Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter"

Transkript

1 Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Versjon januar 2002 KITH Rapport 12/01 ISBN

2 KITH-rapport Tittel Grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter Forfatter: Grete Bach Oppdragsgiver(e) Sosial- og helsedepartementet Rapportnummer 12/01 ISBN Godkjent av URL Dato Antall sider Kvalitetssikret av 10. mars Torbjørn Nystadnes Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset 7489 Trondheim Besøksadresse Sverresgt 15, inng G Telefon Telefaks e-post Foretaksnummer Prosjektkode SI-BI Gradering Ingen Jacob Hygen Adm. direktør Sammendrag Den ferdigstilte EPJ-standard versjon 1.0, inneholder ikke spesifikasjon av det helsefaglige informasjonsinnholdet i elektroniske pasientjournaler. For at standardiserte EPJ-system skal kunne tas i bruk av virksomheter i helsevesenet, må det derfor foretas en spesifikasjon av det informasjonsinnhold som er nødvendig for virksomhetstypen. Denne rapporten inneholder en kartlegging av hvilken informasjon sentrale aktører registrerer på dette området i dag. Rapporten vil kunne danne grunnlag for standardisering av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter.

3 Forord En rekke offentlige myndigheter og helseregistre mottar i dag informasjon som stammer fra pasientjournaler. Mye av dette overføres i form av papirskjema, og noe går elektronisk, slik som f.eks. laboratoriesvar og vaksinasjonsmeldinger. Imidlertid er svært lite av denne informasjonen basert på felles spesifikasjoner. Hver enkelt virksomhet har gjerne utarbeidet sine egne skjema eller registreringssystem, og disse kan inneholde delvis overlappende opplysninger og spesifikasjon av navn, "feltlengde", utvalg av kodeverdier og lignende er gjerne forskjellig. Dette skaper unødig mye ekstraarbeid for de som skal rapportere opplysningene, og kan også medføre dobbeltlagring og redusert informasjonskvalitet. Det er i juli 2001 lagt fram en rapport fra prosjektet, Enklere og mer effektiv rapportering, ELMER, i regi av Nærings- og handelsdepartementet, Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon og Næringslivets Hovedorganisasjon. Hovedmålet for prosjektet var å legge retningslinjer for elektronisk rapportering av data fra næringslivet og til offentlig sektor. Rapporten konkluderer bl.a. med at det er svært viktig at dataelementer som brukes i rapporteringen må være ensartede og at det gjenstår mye arbeid med skjema og brukerapplikasjoner for å få dette til. Det kan dermed synes at forholdene i helsesektoren og i næringslivet på dette området, er sammenliknbare. Forstudierapporten Offentlig kommunikasjon (OKI) ble fremlagt i 27.april Statistisk sentralbyrå (SSB) og Brønnøysundregistrene deltok i dette arbeidet sammen med representanter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) som var oppdragsgiver, og Kommunenes Sentralforbund. Grunntanken i dette arbeidet er gjenbruk av data, og at alle offentlige instanser etter hvert selv skal kunne laste ned den informasjonen de trenger (grunndata) fra for eksempel gjennom portaler på Internett som bl.a. og så eventuelt oppdatere egne system. Rapporten ivektlegger betydningen av felles forståelse og definisjoner av de enkelte dataelementene som skal rapporteres, og mener for øvrig at nøkkel for elektroniske koblinger mellom offentlig virksomhet, skal være organisasjonsnummer. PEDI-programmet, som står for Program for Elektronisk Datautveksling og Innrapportering og som pågår i perioden , gjennomgår opplysningene i Oppgaveregisteret for å avklare hvordan staten samler inn, bruker og utveksler oppgavepliktig informasjon fra næringslivet på tvers av forvaltningsorganene. Fra de 130 registrene som finnes i Oppgaveregisteret, sendes det årlig ut 640 ulike skjemaer ut til næringslivet, med til sammen felter. Av disse utgjør grunndataopplysninger som navn, adresser, kontaktperson, telefon og lignende ca. 23 prosent. Samme rapport viser til at det brukes utrolig mye tid til utfylling av grunndata, og at standardisering av grunndata kan gi muligheter for forbedringer.

4 En av de viktigste oppgavene til denne rapporten er å koordinere arbeidet med utarbeidelse av standarder for informasjonsinnhold på tvers av hele helsevesenet. Dette for å hindre at forskjellige grupperinger som tar i bruk EPJ-system, utarbeider egne standarder for samme type informasjon, uten å vite om hverandre. Forslaget til standardisering som legges fram i denne rapporten, er bygget på informasjon fra de nevnte prosjektrapportene, Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Statens helsetilsyn, Statistisk sentralbyrå, flere helseinstitusjoner samt at det også er hentet opplysninger fra ISO-standard :2000, Information technology - Specification and standardization of data elements -- Part 2: Classification for data elements, selv om den ikke er ferdigstilt. Det er så langt mulig prøvd å etterleve krav til klasser og attributter gitt av EPJ-standard v.1.0 av juni Standardiseringen av personalia, helsepersonell og helsevirksomheter må ses på som et første utkast, hovedsakelig laget for å få fortgang i arbeidet med elektronisk overføring av pasientjournaler.

5 Kort om beskrivelsesformen De enkelte dataelementene består av følgende deler: Rubrikk Betegnelse G.type Lengde Beskrivelse Betegnelse på dataelementtypen. Angir hvilken av de standardiserte grunntyper dataelementet tilhører. Følgende grunntyper finnes: 1 - Alfanumerisk, 2 - Numerisk, 3 - Fri tekst, 4 - Tidsangivelse, 5 - Kodet verdi, 6 - Boolsk verdi Benyttes for å angi maksimum lengde for dataelementtypene. Beskrivelse Tekstfelt til fri benyttelse

6 Innhold PERSONALIA...1 Generelle dataelement for personalia... 3 HELSEPERSONELL...9 Generelle dataelementer for helsepersonell VIRKSOMHETER I HELSEVESENET...15 Generelle dataelement for helsevirksomhet VEDLEGG 1: NACEKODER...20 VEDLEGG 2: NASJONSKODER...22 VEDLEGG 3 : LEGESPESIALISTKODER...26 VEDLEGG 4: HELSEPERSONELLKODER...29 VEDLEGG 5: BOF...30 VEDLEGG 6: STILLINGSKODEVERK...33 VEDLEGG 7: DATAELEMENT NØDVENDIG FOR EPJ...34 Personalia Helsepersonell Helsevirksomhet REFERANSELISTE...44

7 GRUNNLAG FOR STANDARDISERING AV PERSONALIA, HELSEPERSONELL OG HELSEVIRKSOMHETER Personalia Kapittel 1 Når en person skal registreres kan nok mange enes om hvilket informasjonsinnhold dataene skal ha, men presentasjonen av dem kan være svært forskjellig. Hver enkelt virksomhet har gjerne utarbeidet sine egne skjema eller registreringssystem. Skal for eksempel navn angies på formen Etternavn, Fornavn, Mellomnavn eller Fornavn, Mellomnavn, Etternavn? Det største personregisteret i Norge er uten sammenlikning Folkeregisteret. Mange av systemene for registrering av personalia har tatt utgangspunkt i Folkeregisterets måte å presentere dataene på. Loven bestemmer at det for alle kommuner skal føres folkeregister over alle bosatte i kommunen. Det skal videre føres et sentralt register over personer som er eller har vært bosatt i Norge og andre som det er fastsatt fødselsnummer eller D- nummer for. I dag reguleres folkeregistreringen av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med senere endringer) og forskrifter til denne fra Fødselsnummer fastsettes for alle bosatte. Det skal for skattepliktige som ikke er bosatt, fastsettes et såkalt D-nummer. Dette nummeret tildeles også andre ikke bosatte personer når norske myndigheter har behov for et entydig identifikasjonsbegrep. De viktigste variabler knyttet til personer registrert i Folkeregisteret er: fødselsnummer status (bosatt, utvandret, død osv.) fødested slektsnavn fornavn mellomnavn slektsnavn som ugift forkortet navn (brukes ved adressering av post) statsborgerskap familienummer ( personer tilhørende samme familie. Bygger ofte på fars f.nr.) personkode (referanseperson, ektefelle, barn, relatert til familiekode) spesifisert registreringstype (diplomat, klient, adressesperring o.l.) sivilstand ektefelles fødselsnummer, navn og statsborgerskap 1

8 PERSONALIA kommunenummer flyttedato nummerisk bostedsadresse postadresse for forsendelse av post land innvandret fra land utvandret til stemmerett vergemål foreldreansvar arbeidstillatelse fremkonnummer (nummer i politiets fremmedkontrollregister, skal erstattes av Duf Id) mors fødselsnummer, navn og statsborgerskap fars fødselsnummer, navn og statsborgerskap fødselsnummer og navn for hvert barn medlemskap i Den norske kirke referanser til utgåtte fødselsnummer/dnummer. For alle hendelser blir registreringsdato (dato for når hendelsen fant sted), eventuell myndighet eller hjemmel for hendelsen og dato for oppdateringen i det maskinelle systemet, registrert. For personer som er tildelt D-nummer registreres i utgangspunktet bare navn, kjønn, sivilstand og statsborgerskap. De viktigste personregistrene har som nevnt tatt utgangspunkt i Folkeregisteret angående personalia. Dersom det skal utarbeides en standard som skal gjelde på tvers av alle helsevirksomheter, er det naturlig å gjøre det samme. Beskrivelsene av dataelementtypene under, tar derfor utgangspunkt i recordbeskrivelse av Folkeregisteret, selv om Folkeregisteret har langt flere attributter enn hva som er nødvendig for registrering av personer i helsesektoren. Det er også tatt hensyn til blanketter som brukes av RTV (Rikstrygdeverket), Statens legemiddelverk og Kreftregisteret. Det er så langt det var mulig, hentet informasjon fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid angående dataelementer. Det er videre gjort sammenlikninger med Helsepersonellregisterets måte å registrere personalia på. 2

9 PERSONALIA Generelle dataelement for personalia I dette forslaget er det tatt utgangspunkt i Folkeregisterets dataelementer, og grunntype og lengde er i samsvar med dette registeret. I forslagene til ledetekst er det tatt utgangspunkt i de mest benyttede termene i forskjellige skjema, men det er også hentet informasjon fra IT-applikasjoner benyttet i helsevesenet. I beskrivelsen henvises til forslaget i ISO 11179, ID: v1, der noen av dataelementene er definerte, ellers brukes beskrivelser fra skjema og applikasjoner. Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Fødselsnummer 2 11 Fnr. Fødselsdato personnummer. (Oppgis med bindestrek mellom fødselsdato og personnummer.) Fødselsdato 4 8 Fdato DD.MM.ÅÅ, Ref.: ISO 11179, ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Personnummer 2 5 Pernr. Tallrekke, eks Registreringsdato 4 12 Regdato Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM Ref.: ISO ID: v1 Name : Date Statuskode 5 1 Status Ref. Folkeregisterets statuskoder A2. 1 Dato død 4 8 Dødsdato Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ, TT:MM 1 Fødselsnummer: 1 = Bosatt, 2 = Utflyttet, 3 = Utvandret, 4 = Forsvunnet, 5 = Død, 6 = Utgått fødselsnr., 7 = Fødselsregistret, 8 = Annulert tilgang, 9 = Uregistret person D-nummerstatus: 2 = I bruk, 5 = Utgått, link til f.nr,, 6 = Utgått, dublett, 7 = Utgått, avgang, 9 = Utgått, korr. Til nytt D-nr. D-nr., personens registrerings status: 1 0 Aktiv, 2 = Død, 3 = Savnet 3

10 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Slektsnavn 3 50 Etternavn Etternavn Fornavn 3 50 Fornavn Fornavn Mellomnavn 3 50 Mellomnavn Mellomnavn Slektsnavn som ugift Forkortet navn (brukes ved adressering av post) Registreringsdato, navn Fødekommuneland 3 50 Etternavn som ugift 3 25 Forkortet navn 4 8 Regdato,navm 5 4 Fødekommune Etternavn som ugift Forkortet navn Dato obligatorisk, klokkeslett skal kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ TT:MM Ref. eget kodeverk for kommuner ID=??? Fødested 3 20 Fødested Tekstbeskrivelse Statsborgerskap 5 4 Statsborgerskap Registreringsdato, statsborgerskap 4 8 Reg.dato statsborgerskap Ref. eget kodeverk for nasjoner ID =??? Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Familienummer 2 11 Famnr. Hver husholdning/boenhet eller familie har et nummer i folkeregisteret (laget av skattemessige hensyn). Registreringsdato, familienummer 4 8 Regdato famnr. Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Personkode 5 1 Personkode Referanseperson, ektefelle, barn og lignende. Relatert til hver familie. Tar ofte utgangspkt. i forsørgers f.nr. der han/hun får personkode f.nr. +1, ektefellen +2, barn +3 osv. Spesifisert registreringstype 5 1 Spesregtype Ref. eget kodeverk ID=??? (Diplomat, klient, adressesperring o.l.) 4

11 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Dato, spes. reg.type 4 8 Dato spesregtype Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Sivilstand 5 1 Sivilstand Ref. Folkeregisterets kodeverk for sivilstand 2 Dato reg. sivilstand Ektefelles/partners fødselsnummer Ektefelles/partners fødselsnummer Ektefelles/partners fødselsdato Ektefelles/partners personnummer Ektefelles/partners personnummer Ektefelles/partners navn Ektefelles/partners statsborgerskap 4 8 Dato reg. sivilstand 2 11 Ektefelles fnr. 4 8 Ektefelles fdato 2 5 Ektefelles personnr Ektefelles navn 5 3 Ektefelles/partners statsborgerskap Aktuell adresse 3 28 Aktuell adresse Registreringsdato, adresse Flyttedato, adresse 4 8 Regdato, adresse 4 8 Flyttedato, adresse Dato obligatorisk, standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Ref.: ISO ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Ektefelles/partners navn Ref. eget nasjonalkodeverk, ID=??? Ref.: ISO11179, v1 Name : Patient Address Line Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ Kommune- 2 4 Kommunenr. Ref. eget kodeverk ID=??? 2 0 = Uoppgitt, 1 = Ugift, 2 = gift, 3 = enke-/ mann, 4 = Skilt, 5 = Separert, 6 = Registrert partner, 7 = Separert partner, 8 = Skilt partner, 9 = Gjenlevende partner, (10 = polygam?) 5

12 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse nummer Adressenavn 3 25 Fraadresse Adresse pasienten har flyttet fra Adressetype 5 1 Adressetype Ref. eget kodeverk ID =??? (Egen bolig, institusjon og lignende) Tilleggsadresse 3 25 Tilleggsadresse Pasientens tilleggsadresse Postnummer 2 4 Postnr. Ref. eget kodeverk ID=??? Skolekrets 5 2 Skolekrets Pasientens skolekrets Postadresse 3 30 Postadresse Pasientens nåværende adresse Adresse Alt.adresse 1 Pasientens alternative adresse 1 Adresse Alt.adresse 2 Pasientens alternative adresse 2 Adresse Alt.adresse 3 Pasientens alternative adresse 3 Postadresse land Land innvandret fra Registrert innvandret dato 3 3 Postadresse utland 5 3 Innvandret fra 4 8 Regdato innvandret Foreldreansvar 5 1 Foreldreansv ar Dato registrert foreldreansvar Arbeidstillatelse Dato arbeidstillatelse 4 8 Dato reg.foreldreansvar 6 1 Arbeidstillatelse J/N 4 8 Dato arbeidstil-latelse Pasientens adresse i utlandet Ref. eget nasjonskodeverk ID=??? Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. Ref. folkeregisterets kodeverk, A5 3 Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. Avkrysningsboks, verdi 1 = sann Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: 3 D = Delt, M = Mor, F = Far, A = Andre 6

13 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Fremkonnummer Mors fødselsnummer Mors fødselsdato Mors personnummer 2 8 Fremkonnr. eller DuF.Id. DD.MM.ÅÅÅÅ. Nummer i politiets fremmedkontrollregister. Vil etter erstattes av Utenriksdepartementets egen id-kode; DuF Id Mors fnr. Fødselsnummer mor 4 8 Mors fdato Ref. ISO 11179, ID v1 Name : DATE OF BIRTH 2 5 Mors persnr. Personnr., mor Mors navn 3 50 Mors navn Mors navn Mors statsborgerskap Fars fødselsnummer 5 3 Mors statsborgerskap Mors statsborgerskap Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder, ID=??? 2 11 Fars fnr. Fødselsnr. Far Fars fødselsdato 4 8 Fars fdato Ref.: ISO ID: v1 Fars personnummer Name : DATE OF BIRTH 2 5 Fars persnr. Personnr., far Fars navn 3 50 Fars navn Fars navn Fars statsborgerskap 5 3 Fars statsborgerskap Fars statsborgerskap, Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder. Antall barn 2 2 Antall barn Antall barn personen har Foreldreansvar 2 2 Foreldreansvar Dato foreldreansvar Referanser til utgåtte fødselsnummer/dnummer. 4 8 Dato foreldre-ansvar Antall barn personen har foreldreansvar for Dato obligatorisk, klokkeslett skal ikke kunne angis. Standard presentasjonsformat: DD.MM.ÅÅÅÅ. 5 Ref. Referanse til utgåtte IDnummer 7

14 PERSONALIA Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Medlem i kirkesamfunn 5 1 Medlem i kirkesamfunn Ref. eget kodeverk ID =??? for kirkesamfunn Bolignr 2 5 Bolignr. Fra oktober 2001 skal alle boenheter i Norge få et unikt bolignummer. Tilleggskrav: Fullt navn foreslås angitt etter formen Etternavn, Fornavn, Mellomnavn da dette ser ut som å være den mest alminnelige formen i dag. Når fullt fødselsnummer skal oppgis, gir det bedre lesbarhet om fødselsdato og personnummer er skilt med bindestrek, som , bindestreken er selvsagt bare nødvendig i lesbare presentasjoner. Adresser skal der det er mulig, oppgis i formen: Husnavn (evt.), gatenavn, gatenummer. 8

15 HELSEPERSONELL Helsepersonell Kapittel 2 Statens helsetilsyn har det overordnede tilsynsansvaret for landets helsetjenester og helsepersonell. For bl.a. å kunne holde oversikt over offentlig godkjent helsepersonell, ble Helsepersonellregisteret (HPR) etablert i 1980-årene. HPR har som formål å kunne gi oversikt over helsepersonell som er gitt offentlig godkjenning, og å kunne brukes i forbindelse med beredskapsplanlegging og til utarbeidelse av personellstatistikk. Statens helsetilsyn har hele tiden hatt ansvaret for vedlikehold og drift av HPR. Figuren viser skjematisk oppbygging av HPR slik det er beskrevet i kravspesifikasjonen versjon 3.0 Person Personalia Ansettelse/ansvar Godkjenning Utdanning Godkjent spesialitet Denne beskrivelsen tar utgangspunkt i kravspesifikasjonen av Helsepersonellregisteret, HPR versjon 3.0 fra Versjonen er utarbeidet ved KITH på oppdrag av Statens helsetilsyn. Det er også tatt kontakt med flere større sykehus for å undersøke hvordan registrering og oppdatering av helsepersonellets data skjer i sykehusenes personalsystemer. Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAFH har videre vært kontaktet da de har ansvar for autorisasjon og lisens til helsepersonell og turnustjeneste for leger etter ny helsepersonellov. SAFH er underlagt Statens helsetilsyn. Helsepersonellregisteret har som et krav at registrering og lagring av opplysninger om personer som er registrert i Folkeregisteret, skal være i samsvar med kravene for registrering i Folkeregistret, og dette er et krav som langt på vei også gjelder i sykehusenes personalsystemer. HPR stiller videre krav om at det for utenlandske statsborgere som 9

16 HELSEPERSONELL ikke er registrert i Folkeregisteret, skal være mulig å registrere entydig kjennetegn og utenlandske adresser. Noe informasjon er også hentet fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid Generelle dataelementer for helsepersonell Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Helsepersonellnummer, HPR- nummer. 3 9 HPR-nr Unikt identifikasjonsnummer i HPR, tildeles av systemet, men foreløpig bare til personell med forskrivningsrett. 4 Organisasjonskode 5 9 Orgkode Ref. kodeverk for organisasjonsnummer fra SSB. ID=??? Se Vedlegg 5: BoF. Avdelingskode 5 4 Avdkode Ref. lokalt kodeverk ID=??? Stillingskode 5 4 Stillingskode Hovedstilling 6 1 Hovedstilling: J/N? Ref. Stillingskodeverket i hovedtariffavtalen. Se: Eksempler fra stillingskodeverket i Hovedtariffavtalen 1.mai april 2002 Avkrysningsfelt der verdi 1=sann Ansettelsesdato fra 4 6 Ansatt fra: Ref. ISO-11176, ID: v1 Name : PARTIAL- STAFF-DUTY- ASSIGNMENT begin date 4 Gjelder i sept for leger, tannleger og sykepleiere. Andre helsepersonellgrupper kan også tildeles helsepersonellnummer, - ikke gjort i dag pga. praktiske årsaker. 10

17 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Ansettelsesdato til 4 6 Ansatt til: Ref. ISO 11179, ID: v1 Name : PARTIAL- STAFF-DUTY- ASSIGNMENT end date Etternavn 3 50 Etternavn Helsepersonellets etternavn Fornavn 3 50 Fornavn fornavn Mellomnavn 3 50 Mellomnavn Tidligere etternavn 3 50 Tidligere etternavn Tidligere fornavn 3 50 Tidligere fornavn Tidligere mellomnavn 3 50 Tidligere mellomnavn mellomnavn tidligere etternavn tidligere fornavn tidligere mellomnavn Fødselsdato 4 8 Fdato Ref.: ISO ID: v1 Name : DATE OF BIRTH Personnummer 2 5 Persnr. Helsepersonellets personnummer Fødselsnummer 2 11 Fødselsnummer Annen identifikasjon 3 15 Annen identifikasjon Helsepersonellets fødselsnummer Annen informasjon nødvendig for å kunne identifisere en person entydig. Eksempel: utenlandsk person-/fødselsnummer. Kjønn 6 1 Kjønn I enkelte tilfeller (f.eks. utenlandske fødselsnumre) kan ikke kjønn alltid utledes fra fødselsnummeret. 11

18 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Adresse 1 50 Adresse Helsepersonellets adresse Postnummer 2 4 Postnummer Helsepersonellets postnummer Poststed 5 20 Poststed Helsepersonellets poststed, Ref.ID=??? Kommunenummer 5 4 Kommunenr. Statsborgerskap 5 15 Statsborgerskap Målformkode 6 1 Bokmål/Nynor sk Helsepersonellets kommunenummer, Ref.ID=??? Selvforklarende. En person kan ha flere, ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder, adskilles med kommategn. Avkrysningsfelt, der verdi 1 = bokmål, skal angi hvilken målform helsepersonellet ønsker. SSB-koden 5 2 SSB-koden Ref. Folkeregisterets statuskodeverk A2, 1. Brukes for eksempel når vedkommende befinner seg i utlandet. Koden er nødvendig for oppdatering mot Folkeregisteret. Helsepersonellkategori 5 2? Helsepersonellkategori Stillingsbetegnelse 5 2? Stillingsbetegnelse Type godkjenning/autorisasjon 5 Type godkjenning/autori sasjon I hvilken kategori en godkjenning/autorisasjon/lisens er gitt. Ref. eget kodeverk ID=??? Se Vedlegg 4: Helsepersonellkoder. Ref. eget kodeverk ID=??? Se Vedlegg 6: Stillingskodeverk. Hva vedkommende er godkjent/autorisert til å utøve her i landet, herunder også lisens, forskrivingsrett (for enkelte helsepersonellkategorier). 12

19 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Godkjenningsdato 4 8 Godkjenningsdato Vilkår tilknyttet en midlertidig godkjenning/lisens Utløpsdato for godkjenning/autorisasjon/lisens/s pesialitet Vilkår tilknyttet en midlertidig godkjenning/lisens 4 8 Utløpsdato for godkjenning/autori sasjon/lisen s/spesialitet Evt. godkjent spesialitet 3 2 Evt. godkjent spesialitet Type utdanning Type utdanning Utdanningsland 5 3 Utdanningsland Eksamensdato 4 8 Eksamensdato Datoen når en godkjenning er blitt gitt. For utenlandsk godkjente helsepersonell er dette dato for norsk godkjenning En midlertidig godkjenning/lisens kan gis med vilkår. Selvforklarende, herunder også 75 års aldersgrense (for enkelte helsepersonellkategorier). For enkelte helsepersonellkategorier, herunder type spesialitet, godkjenningsinstans, godkjenningsdato. Ref. Vedlegg 3 : Legespesialistkoder. Herunder helsefaglig grunnutdanning (som gir grunnlag for autorisasjonen/godkjenningen/lisen sen) og helsefaglig videreutdanning (for enkelte helsepersonellkategorier). For hver utdanning som registreres; i hvilket land vedkommende har tatt utdanningen. Ref. Vedlegg 2: Nasjonskoder For hver utdanning som registreres; når utdanningen ble godkjent 13

20 HELSEPERSONELL Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse Arbeidssted Arbeidssted Hvor vedkommende jobber. Herunder også arbeidsgiver og arbeidsadresse. En person kan være ansatt på flere ulike steder. Stilling 5 4 Stilling Type stilling(er) vedkommende er tilsatt i, herunder også (for hver stilling) evt. stillingsbrøk. Ref. kodeverk ID=??? En person kan ha flere ulike stillinger. Ref. Eksempler fra stillingskodeverket i Hovedtariffavtalen 1.mai april 2002 Ansvar Ansvar For leger o.a. vil det kunne være av interesse å registrere om vedkommende f.eks. er medisinsk-faglig rådgiver (i kommunehelsetjenesten), smittevernansvarlig evt. stedfortreder for smittevernansvarlig. En person registrert i Helsepersonellregisteret skal ha kun ett HPR-nummer. Dette betyr at en person skal ha ett HPR-nummer selv når vedkommende har ulike godkjenninger i ulike helsepersonellkategorier. Dette betyr også at HPR-nummeret på midlertidig godkjenning/lisens (f.eks. turnuslisens) skal brukes videre ved godkjent autorisasjon. Ved ny godkjenning etter bortfall av forrige, skal det forrige HPR-nummeret også brukes. Alt dette vil innebære bl.a. at HPR-nummeret ikke skal være informasjonsbærende, men vil være en god måte unikt å identifisere helsepersonell på. Hadde helsepersonellnummerering også blitt gitt til helsepersonell uten forskrivingsrett, ville en fått en nasjonal gjeldende identifikator på helsepersonell som ville gitt mange fordeler spesielt angående dokumentasjon av gitt helsehjelp som spesielt ivektlegges i helselovene av 1.januar 2001, og som er dekket av EPJ-standard 1.0. Der hvor det foreligger definerte kodetabeller/hjelperegistre eller der hvor det er hensiktsmessig å opprette nye kodetabeller, skal koder brukes i databasen. Eksempler på eksisterende/ønskelige kodetabeller/hjelperegistre er: avdelingskodeverk (for registrering av f.eks. arbeidssted/- adresser), kommunenummer og - navn, fylkesnummer og - navn, postnummer og - sted, statsborgerskap, helsepersonellkategorier, godkjennings- /autorisasjonskoder, osv. 14

21 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Virksomheter i helsevesenet Kapittel 3 I det etterfølgende forslaget til dataelementer for helsevirksomhet, er det hentet informasjon om helsevirksomheter fra Statens helsetilsyn, Statistisk sentralbyrå (Seksjon for bedrifts- og foretaksregistrering) og Brønnøysund registeret. Det er så langt det var mulig, også hentet informasjon fra den ennå uferdige ISO 11179, der det er gjort et betydelig standardiseringsarbeid angående dataelementer. Statistisk sentralbyrå (SSB) arbeider for at Bedrifts- og Foretaksregisteret (BoF) skal bli et heldekkende og kvalitetssikret register og det er et utstrakt samarbeid med registeransvarlige miljøer i og utenfor SSB. Registeret inneholder alle relevante enheter innenfor næringsliv og offentlig sektor. Det omfatter bl.a. en kopi av Enhetsregisteret og dataelementer utover Enhetsregisteret til bruk i SSB. SSB har kontrollansvar for bedriftsenheten, (avdeling/filialer), næringsog sektorkoden, tallet på ansatte samt enheter og struktur i offentlig sektor. SSB arbeider online mot Enhetsregisteret, og Bedrifts- og Foretaksregisteret oppdateres døgnkontinuerlig fra Brønnøysund. Under arbeidet med standardisering av helsevirksomhet, er det derfor tatt spesielt utgangspunkt i Bedrifts- og foretaksregisteret og i institusjonsopplysninger om spesialisthelsetjenesten. I Bedrifts- og foretaksregisteret er datainnholdet avgrenset til et antall kjennemerker som er særlig viktige som et felles grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken. Det Sentrale bedrifts- og foretaksregister (BoF) i SSB er i første rekke et internt hjelpemiddel for utarbeiding av SSBs statistikk, men skal også være knyttet til Enhetsregisteret (ER) og utføre oppgaver som i den sammenhengen er pålagt ved lov. BoF skal være heldekkende og kvalitetssikret for alle næringsbaserte enheter som er relevant for norsk statistikk. Dette registeret skal sørge for: Definisjon og konstruksjon av statistiske enheter Næringsklassifisering av disse enhetene Link til tilsvarende enhet i andre administrative registre 15

22 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Redskap til forberedelse, gjennomføring og koordinering av statistiske utvalgsundersøkelser Redskap for utarbeidelse av næringsstatistikk Informasjonskilde til statistiske analyser av foretak og bedrifter Redskap for å administrere tvangsmulkt - jf. Statistikkloven $ 2-3. Produsere informasjon til SSBs ledelse Data som SSB samler inn og bruker til ajourhold av registeret innhentes til vanlig med hjemmel i Statistikkloven. Grunndataene for informasjon om foretak og bedrifter, består av: Foretak: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, virksomhetens navn, postadresse, forretningsadresse, telefon, telefaks, e-post, hjemmeside, stiftelsesdato/registreringsdato, næringskode, institusjonell sektorkode, ansatte i grupper, sysselsatte i grupper og tilstand/status (aktiv/ikke-aktiv, meldt konkurs osv.). Bedrift: Organisasjonsnummer, offisielt navn, redigert navn, avdelingsbetegnelse, postadresse, forretningsadresse, telefon, telefaks, numerisk adresse, grunnkrets, koordinater, oppstartdato, næringskode, ansatte i grupper, sysselsatte i grupper og tilstand/status. Innholdet i BoF avgrenses til et antall kjennemerker som er å betrakte som særlig viktig som et felles grunnlag for den økonomiske og næringsmessige statistikken. Informasjon om foretak og bedrifter kan klassifiseres i følgende kategorier: Identifikasjon (foretaksnummer, bedriftsnummer, organisasjonsnummer, - alle identifikatorer fra BoF, bedriftsnummer er en betegnelse som kun benyttes på enkeltforetak i privat sektor.) Grunndata (navn, adresseopplysninger, nærings- og sektorgruppering ol. ) Størrelsesmål av strukturmessig og termin art (omsetning, sysselsetting, tallet på ansatte) Denne basisinformasjon danner grunnlaget for trekking av utvalg (for eksempel grunnlag for stratifisering), til utsending av skjema og estimering av totaler for hele populasjonen. 16

23 VIRKSOMHETER I HELSEVESENET Generelle dataelement for helsevirksomhet Betegnelse G.type Lengde Ledetekst Beskrivelse 1. Bedriftsnummer, 2. Organisasjonskode Helsevirksomhetsnummer Helsevirksomhetsnummer Institusjonsnavn 3 50 Navn Navn Institusjonsfornavn 3 50 Fornavn Fornavn 1. Fra BoF (gjelder bare enbedriftsforetak i privat sektor) 2. Fra HPR og BoF 3. KITH betegnelse. Ref. eget kodeverk ID=??? Institusjonsmellomnavn 3 50 Mellomnavn Mellomnavn Privat eller offentlig 6 1 Privat eller offentlig virksomhet Avkrysningsboks, verdi 1=sann Utsendingsadresse del Ut_adr1 Utsendingsadresse del 1 (fra BoF) Utsendingsadresse del Ut_adr2 Utsendingsadresse del 2 (fra BoF) Utsendingsadresse del Ut_adr3 Utsendingsadresse del 3 (fra BoF) Utsendingsadresse, postnummer Utsendingsadresse, poststed 2 9 Ut_pnr Utsendingsadresse, postnummer (fra BoF) 3 35 Ut_psted Utsendingsadresse, poststed (fra BoF) Postadresse del P_adr1 Postadresse del 1 (fra BoF) Postadresse del P_adr2 Postadresse del 2 (fra BoF) Postadresse del P_adr3 Postadresse del 3 (fra BoF) Postadresse, postnummer 2 9 P_postnr Postadresse, postnummer (fra BoF) Postadresse, poststed 3 35 P_postst Postadresse, poststed (fra BoF) Postadresse, kommune 3 9 pkommune Postadresse, kommune (fra BoF) 17

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år

Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Spesialistgodkjenninger i 2015 Totalt antall godkjenninger i 2015 og sammenlikninger med tidligere år Tall fra Legeforeningens legeregister viser at det ble gitt totalt 1 040 nye spesialistgodkjenninger

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1492/96. av 26. juli 1996 Nr. 42/40 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 8.10.1998 NORSK utgave KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HARunder henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98. av 13. oktober 1998 Nr.50/34 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2247/98 av 13. oktober 1998 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2455/92 om eksport og

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Landkode bokstaver. Side 1 av 6

Landkode bokstaver. Side 1 av 6 ID Land 1 2 AFGHANISTAN AF 404 3 ALBANIA AL 111 4 ALGERIE DZ 203 5 AM. SAMOA AS 802 6 ANDORRA AD 114 7 ANGOLA AO 204 8 ANGUILLA AI 660 9 ANTARKTIS AQ 901 10 ANTIGUA OG BARBUDA AG 603 11 ARGENTINA AR 705

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Nordmenns CO 2 -utslipp

Nordmenns CO 2 -utslipp Nordmenns CO 2 -utslipp Guri Tajet Klimaendringene har grovt urettferdige utslag. Det er fattige land som blir hardest rammet av de menneskeskapte klimaendringene som Norge og andre rike landene har hovedansvaret

Detaljer

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014.

Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall spesialistgodkjenninger per godkjent spesialist, yrkesaktive medlemmer av Legeforeningen under 70 år per 3. november 2014. Antall godkjente hovedspesialiteter per hovedspesialitet V40 ANTHOVSP:

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF

NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina. EØS Direktiv 2005/36/EF 1 Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) NOKUT seminar Gardermoen 29. november 2011 Heidi F. Kylstad-Hansen og Margrethe Limm Ruvina EØS Direktiv 2005/36/EF Statens autorisasjonskontor for

Detaljer

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune

Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune Prisliste Phonero For Rogaland Fylkeskommune 7.4.216 Innholdsfortegnelse Mobilpakke «Liten» inkl. 5 GB Data... 3 Mobilpakke «Medium» inkl. 15 GB Data... 4 Mobilpakke «Stor» inkl. 35 GB Data... 5 Tilleggstjenester

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer

Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer KITH Rapport 11/98 KITH-rapport Tittel Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS Postadresse Sukkerhuset

Detaljer

PRISLISTE 01.01.2004

PRISLISTE 01.01.2004 www.flagg.no PRISLISTE 01.01.2004 info@flagg.no NORSKE FLAGG 50 x 36 175 217 65 x 47 195 241 75 x 55 207 256 85 x 62 215 267 100 x 73 224 278 125 x 91 257 319 150 x 109 361 448 175 x 127 465 577 200 x

Detaljer

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune

Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune Rutine for tjenestereiser i Bergen kommune 1. Alle tjenestereiser skal godkjennes av ledelsen, overordnet med tillagt myndighet (eks. resultatenhetsle utenlandsreiser skal godkjennes skriftlig av kommunaldirektør.

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2007 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Bergen Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 2/07 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015

EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 1 EKSPORTEN I DESEMBER - og ÅRET 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Desember 2015 Verdiendring fra des. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer

Detaljer

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10

Strategi 2020 - kompetanse. Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Strategi 2020 - kompetanse Innlegg i styret i HMN 2.2.10 Tilgang på medarbeidere i nasjonalt perspektiv Basert på en fremskriving med dagens produktivitet o Økt behov for helsepersonell fra 230.000 til

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2001 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0. Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget 21.03.

Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0. Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget 21.03. Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 06.02.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2008/36 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 100.0 Saksgang Utvalg Møtedato Arbeidsutvalget 18.03.2013 Bydelsutvalget

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene

Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene Rapport om utlevering av informasjon til myndighetene. januar. juni Det er svært viktig for Apple å beskytte dine data, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015.

Endret 21. april 2009, 27. april 2010, 1. februar 2011, 10. januar 2013 og 9. april 2015. Rettsavdelingen Instruks om krav til dokumentasjon og fremgangsmåte for å kunne registrere rettslige og faktiske forhold som finner sted i utlandet, fastsatt av Skattedirektoratet 12. desember 2007 gitt

Detaljer

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS

Årsrapport til IEH 2006. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS Årsrapport til IEH 2006 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele AS 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 242.766 6.019.453 24,80 1.879.700 48.455.606 25,78 1.701.606 41.734.912 24,53 EU27 116.834 3.412.952 29,21 1.162.492 30.051.280 25,85 1.017.188

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen

Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Arbeidsnotat nr 1/08 Nordmenns CO2-utslipp på verstingtoppen Guri Tajet Klimaendringene får grove urettferdige utslag. Det er de rikeste menneskene i verden som har produsert og fremdeles produserer størsteparten

Detaljer

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn

PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn PIRLS 2011 GODT NOK? Norske elevers leseferdighet på 4. og 5. trinn Ragnar Gees Solheim Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Universitetet i Stavanger TIMSS & PIRLS 2011 TIMSS gjennomføres

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling

Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesteoversikt Tilbudsspesifikasjoner Kriseadministrasjon og -varsling Tjenesten for kriseadministrasjon og -varsling er en varslingstjeneste for mottakere som kunden utpeker ("Mottakere"). Den brukes

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling

Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling VEDLEGG Vedlegg til kapittel 8: Ventetid til behandling Tabell v8.1 Ventetidsfordeling i prosent 1 tertial 2002 til. Ordinært avviklede henvisninger til innleggelse. Ventet 2002 2003 2004 2005 2006 Antall

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold

Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold Brukerveiledning for «Søknad om Autorisasjon og lisens som helsepersonell». Innhold Generelt... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger om søker Søker med norsk

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER

AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER AVTALE OM KJØP AV FONDSANDELER Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen vil Forvaltningsselskapet

Detaljer

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter

Rapport om informasjonsforespørsler fra offentlige myndigheter Rapport om sforespørsler fra offentlige myndigheter. juli. desember Apple tar ansvaret for å beskytte svært alvorlig, og vi jobber hardt for å kunne tilby markedets sikreste maskinvare, programvare og

Detaljer

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE

PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE PRIVAT EIENDOMSRETT OG DE FATTIGSTE Hvert år gir Property Rights Alliance og Institute for Liberty and Democracy, sistnevnte ledet av den peruvianske økonomen Hernando de Soto, ut rapporten International

Detaljer

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF

Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan. Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF Prioriteringsforskriften og de nye veilederne Hvorfor og Hvordan Einar Bugge Ledersamling Helse Nord RHF 25. februar 2009 1 Kort om prioriteringsforskriften Hvorfor et nasjonalt prosjekt? Om prosjektet

Detaljer

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S

Årsrapport til IEH 2005. Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S Årsrapport til IEH 2005 1. Bedriftens navn Generelt om bedriften Kaffehuset Friele A/S 2. Bedriftens bransje(r) (Dagligvare, sport, sko, tekstil, kaffe mv) 3. Omsetning i Norge 4. Omsetning totalt 5. Hvis

Detaljer

Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009. av 30. november 2009

Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009. av 30. november 2009 Nr. 58/484 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 24.9.2015 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1201/2009 2015/EØS/58/60 av 30. november 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning

Detaljer

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind

Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tilbudsspesifikasjoner AlertFind Tjenesteoversikt AlertFind er en programvarebasert varslingstjeneste for virksomheter og tilbys av Dell på abonnementsbasis. Den er ment å automatisere og forenkele IT-service,

Detaljer

Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser

Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser Lenovo Garantibetingelser Del 1 - Generelle betingelser Disse garantibetingelsene omfatter Del 1 - Generelle betingelser, Del 2 - Landavhengige betingelser og Del 3 - Opplysninger om garantibetingelser.

Detaljer

TIMSS 2003 med få ord

TIMSS 2003 med få ord Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2003 med få ord En kortversjon av den nasjonale rapporten: Hva i all verden har skjedd i realfagene? Distribueres gjennom http://www.akademika.no

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING

INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING INFORMASJON OM INVESTORS INVESTERINGSKUNNSKAP OG ERFARING Før du kjøper fondsandeler, råder vi deg til å gi oss informasjon om din investeringskunnskap og -erfaring. Med bakgrunn i den oppgitte informasjonen

Detaljer

Vaksine: Utviklingstrekk i verden

Vaksine: Utviklingstrekk i verden Vaksine: Utviklingstrekk i verden Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt Smitteverndagene 2012 Hva skjer i verden med sykdommene vi vaksinerer mot? Polio. Mål: Utryddelse. Slutt på spredning i løpet

Detaljer

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise"

Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - Den gode spesialistepikrise Medisinsk-faglig innhold i epikriser fra poliklinikker og legespesialister - "Den gode spesialistepikrise" Versjon 1.0 31. desember 2002 KITH Rapport R31/02 ISBN 82-7846-158-9 KITH-rapport Medisinsk-faglig

Detaljer

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR)

Overordnet. kravspesifikasjon til. helseinstitusjonsregister (HIR) Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) 11. mars 2005 KITH R 6/97 0 Tittel Overordnet kravspesifikasjon til helseinstitusjonsregister (HIR) Versjon 1.0 Forfatter(e) Vigdis Heimly

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Situasjonsuttak fra Bedrifts- og foretaksregisteret

Situasjonsuttak fra Bedrifts- og foretaksregisteret 99/46 Notater 1999 Camilla Torp Situasjonsuttak fra Bedrifts- og foretaksregisteret Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bedriftsregister Situasjonsuttak fra Bedrifts- og foretaksregisteret 1 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser

Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Organisasjonsoppsett i NPR melding, konsekvenser Hva jeg skal si noe om Organisasjon før og nå RESH eller FRESH Organisasjon før Organisasjon nå Matrise Adm. enhet Fag 1 Fag 2 Fag 3 Fag 4 Fag 5 Støtte

Detaljer

Organisasjonsstruktur i NPR melding

Organisasjonsstruktur i NPR melding Organisasjonsstruktur i NPR melding Hva jeg skal si noe om NPR-melding Organisasjonsstruktur i NPR-melding Hvordan registrere organisasjon i EPJ Praksis NPR-melding Prosjekt for overgang fra flatfil til

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP

ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP ÅRSRAPPORT ARBEIDET PÅ SELVHJELP 2002 Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim - Tromsø INNHOLD : I Selvhjelp Oslo - Kristiansand - Ålesund - Trondheim Selvhjelp - en språkmektig gruppe Nasjonaliteter

Detaljer

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein)

Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 Gjør ting så enkelt som mulig men ikke enklere. (A. Einstein) 12345 Lenze gjør mange ting enklere. De raske endringene i tiden bringer mange utfordringer med seg. I fremtiden skal

Detaljer

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler

Optimalt inneklima med. Svalbard. - vår nye serie kjølebafler Optimalt inneklima med Svalbard - vår nye serie kjølebafler Svalbard den ko Svalbard setter fokus på fleksibilitet og integrerte funksjoner Enkel justering av dysekonfigurasjon en nødvendighet ved bruksendring

Detaljer

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no

Import av matvarer til Norge i 2015. Knut Erik Rekdal ker@virke.no Import av matvarer til Norge i 215 Knut Erik Rekdal ker@virke.no Innhold Oppsummering Bakgrunn Hovedtall Skandinavisk sammenligning Import fordelt på varegrupper og land Vedlegg 2 Oppsummering Importen

Detaljer

Redning og bergingsforsikring PS602

Redning og bergingsforsikring PS602 Redning og bergingsforsikring PS602 I samarbeid med Protector Forsikring Gyldig fra 2015-06-09 Innledning Forsikringstakeren er GoMore ApS, nedenfor kalt GoMore, som driver websiden gomore.no Bileieren

Detaljer

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale.

Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. Denne brosjyren hjelper deg med å forstå hva som skjer når verdens ledere samles for å bli enige om en ny global klimaavtale. KLIMAFORHANDLINGENE FNs klimakonvensjon (UNFCCC) ble undertegnet under Rio-toppmøtet

Detaljer

Ålesund Numismatikerforening

Ålesund Numismatikerforening Invitasjon til Medlemsmøte i Ålesund Numismatikerforening Onsdag 24. april 2013 kl. 18.30, visning fra 1700. Sted, Vestlandske Auto i Breivika, Ford/Nissan bilforhandler. Velkommen til årets siste auksjon

Detaljer

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling

Innvandring og sosial dumping. Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring og sosial dumping Liv Sannes Samfunnspolitisk avdeling Innvandring 555 000 innvandret siden 2004 (netto 315 000, hvorav 45% fra EU Øst) 2/3 av sysselsettingsøkningen fra 2004 120 000 sysselsatte

Detaljer