BYDEL SKI ØST - MULIGHETSSTUDIE AV ASPLAN VIAK SKI KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYDEL SKI ØST - MULIGHETSSTUDIE AV ASPLAN VIAK 05.02.2013 SKI KOMMUNE"

Transkript

1 BYDEL SKI ØST - MULIGHETSSTUDIE AV ASPLAN VIAK SKI KOMMUNE

2 Prosjektdata Rapporttittel: Ski øst mulighetsstudie ( under oppdraget Ski bydel øst) Utgave/ dato: Lagringsnavn: Ski bydel øst kommunedelplan Oppdragsbeskrivelse: Analyse og mulighetsstudie for bydel Ski øst Oppdragsleder for mulighetsstudien: Sissel Engblom Oppdragsleder for Ski bydel øst kommunedelplan: Kai Lande Fag: Plan og Urbanisme, Analyse og utredning Tema: Byutvikling, mulighetsstudie, analyse og konsepter Leveranse: Illustrert rapport Skrevet av: Sissel Engblom, Betsey-Marie Eskeland, Anders Hus Folkedal, Kristen Fjeldstad, Øyvind Dalen Kvalitetskontroll: Erik Plathe og Kai Lande Asplan Viak AS 2

3 Forord Som en del av arbeidet med kommunedelplan for bydel Ski øst har Asplan Viak AS utarbeidet analyse og mulighetsstudie for bydel Ski øst. Mulighetsstudien er en mulighetsvurdering for Ski øst som område for bærekraftig byutvikling. Arbeidet har vært basert på vedtatt planprogram for bydel Ski øst og skal belyse bydelens muligheter for å: - være en bærekraftig bydel - være en boligreserve for Ski by - være en fremtidig bydel med plass til inntil 4300 nye boliger Målsettingen med arbeidet har vært å etablere et overordnet plangrep for å sikre en attraktiv og bærekraftig byutvikling i Ski som regionsenter i Follo. Mulighetsstudien har blitt gjennomført i perioden juni desember Hos Asplan Viak har Sissel Engblom vært ansvarlig for mulighetsstudien. Teamet har videre bestått av Kristen Fjeldstad og Øyvind Dalen på analyse, og Betsey-Marie Eskeland og Anders Hus Folkedal på plan og landskap. Kai Lande er oppdragsleder for kommunedelplan for bydel Ski øst og Erik Plathe har vært kvalitetssikrer på mulighetsstudien. Sandvika Sissel Engblom siv. Ark. Erik Plathe Oppdragsleder Kvalitetssikrer 3

4 4 Innholdsfortegnelse

5 Innledning Planprogrammets hovedforutsetninger Ski og plansamarbeidet Skalaer for analysene DEL 1: Situasjonsanalyse Registreringer av dagens situasjon Historisk utvikling Geomorfologi Historiske kart og planer Dagens situasjon s s DEL 2: Lesning Tolkning av dagens situasjon. Informasjon er trukket ut fra registreringene og satt sammen på nytt Historiske spor Landskapsformer Vannets bevegelser Grønnstruktur og rekreasjon Bystruktur Strukturerende bygg og elementer Samlet lesning s DEL 3: Grep Grep for videre utvikling av Ski øst baseres på lesningen og dens rolle i forhold til Ski tettsted s Mobilitet Hovedgrep Overganger og generatorer Oppsummering Planprogrammets hovedforutsetninger s

6 6 Innledning

7 Planprogrammets hovedforutsetninger: - Bærekraftig bydel - Boligreserve for Ski s utvikling - Inntil 4300 boliger 7

8 8

9 Ski s fremtidige rolle basert på plansamarbeid LILLESTRØM OSLO LYSAKER ASKER SANDVIKA SKI Ski er utpekt som regionsenter i Follo 9

10 SKALA A: Regional skala B: Ski tettsted skala C: Ski øst B C A 10

11 Skala B: Ski tettsted Skala C: Ski øst 11

12 12 DEL 1: Situasjonsanalyse

13 1A HISTORISK UTVIKLING - Tidslinje med de viktigste begivenhetene som har formet Ski s GEOMORFOLOGI - Sammenhengen mellom geologi, topografi og landskap - Topografi: høydelagskart - Topografi: helningskart - Løsmassegeologi: randmorene - Løsmassegeologi: marine avsetninger - Markslag: jordbruksområder - Kulturlandskap og gamle veier - Kulturminner - Markslag: skog og treslag - Biologisk mangfold: naturtyper og registrerte arter s s 16 s 18 s. 20 s. 22 s. 24 s. 26 s. 28 s. 30 s. 32 1C 1D HISTORISKE KART OG PLANER - Undersøkelse av eldre planer for å forstå dagens arealbruk - Historisk kart - Planer 1950 tallet - Planer 1960 tallet - Kart Planer 1970 tallet DAGENS SITUASJON - Analyser av dagens nærings og befolkningstetthet, bygnings sammennseting med mer - Reisetider - Næringsmønster - Befolkningskonsentrasjon - Nærings- og befolkningsmønster - Boligtypesammensetning - Bygningsfunksjoner - Grønnstruktur og rekreasjon - Sosial infrastruktur s s. 35 s. 36 s. 38 s. 40 s. 42 s s. 46 s. 48 s. 50 s. 52 s. 54 s. 56 s. 58 s

14 1A Historisk utvikling år siden: Istid år siden: Moreneryggene ble laget. Kråkstad og Ski 9000 år før kristus Isen forsvant og havet trengte inn over lavlandet. Det var øyriker i Østre del av Ski. Det er funnet spor etter Stunner boplass Landet hevet seg og avdekket fruktbare marine avsteninger Jernalderen Faste gårdsanlegg vokste frem Middelalderen 2 gamle steinkirker: Ski og Kråkstad 1500 tallet Skogbruket ble intensivert Mange små sagbruk ble bygget Ski kirke 1800 tallet Jordbruket endret seg med nye dyrkningsmetoder Større vekt på husdyrhold Kværnesaga

15 1A Historisk utvikling 1879 Jernbanen kom til Ski. Stasjonsbygg åpnet i Den ble kjempet frem av bønder for å effektivisere transport av tømmer og trelast Dette var starten på Ski tettsted med utvikling av arbeidsplasser og forretning 1ste bebyggelse på vestsiden av jernbanen Idag 1888 Første parsell øst for jernbanen Førtse villaen i sentrum av Ski: Waldemarhøy Ski før 1920: Forsvarets artilleriregimet kjøpte grunn på vestsiden av jernbanen Kristiania renholdsverk etablerte seg i Kjeppestadveien. Hadde eget sidespor med mottak og behandling av søppel og møkk Handelsbedrifter & håndverksforetak Kristiania Renholdsverk Den Norske Møbelfabrikk Grubernes Sprærngstofffabrikker Ski Mekaniske Verksted Ski Bygg DYNO Drømtorp 1916 Ski hotell i Idrettsveien Ski vokste raskt, skilt fra Kråkstad som egen kommune i Bygging av Ski rådhus igangsatt Ski sentrum gjennomgikk store forandringer Trehusbebyggelsen ble erstattet med større forretningsgårder i mur 80- tallet Idrettsveien ble opparbeidet til gågate 1995 Åpning av Ski Storsenter 2003 Utvidelse med overbygget gangbro. Den nye senterdelen inneholder bla. hotell, kinosenter, bowlighall og leiligheter 15

16 1B Geomorfologi TOPOGRAFI - Høydelagskart Ski tettsted Ski ligger i et åpent småkuppert landskap. Høydelagskart 10 meter intervall Høydelagskart 1:15000 i A3

17 1B Geomorfologi 1. Panorama Drømtorp- åpent småkuppert landskap 2. Panorama Ellingsrud- åpent småkuppert landskap TOPOGRAFI - Høydelagskart Ski øst I ski øst er det flere koller som setter preg på området. 3. Skorhaugåsen Høydelagskart 3 meter intervall

18 1B Geomorfologi TOPOGRAFI - Helningskart Ski tettsted De sorte områdene har opptil 5 % stigning, dvs 1/20, som er krav for universell utforming. Store deler av Ski ligger innenfor denne helningsgraden og få områder har helning over 15%. Ski har derfor et unikt potensialet for å satse på tilrettelegging av gang- sykkel netverk. Helning i grader ,5 Helningskart 1:15000 i A3

19 1B Geomorfologi TOPOGRAFI - Helningskart Ski øst Skorhaugsåsen ligger mellom Ski øst og sentrum. Åsen til Drømtorp har en bratt skråning mot nord og Ustvet vestre gård ligger på en høyde med slakere skråninger. I sørvest av planområdet lager skråningene til Ellingsrudåsen en slags vegg til de lavereliggende områdene. En kan ense en slags lavereliggende skål mellom overnevnte skråninger og koller/ åser. Helning i grader ,2 19

20 1B Geomorfologi LØSMASSER randmorene Ski tettsted år siden: Ski trinnet Da isen trakk seg tilbake hadde den flere fremrykk. Løsmasser samlet seg opp ved brefronten og dannet morenerygger. Morenryggene ved Ski- Ås og Kråkstad blir kalt Ski trinnet. På kartene er moreneryggene markert i grønt. Lagt over høydelagskartet ser man hvordan moreneryggen er et viktig element i landskapet til Ski. 20 Randmorene

21 1B Geomorfologi Utsikt fra moreneryggen og nordover LØSMASSER- randmorene Ski øst Spesielt med moreneryggene er at man har utsikt fra begge sider og kan oppleve det åpne småkupperte jordbrukslandskapet. Nord for morenen åpner det seg et vakkert kulturlandskap man får gløtt av langs Kirkeveien (moreneveien). Randmorene 21

22 1B Geomoro fologi LØSMASSER- Marine avsetninger Ski tettsted For 9000 år siden trakk isen seg tilbake. Havet strømmet inn og store deler av landet lå under havnivå. Fruktbare havavsetninger ble avsatt på havbunnen. Da landet hevet seg kom disse til overflaten og avdekket gode jordbruksforutsetninger. På kartet ser vi løsmasser fra hav og fjord lagt over høydelagskartet. Havavsetningene ligger i de lavereliggende områdene. 22 Marin strandavsetning Hav og fjordavsetning, tykt dekke Hav og fjordavsetning, tynt dekke

23 1B Geomorfologi LØSMASSER- Marine avsetninger Ski øst I Ski øst er områdene rundt Drømtorp og Ustvedt gårdene er omringet av hav- og fjord avsetninger. Vi kan anta at Ski sentrum som også ligger nokså lavt, ligger på tidligere havavsetninger som er dekket igjen med antropogent materiale, dvs løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet. Marin strandavsetning Hav og fjordavsetning, tykt dekke Hav og fjordavsetning, tynt dekke 23

24 1B Geomorfologi MARKSLAG- Jordbruksområder Ski tettsted De første gårdsanleggene vokste frem i jernalderen. Noen av de tidligste gårdbrukene tok i bruk steder med morenejord da denne var letter å bearbeide med primitive verktøy enn den tunge leiren. På 1800 tallet endret jordbruket seg med nye dyrkningsmetoder og større vekt på husdyrhold. Dagens jordbruksarealer ligger på de fruktbare leire avsetningene. Flere av områdene med havasetninger som idag er bebygget er trolig tidligere jordbruksarealer. 24 Randmorene Marin strandavsetning Hav og fjordavsetnng, tykt dekke Hav og fjordavsetnng, tynt dekke Jordbruksareler

25 1B Geomorfologi MARKSLAG- Jordbruksområder Ski øst I Ski øst er det fortsatt jordbuksarealer rundt Drømtorp og Ellingsrud. Jordbruksarealene rundt Ellingsrud knytter seg til jordbruksarealer i øst. Randmorene Marin strandavsetning Hav og fjordavsetnng, tykt dekke Hav og fjordavsetnng, tynt dekke Jordbruksareler 25

26 1B Geomorfologi Kulturlandskap & gamle veier Ski tettsted Moreneryggen i Ski går i øst-vest retning og har vært et historisk viktig strukturerende element. Noen av de første gårdene slo seg ned her, dretter kom både vei og kirke. Kartet viser veien på moreneryggen som del av den Fredrikshaldske kongevei, andre historiske ferdselsårer og viktige kulturlandskap. Nord for kirkeveien (moreneveien) ligger et viktig kulturlandskap med nasjonal verdi. 26 kilde: Follo kart

27 1B Geomorfologi Kulturlandskap & gamle veier Ski øst I planområdet ser vi dagens Drømtorpvei koblet sammen med østre Ustvet gård. I øst møter planområdet kulturlandskap som er registrert med nasjonal verdi i følge Follo kart. Deler av dette området er bygget ut med industri, skole og infrastruktur. kilde: Follo kart 27

28 1B Geomorfologi Registrerte kulturminner Ski tettsted Det er viktige kulturhistoriske minner langs Kirkeveien (veien som går på toppen av moreneryggen). Dette vitner om moreneryggen som et viktig historisk strukturerende element. Magasinleiren 28

29 1B Geomorfologi Registrerte kulturminner Ski øst I planområdet ligger et automatisk fredet kulturminne sør for Kjeppestadveien på toppen av en kolle. Dette er et gravfelt / gravrøys. 29

30 1B Geomoro fologi SKOG og Treslag Ski tettsted Ski vest grenser til store sammenhengde barskogsområder. Øst for togstasjonen er det flere oppstykkete patcher / flekker og mer variasjon i skogstype med mer løvskog og blandingsskog. Vegetasjonsstrukturen er typisk for jordbrukslandskap med vegetasjonsøyer på jorder og kantvegetasjon mellom jorder. 30 ARTRESLAG 31_Barskog 32_Løvskog 33_Blaningsskog 39_Ikke tresatt

31 1B Geomorfologi sør og over boligområdet SKOG og Treslag Ski øst I Ski øst er det flere større patcher / flekker. Skorhaugåsen og skrentene i nord er dominsert av granskog. ARTRESLAG 31_Barskog 32_Løvskog 33_Blaningsskog 33_Blaningsskog 39_Ikke tresatt 31

32 1B Geomorfologi Biologisk Mangfold - naturtyper & arter Ski tettsted Det er svært få biologisk mangfold registreringer i og rundt Ski sentrum. Lenger nord, er det et rikt området med mange naturtyper og biologisk mangfold registeringer knyttet til bekker, innsjøer og dammer. Vest for E18 er det et området med biologisk mangfold hovedsakelig knyttet til kulturlandskap. 32

33 1B Geomorfologi Biologisk Mangfold - naturtyper & arter Ski øst Det er ingen registerte naturtyper eller kartlagte forekomster av sjeldne planter eller dyr i planområdet. 33

34 34

35 1C Hi st oris iske kar art og plane r Historisk kart og planer Skorhaug På dette historiske kartet ser vi at kjernen i Ski lå et helt annet sted enn i dag. Ski står med stor skrift ved siden av kirken som ligger på morenen. Det ligger flere gårder øst og sør med navnet Ski. Det er forbindelser nord-sør mellom kirkeveien, Drømtorp, Vettved og Sinnerud og mellom ski gård og ned mot Løken. Usttved 35

36 Reguleringsplan lan C Historiske kart og planer Planer 1950 tallet I reguleringsplanen fra 1950 ser vi sentrumsstrukturen vest for jernbanetraséen. Vi ser noen felt med eneboliger nord øst for kirkeveien. Samtidig ser vi i reguleringsplanen fra 1959 at Halmstad bygges frakoblet fra sentrum og et godt stykke sør. I planen er det sikret en grønnkorridor mellom hagene som kobler seg opp til Ellingsrudkollen og videre til Kjeppestadveien. Reguleringsplan 1950 Reguleringsplan

37 1C Historiske kart og planer Grønn korridor 37

38 1C Historiske kart og planer Planer 1960 tallet Reguleringsplan fra 1965 viser en utfylling av nord-vest siden av Nordbyveien med villabebyggelse. I 1968 planlegges Atriumshusområdet vest for stasjonen. Reguleringsplan 1965 Reguleringsplan

39 1C Historiske kart og planer Reguleringsplan 1965 Reguleringsplan

40 1C Historiske kart og planer Kart

41 1C Historiske kart og planer Kart 1964 Bildet er tatt fra øst mot vest og viser Ski sentrum slik det så ut i I forgrunnen ligger gården Sander Østre. Det er i dette området og på moreneryggen i Kråkstad vi finner de første gårdene i kommunen. 41

42 1C Historiske kart og planer Planer 1970 tallet I 1972 blir det større området sør for Norbyveien planlagt med villabebyggelse. I reguleringsplanen fra 1978 reguleres større deler av Ellingsrudområdet til villabebyggelse, også en del av Ellingsrudkollen. Grøntdraget fra reguleringen gjennom boligbebyggelsen i Halsmtad via Ellingsrudkollen og til Kjeppetsadveien blir borte. Reguleringsplan

43 1C Historiske kart og planer Reguleringsplan

44 1C Hi storiske kart og planer Planer 1970 tallet Reguleringsplan for landbruksområde i søndre del av Ski, Landbruksområder i Ski øst ble i 1977 regulert i forbindelse med et sammenhengende område sørøst for Ski. 44

45 1C Historiske kart og planer Reguleringsplan for landbruksområde i Søndre del av Ski,

46 1D Dagens situasjon Reisetider fra Ski Med nytt dobbelspor mellom Oslo og Ski halveres togturen til 11 minutter reisetid. Tilgjengeligheten til stasjonen fra Ski øst vil være avgjørende for valg av reisemiddel. Beregning av reisetid for kollektivtransport har tatt utgangspunkt i reisetider med ny Follobane (planlagt ferdigstilt 2020). 46

47 1D Dagens situasjon Reisetider fra Ski øst Reisetider fra Ski øst med nye dobbelspor. Det er beregnet 15 minutter gange fra Ski øst til stasjonen for reisetiden med kollektivtransport. Ved bedre tilrettelegging for gang-sykkel og hyppige bussavganger vil tiden minske. Ski- Ski øst Beregning av reisetid for kollektivtransport har tatt utgangspunkt i reisetider med ny Follobane (planlagt ferdigstilt 2020). Kilder: Grunnkart: N50- serien, Statens kartverk Temadata: Asplan Viak AS 47

48 1D Dagens situasjon Nesoddtangen Ca arbeidsplasser Folloregionen Næringskonsentrasjon Kolbotn/Langhus Ca arbeidsplasser Ski Ca arbeidsplasser Nesodden Oppegård Ski Næringsmønster Enebakk Folloregionen I Folloregionen er det i dag ca arbeidsplasser, hvorav ca arbeidsplasser ligger i konsentrerte næringsområder. Hovedtyngden av dagens næringsvirksomhet i Follo følger Østfoldbanens trasé. Den høyeste konsentrasjonen av arbeidsplasser finner vi i næringsbeltet som strekker seg fra Kolbotn nord Langhus Ski sentrum til Ås sentrum m/ universitetsområdet. Ski tettsted Frogn Ve st by Ås Vinterbro/Nygråd Ca arbeidsplasser Ås Ca arbeidsplasser Vestby Ca arbeidsplasser Ski tettstedsområde har i dag ca arbeidsplasser. Hovedtyngden av arbeidsplassene er lokalisert i Ski sentrum (ca ). I Ski øst er det ca arbeidsplasser, mens i Ski vest er det ca arbeidsplasser. 48 Kilder: Grunnkart: N50- serien, Statens kartverk Temadata: Asplan Viak AS / Bedriftsdatabasen (SSB) Meter Son Ca. 650 arbeidsplasser Drøbak Ca arbeidsplasser antall ansatte innenfor 250m x 250m <= 50 > 50 - <= 100 > <= 250 > <= 500 > 500 Kommunegrense Folloregionen

49 Roås bråten kerud- 1D Kveldro Dagens situasjon Steganstad Årås 129 Arbeidsplasskonsentrasjon Midsjøvann Kverne Rullestadtjernet Herusti Gårdmanns- O Å K S M M S K I U N E Bollerud- Tallaksrud Ense Ski tettstedsområde K O M M U N E n tjernet Solberg åsen Rullestad Ski nordre Herusti Ski Nordby SKI Skiseng Ris K S Å Drømtorp søndre O M Ski Skyssjordet Arbeidsplasstetthet Østenga Sørliåsen antall ansatte innenfor 100m x 100m M U N E S K I K nordre Finstad søndre 250 m 500 m vestre Østvet østre Bekkevold >= 5 - <=25Sørli Salstein Øvre Nordenga Melby > 25 - <= 50 Kilder: > 50 - <= 100 Grunnkart: FKB-data, Bjerkeskau Ski kommune Melby > <= 250 Temadata: Asplan Viak AS / > <= 500 Bedriftsdatabasen (SSB) Verpet > 500 Tettstedsavgrensning (SSB 2012) Sneis Ski øst O M M U N E 2500 m Kjølstad Sjønhaug 1000 m Halstad Eikeli Halstad Å S K O M M U N E Hagelund S K I K O M M U N Haugteigen E Engsholmen Eng Sinnerud Meter nordre 49

50 1D Dagens situasjon 2. Befolkningsmønster Fagerstrand Ca bosatte Nesoddtangen Ca bosatte Kolbotn Ca bosatte Oppegård Ca bosatte Folloregionen Befolkningskonsentrasjon Langhus Ca bosatte Flateby Ca bosatte Nesodden Befolkningskonsentrasjon Oppegård Ski Enebakk Folloregionen I Folloregionen er det bosatt ca , hvorav ca bor i de større tettstedene. Tettstedsområdet som strekker seg fra Kolbotn til Langhus, og som er en forlengelse av det sammenhengende tettstedsområdet Stor-Oslo, utgjør ca bosatte. Ski tettstedsområde er Folloregionens største selvstendige tettsted, og har ca innbyggere. Befolkningen i Folloregionen er i hovedsak konsentrert langs Østfoldbanen Ski tettstedsområde Befolkningstettheten i Ski tettstedsområde er høyest i Ski sentrum og i utkanten av tettstedsområdets nordvestre og sørvestre del. Ski øst har en meget lav befolkningstetthet sammenlignet med resten av tettstedsområdet. 50 Kilder: Grunnkart: N50- serien, Statens kartverk Temadata: Asplan Viak AS / Adressepunkt (Elveg), befolkningsdata (SSB Frogn Drøbak Ca bosatte Meter Ve st by Ås Son Ca bosatte Pepperstad skog Ca bosatte Siggerud Ca bosatte Kråkstad Ca bosatte Ski Ca bosatte Ås Ca bosatte Vestby Ca bosatte bosatte innenfor 250m x 250m <= 25 > 25 - <= 50 > 50 - <= 100 > <= 250 > 250 Ytre Enebakk Ca bosatte Kommunegrense Folloregionen

51 o s kisen 1D kerud- Dagens situasjon el ro r r ten anns O Å K S M M S K I U N E Bollerud- allaksr nse i e e o r e tegansta r s Befolkningstett erne llesta tjernet er sti et i sj an K O M M U N E en tjernet ol erg åsen llesta ki nor re er sti ki or is K S Å r tor s n re O M ki e el k ssjor et stenga re Befolkningstetthet n ll o e innen or el er et >= 5 neis rli > 25 - <= 50 > 50 - <= 75 > 75 - <= 100 > 100 Sørliåsen alstein or enga Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski Bjerkeska kommune Temadata: Asplan Viak AS / Adressepunkt (Elveg) og befolkningsdata (SSB) Tettstedsavgrensning (SSB 2012) Ski øst M U N E S K I K O M M U N nor re E 2500 m j lsta insta s n re j n a g 250 m 500 m 1000 m alsta ikeli alsta Å S K O M M U N E agel n S K I estre st et K O M M U N a gteigen E ngs ol en ng inner stre nor re Bekke ol Meter

52 o s 1D kerud- Dagens situasjon el ro r r ten anns O Å K S M M S K I U N E Bollerud- allaksr i e e o r e tegansta r s Befolknings og ar ei s lasstett et i sj erne ann nse llesta tjernet er sti K O M M U N E en tjernet ol erg åsen llesta ki nor re er sti ki or kiseng is K S Å r tor s n re O M ki k ssjor et Sørliåsen stenga n ll r ei l er e ol ning e e n ll o e rli alstein re >= 5 >= 5 Kilder: el or enga Grunnkart: FKB-data, > 25 - <= 50 > 25 - <= 50 Ski kommune el > 50 - <= 100 Bjerkeska > 50 - <= 75 Temadata: Asplan Viak AS / Adressepunkt > <= 250 > 75 - <= 100 (Elveg), befolkningsdata og bedriftsdatabasen (SSB) > 100 > <= 500 er et Tettstedsavgrensning (SSB 2012) 52 > 500 neis Ski øst M U N E S K I K O M M U N nor re j lsta E 2500 m insta s n re j n a g 250 m 500 m 1000 m alsta ikeli alsta Å S K O M M U N E agel n S K I estre st et K O M M U N a gteigen E ngs ol en ng inner stre nor re Bekke ol Meter

53 1D Dagens situasjon llesta Nærings- og befolkningsmønster Ski tettstedsområde i Befolknings og ar ei s lasstett et ki nor re Dagens situasjon viser at Ski øst har hovedtyngden av næring, mens Ski vest har flest bosatte. Ski sentrum er det eneste området hvor det er en høy tetthet av både arbeidsplasser og bosatte m ki Ski Øst 500 m Dagens situasjon viser at Ski øst har hovedtyngden av plasskrevende næring og lav befolkningstetthet. nor re r 250 m tor s n insta n ll r ei l ki er eol ning e e n ll o e ki Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Adressepunkt (Elveg), befolkningsdata og bedriftsdatabasen (SSB) >= 5 s n re > 25 - <= 50 > 50 - <= 100 > <= 250 > <= 500 >= 5 > 25 - <= 50 > 50 - <= 75 > 75 - <= 100 > 100 Tettstedsavgrensning (SSB 2012) estre st et Meter er stre Bek > >500 Ski øst 53

54 o s 1D kerud- Dagens situasjon el ro r r ten anns O Å Å K S M M S K I U N E Bollerud- allaksr nse i e e o r e tegansta r s Boligt esa ensetning erne llesta tjernet er sti i sj ann K O M M U N E n tjernet ol erg åsen llesta ki nor re er sti ki or kisen is K S Å r tor s n re O M ki k ssjor et stenga Sørliåsen Boligtypesammensetning rli re or enga el Institusjoner M alstein U N E S K I K O M M U N nor re E insta s n re 1000 m alsta 250 m 500 m S K I estre st et stre Bekke ol e 54 el Enebolig Tomannsbolig Rekkehus Kilder: Grunnkart: Bjerkeska FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune Leilighetsbygg er et Andre bygninger (ikke boligformål) Tettstedsavgrensning neis (SSB 2012) Ski øst 2500 m j lsta j n a g alsta Å S ikeli K O M M U N E agel n K O M M U N a gteigen E ngs ol en ng inner Meter nor re

55 1D Dagens situasjon llesta i B o l i g t e s a e n s e t n i n g Boligtypesammensetning Ski tettstedsområde norr re k ki Ski tettsted består av ca boligbygg, hvor 56 % av boligbyggene er eneboliger, 28 % er rekkehus, 14 % er tomannsboliger og 2 % er større leilighetsbygg. Rekkehusene er i hovedsak konsentrert i utkanten av tettstedsområdet, spesielt i Ski vest. Leilighetsbyggene er i hovedsak lokalisert i nærheten av Ski sentrum, men det er også enkelte leilighetsbygg som ligger i utkanten av tettstedsområdet. Eneboliger er den dominerende boligtypen i stort sett alle områder, unntatt i Ski sentrum og deler av Ski øst. Befolkningstettheten gjenspeiles også i tettstedsområdets boligtypesammensetning. Ski øst Planormrådet i Ski øst har bare en håndfull boliger. Planområdet grenser til boligområder med enevekt av eneboliger, noe tomannsboliger og rekkehus. Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune ki m m m r tor norr re no s n ki iinsta nsta ki Boligtypesammensetning Boligtypes sam a mensetning s n re Institusjoner Institusj usj us ssjoner Enebolig Ene ebol b ig Tomannsbolig Tom om mannsbolig Be estre e Rekkehus Rek Re R e kehus Leilighetsbygg Andre bygninger (ikke boligformål) st et sstre0 125 Meter Tettstedsavgrensning (SSB 2012) Ski øst 55

56 1D Dagens situasjon Kveldro Gårdmannsbråten ud- O Å K S M M S K I Bollerud- Tallaksrud Ense Ski tettstedsområde Steganstad Årås Bygningsfunksjoner Kverne Rullestadtjernet Herusti 129 Midsjø vann net Solberg K O M M U U N E åsen N E Rullestad Herusti Ski nordre Ski ordby SKI Skisen Ris K S Å Drømtorp søndre O M Ski Skyssjordet Boligbygg stenga e by Bygningsfunksjoner Industri / lager Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Sørliåsen Asplan Viak AS / Ski kommune Kontorbygg Sørli Handel- og forretningsbygg Nordenga Terminalbygg M Salstein U N E S K I K O M M U N nordre E Finstad søndre Halstad1000 m 250 m 500 m S K I vestre Østvet østre Bekkevold Melby Helse- og beredskapsbygg Verpet Ukjent 56 Parkeringshus Hotell- og restaurantbygg Bjerkeskau Skole-/kultur-/idretts- og kirkebygg Tettstedsavgrensning Sneis (SSB 2012) Ski øst 2500 m Kjølstad Sjønhaug Halstad Å S Eikeli K O M M U N E Hagelund K O M M U N Haugteigen E Engsholmen Eng Sinnerud Meter nordre

57 1D Dagens situasjon S k i ø s t 137 B y g n i n g s f u n k s j o n e r Bygningsfunksjoner nordre nor re Sk Ski S k ki Ski tettstedsområde Ski ki Ca. 90 % av bygningsmassen (garasjer og bygninger < 20 m2 er ikke inkludert i beregningen) i Ski tettstedsområde er boligbygninger. Ca. 4 % av bygningsmassen er knyttet til industri, mens 4 % er benyttet til handel og kontor. Offentlige bygg utgjør ca. 2 %. Hovedtyngden av handel og kontor ligger i Ski sentrum, mens mesteparten av industrien er lokalisert i Ski øst. SKI SKI SK m m 500 Drømtorp r tor Bygningsfunksjoner err nordre nor re Boligbygg m s Industri / lage lager ag r ag nstad ns insta Kontorbyg Kontorbygg yyg gg 142 Ski ki Handel-- og og forretningsbygg søndre s n re Termin Terminalbygg nalbygg Parker Parkeringshus kke e ingshus Hot Hotellot ot otellog restaurantbygg B vestre ve estre 153 Skole-/kultur-/idrettsSko Sk S k le-/kultur-/idretts- og kirkebygg Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune Helse- og beredskapsbygg Ukjent Østvet st et ø østre stre 125 Meter Tettstedsavgrensning (SSB 2012) Ski øst 57

58 1D Dagens situasjon 58 Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune, Follokart og Skog og landskap

59 1D Dagens situasjon Hoppbakke llesta Idrettsklynge fotballbane- sør i r nnstr kt r og rekreasjon Grønnstruktur og rekreasjon Ski tettstedsområde ki nor re Ski tettstedsområde har mange grønne områder egnet for rekreasjon, både i og utenfor tettstedet. I Ski øst ligger Ski idrettspark som et viktig tilbud for organisert idrett. Idrettsparken inneholder tilbud som klatrevegg, ishall, håndballhaller, fotballbaner, tennisbaner og friidrettsarena. Videre ligger det et helårs hoppanlegg i Ellingsrudåsen. Skorhaugåsen er et viktig grøntelement i tettstedsområdet. Dette turområdet fungerer som en grønn lunge mellom Ski sentrum og Ski øst. I utkanten av tettstedsområdet eksisterer det også en rekke grøntområder som er egnet for både sommer- og vinteraktiviteter. I Midtsjøvannet er det også fiske- og insta nor re s n re Friområde/Naturområde rområd e (Kp) ki Grav- og urnelund (Kp) Idrettsanlegg g (Kp) Barskog (AR5) Lauvskog (AR5) Blandingsskog (AR5) Tursti, sommer Sykkelruter Skiløype Ski øst Tettstedsavgrensning (SSB 2012) r 250 m tor estre 500 m 1000 m ki s n ki Be Kilder: Grunnkart: FKB-data, Ski kommune Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune, Follokart og Tursti Sykkelrute Hoppbakke Tennisbane Klatrehall Friidtrettsbane Håndballbane Ishall st et Meter stre Skiløype Fotballbane Skog og landskap 59

60 1D Dagens situasjon 60 Kilder: Grunnkart: WMS-tjeneste, Geodata AS Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune

61 1D Dagens situasjon llesta Sosial infrastruktur 360 i osial infrastr kt r Ski tettstedsområde ki nor re Det eksisterer 16 private og offentlige barnehager i Ski tettstedsområde. Videre er det tre barneskoler og ungdomsskole (Ski ungdomsskole). Ungdomskolen ligger lokalisert i nordøstlige del av Ski sentrum. Ski tettstedsområde har også to videregående skoler, og begge skolene er lokalisert i Ski øst. Det er ikke tilrettelagt for gang-/sykkeladkomst mellom Ski øst og Ski sentrum. nor Barnehage re r tor 250 m 500m m 520 ki s n insta Barneskole ki ki Ungdomsskole s n re Kilder: Grunnkart: WMS-tjeneste, Geodata AS Temadata: Asplan Viak AS / Ski kommune Videregående skole Gang- og sykkelvei Tettstedsavgrensning tstedsavgrensning (SSB 2012) Ski øst Symbolenes størrelse er proporsjonale ift. antall skole-/barnehageplasser 10 estre st et Meter stre Be

62 62 DEL 2: Lesning: kvaliteter og føringer

63 2A Historiske spor s. 65 2B Landskapsformer s. 67 2C Vannets bevegelser s. 69 2D Grønnstruktur og rekreasjon s. 71 2E Bystruktur s. 73 2F Strukturerende bygg og elementer s. 75 2G Samlet s

64 64

65 2A Lesning: Historiske spor Historiske spor Morenerygg Gamle ferdselsårer Gårder Ski Kirke Kulturminner Verdifullt kulturlandskap 65

66 66

67 2B Lesning: Landskapsformer RAET SKÅLEN Landskapsformer KOLLENE E SKRENTEN 67

68 68

69 2C Lesning: Vann Vann Innsjø, Dam Åpen bekk Vannets fallretning 69

70 70

71 2D Lesning: Grønnstruktur Grønnstruktur & rekreasjon Eksisterende skog Blandingskog Ikke tresatt Løvskog Barskog Grønninfrastruktur kirkegård idrettsbaner Grønnstrukur i planer Idrettsbygg Eksisterende stier Biologisk Mangfold Elg og rådyr tråkk 71

72 72

73 2E Lesning: Bystruktur Ski vgs Bystruktur Barnehage Drømtorp vgs Jernbane Togplatform Sentrumsområder Poetsiel fortettingsområder Vest Sentrumsringen (Ski veg- og gateplan Eksisterende forbindelser/ veier mellom sentrum og Ski Øst 73

74 74

75 2F Lesning: Strukturerende bygg og elementer Kirke/ Skulptur/ Tårn Drømtorp gård Ski vgs Strukturerende Bygg og Elementer Høyspentledning Gård/ Skulptur/ Tårn Jernbane trasé: Barriere Gård/ Skulptur/ Tårn Jernbane trasé, høyspent 75

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015

KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KONSEPTSTUDIE FOR SKI ØST Bystruktur, boligtypologier og uterom 08.01.2015 KAFFE Hus & hage 7,0 m 3 m 1,5 4,0 m 7,0 m 3,5 m 10,0 m 20,0 m 60,0 m 4,0 m Buffersone - handel & service Torg Grønt - opphold

Detaljer

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015

Mulighetstudie Bøveien 11 BØVEIEN 11 MULIGHETSTUDIE 05.06.2015 MULIGHETSTUDIE BØVEIEN 11 OVERORDNETE FØRINGER Randaberg ligger i et åpent jordbrukslandskap med svak topografi og høy himmel. Fra planområdet er det utsikt over det store landskap samtidig som kontakt

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2

Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Vedlegg 2.1: Analyse arealer Ski 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 Det er i dag 8 plasser under bygging ved Ski stasjon. For å imøtekomme tilbudsforbedringer som følge av åpningen av Follobanen (2019) foreslås

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

BELIGGENHET & FORBINDELSER

BELIGGENHET & FORBINDELSER ØSTMRKNESET E Østmarka KORSVIK Ringve LEHMMREN Lade llé Haakon VIIs gate Jarleveien LENGBUKT BRTTØR NYHVN Tomt Leangen gård Innherredsveien Fremtidig forbindelse Ny tunnell Innherredsveien ØVRE ROTVOLL

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 Samfunnsutvikling Fylkesmannen i Oslo og Akershus fmoapostmottak@fylkesmannen.no Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 09/1217/RMT 140 29.01.2013 13/1038 KOMMUNEPLAN FOR FROGN 2012 24 10-5 PARKERING FOR NÆRINGSVIRKSOMHET

Detaljer

Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom

Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom NY KOLBOTN - BYUTVIKLING Jernbaneverket Presentasjon for JBV og Oppegård Kommune 23.09.2013 hos JBV Stortorvet 7 Asplan Viak Plan og Urbanisme v/ siv ark Sissel Engblom Om Oppdraget Asplan Viak har vært

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5. Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Plan Notat Dato 18.09.2014 Vår ref. 14/03076-5 Til Formannskap, Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker Fra Saksbehandler Torunn Hjorthol Temadiskusjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet

REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16. Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet REGULERINGSPLAN SJETNE SKOLE, Parallellen 16 Vurdering av s er og vegetasjon i friområdet Kart 1: Klassifisering av stier Sjetne skole Vurdering av stier og tråkk. Sjetne skole Gjennom befaring 14.november

Detaljer

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE

NOTAT 1 EKSISTERENDE SITUASJON. 1.1 Eksponering LANDSKAPSANALYSE Oppdragsgiver: Arnegård & Tryti Fossgard Oppdrag: 529210 Detaljregulering for F2 & F3 Kikut Nord - Geilo Del: Landskapsvurdering Dato: 2012-10-03 Skrevet av: Kjersti Dølplass Kvalitetskontroll: Eirik Øen

Detaljer

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15

Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no. Drøbak 05.01.15 1 Adresse: Seiersten Sentrum 2 1443 DRØBAK Frogn kommune v/ hovedutvalg for miljø-, plan- og byggesaker postmottak@frogn.kommune.no Telefon: 64 90 55 55 Mobiltlf.: 48 12 50 26 E-post: maria.danielsen@folloprosjekt.no

Detaljer

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre

Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Plan og kvalitetsprogram Knarvik Knarvik og andre Prosjektleder Fredrik Barth Fagansvarlig Sted og Byutvikling Asplan Viak Knarvik Tettstedet nord for Bergen Stort og veldrevet kjøpesenter Landlige kvaliteter

Detaljer

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31

ROM Eiendom AS. Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan. Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan Utgave: 1 Dato: 2013-01-31 Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områdeplan Voss knutepunkt, VA-rammeplan

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status

KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status KOMMUNEDELPLAN FOR HIS BYDELSSENTER -status Status Vedtatt planprogram 11.02.15 Lokalt planverksted 10.03.15 Innspill Utredninger Plankart og bestemmelser Eksisterende forhold Grønnstruktur Biologisk mangfold

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst

Melding om vedtak i FU-sak 62/15 - Ski kommune - Kommunedelplan Ski øst FYLKESADMINISTRASJONEN Ski kommune Postboks 3010 1402 SKI Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 21.04.2015 2013/10627-17/70283/2015 EMNE 143 Telefon 22055623 Deres dato

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen

Gystadmarka. rammer og innspill til kommuneplanen Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen Notat Dagfinn Eckhoff - PlanArk 9.6.2007 Gystadmarka rammer og innspill til kommuneplanen PlanArk 9. juni 2007 side 2 Gystadmarka rammer og innspill til

Detaljer

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad

Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming. Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Fortettingspotensialet i knutepunkter metodisk tilnærming Øyvind Dalen og Kristen Fjelstad Bakgrunn Kunnskap om utvikling i arealbruk, arealbehov og potensialer for utbygging i byer og bynære områder sett

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO

KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO KONSEKVENSUTREDNING LANDSKAP OMRÅDEPLAN KAMBO Oppdrag 1350000355 Kunde Moss kommune Fra Kopi ACH RAS TEMANOTAT LANDSKAP OG ESTETIKK Dato 2015-04-14 Fra planprogrammet: "Utredningen må synliggjøre aktuelle

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER

Park Hotel Vossevangen - Boliger og SPA Detaljregulering 25.09.2014 ARKITEKTER Oppstart av arbeid med privat detaljeringsplan for Park Hotell Vossevangen Gnr./bnr. 255/35, 255/34 og 255/36, planid 2013007. PL vedtok i møte den 19.09.2013 sak 70/13 igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan

Detaljer

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn

Hausebergveien 11, 98/275 - detaljregulering. Offentlig ettersyn PLAN- OG BYGNINGSETATEN KRISTIANSAND KOMMUNE Dato: 09.08.2011 Saksnr.: 200608140-10 Arkivkode O: PLAN: 1005 Saksbehandler: Margrete Havstad Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 25.08.2011 Hausebergveien

Detaljer

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging

HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK 1-3-8: Bolig-, fritidsbolig- og næringsutbygging Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill

Detaljer

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina

Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 KV1: Utbygging av eneboliger i Busslandsleina Forslagstillers Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke.

I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. I N F O R M A S J O N S M Ø T E Plan 2424, områdeplan Madla - Revheim 26 januar 2012 kl. 19.00 21.00 Sted: Hafrsfjord menighetshus, ved Revheim kirke. Formål Tema Bli kjent med hva som skal gjøres i området,

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25

Akershus Fylkeskommune. Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 Akershus Fylkeskommune Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010? Utgave: D Dato: 2010-11-25 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Akershus Fylkeskommune Rapportnavn: Hvor kom veksten i Akershus 2000-2010?

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G

KONSEKVENSVURDERING TILLEGGSOMRÅDER KOMMUNEDELPLAN TOKE OG OSEID K O N S E K V E N S V U R D E R I N G Side 2 1 Planområdet LNF SF10 Utvidelse/fortetting av eksisterende hyttefelt Det er fra grunneier Peder Rønningen kommet forespørsel om regulering av et område med formål hytter inntil Toke utenfor Henseidkilen.

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel

Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum. Senterstruktur, tenester og handel Strukturelle eigenskapar virkemidlar for styrking eller svekking av sentrum Fredrik Barth Jobber I Asplan Viak Koordinator for fagfeltene stedsutvikling og byutvikling Jobber med mulighetsstudier, analyser,

Detaljer

Jernbaneverket Presentasjon for Oppegård Kommune 23.09.2013 Asplan Viak v/ siv ark Sissel Engblom

Jernbaneverket Presentasjon for Oppegård Kommune 23.09.2013 Asplan Viak v/ siv ark Sissel Engblom NY KOLBOTN - BYUTVIKLING Jernbaneverket Presentasjon for Oppegård Kommune 23.09.2013 Asplan Viak v/ siv ark Sissel Engblom Om Oppdraget Asplan Viak har vært engasjert av Jernbaneverket til å utføre en

Detaljer

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE

ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE ØDEGÅRDEN OG LØRENSKOG STASJONSOMRÅDE Kommunedelplan for Ødegården, vedtatt av Komunestyret 29.09.2010 Forslag til planavgrensning for helhetsplan for Lørenskog stasjonsområde Kommunedelplan for Ødegården:

Detaljer

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig

om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig om Schage eiendom Schage Eiendom er et eiendomsselskap med kompetanse innen eierskap og langsiktig utvikling av komplekse eiendomspropsjekter. Virksomhetens hovedfokus er helhetlige steds og destinasjonsutvikling

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Sentrumsutvikling på Saltrød

Sentrumsutvikling på Saltrød Sentrumsutvikling på Saltrød Næring Miljø Utvikling Møteplasser Michael Fuller-Gee Sjefarkitekt / byplanlegger Arendal kommune Investering Bolig Malene Rødbakk Byplanleggerstudent ved Ås Universitet Hva

Detaljer

Metodikk og verktøy for byutvikling

Metodikk og verktøy for byutvikling Metodikk og verktøy for byutvikling Knut J. Kaspersen, arkitekt Byplan, Bodø kommune Brønnøysund 27. mars 2014 Planer er vårt verktøy Hvordan bruker vi planverktøyet for målrettet byutvikling i Bodø? Kommuneplanens

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Konsekvensutredning av enkeltområder

Konsekvensutredning av enkeltområder Konsekvensutredning av enkeltområder For hvert område blir hvert enkelte tema vurdert og plassert etter en fargeskala på fem trinn. Bruk av farger, og ikke tegn, gjør det lettere å lese de ulike vurderingene.

Detaljer

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro

Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Reguleringsplan for eiendom 108 /478 m.fl., Vinterbro Landskapsanalyse Figur 1 Skråfoto av planområdet, sett fra sør (1881/kart 2014), 29.08.2014 Revidert: 15.03.15 Forord Denne landskapsanalysen er laget

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM

Ski Næringspark AS. Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for Konferanse og flerbrukssenter i Ski næringspark PLANPROGRAM Dato: 08.06.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ 08.06.2016 Filnavn:

Detaljer

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194

Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14. gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Områdeplan for Kløfta stadion og Dyrskueplassen Analyse / konseptutvikling 02.10.14 gnr/bnr 29/192 og gnr/bnr 29/194 Tomten ortofoto KDP KDP for sentrum av Kløfta KDP Bestemmelser Viktige bestemmelser

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Fornebu fra planer til ferdig by

Fornebu fra planer til ferdig by Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand 2013 ved reguleringssjef Kjell Seberg Fornebu fra planer til ferdig by Landskonferanse bad, park og idrett Kristiansand

Detaljer

Froland kommune. Rapport Langåsen. Utgave: 1 Dato: 2012-11-07

Froland kommune. Rapport Langåsen. Utgave: 1 Dato: 2012-11-07 Froland kommune Rapport Langåsen Utgave: 1 Dato: 2012-11-07 Rapport Langåsen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Froland kommune Rapporttittel: Rapport Langåsen Utgave/dato: 1 / 2012-11-07 Arkivreferanse:

Detaljer

I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for Kolbotn sentrum. Planprogram ble vedtatt i oktober 2015.

I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for Kolbotn sentrum. Planprogram ble vedtatt i oktober 2015. Mars 2016 N O T A T Til: Fra: Regionalt planforum Oppegård kommune, Seksjon for samfunnsutvikling OMRÅDEREGULERING KOLBOTN SENTRUM I februar 2015 varslet Oppegård kommune oppstart av områderegulering for

Detaljer

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN

SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN SAMLET KONSEKVENSANALYSE FOR UTBYGGINGSOMRÅDER FORSLAG TIL NY KOMMUNEPLAN 2014-2026 AREALDELEN Tjøme kommune 15. juli 2014 Kart over foreslåtte utbyggingsområder (Se egne konsekvensutredninger for det

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

MØTENOTAT. Dato: Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien. Tilstede: Porsgrunn kommune, saksbehandler

MØTENOTAT. Dato: Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien. Tilstede: Porsgrunn kommune, saksbehandler MØTENOTAT Dato: 18.04.2016 Sted: Telemark Fylkeskommune, Skien Tilstede: Kristin B. Vindvad Simen Storøy Torbjørn Landmark Maria Solem Einar Barosen Thor Lønnebakke Petter Nicolai Andersen Therese Hagen

Detaljer

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan

Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 2014-05-21 Dokument nr.: 03 Ådland gnr 112 bnr 1 m.fl - detaljreguleringsplan Kulturminnedokumentasjon 00 Rev. 00 Dato: 21/5-14

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN

BO MELLOM HAGER BO MELLOM HAGER BYPLANSTRATEGIEN BYPLANSTRATEGIEN Byplanstrategien i Gystadmarka er langsiktig og sikter seg inn på mulighet for flere funksjoner og fortetting av boligmassen for å lettere kunne takle forandringer over tid og skape et

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA

REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA REGULERINGSPLAN ID 2013006 BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA NORE OG UVDAL KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM Høringsfrist 15.11.2013 Innhold 1. REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE GRØNNEFLÅTA... 2 1.1. Bakgrunn og formål...

Detaljer

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS

Idégrunnlag for kommuneplan Hole Sundvollen Dato:20.08.01 HINDHAMAR AS 1 2 1. Stedets avgrensning Området avgrenses av: åsen fjorden Elstangen næringsområde Trøgsle 3 2. Sentrum Innspill fra ressursgruppe: Hotellet ses på av mange som Sundvollen sentrum. Sentrum må være det

Detaljer

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker

Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal. Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker Høringsuttalelse Togtrase Sørli - Brumunddal Utredelse av flere traseer gjennom Ringsaker 1 Hvorfor denne høringsuttalelsen? Ringsaker Pensjonistparti vil understreke viktigheten av at det utredes flere

Detaljer

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA

LANDSKAPSVURDERING AV OPPFYLLING AV GAUSTATIPPEN OG OMRÅDE VED MÆL, SØR FOR MÅNA Oppdragsgiver: Rjukan Mountain HAll AS Oppdrag: 524981 Reguleringsplan Fjellhaller Rjukan Del: Dato: 2011-05-20 Skrevet av: Inger Synnøve Kolsrud Kvalitetskontroll: Sissel Mjølsnes LANDSKAPSVURDERING AV

Detaljer

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune.

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. Deres brev: Deres ref: Dato: Berørte parter 23.11.2014 Oppstart av reguleringsplanarbeid for Sellikdalen renseanlegg og næringsområde, gnr 7319/1. Kongsberg kommune. ar plan og landskap Storgata 8 3611

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune

Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune R E G I O N A L A V D E L I N G E N F Y L K E S K O N S E R V A T O R E N ARKEOLOGISKE REGISTRERINGER Knibe Gnr 52 Bnr 1 Søgne kommune Rapport ved Hege Andreassen R A P P O RT F R A A R K E O L O G I S

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON KULTURMINNE- DOKUMENTASJON REGULERINGSPLAN FOR GNR 25 BNR 197 M.FL. ØVRE FYLLINGSVEIEN, FYLLINGSDALEN BERGEN KOMMUNE Opus Bergen AS 06.03.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30

Tyrifjorden Brygge AS. Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40. Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 Utgave: 1 Dato: 2014-05-30 Skredfarevurdering Utstranda 153, Gnr/Bnr 233/40 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Skredfarevurdering Utstranda

Detaljer

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold

Vestby kommune. Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold Vestby kommune Sole skog skole og idrettsanlegg, Vestby kommune Konsekvenser for grunnforhold RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 250131-8 250131 14.08.2008 Kunde: Vestby kommune Sole skog skole og

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

NIDELVEN UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR HALSTEIN GÅRD OVERORDNEDE PREMISSER. utskri 23/6/14

NIDELVEN UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR HALSTEIN GÅRD OVERORDNEDE PREMISSER. utskri 23/6/14 NIDELVEN UTVIKLING AS REGULERINGSPLAN FOR HALSTEIN GÅRD OVERORDNEDE PREMISSER utskri 23/6/14 1600m OVERORDNEDE PREMISSER: BELIGGENHET Halstein gård ligger innerst i Sjetnemarka omkranset av eksisterende

Detaljer

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000

KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 KULTURMILJØRAPPORT REGULERINGSPLAN FOR KALFARVEIEN 75, GNR 166 BNR 1154,1155 PLAN ID: 61860000 2 INNHOLD 1 Sammendrag...4 2 Bakgrunn...4 3 Mål, metoder...4 4 Dokumentasjon av kulturminnemiljø...5 5 Konklusjoner...13

Detaljer

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland

Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland Et attraktivt utviklingsområde i sentrale Grenland 22 Hvorfor etablere seg i Porsgrunn? Porsgrunn er en del av Grenland. Regionen har cirka 120 000 innbyggere og ønsker å styrke sin posisjon som en bærekraftig

Detaljer

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket

Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Ås kommune Utredning Hensetting Østlandet - Høring av fase 3-rapport vedrørende arealsøk fra Jernbaneverket Saksbehandler: James Michael Greatorex Saksnr.: 15/02402-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Presentasjon av områdetyper

Presentasjon av områdetyper Presentasjon av områdetyper Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Veileder M98 Miljødirektoratet Sept 16 - oppstartsmøter INNLEDNING Tegn på kart Oversiktskart kommunen Hvor er kommunens store

Detaljer

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022.

Viser til Ski kommunes annonse i Østlandes Blad 07.12.09, angående igangsatt arbeid med kommuneplan for Ski 2011-2022. Ski kommune Plan- og utviklingsavdelingen Postboks 3010 1402 Ski 1Lio Kolbotn, 14.12.09 Sak: lnnspill til kommuneplan for Ski 2011-2022 Gnr./Bnr.: 138/1 Adr.: Søndre Halstad vest, Ski Tiltakshaver: Elyseon

Detaljer

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

FAGRAPPORT GRUSRESSURSER Oppdragsgiver Gardermoen Campus Utvikling AS Rapporttype Fagrapport grusressurser Dato 2014-04-08 Revidert 2014-05-23 JESSHEIM NORD, OMRÅDE- OG DETALJREGULERING MED KONSEKVENSUTREDNING FAGRAPPORT GRUSRESSURSER

Detaljer

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren

Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren Østfold fylkeskommune Fylkeskonservatoren SAKSNR. 2014/3707 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE Restene etter gartneriet med sørenden av kollen i bakgrunnen. Mot øst. MORTEN BERTHEUSSEN 2015 1 2 R APPORT

Detaljer

Har vi plass i byen? analyse av fortettingspotensialer

Har vi plass i byen? analyse av fortettingspotensialer Har vi plass i byen? analyse av fortettingspotensialer jorgen.brun@kmd.dep.no GIS-analyse av arealbruk, transport og fortettingspotensial - metodeutvikling Bakgrunn Utbyggingsmønster og transportsystem

Detaljer

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold.

Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Kommunedelplan for Farsund - Lista. Registrering av biologisk mangfold. Utgave: 1 Dato: 20.11.2015 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kommunedelplan for Farsund Lista. Registrering av

Detaljer

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga

Dokument type Analyse. Dato 09.09.2013. Rev.8.10.2013. Landskapsanalyse. Landskapsanalyse AUSVIGA. Landskapsanalyse for Ausviga Dokument type Analyse Dato 09.09.2013 Rev.8.10.2013 Landskapsanalyse Landskapsanalyse AUSVIGA Revisjon A. 2013/10/08 Dato 2013/09/09 Utført av Hanne Alnæs Kontrollert Mari-Ann Ekern av Godkjent av Hanne

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005

KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 KONSEKVENSVURDERING MED FOKUS PÅ LANDBRUKSINTERESSER, OMDISPONERING GNR 21 BNR 17 I LEINESFJORD, REGULERINGSPLAN ID 18482010005 Forslagsstiller og grunneier: Steigen kommune Eiendom: Gnr. 21 bnr. 17 Formål:

Detaljer

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling?

Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Hvilke knutepunkter er attraktive for boligbygging/byutvikling? Strategi for knutepunktutvikling ved Til intern diskusjon InterCity-stasjonene, 10.2.14 Rom Eiendom AS Ellen Haug, 28.08.2014 CIENS Bykonferanse

Detaljer

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008

SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG. Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 SOLE SKOG SKOLE OG IDRETTSANLEGG Konsekvensutredning og reguleringsplan PLANPROGRAM FORSLAG 07.03.2008 Innhold Planprogram Sole Skog skole og idrettsanlegg 1 Forslag til planprogram... 1 1.1 Generelt...1

Detaljer

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS

KULTURMINNE- DOKUMENTASJON. Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS KULTURMINNE- DOKUMENTASJON Reguleringsplan Langeskogen Bergen kommune Opus Bergen AS 30.01.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Dagens situasjon terreng og bebyggelse... 3 3 Historie... 5 4 Kulturminner

Detaljer

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune

2.1 Områder diskutert i møte med Skedsmo, Ullensaker og Eidsvoll kommune Vedlegg 1.1 Analyse arealer Lillestrøm-Eidsvoll 1 BEHOV IDENTIFISERT I FASE 2 I dag finnes det 13 hensettingsplasser rett nord for Lillestrøm stasjon (mot Kongsvinger), og 10 plasser ved Eidsvoll. Det

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR GNR: 30 BNR. 9 STENLAND REINØYSUND I SØR-VARANGER KOMMUNE Det regulerte området, som på plankartet er avgrenset med reguleringsgrense, ligger innenfor LNF-område

Detaljer

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE

FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE FORESPØRSELSSAK REGULERINGSPLAN FOR SKOGSETH GNR. 55 BNR 6 RISSA KOMMUNE Forespørselssaken er utarbeidet av Kystplan i samarbeid med grunneiere og oppdragsgivere Lillian Christina og Thomas Lund Innholdsfortegnelse

Detaljer

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen

SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 SS8: Nytt boligområde i Skjærlagåsen Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering av innspill om utbyggingsområde

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST PLANBESKRIVELSE- OFFENTLIG ETTERSYN

KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST PLANBESKRIVELSE- OFFENTLIG ETTERSYN KOMMUNEDELPLAN BYDEL SKI ØST PLANBESKRIVELSE- OFFENTLIG ETTERSYN 2 Innhold SKI BYDEL ØST... 4 1 OVERORDNEDE PLANFØRINGER... 5 1.1 Ski kommuneplan 2011-2022... 5 1.2 Statlige og regionale føringer... 6

Detaljer

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse

Vinje kommune Detaljregulering for Åmot skule - Planid Planbeskrivelse Detaljregulering for Åmot skule - Planid 20120008 Planbeskrivelse Utgave: 04 Revidert etter endelig vedtak i kommunestyret og klagebehandling, Dato: 2013-12-18 Detaljregulering for Åmot skule - Planid

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler:

Skisseforslaget er i prinsippet delt i tre deler: Tilnærmingen til denne oppgaven baseres på å utnytte dens iboende elementer for å styrke området som byens sentrum og dermed forsterke Kongsvinger som by. Med iboende elementer menes de funksjoner som

Detaljer

Erfaringer fra Brøset

Erfaringer fra Brøset Idedugnad om transportsystem i østlige bydeler, 17.12.14, Ann-Margrit Harkjerr Erfaringer fra Brøset Illustrasjon: team Cowi Foto: Carl-Erik Eriksson Stedet Brøset Kulturlandskapet, bebyggelsen, lyset

Detaljer