REGISTRERINGSDOKUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERINGSDOKUMENT"

Transkript

1 REGISTRERINGSDOKUMENT Olav Thon Eiendomsselskap ASA desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: Registreringsdokumentet er utarbeidet i samarbeid med

2 Viktig informasjon Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren.

3 Innholdsfortegnelse 1 RISIKOFAKTORER MARKEDSMESSIG RISIKO FINANSIELL RISIKO ORGANISASJON OG OPERASJONELL RISIKO ANSVARSERKLÆRING REVISOR OPPLYSNINGER OM UTSTEDER UTSTEDERS HISTORIE OG UTVIKLING FORRETNINGSOVERSIKT HOVEDVIRKSOMHET / GENERELT ORGANISASJONSSTRUKTUR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAS ORGANISASJONSSTRUKTUR FELLES LEDELSE MED MED THON EIENDOMSDRIFT AS KONSERNETS AVHENGIGHET AV DATTERSELSKAPENE OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK RESULTATPROGNOSER/RESULTATESTIMATER STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER STYRE KONSERNLEDELSE INTERESSEKONFLIKTER EIERFORHOLD OG STØRRE AKSJEEIERE FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT OPPSUMMERING AV ØKONOMISKE RESULTATER UTSTEDERS ØVRIGE FORPLIKTELSER HISTORISKE REGNSKAPSOPPLYSNINGER REVISJON AV HISTORISKE ÅRSREGNSKAPSOPPLYSNINGER RETTS- OG VOLDGIFTSSAKER VESENTLIGE ENDRINGER VESENTLIGE KONTRAKTER OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTER SOM ER TILGJENGLIG FOR OFFENTLIGHETEN KRYSSREFERANSELISTE

4 1 Risikofaktorer Konsernets risikofaktorer kan deles inn i hovedgruppene (1) markedsmessig risiko, (2) finansiell risiko og (3) operasjonell risiko. Håndtering av risiko skjer i henhold til rammer og mål som fastsettes av styret, risikofaktorer og risikostyring er omtalt i selskapets årsrapport for 2008, side 5 8, 14, 50 og side 53. Årsrapporten ligger tilgjengelig på 1.1 Markedsmessig risiko Konsernets markedsmessige risiko er knyttet til utviklingen i det norske eiendomsmarkedet. Det norske eiendomsmarkedet påvirkes av den makroøkonomiske utviklingen i Norge og den generelle etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt. Endringer i markedets avkastningskrav som benyttes ved omsetning av eiendom påvirker konsernets eiendomsverdier direkte. Endrede markedsleier og markedsledighet vil innvirke på konsernets inntekter og indirekte på eiendomsverdiene. Avkastningskravet som benyttes ved verdsettelse av eiendommer er over de siste 18 månedene økt fra 6,3% til 6,8%. Tabellen under viser sensitiviteten i eiendomsverdiene og egenkapitalen med ulike avkastningskrav, beregnet ved H1 2009: Sensitivitetsanalyse ulike avkastningskrav (tall i mrd) Avkastningskrav Eiendomsverdier Egenkapital EK-andel 5,8% 26,2 (+3,8) 10,9 (+2,8) 37% 6,3% 24,1 (+1,7) 9,4 (+1,3) 34% 6,8% 22,4 8,1 32% 7,3% 20,8 (-1,6) 7,0 (-1,1) 29% 7,8% 19,5 (-2,9) 6,1 (-2,0) 26% Utleiegraden for konsernets eiendomsportefølje er ved halvårsskiftet rundt 97%, og leiekontraktene har en balansert forfallsstruktur med gjenværende løpetid på ca. 4 år. Ved årsskiftet 2008/2009 eide konsernet ca. 110 eiendommer med et samlet utleibart areal på kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling. I 2008 økte leieinntektsnivået til millioner kroner (fra i 2007) og den økonomiske ledigheten ble redusert til 2 % (fra 3% i 2007). Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på følgende eiendomssegment: 77 % Kjøpesenter 23 % Næringseiendom Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg geografisk som følger: 51 % Osloregionen 18 % Øvrige storbyregioner i Norge 31 % Øvrige byregioner i Norge Ved inngangen til 2009 hadde konsernet 61 kjøpesentre i eie og forvaltning, hvorav 4 er blant Norges 10 største. Omsetningen økte i 2008 med 5 % til 31 milliarder kroner og på sammenlignbare areal vurderes omsetningsveksten til rundt 1 %. 3

5 1.1.1 Verdien av investeringseiendommene Ved årsskiftet hadde eiendomsporteføljen en bokført verdi på millioner kroner (mot i 2007), hvorav investeringseiendommer utgjorde millioner kroner (mot i 2007). Konsernets investeringseiendommer bokføres til virkelig verdi, d.v.s. vurdert markedsverdi, basert på eksterne vurderinger og anbefalinger vedrørende valg av avkastningskrav for den enkelte eiendom. Verdivurderingen var ved årsskiftet basert på et gjennomsnittlig avkastingskrav på 6,9 %, med individuelle variasjoner mellom 5,9 % og 9,0 %. Avkastningskravet var per H i gjennomsnitt 6,8%. I verdivurderingen for 2008 er det lagt til grunn eierkostnader på gjennomsnittlig 11 % av brutto leieinntekter (som fratrekkes brutto leieinntekter før beregning av eiendomsverdiene). Høyere avkastningskrav bidrar isolert sett til en verdinedgang på eiendomsporteføljen, men betydelige leieøkninger i porteføljen demper nedgangen Leieinntektsnivå 77 % av konsernets leieinntekter kommer fra ledende kjøpesentre. En stor del av leietakerne er internasjonale og nasjonale kjeder innenfor detaljhandel, og leiekontraktene har en balansert forfallsstruktur. Nedgangen i norsk økonomi forventes å bidra til lavere vekst i privatforbruket, men erfaringen tilsier at de varegruppene som normalt omsettes på kjøpesentrene er noe mindre konjunkturfølsomme enn det totale varekonsumet. Det antas derfor at rammebetingelsene for kjøpesentereiendom og sentrale handelseiendommer vil være tilfredsstillende også i tiden fremover. 23 % av leieinntektene kommer fra næringseiendom i Osloregionen, hvorav kontoreiendom utgjør den største andelen. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer og leiekontraktene har også i dette segmentet en balansert forfallsstruktur. På bakgrunn av at sysselsettingen viser en fallende tendens er ledigheten i kontorleiemarkedet økende og leieprisene fallende. På tross av negative markedsutsikter for kontoreiendomssegmentet, vurderes det store antallet leietakere og den balanserte forfallsstrukturen å redusere risikoen for en betydelig økt ledighet og store inntektsfall i denne del av porteføljen. 1.2 Finansiell risiko Konsernets finansielle risiko kan deles i: Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko knyttes til konsernets evne til å betjene betalings- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Risikoen dempes ved å ha store likviditetsreserver og flere tilgjengelige finansieringskilder. Likviditetsreserven tilpasses fremtidig finansieringsbehov både i et kort og mellomlangt tidsperspektiv. Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (mot i 2007), bestående av kortsiktige plasseringer på 223 millioner kroner (mot 506 i 2007) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (mot i 2007). I tillegg vurderes konsernets portefølje av ubelånte eiendommer å representere en likviditetsreserve. Av konsernets langsiktige rentebærende gjeld på millioner kroner (mot i 2007), forfaller 2 % i 2009, 16 % i perioden , mens 82 % forfaller i 2014 eller senere. Låneporteføljen hadde ved årsskiftet 2008/2009 en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 7,4 år (mot 8,2 år i 2007/2008) Renterisiko Renterisikoen relateres til endringer i kontantstrøm, resultat og egenkapital som følge av renteendringer i det kort- og langsiktige rentemarkedet. Risikoen styres blant annet gjennom bruk av finansielle instrumenter som tilpasses 4

6 konsernets renteforventninger og målsetninger for renterisiko. Eksempelvis reduseres kontantstrømseffekten av renteendringer i det kortsiktige rentemarkedet ved å ha en andel langsiktig rentebinding. 46% av gjelden skal rentereguleres i 2009, 2 % i årene , mens 52 % av gjelden har rentebinding utover 5 år. Ved årsskiftet var vektet gjennomsnittlig rentebinding på 4,7 år og gjennomsnittsrenten for konsernets portefølje av lån og finansielle instrumenter var 5,7%. Konsernets finansielle instrumenter bokføres til markedsverdien på balansedagen. Finansielle instrumenter, renteswaper, benyttes i hovedsak til å sikre konsernet langsiktig rentebinding og en stabil kontantstrøm. Hvis den avtalte fastrenten avviker fra markedsrenten, oppstår det en mer-eller mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i resultatregnskapet. Konsernets portefølje av langsiktige renteswaper utgjorde ved årsskiftet ca millioner kroner. En endring i det langsiktige rentenivået med 1 prosentpoeng antas å medføre en endring av markedsverdien med ca. 550 millioner kroner Kredittrisiko Konsernets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak til risikoen for å bli påført tap som følge av at leietakerne ikke betaler den avtalte leie. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer. Olav Thon Eiendomsselskap vurderes å ha leietakere med gjennomgående tilfredsstillende soliditet, og det er etablert gode rutiner i forbindelse med inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på leiekrav. I tråd med svekkelsen i norsk økonomi vurderes kredittrisikoen på konsernets leietakere å være økt, men risikoen for at konsernet skal bli påført betydelig tap i forbindelse med eventuelle konkurser hos leietakere vurderes som moderat. 1.3 Organisasjon og operasjonell risiko Olav Thon Eiendomsselskap skal være en arbeidsplass som praktiserer likestilling mellom kvinner og menn, slik at begge kjønn gis like muligheter til arbeid og faglig utvikling. Det er ikke avdekket noen forskjellsbehandling av kvinner og menn, og styret anser derfor at den faktiske tilstanden på dette området er tilfredsstillende. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak i forbindelse med likestilling mellom kjønnene eller det generelle arbeidsmiljøet. Ved utgangen av 2008 var det 272 årsverk (mot 232 i 2007) i konsernet. Tilsvarende tall for morselskapet var 51 årsverk. Det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Av konsernets ansatte er 40 % kvinner og 60 % menn. To av selskapets fem styremedlemmer er kvinner. Sykefraværet utgjorde 2,3 % i Det har ikke oppstått skader eller ulykker av alvorlig karakter i perioden og det er heller ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig. Konsernets operasjonelle risiko er primært knyttet til at medarbeidere og systemer for forvaltning av virksomheten ikke skulle fungere som forutsatt. Forvaltningen er organisert slik at risikoen knyttet til enkeltpersoners aktiviteter og fravær er betydelig redusert, og konsernets forvaltningssystemer vurderes som robuste. Som en kvalitetssikring foretar også konsernets revisor systematiske risikovurderinger av ulike sider ved konsernets drift og forvaltning. 5

7 2 Ansvarserklæring Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Arne B. Sperre Finansdirektør Oslo, 1. desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Registreringsdokumentet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Olav Thon Eiendomsselskap ASA som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. 3 Revisor Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: BDO Noraudit Oslo DA, Postboks 1704 Vika, 0121 OSLO Foretaksregisteret: NO Tlf: BDO Noraudit har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2006, 2007 og BDO Noraudit er medlem av Den norske Revisorforening. 6

8 4 Opplysninger om utsteder 4.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Olav Thon Eiendomsselskap ASA, det kommersielle navnet er Olav Thon Eiendomsselskap Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, da en betydelig del av Olav Thon Gruppens eiendommer ble overført til selskapet Nærmere om utstederen Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble notert på Oslo Børs i 1983, og har siden børsnoteringen gjennomgått en betydelig vekst. Årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra 27 millioner kroner i 1983 til millioner kroner pr 1. januar Selskapet eier 115 eiendommer og rundt 77 % av leieinntektene kommer fra kjøpesentre. Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som omfatter virksomheter og selskaper direkte eller indirekte eiet av Olav Thon. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er gruppens eneste børsnoterte selskap. Selskapets besöksadresse (forretningskontor og hovedkontor) er Stenersgata 2, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Övrig kontaktinformasjon er: Tlf: Faks: E-post: Selskapet er underlagt lovgivning for allmennaksjeselskaper. 7

9 5 Forretningsoversikt 5.1 Hovedvirksomhet / generelt Hovedstrategi Morselskapets virksomhet er å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet. Den operative virksomheten drives både gjennom morselskapet og datterselskapene. Rundt 40% av konsernets eiendomsportefølje eies direkte av morselskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA, men 60% eies av datterselskap i konsernet. Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskaping på lang sikt ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen. Kombinasjonen av høy løpende driftsavkastning på eiendommene og verdiskapning som følge av aktiv videreutvikling av eiendomsporteføljen, forventes å bidra til maksimal verdistigning både i et kort og langt perspektiv Forretningsmessig mål Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå best mulig utvikling i egenkapital pr. aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer. 6 Organisasjonsstruktur Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et børsnotert selskap hvor største eier er Olav Thon Gruppen. Selskapet inngår som datterselskap i konsernet Olav Thon Gruppen. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et morselskap i med flere datterselskaper. 6.1 Olav Thon Eiendomsselskap ASAs organisasjonsstruktur Olav Thon Eiendomsselskap ASA består av en rekke direkteeide eiendommer samt flere datterselskaper med eiendomsinvestering og utleie som hovedvirksomhet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er konsernets finanssenter, og er normalt ansvarlig for låneopptakene i konsernet. Datterselskapene finansieres i hovedsak ved lån fra morselskapet, eller garantistillelsersom muliggjør låneopptak til konkurransedyktige lånebetingelser. Olav Thon Eiendomsselskap ASA foretar låneopptak i kapitalmarkedet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har ingen egen administrasjon, men en drifts/forvaltningsavtale med Thon Holding AS som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres selskapet tilgang på Olav Thon Gruppens ressurser innen eiendomsforvaltning, prosjektutvikling, regnskap og finans. Selskapets administrerende direktør er Dag Tangevald Jensen, og selskapet har ingen andre ledende ansatte. 8

10 Konsernstrukturen per mars 2009 fremgår av følgende figur: Øvrige datterselskaper og eierposter er utfyllende beskrevet i selskapets årsrapport for 2008 i note 2 og 3 hhv på side 16 og 17. Eiendommene som inngår i selskapets portefølje kan deles inn i kjøpesentre og øvrig næringseiendom. Komplett oversikt over næringseiendommene og kjøpesenterene er listet på på hhv side 55 og 57 i selskapets årsrapport for Felles ledelse med med Thon Eiendomsdrift AS Olav Thon Eiendomsselskap ASA har en drift-/administrasjonsavtale med Thon Eiendomsdrift AS, som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres selskapet tilgang på Olav Thon Gruppen sine ressurser innen eiendomsforvaltning og generell forretningsdrift. Honoraret utgjør 4 % av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt pålegger Thon Eiendomsdrift AS i.h.t. avtalen. For 2008 utgjorde totalt honorar kr. 32,6 mill. for selskapet. Avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i 1983, løper med 6 måneders gjensidig oppsigelsesvarsel. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har videre en ensidig rett til å kreve avtalen forlenget med ytterligere 6 måneder. Avtalen er forelagt Oslo Børs. Det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i Olav Thon Gruppen, hvor leiebetingelsene er basert på generelle markedsbetingelser på avtaletidspunktet. Samlede leieinntekter fra selskaper i Olav Thon Gruppen utgjorde i 2008 kr 64,1 mill. (kr. 60,5 mill. for 2007). Selskapet har eierandeler i og deltar i felles kontroll av følgende selskap: Lagunen DA (50 %), Lagunen AS (50 %), Lagunen Eiendom AS (42 %) og Sartor Senterforvaltning AS (50 %). 9

11 6.3 Konsernets avhengighet av datterselskapene Olav Thon Eiendomsselskap ASA er morselskap i Olav Thon Eiendomsselskap konsernet, men har også egen operativ virksomhet. I årsrapporten for 2008 fremgår at morselskapet i 2008 hadde et årsresultat på MNOK 190, mens konsernets årsresultat var MNOK 224. Av konsernets samlede egenkapital på MNOK hadde Olav Thon Eiendomsselskap ASA en egenkapital på MNOK 851. Virksomheten styres operasjonelt og finansielt som et konsern, og risikoen knyttet til utviklingen i enkelte datterselskap vurderes som moderat. 7 Opplysninger om utviklingstrekk Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders fermtidsutsikter siden datoen for de siste offentlige reviderte regnskapene. 8 Resultatprognoser/resultatestimater Et foreligger ingen resultatprognoser eller resultatestimater i dette dokumentet. 10

12 9 Styre, ledelse og tilsynsorganer 9.1 Styre Styret i Selskapet består av følgende personer: Styremedlemmer Navn Stilling Forretningsadresse Olav Thon Styreleder Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Kristian Leer-Salvesen Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Kristin Normann Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Signe Moland Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Stig O. Jacobsen Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Olav Thon (Styreformann) Olav Thon (født i 1923) er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styrets leder siden etableringen av selskapet i Thon eier og driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantvirksomhet, varehandel og industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Thon eier gjennom sitt heleide selskap Thon Gruppen AS 72 % av aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap, og er selskapets største aksjonær Kristian Leer-Salvesen Leer-Salvesen (født i 1952) har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Leer-Salvesen er utdannet siviløkonom/mba fra NHH og University of California, Berkeley, samt cand.mag fra Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra bank og finansieringsvirksomhet, samt megling av næringseiendommer. Han etablerte sammen med annen part næringsmeglingsselskapet Akershus Eiendom AS, som han eide 50 % av inntil for få år siden. I dag driver han investerings- og rådgivningsvirksomhet Kristin Normann Normann (født i 1954) ble valgt inn som styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i Normann er dr. juris fra Universitetet i Oslo, og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Normann har tidligere arbeidet som professor ved universitetet i Oslo og som konstituert dommer ved Borgarting Lagmannsrett. Normann var medlem av styret til Oslo Børs fra og har dessuten vært nestleder i kontrollkomiteen i en rekke selskaper i hatt en rekke tillitsverv i DnB NOR konsernet. Hun er styremedlem i DnB Nor Boligkreditt AS og styremedlem i UNIFOR (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater). Kristin Normann leder kontrollkomiteen i Eksportfinans ASA og Kommunekreditt Norge AS, og er dessuten nestleder i representantskapet i Eksportfinans ASA. Normann er også leder i Etisk komité i Norske Finansanalytikers forening. 11

13 9.1.4 Signe Moland Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Moland (født i 1934)har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Moland har hotellfagutdannelse og juridisk embetseksamen. Hun har bred hotellfaglig erfaring, blant annet som eier og driver av Røysheim skysstasjon i Bøverdalen fra 1964 til Fra 1987 til 2008 drev hun en selvstendig advokatvirksomhet Stig O. Jacobsen Jacobsen (født i 1955) har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Jacobsen har i siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten har vært dagligvarehandel og eiendom. Han har dessuten også vært styreleder i kjøpesenterselskapet Møre-Sentrene AS i 20 år. Jacobsen er styreleder i Angvik Eiendom AS og Brødrene Ekornes Eiendom AS, og styremedlem i Berg Jacobsen Investor AS, Brødrene Ekornes AS samt Bunnpris Møre AS, og styremedlem i Angvik Eiendom AS og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Investor AS, Sparebanken Midt-Norge, Amfi Eiendom ASA, Stiftelsen Oslosenteret og Stompa AS. Jacobsen har i tillegg en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet. 9.2 Konsernledelse Selskapets ledelse består av følgende personer: Konsernledelsen Navn Stilling Forretningsadresse Dag Tangevald-Jensen Adm. dir. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Dag Tangevald-Jensen Tangevald-Jensen (født i 1960)har vært selskapets administrerende direktør siden Tangevald-Jensen er utdannet fra Handelshøjskolen i København og har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990, siden 1992 som medlem av konsernledelsen. Han innehar en rekke styre- og tillitsverv. 12

14 9.3 Interessekonflikter Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Styreformann i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Olav Thon, eier indirekte 72,0 % av selskapets aksjekapital gjennom sitt heleide selskap Thon Gruppen AS. Olav Thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Med unntak av interessekonflikter som nevnt ovenfor, foreligger det ikke mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene i punkt 9.1 og 9.2 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 10 Eierforhold og større aksjeeiere De 20 störste aksjonærene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier 93.40% av utestående aksjer per 16. november Det er en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen. Selskapet betaler utbytte i henhold til prinsipper i aksjonæravtale. Selskapets aksjonærer var pr : Investor Navn Antall aksjer Prosentvis eierandel 1 THON GRUPPEN AS % 2 FOLKETRYGDFONDET % 3 INVESTHON AS % 4 MP PENSJON % 5 SKAGEN VEKST % 6 PACTUM AS % 7 MILLCOM NORGE AS % 8 CLEAR THOUGHT CONSULTING AS % 9 OTTO OLSEN INVEST AS % 10 HOLBERG NORGE % 11 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASS % 12 OTTO OLSEN EIENDOM AS % 13 OTTO OLSEN NÆRINGSBYGG AS % 14 JPMORGAN CHASE BANK % 15 PENSJONSKASSEN STATOILHYDRO % 16 FOSSEKALLEN INVEST I AS % 17 TOMTE FORVALTNING AS % 18 NORSK HYDROS PENSJONSKASSE % 19 LÆRDAL FINANS AS % 20 STRANDSKOGEN RUNAR % Sum % Other % Total

15 11 Finansiell informasjon om utsteders forpliktelser, finansielle stilling og resultat 11.1 Oppsummering av økonomiske resultater Balanse pr Konsernets eiendeler hadde ved årsskiftet en samlet verdi på millioner kroner (mot i 2007), hvorav investeringseiendommene utgjorde millioner kroner (22.879). Rentebærende gjeld ved årets slutt beløp seg til millioner kroner (mot i 2007). Konsernets egenkapital pr var millioner kroner (mot året før) og egenkapitalandelen var 32 % (37). Egenkapital pr. aksje (aksjonærenes andel) var ved årsskiftet på 693 kroner (mot 730 året før) Resultat i 2008 Konsernets forvaltningsresultat (resultat eksklusiv verdiendringer og skatt) beløp seg til 730 millioner kroner (732 i 2007). Vekst i leieinntektene bidrar til at forvaltningsresultatet er på linje med foregående år på tross av høyere finanskostnader. Resultat før skatt i 2008 ble -331 millioner kroner (mot i 2007), mens årsresultatet etter skatt ble -224 millioner kroner (mot i 2007) Driftsinntekter og kostnader Konsernets leieinntekter i 2008 var millioner kroner (1.346 i 2007). Økningen forklares av ferdigstilte eiendomsprosjekter, nyervervede eiendommer og generell leievekst i eiendomsporteføljen. Andre driftsinntekter beløp seg til 734 millioner kroner (mot 738 i 2007), hvorav leietakernes andel av eiendommenes felleskostnader inngår med 523 millioner kroner (mot 371 i 2007). Salgsinntekter fra boliger produsert for videresalg, beløp seg til 124 millioner kroner (mot 252 i 2007). Andre driftskostnader utgjorde 905 millioner kroner (mot 888 i 2007), hvorav ovennevnte felleskostnader inngår med 523 millioner kroner (mot 371 i 2007). Produksjonskostnadene for solgte boliger beløp seg til 97 millioner kroner (mot 196 i 2007). For øvrig viser driftskostnadene en stabil utvikling i takt med veksten i eiendomsporteføljen Finanskostnader Netto finanskostnader er kostnadsført med 641 millioner kroner (mot 471 i 2007), og øker som følge av ca. 0,5 prosentpoeng høyere gjennomsnittsrente og 1,7 milliarder kroner i høyere gjennomsnittlig rentebærende gjeld Verdijustering av investeringseiendommer og finansielle instrumenter Verdien av konsernets investeringseiendommer ble i 2008 netto nedjustert med 628 millioner kroner ( i 2007). Verdinedgangen fremkommer som følge av økte avkastningskrav i markedet for næringseiendom, men nedgangen er avdempet av leievekst i eiendomsporteføljen. Markedsverdien av konsernets finansielle instrumenter, d.v.s. fastrenteavtaler, ble i 2008 redusert med 433 millioner kroner som følge av et betydelig fall i det langsiktige rentenivået. Fastrenteavtalene inngås i hovedsak for å sikre konsernet langsiktig rentebinding og dermed en mer stabil kontantstrøm. Hvis den avtalte fastrenten avviker fra markedsrentene, oppstår det en mer- eller mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i regnskapet. 14

16 Kontantstrøm og likviditet Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2008 på 573 millioner kroner (mot 918 I 2007). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene utgjorde millioner kroner (mot i 2007), mens finansieringsaktivitetene bidro med 981 millioner kroner (mot i 2007). Årets nettoendring i likviditetsbeholdning ble dermed -283 millioner kroner (mot +97 i 2007). Konsernets likviditetsreserve utgjorde ved årsskiftet millioner kroner (mot i 2007). Likviditetsreserven besto av kortsiktige plasseringer på 223 millioner kroner (506 i 2007) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (2.093 i 2007) Utsteders øvrige forpliktelser Konsernets låneportefølje er sammensatt av langsiktige lån opptatt i norske og nordiske finansinstitusjoner samt lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. Olav Thon Eiendomsselskap tilstreber en balansert fordeling mellom långivere. De store norske og nordiske bankene er långivere for konsernets bankfinansiering. En vesentlig del av bankfinansieringen er etablert i form av revolverende kredittrammer med lang løpetid og langsiktige avtaler om kredittmargin. Pr omfatter bankfinansieringen kredittrammer på millioner kroner (mot i 2007) hvorav millioner kroner (mot i 2007) var ubenyttet. Det norske kapitalmarkedet benyttes gjennom utstedelse av sertifikat- og obligasjonslån i eget navn. Dersom sertifikat-markedet ikke fungerer tilfredsstillende er det etablert en langsiktig kredittfasilitet som sikrer finansiering til en avtalt kredittmargin. Konsernet har i dag ett løpende sertifikatprogram med total låneramme på 800 millioner kroner, hvorav 275 millioner kroner var benyttet ved årsskiftet. I obligasjonsmarkedet hadde konsernet utestående 851 millioner kroner (mot i 2007) på samme tidspunkt. Per var avdragsprofil og forfallstruktur følgende: Per 18. november var selskapets utestående obligasjoner og sertifikater i henhold til listen under, listen inkluderer også nytt obligasjonslån utstedt , merket i grønn. ISIN Ticker Navn Type Løpetid Beløp Sertifikater NO OLT01 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 04/09 Fixed Fixed NO OLT02 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 04/09 FRN FRN NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN NO OLT06 Olav Thon Eiendoms ASA 3,95% CD Fixed NO Olav Thon Eien ASA 2,45% CERT Fixed NO Olav Thon Eien ASA 3,79% CERT Fixed NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN

17 Obligasjonslån NO OLT03 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 05/10 FRN FRN NO OLT04 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 05/10 Fixed Fixed NO OLT08 PRO Olav Thon Eiendomsselskap ASA 09/12 FRN FRN NO OLT09 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 09/14 Fixed FRN Sum (NOK) Historiske regnskapsopplysninger Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til Årsrapport 2007 og 2008 (http://www.olt.no/om-selskapet/): Årsrapport 2008 Årsrapport 2007 Resultatregnskap konsern s. 10 s. 10 Balanse konsern s. 11 s. 11 Kontantstrømoppstilling konsern s. 12 s. 12 Noter s s Revisjonsberetning s. 41 s Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Erklæring om revisjon Den historisk finansielle informasjonen som nevnt i punkt 11 er revisor revidert Alder for siste regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Olav Thon Eiendomsselskap ASA har ikke vært innblandet i forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (og utsteder er heller ikke kjent med at det er anlagt eller varslet saker), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Olav Thon Eiendomsselskap ASA og/eller konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet. Avventer nærmere informasjon/bekreftelse på dette punktet Vesentlige endringer Det har ikke vært vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinnformasjon for. 16

18 12 Vesentlige kontrakter Det foreligger ingen vesentlige kontrakter utover det som inngår i utsteders normale løpende virksomhet, og som kan føre til at et konsernmedlem påtar seg forpliktelser eller erverver rettigheter som påvirker Olav Thon Eiendomsselskap ASA sin evne til å utføre sine plikter overfor innehaverne av de verdipapirer som utstedes. Avventer nærmere informasjon/bekreftelse på dette punktet. 13 Opplysninger fra tredjemann, ekspertuttalelser og interesseerklæringer Det foreligger ingen opplysninger fra tredjemann, ekspertuttalelser eller interesseerklæringer. 14 Dokumenter som er tilgjenglig for offentligheten Selskapets vedtekter, halvårs- og årsrapporter er lagt ut på Olav Thon Eiendomsselskap ASA sin hjemmeside, og kan fås ved direkte henvendelse til selskapet. Tilsvarende er selskapets firmaattest og stiftelsesdokument tilgjenglig ved henvendelse til selskapet. 15 Kryssreferanseliste Hva Årsrapport 2008 Årsrapport 2007 Pkt 1.1, side 3 Risiko s. 5-8, 14, 50, 53 Pkt 6.1, side 8 Selskapets eiendommer og datterselskaper s Pkt. 11, side 14 Resultatregnskap s. 10 s. 10 Pkt. 11, side 14 Balanse konsern s. 11 s. 11 Pkt. 11, side 14 Kontantstrømoppstilling konsern s. 12 s. 12 Pkt. 11, side 14 Noter s s Pkt. 11, side 16 Revisjonsberetning s. 41 s

19 Olav Thon Eiendomsselskap ASA desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: Swedbank Markets Oslo Fjoralleen 16 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 18

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

Resultat og balansesammendrag

Resultat og balansesammendrag Årsberetning 2010 Olav Thon Eiendomsselskap ASA I 2010 var veksten tilbake i norsk økonomi, men privatkonsumet økte noe mindre enn forventet. Etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 26.03 2014 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer for etikk og samfunnsansvar, skal styrke

Detaljer

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499)

Årsberetning 2012. Gruppens driftsinntekter i 2012 beløp seg til 7.822. millioner kroner (7.499) Årsberetning 37 Årsberetning 2 Gruppens driftsinntekter i 2 beløp seg til 7.822 millioner kroner (7.499) I 2 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt.

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Amfi Moa. Illustrasjon utvidelse nord NØKKELTALL Beløp i MNOK Pr. Pr. 31.12.2012 31.12.2011 Netto leieinntekter Resultat før

Detaljer

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

Olav Thon Eiendomsselskap ASA Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18.06 2015 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 1. kvartal 2013 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 1. kvartal 2013 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.2013 31.03.2012 2012 Netto leieinntekter 471 450 1 802 Resultat før skatt 687 535 1 686 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014

NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 RAPPORT 3. KVARTAL 2015 NØKKELTALL 3. kvartal 3. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.09.15 30.09.14 2014 Netto leieinntekter 506 502 1 512 1 406 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

Erverve Utvikle Eie. Innhold

Erverve Utvikle Eie. Innhold Innhold Kort om Olav Thon Eiendomsselskap 2 Olav Thon Eiendomsselskap i 2008 2 Nøkkeltall 3 Styrets årsberetning 4 Årsregnskap konsern 10 Årsregnskap morselskap 30 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165

Egenkapital pr. aksje (kroner) 135 123 131 Egenkapitalandel 37 % 39 % 36 % Langsiktig substansverdi per aksje (kroner) (EPRA NNNAV) 2) 170 153 165 KVARTALSRAPPORT 1/2015 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.03.15 31.03.14 2014 Netto leieinntekter 503 454 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter 1) 294-9 281 Resultat før skatter

Detaljer

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014

2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 RAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 NØKKELTALL 2. kvartal 2. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2015 2014 30.06.15 30.06.14 2014 Netto leieinntekter 501 450 1 005 904 1 883 Verdiendringer inv.eiendommer og

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2012 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2012 30.09.2011 2011 Netto leieinntekter 1 361 1 274 1 700 Resultat før skatt 699 732 1 051 Egenkapital pr. aksje

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2009 Innhold innhold Side 2 SIDE 3 Kort om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2009 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 12 Årsregnskap konsern 16 Noter konsern 40 Årsregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2)

Leienivået i eiendomsporteføljen utgjorde ved årsskiftet 3 785 millioner kroner (3 650) og ledigheten var på 2 % (2) Finansielle forhold / årsberetning Årsberetning 20 I 20 var veksten i Norge relativt høy og de fleste områder av norsk økonomi utviklet seg positivt. Året sett under ett var markedet for næringseiendom

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2013 Sørlandssenteret NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 31.12.2013 31.12.2012 Netto leieinntekter 1 894 1 820 Resultat før skatter

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2013 Karl Johans gate 1 NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.09.2013 30.09.2012 2012 Netto leieinntekter 1 392 1 361 1 802 Resultat før skatt 1 769 699 1

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 4/2014 NØKKELTALL 4. kvartal 4. kvartal Pr. Pr. Beløp i MNOK 2014 2013 31.12.14 31.12.13 Netto leieinntekter 491 419 1 897

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2013 Sandvika Storsenter NØKKELTALL Pr. Pr. Beløp i MNOK 30.06.2013 30.06.2012 2012 Netto leieinntekter 916 867 1 802 Resultat før skatt 1

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2009 2009 VAR ET TILFREDSSTILLENDE ÅR FOR VICTORIA EIENDOM. VERDIJUSTERT EGENKAPITAL ER PR. 31.12.2009 BEREGNET TIL KR 182 PR. AKSJE VED VERDSETTELSE AV EIENDOMSSPAR-AKSJEN

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2014 2/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK Netto leieinntekter Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle instrumenter Resultat før skatter Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014

O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP. Rapport for 3. kvartal 2014 O L AV T H O N EIENDOMSSELSKAP Rapport for 3. kvartal 2014 3/2014 NØKKELTALL Beløp i MNOK 30.09.14 30.09.13 2013 Pr. Pr. Netto leieinntekter 1 406 1 340 1 759 Verdiendringer inv.eiendommer og finansielle

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2008 2008 var et svakt år for Victoria Eiendom, som følge av den negative utviklingen i eiendomsmarkedet. Verdijustert egenkapital er pr. 31.12.2008 beregnet til

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015

VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 VICTORIA EIENDOM FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2015 2015 var et meget godt år for Victoria Eiendom. Victoria Eiendoms resultat før skatt ble kr 1.141 mill., mot kr 514 mill. i 2014. Verdijustert egenkapital er

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill).

ÅRSBERETNING 2001. I netto finansposter inngår netto positiv resultatandel fra tilknyttede selskaper på kr 10,2 mill (kr 13,8 mill). ÅRSBERETNING 2001 2001 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap, kjennetegnet ved positiv inntektsutvikling og høy kapasitetsutnyttelse i eiendomsporteføljen. Konsernets betydelige satsning på kjøpesentre

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Regnskapet per 30.06.2010

Regnskapet per 30.06.2010 2. dr i f t s år Kvar t al s r appor t2010 2. k var t al 2010 Regnskapet per 30.06.2010 Sparebanken Øst Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Øst. Selskapet ble stiftet 14. april 2009,

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 1 INNHOLD OM OLAV THON EIENDOMSSELSKAP Innhold OM OLAV THON EIENDOMSSELSKAP 03 04 05 06 08 22 26 Om Olav Thon Eiendomsselskap KONSERNSTRUKTUR Olav Thon Eiendomsselskap

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Regnskap 1. kvartal 2012

Regnskap 1. kvartal 2012 Regnskap 1. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet eies av 85 sparebanker og 2 ansatte. Formål Eiendomskreditts

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no

olav thon eiendomsselskap onsern ter k no OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2010 noter konsern Innhold noter konsern SIDE 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 Høydepunkter 2010 5 Nøkkeltall 6 årsberetningen 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert)

1. kvartal 2011 Sør Boligkreditt AS (urevidert) 1. KVARTAL 2011 (urevidert) Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2011 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport juni 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Verdijustert egenkapital og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA Eierstyring og selskapsledelse 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Olav Thon Eiendomsselskap ASAs prinsipper for eierstyring og selskapsledelse, samt retningslinjer

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon

4. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av året er 9,7 %, hvorav alt er kjernekapital. Generell informasjon 4. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

SpareBank 1 Næringskreditt AS

SpareBank 1 Næringskreditt AS AS Noteringsdokument 2011 AS er heleied av bankene i SpareBank 1-alliansen Noteringsdokumentet fremlagt for og godkjent av Oslo Børs: 28.06.2011 Innledning AS er heleid av bankene i SpareBank 1 alliansen,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Regnskap 3. kvartal 2012

Regnskap 3. kvartal 2012 Regnskap 3. kvartal 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Eiendomskreditts formål er å yte mellomlange og

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003

Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003. 15. august 2003 Presentasjon av 2. kvartal/1. halvår 2003 15. august 2003 Agenda 1. Resultat 2. kvartal/1. halvår 2003 2. Salg av eiendom 3. Leieinntektsstatus 4. Ledighet og inngåtte kontrakter 5. Finansiering og takst

Detaljer

03 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK 04 HOVEDPUNKTER 2014 06 NØKKELTALL 08 ÅRSBERETNING 18 ÅRSREGNSKAP KONSERN 28 NOTER KONSERN

03 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK 04 HOVEDPUNKTER 2014 06 NØKKELTALL 08 ÅRSBERETNING 18 ÅRSREGNSKAP KONSERN 28 NOTER KONSERN ÅRSRAPPORT 2014 SIDE 2 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2014 03 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK 04 HOVEDPUNKTER 2014 06 NØKKELTALL 08 ÅRSBERETNING 18 ÅRSREGNSKAP KONSERN 28 NOTER KONSERN 56

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN NO 001030944.6. Prospekt. Verdipapirdokument. for. Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Steen & Strøm ASA åpent obligasjonslån 2006/2010 Tilrettelegger Oslo, 14. juni 2006 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 10 Viktig informasjon*

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD OLAV THON EIENDOMSSELSKAP / ÅRSRAPPORT 2013 / INNHOLD 1 1 2 INNHOLD / ÅRSRAPPORT / OLAV THON EIENDOMSSELSKAP D INNHOLD 03 05 06 08 20 29 54 59 67 68 70 74 80 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP I KORTE TREKK HOVEDPUNKTER

Detaljer

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS

Årsrapport 2011. Styrets beretning. Regnskap med noter. EnterCard Norge AS Årsrapport 2011 * Styrets beretning Regnskap med noter EnterCard Norge AS Virksomhetens art og lokalisering EnterCard Norge AS utsteder kreditt- og betalingskort gjennom banker og andre samarbeidspartnere,

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1

Verdipapirdokument. 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Verdipapirdokument 3 % Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 067553.1 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks +47 22 48 44 96 www.nordea.com

Detaljer

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet

9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9. Økonomiske hovedtall for OBOS-konsernet 9.1 OBOS og OBOS konsern Det vises til årsrapporten for 2015 for nærmere omtale av resultatregnskap og balanse. Driftsinntektene økte med kr 3 159,7 mill. til

Detaljer

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014

Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Delårsregnskap 4. kvartal/foreløpig årsregnskap 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 4. kvartal / Foreløpig årsregnskap 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 865 MNOK hittil i 2014,

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2012

Regnskap 1. halvår 2012 Regnskap 1. halvår 2012 Kort presentasjon av Eiendomskreditt Etablert i 1997 Eiendomskreditt ble etablert den 29.10.1997 som et privat kredittforetak og fikk konsesjon som kredittforetak 17.4.1998. Selskapet

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport første kvartal 2002. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport første kvartal 2002 Bankia Bank ASA Fortsatt høy vekst med 5 000 nye kortkunder i kvartalet. Totalt har Bankia ved utgangen av kvartalet vel 30 000 kortkunder. Utlån til kunder økte med

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer