Kommunedelplan Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan 2015 2027. Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 03.12.2014"

Transkript

1 Kommunedelplan Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, Høringsfrist

2

3 Kommunedelplan Stavern by KOMMUNESTYRETS FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE

4 Forord Stavern kalles blant annet Norges smilehull, Kunstnerbyen, Herman Wildenvey og Jonas Lie s. Stavern er et kjært sted for tusenvis av turister og for mange kunstnere. Det finnes gallerier og utstillinger «på annet hvert hjørne». Dette varemerket er det viktig å ta vare på. For fastboende og for besøkende har Stavern kvaliteter ved sin beliggenhet, natur- og rekreasjonsområder, identitet som sommerby/ ferieby, kunst og kulturby. Historiske fakta, personlig engasjement, lokal mentalitet og lokal praksis er samvirkende i mange av de prosesser som former en bys identitet og image. Derfor bør disse elementene ses i sammenheng når byen skal utvikles og profileres. Lokal forståelse om byens ressurser og muligheter, særpreg og kvaliteter må markedsføres for å øke kjennskapen til stedet og de kvalitetene og konkurransefortrinnene Stavern har. Det er viktig å videreutvikle Stavern by ut i fra de forutsetningene som ble vedtatt ved utarbeidelse av Kommunedelplan for Stavern i Det aller viktigste er å få til en levende by i tråd med visjonen for Stavern som er «Stavern hele året». Larvik, 3. desember 2014 Rune Høiseth Ordfører 4

5 Innhold Forord... 4 Innledning... 7 Fakta om Stavern... 5 Bakgrunnsdokumentasjon fra KDP Stavern Stedets historiske utvikling Verftets historie Konkurransefortrinnet for Stavern Visjon, mål og retningsvalg Planavgrensning Overordnede føringer og rammer Planprosess og medvirkning Plandokumentene Prosess Medvirkning Organisering av planarbeidet Planens innhold A: Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealplanleggingen B: Legge tydelige rammer for by og tettstedsvekst C: Fortette med kvalitet D: Tilrettelegge en bred og smart meny av næringsområder og lokaliseringsmuligheter E: Gi forutsigbare arealmessige rammer for næringsutvikling F: Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen

6 G: I tillegg har kommunen følgende oppgraderingsbehov Arealbehovet for Stavern Beskrivelse av planforslaget Beskrivelse av hovedprinsippene A-F i planforslaget Beskrivelse av viktige temaer i planforslaget Beskrivelse av de geografiske delområdene Beskrivelse av innspillene Beskrivelse av endringer på arealplankartet Konsekvensutredning av planforslaget Konsekvensutredning av innspillsområdene Konsekvensutredning av enkelt elementene i planforslaget Konsekvensutredning av de samlede virkningene av planforslaget... 45

7 Innledning Larvik kommune vedtok i Kommunestyret den 22. mai 2013 oppstart av arbeidet med å rullere Kommunedelplan for Stavern by. Planarbeidet skal bygge på de ideer og hovedprinsipper som ble nedfelt i plandokumentene som ble vedtatt i Bakgrunnsmateriell og plandokumentene fra 2006 skal benyttes som kunnskaps-grunnlag og suppleres og oppdateres i forhold til ny plan- og bygningslov. I tillegg skal planen implementere prinsippene fra nylig vedtatt Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Hovedgrepet i denne rulleringen er å få til en mer konsentrert byutvikling, ved å bygge ut og fortette i eller i forlengelse av eksisterende bystruktur, samt å legge til rette for økt fysisk aktivitet. Det siste skal muliggjøres ved å legge boligområder, skole, butikk og fritidsaktiviteter i gang- og sykkelavstand. For å få til dette skal planleggingen fokusere på arealstrategiene som er nedfelt i Kommuneplanens samfunnsdel : 1. Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealplanleggingen 2. Legge tydelige rammer for by- og tettstedsvekst 3. Fortette med kvalitet 4. Tilrettelegge en bred og smart meny av næringsområder og lokaliseringsmuligheter 5. Gi forutsigbare arealmessige rammer for næringsutvikling 6. Legge til rette for fysisk aktivitet i hverdagen Oppstart av planarbeidet ble varslet den 24. mai 2013 samtidig som planprogrammet ble lagt ut på høring. Høringsfrist ble satt til 11. juli Det kom inn 18 merknader til planprogrammet. Planprogrammet ble vedtatt i kommunestyret 18. september Etter at planprogrammet ble vedtatt ble det åpnet for å komme med innspill innenfor eksisterende utbyggingsmønster og innenfor foreslått innspillsområde for Stavern innenfor følgende temaer: Boligområder Næringsområder inkl. handelsområder Områder til offentlig og privat tjenesteyting Frist for å komme med innspill ble satt til 21. oktober Det kom inn ca. 30 innspill og det ble vedtatt av kommuneplanutvalget at 26 av innspillene skulle konsekvensutredes. Arbeidet med konsekvensutredningene og selve planforslaget har pågått fra det ble vedtatt oppstart og fram til sommeren Planforslaget ble fremmet til politisk behandling høsten 2014 og vil bli lagt ut på høring i perioden januar februar

8 Fakta om Stavern Fakta om Stavern 8 Larvik Kommune strekker seg over 530 km2 og er dermed geografisk sett den største kommunen i Vestfold. Larvik Kommune har i overkant av innbyggere og av disse bor i underkant av 6000 innenfor planområdet til KDP Stavern by. Befolkningsveksten i 2013 var på 0,3% for kommunen totalt sett. Dette er den nest laveste befolkningsveksten i Vestfold fylke. Larvik Kommune har ambisjon om en befolkningsvekst på 1,5% pr. år frem mot 2020 (jf. Kommuneplanens samfunnsdel ). Stavern mistet sin bystatus etter at storkommunen Larvik ble dannet i 1987, men tok denne igjen da sognepresten leste opp en erklæring på torget i Stavern i 1996: «Stavern fungerer som en by, oppfattes som en by og skal fra nå av også betegnes som en by». Da det var tvil om bystatusen var offisielt registrert, vedtok kommunestyret bystatus for Stavern by i desember Stavern sin geografiske beliggenhet langs sjøen, med store friluftsområder både i sjø og på land, en stolt historie og et rikt kulturliv gjør Stavern til smilehullet vi alle er stolte av. Dette er med på å forme Stavern by, innbyggerne og næringslivet. Befolkningen i Stavern by Ut fra tall fra Statistisk sentralbyrå og Larvik Kommune har området tilhørende KDP Stavern by en eldre befolkning enn kommunen som helhet. Om lag 17% av befolkningen er over 70 år mot ca 12,5% for Larvik Kommune som helhet. Skjevfordelingen med hensyn til antall barn under skolepliktig alder er om lag lignende det er færre barn under skolepliktig alder i Stavern enn i kommunen som helhet. Flere forhold har trolig vært medvirkende til denne utviklingen deriblant utbygging av boliger med et relativt høyt prisnivå, flere sykehjem samt populære boliger til den eldre delen av befolkningen eksempelvis Bukta og Sjømannshjemmet. Utdanning og arbeid 3 av 4 arbeidstakere bosatt i Larvik Kommune arbeider i bedrifter med under 10 ansatte (jf. prognosesenteret). Vi har netto utpendling i yrkessammenheng og størst er «lekkasjen» til Sandefjord. Som kommune har vi ambisjon om gjennomsnittlig tilvekst på 200 arbeidsplasser hvert år (jf. Kommuneplanens samfunnsdel ). Telemarksforskning utarbeider hvert år på oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon, et næringsbarometer kalt NæringsNM. NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner med hensyn til nyetableringer, lønnsomhet, vekst og størrelse. Ifølge NæringsNM 2013 ligger Larvik Kommune på 204. plass av 428 kommuner. I Vestfold fylke er Larvik Kommune rangert på 9. plass (for mer bakgrunnsinformasjon om NæringsNM se https:// legacyweb.nho.no/getfile.php/offentlig%20sektor/filer/naeringsnm2013.pdf). Larvik Kommune kombinerer svak befolkningsvekst med beskjeden vekst og lønnsomhet i næringslivet. Dette er ifølge NHO en kombinasjon som gjør kommunen sårbar. De største arbeidsplassene i kommunen vår er knyttet til varehandel, helseog sosialtjenester og andre tjenesteytende næringer (jf. https:// Dette er bransjer som hovedsakelig leverer varer og tjenester til et lokalt marked. Ernst og Young har på oppdrag fra Link Larvik identifisert de næringsområdene med størst direkte verdiskapning i Larvik Kommune dvs. produksjons- og tjenestevirksomheter som

9 selger til et marked utover Larviksdistriktet. De største næringsområdene målt i verdiskaping er en stor og bredt sammensatt engros- og handelsnæring og en omfattende næringsmiddelindustri. Sammen med steinindustrien har engrosvirksomhetene høyest verdiskapning pr. arbeidsplass. Analysen viser hva som er de viktigste kildene til verdiskapning i Larvik, men gir ikke et fullgodt grunnlag for hvilke prioriteringer og tiltak som bør velges for å øke verdiskapningen og øke antall arbeidsplasser. Uansett vil dagens næringsstruktur utgjøre basis også for fremtidens verdiskapning. Ernst og Young ser på verdiskapning i form av inntekter mens NæringsNM måler dette i form av arbeidsplasser. NHO mener at antall arbeidsplasser er et viktig kriterium for å beskrive en kommunes attraktivitet som bostedskommune. Steder med sterk vekst i antall arbeidsplasser vil trekke til seg innflyttere, og da vil den sterke arbeidsplassveksten være en årsak til innflyttingen. Andre steder kan ha sterk innflytting uten arbeidsplassvekst i en periode, og da vil denne innflyttingen føre til arbeidsplassvekst i skjermede sektorer i senere perioder. Flytting og arbeidsplassvekst vil dermed her en gjensidig positiv påvirkning. Ernst og Young mener verdiskapning pr ansatt er et sentralt nøkkeltall for å sammenligne verdiskapningsnivå mellom næringer og mellom regioner. Verdiskapingen kommer bedriftene til gode som driftsresultat og arbeidstakerne til gode som lønn. I neste omgang er dette grunnlaget for arbeidstakernes kjøpekraft og skatteevne som igjen er grunnlaget for henholdsvis handel med varer og tjenester og offentlig velferdsproduksjon. Jo høyere verdiskapingen og lønningene er, jo høyere blir både vår private kjøpekraft og den offentlige velferdsproduksjonen. I kommunen vår ligger Thor Heyerdahl videregående skole som er blant landets største med over 1600 elever og 310 ansatte. Skolen tilbyr 10 av 12 utdanningsprogram innen studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Thor Heyerdahl videregående skole er den mest populære videregående skolen i fylket, samtidig ligger frafallsprosenten godt an i forhold til snittet både for Vestfold fylke og nasjonalt. Arbeidsledigheten i Larvik er på 3,2%. Dette er litt under landsgjennomsnittet, men over snittet for de andre kommunene i Vestfold (mars 2014). Samtidig er medianinntekten i Larvik Kommune blant de laveste i Vestfold og utdanningsnivået er gjennomgående lavere enn både landsgjennomsnittet og i fylket. Utdanningsnivå 2013 i prosent av totalbefolkning 16 år og eldre, begge kjønn Grunnskolenivå Videregående skole-nivå* Universitetsog høgskolenivå (kort)** Landet 28, ,1 7,7 Vestfold 28,5 44,7 21,5 5,3 Larvik ,6 4,3 Universitets- og høgskolenivå (lang)*** Kilde SSB * Videregående skole-nivå: Inkludert nivået 'Påbygging til videregende utdanning' som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning. ** Universitets- og høgskolenivå kort omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. *** Universitets- og høgskolenivå lang omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning. Bedrifter og næringsliv Larvik kommune har mer enn 4000 registrerte bedrifter. Kildedata er hentet fra Enhetsregisteret. Her finnes bl.a. organisasjonsnummer, næringstype, antall ansatte og firmaadresse. Kilden inneholder over 4000 bedrifter i Larvik, men presentasjonsverktøyet vi benytter (Google fusion tables) har en grense på 1000 poster. Mange firma har ingen ansatte, eller har ikke registrert ansatte. For å komme innenfor kravet til 1000 poster er det tatt med alle bedrifter som har registrert 4 eller flere ansatte. Opplysningene er lagt inn av de ulike bedriftene selv, og registeret har ingen funksjon for å validere om adressen som registreres eksisterer. Mange adresser er av typen «Vollen» «Stubberød» o.l, som gjør det umulig å plassere bedriften i kartet. Resultatet er at kartet viser en del bedrifter i «Skagerak». For å rette på dette må evt. tabellen gjennomgås, og alle ugyldige adresser oppdateres. For data på dette nivået er det ikke hensiktsmessig å kjenne til detaljkunnskap, men å se det store mønsteret. Det kan blant annet se ut som om flere bedrifter har sammenfallende adresse som boligadressen til eier av bedriften. For øvrig samler bedriftene seg langs de store ferdselsårene (Nansetgata, Dronningens gate og Elveveien) og i tettstedene. 9

10 Bakgrunnsdokumentasjon fra KDP Stavern Stedets historiske utvikling Staverns historie er satt sammen av to parallelle deler, historien til strandstedet Stavern og historien til Fredriksvern Verft. Den sivile bystrukturen og den militære strukturen innenfor verftsområdet, henviser til to helt forskjellige samfunnssystem. Vi finner i kulturmiljøet et historisk mangfold, plassert i et variert og inntrykkssterkt landskapsrom. Stedsnavnet Stavern har en ukjent opprinnelse, men en teori er at navnet er beskrivende for topografien, og at det kommer av den gamle storgården Staurum. Stavern har trolig vært kjent som havn og ankerplass helt siden oldtiden. Navnet, i formen «Staferni», har man funnet i skriftlige kilder fra 1100-tallet. Navnet kan være sammensatt av «stafr», noe som stikker opp. Gammelt bilde over Stavern tatt fra sjøen. Strandstedet Stavern vokste antagelig fram fra 1650-årene som utskipingssted for Fritzøe jernverk. Citadellet på Karlsøy sto ferdig 1689 til forsvar av utskipingen av kanoner og kuler fra jernverket. Etter etableringen av Fredriksvern verft oppstod et skille mellom verftet, flåtebasen og forlegningen og det gamle Stavern. Fredriksvern og Stavern hadde felles kirke fra 1799, men ikke felles skole og fattigkasse før i I 1837 ble kommunalt selvstyre innført i Norge, og Stavern og Fredriksvern fikk felles formannskap. Kommunen fikk navnet Fredriksvern, men ble skiftet til Stavern i Stavern fikk bystatus i Stavern kommune ble sammen med Brunlanes, Hedrum, Larvik og Tjølling slått sammen til den nåværende Larvik kommune i 1988.

11 Kortversjon av Staverns historie 1200-tallet: En uthavn kalt Staferni 1664: 30 strandsittere/ husmenn, gjestgiver, snekker, smed, sagmester 1675: All postgang til og fra Larvik skulle gå over Stavern : Gyldenløvefeiden. Batterier og forskansninger anlagt i havnen for å sikre postgangen og utskipingen til Fritzøe jernverk. 1685: Kong Kristian den 5 besøkte Stavern og ga tillatelse til å oppføre et fort på Karlsøy. 1689: Stavern fort sto ferdig, lå under Fredrikstad festning fram til : Organisert lostjeneste innført. 11 loser. 1750: Anlegget Fredriksvern påbegynnes. 1762: 158 innbyggere 1769: 586 innbyggere : befestningen styrket med 3 blokkhus og palisader 1799: Utskilt fra Tanum kirkesogn, innlemmet i Fredriksvern menighet. 1801: 470 innbyggere 1825: 744 innbyggere (Fredriksvern 899) 1827: Knutepunkt for dampskipsfarten til København, Göteborg og Kristiansand. 1844: Hotell Wassilioff grunnlegges av russisk flyktning. 1853: Brann ved Mølleberget, 18 hus gikk med. 1855: 1100 innbyggere. Fyret på Stavernsodden opprettes. 1883: Storbrann i sentrum. 89 hus gikk med. 1880: årene: industrielle nyetableringer og Stavern stadig mer populært som feriested 1890: 1103 innbyggere 1894: Vannverk 1903: Kommunen kjøper statens eiendommer utenfor vollene. 1904: Murtvang i sentrum 1922: Hotell Wassilioff brant 1930: Kommunen skiftet navn til Stavern 1943: Bystatus 1980: 2660 innbyggere i kommunen 1988: Kommunesammenslåing Verftets historie Kong Kristian 5. gav i 1685 tillatelse til å oppføre en festning på Karlsøy, kalt Stavern fort. Beslutningen om verft og flåtebase ble fattet under kong Fredrik 5. i Marinekorpset ble opprettet i Det besto til å begynne med av en garnison på mann og 25 kanoner. Bemanningen øket gradvis fram mot slutten av 1700 tallet og befestningen mot land ble styrket. Bygningene og det stjerneformede festningsverket ble anlagt i årene etter Kvartalet med barakkene ble oppført i perioden Kirken ble fullført i I 1789 ble de ytre fortifikasjoner oppført. Bygging av galeiflåten skjedde mellom 1761 og I 1818 vedtok Stortinget bygging av ny marinebase i Horten. I 1864 flytter Sjøkadettinstituttet, og det blir en nedgang i forsvarets virksomhet. Stortinget besluttet å nedlegge verftet i Kortversjonen av Fredriksvern Verfts historie: 1750 Beslutningen om etableringen fattet og utbyggingen påbegynt Dansk/norsk flåtestasjon og verft 1814 Hovedstasjon for den norske flåte 1817 Sjøkadettinstituttet etablert 1818 Etablering av ny hovedstasjon for flåten bestemt 1850 Nedlagt som hovedstasjon og flyttet til Horten 1864 Sjøkadettinstituttet flyttet til Horten 1896 Fredriksvern verft nedlagt som marinestasjon Ekserserplass for Krigsskolens sommerøvelser Standkvarter for Luftvernregimentet Tysk depot, forlegning og fangeleir Under Marinekommando Østlandets administrasjon Luftvernartilleriets skole- Etter 1896 var Fredriksvern verft sommerleir for Krigsskolen fram til 1934 da Luftvernregimentet overtok. Under andre verdenskrig ( ) oppførte tyskerne en rekke bygninger på området, men de fleste av disse er siden revet. Både norske studenter og russiske krigsfanger ble holdt internert på verftet av den tyske okkupasjonsmakten. Etter krigen var Fredriksvern verft viktig for Forsvaret som utdanningsinstitusjon. Luftvernartilleriets skyteskole og øvingsavdeling ble etablert i Fram til nedleggelsen i august 2002 hadde Luftforsvaret en rekke skoler i «Leier n», som området blir kalt på folkemunne. Siden 2002 har Justisdepartementets Kurs- og Øvingssenter (JKØ) overtatt som en stor og sentral aktør i tillegg til Politihøyskolen. og øvingsavdeling med befalsskole og skyte- og våpenskole 1960 Luftforsvarets befalsog administrasjonsskole 1973 Skolesenter for Luftforsvaret under navnet Luftforsvarets skoler Stavern 1997 Luftforsvarets skolesenter Stavern 2002 Forsvarets virksomhet ved Fredriksvern verft nedlegges Justissektorens kurs- og øvingssenter etableres. 11

12 Foto: Gunnar Berven 12 Konkurransefortrinnet for Stavern Byens utgangspunkt er dens egenart genius locus og er avgjørende for byens kvalitet, utvikling og attraktivitet for beboere og besøkende. Stavern ligger ytterst sørvest i Larviksfjorden og landskapet består av tre hovedelementer; flate landbruksområder, grønne koller og sjøen med skjærgården. Landbruksområdene danner en landskapsgrense mot vest og et grunnlag for arbeidsplasser og næringsliv. Kollene stikker opp som «øyer» og danner en positiv barriere mellom sjøen og innlandet og er med på å gi byen et særpreg og et godt bomiljø. De mest synlige landemerkene i Stavern er Minnehallen, Citadellet, Kikut, Stavernsøya, Fredriksvern verft, Signalen, blokkhusene og de grønne kollene. Bykjernen er kompakt og inneholder i liten skala et mangfold av servicefunksjoner, forskjellige typer butikker, restauranter, kafeer og utesteder, overnattingssteder, kirke, havn, osv. Noen av disse funksjonene er kun aktive/ åpne i sommersesongen. Sommersesongen endrer sentrum ved bla. økt næringslivsaktivitet, gater gjøres om til gågater og kulturtilbudene er mange og varierte. Handels- og servicevirksomhet er en viktig del av næringslivet og kan i stor grad være med på å generere nye virksomheter. Et attraktivt handels- og servicetilbud får folk til å komme til byen og prege by- og gatelivet. Det er derfor viktig at Stavern forblir et kompakt handelssentrum, at tilbudene er variert og så mangfoldig som mulig, for å opprettholde by- og gatelivet hele året. Torget, Pumpeparken, Kronprinsen, Stavern havn og deler av Fredriksvern verft er eksempler på attraktive byrom i sentrum. Slike byrom er viktige for den positive og helhetlige opplevelsen av Stavern, og de er viktige som samlingsplasser. Samlingsplasser i kraft av å gi estetiske opplevelser og å tilby historie og kulturminner, kunst og kultur, rekreasjon og handel o.l. Verftsporten inn til Fredriksvern verft gir en lett forståelig inngang til det historiske miljøet. Verftsområdet oppleves innenfor vollene som et sted i stedet. Miljøet her med Kommandantboligen, smia og den store kuppelsteinsbelagte plassen, er autentisk og spennende. Fredriksvern Verft utgjør en del av sentrum og skiller seg vesentlig ut fra Stavern som et historisk militært anlegg. Sentrum er omkranset av bebyggelse fra mange byggeperioder og med ulik byggestil fra historisk trehusbebyggelse til moderne bebyggelse. Den eldste boligstrukturen i planområdet kan følges tilbake til første halvdel av 1800-tallet (Fjerdingen). Storbrannen i 1883 utslettet all bebyggelse fra eldre tider i sentrum, med unntak av de gjenværende barakkene og tollboden. Dagens boligstruktur er en utpreget eneboligstruktur med tilhørende hager. Dette er en struktur som har vokst gradvis over tid, og gjenspeiler både ulike tidsperioder og stilperioder. Enkelte områder er pre-

13 get av en blanding av byggestiler, mens andre områder er mer homogene. Stavern sentrum med kvartalsvis trehusbebyggelse fra etter brannen i 1883 er eksempel på det siste. Om sommeren økes innbyggertallet drastisk i form av mange besøkende og Stavern byr på et mylder av sommeraktiviteter. Turisme er viktig for profilering og for næringslivet. Turismen er sesongbetont og det påvirker også næringslivet og byog gatelivet resten av året. Mange av de som besøker Stavern i sommersesongen er hytteboere og mange campingturister. Visjon, mål og retningsvalg Hensikten og intensjonen med Kommunedelplan for Stavern by er på den ene siden å være en overordnet måte å oppdatere og supplere det plangrunnlaget som gir faglige og juridiske rammer for kommunens plan- og byggesaksbehandling, og på den andre siden å være et verktøy for by- og stedsutviklingen i Stavern. Her beskrives utfordringer i planområdet som følges opp med målsettinger og hovedgrep for den videre utviklingen av Stavern by. Kommunestyret har vedtatt følgende visjon for Stavern: «Stavern hele året» I tillegg til visjonen vedtok Kommunestyret i fase 1 for KDP for Stavern følgende mål og føringer: A. Det nasjonale festningsverket skal bidra til videreutvikling av byen. Området vises konkret med framtidig offentlig og offentlig allmennyttig formål i kombinasjon med bevaring av kulturminner og gir mulighet for utvikling av området. B. Stavern skal ta vare på og profilere seg gjennom sin kulturarv. De viktige kulturminner, gaterom, bygningsstrukturer og bebyggelse bevares og stimuleres utviklet i en positiv retning. C. Det skal brukes fornybare energikilder i alle større utviklingsprosjekter. Dette avklares gjennom konkrete prosjekter som for eksempel for Agnes området. D. Naturkvaliteter og topografisk særpreg skal sikres og fremheves. Viktige grønne areal tilrettelegges som friområder og sikres med hensyn til naturkvaliteter på land og i sjø. E. Frilufts- og friområder skal sikres og gjøres tilgjengelige. Dette ivaretas som LNF formål og eksisterende og planlagte fri- og friluftsområder. F. Barn og unge skal oppleve både trygghet og utfordringer i byen. Dette ivaretas som LNF formål og eksisterende og planlagte fri- og friluftsområder. G. Rammevilkårene for kultur og idrett skal sikres. Områder tilrettelegges som offentlige arealer i kombinasjon med bevaring og landskapskvaliteter. H. Kvalitet skal fremmes i stedstilpasset ny arkitektur og lokal byggeskikk. Krav til stedstilpasset estetikk og arkitektur samt veiledere. I. Sjøfronten skal utvikles med fokus på estetikk og allmenn tilgjengelighet. Nye friområder må tilpasses universell utforming. Arkitektkonkurranse for sjøfronten i byen, havna. J. Stavern skal ha Norges mest attraktive småbåthavn. Havnerelatert næringsliv. Arkitektkonkurranse for sjøfronten i byen, havna. K. Det skal legges til rette for et levende by- og handelssentrum. Fokus på et konsentrert handelssentrum, kunst og kulturtilbud. Utforming av Stavern Torg. L. Utvikle trafikkløsninger for et godt bymiljø med fokus på myke trafikanter. Utbygging/ forbedring av gang-/ sykkelveinettet økt trafikksikkerhet. M. Sykkelbyen Stavern skal bidra til å bedre folkehelsa, naturog nærmiljø. Utbygging/ forbedring av gang-/ sykkelveinettet. Legge til rette for myke trafikanter. N. Det skal stimuleres til arbeidsplasser innen samfunnssikkerhet, miljø og helse. Utviklingsmulighetene ligger hovedsakelig i områdene Agnes og Fredriksvern Verft. O. Det skal legges til rette for et helårs reiselivstilbud. Fokus på tema som kunst, kultur, kystkultur, handel, rekreasjon og helse. P. Det skal legges til rette for en aldersmessig representativ befolkningssammensetning. Analysere situasjonen og ha fokus på barn og unges fritidsaktiviteter. Tilrettelegge for ungboprosjekter. Q. Det skal sikres gode arealer for offentlige tjenester og institusjoner. Muligheter for utvidelser og utvikling av offentlige tjenester og institusjoner i planområdet. Fredriksvern verft med Nasjonale Festningsverk og JKØ/ PHS utgjør en hovedtyngde innen offentlige tjenester og institusjoner i planområdet. 13

14 Planavgrensning Planområdet for Kommunedelplan for Stavern by er foreslått redusert i forhold til gjeldende plan, da vi ønsker å fokusere på Stavern by og få til en så kompakt byutvikling som mulig. Rådmannens forslag er utvidet til å omfatte Lillejordet. Store deler av de arealene som tidligere lå innenfor Kommunedelplan for Stavern jf. kartet nedenfor vil nå ligge i Kommuneplanens arealdel og bli ivaretatt i denne planen. Ny avgrensning av KDP for Stavern by Tidligere avgrensning av KDP for Stavern 14

15 Overordnede føringer og rammer Nedenfor er det beskrevet hvilke lover, nasjonale føringer og regionale planer og kommunale planer som får betydning i dette planarbeidet. Nasjonale føringer: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (LOV nr. 71) Rullering av kommunedelplan for Stavern by skal følge prosess reglene i pbl kapittel 11 om kommuneplan. Planprogram, planbeskrivelse, konsekvensutredninger og Ros-analysen skal utarbeides i tråd med pbl 4-1, 4-2 og 4-3, mens plankart og planbestemmelsene skal utarbeides i tråd med pbl 11-7, 11-8, 11-9, og Planforslaget må i tillegg være i tråd med de forskrifter som er utarbeidet til plan- og bygningsloven. Eksempler på slike forskrifter er «forskrift om konsekvensutredning» og «forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister». Naturmangfoldloven (LOV nr. 100) Nye utbyggingsområder skal vurderes i forhold til naturmangfoldlovens 7, Hensynet til loven skal beskrives både i konsekvensutredningene og i saksfremstillingen når planen legges ut på høring og ved endelig godkjenning. Jordloven og skogbruksloven (LOV og LOV nr. 31) Vern av dyrka mark, dyrkbar mark og høyproduktiv skog er nedfelt i flere statlige dokumenter. Eksempler er St.prp. nr. 1 ( ) Landbruk og Matdepartementet, Jordvernbrevet av og Stortingsmelding nr9 ( ) om landbruks- og matpolitikken. Forutsetningen fra nasjonalt hold er at det er en veldig restriktiv holdning for å ta i bruk nye områder med dyrka mark, dyrkbar mark og produktiv skog til utbyggingsformål. Dersom områder foreslås tatt inn i planen som ligger på dyrka mark, dyrkbar mark eller produktiv skog må dette begrunnes for å bli vurdert omgjort til utbyggingsformål i forhold til hvilke samfunnsmessige goder utbyggingen vil legge rette for. Lov om vern mot forurensninger og om avfall (LOV nr. 6) Nye utbyggingsområder skal ikke føre til økt forurensning. Tema forurensning vil bli behandlet i konsekvensutredningene. I tillegg vil temaet også bli belyst i ROS-analysen. Lov om vassdrag og grunnvann (LOV nr. 82) Planen skal ikke på noen måte føre til forurensning av vassdrag og grunnvann. Vurdering av dette tema vil bli foretatt i konsekvensutredningene og ROS-analysen. I tillegg til loven legger også Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag, Forvaltningsplan for vannregion Vest-Viken, og andre forskrifter om vannforvaltning, vannforsyning og drikkevann har strenge restriksjoner på hva som kan tillates i nedslagsfeltet for Farris, reservedrikkevannskilden Hallevannet og for Farriskilden. Lov om Kulturminner av 9. juni 1978 nr Dette temaet vil bli belyst i konsekvensutredningene. I forbindelse med utarbeidelsen av RPBA ble det laget et temakart for kulturminner og kulturmiljøer. Det er anbefalt at disse 37 kulturmiljøområdene legges inn i de respektive kommuneplanene ved neste rullering. I planarbeidet vil disse områdene vurderes. Lov om folkehelsearbeid «Folkehelseloven» (Lov ) Kommuneplanens samfunnsdels vedtatte arealstrategi er å ivareta innbyggernes helse i et langsiktig perspektiv. Dette følges opp i Kommunedelplan for Stavern by

16 16 Nasjonale retningslinjer: Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (SPR) I plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 videreføres byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Forbudet gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan jf nr. 5 og 12-7 nr. 2. Larvik kommune fulgte opp dette i sin forrige rullering av kommuneplanens arealdel ved å legge inn en byggegrense langs sjø og langs vassdragene Numedalslågen, Farrisvannet og Hallevannet. Den 25. mars 2011 ble det vedtatt en Statlig planretningslinje for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. I planarbeidet er det behov for å justere byggegrense langs sjø. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene Prinsippene i Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene må gjennomgås for å vurdere om det er behov for å revidere bestemmelsene om energi. Bestemmelsene om energi må også vurderes i forhold til TEK 10. St. meld. 33 ( ) «Klimatilpasning i Norge» St. meld. 33 «Klimatilpasning i Norge» legges til grunn for utarbeidelse av kommunedelplan for Stavern by Stortingsmeldingen vil gi føringer for kommunens klimatilpasning og arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse). Rikspolitisk retningslinje for samordnet arealog transportplanlegging Arealbruk skal konsentreres til eksisterende byer og tettsteder, da det vil fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljøvennlige transportløsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, bedre trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Dette vil igjen føre til redusert klimagassutslipp. Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging Den rikspolitiske retningslinjen for barn og planlegging skal sikre barn og unge tilstrekkelige og gode lekearealer. Arealer som barn og unge brukes må erstattes dersom de blir omgjort til utbyggingsformål. Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres til fareområder langs vassdrag. Disse vurderingene vil komme fram i konsekvensutredningene og i Risiko- og sårbarhetsanalysen. Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2012 Nye utbyggingsområder skal ikke lokaliseres i områder med støyverdier over det som er anbefalt i T-1442/2012. Vurdering av tema støy vil skje både i konsekvensutredningene og i Risikoog sårbarhetsanalysen. Nasjonale forventninger: Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging I plan- og bygningsloven fra 27. juni 2008 ble det innført at regjeringen skulle utarbeide et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Det første heftet med nasjonale forventninger ble vedtatt ved kongelig resolusjon 24. juni Heftet beskriver hva kommunene, fylkeskommunene og statlige myndigheter har av sentrale utfordringer og hva de må ta særlig hensyn til i planleggingen for å følge opp nasjonale interesser og nasjonal politikk. De sentrale utfordringene er: Befolkningsvekst Verdiskaping og næringsutvikling Utbygging av samferdsel og infrastruktur Et stadig varmere og våtere klima Intens kamp om arealene Stadig større press på sårbar natur De viktigste hensynene som må tas er: Ta hensyn til klimautfordringene og legge til rette for redusert energibruk Vise stor aktsomhet ved å unngå å planlegge utbygging i fareområder Lage langsiktige utbyggingsstrategier for å trekke klare grenser mellom landbruksarealer og overordnet grønnstruktur Ta vare på og videreutvikle sammenhengende grønnstruktur Hindre nedbygging av verdifulle landbruksarealer og naturog friluftsområder Hindre byspredning ved å satse på fortetting og utvidelse av eksisterende byer/ tettsteder Fremme helse, livskvalitet og oppvekstmiljø ved å legge til rette for fysisk aktivitet bl.a. ved å sikre grønne områder som er lett tilgjengelig og tilrettelagt for friluftsliv, idrett, lek og avkobling Regionale planer: Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Planen setter fokus på at framtidig utvikling av Vestfoldbyene skal skje i et bærekraftig perspektiv. Planen fokuserer på utvikling av boliger og næringsområder. Prinsippene og retningslinjene i planen om boliger og næring vil bli innpasset i rulleringen av kommunedelplan for Stavern by.

17 Regional plan for handel- og sentrumsutvikling i Vestfold Planen gir føringer for lokalisering av nye handelsområder og sentrumsutvikling i Vestfold. Regional plan for kystsonen i Vestfold Planen gir føringer for utbygging i kystsonen, samt veiledning for fastsetting av byggegrense mot sjøen. Regionale føringer: NVE Retningslinje nr. 2/2011 Flom og skredfare i arealplaner Denne retningslinjen vil bli lagt til grunn ved vurdering av revidering av de utfyllende bestemmelsene og retningslinjene, samt ved utarbeide av Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen). NVE notat: «Hvordan ta hensyn til klimaendringer i arealplanleggingen» Notatet vil bli lagt til grunn ved vurdering av revidering av de utfyllende bestemmelsene og retningslinjene, samt ved utarbeide av Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen). Vestfold fylkeskommunes retningslinje om «Byggegrenser mot vei» Denne retningslinjen innarbeides i de utfyllende bestemmelsene og retningslinjene. Kommunale føringer: Kommunal planstrategi Oppstart av rullering av kommunedelplan for Stavern by er forankret i kommunal planstrategi. Kommuneplanens samfunnsdel Dette planforslaget følger opp vedtatt arealstrategi og dens fire bærende prinsipper: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv ble vedtatt , sak 161/12. Formålet med planen er å fremme fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Denne planen legger til rette for «flere i fysisk aktivitet» og har en visjon om at «I Larvik skal alle ha anledning til å drive allsidig fysisk aktivitet, og få opplevelser på et mangfold av arenaer». Denne planen er helsefremmende og bygger opp om begrepet helse som tatt inn som et av de fire bærende prinsippene i arealstrategien i kommuneplanens samfunnsdel. For å følge opp denne planen er det viktig at kommunen avsetter eksisterende idrettsanlegg til idrettsformål. For å få tippemidler er det en forutsetning at idrettsanleggene er avsatt som idrettsformål. I tillegg er det viktig å foreta en gjennomgang av eksisterende idrettsanlegg, slik at vi sikrer ønskede utvidelser og sikrer arealer til nye idrettsanlegg. Klima og energiplan Kommunedelplan for Stavern by koordineres med temaplan for klima og energi. Boligplan Kommunestyret vedtok oppstart av en boligplan i desember 2011, sak 173/11. Boligplanen skal bestå av to deler. Del 1 skal beskrive boligpolitikkens bidrag for fremtidig velferds-produksjon og levekårsutvikling (inkl. Boligsosial handlingsplan). Del 2 skal beskrive boligpolitikkens bidrag for fremtidig verdiskapning, vekstkraft, attraksjon og næringsutvikling. Dette planarbeidet skal gå parallelt med rullering av kommunedelplan for Stavern by og planene skal samkjøres. Næringsplanen Kommunestyret vedtok oppstart av rullering av gjeldene næringsplan i desember 2012, sak 137/12. Den nye næringsplanen skal beskrive kjennetegnene ved Larviks næringspolitikk og bidra til å øke antall arbeidsplasser i kommunen. Dette planarbeidet skal gå parallelt med rullering av kommunedelplan for Stavern by og planene skal samkjøres. Skolebruksplanen Vedtak i skolebruksplanen følges opp i kommunedelplan for Stavern by. Barnehageplanen Rullering av kommunedelplan for Stavern by samkjøres med planprosessen for barnehageplanen. 17

18 Planprosess og medvirkning Plandokumentene Kommunedelplan for Stavern by er utarbeidet av administrasjonen i samarbeid med kommuneplanutvalget. Dokumentene som er utarbeidet er: Planprogram Plankart med juridisk bindende bestemmelser og retningslinjer Planbeskrivelse med konsekvensutredning av planforslaget Vedlegg 1: Fastsetting og revidering av byggegrenser mot sjø og vassdrag Vedlegg 2: Forenklet konsekvens- og verdiutredning av innspillsområdene som er tatt inn i plaforslaget Prosess I kommunal planstrategi ble det vedtatt at Kommunedelplan for Stavern skulle revideres. Planprogram ble vedtatt lagt ut på høring i KST-068/13 den , med høringsfrist Oppstart av planarbeid ble varslet samtidig som planprogrammet ble lagt ut på høring den 24. mai Det kom inn 18 merknader til planprogrammet. Høringsuttalelsene er gjengitt og vurdert i kommunestyresak 107/13 den Planprogrammet ble vedtatt i KST-107/13 den Ved annonsering av vedtatt planprogram ble det åpnet for å komme med innspill. Vedlegg 3: Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 4: Handlingsprogram Vedlegg 5: Konsekvensutredning av innspillsområdene som ikke er tatt med i planforslaget Planprogrammet legger rammene for konsekvensutredningene og planforslaget. Innspillene og prinsippene som er utredet i h.h.t. planprogrammet er grunnlaget for arealplankartet. Konsekvensutredningene og ROS-analysen er rene administrative faglige utredninger. De er beslutningsgrunnlaget for utarbeidet planforslag. Det ble åpnet for å komme med innspill til planen i perioden til Det kom inn 30 innspill Kommuneplanutvalget fastsatte hvilke områder som skulle konsekvensutredes den jf. sak 008/13. I tillegg ble det avholdt et medvirkningsverksted i Stavern den hvor det også ble gitt mulighet for å komme med innspill Kommuneplanutvalget fastsatte flere områder som skulle konsekvensutredes den jf. sak 012/13. Kommuneplanutvalget vedtok at 26 innspill skulle konsekvensutredes 18

19 Utarbeidelse av konsekvensutredningene ble foretatt høsten 2013 og våren Kommuneplanutvalget fastsatte kriterier for fastsetting av langsiktige utviklingsgrenser den jf. sak 002/14. Utarbeidelse av plankart, utfyllende bestemmelser og retningslinjer og planbeskrivelse med risiko- og sårbarhetsanalyse ble foretatt våren og sommeren Planforslaget ble fremmet til politisk behandling høsten 2014 og foreslås lagt ut på høring i januar februar Høringsfrist er satt til 15. februar Etter høringsfristen vil innkomne merknader bli vurdert og planforslaget bli revidert før det blir fremmet for sluttbehandling i kommunestyret i Medvirkning Åpne møter og medvirkningsverksted: Det ble avholdt et åpent møte om forslag til planprogram den Det ble avholdt et Medvirkningsverksted i Stavern den Det ble avholdt et åpent møte om innspillene, videre planprosess og revidering av handlingsprogrammet den Møter med regionale myndigheter Det ble avholdt et møte med Fylkesmannen i Vestfold og Statens vegvesen den , for å informere om prinsippene i planforslaget. Det ble avholdt et møte med Vestfold fylkeskommune den , for å informere om prinsippene i planforslaget. Det ble avholdt et møte med Kulturarv i Vestfold fylkeskommune den , for å diskutere hvordan bevaring og kulturminner best mulig skal sikres på arealplankartet og i bestemmelsene og retningslinjene. Oppfølging av RPBA som har vedtatt at kommunene skal legge inn de 37utvalgte kulturmiljøene i Vestfold. Organisering av planarbeidet Styringsgruppe: Jan Arvid Kristengård (Ass. Rådmann) Vilhelm Einen (Konstituert leder av Stabsavdelingen) Hege Eick (Konstituert RE-leder for PBLG) Prosjektleder: Hanne Holmen Prosjektgruppe: Hege Eick (Konstituert RE-leder for PBLG) Anne Therese Anvik Cathrine Wærvågen Kolbjørn Hem I tillegg har følgende vært med i prosessen: Trine Flesche Arealplan Eli Malmquist Arealplan Ingunn Baarnes Arealplan Linda Kristin Myrsve Sætre Arealplan Trond Horn Fonn Byggesak Agneta Børretzen Byggesak Endre Tanggaard Byggesak Janne Balberg Kvisvik Byggesak Rolf Tvedten Landbruk Rolf Gjølberg Landbruk Marianne Brekka - Barnerepresentant Bjørn Evensen Beredskapssjef Hans Christian Nygaard Miljøinspektør Roar Asbjørnrød Brann 19

20 Planens innhold 20 Planen skal avklare og inneholde følgende hovedprinsipper: A. Styre etter tydelige, bærekraftige hovedgrep i arealplanleggingen De store infrastrukturene som havn, jernbane og hovedveger skal danne ryggraden i kommunens vekstområder. Dette behandles i egne planprosesser. Bolig- og nærings-virksomhet skal i hovedsak skje innenfor utbyggingsmønsteret for Stavern. Hovedfokus skal være på følgende: Stavern hele året Fortetting i aksen Stavern Larvik Gon 1 Den overordnede ønskede profil til Stavern skal avklares. 2 Fastsette langsiktige utviklingsgrenser 3 rundt Stavern. Forslag til grenser for innspillsområder vedtas i KST sak 105/13. Endelige utviklingsgrenser vil bli fastsatt i selve planprosessen. B. Legge tydelige rammer for by og tettstedsvekst Stavern er en by med sterk historie og identitet. Stavern er en nasjonalt kjent sommerby. Det er viktig at Stavern får en tilpasset vekst og en variasjon av funksjoner innen både fritid og arbeid. Stavern vurderes med hhv. befolkningsvekst i 12 og 30 års perspektiv med 0,6% vekst (SSB) og 1,5% vekst (RPBA). Fastsetting av grensene for avklaringsområdene foreslås ut fra følgende elementer: Dyrkbar mark 4 Natur- og rekreasjonsområder, hundremeterskoger Framtidige nye omkjøringsveger Kulturminner og kulturmiljø Landskap Naturmangfold Stavern by er et områdesenter i kommunen. I RPBA er det nedfelt at 30% av boligveksten kan skje utenfor de langsiktige utviklingsgrensene for Larvik by. En av hovedstrategiene er å tilrettelegge for boligvekst i aksen Stavern-Larvik-Gon. Det vil derfor være naturlig å fokusere på Stavern sitt potensiale for boligbygging. Det legges stor vekt på synspunktene fra beboerne i Stavern jf. rullering av handlingsprogrammet for KDP Stavern i Det skal arrangeres medvirkningsverksted med bred deltagelse av beboerne, frivillige foreninger, skole og næringsaktører. Stavern sin historie som by skal vektlegges og videreføres. Staverns mangfold av kulturmiljøer skal få særlig fokus. C. Fortette med kvalitet Nærhet til de ulike hverdagsfunksjonene er viktig i et helseperspektiv. Fortetting med kvalitet skal ta hensyn til historie, kulturmiljø, landskap, estetikk og funksjonelle behov. Kartlegge og kartfeste: Andelen av boligtyper enebolig, rekkehus, flermannsbolig Alder på boligfelt Boligområder med ensartet bebyggelse Hvor det skal ryddes opp i boligreserven 1 Hesteskoen 2 Dette punktet er dessverre ikke blitt fulgt opp, pga. et veldig stramt tidsløp. 3 I RPBA er det vedtatt at det skal fastsettes langsiktige utviklingsgrenser, på kommunalt nivå kan dette følges opp ved å fastsette utbyggingsmønster. Dvs. å justere (utvide/redusere) eksisterende utbyggingsmønster. 4 Dyrka mark er alle områder hvor det drives med aktivt jordbruk, mens dyrkbar mark er områder som kan dyrkes. Det siste kan være jorder eller skogområder.

Kommunedelplan Stavern by

Kommunedelplan Stavern by Kommunedelplan 2015 2027 Stavern by FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 25.08.2014 Kommunedelplan 2015 2027 Stavern by FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Forord Stavern kalles blant annet Norges smilehull, Kunstnerbyen,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

Regional og kommunal planstrategi

Regional og kommunal planstrategi Regional og kommunal planstrategi 22.september 2011 09.11.2011 1 Formål 1-1 Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning Langsiktige løsninger Universell utforming Barn og unges

Detaljer

Arealplan Larvik kommune

Arealplan Larvik kommune Arealplan 2015 2027 Larvik kommune FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE, 25.08.2014 Arealplan 2015 2027 Larvik kommune FORSLAG TIL PLANBESKRIVELSE Forord Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2010. Det er behov for

Detaljer

Arealplan Larvik kommune PLANBESKRIVELSE

Arealplan Larvik kommune PLANBESKRIVELSE Arealplan 2015 2027 Larvik kommune PLANBESKRIVELSE Arealplan 2015 2027 Larvik kommune PLANBESKRIVELSE Forord Gjeldende arealdel ble vedtatt i 2010. Det er behov for å revidere denne på nytt, da det er

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for Larvik by

Planprogram Kommunedelplan for Larvik by Kontaktpersoner: Hanne Holmen Anne Therese Anvik 98 23 16 67 98 23 18 19 Planprogram Kommunedelplan for Larvik by Vedtatt i kommunestyret 18. september 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅL

Detaljer

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Kommuneplanseminar Evje og Hornnes. Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Kommuneplanseminar Evje og Hornnes Evje, 7. september 2017 Terje Flaten, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Rammer for kommuneplanarbeidet Plan- og bygningsloven 1-1.Lovens formål: Loven skal fremme bærekraftig

Detaljer

Kommuneplan for Færder kommune

Kommuneplan for Færder kommune Kommuneplan for Færder kommune Planprogram - Kommuneplanens samfunnsdel - Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til arealdelene - Arealplankartet for Tjøme vedtatt 03.09.2015 videreføres - Arealplankartet

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel

Planprogram Kommuneplanens arealdel Kontaktpersoner: Hanne Holmen Anne Therese Anvik 98 23 16 67 98 23 18 19 Planprogram Kommuneplanens arealdel 2014-2026 Vedtatt i kommunestyret 18. september 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...2 2

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Revisjon av kommuneplanens arealdel

Revisjon av kommuneplanens arealdel Velkommen til folkemøte 9. mai 2017 Lindesnes Revisjon av planens arealdel 2017-2030 http://www.lindesnes..no/plan Program Presentasjon av planarbeidet og planprosessen ordfører Janne Fardal Kristoffersen

Detaljer

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet

Nasjonal politikk for vann i bymiljøet Nasjonal politikk for vann i bymiljøet FAGUS Vinterkonferanse 3.februar 2009 1 Ved seniorrådgiver Fagus Unn 3.februar Ellefsen, 2009 Miljøverndepartementet Foto: Oslo kommune Foto: Fredrikstad kommune

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Kommuneplan for Modum

Kommuneplan for Modum Kommuneplan for Modum 2011-2020 I Modum strekker vi oss lenger.. Spesialrådgiver Morten Eken Samling for politikere i Hovedutvalg for teknisk sektor Lampeland, 5.-6.3.2012 1 Disposisjon Lovgrunnlaget for

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hitra kommunestyre

KOMMUNEPLANENS AREALDEL. Hitra kommunestyre KOMMUNEPLANENS AREALDEL Hitra kommunestyre 07.09.2017 Tidslinje Planoppstart i sak 150/14 (02.12.2014) Planprogram for arealplanen fastsatt i KST i sak 17/15 (18.03.2015) Innspillsperiode annonsert 28.04.2015,

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING

KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, HØRING Arkivsaksnr.: 13/516-3 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLAN FOR LUNNER, SAMFUNNSDEL OG AREALDEL, 2013-2024 - HØRING Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM

SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM SIRDAL KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR SIRDAL NORD PLANPROGRAM Forsidefoto: Frank og Simen Haughom, Sirdal i bilder (hentet fra http://www.facebook.com/ilovesirdal/) Datert: 6.7.2016, revidert 2.9.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristin Strømskag Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 17/1361 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret KOMMUNEPLANENS AREALDEL - PLANPROGRAM OG VARSEL OM OPPSTART

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum

Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum 2017 Forslag til planprogram for reguleringsplan Sentrum Bilde: Planlagt Bank og bibliotek Sentrumsvegen. Ark. Helen & Hard 17.08.2017 Formål med planarbeidet Bakgrunn for reguleringen bygger på arbeidene

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune. Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Landskonferanse Friluftsliv Linda Lomeland, rådgiver i regionalavdelingen i Vestfold fylkeskommune Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Press på knappe, verdifulle areal Alt vokser, men ikke arealene!

Detaljer

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse

Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Vår ref. 17/22914 17/2043-1 / Saksbehandler: Tore Rolf Lund Planprogram for revisjon av RPBA - Høringsuttalelse Administrasjonens forslag 1. Formannskapet i Horten kommune vil i hovedsak støtte forslaget

Detaljer

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009

IBESTAD KOMMUNE. Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 IBESTAD KOMMUNE Informasjonsmøte om kommuneplanens arealdel Av: Ole Skardal, prosjektleder juni 2009 Hvorfor Arealplan? Gjennom arealplanarbeidet får en synliggjort konsekvensene av ulike måter å bruke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Planprogram. Høringsforslag KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2025 Planprogram Høringsforslag INNHOLD 1. Innledning... 3 1.1 Mål med planarbeidet:... 4 1.2 Rammer for planarbeidet:... 4 1.3 Hensikten med planprogrammet:... 4 2. Planprosessen

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune

Implementering av SPR I kystsoneplan. Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Implementering av SPR I kystsoneplan Kystsonettverkets samling 09.12.2013 Torstein Kiil Vestfold fylkeskommune Veileder om fastsetting av byggegrense i 100-metersbeltet i Vestfold Veilederen inngår i revisjon

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2014 2026 Planprogram for kommuneplanens arealdel 20 2026 Vedtatt K-sak 38/, den 16.06.20 1 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet... 3 2 Innledning... 3 3 Gjeldende arealdel... 3 4 Krav om

Detaljer

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA)

Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Nøtterøy kommune JournalpostID: 17/8730 Arkiv: FE - 000 Saksbehandler: Magnus Campbell Telefon: Høringsuttalelse til planprogram - Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus

Kommuneplanens samfunnsdel. Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Kommuneplanens samfunnsdel Felles formannskapsmøte 11. mai 2010 Våler Herredshus Bygge regionens gjennomføringskraft Mosseregionen mest attraktiv ved Oslofjorden www.mosseregionen.no 2 TEMA Dokumentet

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN

INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN , AREALDELEN INNSPILL TIL KOMMUNEPLANEN 2014-2026, AREALDELEN Innspillene sendes epost@sondre-land.kommune.no Merk emnefeltet med «Kommuneplaninnspill». Alternativt sendes innspillet pr post til; Søndre Land kommune

Detaljer

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050

Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Arealreserver, arealeffektivitet, arealregnskap og behov for nye byggeområder i Kommuneplanens arealdel fram til 2050 Kommuneplanens samfunnsdel Askim mot 2050 Askim bystyre vedtok samfunnsdelen i juni

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging

Regional planbestemmelse. Et nytt verktøy for regional planlegging Et nytt verktøy for regional planlegging Hva er Regional planbestemmelse? En juridisk bindende bestemmelse Innebærer byggeforbud mot nærmere angitte tiltak Bestemmelsen er tidsbegrenset Skal knyttes til

Detaljer

Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik

Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik Larvik kommune Pb 2020 3255 Larvik Deres ref.: 14/92620, 92430, 92766 Vår ref.: 2-4/15 KJ Sandvika 27.02.2015 Kommentarer til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Stavern og Larvik Vi viser til

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Grønne planer nasjonale føringer

Grønne planer nasjonale føringer Grønne planer nasjonale føringer Kristin Nordli, planavdelingen, Miljøverndepartementet Seminar om grønne planer i regi av Oslo og Omland Friluftsråd - Oslo 23. november 2010 Hvorfor er grønnstrukturen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING

KOMMUNEDELPLANENE FOR LARVIK BY OG STAVERN BY. 1. GANGS BEHANDLING ArkivsakID.: 16/5342 Arkivkode: FE - 149, PlanID - 201310-201311-201312 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 181/16 Formannskapet 23.11.2016 221/16 Kommunestyret 07.12.2016 REVISJON AV BESTEMMELSENE TIL KOMMUNEPLANENS

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816

Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Andebu kommune Saksbehandler: Astrid Hedvig Sørum Telefon: 33 43 81 65 JournalpostID:15/7816 Side 1 av 6 Andebu kommune - kommuneplanens arealdel - revisjon 2014-2026 - sluttbehandling av arealbruksforslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015

Fylkeskommunens planprosesser. FT 29. oktober 2015 Fylkeskommunens planprosesser FT 29. oktober 2015 Hva skal jeg snakke om? Lovgrunnlaget (plan- og bygningsloven) Hva er styrkene med en regional plan? Regional planstrategi hva er det? Litt om våre regionale

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.

Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17. Nasjonale forventninger, regional og kommunal planstrategi Jarle Jensen, Miljøverndepartementet DN/SLFs plansamling 17.oktober 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune

LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune LILLESAND KOMMUNE Planprogram for kommuneplan for Lillesand kommune 2018 2030 Forslag til offentlig ettersyn Bystyresak 66/17. Frist for innspill: 22. august 2017. 1 Innhold Bakgrunn... 3 1. Rammer for

Detaljer

Funksjonell strandsone-

Funksjonell strandsone- Funksjonell strandsone- Bør den kartlegges? Gunnar Svalbjørg, Plan og miljøvernleder, Steigen kommune Vega, 3.6.13 Fakta om Steigen Areal på 1012,8 km 2 Kystlinje på 1364 km, herav 477 km fastland og 887

Detaljer

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012

Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel. Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Konsekvensutredning av kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Plannettverk, Bergen 8. november 2012 Disposisjon 1) KU av arealdelen - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling

Planstrategi for Hurdal kommune ; 2.gangs behandling Hurdal kommune Arkivsak: 2015/1293-6 Arkiv: 110 Saksbehandler: Odd Sverre Buraas Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Kommunalt råd for funksjonshemmede 02.05.2016 16/11 Eldrerådet 03.05.2016

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold

Et attraktivt & bærekraftig Vestfold Fra evaluering til revisjon ved Fylkesordfører Rune Hogsnes Et attraktivt & bærekraftig Vestfold RPBA fra evaluering til revisjon RPBA er en plan for hele Vestfold Initiativ fra kommunene Planen ble vedtatt

Detaljer

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum

Planprogram kommunedelplan Sand sentrum 2015 Planprogram kommunedelplan Sand sentrum Foto: Gunnar Nygård Nord-Odal kommune 20.02.2015 1. Formål med planarbeidet Nord-Odal kommune har de siste 4 årene arbeidet med sentrumsprosjekt Sand sentrum.

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling

KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling Drangedal kommune KOMMUNEDELPLAN FOR TOKE med OSEIDVANN revisjon Forn y et varsling FORSLAG TIL PLANPROGRAM juni 2017 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet 3 2 Planprogram 3 3 Varslingsgrense

Detaljer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer

Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Fortetting i eksisterende boligområder utvikling av strategier og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2008-2019 Retningslinjene til kommuneplanens arealdel angir følgende forutsetninger for arealutnyttelse

Detaljer

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL:

DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: GNR/BNR 100/1, 3 og 14 H1 «Huken øst» NÅVÆRENDE FORMÅL: LNF-område ØNSKET FORMÅL: Bolig Arealstørrelse: Ca. 138 daa DAGENS PLANSITUASJON/INNSPILL: Det aktuelle arealet er en del av et større areal på 350

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

Nasjonale forventninger til kommunal

Nasjonale forventninger til kommunal Nasjonale forventninger til kommunal planlegging Samfunnsplanlegging etter plan- og bygningsloven Gardermoen 7. 8- september 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nytt krav

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Regional planstrategi - innhold og prosess

Regional planstrategi - innhold og prosess Regional planstrategi - innhold og prosess Møte med statlige organer, organisasjoner og institusjoner 1. september 2011 Bakgrunn: Regional planstrategi - Ny pbl av 2009 - plikt til å utarbeide RP - En

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: 142 Arkivsaksnr.: 12/108 REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2018. UTSENDELSE PÅ 1. GANGS HØRING Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan og

Detaljer

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan

Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan Statlige og regionale føringer som ligger til grunn for forslaget til kommuneplan 2015-2030 Følgende statlige og regionale føringer er lagt til grunn for arbeidet med forslaget til ny kommuneplan: Statlige

Detaljer

Stier og arealplanlegging

Stier og arealplanlegging Stier og arealplanlegging Seniorrådgiver Kristin Nordli, Planavdelingen, Kommunal- og arealseksjonen Oppdal, 1.-2. desember 2015 3 Plan- og bygningsloven plannivåene Nasjonale forventninger (2015) Statlige

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 15/2423-4 17.12.2015 Kommuneplanens arealdel for Ørland 2014-2026. Avgjørelse i innsigelsessak Vi viser til fylkesmannens

Detaljer

Konsekvensutredninger overordnede planer

Konsekvensutredninger overordnede planer Konsekvensutredninger for overordnede planer Plan- og miljøleder, Dag Bastholm 11. Mai 2012 23.05.2012 1 Det store bildet Forvaltningslovens 17 tilstrekkelig opplyst Naturmangfoldsloven kap II Miljøutredningsinstruksen

Detaljer

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet

Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0095/0002 Saksmappe: 2014/2434-38 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 03.11.2016 Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel for Hitra kommune 2016-2028 Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand

Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde på Øysand Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/9517 15/817-5 02.10.2015 Melhus kommune - innsigelse til Kommuneplanens arealdel 2013-2025 - næringsområde

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer

Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Risiko- og sårbarhet klimaendringer og klimautfordringer Nils Ivar larsen Forebyggende samfunnsoppgaver 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Ny plan- og bygningslov, 1-1Lovens formål: Loven

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid VEDLEGG 2 Oppsummering av uttalelser og innspill Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommuneplan 2015-2027 Samt innspill til varsel om oppstart av planarbeid Det er i oppsummeringen

Detaljer

Planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogram for kommuneplanens arealdel Høringsutkast Planprogram for kommuneplanens arealdel Dato. 23.05.2013 1 Innhold 1. Formål og bakgrunn... 3 Formål og bakgrunn for rulleringen av kommuneplanens arealdel... 3 Om planprogrammet... 3 Kort

Detaljer

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by

Kommunedelplan 2015 2027. Larvik by Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by PLANBESKRIVELSE, 16.09.2015 Kommunedelplan 2015 2027 Larvik by PLANBESKRIVELSE, VEDTATT I KOMMUNESTYRET 16.09.2015 Innhold Forord... 6 Innledning... 7 Fakta om Larvik...

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD MULIGHETER OG BEGRENSNINGER OPPSTARTSMØTE 9. MAI 2014, TYRIFJORD HOTELL ELLEN KORVALD, BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi

Detaljer

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling

Plan- og bygningsloven og landbruk pluss. Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Plan- og bygningsloven og landbruk pluss Seminar 5. februar 2013 om Ny bruk av landbruksbygg Anette Søraas, Fylkesmannens landbruksavdeling Tema Kommunens rolle Samfunnshensyn, nasjonale og regionale føringer?

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov

Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Folkevalgtopplæring i ny plan- og bygningslov Del I: Plan og prosess Trygg i myndighetsrollen Bruk av kursmateriellet Dette er et kurs/veiledningsmateriell for folkevalgte. Kurset omhandler plan- og bygningsloven

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer