Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter"

Transkript

1 Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN

2 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Forfatter: Grete Bach Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedepartementet Rapportnummer 12/01 ISBN Godkjent av URL Dato Antall sider Kvalitetssikret av 10. mars Torbjørn Nystadnes Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode SI-BI Gradering Ingen Jacob Hygen Adm. direktør Sammendrag Den ferdigstilte EPJ-standard versjon 1.0, inneholder ikke spesifikasjon av det helsefaglige informasjonsinnholdet i elektroniske pasientjournaler. For at standardiserte EPJ-system skal kunne tas i bruk av virksomheter i helsevesenet, må det derfor foretas en spesifikasjon av det informasjonsinnhold som er nødvendig for virksomhetstypen. Denne rapporten inneholder en kartlegging av hvilken informasjon sentrale aktører registrerer på dette området i dag. Rapporten vil kunne danne grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter.

3 Forord En rekke offentlige myndigheter og helseregistre mottar i dag informasjon som stammer fra pasientjournaler. Mye av dette overføres i form av papirskjema, og noe går elektronisk, slik som f.eks. laboratoriesvar og vaksinasjonsmeldinger. Imidlertid er svært lite av denne informasjonen basert på felles spesifikasjoner. Hver enkelt virksomhet har gjerne utarbeidet sine egne skjema eller registreringssystem, og disse kan inneholde delvis overlappende opplysninger og spesifikasjon av navn, "feltlengde", utvalg av kodeverdier og lignende er gjerne forskjellig. Dette skaper unødig mye ekstraarbeid for de som skal rapportere opplysningene, og kan også medføre dobbeltlagring og redusert informasjonskvalitet. Det er i juli 2001 lagt fram en rapport fra prosjektet, Enklere og mer effektiv rapportering, ELMER, i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon og Næringslivets Hovedorganisasjon. Hovedmålet for prosjektet var å legge retningslinjer for elektronisk rapportering av data fra næringslivet og til offentlig sektor. Rapporten konkluderer bl.a. med at det er svært viktig at dataelementer som brukes i rapporteringen må være ensartede og at det gjenstår mye arbeid med skjema og brukerapplikasjoner for å få dette til. Det kan dermed synes at forholdene i helsesektoren og i næringslivet på dette området, er sammenliknbare. Forstudierapporten Offentlig kommunikasjon (OKI) ble fremlagt i 27.april Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysundregistrene deltok i dette arbeidet sammen med representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) som var oppdragsgiver, og Kommunenes Sentralforbund. Grunntanken i dette arbeidet er gjenbruk av data, og at alle offentlige instanser etter hvert selv skal kunne laste ned den informasjonen de trenger (grunndata) fra for eksempel gjennom portaler på Internett som bl.a. og så eventuelt oppdatere egne system. Rapporten ivektlegger betydningen av felles forståelse og definisjoner av de enkelte dataelementene som skal rapporteres, og mener for øvrig at nøkkel for elektroniske koblinger mellom offentlig virksomhet, skal være organisasjonsnummer. PEDI-programmet, som står for Program for Elektronisk Datautveksling og Innrapportering og som pågår i perioden , gjennomgår opplysningene i Oppgaveregisteret for å avklare hvordan staten samler inn, bruker og utveksler oppgavepliktig informasjon fra næringslivet på tvers av forvaltningsorganene. Fra de 130 registrene som finnes i Oppgaveregisteret, sendes det årlig ut 640 ulike skjemaer ut til næringslivet, med til sammen felter. Av disse utgjør grunndataopplysninger som navn, adresser, kontaktperson, telefon og lignende ca. 23 prosent. Samme rapport viser til at det brukes utrolig mye tid til utfylling av grunndata, og at standardisering av grunndata kan gi muligheter for forbedringer.

4 En av de viktigste oppgavene til denne rapporten er å koordinere arbeidet med utarbeidelse av standarder for informasjonsinnhold på tvers av hele helsevesenet. Dette for å hindre at forskjellige grupperinger som tar i bruk EPJ-system, utarbeider egne standarder for samme type informasjon, uten å vite om hverandre. Forslaget til standardisering som legges fram i denne rapporten, er bygget på informasjon fra de nevnte prosjektrapportene, Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Statens helsetilsyn, Statistisk sentralbyrå, flere helseinstitusjoner samt at det også er hentet opplysninger fra ISO-standard :2000, Information technology - Specification and standardization of data elements -- Part 2: Classification for data elements, selv om den ikke er ferdigstilt. Det er så langt mulig prøvd å etterleve krav til klasser og attributter gitt av EPJ-standard v.1.0 av juni Standardiseringen av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter må ses på som et første utkast, hovedsakelig laget for å få fortgang i arbeidet med elektronisk overføring av pasientjournaler.

5 Kort om beskrivelsesformen De enkelte dataelementene består av følgende deler: Rubrikk Betegnelse G.type Lengde Beskrivelse Betegnelse på dataelementtypen. Angir hvilken av de standardiserte grunntyper dataelementet tilhører. Følgende grunntyper finnes: 1 - Alfanumerisk, 2 - Numerisk, 3 - Fri tekst, 4 - Tidsangivelse, 5 - Kodet verdi, 6 - Boolsk verdi Benyttes for å angi maksimum lengde for dataelementtypene. Beskrivelse Tekstfelt til fri benyttelse

6 Innhold PERSONALIA...1 Generelle dataelement for personalia... 3 HELSEPERSONELL...9 Generelle dataelementer for helsepersonell VIRKSOMHETER I HELSEVESENET...15 Generelle dataelement for helsevirksomhet VEDLEGG 1: NACEKODER...20 VEDLEGG 2: NASJONSKODER...22 VEDLEGG 3 : LEGESPESIALISTKODER...26 VEDLEGG 4: HELSEPERSONELLKODER...29 VEDLEGG 5: BOF...30 VEDLEGG 6: STILLINGSKODEVERK...33 VEDLEGG 7: DATAELEMENT NØDVENDIG FOR EPJ...34 Personalia Helsepersonell Helsevirksomhet REFERANSELISTE...44

7 GRUNNLAG FOR STANDARDISERING AV PERSONALIA, HELSEPERSONELL OG HELSEVIRKSOMHETER Personalia Kapittel 1 Når en person skal registreres kan nok mange enes om hvilket informasjonsinnhold dataene skal ha, men presentasjonen av dem kan være svært forskjellig. Hver enkelt virksomhet har gjerne utarbeidet sine egne skjema eller registreringssystem. Skal for eksempel navn angies på formen Etternavn, Fornavn, Mellomnavn eller Fornavn, Mellomnavn, Etternavn? Det største personregisteret i Norge er uten sammenlikning Folkeregisteret. Mange av systemene for registrering av personalia har tatt utgangspunkt i Folkeregisterets måte å presentere dataene på. Loven bestemmer at det for alle kommuner skal føres folkeregister over alle bosatte i kommunen. Det skal videre føres et sentralt register over personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er fastsatt fødselsnummer eller D- nummer for. I dag reguleres folkeregistreringen av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med senere endringer) og forskrifter til denne fra Fødselsnummer fastsettes for alle bosatte. Det skal for skattepliktige som ikke er bosatt, fastsettes et såkalt D-nummer. Dette nummeret tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep. De viktigste variabler knyttet til personer registrert i Folkeregisteret er: fødselsnummer status (bosatt, utvandret, død osv.) fødested slektsnavn fornavn mellomnavn slektsnavn som ugift forkortet navn (brukes ved adressering av post) statsborgerskap familienummer ( personer tilhørende samme familie. Bygger ofte på fars f.nr.) personkode (referanseperson, ektefelle, barn, relatert til familiekode) spesifisert registreringstype (diplomat, klient, adressesperring o.l.) sivilstand ektefelles fødselsnummer, navn og statsborgerskap 1

8 PERSONALIA kommunenummer flyttedato nummerisk bostedsadresse postadresse for forsendelse av post land innvandret fra land utvandret til stemmerett vergemål foreldreansvar arbeidstillatelse fremkonnummer (nummer i politiets fremmedkontrollregister, skal erstattes av Duf Id) mors fødselsnummer, navn og statsborgerskap fars fødselsnummer, navn og statsborgerskap fødselsnummer og navn for hvert barn medlemskap i Den norske kirke referanser til utgåtte fødselsnummer/dnummer. For alle hendelser blir registreringsdato (dato for når hendelsen fant sted), eventuell myndighet eller hjemmel for hendelsen og dato for oppdateringen i det maskinelle systemet, registrert. For personer som er tildelt D-nummer registreres i utgangspunktet bare navn, kjønn, sivilstand og statsborgerskap. De viktigste personregistrene har som nevnt tatt utgangspunkt i Folkeregisteret angående personalia. Dersom det skal utarbeides en standard som skal gjelde på tvers av alle helsevirksomheter, er det naturlig å gjøre det samme. Beskrivelsene av dataelementtypene under, tar derfor utgangspunkt i recordbeskrivelse av Folkeregisteret, selv om Folkeregisteret har langt flere attributter enn hva som er nødvendig for registrering av personer i helsesektoren. Det er også tatt hensyn til blanketter som brukes av RTV (Rikstrygdeverket), Statens legemiddelverk og Kreftregisteret. Det er så langt det var mulig, hentet informasjon fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid angående dataelementer. Det er videre gjort sammenlikninger med Helsepersonellregisterets måte å registrere personalia på. 2

9 PERSONALIA Generelle dataelement for personalia I dette forslaget er det tatt utgangspunkt i Folkeregisterets dataelementer, og grunntype og lengde er i samsvar med dette registeret. I forslagene til ledetekst er det tatt utgangspunkt i de mest benyttede termene i forskjellige skjema, men det er også hentet informasjon fra IT-applikasjoner benyttet i helsevesenet. I beskrivelsen henvises til forslaget i ISO 11179, ID: v1, der noen av dataelementene er definerte, ellers brukes beskrivelser fra skjema og applikasjoner. Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Fødselsnummer 2 11 Fnr. Fødselsdato personnummer. (Oppgis med bindestrek mellom fødselsdato og personnummer.) Fødselsdato 4 8 Fdato DD.MM.ÅÅ, Ref.: ISO 11179, ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Personnummer 2 5 Pernr. Tallrekke, eks Registreringsdato 4 12 Regdato Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM Ref.: ISO ID: v1 Name : Date Statuskode 5 1 Status Ref. Folkeregisterets statuskoder A2. 1 Dato død 4 8 Dødsdato Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ, TT:MM 1 Fødselsnummer: 1 = Bosatt, 2 = Utflyttet, 3 = Utvandret, 4 = Forsvunnet, 5 = Død, 6 = Utgått fødselsnr., 7 = Fødselsregistret, 8 = Annulert tilgang, 9 = Uregistret person D-nummerstatus: 2 = I bruk, 5 = Utgått, link til f.nr,, 6 = Utgått, dublett, 7 = Utgått, avgang, 9 = Utgått, korr. Til nytt D-nr. D-nr., personens registrerings status: 1 0 Aktiv, 2 = Død, 3 = Savnet 3

10 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Slektsnavn 3 50 Etternavn Etternavn Fornavn 3 50 Fornavn Fornavn Mellomnavn 3 50 Mellomnavn Mellomnavn Slektsnavn som ugift Forkortet navn (brukes ved adressering av post) Registreringsdato, navn Fødekommuneland 3 50 Etternavn som ugift 3 25 Forkortet navn 4 8 Regdato,navm 5 4 Fødekommune Etternavn som ugift Forkortet navn Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM Ref. eget kodeverk for kommuner ID=??? Fødested 3 20 Fødested Tekstbeskrivelse Statsborgerskap 5 4 Statsborgerskap Registreringsdato, statsborgerskap 4 8 Reg.dato statsborgerskap Ref. eget kodeverk for nasjoner ID =??? Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Familienummer 2 11 Famnr. Hver husholdning/boenhet eller familie har et nummer i folkeregisteret (laget av skattemessige hensyn). Registreringsdato, familienummer 4 8 Regdato famnr. Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Personkode 5 1 Personkode Referanseperson, ektefelle, barn og lignende. Relatert til hver familie. Tar ofte utgangspkt. i forsørgers f.nr. der han/hun får personkode f.nr. +1, ektefellen +2, barn +3 osv. Spesifisert registreringstype 5 1 Spesregtype Ref. eget kodeverk ID=??? (Diplomat, klient, adressesperring o.l.) 4

11 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Dato, spes. reg.type 4 8 Dato spesregtype Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Sivilstand 5 1 Sivilstand Ref. Folkeregisterets kodeverk for sivilstand 2 Dato reg. sivilstand Ektefelles/partners fødselsnummer Ektefelles/partners fødselsnummer Ektefelles/partners fødselsdato Ektefelles/partners personnummer Ektefelles/partners personnummer Ektefelles/partners navn Ektefelles/partners statsborgerskap 4 8 Dato reg. sivilstand 2 11 Ektefelles fnr. 4 8 Ektefelles fdato 2 5 Ektefelles personnr Ektefelles navn 5 3 Ektefelles/partners statsborgerskap Aktuell adresse 3 28 Aktuell adresse Registreringsdato, adresse Flyttedato, adresse 4 8 Regdato, adresse 4 8 Flyttedato, adresse Dato obligatorisk, standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Ref.: ISO ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Ektefelles/partners navn Ref. eget nasjonalkodeverk, ID=??? Ref.: ISO11179, v1 Name : Patient Address Line Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Kommune- 2 4 Kommunenr. Ref. eget kodeverk ID=??? 2 0 = Uoppgitt, 1 = Ugift, 2 = gift, 3 = enke-/ mann, 4 = Skilt, 5 = Separert, 6 = Registrert partner, 7 = Separert partner, 8 = Skilt partner, 9 = Gjenlevende partner, (10 = polygam?) 5

12 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse nummer Adressenavn 3 25 Fraadresse Adresse pasienten har flyttet fra Adressetype 5 1 Adressetype Ref. eget kodeverk ID =??? (Egen bolig, institusjon og lignende) Tilleggsadresse 3 25 Tilleggsadresse Pasientens tilleggsadresse Postnummer 2 4 Postnr. Ref. eget kodeverk ID=??? Skolekrets 5 2 Skolekrets Pasientens skolekrets Postadresse 3 30 Postadresse Pasientens nåværende adresse Adresse Alt.adresse 1 Pasientens alternative adresse 1 Adresse Alt.adresse 2 Pasientens alternative adresse 2 Adresse Alt.adresse 3 Pasientens alternative adresse 3 Postadresse land Land innvandret fra Registrert innvandret dato 3 3 Postadresse utland 5 3 Innvandret fra 4 8 Regdato innvandret Foreldreansvar 5 1 Foreldreansv ar Dato registrert foreldreansvar Arbeidstillatelse Dato arbeidstillatelse 4 8 Dato reg.foreldreansvar 6 1 Arbeidstillatelse J/N 4 8 Dato arbeidstil-latelse Pasientens adresse i utlandet Ref. eget nasjonskodeverk ID=??? Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. Ref. folkeregisterets kodeverk, A5 3 Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. Avkrysningsboks, verdi 1 = sann Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: 3 D = Delt, M = Mor, F = Far, A = Andre 6

13 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Fremkonnummer Mors fødselsnummer Mors fødselsdato Mors personnummer 2 8 Fremkonnr. eller DuF.Id. DD.MM.ÅÅÅÅ. Nummer i politiets fremmedkontrollregister. Vil etter erstattes av Utenriksdepartementets egen id-kode; DuF Id Mors fnr. Fødselsnummer mor 4 8 Mors fdato Ref. ISO 11179, ID v1 Name : DATE OF BIRTH 2 5 Mors persnr. Personnr., mor Mors navn 3 50 Mors navn Mors navn Mors statsborgerskap Fars fødselsnummer 5 3 Mors statsborgerskap Mors statsborgerskap Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder, ID=??? 2 11 Fars fnr. Fødselsnr. Far Fars fødselsdato 4 8 Fars fdato Ref.: ISO ID: v1 Fars personnummer Name : DATE OF BIRTH 2 5 Fars persnr. Personnr., far Fars navn 3 50 Fars navn Fars navn Fars statsborgerskap 5 3 Fars statsborgerskap Fars statsborgerskap, Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder. Antall barn 2 2 Antall barn Antall barn personen har Foreldreansvar 2 2 Foreldreansvar Dato foreldreansvar Referanser til utgåtte fødselsnummer/dnummer. 4 8 Dato foreldre-ansvar Antall barn personen har foreldreansvar for Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. 5 Ref. Referanse til utgåtte IDnummer 7

14 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Medlem i kirkesamfunn 5 1 Medlem i kirkesamfunn Ref. eget kodeverk ID =??? for kirkesamfunn Bolignr 2 5 Bolignr. Fra oktober 2001 skal alle boenheter i Norge få et unikt bolignummer. Tilleggskrav: Fullt navn foreslås angitt etter formen Etternavn, Fornavn, Mellomnavn da dette ser ut som å være den mest alminnelige formen i dag. Når fullt fødselsnummer skal oppgis, gir det bedre lesbarhet om fødselsdato og personnummer er skilt med bindestrek, som , bindestreken er selvsagt bare nødvendig i lesbare presentasjoner. Adresser skal der det er mulig, oppgis i formen: Husnavn (evt.), gatenavn, gatenummer. 8

15 HELSEPERSONELL Helsepersonell Kapittel 2 Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynsansvaret for landets helsetjenester og helsepersonell. For bl.a. å kunne holde oversikt over offentlig godkjent helsepersonell, ble Helsepersonellregisteret (HPR) etablert i 1980-årene. HPR har som formål å kunne gi oversikt over helsepersonell som er gitt offentlig godkjenning, og å kunne brukes i forbindelse med beredskapsplanlegging og til utarbeidelse av personellstatistikk. Statens helsetilsyn har hele tiden hatt ansvaret for vedlikehold og drift av HPR. Figuren viser skjematisk oppbygging av HPR slik det er beskrevet i kravspesifikasjonen versjon 3.0 Person Personalia Ansettelse/ansvar Godkjenning Utdanning Godkjent spesialitet Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i kravspesifikasjonen av Helsepersonellregisteret, HPR versjon 3.0 fra Versjonen er utarbeidet ved KITH på oppdrag av Statens helsetilsyn. Det er også tatt kontakt med flere større sykehus for å undersøke hvordan registrering og oppdatering av helsepersonellets data skjer i sykehusenes personalsystemer. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAFH har videre vært kontaktet da de har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. SAFH er underlagt Statens helsetilsyn. Helsepersonellregisteret har som et krav at registrering og lagring av opplysninger om personer som er registrert i Folkeregisteret, skal være i samsvar med kravene for registrering i Folkeregistret, og dette er et krav som langt på vei også gjelder i sykehusenes personalsystemer. HPR stiller videre krav om at det for utenlandske statsborgere som 9

16 HELSEPERSONELL ikke er registrert i Folkeregisteret, skal være mulig å registrere entydig kjennetegn og utenlandske adresser. Noe informasjon er også hentet fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid Generelle dataelementer for helsepersonell Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Helsepersonellnummer, HPR- nummer. 3 9 HPR-nr Unikt identifikasjonsnummer i HPR, tildeles av systemet, men foreløpig bare til personell med forskrivningsrett. 4 Organisasjonskode 5 9 Orgkode Ref. kodeverk for organisasjonsnummer fra SSB. ID=??? Se Vedlegg 5: BoF. Avdelingskode 5 4 Avdkode Ref. lokalt kodeverk ID=??? Stillingskode 5 4 Stillingskode Hovedstilling 6 1 Hovedstilling: J/N? Ref. Stillingskodeverket i hovedtariffavtalen. Se: Eksempler fra stillingskodeverket i Hovedtariffavtalen 1.mai april 2002 Avkrysningsfelt der verdi 1=sann Ansettelsesdato fra 4 6 Ansatt fra: Ref. ISO-11176, ID: v1 Name : PARTIAL- STAFF-DUTY- ASSIGNMENT begin date 4 Gjelder i sept for leger, tannleger og sykepleiere. Andre helsepersonellgrupper kan også tildeles helsepersonellnummer, - ikke gjort i dag pga. praktiske årsaker. 10

17 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Ansettelsesdato til 4 6 Ansatt til: Ref. ISO 11179, ID: v1 Name : PARTIAL- STAFF-DUTY- ASSIGNMENT end date Etternavn 3 50 Etternavn Helsepersonellets etternavn Fornavn 3 50 Fornavn fornavn Mellomnavn 3 50 Mellomnavn Tidligere etternavn 3 50 Tidligere etternavn Tidligere fornavn 3 50 Tidligere fornavn Tidligere mellomnavn 3 50 Tidligere mellomnavn mellomnavn tidligere etternavn tidligere fornavn tidligere mellomnavn Fødselsdato 4 8 Fdato Ref.: ISO ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Personnummer 2 5 Persnr. Helsepersonellets personnummer Fødselsnummer 2 11 Fødselsnummer Annen identifikasjon 3 15 Annen identifikasjon Helsepersonellets fødselsnummer Annen informasjon nødvendig for å kunne identifisere en person entydig. Eksempel: utenlandsk person-/fødselsnummer. Kjønn 6 1 Kjønn I enkelte tilfeller (f.eks. utenlandske fødselsnumre) kan ikke kjønn alltid utledes fra fødselsnummeret. 11

18 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Adresse 1 50 Adresse Helsepersonellets adresse Postnummer 2 4 Postnummer Helsepersonellets postnummer Poststed 5 20 Poststed Helsepersonellets poststed, Ref.ID=??? Kommunenummer 5 4 Kommunenr. Statsborgerskap 5 15 Statsborgerskap Målformkode 6 1 Bokmål/Nynor sk Helsepersonellets kommunenummer, Ref.ID=??? Selvforklarende. En person kan ha flere, ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder, adskilles med kommategn. Avkrysningsfelt, der verdi 1 = bokmål, skal angi hvilken målform helsepersonellet ønsker. SSB-koden 5 2 SSB-koden Ref. Folkeregisterets statuskodeverk A2, 1. Brukes for eksempel når vedkommende befinner seg i utlandet. Koden er nødvendig for oppdatering mot Folkeregisteret. Helsepersonellkategori 5 2? Helsepersonellkategori Stillingsbetegnelse 5 2? Stillingsbetegnelse Type godkjenning/autorisasjon 5 Type godkjenning/autori sasjon I hvilken kategori en godkjenning/autorisasjon/lisens er gitt. Ref. eget kodeverk ID=??? Se Vedlegg 4: Helsepersonellkoder. Ref. eget kodeverk ID=??? Se Vedlegg 6: Stillingskodeverk. Hva vedkommende er godkjent/autorisert til å utøve her i landet, herunder også lisens, forskrivingsrett (for enkelte helsepersonellkategorier). 12

19 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Godkjenningsdato 4 8 Godkjenningsdato Vilkår tilknyttet en midlertidig godkjenning/lisens Utløpsdato for godkjenning/autorisasjon/lisens/s pesialitet Vilkår tilknyttet en midlertidig godkjenning/lisens 4 8 Utløpsdato for godkjenning/autori sasjon/lisen s/spesialitet Evt. godkjent spesialitet 3 2 Evt. godkjent spesialitet Type utdanning Type utdanning Utdanningsland 5 3 Utdanningsland Eksamensdato 4 8 Eksamensdato Datoen når en godkjenning er blitt gitt. For utenlandsk godkjente helsepersonell er dette dato for norsk godkjenning En midlertidig godkjenning/lisens kan gis med vilkår. Selvforklarende, herunder også 75 års aldersgrense (for enkelte helsepersonellkategorier). For enkelte helsepersonellkategorier, herunder type spesialitet, godkjenningsinstans, godkjenningsdato. Ref. Vedlegg 3 : Legespesialistkoder. Herunder helsefaglig grunnutdanning (som gir grunnlag for autorisasjonen/godkjenningen/lisen sen) og helsefaglig videreutdanning (for enkelte helsepersonellkategorier). For hver utdanning som registreres; i hvilket land vedkommende har tatt utdanningen. Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder For hver utdanning som registreres; når utdanningen ble godkjent 13

20 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Arbeidssted Arbeidssted Hvor vedkommende jobber. Herunder også arbeidsgiver og arbeidsadresse. En person kan være ansatt på flere ulike steder. Stilling 5 4 Stilling Type stilling(er) vedkommende er tilsatt i, herunder også (for hver stilling) evt. stillingsbrøk. Ref. kodeverk ID=??? En person kan ha flere ulike stillinger. Ref. Eksempler fra stillingskodeverket i Hovedtariffavtalen 1.mai april 2002 Ansvar Ansvar For leger o.a. vil det kunne være av interesse å registrere om vedkommende f.eks. er medisinsk-faglig rådgiver (i kommunehelsetjenesten), smittevernansvarlig evt. stedfortreder for smittevernansvarlig. En person registrert i Helsepersonellregisteret skal ha kun ett HPR-nummer. Dette betyr at en person skal ha ett HPR-nummer selv når vedkommende har ulike godkjenninger i ulike helsepersonellkategorier. Dette betyr også at HPR-nummeret på midlertidig godkjenning/lisens (f.eks. turnuslisens) skal brukes videre ved godkjent autorisasjon. Ved ny godkjenning etter bortfall av forrige, skal det forrige HPR-nummeret også brukes. Alt dette vil innebære bl.a. at HPR-nummeret ikke skal være informasjonsbærende, men vil være en god måte unikt å identifisere helsepersonell på. Hadde helsepersonellnummerering også blitt gitt til helsepersonell uten forskrivingsrett, ville en fått en nasjonal gjeldende identifikator på helsepersonell som ville gitt mange fordeler spesielt angående dokumentasjon av gitt helsehjelp som spesielt ivektlegges i helselovene av 1.januar 2001, og som er dekket av EPJ-standard 1.0. Der hvor det foreligger definerte kodetabeller/hjelperegistre eller der hvor det er hensiktsmessig å opprette nye kodetabeller, skal koder brukes i databasen. Eksempler på eksisterende/ønskelige kodetabeller/hjelperegistre er: avdelingskodeverk (for registrering av f.eks. arbeidssted/- adresser), kommunenummer og - navn, fylkesnummer og - navn, postnummer og - sted, statsborgerskap, helsepersonellkategorier, godkjennings- /autorisasjonskoder, osv. 14

21 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Virksomheter i helsevesenet Kapittel 3 I det etterfølgende forslaget til dataelementer for helsevirksomhet, er det hentet informasjon om helsevirksomheter fra Statens helsetilsyn, Statistisk sentralbyrå (Seksjon for bedrifts- og foretaksregistrering) og Brønnøysund registeret. Det er så langt det var mulig, også hentet informasjon fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid angående dataelementer. Statistisk sentralbyrå (SSB) arbeider for at Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) skal bli et heldekkende og kvalitetssikret register og det er et utstrakt samarbeid med registeransvarlige miljøer i og utenfor SSB. Registeret inneholder alle relevante enheter innenfor næringsliv og offentlig sektor. Det omfatter bl.a. en kopi av Enhetsregisteret og dataelementer utover Enhetsregisteret til bruk i SSB. SSB har kontrollansvar for bedriftsenheten, (avdeling/filialer), næringsog sektorkoden, tallet på ansatte samt enheter og struktur i offentlig sektor. SSB arbeider online mot Enhetsregisteret, og Bedrifts- og Foretaksregisteret oppdateres døgnkontinuerlig fra Brønnøysund. Under arbeidet med standardisering av helsevirksomhet, er det derfor tatt spesielt utgangspunkt i Bedrifts- og foretaksregisteret og i institusjonsopplysninger om spesialisthelsetjenesten. I Bedrifts- og foretaksregisteret er datainnholdet avgrenset til et antall kjennemerker som er særlig viktige som et felles grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken. Det Sentrale bedrifts- og foretaksregister (BoF) i SSB er i første rekke et internt hjelpemiddel for utarbeiding av SSBs statistikk, men skal også være knyttet til Enhetsregisteret (ER) og utføre oppgaver som i den sammenhengen er pålagt ved lov. BoF skal være heldekkende og kvalitetssikret for alle næringsbaserte enheter som er relevant for norsk statistikk. Dette registeret skal sørge for: Definisjon og konstruksjon av statistiske enheter Næringsklassifisering av disse enhetene Link til tilsvarende enhet i andre administrative registre 15

22 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Redskap til forberedelse, gjennomføring og koordinering av statistiske utvalgsundersøkelser Redskap for utarbeidelse av næringsstatistikk Informasjonskilde til statistiske analyser av foretak og bedrifter Redskap for å administrere tvangsmulkt - jf. Statistikkloven $ 2-3. Produsere informasjon til SSBs ledelse Data som SSB samler inn og bruker til ajourhold av registeret innhentes til vanlig med hjemmel i Statistikkloven. Grunndataene for informasjon om foretak og bedrifter, består av: Foretak: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, virksomhetens navn, postadresse, forretningsadresse, telefon, telefaks, e-post, hjemmeside, stiftelsesdato/registreringsdato, næringskode, institusjonell sektorkode, ansatte i grupper, sysselsatte i grupper og tilstand/status (aktiv/ikke-aktiv, meldt konkurs osv.). Bedrift: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, forretningsadresse, telefon, telefaks, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, oppstartdato, næringskode, ansatte i grupper, sysselsatte i grupper og tilstand/status. Innholdet i BoF avgrenses til et antall kjennemerker som er å betrakte som særlig viktig som et felles grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken. Informasjon om foretak og bedrifter kan klassifiseres i følgende kategorier: Identifikasjon (foretaksnummer, bedriftsnummer, organisasjonsnummer, - alle identifikatorer fra BoF, bedriftsnummer er en betegnelse som kun benyttes på enkeltforetak i privat sektor.) Grunndata (navn, adresseopplysninger, nærings- og sektorgruppering ol. ) Størrelsesmål av strukturmessig og termin art (omsetning, sysselsetting, tallet på ansatte) Denne basisinformasjon danner grunnlaget for trekking av utvalg (for eksempel grunnlag for stratifisering), til utsending av skjema og estimering av totaler for hele populasjonen. 16

23 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Generelle dataelement for helsevirksomhet Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse 1. Bedriftsnummer, 2. Organisasjonskode Helsevirksomhetsnummer Helsevirksomhetsnummer Institusjonsnavn 3 50 Navn Navn Institusjonsfornavn 3 50 Fornavn Fornavn 1. Fra BoF (gjelder bare enbedriftsforetak i privat sektor) 2. Fra HPR og BoF 3. KITH betegnelse. Ref. eget kodeverk ID=??? Institusjonsmellomnavn 3 50 Mellomnavn Mellomnavn Privat eller offentlig 6 1 Privat eller offentlig virksomhet Avkrysningsboks, verdi 1=sann Utsendingsadresse del Ut_adr1 Utsendingsadresse del 1 (fra BoF) Utsendingsadresse del Ut_adr2 Utsendingsadresse del 2 (fra BoF) Utsendingsadresse del Ut_adr3 Utsendingsadresse del 3 (fra BoF) Utsendingsadresse, postnummer Utsendingsadresse, poststed 2 9 Ut_pnr Utsendingsadresse, postnummer (fra BoF) 3 35 Ut_psted Utsendingsadresse, poststed (fra BoF) Postadresse del P_adr1 Postadresse del 1 (fra BoF) Postadresse del P_adr2 Postadresse del 2 (fra BoF) Postadresse del P_adr3 Postadresse del 3 (fra BoF) Postadresse, postnummer 2 9 P_postnr Postadresse, postnummer (fra BoF) Postadresse, poststed 3 35 P_postst Postadresse, poststed (fra BoF) Postadresse, kommune 3 9 pkommune Postadresse, kommune (fra BoF) 17

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Sykmeldingsattest og Legeerklæring ved arbeidsuførhet Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling Basert på RTV blankett IA 08-07.04 Fastsatt 6.88 Endret 04.2002 og RTV blankett IA 08-07.08 Fastsatt

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

Særavtale for reiser utenlands for statens regning

Særavtale for reiser utenlands for statens regning Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2009-02 Særavtale for reiser utenlands for statens regning Dato: 23.02.2009 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Gjør sulten til historie!

Gjør sulten til historie! u-nytt nr. 3 2011 Et magasin fra Gjør sulten til historie! Se de nye tallene: Sultkartet 2011 Leder Et sviktende matsystem... og veien ut av uføret Det globale matsystemet er under sterkt press som en

Detaljer

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester

Utskrivningsrapport Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Veiledning i bruk av meldingen for søknad om kommunale tjenester Vedlegg til: KITH rapport Rnn/nn Meldingsversjon: 0.9, 19.12.2003 Dokumentversjon: 0.9, 19.12.2003 Veiledning i bruk av meldingen for søknad

Detaljer

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008

Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Rapporter 2009/9 Inger Texmon og Nils Martin Stølen Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2030 Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2008 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB)

Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) IS-1787 Veileder for registrering i tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) Rapportering til Norsk pasientregister (NPR) Februar 2010 Heftets tittel: Veileder for registrering i

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo Kristiansand Ålesund Trondheim Bergen - Stavanger 1 ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SEIF 2014 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Bergen - Stavanger INNHOLD: I SEIF Oslo

Detaljer

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2

Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon. Rapport 2012 2 Identifikasjon av utenlandske statsborgere i Norsk Pensjon Rapport 2012 2 FORORD Actecan har på oppdrag for Norsk Pensjon AS gjennomført en analyse av mulige løsninger som vil kunne bidra til at utenlandske

Detaljer

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Første utgave 1. juli 2002 KITH Rapport 15/02 ISBN 82-7846-140-6 KITH-rapport Tittel Definisjonskatalog for helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Detaljer

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012

SAKs oppdrag. Side 2. SAKs årsberetning for 2012 Årsberetning 2012 SAKs oppdrag Statens autorisasjonskontor for helsepersonell har ansvar for å behandle og avgjøre søknader om autorisasjon og lisens for helsepersonell utdannet både i Norge og i utlandet,

Detaljer

Forhandlingsrunden i WTO

Forhandlingsrunden i WTO Forhandlingsrunden i WTO Tollreduksjoner for norsk sjømateksport Åshild Johnsen og Arne Melchior Norsk Utenrikspolitisk Institutt Norwegian Institute of International Affairs NUPI-rapport Utgiver: NUPI

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

Notater. Ann-Kristin Hansson. Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF 2009/20. Notater

Notater. Ann-Kristin Hansson. Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF 2009/20. Notater 2009/20 Notater Ann-Kristin Hansson Notater Bedrifts- og foretaksregisteret Regler og rutiner for ajourhold av BoF Avdeling for datafangst/seksjon for statistiske populasjoner Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203

Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på Hurtigruten MS Finnmarken Kurs nr. 27203 Reiseklinikken St. Olavs plass 3, 0165 Oslo Telefon: 22 99 15 80 Faks: 22 99 15 81 E-mail: hasle@reiseklinikken.com Org. nr. 980 495 078 Kompendium Klinisk emnekurs i reisemedisin 20.-22. april 2013 på

Detaljer

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie

Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie Versjon 1.0 Mars 2003 KITH Rapport R 14/03 ISBN 82-7846-176-7 Veileder for elektronisk dokumentasjon av sykepleie 2 KITH-rapport Tittel Veileder for

Detaljer

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK

Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Informasjonsmodell for elektronisk meldingsutveksling i SYSVAK Versjon 2.0 14. februar 2000 Status: Til utbredelse KITH R 6/00 ISBN 82-7846-083-3 KITH-rapport Tittel Informasjonsmodell for elektronisk

Detaljer

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012

HIS 1017:2010. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten. Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 HIS 1017:2010.. Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten Versjon 1.6 Opprinnelig dato 1.12.2008 Sist endret 15.02.2012 KITH 21/08:2012 Henvisningsmelding: Tannhelsetjenesten 2 Publikasjonens tittel: Henvisningsmelding:

Detaljer

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger

Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015. Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Rundskriv Turnus for leger IS-6/2015 Turnus for leger Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Publikasjonens tittel: Turnus for leger. Rundskriv og veileder til turnusordning for leger Utgitt:

Detaljer

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter Reports 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Rapporter 2014/16 Minja Tea Dzamarija Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

Fremtidens legespesialister

Fremtidens legespesialister IS-2079-2 Fremtidens legespesialister En gjennomgang av legers spesialitetsstruktur og innhold 1 Heftets tittel: Fremtidens legespesialister Utgitt: Juni/2014 Bestillingsnummer: IS-2079-2 ISBN-nr. 978-82-8081-291-9

Detaljer

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen

meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Skattedirektoratet meldinger SKD nr. 6/14, 26.november 2014 Rettsavdelingen Forskrift om taksering av formues-, inntekts- og fradragsposter til bruk ved likningen for inntektsåret 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport

Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Modernisering av folkeregisteret Forstudierapport Dette er en forstudie og er ett første skritt i en lengre planleggingsprosess. Det innebærer at alle forslag til funksjonalitet og løsninger kan bli endret

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning"

Medisinsk-faglig innhold i henvisninger Den gode henvisning Medisinsk-faglig innhold i henvisninger "Den gode henvisning" Versjon 1.1 19. september 2003 KITH Rapport R22/03 ISBN 82-7846-185-6 KITH-rapport ISBN 82-7846-185-6 Medisinsk-faglig innhold i henvisninger

Detaljer