KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013"

Transkript

1 KLP Fondsforvaltning AS årsrapport 2013

2 Forsidefoto: Anders Eidsnes Åpen KLP inviterte i 2013 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen, tydelig, ansvarlig og engasjert, eller dialog mellom mennesker. Juryens leder var fotograf Olav Storm.

3 Innhold Styrets årsberetning 4 Opplysninger om KLPfondene 11 KLP Pengemarked 13 KLP Aktiv Rente 16 KLP Rentefond II 18 KLP Pensjon 21 KLP Pensjon II 23 KLP Statsobligasjon I 25 KLP Obligasjon I 27 KLP Obligasjon Global Indeks I 30 KLP Obligasjon Global Indeks II 46 KLP AksjeNorge 47 KLP AksjeNorden 50 KLP AksjeGlobal Lavbeta I 53 KLP AksjeGlobal Indeks I 58 KLP AksjeGlobal Indeks II 80 KLP AksjeGlobal Indeks III 82 KLP AksjeGlobal Indeks IV 83 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 84 KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 97 KLP AksjeVerden Indeks 98 KLP AkjseNorge Indeks 99 KLP AkjseNorge Indeks II 102 KLP AksjeEuropa Indeks I 103 KLP AksjeEuropa Indeks II 110 KLP AksjeUSA Indeks USD 112 KLP AksjeUSA Indeks II 122 KLP AksjeAsia Indeks I 123 KLP AksjeAsia Indeks II 131 KLP Kombinasjon 133 KLP Kombinasjon M 134 KLP Alfa Global Energi 136 KLP Alfa Global Rente 138 Regnskapsprinsipper 140 Revisjonsberetning 142

4 ÅRSRAPPORT Styrets årsberetning Makroøkonomiske forhold i 2013 Den globale økonomiske veksten ble som forventet noe lavere i 2013 enn den var i USA hadde en vekst på 1,9 prosent. Euroområdet hadde en vekst på 0,4 prosent og stigende arbeidsledighet. Japan hadde en vekst på 1,7 prosent. Kina hadde fortsatt høy vekst på ca. 7,7 prosent. Den amerikanske økonomien bedret seg gradvis igjennom året og FED signaliserte at risikoen for negativ utvikling var redusert, og på bakgrunn av dette indikerte Sentralbanken at de kan starte «tapering» reduksjon av verdipapirkjøpene. Dette bidro til å sende lange renter kraftig opp. Den svake veksten internasjonalt og spesielt i euroområdet har ført til at sentralbankene har holdt renten svært lav, og for å stimulere veksten har det blitt tilført store mengder likviditet. I Norge var veksten på 1,9 prosent, til tross for store investeringer i oljesektoren og stabil oljepris mellom 100 og 110 USD pr fat. Signaler om at oljeboomen kan være på hell har ført til noe redusert aktivitetsnivå i Norge. Arbeidsledigheten økte til 3,3 prosent ved utgangen av året. I 2013 har den norske kronen hatt en svak utvikling. Kronen har svekket seg fra 7,35 til 8,42 mot euro, og fra 90,85 til 101,30 i forhold til den handelsvektede indeksen. Verdipapirmarkedene i 2013 Avkastningen i de ulike aksjemarkedene i verden varierte mye i 2013, men de viktigste markedene for norske investorer kunne vise til en meget god avkastning. Ser vi på den utbyttejusterte avkastningen i lokal valuta hadde de utviklede markedene en avkastning på 29 prosent i De fremvoksende markedene hadde en avkastning på tre prosent. Avkastningen varierte mellom en avkastning på 54 prosent i Japan, og Brasil som hadde minus tre prosent avkastning. Over en fem års horisont jevner avkastningsforskjellene seg ut, slik at den årlige avkastningen de siste fem år for utviklede og fremvoksende markeder er lik og er 14 prosent pr år. De siste ti år er avkastningen i utviklede markeder seks prosent pr år i gjennomsnitt, mens den for fremvoksende markeder er 11 prosent. Som nevnt svekket den norske kronen seg i 2013, slik at avkastningen for kronebaserte investorer uten valutasikring ble høyere enn avkastningen i lokal valuta skulle tilsi. Det norske aksjemarkedet gav i 2013 en avkastning på nesten 24 %. Noe av forklaringen til oppgangen i aksjemarkedene kan forklares med at aksjeselskapene i stor grad har opprettholdt inntjeningen på et godt nivå og fortsatt med en stabil kontantstrøm og utbyttepolitikk. Dermed har aksjer blitt vurdert som billige både i forhold til inntjening og i forhold til et konkurransedyktig utbyttenivå målt mot rentepapirer. Det norske obligasjonsmarkedet var i 2013 preget av en begrenset økning i langrentene, dog med et meget lavt utgangspunkt (lavt nivå). Rentenivået på norske statsobligasjoner steg i gjennomsnitt med ca. 0,5 prosentpoeng i løpet av året. Avkastningen for NOKbaserte investorer ble imidlertid berget av et visst fall i kredittmarginene (spreadene). Dette ga investorene både i våre pengemarkeds og obligasjonsfond en tilfredsstillende avkastning for året sett under ett. Vårt pengemarkedsfond ga en avkastning på 2,2 %, mens vårt obligasjonsfond med fem års løpetid ga 3,6 % (disse fondene har et innslag av kreditt). Vårt rene statsobligasjonsfond ga derimot en negativ avkastning i 2013; minus 1,1%. Det internasjonale rentemarkedet var, som det norske, preget av en renteøkning i obligasjonsmarkedet. Både innenfor euro og dollarmarkedet var denne økningen større enn økningen i det norske markedet. Samtidig trakk også i dette markedet kredittmarginen marginalt inn. I sum førte dette til en lav avkastning. Vårt globale kredittfond, KLP Obligasjon Global I, endte med en avkastning på 0,1 % året sett under ett.

5 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Om KLP fondene i 2013 KLP Fondsforvaltning AS forvalter 31 norskregistrerte verdipapirfond. Avkastningen i fondene i 2013 var: KLPfondene Oppstartsdato Avkastning 2013 i 2013 Fond Indeks Differanse Referanseindeks Rentefond KLP Pengemarked 2,17% 1,62% 0,55% ST1X KLP Aktiv Rente 2,11% 1,57% 0,55% 1 mnd. Nibor 0.15% KLP Rentefond II 2,55% 1,71% 0,84% ST3X KLP Pensjon 3,07% 0,94% 2,12% ST4X KLP Pensjon II 3,64% 0,93% 4,57% ST5X KLP Statsobligasjon I 1,13% 0,86% 0,27% DnB Stat Alle KLP Obligasjon I 2,47% 0,82% 1,66% 50% Stat Alle/ 50% Swap 3 år KLP Obligasjon Global I 0,10% 0,61% 0,51% Barclays Global Agg. Corp. SR KLP Obligasjon Global II 0,00% 0,61% 0,61% Barclays Global Agg. Corp. SR Aksjefond KLP AksjeNorge 21,40% 24,17% 2,77% OSEFX KLP AksjeNorden 33,79% 38,93% 5,14% VINXFNOK KLP AksjeGlobal LavBeta I ,64% 2,24% 0,60% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks I 37,89% 37,98% 0,09% KLP World KLP AksjeGlobal Indeks II 29,60% 29,73% 0,13% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks III 29,50% 29,73% 0,23% KLP World valutasikret KLP AksjeGlobal Indeks IV 29,28% 29,73% 0,46% KLP World valutasikret KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I 5,82% 6,28% 0,46% KLP Emerging Markets IKLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 5,73% 6,28% 0,55% KLP Emerging Markets KLP AksjeVerden Indeks 33,24% 33,64% 0,40% KLP All Country World KLP AksjeNorge Indeks 23,57% 23,59% 0,02% OSEBX KLP AksjeNorge Indeks II 23,42% 23,59% 0,17% OSEBX KLP AksjeEuropa Indeks I 36,32% 36,27% 0,05% KLP Europe KLP AksjeEuropa Indeks II 22,70% 22,59% 0,11% KLP Europe valutasikret KLP AksjeUSA Indeks USD 31,85% 31,82% 0,02% KLP USA KLP AksjeUSA Indeks II 33,06% 33,12% 0,06% KLP USA valutasikret KLP AksjeAsia Indeks I 27,84% 28,72% 0,89% KLP Pacific KLP AksjeAsia Indeks II 36,92% 37,96% 1,05% KLP Pacific valutasikret Kombinasjonsfond KLP Kombinasjon 15,79% 15,36% 0,43% Kombinasjonsindeks KLP Kombinasjon M 15,88% 15,36% 0,51% Kombinasjonsindeks Spesialfond KLP Alfa Global Energi 6,07% 1,69% 7,76% 1 uke Nibor KLP Alfa Global Rente 1,31% 1,69% 0,38% 1 uke Nibor Avkastningen i aksjefondene varierte mellom 6 og 38 prosent. Pengemarkeds og obligasjonsfondene ga en avkastning på mellom 1,3 og 3,6 prosent. Kombinasjonsfondene hadde en avkastning på 16 prosent, og spesialfondene hadde en avkastning på hhv 6 og 1 prosent. Den samlede forvaltningskapitalen i fondene økte, som følge av verdiendring og tegning fra andelseiere, med 29 milliarder kroner til 96 milliarder kroner i løpet av året.

6 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Ansvarlige Investeringer Styret i KLP Fondsforvaltning har sammen med Kommunal Landspensjonskasse (KLP) etablert en strategi for ansvarlige investeringer (SRI). KLP Kapitalforvaltning, som forvalter KLP Fondene på vegne av KLP Fondsforvaltning er ansvarlig for å utøve strategien og ivareta KLP Fondenes ambisjoner. Åpenhet har alltid vært grunnleggende for strategien og hvert halvår offentliggjøres en SRIrapport om det arbeidet som gjøres. Totalt ble det i 2013 gjennomført dialog med 42 selskaper på bakgrunn av den ansvarlige investeringsstrategien. I tillegg til dette har det vært gjennomført dialog med mange norske selskaper i forbindelse selskapenes generalforsamling og andre initiativer. Totalt var 49 selskaper ekskludert fra KLP Fondenes investeringsunivers ved utgangen av 2013 på grunn av brudd med fondenes etiske retningslinjer. I løpet av året ble et selskap inkludert i investeringsuniverset igjen. KLP Fondene utøver sitt eierskap ved å stemme på generalforsamlinger. KLP Fondenes stemmerett ble utøvd på 95 generalforsamlinger i Norge og på 2259 generalforsamlinger i utenlandske selskaper. Risikoforhold Våre fond har ulik grad av risiko. Risikorammene er gitt i fondenes vedtekter. For våre aktivt forvaltede aksjefond avviker sammensetningen av aksjer i fondene fra de respektive fondenes indekser. For de indeksnære aksjefondene er avviket fra referanseindeksenes avkastning, som forventet, svært begrenset. I tillegg til dette er seks av de utenlandske indeksnære aksjefondene valutasikret, slik at valutarisikoen for norske investorer praktisk talt er borte. De norske rentefondene kjennetegnes ved lav kredittrisiko da fondene ikke plasserer i kreditter som overstiger 20 prosent kredittvekt (gjelder ikke KLP Obligasjon I) etter de reglene som gjelder for norske livsforsikringsselskaper og banker. Rentefondene har forskjellige mål og rammer for løpetid. Vårt globale kredittfond investerer kun i selskapsobligasjoner som har kredittrating som er minimum «investment grade». I årsavslutningen for 2013, ble det avdekket en svakhet i behandlingen av KLPfondenes inntekter under fritaksmetoden. Feilen har konsekvenser for skatteberegning og kursfastsettelse for flere fond. Forvaltningsselskapet vil behandle andelseierne korrekt og har kapital til å møte slike hendelser. I forvaltningsselskapet er det et kontinuerlig arbeid for å redusere risikoen for tap gjennom økt grad av automatisering av sentrale prosesser og kvalitetssikring av rutiner og systemer. Et større arbeid knyttet til forbedring av fondsadministrasjon vil bli sluttført i Alle fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Overvåkningen av risikorammene foretas av en avdeling som er adskilt fra forvaltningen. Regnskap Fondenes årsregnskaper er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Styret kjenner ikke til at det er vesentlig usikkerhet knyttet til disse og kjenner ikke til ekstraordinære forhold som har betydning for vurdering av regnskapene. Det er ikke inntruffet forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning for vurderingen av regnskapene for fondene. Styret bekrefter at det er grunnlag for fortsatt drift av forvaltningsselskapet. Rapportering KLP Fondsforvaltning AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav. Andelseierne KLP Fondsforvaltning AS har både institusjonelle kunder og personkunder. I fondene er det i alt 415 institusjonelle kunder og ca personkunder. De institusjonelle kundene har 98 % av fondenes samlede forvaltningskapital. Selskapet er landets tredje største fondsforvalter. KLP er største andelseier med ca. 2/3 av den totale andelskapitalen.

7 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING Det norske fondsmarkedet Forvaltningskapitalen i norskregistrerte fond økte i 2013 fra 558 til 663 milliarder kroner. Av dette var netto nytegning 26 milliarder kroner, mens verdistigningen utgjorde 79 milliarder kroner. Privatpersoner hadde en netto nytegning i sine fondsbeholdninger med 3,5 milliarder kroner i Selskapet KLP Fondsforvaltning AS har kontor i Oslo og er pr forretningsfører for følgende verdipapirfond: Verdipapirfond KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP Alfa Global Energi KLP Alfa Global Rente KLP Kombinasjon M KLP Kombinasjon KLP Obligasjon Global I KLP Obligasjon Global II KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II KLP AksjeGlobal Indeks III KLP AksjeGlobal Indeks IV KLP AksjeGlobal LavBeta I KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks KLP AksjeUSA Indeks USD KLP AksjeUSA Indeks II KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II Depotmottaker Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Norsk avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forvaltningen av fondene er utkontraktert til KLP Kapitalforvaltning AS. Selskapet hadde i 2013 forvaltningsinntekter på 144,7 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 9,3 millioner kroner.

8 ÅRSRAPPORT Resultat i verdipapirfondene i 2013: Verdipapirfond Valutasikret Resultat Netto utdelt til andelseierne i løpet av året Utdelt til andelseierne per Overført til/fra opptjent egenkapital KLP Pengemarked KLP Aktiv Rente KLP Rentefond II KLP Pensjon KLP Pensjon II KLP Statsobligasjon I KLP Obligasjon I KLP AksjeNorge KLP AksjeNorden KLP Alfa Global Energi JA KLP Alfa Global Rente JA KLP Kombinasjon M Delvis KLP Kombinasjon Delvis KLP Obligasjon Global I JA KLP Obligasjon Global II JA KLP AksjeGlobal Indeks I KLP AksjeGlobal Indeks II JA KLP AksjeGlobal Indeks III JA KLP AksjeGlobal Indeks IV JA KLP AksjeGlobal LavBeta I** KLP Akjse Fremvoksende Markeder Indeks I KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II KLP Aksje Verden Indeks KLP AksjeUSA Indeks USD* KLP AksjeUSA Indeks II JA KLP AksjeEuropa Indeks I KLP AksjeEuropa Indeks II JA KLP AksjeAsia Indeks I KLP AksjeAsia Indeks II JA KLP AksjeNorge Indeks KLP AksjeNorge Indeks II * Dette fondet er denominert i USD og resultatet vises i USD. ** Fondet startet opp i løpet av året. Veien fremover Styret i KLP Fondsforvaltning AS takker alle andelseiere for den tillit som er vist i året som gikk, og håper at fondenes nåværende andelseiere fortsetter som andelseiere. Samtidig ønsker vi nye andelseiere velkommen. Fra vår side skal vi anstrenge oss for å levere konkurransedyktig avkastning, samtidig som vi vil fortsette å satse på å videreutvikle vår forvaltningskompetanse. I tillegg vil vi sørge for å ha attraktive fondsprodukter, konkurransedyktige priser og god service for våre andelseiere.

9 ÅRSRAPPORT STYRETS ÅRSBERETNING STYRET I KLP FONDSFORVALTNING AS STÅLE ØKSNES KJETIL HOUG HANS JØRGEN GADE INGVILD DINGSTAD PER VICTOR NORDAN HILDE SEEM ELIN EVJEN ANNE BEATE LIEN HÅVARD GULBRANDSEN CATHRINE HELLANDSVIK

10 ÅRSRAPPORT mnd. NIBOR og 10 års stat % 4,00 3,00 3 mnd. NIBOR 10 års stat 2,00 1, Aksjeindekser OSEFX OSEBX VINXFNOK KLPWRLDNOK KLPWRLDHNK KLPUSAUSD

11 ÅRSRAPPORT Opplysninger om KLPfondene Fondets navn Volum pr. Forv. Std. gebyr; Minste honorar inn/ut innskudd mill. NOK % % kr KLP Kombinasjon 92 0,30 0,10/0,10* KLP Kombinasjon M 42 0,25 0,00/0, KLP Pengemarked ,15 0,00/0, KLP Aktiv Rente 63 0,15 0,00/0, KLP Rentefond II ,20 0,00/0, KLP Pensjon 435 0,20 0,00/0, KLP Pensjon II 463 0,20 0,00/0, KLP Statsobligasjon I ,12 0,20/0,20 10 mill KLP Obligasjon I ,25 0,35/0,35 10 mill KLP Obligasjon Global I ,12 0,25/0,25 10 mill KLP Obligasjon Global II 200 0,20 0,25/0,25* KLP AksjeNorge ,75 0,20/0,20* KLP AksjeNorden ,75 0,20/0,20* KLP AksjeGlobal LavBeta I*** ,27 0,10/0,05* KLP AksjeGlobal Indeks I ,10 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks II ,13 0,10/0,05 10 mill KLP AksjeGlobal Indeks III 722 0,25 0,10/0,05 1 mill KLP AksjeGlobal Indeks IV ,35 0,10/0,05* KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I ,18 0,80/0,50* 10 mill KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II 136 0,30 0,80/0,50* KLP AksjeVerden Indeks 531 0,30 0,20/0,10* KLP AksjeNorge Indeks ,10 0,10/0,10 10 mill KLP AksjeNorge Indeks II ,20 0,20/0,20* KLP AksjeEuropa Indeks I ,10 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeEuropa Indeks II 984 0,13 0,25/0,05 10 mill KLP AksjeUSA Indeks USD ,10 0,05/0,05 3 mill USD KLP AksjeUSA Indeks II 948 0,13 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks I 163 0,10 0,05/0,05 10 mill KLP AksjeAsia Indeks II 742 0,13 0,05/0,05 10 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Energi 841 0,80** 0,20/0,20 5 mill Spesialfondet KLP Alfa Global Rente 929 0,80** 0,20/0,20 5 mill Totalvolum * Det er gratis å handle inntil 1 mill. kr. Tegnings og innløsningsgebyrene gjelder kun for beløp over 1 mill. kr. ** + 10% av verdistigningen over referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste verdi *** KLP AksjeGlobal LavBeta I oppstart

12 ÅRSRAPPORT OPPLYSNINGER OM KLPFONDENE Fondenes regler for innskudd og uttak Innskudd Ved tegning av andeler før kl. 13 gis det kurs i fondet samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II og KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II der det gis neste virkedags kurs) under forutsetning av at fondet får tilgang på tegningsbeløpet. Andre frister gjelder ved trekk eller kjøp bak «logg inn». Uttak Ved melding før kl. 13 gis uttakskurs samme dag (bortsett fra KLP Aksje Asia I og II, KLP AksjeFremvoksende Markeder I og II og KLP AksjeVerden Indeks der det gis neste virkedags kurs). Penger vil normalt være på kundens bankkonto 34 virkedager etter at uttaket er registrert her. Ved nyttår kan det ta noen flere dager. Antall uttak Ingen begrensning m.h.t. antall uttak fra noen av fondene. Generelt Alle oppgitte kurser og avkastningstall som publiseres, eller som kunden får oppgitt i sine rapporter, er fratrukket forvalterens honorar (nettoavkastning). Bemerk Fondenes gebyrer eller rammevilkår kan endres av forvalteren etter regler som fastlegges av Finanstilsynet. Andelseierne varsles om endringer ved brev forut for gjennomføringen. Samtlige investeringer i KLP Fondsforvaltning er gjort ihht KLPs etiske minstekrav. Forbehold (disclaimer) Denne rapporten baserer seg på kilder som av KLP Fondsforvaltning vurderes som pålitelige. Det er imidlertid ikke mulig å garantere at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig. Uttalelsene i rapporten reflekterer KLP Fondsforvaltnings oppfatning på det tidspunkt de ble utarbeidet, og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. KLP Fondsforvaltning påtar seg ikke ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Historiske tall er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen i verdipapirfond kan variere betydelig innenfor et år. Realiserte tap eller gevinst ved å investere i fondsandeler vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg.

13 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED KLP Pengemarked skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 4 mnd. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være helt minimale. Fondet egner seg som et alternativ til å ha innskudd i bank. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst / tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Antall andeler Innløsningskurs Innløsninger , ,20 + Overført til/fra opptjent egenkapital , ,63 = Egenkapital UB , ,96 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,15% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Pengemarked vs. referanseindeks KLP Pengemarked Referanseindeks ST1X 102 Porteføljesammensetning KLP Pengemarked per 31. desember % Kredittforetak, AS 6% Kontanter % Banker

14 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N+1.5 NO ,20 20 % ,61% BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,21% DNB BANK ASA NO ,20 20 % ,46% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,02% GJENSIDIGE BANK ASA NO ,00 20 % ,24% HONEFOSS SPAREBANK N+1.2 NO ,85 20 % ,03% LANDKREDITT BANK AS NO ,29 20 % ,32% LILLESANDS SPAREBANK N+1.22 NO ,90 20 % ,60% LUSTER SPAREBANK N+1.18 NO ,86 20 % ,91% ROROSBANKEN N+1.25 NO ,91 20 % ,92% SANDNES SPAREBANK N+1.24 NO ,89 20 % ,53% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NO ,80 20 % ,31% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,35 20 % ,76% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,05 20 % ,43% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,37% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.23 NO ,93 20 % ,53% SPAREBANK 1 OSTFOLD AKERSHUS N+0.98 NO ,63 20 % ,52% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,17 20 % ,22% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND N+1 NO ,66 20 % ,22% SPAREBANK 1 SRBANK N+1.35 NO ,05 20 % ,53% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,89 20 % ,62% SPAREBANKEN MORE NO ,40 20 % ,04% SPAREBANKEN MORE N+0.75 NO ,39 20 % ,51% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N+0.88 NO ,55 20 % ,61% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,80% SPAREBANKEN SOR N+0.8 NO ,47 20 % ,97% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,11% SPAREBANKEN VEST N+0.85 NO ,55 20 % ,91% SPAREBANKEN VEST N+0.93 NO ,58 20 % ,51% SVENSKA HANDELSBANKEN AB N+1.4 NO ,05 20 % ,21% SWEDBANK NO ,75 20 % ,68% TIME SPAREBANK NO ,25 20 % ,51% TOTENS SPAREBANK N+0.83 NO ,50 20 % ,51% ROROSBANKEN NO ,22 20 % ,51% AAFJORD SPAREBANK NO ,30 20 % ,81% AAFJORD SPAREBANK N+0.95 NO ,59 20 % ,61% AASEN SPAREBANK N+0.9 NO ,56 20 % ,91% BANK 1 OSLO N+0.65 NO ,35 20 % ,91% BANK NORWEGIAN AS N+1.5 NO ,15 20 % ,52% BIEN SPAREBANK AS N+0.4 NO ,05 20 % ,02% BJUGN SPAREBANK N+1.2 NO ,85 20 % ,61% BLAKER SPAREBANK N+0.94 NO ,62 20 % ,09% BLAKER SPAREBANK N+1.5 NO ,18 20 % ,91% HELGELAND SPAREBANK N+0.85 NO ,52 20 % ,42% HJELMELAND SPAREBANK NO ,15 20 % ,21% KLABU SPAREBANK N+0.9 NO ,54 20 % ,81% KLABU SPAREBANK N+1.30 NO ,98 20 % ,60% LILLESANDS SPAREBANK N+1.87 NO ,52 20 % ,62% MODUM SPAREBANK N+0.75 NO ,40 20 % ,91% MODUM SPAREBANK N+1.3 NO ,00 20 % ,55% NORDEA BANK NORGE ASA N+1.1 NO ,77 20 % ,22% ORKDAL SPAREBANK N+1.3 NO ,97 20 % ,82% ORLAND SPAREBANK N+1.23 NO ,88 20 % ,79% RINDAL SPAREBANK N+1.25 NO ,92 20 % ,61% ROROSBANKEN N+1.12 NO ,98 20 % ,21% SELBU SPAREBANK N+1.35 NO ,03 20 % ,73% SELBU SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,61% SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N+1 NO ,68 20 % ,21% SOGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK N+1.4 NO ,04 20 % ,53% SOKNEDAL SPAREBANK N+1.28 NO ,93 20 % ,91% SPAREBANK 1 NORDNORGE N+1.1 NO ,79 20 % ,46% SPAREBANK 1 NORDVEST N+0.75 NO ,43 20 % ,51% SPAREBANK 1 NORDVEST N+1.1 NO ,75 20 % ,92% SPAREBANKEN NARVIK N+1.40 NO ,06 20 % ,52% SPAREBANKEN SOR N+0.84 NO ,48 20 % ,36% STROMMEN SPAREBANK N+3.38 NO ,38 20 % ,05% VOSS VEKSEL OG LANDMANDSBANK N+0.83 NO ,48 20 % ,91%

15 ÅRSRAPPORT KLP PENGEMARKED Note 3: Verdipapir Banker Total ,10% Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi Andel total KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,67% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N+0.97 NO ,65 20 % ,52% BOLIG OG NAERINGSKREDITT AS NO ,18 20 % ,12% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER N+0.8 NO ,49 20 % ,51% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,82% SUM VERDIPAPIRER ,92% Porteføljens omløpshastighet: 0,54 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,06 %

16 ÅRSRAPPORT KLP AKTIV RENTE KLP Aktiv Rente skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med lav kurs og kredittrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 0 og 12 mnd. KLP Aktiv Rente har anledning til å ha inntil 20% av fondets midler i obligasjoner. Maksimalt 10% av fondets markedsverdi kan plasseres i rentederivatene FRA og renteswapper. Formålet med eventuelle derivatinvesteringer er å oppnå en hensiktsmessig forvaltning av fondet. Verdipapirenes korte løpetid gjør at kurssvingningene i fondet vil være små. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap PORTEFØLJERESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Andre fordringer Bankinnskudd Sum eiendeler FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Tegninger Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital 123 = Egenkapital UB Antall andeler Innløsningskurs , , , , , ,11 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Aktiv Rente vs. referanseindeks KLP Aktiv Rente NIB1MSPD 102 Porteføljesammensetning KLP Aktiv Rente per 31. desember % Kredittforetak, AS 1% Kontanter % Banker

17 ÅRSRAPPORT KLP AKTIV RENTE Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE N+1.5 NO ,20 20 % ,89% BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,27% BERG SPAREBANK N+1.28 NO ,98 20 % ,24% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,24% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,28% SPAREBANK 1 SMN N+0.95 NO ,63 20 % ,25% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,30 20 % ,33% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,50 20 % ,35% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,26% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S NO ,08 20 % ,24% TOLGAOS SPAREBANK N+1 NO ,65 20 % ,25% AAFJORD SPAREBANK N+0.95 NO ,59 20 % ,25% AASEN SPAREBANK N+0.9 NO ,56 20 % ,24% BLAKER SPAREBANK N+0.94 NO ,62 20 % ,24% ROROSBANKEN N+1.12 NO ,98 20 % ,25% SELBU SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,27% SKUDENES OG AAKRA SPAREBANK N+1 NO ,68 20 % ,25% SPAREBANKEN SOR N+0.84 NO ,48 20 % ,25% BO SPAREBANK N+1.23 NO ,91 20 % ,25% FORNEBU SPAREBANK NO ,40 20 % ,24% HELGELAND SPAREBANK N+0.75 NO ,42 20 % ,25% MELDAL SPAREBANK N+1.02 NO ,70 20 % ,24% MODUM SPAREBANK N+1.30 NO ,95 20 % ,09% OPDALS SPAREBANK N+1.5 NO ,16 20 % ,63% SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG N+1.1 NO ,75 20 % ,27% SPAREBANK 1 NOTTEROYTONSBERG N+4.36 NO ,15 20 % ,25% SPAREBANKEN OST N+1.33 NO ,02 20 % ,28% STROMMEN SPAREBANK N+1.25 NO ,92 20 % ,25% SURNADAL SPAREBANK N+1.5 NO ,15 20 % ,28% Banker Total ,35% BN BANK ASA NO ,15 20 % ,24% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,24% SUM VERDIPAPIRER ,59% Porteføljens omløpshastighet: 0,47 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,02 %

18 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II KLP Rentefond II skal oppnå høyest mulig avkastning ved investering i rentebærende verdipapirer med høy kredittverdighet og liten kursrisiko, utstedt av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner, kraftverk med garanti, kredittforetak og banker. Gjennomsnittlig løpetid i fondet kan variere mellom 6 og 24 mnd. Årsregnskap 2013 (alle beløp i kr) Resultatregnskap per Balanse per Note PORTEFØLJEINNTEKTER OG KOSTNADER Renteinntekter Gevinst/tap ved realisasjon Netto endring urealiserte gevinster PORTEFØLJERESULTAT FORVALTNINGSINNTEKTER OG KOSTNADER Kostnader ved salg og innløsning av andeler Forvaltningshonorar FORVALTNINGSRESULTAT RESULTAT FØR SKATT ÅRSRESULTAT Note EIENDELER 3 Fondets verdipapir Opptjente, ikke mottatte inntekter Bankinnskudd Andre fordringer Sum eiendeler EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital til pålydende Over/underkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum opptjent egenkapital Anvendelse av resultat Netto utdelt til andelseiere i året Utdelt til andelseiere per Overført til/fra opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Note 1: Regnskapsprinsipper (se side 140) Note 2: Opplysninger om fondet (se også ovenfor og side 11) Alle beløp i tusen kroner Egenkapital IB Antall andeler Innløsningskurs Tegninger , ,68 Innløsninger Overført til/fra opptjent egenkapital , ,70 = Egenkapital UB , ,93 Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til KLP Fondsforvaltning AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20% p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. KLP Rentefond II vs. referanseindeks 2013 KLP Rentefond II 102 ST3X Porteføljesammensetning KLP Rentefond II per 31. desember % Kontanter 8% Kredittforetak, AS % Banker

19 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi BANK 1 OSLO NO ,60 20 % ,70% DNB BANK ASA NO ,20 20 % ,31% FANA SPAREBANK NO ,05 20 % ,16% GJENSIDIGE BANK ASA NO ,00 20 % ,14% HAUGESUND SPAREBANK NO ,50 20 % ,87% HELGELAND SPAREBANK NO ,00 20 % ,80% HELGELAND SPAREBANK NO ,00 20 % ,30% LANDKREDITT BANK AS NO ,29 20 % ,93% MELHUS SPAREBANK NO ,75 20 % ,31% SANDNES SPAREBANK NO ,20 20 % ,51% SANDNES SPAREBANK NO ,70 20 % ,52% SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NO ,80 20 % ,17% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,35 20 % ,26% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,05 20 % ,24% SPAREBANK 1 BUSKERUDVESTFOLD NO ,65 20 % ,68% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,60 20 % ,17% SPAREBANK 1 NORDNORGE NO ,35 20 % ,84% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,17 20 % ,37% SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND NO ,65 20 % ,58% SPAREBANK 1 SMN NO ,70 20 % ,53% SPAREBANK 1 SMN NO ,85 20 % ,06% SPAREBANK 1 SMN NO ,35 20 % ,08% SPAREBANK 1 SMN NO ,00 20 % ,26% SPAREBANK 1 SMN N+0.95 NO ,63 20 % ,27% SPAREBANK 1 SRBANK NO ,75 20 % ,62% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,30 20 % ,23% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,55 20 % ,69% SPAREBANKEN HEDMARK NO ,00 20 % ,53% SPAREBANKEN MORE NO ,40 20 % ,64% SPAREBANKEN OST NO ,35 20 % ,12% SPAREBANKEN OST NO ,85 20 % ,80% SPAREBANKEN OST NO ,10 20 % ,03% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,50 20 % ,14% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE NO ,10 20 % ,75% SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE N+1.5 NO ,18 20 % ,27% SPAREBANKEN SOR NO ,65 20 % ,79% SPAREBANKEN SOR NO ,15 20 % ,70% SPAREBANKEN SOR NO ,00 20 % ,42% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,34% SPAREBANKEN SOR NO ,25 20 % ,05% SPAREBANKEN SOR NO ,30 20 % ,52% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,16 20 % ,08% SPAREBANKEN TELEMARK NO ,15 20 % ,81% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,20% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,21% SPAREBANKEN VEST NO ,60 20 % ,26% SPARESKILLINGSBANKEN KRISTIANSAND S NO ,08 20 % ,26% STOREBRAND BANK ASA NO ,50 20 % ,44% SVENSKA HANDELSBANKEN AB NO ,30 20 % ,34% SVENSKA HANDELSBANKEN AB N+1.55 NO ,24 20 % ,27% SWEDBANK NO ,75 20 % ,65% SWEDBANK NO ,60 20 % ,78% TOTENS SPAREBANK NO ,00 20 % ,54% TOTENS SPAREBANK NO ,70 20 % ,36% ROROSBANKEN NO ,22 20 % ,26% Banker Total ,18%

20 ÅRSRAPPORT KLP RENTEFOND II Note 3: Verdipapir Verdipapirer ISIN Kupong Risikoklasse Antall Kostpris Markedsverdi BN BANK ASA NO ,80 20 % ,63% BN BANK ASA NO ,40 20 % ,52% BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA NO ,00 20 % ,28% BOLIG OG NARINGSKREDITT ASA NO ,10 20 % ,26% KOMMUNALBANKEN AS NO ,20 20 % ,37% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,61% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,20 20 % ,27% KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER NO ,75 20 % ,31% BOLIG OG NAERINGSKREDITT AS NO ,18 20 % ,26% Kredittforetak, Aksjerselskap Total ,51% HEDMARK ENERGI NO ,50 20 % ,01% Kraftverk Total ,01% SUM VERDIPAPIRER ,70% Porteføljens omløpshastighet: 0,36 Gjennomsnittlig effektiv rente: 2,10 %

ODIN skaper verdier for fremtiden

ODIN skaper verdier for fremtiden Årsrapport 2013 ODINs Rentefond Februar 2014 ODIN skaper verdier for fremtiden Innhold 3-4 Markedskommentar ODIN Rente 5-6 Markedskommentar fra Storebrand Asset Management AS 7-10 Styrets årsberetning

Detaljer

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør:

Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no. Ansvarlig redaktør: Årsrapport 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: Elektronisk Ansvarlig redaktør:

Detaljer

Swedbank Asset Management AS

Swedbank Asset Management AS Swedbank Asset Management AS Årsrapport 2014 Swedbank Asset Management Fondene: Swedbank Generator Swedbank Rente Swedbank Høyrente Swedbank Nordisk Högränta ÅRSRAPPORT FRA SWEDBANK FONDENE 2014 Kjære

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE

LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE Årsrapport 2014 Innhold LEDER 03 KOMMENTAR STIG ERIK BREKKE 04 ÅRSBERETNING 06 EIKA NORGE 08 EIKA UTBYTTE 10 EIKA NORDEN 12 EIKA ALPHA 14 EIKA SPAR 16 EIKA GLOBAL 18 EIKA BALANSERT 20 EIKA PENSJON 24 EIKA

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond

Halvårsrapport 2013. ODINs Rentefond Halvårsrapport 213 ODINs Rentefond Juli 213 Innhold 3 Markedskommentar ODIN Rente 4-5 ODIN Rente 6-7 Markedskommentar fra Storebrand Kapitalforvaltning 8-9 SpareBank 1 Pengemarked 1-11 ODIN Pengemarked

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007

Halvårsrapport 2007. 1. halvår 2007 Halvårsrapport 2007 1. halvår 2007 Utgiver: Danske Capital AS Postboks 1170 Sentrum 0107 OSLO Telefon 85 40 98 00 Telefax 85 40 98 01 fondene@danskefund.no Design og utforming: Signatur Opplag: 28 500

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2010 Alfred Berg Kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-23 Avkastning og risiko

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING STATUS 2011 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 6-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-24 Avkastning

Detaljer

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING

STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING STATUS 2007 ABN AMRO KAPITALFORVALTNING Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-21 Avkastning og risiko 22-23 Praktisk

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014

KVARTALSRAPPORT. pr. 30. september 2014 Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Velkommen til andelseiermøte

Velkommen til andelseiermøte Velkommen til andelseiermøte Vi innkaller andelseierne i spesialfondene Borea Global Equities og Borea European Credit til andelseiermøte i 11. mars kl 10:00. Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer

Årsrapport ODINs verdipapirfond

Årsrapport ODINs verdipapirfond Årsrapport ODINs verdipapirfond 214 ODIN skaper verdier for fremtiden I 1 I Innhold 3 Kommentar fra adm. direktør 4-5 Markedskommentar 6 Slik investerer vi 8 Avkastningsoversikt aksjefond 9-11 Styrets

Detaljer

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS

Årsrapport 2012 for fond forvaltet av Borea Asset Management AS Side 1 Årsrapport 2012 for fond forvaltet av 11 Borea Asset Management Borea Asset Management Borea Asset Management er et uavhengig forvaltningsselskap som ble etablert i 2005. Selskapet er lokalisert

Detaljer

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning

Status 1. halvår 2008. Alfred Berg Kapitalforvaltning Status 1. halvår 2008 Alfred Berg Kapitalforvaltning Kjære andelseier Den svakere økonomiske utviklingen som begynte sommeren 2007 har fortsatt inn i 2008. Mediebildet har vært preget av kreditturo og

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1997 Carnegie Fondsforvaltning AS INNHOLD Til våre andelseiere... 3 Carnegie Gruppen... 4 Kommentarer til markedet... 5 Pengemarkedsfond Carnegie Pengemarked... 7 Carnegie Likviditet... 8

Detaljer

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ÅRSRAPPORT 2014 Innhold Kort om Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) 3 Finansielle hovedtall 7 Årsberetning 8 Regnskaps- og notehenvisning 14 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter til regnskapet 19 Vedtekter

Detaljer

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond

Halvårsrapport 2009. Folketrygdfondet forvalter. Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond Halvårsrapport 2009 Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge Statens obligasjonsfond STERK FREMGANG I FINANSMARKEDENE I FØRSTE HALVÅR 2009 Resultat 11,2 mrd. kroner, 12,8 prosent avkastning

Detaljer

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell

årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell årsrapport holberg fondene halti 1324 moh Finlands høyeste fjell holberg fondene 2011 Årsrapport 2469moh galdhøpiggen Nordmenn er stolte av å ha Nordens høyeste fjell. Galdhøpiggen er Norges og Nord-Europas

Detaljer

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1

ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Årsrapport 2010 ÅRSRAPPORT KREDITTFORENINGEN FOR SPAREBANKER 1 Innhold Side Beskrivelse av Kredittforeningen for Sparebanker... 2 Virksomhetsbeskrivelse... 2 Juridisk struktur, organer og ledelse.....

Detaljer

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima

Årsrapport 2004. Nok et gledens år. alle våre andelseiere med positiv avkastning. Pene resultater i et godt investeringsklima Årsrapport 2004 INNHOLD Klikk på pilen for å komme direkte til siden du ønsker å lese. Bruk piltaster opp/ned for å bla frem og tilbake. 2 Innkalling til valgmøte Nok et gledens år alle våre andelseiere

Detaljer

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45

INNHOLD. Purpose and operations... 42 Extracts of Directors Report for 2004... 43 Key figures... 45 3 Årsrapport 2004 Folketrygdfondet R S B E R E T N I N G 2 0 0 4 INNHOLD Formål og virksomhet..................... 1 Nøkkeltall............................... 2 Evne til lønnsom vekst.....................

Detaljer