Forord. Og til slutt en varm takk fra prosjektleder til alle i OBF styret for deres innsats og engasjement i dette prosjektet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forord. Og til slutt en varm takk fra prosjektleder til alle i OBF styret for deres innsats og engasjement i dette prosjektet!"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2014/FBM9237 (2013/1/0465) Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barns beste Søkerorganisasjon: Mental Helse 1

2 Forord Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er en medlems- og interesseorganisasjon for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert i barnevernet som ble stiftet 17. november I 2014 gjennomførte organisasjonen prosjektet "Foreldrestøtte til barns beste" gjennom Mental Helse og Extra-midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. Tusen takk! I dette prosjektet har OBF holdt to kurs for 58 foreldre som har barn plassert av barnevernet. Kursene ble holdt i Oslo med temaene brukermedvirkning og samvær, og med mange positive tilbakemeldinger. OBF har videre etablert en rådgivningstjenste for foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert i barnevernet og for dem som allerede har barna sine plassert. Takk til referansegruppen og kursets forelesere; professor Tor Slettebø, Diakonhjemmets Høgskole og klinisk barnevernspedagog Grete L. Moen for deres engasjement, faglig påfyll og gode støtte. Og til slutt en varm takk fra prosjektleder til alle i OBF styret for deres innsats og engasjement i dette prosjektet! 2

3 Sammendrag Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) er en medlems- og interesseorganisasjon for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert i barnevernet som ble stiftet 17. november Ved hjelp av Extra-midler og prosjektet "Foreldrestøtte til barns beste" har organisasjonen i 2014 holdt to kurs for foreldre som har barn plassert av barnevernet. Kursene ble holdt i Oslo med temaene brukermedvirkning og samvær. Til sammen har 58 foreldre fra hele landet deltatt. Styret i OBF, som selv har erfaring fra å ha barna sine plassert deltok på kursene som kursverter, og hver av dem opplevde dette som en utviklende erfaring. Kursene fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. OBF har fått nye Extra-midler for å holde to tilsvarende kurs i 2015, et i Tromsø og et i Trondheim. Videre har OBF etablert en rådgivningstjenste for foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert i barnevernet og for dem som allerede har barna sine plassert. Foreldrene som ringer eller sender e-post får tilbud om å snakke med en med barnevernfaglig utdanning eller en foreldre i styret som selv har erfaringer med å ha barnet sitt plassert av barnevernet. OBF ser at det er behov for denne rådgivningstjenesten som vil bli videreutviklet i 2015, og finansiert over organsiasjonens driftsbudsjett. Prosjektet har hatt stor betydning for Organisasjonen for barnevernsforeldre, både ved at organisasjonen er blitt bedre kjent og nådd ut til flere foreldre, og gitt anerkjennelse som en interesseorganisasjon som jobber seriøst for å bedre barnevernet. For det norske barnevernsystemet er det viktig å få løftet frem foreldres stemme på lik linje med andre aktører som barnevernsbarna, fosterforeldre og fagfolk. Foreldres erfaringer og innspill er viktig ved endringer av barnevernets rammeverk. Dette opplever vi nå at Organisasjonen for barnevernsforeldre gjør. 3

4 Innholdsfortegnelse Forord - side 2 Sammendrag - side 3 1. Bakgrunn for prosjektet og målsetting - side 4 2. Prosjektgjennomføring og metode - side 6 3. Resultater og resultatvurdering - side 9 4. Oppsummering, konklusjon og videre planer - side Referanser - side Bakgrunn for prosjektet Organisasjonen for barnevernsforeldre er en medlems- og interesseorganisasjon for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert i barnevernet, stiftet 17. november Formålet er å samle, støtte og være et talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge gjennom dialog og samarbeid med politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsetninger Organisasjonen for barnvernsforeldre (OBF) skal arbeide aktivt for å: bidra til at barn i barnevernet får det bedre, at deres rettssikkerhet ivaretas og at de får opprettholde en god relasjon med sin familie sikre bedre rettigheter og tilbud til barnevernsforeldre i alle landets kommuner bedre forståelse for at det i enhver plassering etableres godt samarbeid mellom foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten skape positive holdninger i barnevernet og samfunnet om barnevernsbarn og barnevernsforeldre samarbeide med både politikere, myndigheter, fagfeltet og andre organisasjoner med tilsvarende målsettinger være samlingspunkt og nettverk for barnevernsforeldre I 2013 fikk Organisasjonen for barnevernsforeldre Extra-midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering til oppstart og etablering av organisasjonen (Sundt, 2015). Fagutvalget i ExtraStiftelsen hadde følgende kommentar til søknaden: Når organisasjonen er etablert kan det søkes om midler til videre utvikling av aktuelle aktiviteter i regi av organisasjonen. Barneverntjenesten har etter en omsorgsovertakelse plikt til både å følge nøye utviklingen til barna og til deres foreldre. Foreldre skal få tilbud om veiledning og oppfølging (jf. barnevernloven 4-16). Det er ikke alle steder de får det. 4

5 Forskningen viser at foreldre har et stort behov for hjelp og støtte, og at hjelp til foreldrene bidrar til at foreldrene blir bedre samværsforeldre og samarbeidspartnere (Ellingsen, 2007; Havik & Moldestad, 2003; Moldestad & Skilbred, 2009; NOU 2012:5; Slettebø,2004, 2008, 2009). Noen tiltak er gjort for å forbedre dette, blant annet har Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet utarbeidet en veileder for barneverntjenesten om oppfølgingen av foreldre (BLD, 2009). Noen steder har det kommunale og statlige barnevernet tilbud samtale/veiledningsgrupper for foreldre og kurs for foreldre som har barna sine plassert av barnevernet. I Oslo har Kirkens Bymisjon et tilbud til denne gruppe foreldre Foreldrestøtten, som er et møtested en kveld hver måned (Haugseth, 2012). Fra 2014 har familievernet i Norge fått i oppdrag å utarbeide et tilbud om sorgbehandling for foreldre etter omsorgsovertakelse, og veiledning og støtte i forbindelse med samvær med barna plassert i i barnevernet. Foreldre har over flere år savnet en egen brukerorganisasjon tilsvarende Norsk Fosterhjemsforening og Landsforeningen for barnevernsbarn. En organisasjon som kan ha fokus på deres situasjon, og hvor de kan bli sett på som en viktig aktør i samarbeidet rundt barn og unge plassert av barnevernet. Dessuten ønsker de å samarbeide med myndighetene om utviklingen av et bedre barnevern i motsetning til de mange foreldreorganisasjoner/ nettverk som er etablert på internett og som jobber mot at barnevernet eksisterer. I Danmark har de i over 40 år hatt en organisasjon for foreldre til barn i barnevernet; ForældreLANDSforeningen (FBU). For at Organisasjonen for barnevernsforeldre skulle kunne realisere sitt formål og oppgaver er de nødt til å kunne tilby foreldrene noen konkrete aktiviteter, og dette kan ikke baseres kun på frivillig arbeid fra foreldrene selv. Erfaringer både fra Landsforeningen for barnevernsbarn og FBU (ForældreLANDSforeningen) viser at forutsetning for er drift av en organisasjon med en sårbar brukergruppe er at det er et sekretariat og konkrete tilbud til medlemmene. Ved hjelp fra dette prosjektet, vil OBF i 2014 kunne etablere en rådgivningstjeneste og arrangere kurs for foreldre. Sentralt i dette arbeidet blir foreldrenes egen medvirkning i utvikling og gjennomføring av tiltakene. Prosjektets målsetting Det overordnede målet med prosjektet er å bedre levekårene til barn og unge plassert av barnevernet og deres foreldre. Dette gjøres gjennom Organisasjonen for barnevernsforeldre og utprøving av ulike former for foreldrestøtte. På denne måten vil foreldre til barn plassert av barnevernet få mulighet til å: 5

6 få støtte og hjelp til egen livssituasjon få treffe andre foreldre i samme situasjon bli bedre samværsforeldre for barna plassert i fosterhjem og på institusjon bli bedre samarbeidspartnere rundt oppfølgingen av barna drive påvirkningsarbeid overfor myndighetene Målgrupper Foreldrene som er medlem av Organisasjonen for barnevernsforeldre Alle foreldrene til barn og unge plassert av barnevernet og kommende foreldre i samme situasjon i Norge Barn og unge som er plassert av barnevernet Ansatte i barnevernet Politiske beslutningstakere, myndigheter og andre organisasjoner som jobber med foreldre og barnevernsbarn Det er rundt barn og unge plassert av barnevernet, og alle deres foreldre vil i utgangspunktet være prosjektets målgruppe. Finansieringskilde OBF søkte og fikk innvilget kr ,- til dette prosjektet. Dette skulle dekke alle utgifter til honorar til prosjektleder og forelesere og reise og hotell til kursverter (OBFs styremedlemmer). Deltakerne på kurset, dvs. foreldre som har barn plassert av barnevernet skulle selv dekke utgifter til hotellet og reiseutgifter. Prosjektet omhandlet videre etablering av en rådgivningstjeneste til foreldre. Dette tilbudet blir i tillegg dekket over OBFs driftsbudsjett. 2. Prosjektgjennomføring og metode Organisasjonen for barnevernsforeldre har i 2014 arrangert to kurs i Oslo for foreldre som har eller er ferd med å få barnet sitt plassert. Tema for begge kursene har vært brukermedvirkning og samvær med barna. I tillegg har organisasjonen etablert en rådgivningstjeneste for barnevernsforeldre. For gjennomføring av prosjektet har det vært en styringsguppe med organisasjonens styre, som består av foreldre som har eller hatt barna sine plassert i barnevernet og prosjektleder. Styringsguppa har på styremøtene i OBF deltatt i planlegging av kursene og rådgivningstjenesten, og evaluering av kursene. Videre har det vært en refereansgruppe somhar bestått av Benedikte Breivik og Merethe fra styret, Elisabeth Haugseth, Foreldrestøtten, Kirkens Bymisjon, Tor Slettebø, forsker og høgskolelektor ved Diakonhjemmets Høgskole, Åse L. Larsen, fostermor og redaktør i Fosterhjemskontakt, Norsk Fosterhjemsforening, Landsforeningen for barnevernsbarn og prosjektleder Hege Sundt (sosionom, master i sosialt arbeid). Det er holdt to møter i referansegruppen hvor innspill til innholdet i kurset har vært i fokus. 6

7 Kurs for foreldre i brukermedvirkning og samvær OBF hadde planlagt å holde et kurs i brukermedvirkning våren 2014 og et kurs om samvær høsten Referansegruppen anbefalte at vi hadde begge temaene på samme kurs. Invitasjonene til kursene ble utarbeidet av styret og prosjektleder. De ble sendt til alle medlemmer av OBF, de foreldre OBF var i kontakt med, de kommunale barneverntjenester i Norge, samt lagt ut på OBFs nettside og facebookside. Kursene var åpne for alle foreldre som har barna sine plassert i barnevernet (eller er i ferd med å få). Den april ble kurs i brukermedvirkning og samvær arrangert i Oslo. 34 foreldre fra ulike steder i Norge var påmeldt og 31 deltok. Forelesere var professor Tor Slettebø, Diakonhjemmets Høgskole på lørdagen med temaet, brukermedvirkning. Og på søndagen klinisk barnevernspedagog Grete L. Moen med teamet samvær. I tillegg deltok styret i OBF som kursverter. Deres hovedrolle var å ivareta alle deltakerne. Mange av deltakerne hadde aldri vært på kurs før eller snakket med andre foreldre i samme situasjon som dem. Kurset hadde som mål å bidra til å gi deltakerne økt bevissthet om hvordan foreldre i kontakt med barnevernet kan medvirke aktivt overfor tjenestene. Deltakerne fikk først anledning til å fortelle om sine egne erfaringer i kontakten med barnevernet. Hva har vært bra og hva kunne ha vært annerledes? Etter dette fikk deltakerne en orientering om hva de kan forstår med medvirkning og hvordan dette kan gjøres. Det ble belyst hvordan foreldre kan medvirke i egen sak, og også hvordan de kan delta i utviklingen av barnevernet som organisasjon. Forutsetninger for medvirkning ble drøftet, hva må barnevernet gjøre annerledes, og hva foreldrene selv kan bidra med. Klinisk barnevernpedagog Grete L. Moen foreleste om betydningen av samvær og hvordan få til gode samvær. Også her ble det lagt vekt på foreldrenes egne erfaringer, i tilegg til den teoretisk kunnskap om feltet. På kurset ble det holdt gruppearbeid hvor deltakerne kom med innspill til hvordan barnevernet kan bli bedre i arbeidet med barn som blir plassert og deres foreldre. Innspillet fra dette er brukt på samarbeidsmøter, informasjonsmøter, ved foredrag om OBFs arbeid og i møter med politikere. Dette innspillet, foreldres erfaringer og forslag har vært er en viktig del av oppfølging av OBFs Strategiplan for 2014, og vil fortsatt være det i Det andre kurset ble arrangert 25. og 26 oktober med samme forelesere og tema; brukermedvirkning og samvær og forelesere. I tillegg holdt Hege Sundt (prosjektleder) en forelesning om barnevernlovens bestemmelse og rammene rundt samværsordningen for barn plassert av barnevernet. På dette kurset var det 31 påmeldte, og 27 som deltok. 7

8 Powerpoint presentasjonene fra foreleserne og resultat fra gruppearbeidet ble sendt til alle deltakerne, og noe lagt ut på OBFs webside. Kursene baserte seg på at deltakerne selv dekket oppholds- og reiseutgifter. I kursinvitasjonen anbefalte vi at foreldrene søkte økonomisk støtte fra barneverntjenesten til å dekke disse utgiftene. Dette som et ledd i barneverntjenestens ansvar for oppfølging av foreldre (jf. barnevernloven 4-16). Vi ba om at hotellutgiftene ble betalt i forkant av kurset, men var ikke så rigide. Dessverre er det fem deltakere på kurset i april som ennå ikke har betalt, og organisasjonen står igjen på et tap på rundt kroner. Dette må dekkes over driftsbudsjettet. Etablering av en rådgivningstjeneste Organisasjonen for barnevernsforeldre har etablert en rådgivningstjenste for foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert i barnevernet og for dem som allerede har barna sine plassert. Den er bygget opp fra erfaringene til den danske foreldreorganisasjonen (FBU). Tjenesten tilbys som telefonrådgivning og spørsmål besvart på e-post. I tillegg har vi møter/samtaler med et par foreldre. Foreldre som ringer kan være anonyme. Det gis råd blant annet om lovgivningen, om foreldre og barns rettigheter og plikter, om barnevernets oppgaver og om saksbehandling. Videre gis det veiledning og støtte i forbindelse med mer følelsesmessige problemstilllinger som oppstår ved plassering av barn og ved samvær etter en plassering. Foreldrene som ringer eller sender e-post får tilbud om å snakke med en med barnevernfaglig utdanning (prosjektleder/organisasjonskonsulent) eller en foreldre i styret som selv har erfaringer med å ha barnet sitt plassert av barnevernet. OBF har annonsert tilbudet om rådgivningstjenesten på sin webside, og da på torsdager. Vi svarer stort sett på telefoner uansett hvilken dag det er. Fra september har OBF kontakt med en advokat som bistår med svar på enkelte av de problemstillinger som blir presentert. Temaer som går igjen på rådgivningstjenesten er; manglende informasjon fra barneverntjenesten, vanskeligheter med å komme i kontakt med både barnevern og advokat, samvær, omsorgsplan, om tilbakeføring, om foreldreansvaret etter en omsorgsovertakelse, økonomiske spørsmål (dekking av utgifter, erstatning, forsikring), om redsel for kontakt med barnevernet, hjelpetiltak og nettverks/samtalegrupper. Spørsmål som kommer til rådgivningstjenesten er brukt i organisasjonens arbeid med å utarbeide en håndbok for barnevernsforeldre. Dette gjelder både om foreldrenes og barnas rettigheter, samt gangen i en barnevernsak. I tillegg er problemstillingene blitt brukt i høringsuttalelser og i annet arbeid opp mot myndigheter og praksisfeltet. Dette for at tilbudet om oppfølging av foreldre til barn plassert i barnevernet skal bedres. 8

9 3. Resultat og resultatvurdering Gjennom dette prosjektet er det prøvd ut ulike former for foreldrestøtte ut fra foreldres egne ønsker og i samarbeid med dem. Både kursene og rådgivningstjenesten har vist seg å være av betydning for de foreldre som benytter seg av dem. Organisasjonen har formidlet disse erfaringene til myndighetene og praksisfeltet, og vil fortsatt gjøre det i Dette vil ha betydning for det offentlige i deres arbeid med å finne fram til hvordan denne gruppen foreldre bedre kan hjelpes (jf. Prop 106L, side 84). Til de to kursene som OBF holdt, ble det utarbeidet et evalueringsskjema, og alle ble oppfordret til å fylle ut dette før kurset slutt. På det første kurset ble det 23 som leverte skjemaet, og på kurset i oktober 13. Det gjøres oppmerksom på at flere av deltakerne var par, og som fylte ut skjema sammen. Evalueringen viste at de fleste deltakerne var veldige fornøyd og positive. Her er noen av tilbakemeldingene fra deltakerne: "Lærte utrolig mye nyttig. Fikk mange gode tips om hva jeg kan be barnevernet om. Har nå nytt mot og masse god inspirasjon til å fortsette å stå på." "Det har vært fint å endelig treffe andre og flere i samme situasjon. Flotte foredrag som er nyttige." "Det finnes kun positive ting med denne kurshelgen. Men å treffe mennesker i samme situasjon trengte jeg virkelig. Gruppearbeidet var viktig for meg." "God dialog mellom kursholdere og deltakere. Åpenhet og engasjement. God ivaretakelse av kursverter som var veldig oppmerksomme og passe hensynsfulle." Kursene ble evaluert av styret og prosjektleder. Her ble det også evaluert egen rolle som kursvert. Styret var fornøyd med sin innsats som kursverter. De opplevde at de fikk ivaretatt de deltakerne som hadde behov støtte og trøst. På første kurs var de ikke forberedt på all sinne og frustrasjon mot barnevernet som enkelte av deltakerne formidlet både i plenum og i gruppearbeidet, eller hvor lite kunnskap flere av deltakerne hadde om barnevernssystemet. det siste bekreftet behovet for at OBF har en rådgivningstjeneste og utarbeider en egen håndbok for foreldre. Videre fikk styret mer kunnskap om hvor store forskjeller det er fra barneverntjeneste til barneverntjeneste, både mht informasjon, tilbud om hjelpetiltak, samarbeid og oppfølgingen av foreldre etter en omsorgsovertakelse. Andre erfaringer fra styret/kursvertene: Givende å være kursvert lært mye Blitt tøffere til å snakke til stor forsamling Blitt sterkere 9

10 Ok å være en støtte for andre Bare det å bli kjent med andre i samme situasjon og få et nettverk er utviklende for meg Bra å ha noe konkret i OBF vervet noe som gjør OBF mer salgbart for meg og at OBF kan gi noe til foreldre Gøy og spennende å holde på med Kurset styrker OBF som organisasjon, vi gjør noe konkret, det gir mening og motivasjon for det frivillige arbeidet i OBF God følelse den opplevelsen at foreldrene senket skuldrene i løpet av kurset Følelsen av å gjøre en forskjell for folk, det er drivkraften til å jobbe videre Dette ga en fellesskapsfølelse - vi er støtte og hjelp for hverandre Både følelsen for en selv, en er ikke alene, vi utretter mye og viser foreldre at de ikke er alene OBFs styret er nå i full gang med å planlegge tilsvarende kurs i Tromsø og Trondheim. Styrets medlemmer vil her, i tillegg til å være kursverter, også være foredragsholdere og ha mer ansvar for faginnholdet. Dette gir en god følelse av å mestre og selv være i utvikling. Prosjektets videreføring: Dette prosjektet var ettårig, og er fullført i tråd med målsetting og fremdriftsplan. Organsiasjonen for barnevernsforeldre har fått nye Extra-midler for å holde to tilsvarende kurs i 2015, et i Tromsø og et i Trondheim. Rådgivningstjensten for foreldre vil bli videreført og videreutviklet i 2015, og da som en del av driften. OBF håper å få statlige tilkskudd til drift av organisajonen også for Oppsummering, konklusjon og videre planer Ved hjelp av Extra-midler og prosjektet "Foreldrestøtte til barns beste" har Organisasjonen for barnevernsforeldre i 2014 holdt to kurs for foreldre som har barn plassert av barnevernet. Kursene ble holdt i Oslo med temaene brukermedvirkning og samvær. Til sammen har 58 foreldre fra hele landet deltatt. Styret i OBF, som selv har erfaring fra å ha barna sine plassert deltok på kursene som kursverter. Kursene fikk mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Organisasjonen for barnevernsforeldre har fått nye Extra-midler for å holde to tilsvarende kurs i 2015, et i Tromsø og et i Trondheim. Organisasjonen for barnevernsforeldre har etablert en rådgivningstjenste for foreldre som er i ferd med å få barna sine plassert i barnevernet og for dem som allerede har barna sine plassert. Tjenesten tilbys som telefonrådgivning og spørsmål besvart på e-post. Foreldrene som ringer eller sender e-post får tilbud om å snakke med en med barnevernfaglig utdanning (prosjektleder/organisasjonskonsulent) eller en foreldre i styret som selv har 10

11 erfaringer med å ha barnet sitt plassert av barnevernet. OBF ser at det er behov for denne rådgivningstjenesten som vil bli videreutviklet i 2015, og finansiert over organsiasjonens driftsbudsjett. Ved å dokumentere de problemstillinger som har kommer fram på rådgivningstjenesten og kursene, har dette bidratt til nyttig erfaringsbasert kunnskap. Dette tas inn i håndboken for foreldre som OBF er i ferd med å utarbeide og til å videreføre dette til at ansatte i barnevernet som da kan gi en bedre og riktig oppfølging av foreldre etter en omsorgsovertakelse. For foreldre har prosjektet bidratt til å styrke deres mestringsnivå og selvtillit, og i dette ført til økt livskvalitet. Det er en kjent sammenheng mellom det å gi og motta sosialt støtte og bedring av mental helse. Prosjektet har hatt stor betydning for Organisasjonen for barnevernsforeldre, både ved at organisasjonen er blitt bedre kjent og nådd ut til flere foreldre, og gitt anerkjennelse som en interesseorganisasjon som jobber seriøst for å bedre barnvernet. Dette håper vi kan bidra til en holdningsendring når det gjelder synet på barnevernsforeldre. For det norske barnevernsystemet er det viktig å få løftet frem foreldres stemme på lik linje med andre aktører som barnevernsbarna, fosterforeldre og fagfolk. Foreldres erfaringer og innspill er viktig ved endringer av barnevernets rammeverk. Dette opplever vi nå at Organisasjonen for barnevernsforeldre gjør. 5. Referanser Angel, B.Ø. (2011). Kurs til foreldre med barn i fosterhjem - en styring av foreldre? Tidsskriftet Norges barnevern nr 3/11, vol 88, side Angel, B.Ø. (2007). Det vanskelige foreldreskapet: En studie av foreldre som har deltatt på kurs til foreldre med barn i fosterhjem: Deres egenopplevelse av sitt foreldreskap i møte med barnevern og fosterhjem: Et bidrag til barnevernets diskusjoner om foreldreskap. Høgskolen i Agder Barne- og likestillingsdepartementet (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon. Veileder Q-1157 B Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2011). Tiltak for å styrke arbeidet med kommunale fosterhjem, Rapport fra BLD sin oppnevnte arbeidsgruppe Barnevernpanelet (2011). Barnevernpanelets rapport levert Barne-, likestillingsog inkluderingsministeren september Bufetat, Fosterhjemstjenesten i Kristiansand (2012). Kurs til foreldre med barn i fosterhjem, kursperm Collett, A. (2003). Nei, eg har ikkje barn. Intervju med leder og medlem av Fabafo, organisasjonen for familiar som har barna sine i fosterheim. Embla, nr. 5, side FBU-Nytt (2008). Støtte til forældre, Temahefte. ForældreLANDSforeningen, Danmark 11

12 Ellingsen, I.T. (2007). Å miste omsorgen for sitt barn. Nordisk sosialt arbeid, nr. 4, side Haugseth, E. (2012). Heggeli et barnehjem med foreldrestøttende innsatsformer. Tidsskriftet Norges barnevern, nr.1 vol 89, side Haus, I. (2005). Kompetansehevende kurs til foreldre med barn i hjelpetiltak og fosterhjem. Tidsskriftet Norges barnevern nr 3/12, vol 82, side Havik, T. og Moldestad, B. (2003). Etter plasseringen: Samvær og samarbeid. I: Backe-Hansen, E. (red.). Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi, Oslo: Gyldendal Akademisk Larsen, Å. (2013). Prosjekter for fosterbarns foreldre. Fosterhjemskontakt, nr.4/13, side Lov av 17. juli 1992 nr. 100, om barneverntjenester (barnevernloven) Martinsen, G. (2008). Foreldrestøtten har forandret livet mitt. Fosterhjemskontakt, nr. 1, side 4 5. Norsk Fosterhjemsforening Moldestad, B. og Skilbred, D. (2009). Foreldres opplevelse av et foreldreskap på avstand. Fontene Forskning, nr 2, side NOU 2000: 12. Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Barne- og familiedepartementet NOU 2012:5: Bedre beskyttelse av barns utvikling. Ekspertutvalgets utredning om de biologiske prinsipp i barnevernet Prop. 106 L ( ). Endringer i barnevernloven. Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Rød, S. (2013). - Ingen må stå alene... Ny organisasjon for barnevernsforeldre. Fontene, Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO), nr.11/13, side ml Sanner, M. & Sundt, H. (red.) (2011). Samværsproffene. Råd til barnevernansatte, foreldre og fosterforeldre Skulstad, M. (2006b). Sorg, sinne og raseri. Intervju med en mor. Fosterhjemskontakt, nr. 5, side 6 7. Norsk Fosterhjemsforening Skulstad, M. (2008). Foreldre må få lov til å bidra. Intervju med Bente Moldestad. Fosterhjemskontakt, nr. 3, s Norsk Fosterhjemsforening Slettebø, T. (2004). Brukergruppa et møtested for samtaler mellom biologiske foreldre med barn i fosterhjem, fosterforeldre, ansatte i barnevernet og andre inviterte. Fosterhjemskontakt, nr. 4, side Norsk Fosterhjemsforening Slettebø, T. (2008a). Foreldres medbestemmelse i barnevernet. En studie av foreldres erfaringer med individuell og kollektiv medvirkning. Doktoravhandling ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige). Fakultet for samfunnskunnskap og teknologiledelse. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap: Trondheim Slettebø, T. (2008b). Barn og foreldres medvirkning i barnevernet - samspill og interessemotsetninger. Tidsskriftet Norges barnevern, nr.4 12

13 Slettebø, T. (2009). Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert utenfor hjemmet av barneverntjenesten. Kunnskap og metoder i praktisk arbeid. R apport nr. 1/2009. Oslo: Diakonhjemmet Høgskole Sundt, H (2011). Fosterbarnas foreldre I Sundt (red.) Fosterhjemshåndboka, 6. utg. Oslo: Kommuneforlaget Sundt, H.(2014). God oppfølging - gjør veien lettere. Om Organisasjonen for barnevernsforeldre. Tidsskriftet Norges barnevern, nr.2/3 Sundt, H (2015). Barnevernsforeldre står sammen. Sluttrapport til ExtraStiftelsen Helse og rehabilitering. Mental Helse Teilgård, A.M (2013). Oppfølging av foreldre til barnas beste. Hvordan kvalitetssikre oppfølgingen av biologiske foreldre etter omsorgsovertagelse. Masteroppgave i sosialt arbeid. Universitetet i Stavanger Websider: Organisasjonen for barnevernsforeldre: Foreldrestøtten i København kommune; FBU forældrelandsforeningen; Foreldrestøtten, Bymisjonen i Oslo; Barneverntiltak/Heggeli-barnehjem-og-familiebaser/Foreldrestotten--- hjelp-til-selvhjelp/ Norsk Fosterhjemsforening; Landsforeningen for barnevernsbarn; 13

Sluttrapport. Forord. Sammendrag

Sluttrapport. Forord. Sammendrag Sluttrapport Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2012/1/0221 Prosjektnavn: Barnevernsforeldre står sammen Søkerorganisasjon: Mental Helse Forord Dette er et prosjekt med utgangspunkt i en gruppe

Detaljer

God oppfølging - gjør veien lettere!

God oppfølging - gjør veien lettere! Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) God oppfølging - gjør veien lettere! Oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse v/ Benedikte Breivik, fung. leder, Merethe Løland, fung. nestleder og Hege

Detaljer

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Tor Slettebø De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Fagseminar i regi av Kirken Bymisjon onsdag 9. september 2015 Oppfølging av foreldre med barn under omsorg behov for en utvidet forståelsesramme

Detaljer

Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet

Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet Presentasjon på Bufdirs Workshop 11 12 12 om oppfølging av foreldre til barn i barnevernet Barnevernsforeldre; Prosjekt - etablering av organisasjon for foreldre som har barn plassert av barnevernet v/

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer:2013/FBM1099-2012/1/221. Prosjektnavn: Barnevernsforeldre står sammen

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer:2013/FBM1099-2012/1/221. Prosjektnavn: Barnevernsforeldre står sammen SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer:2013/FBM1099-2012/1/221 Prosjektnavn: Barnevernsforeldre står sammen Søkerorganisasjon: Forord Dette prosjektet tar utgangspunkt i en gruppe foreldre

Detaljer

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet

Informasjon om Organisasjonen for barnevernsforeldre og innspill til familievernets tilbud til foreldre med barn plassert av barnevernet Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Postadresse: c/o Voksne for barn, Stortorvet 10, 0155 OSLO Org. nr. 913 017 544 Til Alle landets

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste.

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste. SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnummer: 2015/FB6658 Prosjektnavn: Foreldrestøtte til barnets beste. Opplæring til foreldre som har barn plassert av barnevernet - og opplæring fra foreldrene til

Detaljer

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre.

«Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. 1 Sluttrapport: «Snakk om det!» En film om det a være fosterbarn og fosterforeldre. «Snakk om det!» er produsert av Voksne for Barn og Landsforeningen for Barnevernsbarn, i samarbeid med Filmmakeriet AS.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN

BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN Saksframlegg Arkivsak: 16/650-2 Sakstittel: BRUKERUNDERSØKELSE BARNEVERN 2015 K-kode: F47 &32 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Rådmannens tilråding til vedtak: Brukerundersøkelsen

Detaljer

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem

4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4. Plasseringssteder; barneverninstitusjon og fosterhjem 4.1 Valg av plasseringssted Når fylkesnemnda og barnevernet har bestemt at et barn må flytte, skal det vurderes grundig hvor barnet skal flytte

Detaljer

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET

FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET FORSKNINGSSIRKLER EN ARENA FOR ØKE BARNS DELTAKELSE I BARNEVERNET Nordisk konferanse om familieråd og medvirkning 2. 3. november 2015 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole DISPOSISJON Egen interesse for

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

Brukermedvirkning i kontakt med barneverntjenesten

Brukermedvirkning i kontakt med barneverntjenesten Brukermedvirkning i kontakt med barneverntjenesten Kurs i regi av Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF) Batteriet (Kirkens Bymisjon) Lørdag 16. 11.13 Tor Slettebø Diakonhjemmet Høgskole Disposisjon

Detaljer

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk

Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig omsorg Partsrettigheter Rett til la seg bistå av advokat Klage muligheter Rett til å la seg bistå av tolk Kapittel 6 Foreldres rettigheter i barnevernet Dette kapitlet og kapittel 7 handler om hvilke rettigheter foreldre har når de kommer i kontakt med barnevernet. Her kan du lese om Foreldreansvar og daglig

Detaljer

Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær

Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær Sluttrapport: Barnevernsbarn og sosiale medier. Samvær Dialogmøte om kontakt på sosiale medier mellom foreldre og barn som er plassert av barnevernet. FORORD Barn og unge som flytter i regi av barnevernet,

Detaljer

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær

Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær Fra Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Forslag til forbedringer i barnevernet - oppfølging, godt samarbeid med barn, foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten og samvær På bakgrunn av to

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnavn: 2016/RB77154 Sunn og god mat uten melk og egg Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland

INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland ROGALAND INNKALLING til ÅRSMØTE 2014, Norsk Fosterhjemsforening Rogaland Det innkalles med dette til Årsmøte i Norsk Fosterhjemsforening Rogaland. Sted: Jåttå videregående skole, Jåttåvågveien 3, 4020

Detaljer

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter

Sluttrapport: Lokale forandringsagenter Sluttrapport: Lokale forandringsagenter (Illustrasjonsfoto fra www.morguefile.com) Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2009/1/0421 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Lokale forandringsagenter

Detaljer

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Illustrasjonsfoto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN OG UNGE KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil

Detaljer

Sluttrapport SøskenSavn

Sluttrapport SøskenSavn Rehabilitering 2011/3/0082 Søkerorganisasjon: Norsk Fosterhjemsforening Sluttrapport SøskenSavn Om søskenoppvekst i barnevernet Forord I dette prosjektet har Forandringsfabrikken invitert ca. 50 unge med

Detaljer

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER.

MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. MULIG UTVIDET SAMARBEID MELLOM TJENESTER FOR BARN OG UNGE, OG FRIVILLIGE ORGANISASJONER. Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.:

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste)

Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste) Prosjekt SamværsProffene(prosjektnavn: Til Fosterbarnets Beste) Unge i barnevernet, foreldre og fosterforeldre om hvordan samvær kjennes. Deres råd til hva som er godt samvær og hvordan barnevernet kan

Detaljer

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet»

Sluttrapport. «Du og jeg og stoffskiftet» Sluttrapport for prosjektet «Du og jeg og stoffskiftet» Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2014/FBM9183 Stoffskifteforbundet 1 Forord Denne rapporten gir en oversikt over arbeidet som er gjort

Detaljer

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Sluttrapport Drømmelandet (Her vi er) Prosjektnummer: 2013/FBM9234 Virksomhetsområde: Forebygging Innhold Forord... 3 Sammendrag... 3 Bakgrunn og målsetting for prosjektet... 3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma!

Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! Sluttrapport: Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! Forord Prosjektet, Hjelp, jeg har fått en venneforespørsel av mamma! var et samarbeidsprosjekt mellom Landsforeningen for barnevernsbarn

Detaljer

FORSKNINGSMIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN

FORSKNINGSMIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN FORSKNINGSMIDLER FRA EXTRASTIFTELSEN Tildelingskriterier, krav til søknaden og rapportering. Eli Drivdal fagsjef forskning Mai 2015 EXTRASTIFTELSEN ExtraStiftelsen ble etablert i 1993 under navnet Stiftelsen

Detaljer

Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117

Sluttrapport for Sammen for mer aktivitet Prosjektnummer 2012-3-0117 Sluttrapport for "Sammen for mer aktivitet" Prosjektnummer 2012-3-0117 Innledning LHL-klinikkene Røros (tidligere Røros Rehabilitering) er et av flere rehabiliteringssenter i LHL-klinikkene, som igjen

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Forebygging. Prosjektnummer: Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 4194 Prosjektnavn: Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn Søkerorganisasjon: Forord Prosjektet «Bowlsgruppe for eldre, ensomme menn» ligger under

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013

Fosterhjem 2013-16. 11. mars 2013 Fosterhjem 2013-16 11. mars 2013 1. Innledning... 2 2. Etablering av barn i fosterhjem... 2 3. Veiledning og oppfølging av fosterforeldre... 3 4. Beredskap for fosterhjemmene... 4 5. Samvær mellom fosterbarn

Detaljer

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy

Prolog. Lykke til! Vennlig hilsen Lasse Hamre og Jenny Godøy Prolog Gjennom en rekke arbeidsmøter med ansatte i Kirkens SOS har vi i K fått innblikk i hvordan innføringskurset drives i dag. Vi har møtt en gruppe svært kompetente veiledere, med sterkt engasjement

Detaljer

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)

Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF) E-post: post@barnevernsforeldrene.no www.barnevernsforeldrene.no Til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet e-post: postmottak@bld.dep.no Oslo 11.12.2013

Detaljer

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn

Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn Politisk plattform for Landsforeningen for barnevernsbarn April 2013 Dette er Lfb s sin politiske plattform. Lfb arbeider kontinuerlig med den og vil kunne føye til flere punkter etter hvert og eventuelt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr Skriv det! Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2008-0085 Skriv det! 1 Forord Vi ble inspirert til prosjektet Skriv det! etter at Landsforeningen uventet barnedød (LUB) hadde sitt skriveprosjekt Gi erfaringen et

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2008/3/56 Jakten på nye kontaktpersoner Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Jakten på nye kontaktpersoner er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT. Deres ref. Vår ref. Dato r;' DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Pb. 2233 3103TØNSBERG Deres ref. Vår ref. Dato 12/8090-02.08.2013 Tildelingsbrev til Barne-,

Detaljer

Plan for fosterbarnet følges den?

Plan for fosterbarnet følges den? Plan for fosterbarnet følges den? Forord Når et barn skal plasseres utenfor hjemmet er fosterhjem det tiltaket som mest benyttes. Den kommunale barneverntjenesten har ansvar for å følge opp fosterbarnet,

Detaljer

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.

Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa. Forskningssirkler fagutvikling i samarbeid mellom praksisfelt, forskning og utdanning. Sissel Seim Høgskolen i Oslo og Akershus Sissel.seim@hioa.no 19.09.2014 Hva er en forskningssirkel? En form for studiesirkel

Detaljer

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser

Prosjekt Oppstartspakke gårdsoverdragelser. Evalueringsrapport versjon 25112015 Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser Evalueringsrapport 1.0 Bakgrunn Prosjekt Oppstartspakke ved gårdsoverdragelser er et samarbeid mellom Regnskapskontor, Skogkurs, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Midtre

Detaljer

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung.

Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. KIRKENS BYMISJON Drammen den 30.03.12 Sluttrapportil Husbankenfor kompetansemidler2009-2011 til prosjektfriung. Innledning Høsten 2006 begynte forarbeidet til prosjektet FRI. Anders Steen som var ansatt

Detaljer

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå!

Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! 3 møter med Eg Det barn ikke vet har de vondt av...lenge Gjør noe med det, og gjør det nå! Regional konferanse Lillehammer 26.10.2010 Ellen Walnum Barnekoordinator/erfaringskonsulent Sørlandet sykehus

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

FORELDREKURS PÅ NETT

FORELDREKURS PÅ NETT DYSLEKSI NORGE FORELDREKURS PÅ NETT Virksomhetsområdet: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0091 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Foreldrekurs på nett Dysleksi Norge 1 FORORD: Dette prosjektet har hatt

Detaljer

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo

Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Høringsuttalelse fra Norsk Fosterhjemsforening Forslag til endringer i forskrift 18. desember 2003 nr. 1659 om fosterhjem

Detaljer

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport

Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Redd Barnas pilotprosjekt Si din mening og bli hørt 2011-2012 Evalueringsrapport Stephen Dobson, Hanne Mikalsen, Kari Nes SAMMENDRAG AV EVALUERINGSRAPPORT Høgskolen i Hedmark er engasjert av Redd Barna

Detaljer

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten

BLI TRAINEE. i Bufetat! Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten BLI TRAINEE Traineeprogrammet i Barne-, ungdoms- og familieetaten i Bufetat! Vi søker deg som har ikke-vestlig minoritetsbakgrunn og sosialfaglig utdanning Folder_BufDir_Trainee.indd 1 25.02.10 13.56 ETNISK

Detaljer

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN

Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Del din omsorg for barn og unge! Informasjon om besøkshjem, støttekontakt, fosterhjem, beredskapshjem, tilsynsfører BARNEVERNTJENESTEN Støttekontakt Barneverntjenesten i Bodø engasjerer støttekontakter

Detaljer

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem

Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Til fosterforeldre og ansatte i barneverntjenestene i Akershus Velkommen til høstens aktiviteter ved Fosterhjemstjenesten i Akershus - Helgerud ressurssenter for fosterhjem Region øst Vi trenger hele tiden

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT.

I tillegg legger jeg vekt på dagens situasjon for IOGT, samt det jeg kjenner til om dagens situasjon for DNT. NYORG - HØRINGSSVAR. Mitt svar og kommentarer til høringen om sammenslåingen IOGT og DNT, bygger på det jeg har erfart etter 6 år i vervingsarbeid for IOGT. Samt de signaler og krav som jeg registrerer

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet

Søknad til fylkesmannen om midler til opprettelse av stilling i barnevernet KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 26.02.2013 011/13 UBER Kommunestyret 07.03.2013 017/13 UBER Saksansv.: Anne Regi Ring Arkiv:K1-410 - Ansettelser, engasjementer

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2013/3/0217 Prosjektnavn: Møt veggen! Søkerorganisasjon: Norges Astma- og Allergiforbund Forord Norges

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse

SLUTTRAPPORT. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnummer: 2015/RB6326. Prosjektnavn: Veien til et friskere liv. Søkerorganisasjon: Mental Helse SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnummer: 2015/RB6326 Prosjektnavn: Veien til et friskere liv Søkerorganisasjon: Forord Dette er en kort oppsummering av rehabiliteringsprosjektet «Veien

Detaljer

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik

SLUTTRAPPORT. 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik SLUTTRAPPORT Virksomhetsområde: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Rehabilitering 2014/RBM9581 Jada, vi drar til Pasvik Norges Astma- og Allergiforbund Forord Sør-Varanger Astma- og Allergiforening har med

Detaljer

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2009/3/0228 Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Til hverdags og fest gøy for alle! Norges Astma og Allergiforbund

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017

AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 AKTIVITETSPLAN FOR NORSK FOSTERHJEMSFORENING SØR-TRØNDELAG 2017 Prioriterte hovedområder fra handlingsplanen for Norsk Fosterhjemsforening 2016-2018 ligger som grunnlag for fylkeslagets aktivitetsplan.

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 02.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Stiftelsen Bjørgvin familierådgivning november 2015

Detaljer

Temadag fra barn til voksen - «ettervern»,

Temadag fra barn til voksen - «ettervern», Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Temadag fra barn til voksen - «ettervern», 17.12.14 Barneverntjenestens tiltak i overgangen fra barn til voksen Hvorfor? Hvem? Når? Hva? Hvordan? Innledning Alle ungdommer

Detaljer

Ikke alle barn kan bo hjemme

Ikke alle barn kan bo hjemme Ikke alle barn kan bo hjemme Innhold Alle barn har sin historie 5 Hva er et fosterhjem? 7 Vi trenger alle typer fosterforeldre 9 Kan noen i barnets slekt eller nettverk være fosterforeldre? 11 Hvordan

Detaljer

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015.

RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. RÅDMANNSAMLING STIKLESTAD SEPTEMBER 2015. Bente Nestvold, Barnevernleder Verdal kommune TAKK det er en ære å få muligheten til å snakke til denne forsamlingen. Og - det er viktig for det barnevernfaglige

Detaljer

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning

Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Professor Tor Slettebø, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi Forskningssirkler som verktøy for utvikling av NAV-tjenester og utdanning Samarbeidskonferanse NAV Universitet og høgskolene To arenaer

Detaljer

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger

Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet DIREKTORATETS ULIKE ROLLER Fagrollen Faglig rådgiver for departementet (premissleverandør) Kompetanseorgan

Detaljer

Sluttrapport Bridge for Livet

Sluttrapport Bridge for Livet Sluttrapport Bridge for Livet Prosjektnummer 2013/3/0346 Forord Brigde for livet prosjektet har vært finansiert gjennom Extrastiftelsen og har vart fra oktober 2014 til desember 2015. I prosjektet er Briskeby

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Prosjektnummer: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET Kom ut, kom fram, kom i gang. Norges Blindeforbund Telemark INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 2 Sammendrag side 2 Kap

Detaljer

Kunnskapsutvikling i nettverk

Kunnskapsutvikling i nettverk Kunnskapsutvikling i nettverk Noen betraktninger NAPHA Erfaringsseminaret 18.01.2012 Trine Moe og Tor Ødegaard Hvem er vi? Tor Ødegaard: Utdannet som politi (1989) Jobbet i politiet og siden 2007 som seniorinspektør

Detaljer

01JAN2014. 11407"rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

01JAN2014. 11407rATT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGEBARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 11407"rATT Ifølge liste 01JAN2014 Deresref Vårref Dato 13/4162 18.12.2013 Ikrafttredelseav lov- og forskriftsendringeretterstortingetsbehandlingav

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015

Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Rapport fra rådgivningstjenesten 2015 Antall henvendelser Antallet registrerte henvendelser i løpet av 2015 er ca. 300. Det er et gjennomsnitt på ca. 25 i måneden (stengt i juli). Dette er en økning fra

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: F40 Arkivsaksnr.: 09/5994-3 Dato: * HØRING -FORSLAG TIL ENDRING I ADOPSJONSLOVEN OG BARNEVERNLOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK

Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK Foto: Tine Poppe IKKE ALLE BARN KAN BO HJEMME. MANGE AV DEM ØNSKER Å BO HOS NOEN DE KJENNER FRA FØR. FOSTERHJEM I SLEKT OG NETTVERK «Jeg har jo opplevd at mange tror at det er noe feil med meg når jeg

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Sammen for bedre livskvalitet

Sammen for bedre livskvalitet Sammen for bedre livskvalitet - Behandling av sykelig overvekt Barn og Unge En presentasjon av Evjeklinikkens behandlingstilbud Om Evjeklinikken Vi har spesialisert oss på behandling av sykelig overvekt

Detaljer

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015

Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Saksbehandler, innvalgstelefon Birthe Lill Christiansen, 55572235 Vår dato 21.12.2015 Deres dato Vår referanse Deres referanse Rapport fra tilsyn med Biskopshavn familievernkontor desember 2015 Adressen

Detaljer

Foreldreskap på avstand

Foreldreskap på avstand 1 Foreldreskap på avstand Foreldre til barn som vokser opp i fosterhjem - erfaringer Bente Moldestad Dag Skilbred Oslo oktober 2010 2 Foreldreskap på avstand Forskningsprosjektet i samarbeid med forsker

Detaljer

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003

Handlingsplan 2003-2004 Aktiviteter Yrke og utdanningsmesser Forskningstorget 2003 Studentbussen 2003 Handlingsplan 2003-2004 Styret har godkjent revidert Handlingsplan for perioden 2003 2004. Planen er sendt til medlemsbedriftene. Målsettingen med planen er å øke tilgangen og kvaliteten på nye studenter

Detaljer

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0

Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 03.03.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2014/164 Hilde Graff (avd.dir. barn og unge) /Hilde Marie Myrvold (barnevernsjef) 323.0 Saksgang Utvalg Møtedato Bydelsutvalget

Detaljer

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon.

Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Formålet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å forebygge eller mestre nedstemthet og depresjon. Det kalles en depresjon når plagene er vedvarende og så sterke at de fører til

Detaljer

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015)

Innst. 197 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:31 S (2014 2015) Innst. 197 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:31 S (2014 2015) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

NOVA Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet Fafo samt. Rbup Vest, Socialstyrelsen, Stockholm og SFI, København Flere fosterhjemstjenester

NOVA Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet Fafo samt. Rbup Vest, Socialstyrelsen, Stockholm og SFI, København Flere fosterhjemstjenester NOVA Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet Fafo samt Rbup Vest, Socialstyrelsen, Stockholm og SFI, København Flere fosterhjemstjenester Medarbeidere så langt: Elisabeth Backe-Hansen (NOVA) Elisiv

Detaljer

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008

Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 2008 Evaluering av hospitering i SUS og kommunene, høsten 28 Hospiteringsordningen mellom SUS og samarbeidende kommuner I det følgende presenteres resultatene fra evalueringsskjemaene fra hospiteringen høsten

Detaljer

Arbeid på et barnehjem i Romania

Arbeid på et barnehjem i Romania Arbeid på et barnehjem i Romania Tekst og foto: Andra Spatariu Oversettelse fra engelsk: Nora Ford Hver gang en av våre ansatte kommer på jobb føler de stor arbeidsglede. Jeg ser hvordan hvert øyeblikk

Detaljer

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

STUDENTMEDVIRKNING. Studieåret 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet STUDENTMEDVIRKNING Studieåret 2014-15 Tone Jordhus, Kvalitetskoordinator Rapport: 10/2015 Innhold Studentmedvirkning 2014-15 Oppsummering og vurdering... 3 1. Innledning... 3 2. Undersøkelse blant studentrepresentanter

Detaljer

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010

VEIEN TIL ARBEIDSLIVET. Gardemoen 15.januar 2010 VEIEN TIL ARBEIDSLIVET Gardemoen 15.januar 2010 Hvordan innvirker veileders rolle, væremåte og kommunikasjon inn på deltakers utvikling? Hva må til for at E læring skal være læringsfremmende - og virker

Detaljer

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem

Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Landsomfattende tilsyn med kommunale barneverntjenester for 2013 Kommunens arbeid med oppfølging av barn i fosterhjem Oppfølging og kontroll av barnets situasjon i fosterhjemmet Barnets medvirkning Råd

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT I følge liste Deres ref Vår ref Dato 16/548-15.03.2016 Informasjon om lovendringer om barnebortføring Internasjonal barnebortføring omfatter

Detaljer