Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser. «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland»"

Transkript

1 Vedlegg 11 Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser Oppsummering av regelverk, retningslinjer og veiledere «Forprosjekt Helsehus i Nordhordland» August 2012 Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5802 Isdalstø Telefon / e-post: /

2 Deloitte AS Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5802 Isdalstø Telefon / e-post: /

3 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag Retningslinjer for investeringstilskudd Endringer i regelverket mai Hva kan det gis tilskudd til? Hvem kan motta tilskudd? Krav om sikkerhet og øvrige vilkår Forholdet mellom tilskuddordningen og andre regelverk Regelverket om offentlig støtte Regelverket om offentlige anskaffelser Ulike modeller for prosjektgjennomføring Bygge/ombygge/kjøpe og eie boligene Bygge/ombygge og leie boligene Bygge/ombygge og eie, deretter selge Kombinasjon av kontrakt om bygging og tjenesteyting Utmålingsregler Gjeldende tilskuddssatser Beregningsgrunnlag Avskrivning Krav om tilbakebetaling Grunnlån Søknadsprosessen Forespørsel til Husbanken Oppstartsmøte Utarbeidelse av søknad Behandling av søknad og tilsagn Interkommunalt samarbeid Kilder Deloitte AS Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5802 Isdalstø Telefon / e-post: /

4 1. Sammendrag Husbankens investeringstilskudd skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av plasser i sykehjem og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Tilskuddet tildeles kommunene gjennom Husbanken Investeringstilskuddet til bygging og fornying av sykehjem og omsorgsboliger skal gi omsorgsplasser fra 2008 til I 2012 er måltallet boenheter. Målgruppe Personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester uavhengig av alder og diagnose, herunder eldre personer med langvarige somatiske sykdommer personer med utviklingshemming og andre med nedsatt funksjonsevne personer med psykiske og sosiale problemer personer med rusproblemer personer som har behov for øyeblikkelig hjelp Hva kan tilskuddet brukes til? øke kapasitet av sykehjem og omsorgsboliger både til korttidsplasser og langtidsopphold ombygning og utbedring av gamle og uegnede bygninger fellesarealer nødvendig for å oppnå heldøgns tjeneste i eksisterende omsorgsboliger og sykehjem installering og prosjektering av heis, sprinkelanlegg, samt ulike tiltak knyttet til velferdsteknologi i eksisterende bygningsmasse døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etablere dagaktivitetstilbud Velferdsteknologi Omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd i 2012 må være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi. Hvordan utmåles tilskuddet? For 2012 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 2,290 mill per plass. Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på: 30 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til kroner per bolig 40 % av godkjente anleggskostnader for sykehjem, herunder palliative enheter, boform med heldøgns omsorg og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp, begrenset oppad til kroner per plass Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til nødvendig fellesareal for å yte heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger og for etablering av dagsenter Nordhordland Utviklingsselskap IKS, postboks 13, 5802 Isdalstø Telefon / e-post: /

5 Husbankens veileder er under revidering i tråd med Stortingets vedtak 5. april 2011, og oppdatert veileder vil foreligge i september Deloitte AS

6 2. Retningslinjer for investeringstilskudd Iht. «Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken» er formålet at tilskuddene skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Dersom kommunen skal oppfylle sine forpliktelser ift tilskuddet, skal omsorgsboligene og sykehjemsplassene bebos av personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. 2.1 Endringer i regelverket mai 2012 Regelverket ble endret 30. mai De viktigste endringene: Det er ikke lenger mulig å videretildele tilskuddene. Det er med andre ord kun kommunene som kan motta tilskuddet. Det åpnes for at investeringstilskuddet kan gis til å etablere dagaktivitetstilbud. Dette er en konkret oppfølging av «Demensplan 2015». Det åpnes det for å gi lån og tilskudd til døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er en oppfølging av at det i statsbudsjettet for 2012 ble åpnet for at kommunene skal kunne få tilskudd til å bygge opp et slikt tilbud. Husbanken vil i løpet av september oppdatere retningslinjer og veiledningsmateriell for å reflektere disse endringene i tilskuddsordningen. 2.2 Hva kan det gis tilskudd til? Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av følgende typer pleie- og omsorgsplasser: a) plass i institusjon, herunder sykehjem etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c b) omsorgsbolig til personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, tilrettelagt for at slike tjenester kan ytes etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. 3-7 c) fellesareal i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger for å oppnå heldøgnstjeneste, og lokaler for dagaktivitetstilbud d) døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenestelovens 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, jf. også 3-5 Dersom kommunene selv står for oppføring, kjøp, ombygging og utbedring, skal tilskuddet inngå i byggeprosjektet og ikke inn i sektoren som sådan. Kommunen kan etter uttalelse fra Fylkesmannen og melding til Husbanken omgjøre (avhjemle) sykehjem og boform med heldøgns omsorg til omsorgsboliger. På tilsvarende måte kan Deloitte AS

7 kommunen omgjøre omsorgsboliger til sykehjem og boform med heldøgns omsorg. Omgjøring kan bare foretas hvis omsorgsboligene/sykehjemsplassene tilfredsstiller kravene til utforming, standard og areal for omsorgsboliger/sykehjemsplasser. Det er i tillegg en forutsetning at helsefaglige grunner og behovene til de aktuelle brukergruppene i kommunen totalt sett tilsier omgjøring. Det gis ikke tilskudd til vanlig vedlikehold på grunn av slit og elde, eksempelvis utskifting av varmtvannsberedere, elektrisk anlegg, tak og vinduer. Det gis heller ikke tilskudd til tiltak som skyldes manglende vedlikehold. 2.3 Hvem kan motta tilskudd? Tilskuddet kan bare gis til kommuner. Kommunen skal disponere og har plikt til å tildele omsorgsboligene og/eller sykehjemsplassene i en periode på minst 30 år til personer med behov for heldøgns helse- og sosialtjenester. Forutsetningene om bruk, disponering og tildeling av sykehjemsplassene/omsorgsboligene skal tas inn i en egen tilskuddsavtale mellom Husbanken og den enkelte kommune. Tilskuddet kan ikke videretildeles. Kommunen avgjør selv om den vil eie sykehjemsplassene/omsorgsboligene selv eller om kommunen skal fremskaffe sykehjemsplassene/omsorgsboligene gjennom avtaler på forretningsmessig basis. Dersom kommunen vil leie lokaler/boliger av private aktører må den sikre seg disposisjonsrett i minst 30 år for å kunne overholde tildelingsplikten. Ved leie skal leiekontrakten tinglyses på eiendommen. 2.4 Krav om sikkerhet og øvrige vilkår Sikkerhet Det skal opprettes en tilskuddsavtale for investeringstilskuddet mellom Husbanken og kommunen. Tilsagn pluss undertegnet aksept av vilkår er det samme som tilskuddsavtale. Kommunene skal sende inn tilsagnsbrevet med aksept undertegnet av ordføreren innen 14 dager etter mottatt tilsagn. I motsatt fall er ikke tilsagnet bindende Generelle krav Prosjektene skal være innarbeidet i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Det er en forutsetning at kommunen kan dokumentere et reelt behov for sykehjemsplassene/omsorgsboligene i tråd med formålet for ordningen. Søknader om tilskudd til prosjekter som har dårlig kvalitet, dårlig tilpasning eller understandard, skal Avslås. For å få tilskudd til sykehjemsplasser/omsorgsboliger, er det en forutsetning at disse tildeles personer med behov for heldøgns tjenester. Tilskuddet utbetales når kommunen har tatt i bruk boenhetene i tråd med formålet Deloitte AS

8 Tilskudd til kjøp av eksisterende boliger eller lignende gis bare der prosjektet inneholder klare elementer av nyinvestering. Kjøp av eksisterende boliger som bare representerer et eierskifte, vil ikke få tilskudd. Det kan normalt ikke gis tilskudd til gjennomførte prosjekter og prosjekter som er igangsatt Utforming av lokaler og boliger Det forutsettes at et prosjekt har funksjonell og god standard, slik at det blir et godt sted å bo og en god arbeidsplass. Det skal legges vekt på kvaliteter som bidrar til at både omsorgsboliger og sykehjem kan fungere som gode hjem og gi rammen om et verdig liv. Sykehjem og omsorgsboliger skal være tilpasset eldre personer med demens og kognitiv svikt i tråd med Demensplan Dette innebærer små avdelinger og bofellesskap med rom for aktiviteter og tilgang til tilpasset uteareal. Det forutsettes at omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd, skal: være universelt utformet i henhold til NS ha energieffektive løsninger oppfylle kravene som stilles til risikoklasse 6 iht. branntekniske krav, og det skal installeres sprinkelanlegg tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi tilfredsstille kravene i plan- og bygningsloven og byggeforskriftene Det vises for øvrig til veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem Rom for trygghet og omsorg. 3. Forholdet mellom tilskuddordningen og andre regelverk I tillegg til forskriften og retningslinjene for investeringstilskudd, er det særlig regelverket om offentlig støtte og offentlige anskaffelser som får bentyning for hvordan kommunene kan benytte tilskuddet fra Husbanken. 3.1 Regelverket om offentlig støtte Det er generelt et forbud mot offentlig støtte, men ikke all støtte fra offentlig myndighet er forbudt. For at støtte skal være ulovlig, må seks vilkår være oppfylt: Støtten må være en økonomisk fordel for mottakeren Støttetiltaket må være gitt av offentlige midler Det er kun selektive støttetiltak som er forbudt Støttetiltaket må ytes til foretak som driver økonomisk virksomhet Støttetiltaket må kunne føre til at konkurransen på det aktuelle markedet vris Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen innen EØS-området Deloitte AS

9 I og med at det ikke lenger er tillatt å videretildele tilskudd fra Husbanken, har støtteregelverket fått betydning for investeringstilskudd. Ved vurdering om kommunen skal eie eller leie lokaler/boliger må man derfor være oppmerksom hvem som får fordelene ved tilskuddet som er gitt, slik at det ikke havner i strid med støtteregelverket. 3.2 Regelverket om offentlige anskaffelser Regelverket om offentlige anskaffelser stiller i utgangspunktet krav om at en kommune må legge alle sine anskaffelser ut på konkurranse ved kunngjøring i DOFFIN-basen. Dette gjelder også når en entreprenør, forening, stiftelse eller andre ønsker å bygge omsorgsboliger for kommunen. Investeringstilskuddet fra Husbanken kan ikke gis videre til andre som ønsker å bygge lokaler/boliger, det må benyttes av kommunen selv. Når kommunen skal bygge lokaler/boliger, kan bygging enten skje ved at kommunen selv står som byggherre eller ved at kommunen leier lokalene/boligene av en privat aktør. Dersom kommunen vil eie bygget selv og stå som byggherre, vil den gjerne inngå avtaler med rådgivere, entreprenører, foreninger, stiftelser m.v. om oppføring av boligene. Når slike forretningsmessige avtaler skal inngår, vil anskaffelsesregelverket komme til anvendelse. Regelverket må følges når kommunen f.eks. skal kjøpe inn: Selve bygge- og anleggsoppdraget Alle tjenesteoppdrag knyttet til planlegging av bygget Eventuelle konsulenttjenester knyttet til valg av modell m.v. Dersom kommunen ønsker å leie lokalene/boligene av en privat aktør, må også forholdene til anskaffelsesregelverket vurderes. Lov om offentlige anskaffelser gjelder ved erverv eller leie av eksisterende bygninger, selv om det er unntak fra denne type avtaler i forskriften. Forutsetningen for unntaket er at det dreier seg om et reelt leieforhold, og ikke en bygge- og anleggskontrakt. Når en kommune skal skaffe omsorgsplasser vil det være behov for en viss standard og tilrettelegging for heldøgns omsorg. Dette innebærer med andre ord at eksisterende bygg eller bygg under oppføring i stor grad må tilpasses spesielle behov for å kunne møte tilskuddskravene fra Husbanken. Da definerer anskaffelsesregelverket dette som bygg- og anleggsarbeider, og anskaffelsen må kunngjøres i henhold til kravene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser Dersom kommunen inngår avtaler om bygging eller ombygging uten at kontraktene har vært gjenstand for konkurranse i henhold til anskaffelsesregelverket, risikerer kommunen at kontraktene kjennes uten virkning, eventuelt at kontraktene avkortes og at kommunen ilegges overtredelsesgebyr. 4. Ulike modeller for prosjektgjennomføring Kommunen kan få tilskudd uavhengig av om den skal eie lokalene/boligene selv, eller leie den av private aktører (både ideelle og ikke-ideelle). Det er imidlertid viktig å vite at tilskuddet Deloitte AS

10 ikke kan videretildeles til entreprenører, ideelle organisasjoner, boligbyggelag, «egne» boligstiftelser eller andre. Slike aktører kan bistå i etablering og bygging av lokalene/boligene, men da må kommunen anskaffe tjenestene/bygge- og anleggsarbeidene i samsvar med anskaffelsesregelverket. KS advokatene har utarbeidet et notat hvor de har vurdert ulike modeller for prosjektgjennomføring som kan kombineres med tilskuddsordningen. De har ikke vurdert alle mulige modeller, men anbefaler noen modeller som kommunene trygt kan velge når tilskuddet skal benyttes 4.1 Bygge/ombygge/kjøpe og eie boligene Tilskuddet kan benyttes til anskaffe lokaler/boliger ved å legge kontraktene ut på konkurranse. Kommunen kan velge om man vil gjennomføre prosjektet som en totalentreprise, med delte entrepriser eller som et offentlig-privat samarbeid Ved valg av tomt kan kommunen enten eie tomten bygger skal føres opp på, eller det kan gjennomføres en konkurranse som omfatter både tomt og bygg. Dersom kommunen velger å kjøpe tomt og bygg under ett, må man passe på at kravene i konkurransegrunnlaget utformes på en måte slik at det i realiteten kun er en aktuell tilbyder som kan få kontrakten Når kommunen eier bygget, går tilskuddet inn som en del av byggeregnskapet sammen med de midlene kommunen selv legger inn i prosjektet Kommunen kan leie ut omsorgsboligene, samtidig som kommunen foretar tildelingen i de 30 årene som ligger til grunn for tilskuddet 4.2 Bygge/ombygge og leie boligene Ved leie av lokaler/boliger, er det stor sannsynlighet at anskaffelsesregelverket kommer til anvendelse, se pkt For at kravene om tilskudd skal oppfylles, må leieavtalen inngås for 30 år. Ved inngåelse av leieavtalen må kommunen være særlig oppmerksom på behovet for endringer og fastsettelse av leiebetalingen. Omsorgsboliger vil så bli fremleid til hver enkelt beboer. Det er mange forhold å ta hensyn til i disse leieavtalene, se gjerne KS advokatenes notat for mer informasjon. Hvis kommunen velger leiemodellen vil den motta tilskuddet som et engangstilskudd fra Husbanken. Tilskuddet kan benyttes til nye investeringer eller ekstraordinære låneavdrag, men ikke til løpende leiebetaling eller ordinære renter og avdrag (drift). 4.3 Bygge/ombygge og eie, deretter selge Det er ingen krav om at kommunen beholder lokalene/boligene i eget eie etter at de er anskaffet. Kommunen kan først benytte tilskuddet til å etablere lokaler/boliger, for så å selge dem så lenge kommunen i tillegg beholder retten til å disponere og tildele i tråd med investeringstilskuddsforskriftens krav. Salg kan ikke skje på en måte som innebærer elementer av ulovlig offentlig støtte, derfor vil ofte salg til kommersielle aktører kunne være vanskelig. For boliger er mulig for kommunen å opprette borettslag der beboerne kjøper sine andeler, så lenge salget skjer til beboerne selg og at etableringen av borettslaget er i tråd Deloitte AS

11 med gjeldende regelverk. I tillegg må kommunen beholde retten til å disponere og tildele boligene iht. investeringstilskuddsforskriftens krav. 4.4 Kombinasjon av kontrakt om bygging og tjenesteyting Tjenestene som ytes i forbindelse med drift av lokaler/boliger kan ytes av kommunens egne ansatte, eller kommunen kan anskaffe tjenestene i markedet. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenestene i markedet, må anskaffelsesregelverket følges. Ved leiekontrakter kan kommunen også kombinere bygging og tjenesteyting i samme kontrakt, så lenge det finnes i aktører i markedet som kan tilby dette. 5. Utmålingsregler 5.1 Gjeldende tilskuddssatser For 2012 gis tilskuddet ut fra en anleggskostnad på maksimalt 2,290 mill. kr. Øvre grense for beregningsgrunnlaget for anleggskostnader kan bli justert i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Dersom departementet foretar justeringer, gjelder det for søknader som får tilsagn samme år. Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal stå som eier, gis tilskudd på: 30 % av godkjente anleggskostnader til omsorgsboliger med fellesareal, begrenset oppad til kroner per bolig 40 % av godkjente anleggskostnader for sykehjem, herunder palliative enheter, boform med heldøgns omsorg og døgnomsorgsplasser for øyeblikkelig hjelp, begrenset oppad til kroner per plass Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til nødvendig fellesareal for å yte heldøgnstjeneste i eksisterende omsorgsboliger Inntil 40 % av godkjente anleggskostnader til etablering av dagsenter Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste, gis tilskudd etter de samme reglene som når kommunen er eier. Der hvor anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi. Eksempel på beregning: 1) Dersom prosjektet får en anleggskostnad på kr 3 mill per plass, får man likevel ikke mer tilskudd enn maksimalsatsene. 2) Dersom man får en anleggskostnad på 2 mill per plass, får man hhv. 30 og 40 % av kr 2 mill i tilskudd 5.2 Beregningsgrunnlag Når kommunen skal stå som eier Tilskuddet beregnes av anleggskostnader/prosjektkostnader inklusive merverdiavgift Deloitte AS

12 Anleggskostnader er det samme som prosjektkostnader definert i NS Hvis fellesarealet skal brukes både til eksisterende og nye boliger, gis tilskudd bare til fellesareal til den forholdsmessige delen av fellesarealet som er nødvendig for eksisterende omsorgsboliger. Ved eventuell kombinasjon av utbedring/ombygging av eksisterende boliger/sykehjemsplasser og bygging/utbedring/ombygging av nødvendig fellesareal, kan tilskuddet ikke utgjøre mer enn tilskudd ved nybygging Når kommunen skal leie lokaler/boliger Det kan i de tilfellene hvor kommunen skal inngå avtale på forretningsmessig basis med andre aktører om fremskaffelse av sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgnstjeneste, gis tilskudd etter de samme reglene som når kommunen er eier. Der hvor anleggskostnadene ikke er kjent eller relevante, skal det tas utgangspunkt i teknisk verdi. 5.3 Avskrivning Tilskuddet avskrives med 3,33 % pr. fullført år fra utbetalingsdato når avskrivningsperioden er på 30 år. 5.4 Krav om tilbakebetaling Hvis sykehjemsplassene/omsorgsboligene i løpet av de første 30 årene etter utbetaling selges/overdras til andre eller ikke brukes til de formål som er forutsatt ved tilskuddstildelingen, skal Husbanken som hovedregel kreve at kommunen betaler tilbake tilskuddet i sin helhet. Dersom det foreligger helt spesielle forhold, kan Husbanken kreve at kun den delen av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet skal tilbakebetales. Ved omgjøring fra sykehjem og boform med heldøgns omsorg til omsorgsbolig (se pkt. 2.2), må kommunen tilbakebetale differansen i tilskuddsutmålingen mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser for den delen av investeringstilskuddet som ikke er avskrevet. I de tilfellene der det er gitt oppstartingstilskudd og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal det foretas justering av både oppstartingstilskuddet og kompensasjonstilskuddet. Hvis sykehjem omgjøres til omsorgsboliger eller omsorgsboliger omgjøres til sykehjem til tross for at vilkårene for dette ikke er oppfylt, må kommunen som hovedregel betale tilbake gjenstående investeringstilskudd. Hvis det er gitt oppstartings- og kompensasjonstilskudd i henhold til tidligere regelverk, skal den gjenstående delen av oppstartingstilskuddet kreves tilbake. 5.5 Grunnlån Det kan søkes om grunnlån til omsorgsboliger og sykehjem Deloitte AS

13 6. Søknadsprosessen Figur: Tilskuddsordningens søknadsprosess 6.1 Forespørsel til Husbanken Søknad om tilskudd kan sendes hele året og gjøres ved å sende inn en forespørsel til Husbanken via den nettbaserte løsningen i Husbankens ekstranett. I forespørselen opplyser kommunen om behovet for sykehjemsplassene/omsorgsboligene, om det er fattet et politisk vedtak i saken, og om prosjektet er tatt inn i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan. Husbanken bekrefter mottatt forespørsel til kommunen og sender deretter en kopi av forespørselen til Fylkesmannen til orientering. 6.2 Oppstartsmøte Husbanken inviterer til oppstartsmøte. Fylkesmannen orienteres om oppstartsmøtet og inviteres til å delta. På oppstartsmøtet klarlegges kommunens behov og partenes syn på løsningsforslag som presenteres. Fremdrift i søknadsprosessen og eventuell deltakelse fra Fylkesmannen avtales også. Tema på oppstartsmøte kan f.eks. være: Informasjoner knyttet til investeringstilskudd/nyheter Om kvaliteter som prosjektene bør inneholde Presentasjon av prosjektene Tilbakemelding på prosjektene Avklaring av videre prosess. Behov for oppfølging av prosjektet vurderes. Kommunen har ansvar for samarbeid med arkitekt om utformingen av prosjektet Deloitte AS

14 Husbanken tilbyr å bistå kommunen med veiledning. Det forutsettes at både Husbanken og kommunene kan innhente faglig veiledning fra Fylkesmannen i forbindelse med utforming av prosjektene, og i vurderinger av om prosjektet det søkes om kommer inn under formålet for ordningen. 6.3 Utarbeidelse av søknad Kommunen utarbeider søknad som sendes Husbanken for behandling og vedtak. Søknadens utforming: Søknad Vedlegg 1) Dokumentasjon på at prosjektet er tatt med i kommunens årsbudsjett eller fireårige økonomiplan Vedlegg 2) Tegninger i PDF-format Vedlegg 3) Dokumentasjon på kostnadene Evt. vedlegg 4) Dokumentasjon på avtale med privat aktør dersom kommunen ikke skal stå som eier, men leie lokaler/boliger av privat aktør 6.4 Behandling av søknad og tilsagn Husbanken behandler saken og gir tilsagn eller eventuelt avslag. Søknader for prosjekter som er i tråd med formålet for ordningen, vurderes fortløpende. Søknader som ikke kan gis tilsagn innenfor det enkelte års ramme, settes på vent. Søknader som ikke er i tråd med formålet, skal avslås. Kommunen bør ikke igangsette byggearbeider før tilsagn foreligger. Kommunen sender inn tilsagnsbrevet med undertegnet aksept av vilkår iht. tilsagnet. Kommunen sender søknad om utbetaling når prosjektet er tatt i bruk i tråd med vilkår gitt i tilsagnet. Søknaden skal undertegnes av ordføreren eller den han/hun gir fullmakt. (Fullmakten skal vedlegges.) Husbanken utbetaler tilskuddet til kommunekassereren når alle vilkårene i tilsagnet er innfridd. Det gis ikke økt tilskuddsutmåling selv om investeringskostnadene i prosjektet blir høyere enn oppgitt i søknaden etter at tilsagn er gitt. 6.5 Interkommunalt samarbeid Hvis flere kommuner samarbeider om å etablere omsorgsboliger og /eller sykehjem, skal én kommune søke om tilskudd og stå som ansvarlig overfor Husbanken Deloitte AS

15 7. Kilder Informasjonen er hentet fra: Husbankens hjemmesider om investeringstilskudd: KS advokatenes notat om tilskuddsordningen for kommuner: Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser fra Husbanken: Retningslinjer for grunnlån i Husbanken: Deloitte AS

Investeringstilskudd. Birgit C Huse

Investeringstilskudd. Birgit C Huse Investeringstilskudd Birgit C Huse Husbanken har en rekke tilskudds- og låneordninger Investeringstilskudd Tilskudd til utleieboliger Tilskudd til utredning og prosjektering Grunnlån til oppføring og utbedring

Detaljer

HB 8.C.8. Veileder for. investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.C.8. Veileder for. investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.C.8 Veileder for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Innledning Side 3 1. Formål Side 4 2. Hvem det gis tilskudd til Side 4 2.1. Tiltak

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken -

Deres ref Vår ref Dato. Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - Husbanken Postboks 1404 8002 Bodø Deres ref Vår ref Dato 16/1367-22. 12.2016 Tildelingsbrev 2017 fra Helse- og omsorgsdepartementet til Husbanken - I dette tildelingsbrevet stiller Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

HB 8.C.8. Veileder for. investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.C.8. Veileder for. investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.C.8 Veileder for investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Formål 4 2. Hva kan det gis tilskudd til 4 2.1. Tiltak det gis

Detaljer

Husbanken muligheter. Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge

Husbanken muligheter. Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge Husbanken muligheter Husbankkonferansen 2014 Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge I samsvar med KMDs tildelingsbrev skal Husbanken prioritere følgende satsingsområder i 2014: Støtte kommunene faglig

Detaljer

Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger

Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger HB 8.C.8 Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold SIDE Innledning 3 1. Formål 4 2. Hva kan det gis tilskudd

Detaljer

Velkommen til fagdag. Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge. 24. nov

Velkommen til fagdag. Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge. 24. nov Velkommen til fagdag Randi Selseth Husbanken Region Midt-Norge 24. nov. 2011 1 Omsorgsplan 2015 Består av flere tiltak - Husbanken er ansvarlig for forvaltning av investeringstilskudd Mål: 12 000 nye plasser

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

Husbankens lån- og tilskuddsordninger. Seminar i Gjøvik 25.04.2012 v/fagdirektør Roar Sand

Husbankens lån- og tilskuddsordninger. Seminar i Gjøvik 25.04.2012 v/fagdirektør Roar Sand Husbankens lån- og tilskuddsordninger Seminar i Gjøvik 25.04.2012 v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Husbankens grunnlån Investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem Startlån/boligtilskudd

Detaljer

Nytt investeringstilskudd

Nytt investeringstilskudd Nytt investeringstilskudd Omsorgsplan 2015 9. 10. september 2008 Karin Lindgård Nytt investeringstilskudd - Omsorgsplan 2015 Karin Lindgård ass. strategidirektør, Husbanken 11. sep. 2008 1 5 utfordringer

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

HB 8.C.8. Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger

HB 8.C.8. Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger HB 8.C.8 Veileder for søknadsprosess og bruk av investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger Innhold 1. FORMÅL...4 2. HVA KAN DET GIS TILSKUDD TIL...4 2.1 Tiltak det gis tilskudd til...4

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum

Aktuelle virkemidler i Husbanken. Jarle Knutsen Ivar Hvattum Aktuelle virkemidler i Husbanken Jarle Knutsen Ivar Hvattum Regionkontorene Viktig samarbeidspartner for kommuner og byggebransje i sine fylker Står for det meste av Husbankens kundekontakt Nærhet til

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER

FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER FREMTIDIG BRUK AV TVEIT OMSORGSBOLIGER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Saksbehandler: Roger Granheim Arkivsaknr.:

Detaljer

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17

HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 Reviderte retningslinjer for oppstartings- og kompensasjonstilskudd fra Husbanken 07.2006- Side 1 av 17 HB 8.B.9 08.2006 Retningslinjer for tilskudd fra Husbanken til omsorgsboliger og sykehjemsplasser,

Detaljer

Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Høringsnotat Dato: 12. september 2017 Høringsnotat ny forskrift for tilskudd til utleieboliger fra Husbanken Bolig- og bygningsavdelingen Dato: 12. september 2017 Saksnr: 16/4517 Høringsfrist: 12. november

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer

Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer HB 8.B.28 - Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer - Side 1 av 5 HB 8.B.28 06.2014 Retningslinjer om tilskudd til tilpasning av bolig med mer Innhold: 1 Formål 2 Tildelingskriterier

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN

BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN BOLIGBYGGING PÅ UTSIRA ETTER HAMARØYMODELLEN SAMMENDRAG Utsira kommune vil i samarbeid med byggefirma bygge fire eneboliger. Det skal bygges etter Hamarøymodellen, som gjør at private bygger, eier, leier

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 15/279-1 Arkivnr.: Feil! Fant ikke referansekilden. Saksbehandlere: Leder Tilrettelagte tjenester, Ann H Fagerli Controller, Kirsti Nesbakken UTREDNING AV PRIVAT FINANSIERING AV OMSORGSBOLIGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Virkemidler som kommunene kan bruke

Virkemidler som kommunene kan bruke Virkemidler som kommunene kan bruke Aina Saxrud Husbanken John Sverre Løvaas - Husbanken Husbankkonferansen 9-10.10.17 Flere eldre - boligutviklingen i kommunene Kommunene kan påvirke boligutvikling gjennom

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG [~ (~)[~)~ Sosial-, helse- og ~ SA~KOMMUNE fit MARS 2006 Deres ref: Vår dato: 22.02.2006 SaJ~sbeJ~andJer:Kirsti K. MØrkVCd Vår ref: 2006/618 Aikivnr: 731.0 Helse- og omsorgsdeparteinentet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse Saken gjelder kontrakt om utvikling av omsorgsboliger med kommunal driftsdel. Innklagede avventet inngåelse av kontraktene

Detaljer

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015

Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Forslag nye retningslinjer for startlån Vadsø kommune, april 2015 Retningslinjene skal til enhver tid følge Husbankens retningslinjer for startlån og gjeldende forskrift for startlån. 1: Formålet Startlån

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013. 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst

Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013. 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Bolig er ikke nok - alle skal bo godt og trygt, også i 2013 6.2.2013 Boliger for framtida Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Stortingsmelding om boligpolitikken Når og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/4668 Klassering: Saksbehandler: Harald Magelssen Køvjan STEINKJERBYGG AS - FRAMTIDIG ORGANISERING II Trykte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo

Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo Boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oslo Landskonferansen om Down syndrom 2016 Tone Fostervold Elisabeth Sommer Oslo kommune, Velferdsetaten Side 1 Overordnet rammeverk FN konvensjonen, vedtatt

Detaljer

Meld.St 17 (2012-2013)

Meld.St 17 (2012-2013) Meld.St 17 (2012-2013) Byggje-bu-leve Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar FFOs MERKNADER TIL STORTINGETS KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITÉ avgitt 30. april 2013 30.04.13

Detaljer

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger

Søknadsbehandling og kriterier for tildeling av kommunale boliger Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2012 1553/2012 2011/2133 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/2 Eldrerådet 23.01.2012 12/2 Råd for funksjonshemmede 24.01.2012 12/2

Detaljer

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud

Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut?» 3.september 2014 Tilskudd istedenfor installering av hjelpemidler Ved Cathrine Hagby, boligrådgiver/ ergoterapeut HMS- Buskerud Innhold Kort om min rolle som

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren?

Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren? Offentlige anskaffelser Kjøp og leie av bygg som skal oppføres hvilket mulighetsrom har den offentlige oppdragsgiveren? Grensen mot bygge- og anleggskontrakter Advokat Marianne H. Dragsten Utgangspunktene

Detaljer

GODE BOLIGER FOR ALLE

GODE BOLIGER FOR ALLE En fremtidsrettet boligpolitikk: GODE BOLIGER FOR ALLE Politisk notat nr. 05/14 Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon 1 Brukeren i sentrum Å ha et godt sted og bo er grunnleggende for trygghet og tilhørighet.

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl

Klagenemndas medlemmer: Inger Marie Dons Jensen, Per Christiansen, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sammendrag: Innklagede inviterte tre selskaper, som hadde vist interesse for å etablere privat barnehage i kommunen, til å søke om å få bygge og drive slik barnehage.

Detaljer

Overbelegg - tiltak på kort sikt

Overbelegg - tiltak på kort sikt KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 20.0.20 004/ OEG Kommunestyret 8.04.20 05/ OEG Saksansv.: Øivind Græsmo Arkiv:K2-F00 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PRIVAT BOLIGTILTAK FOR PERSONER MED UTVIKLINGSHEMMING - VALG AV BOLIGMODELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14071-1 67731/14 16.07.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 04.09.2014 Kommunalstyret

Detaljer

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag

Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbankens ordninger overfor boligbyggelag Husbanken v/ Britt Nina Borge og Torben Blindheim Granfos, Lysaker 02.05.16 Husbankens rolle Husbanken er ingen generell boligbank Husbankens rolle er å supplere

Detaljer

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS,

HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, HVA GJØR VI? FYLKESMANNENS INSTRUKS: KOMMUNEBILDER X4 PR. ÅR STATENS HELSETILSYN: - TILSYN -KLAGESAKSBEHANDLING FRA KOMMUNER, OG SYKEHUS, PRIVATPRAKTISERENDE, HELSEPERSONELL OVERVÅKE, for eksempel Samhandlingsreformen,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/1343-36 Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Hedmark fylkeskommune skal sluttføre arbeidet med å forhandle med Domstoladministrasjonen

Detaljer

NBBLs innspill til møte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen onsdag 16. mai 2012

NBBLs innspill til møte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen onsdag 16. mai 2012 Til: Helse- og omsorgsministeren Dato: 16. mai 2012 NBBLs innspill til møte med helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm Erichsen onsdag 16. mai 2012 NBBLs forslag hvordan kan private samarbeide med

Detaljer

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014

HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 HB 8.B.15 gjeldende for 2015 13.10.2014 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL STUDENTBOLIGER FRA HUSBANKEN Innhold 1. Formål 2. Hvem kan få tilskudd 3. Hva det kan gis tilskudd til 4. Søknad og fordeling av

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16

Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune. Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån Alta kommune Vedtatt av Alta formannskap den 17.02.16 Retningslinjer for tildeling av startlån i Alta kommune Vedtatt i Alta formannskap den 17.02.16 PS 21/16 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Averøy kommune ved kommunestyret den 19.06.2017 med

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Gartnermarken omsorgpluss boliger

Gartnermarken omsorgpluss boliger Gartnermarken omsorgpluss boliger Revidert forprosjekt oktober 2012 8 omsorgsboliger i bokollektiv for personer med demens, felles oppholdsrom og tilhørende fasiliteter. Utgang til skjermet hage 14 omsorgsboliger

Detaljer

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE

LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE LOKALE RETNINGSLINJER FOR PRIVATE BARNEHAGER 2016 ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker kommunestyre 8.12.2015 2 Innhold 1. Innledning 2. Ordinært kommunalt tilskudd a. Beregning og kunngjøring av tilskuddssats

Detaljer

HB 8.B.20. Veileder for. tilskudd til utleieboliger. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.20. Veileder for. tilskudd til utleieboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.20 Veileder for tilskudd til utleieboliger Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Innledning 3 1. Formål 4 2. Tildelingskriterier 4 2.1. Hva kan de gis tilskudd til 4 2.2 Hvem kan få tilskudd

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Spillemidler til kulturhus.

Spillemidler til kulturhus. Spillemidler til kulturhus. Vilkår for søknad om spillemidler etter desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg i Nord- Trøndelag Innledning Denne orienteringen om vilkår for søknad er utarbeidet

Detaljer

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken

Retningslinjer for grunnlån i Husbanken HB 7.B.9 September 2008 Retningslinjer for grunnlån i Husbanken Innholdsfortegnelse 1. Formål...- 1-2. Hva kan det gis lån til...- 1-3. Vurdering av lånsøker...- 2-4. Vurdering av sikkerhet...- 2-5. Miljøvennlige

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 27.10.2014 N-99.1 14/28825 14/198314 Saksbehandler: Bjørn Røed Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Eldrerådet 06.11.2014

Detaljer

HB 8.B.20. Veileder for. tilskudd til utleieboliger. Alle skal bo godt og trygt

HB 8.B.20. Veileder for. tilskudd til utleieboliger. Alle skal bo godt og trygt HB 8.B.20 Veileder for tilskudd til utleieboliger Alle skal bo godt og trygt 2 Innhold Side Innledning 3 1. Formål 4 2. Tildelingskriterier 4 2.1. Hva kan de gis tilskudd til 4 2.2 Hvem kan få tilskudd

Detaljer

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 15 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 15 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Kommunal- og regionaldepartementet Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din!

Startlån fra kommunen. kan oppfylle boligdrømmen din! kan oppfylle boligdrømmen din! 2 Innhold I denne brosjyren gir vi deg informasjon om startlån fra kommunen. Du får også informasjon om boligtilskudd og bostøtte. Startlån er et finansieringstilbud for

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen

FAUSKE KOMMUNE. 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen ~. SAKSPAPIR. FAUSKE KOMMUNE 12/3922 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 12/995 I Saksbehandler: Frank Bernardsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Sak nr.: 117/12 I FORMANNSKAP Dato: I 06.06.2012 INTENSJONSAVTALE

Detaljer

Et sted å være hjemme

Et sted å være hjemme Et sted å være hjemme 27.4.2013 SAFO Sør Øst Geir Olav Lisle, Avd.dir Husbanken reg øst Dette skal jeg snakke om. Fra ansvar til omsorg fra boliger integrert i bomiljøer til arbeidsplasser integrert i

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, KRITERIER OG VENTELISTER Hjemmel: Fastsatt av Porsanger kommune ved kommunestyret

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016

Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Regelverk for tilskudd til kulturnæringer 2016 Mål og kriterier for måloppnåelse Mål: Samisk kulturnæring med inntjening på sine produkter og tjenester. Kriterier for måloppnåelse Nyetableringer innenfor

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: 614 &53 Arkivsaksnr.: 13/8656-2 Dato: 30.09.13 HØRING OM ENDRINGER I HUSLEIELOVEN INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITE HELSE- SOSIAL- OG OMSORG/ BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SELVEIDE BOLIGER FOR PERSONER MED UTVIKLINGHEMMING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/16757-1 97749/15 23.11.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for miljø og utbygging 01.12.2015

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger

KRITERIER OG VEILEDER. for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger KRITERIER OG VEILEDER for søknadsbehandling og tildeling av kommunale utleieboliger Innhold KRITERIER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV BOLIG... 2 1 Kriterier som legges til grunn ved søknadsbehandlingen...

Detaljer

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret

SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret Tjeldsund kommune MØTEBOK Arkiv: Saksmappe: Saksbehandler: Dato:?? 00/????? 16.10.2012 SAKSGANG: R.f Utvalg Møtedato Utvalg sak nr. 1 Plan og byggekomite 16.10.2012 2 Kommunestyret TOS UTVIDELSE AV OMSORGSPLASSER

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER

FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER 1 FORSKRIFT 20.JULI 2017 NR..xxx OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER Hjemmel: Fastsatt av Nord-Aurdal kommunestyre 20.06.17 med hjemmel i lov 24. juni

Detaljer