REGISTRERINGSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGISTRERINGSDOKUMENT"

Transkript

1 REGISTRERINGSDOKUMENT Olav Thon Eiendomsselskap ASA desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Stenersgata 2 Postboks 489 Sentrum 0105 Oslo Tlf: Registreringsdokumentet er utarbeidet i samarbeid med

2 Viktig informasjon Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betyding for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fåes ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren.

3 Innholdsfortegnelse 1 RISIKOFAKTORER MARKEDSMESSIG RISIKO FINANSIELL RISIKO ORGANISASJON OG OPERASJONELL RISIKO ANSVARSERKLÆRING REVISOR OPPLYSNINGER OM UTSTEDER UTSTEDERS HISTORIE OG UTVIKLING FORRETNINGSOVERSIKT HOVEDVIRKSOMHET / GENERELT ORGANISASJONSSTRUKTUR OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASAS ORGANISASJONSSTRUKTUR FELLES LEDELSE MED MED THON EIENDOMSDRIFT AS KONSERNETS AVHENGIGHET AV DATTERSELSKAPENE OPPLYSNINGER OM UTVIKLINGSTREKK RESULTATPROGNOSER/RESULTATESTIMATER STYRE, LEDELSE OG TILSYNSORGANER STYRE KONSERNLEDELSE INTERESSEKONFLIKTER EIERFORHOLD OG STØRRE AKSJEEIERE FINANSIELL INFORMASJON OM UTSTEDERS FORPLIKTELSER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTAT OPPSUMMERING AV ØKONOMISKE RESULTATER UTSTEDERS ØVRIGE FORPLIKTELSER HISTORISKE REGNSKAPSOPPLYSNINGER REVISJON AV HISTORISKE ÅRSREGNSKAPSOPPLYSNINGER RETTS- OG VOLDGIFTSSAKER VESENTLIGE ENDRINGER VESENTLIGE KONTRAKTER OPPLYSNINGER FRA TREDJEMANN, EKSPERTUTTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER DOKUMENTER SOM ER TILGJENGLIG FOR OFFENTLIGHETEN KRYSSREFERANSELISTE

4 1 Risikofaktorer Konsernets risikofaktorer kan deles inn i hovedgruppene (1) markedsmessig risiko, (2) finansiell risiko og (3) operasjonell risiko. Håndtering av risiko skjer i henhold til rammer og mål som fastsettes av styret, risikofaktorer og risikostyring er omtalt i selskapets årsrapport for 2008, side 5 8, 14, 50 og side 53. Årsrapporten ligger tilgjengelig på 1.1 Markedsmessig risiko Konsernets markedsmessige risiko er knyttet til utviklingen i det norske eiendomsmarkedet. Det norske eiendomsmarkedet påvirkes av den makroøkonomiske utviklingen i Norge og den generelle etterspørselen etter næringseiendom som investeringsobjekt. Endringer i markedets avkastningskrav som benyttes ved omsetning av eiendom påvirker konsernets eiendomsverdier direkte. Endrede markedsleier og markedsledighet vil innvirke på konsernets inntekter og indirekte på eiendomsverdiene. Avkastningskravet som benyttes ved verdsettelse av eiendommer er over de siste 18 månedene økt fra 6,3% til 6,8%. Tabellen under viser sensitiviteten i eiendomsverdiene og egenkapitalen med ulike avkastningskrav, beregnet ved H1 2009: Sensitivitetsanalyse ulike avkastningskrav (tall i mrd) Avkastningskrav Eiendomsverdier Egenkapital EK-andel 5,8% 26,2 (+3,8) 10,9 (+2,8) 37% 6,3% 24,1 (+1,7) 9,4 (+1,3) 34% 6,8% 22,4 8,1 32% 7,3% 20,8 (-1,6) 7,0 (-1,1) 29% 7,8% 19,5 (-2,9) 6,1 (-2,0) 26% Utleiegraden for konsernets eiendomsportefølje er ved halvårsskiftet rundt 97%, og leiekontraktene har en balansert forfallsstruktur med gjenværende løpetid på ca. 4 år. Ved årsskiftet 2008/2009 eide konsernet ca. 110 eiendommer med et samlet utleibart areal på kvm. I tillegg eier konsernet betydelige parkeringsarealer og tomteområder som muliggjør fremtidig prosjektutvikling. I 2008 økte leieinntektsnivået til millioner kroner (fra i 2007) og den økonomiske ledigheten ble redusert til 2 % (fra 3% i 2007). Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg på følgende eiendomssegment: 77 % Kjøpesenter 23 % Næringseiendom Målt etter leienivå fordeler eiendomsporteføljen seg geografisk som følger: 51 % Osloregionen 18 % Øvrige storbyregioner i Norge 31 % Øvrige byregioner i Norge Ved inngangen til 2009 hadde konsernet 61 kjøpesentre i eie og forvaltning, hvorav 4 er blant Norges 10 største. Omsetningen økte i 2008 med 5 % til 31 milliarder kroner og på sammenlignbare areal vurderes omsetningsveksten til rundt 1 %. 3

5 1.1.1 Verdien av investeringseiendommene Ved årsskiftet hadde eiendomsporteføljen en bokført verdi på millioner kroner (mot i 2007), hvorav investeringseiendommer utgjorde millioner kroner (mot i 2007). Konsernets investeringseiendommer bokføres til virkelig verdi, d.v.s. vurdert markedsverdi, basert på eksterne vurderinger og anbefalinger vedrørende valg av avkastningskrav for den enkelte eiendom. Verdivurderingen var ved årsskiftet basert på et gjennomsnittlig avkastingskrav på 6,9 %, med individuelle variasjoner mellom 5,9 % og 9,0 %. Avkastningskravet var per H i gjennomsnitt 6,8%. I verdivurderingen for 2008 er det lagt til grunn eierkostnader på gjennomsnittlig 11 % av brutto leieinntekter (som fratrekkes brutto leieinntekter før beregning av eiendomsverdiene). Høyere avkastningskrav bidrar isolert sett til en verdinedgang på eiendomsporteføljen, men betydelige leieøkninger i porteføljen demper nedgangen Leieinntektsnivå 77 % av konsernets leieinntekter kommer fra ledende kjøpesentre. En stor del av leietakerne er internasjonale og nasjonale kjeder innenfor detaljhandel, og leiekontraktene har en balansert forfallsstruktur. Nedgangen i norsk økonomi forventes å bidra til lavere vekst i privatforbruket, men erfaringen tilsier at de varegruppene som normalt omsettes på kjøpesentrene er noe mindre konjunkturfølsomme enn det totale varekonsumet. Det antas derfor at rammebetingelsene for kjøpesentereiendom og sentrale handelseiendommer vil være tilfredsstillende også i tiden fremover. 23 % av leieinntektene kommer fra næringseiendom i Osloregionen, hvorav kontoreiendom utgjør den største andelen. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer og leiekontraktene har også i dette segmentet en balansert forfallsstruktur. På bakgrunn av at sysselsettingen viser en fallende tendens er ledigheten i kontorleiemarkedet økende og leieprisene fallende. På tross av negative markedsutsikter for kontoreiendomssegmentet, vurderes det store antallet leietakere og den balanserte forfallsstrukturen å redusere risikoen for en betydelig økt ledighet og store inntektsfall i denne del av porteføljen. 1.2 Finansiell risiko Konsernets finansielle risiko kan deles i: Likviditetsrisiko Renterisiko Kredittrisiko Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko knyttes til konsernets evne til å betjene betalings- og øvrige gjeldsforpliktelser etter hvert som de forfaller. Risikoen dempes ved å ha store likviditetsreserver og flere tilgjengelige finansieringskilder. Likviditetsreserven tilpasses fremtidig finansieringsbehov både i et kort og mellomlangt tidsperspektiv. Ved årsskiftet var konsernets likviditetsreserve millioner kroner (mot i 2007), bestående av kortsiktige plasseringer på 223 millioner kroner (mot 506 i 2007) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (mot i 2007). I tillegg vurderes konsernets portefølje av ubelånte eiendommer å representere en likviditetsreserve. Av konsernets langsiktige rentebærende gjeld på millioner kroner (mot i 2007), forfaller 2 % i 2009, 16 % i perioden , mens 82 % forfaller i 2014 eller senere. Låneporteføljen hadde ved årsskiftet 2008/2009 en gjennomsnittlig gjenværende løpetid på 7,4 år (mot 8,2 år i 2007/2008) Renterisiko Renterisikoen relateres til endringer i kontantstrøm, resultat og egenkapital som følge av renteendringer i det kort- og langsiktige rentemarkedet. Risikoen styres blant annet gjennom bruk av finansielle instrumenter som tilpasses 4

6 konsernets renteforventninger og målsetninger for renterisiko. Eksempelvis reduseres kontantstrømseffekten av renteendringer i det kortsiktige rentemarkedet ved å ha en andel langsiktig rentebinding. 46% av gjelden skal rentereguleres i 2009, 2 % i årene , mens 52 % av gjelden har rentebinding utover 5 år. Ved årsskiftet var vektet gjennomsnittlig rentebinding på 4,7 år og gjennomsnittsrenten for konsernets portefølje av lån og finansielle instrumenter var 5,7%. Konsernets finansielle instrumenter bokføres til markedsverdien på balansedagen. Finansielle instrumenter, renteswaper, benyttes i hovedsak til å sikre konsernet langsiktig rentebinding og en stabil kontantstrøm. Hvis den avtalte fastrenten avviker fra markedsrenten, oppstår det en mer-eller mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i resultatregnskapet. Konsernets portefølje av langsiktige renteswaper utgjorde ved årsskiftet ca millioner kroner. En endring i det langsiktige rentenivået med 1 prosentpoeng antas å medføre en endring av markedsverdien med ca. 550 millioner kroner Kredittrisiko Konsernets kredittrisiko relaterer seg i hovedsak til risikoen for å bli påført tap som følge av at leietakerne ikke betaler den avtalte leie. Eiendommene er utleid til et stort antall leietakere fra ulike bransjer. Olav Thon Eiendomsselskap vurderes å ha leietakere med gjennomgående tilfredsstillende soliditet, og det er etablert gode rutiner i forbindelse med inngåelse og oppfølging av leieavtaler. Konsernet har de senere år hatt relativt lave tap på leiekrav. I tråd med svekkelsen i norsk økonomi vurderes kredittrisikoen på konsernets leietakere å være økt, men risikoen for at konsernet skal bli påført betydelig tap i forbindelse med eventuelle konkurser hos leietakere vurderes som moderat. 1.3 Organisasjon og operasjonell risiko Olav Thon Eiendomsselskap skal være en arbeidsplass som praktiserer likestilling mellom kvinner og menn, slik at begge kjønn gis like muligheter til arbeid og faglig utvikling. Det er ikke avdekket noen forskjellsbehandling av kvinner og menn, og styret anser derfor at den faktiske tilstanden på dette området er tilfredsstillende. Styret anser at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende, og det er derfor verken planlagt eller iverksatt spesielle tiltak i forbindelse med likestilling mellom kjønnene eller det generelle arbeidsmiljøet. Ved utgangen av 2008 var det 272 årsverk (mot 232 i 2007) i konsernet. Tilsvarende tall for morselskapet var 51 årsverk. Det tilstrebes balanse mellom kvinner og menn på alle stillingsnivåer. Av konsernets ansatte er 40 % kvinner og 60 % menn. To av selskapets fem styremedlemmer er kvinner. Sykefraværet utgjorde 2,3 % i Det har ikke oppstått skader eller ulykker av alvorlig karakter i perioden og det er heller ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet eller arbeidsmiljøet for øvrig. Konsernets operasjonelle risiko er primært knyttet til at medarbeidere og systemer for forvaltning av virksomheten ikke skulle fungere som forutsatt. Forvaltningen er organisert slik at risikoen knyttet til enkeltpersoners aktiviteter og fravær er betydelig redusert, og konsernets forvaltningssystemer vurderes som robuste. Som en kvalitetssikring foretar også konsernets revisor systematiske risikovurderinger av ulike sider ved konsernets drift og forvaltning. 5

7 2 Ansvarserklæring Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA erklærer at opplysningene i registreringsdokumentet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Arne B. Sperre Finansdirektør Oslo, 1. desember 2009 Olav Thon Eiendomsselskap ASA Registreringsdokumentet er utarbeidet av Swedbank Markets Oslo i samarbeid med Olav Thon Eiendomsselskap ASA som er ansvarlig for innholdet i dette dokumentet. 3 Revisor Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært: BDO Noraudit Oslo DA, Postboks 1704 Vika, 0121 OSLO Foretaksregisteret: NO Tlf: BDO Noraudit har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2006, 2007 og BDO Noraudit er medlem av Den norske Revisorforening. 6

8 4 Opplysninger om utsteder 4.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Olav Thon Eiendomsselskap ASA, det kommersielle navnet er Olav Thon Eiendomsselskap Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble etablert i 1982, da en betydelig del av Olav Thon Gruppens eiendommer ble overført til selskapet Nærmere om utstederen Olav Thon Eiendomsselskap ASA ble notert på Oslo Børs i 1983, og har siden børsnoteringen gjennomgått en betydelig vekst. Årlig leieinntektsnivå for selskapets eiendommer har økt fra 27 millioner kroner i 1983 til millioner kroner pr 1. januar Selskapet eier 115 eiendommer og rundt 77 % av leieinntektene kommer fra kjøpesentre. Selskapet inngår i Olav Thon Gruppen, som omfatter virksomheter og selskaper direkte eller indirekte eiet av Olav Thon. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er gruppens eneste børsnoterte selskap. Selskapets besöksadresse (forretningskontor og hovedkontor) er Stenersgata 2, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo, Norge. Övrig kontaktinformasjon er: Tlf: Faks: E-post: Selskapet er underlagt lovgivning for allmennaksjeselskaper. 7

9 5 Forretningsoversikt 5.1 Hovedvirksomhet / generelt Hovedstrategi Morselskapets virksomhet er å erverve, utvikle og eie eiendommer med sentral beliggenhet. Den operative virksomheten drives både gjennom morselskapet og datterselskapene. Rundt 40% av konsernets eiendomsportefølje eies direkte av morselskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA, men 60% eies av datterselskap i konsernet. Selskapet skal oppnå høyest mulig verdiskaping på lang sikt ved å fokusere på effektiv drift og videreutvikling av eiendomsporteføljen. Kombinasjonen av høy løpende driftsavkastning på eiendommene og verdiskapning som følge av aktiv videreutvikling av eiendomsporteføljen, forventes å bidra til maksimal verdistigning både i et kort og langt perspektiv Forretningsmessig mål Det overordnede mål for Olav Thon Eiendomsselskaps virksomhet er å oppnå best mulig utvikling i egenkapital pr. aksje. Over tid skal aksjonærene oppnå en avkastning som er konkurransedyktig i forhold til sammenlignbare investeringsalternativer. 6 Organisasjonsstruktur Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et børsnotert selskap hvor største eier er Olav Thon Gruppen. Selskapet inngår som datterselskap i konsernet Olav Thon Gruppen. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et morselskap i med flere datterselskaper. 6.1 Olav Thon Eiendomsselskap ASAs organisasjonsstruktur Olav Thon Eiendomsselskap ASA består av en rekke direkteeide eiendommer samt flere datterselskaper med eiendomsinvestering og utleie som hovedvirksomhet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA er konsernets finanssenter, og er normalt ansvarlig for låneopptakene i konsernet. Datterselskapene finansieres i hovedsak ved lån fra morselskapet, eller garantistillelsersom muliggjør låneopptak til konkurransedyktige lånebetingelser. Olav Thon Eiendomsselskap ASA foretar låneopptak i kapitalmarkedet. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har ingen egen administrasjon, men en drifts/forvaltningsavtale med Thon Holding AS som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres selskapet tilgang på Olav Thon Gruppens ressurser innen eiendomsforvaltning, prosjektutvikling, regnskap og finans. Selskapets administrerende direktør er Dag Tangevald Jensen, og selskapet har ingen andre ledende ansatte. 8

10 Konsernstrukturen per mars 2009 fremgår av følgende figur: Øvrige datterselskaper og eierposter er utfyllende beskrevet i selskapets årsrapport for 2008 i note 2 og 3 hhv på side 16 og 17. Eiendommene som inngår i selskapets portefølje kan deles inn i kjøpesentre og øvrig næringseiendom. Komplett oversikt over næringseiendommene og kjøpesenterene er listet på på hhv side 55 og 57 i selskapets årsrapport for Felles ledelse med med Thon Eiendomsdrift AS Olav Thon Eiendomsselskap ASA har en drift-/administrasjonsavtale med Thon Eiendomsdrift AS, som i likhet med Olav Thon Eiendomsselskap ASA er et datterselskap av Thon Gruppen AS. Gjennom avtalen sikres selskapet tilgang på Olav Thon Gruppen sine ressurser innen eiendomsforvaltning og generell forretningsdrift. Honoraret utgjør 4 % av brutto leieinntekter. I tillegg skal ytes godtgjørelse for særskilte oppgaver konsernet eventuelt pålegger Thon Eiendomsdrift AS i.h.t. avtalen. For 2008 utgjorde totalt honorar kr. 32,6 mill. for selskapet. Avtalen som ble inngått før den offentlige emisjonen i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i 1983, løper med 6 måneders gjensidig oppsigelsesvarsel. Olav Thon Eiendomsselskap ASA har videre en ensidig rett til å kreve avtalen forlenget med ytterligere 6 måneder. Avtalen er forelagt Oslo Børs. Det foreligger avtaler om utleie av lokaler til selskaper i Olav Thon Gruppen, hvor leiebetingelsene er basert på generelle markedsbetingelser på avtaletidspunktet. Samlede leieinntekter fra selskaper i Olav Thon Gruppen utgjorde i 2008 kr 64,1 mill. (kr. 60,5 mill. for 2007). Selskapet har eierandeler i og deltar i felles kontroll av følgende selskap: Lagunen DA (50 %), Lagunen AS (50 %), Lagunen Eiendom AS (42 %) og Sartor Senterforvaltning AS (50 %). 9

11 6.3 Konsernets avhengighet av datterselskapene Olav Thon Eiendomsselskap ASA er morselskap i Olav Thon Eiendomsselskap konsernet, men har også egen operativ virksomhet. I årsrapporten for 2008 fremgår at morselskapet i 2008 hadde et årsresultat på MNOK 190, mens konsernets årsresultat var MNOK 224. Av konsernets samlede egenkapital på MNOK hadde Olav Thon Eiendomsselskap ASA en egenkapital på MNOK 851. Virksomheten styres operasjonelt og finansielt som et konsern, og risikoen knyttet til utviklingen i enkelte datterselskap vurderes som moderat. 7 Opplysninger om utviklingstrekk Det har ikke skjedd en vesentlig forverring i utsteders fermtidsutsikter siden datoen for de siste offentlige reviderte regnskapene. 8 Resultatprognoser/resultatestimater Et foreligger ingen resultatprognoser eller resultatestimater i dette dokumentet. 10

12 9 Styre, ledelse og tilsynsorganer 9.1 Styre Styret i Selskapet består av følgende personer: Styremedlemmer Navn Stilling Forretningsadresse Olav Thon Styreleder Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Kristian Leer-Salvesen Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Kristin Normann Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Signe Moland Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Stig O. Jacobsen Styremedlem Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Olav Thon (Styreformann) Olav Thon (født i 1923) er grunnlegger av Olav Thon Eiendomsselskap ASA og har vært styrets leder siden etableringen av selskapet i Thon eier og driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantvirksomhet, varehandel og industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Thon eier gjennom sitt heleide selskap Thon Gruppen AS 72 % av aksjekapitalen i Olav Thon Eiendomsselskap, og er selskapets største aksjonær Kristian Leer-Salvesen Leer-Salvesen (født i 1952) har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Leer-Salvesen er utdannet siviløkonom/mba fra NHH og University of California, Berkeley, samt cand.mag fra Universitetet i Bergen. Han har bred erfaring fra bank og finansieringsvirksomhet, samt megling av næringseiendommer. Han etablerte sammen med annen part næringsmeglingsselskapet Akershus Eiendom AS, som han eide 50 % av inntil for få år siden. I dag driver han investerings- og rådgivningsvirksomhet Kristin Normann Normann (født i 1954) ble valgt inn som styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA i Normann er dr. juris fra Universitetet i Oslo, og er i dag partner i Advokatfirmaet Selmer DA. Normann har tidligere arbeidet som professor ved universitetet i Oslo og som konstituert dommer ved Borgarting Lagmannsrett. Normann var medlem av styret til Oslo Børs fra og har dessuten vært nestleder i kontrollkomiteen i en rekke selskaper i hatt en rekke tillitsverv i DnB NOR konsernet. Hun er styremedlem i DnB Nor Boligkreditt AS og styremedlem i UNIFOR (Forvaltningsstiftelsen for fond og legater). Kristin Normann leder kontrollkomiteen i Eksportfinans ASA og Kommunekreditt Norge AS, og er dessuten nestleder i representantskapet i Eksportfinans ASA. Normann er også leder i Etisk komité i Norske Finansanalytikers forening. 11

13 9.1.4 Signe Moland Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Moland (født i 1934)har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Moland har hotellfagutdannelse og juridisk embetseksamen. Hun har bred hotellfaglig erfaring, blant annet som eier og driver av Røysheim skysstasjon i Bøverdalen fra 1964 til Fra 1987 til 2008 drev hun en selvstendig advokatvirksomhet Stig O. Jacobsen Jacobsen (født i 1955) har vært styremedlem i Olav Thon Eiendomsselskap ASA siden Jacobsen har i siden begynnelsen av 1980-tallet vært medeier og leder i Berg Jacobsen Gruppen i Molde, hvor kjernevirksomheten har vært dagligvarehandel og eiendom. Han har dessuten også vært styreleder i kjøpesenterselskapet Møre-Sentrene AS i 20 år. Jacobsen er styreleder i Angvik Eiendom AS og Brødrene Ekornes Eiendom AS, og styremedlem i Berg Jacobsen Investor AS, Brødrene Ekornes AS samt Bunnpris Møre AS, og styremedlem i Angvik Eiendom AS og Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Investor AS, Sparebanken Midt-Norge, Amfi Eiendom ASA, Stiftelsen Oslosenteret og Stompa AS. Jacobsen har i tillegg en rekke styreverv tilknyttet egen næringsvirksomhet. 9.2 Konsernledelse Selskapets ledelse består av følgende personer: Konsernledelsen Navn Stilling Forretningsadresse Dag Tangevald-Jensen Adm. dir. Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Postboks 489 Sentrum, 0105 Oslo Dag Tangevald-Jensen Tangevald-Jensen (født i 1960)har vært selskapets administrerende direktør siden Tangevald-Jensen er utdannet fra Handelshøjskolen i København og har vært ansatt i ulike ledende stillinger i Olav Thon Gruppen siden 1990, siden 1992 som medlem av konsernledelsen. Han innehar en rekke styre- og tillitsverv. 12

14 9.3 Interessekonflikter Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Styreformann i Olav Thon Eiendomsselskap ASA, Olav Thon, eier indirekte 72,0 % av selskapets aksjekapital gjennom sitt heleide selskap Thon Gruppen AS. Olav Thon driver en omfattende næringsvirksomhet innen fast eiendom, hotell- og restaurantdrift, varehandel samt industrivirksomhet, samlet betegnet som Olav Thon Gruppen. Med unntak av interessekonflikter som nevnt ovenfor, foreligger det ikke mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene i punkt 9.1 og 9.2 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 10 Eierforhold og større aksjeeiere De 20 störste aksjonærene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA eier 93.40% av utestående aksjer per 16. november Det er en aksjeklasse, og hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen. Selskapet betaler utbytte i henhold til prinsipper i aksjonæravtale. Selskapets aksjonærer var pr : Investor Navn Antall aksjer Prosentvis eierandel 1 THON GRUPPEN AS % 2 FOLKETRYGDFONDET % 3 INVESTHON AS % 4 MP PENSJON % 5 SKAGEN VEKST % 6 PACTUM AS % 7 MILLCOM NORGE AS % 8 CLEAR THOUGHT CONSULTING AS % 9 OTTO OLSEN INVEST AS % 10 HOLBERG NORGE % 11 TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASS % 12 OTTO OLSEN EIENDOM AS % 13 OTTO OLSEN NÆRINGSBYGG AS % 14 JPMORGAN CHASE BANK % 15 PENSJONSKASSEN STATOILHYDRO % 16 FOSSEKALLEN INVEST I AS % 17 TOMTE FORVALTNING AS % 18 NORSK HYDROS PENSJONSKASSE % 19 LÆRDAL FINANS AS % 20 STRANDSKOGEN RUNAR % Sum % Other % Total

15 11 Finansiell informasjon om utsteders forpliktelser, finansielle stilling og resultat 11.1 Oppsummering av økonomiske resultater Balanse pr Konsernets eiendeler hadde ved årsskiftet en samlet verdi på millioner kroner (mot i 2007), hvorav investeringseiendommene utgjorde millioner kroner (22.879). Rentebærende gjeld ved årets slutt beløp seg til millioner kroner (mot i 2007). Konsernets egenkapital pr var millioner kroner (mot året før) og egenkapitalandelen var 32 % (37). Egenkapital pr. aksje (aksjonærenes andel) var ved årsskiftet på 693 kroner (mot 730 året før) Resultat i 2008 Konsernets forvaltningsresultat (resultat eksklusiv verdiendringer og skatt) beløp seg til 730 millioner kroner (732 i 2007). Vekst i leieinntektene bidrar til at forvaltningsresultatet er på linje med foregående år på tross av høyere finanskostnader. Resultat før skatt i 2008 ble -331 millioner kroner (mot i 2007), mens årsresultatet etter skatt ble -224 millioner kroner (mot i 2007) Driftsinntekter og kostnader Konsernets leieinntekter i 2008 var millioner kroner (1.346 i 2007). Økningen forklares av ferdigstilte eiendomsprosjekter, nyervervede eiendommer og generell leievekst i eiendomsporteføljen. Andre driftsinntekter beløp seg til 734 millioner kroner (mot 738 i 2007), hvorav leietakernes andel av eiendommenes felleskostnader inngår med 523 millioner kroner (mot 371 i 2007). Salgsinntekter fra boliger produsert for videresalg, beløp seg til 124 millioner kroner (mot 252 i 2007). Andre driftskostnader utgjorde 905 millioner kroner (mot 888 i 2007), hvorav ovennevnte felleskostnader inngår med 523 millioner kroner (mot 371 i 2007). Produksjonskostnadene for solgte boliger beløp seg til 97 millioner kroner (mot 196 i 2007). For øvrig viser driftskostnadene en stabil utvikling i takt med veksten i eiendomsporteføljen Finanskostnader Netto finanskostnader er kostnadsført med 641 millioner kroner (mot 471 i 2007), og øker som følge av ca. 0,5 prosentpoeng høyere gjennomsnittsrente og 1,7 milliarder kroner i høyere gjennomsnittlig rentebærende gjeld Verdijustering av investeringseiendommer og finansielle instrumenter Verdien av konsernets investeringseiendommer ble i 2008 netto nedjustert med 628 millioner kroner ( i 2007). Verdinedgangen fremkommer som følge av økte avkastningskrav i markedet for næringseiendom, men nedgangen er avdempet av leievekst i eiendomsporteføljen. Markedsverdien av konsernets finansielle instrumenter, d.v.s. fastrenteavtaler, ble i 2008 redusert med 433 millioner kroner som følge av et betydelig fall i det langsiktige rentenivået. Fastrenteavtalene inngås i hovedsak for å sikre konsernet langsiktig rentebinding og dermed en mer stabil kontantstrøm. Hvis den avtalte fastrenten avviker fra markedsrentene, oppstår det en mer- eller mindreverdi som bokføres som en inntekt eller kostnad i regnskapet. 14

16 Kontantstrøm og likviditet Registreringsdokument Olav Thon Eiendomsselskap ASA 2009 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var i 2008 på 573 millioner kroner (mot 918 I 2007). Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitetene utgjorde millioner kroner (mot i 2007), mens finansieringsaktivitetene bidro med 981 millioner kroner (mot i 2007). Årets nettoendring i likviditetsbeholdning ble dermed -283 millioner kroner (mot +97 i 2007). Konsernets likviditetsreserve utgjorde ved årsskiftet millioner kroner (mot i 2007). Likviditetsreserven besto av kortsiktige plasseringer på 223 millioner kroner (506 i 2007) og ubenyttede langsiktige kredittrammer på millioner kroner (2.093 i 2007) Utsteders øvrige forpliktelser Konsernets låneportefølje er sammensatt av langsiktige lån opptatt i norske og nordiske finansinstitusjoner samt lån opptatt direkte i det norske kapitalmarkedet. Olav Thon Eiendomsselskap tilstreber en balansert fordeling mellom långivere. De store norske og nordiske bankene er långivere for konsernets bankfinansiering. En vesentlig del av bankfinansieringen er etablert i form av revolverende kredittrammer med lang løpetid og langsiktige avtaler om kredittmargin. Pr omfatter bankfinansieringen kredittrammer på millioner kroner (mot i 2007) hvorav millioner kroner (mot i 2007) var ubenyttet. Det norske kapitalmarkedet benyttes gjennom utstedelse av sertifikat- og obligasjonslån i eget navn. Dersom sertifikat-markedet ikke fungerer tilfredsstillende er det etablert en langsiktig kredittfasilitet som sikrer finansiering til en avtalt kredittmargin. Konsernet har i dag ett løpende sertifikatprogram med total låneramme på 800 millioner kroner, hvorav 275 millioner kroner var benyttet ved årsskiftet. I obligasjonsmarkedet hadde konsernet utestående 851 millioner kroner (mot i 2007) på samme tidspunkt. Per var avdragsprofil og forfallstruktur følgende: Per 18. november var selskapets utestående obligasjoner og sertifikater i henhold til listen under, listen inkluderer også nytt obligasjonslån utstedt , merket i grønn. ISIN Ticker Navn Type Løpetid Beløp Sertifikater NO OLT01 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 04/09 Fixed Fixed NO OLT02 Olav Thon Eiendomsselskap ASA 04/09 FRN FRN NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN NO OLT06 Olav Thon Eiendoms ASA 3,95% CD Fixed NO Olav Thon Eien ASA 2,45% CERT Fixed NO Olav Thon Eien ASA 3,79% CERT Fixed NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN NO Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT FRN

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011

OLAV THON EIENDOMSSELSKAP. årsrapport 2011 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP årsrapport 2011 Innhold SIDE kapittel 3 om Olav Thon Eiendomsselskap 4 olav thon eiendomsselskap 2011 5 Nøkkeltall 6 årsberetning 14 Årsregnskap konsern 18 Noter konsern 4 2 Årsregnskap

Detaljer

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Sum egenkapital 14 1 212 495 1 246 226

Sum egenkapital 14 1 212 495 1 246 226 ÅRSREGNSKAP MORSELSKAP ÅRSREGNSKAP MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP / MORSELSKAP OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ASA (Beløp i 1.000 kr.) Note GRS 2012 GRS 2011 Leieinntekter 15 702 518 681 395 Andre driftsinntekter

Detaljer

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013

Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 Olav Thon Gruppen Årsberetning & regnskap 2013 02 Årberetning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrømanalyse 17 Regnskapsprinsipper 19 Noter, 1 18 33 Revisjonsberetning Årsberetning 2013 Olav Thon

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Sparebanken Vest NOK 325 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010635915 Bergen, 14. juni 2012 SPAREBANKEN VEST

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA, 19.01.2015 NorgesGruppen ASA Oslo, 19.01.2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

First Eiendomsinvest I AS

First Eiendomsinvest I AS PROSPEKT Tilbud om bestilling av aksjer i First Eiendomsinvest I AS Antall annenhåndsaksjer: Maksimalt 449.300 Antall nye aksjer: Maksimalt 352.400 Innbetaling pr. aksje (min 800 aksjer): NOK 123,50 Bestillingsperiode:

Detaljer

OLAV THON GRUPPEN I 2014

OLAV THON GRUPPEN I 2014 ÅRSRAPPORT 2014 OLAV THON GRUPPEN ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 02 Olav Thon Gruppen i 2014 03 Nøkkeltall 04 Dette er Olav Thon Gruppen 08 Thon Eiendom 22 Thon Hotels 25 Øvrige virksomheter 26 Finansielle forhold

Detaljer

Note GRS 2014 GRS 2013. Leieinntekter 15 736 835 724 063 Gevinst ved avgang anleggsmidler 211 0 Andre driftsinntekter 2 148 843 149 870

Note GRS 2014 GRS 2013. Leieinntekter 15 736 835 724 063 Gevinst ved avgang anleggsmidler 211 0 Andre driftsinntekter 2 148 843 149 870 SIDE 56 OLAV THON EIENDOMSSELSKAP ÅRSRAPPORT 2014 MORSELSKAP RESULTATREGNSKAP MORSELSKAP (Beløp i 1 000 kr) Note GRS 2014 GRS 2013 Leieinntekter 15 736 835 724 063 Gevinst ved avgang anleggsmidler 211

Detaljer

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.

PROSPEKT. SveaReal AS. Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782. PROSPEKT SveaReal AS Innbydelse til deltakelse i emisjon på 139.113 aksjer med tegningskurs NOK 2.500 pr aksje. Samlet proveny NOK 347.782.500 Tegningsperiode: Fra og med 29. mai 2012 til og med 12. juni

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS

Meddelelse. SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS Meddelelse Dette Prospektet er utarbeidet av First Securities ASA i samarbeid med Styret i forbindelse med invitasjon til deltakelse i Tilbudet av aksjer i SpareBank 1 Eiendomsinvest I AS (Investeringsselskapet).

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS

OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS PROSPEKT OBLIGO RE SECONDARIES INVEST IV AS Innbydelse til deltakelse i mulig aksjekapitalutvidelse ved utstedelse av minimum 975 610 aksjer og maksimum 9 756 098 aksjer, hver pålydende NOK 0,10 Bestillingskurs:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill).

ÅRSBERETNING 2000. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde kr 248,2 mill (kr 216,9 mill). ÅRSBERETNING 2000 2000 var et godt år for Olav Thon Eiendomsselskap. Eiendomsmarkedet viste stigende eller stabile leiepriser i de utleiesegmenter selskapet er eksponert, på tross av et stigende rentenivå

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 20.02 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009

Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Registreringsdokument Energiselskapet Buskerud AS Energiselskapet Buskerud AS mars 2009 Boks 1602 3007 Drammen Sentralbord: 31 01 30 00 Telefaks: 31 01 30 01 Prospektet er utarbeidet i samarbeid med Registreringsdokument

Detaljer