KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

2 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller dialog mellom mennesker. Juryens leder var fotograf Olav Storm.

3 Innhold Styrets årsberetning 4 Opplysninger om KLPfondene 11 KLP Pengemarked 13 KLP Aktiv Rente 16 KLP Rentefond II 18 KLP Pensjon 21 KLP Pensjon II 23 KLP Statsobligasjon I 25 KLP Obligasjon I 27 KLP Obligasjon Global Indeks I 30 KLP Obligasjon Global Indeks II 46 KLP AksjeNorge 47 KLP AksjeNorden 50 KLP AksjeGlobal Lavbeta I 53 KLP AksjeGlobal Indeks I 58 KLP AksjeGlobal Indeks II 80 KLP AksjeGlobal Indeks III 82 KLP AksjeGlobal Indeks IV 83 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 84 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 97 KLP AksjeVerden Indeks 98 KLP AkjseNorge Indeks 99 KLP AkjseNorge Indeks II 102 KLP AksjeEuropa Indeks I 103 KLP AksjeEuropa Indeks II 110 KLP AksjeUSA Indeks USD 112 KLP AksjeUSA Indeks II 122 KLP AksjeAsia Indeks I 123 KLP AksjeAsia Indeks II 131 KLP Kombinasjon 133 KLP Kombinasjon M 134 KLP Alfa Global Energi 136 KLP Alfa Global Rente 138 Regnskapsprinsipper 140 Revisjonsberetning 142

4 ÅRSRAPPORT Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2013 Den globale økonomiske veksten ble som forventet noe lavere i 2013 enn den var i USA hadde en vekst på 1,9 prosent. Euroområdet hadde en vekst på 0,4 prosent og stigende arbeidsledighet. Japan hadde en vekst på 1,7 prosent. Kina hadde fortsatt høy vekst på ca. 7,7 prosent. Den amerikanske økonomien bedret seg gradvis igjennom året og FED signaliserte at risikoen for negativ utvikling var redusert, og på bakgrunn av dette indikerte Sentralbanken at de kan starte «tapering» reduksjon av verdipapirkjøpene. Dette bidro til å sende lange renter kraftig opp. Den svake veksten internasjonalt og spesielt i euroområdet har ført til at sentralbankene har holdt renten svært lav, og for å stimulere veksten har det blitt tilført store mengder likviditet. I Norge var veksten på 1,9 prosent, til tross for store investeringer i oljesektoren og stabil oljepris mellom 100 og 110 USD pr fat. Signaler om at oljeboomen kan være på hell har ført til noe redusert aktivitetsnivå i Norge. Arbeidsledigheten økte til 3,3 prosent ved utgangen av året. I 2013 har den norske kronen hatt en svak utvikling. Kronen har svekket seg fra 7,35 til 8,42 mot euro, og fra 90,85 til 101,30 i forhold til den handelsvektede indeksen. Verdipapirmarkedene i 2013 Avkastningen i de ulike aksjemarkedene i verden varierte mye i 2013, men de viktigste markedene for norske investorer kunne vise til en meget god avkastning. Ser vi på den utbyttejusterte avkastningen i lokal valuta hadde de utviklede markedene en avkastning på 29 prosent i De fremvoksende markedene hadde en avkastning på tre prosent. Avkastningen varierte mellom en avkastning på 54 prosent i Japan, og Brasil som hadde minus tre prosent avkastning. Over en fem års horisont jevner avkastningsforskjellene seg ut, slik at den årlige avkastningen de siste fem år for utviklede og fremvoksende markeder er lik og er 14 prosent pr år. De siste ti år er avkastningen i utviklede markeder seks prosent pr år i gjennomsnitt, mens den for fremvoksende markeder er 11 prosent. Som nevnt svekket den norske kronen seg i 2013, slik at avkastningen for kronebaserte investorer uten valutasikring ble høyere enn avkastningen i lokal valuta skulle tilsi. Det norske aksjemarkedet gav i 2013 en avkastning på nesten 24 %. Noe av forklaringen til oppgangen i aksjemarkedene kan forklares med at aksjeselskapene i stor grad har opprettholdt inntjeningen på et godt nivå og fortsatt med en stabil kontantstrøm og utbyttepolitikk. Dermed har aksjer blitt vurdert som billige både i forhold til inntjening og i forhold til et konkurransedyktig utbyttenivå målt mot rentepapirer. Det norske obligasjonsmarkedet var i 2013 preget av en begrenset økning i langrentene, dog med et meget lavt utgangspunkt (lavt nivå). Rentenivået på norske statsobligasjoner steg i gjennomsnitt med ca. 0,5 prosentpoeng i løpet av året. Avkastningen for NOKbaserte investorer ble imidlertid berget av et visst fall i kredittmarginene (spreadene). Dette ga investorene både i våre pengemarkeds og obligasjonsfond en tilfredsstillende avkastning for året sett under ett. Vårt pengemarkedsfond ga en avkastning på 2,2 %, mens vårt obligasjonsfond med fem års løpetid ga 3,6 % (disse fondene har et innslag av kreditt). Vårt rene statsobligasjonsfond ga derimot en negativ avkastning i 2013; minus 1,1%. Det internasjonale rentemarkedet var, som det norske, preget av en renteøkning i obligasjonsmarkedet. Både innenfor euro og dollarmarkedet var denne økningen større enn økningen i det norske markedet. Samtidig trakk også i dette markedet kredittmarginen marginalt inn. I sum førte dette til en lav avkastning. Vårt globale kredittfond, KLP Obligasjon Global I, endte med en avkastning på 0,1 % året sett under ett.

5 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Om KLP fondene i 2013 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 31 norskregistrerte verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2013 var: KLPfondene Oppstartsdato Avkastning 2013 i 2013 Fond Indeks Differanse Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 2,17% 1,62% 0,55% ST1X KLP Aktiv Rente 2,11% 1,57% 0,55% 1 mnd. Nibor 0.15% KLP Rentefond II 2,55% 1,71% 0,84% ST3X KLP Pensjon 3,07% 0,94% 2,12% ST4X KLP Pensjon II 3,64% 0,93% 4,57% ST5X KLP Statsobligasjon I 1,13% 0,86% 0,27% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 2,47% 0,82% 1,66% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 0,10% 0,61% 0,51% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0,00% 0,61% 0,61% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 21,40% 24,17% 2,77% OSEFX KLP AksjeNorden 33,79% 38,93% 5,14% VINXFNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I ,64% 2,24% 0,60% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I 37,89% 37,98% 0,09% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 29,60% 29,73% 0,13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 29,50% 29,73% 0,23% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 29,28% 29,73% 0,46% KLP World valutasikret KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 5,82% 6,28% 0,46% KLP Emerging Markets IKLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,73% 6,28% 0,55% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 33,24% 33,64% 0,40% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 23,57% 23,59% 0,02% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 23,42% 23,59% 0,17% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 36,32% 36,27% 0,05% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 22,70% 22,59% 0,11% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 31,85% 31,82% 0,02% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 33,06% 33,12% 0,06% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 27,84% 28,72% 0,89% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 36,92% 37,96% 1,05% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 15,79% 15,36% 0,43% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 15,88% 15,36% 0,51% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 6,07% 1,69% 7,76% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1,31% 1,69% 0,38% 1 uke Nibor Avkastningen i aksjefondene varierte mellom 6 og 38 prosent. Pengemarkeds og obligasjonsfondene ga en avkastning på mellom 1,3 og 3,6 prosent. Kombinasjonsfondene hadde en avkastning på 16 prosent, og spesialfondene hadde en avkastning på hhv 6 og 1 prosent. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdiendring og tegning fra andelseiere, med 29 milliarder kroner til 96 milliarder kroner i løpet av året.

6 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP Fondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLP Fondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2013 gjennomført dialog med 42 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 49 selskaper ekskludert fra KLP Fondenes investeringsunivers ved utgangen av 2013 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble et selskap inkludert i investeringsuniverset igjen. KLP Fondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLP Fondenes stemmerett ble utøvd på 95 generalforsamlinger i Norge og på 2259 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». I årsavslutningen for 2013, ble det avdekket en svakhet i behandlingen av KLPfondenes inntekter under fritaksmetoden. Feilen har konsekvenser for skatteberegning og kursfastsettelse for flere fond. Forvaltningsselskapet vil behandle andelseierne korrekt og har kapital til å møte slike hendelser. I forvaltningsselskapet er det et kontinuerlig arbeid for å redusere risikoen for tap gjennom økt grad av automatisering av sentrale prosesser og kvalitetssikring av rutiner og systemer. Et større arbeid knyttet til forbedring av fondsadministrasjon vil bli sluttført i Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 415 institusjonelle kunder og ca personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets tredje største fondsforvalter. KLP er største andelseier med ca. 2/3 av den totale andelskapitalen.

7 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond økte i 2013 fra 558 til 663 milliarder kroner. Av dette var netto nytegning 26 milliarder kroner, mens verdistigningen utgjorde 79 milliarder kroner. Privatpersoner hadde en netto nytegning i sine fondsbeholdninger med 3,5 milliarder kroner i Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente KLP Kombinasjon M KLP Kombinasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeGlobal LavBeta I KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks KLP AksjeUSA Indeks USD KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2013 forvaltningsinntekter på 144,7 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 9,3 millioner kroner.

8 ÅRSRAPPORT Resultat i verdipapirfondene i 2013: Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP Alfa Global Energi JA KLP Alfa Global Rente JA KLP Kombinasjon M Delvis KLP Kombinasjon Delvis KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP AksjeGlobal LavBeta I** KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks KLP AksjeUSA Indeks USD* KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. ** Fondet startet opp i løpet av året. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere.

9 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING STYRET I KLP FONDSFORVALTNING AS STÅLE ØKSNES KJETIL HOUG HANS JØRGEN GADE INGVILD DINGSTAD PER VICTOR NORDAN HILDE SEEM ELIN EVJEN ANNE BEATE LIEN HÅVARD GULBRANDSEN CATHRINE HELLANDSVIK

10 ÅRSRAPPORT mnd. NIBOR og 10 års stat % 4,00 3,00 3 mnd. NIBOR 10 års stat 2,00 1, Aksjeindekser OSEFX OSEBX VINXFNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD

11 ÅRSRAPPORT Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 92 0,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 42 0,25 0,00/0, KLP Pengemarked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 63 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon 435 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 463 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 200 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal LavBeta I*** ,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 722 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 136 0,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 531 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 984 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 948 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 163 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 742 0,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 841 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 929 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi *** KLP AksjeGlobal LavBeta I oppstart

12 ÅRSRAPPORT OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

13 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst / tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,20 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,63 = Egenkapital UB , ,96 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks ST1X 102 Porteføljesammensetning KLP Pengemarked per 31. desember % Kredittforetak, AS 6% Kontanter % Banker

14 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N+1.5 NO ,20 20 % ,61% BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,21% DNB BANK ASA NO ,20 20 % ,46% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,02% GJENSIDIGE BANK ASA NO ,00 20 % ,24% HONEFOSS SPAREBANK N+1.2 NO ,85 20 % ,03% LANDKREDITT BANK AS NO ,29 20 % ,32% LILLESANDS SPAREBANK N+1.22 NO ,90 20 % ,60% LUSTER SPAREBANK N+1.18 NO ,86 20 % ,91% ROROSBANKEN N+1.25 NO ,91 20 % ,92% SANDNES SPAREBANK N+1.24 NO ,89 20 % ,53% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NO ,80 20 % ,31% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,35 20 % ,76% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,05 20 % ,43% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,37% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.23 NO ,93 20 % ,53% SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N+0.98 NO ,63 20 % ,52% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,17 20 % ,22% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N+1 NO ,66 20 % ,22% SPAREBANK 1 SRBANK N+1.35 NO ,05 20 % ,53% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,89 20 % ,62% SPAREBANKEN MORE NO ,40 20 % ,04% SPAREBANKEN MORE N+0.75 NO ,39 20 % ,51% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N+0.88 NO ,55 20 % ,61% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,80% SPAREBANKEN SOR N+0.8 NO ,47 20 % ,97% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,11% SPAREBANKEN VEST N+0.85 NO ,55 20 % ,91% SPAREBANKEN VEST N+0.93 NO ,58 20 % ,51% SVENSKA HANDELSBANKEN AB N+1.4 NO ,05 20 % ,21% SWEDBANK NO ,75 20 % ,68% TIME SPAREBANK NO ,25 20 % ,51% TOTENS SPAREBANK N+0.83 NO ,50 20 % ,51% ROROSBANKEN NO ,22 20 % ,51% AAFJORD SPAREBANK NO ,30 20 % ,81% AAFJORD SPAREBANK N+0.95 NO ,59 20 % ,61% AASEN SPAREBANK N+0.9 NO ,56 20 % ,91% BANK 1 OSLO N+0.65 NO ,35 20 % ,91% BANK NORWEGIAN AS N+1.5 NO ,15 20 % ,52% BIEN SPAREBANK AS N+0.4 NO ,05 20 % ,02% BJUGN SPAREBANK N+1.2 NO ,85 20 % ,61% BLAKER SPAREBANK N+0.94 NO ,62 20 % ,09% BLAKER SPAREBANK N+1.5 NO ,18 20 % ,91% HELGELAND SPAREBANK N+0.85 NO ,52 20 % ,42% HJELMELAND SPAREBANK NO ,15 20 % ,21% KLABU SPAREBANK N+0.9 NO ,54 20 % ,81% KLABU SPAREBANK N+1.30 NO ,98 20 % ,60% LILLESANDS SPAREBANK N+1.87 NO ,52 20 % ,62% MODUM SPAREBANK N+0.75 NO ,40 20 % ,91% MODUM SPAREBANK N+1.3 NO ,00 20 % ,55% NORDEA BANK NORGE ASA N+1.1 NO ,77 20 % ,22% ORKDAL SPAREBANK N+1.3 NO ,97 20 % ,82% ORLAND SPAREBANK N+1.23 NO ,88 20 % ,79% RINDAL SPAREBANK N+1.25 NO ,92 20 % ,61% ROROSBANKEN N+1.12 NO ,98 20 % ,21% SELBU SPAREBANK N+1.35 NO ,03 20 % ,73% SELBU SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,61% SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N+1 NO ,68 20 % ,21% SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK N+1.4 NO ,04 20 % ,53% SOKNEDAL SPAREBANK N+1.28 NO ,93 20 % ,91% SPAREBANK 1 NORDNORGE N+1.1 NO ,79 20 % ,46% SPAREBANK 1 NORDVEST N+0.75 NO ,43 20 % ,51% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.1 NO ,75 20 % ,92% SPAREBANKEN NARVIK N+1.40 NO ,06 20 % ,52% SPAREBANKEN SOR N+0.84 NO ,48 20 % ,36% STROMMEN SPAREBANK N+3.38 NO ,38 20 % ,05% VOSS VEKSEL OG LANDMANDSBANK N+0.83 NO ,48 20 % ,91%

15 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Banker Total ,10% Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,67% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N+0.97 NO ,65 20 % ,52% BOLIG OG NAERINGSKREDITT AS NO ,18 20 % ,12% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N+0.8 NO ,49 20 % ,51% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,82% SUM VERDIPAPIRER ,92% Porteføljens omløpshastighet: 0,54 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,06 %

16 ÅRSRAPPORT KLP AKTIV RENTE KLP Aktiv Rente skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 12 mnd. KLP Aktiv Rente har anledning til å ha inntil 20% av fondets midler i obligasjoner. Maksimalt 10% av fondets markedsverdi kan plasseres i rentederivatene FRA og renteswapper. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være små. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 123 = Egenkapital UB Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,11 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Aktiv Rente vs. referanseindeks KLP Aktiv Rente NIB1MSPD 102 Porteføljesammensetning KLP Aktiv Rente per 31. desember % Kredittforetak, AS 1% Kontanter % Banker

17 ÅRSRAPPORT KLP AKTIV RENTE Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N+1.5 NO ,20 20 % ,89% BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,27% BERG SPAREBANK N+1.28 NO ,98 20 % ,24% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,24% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,28% SPAREBANK 1 SMN N+0.95 NO ,63 20 % ,25% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,30 20 % ,33% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,50 20 % ,35% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,26% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S NO ,08 20 % ,24% TOLGAOS SPAREBANK N+1 NO ,65 20 % ,25% AAFJORD SPAREBANK N+0.95 NO ,59 20 % ,25% AASEN SPAREBANK N+0.9 NO ,56 20 % ,24% BLAKER SPAREBANK N+0.94 NO ,62 20 % ,24% ROROSBANKEN N+1.12 NO ,98 20 % ,25% SELBU SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,27% SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N+1 NO ,68 20 % ,25% SPAREBANKEN SOR N+0.84 NO ,48 20 % ,25% BO SPAREBANK N+1.23 NO ,91 20 % ,25% FORNEBU SPAREBANK NO ,40 20 % ,24% HELGELAND SPAREBANK N+0.75 NO ,42 20 % ,25% MELDAL SPAREBANK N+1.02 NO ,70 20 % ,24% MODUM SPAREBANK N+1.30 NO ,95 20 % ,09% OPDALS SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,63% SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG N+1.1 NO ,75 20 % ,27% SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG N+4.36 NO ,15 20 % ,25% SPAREBANKEN OST N+1.33 NO ,02 20 % ,28% STROMMEN SPAREBANK N+1.25 NO ,92 20 % ,25% SURNADAL SPAREBANK N+1.5 NO ,15 20 % ,28% Banker Total ,35% BN BANK ASA NO ,15 20 % ,24% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,24% SUM VERDIPAPIRER ,59% Porteføljens omløpshastighet: 0,47 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,02 %

18 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II KLP Rentefond II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 6 og 24 mnd. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Andre fordringer Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Antall andeler Innløsningskurs Tegninger , ,68 Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital , ,70 = Egenkapital UB , ,93 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Rentefond II vs. referanseindeks 2013 KLP Rentefond II 102 ST3X Porteføljesammensetning KLP Rentefond II per 31. desember % Kontanter 8% Kredittforetak, AS % Banker

19 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,70% DNB BANK ASA NO ,20 20 % ,31% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,16% GJENSIDIGE BANK ASA NO ,00 20 % ,14% HAUGESUND SPAREBANK NO ,50 20 % ,87% HELGELAND SPAREBANK NO ,00 20 % ,80% HELGELAND SPAREBANK NO ,00 20 % ,30% LANDKREDITT BANK AS NO ,29 20 % ,93% MELHUS SPAREBANK NO ,75 20 % ,31% SANDNES SPAREBANK NO ,20 20 % ,51% SANDNES SPAREBANK NO ,70 20 % ,52% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NO ,80 20 % ,17% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,35 20 % ,26% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,05 20 % ,24% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,65 20 % ,68% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,60 20 % ,17% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,84% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,17 20 % ,37% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,65 20 % ,58% SPAREBANK 1 SMN NO ,70 20 % ,53% SPAREBANK 1 SMN NO ,85 20 % ,06% SPAREBANK 1 SMN NO ,35 20 % ,08% SPAREBANK 1 SMN NO ,00 20 % ,26% SPAREBANK 1 SMN N+0.95 NO ,63 20 % ,27% SPAREBANK 1 SRBANK NO ,75 20 % ,62% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,30 20 % ,23% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,55 20 % ,69% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,00 20 % ,53% SPAREBANKEN MORE NO ,40 20 % ,64% SPAREBANKEN OST NO ,35 20 % ,12% SPAREBANKEN OST NO ,85 20 % ,80% SPAREBANKEN OST NO ,10 20 % ,03% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,50 20 % ,14% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,10 20 % ,75% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N+1.5 NO ,18 20 % ,27% SPAREBANKEN SOR NO ,65 20 % ,79% SPAREBANKEN SOR NO ,15 20 % ,70% SPAREBANKEN SOR NO ,00 20 % ,42% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,34% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,05% SPAREBANKEN SOR NO ,30 20 % ,52% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,16 20 % ,08% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,81% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,20% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,21% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,26% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S NO ,08 20 % ,26% STOREBRAND BANK ASA NO ,50 20 % ,44% SVENSKA HANDELSBANKEN AB NO ,30 20 % ,34% SVENSKA HANDELSBANKEN AB N+1.55 NO ,24 20 % ,27% SWEDBANK NO ,75 20 % ,65% SWEDBANK NO ,60 20 % ,78% TOTENS SPAREBANK NO ,00 20 % ,54% TOTENS SPAREBANK NO ,70 20 % ,36% ROROSBANKEN NO ,22 20 % ,26% Banker Total ,18%

20 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi BN BANK ASA NO ,80 20 % ,63% BN BANK ASA NO ,40 20 % ,52% BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA NO ,00 20 % ,28% BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA NO ,10 20 % ,26% KOMMUNALBANKEN AS NO ,20 20 % ,37% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,61% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,27% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,75 20 % ,31% BOLIG OG NAERINGSKREDITT AS NO ,18 20 % ,26% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,51% HEDMARK ENERGI NO ,50 20 % ,01% Kraftverk Total ,01% SUM VERDIPAPIRER ,70% Porteføljens omløpshastighet: 0,36 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,10 %

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012

KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 KLP Fondsforvaltning AS å rsrappor t 2012 Innhold Styrets årsberetning 1 Opplysninger om KLPfondene 8 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 18 KLP Pensjon II 20 KLP Statsobligasjon

Detaljer

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene

å rsrappor t 2015 for KLP-fondene å rsrappor t 2015 for KLPfondene Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen og Ansvarlig KLP inviterte i 2015 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig

Detaljer

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS

årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2014 KLP Fondsforvaltning AS Forsidefoto: Ragnar Norstad Åpen og Tydelig KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig,

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2011 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 11 KLP Aktiv Rente 13 KLP Rentefond II 15 KLP Pensjon 17 KLP Pensjon

Detaljer

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS

Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS Årsrapport KLP Fondsforvaltning AS 2009 Innhold Styrets årsberetning 2 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010

KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2010 Innhold Styrets årsberetning 1 Markedskommentarer 6 Opplysninger om KLPfondene 9 KLP Pengemarked 10 KLP Aktiv Rente 12 KLP Rentefond II 14 KLP Pensjon 16 KLP Pensjon

Detaljer

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer.

Halvårsrapport 2008. Informasjon om fondene med porteføljer. Halvårsrapport 28 Informasjon om fondene med porteføljer. Fondsinformasjon pr. 3.6.8 Her finner du informasjon om fondene med porteføljer. Pengemarkedsfond DnB NOR Lang Likviditet DnB NOR Lang Likviditet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 20 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015

Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Skagen Avkastning Statusrapport november 2015 Eurolandinvesteringene løftet kursen SKAGEN Avkastning økte med 0,21 prosentpoeng i november. Indeksen økte med 0,43 prosentpoeng i samme periode. De europeiske

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Avkastning Statusrapport oktober 2015 Utsikter til enda mer lettelser SKAGEN Avkastning økte med 0,16 prosentpoeng i oktober. Indeksen falt med 0,27 prosentpoeng i samme periode. De utenlandske

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015

Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Skagen Avkastning Statusrapport september 2015 Uro i det norske markedet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med ett kursfall på 0,25 prosentpoeng. Indeksen økte med 0,15 prosentpoeng i samme periode.

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mars 2015 Blandet i mars SKAGEN Avkastning hadde en moderat positiv avkastning på 0,1 prosent i mars. Indeksen falt med 0,3 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015

Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Skagen Avkastning Statusrapport mai 2015 Rammet av gresk usikkerhet SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,4 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Rentene

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014

SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 SKAGEN Avkastning Statusrapport for februar 2014 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet og tar også utenlandsk

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Pengemarked. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Pengemarked Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 103,0 3,00 % 102,5 2,50 % 102,0 2,00 % 101,5 1,50 % 101,0 1,00 % 100,5 100,0 0,50 % FORTE Pengemarked Indeksert 0,00 % siden 28.2.11-1M FORTE

Detaljer

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

Høyrente Institusjon. Sammen for bedre renter. August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon August 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport april 2015 Nøkkeltall pr 30. april Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning april 0,14 % 0,05 % 0,12 % Avkastning siste 12 mnd 2,00 % 1,39 % 1,60 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Desember 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Desember

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon)

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Februar 2012 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand Tomas Nordbø Middelthon Elisabeth Gausel (i permisjon) Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Februar 2012

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne.

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport mai 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport juni 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,4 prosent

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2012 Porteføljeforvalter Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2015 Nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning august 0,09 % 0,16 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd 1,70 % 1,29 % 1,45 % 3 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. August 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2011

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Juni 2011 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - april 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Desember 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mars 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.16 : 100,43 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon)

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport 2. mars 2010 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Aktiv renteforvaltning Hovedpunktene SKAGEN Avkastning steg 0,3 prosent i februar, mens referanseindeksen,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - juli 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN Informasjon og markedsoppdateringer 2007 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer 27 I Rentefond Januar 28 Markedskommentar fra ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Mot slutten av første halvår 27 så vi en mer positiv vekstutvikling i USA

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juni 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.06.15 : 100,68 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 101,14 Effektiv rente* : 1,50 % Porteføljestørrelse : kr. 1,2 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.15 : 100,55 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 0,9 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Aktiv renteforvaltning Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 13. oktober 2009 Porteføljeforvalter

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon April 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand April SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i april SKAGEN Høyrente Institusjon 0,44% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. November 2010 Porteføljeforvaltere Ola Sjöstrand og Elisabeth Gausel. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente November

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR FONDENE FOR 2005 Årsrapport 2005 INNHOLD 4 Styrets årsberetnng 8 Markedskommentar 13 Etikk og investeringer 15 Opplysninger om fondene 16 KLP Pengemarked 18 KLP Aktiv Rente 20 KLP Rentefond II 22 KLP Pensjon 24 KLP Pensjon

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 April 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 30.04.15 : 100,41 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 1,0 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked

HALVÅRSRAPPORT 2012. Forvalters kommentar til 1. halvår 2012. FORTE Norge. FORTE Global. FORTE Obligasjon. FORTE Pengemarked HALVÅRSRAPPORT 2012 Forvalters kommentar til 1. halvår 2012 FORTE Norge FORTE Global FORTE Obligasjon FORTE Pengemarked Fortes rentefond på topp Første halvår 2012 ble en turbulent periode, preget av blant

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport - januar 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond

Detaljer

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014

Statens kartverk Tinglysing 07.01.2015 Offentlig journal Periode: 31.12.2014-31.12.2014. Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Offentlig journal 31.12.2014-31.12.2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Tinglysingsdivisjon Ringerike Alle Ja Nei Side1 8595302 Avsender: REGISTERENHETEN I BRØNNØYSUND

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Org.nr. 996599892 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale kombinasjonsfond

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF August 2015

Månedsrapport Holberg OMF August 2015 1 Månedsrapport Holberg OMF August 2015 Nøkkeltall Holberg OMF RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 101,35 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 August 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.08.15 : 100,90 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond

Årsrapport fra ODIN. Markedskommentar. Den økonomiske gjeninnhentingen i. Informasjon og markedsoppdateringer 2010 I Rentefond Årsrapport fra Informasjon og markedsoppdateringer I Rentefond SpareBank Pengemarked Pengemarked Kort Obligasjon Obligasjon Januar Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning AS ble nok et år med

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport april 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastnings fondskurs steg 0,5 prosent

Detaljer

Månedsrapport 30.04.2016

Månedsrapport 30.04.2016 Avkastning i perioden Siste måned Siste kvartal Siste 3 måneder Siste 12 måneder Hittil i år Siden oppstart Avkastning i NOK -68.723-68.723 291.460 622.356 511.511 5.832.436 Tidsvektet avkastning i % -0,19-0,19

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2014 Nøkkeltall pr 30. september SKAGEN Høyrente siste måned 0,20 % Referanseindeks* siste måneden 0,11% 3 mnd NIBOR siste måneden 0,14 % SKAGEN Høyrente siste 12

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Februar 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av

Detaljer

Hva er et verdipapirfond?

Hva er et verdipapirfond? Hva er et verdipapirfond? Kollektiv investering i mange ulike verdipapirer. Midlene i fondet eies av andelseierne. Fondet forvaltes av et forvaltningsselskap Verdipapirfond er regulert i lov om verdipapirfond

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente September

Detaljer

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. bedre renter. Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente August 2010

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 100,80 Effektiv rente* : 1,4 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU

Styrets beretning 2013. Nordea Bank Norges Legat til NTNU Styrets beretning 2013 Stiftelsens formål er gjennom avkastning på stiftelsens kapital å støtte den vitenskapelige forskning og yrkesopplæring ved Norges Tekniske Høgskole som kan ha betydning for det

Detaljer

Årsrapport KLP-fondene

Årsrapport KLP-fondene Årsrapport KLP-fondene 2007 for dagene som kommer innhold Styrets årsberetning 3 Markedskommentar 6 Hva er kreditt? 2 Innholdsfortegnelse økonomi 5 Revisjonsberetning 9 styrets ÅRSberetning KLP Fondsforvaltning

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 Desember 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet 20 RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.12.15 : 101,09 Effektiv rente* : 1,7 % Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport august 2011 Porteføljeforvalter: Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et norsk obligasjonsfond med

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND

PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND PROSPEKT CARNEGIE MULTIFOND 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO 1.2.

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Org.nr: 986332650 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordamerikanske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mai 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 29.05.15 : 102,22 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,5 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no.

Kjære andelseier. Informasjon om våre ulike fond finnes på fondenes hjemmeside: www.danskeinvest.no. ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Kjære andelseier 3 Årsberetning 2010 4 Innkalling til valgmøte 7 Fondsinformasjon og årsregnskap 8 Porteføljeoversikt 16 Noter 20 Revisors beretning 26 2 DANSKE INVEST ÅRSRAPPORT

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Organisasjonsnummer: 992966092 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske fond

Detaljer

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme

Styrets Beretning 2013. Anders Jahres Fond til vitenskapens fremme Styrets Beretning 2013 Fondets formål er å dele ut en medisinsk pris på 1 000 000 kroner for fremragende vitenskaplige arbeider eller forskningsresultater innen nordisk medisin og en medisinsk pris på

Detaljer

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016

Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 1 Månedsrapport Holberg OMF Mai 2016 Nøkkeltall RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.05.16 : 100,68 Effektiv rente* : 1,30 % Porteføljestørrelse : kr. 1,5 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) :

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Institusjon Avkastning i mai SKAGEN Høyrente Institusjon 0,54% Statsobligasjonsindeks

Detaljer

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Obligasjon. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Obligasjon Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 102,0 101,5 101,0 2,50 % 2,00 % 100,5 100,0 1,50 % 99,5 99,0 1,00 % 98,5 98,0 0,50 % 97,5 FORTE Obl. Indeksert ST4X Indeksert 0,00 % siden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013

ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 ÅRSRAPPORT FOR SØGNE KOMMUNES FORVALTNINGSFOND 2013 Organisering Søgne kommunes forvaltningsfond ble etablert i juni 2003 som et kommunalt fond. Vedtekter og investeringsstrategi ble vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2008 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Mai SKAGEN Høyrente Avkastning i mai SKAGEN Høyrente 0,53 % NIBOR 3 måneder 0,53 % Referanseindeks ST2X 0,32 % Avkastning

Detaljer