næringslivet, men vi burde ha fått til mye mer på dette området. Kanskje er det noen smarte bergensere som kan hjelpe oss, spør Per Berge, og henviser interesserte til Sammen for regionen - Vi er enige om at vi ved å forene kreftene kan få større gjennomslag for våre næringspolitiske hovedsaker i forhold myndigheter sentralt og lokalt. Næringsorganisasjonene kan også gjennom mer strukturert samarbeid bidra til å styrke regionens attraktivitet som arena for verdiskaping, sier administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd. BERGENS STØRSTE TILBYDER OG UTVIKLER AV NYE NÆRINGSAREALER - nå og i årene som kommer PÅDRIVER FOR UTVIKLING AV NÆRINGSAREALER I 30 ÅR Tomteselskapet har tilrettelagt for at et betydelig antall bedrifter i regionen skal kunne vokse og utvikle seg. BERGENSSPESIALIST OG ERFAREN MEDSPILLER Kjøp av tomt er en strategisk beslutning for bedriften. I denne prosessen kan Tomteselskapet være en nyttig samtalepartner og bidra med praktisk informasjon og inngående kunnskap om Bergensregionen. VELLYKKETE NÆRINGSOMRÅDER SKAPER NYE SENTRA Våre utbyggingsområder er lokalisert utenfor de mest sentrale strøk, med meget gode tilpasningsmuligheter for store og små tomter til bedrifter i alle bransjer. Bergen Næringsråd samlet 17. januar representanter fra en rekke lokale næringsorganisasjoner i Hordaland, regionrådet for Nordhordland, regionrådet Bergen og Omland, samarbeidsrådet i Sunnhordland, Bjørnefjorden næringsutvikling, Osterfjord Næringssamarbeid, Hardangerrådet, Bergen kommune, Askøy kommune, Innovasjon Norge, CCB og NHO Hordaland til kontaktmøte i Bergen. Den store oppslutningen var en klar indikasjon på at aktørene i næringspolitikken ser behovet for større samordning uten at dette skal gå på bekostning av den innsats hver enkelt organisasjon yter for å tilrettelegge for vekst og utvikling innenfor de respektives geografiske områder. Magnus Stangeland, som deltok i egenskap av styreformann i Austevoll Næringsråd, fremholdt at Hordaland består av mange regioner som hver kjennetegnes av spesiell spisskompetanse. Han mente likevel at noen områder bør være gjenstand for felles innsats; ikke minst arbeidet for å ta i bruk naturgass til industri, transport og i husholdningene. Kontaktmøtet kan være starten på en regional plattform for de forskjellige næringsorganisasjonene. Imidlertid er det for tidlig å si om et slikt fast møtested kan utformes, og eventuelt hvilken form dette kan ta. Daglig leder i Mongstad Næringshage, Solveig H. Lerøy, sier at initiativet fra Bergen Næringsråd om samling om noen hovedsaker for regionen er meget positivt. I Rogaland har aktørene for næringsutvikling i og rundt Stavanger hatt stort utbytte av å jobbe sammen. Jeg er spent på fortsettelsen, sier hun. På kan du følge med hvor vi utvikler nye næringstomter 10 INFO 1-05

7 ARTGARDEN ARNE STORHAUG Revisorer, konsulenter og Advokater Tillit. Integritet. Kvalitet et helt spesielt sted for selskaper, events og møter USF Verftet På historisk grunn i Bergen Moderne kjøkken inspirert av bergensk og hanseatisk matkultur Skjenkestue med smakfulle Småtterier og leskende tilbehør. Utsøkt á la carte meny. Åpningstider onsdag-lørdag fra kl frem til påske VI INNFRIR DINE FORVENTNINGER BELLEVUE RESTAURANTER AS LYSTSTEDET BELLEVUE FLØIEN FOLKERESTAURANT BRYGGEN TRACTEURSTED TEL.: FAX: ADDING VALUE Dette er grunnsteiner for å skape verdi for våre klienter. Hos Deloitte handler det ikke kun om tall. Det handler vel så mye om menneskene bak, både hos kundene og hos oss selv. Det handler også om bransjekunnskap, lokal markedsforståelse, globalt nettverk, verdier, kultur og personlighet. Kompetanse er nøkkelord for vår bransje. Du finner den i vårt multidisiplinære kunnskapshus med 700 ansatte. Vi er organisert i tre selvstendige enheter: Deloitte Statsautoriserte Revisorer AS, Deloitte Advokatfirma DA og Deloitte Consulting AS. Våre klienter finnes såvel blant store internasjonale bransjeledende foretak som blant små bedrifter som er typiske for det norske næringslivet. Internasjonalt utgjør vi en del av Deloitte Touche Tohmatsu med mer enn ansatte i 150 land. Agnes Mowinckelsgate 6, Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen Tlf: Fax: , Publikumslokalene på kulturhuset USF Verftet ble åpnet i Opp gjennom årene har vi i samspill med byens kulturaktører utviklet et kulturelt kraftsenter: Bergens største og mest omfattende kunstarena. Men USF Verftet er ikke bare et sted der det produseres og formidles kunst. Det er også en møteplass. Kafé Kippers er midtpunktet, der rekrutter knytter kontakt med profesjonelle kunstnere, der en finner den fine samtalen, og der gode kolleger møtes til mat og drikke etter jobben. Fleksible serveringslokaler i flere størrelser gjør at vi kan imøtekomme ønsker om alt fra store events med hundrevis av gjester til mindre lunsjmøter. Eller hva med å ha styremiddag midt i kunsten i Visningsrommet USF? Våre lokaler har lydanlegg og annet nødvendig møteromsutstyr. USF Kafédrift tilbyr en smakfull internasjonal meny, og vi får entusiastiske tilbakemeldinger på maten. USF Kafédrift driver Kafé Kippers, Dikkedokken Fiskerestaurant om sommeren, og en stor selskapsavdeling. Vi leverer også tapas, fingermat eller det du måtte ønske hjem til deg, eller til jobben. Ta kontakt for å få informasjon om priser og menyer. USF Kafédrift USF Verftet If 4900 Inhouse NO 10/1/05 Jobber du med bedriftens forsikringer? Nå kan du flytte papirarbeidet over på nettet! If Login. Nå kan du bruke nettet til å ordne med forsikringene på samme måte som du kanskje allerede bruker nettbank. Med If Login får du oversikt over forsikringene på en helt ny måte. Logg deg på og gjør jobben litt enklere for deg selv. Rolig, vi hjelper deg.

8 ,, Selv om kreativitet og flate strukturer er viktig hos oss, jobber vi veldig disiplinert og systematisk når det gjelder bruk av ressurser Nye produkter i tradisjonsrik bransje Her kommer en nyhet for alle dem som er bekymret for manglende utvikling i den bergensbaserte maritime industrien: MaritimeColours! Når en daglig leder på 34 år i den maritime industrien opplever seg selv som en gammel mann, er han enten uerfaren eller nyskapende. Jacob Grieg Eide er definitivt det siste. MaritimeColours er et maritimt design- og reklamebyrå som blant annet benytter teknologien fra dataspill til å presentere vanskelig tilgjengelige og komplekse produkter på en visuell og enkel måte. Med grafikk og design presenteres eksempelvis kompliserte offshore-produkter på en måte som får selv den mest uinnvidde til å forstå behovet, kompleksiteten og sammenhengene. I en slik verden holder det ikke med kun fargerike brosjyrer og powerpoints. Her kan selgerne bruke verktøyet til å navigere rundt i produktene med kundene tilstede. styrke medarbeidernes kompetanse, og vi bruker masse ressurser på dette, sier den entusiastiske lederen. Tverrfaglighet, frihet og åpenhet i selskapet skal sikre medarbeidernes stolthet og selvfølelse. Kunnskapsbedrift Eide ble for et år siden ferdig med Innovasjon Norges styreutdanningsprogram innen styrekompetanse og styreledelse. - Jeg har spesielt interessert meg for verdiskapende styrer i kunnskapsbedrifter, sier den daglige lederen som selv får råd og veiledning fra et bedriftsrådgivningsselskap. - Selv om kreativitet og flate strukturer er viktig hos oss, jobber vi veldig disiplinert og systematisk når det gjelder bruk av ressurser. Vi har mer eller mindre døgnkontinuerlig drift og produksjon og jobber nærmest som en produksjonsbedrift, sier han. MaritimeColours ble etablert i 2002 og eies av gründerne Jacob Grieg Eide, Torbjørn Gaarden Hansen og Stein Gunnar Wallevik. Fram til nå har gründerne brukt ca 5000 timer utenom arbeistid til å bygge seg opp, og selskapet har god økonomi. Med sterkt økende oppdragsmengde forventes det at fjorårets omsetning skal femdobles i inneværende år. TEMA: UNG LEDELSE Nye produkter MaritimeColours AS leverer produkter og tjenester som ikke fantes for bare noen få år siden. Ved hjelp av tredimensjonale interaktive data-simuleringer får eksempelvis Framo Engineerings kunder et visuelt og helhetlig inntrykk av Framo Engineerings produkter. Dette kan presenteres enten på dataskjerm, på messer, over internett eller benyttes på trykksaker. Med grafikk og design presenteres eksempelvis kompliserte offshore-produkter på en måte som får selv den mest uinnvidde til å forstå behovet, kompleksiteten og sammenhengene. FAKTA Unike produkter Kundelisten til MaritimeColours forteller egentlig det meste om det lille selskapets suksess: Framo Engineering, Fjord Line, Roll s Royce, Rieber Shipping, Danfoss, LMG Marin, Naturgass Vest, Sintef Oil&Gas og Scandinavian Control System, for å nevne noen. - Problemene til mange av disse selskapene er at de har unike produkter som det er vanskelig å vise fram til kundene på en visuell og god måte, sier Grieg Eide. Selskapet hans dekker fagområder innen reklame, maritim industridesign, grafisk design, og ikke minst skreddersydde maritime IT-verktøy. Fornøyde kunder Kundene er fornøyde med det MaritimeColours leverer. - Dette er ikke et tradisjonelt reklamebyrå. De har maritime utdannelse og erfaring, og de forstår utfordringene våre. Dessuten finner de gode, interaktive løsninger når vi skal presentere våre produkter til kundene, sier ansvarlig for presentasjonsmateriell i Framo Engineering, Ragnar Vikøren. Han liker at de er teknologisk i front, og dette gjør at det er enkelt for Framo Engineering under salgsreiser verden over. - Tredimensjonale salgspresentasjoner på bare et par megabyte gjør presentasjonene enkle for oss å håndtere, sier Vikøren. Utvikler medarbeiderne Selskapet består av ni medarbeidere hvorav fire er fast ansatte. Aldersspennet er fra 21 til 34 år. Når man besøker bedriften i de gamle industrilokalene i Inndalsveien, er det lite som minner om tradisjonell maritim virksomhet. Mahogny og teak er byttet ut med kaffebar, surround-lydanlegg, designmøbler og Apple-produkter. Et eget produksjonsrom for 3D og animasjon har de bygget selv. - Det er de kunnskapsbaserte virksomhetene som vi skal leve av i framtiden. Da er det viktig å sette sammen de riktige menneskene og gi dem gode utviklingsmuligheter, sier han. I MaritimeColours gjør vi alt som kan bidra til å - Det er de kunnskapsbaserte virksomhetene som vi skal leve av i framtiden. Da er det viktig å sette sammen de riktige menneskene og gi dem gode utviklingsmuligheter, sier Jacob Grieg Eide i MaritimeColours. 14 INFO 1-05 INFO

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt?

INFO ENERGI. Med kremmerånd i kraftmarkedet TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 3 4. Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? INFO 2 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: ENERGI Med kremmerånd i kraftmarkedet Side 3 4 Ny HOG-leder med store planer 6 7 Kriseledelse. Er din bedrift forberedt? Vil bygge sterkt forvaltningsmiljø Forskere

Detaljer

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong

INFO. helsen. løs. www.bergen-chamber.no. Side 3 5. Fra visjon til handling i BS2020. Teaterentreprenøren klar for Bikubesong INFO 1 Nr. 2006 www.bergen-chamber.no På helsen løs Side 3 5 La Bergen Skinne Fra visjon til handling i BS2020 Teaterentreprenøren klar for Bikubesong Bergen skal skinne Statoils førstedame i Bergen s

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18

info tema: Business Region Bergen NR.4 2006 www.bergen-chamber.no Undervannsentusiasten Warloe tar grep side 3 side 6 side 15 side 18 info www.bergen-chamber.no 06 NR.4 2006 tema: Business Region Bergen Warloe tar grep Göteborg i støtet Undervannsentusiasten Krever strakstiltak side 3 side 6 side 15 side 18 leder Helge S. Dyrnes I dette

Detaljer

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting

info Bergen - ikke nok næringsarealer NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 www.bergen-chamber.no Ny i forsikring Satser på fortetting info www.bergen-chamber.no Bergen - ikke nok næringsarealer 01 NR.1 2007 Kommuneplanens arealdel 2006 2017 Satser på fortetting Teatersuksess Toppsjef med Ny i forsikring Bergenscenarier 2020 side 3 side

Detaljer

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital

INFO. Blant de. beste i verden. havbruk & sjømat TEMA: Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe. Trenger såkornkapital INFO 4 Nr. 2004 Blant de Ill: AG Foto: Marine Harvest beste i verden TEMA: havbruk & sjømat Trenger såkornkapital Vil selge mer enn bergensk fiskesuppe Gjør Vestlandet til en sterk merkevare Døråpner til

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive!

info Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen NR.4 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Vi må bli mer attraktive! info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Valg 2007: Enige om mye - men ikke om Bybanen 04 NR.4 2007 Valg 2007 Kamphaner i fylket Klar for å gi Vi må bli mer attraktive! side 3 side 12 side 14 side

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler

info tema: Entreprenørskap NR.6 2006 www.bergen-chamber.no Bergen 5+ fra morgen gode idéer Connect har 150 Jobber for stor Ungdom utvikler info www.bergen-chamber.no tema: Entreprenørskap 06 NR.6 2006 Ungdom utvikler Connect har 150 Jobber for stor Bergen 5+ fra morgen gode idéer frivillige eksperter forskningspark til kveld side 6 side 8

Detaljer

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005

Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 nettverk Et magasin fra Salgs- og Reklameforeningen i Bergen Oktober 2005 Bergenserne har talt Jubileumsfest Bybanen www.orangeriet.no Kort fortalt Er det noe vi Vestlendinger har til felles, så er det

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009

Finanskrisen. Regjeringens tiltakspakke TEMA: DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 1 // 2009 TEMA: Finanskrisen Regjeringens tiltakspakke DNB NORS NYE REGIONBANKSJEF: Tar roret i ruskevær U37 / 2 MRD. TIL AKTIVE EIERFOND / OLA H. GRYTTEN OM EKSPORTNÆRINGEN www.bergen-chamber.no

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer

Rosenkilden. Vil bygge legeutdanning i Stavanger NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Vil bygge legeutdanning i Stavanger NÆRINGSLIVSMAGASINET CARL BILDT TIL PULPIT 2015 side 42 SKEPTISK TIL TOMTESELSKAP side 16 STATEN AVGJØR BOMSATSEN side 12 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 3 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Vil bygge legeutdanning i Stavanger Nå går leger,

Detaljer

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen

Tema: Humankapitalen. Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs. Ulrica Risberg om verdier. Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen 4 09 Tema: Humankapitalen i Ketil Kjeldsberg om Fagråd Ressurs Ulrica Risberg om verdier Torbjørn Akersveen om instrumenteringsklyngen Kontor til leie Lerkendal Stadion Unik mulighet for virksomheter som

Detaljer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer

Klare til kamp. Valg 2011 TEMA: Side 6-7 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // 2011. Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 3 // TEMA: Klare til kamp Side 6-7 Byrådslederduellen - vil fjerne fylkeskommunene - valgbarometer www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Dagens bystyre: ets kvaler Uavhengige

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

BRENNHETT MATERIALE. Glad for økt aktivitet SIDE 14-16. Spleiser ikke på julehjerter SIDE 50. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen NOVEMBER 2010 BRENNHETT MATERIALE Glad for økt aktivitet SIDE 14-16 Politikere og næringsliv var samstemt om hva fremtidens Tromsø manglet. Men i dag fremstår Gullegget

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011. MediaCity Bergen. www.bergen-chamber.no BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2011 Bergen som medieby - InternaSJONALE ERFARINGER - NYE MEDIEBEDRIFTER www.bergen-chamber.no MARIT WARNCKE HAR ORDET Planlegger mediebydel En mediebydel en fantastisk mulighet

Detaljer

Gladmat trenger ny giv

Gladmat trenger ny giv Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 4 2013 årgang 20 Kultur er butikk Morten Abel, Kaizers Orchestra og Kvammen og Sægrov Produksjoner er de eneste som driver kultur som næring i Stavanger, ifølge Pål

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Flytthit i Fjellregionen

Flytthit i Fjellregionen Flytthit i Fjellregionen 200120022003 200420052006 20072008 20092010 2011 Vertskapsordningen. Side 6 INNHOLD side 4 Flytthit 2001 2011 «I disse Flytthit-tider», sier vi. Men hva betyr nå det? Savner du

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser

OSLOREGIONEN. Fremtidens arbeidsplasser OSLOREGIONEN Et bilag som distribueres sammen med Aftenposten 23.08.2006. SKRUS SAMMEN Foto: Morten Brakestad Innovasjon i sentrum Osloregionen har mulighet til å hevde seg blant Europas mest innovative

Detaljer