Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling, kultur og miljø 11 Selskapsstyring og ledelse 15 Fremtiden 16 Fortsatt drift 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Kontantstrøm 20 Noteopplysninger Revisjonsberetning 33 Virksomhetsbeskrivelse 34 Corporate Governance og samfunnsansvar 38 2

3 Dette er NetCom NetCom betyr mobil kommunikasjon. Vi står for god kundepleie, enkelhet, kvalitet og konkurransedyktige priser. NetCom lytter til kunden. Vi lanserer nye, verdifulle løsninger på bakgrunn av kundens behov. Som selskap skal vi vise respekt for kunden og hverandre. Vi evner å få ting til å skje vi snur oss raskere, tilpasser oss, er imøtekomne, modige og arbeider i et miljø med takhøyde. NetCom skal tilføre verdi. Til kunden, den ansatte og den mobilteknologiske utviklingen. 3

4 Styrets beretning 2007 Hovedtrekk NetCom har sin virksomhet innen mobil telekommunikasjon og tjenester knyttet til dette. Selskapet er heleid datterselskap av TeliaSonera som er det ledende telekommunikasjonskonsernet i Norden og Baltikum. TeliaSonera har en sterk stilling også i Eurasia, Russland og Tyrkia. NetComs inntekter er generert innen det norske markedet, med unntak av internasjonale roaminginntekter og inntekter forbundet med billing tjenester for Telia Mobile i Danmark. NetCom har sitt hovedkontor i Oslo. Ifølge Post- og teletilsynet var det i 2007 rundt 5,2 millioner mobilabonnenter i Norge, og med et innbyggertall på 4,7 millioner gir det en sterk konkurranse tilbyderne i mellom. Det finnes mer enn 30 tilbydere i dagens marked og 2007 har vært preget av sterk konkurranse og prisnedganger. Post- og teletilsynet vedtok i 2007 betydelig reduksjon i NetComs samtrafikkpriser. Prisen NetCom tillates å ta ved mottak av samtaler skal reduseres til kr 0,45 per minutt per 1. juli Første trinn på 4

5 reduksjonen ble innført med virkning fra 1. oktober 2007 da prisene ble redusert til kr 0,70 per minutt. 1. juli 2008 skal prisen videre ned til kr 0,60 per minutt. NetCom anket pålegget om reduksjon i samtrafikkprisen til Samferdselsdepartementet, men anken førte ikke frem og pålegget blir stående. For NetCom medførte den harde konkurransen en nedgang i antall egne kunder fra ved utgangen av 2006 til per Det totale antall kunder i NetComs nett har imidlertid aldri vært høyere. For første gang passerte selskapet 2 millioner og endte på knappe 2,2 millioner ved årsskiftet. En viktig årsak til dette var Tele2 avtalen som innebærer en overføring av alle Tele2 abonnenter til NetComs nettverk. Overføringen skal være gjennomført innen NetCom omsatte for MNOK i 2007 (2006: MNOK 7 315). Dette er en vekst på 3,5 prosent. Driftsresultatet ble redusert med MNOK 96 til MNOK (2006: 2 109), hovedsakelig som følge av Post og teletilsynets pålegg om reduksjon av samtrafikkostnader. Andre driftskostnader vokste i takt med selskapets inntektsvekst. Investeringsbehovet i 2007 var høyt, særlig grunnet kapasitetsbehovet i forbindelse med Tele2-avtalen og satsning på fremtidsrettet mobilt bredbånd. NetCom investerte mer enn MNOK 600 i 2007 og hovedtyngden av investeringene gjaldt forbedring av kapasitet, økt hastighet og utvidet dekning. 5

6 Marked og produkter Etter styrets mening reflekterer Post- og teletilsynets ekomstatistikk for første halvår den harde konkurransen som har utviklet seg i det norske markedet. NetComs markedsandel i antall kunder ble redusert ble noe redusert gjennom Den meget sterke trafikkveksten i NetComs nett gjennom avtaler med tjenesteleverandører, befester imidlertid selskapets solide posisjon. NetCom bruker store ressurser på systematisk og målbevisst kundepleie for å sikre at abonnentene føler seg ivaretatt gjennom en positiv opplevelse av sin mobilleverandør. NetCom har i 2007 fortsatt å tilby kundene flere innovative produkter, tjenester og prisplaner, ved å være fremtidsrettet og kontinuerlig lytte til kundenes behov og preferanser. Skiftet av taletrafikk fra fast- til mobiltelefoni fortsatte i I september lanserte NetCom HomeFree for ytterligere å forsterke kundens opplevelse av at NetCom er et godt sted å være kunde. Lanseringen innebærer et første steg på veien mot nye mobile løsninger, og gjør det mulig å ringe gratis via bredbåndsnettet til alle fasttelefoner i Norge og 28 andre land. Inntil sensommeren i 2007 var det mobile bredbåndsproduktet NetCom Connect primært rettet mot bedriftsmarkedet. 6

7 I slutten av august lanserte selskapet også NetCom Connect Fritid, som er skreddersydd for privatmarkedet. Med NetCom Connect har kundene tilgang til Internett overalt hvor det er mobildekning. Investeringene i HSDPA (turbo 3G) og den etterfølgende lanseringen i markedet, har gitt selskapet et mer robust mobilt bredbåndstilbud som appellerer til flere brukere, og har medført en vesentlig økning i kundeantall og datatrafikk. Mobilnettene blir stadig raskere. NetCom satser systematisk og målbevisst på å tilby kundene tilstrekkelig nettkapasitet og den høyeste farten teknologien gir mulighet for. Under kapitlet Investeringer redegjør styret nærmere for selskapets satsinger her. NetComs suksess med NetCom Trådløs Familie fortsatte i Produktet ble utvidet i 2007, og i februar 2008 forsterket selskapet dette produktet ytterligere ved å innføre fastpris til fastlinje, slik at det blir enklere og billigere for kundene å bli fullstendig trådløse. NetComs satsing mot bedriftsmarkedet medførte også flere forbedringer både i forhold til kundeopplevelse og stabilitet for bedrifter som velger NetCom som mobilleverandør. Dette synliggjøres blant annet gjennom NetComs satsing på forbedring av kundeopplevelse og introduksjon av fast pris høsten

8 Pris og konkurranse. Prisene på mobiltjenester har generelt gått kraftig ned. Det gjelder både ringeprisen og prisen for å sende meldinger. Sammenlignet med året før er NetComs priser gjennom 2007 blitt redusert i størrelsesorden 20 prosent. Det er grunn til å tro at markedet vil se fortsatt prisnedgang, og NetCom vil til enhver tid bestrebe seg på å gi kundene konkurransedyktige priser. Med bakgrunn i den store konkurransen i et marked med over 30 aktører, har marginene blitt presset. Dette kommer som et resultat av prisreduksjoner samtidig som selskapet har store kostnader knyttet til markedsføring og salgskostnader mot forhandlere og sluttkunder. I 2007 har Telenor og NetCom fått konkurranse også på nettsiden. Network Norway åpnet GSM- nett 1. februar 2007, og har uttalt at de ønsker å etablere basestasjoner i de større byene. Utover dette vil deres kunder bli betjent gjennom en nasjonal roamingavtale med NetCom. I desember 2007 fikk Network Norway og Tele2 den fjerde lisensen for å bygge 3G-nett, og skal samarbeide om utbyggingen. Med en tredje nettoperatør på banen vil dette bidra til å opprettholde en sterk konkurranse og lave priser. 8

9 Svenske 3 har den tredje 3G-lisensen. Denne er foreløpig ikke tatt i bruk. Det er totalt fire 3G-lisenser i det norske markedet inklusive Telenor Mobil. Enkelte tjenesteleverandører markedsfører gratistilbud for bruk av mobiltelefon. Dette har preget markedsutviklingen i Etter styrets vurdering vil denne formen for konkurranse ikke kunne vedvare og vil medføre en avskalling i bransjen gjennom oppkjøp av kundebaser. En utvikling mot færre aktører har startet, og vil etter styrets vurdering fortsette. NetCom står etter styrets mening godt rustet til å møte en tøff konkurransesituasjon med langt færre, men større og konkurransedyktige aktører. Investeringer NetCom har i 2007 investeringer for MNOK 610 (2006: MNOK 525). Hovedtyngden av denne omfattende satsingen har skjedd i nettutvikling, med fokus på dekning, kapasitet og hastighet. NetCom deltok i auksjonen av frekvenser i 2,6 GHz-båndet og ble tildelt én av fem lisenser i desember Dette båndet vil gi kundene mobilt bredbånd som er langt raskere enn det vi kjenner i dag, med nedlastingshastigheter som vil kunne komme opp mot 100 Mbit per sekund. 9

10 Fortsatt mobil utvikling vil kreve vedvarende høye, årlige investeringer. God lønnsomhet er en forutsetning for å kunne gjennomføre slike. Styret har tillit til at ledelsen i NetCom vil sikre nødvendig lønnsomhet for at selskapet skal kunne være i fremste rekke på kundedrevet innovasjon. Finans I 2007 hadde NetCom en omsetning på MNOK (2006: MNOK 7 315). Resultatet før skattekostnad var på MNOK (2006: MNOK 2 124). Driftsresultatet var MNOK (2006: MNOK 2 109), og driftsresultatet før avskrivninger var MNOK (2006: MNOK 2 790). Avskrivninger utgjorde MNOK 672 (2006: MNOK 658). Resultatet etter skatt ble i 2007 på MNOK (2006: MNOK 1 527), som styret foreslår å overføre MNOK 327 til annen egenkapital og MNOK avgis i konsernbidrag. Selskapets frie egenkapital ved årets utgang er MNOK 709 etter avgitt konsernbidrag (2006: MNOK 343). Selskapet hadde per en meget solid balanse og positiv kontantstrøm. Styret anser derfor den finansielle risikoen, så som kreditt- og likviditetsrisiko rundt NetComs virksomhet, som liten. 10

11 Organisasjon, ansatte, likestilling, kultur og miljø NetCom var ved utgangen av 2007 inndelt i syv divisjoner: Marked og produkt, Organisasjon og personal, Teknisk, Økonomi og selskapsutvikling, Kundesenter, 3. part, og Salg. Hver av divisjonene ledes av en divisjonsdirektør. Ved utgangen av 2007 hadde NetCom 647 ansatte (2006: 646). Kvinneandelen var på 28 prosent (2006: 28 prosent), og 17 prosent av lederne er kvinner. I den øverste ledergruppen er kvinneandelen 25 prosent (2006: 25 prosent). I styret sitter én kvinne. Gjennomsnittslønnen for kvinner er 18 prosent lavere enn gjennomsnittet for menn, noe som er en endring fra 2006 da kvinnenes gjennomsnittslønn var 16 prosent lavere enn mennenes. Årsaken til forskjellen er hovedsakelig at det er en høyere andel menn som er ledere, samt at hele 48 prosent (2006: 44 prosent) av kvinnene i NetCom arbeider i kundesenteret, der gjennomsnittslønnen er noe lavere enn gjennomsnittslønnen i de fleste andre divisjoner i selskapet. I tillegg er det stor andel av stillingskategorier i NetCom med krav til utdanningskompetanse der det årlig uteksamineres en vesentlig høyere andel menn. 11

12 Kvinnene er videre i gjennomsnitt tre år yngre og har ett år kortere ansiennitet enn sine mannlige kolleger. NetCom arbeider bevisst for å få kvinner inn i mannsdominerte stillingskategorier. Fortsatt er det imidlertid få kvinnelige søkere til slike stillinger. Det gjelder særlig der det kreves teknisk spesialkompetanse. Med sikte på å øke kvinneandelen blant ledere satser NetCom på å delta i IKT Norges lederprogram for kvinnelige ledere innen telekom. NetCom har lik arbeidstidsordning for kvinner og menn, og også lik ordning for kvinner og menn når det gjelder lønn under foreldrepermisjon. Selskapet har meget liten bruk av deltidsarbeid. Bruk av deltidsarbeid gjelder utelukkende for ansatte som ut fra private ønsker og behov har villet redusere sin arbeidstid. NetCom tilrettelegger også for fleksibel arbeidsordning blant annet gjennom hjemmekontorordning. NetCom ønsker å stimulere til målrettet, resultatorientert innsats gjennom en bonusordning for alle ansatte. Bonus kommer i tillegg til grunnlønn. NetCom-ansatte har høy kompetanse, og selskapet arbeider fortløpende for å videreutvikle de ansattes kompetanse. 12

13 Selskapet har i 2007 arbeidet videre med kravene til god ledelse. Et modulbasert opplæringsprogram for ledere har vært tilbudt alle NetComs ledere. Programmet videreføres og utvides i kommende år. NetCom har et godt arbeidsmiljø, og selskapets organisasjonsundersøkelse Employee Comittment Score (ECS) bekrefter dette. Foruten en økning i de ansattes stolthet over å arbeide i NetCom, er det økning i deres opplevelse av selskapet som positivt kundefokusert. Selskapet har fortsatt sitt planmessige arbeid med det egenutviklede mål-, kompetanse, og prestasjonsvurderingssystemet eplus. Flere utviklingsprogrammer i selskapet involverte i 2007 et utvalg ansatte fra alle selskapets divisjoner. De ansatte har arbeidet målrettet med forbedringer i grensesnittet merkevarebygging - organisasjonskultur. Det er jevnlige møter i selskapets arbeidsmiljøutvalg. Det er dessuten jevnlige møter med representanter for fagforeningene samt de ikke-organiserte tillitsvalgte. Arbeidsrelaterte ulykker var også i 2007 på et svært lavt nivå. 13

14 Selskapet forsetter den positive nedgangen i sykefraværet, og hadde et fravær på 5,3 prosent av den totale arbeidstiden (2006: 5,6 prosent, 2005: 7,6). NetCom har arbeidet systematisk med tiltak for å få ned sykefraværet, og har opparbeidet et meget godt og proaktivt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. NetCom er IA-bedrift. Utbyggingen av telenettet innebærer nødvendigvis visse inngrep i det ytre miljø. NetCom bestreber en minimalisering av skadevirkninger av utbyggingen, blant annet ved å samlokalisere vår utbygging med andre operatører. NetComs utgangspunkt ved etablering av egne basestasjonsanlegg er at terrenget skal skånes mest mulig og at plasseringen er tilpasset omgivelsene. NetComs arbeid for å minimalisere skadevirkningene er nedfelt i et eget dokument om miljøprofil for stasjonsutbyggingen. Alle NetComs basestasjoner inneholder batterier. Når disse batteriene skiftes ut, har selskapet avtaler som sikrer at de håndteres på en forskriftsmessig måte og leveres inn ved returstasjoner for formålet. 14

15 Selskapsstyring og ledelse NetCom har de senere år hatt økt fokus på riktig internkontroll, operasjonelt og finansielt. Implementeringen, fokus og oppfølgingen rundt dette sikrer at selskapet er profesjonalisert i håndtering og kontroll av informasjon som påvirker selskapets kritiske styringsprosesser, samt god inntekts- og kostnadskontroll, noe som bidrar til å sikre ivaretakelse av aksjonærverdiene. Som heleid datterselskap av TeliaSonera legger NetCom eierens regler, systemer og rutiner for god selskapsstyring til grunn for sin drift. Styret har i første halvår 2007 bestått av Kenneth Karlberg (styreleder), Terje Christoffersen (nestleder), Mats Salomonsson, Bengt Einar Andersson, Anne Solveig Olstad, Rune Kanck og Tommy Skogheim Johansen. De tre sistnevnte er ansatterepresentanter. Styresammensetningen ble endret fra andre halvår 2007, der Terje Christoffersen og Bengt Einar Andersson trådte ut av styret, samt at Kjell Arne Lindström ble valgt inn. 15

16 Fremtiden Økte samtrafikkostnader som følge av myndighetenes påbud, medfører at resultatet for 2007 er noe svekket i forhold til For øvrig er kostnadsutviklingen i takt med selskapets øvrige vekst. Selskapet har gjennomført kompenserende tiltak for inntektsbortfallet som følge av nye samtrafikkpriser. Styret forventer at Selskapet også i fremtiden vil oppnå nødvendig lønnsomhet og dermed sikre kundene de tjenestene som etterspørres til god kvalitet og konkurransedyktige priser. Fortsatt drift Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse med tilhørende noter en rettvisende oversikt over selskapets økonomiske utvikling og finansielle stilling. Årsregnskapet for 2007 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede i henhold til Regnskapsloven

17 Org. Nr.: Resultatregnskap (Tall i MNOK) Noter Telefoni inntekt Sum driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader Lønn og sosiale kostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader 4, Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad Netto finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat 6 (566) (597) (410) Årets resultat

18 Org. Nr.: Balanse Balanse - Eiendeler (Tall i MNOK) Noter 31/12/ /12/ /12/2005 Anleggsmidler - Immaterielle eiendeler Lisenser Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Teknisk Anlegg IT-utstyr Andre varige driftsmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer 8, Andre finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Fordringer på selskap i samme konsern Andre fordringer Bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

19 Balanse - Egenkaptial og gjeld Org. Nr.: (Tall i MNOK) Noter 31/12/ /12/ /12/2005 Egenkapital - Innskutt egenkapital Aksjekapital 22, Annen innskutt kapital 22, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld - Avsetninger for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld - Leverandørgjeld Gjeld til foretak i samme konsern Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD

20 Org. Nr.: Kontantstrøm (Tall i MNOK) 31/12/ /12/ /12/2005 Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt (189) (389) (353) Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Gevinst ved salg av aksjer i andre foretak 0 0 (1) Effekt av pensjonskostnad Endring i kundefordringer (43) (50) (5) Endring i leverandørgjeld 176 (93) (5) Endring i andre tidsavgrensninger (576) (35) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler (610) (525) (793) Endring i andre investeringer 15 7 (8) Innbetalinger ved salg av anleggsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (595) (518) (784) Kontantstrøm før endret finansiering Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld (3) 3 4 Utbetalt konsernbidrag (1 480) (143) 0 Utbetalt utbytte - (1 609) (2 800) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 483) (1 749) (2 796) Netto kontantstrøm (0) (31) (133) Beholdning av bankinnskudd og kontanter 01.01* Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12* * Herav bundne midler Bokført bankbeholdning

21 Org. Nr.: Noteopplysninger 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, og kongruens. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent, og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedefor. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Inntekter Samtaleinntekter og tilknytningsavgifter inntektsføres ved levering, mens faste avgifter blir inntektsført i den perioden de tilhører. Inntekter og kostnader tilhørende innholdsleverandører presenteres netto og kontantkort brutto. Kostnader Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Salgs- og markedsføringskostnader Salgs- og markedsføringskostnader i forbindelse med kundetilgang er kostnadsført. Beste estimat Ved usikkerhet knyttet til egenskaper ved eiendeler og forpliktelser benyttes beste estimat. Endring av estimat i senere perioder resultatføres i den periode estimatet endres. Kundefordringer Kundefordringer inkluderer alle kundefordringer som forfaller innen ett år. Fordringene vises netto etter avsetning for beregnet fremtidige tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er bokført til balansedagens kurs per Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valutagevinst og -tap per er bokført i resultatregnskapet. 21

22 Org. Nr.: Noteopplysninger 2007 Anleggsmidler/avskrivninger Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Alle kostnader relatert til GSM- og UMTS-nettene, inkludert teknisk utstyr, kommunikasjonsutstyr og tjenester direkte relatert til utbyggingsprosjektet, er aktivert. Utbyggingskostnader knyttet til egne ansatte er ikke aktivert. Rentekostnader i forbindelse med finansieringen av utbyggingen av nettverket er ikke aktivert Leasing Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentligste overfører økonomiske rettigheter og forpliktelser til NetCom aktiveres som varige driftsmidler til nåverdien av minimumsleien, alternativt til virkelig verdi dersom denne er lavere. Forpliktelsen inngår som en langsiktig gjeld. For øvrige leieavtaler er leiebetalingen en driftskostnad som fordeles systematisk over leieperioden. FoU Utgifter til forskning og utvikling kostnadsføres løpende gjennom året, med mindre intern utvikling tilfredsstiller kravene til balanseføring. Dette gjelder eksempelvis intern softwareutvikling som blant annet er dokumentert vil kunne gi positiv kontantstrøm til selskapet. Utgifter som påløper i forprosjekt og forbundet med opplæring kostnadsføres direkte. Estimert økonomisk levetid er som følger: Nettverksinvesteringer Mobillisenser IT-utstyr/software Inventar Påkostning leide lokaler Kjøretøy 7-20 år over kommersiell nyttetid 3-5 år 5 år over levetiden til leiekontrakten 5 år Fjerningsforpliktelser Nåverdi av fjerningsutgifter balanseføres som en del av anskaffelseskost av teknisk anlegg, og avskrives sammen med dette. Avsetningen tilsvarer nåverdi av forpliktelsen i hele den økonomiske levetiden for driftsmiddelet. Datterselskap/andre aksjer Datterselskapet vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til aksjenes anskaffelseskost. Aksjene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. 22

23 Org. Nr.: Noteopplysninger 2007 Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen. Andre aksjer vurderes etter kostmetoden. Investeringen er vurdert til aksjenes anskaffelseskost. Aksjene nedskrives til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. Pensjonsforpliktelser I henhold til regnskapsstandarden for pensjonskostnader, er årets pensjonskostnad kostnadsført under lønn og sosiale kostnavder i resultatregnskapet. Netto pensjonsforpliktelse er klassifisert som langsiktig gjeld. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsforpliktelsen måles som nåverdien av de estimerte fremtidige pensjonsytelser til ansatte. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 prosent av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 prosent av det største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Usikre forpliktelser Usikre forpliktelser regnskapsføres i samsvar med regnskapsstandarden vedrørende usikre forpliktelser og betingede eiendeler. Usikre forpliktelser blir regnskapsført dersom det er sannsynlighetsovervekt for at de kommer til oppgjør. Beste estimat benyttes ved beregning av oppgjørsverdi. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjellene som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverseres eller kan reverseres i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort Omklassifisering NetCom har fra 2005 klassifisert mobillisenser som immaterielle eiendeler. Tidligere var dette klassifisert som varige driftsmidler under Teknisk Anlegg. Sammenlikningstallet for 2004 er tilsvarende omarbeidet. 23

24 Org. Nr.: Noteopplysninger 2007 Kontantstrømsoppstilling Kontantstrømsoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. 1. Driftsinntekter (beløp i MNOK) Tilknytnings- og fastavgifter Samtaleinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Nettverks- og produktkostnader (beløp i MNOK) Leide linjer Trafikkavgifter til andre operatører Andre nettverks- og produktkostnader Sum nettverks- og produktkostnader Lønn, godtgjørelse, revisjonshonorar mv. (beløp i MNOK) Lønn Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Andre lønns- og personalkostnader Sum lønn, godtgjørelse mv Gjennomsnittlig antall ansatte gjennom året Revisor (beløp i TNOK) Revisjon Andre attestasjonstjenester Sum Alle beløp er eksklusiv merverdiavgift Godtgjørelse til administrerende direktør og styret (beløp i TNOK) 24

25 Org. Nr.: Noteopplysninger 2007 Lønn til administrerende direktør, August Baumann, for 2007 utgjorde TNOK inklusive feriepenger. Det er i tillegg utbetalt bonus på TNOK 466. Andre godtgjørelser TNOK 213. Pensjonskostnader beløper seg til TNOK 576. August Baumann har ved opphør av arbeidsforholdet seks måneders oppsigelsestid. Bonus til administrerende direktør fastsettes av CEO i TeliaSonera for ett år om gangen. Administrerende direktør har rett til kompensasjon i en periode på 12 måneder ved opphør av ansettelsesforhold. I tillegg har administerende rett til kompensasjon på månedlig basis i en ytterligere 12 måneders periode, som sammen med annen lønn sikrer samme lønnsnivå. Administrerende direktør har rett til førtidspensjon fra fylte 60 år. Årlig førtidspensjon skal utgjøre 66 prosent av det høyeste av sluttlønn på pensjoneringstidspunktet og gjennomsnittet av de tre siste års lønn og bonus. Alderspensjonen utbetales livsvarig. Administrerende direktør er også inkludert i selskapets ordinære kollektive pensjonsordning. Det er i 2007 utbetalt TNOK 383 i styrehonorar til styremedlemmene. Det er ikke utbetalt styrehonorar til styrets leder eller aksjonærvalgte styremedlemmer. Det er ikke stilt garantier for, eller utstedt lån til, verken administrerende direktør eller styremedlemmer. Alle transaksjoner mellom selskapet og administrerende direktør eller styremedlemmer er foretatt på armlengdes avstand. 4. Andre driftskostnader (beløp i MNOK) Salgs- og distribusjonskostnader Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader Salgs- og distribusjonskostnader inkluderer kostnader i forbindelse med opptak av nye kunder (blant annet provisjoner), generelle markedsføringskostnader og kostnader i forbindelse med registrering av kundene. 5. Netto finansposter (beløp i MNOK) Renteinntekter konsern Annen renteinntekt Andre finansinntekter Agiogevinst Rentekostnader konsern (7) 0 (1) Annen rentekostnad (8) (2) (1) Andre finanskostnader (4) (3) (2) Agiotap (6) (16) (10) Netto finansposter

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no

NetCom ASA. Fremtiden er trådløs. www.netcom.no NetCom ASA Å R S R A P P O R T 1999 Fremtiden er trådløs www.netcom.no 1 Innhold Dette er NetCom 2 Nøkkeltall 2 Årets hovedtrekk 3 Styrets beretning for NetCom ASA 5 NetCom Konsern 1999, årsregnskap 12

Detaljer

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13

Innhold: Dette er NetCom 2. Milepæler i 2003 5. Med kunden som sjef 8-10. Skaper konkurranse 11. Trådløst - selvfølgelig 12-13 NetCom 2003 Innhold: Historikk 2 Dette er NetCom 2 Milepæler i 2003 5 Nøkkeltall 6 Med kunden som sjef 8-10 Skaper konkurranse 11 Trådløst - selvfølgelig 12-13 Har ikke savnet fasttelefon én dag 14-15

Detaljer

NetCom Konsern Balanse

NetCom Konsern Balanse NetCom Konsern Resultatregnskap (MNOK) NOTE Telefoni inntekt 3 752 2 914 2 494 Driftsinntekter 1 3 752 2 914 2 494 Nettverks- og produktkostnader 2 1 11 848 658 Lønn og sosiale kostnader 3 387 296 269

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2013. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2013 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2013 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012.

Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7 millioner kroner i 2012. WK Pressemelding Til redaksjonen NRK Postadresse: 34 Oslo Besøksadresse: Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1 Sentralbord: 23 4 7 22. mars 213 NRK med overskudd i 212 Konsernet NRK fikk et overskudd på 48,7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2014. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2014 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2014 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-33 Trondheim Kraft Styrets beretning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008

Telio Holding ASA. Årsrapport 2008 Styrets årsberetning 2008 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte tjenester og kommunikasjonsløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig)

ÅRSRAPPORT 2012. OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) ÅRSRAPPORT 2012 OSL Gardermoen T2 -prosjektering ny terminal / VVS / IKT / miljø / energi / SHA / brann / akustikk / (ill. Narud Stokke Wiig) Innhold 3 Årsrapport 2012 7 Resultatregnskap 8 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer