VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG"

Transkript

1 Ansvarlig advokat: Caroline Lund Til: Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Verran Fra: Advokatfirmaet Lund & Co DA ved senioradvokat Mari Kjellevold Brygfjeld Dato: 12. januar 2015 Sak: VURDERING AV KONSESJONSPLIKT VED OVERFØRING AV EIERSKAPET I NTE TIL KOMMUNENE I NORD-TRØNDELAG 1. Rettslig utgangspunkt - reglenes anvendelsesområde I Wiersholms utredning for NTE om mulige fremtidige eiermodeller, er det reist spørsmål en overføring av mer enn 90 prosent av aksjene kan medføre en risiko for konsesjonsbehandling av NTEs eksisterende konsesjoner. Wiersholm skriver: «En overdragelse av mer enn 90 % av aksjene i NTE holding vil bli ansett som en indirekte overdragelse av de konsesjonspliktige vannfallsrettigheter som i dag ligger i NTE Energi. En slik transaksjon vil dermed utløse krav om ervervskonsesjon etter industrikonsesjonsloven. Hvilke krav som stilles til erververen av konsesjonspliktige vannfallsrettigheter fremgår av industrikonsesjonsloven 2. I korthet innebærer disse kravene at ervervskonsesjon kan meddeles til statsforetak, kommuner og fylkeskommuner samt til selskaper som direkte eller indirekte er eid av statsforetak, kommuner og fylkeskommuner på en slik måte at slike aktører alene eller sammen direkte eller indirekte innehar minst 2/3 av kapitalen og stemmene og organiseringen for øvrig er slik at det åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap. Ved meddelelse av ervervskonsesjon som beskrevet over kan det foretas konsesjonsbehandling eller endring/ajourføring av vilkår i konsesjoner meddelt NTE Energi for tidligere erverv av vannfallsrettigheter. For NTE-konsernets vedkommende er det også meddelt unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven. Om det eventuelt ved fremtidige disposisjoner vil kunne oppnås tilsvarende unntak må vurderes konkret, men i alminnelighet antas dette å være en snever unntaksadgang. Basert på langvarig praksis vil reguleringskonsesjoner etter vassdragsreguleringsloven overdras sammen med de konsesjonspliktige fallrettigheter. I denne forbindelse kan konsesjonsmyndighetene foreta endringer i vilkårene for konsesjonene. Advokatfirmaet Lund & Co DA MNA Akersgaten 30 Pb 1148 Sentrum, NO-0104 Oslo Tel: (+47) Fax: (+47) Org. nr : Bankgiro:

2 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 2 av 9 Vi nevner under dette punktet at også et erverv av mer enn 90 % av aksjene i NTE holding vil utløse konsesjonsbehandling etter energiloven i NVE for meddelte anleggskonsesjoner og den meddelte områdekonsesjonen». 1 Reglene om konsesjonsbehandling ved overdragelse av mer enn 90 prosent av eierandelene i aksjeselskap, følger av industrikonsesjonsloven 39. Her er det i første ledd bestemt at lovens bestemmelser om erverv av eiendomsrett til vannfall eller annen rådighet over vannfall, skal gjelde ved erverv av mer enn 90 prosent av aksjene i aksjeselskap når aksjeselskapet direkte eller indirekte innehar eiendomsrett eller annen rettighet som erververen ikke kunne erverve uten konsesjon eller vedtak etter industrikonsesjonsloven. Bestemmelsen kom inn i loven i 2008 og var en kodifisering av langvarig forvaltningspraksis. 2 Bestemmelsen gjelder «erverv», altså hvor én person eller ett rettssubjekt kjøper eller mottar mer enn 90 prosent av aksjene. Det er ikke nødvendigvis sammenfallende med at eier selger mer enn 90 prosent av aksjene fordelt på en rekke kjøpere. Slik bestemmelsen er utformet ser det ut til at den tar sikte på å regulere situasjoner hvor ett rettssubjekt - for eksempel én kommune - overtar rådigheten over mer enn 90 prosent av aksjene i selskapet. I lovavdelingens brev 28. april 1986 er vurderingstemaet nærmere behandlet: 3 «Vi vil til slutt ta opp spørsmålet om når et aksjeerverv skal betraktes som en reell overføring av selskapets aktiva etter industrikonsesjonsloven. Utgangspunktet må være at en overdragelse av samtlige aksjer (parter) må anses som en reell overdragelse av selskapets aktiva, slik at konsesjonsspørsmålet ikke skal behandles eller avgjøres etter industrikonsesjonsloven 36, men etter kap I, jf. pkt. 2.3 foran. Det er grunn til å anta at det samme i visse tilfeller også kan gjelde ved erverv av mindre enn samtlige aksjer (parter i et selskap). Avgjørende må være om erverver ved aksjeervervet får en slik posisjon i selskapet at han kan likestilles med en eneeier. Vi vil for vår del anta at i tilfeller der et selskap erverver mer enn 90 % av aksjene i et annet selskap, og har en tilsvarende del av de stemmer som kan avgis på generalforsamlingen, må overdragelsen som generell regel anses som en reell overdragelse av selskapets aktiva i forhold til industrikonsesjonslovens bestemmelser. Vi viser i denne forbindelse bl.a. til aksjeloven 14-9 som gir et aksjeselskap med mer enn 9/10 av aksjene og stemmene i et annet aksjeselskap, rett til å innløse minoriteten i dette selskapet og dermed bli eneeier. 4 Videre er det etter aksjeloven vanligvis slik at minoritetsretter fort kan gjøres gjeldende når det er en minoritet som eier minst en tidel av aksjekapitalen, jf. 9-5 tredje ledd, 9-6, 10-1 annet ledd, 12-6 annet ledd og Wiersholm, Eierskapsutredning 2015, modeller for fremtidig eierskap i NTE (2015) side Lovvedtak 26. september 2008 nr. 78, se også ot.prp. nr. 61 ( ) punkt side Justisdepartementet har også berørt spørsmålet i en uttalelse fra 28. november Se gjeldende lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) Se også aksjeloven 5-19 om kvalifisert flertallskrav. 5 Se aksjeloven 5-6 andre ledd, 7-3 andre ledd, 8-4 og 17-4.

3 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 3 av 9 For øvrig må det bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle om ervervet skal anses som en reell overdragelse av selskapets aktiva» (vår understrekning). Etter lovavdelingens uttalelser, er det de aksjeerverv hvor erververen blir eneeier av selskapet, som man ønsker å likestille med direkte erverv av vannkraftrettighetene. Etter forarbeidene er det således ikke tilstrekkelig for bestemmelsens anvendelse, at aksjeeier selger mer enn 90 prosent av aksjene sine. Kjøper må ved ervervet kunne likestilles med en eneeier. Etter vårt syn vil ikke dette vilkåret være oppfylt når aksjene overdras direkte til 23 kommuner, og hvor ingen av de 23 kommunene alene erverver mer enn 90 prosent av aksjene. Situasjonen vil antakeligvis være annerledes om kommunene erverver aksjene gjennom et mellomliggende eierselskap som overtar alle aksjene i NTE-holding. Det følger av forarbeidene at bestemmelsen også gjelder indirekte erverv, «dog slik at hvert mellomliggende ledd må kontrollere mer enn 90 prosent av eierandelene i det eller de selskaper hvor de konsesjonspliktige rettighetene ligger». 6 Et NTE-eierselskap vil erverve aksjer i NTE holding som eier 100 prosent av aksjene i NTE Energi AS som sitter på vannkraftrettighetene. I et slikt tilfelle kan det synes som om ervervet av aksjene vil utløse konsesjonsplikt ettersom NTE-eierselskapet vil kunne anses som en eneeier. Etter andre ledd første punktum, kan bestemmelsen også komme til anvendelse der hvor «to eller flere personer eller andre rettssubjekter enten i fellesskap eller hver for seg erverver aksjer (...) når ervervet har funnet sted etter forutgående innbyrdes overenskomst». 7 Av bestemmelsen følger det altså at konsesjonsplikt også kan utløses, der hvor flere rettssubjekter erverver aksjer. Vilkåret er at ervervet skjer etter forutgående innbyrdes overenskomst. Det fremkommer verken fra forarbeidene eller praksis som menes med dette begrepet. 8 Det er likevel klart at det er omgåelsestilfellene andre ledd ønsker å ramme. Dette følger blant annet av Ot.prp. nr. 61 ( ) side 49 hvor departementet uttaler at 39 andre ledd «tar sikte på å fange opp ulike former for omgåelser av konsesjonsplikten». Det vil særlig si erverv spredt på flere personer/rettssubjekter, men hvor eierforholdet er regulert i avtale, slik at det i realiteten er tale om et eneeierskap. I vårt tilfelle, skal aksjene riktignok erverves av de 23 kommunene i Nord-Trøndelag fylke i fellesskap, eventuelt med den nye regionen som en ytterligere eier. Det er likevel vanskelig å se at ervervet skjer etter «forutgående innbyrdes overenskomst» som medfører at kommunene samlet sett må ses på som eneeier av aksjene. For det første er ikke ervervet betinget av noen innbyrdes avtale mellom kommunene, kun avtaler mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og den enkelte kommune. I tillegg er det vanskelig å se for seg at disse 23 kommunene skal opptre som én eier og utøve felles eierskap av NTE. De 23 kommunene vil mest sannsynlig ha ulike interesser og synspunkt på hvordan eierskapet skal utøves. Selv om det nok vil inngås aksjonæravtale om forkjøpsrett, salgsbegrensninger, utbyttepolitikk og eierstyring, kan ikke en slik avtale likestilles med slik «innbyrdes overenskomst» som 6 Ot.prp. nr. 61 ( ) pkt side I tillegg følger det av andre ledd andre punktum at bestemmelsen også kommer til anvendelse ved erverv gjennom nærstående personer eller selskap, selskap som tilhører erververen eller selskap som på annen måte er under erververens kontroll. Denne bestemmelsen vil ikke komme til anvendelse i vårt tilfelle. 8 Etter det vi har oversikt over, har bestemmelsen blitt brukt i ett tilfelle etter lovfestingen i 2008, og det var ved likvidering av Lyse Kraft DA og overføring av aksjene i Lyse Energi AS til eierkommunene i Lyse Kraft DA, se meddelte vassdragskonsesjoner 2012 side Selv om aksjonærkommunene hadde avtalt likvidering, ble ikke overføringen ansett som en «innbyrdes overenskomst» i lovens forstand og overdragelsen utløste ikke konsesjonsplikt.

4 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 4 av 9 loven forsøker å regulere nemlig avtaler som tillegger en av eierne rett til å opptre som eneeier i selskapet og som har til formål å omgå bestemmelsen om konsesjonsbehandling i første ledd. På denne bakgrunn mener vi at gode grunner tilsier at industrikonsesjonsloven 39 ikke vil komme til anvendelse ved overdragelse av eierskapet i NTE til kommunene i Nord-Trøndelag, selv om 100 prosent av eierskapet overføres til kommunene. Således antar vi at ervervet ikke utløser konsesjonsplikt. Forutsetningen er som tidligere nevnt, at overdragelsen av aksjene ikke skjer til et mellomliggende NTE-eierselskap, men at overdragelsen skjer direkte til kommunene. Ettersom eierskapet også skal fordeles på så mange kommuner, er det tvilsomt at noen av eierne vil få en eierandel på mer enn en femtedel av de totale eierandelene. Det vil si at heller ikke industrikonsesjonsloven 36 kommer til anvendelse ved ervervet, men dette vil selvfølgelig være avhengig av på hvilken måte eierskapet fordeles mellom kommunene. 9 Da det ikke foreligger direkte sammenlignbar forvaltningspraksis, så bør ovennevnte reglers anvendelse på nærværende situasjon, søkes avklart med Olje- og energidepartementet. Ettersom vi har fått opplyst at NTE og Nord-Trøndelag fylkeskommune allerede har hatt et møte med departementet, bør kommunene rette en felles henvendelse til departementet om tolkningen av industrikonsesjonsloven 39 og 36, og om et slikt erverv man her taler om vil utløse konsesjonsbehandling etter noen av disse bestemmelsene. I avsnitt 0 vil vi redegjøre for reglene om konsesjonsplikt og eventuell dispensasjon for det tilfellet at 90 prosentregelen likevel skulle komme til anvendelse. Dette kan etter vårt syn være aktuelt dersom departementet vurderer ervervet som gjennomført etter felles innbyrdes overenskomst, jf. 39 andre ledd eller ved en eierskapsmodell hvor kommunene stifter et eget NTE-eierselskap som deretter overtar mer enn 90 prosent av aksjene i NTE Holding AS. Dersom NTE har ikke-konsederte fallrettigheter og overdragelsen av eierskapet i NTE skulle utløse konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 39 jf. kapittel I, kan ervervet i prinsippet utløse forkjøpsrett for staten etter industrikonsesjonsloven 6 nr. 1. En forkjøpsrett må i så tilfelle gjøres gjeldende i NTEs aksjer. 10 I realiteten skal det svært mye til for at staten skal gjøre en slik forkjøpsrett gjeldende og vi har ikke kjennskap til praksis hvor det er gjort. Kommunene bør avklare med Nord- Trøndelag fylkeskommune om NTE sitter på ikke-konsederte fall, og hvis det er tilfellet bør fylkeskommunen for sikkerhets skyld søke unntak fra forkjøpsrett etter 1 femte ledd. Wiersholm viser også til at NTE i forbindelse med omdannelsen av NTE til aksjeselskap og deretter til konsern, ble meddelt unntak fra konsesjonsplikt i vedtak 25. november Vedtaket ble gitt med forbehold om at departementet, ved alle fremtidige aksjeoverdragelser i NTE Holding, skal kunne ta til konsesjonsbehandling de rettighetene selskapet fikk fritatt fra konsesjonsbehandling i og før I dette vedtaket er det også tatt forbehold om å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende i den grad NTE har fallrettigheter som ikke tidligere har vært konsesjonsbehandlet. Nord-Trøndelag fylkeskommune bør 9 I industrikonsesjonsloven 36 er det bestemt at et erverv av aksjer, hvor erververen overtar mer enn en femtedel av eierandelene, krever konsesjon. Erverv av aksjeandeler under en femtedel av de totale eierandelene krever ikke konsesjon. Også her kan det tas i betraktning at to eller flere personer eller rettssubjekter erverver mer enn en femtedel av aksjeandelene i selskapet etter felles overenskomst. Som nevnt er det tvilsomt om bestemmelsen er ment å omfatte en slik situasjon som i denne saken. 10 Falkanger m.fl., Vassdrags- og energirett (2002) side Meddelte vassdragskonsesjoner 2008 side 131.

5 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 5 av 9 søke å få avklart om departementet vil gjøre gjeldende ovennevnte rett til å foreta konsesjonsbehandling av de rettighetene selskapet tidligere har fått fritak for. Så vidt vi har fått opplyst har NTE og Nord-Trøndelag fylkeskommune allerede vært i dialog med departementet også om dette spørsmålet. 2. Hva innebærer en konsesjonsbehandling ved erverv av mer enn 90 prosent av aksjene? 2.1 Konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven Forutsatt at Nord-Trøndelag fylkeskommunes overdragelse av aksjene i NTE til kommunene i Nord- Trøndelag er omfattet av reglene i industrikonsesjonsloven 39, må det reises spørsmål om hva en konsesjonsbehandling i realiteten innebærer. Utgangspunktet er klart: Et erverv av mer enn 90 prosent av aksjene skal etter forarbeidene likestilles med en reell overdragelse og et direkte erverv av vannfallsrettigheter, og utgangspunktet er derfor at reglene i industrikonsesjonsloven kapittel I kommer direkte til anvendelse, slik at ervervet krever konsesjon. 12 I 2 tredje ledd fremkommer det hvilke vilkår som skal og kan settes ved ervervskonsesjoner. Utgangspunktet må være at det er de vilkårene som gjelder på tidspunktet for ervervet som legges til grunn ved konsesjonsbehandlingen. Det kan i prinsippet medføre at eldre konsesjoner får nye og mer tyngende vilkår enn tidligere. Det finnes to unntak fra ordinær konsesjonsbehandling, henholdsvis unntak fra konsesjonsbehandling etter industrikonsesjonsloven 1 femte ledd eller at det innvilges konsesjon etter 39 tredje ledd andre punktum «uten at grunnreglene i 2 tredje ledd iakttas». Etter 1 femte ledd, kan det søkes om unntak fra konsesjonsbehandling og forkjøpsrett for staten dersom «særlige hensyn» foreligger. 13 Bestemmelsen er omhandlet i Ot.prp. nr. 61 ( ) som blant annet dannet grunnlaget for den såkalte konsolideringsmodellen med krav om offentlig eierskap til vannkraftressursene og avskaffelse av hjemfallsinstituttet. I proposisjonen er det uttalt følgende om praktisering av unntaksbestemmelsen: «Også i fremtiden vil det være behov for å legge til rette både for samfunnsmessig ønskelige rasjonelle sammenslutninger innen energiforsyningen, og for fusjoner av industriselskaper som innehar konsesjonspliktige vannfallsrettigheter. Departementet har kommet til at hjemmelen for unntak fra konsesjonsplikt etter loven 1 fjerde ledd ( 1 nytt femte ledd) derfor bør opprettholdes. Unntaksbestemmelsen må praktiseres i tråd med konsolideringsmodellen. Det er derfor nødvendig å legge til grunn en strengere fortolkning av forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp. nr. 31 ( )), enn det som har vært etablert praksis de senere år. Prinsippene i konsolideringsmodellen som nå foreslås nedfelt i industrikonsesjonsloven og formålsbestemmelsen i 1 nytt første ledd om offentlig eierskap skal tillegges stor vekt» Se industrikonsesjonsloven 39 første ledd og Ot.prp. nr. 61 ( ) side Unntak er blant annet gitt i meddelte vassdragskonsesjoner 2009 side 223 (Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS) og meddelte vassdragskonsesjoner 2010 side 166 (Energiselskapet Buskerud AS). 14 Ot.prp. nr. 61 ( ) side 69.

6 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 6 av 9 På bakgrunn av uttalelsene i lovforarbeidene la departementet til grunn en praksis hvor det i første rekke var overdragelser i form av omorganiseringer mv. som fikk dispensasjon: «Etter lovendringen, er unntaksbestemmelsen, slik departementet ser det i første rekke forbeholdt overdragelser i form av omorganiseringer og som i liten grad endrer de overordnede eierforholdene, for eksempel i en konsernmodell». 15 Samtidig må innstrammingen ses på som en måte å sikre reelt offentlig eierskap i tråd med konsolideringsmodellen, og det er klart at unntakshjemmelen skal kunne anvendes for å sikre at konsesjonsreglene ikke hindrer fornuftige omstruktureringer og eierskapsendringer samt andre ønskede strukturendringer. Det samme konkluderer Wiersholm med i sitt notat 15. desember 2015 hvor det uttales: «Det er elementer ved rasjonale bak overdragelsen av aksjene i NTE og selve transaksjonen for øvrig som taler for at man her står overfor helt særegent forhold. Eierskapsendringen i NTE har sitt utspring i blant annet regjeringens initiativ om ny offentlig forvaltningsstruktur. Den planlagte kommunereformen har som mål å ivareta velferd og sikre verdiskapning og trivsel på lokalt og regionalt nivåer samt bidra til å styrke lokalt evne til å møte utfordringene knyttet il demografi, velferd og kompetanse. Når eierskapsendringen skjer som følge av og som ledd i den politiske ønskede reformen i offentlig forvaltningsstruktur, må det legges til grunn at eierskapsendringen er samfunnsmessig gunstig». 16 På denne bakgrunn konkluderer Wiersholm med at det bør være rom for å gi unntak fra konsesjonsbehandling i dette tilfellet. Vi mener også at gode grunner taler for å gi unntak i foreliggende sak. Alternativt, dersom det ikke gis unntak etter 1 femte ledd, kan erverver gis konsesjon uten reglene i 2 tredje ledd iakttas, jf. industrikonsesjonsloven 39 tredje ledd andre punktum. I så tilfelle er det kun en vurdering av om ervervet oppfyller kravet om reelt offentlig eierskap, jf. industrikonsesjonsloven 2 første ledd. 17 Imidlertid er det også bestemt i 39 tredje ledd at det «kan (...) foretas konsesjonsbehandling eller endring av vilkår i konsesjoner meddelt selskapet som innehar vannfallsrettighetene for tidligere erverv». Bestemmelsen gir myndighetene en mulighet, men ingen plikt, til foreta konsesjonsbehandling eller endre vilkårene i konsesjoner som er meddelt selskapet som innehar vannfallsrettighetene, selv om det ikke har skjedd noe erverv på dette selskapets hånd. I forarbeidene uttales det følgende om konsesjonsbehandlingen etter denne bestemmelsen: «Dersom rettighetene i selskapet som innehar vannfallsrettighetene tidligere er konsesjonsbehandlet, vil det normalt ikke foreligge noen grunn til å foreta en ny 15 Meddelte vassdragskonsesjoner 2010 side 234 (Norsk Vannkraftproduksjon AS). Samme praksis er lagt til grunn i en senere konsesjonssak samme år, se meddelte vassdragskonsesjoner 2010 side 256 (Svelgen Kraft Holding AS). 16 Wiersholm, Enkelte konsesjonsspørsmål ved opprettelse av nytt forvaltningsnivå, punkt 2.2 side Dette er gjort blant annet i meddelte vassdragskonsesjoner 2012 side 567 (Salten Kraftsamband AS) og meddelte vassdragskonsesjoner 2014 side 618 (Salten Kraftsamband AS).

7 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 7 av 9 konsesjonsbehandling, men det kan være grunn til å endre vilkårene i den tidligere meddelte konsesjonen etter de regler som gjelder på ervervstidspunktet». 18 I praksis etter lovendringen i 2008, har departementet kun endret konsesjonsvilkårene der eierskapet tidligere har vært privat og den opprinnelige konsesjonen var tidsbegrenset med vilkår om hjemfall. 19 Forutsatt at 39 kommer til anvendelse, er det gode grunner som taler for at konsesjonsbehandlingen vil være begrenset til en vurdering av om kravet til offentlig eierskap er oppfylt. Ut fra foreliggende praksis, skal det etter vårt syn mye til for at departementet vil foreta en ny konsesjonsbehandling av NTEs konsesjoner eller endre eksisterende konsesjonsvilkår. Samtidig kan NTE risikere at tidligere ikke-konsederte vannfall underlegges konsesjonsbehandling. Det følger av forarbeidene at slike fall som hovedregel skal konsesjonsbehandles dersom 39 kommer til anvendelse: «Dersom rettighetene i selskapet som innehar vannfallsrettighetene ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, vil det som hovedregel foretas konsesjonsbehandling av rettighetene etter de regler som gjelder på ervervstidspunktet». 20 Vi er ikke kjent med saker hvor dette spørsmålet har kommet på spissen, og vi har derfor ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt departementet vil følge opp denne uttalelsen i praksis. For ordens skyld vil vi kort redegjøre for hva som vil være konsekvensene av at myndighetene skulle beslutte å foreta konsesjonsbehandling og/eller oppdatering av konsesjonsvilkår i eksisterende konsesjoner og for ikke-konsederte vannfall. Vilkårene for ervervskonsesjon har på flere måter blitt mindre tyngende etter lovendringen som stilte krav til offentlig eierskap til vannfallskonsesjoner (konsolideringsmodellen). I dag er det for eksempel ikke lenger mulig å sette vilkår om tidsbegrensede konsesjoner og hjemfall. Ettersom vannfallene i dette tilfellet også er utbygd, kan man heller ikke stille vilkår knyttet til selve utbyggingen av vannfallet, for eksempel dekning av utgifter til reguleringsplan, erstatning for bruk av offentlige veier, pålegg om vern av naturforekomster mv. For ikke-konsederte vannfall vil de mest tyngende vilkårene antakelig være pålegg om avgivelse av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Samtidig ligger disse vilkårene allerede i eksisterende reguleringskonsesjoner, slik at det antakelig ikke vil gjøre seg store utslag om også fallrettighetene skulle bli underlagt konsesjonsbehandling. Også for det tilfellet at myndighetene skulle endre vilkår i eksisterende konsesjoner, vil vi anta at den mest tyngende vilkårsendringen for ervervet vil være endring av konsesjonskraftprisen til såkalt OED-pris. Øvrige tyngende konsesjonsvilkår vil i all hovedsak være knyttet til vassdragsreguleringskonsesjoner, men også her legger vi til grunn at vilkårene uansett ikke vil være mer tyngende enn det departementet allerede pålegger ved vilkårsrevisjoner, jf. vassdragsreguleringsloven 10 nr. 3. I den forbindelse viser vi til Wiersholms notat 15. desember 2015 hvor det uttales følgende: «Gjennomføringstidspunktet for den skisserte eierskapsendringen er foreløpig satt til januar 2018, dvs. kun 4 år før det alminnelige revisjonstidspunktet i samtlige av NTE Energis reguleringskonsesjoner med unntak av Follavassdraget (hvor revisjon av vilkår ikke kan kreves 18 Ot.prp. nr. 61 ( ) pkt side Se meddelte vassdragskonsesjoner 2010 side 234 (Norsk Vannkraftproduksjon AS) og side 256 (Svelgen Kraft Holding AS). 20 Ot.prp. nr. 61 ( ) punkt side 50.

8 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 8 av 9 før i 2033). For Øvre Namsen er revisjonskrav for øvrig allerede fremmet, men kravet er ikke oversendt fra NVE enda. Det kan fremstå som unødig ressurskrevende for konsesjonsmyndighetene å revidere vilkårene så kort tid før alminnelig revisjonstidspunkt». 21 Vi er enig i denne slutningen, og antar at departementet ikke vil foreta konsesjonsbehandling av eksisterende vassdragsreguleringsloven i forbindelse med overdragelsen av eierskapet i NTE. Se for øvrig vår gjennomgang nedenfor om hvordan departementet vanligvis håndterer overdragelse av vassdragskonsesjoner. 2.2 Konsesjonsbehandling av vassdragsreguleringer ved aksjeerverv Det følger av vassdragsreguleringsloven 14 nr. 2 at vassdragsreguleringskonsesjoner, reguleringsanleggene eller andeler i disse, ikke kan overføres uten i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. Tidligere fulgte det av samme bestemmelse at reguleringskonsesjoner ikke kunne overdras overhode. Bestemmelsen slik den lyder i dag, er en kodifisering av fortolkning av den tidligere bestemmelsen og langvarig praksis, hvor det ble lagt til grunn at reguleringskonsesjonene med tilhørende vilkår likevel kunne overdras i forbindelse med overdragelse av tilhørende fallrettigheter og kraftverk som utnyttet reguleringen. 22 I de tilfellene hvor det med hjemmel i industrikonsesjonsloven 1 femte ledd gis fritak for konsesjonsplikt etter ervervsloven, er det praksis for at departementet samtidig erklærer at reguleringstillatelsene tilknyttet de aktuelle vannfall overdras i uendret form. 23 Samme praksis er etter det vi kan se også lagt til grunn ved aksjeerverv etter industrikonsesjonsloven Konsesjonsbehandling etter energiloven NTE Energi AS, NTE Nett AS og NTE Marked AS har alle konsesjoner gitt etter energiloven. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har rett til å kreve fornyet konsesjonsbehandling av meddelte konsesjoner ved overføring av eierskapet i NTE. Etter praksis benyttes denne retten bare i de tilfeller hvor NVE bedømmer det som nødvendig, for eksempel der det er behov for endring av vilkår. Vi antar at det ikke foreligger forhold her som nødvendiggjør endring i eksisterende konsesjonsvilkår Avsluttende merknader Spørsmålene om konsesjonsplikt og eventuelt unntak fra konsesjonsbehandling bør søkes avklart med departementet i forkant av en beslutning om hvordan eierskapet skal overdras til kommunene. Alternativt, dersom 39 kommer til anvendelse, kan fylkeskommunen og kommunene avtale at en overdragelse av eierskapet skal være betinget av at det gis unntak fra konsesjonsbehandling eller at det gis ervervskonsesjon etter 39 tredje ledd uten at vilkårene i 2 tredje ledd iakttas og at de ikke foretas konsesjonsbehandling eller endring av eksisterende vilkår i NTEs konsesjoner. 21 Wiersholm, enkelte konsesjonsspørsmål ved opprettelse av nytt forvaltningsnivå, 15. desember 2015 punkt Lovendring 26. september 2008 nr. 78, se også Ot.prp. nr. 61 ( ) punkt side Ot.prp. nr. 31 ( ) side Se meddelte vassdragskonsesjoner 2010 side 234 (Norsk Vannkraftproduksjon AS) på side 255 og side 256 (Svelgen Kraft Holding AS) på side Det samme konkluderer Wiersholm med i notatet enkelte konsesjonsspørsmål ved opprettelse av nytt forvaltningsnivå, punkt 4.

9 Advokatfirmaet Lund & Co DA Side 9 av 9

INNSPILL TIL SAKEN OM FRAMTIDIG EIERSKAP I NTE

INNSPILL TIL SAKEN OM FRAMTIDIG EIERSKAP I NTE Fra ordførerne i Grong, Inderøy, Lierne, Meråker, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa og Verran kommuner Nord-Trøndelag fylkeskommune ved Inge Fornes og Even Ystgård Kun sendt per e-post til postmottak@ntfk.no

Detaljer

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN

SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT ETTER INDUSTRIKONSESJONSLOVEN NOTAT Til Fallrettsforumet Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 1. oktober 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow SAMARBEID MED PRIVATE FALLRETTSEIERE (GRUNNEIERE) OM UTBYGGING AV VANNFALL UNDERLAGT KONSESJONSPLIKT

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012. Spørsmål om bytte av aksjer. (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU /12. Avgitt 26.04.2012 Spørsmål om bytte av aksjer (skatteloven 11-11 fjerde ledd) Aksjonærene eide 30,1 % av Selskapet i Norge. Øvrige aksjer var

Detaljer

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo,

Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, Olje- og energidepartementet Departementenes høringsportal Oslo, 10.02.2017 Kraftfylka post@kraftfylka.no Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i revidert lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv

Detaljer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer

Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Side 1 av 6 NTS 2014-1 Utøvelse av forkjøpsrett etter aksjeloven ved salg av aksjer Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Nordisk tidsskrift for Selskabsret - NTS Gyldendal Rettsdata

Detaljer

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009

OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN 15. SEPTEMBER 2009 NOTAT Til Fallrettsforumets medlemmer Fra Advokatfirmaet Thommessen Dato 29. april 2009 Ansvarlig advokat Jens F Naas-Bibow OPPSUMMERING OG KOMMENTARER TIL HØYESTERETTS AVGJØRELSE OM KRAFTVERKET I MURADALEN

Detaljer

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014

NOTAT TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER. Fallrettsforumet. Advokatfirmaet Thommessen. Dato 16. januar 2014 NOTAT Til Fra Fallrettsforumet Advokatfirmaet Thommessen Dato 16. januar 2014 TINGLYSING AV FALLEIEAVTALER 1 INNLEDNING I det følgende vil vi for det første gjennomgå de generelle kravene til tinglysing

Detaljer

RISDAL ENERGI SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJEGGEDALSÅNA

RISDAL ENERGI SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJEGGEDALSÅNA T FTE \ \- ) R R N1,\ Norges Vassdrags- og Energidirektorat Konsesjons- og tilsynsavdelingen Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Kristiansand, 17.09.10 HT/m1 RISDAL ENERGI SØKNAD OM OVERFØRING AV SKJEGGEDALSÅNA

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. ("Selskapet") org. nr

AKSJONÆRAVTALE. mellom. aksjonærene i. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS. (Selskapet) org. nr AKSJONÆRAVTALE mellom aksjonærene i Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS ("Selskapet") org. nr. 992 462 841 vedrørende deres rettigheter og forpliktelser som aksjonærer i Selskapet AKSJONÆRAVTALE Det er

Detaljer

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten.

Innsender beskriver endringer av kvotereglene innen fiskerinæringen som gjør at det er blitt lettere å fornye fiskeflåten. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17 /12. Avgitt 22.06.2012 Fiskefartøy med kvoter, spørsmål om skattefri fisjon (skatteloven kapittel 11) Saken gjaldt spørsmålet om fiskerirettigheter

Detaljer

Revisjon av konsesjonsvilkår

Revisjon av konsesjonsvilkår Revisjon av konsesjonsvilkår Muligheter til på bedre laksens levemiljø Rune Flatby, NVE 1 Fornyelse av konsesjoner revisjoner Fornyelse Konsesjonen har løpt ut Konsesjonsmyndigheten står fritt til å vurdere

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 17.12.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/6573 Klassering: 026 Saksbehandler: Susanne Bratli FREMTIDIG EIERSKAP I NTE - INNSPILL Trykte vedlegg:

Detaljer

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt

Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon og videreføring av unntak fra etterfølgende tilbudsplikt Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Thomas Aanmoen Sendes på e-post til thomas.aanmoen@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 17.09.2014 Hexagon Composites ASA - Dispensasjon fra tilbudsplikt ved fisjon

Detaljer

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak

Omorganisering av Norsk Kjøttsamvirke BA og betydningen for Konkurransetilsynets vedtak V2000-42 05.05.2000 Delvis endring av vedtak V2000-28 - Nord-Norges Salgslag Sammendrag: Konkurransetilsynet fattet 2. mars 2000 (V2000-28) inngrep mot Nord-Norges Salgslag. Tilsynet har i etterkant av

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/3090-5 Arknr.: V60 &13 Saksbehandler: Tove Næs BEHANDLING: SAKNR. DATO Formannskapet 75/14 19.11.2014 Kommunestyret 102/14 03.12.2014 OPPHEVELSE AV KONSESJONSLOVEN

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 2836/08 Løpenr.10016/08 Ark.nr. U01 &00. Saksbehandler: Hanne Thingstadberget UTKAST TIL ENDRING AV INDUSTRIKONSESJONSLOVEN OG VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN - HØRINGSUTTALELSE Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2015/9878-11 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Høring - framtidig eierskap til NTE Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

DATO /SL. Høring - utkast til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven

DATO /SL. Høring - utkast til endringer i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven OLJE-OG ENERGft)EPARTE"MMENT%r DATO 28 APR, 2003 EBL ENERGIBEDRIFTENES LANDSFORENING Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 Oslo 138712/SL Oslo, 25.04.2008 Høring - utkast til endringer i

Detaljer

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER. Kommunestyret 26. april 2006 REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR ALTEVASSREGULERINGA MED TILHØRENDE TILLEGGSKONSESJONER Kommunestyret 26. april 2006 Hva er en revisjonssak? OED Ot prp nr 50 1991-92 side 46: Den alminnelige revisjon er

Detaljer

Innst. O. nr. 75. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 54 ( )

Innst. O. nr. 75. ( ) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Ot.prp. nr. 54 ( ) Innst. O. nr. 75 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Ot.prp. nr. 54 (2003-2004) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr.

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla. Saksframlegg. Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2015/9834-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Innspill vedrørende eventuelt framtidig eierskap i NTE Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Meddelte vassdragskonsesjoner

Meddelte vassdragskonsesjoner Vedlegg til St.prp. nr. 1, 2007 2008, Energi og vassdragsforvaltning Meddelte vassdragskonsesjoner Tillatelser meddelt i 2006 Innholdsfortegnelse 1. Orkla ASA. Konsesjon ved indirekte er verv av aksjer

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften)

Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften) Merknader til forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften) Til 1 formål Formålsbestemmelsen viser til hensynet til offentlig eierskap, rammene for utleie som

Detaljer

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR

NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR NOTAT REORGANISERING AV NETTVIRKSOMHET 1 BEHOVET FOR NY STRUKTUR Dersom Reiten-utvalgets innstilling følges og det blir økt press på sammenslåing av ulike regionale nett eller det stilles krav om at nettvirksomheten

Detaljer

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11)

Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24/13 Avgitt 05.11.2013 Endring av aksjeklasser og tilbakebetaling av innbetalt kapital (Skatteloven 10-31, jf. 9-2 og 10-11) Skattyter hadde 50 A-

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker

Høringsnotat. Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker Olje- og energidepartementet Høringsnotat Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker 1. Innledning Ved endringslov av 16. juni 2017 nr. 74 er myndigheten til å treffe vedtak om konsesjon

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. mars 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-00606-A, (sak nr. 2015/1588), sivil sak, anke over kjennelse, A B C D (advokat Ørjan Salvesen Haukaas til prøve) mot Statens kartverk

Detaljer

Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Bonheur ASA per e-mail: bjarne.rogdaberg@schjodt.no Deres ref: Vår ref: Dato: 13. april 2015 Fred Olsen Energy ASA dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon 1 Innledning Det vises til brev av 16. mars 2015

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9527-2 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Framtidig eierskap i NTE. Innspill fra Namdalseid kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens

Detaljer

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG

I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag. VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG 2 Vedtekter I dette kapitlet finner du vedtekter for Brattbakken Borettslag VEDTEKTER for BRATTBAKKEN BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 25. april 1984 Endinger ajourført etter generalforsamling 28.03.

Detaljer

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS

Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Saknr. 16/5975-2 Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth/ Eidsiva Energi As Endringer i aksjonæravtalen og forlengelse av avtale om ansvarlig lån - Eidsiva Energi AS Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon Eikland AS per e-mail: geir.jullum@skaugen.com Deres ref: Vår ref: Dato: 29. januar 2014 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjon 1 Innledning Det vises til brev av 21. januar 2014 fra

Detaljer

Olje- og energidepartementet Arkivkode: SO4 &00 Pb Dep. Saksbehandler: Cici Landgraff 0033 OSLO OLJE- OG ENEFffilDEPARTEMENTM

Olje- og energidepartementet Arkivkode: SO4 &00 Pb Dep. Saksbehandler: Cici Landgraff 0033 OSLO OLJE- OG ENEFffilDEPARTEMENTM (Referanse må oppgis) Vår referanse: 08/00714-6 Olje- og energidepartementet Arkivkode: SO4 &00 Pb. 8148 Dep. Saksbehandler: Cici Landgraff 0033 OSLO OLJE- OG ENEFffilDEPARTEMENTM 04.06.2008.7) CC3(2a_W

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 30.03.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 280 S00 Arkivsaksnr.: 02/08692-004 Dato: 24.01.2003 HØRING AV FORSLAG TIL ENDRINGER I REGLENE OM HJEMFALL AV KRAFTVERK INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven Levert: :22 Svartype:

Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven Levert: :22 Svartype: Fra: noreply@regjeringen.no Sendt: 15. februar 2017 17:23 Til:!Postmottak OED Emne: Nytt høringssvar til 16/3582 - Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Detaljer

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato :

Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Norges vassdrags- og energidirektorat INNHERRED SAMKOMMUNE 0 6 MAI 2009 NTE Energi AS 7736 STEINKJER Vår dato: 2 9 APR 2009 Vår ref.: NVE 200703943-20 ke/gaj Arkiv:611 Saksbehandler: Deres dato : Grete

Detaljer

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" Deres ref Vår ref Dato 14/1448-

DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT '  Deres ref Vår ref Dato 14/1448- 5 0 IX I. J DET KONGELIGE OLIE- OG ENERGIDEPARTEMENT ' "" BKK Nett AS Postboks 7050 5020 BERGEN Deres ref Vår ref Dato 1 6 APR 2015 Klage på NVEs vedtak om vilkår for tilknytning og anleggsbidrag - nettilknytning

Detaljer

TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY. F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging

TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY. F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging TRANSACTION OF AGRICULTURAL PROPERTIES THE SITUATION IN NORWAY F.aman. Sølve Bærug Institutt for landskapsplanlegging 2 BAKGRUNN - NORGE Norge er et langt land! Svært varierende forhold 4 500 000 innbyggere

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven

Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Forenkling og modernisering av den norske aksjeloven Prop. 111L (2012-2013) Endringer i aksjelovgivningen mv. (forenklinger) Bakgrunn - Forslag til endringer i aksjelovgivningen mv.(forenklinger) i Prop.

Detaljer

Avtale om jakt, fiske og fallretter konsesjon etter 2003 loven og deling etter jordloven. Myndighetens kontroll med eiendomsomsetning.

Avtale om jakt, fiske og fallretter konsesjon etter 2003 loven og deling etter jordloven. Myndighetens kontroll med eiendomsomsetning. Avtale om jakt, fiske og fallretter konsesjon etter 2003 loven og deling etter jordloven. Myndighetens kontroll med eiendomsomsetning. Kartverkets eiendomsrettsseminar 6. 7. september 2017 Fagdirektør

Detaljer

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA

JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA JURIDISK NØKKELINFORMASJON FOR AKSJONÆRER I HAFSLUND ASA Nedenfor følger et sammendrag av enkelte norske juridiske problemstillinger i tilknytning til eie av aksjer i Hafslund ASA (nedenfor betegnet som

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, (advokat Kjell Inge Ambjørndalen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 21. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02188-A, (sak nr. 2013/221), sivil sak, anke over dom, Yrkesskadeforsikringsforeningen (advokat Ståle Haugsvær til prøve) mot A (advokat

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 108 ( ) og Ot.prp. nr. 80 ( ) Besl. O. nr. 134 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 134 Jf. Innst. O. nr. 108 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 80 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING BORREGAARD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Borregaard ASA holder ordinær generalforsamling i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo, onsdag 13. april 2016 kl. 14:00. Til behandling

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677.

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO. Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677. Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 15.01.2016 Vår ref.: 200701062-207, 200700502, 200801169, 201104677 Arkiv: 511 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Olsen 22959227/aro@nve.no

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag

VEDTEKTER. for. Sjøhagen Moss Borettslag. tilknyttet Follo Boligbyggelag VEDTEKTER for Sjøhagen Moss Borettslag tilknyttet Follo Boligbyggelag Vedtatt i konstituerende generalforsamling den 09.06.2005, med endringer vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 01.03.2011 1 -

Detaljer

Høringsnotat Side 1

Høringsnotat Side 1 Høringsnotat Avskjæring av fradragsrett ved tap på fordring mellom nærstående selskaper forslag til endringer i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Skattelovforskriften)

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsavgift - enkeltvedtak Hafslund Nett AS 0247 OSLO Vår dato: 27.05.2005 Vår ref.: NVE 200500260-4 emp/chs Arkiv: 912-653.3 Saksbehandler: Deres dato: 20.01.2005 Christina Sepúlveda Deres ref.: 22 95 98 66 Klage på anleggsbidrag

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01.

Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01. Frosta kommune Arkiv: 030 Arkivsaksnr: 2015/3376-3 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyret 26.01.2016 Framtidig eierskap til NTE - Uttalelse fra Frosta kommune

Detaljer

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd

DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT. Vår ref. 11/2262. Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige forhold for medlemmer i Oslo forliksråd 1 8 OKT2011 DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres ref. 201010375-/IDS Vår ref. 11/2262 Dato ig.10.2011 Spørsmål vedrørende velferds- og arbeidsrettslige

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 29.06.2007 Ref. nr.: 07/2497 Saksbehandler: Frank Ebbesen VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 13/07 i tvisteløsningsnemnda ble

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene

Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Fylkesmennene Verneområdestyrene via Fylkesmennene Deres ref Vår ref Dato 201201927-/DAN 14.11.2012 Retningslinjer ved behandling av søknader om utbygging av nødnett i verneområdene Det nye nødnettet Stortinget

Detaljer

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven

Bosetting. Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven Bosetting Bruk av juridiske virkemidler i konsesjonsloven og odelsloven 1. INNLEDNING Formål Regjeringen ønsker å legge til rette for at landbrukseiendommenes ressurser på en best mulig måte skal kunne

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM

Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM HAMARØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Deres ref. Dato 08/493-5/CA V60 &18 03.11.2008 MELDING OM POLITISK VEDTAK FORSLAG TIL ENDRINGER AV FORSKRIFT FOR NEDSATT KONSESJONSGRENSE FOR BEBYGD EIENDOM Kommunestyret

Detaljer

Rammebe&ngelser for eierskap i energisektoren - med særlig fokus på hjemfallsreglene. Ved advokat (H) Caroline Lund, AdvokaCirmaet Lund & Co.

Rammebe&ngelser for eierskap i energisektoren - med særlig fokus på hjemfallsreglene. Ved advokat (H) Caroline Lund, AdvokaCirmaet Lund & Co. Rammebe&ngelser for eierskap i energisektoren - med særlig fokus på hjemfallsreglene Ved advokat (H) Caroline Lund, AdvokaCirmaet Lund & Co. Kort presentasjon Advokat (H) og partner i Lund & Co DA Lund

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon

Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi sin søknad om konsesjon Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FA - S10, TI - &13 16/399 16/3369 Jan Inge Helmersen 12.04.2016 Skittresken kraftverk, uttale i forbindelse med Statskog energi

Detaljer

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse

Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Veileder for utforming av søknad om omorganisering og fornyelse Sist revidert 30.01.2013. Kapittel 5.1 oppdatert 19.01.2015. Innhold 1. Innledning... 3 2. Tidsbegrensede konsesjoner utløper... 3 3. Omorganiseringer...

Detaljer

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET

DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET DISKUSJONSNOTAT- ORGANISERING AV ADVOKATVIRKSOMHET Fra mandatet (punkt 5): Utvalget skal gjennomgå reglene for organisering av advokatvirksomhet. Det skal vurderes hvilke foretaksformer som kan benyttes,

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

1,7JUL2012. Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT Helgelandskraft AS Industriveien 7 9657 Mosjøen, i'"7-7"-` Deres ref Vår ref Dato 09/01191-4 1,7JUL2012 Helgelandskraft AS nettilknytning av Reingardsåga kraftverk

Detaljer

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS

Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Dato; 2016-04-20 Prosjekt Nr. 1 Førstehands prosjektorientering for salg av kraftaksjer i MUSKENSENTER ENERGI AS Kapital for finansiering av prosjektutvikling - søknad om konsesjon - for L A P P L A N

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200700654 : E: D35 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.11.2009 126/09 KLAGE PÅ BYSTYRETS VEDTAK AV 16. JUNI 2009

Detaljer

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING The preferred partner AKER FLOATING PRODUCTION ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING part of Aker Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Aker Floating Production ASA torsdag 8. april

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Ot.prp. nr. 47 (2000-2001) Om lov om garantistillelse fra Statoil ASA ved emisjon og salg av statens aksjer Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 9. mars 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel

Detaljer

Vi har siden våren 2015 bistått HK i arbeidet med sikte på omdanning av HK til konsern, og er bedt om å kommentere vurderingen fra Lund & Co.

Vi har siden våren 2015 bistått HK i arbeidet med sikte på omdanning av HK til konsern, og er bedt om å kommentere vurderingen fra Lund & Co. NOTAT Ansvarlig advokat: Roy M. Slettvold Til: Fra: Dato: 24. mai 2016 Emne: Vår ref.: 2989421-v2 Helgeland Kraft AS v/ove Brattbakk Advokatfirmaet Selmer DA v/roy M. Slettvold Helgeland Kraft AS omdanning

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38

Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 DnRS sirkulære 2005 21 Til medlemmene Oslo 19.9.2005 Regnskapsføring av overføringer etter overgangsregel E til skatteloven 2-38 Uttalelsen omhandler overføring av aksjer fra privat eie til aksjeselskap

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT

Forslag til endring i forskrift om energiutredninger. Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger Plikt til å bistå i kommunal klima og energiplanlegging informasjonsplikt 9 2015 HØRINGSDOKUMENT Forslag til endring i forskrift om energiutredninger

Detaljer

Olje- og energidepartemetet Høringsnotat

Olje- og energidepartemetet Høringsnotat Olje- og energidepartemetet Høringsnotat Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven 1 1 Forslagets hovedinnhold Olje- og energidepartementet foreslår en justering i lov 14. desember 1917 nr. 16 om

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten Saksframlegg Arkivnr. V60 Saksnr. 2014/3011-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Formannskapet Saksbehandler: Aril Røttum Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsplikten og boplikten

Detaljer

2.1 Tildeling av ervervstillatelse deltakerloven 5 og 6

2.1 Tildeling av ervervstillatelse deltakerloven 5 og 6 Fiskeri- og kystdepartementet Statsråd: Lisbeth Berg-Hansen KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr Saksnr. 12/39 Dato Forskrift om endring av forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy

Detaljer

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3

Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven 4-2 og 4-3 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosial- og familieavdelingen Pb. 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2005/26732 S-BFS 200600929-/ACDS 18.10.2006 Anmodning om tolkningsuttalelse i forhold til barnevernloven

Detaljer

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik

Vedrørende klage over avslag på søknad om fri sakførsel - Anders Behring Breivik Advokatfirmaet Storrvik v/advokat Øystein Storrvik Postboks 7050 St. Olavs plass 0130 OSLO Unntatt offentlighet jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1. ledd nr. 1 Deres ref Vår ref Dato 15/4771 04.05.2016

Detaljer

1. Innledning. 2. Gjeldende rett

1. Innledning. 2. Gjeldende rett Høringsnotat basert på Finanstilsynet utkast til høringsnotat 4. november 2011 til Finansdepartementet om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon 1. Innledning Forslaget til endring av

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding 1 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER

Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen Strandflåtveien 21 4018 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 15/1624-18.12.2015 Klage på NVEs vedtak om kostnader ved endring av nettanlegg av 5. juni 2015 Det vises til Deres

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer