NOTAT 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG. 2. Datagrunnlag og metode SYKKELVEINETT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOTAT 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG. 2. Datagrunnlag og metode SYKKELVEINETT."

Transkript

1 NOTAT Oppdrag Kunde Moss kommune Notat nr. 6.6 Til Fra Kopi Christian Trankjær Randi Aune-Steinacher 1. TEMANOTAT TRAFIKK OG TILGJENGELIGHET TIL GANG- OG SYKKELVEINETT. Dato Kort om temaet og avgrensning mot andre tema Dette temanotatet beskriver den nåværende trafikken rundt Kambo, dette gjelder både biltrafikk, kollektivtrafikk, syklende og gående. Med utgangspunkt i dette belyses den trafikale situasjonen ved utbygging av planområdet og en rekke fokuspunkter som bør ivaretas for å sikre gode trafikale forhold. Fra planprogrammet 6.6 Trafikk og tilgjengelighet til gang- og sykkelveinett: «Det må utarbeides en enkel trafikkanalyse som viser hvordan omkringliggende veier blir belastet med bakgrunn i utbyggingspotensialet innenfor planområdet. Det må utredes hvordan man etablerer et godt gang- og sykkelveinett i området og hvordan dette knyttes til allerede etablert nett.» Rambøll Erik Børresens allé 7 Pb 113 Bragernes NO-3001 DRAMMEN T F Vår ref Ole Johan Kittilsen 2. Datagrunnlag og metode Til kartlegging av den nåværende trafikk og tilgjengelighet til gang- og sykkelveinettet er det anvendt Nasjonal vegdatabank (NVDB) som administreres av Statens vegvesen. NVDB er en database med informasjon om statlige, kommunale, private, fylkes- og skogsbilveger. Databasen inneholder blant annet informasjon om veg- og stinettet med geometri og topologi, oversikt over utstyr, ulykker, trafikkmengder (ÅDT) m.m. I forhold til vurdering av tiltak og utbedringer er det bl.a. anvendt følgende håndbøker fra Statens vegvesen: HB N100 Veg- og gateutforming HB V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss HB V122 Sykkelhåndboka HB V127 Gangfeltkriterier HB V159 Kapasitet på vegstrekninger 1/15 Rambøll Norge AS NO MVA

2 3. Overordnede planer og mål Nasjonal transportplan I Nasjonal transport er det oppstillet en målstruktur med en rekke hovedmål og underliggende etappemål. Av de forskjellige etappemål er det relevant å fokusere på nedenstående i forhold til arbeidet med Kamboområdet: Halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken innen Bedre framkommeligheten for gående og syklende. Bedre transporttilbudet spesielt fokus på kollektivtrafikk. Statens vegvesen har i samarbeid med Moss og Rygge kommuner utarbeidet planen «Hovednett for sykkeltrafikk i Moss/Rygge» som en del av Statens vegvesens oppfølging av Nasjonal transportplan. Regional transportplan De nasjonale mål er innarbeidet i den regionale transportplan for Østfold (2012). I denne plan er det beskrevet en rekke fokusområder, hvorav følgende er relevante i forbindelse med utviklingen av Kamboområdet: Østfold skal ha et transportsystem hvor trafikksikkerhet har høy prioritet. Det langsiktige målet er ingen drepte eller hardt skadde i trafikken i Østfold. Østfold skal ha et trafikksikkert tilbud med høy kvalitet for gående og syklende. Tilrettelegge for økt bruk av kollektive transportløsninger slik at kollektivandelen i Østfold øker, spesielt i byområdene der det er markedsgrunnlag for et konkurransedyktig kollektivtilbud. Kommunale planer De nasjonale og regionale mål for den trafikale utvikling er implementert i de kommunale planer. I Trafikksikkerhetsplanen (revidert 2006) er det bl.a. beskrevet, at: Nullvisjonen innebærer en ambisjon om en markant og varig reduksjon i antall drepte og livsvarig skadde i trafikken. I kommuneplan er det for infrastrukturen beskrevet en rekke delmål, heriblant: Utvikle et hovednett for gang- /sykkelveger i byen og mellom by- og områdesentrene i regionen. Utvikle et moderne og effektivt kollektivtilbud med høy frekvens på prioriterte strekninger i byen og regionen. De tre temaene som går igjen fra den nasjonale til den regionale til den kommunale planlegging er utgangspunktet for denne trafikkanalyse. 2/15

3 4. Dagens situasjon Dette kapitel beskriver dagens situasjon i forhold til biltrafikk, gang- og sykkeltrafikk og kollektivtrafikk. Her inngår eksisterende infrastruktur, bruken av denne og eventuelle utfordringer. 4.1 Biltrafikk Planområdet ligger ca. 6 km fra Moss sentrum langs Osloveien. Kambo ligger vest for Fv 311 Osloveien som er moderat trafikkert med ca kjøretøyer i døgnet. En relativt stor andel av trafikken er tunge kjøretøyer (8 %). Nord for planområdet er det en bomstasjon på Osloveien. Veien har en kraftig barriereeffekt mot øst for planområdet. Osloveien er ikke forkjørsregulert hvilket betyr at regelen om vikeplikt for alle veier som kommer fra høyre gjelder. Sydøst for planområdet ligger flere viktige funksjoner plassert, bl.a. barne- og ungdomsskolen samt et idrettsanlegg. Ved utbygging av planområdet må det forventes en økt trafikk til og fra dette område. Lengere øst for planområdet ligger Europavei E6. Det er ca. 60 km til Oslo og med bil tar det ca. tre kvarter. Figur 1 Veier i og rundt planområdet Det er etablert tre adkomstveier til virksomhetene, stasjonen, båthavnen m.m. i området: Kulpeveien adkomstvei til Nors spesialolje Marinabakken - adkomstvei til Kambo stasjon og marina. Møllebakken adkomstvei til Kiwi, Karosserifrabrikken, Felleskjøpet, Kambo renseanlegg m.m. Det er også en privatvei i den nordlige del av planområdet: Kulpestien adgang til Kulpe og viken ved Kulpeholmen. Kulpestien er en del av kyststien. 3/15

4 4.2 Gang og sykkel Det er generelt gode forhold for sykkel og gange sett i forhold til terrengets utforming. Langs Osloveien er det ensidig gang- sykkelveg eller fortau. I den nordlige enden av planområdet er det gang- og sykkelvei langs Osloveien på den vestlige side frem til bussholdeplassen ved Kambo stasjon. Ved stoppestedene er det en kort strekning med gang- og sykkelvei på begge sider. Her er det også et opphøyd gangfelt med humper på begge sider. Det er relativt dårlig sikt rundt i svingen. Syd for bussholdeplassene er det fortau på den østlige side av veien nesten frem til innkjørselen til Nøkkeland skole. Her er det et kort stykke med gang- og sykkelvei og så fortsetter det med fortau. Lengere syd (utenfor figuren) er det igjen gang- og sykkel vei. Det er fortau fra Osloveien til Nøkkeland skole langs skoleveien, men dette vil ikke bli hovedatkomsten for de myke trafikantene som kommer til og fra planområdet. De vil ferdes i boliggatene mellom skolen og krysset/stien ved Stubbløkkeveien. Få meter syd for Stubbløkkeveien går det en opparbeidet sti (grus) til marinaen. Ved marinaen munner stien ut i adkomstveien Marinabakken. Figur 2 Gang- og sykkelvei, fortau og turstier Langs hele kystlinjen går det en kyststi. Denne er på flere steder veldig kupert og egner seg derfor ikke til bruk i forbindelse med daglige transportgjøremål. Det er gode parkeringsforhold under takk for syklistene ved Kambo stasjon. Men det er relativt få plasser. Figur 3 Sykkelparkering ved Kambo stasjon 4/15

5 4.3 Kollektivtrafikk Det er generelt en fornuftig kollektivbetjening av området i dag. Kambo jernbanestasjon ligger sentralt plassert i forhold til planområdet. Nord for stasjonen går jernbanen parallelt med Osloveien. Syd for stasjonen går jernbanen i tunnel. Det er avganger én gang i timen hver retning med lokaltoget. I morgenrushet er det ekstra avganger mot Oslo og motsatt i ettermiddagsrushet. Regiontoget stopper ikke på Kambo stasjon. Det er langsiktige planer om jernbanen skal legges i tunnel gjennom hele området. Bussruten 411 (Kambo stasjon Moss sentrum) kjører langs Osloveien og Stubbeløkkveien til Moss sentrum. Det er 20 minutters frekvens i morgen- og ettermiddagsrushet og ellers halvtimes frekvens på ruten. Bussruten 931 (Moss-Vestby) kjører langs Osloveien og har times frekvens hele driftsdøgnet. Østfold Kollektivtrafikk har også foreslått en metrobusslinje mellom Refsnes og Kambo via sentrum, Trolldalen, Skredderåsen og Veverbakken med kvarters frekvens i begge retninger. Nedenfor er vist en vurdering av stoppestedene (hver bussholdeplass består av to stoppesteder). Det er gitt pluss (+) eller minus ( ) basert på de nåværende fysiske forhold og de aktuelle behov. Det gis ikke minus f.eks. for kryssingsforhold hvis det ikke er aktuelt for noen å krysse veien til det stoppestedet. Figur 4 Kollektiv i planområdet Stoppestedene Broen (syd) og Kilsbakken (syd) er ikke fysisk etablert. Ved Kambo stasjon er det dårlige kryssingsforhold i nordgående retning. Ved Kambo (syd) er det ikke fast belegning og leskur ved stoppestedet. Markert stoppested Leskur Fast belegning Kryssingsforhold Kambo stasjon (syd) Kambo stasjon (nord) Broen (syd) Broen (nord) Kambo (syd) Kambo (nord) Kilsbakken (syd) Kilsbakken (nord) Stubbeløkkveien (syd) Stubbeløkkveien (nord) /15

6 4.4 Ulykker Figur 5 Vurdering av stoppesteder Statens vegvesens STRAKS-database inneholder alle registrerte trafikkulykker. Det har totalt skjedd 16 ulykker rundt planområdet innenfor den seneste tiårsperioden ( ). Den alvorligste skadegrad er lettere skadde personer og alle ulykkene har skjedd på Osloveien. Herav har fire av ulykkene skjedd i krysset ved Stubbeløkkveien. Det har også skjedd to ulykker i krysset ved Møllebakkveien. Osloveien er en tydelig overordnet vei i forhold til sideveiene og burde derfor vært forkjørsregulert. Flere andre fylker i landet forkjørsregulerer denne type veier. Fremmedtrafikk kan derfor lett misoppfatte at høyreregelen gjelder på Osloveien. Dette kan muligens ha hatt en betydning ved kryssulykkene. Av de 16 ulykkene er det 2 sykkelulykker, 3 MC ulykker og 11 bilulykker. Det har ikke vært noen ulykker med fotgjengere. Nedenfor er de forskjellige registrerte ulykker vist tabellen. Figur 2 Ulykker ID Uhellskategori Uhellskode Alvorligste skadegrad År Sykkelulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side på rett vegstrekning Lettere skadd Sykkelulykke Høyresving foran kjørende i samme retning Lettere skadd MC ulykke Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Lettere skadd MC ulykke Høyresving foran kjørende i samme retning Lettere skadd MC ulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra ved høyresving Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra ved venstresving Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd Bilulykke Avsvinging til venstre foran kjørende i motsatt retning Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd Bilulykke Påkjøring bakfra Lettere skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning Lettere skadd Bilulykke Uhell med uklart forløp ved møting Lettere skadd Bilulykke Enslig kjøretøy kjørte utfor på høyre side i venstrekurve Lettere skadd Bilulykke Møting på rett vegstrekning Lettere skadd Bilulykke Påkjøring forøvrig ved venstresving Ikke registrert 2014 Figur 6 Trafikkulykker rundt Kambo i tiårsperioden (SVV STRAKS-database) 6/15

7 5. Planen Ifølge planprogrammet er formålet med planarbeidet: «Å legge til rette for en knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon. Kambo skal planlegges med boligutvikling som hovedformål, men også servicefunksjoner, offentlige formål, næring m.m. skal også vurderes». Områdereguleringen for området legger opp til et sted mellom 700 og 1000 nye boliger, hvor det i dag kun finnes en håndfull boliger. Dette er en massiv utvikling som vil utfordre det nåværende trafikale system. 5.1 Trafikkgenerering På illustrasjonsskissen inngår både boliger og næring. Boligene er i gjennomsnitt 80 m 2 store og næringen består av både handel, kontor og industri. I beregningene for mengden av generert trafikk er det tatt utgangspunkt i følgende for de ulike feltene: Felt 1: 644 boliger og m 2 næring (50 % handel og 50 % kontor). Felt 2: 208 boliger. Felt 3: 131 boliger og m 2 næring (offentlig eller privat tjenesteyting f.eks. sykehjem og diverse institusjonsvirksomhet). Felt 4: m 2 næring (100 % industri). Nedenfor er den genererte trafikk beskrevet for de ulike feltene, adkomsten til hovedvegnettet og Figur 7 Utbygging av Kamboområdet påvirkningen av den nåværende trafikk. Personturer er mennesker der forflytter seg selvstendig, og herav resulterer en del av disse personturene i bilturer. 5.2 Felt 1 Hoveddelen av boligbebyggelsen er plassert i felt 1. Det er 644 boliger på m 2, hvilket svarer til 80 m 2 i gjennomsnitt pr. bolig. Det er også planlagt m 2 næring. I beregningen av turproduksjonstall er det forutsatt at m 2 næring er fordelt på m 2 handel og m 2 kontorbygg. Kvadrat Antall Personturer pr. bolig/100 m2 næring Personturer -varians Bilturer pr. bolig/100m2 næring Bilturer -varians Personturer Bilturer Bolig til ,5 til Kontor til til Handel til til Industri til til Total Figur 8 Nyskapt trafikk fra Felt 1 7/15

8 Utbyggingen av Felt 1 vil medføre ca nyskapte personturer internt og til og fra planområdet. Vi vet at antall bilturer som genereres generelt avhenger av avstand til sentrum og antall personer i husholdningen. Områder ligger 6-7 km fra Moss sentrum. I forhold til boligbebyggelsen er det ut fra dette antatt at hver bolig vil generere 4 bilturer i døgnet. Dette medfører ca bilturer pr. døgn. For kontorbebyggelsen er det antatt at det vil bli generert 8 bilturer pr. 100 m 2. Dette medfører ca bilturer pr. døgn. For handel er det andelen salgsareal som benyttes i forbindelse med å beregne turproduksjonen. Hvor stor andelen salgsareal er av totalen varierer med type virksomhet. Fra Prosam rapport 167 er det angitt en sammenheng. Et gjennomsnitt for hver av de ulike virksomhetene gir følgende andeler salgsareal av totalt planlagt utbygging: Byggevare = 52,5 %, Hypermarked = 76 %, Møbel = 82 % og Elektro 46 %. Her anvendes 76 % hvilket medfører ca færre bilturer end vist i tabellen. Videre kompenseres det for interne turer dvs. turer fra de nye boligene til den den nye handel. Vi antar at 30 % av turene til handelsvirksomhetene utføres av beboerne i området og derfor ikke belaster det øvrige veinett. Dette medfører ytterligere færre bilturer end vist i tabellen. Selv om antall bilturer generert av handelsbebyggelse er redusert vesentlig er det fortsatt den type bebyggelse som genererer flest bilturer, ca i Felt 1. Totalt forventes det at en fuldstendig utbygging av Felt 1 kan generere ca bilturer pr. døgn til og fra Osloveien. Utbyggingen av Felt 1 vil medføre en vesentlig forøkelse av trafikken på Osloveien hvor det er en årsdøgntrafikk på ca biler pr. døgn. Forslag til tiltak i forhold til adkomstmuligheter til Felt er beskrevet nærmere i punkt Felt 2 I Felt 2 er det planlagt kun å oppføre boliger. Det er planlagt 208 boliger på totalt m 2, hvilket svarer til 80 m 2 i gjennomsnitt pr. bolig. Kvadrat Antall Personturer pr. bolig/100 m2 næring Personturer -varians Bilturer pr. bolig/100m2 næring Bilturer -varians Personturer Bilturer Bolig til ,5 til Kontor til til Handel til til Industri til til Total Figur 9 Nyskapt trafikk fra Felt 2 Utbyggingen av Felt 2 vil medføre ca nyskapte personturer internt og til og fra planområdet. Det er forutsatt at hver bolig vil generere 4 bilturer i døgnet. Dette medfører ca. 700 bilturer pr. døgn til og fra Osloveien. Dette vil medføre en begrenset øking av trafikken på Osloveien hvor det er en årsdøgntrafikk på ca biler pr. døgn men det vil kreve en ny adkomstmulighet. Forslag til tiltak er beskrevet nærmere i punkt /15

9 5.4 Felt 3 og 4 Det er plassert 131 boliger på m 2, hvilket svarer til 80 m 2 i gjennomsnitt pr. bolig. Det er også planlagt m 2 næring (offentlig eller privat tjenesteyting f.eks. sykehjem og diverse institusjonsvirksomhet). Kvadrat Antall Personturer pr. bolig/100 m2 næring Personturer -varians Bilturer pr. bolig/100m2 næring Bilturer -varians Personturer Bilturer Bolig til ,5 til Kontor til til Industri til til Total Figur 10 Nyskapt trafikk fra Felt 3 og 4 Utbyggingen av Felt 3 og 4 vil medføre ca nyskapte personturer internt og til og fra planområdet. Det er forutsatt at hver bolig vil generere 4 bilturer i døgnet. Dette medfører ca. 450 bilturer pr. døgn. For kontorbebyggelsen er det antatt at del vil bli generert 8 bilturer pr. 100 m 2. Dette medfører ca. 600 bilturer pr. døgn. Totalt forventes det at en fullstendig utbygging av Felt 3 og 4 kan generere opp til ca bilturer pr. døgn til og fra Osloveien. Dette vil medføre en vesentlig forøkelse av trafikken på Osloveien hvor det er en årsdøgntrafikk på ca biler pr. døgn. Forslag til tiltak er beskrevet nærmere i punkt Samlet turproduksjon Totalt kan utbyggingen av Kambo medføre omkring personturer pr. døgn (inkl. interne ture og ture til og fra planområdet). De personturer vil medføre ca flere bilturer pr. døgn, som skal ut på Osloveien. Dette er en kraftig øking i forhold til den nåværende ÅDT på biler pr. døgn. Felt Personturer Bilturer Felt Felt Felt 3 og Totalt Figur 11 Total bilturproduksjon Hvis vi antar at 90 % av den nye trafikken er rettet sydover mot Moss, vil trafikken på Osloveien variere fra kjøretøyer nord for Kulpeveien til kjøretøyer syd for Møllebakken Denne kraftige tilvekst i antall bilturer vil få stor betydning for kapasiteten i kryssene og på Osloveien. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en rekke tiltak for å sikre avviklingen av biltrafikken. 9/15

10 Det er også viktig å tilrettelegge godt for den store mengden av personturer som gjennomføres med kollektivtrafikk, gange og sykkel. En god planlegging for kollektivtrafikken og de Figur 12 Forventet trafikkmengde ved utbygging myke trafikantene kan medføre færre bilturer og enda flere kollektiv-, gang- og sykkelreiser. Nedenfor er beskrevet en rekke tiltak som kan medvirke til dette. 6. Fokuspunkter De trafikale virkninger og nødvendige tiltak som følge av utbyggingen av planområdet er vurdert for de forskjellige trafikantgrupper: Biltrafikk Gående og syklende Kollektivtrafikk Beskrivelsen fremgår av de følgende avsnitt. Av kapitel 7 fremgår konklusjonen av den trafikale analysen. 6.1 Biltrafikk Utbyggingen av de forskjellige felter medfører en vesentlig vekst i biltrafikken som skal ut på det øvrige veinettet via Osloveien. Dette medfører nødvendige endringer av de nåværende kryss og etablering av nye kryss på fylkesveien. I vegkryss er ulykkesrisikoen ofte høy og avsvingende trafikk kan medføre forsinkelser for trafikk som skal rett gjennom krysset. Kanalisering av kryss, dvs. anlegg av venstre- og/eller høyresvingefelt, har vist seg å redusere antall ulykker med omtrent 20 % (Trafikksikkerhetshåndboken) Adkomst til Felt 1 Utbyggingen av Felt 1 vil kunne medføre en stor mengde bilturer (6.200 pr. døgn) som får adkomst til Osloveien (5.400 biler pr. døgn) Denne kraftige vekst krever at det anlegges en rundkjøring som erstatning for det nåværende T-kryss. Det bør undersøkes nærmere hvordan rundkjøringen kan utformes. Det er evt. avstandskrav til jernbanen. Alternativt kan det nåværende kryss utvides til et fullkanalisert kryss med venstresvingefelt. Samtidig bør Osloveien forkjørsreguleres (Kommunen har opplyst at Osloveien om få år skal få forkjørsveistatus). I dag er det fartsgrense 60 km/t fra nord til litt syd for Kulpeveien. Med utbygging av Felt 1 vil det bli en vesentlig øking av trafikk i krysset ved Kulpeveien. Fartsgrensen bør derfor settes ned til 50 km/t nord for Kulpeveien. Figur 13 Nåværende adkomst til Felt 1 10/15

11 6.1.2 Adkomst til Felt 2 Utbygging av Felt 2 vil medføre en begrenset mengde bilturer (700 biler pr. døgn) som får adkomst via Osloveien (5.400 biler pr. døgn). Det er to muligheter for veiadkomst til feltet: 1. Det kan etableres adgang til området via den nåværende vei i den sydlige ende av området. Her vil det være aktuelt å etablere et forkjørsregulert T-kryss evt. med venstresvingfelt for den avsvingende trafikk på Osloveien. 2. Det kan etableres en rundkjøring lengere syd sammen med Stubbløkkeveien. Denne løsningen vil avhenge av trafikkmengden på Stubbløkkeveien. Er trafikkmengden beskjeden her, er det ikke aktuelt med denne løsning. De to løsningsmuligheter bør analyseres nærmere. Litt syd for Stubbløkkeveien er det planlagt et opphøyd gangfelt (se pkt ). Hastigheten bør reduseres til 40 km/t på Osloveien på en strekning her. Figur 14 Adkomst til Felt Adkomst til Felt 3 og 4 Utbygging av Felt 3 og 4 vil medføre en vesentlig mengde bilturer (2.600 biler pr. døgn) som får adkomst via Osloveien (5.400 biler pr. døgn). Den nåværende adkomst via T-krysset Møllebakken x Osloveien bør utvides til et forkjørsregulert T-kryss med sidevegskanalisering og venstresvingfelt på Osloveien Generelt De interne boliggater og adkomstveier utformes i forhold til kravene om universell utforming. Det samme gjelder parkeringsplassene som bør plasseres under bakken. Figur 15 Adgang til Felt 3 og 4 11/15

12 6.2 Gående og syklende Med en relativt massiv utbygging av Kamboområdet er det avgjørende å legge godt til rette for gående og syklende for å begrense antallet av bilturer internt, til og fra området. Nedenfor følger en rekke forslag til forbedringer for de myke trafikantene. Jf. for øvrig konsekvensutredningsnotat på tema friluftsliv, samt tema barn og unge Gang- og sykkelvei langs Osloveien I dag er det kun gang- og sykkelvei langs Osloveien fra bussholdeholdeplassen «Kambo stasjon» og nordover på den vestsiden av veien. Gang- og sykkelveien som slutter ved «Kambo stasjon» bør forlenges til krysset ved Møllebakken på den vestlige side av Osloveien. Ved Møllebakken er det anlagt en kryssingsmulighet over Osloveien, og det kan derfor være naturlig å stoppe gang- og sykkelveien her. Gang og sykkelveien kan evt. fortsettes på den østlige side av veien til den allerede etablerte gang- og sykkelvei lenger syd. Det kan evt. være aktuelt å gå i dialog med Statens vegvesen og fylkeskommunen som tidligere har utarbeidet et forslag til et hovedsykkelveinett som bl.a. går langs Osloveien. Fortauet på den østlige siden av Osloveien bør bevares når man etablerer gang- og sykkelvei på vestsiden fra Kambo stasjon til Møllebakken Fjerne opphøyd gangfelt i svingen øst for Kambo stasjon Når gang- og sykkelveien fra «Kambo stasjon» til krysset ved Møllebakken etableres kan det opphøyde gangfelt øst for Kambo stasjon fjernes. Denne kryssingsmulighet trengs ikke lengere og det opphøyde gangfelt som ligger i en kurve bør fjernes Stiforbindelse i den grønne korridoren Det bør etableres en tydelig og sammenhengende stiforbindelse i den grønne korridoren fra Kulpestien gjennom Felt 1 til den nåværende sti ved Marinaen og videre til Osloveien. Stien vil være et alternativ til de som skal fra Felt 1 til f.eks. skolen, som ligger øst for Osloveien Opphøyd gangfelt over Osloveien ved turstien Som vist på illustrasjonsskissen bør det etableres et krysningspunkt for myke trafikanter som skal krysse Osloveien ved turstien. Det vil sikre god adkomst gående og syklende fra planområdet til boliggatene som fører til Nøkkeland skole. Det anbefales å anlegge et opphøyd gangfelt med god belysning. Hastigheten senkes til 40 km/t Sykkelparkering ved Kambo stasjon Det er i dag etablert gode sykkelparkerings forhold under tak ved Kambo stasjon, men det er tale om et begrenset antall parkeringsplasser. Med utbyggingen av planområdet og togavganger hvert kvarter i rushtiden vil det bli behov for flere sykkelparkeringsplasser. Det bør etableres flere sykkelparkeringsplasser av samme gode standard Gangfelt i Møllbakken ved T-krysset Møllebakken x Osloveien Etablering av gangfelt i Møllbakken ved krysset Møllebakken x Osloveien vil gi en sikker kobling av gang- og sykkelveien på den nordvestlige side av krysset med fortauet på den sydøstlige siden av krysset. 12/15

13 6.2.7 Interne vei- og stiforbindelser Felt 1 I Felt 1 bør det sikres gode interne forbindelser ved å etablere en gang- og sykkelvei (markert med rødt) i den sentrale aksen fra havneområdet til Kambo stasjon. Denne vil både fungere som adgangsvei til Kambo stasjon og til stien i den grønne korridoren (markert med oransje), som fortsetter til marinaen og til krysningen på Osloveien. Figur 16 Interne vei- og stiforbindelser - Felt Interne vei- og stiforbindelser Felt 2 I Felt 2 bør det etableres en intern stiforbindelse fra til stien mellom marinaen og krysningen ved Osloveien. Dette vil gi god adgang til skoleområdet øst for Osloveien. Det bør etableres stiforbindelser i forlengelse av veiene til Kambo stasjon, for å sikre lett adgang til jernbanen og bussholdeplassene. Det er likeledes viktig å sikre en naturlig adkomst i den sydlige ende av Felt 2 til den forslåtte gangs- og sykkelvei langs Osloveien. De myke trafikantene vil fint kunne ferdes i gaten da det er en lav årsdøgntrafikk. Figur 17 Interne vei- og stiforbindelser - Felt Interne vei- og stiforbindelser Felt 3 og 4 Det er viktig å sørge for at det blir god adgang fra Felt 3 til turstien fra marinaen til Osloveien. Da kan det unngås at de myke trafikantene skal ferdes via Møllebakken hvor det er mye tung trafikk. De myke trafikantene vil fint kunne ferdes i gaten da det er en lav årsdøgntrafikk. Det kan overveies å etablere en gang- og sykkelvei eller et fortau langs Møllebakken for å oppnå en mere sikker adkomst til Felt 3 og 4. Figur 18 Interne vei- og stiforbindelser - Felt 3 og 4 13/15

14 6.3 Kollektivtrafikk I dag er det avganger hver halve time med lokaltoget til Oslo i rushtiden og hver time utenfor rushtiden. Det er planer om å lage kvartersdrift i rushtiden. Det er viktig også å sikre en god bussbetjeningen av området med et godt tilrettelagt stoppestedsmønster og gode adkomster til holdeplassene. Nedenfor er de forskjellige bussholdeplasser i området beskrevet i forhold til utvikling av planområdet, herunder plassering og adkomst «Kambo Stasjon» Bussholdeplassen ligger meter fra Felt 1 og ca. 100 meter fra Felt 2. Holdeplassen ligger godt plassert. Eksisterende krysningspunkt, mellom busslommene, bør markeres og sikres bedre. Det foreslås etablering av opphøyde gangfelt her, med god belysning og nedsatt fartsgrense til 40 km/t. Det eksisterende gangfeltet er foreslått fjernet i forbindelse med etablering av gag- og sykkelvei på vestsiden av Osloveien helt fram til Møllebakken (ikke lenger behov for dette krysningspunktet). Det er viktig med gode interne stiforhold i Felt 1 og at disse bindes sammen med gang- og sykkelveien langs Osloveien. Det bør likeledes etableres en sti fra Felt 2 til bussholdeplassen. Kambo stasjon er endestasjon for rute 411, så det er viktig å sørge for mulighet for å snu bussen relativt tett på Kambo stasjon «Broen» Det overveies om og bussholdeplassen «Broen» er nødvendig, da den ligger relativt tett på både «Kambo stasjon», «Kambo» og «Stubbløkkeveien». Felt 2 har lett adgang til «Kambo stasjon». Boligområdet Nøkkeland har kortere vei til stoppestedet Stubbeløkkveien enn Broen «Kambo» Det er dårlig adgang til bussholdeplassen «Kambo» fra den østlige side pga. terrengforholdene. Holdeplassen betjener derfor kun næringsområdet vest for Osloveien. I forbindelse med utbygging av Felt 2 og 3 bør bussholdeplassene flyttes lengere nord, hvor stien krysser Osloveien. Dette vil medføre bedre adgang for både Felt 2 og 3 og det eksiterende boligområde øst for Osloveien. Dertil vil det være gode muligheter for å krysse veien for busspassasjerene. For å sikre god adgang til holdeplassen for Felt 2 må det anlegges en gang- og sykkelvei langs Osloveien. Turstien fra marinaen til Osloveien vil også bli en viktig adkomst til holdeplassen for Felt 2 og 3. Flyttingen av bussholdeplassen vil bety litt lengere til bussen for Felt 4 ca. 200 meter. Dersom bussholdeplassen «Kilsbakken» opprettholdes vil denne betjene feltet «Kilsbakken» Det overveies om bussholdeplassen «Kilsbakken» er nødvendig «Stubbeløkkveien» Holdeplassen ligger godt plassert i forhold til boligområdet Nøkkeland og bør bli liggende. Alle forslag til endringer fra «6.1 Biltrafikk», «6.2 Gående og syklende» og «6.3 Kollektivtrafikk» er tegnet inn på en illustrasjonsskisse i neste avsnitt. 14/15

15 7. Anbefaling Figur 19 Forslag til utbedrings av trafikal infrastruktur 15/15

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor.

Det foreligger planer om å utbygge boligområdet Risingjordet i Skien, se kartet nedenfor. NOTA T Oppdrag Trafikkvurdering Risingjordet Skien Kunde Fjellvåken Holding AS og FIHA Gruppen AS / Skien komm une Notat nr. 01/2014 Dato 2014/12-01 Til Fra Rambøll v/christian Trankjær Kopi 1. Utbygging

Detaljer

Figur 1 Planområdet Osebakken Park

Figur 1 Planområdet Osebakken Park NOTA T Oppdrag 1350008851 Trafikkanalyse Osebakken Park Porsgrunn Kunde Porsgrunn kommune Notat nr. 01/201 5 Dato 2015/03/2 0 Fra Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg 1. Boliger i Osebakken

Detaljer

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA

TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Beregnet til Fornyerservice AS Dokument type Rapport Dato Oktober, 2015 TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA TRAFIKKVURDERING TRAFIKKØY I SIDEVEG MOT LERSBRYGGA Revisjon Dato 2015/10/08

Detaljer

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16

TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Beregnet til Timb Eiendom AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Mars, 2017 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 TRAFIKKANALYSE SMEDGATA 16 Revisjon Dato 2017/03/02 Utført av DABJ Kontrollert av LITH Godkjent av DABJ

Detaljer

Beregnet til. Morenen Eiendom. Dokument type. Trafikkanalyse. Dato. Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN

Beregnet til. Morenen Eiendom. Dokument type. Trafikkanalyse. Dato. Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN Beregnet til Morenen Eiendom Dokument type Trafikkanalyse Dato Februar 2016 TRAFIKKANALYSE MORSTONGVEIEN 25 - BRENNEMOEN 2 Dato 2016/02/04 Utført av Christian Trankjær, Grethe Myrberg Kontrollert av Grethe

Detaljer

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN

TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN TRAFIKKANALYSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR FORRETNINGSOMRÅDE F4, LINDHOLMEN Utarbeidet av Rev01, 10.02.2016 PlanID: 2015005, Bodø kommune TARFIKKANALYSE Oppdragsgiver Løding Gård AS Rapporttype Trafikkanalyse

Detaljer

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under:

Det vart startet opp reguleringsarbeid for Frivoll/Storvold i 2012. Området det ble varslet oppstart over vises under: NOTAT OPPDRAG Storvold/Frivoll - Detaljregulering DOKUMENTKODE Notat EMNE Trafikkvurderinger TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER IT-eiendomsutvikling AS OPPDRAGSLEDER Åslaug Iversen KONTAKTPERSON Per Gunnar

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging...

TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER OG FURULUND IDRETTSANLEGG. 1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 1. 3 Planlagt utbygging... Oppdragsgiver: Porsgrunn Kommune Oppdrag: 532975 Reguleringsplan Furulund - Brevikåsen Dato: 2014-04-02 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud TRAFIKKVURDERING FOR NYE BREVIK OPPVEKSTSENTER

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4

1 Innledning... 1. 2 Dagens situasjon... 2. 2.1 Trafikkulykker siste 10 år... 3. 2.2 Trafikkanslag og telling... 4 Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum as Oppdrag: 537415 Bragernes kvartal revisjon av trafikknotat Dato: 2015-03-04 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen TRAFIKKUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS

Innholdsfortegnelse. Saksvik Øvre - trafikkanalyse. Solem:hartmann AS Solem:hartmann AS Saksvik Øvre - trafikkanalyse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 3 Turproduksjon

Detaljer

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll

Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll Til: Terje Tollefsen (terje.tollefsen@envirapro.no) Kopi: Rune Westgaard, Rambøll Fra: Elin Børrud, Rambøll 1350000714 Kiwi Harestua trafikkanalyse 15. januar 2014 Rambøll er bedt om å lage en enkel trafikkanalyse

Detaljer

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN

TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Beregnet til Kamperhaug Boligutvikling as Dokument type Trafikkutredning Dato Mars 2017 TRAFIKKVURDERING BRÅTEN Revisjon 02 Dato 07.03.2017 Utført av Christian Trankjær Kontrollert av Grethe Myrberg Beskrivelse

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til

Buvika brygge. Reguleringsplan. Notat. ViaNova Trondheim AS V-001 Fartsgrense på Fv 800. Dato Fra Til Buvika brygge Reguleringsplan Prosjekt nr Notat Utarbeidet av ViaNova Trondheim AS Dok.nr Tittel 23.10.2013 Maria Lines Arntzen Buvika brygge Dato Fra Til Rev Dato Beskrivelse Utført Kontrollert Fagansvarlig

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

TRAFIKKVURDERING ESKELUND

TRAFIKKVURDERING ESKELUND RYGGE KOMMUNE TRAFIKKVURDERING ESKELUND ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 1 3 Om prosjektet 2

Detaljer

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015

Oppdragsgiver: Halvorsen & Reine AS Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Oppdragsgiver: Oppdrag: 602439-01 Båhusveien 1, Lier kommune - Trafikkanalyse Båhusveien 1 Dato: 10.08.2015 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen BÅHUSVEIEN 1 - TRAFIKKANALYSE

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING.

IKEA VESTBY. REGULERINGSPLAN. VURDERING AV GANG- OG SYKKELVEGTILKNYTNING. Oppdragsgiver: IKEA Eiendom Holding AS Oppdrag: 535336 IKEA Vestby. Reguleringsplan Del: Gjennomgang av alternative løsninger for gang- og sykkelvegforbindelse til IKEA. Dato: 2015-05-08 Skrevet av: Olav

Detaljer

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104

Ås kommune. Trafikkanalyse. Midlertidig modulskole ved Ås stadion. 2016-02-04 Oppdragsnr.:5155104 Ås kommune Trafikkanalyse Midlertidig modulskole ved Ås stadion 2016-02-04 Oppdragsnr.: 5155104 Revisjon: C03 C03 2016-02-04 Utforming av- og påstigningslomme i Langbakken FrLof KLIve KLIve C02 2016-02-02

Detaljer

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.

NOTAT. Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN. Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06. NOTAT Til: Espen Johannesen. ATPA AS Kopi Fra: Rolf Hillesøy, Asplan Viak AS Dato: 21.06.2013 Dramsveien studentboliger Trafikkvurdering BAKGRUNN Studentsamskipnaden i Tromsø planlegger å bygge nye studentboliger

Detaljer

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen

«Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen «Trafikksikkerhet ikke bare for bilister gode trafikkløsninger i boligområder» Lyngørporten 21. september 2012 Glenn Solberg, Statens vegvesen TS - bakgrunn: Regjeringen har besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

NOTAT TRAFIKKVURDERING

NOTAT TRAFIKKVURDERING Oppdragsgiver: Nesodden Kommune - Fakturamottak Oppdrag: 525850 Bomansvik Nesodden kommune - reguleringsplan Del: Trafikkvurdering Glenneveien x FV 156 Dato: 2013-06-12 Skrevet av: Heidi Håheim Kvalitetskontroll:

Detaljer

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3

TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1. 2 Dagens situasjon 2. 3 Fremtidig situasjon 3 FLUX ARKITEKTER TRAFIKKVURDERING LILLE ÅSGATEN - SVELVIK ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 1 2 Dagens situasjon 2 3 Fremtidig

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT:

Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Bybane fra sentrum til Åsane: Trasévalg FAGRAPPORT: Mulighet for etablering av miljøgater i Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksveien Prosess og kostnader 18.03.2014 Etat for plan og geodata Forord Konsekvensutredning

Detaljer

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E

N O TA T ALYSE U LSE TM YRAN NÆRIN GSOM RÅD E N O TA T Oppdrag 135000 3149 R eguleringspla n Ulsetmyran næringsområde Kunde Ørland kommune Notat nr. 001 Til Svein Rasmussen, Rambøll Fra Marte Dahl, Rambøll Kopi Tor Lunde, Rambøll TRAFIKKAN ALYSE U

Detaljer

Område D3 - Longyearbyen

Område D3 - Longyearbyen Område D3 - Longyearbyen Trafikkvurdering 29.10.2013 rao4n 2008-01-23 RAPPORT 29.10.2013 Trafikkvurdering Område D3 i RAPPORT Trafikkvurdering Område D3 i Longyearbyen Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1

Detaljer

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE

EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE Dokument type Rapport Dato 11.11.2016 Rev. dato 18.01.2017 EPLEHAGEN BARNEHAGE TRAFIKKANALYSE EPLEHAGEN BARNEHAGE Revisjon 1.1 Dato 11.11.16 Rev. dato 18.01.17 Utført av Magne Fjeld Kontrollert av Thor

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS

VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: Opus Bergen AS VEGNOTAT PLANFORSLAG MORVIKBOTN, PLAN ID: 63210000 Opus Bergen AS 180914 INNHOLD VEI 1. INNLEDNING 1 2. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG... 1-7 2.1 Trafikkavvikling... 5 2.2 Trafikksikkerhet gang og- / sykkelvei...

Detaljer

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING

HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER HOLTESKOGEN OG KAMPENESMYRA NORD NÆRINGSOMRÅDER KONSEKVENSUTREDNING ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47

Detaljer

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse

Sivilingeniør Helge Hopen AS. Eidsvåg skole. Trafikkanalyse Sivilingeniør Helge Hopen AS Eidsvåg skole Bergen, 29.7.2014 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 OVERSIKT OVER PLANOMRÅDET... 3 3 TRAFIKKSKAPNING FRA UTBYGGINGEN... 4 4 KONSEKVENSER... 4 4.1 TRAFIKKMENGDER...

Detaljer

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04

Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Oppdragsgiver: Kruse Smith Entreprenør AS Oppdrag: 533711 Detaljreguleringsplan for sykehjem på Klyvejordet i Porsgrunn kommune Dato: 2014-07-04 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Lars Krugerud

Detaljer

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune

Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Malvik kommune Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i Utgave: 1 Dato: 2008-11-25 Trafikkanalyse med trafikktelling i Svebergkrysset samt i Vuluvegen i II DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær

NOTAT. Oppdrag. Kunde. Til Fra. Rambøll v/grethe Myrberg og Christian Trankjær NOTAT Oppdrag Kunde 1350011935 Trafikkanalyse Morstongveien 25 - Brennemoen Tilleggsnotat : Vurdering av adkomst til eiendommen (T-kryss og varelevering) Morenen Eiendom Notat nr. 01/2016 Dato 01.07.2016

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK

NOTAT 1 INNLEDNING FAGRAPPORT TRAFIKK Oppdragsgiver: Langholmen Egersund AS Oppdrag: 529990 Trafikkanalyse rv. 502/Gml Eigerøyv Del: Dato: 2012-06-15 Skrevet av: Ivar Fett Kvalitetskontroll: Gorm Carlsen FAGRAPPORT TRAFIKK INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen

NOTAT TRAFIKK. 1 Sammendrag. 2 Bakgrunn. 3 Dagens situasjon. 3.1 Beskrivelse av strekningen NOTAT Oppdrag Gang- og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll Oppdragsnummer 24354001 Oppdragsleder Anita Myrmæl Opprettet av Ketil Flagstad Dato 14.2.2017 Kontrollert av Isabela Queiroz TRAFIKK 1 Sammendrag

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune

Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Trafikkprognose pa krysset fv. 251 x fv. 252 ved Sletten i Bergen kommune Notat fra Statens vegvesen Region vest, datert 22.11.2012 Innledning Det planlegges for tiden en snuplass og bussholdeplass for

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn

Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn AKSJON RETT E18 Beregning av kjøretid mellom Skien og Porsgrunn med Bypakke Grenland ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Arbeid med Kommuneplan 2013-2024 TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkanalyse Rælingen 256861 Rev. A 06.01.2014 Oppdragsnavn: - Trafikkanalyse Kunde: Emneord:

Detaljer

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74

TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Beregnet til Solli Arkitekter AS Dokument type Rapport Dato August 2015 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 TRAFIKKANALYSE NEDRE STORGATE 61, 61B OG ENGENE 74 Revisjon 02 Dato 2015/08/10

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2015 2018 Rullering av tiltaksplanen I forbindelse med den årlige rulleringen av tiltaksplanen er det utarbeidet en status for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Denne

Detaljer

TRAFIKKANALYSE LIBAKK

TRAFIKKANALYSE LIBAKK Beregnet til Sameiet Libakk Dokument type Rapport Dato 2015-03-04 TRAFIKKANALYSE LIBAKK TRAFIKKANALYSE LIBAKK Revisjon [xx] Dato 2015/03/27 Utført av Helge Wetterstad Kontrollert av Magne Fjeld Godkjent

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune

Oppsummering av høringsuttalelser. Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Oppsummering av høringsuttalelser Rv 35 Hønefoss bru-jernbaneundergang Ringerike kommune Region sør Ressursavdelingen Plan- og miljøseksjonen Dato: Februar 2008 Oppsummering av høringsuttalelser Rv. 35

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE

NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE Beregnet til Krohnsminde Dokument type Notat Dato 2015-01-15 NOTAT TRAFIKKANALYSE KRONHSMINDE NOTAT Dato 2015-01-15 Oppdragsnr.: 3130251 Oppdragsnavn: Krohnsminde idrettsplass Utført av Espen Motzfeldt

Detaljer

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013

Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 Høyland forsøksgård, Au52 07.08.2013 MOBILITETSPLAN I forbindelse med detaljregulering for Høyland forsøksgård utarbeides mobilitetsplan for området. Planforslaget omfatter rivning av eksisterende midlertidig

Detaljer

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405

Innspill til Trafikksikringsplanen 2012-2015/2020 Saksnummer hos Fjell Kommune: 2011/1405 Tiltakstype Prioritet Beskrivelse Nedsettelse av fartsgrensen strakstiltak. Øvrige anlegg - Varig løsning Høg Opphøgde og opplyste overgangsfelt sammen med nedsetting av fartsgrensen fra 50 til 40 km/t

Detaljer

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning

Statens vegvesen. Fv 562 Juvik Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Hege Løtveit / 55 51 64 04 Vår dato: 19.01.2016 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Askøy kommune, utvalg for teknikk og miljø Statens vegvesen Region vest,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134

OPPDRAGSLEDER. Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Stein Emilsen. Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing over E134 OPPDRAG Sildetomta Kongsberg - trafikkanalyse OPPDRAGSLEDER Kimme Arnesen DATO 5 OPPDRAGSNUMMER 15171001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Sildetomta Kongsberg vurdering av gangkryssing

Detaljer

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE

NOTAT 1. INNLEDNING GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Glitre Eiendom AS Oppdrag: 535110 Grev Wedels plass Dato: 2015-03-18 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen GREV WEDELS PLASS - TRAFIKKANALYSE 1. INNLEDNING Glitre

Detaljer

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5.

BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG. Vi viser til førstegangsbehandling 25.3.2015 og uttalelser mottatt innen frist 29.5. Sande kommune NVE, SVV, FiV, Vfk og naboer Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 25.06.2015 15/401-32 L12 - Henrik Langum BEGRENSET HØRING - LØKKATOPPEN DETALJREGULERING AV BOLIG Vi viser til førstegangsbehandling

Detaljer

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Innledning BERGHEIM- TRAFIKKANALYSE INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 604045-01 Bergheim, Sarpsborg - Trafikkanalyse Dato: 17.01.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Tomislav Salopek Kvalitetskontroll: Hans Ola Fritzen Revidert av etter møte med kommunen

Detaljer

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning

Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien. 1 Innledning Trafikkanalyse Granveien/ Kirkeveien 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for boligprosjekt Granveien er det utarbeidet en trafikkanalyse med henblikk på hvilke

Detaljer

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN

GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Penny Næringseiendom Rapporttype Mobilitetsplan 2015-06-30 GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN 2014 130 MOBILITETSPLAN MOBILITETSPLAN 2 (13) GNR. 63 BNR. 87, FELT G-1, STANGELAND PLAN

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD

HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD HESTEDOKTOREN AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR NÆRINGSOMRÅDE- VETERINÆRVIRKSOMHET PÅ DEL AV GNR 65 BNR 2, SOMA PLAN 20120132 TRAFIKALE FORHOLD 6. FEBRUAR 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument:

Detaljer

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39

Oppdragsgiver. Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsgiver Nor Bolig AS 2013-05-20 TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 LINNESSTRANDA 39 2 (9) TRAFIKKANALYSE LINNESSTRANDA 39 Oppdragsnr.: 1120867 Oppdragsnavn: Linnesstranda 39 Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

Beregnet til. A/S Thor Dahl. Dokument type. Trafikkvurdering. Dato. Juni 2015 TRAFIKKVURDERING RØDSÅSEN SANDEFJORD

Beregnet til. A/S Thor Dahl. Dokument type. Trafikkvurdering. Dato. Juni 2015 TRAFIKKVURDERING RØDSÅSEN SANDEFJORD Beregnet til A/S Thor Dahl Dokument type Trafikkvurdering Dato Juni 2015 TRAFIKKVURDERING RØDSÅSEN SANDEFJORD 2 Dato 2015/06/18 Utført av Christian Trankjær, Grethe Myrberg Kontrollert av Grethe Myrberg

Detaljer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer

Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Trafikk i Brøsetområdet: Beskrivelse av dagens situasjon og relevante planer Mai 2010 Kristian Sandvik, Byplankontoret Trondheim kommune kristian.sandvik@trondheim.kommune.no Innledning Her følger en beskrivelse

Detaljer

Ulykkessituasjonen i Oslo

Ulykkessituasjonen i Oslo Ulykkessituasjonen i Oslo 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Relativ utvikling fra 1989 ( Index 1990 = 100

Detaljer

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN

TRAFIKALE KONSEKVESNER VED UTBYGGING AV NY RE- MA 1000 BUTIKK VED SJØSKOGENVEIEN NOTAT Oppdrag 1350005808 REMA Vinterbro revidert Trafikkanalyse Kunde REMA Eiendomsutvikling Øst AS Notat nr. 2 Dato Rev.dato 2014/10/02 2015/04/23 Til Petter Tiltnes v/rema 1000 Fra Frida Andersson v/rambøll

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Telemark Vestfold Utvikling AS Oppdrag: 533112 Trafikkvurdering boliger Prestegårdsgate 16 i Skien Dato: 2013-09-24 Skrevet av: Knut Eigil Larsen Kvalitetskontroll: Ole Thorleif Bommen TRAFIKKVURDERING

Detaljer

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA

TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA Oppdragsgiver: Oppdrag: 607786-01 Knapstadmarka Fravikssøknad Dato: 15.02.2017 Skrevet av: Audun Kvam Kvalitetskontroll: TRAFIKKVURDERING AV NYTT T-KRYSS VED KNAPSTADMARKA INNHOLD 1 Innledning...2 2 Trafikkberegning...4

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. Trafikkanalyse Raumyr skole

NOTAT. 1. Bakgrunn. Trafikkanalyse Raumyr skole NOTAT Oppdrag 1131495 Trafikkanalyse Raumyr skole Kunde Kongsberg Kommunale Eiendom Notat nr. - Dato 2013/09/19 Til Fra Kopi Tegn 3 ved Pål Erik Olsen Elin Beate Børrud Pål Mæhlum, Feste Grenland Rune

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ

TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Beregnet til Gunvald Johansen Bygg AS Dokument type Trafikkanalyse Dato Juni, 2016 TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ TRAFIKKANALYSE TOLLBUGATA 11, BODØ Revisjon Dato 2016/06/17 Utført av DABJ Kontrollert

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE

VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE JANUAR 2013 VESTBASE AS VIKANHOLMEN VEST - REGULERINGSPLAN TRAFIKKANALYSE RAPPORT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2013

Detaljer

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS.

NOTAT. 1. Bakgrunn. 2. Dagens situasjon TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN PENTAGON VED UMB PÅ ÅS. NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Pentagon Kunde Dyrø & Moen AS Arkitekter MNAL Notat nr. 1, versjon 1.1 Til Marte G. Toresen Fra Kopi Rambøll Norge AS v/magne Fjeld TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING AV STUDENTBYEN

Detaljer

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN

TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN Beregnet til OKK Gruppen AS Dokument type Trafikkanalyse Dato 2016-01-05 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 TRAFIKKANALYSE BUSKERUDVEIEN 119-131 Revisjon Dato 2016/01/05 Utført av Daniel Bjerkan Kontrollert

Detaljer

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø

Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø Sammendrag: Gå eller sykle? Fakta om omfang, sikkerhet og miljø TØI rapport 432/1999 Forfattere: Rune Elvik, Marika Kolbenstvedt, Ingunn Stangeby Oslo 1999, 54 sider Miljøverndepartementet ønsket faktakunnskap

Detaljer

TILLEGGSNOTAT SANDNES

TILLEGGSNOTAT SANDNES Vedlegg til plan nr 2009-119 i Sandnes ViaNova AS/ Statens vegvesen TILLEGGSNOTAT SANDNES Reguleringsplan for fv.44 Gausel stasjon - Hans og Grete stien Kommuner: Sandnes og Stavanger Etter møte i Utvalg

Detaljer

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga

OPPRETTET AV Vegard Brun Saga N O TAT OPPDRAG Greverud Eiendomsutvikling Ramstadfaret/Linås OPPDRAGSNUMMER 22348001 OPPDRAGSLEDER Robert Dahl Seielstad OPPRETTET AV Vegard Brun Saga DATO 10.02.2017 KONTROLLERT AV Stein Emilsen Trafikkanalyse

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202

NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA. - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei. Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 NOTAT OM SYKLING SPYDEBERG HALLERUDSTRANDA - en del av utredningsarbeidet for ny gang- og sykkelvei Hovin skole Granodden langs fylkesvei 202 Utarbeidet av: Dato: 15.09.2013. Innholdsfortegnelse BAKGRUNN...

Detaljer

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering

Vedlegg 7. Osloveien Næringssenter AS. NY6 Gran. Trafikkanalyse for regulering Vedlegg 7 Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse for regulering 10.02.2015 RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 860871 10.02.2015 Kunde: Osloveien Næringssenter AS NY6 Gran Trafikkanalyse

Detaljer

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST?

Guro Berge. Sykkelbysamling Region vest Mai 2015. Hva skjer i BEST? Guro Berge Sykkelbysamling Region vest Mai 2015 Hva skjer i BEST? Mål i NTP Veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange Bedre by Halvere antall drepte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKVURDERING SANDESUNDSVEIEN BARNESKOLE ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens trafikksituasjon, 2012 2

Detaljer

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE

Ski kommune. Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE Ski kommune Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski TRAFIKKANALYSE RAPPORT Rapport navn.: Oppdrag nr.: Dato: Detaljregulering for lokalmedisinsk senter på Ski - Trafikkanalyse Oppdragsnavn:

Detaljer

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: 25.01.16. Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel

Trafikkmønsterplan. Temaplan. Trafikkmønsterplan 1. Dato: 25.01.16. Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel Trafikkmønsterplan Temaplan Dato: 25.01.16 Templan som grunnlag for rullering av kommuneplanen s arealdel Våren 2016 Kommunalteknisk sektor Vedtatt i planutvalget den 19.02.16, sak 4/16 Trafikkmønsterplan

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord

Vennesla kommune Tilleggsutredning kryss sentrum nord Fv. 405 - Sentrumsvegen 3519/al 13.05.2016 Utarbeidet av ViaNova Kristiansand AS. FORORD I forbindelse med utbygging av områdene i og rundt Vennesla sentrum, har Vennesla kommune bestilt en vei- og trafikkfaglig

Detaljer