Arkitekt (ARK) og Prosjekteringsleder tjenester (PGL)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arkitekt (ARK) og Prosjekteringsleder tjenester (PGL)"

Transkript

1 Konkurransegrunnlag for kontrakt om Emmaus barnehage sør - Ny 5-avdelings barnehage Arkitekt (ARK) og Prosjekteringsleder tjenester (PGL) Stavanger kommune Stavanger eiendom

2 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 2 av 12

3 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag Innhold 1 Innledning Oppdragsgiver Anskaffelsens formål Kontraktens omfang Kontraktsperiode Kontrakt Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen Innleveringsfrist Innleveringssted Merket tilbud skal leveres til: Vedståelsesfrist Tidsplan for behandling av tilbud Gjennomføring av konkurransen Regler for konkurransen Anskaffelsesprosedyre Kunngjøring Tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Tilbakekalling av tilbud Tilbudsbefaring og tilbudskonferanse Tilbudsåpning Avvising av tilbud Alternative tilbud Tilbud på deler av oppdraget Kostnad med deltakelse i konkurransen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Innstilling på kontraktstildeling Krav til tilbudet Tilbudets utforming Språk Forbehold Krav til leverandøren - kvalifikasjonskrav Generelt Tildelingskriterier Oversikt over konkurransegrunnlagets dokumenter Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 3 av 12

4 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag 1 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Stavanger kommune ved Kommunalstyret for miljø og utbygging heretter også kalt oppdragsgiver, inviterer med dette til konkurranse. Informasjon om oppdragsgiver finnes på Henvendelser i anledning konkurransen skal rettes til Oppdragsgivers kontaktperson. Kontaktperson hos Oppdragsgiver: Navn: Stavanger eiendom ved Rolf Ness Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger Tel: / E-post: kommune 1.2 Anskaffelsens formål Oppdragsgiver ønsker gjennom denne konkurransen å inngå kontrakt om levering av arkitektog prosjekteringsledertjenester. 1.3 Kontraktens omfang Informasjon om prosjektet og kontrakten finnes i «Oppdragsbeskrivelse Orientering om prosjektet» Emmaus barnehage sør. Oppdragsgiver gjør spesielt oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av manglende finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn. 1.4 Kontraktsperiode Se «Oppdragsbeskrivelse Orientering om prosjektet» punkt 2.8 Fremdrift. 1.5 Kontrakt Kontraktens vilkår er definert i vedlagte Kontraktsbestemmelser og Avtaledokument. 2 Frister, leveringssted og tidsplan for konkurransen 2.1 Innleveringsfrist Tilbudet skal være oppdragsgiver i hende på innleveringsstedet, jf. nedenfor, senest kl. 12:00. Tilbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Leverandøren har selv risikoen for at tilbudet er levert på leveringsstedet rettidig. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 4 av 12

5 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag Unntakelser vil bare bli gjort for postsendte anbud når det kan godtgjøres ved kvittering fra postverket at det er sendt senest dagen føre. Stempel fra frankeringsmaskin godkjennes ikke. 2.2 Innleveringssted 2.3 Merket tilbud skal leveres til: Stavanger kommune Olav Kyrres gate 23, resepsjonen i 1. etasje 4005 Stavanger Norge Tilbudet skal merkes med, arkitekt og prosjekteringsleder v/rolf Ness. Tilbudet skal kun åpnes av adressat. Det vil bli gitt kvittering for anbud innlevert ved fremmøte. 2.4 Vedståelsesfrist Tilbudet skal være gyldig i 120 kalenderdager fra tilbudsfristens utløp. 2.5 Tidsplan for behandling av tilbud Oppdragsgiver har lagt opp følgende tidsplan for prosessen: Aktivitet Tidspunkt Frist for innlevering av tilbud , kl 12:00 Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget , kl 12:00 Meddelelse om valg av tilbud (tentativt) Klagefrist (tentativt) , kl 12:00 Kontraktsinngåelse (tentativt) Tilbudets vedståelsesfrist , kl 12:00 3 Gjennomføring av konkurransen 3.1 Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 (LOA) og forskrift om offentlig anskaffelser (FOA) av For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og III. Informasjon om regelverket er å finne på Fornyings- og administrasjonsdepartementets Internettsider Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette er en anskaffelsesprosedyre som åpner for at alle interesserte leverandører kan gi tilbud, men som ikke tillater forhandlinger. Tilbud som inneholder forbehold, feil eller er uklare eller ufullstendige m.m. og som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal vurderes sammenlignet med de andre tilbudene, skal Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 5 av 12

6 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag avvises etter forskrift om offentlige anskaffelser. Vi oppfordrer derfor på det sterkeste til å levere tilbud basert på de vilkår og føringer som fremgår av dette konkurransegrunnlaget med vedlegg. 3.3 Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i Doffin ( 3.4 Tilleggsopplysninger. Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget inneholder uklarheter, mangelfull informasjon eller forhold som tilbyderen ikke kan akseptere, kan han skriftlig kontakte oppdragsgiver, slik at oppdragsgiver får mulighet til å vurdere om konkurransegrunnlaget bør presiseres, utdypes eller justeres. Forespørselen skal sendes til oppdragsgivers kontaktperson. Forespørsel skal fremsettes i god tid før tilbudsfristens utløp. Dersom det lar seg gjøre før tilbudsfristens utløp, vil oppdragsgiver sende ut skriftlig meddelelse (Doffin) til samtlige registrerte tilbydere hvor spørsmål og svar angis. Det vil ikke bli angitt hvem som har stilt spørsmålet. Meddelelsen er en del av konkurransegrunnlaget. 3.5 Rettelser, suppleringer eller endring av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiver rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer eller endringer skal tilgjengeliggjøres på en måte som sikrer likebehandling mellom leverandørene. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om forlengelsen. 3.6 Tilbakekalling av tilbud Innlevert tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil innleveringsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbudet er å betrakte som et nytt tilbud og skal utformes i samsvar med kravene i konkurransegrunnlaget. 3.7 Tilbudsbefaring og tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/ tilbudskonferanse. 3.8 Tilbudsåpning Leverandørene har ikke rett til å være tilstede ved åpningen av tilbudene. 3.9 Avvising av tilbud Oppdragsgiver følger reglene i FOA om avvisning av tilbud Alternative tilbud Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 6 av 12

7 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag 3.11 Tilbud på deler av oppdraget Det gis ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget Kostnad med deltakelse i konkurransen Enhver kostnad som leverandøren pådrar seg i forbindelse med deltakelse i konkurransen må dekkes av leverandøren Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Oppdragsgiver kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det Innstilling på kontraktstildeling Oppdragsgivers beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt vil bli skriftlig meddelt samtidig til leverandørene senest 10 dager før kontrakt inngås. Kontrakt inngås på det tidspunkt da kontrakt er signert av begge parter. Meddelelsen vil inneholde en begrunnelse for valget og angi en frist for leverandøren til å fremme eventuell klage over beslutningen. 4 Krav til tilbudet 4.1 Tilbudets utforming Det skal leveres et eget datert og underskrevet tilbudsbrev. Dersom den som underskriver tilbudsbrevet ikke har offisiell fullmakt til å forplikte tilbyder, skal nødvendig fullmakt vedlegges tilbudsbrevet. Tilbudet skal utformes i henhold til kravene i konkurransegrunnlaget. Det skal leveres et tilbud i papirformat. Tilbudet ønskes levert i ringperm og ingen dokumenter skal stiftes. Sidene skal nummereres. Dokumentasjon knyttet til kvalifikasjonskriteriene og tildelingskriteriene skal settes inn som vedlegg til tilbudsbrevet i henhold til vedleggsnummereringen angitt i kapitel 5 og 6 i dette dokument. Det skal være skilleark mellom hvert vedlegg. Leverandøren er ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter i konkurransegrunnlaget besvares og dokumenteres. Alle utfyllingsfelt skal besvares og det skal ikke gjøres endringer i konkurransegrunnlaget. Utfylt konkurransegrunnlag skal leveres inn som en del av tilbudet. Tilbudet skal leveres i lukket forsendelse, og merkes som angitt ovenfor. Tilbud sendt elektronisk eller på telefaks aksepteres ikke. 4.2 Språk Tilbudet, vedlegg og dokumentasjon skal foreligge på norsk. All kommunikasjon skal foregå på norsk. Tilbydere med originaldokumentasjon utstedt av offentlig myndighet eller offentlige registre i andre land skal ved siden av originaldokumentasjonen vedlegge autorisert norsk oversettelse. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 7 av 12

8 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag Dersom det ikke foreligger autorisert norsk oversettelse anses ikke dokumentasjonskravet for å være oppfylt og tilbyder vil bli avvist. Eventuelle fullmakter eller andre dokumenter som inneholder utsagn som har til hensikt å binde/ forplikte tilbyder rettslig, skal foreligge i original utgave på norsk med signatur. 4.3 Forbehold Det er anledning til å ta forbehold som ikke er vesentlige. Tilbud som inneholder vesentlige forbehold vil bli avvist. Forbehold skal klart fremgå i eget vedlegg for å være gyldige. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiver kan vurdere disse uten kontakt med leverandøren. Forbehold som kan medføre tvil om hvordan tilbudet skal bedømmes i forhold til de øvrige tilbudene kan medføre avvisning. Oppdragsgiver vil i evalueringen foreta en selvstendig vurdering av de økonomiske konsekvensene. Forbehold som ikke lar seg prissette vil medføre avvisning. 5 Krav til leverandøren - kvalifikasjonskrav 5.1 Generelt Leverandørene må dokumentere at de har de kvalifikasjoner som oppdragsgiver etterspør for å kunne delta i konkurransen. Oppfyllelse av kvalifikasjonskravene er altså minimumskrav for deltakelsen i konkurransen, og skal sikre at leverandørene er egnet til å kunne oppfylle kontraktsforpliktelsene. Det tekniske kvalifikasjonsnivå er særlig basert på kriterier som faglig kompetanse, effektivitet, erfaring og pålitelighet. Oppdragsgiver vil vurdere om det er synliggjort et tilstrekkelig fagmessig nivå og tilstrekkelig kapasitet til å kunne utføre oppdraget. Oppdragsgiver vil bemerke at oppdragets kompleksitet og størrelse vil være retningsgivende for kvalifikasjonsnivået, men at det gjennomgående kreves meget gode kvalifikasjoner på alle de etterspurte områder for alle typer oppdrag. Der leverandørene ikke selv har de nødvendige kvalifikasjoner, men hvor de støtter seg på andre leverandører for å bli kvalifisert, må tilsvarende dokumentasjon for disse legges fram. I de tilfeller en leverandør støtter seg på andre leverandørs kapasitet/og eller kompetanse, for å kunne kvalifisere seg, må det fremlegges en forpliktelseserklæring jfr. Forskrift om offentlige anskaffelser, 17-8 (2. og 3. ledd) og 17-9 (2. og 3. ledd). Erklæringen skal vedlegges tilbudet. I tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert vil oppdragsgiver selv kunne innhente kredittopplysning av deltakerne og vektlegge denne. Manglende dokumentasjon eller mangelfulle opplysninger vil føre til at leverandør blir avvist, jf. FOA. Følgende kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav vil bli lagt til grunn ved vurdering av tilbyderne: Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 8 av 12

9 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag A: Kriterier B: Krav C: Dokumentasjon D: Del av tilbud Organisatorisk og juridisk stilling Foretaket skal være lovlig registrert Firmaattest Vedlegg 1.1 Foretaket skal ha ordnede forhold hva gjelder betaling av skatter og avgifter Skatteattest for merverdiavgift som ikke er eldre enn 6 mnd. fra tilbudsfristens utløp Vedlegg 1.2 Skatteattest for skatt som ikke er eldre enn 6 mnd fra tilbudsfristens utløp Vedlegg 1.3 Foretaket skal oppfylle lovbestemte krav i Norge innen helse, miljø og sikkerhet Utfylt og undertegnet HMS egenerklæring (formular vedlagt). Vedlegg 1.4 Forsikringsbevis Kopi av gyldig forsikringsbevis Vedlegg 1.5 Tekniske og faglige kvalifikasjoner Leverandøren skal ha kompetanse og erfaring innen aktuelle konsulenttjeneste og ha utført oppdrag av samme art, kompleksitet /vanskelighetsgrad og omfang/størrelse. En liste over de viktigste leveranser og utførte tjenester de siste 3 år, herunder opplysninger om type bygg, byggeår, budsjett, energiklasse og areal ved fusjoner/ oppkjøp/ nystarting kan leverandøren bli vurdert særskilt Vedlegg 1.6 Leverandøren skal ha tilstrekkelig kapasitet og gjennomføringsevne Tilbyder skal ha minst 3 fast ansatte med kompetanse innen tilbudte fagområde En redegjørelse for at leverandøren har tilstrekkelig kapasitet i prosjekttiden Organisasjonskart/ oversikt antall ansatte Vedlegg 1.7 Leverandøren skal ha et velfungerende kvalitetssystem tilpasset kontraktens innhold Attest for firmaets kvalitetssystem/styringssystem utstedt av uavhengige organer som bekrefter at leverandøren oppfyller visse kvalitetssikringsstandarder, eksempelvis ISO 9001:2002 Vedlegg 1.8 Oppdragsgiver godtar også annen dokumentasjon som viser at leverandøren har likeverdige kvalitetssikringstiltak. Her må det minimum gis en overordnet beskrivelse av innholdet i systemet herunder en Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 9 av 12

10 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag oversikt over kontrollplaner og sjekklister som er relevant for denne kontrakten. Det kreves kvalifikasjoner tilsvarende tiltaksklasse 2 Sentral godkjenning for de aktuelle arbeidene, alternativt dokumentasjon som gjør det sannsynlig at man vil oppnå lokal godkjenning for de aktuelle arbeidene. Vedlegg 1.9 Oppdragsgiver vil håndheve en streng praksis mht. å avvise leverandører som kan knyttes til mislige forhold. Av hensyn til leverandørenes krav på forutsigbarhet og likebehandling gjør vi derfor særskilt oppmerksom på følgende: Dersom oppdragsgiver blir kjent med at det kan knyttes mislige forhold til leverandøren slik som beskrevet i Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (2) eller (2), og som oppdragsgiver av den grunn kan avvise, vil bli avvist. Oppdragsgiver vil, så langt det anses hensiktsmessig, foreta undersøkelser om de enkelte leverandører, herunder innhente attester og erklæringer slik det er beskrevet i FOA 11-10(3) eller 20-12(3). Leverandør som unnlater å gi opplysninger om forhold som er beskrevet i FOA (2) og (2), vil bli avvist. 6 Tildelingskriterier Tildeling av kontrakt skjer på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, basert på kriterier som fremgår av nedenstående tabell. Informasjon i tilbudsbrevet og vedleggene utfyller hverandre. Dersom tilbudsbrev og vedlegg skulle inneholde opplysninger som strider mot hverandre, gjelder opplysninger i tilbudsbrevet foran opplysninger gitt i vedleggene til tilbudet. Når det gjelder pris, går likevel opplysninger i tilbudsskjema foran opplysninger i tilbudsbrevet, dersom det skulle være motstrid. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 10 av 12

11 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag A: Kriterier B: Vekt C: Grunnlag D: Del av tilbud Pris - Fastpris - Timepriser - Opsjoner - Forbehold som lar seg prissette Kvalitet Tilbudte personells dokumenterte erfaring og kompetanse fra gjennomføring og resultat oppnådd for relevante oppdrag. Det legges spesielt vekt på at tilbudte ressurser har erfaring fra og kunnskap om lavenergibygg. Referanser: Stavanger eiendom og andre oppdragsgiveres erfaringsgrunnlag vektlegges. 30 % Opplysning om eventuelle forbehold eller avvik i tilbudsbrev Utfylt tilbudsskjema med opplysninger om fastpris, timesatser, påslagsfaktorer og evt. opsjoner Timepriser vil bli vurdert for eventuelle tilleggsarbeider; 100 timer vil bli tillagt anbudssum. Kun aktuell for byggeleder: Kostnad forlenget byggetid utover avtaleperioden 40 % CV for tilbudt saksbehandlere i prosjektet. CV-en skal inneholde opplysninger om utdannelse og tidligere utførte oppdrag (byggherre, størrelse, verdi og type/art og medarbeiderens rolle i prosjektet). 30 % Info: Oppdragsgiver vil i tillegg til den dokumentasjon som tilbyder har levert, vektlegge eventuelle egne dokumenterte erfaringer med tilbyderen. Tilbudsbrev Vedlegg 2.1 Vedlegg 2.2 Oppdragsgiver vil etter beste skjønn vurdere det enkelte tilbud for hvert kriterium. Evaluering av pris: forholdsmessig mellom tilbyderne. Evaluering av kvalitet: Vurderingen av kriteriet er basert på en helhetsvurdering hvor de momenter som var spesifisert i konkurransegrunnlaget er lagt til grunn. Det er gitt poeng på en skala fra 0-10, der 10 er best. Det tilbud som vurderes som best for dette kriteriet oppnår den høyeste poengsummen. De øvrige tilbud får poeng ut i fra et skjønn som er basert på hvordan det enkelte tilbud fremstår i forhold til det beste tilbudet. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 11 av 12

12 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr Konkurransegrunnlag 7 Oversikt over konkurransegrunnlagets dokumenter Konkurransegrunnlaget utleveres vederlagsfritt, og hentes ut på Doffin. Det er tilbyders ansvar å sørge for at alle dokumentene som gjelder som underlag er gjennomgått og med tatt i tilbudet. Det skal det levers komplett tilbud med dokumentasjon, jf. punkt 4.1. Dokumenter Konkurransegrunnlaget inkl. denne dokumentoversikten Oppdragsbeskrivelse for Emmaus barnehage sør YT- FELLES YT-ARK og YT-PGL Pris- og signaturskjema rådgivere Egenerklæring HMS Generelle kontraktsbestemmelser prosjekteringsgruppen Avtaledokument prosjekterende Evalueringsskjema Vedlegg: - Romprogram - plankart - Reguleringsbestemmelser - Reguleringsplan - Funksjonsbeskrivelse barnehager Det gjørs oppmerksomt på at eventuelle justeringer av konkurransegrunnlaget, tilleggsinformasjon publisert på Doffin og referater fra befaring eller informasjonsmøte også blir en del av konkurransegrunnlaget jf. punkt 3.4 i dette dokumentet. Godkjent dato: emmaus barnehage sør - konkurransegrunnlag Stavanger eiendom 12 av 12

13 Stavanger eiendom Oppdragsbeskrivelse 2. OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4852 Emmaus barnehage sør Dato: ORIENTERING OM PROSJEKTET ORGANISASJON GENERELT OM PROSJEKTET YTELSESBESKRIVELSER AVTALEDOKUMENT FREMDRIFT OG FRISTER EVALUERING... 5 Stavanger eiendom 1 av 5

14 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr Oppdragsbeskrivelse Orientering om prosjektet 1 Organisasjon Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging, i henhold til kommunens byggeinstruks er tiltakshaver. 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging Kommunalstyret for miljø og utbygging er Stavanger kommunes faste byggekomité og leder prosjektutviklingen i henhold til byggeinstruksen. Kommunalstyret for miljø og utbygging oppretter prosjektgruppen som består av prosjektlederen (som er sekretær for gruppen), planleggerne samt representant fra brukerne og fra den kommunalavdelingen som forvalter bygget. Representanter fra Kommunalstyret for miljø og utbygging deltar i prosjekteringsgruppen i den utstrekning det anses nødvendig eller ønskelig. 1.2 Prosjektgruppen Prosjektgruppen forutsettes å ha jevnlig kontakt med Kommunalstyret for miljø og utbygging for prinsippavgjørelser, skissemessige løsninger, økonomiske konsekvenser, fremdriftsplaner, utvidet konsulentbistand mv. Endringer som går ut over vedtatte rammer mht. planer og økonomi kan eller må forelegges kommunalstyret eller formannskapet, - eventuelt bystyret for endelig avgjørelse. 1.3 Prosjektleder Prosjektleder er den administrative leder av byggesaken. Han har fullmakt innenfor gjeldende rammer til å binde kommunen ved avtale. 1.4 Krav til prosess og organisering Følgende dokumenter er gjeldende for prosess og organisering av prosjektet: Ytelsesbeskrivelser (Felles- og fag-), Prosjekt administrativ (PA-) bok for prosjektet og Stavanger kommunes prosjekteringsanvisninger. 1.5 Prosjekteringsgruppen Prosjekteringsgruppen (PG) består av de engasjerte ansvarlige og kontrollerende prosjekterende (PRO og KPR) etter forskriften til plan- og bygningsloven. De engasjerte prosjekterende er kommunens rådgivere og kan ikke påføre kommunen som tiltakshaver forpliktelser uten en spesiell fullmakt til dette. PG avholder prosjekteringsmøter for koordinering av planer og tekniske løsninger. Gruppen ledes av prosjekteringsleder (PGL) som også fører referat. Arkitekten er ansvarlig søker (SØK) etter forskriften til plan- og bygningsloven. Stavanger eiendom 2 av 5

15 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr Oppdragsbeskrivelse Meddelelser, opplysninger, pålegg og instrukser som er ført i referat er ikke bindende for tiltakshaver uten at dette på forhånd er avtalt med prosjektleder. Prosjektleder kan dersom det er ønskelig være tilstede på prosjekterings- møtene. For dette prosjektet forutsettes prosjekteringsgruppen å bestå av: - Prosjekteringsleder (PGL) - Arkitekt (ARK) - Rådgivende ing. Bygg (RIB) - Rådgiver ing. Elektro (RIE) - Rådgivende ing. VVS (RIV) - Landskapsarkitekt (LARK) - Byggelder (BL) - Detaljprosjekteringsfasen I tillegg tilkalles det spesialrådgiver etter behov (akustikk, brann etc.). 1.6 Byggeleder Byggeleder (BL) er tiltakshavers representant på byggeplassen og forestår teknisk og fremdriftsmessig kontroll av byggearbeidene. Byggelederen har, hvis ikke annet er avtalt, fullmakt til ved bruk av rekvisisjon å bestille arbeider utført. Dette gjelder bare arbeider som ikke kan følge vanlige rutiner. 2 Generelt om prosjektet 2.1 Bakgrunn I Stavanger kommunes Handlings- og økonomiplan for er det avsatt kr 43 mill. til en ny barnehage med 5 avdelinger. Barnehagen er foreslått ferdigstilt i begynnelsen av Tomtesituasjon Tomten ligger på Storhaug bydel og grenser mot vest til Rasmus Risasgt som er adkomstvei, mot nord til en annen barnehage, og mot øst til tomter regulert til bolig. Tomten er regulert til offentlig barnehage og har et areal på cirka 3500 m 2. Nærmere informasjon om tomten finnes i romprogrammet (vedlegg 2). På tomten ligger et eksisterende bygg som er verneverdig. Det verneverdige bygget, «lille Bethania», er ikke en del av prosjektet.l 2.3 Universell- og fleksibelutforming Alle nye bygninger i Stavanger kommune må være tilpasset til kravene for universell utforming.. Generelt skal alle nye bygg i Stavanger kommune bygges med tanke på fleksibel bruk. 2.4 Byggeprogram/ romprogram Bruttoareal er cirka m 2 totalt, i romprogrammet er det oppgitt 1078 m 2. Bygget kan utformes i to etasjer. Stavanger eiendom 3 av 5

16 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr Oppdragsbeskrivelse Prosjektet skal utarbeides i forhold til Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisninger som utleveres ved kontrakts inngåelse, eller på forespørsel. 2.5 Miljø- og energikonsept Stavanger kommunes Klima- og miljøplan , skal legges til grunn for prosjekteringsarbeidet. Dokumentet fås på forespørsel. Stavanger kommune legger stor vekt på en miljøvennlig oppføring og drift av bygningene sine. Prosjektgruppen er ansvarlig for å finne et bærekraftig konsept for byggeprosjektet som fører til redusert CO2-utslipp. Det innebærer arealeffektive løsninger, energieffektiv bygningsdesign, posisjonering av bygget og miljøvennlig materialbruk. Ventilasjonsdesign og valg av energiløsninger skal inngå i en helhetlig vurdering for hvert prosjekt. Bygget prosjekteres iht. TEK 10. I tillegg lages det en kartlegging av tiltak for at byggets energibehov skal nå energiklasse B (lavenergibygg) Prosjekteringskostnadene for utredningen oppgis separat og anses som en opsjon. 2.6 Entrepriseplan Prosjektet skal gjennomføres i delte entrepriser. PG gir råd om oppdeling av entrepriser. 2.7 Kostnader Bevilgningen i HØP baserer på en m 2 -pris på kr per kvm totalt. Entreprisekostnaden er stipulert til kr 19,5mill., det tilsvarer en entreprisekostnad på cirka kr per m Framdrift Oppstart av prosjekteringen er planlagt i begynnelsen av mai 2013, forprosjekt skal behandles i KMU , byggestart er planlagt i april Se vedlagte foreløpig framdriftsplan. 3 Ytelsesbeskrivelser Ytelsesbeskrivelsene til Stavanger kommune er basert på Statsbygg sine ytelsesbeskrivelser. Ytelsesbeskrivelsene hentes ut på Doffin. Se forøvrig egen dokumentmatrise, punkt 7 i Konkurransegrunnlaget for konkurransen for hvilket avtale dokument som gjelder for den enkelte ytelsen. Tilbyder er selv ansvarlig for å hente ut og levere rette dokumenter for den ytelsen. 4 Avtaledokument Avtaledokumentene kan hentes ut på Doffin. 5 Fremdrift og frister 5.1 Fremdriftsplan Følgende hovedfremdriftsplan legges til grunn for prosjektet: Stavanger eiendom 4 av 5

17 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr Oppdragsbeskrivelse Ferdig forprosjekt: (skrivefrist for behandling i KMU møtet ) Ferdig anbudsmateriale: (entreprisene) Byggestart: Velg alternativ a eller b. Denne hovedfremdriftsplanen er bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor. 5.3 Dagmulktsbelagte milepæler MILEPÆLER DATO DAGMULKT Utarbeidelse forprosjekt JA Anbudsutsendelsespapirer entrepriser JA (avhengig av politisk behandling) Overlevering av utkast til FDVdokumentasjon Dato avtales iht. framdrift JA 6 Evaluering Hensikten med skjemaet er å skape økt bevissthet hos Stavanger eiendom og rådgiver/arkitekt for hvilke krav og forventninger som stilles til en god leveranse og bidra til forbedringer. Stavanger eiendom utsteder evalueringen ved avslutning av oppdraget, skjemaet oversendes rådgiver/arkitekt for eventuelle skriftlige kommentarer inne tre uker. Evalueringen med eventuelle kommentarer vil brukes av Stavanger eiendom som egen referanse ved tildeling av fremtidige oppdrag. Ved tildeling av nye oppdrag kan Stavanger eiendom med utgangspunkt i en tidligere negativ evaluering be tilbyder dokumentere at påpekte forhold er rettet. Stavanger eiendom bruker evalueringsskjemaet som er utarbeidet av DIFI og Norske Kommunalteknisk Forening. Stavanger eiendom 5 av 5

18 Stavanger eiendom YT- FELLES 3. FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN (YT-FELLES) Prosjektnr: 4852 Emmaus barnehage sør Dato: Stavanger eiendom 1 av 15

19 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Innholdsfortegnelse 1 HOVEDOPPGAVE GENERELT YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER OPPGAVEFORDELING PG ADMINISTRATIVE-YTELSER PROSJEKTERINGSYTELSER FRAMDRIFTS- OG LEVERANSEPLANER FOR OPPDRAGET RAPPORTERING PROSJEKTUTVIKLING OG ALTERNATIVSVURDERINGER ENDRINGSLOGG AVVIKSLOGG BEHANDLING AV PROSJEKTMATERIALET VED FASEBEHANDLING TEGNINGER/BESKRIVELSER/DOKUMENTER SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) MILJØ UNIVERSELL UTFORMING ØKONOMI AREAL FORPROSJEKTFASEN GENERELT SKISSEPROSJEKT FORPROSJEKT DETALJPROSJEKTFASEN GENERELT HOVEDFRAMDRIFTSPLAN MILJØ/ AVFALLSPLAN LIVSSYKLUSKOSTNADER KOSTNADSKALKYLER DRIFT OG VEDLIKEHOLD (DV) KONKURRANSEGRUNNLAGET LEVERANDØRPROSJEKTERING TILBUDSINNHENTING TILBUDSINNSTILLING BYGGEFASEN KONTRAHERING AV ENTREPRENØR/LEVERANDØR BYGGING/PRODUKSJON FERDIGSTILLELSE, PRØVEDRIFTSPERIODE OG OVERTAKELSE REKLAMASJONSFASEN OPPFØLGING GENERELT REKLAMASJONSBEFARINGER Stavanger eiendom 2 av 15

20 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES 1 Hovedoppgave 1.1 Generelt Felles ytelsesbeskrivelse (Felles-YT) for prosjekteringsgruppe (PG) angir de ytelser som arkitekter (ARK), rådgivende ingeniører (RI) og prosjekteringsleder (PGL) skal levere i forbindelse med et byggeprosjekt. Stavanger eiendoms ytelsesbeskrivelser og er standardisert, og prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser vil framgå i egne bokser angitt i dokumentet. Felles-YT (dette dokumentet) gjelder sammen med fag- eller funksjonsspesifikke ytelsesbeskrivelser for den enkelte prosjekterende. Fag- eller funksjonsspesifikke ytelser kan angi et høyere detaljeringsnivå enn Felles YT. Felles-YT og fagvise ytelsesbeskrivelser er gyldige uavhengig av organiseringsformen av prosjekteringsgruppa og av om de prosjekterende kontraheres fagvis eller som en selvvalgt gruppe. Ytelser framgår også av de øvrige kontraktsdokumentene, eksempelvis NS 8401 med Stavanger eiendoms endringer og tillegg. Ytelsesbeskrivelsene til Stavanger kommune er basert på Statsbygg sine ytelsesbeskrivelser. 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser 2.1 Oppgavefordeling PG I den etterfølgende matrisen er det angitt hvem som har hovedansvar og hvem som skal delta i typiske tverrfaglige aktiviteter. Listen er ikke nødvendigvis komplett H = Hovedansvarlig for aktivitet. Dette innebærer bl.a. å utføre oppgaven med bidrag fra øvrige deltakere sette sammen egne bidrag og bidrag fra øvrige deltakere samordne arbeidet i prosjekteringsgruppen avklare grensesnitt knyttet til aktiviteten Ytelsen kan være nærmere definert i ytelsesbeskrivelsen for den som er hovedansvarlig. D = Deltager i aktivitet. Dette innebærer bl.a. å utarbeide bidrag fra eget område delta i avklaringer Stavanger eiendom 3 av 15

21 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES 2.2 Administrative-ytelser Nr TEMA PGL ARK RIB RIV RIE LARK RIG RIAku RIBr 1 Styringssystem (leveranse- evt. bemanningsplaner) for prosjekteringen 2 Utarbeide kvalitetsplan for prosjekteringsoppdraget H D D D D D D D H D D D D D D D 3 DAK-manual og oppfølging av denne D H D D D D 4 Brukeravklaringer H D D D D D D 5 Beslutningsplan (NS 8401 pkt. 7.5) H D D D D D D D 6 Framdriftsplaner (NS 8401 pkt 9.1) H D D D D D D D 7 Økonomi (NS 8401 pkt 7.4) H D D D D D D D 8 Leveranseplan (NS 8401 pkt 9.2) H D D D D D D D 9 ID-nummerering av bygningsdel (Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser benyttes). 10 Utarbeidelse og oppfølging av søknader til offentlige myndigheter fram til ferdigattest foreligger 11 Orientering og spesielle krav for alle entrepriser. (Utarbeides etter Stavanger eiendoms Generelle bestemmelser for entreprenøroppdrag (Bok 0) benyttes og eventuelt suppleres) 12 Plan for systemtester (innen hver entreprise) og tverrfaglige tester (mellom entrepriser) 13 Plan for prøvedriftsperiode av tekniske anlegg. Implementering av dette i prosjektet. H D D D D D D D D H D D D D D D D H D D D D D D D D D H D D H 14 Endringslogg for alle faser H D D D D D D D 2.3 Prosjekteringsytelser Nr TEMA PGL ARK RIB RIV RIE LARK RIG RIAku RIBr 15 Delta på prosjekt-, prosjekterings og byggemøter. Disse avholdes hver 14. dag fra oppstart skisseprosjekt til ferdigbygg. 16 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) ved prosjekteringen iht. byggherreforskriften H H H H H H H H H H H H H H H H H 17 Risikovurdering iht NS 5815 H D D D D D D D D 18 Videreutvikle Stavanger eiendoms SHAplan for prosjektet. H D D D D D D D D 19 Livssykluskostnader H D D D D D 20 Utsparingstegninger. D D H D D 21 Tegninger riving. Miljøsanering. D D H D D Stavanger eiendom 4 av 15

22 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Nr TEMA PGL ARK RIB RIV RIE LARK RIG RIAku RIBr 22 Tegninger av tekniske rom med tekniske føringer og føringsveier ut fra rommene i 3D-format 23 Himlingsplaner tilpasses med de tiltenkte/nødvendige elektro-/vvsføringer/installasjoner. Tilgjengelighet. Volumutnyttelse over himling. 24 Tekniske føringsveier og spesielt krysningspunkter for elektro-/vvsføringer/installasjoner. 25 Innhente nødvendige opplysninger om grunnforhold for plassering av bygningsmassen 26 Tomteanalyse av ressurser (klima, grunnvann, infrastruktur, støy, elforsyning mv.) 27 Tomteteknisk plan med hoveddisposisjon av tomt og tekniske installasjoner over og under bakken 28 Hensyn til tilgjengelighet og brukbarhet for alle mennesker (universell utforming) inne og ute D D D H D D H D D D D D D D D H D H H D H D D D D D D D D D D D D H D D D H D D D H D D 29 Logistikk/transporttekniske vurderinger D H D D D D 30 Dimensjonering av innvendige bygningskonstruksjoner ( inkl. innfestinger, spikerslag, opphengssystemer for utstyr m.m.) D H D D D 31 Materialvalg i ht. miljøkrav D H D D D D 32 Rom-/plassbehov for teknisk utstyr/installasjoner i tekniske rom. Plassering av tekniske rom i bygg/på tak mv. D H D D D D D 33 Brann- og lydtettinger i gjennomføringer. D H D D D D D 34 Branntekniske redegjørelser D D D D D H 35 Brannverndokumentasjon (brannbok) D D D D D H 36 Lydtekniske vurderinger. Bygningsakustikk. D D D D D H 37 Lydtekniske vurderinger. VVS-akustikk. D D D H D 38 Lydtekniske vurderinger. Elektroakustikk. 39 Sikkerhets (adgangskontroll, videoovervåking, brann ol.) tekniske vurderinger og analyser D D H D D D D D H D D 40 Elektromagnetisk skjermede rom. D D D D H D 41 Spesialinnredning og installasjoner for eksempel i laboratorier, vaskeri,kjøkken, auditorier D H D D Stavanger eiendom 5 av 15

23 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Nr TEMA PGL ARK RIB RIV RIE LARK RIG RIAku RIBr 42 Automatiseringsvurderinger og analyser. D D D H 43 Avvanning av tak. D H D D 44 Inneklima, beregninger/analyser av termisk, atmosfærisk, akustisk, aktinisk, mekanisk innemiljø. 45 Varme-/kjøletekniske beregninger og analyser. 46 Varmegjennomgangsberegninger. Energirammeberegninger. Varmeisolasjons- og U-verdiberegninger. H D D D D D D D D D H D D H D D D 47 Energi- og effektbudsjett. D D D H D 48 Solavskjermingstekniske vurderinger. Dagslysberegninger 49 Belysningstekniske vurderinger og analyser. 50 Totalfunksjon alle dører, inkl. dører med el. tilkobling. 51 FDVU (forvaltning/drift/vedlikehold/utvikling) dokumentasjon og systemer. 52 Etablering av avfallsplan og oppsett for avfallsregnskap for byggeperioden Avfallsplan og sluttrapport, byggefasen D H D D D D D D H D D D D D H H D D D D D D D D D H D D D 53 Plan for avfallshåndtering i driftsfasen H D D D D 54 Arealkontroll (NS 8401 pkt 7.4) D H D D D 55 Utarbeidelse av riggplan og beskrivelse av gjennomføringen av prosjektet. 56 Oppfølging av miljømål og krav for prosjektet H D D D D D D H D D D D D D Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Prosjektet omfatter ikke riving/ miljøsanering av eksisterende bygg. 2.4 Framdrifts- og leveranseplaner for oppdraget Prosjekteringsgruppa skal utarbeide framdriftsplan for sine ytelser, i samsvar med NS 8401 punkt 9.1. Av planen skal det fremgå nødvendige milepæler og tidsfrister for beslutninger/innspill fra byggherren og bruker eller entreprenør. Det skal normalt utarbeides en framdriftsplan for skisse-/forprosjektfasen og en for detaljprosjekt/byggefasen. Prosjekteringsgruppa skal utarbeide leveranseplaner for sine arbeider, i samsvar med NS 8401 punkt 9.2. Stavanger eiendom 6 av 15

24 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES 2.5 Rapportering Hver måned skal PG rapportere framdrift i henhold til framdriftsplan og leveranseplan. Framdrift skal også rapporteres separat for hver justering og tillegg til kontrakten. Rapporteringsplikten gjelder i tillegg til kontraktsbestemmelsenes varslingsplikt ved forsinkelse. I forbindelse med rapportering på framdrift skal det av rapporten framgå hva som er utført i perioden, hva som var planlagt, men ikke utført, samt aktiviteter i neste periode. 2.6 Prosjektutvikling og alternativsvurderinger PG skal foreta alternativsvurderinger for konstruksjoner, anlegg, installasjoner og løsninger der flere reelle tekniske løsninger kan være aktuelle for bygget. Vurderingene kan omfatte f.eks. funksjonalitet, systemløsning, fleksibilitet, forsyning, drift, sikkerhet, energiforbruk, miljø, kostnader og virksomhet. PG skal også gjennomføre kost-/nyttebaserte avveininger mellom ulike miljørettede tiltak med sikte på å komme fram til løsninger som totalt sett gir størst miljøgevinst. Alternativer, valg og begrunnelse for valg legges fram for PL til gjennomgåelse og beslutning. PG prosjekterer de valgte løsningene. 2.7 Endringslogg PG skal dokumentere endringer (jfr NS 8401 punkt 10) fortløpende i en endringslogg. Endringsloggen skal legges fram ved hver fasebehandling, og som vedlegg til månedsrapport. 2.8 Avvikslogg PG skal dokumentere avvik fra kontrakt fortløpende i en avvikslogg. Avviksloggen skal legges fram ved hver fasebehandling, og som vedlegg til månedsrapport. 2.9 Behandling av prosjektmaterialet ved fasebehandling PG skal levere et sammenstilt prosjektmateriale ved skisse- og forprosjekt. Forslag til skisseprosjekt-, forprosjekt- og detaljprosjektmateriale skal gjennomgås av PL og bruker. PG skal behandle merknadene. Det skal gis skriftlig tilbakemelding til PL om hvordan disse er behandlet. PG skal innarbeide merknader eller tillegg i prosjektmaterialet før fasen anses som avsluttet Tegninger/beskrivelser/dokumenter Alle tegninger utføres med DAK. Stavanger eiendom 7 av 15

25 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Alle beskrivelsestekster redigeres iht. kapittelinndelingen i NS 3451 Bygningsdelstabell, normalt på 2-siffer nivå. 3-siffernivå benyttes der dette er nødvendig for å identifisere hvert anlegg. All dokumentasjon skal leveres på standardiserte filformater som Stavanger eiendom angir. (oppgis i de spesielle ytelsene) Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Det skal leveres en 3D- modellen av bygget i IFC- format som skal brukes for kollisjonstesting og tverrfaglig kontroll, modellen skal også brukes for visualisering og energiberegning Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 2.12 Miljø Den prosjekterende skal risikovurdere forhold knyttet til SHA på byggeplassen. Hensynet til SHA skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger. Risikovurderingen skal gjennomføres iht prinsippene i NS 5815 Risikovurdering av anleggsarbeid. Risikovurderinger skal dokumenteres. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. byggherreforskriften 12 b, skal dette beskrives og meddeles byggherren. Hvis risikoen ikke kan elimineres ved valg av alternativ løsning, skal den prosjekterende sørge for at forutsetninger om kvalifikasjoner og evt. metoder for sikkert arbeid om nødvendig fremgår i konkurransegrunnlaget for den aktuelle entreprisen som prisbærende post i: rigg og driftskapittelet eller teknisk beskrivelse Under prosjektering skal arkitekt/prosjekterende virksomheter/bl: Vurdere tid avsatt til forskjellige arbeider i forhold til annet forutgående eller samtidig arbeid og eventuelle andre forutsetninger. Medvirke til at det etableres realistiske tidsplaner og forutsetninger for at fremdriften kan følges. Videreutvikle prosjektets SHA-plan gjennom alle faser slik at den kan inngå som del av konkurransegrunnlaget for entreprisene. Prosjektets miljøkrav fremgår av Oppdragsbeskrivelsen. Miljømålene skal følges opp ved alle fasegjennomganger. Prosjekteringsgruppa skal beskrive materialvalg slik at man unngår: tropisk trevirke stoffer på Prioritetslisten. stoffer på Obs-listen Stavanger kommune ønsker fokus på å minimere avfallsmengde i byggefasen. PG skal derfor søke å velge løsninger som bidrar til å nå dette målet. Alle vurderinger og valg skal dokumenteres. Stavanger eiendom 8 av 15

26 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Bygget prosjekteres iht. TEK 10, tilrettelegges for lavt energibruk og tilfredsstille energiklasse B (lavenergihus) 2.13 Universell utforming Hensynet til prosjektets krav til universell utforming skal følges opp ved alle fasegjennomganger. Avvik i forhold til prosjektets krav skal dokumenters i avviksloggen Økonomi 2.15 Areal PG skal iht. NS 8401 pkt. 7.4 sørge for at prosjektets kostnadsestimat/ramme ikke overskrides. Dersom utviklingen viser at kostnadsestimatet/rammen vil bli overskredet, plikter PG å legge frem forslag til sparetiltak som oppfyller estimatet/rammen. Kostnader knyttet til evt. omprosjektering av sparetiltakene skal være inkludert i PGs honorar. PG skal iht. NS 8401 pkt 7.4 sørge for at prosjektet holder seg innenfor nærmere angitt arealramme. Dette skal verifiseres minimum ved skisseprosjekt, forprosjekt og detaljprosjekt. Dersom prosjektet overstiger gjeldende arealramme, skal kostnader for omprosjektering være inkludert i PGs honorar. 3 Forprosjektfasen 3.1 Generelt Kostnader PG skal til både skisse- og forprosjekt, utarbeide kostnadskalkyler for alle bygningsdeler på 2-siffernivå iht. NS Fagytelsene kan ha angitt mer detaljert nivå. 3.2 Skisseprosjekt Mål for prosjekteringen i skisseprosjekt Ved avsluttet skisseprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der relevante alternative prinsippvalg og hovedsystemløsninger er omtalt med fordeler og ulemper, og det er anført hvilke av disse løsningene det anbefales å arbeide videre med i forprosjektet samt hvilke utredninger som er påkrevet i denne forbindelse Drift og vedlikehold (DV) Arkitekt/ Rådgiver er ansvarlig for FDV - dokumentasjon for sitt fag. Forslag til avfallsplan for driftsfasen skal utarbeides i samarbeid med Stavanger eiendom og bruker. Stavanger eiendom 9 av 15

27 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Lokaliseringskode (ID-nr, eiendom, bygg) og forslag til systemoppdeling og bruk av meningsbærende koder i systemløpenummer osv. skal utarbeides basert på Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisning nr Forprosjekt Mål for prosjekteringen i forprosjekt Ved avsluttet forprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der alle relevante prinsippvalg og hovedsystemløsninger med angitt standard og omfang er omtalt og anbefalt - med en tilhørende begrunnelse for valgt alternativ. Normalt skal etterfølgende faser til forprosjekt betraktes som produksjonsfaser, der det ikke skal være nødvendig å foreta prinsippvalg eller systemløsningsvalg som påvirker kvalitet, framdrift, eller økonomi, med mindre dette er akseptert av PL som programendringer. Ordinær detaljering og mindre vesentlige endringer av løsninger som angitt i godkjent forprosjekt anses som normal prosjekteringsutvikling. Vurdering av gjennomføring og kostnader (direkte og indirekte) knyttet til rigg og drift-arbeider i det aktuelle anleggsområdet, skal framgå som et eget punkt i forprosjektmaterialet Usikkerhetsanalyser/ Prosjektgranskning PG skal delta i usikkerhetsanalyser. Med mindre annet er avtalt, forutsettes det at det gjennomføres en usikkerhetsanalyse, etter innlevert forprosjekt. Usikkerhetsanalysen gjennomføres normalt med fellessamling (1 eller 2 dager) og eventuelt intervju av enkeltpersoner. I usikkerhetsanalysen gjennomgås kalkyleusikkerhet, hendelsesusikkerhet og forslag til kuttliste Entrepriser PG skal anbefale for byggherren valg av entrepriseform, entrepriseoppdeling, eventuell tiltransport og kontraheringsrekkefølge Hovedframdriftsplan PG skal legge fram forslag til hovedframdriftsplan for detaljprosjektfasen, byggefasen og reklamasjonsfasen. Hovedframdriftsplanen skal baseres på foreslått entrepriseform og entrepriseoppdeling. Under utarbeidelse av framdriftsplanene må det tas hensyn til SHA Drift og vedlikehold (DV) PG skal utarbeide endelig avfallsplan for driftsfasen i samarbeid med Stavanger eiendom og bruker. PG skal beskrive prinsippene for bruk av ID-nummersystemet ned på produktløpenummernivå basert på Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisning nr Tester og prøvedriftsperiode PG skal avklare hvilke anlegg eller systemer innen hver entreprise som skal funksjonstestes og hvilke tverrfaglige funksjonstester som skal utføres. Stavanger eiendom 10 av 15

28 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES PG skal avklare hvilke entrepriser som skal ha prøvedriftsperiode og varigheten av denne. Overordnede planer for tester og prøvedriftsperiode skal utarbeides. 4 Detaljprosjektfasen 4.1 Generelt Detaljprosjekt utarbeides på grunnlag av forprosjekt og entrepriseplan. Alle beskrivelsestekster kodes etter NS Hovedframdriftsplan PG må oppdatere og eventuelt detaljere forslag til hovedframdriftsplan. Hovedframdriftsplanen for byggefasen/reklamasjonsfasen skal være en del av konkurransegrunnlaget for entreprisene. 4.3 Miljø/ Avfallsplan Planer for avfallshåndtering og kildesortering i byggefasen skal innarbeides i Stavanger eiendoms Generelle bestemmelser (bok 0) PG skal utarbeide Avfallsplan for byggeavfallet. PG skal gi innspill/estimat for byggeavfallet for «egne» fag til utarbeidelse av avfallsplan jmf sorteringsgrad i «Avfallsplan og sluttrapport» fra Klif/Sft. Avfallsplanen utarbeides av PRL med grunnlag i disse estimatene. 4.4 Livssykluskostnader Livssykluskostnader (LCC iht. NS 3454) skal utarbeides for hele prosjektet. Det skal benyttes Statsbyggs modell LC profit med detaljert beregningsmodus. Beregningen skal gjennomgås med PL tidlig i detaljprosjektfasen. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Livssykluskostnader beregnes allerede i forprosjektfasen. 4.5 Kostnadskalkyler Med grunnlag i omforent entrepriseplan skal PG utarbeide kostnadskalkyler per entreprisekontrakt. Kalkylen skal omfatte forventet anbudssum og forventet sluttkostnad per entreprise. 4.6 Drift og vedlikehold (DV) PG skal legge inn ID-nummer, designinformasjon og dimensjoneringsunderlag for alle systemer og produkter i innsamlingssystemet for FDVU-data. 4.7 Konkurransegrunnlaget Generelt Ytelser og krav som gjelder for alle entrepriser beskrives i Stavanger eiendoms Generelle bestemmelser (Bok 0). Prisbærende poster for disse tas med i de enkelte konkurransegrunnlag. Den enkelte PG skal utarbeide konkurransegrunnlag for eget fag. PG redigerer sine konkurransegrunnlag iht. kontraktstrategien for prosjektet. Stavanger eiendom 11 av 15

29 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES Komplette konkurransegrunnlag skal til PL for gjennomgåelse minimum 2 uker før utsendelse Drift og vedlikehold (DV) PG skal beskrive prinsipielle ID-koder for alle beskrevne produkter som grunnlag for entreprenørenes FDV-dokumentasjon og merking basert på Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisning nr. 1. PG skal i konkurransegrunnlag angi i detalj: Entreprenørens ytelser, leveranser m.v. ved utarbeidelse av FDVdokumentasjon og krav til denne. Krav til drifts-/vedlikeholds- og beredskapsavtaler. Krav til nødvendig opplæring av byggets eller anleggets driftspersonale og brukere. Avhengig av anleggstype kan det være behov for ekstra oppfølging og/eller oppdelt opplæring etter f.eks. 3 mnd. eller 6 mnd. Framdriftsplan for FDV-dokumentasjon og opplæring Tester og prøvedriftsperiode PG skal avklare og inkludere i konkurransegrunnlagene: hvilke tester som skal utføres innen hver entreprise hvilke tverrfaglige tester som skal utføres (mellom entreprisene) plan og prosedyre for utførelse av tester (før/etter oppstart prøvedriftsperiode) hvilket ansvar entreprenøren har i prøvedriftsperioden. hvor ofte entreprenøren skal være tilstede under prøvedriftsperioden hvilke kostnader (forbruksmateriale osv) som skal dekkes av entreprenøren. Omfanget av tester og prøvedriftsperiode vil variere for de forskjellige fag, se også den enkelte fag-yt. 4.8 Leverandørprosjektering PG skal vurdere når det for Stavanger kommune en fordel å velge leverandørprosjektering og ut fra denne vurderingen foreslå for PL omfang av evt. leverandørprosjektering. I vurderingene skal det bl.a. tas hensyn til kvalitet, framdrift, årskostnader, totaløkonomi samt drift og vedlikehold. Leverandørprosjekteringen som foreslås skal godkjennes av PL. Hvis PL etter inngåelse av prosjekteringskontrakten unntaksvis godkjenner at leverandører skal utføre prosjektering, er PG ansvarlig for kontroll og godkjenning av leverandørens/entreprenørens løsninger, beregninger og tegninger. Leverandørprosjektering vil normalt medføre en reduksjon av honoraret til PG. 4.9 Tilbudsinnhenting PG sender konkurransegrunnlag til PL iht. avtalte tidsfrister. PG skal organisere, delta i og skrive referat fra alle tilbudsbefaringer. Stavanger eiendom 12 av 15

30 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES 4.10 Tilbudsinnstilling PG utarbeider tilbudsinnstilling til Stavanger eiendom for alle entrepriser. (inkl kontroll av anbud i h.h.t. kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontrollregning og evaluering av eventuelle forbehold). Hvis entreprenøren har foreslått alternative løsninger, skal disse vurderes og inngå i tilbudsinnstillingen. I innstillingen skal kostnadene sammenlignes med budsjettet. 5 Byggefasen 5.1 Kontrahering av entreprenør/leverandør Avklarings- og kontraktsmøter - Kontraktsdokument PG skal delta i og skrive referat fra kontraktsforhandlingene. PL innkaller til møtene og gjennomgår referatet før utsendelse. PG utarbeider og sender ut kontraktsdokumenter etter avtale med PL Mengdekontroll etter inngått kontrakt Entreprenør gis normalt en frist på 2 uker for kontroll av tilbudets mengder. PG skal innen samme frist ha foretatt en tilsvarende selvstendig mengdekontroll. PG avklarer evt. uenighet om mengder med entreprenøren i samråd med PL. 5.2 Bygging/produksjon Arbeidsgrunnlag PG skal komplettere eget arbeidsgrunnlag og levere arbeidstegninger ihht. leveranseplanen Tilleggs- og endringsarbeider PG skal utarbeide prisforespørsler på entreprenørers tilleggs- og endringsarbeider, og innhente priser. PG skal også vurdere priser på tilleggs- og endringsarbeider, og evt. anbefale utførelse. BL/PL bestiller arbeidene. Forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal vurderes ved beskrivelse av tilleggs- og endringsarbeider. Dersom endringene har betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skal den prosjekterende varsle SHA-koordinator for utførelse slik at SHA-planen kan oppdateres. PG skal fortløpende korrigere arbeidstegninger ettersom endringer gjøres. Endringer skal angis i endringsfeltet. Se også kontraktsbestemmelsene, for eksempel NS 8401 pkt og NS 8402 pkt Koordinering og oppfølging (kvalitetssikring) PG skal delta i alle felles byggemøter. De skal delta i andre byggemøter og særmøter (for eksempel kvalitetssikringsmøter, brukeravklaringer, fasemøter), når de innkalles. Stavanger eiendom 13 av 15

31 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES PG skal følge opp at egne entrepriser på byggeplassen blir utført iht. tegninger og beskrivelse. Som minimumskrav skal PG foreta kontroll på byggeplass (gjerne i forbindelse med byggemøte) hver 14. dag. Ved disse kontrollene skal det også tas stikkprøver av entreprenørens egenkontroll. Egen befaringsprotokoll for hvert fag utarbeides. PG skal avklare faglige forhold slik at byggeleder kan foreta den daglige og nødvendige oppfølging på byggeplass. PG skal delta ved byggeleders utførelseskontroll hver 14. dag (i forbindelse med byggemøter). Rekvisisjoner fra byggeleder skal gjennomgås av PG og kontrolleres mot kontrakt og endringslister. Regulerbare poster skal kontrolleres fortløpende av PG. PG skal gi faglige vurderinger til PL ved varsel og krav fra entreprenør. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: LARK, RIB, RIG, RIAKU, RIBR deltar på møter ved behov Drift og vedlikehold (DV) PG skal sørge for at all dokumentasjon iht. kontrakter og framdriftsplan leveres fra entreprenør og kontrollere denne fortløpende. PG skal redigere og systematisere denne før overlevering til PGL. Dette gjelder både egen og entreprenørenes dokumentasjon. All dokumentasjon skal være som bygget (asbuilt) (på grunnlag av anleggsdokumentasjon fra entreprenørene). Er det gjort vesentlige endringer i prosjektet som påvirker LCC-beregningene fra detaljprosjekt (se pkt. 4.4), skal disse oppdateres. PG skal anbefale godkjenning av dokumentasjonen fra entreprenørene. PG skal levere dokumentasjon i hht. NS 3456:2010 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. FDVU dokumentasjonen for alle fag og for hele prosjektet skal sammenstilles og leveres digitalt (på stikk eller cd) til Stavanger kommune etter oppgitte krav/mappestruktur. PG skal utarbeide dokumentasjon for spesielle forhold vedrørende bygningen eller anlegget som må være kjent for å ivareta sikkerhet og helse ved fremtidig arbeid, jf byggherreforskriften 12c. PG skal utarbeide betjeningsanvisninger. PG skal gi opplæring til driftspersonale og brukere på et overordnet nivå (tverrfaglig system- og prosessforståelse). PG skal bistå når entreprenører lærer opp brukere og driftspersonale. 5.3 Ferdigstillelse, prøvedriftsperiode og overtakelse Ferdigbefaring PG skal kontrollere fortløpende at entreprenørene avholder planlagte funksjonstester og at dette dokumenteres. I h.h.t. Stavanger kommunes prosjekteringsanvisning 1, vedlegg 4. Etter at entreprenøren har ferdigmeldt anleggene skal PG: Stavanger eiendom 14 av 15

32 Emmaus barnehage sør prosjektnr YT-FELLES bekrefte om anlegget er klart for ferdigbefaring og om funksjonstester er avholdt og akseptert gå ferdigbefaringer og skrive mangellister vurdere verdien av ikke utførte arbeider (til protokollen) utføre funksjonstester for hver entreprise og tverrfaglige funksjonstester sammen med entreprenørene utarbeide testrapporter gi råd til Stavanger eiendom om anleggene kan overtas eller om evt. prøvedrift kan starte PG skal kontrollere om retting av feil og mangler er utført innen avtalte frister Prøvedriftsperiode/ Overtakelse PG skal evaluere prøvedriftslogger fortløpende og gi tilbakemelding til Stavanger eiendom om eventuelle feil og mangler samt om eventuelle problemer som ikke omfattes av entreprenørens kontrakt. Før overtakelse skal PG utarbeide rapport fra prøvedriftsperioden for hver entreprise hvor det gis råd om overtakelse eller ikke. PG skal delta på overtakelsesforretning/befaring og skrive mangelliste. Retting av feil og mangler skal følges opp av PG Ferdigmelding PG lager forslag til tekst for ferdigmelding for sitt fag. Hver anleggsdel/ konstruksjonsdel beskrives kort og på overordnet nivå mht. funksjon, kvalitet og kvantitet Sluttoppgjør PG skal gjennomgå sluttoppgjør for sine entrepriser og rapportere til prosjektleder og byggeleder. Avregningsposter skal kontrolleres av PG. 6 Reklamasjonsfasen 6.1 Oppfølging generelt PG følger opp mangler ved egen prosjektering og reklamasjoner for egne entrepriser. 6.2 Reklamasjonsbefaringer PG skal delta i og påvise feil og mangler under 1 og 3 års befaringene. PG skal kontakte driftspersonalet og forhøre seg om deres kjennskap til feil og mangler før de går reklamasjonsbefaringer. PG skriver befaringsrapporter og følger opp retting av feil og mangler. Stavanger eiendom 15 av 15

33 Stavanger eiendom YT-ARK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT (YT-ARK) Prosjektnavn: EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr:4852 Dato: Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 1 av 10

34 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK Innhold 1. Hovedoppgave Ytelser i samtlige prosjektfaser Generelt Planfaglige avklaringer Prosjekteringsledelse Landskapsarkitektur Interiørarkitektur Brannteknisk prosjektering Akustisk prosjektering Energiløsninger Bygningsfysikk Kunstprosjekt Søknader til offentlige myndigheter Forprosjektfasen Skisseprosjekt Materiale som skal leveres ved skisseprosjekt Forprosjekt Materiale som skal leveres ved forprosjekt Detaljprosjektfasen Rådgivning og vurderinger Konkurransegrunnlag Tegninger Beskrivelse Byggefasen Drift og vedlikehold Reklamasjonsfasen Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 2 av 10

35 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 1. Hovedoppgave Felles ytelsesbeskrivelse (Felles-YT) for prosjekteringsgruppe (PG) gjelder sammen med denne beskrivelsen. Stavanger kommunes ytelsesbeskrivelser er standardisert, og prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser vil framgå i egne tekstbokser angitt i dette dokumentet. ARK skal: utvikle et konsept/bygg som tilfredsstiller kravene som er stilt i kontraktsgrunnlaget planlegge, prosjektere og følge opp prosjektet i de faser som omfattes av kontrakten ha koordineringsansvar for de forskjellige rådgiverne i forhold til ivaretakelse av universell utforming Ytelsesbeskrivelsene til Stavanger kommune er basert på Statsbygg sine ytelsesbeskrivelser. 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser 2.1 Generelt Der ARK ikke selv innehar kompetanse innenfor sitt ansvarsområde til å forestå deler av prosjekteringen, skal spesialkonsulenter brukes. Deres honorar skal dekkes av ARK. 2.2 Planfaglige avklaringer ARK skal vurdere oppgaven opp mot gjeldende regulering og redegjøre for eventuelle avvik. ARK skal bistå Stavanger eiendom i kontakt med offentlige myndigheter. 2.3 Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse skal utføres av prosjekteringsleder (PGL). ARK er ansvarlig for denne ytelsen hvis ikke annet er avtalt. Ytelsesbeskrivelsen for PGL (YT-PGL) gjelder for slik prosjektering. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: ARK har ansvaret for prosjekteringsledelse. YT-PGL er vedlagt. Prises som egen post i vedlagt Pris og signaturskjema. 2.4 Landskapsarkitektur Prosjektering av utendørsanlegg skal utføres av landskapsarkitekt (LARK). ARK er ansvarlig for denne ytelsen hvis ikke annet er avtalt. Ytelsesbeskrivelsen for LARK (YT-LARK) gjelder for slik prosjektering. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 3 av 10

36 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK ARK skal bidra til å avklare løsninger for utendørsarealene. De valgte løsningene skal samsvare med ARKs arbeider og skal innarbeides i ARKs dokumentasjon. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: LARK skal kontraheres som selvstendig rådgiver. 2.5 Interiørarkitektur ARK skal planlegge interiørene med hensyn til materialer, farger, overflater og prinsipper for møblering og prosjektere alle faste innredninger slik det fremgår av kontraktsgrunnlag. Der prosjektet har en egen interiørarkitektytelse skal forannevnte utføres av interiørarkitekt (IARK). Ytelsesbeskrivelsen for IARK (YT-IARK) gjelder for slik prosjektering. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: ARK har ansvaret for planlegging og prosjektering av interiører utover fast innredning (brukerutstyr). 2.6 Brannteknisk prosjektering Brannteknisk prosjektering skal utføres av brannteknisk rådgiver (RIBR). ARK er ansvarlig for denne ytelsen hvis ikke annet er avtalt. ARK skal bidra til gode branntekniske løsninger. De valgte løsningene skal samsvare med ARKs arbeider og skal innarbeides i alle ARKs dokumentasjon. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Det skal utarbeide branntegninger. Det skal utarbeide brannbok. 2.7 Akustisk prosjektering Akustisk prosjektering skal utføres av akustiker. ARK er ansvarlig for denne ytelsen hvis ikke annet er avtalt. Ytelsesbeskrivelsen for RIAKU (YT-RIAKU) gjelder for slik prosjektering. ARK skal bidra til gode akustiske løsninger. De valgte løsningene skal samsvare med ARKs arbeider og skal innarbeides i alle ARKs dokumentasjon. 2.8 Energiløsninger ARK skal bidra til gode energieffektive løsninger i bygningsutforming, orientering av bygningen, og detaljering. ARK har ansvaret for at det utføres U-verdiberegninger som grunnlag for energiberegninger etter tiltaksmetoden. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 4 av 10

37 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 2.9 Bygningsfysikk ARK har hovedansvar for å prosjektere bygningsfysiske løsninger i henhold til kravspesifikasjonene. ARK har ansvaret for utførelse av dagslysberegninger, sol- og skyggediagrammer, samt tekniske vurderinger, i samarbeid med RIE og RIV, for solavskjerming Kunstprosjekt ARK kan/må møte i utsmykkingskomiteen vedrørende kunstnerisk utsmykking. Dette arbeidet honoreres særskilt fra eget budsjett for kunstnerisk utsmykning og skal ikke medtas her Søknader til offentlige myndigheter ARK har hovedansvaret for utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjonen for søknader til offentlige myndigheter fram til ferdigattest foreligger. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: ARK er ansvarlig søker (SØK) med oppgaver ihht. forskrift til Plan- og bygningsloven (SAK). Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 5 av 10

38 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 3. Forprosjektfasen 3.1 Skisseprosjekt Materiale som skal leveres ved skisseprosjekt Tegninger 1. Situasjonsplan i målestokk 1:500/1:1000 avhengig av tilgjengelig kartgrunnlag 2. Etasjeplaner i målestokk 1: Snitt i målestokk 1: Fasadeoppriss i målestokk 1: Minst to perspektiv, standpunkt avtales med PL Beskrivelser og notater 1. Redegjørelse for hvordan prosjektet samsvarer med offentlige føringer 2. Beskrivelse av idé, valgt konsept og arkitektonisk kvalitet 3. Spesifisert sammenstilling av arealer (BTA og nettoareal) og volum etter NS Forholdet mellom prosjektert bruttoareal (BTA) og nettoareal skal oppgis ( brutto/netto-faktor ) 4. Arealtabell der forholdet mellom programmert og prosjektert nettoareal går fram og eventuelle avvik forklares 5. Overordnet transportanalyse for eksterne og interne forhold, inklusiv foreløpig avfallsplan for driftsfasen. Det skal særskilt tas hensyn til generering av farlig avfall, samt legges til rette for kildesortering i bygget. ARK skal i den forbindelse undersøke nasjonalt og lokalt lovverk for avfallshåndtering sett i forhold til bygget og aktivitetene det vil medføre. 6. Redegjørelse for tiltak for å imøtekomme sikkerhetskrav i byggeprogrammet 7. Redegjørelse for konstruksjonsprinsipper i prosjektet 8. Redegjørelse for hovedprinsipper for framføring av tekniske anlegg og plassering av tekniske rom 9. Redegjørelse for at energikrav er oppfylt/ lar seg oppfylle 10. Redegjørelse for at ivaretakelse av universell utforming (UU) er oppfylt eller lar seg oppfylle 11. Eventuell prinsippstudie for møblering som er premissgivende/dimensjonerende for romstørrelser 12. Eventuell historisk dokumentasjon, beskrivelse, fotografier med mer 13. Eventuell annen relevant dokumentasjon for prosjektet Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 6 av 10

39 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK Modell En digital 3D - modell i IFC- format som viser byggets volum og planlagte plassering på tomten. ARK må samarbeide med LARK om landskapsmessige forhold. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 7 av 10

40 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 3.2 Forprosjekt Materiale som skal leveres ved forprosjekt Tegninger 1. Situasjonsplan i målestokk 1:500/1:1000 avhengig av tilgjengelig kartgrunnlag 2. Etasjeplaner i målestokk 1: Minst to snitt i målestokk 1:100 av byggets kritiske områder 4. Fasadeoppriss i målestokk 1: Takplaner i målestokk 1:100 med angivelse av avløp og fall 6. Snitt gjennom alle typiske yttervegger i 1:50 fra fundament til gesims i kritiske områder 7. Snitt som viser typiske horisontale føringer for tekniske anlegg i målestokk 1:50 8. Eventuelle plan, snitt og oppriss av spesielle rom med inntegning av fast møblering i målestokk 1:20/1:50 9. Eventuell plan for møblering som er premissgivende/dimensjonerende for romstørrelser 10. Illustrasjoner i form av perspektivtegninger, databilder etc., avtales med PL 11. Grunnlagsdokumentasjon for søknad om rammetillatelse Beskrivelser og notater 1. Redegjørelse av prosjektets status i forhold til myndighetskrav (for eksempel branntekniske-forhold, Helsesjefen, Sivilforsvaret, arbeidstilsynet, listen er ikke uttømmende). 2. Beskrivelse av idé, valgt konsept, og arkitektonisk kvalitet 3. Spesifisert sammenstilling av arealer (BTA, KA, TEA, KOA og FUA) og volum etter NS Forholdet mellom prosjektert bruttoareal (BTA) og funksjonsareal (FUA) skal oppgis ( brutto/netto-faktor ) 4. Arealtabell der forholdet mellom programmert og prosjektert funksjonsareal (FUA) i skissefasen og forprosjektfasen går fram og eventuelle avvik forklares 5. Ajourført og detaljert transportanalyse og avfallsplan 6. Skjematisk framstilling av hovedprinsipper for innmontering av tekniske installasjoner i typiske rom 7. Dokumentasjon på at kravene til universell utforming er oppfylt/ lar seg oppfylle 8. Grunnlag for U-verdiberegning 9. Dagslysberegninger 10. Eventuell annen relevant dokumentasjon for prosjektet Material- og fargeoppsett Modell Material- og fargeoppsett for hovedelementer (ute- og innvendig) i prosjektet. Justert 3D- modell som viser bygningsvolum og plassering på tomten. ARK skal samarbeide med LARK om landskapsmessige forhold. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 8 av 10

41 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 4. Detaljprosjektfasen 4.1 Rådgivning og vurderinger ARK skal: 1. basert på forprosjektet, utarbeide grunnlagsdokumentasjon for søknader til offentlige myndigheter. 2. se til at toleransekrav defineres og hensyntas i prosjekteringen for entrepriser som er overlappende mellom ARK-/RI-fagene og ARK-/LARK-fagene. 3. utarbeide overordnet plan for fargesetting og materialbruk som skal forelegges PL og bruker for godkjenning. ARK skal foreta nødvendig koordinering mot bruker/interiørarkitekt, samt kulturminnemyndigheter ved prosjekter i verneverdige bygninger. 4. sørge for å utarbeide låsplan/beslagliste og skiltplan. Løsningene skal være utarbeidet i samarbeid med RI-fagene. 5. ajourføre arealtabell 6. dokumentere at kravene til universell utforming er oppfylt 4.2 Konkurransegrunnlag ARK skal utarbeide følgende materiale for innhenting av tilbud: Tegninger 1. Situasjonsplan i målestokk 1:500/1: Eventuelle rivetegninger (planer, snitt, fasader) i målestokk 1: Etasjeplaner i målestokk 1:50 4. Takplan(er) i målestokk 1: Fasadeoppriss i målestokk 1: Snitt i målestokk 1:50 7. Himlingsplaner (inklusiv teknisk) i målestokk 1:50 8. Gulvplaner i målestokker 1:50 9. Skjemategninger i målestokk 1:50 og 1: Detaljtegninger i målestokk 1:5 11. Låsplan/beslagliste 12. skiltplan/liste for bygget 13. Rombehandlingsskjema Tegningene skal være utført som arbeidstegninger og gi et fullstendig og oversiktlig bilde av alle bygningsdeler/ detaljløsninger Beskrivelse ARK og RIB skal fordele kapitlene seg imellom og koordinere innholdet slik at entreprenørene får et riktigst mulig underlag for å gi pris. ARK skal sørge for å få med alle bygningsmessige hjelpearbeider for de tekniske entreprisene i anbudsgrunnlaget til bygningsentreprenøren. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 9 av 10

42 EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjekt nr YT-ARK 5. Byggefasen 5.1 Drift og vedlikehold ARK skal utarbeide veiledning for avfallshåndtering i driftsfasen i h.h.t. utarbeidet avfallsplan for driftsfasen. Utarbeides anmodning om ferdigattest. 6. Reklamasjonsfasen Ingen spesielle ytelser utover Felles-YT. Godkjent dato: emmaus barnehage sør yt-ark Stavanger eiendom 10 av 10

43 Stavanger eiendom YT-PGL 4. YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER(YT-PGL) Prosjektnr: 4852 Emmaus barnehage sør Dato: Stavanger eiendom 1 av 9

44 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL Innhold 1. Hovedoppgave Ytelser i samtlige prosjektfaser Generelt Fremdrift Møter Rapportering Kvalitetssikring Generelt Oppfølging av rammebetingelser Prosjektets økonomi - kostnadsoverslag Behandling av prosjektmaterialet ved faseavslutninger Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Ytre miljø Universell utforming Forprosjektfasen Kostnadskalkyler Hovedframdriftsplan Detaljprosjektfasen Hovedframdriftsplan Beskrivelse av rigg- og drift Livssykluskostnader Drift og vedlikehold (DV) Miljø/ Avfallsplan Konkurransegrunnlaget /kontrahering av entreprenør/leverandør Konkurransegrunnlag Kontrahering Drift og vedlikehold (DV) Byggefasen Drift og vedlikehold (DV) Ferdigstillelse, prøvedriftsperiode og overtakelse Ferdigmelding Reklamasjonsfasen... 9 Stavanger eiendom 2 av 9

45 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL 1. Hovedoppgave Felles ytelsesbeskrivelse (Felles-YT) for prosjekteringsgruppe (PG) gjelder sammen med denne beskrivelsen. Stavanger kommunes ytelsesbeskrivelser er standardisert, og prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser vil framgå i egne tekstbokser angitt i dokumentet. Prosjekteringsleder (PGL) skal være intern leder og koordinator for PG og er byggherrens representant og har ansvar for at det foregår: formulering av mål for prosjekteringsarbeidet (synliggjøre Stavanger eiendoms krav i form av prosjekteringsanvisninger og prosjektspesifikke mål og krav) bruk av Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisninger (hentes på Stavanger.kommune.no) i prosjekteringen strukturering av prosjekteringsarbeidet og samspill mellom byggherre, brukere og PG produksjon av resultater løsninger, tegninger og beskrivelser Ytelsesbeskrivelsene til Stavanger kommune er basert på Statsbygg sine ytelsesbeskrivelser. 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser 2.1 Generelt PGL skal: 1. utarbeide/oppdatere PA-bok for prosjekteringsfasen basert på Stavanger eiendoms mal 2. sørge for at PG i tide tar nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, naboer, osv. i den utstrekning dette påhviler PG 2.2 Fremdrift PGL skal: 1. koordinere og utarbeide felles fremdriftsplan slik at prosjekteringen kan gjennomføres innenfor avtalte tidsrammer. Av planen skal det fremgå nødvendige tidsfrister for PG s ytelser samt nødvendig koordinering mot entreprenøren(e)s fremdriftsplaner. Frister for beslutninger og ytelser fra byggherre og andre skal også fremgå av planen. 2. i nødvendig utstrekning utarbeider delfremdriftsplaner for spesielle aktiviteter. 3. sørge for at fremdrifts- og leveranseplaner er sendt til PL for godkjenning og at disse blir omforent mellom Stavanger eiendom og PG. 4. fortløpende rapportere avvik fra omforent fremdriftsplan med tiltak for å komme à jour 5. utarbeider et styringssystem, sammen med resten av PG, for prosjekteringen med: a) leveranseplan som viser frister og interne avhengigheter for de forskjellige prosjekterende som er nødvendige for at hovedfremdriftsplanens frister kan overholdes Stavanger eiendom 3 av 9

46 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL 2.3 Møter b) en intern bemanningsplan som på en realistisk måte viser hvilke mannskapsressurser som er nødvendig for å overholde de fastlagte fremdriftsplanene 6. sørge for at PG avklare prinsippspørsmål og overordnede forutsetninger for prosjekteringen på et så tidlig tidspunkt at fremdriften ikke hindres, og slik at prosjekteringsarbeidet kan foregå rasjonelt. Jfr. Pkt. 2.3 om temamøter og særmøter 7. følge opp at leveranser skjer i ht omforent leveranseplan og at fremdriften for prosjekteringen overholdes, samt sørge for at avklaringer med brukere finner sted i tide PGL skal: 1. innkalle til og lede faste prosjekteringsmøter (normalt hver 14. dag med deltagelse fra byggherre, bruker og PG), tema- og særmøter og føre referater fra disse 2. i nødvendig grad delta i møter med offentlige myndigheter 3. delta i møter i forbindelse med usikkerhetsanalyser 2.4 Rapportering Hver måned skal PG rapportere framdrift i henhold til framdriftsplan og leveranseplan. Framdrift skal også rapporteres separat for hver justering og tillegg til kontrakten. Rapporteringsplikten gjelder i tillegg til kontraktsbestemmelsenes varslingsplikt ved forsinkelse. I forbindelse med rapportering på framdrift skal det av rapporten framgå hva som er utført i perioden, hva som var planlagt, men ikke utført, samt aktiviteter i neste periode. PGL skal sammenstille rapportene fra PG og sende samlet til byggherren. 2.5 Kvalitetssikring Generelt PG skal bruke sine styringssystem aktivt for å sikre god kvalitet på prosjekteringsarbeidet. Avvik fra kontrakt skal fortløpende føres i en avvikslogg. Avviksloggen skal legges fram ved hver fasebehandling, og som vedlegg til månedsrapport. PGL skal: 1. Kontrollere at PG har forsvarlige styringssystemer tilpasset det aktuelle oppdraget 2. følge opp at PG bruker sine kvalitetsstyringssystemer aktivt ved å foreta stikkprøvekontroll av kontrollplaner, utfylte sjekklister osv 3. føre samlet avvikslogg for PG, sortert pr fag 4. utarbeide en ansvarsmatrise med relevante grensesnitt, og en liste med relevante grensesnitt mellom de ulike fagene jmf Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisninger, Stavanger eiendom 4 av 9

47 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL Koordinering og Oppfølging, Vedlegg 3-54,-55,-56, (hentes på Stavanger.kommune.no) og fordele ansvar innad i PG knyttet til det enkelte grensesnitt samt følge opp at dette ivaretas i prosjekteringen. Tiltak/løsninger dokumenteres i egen kolonne i listen. Listen skal holdes løpende oppdatert og være fast tema på alle prosjekteringsmøter Oppfølging av rammebetingelser 1. sørge for at målene og rammene for prosjekteringen er kjent for PG. Dette gjelder mål angitt i prosjekteringsanvisningene og ytelsesbeskrivelsene. 2. Følge opp at PG arbeider innenfor rammebetingelsene angitt i punktet over. 3. sørge for at PGs forslag til løsninger forelegges Stavanger eiendom og at dokumentene fremlegges i tide 4. varsle Stavanger eiendom om feil og uheldige løsninger ved prosjektet som oppdages. 5. gjennomgå grunnlagsmaterialet fra PG i forbindelse med utarbeidelse av fasemateriale og anbuds- og tilbudsdokumenter, samt vurdere om krav i PG s kontrakter er ivaretatt. 2.6 Prosjektets økonomi - kostnadsoverslag PGL skal: 1. kontrollere at PG utarbeider kostnadsoverslag for byggearbeidene, at kostnadene sammenstilles, og at grunnkalkylen er ferdig før usikkerhetsanalysene. Kostnadsoverslaget baseres på oppgaver fra PG og skal ligge innenfor kostnadsestimatet. Ved overskridelser må PGL kreve at PG justerer prosjektet. PRL skal påse at nødvendige ytelser og utgifter er medtatt i kostnadsoverslaget. 2. kontinuerlig, og så tidlig som mulig, rapportere til Stavanger eiendom om forhold som ventes å få betydning for kostnadsoverslaget 2.7 Behandling av prosjektmaterialet ved faseavslutninger Ved faseavslutninger skal PGL: 1. sammenstille prosjektmaterialet fra hver fase og sende til Stavanger eiendom for gjennomgang. 2. koordinere behandling av faglige tilbakemeldinger fra Stavanger eiendom i PG 3. gi skriftlig tilbakemelding til Stavanger eiendom om hvordan de faglige tilbakemeldingene er/vil bli behandlet av PG. Fasene anses ikke som avsluttet før de faglige tilbakemeldingene fra Stavanger eiendom er innarbeidet i prosjektmaterialet, og kontroll lister jmf Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisninger, Koordinering og Oppfølging er utfylt for angitte faser. 2.8 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) PGL er utpekt av Stavanger eiendom til å være SHA-koordinator for prosjektering (KP) i ht byggherreforskriften (BHF) 12. PGL skal i egenskap av denne funksjon ivareta de oppgaver myndighetene og oppdragsgiveren pålegger. Stavanger eiendom 5 av 9

48 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL KPs oppgaver iht BHF 12 er 1 : 1. koordinere gjennomførelsen av kravene i BHF utarbeide en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for den aktuelle byggeplass. Planen skal inneholde spesifikke tiltak ved arbeider som kan innebære særlig fare for liv og helse. (Planen skal basere seg på Stavanger eiendoms mal for SHA-planer) 3. utarbeide dokumentasjon for bygningen eller anlegget. Dokumentasjonen skal inneholde informasjon om de forhold som har betydning for sikkerhet og helse ved fremtidige arbeider. I tillegg til oppgavene som fremkommer i byggherreforskriften, skal KP: 4. innkalle til og lede gjennomføring av risikoanalyser ved oppstart av hver fase. Risikoanalysene skal gjennomføres iht. metodikk i NS 5815, hvis ikke annet er avtalt. 5. følge opp risikoanalysen gjennom hver fase og påse at alle i PG følger opp spesiell risiko for sitt fagfelt 6. informere Stavanger eiendom om spesielle risiki som avdekkes 7. sørge for at uakseptabel risiko avdekket i risikoanalysen følges opp med tiltak av PG trinn for trinn: 8. eliminere risikoen ved å velge annen arkitektonisk eller teknisk løsning 9. risiko som ikke kan elimineres må beskrives med risikoreduserende tiltak 10. restrisikoen som gjenstår etter at de to ovennevnte trinn er gjort, skal beskrives i SHA-planen 11. påse at SHA er ivaretatt i konkurransegrunnlaget 12. påse at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø er fast agendapunkt på alle prosjekteringsmøter 2.9 Ytre miljø PGL skal sørge for at alle vurderinger og valg vedrørende ytre miljø blir dokumentert og fulgt opp av PG Universell utforming Hensynet til prosjektets krav til universell utforming skal følges opp ved alle fasegjennomganger. Avvik i forhold til prosjektets krav skal dokumenters i avviksloggen. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Avvik er ikke ønsket. 1 Se byggherreforskriften for fullstendig forskriftstekst Stavanger eiendom 6 av 9

49 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL 3. Forprosjektfasen 3.1 Kostnadskalkyler PG skal til både skisse- og forprosjekt, utarbeide kostnadskalkyler for alle bygningsdeler på 2-siffernivå iht. NS Fagytelsene kan ha angitt mer detaljert nivå. PGL skal sammenstille kostnadskalkylene. Bygget prosjekteres iht. TEK 10, tilrettelegges for lavt energibruk og tilfredsstille energiklasse B (lavenergihus) 3.2 Hovedframdriftsplan PG skal legge fram forslag til hovedframdriftsplan for detaljprosjektfasen, byggefasen og reklamasjonsfasen. Hovedframdriftsplanen skal baseres på foreslått entrepriseform og entrepriseoppdeling. Under utarbeidelse av framdriftsplanene må det tas hensyn til SHA. PGL skal utarbeide fremdriftsplaner basert på egne og PG sine innspill 4. Detaljprosjektfasen 4.1 Hovedframdriftsplan PGL skal oppdatere og eventuelt detaljere forslag til hovedframdriftsplan. Hovedframdriftsplanen for byggefasen/reklamasjonsfasen skal være en del av konkurransegrunnlaget for entreprisene. 4.2 Beskrivelse av rigg- og drift PGL skal utarbeide riggplan og beskrivelse av rigg og drift iht NS 3420-A. 4.3 Livssykluskostnader PGL skal sørge for at livssykluskostnader (LCC iht.ns 3454) utarbeides for hele prosjektet. Statsbyggs modell LC Profit med detaljert beregningsmodus, skal benyttes. Beregningen skal gjennomgås med Stavanger eiendom tidlig i detaljprosjektfasen. Prosjektspesifikke endringer/utfyllende bestemmelser: Livssykluskostnader beregnes allerede i forprosjektfasen og leveres som en del av forprosjektet. 4.4 Drift og vedlikehold (DV) PGL skal følge opp at ID-nummer (jf. Stavanger eiendoms prosjekteringsanvisninger), designinformasjon og dimensjoneringsunderlag for alle systemer og produkter legges inn i innsamlingssystemet for FDVU-data. Stavanger eiendom 7 av 9

50 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL 4.5 Miljø/ Avfallsplan PGL skal sørge for at PG gir innspill/estimat for bygge-avfallet for sine fag i hht sorteringsgraden i «Avfallsplan og sluttrapport» fra Klif/Sft. PGL skal bruke estimatene til utarbeidelse av Avfallsplan («Avfallsplan og sluttrapport» fra Klif/Sft»), og sende denne til PL for underskrift. 4.6 Konkurransegrunnlaget /kontrahering av entreprenør/leverandør Konkurransegrunnlag 1. utarbeide Generellbeskrivelse (Bok 0) på bakgrunn av Stavanger eiendoms mal og bidrag fra PG 2. PGL skal ved ferdigstillelse av konkurransegrunnlaget overfor Stavanger eiendom skriflig bekrefte at: Kontrahering i. PG har fulgt bestemmelsene i Stavanger eiendoms Prosjekteringsanvisningen, Koordinering og oppfølging, Vedlegg 1-3 i utarbeidelsen av konkurransegrunnlag ii. PGL har kvalitetssikret at reglene i NS 3420 er fulgt av PG ved utarbeidelse av beskrivelsene for de ulike fag. Dette gjelder spesielt bruk av 9-tall i kodene, samsvar mellom kode og tekst og henvisninger til spesielle krav i Generelle bestemmelser (Bok 0). 1. gjennomgå tilbudsinnstillingene fra PG 2. bistå Stavanger eiendom ved valg og kontrahering av entreprenører 3. sørge for at Stavanger eiendoms Prosjekteringsanvisningen, Koordinering og oppfølging, Vedlegg 1-Kontrollskjema Stavanger eiendom - Tekniske entrepriser er utfylt senest ved kontraktsforhandlingsmøte Drift og vedlikehold (DV) PGL skal ved innlevering av konkurransegrunnlaget til Stavanger eiendom for gjennomgåelse skriftlig bekrefte at følgende er medtatt i beskrivelsene for de ulike fag: 1. Entreprenørens ytelser, leveranser m.v. ved utarbeidelse av FDV-dokumentasjon og krav til denne 2. Krav til drifts-/vedlikeholds- og beredskapsavtaler 3. Krav til nødvendig opplæring av byggets eller anleggets driftspersonale og brukere. Avhengig av anleggstype kan det være behov for ekstra oppfølging og/eller oppdelt opplæring etter f.eks. 3 mnd. eller 6 mnd. 4. Framdriftsplan for FDV-dokumentasjon og opplæring 5. Byggefasen 5.1 Drift og vedlikehold (DV) PGL skal påse at all dokumentasjon kontrolleres fortløpende av PG. PGL skal påse at PG sammenstiller og leverer alle dokumenter og tegninger «som bygget» pr fag. Stavanger eiendom 8 av 9

51 Emmaus barnehage sør Prosjekt nr 4852 YT-PGL PGL skal kontrollere at FDVU dokumentasjonen som er levert i fra PG er utført i forhold til kontrakt og fremdrift og NS PGL skal gi en anbefaling om godkjenning av FDVU- dokumentasjonen til PL. Godkjent FDVU dokumentasjon fra PG skal samles på en digital-enhet, systematisert i en 2. sifferet mappestruktur basert på anbefalingene i NS 3456 og overleveres PL. 6. Ferdigstillelse, prøvedriftsperiode og overtakelse 6.1 Ferdigmelding PGL sammenstiller forslag til tekst for ferdigmeldingen. 7. Reklamasjonsfasen Ingen ytelser utover de som fremkommer i kap. 2 og i Felles-YT. Stavanger eiendom 9 av 9

52 Emmaus barnehage sør Prosjektnr PRIS- OG SIGNATURSKJEMA (arkitekt og prosjekteringsleder) Ytelser - fase Skisseprosjekt Forprosjekt Detaljprosjekt Kontrahering Byggefase Reklamasjon/garantifase Prosjekteringsledelse Sum fast pris eks. mva. Sum fast pris inkl. mva Timer Beløp i kr Timepris - tilleggsarbeider Sivilarkitekt/Sivilingeniør Arkitekt/ ingeniør DAK-operatør kr per time kr per time kr per time Saksbehandler, arkitekt, for dette oppdraget: Saksbehandler, prosjekteringsleder (PGL) for dette oppdraget: Sted Dato Signatur tilbyder FORETAKSNR: ADRESSE E-POST TELEFON/ MOBIL

53 Emmaus barnehage sør Prosjektnr EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) Denne bekreftelsen gjelder: Virksomhetens navn Org.nr./fødselsnr. Adresse Land Postnummer Poststed Jeg bekrefter med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften 1 ). Jeg bekrefter at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Jeg aksepterer at Oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder: Sted: Dato: Signatur: Jeg bekrefter med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte: (KRYSS AV HER DERSOM Ingen ansatte: [ ] ) Sted: Dato: Signatur: For utenlandske oppdragstakere gjelder følgende: Jeg bekrefter med dette at det ved utarbeidelse av tilbudet er tatt hensyn til helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som følger av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften), fastsatt ved kgl. res. 6. desember 1996 i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Jeg aksepterer at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse-, miljøog sikkerhetsarbeid. 1 Fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 nr i medhold av lov 17. juni 2005 nr. 62 om og arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Prosjektnavn og nr. [Klikk her, og skriv inn saksnummer] 1

54 Stavanger eiendom Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag 7. Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag Som generelle kontraktsbestemmelser gjelder NS 8401:2010 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag med de presiseringer og endringer som er angitt nedenfor. Presiseringer og endringer er angitt i kronologisk rekkefølge med henvisninger til aktuell bestemmelse i standarden. 1. Termer og definisjoner (tillegg til NS 8401 pkt 2) Med hverdag menes alle dager unntatt helligdager og offentlige høytidsdager. 2. Kontakt med media (tillegg til NS 8401 pkt 3) Kontakt med media All kontakt med media skal håndteres av oppdragsgiver. Skulle det komme henvendelser fra media (avis, fjernsyn, radio, fagtidsskrift m.m.) om kontraktsmessige forhold eller forhold i tilknytning til kontrakten, plikter den prosjekterende å henvise til oppdragsgiver. 3. Hva oppdraget omfatter Generelt (NS 8401 pkt 4.2) Den prosjekterende forutsettes å anvende den tid som er nødvendig for å utføre de ytelser som kontrakten omfatter. Arbeid som følge av mindre endringer i egen eller andres kontrakter, omprosjekteringer eller justeringer av prosjekteringsmaterialet, anses å ligge innenfor oppdraget. Den prosjekterende skal uten tilleggshonorar, i rimelig grad innenfor kontrakten, akseptere variasjoner i arbeidsmengde og øvrige forutsetninger. 4. Organisatoriske bestemmelser (NS 8401 pkt 5) 4.1 Fullmakter (NS 8401 pkt 5.2) Generelt for prosjekterende, herunder prosjekteringsleder I NS 8401 pkt 5.2 tredje ledd utgår ordet uforutsett. Prosjekteringsleder Prosjekteringsleder er prosjekteringsgruppens daglige representant overfor oppdragsgiver, og forplikter gruppen overfor oppdragsgiver i ordinære saker angående prosjekteringsarbeidet. 4.2 Varsling (NS 8401 pkt 5.8) Varsler, krav og andre meldinger skal gis skriftlig. Elektronisk kommunikasjon regnes ikke som skriftlig i denne sammenheng. 4.3 Personell for utføring av oppdraget (tillegg til NS 8401 pkt 5) Oppdraget skal utføres av den eller de som er angitt i kontrakten. Den eller de personer som utfører oppdraget skal ha nødvendige kvalifikasjoner og erfaring og for øvrig tilfredsstille de krav oppdragsgiver har stilt i kontrakten. Oppgaver av rent rutinemessig karakter og støttefunksjoner kan utføres av andre innenfor firmaet enn de som er angitt i kontrakten. Den prosjekterende kan ikke uten oppdragsgiverens skriftlige samtykke skifte ut personer som i henhold til kontrakten eller senere avtale skal utføre oppdraget. Stavanger eiendom Godkjent /4

55 Stavanger eiendom Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag 4.4 Rettigheter til prosjektmateriale (NS 8401 pkt 6.1) Oppdragsgiver har rett til å gjøre endringer i prosjektmaterialet samt gjøre prosjektmaterialet tilgjengelig for allmennheten med de begrensninger som følger av åndsverkloven 3. Dette innebærer at i den grad prosjektmaterialet er å anse som et åndsverk, kan endringene og tilgjengeliggjøringen ikke skje på en måte eller i en sammenheng som er krenkende for opphavsmannens kunstneriske anseelse eller egenart eller for verkets anseelse eller egenart. 5. Den prosjekterendes plikter (NS 8401 pkt 7) 5.1 Den prosjekterendes uavhengighet (NS 8401 pkt 7.1) Den prosjekterende kan ikke samtidig med det aktuelle oppdraget påta seg oppdrag som byggeleder eller prosjekteringsleder ved samme prosjekt, med mindre oppdragsgiveren har gitt skriftlig samtykke til dette. Den prosjekterende kan heller ikke påta seg oppgaver for andre oppdragsgivere i direkte eller indirekte tilknytning til dette prosjekt, med mindre oppdragsgiver har gitt skriftlig samtykke til dette. 6. Lover, forskrifter og andre offentlige vedtak (NS 8401 pkt 8.1) 6.1 Regelverket for offentlige anskaffelser Den prosjekterende skal være kjent med og i alle henseende opptre i overensstemmelse med regelverket for offentlige anskaffelser ved gjennomføringen av prosjekteringsoppdraget. 6.2 Forholdet til plan- og bygningsloven (PBL) Oppdraget krever ansvarsrett som ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen etter PBL. Den prosjekterende skal ha ansvarsrett for den oppgaven og den del av tiltaket kontrakten omfatter i den tiltaksklassen som prosjektet/tiltaket krever. Den prosjekterende plikter å bidra til at søknad om ansvarsrett blir sendt så snart som mulig etter at kontrakten er inngått. Manglende ansvarsrett betraktes som et vesentlig kontraktsbrudd som gir oppdragsgiver rett til å heve avtalen og kreve erstatning. Det som er sagt om ansvarlig prosjekterende og ansvarlig kontrollerende for prosjekteringen gjelder tilsvarende for annen ansvarsrett som blir avtalt. 6.3 Krav til gjengs lønn og arbeidsvilkår for arbeidstakere Den prosjekterende skal sørge for at ansatte i egen organisasjon og ansatte hos underprosjekterende ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtale, regulativ eller det som er normalt på det stedet der arbeidet blir utført og for vedkommende yrke. Dette gjelder bare for ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Lederen av virksomheten er ansvarlig for at denne kontraktsbestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler den prosjekterende inngår for utføring av arbeid under denne kontrakten skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Dersom den prosjekterende ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til å holde tilbake deler av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdet er i orden. Oppdragsgiver kan holde tilbake et beløp tilsvarende ca. to ganger besparelsen for arbeidsgiveren. Den prosjekterende skal på oppfordring legge frem dokumentasjon for lønns- og arbeidsvilkårene som blir benyttet. Prosjekterende skal også fremlegge dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene hos underleverandørene. Stavanger eiendom Godkjent /4

56 Stavanger eiendom Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag 7. Frister leveranseplaner (NS 8401 pkt 9.2) ) Den prosjekterende skal utarbeide leveranseplan. Prosjekteringsleder skal utføre sitt oppdrag i samsvar med de tidsfrister som er fastsatt i kontrakten og i samsvar med prosjektets fremdriftsplan. 8. Endringer (NS 8401 pkt 10) 8.1 Varsling (NS 8401 pkt 10.2) Oppdragsgiver stiller ikke sikkerhet. Selv om det foreligger tvist, har den prosjekterende plikt til å utføre det som er pålagt. 8.2 Rett til å utføre endring (NS 8401 pkt 10.3) Hvis vilkårene i begge ledd er oppfylt, gjelder andre ledd foran første ledd. 9. Fristforlengelse og forsering (NS 8401 pkt 11) 9.1 Forhold utenfor den prosjekterendes kontroll (NS 8401 pkt ) Kommunal saksbehandling skal kunne anses å være et forhold utenfor den prosjekterendes kontroll. 9.2 Oppdragsgivers rett til fristforlengelse (NS 8401 pkt 11.4) Punktet (8.15.1) ovenfor får tilsvarende anvendelse for oppdragsgiver. 10. Prosjekteringsfeil (NS 8401 pkt 13) 10.1 Reklamasjon (NS 8401 pkt 13.4) Oppdragsgivers kontraktsparter, leietakere og brukere regnes som tredjemenn i relasjon til dette punkt. Det er derfor ingen identifikasjon mellom oppdragsgiver og disse Tropisk tømmer (tillegg til NS 8401 pkt 13) Dersom det prosjekteres i strid med Energi og miljøplan for kommunale bygg hva gjelder tropisk tømmer, er dette å anse som en prosjekteringsfeil som oppdragsgiveren kan kreve rettet, uavhengig av kostnadene ved slik retting. Den prosjekterende blir videre ansvarlig for det tap oppdragsgiveren lider som følge av prosjekteringsfeilen. Ansvarsbegrensningen i NS 8401 pkt 13.3 gjelder for beløpene i dette punkt. 11. Pris (NS 8401 pkt 15) 11.1 Utgifter (NS 8401 pkt ) For oppdrag som honoreres etter fast pris, skal alle nødvendige reiser i forbindelse med gjennomføring av oppdraget inngå i fastprishonoraret. Tilbudet skal være komplett inklusive alle kostnader for gjennomføring av oppdraget, som transport, reiser, diett, porto, tlf/ telefax, skriving av anbudsdokumenter, internkopiering og lignende. Stavanger eiendom Godkjent /4

57 Stavanger eiendom Generelle kontraktsbestemmelser, prosjekteringsoppdrag 11.2 Betaling (NS 8401 pkt 15.2) Med mindre annet fremgår av forretningsrutiner eller administrative bestemmelser for oppdraget, skal det sendes særskilte fakturaer for følgende: a) Ordinære avdrag på fastprishonoraret merkes med rekvisisjons nr. og A-konto. Av fakturaen skal fremgå avtalt honorar og tidligere fakturerte avdrag. Slik faktura sendes én gang i måneden. b) Endrings- eller tilleggsarbeider som merkes med rekvisisjons nr. og Tillegg. c) Dekning av utgifter som merkes med rekvisisjons nr. og Utgifter. Betalingsfrist 30 dager etter mottak faktura. Ved sommerferieavvikling er betalingsfristen 45 dager. 12. Avbestilling (NS 8401 pkt 16) Dersom prosjektet kanselleres på grunn av bevilgningsmessige, naborettslige eller reguleringsmessige forhold, betales det ikke erstatning for tap som den prosjekterende måtte bli påført. Stavanger eiendom Godkjent /4

58 Unntatt offentlighet. Offntleglova 13 og forvaltningsloven ledd nr. 2 KONTRAKT [Klikk her, og skriv inn kontraktsnavn] Kontrakt mellom Stavanger eiendom (oppdragsgiver) og [Leverandørens navn] (leverandør) 1 av 4

59 Dette avtaledokument brukes av Stavanger eiendom som avtaleformular ved inngåelse av avtale der NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag benyttes. Mellom Stavanger Kommune v/stavanger eiendom som oppdragsgiver Organisasjonsnr.: *** Postadresse: Kontoradresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger Telefonnr.: Telefaksnr.: og som prosjekterende Organisasjonsnr.: Postadresse: Telefonnr.: Telefaksnr.:.. er det inngått følgende avtale: I. KONTRAKTSDOKUMENTENE (NS 8401 PKT 4.1) Følgende dokumenter inngår i denne avtalen: 1. Dette avtaledokumentet 2. Referater og annet skriftlig materiale fra forhandlinger eller oppklarende drøftelser, som er godkjent av begge parter, herunder dokumenter inntatt i vedlegg til dette avtaledokument opplistet nedenfor: 3. Oppdragsgiverens konkurransegrunnlag og dokumenter inntatt i vedlegg til dette avtaledokument. 4. Den prosjekterendes tilbud, datert... og inntatt som vedlegg til dette avtaledokument 5. NS 8401 Forekommer det i de ovennevnte dokumenter bestemmelser som strider mot hverandre skal dokumentene gjelde i den oppstilte rekkefølge. II. PRIS FOR OPPDRAGET (NS 8401 PKT 15.1) Avtaledokument prosjekterende 2 av 4

60 Alternativ 1: Fastprishonorar Oppdraget skal utføres for følgende fastprishonorar: Tilbudssum Eventuelle korreksjoner:... Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende: Sum eksklusive merverdiavgift Merverdiavgift.. % Honorar for oppdraget kr.. kr.. kr.. kr.. kr.. kr.. kr.. kr.. kr. kr. Alternativ 2: Oppdrag honorert etter medgått tid Oppdraget skal utføres etter medgått tid til en timepris på: Utførende arkitekt/ Ingeniør Assistent- Ingeniør/-arkitekt Tegner/ DAK-operatør Firma- Timesats* * Firmatimesats er en timesats som Stavanger eiendom og kontraktspart kan enes om å bruke for et bestemt tilleggsarbeid/endringsarbeid/ timehonorert arbeid, med den følge at kontraktsparten ikke trenger dokumentere hvilken stillingskategori som har utført arbeidet. Eventuelle opsjoner som er gjort gjeldende, Herunder tiltransport:.... kr.. kr.. III. PARTENES REPRESENTANTER OG ADRESSER (NS 8401 PKT 5.1 OG 5.8) Stavanger eiendoms representant (prosjektleder) er:... Avtalt adresse for varsler og krav: Stavanger Kommune v/stavvanger eiendom ved prosjektleder Postadresse: Postboks 8001, 4068 Stavanger Kontoradresse: Olav Kyrres gate 23, 4005 Stavanger Avtaledokument prosjekterende 3 av 4

61 Telefon: All post skal merkes med (prosjektnummer + prosjektnavn + kontraktsnummer). Den prosjekterendes representant er:... Avtalt adresse for varsler og krav til prosjekterende: Adresse: Telefon: Telefaks: IV. DAGMULKTSBELAGTE FRISTER (NS 8401 PKT 9.2 OG PKT 12.2) Utarbeide utkast til leveranseplan for forprosjektfasen, jf. NS 8401 pkt. 9.2: Utarbeide utkast til leveranseplan for detaljprosjektfasen, jf. NS 8401 pkt. 9.2: Utarbeide utkast til leveranseplan for byggefasen, jf. NS 8401, pkt. 9.2:. Utarbeide utkast til honorarbudsjett, jf. Generelle kontraktsbestemmelser :. For øvrig gjelder de tidsfristene som er oppført i de øvrige kontraktsdokumentene. V. UNDERSKRIFT Dette avtaledokument med vedlegg er utferdiget i to eksemplarer hvorav partene beholder hvert sitt.... den den Stavanger Kommune v/stavanger eiendom (Prosjekterende) sign sign Avtaledokument prosjekterende 4 av 4

62 EVALUERING AV ARKITEKT- OG RÅDGIVEROPPDRAG Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner. Arbeidet har vært finansiert fra KoBE-programmet i Statens bygningstekniske etat. Vi ønsker tilbakemeldinger og innspill om hvordan skjemaet fungerer i bruk og eventuelt kan forbedres. Send dine kommentarer til Evalueringsskjemaets revisjonsdato Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver: 1.2 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier (navn, e-post og telefonnummer): 1.3 Prosjektleder for oppdragsgiver: Leverandørens organisasjon 1.4 Leverandør: 1.5 Oppdragsansvarlig hos leverandør (navn, e-post og telefonnummer): 1.6 Leverandørens organisasjonsnummer: Oppdraget 1.7 Oppdragets navn: 1.8 Oppdragets CPV-kode (hentet fra kunngjøring på Doffin): 1.9 Oppdragets kontrakt/anskaffelsesnummer: 1.10 Utført i perioden (Fra dd.mm.åååå til dd.mm.åååå ): 1.11 Oppdragets totale verdi i kr (eks. mva.): 1.12 Kort beskrivelse av oppdragets art og omfang. Hvilke fag har leverandøren hatt ansvar for (arkitekt, bygg, elektro, VVS, geotjenester etc.)? I hvilken grad har oppdraget vært krevende når det gjelder tomt, tekniske utfordringer, koordinering, framdrift o.l? Andre forhold som bør nevnes? Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 1 av 9

63 Bruksområde Dette skjema er laget for å evaluere utførelsen av arkitekt- og rådgiveroppdrag. Formål Hensikten med evalueringen er å skape økt bevissthet hos oppdragsgiver og leverandør om hvilke krav og forventinger som stilles til en god leveranse og bidra til forbedringer hos både oppdragsgivere og leverandører. Evalueringen med eventuelle kommentarer fra leverandøren kan brukes av oppdragsgiver som egen referanse ved tildeling av framtidige oppdrag. Ved tildeling av nye oppdrag kan oppdragsgiver med utgangspunkt i en tidligere negativ evaluering be leverandøren dokumentere at påpekte forhold er rettet. Evalueringen kan brukes av leverandøren som referanse. Gjennomføring Varsling Evalueringsskjemaet bør normalt vedlegges konkurransegrunnlaget (eventuelt ved oppdragets start). Evaluering i løpet av kontraktsperioden Ved leveranser som strekker seg over lengre tid kan oppdragsgiver foreta evaluering(er) i kontraktsperioden ved bruk av evalueringsskjemaet. Oppdragsgiver bør informere om dette i konkurransegrunnlaget. Ved foretatt evaluering oversendes skjemaet til leverandøren for eventuell skriftlig kommentar innen tre uker. Samlet evaluering Ved avslutning av oppdraget skal oppdragsgiver utstede dette evalueringsskjemaet og oversende det til leverandøren for eventuell skriftlig kommentar fra leverandøren innen tre uker. Dette skjemaet har ingen konsekvenser for leverandørens eventuelle rett til annen bekreftelse på leveransen, dersom dette følger av kontrakt. Evalueringsmøte - kommentarer og korreksjoner Oppdragsgiver og leverandør kan begge be om møte for gjennomgang av evalueringsskjemaet, fortrinnsvis kort tid etter oversendelse og før tre uker har gått. Oppdragsgiver kan revidere evalueringen. Oppdragsgiver må da gi leverandøren en ny frist for å komme med eventuelle skriftlige kommentarer. Leverandørens kommentarer skrives i evalueringsskjemaet eller legges ved dette, med tydelig henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 2 av 9

64 2. Evalueringsprosessen Merk av riktig alternativ: Ja Delvis Nei 2.1 Fikk leverandøren evalueringsskjema før oppstart av leveransen? 2.2 Inngikk evalueringsskjemaet i konkurransegrunnlaget? 2.3 Har arkitekt/rådgiver vært evaluert tidligere? 2.4 Har eventuelle tidligere påpekte forhold blitt rettet opp? 2.5 Tidspunkt for evalueringen (Skriv f. eks etter ferdigbefaring, etter garantibefaring): 2.6 Oppdragsgivers kommentarer: 2.7 Leverandørens kommentarer, evt. henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 3 av 9

65 3. Leveringspålitelighet VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. 3.1 Er del-leveranser og sluttleveranse i samsvar med avtalt leveringstid? 3.2 Er endringer fulgt opp og rapportert? 3.3 Er sluttdokumentasjon, brukerveiledninger, sluttrapporter o.l. (f. eks FDVdokumentasjon) levert i henhold til avtale/kontrakt? SAMLET VURDERING 3.4 Har tjenesteleverandøren vært leveringspålitelig i hele oppdragsperioden? Ja Delvis Nei Ikke relevant 3.5 Oppdragsgivers kommentarer. Ved avkrysning i nei eller delvis skal det gis en utdypende kommentar. Er oppdragsgiver fornøyd bør leverandøren også få vite hvorfor. 3.6 Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 4 av 9

66 4. Kvalitet, løsningsevne, kompetanse VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. 4.1 Har leverandøren levert faglig godt arbeid uten vesentlige feil og mangler? 4.2 Har tilbudt kompetanse vært benyttet i gjennomføringen av leveransen? 4.3 Har benyttet kompetanse vært tilstrekkelig for utførelse av oppdraget? 4.4 Dersom leverandøren i henhold til kontrakt skal være aktiv og informere oppdragsgiver om mulige forbedringer i form av nye produkter/løsninger, har dette vært oppfylt? 4.5 Dersom oppdraget har omfattet å bistå oppdragsgivers innkjøpsfunksjon for eksempel ved utarbeidelse av konkurransegrunnlag, er anskaffelsesregelverket ivaretatt på en god måte? SAMLET VURDERING 4.6 Er oppdragsgiver samlet sett fornøyd med leverandørens løsningsevne, kompetanse og kvalitet sett i forhold til kontraktens krav? Ja Delvis Nei Ikke relevant 4.7 Oppdragsgivers kommentarer. Ved avkrysning i nei eller delvis skal det gis en utdypende kommentar. Er oppdragsgiver fornøyd bør leverandøren også få vite hvorfor. 4.8 Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 5 av 9

67 5. Samarbeid og oppfølging VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. 5.1 Var forholdet til oppdragsgiver preget av lojalitet og samarbeid? 5.2 Har avvik, forsinkelser, feil, mangler og liknende blitt rettet på en tilfredsstillende måte under hele leveransen? 5.3 Har leverandøren overholdt tilknyttede forpliktelser i henhold til kontrakt? 5.4 Har leverandøren aktivt bidratt til god kommunikasjon internt og eksternt i prosjektet? SAMLET VURDERING Ja Delvis Nei Ikke relevant 5.5 Har tjenesteleverandøren ut i fra en samlet vurdering vist god samarbeidsevne? 5.6 Oppdragsgivers kommentarer. Ved avkrysning i nei eller delvis skal det gis en utdypende kommentar. Er oppdragsgiver fornøyd bør leverandøren også få vite hvorfor. 5.7Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 6 av 9

68 6. Honorar og fakturering VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. Ja Delvis Nei Ikke relevant 6.1 Var det utarbeidede pristilbudet etterrettelig? 6.2 Har faktureringen vært ryddig og i henhold til kontrakt? 6.3 Har prisregulering i avtalens løpetid vært i henhold til kontrakt? SAMLET VURDERING 6.4 Har tjenesteleverandøren opptrådt ryddig og forutsigbart når det gjelder prising og fakturering? Samlet vurdering 6.5 Oppdragsgivers kommentarer. Ved avkrysning i nei eller delvis skal det gis en utdypende kommentar. Er oppdragsgiver fornøyd bør leverandøren også få vite hvorfor. 6.6 Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 7 av 9

69 7. Samfunnsansvar VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. 7.1 Er krav i henhold til kontrakt oppfylt med hensyn til miljøforpliktelser? 7.2 Er krav i henhold til kontrakt oppfylt med hensyn til livssykluskostnader (drift og vedlikeholdsvennlige løsninger) (LCC)? 7.3 Er krav i henhold til kontrakt oppfylt med hensyn til SHA (HMS)? 7.4 Er krav i henhold til kontrakt oppfylt med hensyn til universell utforming? 7.5 Er krav i henhold til kontrakt oppfylt med hensyn til sosialt ansvar? SAMLET VURDERING Ja Delvis Nei Ikke relevant 7.6 Har tjenesteleverandøren vist samfunnsansvar gjennom hele oppdraget? 7.8 Oppdragsgivers kommentarer. Ved avkrysning i nei eller delvis skal det gis en utdypende kommentar. Er oppdragsgiver fornøyd bør leverandøren også få vite hvorfor. 7.9 Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg. Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 8 av 9

70 8. Samlet vurdering VURDERINGSPUNKTER. Merk av riktig alternativ. Ja Delvis Nei 8.1 Ut fra en samlet vurdering av forholdene i denne evalueringen kan tjenesteleverandøren anbefales for framtidige oppdrag av tilsvarende type/art/omfang 8.2 Ved avkrysning i nei eller delvis bør det gis en utdypende kommentar om hva leverandøren må rette opp for å komme i betraktning ved senere oppdrag. Er oppdragsgiver fornøyd bør tjenesteleverandøren også få vite hvorfor. 8.3 Leverandørens kommentarer, henvisning til vedlegg..... Tid, sted og navn på oppdragsgivers representant som utsteder av evalueringen... Underskrift.... Tid, sted og navn på leverandørens representant som kommenterer av evalueringen... Underskrift Evaluering av arkitekt- og rådgiveroppdrag 9 av 9

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88 X Y Y Y Y X X X X X

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN

C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN C2.1 FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 15.04.2016 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedoppgave 3 1.1 Generelt 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Rådgivningstjenester og byggeleder tjeneste for Krosshaug omsorgsboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Rådgivningstjenester og byggeleder tjeneste for Krosshaug omsorgsboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom for kontrakt om Rådgivningstjenester og byggeleder tjeneste for Krosshaug omsorgsboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Landskapsarkitekttjenester for Bjørn Farmanns gate 25 barneboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Landskapsarkitekttjenester for Bjørn Farmanns gate 25 barneboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom Konkurransegrunnlag for kontrakt om Landskapsarkitekttjenester for Bjørn Farmanns gate 25 barneboliger Stavanger kommune Stavanger eiendom Bjørn Farmanns gate 25 Prosjektnr 391444803 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Konkurransegrunnlag for : Arkitekttjenester Lunde skole innvendig ombygging Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for : Arkitekttjenester Lunde skole innvendig ombygging Stavanger kommune Stavanger eiendom for : Arkitekttjenester Lunde skole innvendig ombygging Stavanger kommune Stavanger eiendom Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktens omfang... 3 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om RIBR for Roaldsøy barnehage 4 avdelinger Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om RIBR for Roaldsøy barnehage 4 avdelinger Stavanger kommune Stavanger eiendom Konkurransegrunnlag for kontrakt om RIBR for Roaldsøy barnehage 4 avdelinger Stavanger kommune Stavanger eiendom Roaldsøy barnehage 4 avd Konkurransegrunnlag Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Ventilasjonsanlegg ved Kampen skole Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Ventilasjonsanlegg ved Kampen skole Stavanger kommune Stavanger eiendom for kontrakt om Ventilasjonsanlegg ved Kampen skole Stavanger kommune Stavanger eiendom Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktens omfang... 3 1.4 Kontraktsperiode...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2012-desember ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Oddahagen 13 9 utleieboliger Prosjektnr: 391214400001 Jan 2016 Godkjent dato: 18.6.2012 2 oddahagen 13 - oppdragsbeskrivelse Stavanger

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Konkurransebeskrivelse. rammeavtale byggherreombud og byggeleder. Stavanger kommune

Konkurransebeskrivelse. rammeavtale byggherreombud og byggeleder. Stavanger kommune Konkurransebeskrivelse rammeavtale byggherreombud og byggeleder Stavanger kommune 10. juni 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Anskaffelsens formål... 3 1.3 Kontraktens omfang...

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Teknisk område og landbruk (TOL) Åpen anbudskonkurranse. Prestebolig

Teknisk område og landbruk (TOL) Åpen anbudskonkurranse. Prestebolig F R O S TA KO M M U N E Teknisk område og landbruk (TOL) Åpen anbudskonkurranse Prestebolig Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.2 ANSKAFFELSENS FORMÅL... 3 1.3 KONTRAKTENS OMFANG... 3 1.4

Detaljer

Konkurranseregler for kontrakt om bygging av. Fransk barnehage. Stavanger kommune

Konkurranseregler for kontrakt om bygging av. Fransk barnehage. Stavanger kommune Konkurranseregler for kontrakt om bygging av Fransk barnehage Stavanger kommune Stavanger eiendom Prosjektnr 391444802 Februar 2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsens formål...

Detaljer

1. FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN (YT-FELLES) HOLMEN SVØMMEHALL. Prosjektnr: EF 1202 Dato:

1. FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN (YT-FELLES) HOLMEN SVØMMEHALL. Prosjektnr: EF 1202 Dato: 1 1. FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPEN (YT-FELLES) Prosjektnr: EF 1202 Dato: 24.05.2013 2 Innholdsfortegnelse 1 HOVEDOPPGAVE... 4 1.1 GENERELT... 4 2 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring

KONKURRANSEGRUNNLAG. fra Lillehammer Olympiapark AS. Åpen anbudskonkurranse for levering av: Materiell for plastdekke Materiell for snøforankring Lillehammer Ringebu Øyer Sør-Fron Nord-Fron Gausdal Innkjøpssamarbeidet INNOFF I denne konkurransen deltar: Lillehammer v/ Lillehammer Olympiapark AS KONKURRANSEGRUNNLAG fra Lillehammer Olympiapark AS

Detaljer

Trådløst nett Andenes skole

Trådløst nett Andenes skole Tilbudsinnbydelse Trådløst nett Andenes skole Åpen anbudskonkurranse Etter forskrift til lov om off. anskaffelser del I November 2016 Andøy kommune INNHOLD 1. OM ANSKAFFELSEN 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE (Felles-YT)

PROSJEKTERINGSGRUPPE (Felles-YT) FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE () Prosjektnr: 12316 Høgskolen i Telemark E-bygget Dato: 2013-11-25 Saks- og dokumentnr: 201300985 Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Stavanger eiendom Oppdragsbeskrivelse Del 2 OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJKETET Kommunalt garderobebygg og Brodds klubbhus Prosjektnr: Prosjekt nr. 38 66 002 April 2016 ORIENTERING OM PROSJEKTET...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kontrakt om. Byggherreombud for oppfølging av totalentreprise på «Botilbud med bemanning» Stavanger kommune

Konkurransegrunnlag. for kontrakt om. Byggherreombud for oppfølging av totalentreprise på «Botilbud med bemanning» Stavanger kommune Konkurransegrunnlag for kontrakt om Byggherreombud for oppfølging av totalentreprise på «Botilbud med bemanning» Stavanger kommune Stavanger eiendom Botilbud med bemanning Konkurransegrunnlag Innhold 1

Detaljer

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG

Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Kristiansund kommune Byingeniøren KONKURRANSEGRUNNLAG Fjellboring Folkeparken Saksnr. 2014/96487 Tilbudsfrist: 26/05/2014 kl.14:00 Kristiansund april 2014 1 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Kløvereng barnehage - garderober Konkurransegrunnlag rådgivere generelt. Kløvereng barnehage - garderober

Kløvereng barnehage - garderober Konkurransegrunnlag rådgivere generelt. Kløvereng barnehage - garderober 0. ANBUD Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging innbyr herved til anbudskonkurranse for fagområdene: RIB / RIV / RIE/ BYGGELEDER - TJENESTER i forbindelse med utbyggingen av tilbygg

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 20.august 2015 DEL 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 1 ORGANISASJON... 3 2 GENERELT OM PROSJEKTET... 3 3 KONKURRANSEGRUNNLAG MED YTELSESBESKRIVELSE...5

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE

YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE MYNDIGHET, LOVVERK YTELSESBESKRIVELSE FOR ARKITEKT SAMSPILLSENTREPRISE For prosjekt: Møhlenpris oppveksttun Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

YT-krav prosjekteringsgruppe

YT-krav prosjekteringsgruppe YT-krav prosjekteringsgruppe INNLEDNING... 2 HOVEDOPPGAVE... 2 SÆRSKILTE YTELSER I PROSJEKTERINGSPROSESSEN... 3 SÆRSKILTE YTELSER I SKISSE-/FORPROSJEKTFASEN... 4 OM SKISSEPROSJEKTFASEN:... 4 OM FORPROSJEKTFASEN:...

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av:

FYLKESMANNEN I ROGALAND. Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av: FYLKESMANNEN I ROGALAND Konkurransegrunnlag Anskaffelse av: Kontor- og datarekvisita for Fylkesmannen i Rogaland, Statens Hus, Lagårdsveien 78, Stavanger 03/2008-Kontor- og datarekvisita I. OPPDRAGET I.1.

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Flerbrukshall Bjerkelunden Tofte 1 Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform... 3 1.3 Konkurransegrunnlaget...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING

TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER RÅDHUSBROEN - REHABILITERING BÆRUM KOMMUNE EIENDOM PROSJEKT - ANLEGG TILBUDSFORESPØRSEL FOR BYGGEPLANER 100070 RÅDHUSBROEN - REHABILITERING Del I: Regler for konkurransen Kartutsnitt av området ved Rådhusbroen (Sandvika bru) i Sandvika.

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: September Stavanger eiendom. Konkurransegrunnlag byggherreombud

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: September Stavanger eiendom. Konkurransegrunnlag byggherreombud Stavanger eiendom DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering LERVIG SYKEHJEM Prosjektnr: 4337 September 2014 orientering 1 av 5 DEL 2 ORIENTERING OM PROSJEKTET... 3 1 ORGANISASJON... 3 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Prosjekt Ramstad barnehage

Prosjekt Ramstad barnehage Konkurransegrunnlagets del 1 Tilbudsinnbydelse og konkurranseregler Prosjekt Ramstad barnehage Anskaffelse av Sanitær- og varmeinstallasjon NS8406 Innholdsfortegnelse 1 Innledning generelt... 4 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00

KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER. Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 KONNERUD SKOLE KONKURRANSEGRUNNLAG KONNERUD SKOLE - UTELEKER Tilbudsfrist: 11.06.2015 klokken 14.00 Innhold 1 Generell informasjon... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Informasjon om regelverket... 4 1.3 Offentlig

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser

Son Havn Katodisk beskyttelse. Konkurransegrunnlag Del I - Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser DEL I Tilbudsbestemmelser 06.11.2014 Side 1 av 6 DEL I Tilbudsbestemmelser Innholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Konkurransegrunnlaget... 3 1.2 Tilbudsbefaring... 3 1.3 Tilleggsopplysninger oppdragsgivers

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kontrakt om arkitekttjenester TASTARUSTÅ SELVBYGGERFELT B1 OG B7

Konkurransegrunnlag. for kontrakt om arkitekttjenester TASTARUSTÅ SELVBYGGERFELT B1 OG B7 Konkurransegrunnlag for kontrakt om arkitekttjenester TASTARUSTÅ SELVBYGGERFELT B1 OG B7 Stavanger kommune 1 Innledning 1.1 Oppdragsgiver Stavanger kommune ved Kommunalstyret for miljø og utbygging heretter

Detaljer

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø

Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø Konkurransegrunnlag For Forprosjekt og kravspesifikasjon Nytt Pasienthotell UNN HF Tromsø 1. TILBUDSINNBYDELSE 1.1 INNBYDELSE Det vises til utlysning i Doffin og TED. Universitetssykehuset i Nord Norge

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG. Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsdirektøren KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG Konkurranse med forhandling for kjøp av 50 % avlastning og 100 % etterskoletilbud Saksnr.: 1952 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B Regler for gjennomføring av konkurransen Dette dokumentet er basert på mal STY-600381, rev. 000 1 Innhold Regler for gjennomføring av konkurransen... 1 Innhold... 2 1. Innledning...

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG KONKURRANSE MED FORHANDLING I TO TRINN FOR INNLEIE AV LASTEBIL MED ELLER UTEN TILHENGER INKL. FØRER Anskaffelse 114/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/ Vann- og

Detaljer

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag Vågsøy kommune Konkurransegrunnlag IKT senter i rådhus - Skramsheim Tilbudsfrist: 11.mar.13 kl. 12.00 INNHOLDSFORTEGNELSE I KONKURRANSEGRUNNLAGET... 3 1 OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Kunngjøring...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS

KONKURRANSEGRUNNLAG. Anbudskonkurranse. Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS KONKURRANSEGRUNNLAG Referanse: SALG-090-2007 Anbudskonkurranse Anskaffelser under nasjonal terskelverdi Levering av bilder og bildedatabase til Norsk Tipping AS Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Rådgivningstjenester Elektroteknikk (RIE)

Rådgivningstjenester Elektroteknikk (RIE) Konkurransegrunnlag for kontrakt om Emmaus barnehage sør - Ny 5-avdelings barnehage Rådgivningstjenester Elektroteknikk (RIE) Stavanger kommune Stavanger eiendom EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr. 4852 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING

KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING KONKURRANSEGRUNNLAG ÅPEN KONKURRANSE MED FORHANDLING INVITASJON 1.1 Oppdragsgiver Husbanken region Midt-Norge heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen konkurranse med forhandling i forbindelse med

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Konkurranseform... 3 1.2 Kunngjøring... 3 1.3 Regelverk... 3 1.4 Tilbudsbefaring... 3 1.5 Tilbudskonferanse...

Detaljer

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6

DEL 2. Oppdragsbeskrivelse/ orientering. OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: Desember Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 Oppdragsbeskrivelse/ orientering OK19-VARMESENTRAL Prosjektnr: 3844002 Desember 2015 Del 2 Oppdragsbeskrivelse/orientering Side 1 av 6 DEL 2 1. Organisasjon... 3 1.1 Kommunalstyret for miljø og utbygging...

Detaljer

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage

ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II. K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise Forneburingen Barnehage KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I BÆRUM KOMMUNE EIENDOM ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE ETTER FORSKRIFTENS DEL I OG II K100 Grunn og Utomhusarbeider Utførelsesentreprise 1000027 Forneburingen Barnehage TILBUDSFORESPØRSEL

Detaljer

Pr. nr Bekkestua skole

Pr. nr Bekkestua skole Prosjektnr 501561 Bekkestua skole Begrenset anbudskonkurranse for prosjekteringsgrupper Konkurransegrunnlag Del 1 utvelgelse av prosjekteringsgrupper Side 1 av 8 01.10.08 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II. for anskaffelse av tjenester til. Utvikling av nytt nettsted for nfi. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II for anskaffelse av tjenester til Utvikling av nytt nettsted for nfi.no og Videreutvikling av profil og nytt rammeverk for visuell

Detaljer

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE

INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE INVITASJON TIL ANBUDSKONKURRANSE (ÅPEN KONKURRANSE) og H002 Byggeledelse Side 1 av 12 1 Generelt om oppdraget... 3 1.1 Invitasjon og orientering... 3 1.2 Kunngjøring... 4 1.3 Poster som ikke er prissatt...

Detaljer

Rådgivningstjenester - Byggteknikk (RIB)

Rådgivningstjenester - Byggteknikk (RIB) Konkurransegrunnlag for kontrakt om Emmaus barnehage sør - Ny 5-avdelings barnehage Rådgivningstjenester - Byggteknikk (RIB) Stavanger kommune Stavanger eiendom EMMAUS BARNEHAGE SØR Prosjektnr. 4852 Konkurransegrunnlag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE. Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del I Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Konkurranseform...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.

TILBUDSINVITASJON. Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I. (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering. TILBUDSINVITASJON Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I (Konkurransen gjennomføres i ett trinn, uten prekvalifisering.) for anskaffelse av nettsider for Krødsherad kommune Tilbudsfrist:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Prosjekteringsledelse Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Prosjekteringsledelse Stavanger kommune Stavanger eiendom Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Prosjekteringsledelse Stavanger kommune Stavanger eiendom Stokkatunet barnehage Prosjektnr. 4790 Konkurransegrunnlag Innhold

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag

Arbeids- og sosialdepartementet. Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor. Konkurransegrunnlag Til tilbydere Vår dato 04.05.2015 Omlegging av AFP og tilpasninger i tjenestepensjonsordningene i privat sektor Konkurransegrunnlag Anskaffelse iht. FOA del I Sak 15/1485 Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag...

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud

INNHOLD 1 INNLEDNING...2 2 TILBUDET...5 3 KVALIFIKASJONSKRAV...8 4 ANNEN DOKUMENTASJON...10 5 AVGJØRELSE AV KONKURRANSEN...13. Fylkesmannen i Buskerud INSTRUKS TIL TILBYDER Side 1 av 13 INNHOLD 1 INNLEDNING...2 1.1 Oppdragsgiver...2 1.2 Anskaffelsen...2 1.3 Konkurransegrunnlaget...3 1.4 Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen...3 1.5 Befaring...3

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Elektroteknikk (RIE) Stavanger kommune Stavanger eiendom

Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Elektroteknikk (RIE) Stavanger kommune Stavanger eiendom Konkurransegrunnlag for kontrakt om Stokkatunet barnehage - Rådgivingstjenester Elektroteknikk (RIE) Stavanger kommune Stavanger eiendom Stokkatunet barnehage Prosjektnr. 4790 Konkurransegrunnlag Innhold

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken

Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken KONKURRANSEGRUNNLAG: Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser del I og del II for kjøp av Bybanen i Bergen fra sentrum til Åsane Tilleggsutredning for strekning Sandviken for levering

Detaljer

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er et bygg på totalt

Detaljer

(A.) Konkurransegrunnlag Totalentreprise. Friområde ved Hafrsfjord bro. Stavanger kommune

(A.) Konkurransegrunnlag Totalentreprise. Friområde ved Hafrsfjord bro. Stavanger kommune (A.) Konkurransegrunnlag for totalentreprisekontrakt Friområde ved Hafrsfjord bro Stavanger kommune 14.07.2016 1 Innhold 1. Generell beskrivelse 4 1.1. OPPDRAGSGIVER 4 1.2. ANSKAFFELSENS FORMÅL 4 1.3.

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE (Felles-YT)

PROSJEKTERINGSGRUPPE (Felles-YT) FELLES YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE () Prosjektnr: 11536 SAEMIEN SIJTE Dato: 2009-03-30 Saks- og dokumentnr: 200702302 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Omfang...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

Madlavoll Skole Konkurransegrunnlag rådgiver generell del

Madlavoll Skole Konkurransegrunnlag rådgiver generell del 0. ANBUD Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging innbyr herved til anbudskonkurranse for fagområdene: ARK / LANDSKAPSARK / RIB / RIV / RIE / BYGGELEDER - TJENESTER i forbindelse med tilbygg

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014

KONKURRANSE- GRUNNLAG. Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei. Konkurranse 104/2014 KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV Utblokking av vannledninger i Oberst Rodes vei Konkurranse 104/2014 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten August 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGET...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I NS 8405 INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Bodø kommune inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: Åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang.

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Omgjøring av tildelingsbeslutning, avvisning av leverandør, kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE- GRUNNLAG ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FOR KJØP AV ENTREPRISER: Akerselva nedre del 5 med flere Rehabilitering av avløpsledninger Anskaffelse 2/2014 1 OPPDRAGET 1.1 Oppdragsgiver Oslo kommune v/

Detaljer

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II

Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL. ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II Skjeftejordet Bofellesskap KONKURRANSEGRUNNLAG FOR UAVHENGIG KONTROLL I HHT PBL ÅPEN KONKURRANSE I HHT FOA DEL I og II 1.Bakgrunn. Skjeftejordet Bofellesskap er et bygg på totalt 3000 kvm med 32 plasser.

Detaljer

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING

AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING AURSKOG HØLAND KOMMUNE BRÅTE SKOLE TILBYGG INNBYDELSE TIL KONKURRANSE OM PROSJEKTERING Barnetrinnet Ungdomstrinnet 1. INNLEDNING 1.1 Orientering Bråte skole er en 1-10 skole med ca. 400 elever fordelt

Detaljer

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett

Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Konkurransegrunnlag - kost- /nyttevurdering av nasjonal autonomi i norske elektroniske kommunikasjonsnett Saksnummer: 1502944 Tilbudsfrist: 14.08.15 kl. 12:00 Innhold 1 GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver...

Detaljer

Langøyåsen Barnehage

Langøyåsen Barnehage Fredrikstad kommune, Teknisk drift, Bygg og Eiendom Postboks 1405 1602 Fredrikstad Langøyåsen Barnehage TILBUDSKONKURRANSE - ANSKAFFELSE AV INTERIØRARKITEKT FREDRIKSTAD KOMMUNE TD, Bygg og Eiendomsavdelingen,

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag

Tilbudsinnbydelse Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag Tilbudsinnbydelsee Begrenset anbudskonkurranse Sandaker 1-10 skole og barnehage Konkurransegrunnlag 27.01.2009 (08/691) Tilbudsinnbydelse 1. Innbydelse Oslo kommune, v/undervisningsbygg Oslo KF viser til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVER AKUSTIKK For prosjekt: Solberg skole Dato: 08.12.2014 Rådgivende ingeniør akustikk hovedoppgaver: Rådgiver akustikk(riaku) skal forestå de arbeider som normalt tillegges

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy

Konkurransegrunnlagets. administrative bestemmelser. Vedlikeholdsavtale Remedy Konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser Vedlikeholdsavtale Remedy 201200266 Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og III 1 INNHOLD 1 ANSKAFFELSEN... 3 1.1 ANSKAFFELSESPROSEDYRE...

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

Prosjektnr Jong skole

Prosjektnr Jong skole Prosjektnr 501560 Byggeledelse Begrenset anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Del 1 - utvelgelse av firmaer Side 1 av 10 1 TILBUDSINNBYDELSE... 3 2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE... 4 3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER

TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER Drenering Jar, Hosle og Skui skole Tilbudsforespørsel - entrepriser GJELDER FRA: 04.02.2009 SIDE NR.: 1 av 111 TILBUDSFORESPØRSEL ENTREPRISER 10/3084 Drenering Jar, Hosle og Skui skole April 2010 Bærum

Detaljer

Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging innbyr herved til anbudskonkurranse for fagområdene:

Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging innbyr herved til anbudskonkurranse for fagområdene: 0. ANBUD Stavanger kommune v/kommunalstyret for miljø og utbygging innbyr herved til anbudskonkurranse for fagområdene: ARK / RIB / RIV / RIE / BYGGELEDER- TJENESTER i forbindelse med rivning av eksisterende

Detaljer