Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg"

Transkript

1 Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011

2 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon wwwcowino Kongsberg kommune Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Rapport Mars 2011 Oppdragsnr Dokumentnr Versjon Utgivelsesdato 11 mars 2011 Utarbeidet Kontrollert Godkjent Bent Ramsfjell Kathrine Strøm Brattli Ingebjørg Trandum

3 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag 2 1 Innledning 6 11 Bakgrunn og formål 6 12 Organisering 8 2 Situasjonsbeskrivelse 9 21 Kort om Kongsberg 9 22 Byutvikling Transportstrømmer og reisemiddelfordeling Nåværende kollektivtilbud 18 3 Aktuelle kollektivløsninger for Kongsberg Alternative transportmidler Bussløsninger 25 4 Erfaringer fra andre steder Shuttlebusser Internasjonale erfaringer Norske erfaringer 38 5 Alternative shuttlebussløsninger Fysiske muligheter Utforming av tilbudet Økonomi 57 6 Konklusjoner og anbefalinger Oppsummering Finansierings- og støtteordninger 62

4 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 2 Bakgrunn og formål Sammendrag Kongsberg kommune vurderer å innføre et busstilbud i Kongsberg basert på bruk av miljøvennlige og moderne ("high tech") minibusser som skal gå i pendel mellom Kongsberg kollektivknutepunkt (togstasjon/bussterminal) på Østsiden av Numedalslågen og Vestsiden (eventuelt Kongsberg Teknologipark) En viktig intensjon med shuttlebusstilbudet er at det også skal representere et byutviklingstiltak som kan bidra til at øst- og vestsiden av sentrum blir knyttet nærmere sammen Forstudien På oppdrag for Kongsberg kommune har COWI AS utarbeidet denne overordnede forstudie for shuttlebuss i Kongsberg I forstudien er det fokusert på teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av tiltaket Dette omfatter vurderinger av: 1 Fysiske muligheter, herunder hvor shuttlebussen skal gå (rutetrasé) og behov for infrastrukturtiltak 2 Shuttlebusstilbudets omfang og innretning, som eksempelvis innebærer vurdering av hvor ofte shuttlebussen skal gå (frekvens), i hvilke tidsrom og på hvilke ukedager bussen skal gå (driftstid), hva slags vognmateriell som kan benyttes med hvilke drivstofftyper, samt om og eventuelt hvordan betaling for bruk av bussen kan håndteres (takster) 3 Økonomi, herunder vurdering av kostnader til anskaffelse og drift samt alternative finansieringsløsninger Denne forstudien skal bidra til å klarlegge om en shuttlebuss i Kongsberg er et fornuftig tiltak, samt danne et grunnlag for beslutning om Kongsberg kommune skal gå videre med mer detaljert planlegging av en shuttlebussløsning Innledningsvis i rapporten er det gitt en situasjonsbeskrivelse for Kongsberg Det er lagt spesiell vekt på overordnede planer og rammeverk samt nåsituasjonen for kollektivtrafikken i kommunen Dette bidrar til å klarlegge behov for og mål med en shuttlebuss i Kongsberg Videre er det identifisert og beskrevet noen eksempler på relevante bussløsninger andre steder med noenlunde tilsvarende profil som Kongsberg som miljøvennlig og teknologiorientert, som det kan være aktuelt for Kongsberg kommune å høste nærmere lærdom av

5 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 3 I denne studien er det synliggjort noen alternative løsningsforslag for shuttlebuss i Kongsberg Det er utviklet fire forskjellige konsepter som er differensiert i forhold til varierende rutetrasé I tillegg er det synliggjort alternative bussløsninger og typer drivstoff som kan bidra til å imøtekomme kravet om en miljøvennlig og "high tech" shuttlebussløsning Konsepter I prosjektet er det utviklet fire alternative konsepter med varierende rutetrasé: Ruteforslag A: Kollektivknutepunktet - Møllergata - Teknologiparken - Hyttegata (ringrute) Ruteforslag B: Kollektivknutepunktet - Møllergata - Teknologiparken Ruteforslag C: Kollektivknutepunktet - Nytorget via Christian V's gate Ruteforslag D: Kollektivknutepunktet - Nytorget via Bussedalen og Nymoen Ruteforslag A og B betjener Teknologiparken, mens C og D kun betjener sentrumsplatåene Alle ruteforslagene er basert på at rutetraséen går gjennom gågata i Storgata Dersom dette ikke er mulig/ønskelig er det utformet en variant med alternative traséer via 17 mai gata Konsekvensvurdering Forslag til ruteopplegg med kostnadsoverslag Alle løsningsforslagene er konsekvensvurdert på et overordnet nivå På dette grunnlaget har vi gitt vår uavhengige anbefaling av hvilket konsept som vi mener vil ha best forutsetninger for å bli vellykket Generelt må en mulig etablering av en shuttlebuss i Kongsberg sees i sammenheng med en rekke andre tiltak ("branding", parkeringspolitikk, finansieringsordninger, samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringsliv (OPS) etc) På bakgrunn av ruteforslagene er alternative forslag til ruteopplegg for hvert konsept vist i Tabell S1, mens Tabell S2 inneholder estimater på årlige driftskostnader KONSEPT PARAMETER A B C D Driftstid (hverdager) Driftstid (lørdag)* Driftstid (søndag) Antall busser (hverdag) Antall busser (lørdag)* Frekvens (min) Kjørelengde (km/tur) 4,3 4,1 2,2 2,7 Kjørehastighet (km/t) 12,9 12, ,8 Tabell S1: Forslag til ruteopplegg for shuttlebuss i Kongsberg (* Alle konseptene kjøres som ruteforslag C på lørdager)

6 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 4 KONSEPT PARAMETER A B C D Antall turer (pr år) Produksjon (pr år) Driftstimer (pr år) Driftskostnad (pr time) Driftskostnad (pr km) Driftskostnad (pr år) Driftskostnad (pr år) (reservemateriell) Sum kostnader (pr år) Tabell S2: Driftskostnader ved alternative forslag til shuttlebuss i Kongsberg Oppsummering Denne forstudien for shuttlebuss i Kongsberg kan oppsummeres som følger: Det er identifisert alternative rutetraséer som muliggjør et shuttlebusstilbud i Kongsberg Et shuttlebusstilbud bør både representere en forbindelse mellom østsiden og vestsiden av sentrum samt gi et transporttilbud mellom kollektivknutepunktet og Teknologiparken Dette krever aktiv støtte av tiltaket hos ledelsen i Teknologiparkens virksomheter Shuttlebussene bør gå gjennom gågata i Storgata Alternativ trasé via Christian Augusts gate og 17 mai gate (nordgående) og Nymoens torg og Tinius Olsens gate (sørgående) anses som en midlertidig løsning Shuttlebussen og holdeplassene kan være med på å forsterke byaksen som en viktig forbindelse i byen Ruteforslag B: Kollektivknutepunktet - Møllergata - Teknologiparken anses som det shuttlebusskonseptet som vil være best egnet og lettest å få implementert Infrastrukturtiltakene er delvis uavhengig av hvilke konsepter for trasé som velges For best mulig effektivitet og komfort bør opprusting av gågata i henhold til sentrumsplanen og tiltak i Kirkegårdsveien vurderes Et shuttlebusstilbud må utformes slik at det blir oppfattet som attraktivt transporttilbud og et reelt reisealternativ blant publikum Dette innebærer spesielt at tilbudet må ha en akseptabel frekvens, blant annet for å gjøre overgang mellom shuttlebuss og tog (og andre bussruter) på kollektivknutepunktet mer sømløst Et shuttlebusstilbud vil også kunne bidra til å styrke togets konkurranseposisjon for reiser til/fra Kongsberg En shuttlebussløsning på Kongsberg skal være miljøvennlig (støysvak og med små/ingen utslipp av klimagasser og partikler), fleksibel (liten) og "high tech" (moderne) De mest aktuelle bussløsningene som tilfredsstiller disse kravene er hydrogen, biogass og elektrisitet (batteri)

7 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 5 Uansett hvilken løsning som Kongsberg kommune eventuelt velger så er det viktig å være klar over at ny teknologi skaper nye utfordringer En moderne og miljøvennlig shuttlebussløsning vil ha større driftsmessige utfordringer enn et tradisjonelt busstilbud Samtidig vil det - på kort sikt - kreve større investeringer som følge av at anskaffelseskostnadene er høyere for nye og miljøvennlige løsninger Det anbefales at bruk av shuttlebusstilbudet blir gratis for publikum I hvert fall i en innkjøringsfase Et shuttlebusstilbud på "selges inn" og markedsføres vel så mye som et byutviklingstiltak som et kollektivprosjekt Det er viktig at Kongsbergs både innbyggere, lokale myndigheter og næringsliv slutter opp om tiltaket og får eierskap til og "stolthet" av tilbudet Dette innebærer at markedsføring og "branding" av tilbudet vil være viktig Innføring av et shuttlebusstilbud må skje i kombinasjon med "upopulære" tiltak som innføring av parkeringsrestriksjoner og omlegging av eksisterende bussruter Det anbefales generelt at Kongsberg kommune samlet inn mer detaljerte opplysninger og erfaringer fra byer med sammenlignbare tilbud (for eksempel København, Landskrona og Hamar) Et shuttlebusstilbud i Kongsberg vil være godt egnet som et felles samarbeidsprosjekt mellom myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer Finansierings- og støtteordninger Noen finansierings- og støtteordninger som kan være aktuelle i forbindelse med en eventuell innføring av en shuttlebussløsning på Kongsberg er: Transnova Enova "OPS" (for eksempel gjennom "Electric Mobility Norway") HyNor (EU) Denne forstudien er utarbeidet på bakgrunn av rådgivers beste og uavhengige skjønn

8 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 6 1 Innledning Bakgrunn og formål 11 Bakgrunn og formål Kongsberg kommune vurderer å innføre et busstilbud i Kongsberg basert på bruk av miljøvennlige og moderne ("high tech") minibusser som skal gå i pendel mellom Kongsberg kollektivknutepunkt (togstasjon/bussterminal) på Østsiden av Numedalslågen og Vestsiden (eventuelt Kongsberg Teknologipark) Figur 11: Studieområde for forstudien av shuttlebuss i Kongsberg

9 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 7 Shuttlebuss er også et byutviklingstiltak En viktig intensjon med shuttlebusstilbudet er at det også skal representere et byutviklingstiltak som kan bidra til at øst- og vestsiden av sentrum blir knyttet nærmere sammen I Kongsberg er det et mål å redusere bilbruken Dette gjelder spesielt i Kongsberg sentrum og til/fra Teknologiparken En shuttlebuss vil også representere et tiltak som kan bidra til en slik utvikling Forstudien Kongsberg kommune har inngått rammeavtale med COWI AS Kommunen har henvendt seg til COWI AS og bedt om å få gjennomført en overordnet forstudie for shuttlebuss i Kongsberg Forstudien skal fokusere på teknisk og økonomisk gjennomførbarhet av tiltaket Dette omfatter vurderinger av: 4 Fysiske muligheter, herunder hvor shuttlebussen skal gå (rutetrasé) og behov for infrastrukturtiltak 5 Shuttlebusstilbudets omfang og innretning, som eksempelvis innebærer vurdering av hvor ofte shuttlebussen skal gå (frekvens), i hvilke tidsrom og på hvilke ukedager bussen skal gå (driftstid), hva slags vognmateriell som kan benyttes med hvilke drivstofftyper, samt om og eventuelt hvordan betaling for bruk av bussen kan håndteres (takster) 6 Økonomi, herunder vurdering av kostnader til anskaffelse og drift samt alternative finansieringsløsninger Denne rapporten Innledningsvis i denne rapporten er det gitt en situasjonsbeskrivelse for Kongsberg Her er det gitt en kort beskrivelse av forholdene i Kongsberg, med spesiell vekt på overordnede planer og rammeverk samt nåsituasjonen for kollektivtrafikken i kommunen Dette bidrar til å klarlegge behov for og mål med en shuttlebuss i Kongsberg I forstudien er det videre identifisert og beskrevet noen eksempler på relevante bussløsninger andre steder med noenlunde tilsvarende profil som Kongsberg som miljøvennlig og teknologiorientert, som det kan være aktuelt for Kongsberg kommune å høste nærmere lærdom av I denne studien er det synliggjort noen alternative løsningsforslag for shuttlebuss i Kongsberg Det er utviklet fire forskjellige konsepter som er differensiert i forhold til varierende rutetrasé I tillegg er det synliggjort alternative bussløsninger og typer drivstoff som kan bidra til å imøtekomme kravet om en miljøvennlig og "high tech" shuttlebussløsning Alle løsningsforslagene er konsekvensvurdert på et overordnet nivå På dette grunnlaget har vi gitt vår uavhengige anbefaling av hvilket konsept som vi mener vil ha best forutsetninger for å bli vellykket Generelt må en mulig etablering av en shuttlebuss i Kongsberg sees i sammenheng med en rekke andre tiltak ("branding", parkeringspolitikk, finansieringsordninger, samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner og næringsliv (OPS) etc)

10 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 8 Videre arbeid Begrensninger for oppgaveløsningen Hensikten med forstudien er å bidra til å klarlegge om en shuttlebuss i Kongsberg vil være et fornuftig tiltak, samt danne et grunnlag for beslutning om Kongsberg kommune skal gå videre med mer detaljert planlegging av en shuttlebussløsning Generelt setter rammene for oppdraget (tid og budsjett) klare begrensninger for omfanget av beskrivelser, analyser og vurderinger i forstudien Organisering 12 Organisering Denne forstudien for shuttlebuss i Kongsberg er utarbeidet av landskapsarkitekt Kathrine Strøm Strøm, som også har ivaretatt funksjonen som COWIs prosjektleder, sivilingeniør Bent Ramsfjell, som har vært fagansvarlig, mens sivilingeniør John Francis Almeida har bidratt med innsamling og systematisering av tekniske opplysninger om relevante erfaringer (sammenlignbare steder), aktuelt vognmateriell og brensels/-drivstofftyper Hos Kongsberg kommune har kommuneplanlegger i avdeling for samfunnsutvikling Ingebjørg Trandum vært kontaktperson, og hun har sammen med prosjektmedarbeider for Buskerudbyen og Sykkelbyen Kongsberg Simen Haga bidratt med verdifulle grunnlagsopplysninger og generell lokalkunnskap

11 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 9 2 Situasjonsbeskrivelse Kongsberg kommune 21 Kort om Kongsberg Kongsberg er en relativt stor kommune i utstrekning (landareal 753 km 2 ) Ved inngangen til 2011 hadde Kongsberg kommune omlag innbyggere Kommunen har hatt en jevn befolkningsvekst som i gjennomsnitt har vært ca 1,1 % det siste tiåret De aller fleste innbyggerne bor innenfor det som kan karakteriseres som "Kongsberg tettsted", i den betydningen at de fleste bor i eneboliger i boligfelt eller i landlige områder Kun en liten del av Kongsbergs befolkning bor i et urbant bymiljø Kongsberg kommunes visjon er: VI SKAPER VERDIER i samspill mellom teknologi - natur - kultur Kongsberg kommune skal: a bidra til utviklingen av et bærekraftig næringsliv for å øke og trygge arbeidsplasser, utdanning, forskning og andre offentlige arbeidsplasser b overlevere kommunen i økologisk balanse til etterkommerne og bidra til global bærekraftig utvikling c bevare og utvikle kulturarven d bidra til å gi innbyggerne høy livs- og miljøkvalitet Folkelig engasjement og medvirkning skal kjennetegne kommunen Kongsbergs "image" Kongsberg ønsker å fremstå som småbyen med den store industrikompetansen - Norges teknologiby i elitedivisjonen I Kongsberg finnes blant annet teknologikonsernet Kongsberg Gruppen Dette konsernet representerer noe av den mest avanserte industriteknologien i verden I tillegg er andre internasjonalt ledende virksomheter som Dresser-Rand, Kongsberg Automotive, FMC Technologies og Volvo Aero Norge lokalisert i Kongsberg

12 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 10 Figur 21: Flyfoto over Kongsberg sentrum Utdanning og næringsliv Kongsberg tilbyr utdanning på alle nivå Den videregående skolen har tre avdelinger med nærmere 1400 studieplasser, mens Høgskolen i Buskerud, avdeling for ingeniørutdanning, har ca 800 studenter, og er dd lokalisert på Raumyr Ny lokalisering for Høgskolen i sentrum er for tiden til vurdering Næringslivet på Kongsberg er i stor og økende grad avhengig av kunnskap og kompetanse på høyt nivå En viktig faktor for å møte denne utviklingen er et samspill mellom skolene og det lokale næringslivet, og da spesielt industribe-

13 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 11 driftene Kongsberg satser sterkt på å utvide mulighetene for utdanning Høgskolen i Buskerud har utviklet en helt ny masterutdanning i Systems Engineering Dette skjer i nært samarbeid med byens meget avanserte og internasjonale industrimiljø 22 Byutvikling Sentrumsplan for Kongsberg 221 Sentrumsplan Kongsberg kommune er i sluttfasen med ny reguleringsplan for sentrum (se Figur 22) Arbeidet er basert på en bred involveringsprosess og flere forstudier Planforslaget omfatter sentrumsområdet i Kongsberg by med eksisterende og nye områder med bystruktur Sentrumsplanen inkluderer ikke Teknologiparken Formålet med sentrumsplanen er å sikre en helhetlig, forutsigbar og langsiktig strategi for utviklingen av et mer levende og attraktivt Kongsberg sentrum Sentrumsplanen skal: Sikre grøntområder Sikre det historiske særpreget Tilrettelegge for gode byrom Bidra til å skape møteplasser for alle Ivareta bolig- og utbyggingsbehov for fremtiden Tilrettelegge for et variert boligtilbud Tilrettelegge for variert næringsutvikling Flere store funksjoner i byen er på jakt etter nye og mer hensiktsmessige lokaler Mange ønsker å (re)etablere seg i sentrum Flerbruk er utgangspunktet for arbeidet med sentrumsplanen Det at flere er på flyttefot gir en god mulighet til å tenke helhet for byen med tanke på både kollektivtrafikk, arealbruk og kostnadseffektivitet Byaksen Et viktig grep i byplanen er aksentueringen av byaksen Den går i Storgata på Nymoen og i Myntgata på Vestsida Den binder kollektivknutepunktet sammen med byen Et kvartal av Storgata er gågate, de øvrige gatene i byaksen har blandet trafikk I planforslaget ligger det en mulighet i å lage gågate i Storgata fra dagens gågate til knutepunktet Det er mulig å åpne for at en "high tech" shuttlebuss kjører i gågata og er et positivt bidrag til bylivet I planforslaget er kryssene i byaksen fellesbrukskryss ("shared space" kryss)

14 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 12 Figur 22: Sentrumsplan for Kongsberg En shuttlebuss som går i byaksen kan være med på å styrke aksen og forbindelsen mellom øst- og vestsiden av sentrum Fellesbrukskryss og eventuelt andre fysiske tiltak kan også være viktige for å styrke forbindelsene og gi aksen en tydeligere identitet

15 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 13 Buskerudbysamarbeidet 222 Felles areal- og transportplan Buskerudbyen Kongsberg kommune er en aktiv partner i Samarbeidsprosjektet Buskerudbyen Dette er et langsiktig samarbeid om areal, transport og miljø i området som illustrert i Figur 23 Buskerudbysamarbeidet ble formelt etablert 1 januar 2010, og består av: Kommunene Lier, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg Buskerud fylkeskommune Fylkesmannen i Buskerud Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket Hensikten med Buskerudbysamarbeidet er blant annet å utvikle attraktive og bærekraftige byer og tettsteder, etablere gode kollektivløsninger som skal bidra til å redusere bilbruken og sikre bærekraftige transportløsninger for mennesker, varer og tjenester, legge til rette for at flere kan gå og bruke sykkel, samt utvikle Buskerudbyen som et attraktivt og konkurransekraftig område for næringslivet Figur 23: Samarbeidsprosjektet Buskerudbyen Prinsipper og sammenhenger mellom areal- og trafikkutvikling i Buskerudbysamarbeidet er illustrert i Figur 24 Denne forstudien for shuttlebuss i Kongsberg representerer således et lokalt initiativ som kan bidra til å understøtte målsettingene i Buskerudbysamarbeidet

16 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 14 Figur 24: Sammenhenger mellom arealutvikling og utvikling i biltrafikkmengder 1 Pendling 23 Transportstrømmer og reisemiddelfordeling Kongsberg kommune har relativt mange arbeidsplasser Men kommunen har også en relativt høy andel pendlere I følge opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå var det ved utgangen av 2009 ca personer som både hadde bosted og arbeidsplass i Kongsberg Av innbyggerne var det ca 3000 som daglig pendlet ut av kommunen (primært til Oslo-området), mens det var noen flere (ca 4000) som pendlet inn Det er flest innpendlere fra nabokommunene i øst (Modum, Øvre Eiker og Nedre Eiker), men også relativt mange innpendlere fra kommuner som Drammen, Notodden og Flesberg Dette er illustrert i Figur Pendling til/fra Kongsberg Pendling ut Pendling inn Kongsberg Modum/Eiker Drammen/Lier Numedal (nord) Notodden Øvrig Buskerud Utenfor Buskerud Figur 25: Pendling til/fra Kongsberg TØI rapport 1020/2009 Statistikkbanken til Statistisk Sentralbyrå (wwwssbno)

17 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 15 I Buskerudbysamarbeidet er det utarbeidet en rapport, hvor nødvendige endringer i reisemiddelfordelingen ved alternative scenarioer for transportutvik- Reisemiddelfordeling På bakgrunn av data fra TØIs nasjonale reisevaneundersøkelse i 2005 er reisemiddelfordelingen i Kongsberg, Drammensregionen og hele landet vist i Figur 26 Det fremgår at Kongsberg har en høy andel bilbrukere og en lav andel kollektivreisende Det er også en relativt høy andel som tar seg frem til fots Bilfører 54 % 60 % 59 % Fots 20 % 22 % 18 % Bilpassasjer Kollektivt 3 % 12 % 12 % 11 % 7 % 8 % Sykkel 5 % 3 % 4 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Hele landet Kongsberg Drammensregionen Figur 26: Reisemiddelfordeling i Kongsberg, Drammensregionen og hele landet 3 En viktig årsak til at kollektivandelen i Kongsberg er lav, er at parkeringsdekningen i sentrum er god (se Figur 27) 120 % 107 % 100 % 87 % 80 % 60 % 52 % 55 % 57 % 40 % 20 % 22 % 23 % 28 % 29 % 34 % 41 % 0 % Trondheim Snitt Europa Stavanger Bergen Drammen Drregionen Kristiansand Lier Øvre Eiker Kongsberg Nedre Eiker Figur 27: Parkeringsdekning i sentrum, målt i andel parkeringsplasser per arbeidsplass) 2001 Prosent Tall for snitt i Europa er fra 2001 (N=44) Tall for Buskerudbyen er fra 2010, øvrige norske tall er fra (Kilde 3 ) 3 Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag (Urbanet Analyse november 2010)

18 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 16 lingen i Kongsberg er vurdert Figur 28 illustrerer at antall kollektivreiser i Kongsberg nesten må fordobles fra 2010 til 2013 hvis den samlede trafikkveksten i området skal håndteres av kollektivtrafikken Endring i antall reiser med nullvekst i biltrafikken Kongsberg 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10% 87 % 9 % 9 % 0 % -4% -4% Bil Kollektivt Sykkel/gange 0-vekst bil/all trafikkvekst skjer kollektivt 0-vekst bil/trafikkvekst fordeles koll/sykkel/gange Figur 28: Målsetting om nullvekst i biltrafikken Hva betyr det for Kongsberg? (Kilde 3 ) Kongsberg Teknologipark Det viktigste målpunktet for arbeidsreiser i Kongsberg er Kongsberg Teknologipark (se Figur 29) Dette er en næringsklynge som består av 40 selskaper som opererer globalt og som utvikler høyteknologiske løsninger i verdensklasse Selskapene i parken sysselsetter ca 5500 personer og over 70 % av disse har høgskole og universitetsutdanning Teknologiparken forvalter ca m 2 Figur 29: Kongsberg Teknologigpark (luftfoto) Trafikksituasjonen i og rundt Kongsberg Teknologipark (se Figur 210) er vanskelig og vil forbli slik inntil ny E134 er på plass Antallet parkeringsplasser på utsiden av parken representerer en begrensning

19 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 17 Ca 1000 ansatte Ca 1000 ansatte Ca 2000 ansatte Ca 2000 ansatte Figur 210: Kongsberg Teknologigpark (oversiktskart) Reisevaner for ansatte i Teknologiparken Transportøkonomisk Institutt gjennomførte vinteren 2008 en reisevaneundersøkelse blant ansatte i Kongsberg Teknologipark 4 Denne undersøkelsen viste at: De fleste har kort vei til arbeidsstedet 2/3 av de ansatte bor i Kongsberg kommune Om laghalvparten av pendlerne bor i nabokommunene Øvre Eiker, Notodden og Flesberg Drammens- og Osloområdet (inkl Asker og Bærum) var bostedskommune for henholdsvis ca 4 % og 2 % av arbeidstagerne Flesteparten av arbeidstagerne (72 %) kjører egen bil eller blir kjørt til jobben Det er også en relativt høy andel som går (16 %) Kollektivtransport står for mindre enn 7 % av arbeidsreisene, hvorav buss 6,1 % og tog bare 0,5 % Den lave kollektivandelen har sammenheng med at kvaliteten på kollektivtilbudet oppfattes som dårlig En fjerdedel av respondentene i undersøkelsen har oppgitt at det ikke fins noe kollektivtilbud de kan bruke til jobben, frekvensen (antall avganger pr time) er for dårlig (15 % har to eller flere avganger pr time), mens det er 35 % som er avhengig av å bytte reisemiddel underveis Det er en relativt høy andel av arbeidstagerne som vanligvis benytter sykkel om sommeren (25 %) Dette indikerer at Kongsberg har et potensial som sykkelby Det absolutt viktigste tiltaket for å få flere til å reise kollektivt er økt frekvens (flere avganger) Generelle erfaringer tilsier imidlertid at forbedringer av kollektivtilbudet bør kombineres med restriksjoner på biltrafikk ("pisk og gulrot"), for eksempel i form av parkeringsrestriksjoner (ved hjelp av avgifter eller reduksjon i antall p-plasser) Det at 37 % 4 Reisevaneundersøkelse 2008 Kongsberg Næringspark (TØI rapport 947/2008)

20 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 18 av arbeidstagerne bor slik til at de kan bruke tog, indikerer samtidig et stort potensial for økning i antall kollektivreisende Dette krever at det blir etablert et bedre busstilbud mellom Kongsberg stasjon og Teknologiparken Kollektivtilbudet i Kongsberg 24 Nåværende kollektivtilbud Kollektivtilbudet i og til/fra Kongsberg er nærmere illustrert og beskrevet i henholdsvis Figur 211 og Tabell 21 Figur 211: Kollektivtilbudet i Kongsberg 5 5 Busskapasitet i Kongsberg Utredning av mulighetene for økt kapasitet i forbindelse med Buskerudbyen (oktober 2010)

21 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 19 Linje Kollektivtilbud Strekning nr 401 Lokalbuss Kongsberg-Gamlegrendsåsen Nord-Gomsrud-Kongsberg (rundrute) 30 min frekvens på hverdager, times frekvens på lørdager Ingen tilbud søndager 402 Lokalbuss Kongsberg-Lindbojordet-Kongsberg 30 min frekvens på hverdager, times tilbud på lørdager Ingen tilbud søndager 403 Lokalbuss Kongsberg-Kongsgårdmoen-Kongsberg Times frekvens på hverdager pluss noen avganger i forbindelse med skolekjøring, times tilbud på lørdager Ingen tilbud søndager 404 Lokalbuss Kongsberg-Høgskolen/Vibehaugen-Kongsberg Times frekvens på hverdager og lørdager Ingen tilbud søndager 405 Lokalbuss Kongsberg- Riegelsbakken-Skisenteret-Kongsberg Times frekvens på hverdager og lørdager Ingen tilbud søndager 406 Lokalbuss Kongsberg-Kapermoen-Rødshøgda-Kongsberg (rundrute) Times frekvens på hverdager og lørdager Ingen tilbud søndager 407 Lokalbuss Kongsberg-Gamlegrendsåsen Sør-Kongsberg (ny rute fra oktober 2009) 30 min frekvens på hverdager, times tilbud på lørdager Ingen tilbud søndager 408 Lokalbuss Kongsberg-Teknologiparken-Kongsberg (ny rute fra oktober 2009) 30 min frekvens på hverdager, Ingen tilbud lørdager og søndager 410 Lokalbuss Kongsberg-Søvgruvene-Kongsberg Ujevn frekvens på hverdager ca 7 avganger Ingen tilbud lørdager og søndager 412 Lokalbuss Kongsberg-Krekling-Kongsberg 1 til 2 avganger på hverdager Ingen tilbud lørdager og søndager 415 Lokalbuss Kongsberg-Jondalen-Kongsberg 2 til 3 avganger på hverdager Ingen tilbud på lørdager og søndager 420 Regionalbuss Kongsberg-Rødberg-Geilo 2 avganger til Geilo og 5 til Rødberg på hverdager, noe redusert tilbud på lørdager og søndager 430 Regional/lokalbuss Kongsberg-Hvittingfoss-Hvam-Passebekk-Svarstad 4 avganger Svarstad-Kongsberg går noe forskjellige traseer 1 ekstra avgang Kongsberg-Hvittingfoss Ingen tilbud på lørdager og søndager Regional/lokalbuss Lyngdal-Flesberg-Kongsberg 3 til 4 avganger Kongsberg Lampeland 1 til 2 fortsetter til Lyngdal Ingen tilbud på lørdager og søndager Lokaltog Eidsvoll-Oslo-Drammen-Kongsberg Times fra Oslo og 2 halvtimes avganger i rush på fra Oslo til Drammen på ettermiddagen, det samme fra Drammen til Oslo i morgen rush Har stopp på utvalgte holdeplasser Asker-Oslo Regiontog Lillehammer-Oslos-Drammen-Skien Times avganger Har stopp på de største stasjonene på strekningen Asker-Oslo Fjerntog Oslo-Kongsberg-Drammen-Stavanger 3 til 4 avganger i døgnet alt ettersom det er hverdag, lørdag eller søndag Tar ikke lokaltrafikk mellom Oslo og Hokksund 1 Ekspressbuss Tar også lokaltrafikk med minstepris kr 50,- Timekspressen Notodden-Kongsberg-Drammen-Oslo Kjøres for Nettbuss sin egen regning (kommersielt) Kjører hver time hele døgnet hele året 2 ekstra avganger morgen og ettermiddag dvs halvtimes frekvens 2 timer morgen og ettermiddag Ungdomskortet og andre skolekort er ugyldig 180 Ekspressbuss Haukeliekspressen Er en kommersiell rute som drives som en del av nettverket NOR-WAY Bussekspress Har 3 til 4 avganger i døgnet Stopper ved Kongsberg Smart Tabell 21: Kollektivtilbudet i Kongsberg Busslinjer som betjener øst- og vestsiden av sentrum er markert med oransje, mens togtilbudet er markert med grønt 6 Kollektivtilbudet består av: 1 Lokale og regionale busslinjer 2 Ekspressbusslinjer 3 Lokaltog og fjerntog (NSB) 6 Nå situasjonen for kollektivtransport i Buskerudbyen Buskerud Kollektivtrafikk (september 2010)

22 Kongsberg kommune: Forstudie for shuttlebuss i Kongsberg (rapport mars 2011) 20 Lokale og regionale busslinjer De lokale og regionale busslinjene kjøres av Nettbuss AS på oppdrag for Buskerud Kollektivtrafikk Buskerud Kollektivtrafikk er et administrasjonsselskap for kollektivtrafikken i fylket, som ble opprettet 1 juli 2010 Buskerud Kollektivtrafikk er eid av Buskerud fylkeskommune samt 19 av 21 kommuner i fylket Dette innebærer at selskapet i norsk sammenheng har en unik eierkonstellasjon Takstsystemet i Buskerud er basert på en soneinndeling, hvorav Kongsberg er én sone Maksimal betaling er 10 soner Priser avhenger av hvor mange soner man reiser i gjennom Minstetakst for en (urabattert) enkeltbillett er 28 kroner i 2011 Rute 408 går fra knutepunktet til Teknologiparken Ruten er går Reins gate - kinoen - rådhuset - Bussedalen - Hasbergtjerndalen - Bøssemakerveien - FMC - Carpus Den bruker 8 minutter fra knutepunktet til hovedporten og 3 minutter videre ned til Carpus i Sellikdalen Bussen går med 30 min frekvens Ekspressbuss Togtilbud Busstrafikken Ekspressbusstilbudet i Kongsberg består primært av TIMEkspressen linje 1 som går mellom Notodden og Oslo I Kongsberg stopper TIMEkspressen ved alle stoppesteder langs traséen Dette er en kommersiell busslinje som kjøres for eiers risiko og regning TIMEkspressen har egne takster Minstetakst for lokalreiser i Buskerud er 50 kroner Kongsberg er endestasjon for NSBs lokaltog (linje 450) på strekningen Eidsvoll-Gardermoen-Oslo S-Drammen-Kongsberg Kongsberg er i tillegg et stoppested for fjerntog på Sørlandsbanen, dvs strekningen Oslo-Kristiansand- Stavanger NSB har egne takster Takstene er avstandsbasert (dvs reiselengdeavhengig) Dette innebærer at reisende som bytter fra tog til buss i Kongsberg må kjøpe en tilleggsbillett Dette representerer isolert sett en barriere for bruk av kollektivtransport, bla til/fra Kongsberg Teknologipark Innen kollektivtrafikken med buss i Buskerud er det de siste årene registrert en passasjervekst (se Figur 212) Denne veksten er imidlertid langt fra ikke stor nok til å ta markedsandeler fra biltrafikken Figur 212: Utvikling i antall busspassasjerer i Buskerud ( )7 7 Buskerudstatistikk 2010, Buskerud fylkeskommune, Utviklingsavdelingen (basert på SSB)

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER

. Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER . Utarbeidet for Agder kollektivtrafikk Desember 2014. ALTERNATIVE DRIVSTOFFER TIL BUSSENE I AGDER KUNDE Agder Kollektivtrafikk AS KONTAKTPERSON Thomas Ruud Jensen TEMA SELSKAP FORFATTERE Analyse av innovasjoner

Detaljer

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane

Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Skyss Driftskonsept for kollektivtrafikken mellom Bergen sentrum og Åsane Endelig rapport September 2011 COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Skyss Driftskonsept

Detaljer

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020

Ruterrapport 2014:4. Ruters miljøstrategi 2014 2020 Ruterrapport 2014:4 Ruters miljøstrategi 2014 2020 Layout: Truls Lange, Civitas Forsidefoto: CatchLight Fotostudio AS August 2014 2 Innhold Innhold 3 1 Dette dokumentet 5 2 Rammer og forankring 6 3 Å ta

Detaljer

Ruters tilbud på fjorden

Ruters tilbud på fjorden Ruterrapport 2012:3 Versjon 2.0 16.8.2012 Ruters tilbud på fjorden Ruter# Innhold 1 Innledning 3 2 Historie 4 3 Dagens situasjon 6 4 Strategi 22 5 Fjordbyen 28 6 Nye terminaler i Oslo 30 7 Vurdering av

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01

AtB AS. Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn. Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 Etablering av ny rutestruktur for Trondheim og omegn Utgave: v2 Dato: 2011-07-01 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Rapport v 1 Utgave/dato: v2 / 2011-07-01 Arkivreferanse: - Oppdrag: Oppdragsbeskrivelse:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad

Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad 29.4.2013 Belønningsordningen 2013-2016 Vedlegg til Oslo kommunes søknad Indeks: 2007=100 Figur 1. Indeksert utvikling i befolkning, kollektivtrafikk og biltrafikk i Oslo og Akershus, med 2007=100. I Oslo

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening.

KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Barnehagen. Hjem. Line. Jobben. Kino. Trening. KOLLEKTIVTRANSPORT Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Hjem Barnehagen Line Trening Kino Jobben Skolen Mormor KOLLEKTIVTRANSPORT. Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder KOLLEKTIVTRANSPORT.

Detaljer

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3

Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Infrastruktur for ladbare biler i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold S I D E 2 A V 9 3 Forord Fylkene Akershus, Hedmark, Oppland, og Østfold har inngått et samarbeid om gjennomføring av felles planlegging

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018

INVITASJON: Program: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER. Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 INVITASJON: KLIMA- OG MILJØVENNLIGE BUSSER Program: Rapport om drivstoffteknologi med fokus på løsninger fra 2018 Trondheim, 31.10.2014 2014 Klima- og miljøvennlige busser Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE: UTVIKLING AV ELEKTRISKE BUSSER I BERGEN

MULIGHETSSTUDIE: UTVIKLING AV ELEKTRISKE BUSSER I BERGEN September 2014 MULIGHETSSTUDIE: UTVIKLING AV ELEKTRISKE BUSSER I BERGEN Rapporten er utarbeidet av Norconsult på oppdrag fra Skyss Foto: Trygve Schønfelder FORSIDEN Mulighetsstudie Utvikling av elektriske

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder

Mobilitetsplanlegging. Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder Mobilitetsplanlegging Smarte reisevalg for bedrifter og virksomheter Veileder 2 Veileder mobilitetsplanlegging Gode løsninger kan gi lavere kostnader, bedre omdømme, mindre forurensning - og bedre helse

Detaljer

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter#

Ruterrapport 2012:13. Versjon 1.0 09.04.2013. Trafikkplan nordøst. Ruter# Ruterrapport 2012:13 Versjon 1.0 09.04.2013 Trafikkplan nordøst Ruter# Innhold 1 Bakgrunn...4 1.1 Bakgrunn og Hensikt...4 1.2 Avgrensning...4 1.3 Visjon...4 1.4 Mål...4 2 Overordnede føringer...6 3 Marked

Detaljer

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN)

ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) Oppdragsgiver Kongsberg Innovasjon Rapporttype Rapport 2011-12-14 ELECTRIC MOBILITY NORWAY (EMN) SAMFERDSELSANALYSE SAMFERDSELSANALYSE 3 (36) SAMFERDSELSANALYSE Oppdragsnr.: 1110709 Oppdragsnavn: EMN

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Rapport. Vestre Viken HF

Rapport. Vestre Viken HF Rapport Vestre Viken HF OPPDRAG Samferdselsanalyse for tomtevalg for nytt sykehus i Vestre Viken. Ytterkollen i Nedre Eiker kommune og Brakerøya i Drammen kommune. EMNE Tilgjengelighet, jernbanetilknytning

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Vedtatt i kommunestyret 20.september 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL

KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN VEDLEGGSDEL Høringsversjon 23.04.10 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Beregningsgrunnlag utslippstall...4 3 Totale klimagassutslipp...5 4 Totalt energiforbruk utenom

Detaljer

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet

Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Handlingsplan for elektrifisering av veitransport Rapport fra ressursgruppe nedsatt av Samferdselsdepartementet Forord Samferdselsministeren tok i desember 2008 initiativ til å nedsette en ressursgruppe

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

Trikkens rolle Trikkeprogrammet

Trikkens rolle Trikkeprogrammet Trikkens rolle Trikkeprogrammet Rapport: Trikkens rolle Juni 2015 Rapport Trikkens rolle Juni 2015 Utarbeidet for Trikkeprogrammet av Analyse & Strategi AS Forfattere: Julie Amlie, Espen Martinsen og Ulla

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014

Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Nye tider nsb-konsernet / årsrapport 2014 Les om 05 NSB-KONSERNET Tall og fakta /06/ Konsernsjefen har ordet /08/ Viktige hendelser i 2014 /10/ 13 VÅRT samfunnsbidrag Kollektivtransport /16/ Byutvikling

Detaljer