20år. i avd. Gol og avd. Hol kl «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»"

Transkript

1 20år «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» ÅPENT HUS TORSDAG 7. MAI i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18

2 Hilsen fra styret For litt over 20 år siden ble de første forsøkene på å gi psykisk utviklingshemmede i Hallingdal et tilbud om arbeid. Det var dette som førte til etableringen av VINN. Nå kan dette prosjektet feire sitt 20-årsjubileum. Vinn var vel et av de første interkommunale tiltakene i Hallingdal, og kanskje det mest vellykkede. I starten var det 4 ansatte som skulle gi 10 arbeidsplasser i Hol, og 10 i Gol. Dette var den spede starten, siden har utviklingen gått fort i riktig retning. Vinn ble en foregangsbedrift på dette området, og etter hvert ble det flere og flere arbeidsoppgaver. Etter hvert har det blitt flere avdelinger, og ikke minst flere retninger. Vinn er blitt en bedrift for mange, som av en eller annen grunn har falt litt utenfor det vanlige arbeidsmarkedet. Mange har gjennom årenes løp fått prøve seg på nytt på i yrkeslivet. De siste årene har over 100 personer vært innom Vinn i en eller annen sammenheng, hvert år. Målet har vært at flere kan komme i vanlig arbeid etter en tid på Vinn. Hva er det som har gjort Vinn til det det er i dag? Ingen kan vel gi noe entydig svar på dette nå, men det er all grunn til å peke på de ansatte. De viser en stor stabilitet, og ikke minst engasjement. Vi i styret har hatt det inntrykket at alle brukere blir tatt vare på på en flott måte, og alle får mulighet til å yte sitt beste, på det feltet de kan best. Dette har vært med på å skape et tillitsforhold og gjort sitt til at trivselen er på topp hos brukerne. Noe av det viktigste er å peke på bredden av tilbud som Vinn kan gi i dag. Vinn fortjener enda større oppmerksomhet enn det vi opplever i dag. Mange bruker Vinn sine tjenester, og alle er meget godt fornøyd, produktene som blir levert er av meget høy kvalitet. Vi ønsker dere en god og vel fortjent jubileumsfeiring og ser fram til videre samarbeid. Kjell Sævre (styreleder) Ingrid Henjum (nestleder) Inger Elise Kaslegard (styremedlem) VINN AS Hallingdal VINN AS HALLINGDAL FYLLER 20 ÅR Leverer nye sjansar Hovudoppgåva til VINN er å leggje til rette så folk får arbeid, arbeidstrening og arbeidsrelatert opplæring. Me byggjer opp menneske til eit verdig liv. Det er ei stor og viktig oppgåve. Fleire enn hundre hallingar er innom dørene årleg for å dra nytte av tenestene me tilbyr. Både gjennom dei NAVtiltaka me er godkjent for, og andre tilbod. Gode tilbakemeldingar stadfestar at me med rette kan vere stolte av det me gjer og det me står for. Me koblar ulike personar sine behov for kvalifisering, opplæring og meiningsfylt arbeid med lokalsamfunnet sine behov for tenester og servicetilbud. Slik opplever arbeidstakarane våre at dei verkeleg er til nytte. Dette gjer også VINN til ein betydeleg aktør i lokalmiljøet. Moglegheitene VINN tilbyr, gjer at mange ulike personar kan nyttegjere seg tenestene. Det kan til dømes vere personar med fysiske begrensingar, skader etter ulukker, muskel- og skjelettplager, psykiske vanskar, sosiale vanskar, psykisk utviklingshemming og rusrelaterte vanskar. Det kan vere personar som er i ferd med å skifte jobb og treng omskolering, skuleelevar som får praktisk opplæring og arbeidserfaring eller innvandrarar som får bli kjent med norsk arbeidsliv samtidig som dei lærer norsk. VINN gir slik sett folk nye sjansar og den enkelte arbeidstakar skal lykkast gjennom oss! Fokuset er på kva den enkelte kan, kva den enkelte kan mestre, på kva den enkelte er interessert i å arbeide med og korleis han eller ho kan vekse og utvikle seg. Gjennom å få styrka trua på seg sjølv og eigne ressursar kan nye moglegheiter åpne seg. Den enkelte veit oftast kva som er best for seg, men treng hjelp til å få det fram. VINN tilbyr eit positivt arbeidsmiljø, der respekt for den enkelte, samarbeid og utvikling kjenneteiknar aktivitetane. I løpet av dei 20 åra VINN har eksistert, ser ein ei endring frå å drive med rein arbeidstrening til meir individretta løp. Alle går ikkje gjennom same programmet. Det er stort fokus på den enkelte person og kva behov han eller ho har. Motivasjon og rettleiing har hovudfokus for alle. Tilpassa arbeidsoppgåver, opplæring i personleg økonomi, tilpassa dataopplæring, kartleggjing av lese og skrivevanskar, spelereglane i arbeidslivet, kosthaldsrettleiing og fysisk aktivitet kan vere andre element. Slike skreddarsydde individuelle opplæringsløp gir resultat. Dagleg bidreg me til at mange menneske kjem seg i aktivitet. For nokre blir resultatet eit comeback i arbeidslivet, for andre blir det kanskje eit fyrste møte og for andre er ein godt tilrettelagt arbeidsplass det rette. Dei gode resultata våre ber preg av samspel både internt og eksternt. Hadde det ikkje vore for det positive næringslivet i dalen, hadde arbeidet vårt vore tungt. Mange arbeidsgjevarar åpnar dørene sine slik at dei som ynskjer, kan etablere seg i andre bedrifter. Me møter både stor romslegheit og mykje optimisme. Det å ha vilje til og tanke for å tilpasse arbeidsplassen til ulike behov. Det skal ofte så lite til. Arbeid har generelt sett ein helsefremmande effekt. VINN og andre attføringsbedrifter har ei viktig samfunnsrolle i å vere dei beste og fremste verktøy i kampen mot fattigdom. Den kompetansen, den gode lokalkunnskapen og den store kontaktflata me sit med etter 20 år må nyttast og kome andre til gode! Eg er stolt av å arbeide i ei bedrift som kan vise til gode resultat og som leverer produkt av god kvalitet - både i form av sysselsetjing og produksjon. Me skal vere profesjonelle og levere kvalitet til kundane våre. Difor vil satsinga på kompetanse og vidareutvikling av tenestene og produkta våre halde fram i nært samarbeid med NAV, eigarar og arbeidslivet i Hallingdal. Ved å tilpasse oss dei ynskje som er i markedet og ha fokus på kva som gjer den enkelte brukar best i stand til å møte morgondagen, lever me opp til visjonen vår om «å vera leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal.» Me går utvilsamt spennande og utfordrande tider i møte! Hovudkontor Klemmavegen 8, 3550 Gol Tlf Åpningstid: måndag fredag 8-16 Avd. Hol Nerolsgutu, 3576 Hol Tlf Åpningstid: måndag fredag FAKTA OM VINN w Kjerneverksemda til VINN er å drive arbeidsutprøving og yte bistand slik at personar med ulike behov kan få og behalde ein jobb,enten i vår eiga bedrift eller i andre bedrifter. w VINN er godkjent som arrangør for NAV sine ulike arbeidsmarkedstiltak. w VINN AS Hallingdal er eigd av dei seks Hallingdalskommunane med avdelingar i Gol og Hol. w Bedrifta er organisert som eit aksjeselskap og blir drive i tråd med Aksjelova. w Via NAV er det ulike personar i alder mellom 17 og 62 år som søkjer seg inn i bedrifta for kortare eller lengre tid. w Talet på personar som nyttar tenestene har auka: 1989: 20 personar 1999: 80 personar 2009: 110 personar w VINN vart etablert i 1989 som eit arbeidssamvirke. Den gongen var målsetjinga å gje varig verna arbeidsplassar til 20 menneske med psykisk utviklingshemming. w I dag er VINN ein utviklings og rehabili- Gunn Marit Arnegard Dagleg leiar teringsarena, eit ressurssenter, der det ikkje er diagnose, men den enkelte sitt bistandsbehov som avgjer kven som kan nyttegjere seg tilbuda. w Samtidig er VINN ein profesjonell leverandør av produkt og tenester til offentlege og private verksemder. w Medlem i to interesseorganisasjonar: Attføringsbedriftene i NHOService og Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede w På nett: 2 VINN AS 20 ÅR

3 På vei tilbake Guro Grimstveit (24) ble syk på grunn av arbeidsmiljøet. Frisøryrket gjorde at astma og allergiplagene hennes ble forverret og hun ble sykmeldt. Vi lar Guro fortelle sin historie: - Jeg gikk sykmeldt ett år. Da ble jeg innkalt til NAV. Mulighetene mine videre var da enten å søke rehabilitering eller attføring. Jeg valgte attføring. Arbeid med Bistand -Jeg skaffet selv praksisplass på Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, og fikk via NAV tilbud om oppfølging fra Arbeid med Bistand (AB), ett av tiltakene VINN organiserer. Tilretteleggere i AB har bidratt til å vise meg hvilke rettigheter og muligheter jeg har på attføring. AB er også med på møter på arbeidsplassen slik at alle parter kjenner til veien videre. Omskolering -Nå har jeg vært i AB et ½ år, og jeg er klar for å søke videre skolering. Jeg må omskolere meg. Det er viktig da å velge et yrke som ikke forverrer allergien. Yrkesønsket mitt er å bli barne- og ungdomsarbeider. Jeg har vært på OPUS (det fylkeskommunale voksen-opplæringssenteret for regionen i Hallingdal) og fått informasjon om hvilke muligheter som finnes. For å bli barne- og ungdomsarbeider må jeg ta studieretningsfagene i videregående skole. Dette ønsker jeg å gjøre over nettet og vil søke NAV om godkjenning av en slik handlingsplan. Datakortet på nett -Jeg har også startet med å ta Datakortet. Som den første på attføring i Hallingdal får jeg denne opplæringen på nettet. Dette tilbudet gis av VINN AS Hallingdal. VINN tilbyr eit mangfald av moglegheiter! For å kunne lage skreddarsydde, individuelle opplæringsløp bygd på den enkelte person sine behov, trengs både varierte arbeidsoppgåver og andre tilbud. Motivasjonsarbeid, tett oppfølgjing og rettleiing er grunnleggjande i alt arbeid. Alle tilbud og kurs kan setjast saman på mange ulike måtar og tilpassast den enkelte. w Fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. w Varierte arbeidsoppgåver Vaskeri, kundebehandling/sentralbord, reinhald, vedlikehald, eigen servicegruppe med vaktmestertenester, saum av gardiner og puter, omtrekking av møblar, veving av filleryer, pakking, produksjon av møblar og andre treartikler retta mot utemiljøet, vedproduksjon, transport. w Rådgiver n Avklaring av lese, skrive og matematikkferdigheiter, samt engelsk. w Veien til arbeidslivet Eit internettbasert læringsprogram som gir den enkelte inspirasjon og kompetanse til å finne sin eigen veg ut i arbeidslivet. w Karriereveiledning for personar som er usikre på kva for yrkesvalg dei skal satse på. Ulike verktøy gir den enkelte innsikt i eigne ressursar, interesser, verdiar og personlegheit. Me nyttar både Solbergs interessetest, Norsk Yrkesfinner og SCI-a karriereveiledning. Vinn har to karriereveiledarar. w SMART Kurs i personlig økonomi gir den enkelte innblikk i eigen økonomi, opplæring i å budsjettere, samt verktøy til å fortsetje med dette. VINN har to instruktørar i SMART. w Dataopplæring Grunnleggjande dataopplæring skreddarsydd for enkeltpersonar - både i VINN og som nettbasert tilbud. Me tilbyr opplæring for dei som ynskjer å ta Datakortet, både enkeltmodular og totalpakke. w Arbeidsevnevurdering Ulike kartleggjingsverktøy blir brukt. Jobbtrening internt i VINN eller ute på arbeidsplass. Me bistår med veiledning etter behov både for den enkelte person og for arbeidsgjevar. w Jobbsøking Me gir innføring i bruk av NAV sine tenester på nett, skriving av søknad, oppsett av CV, intervju og kommunikasjon, jobbfokus og bedriftsbesøk. FAKTA Vinn er arrangør av ulike arbeidsmarkedstiltak der NAV er innsøkjar w ArbeidsPraksis (APS) Mål: Kartlegge, avklare og utvikle den enkelte sine forutsetningar for arbeid. Eit heilhetlig tilbud der arbeidspraksis, undervisning og opplæring samt det sosiale fellesskapet er arena for utprøving og kartlegging. Det er mogleg med ekstern hospitering. Varigheit inntil 12 mnd., med høve til utviding. w Arbeid med bistand (AB) Mål: Bistand til fast lønna arbeid. Hjelp til bevisstgjering av arbeidsmoglegheiter og til å skaffe relevant arbeid med oppfølging i bedrift. Bistand og veiledning gis både til deltakar og arbeidsgjevar. Varigheit inntil 3 år. Personlege tilretteleggjarar bistår arbeidssøkjar med eit spesialtilpassa og skreddersydd opplegg som tek utgangspunkt i den enkelte sine mål, interesser og kompetanse. Formidlinga skjer mellom bedrift, tilretteleggjar og arbeidssøkjar i fellesskap. w Tilrettelagt arbeid (VTA) Mål: Gje tilpassa arbeidssituasjon etter eigne forutsetningar Eit trygt og tilrettelagt arbeid for dei som har eller i nær framtid ventast å få innvilga uførepensjon. Tiltaket er ikkje tidsbegrensa. Det blir likevel vurdert jevnleg om det kan vere aktuelt med andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller anna arbeid. Gratulerer med 20-års jubileum Tele IT Gol Data - Tele - Kurs - Rekvisita Alt i datautstyr, verksted, kontorrekvisita Butikken finner du langs riksveg 7 i Herad Virus, ødelagt PC, oppgradering, ta kontakt for prisoverslag / VINN AS 20 ÅR 3

4 Det er her me høyrer til Sten Verner Johansson (50) frå Ål, og Ole Reidar Solheimslien (47) frå Hol har vore tilsette ved VINN si avdeling i Hol i henholdsvis 5 og 2 år. -Arbeidsdagen min er aldri lik frå dag til dag, seier Sten. Enten kappar eg materialar til benkebord, eller eg monterer desse. Nokre gonger laftar eg postkassestativ, eller eg produserer smådelar på oppdrag for andre bedrifter. Det er som du skjønar, veldig variert. Her vaskar eg til og med golv. Det er meir enn eg gjer heime, humrar han. Ole Reidar har ikkje vore så lenge ved Vinn enno, men har starta opplæring på møbelomtrekking. - Det er spennande og utfordrande, seier han. Og så har me mykje moro, me ler mykje på VINN. Fortida Sten fortel at før han starta på Vinn, laga han kabeltromlar for Hallingdal Billag, i regi av A-etat. -Prøvde meg og som hjelpemann på søppelbil, men helsa sette raskt ein stoppar for det. -Eg var 5 dagar i veka på MRA (miljø-og rehabiliteringsavd.) i Hol, seier Ole Reidar. Eg var og utplassert ein dag i veka som vaktmesterassistent ved Høgehaug. -Dei måtte vel ha inn ein støverdig kar, humrar Sten då me spør om kvifor han byrja på Vinn. -Og eg ville ha litt meir utfordringar nokre dagar i veka, seier Ole Reidar. -Det er godt å ha ein jobb å gå til, meiner Sten. Han og Ole Reidar er enig i at det sosiale samværet med andre på arbeidsplassen er ein viktig del av livet deira. Sten Verner Johansson (f.v.)og Ole Reidar Solheimslien nyt ein velforent pause i solveggen. Tilretteleggjing av arbeidet - Her på Vinn veit eg at arbeidet er lagt opp slik at eg kan greie det, sjøl på litt tyngre dagar, fortset Ole Reidar. -Sjølv om eg nokre gonger likar og presse meg litt, er det godt å veta at ein sjølv kan styre tempoet i større grad enn det ein kan ute i ein annan jobb, seier Sten. Han har og gjort seg nokre tankar om lønnsystemet i ei attføringsbedrift. Her har eg ei liten bonusløn som kjem på toppen av uføretrygda mi. Eg har ofte tenkt at eg heller burde få heile trygda utbetalt frå bedrifta, som ei lønn for det arbeidet eg gjer. Då ville motivasjonen vorte enno høgare, og eg ville hatt ei større kjensle av at lønna var eit direkte resultat av innsatsen eg legg ned. - Eg har jo trygda mi likevel, men arbeidet her på Vinn gjer meg ein grunn til å koma meg opp om morgonen. -Ja, det er godt å ha noko å stå opp til, ein jobb å gå til, noko å ha ferie frå. Det gjev ei god kjensle, seier Ole Reidar. Sten fresar hylleknektar til Ål Hyttebygg. Kva hadde de gjort om de ikkje hadde hatt jobb på Vinn då? -Då hadde eg nok vore fem dagar i veka på MRA, meiner Ole Reidar. -Det hadde sikkert vorte å drive dank, ler Sten. Men det hadde eg nok fort vorte leitt. At eg kan noko. Her føler eg at eg gjer ein god innsats. At eg kan noko Eg merkar det særleg når det byrjar nye folk. Då blir eg verkeleg klar over kor mykje eg kan. -Eg er vel enno under opplæring, men syns sjølv at eg stadig blir meir sjølvstendig, seier Ole Reidar. - Eg lærer litt kvar dag. Ole Reidar klypper vatt til møbletrekkjing. Må koma seg på jobb Hender det at de ikkje har lyst til å gå på arbeid då? -Jau, det hender no det, innrømmer Ole Reidar. Men eg må som regel koma meg avstad dei dagane og. Eg kunne jo gå glipp av noko ler han. Sten fortel at han sjeldan tenkjer på å droppe arbeid. Må koma seg på jobb, veit du. Eg syns ikkje det er rettigt at andre skal måtte gjera jobben som eg skulle gjort den dagen Også blir det fort kjedeleg heime ein heil dag. Framtida Ole Reidar trur ikkje at han nokon gong blir i stand til å få seg eit arbeid utanfor Vinn. Til det er ryggen for skral. -Eg har ein liten draum om at eg ein dag fær god nok helse til å ha ein liten jobb ute, ved sida av trygda, for å spe på inntekta litt, avsluttar Sten. Men ingen av dei ser at dei kjem til å vilja slutte på Vinn. -Det er her me høyrer til, meiner dei begge. 4 VINN AS 20 ÅR

5 For NAV i Hallingdal, Bjørn Skjelseth Leder NAV, Gol VINN - 20 ÅR! Som andre 20-åringer er VINN vital, utviklingsorientert, nyskapende og full av energi og pågangsmot for framtida. NAV er opptatt av å skape muligheter for at mennesker skal komme tilbake i arbeid. I dette arbeidet er Vinn, som en av to attføringsbedrifter i Hallingdal, en av NAV sine gode hjelpere. For NAV i Hallingdal er Vinn en viktig samarbeidspartner. Gjennom tiltakene, som Vinn utfører på oppdrag frå NAV, er VINN i sterk grad med på å skape muligheter for brukerne av tjenestene. For å skape disse mulighetene er tett oppfølging hovednøkkelen. For nøkler må til å for å låse opp dører man kanskje trodde var låste for alltid. Tett oppfølging handler om å ta seg tid og være tålmodig. Tett oppfølging handler å tro på folk, gi tillit. Gjennom tett oppfølging skapes muligheter. I løpet av 20 år har VINN, i nært samarbeid med NAV, opparbeidet seg solid kunnskap om arbeidsmarkedet og næringslivet i Hallingdal. Dette er av stor betydning for å lykkes med å føre mennesker tilbake i ordinært arbeid. Vinn har også tiltaksplasser innenfor det som kalles Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Dette er plasser som sikrer aktivitet på dagtid for utvalgte som har uføretrygd som inntekt. NAV yter, sammen med kommunene i Hallingdal, tilskudd til disse plassene. Disse plassene er svært viktige for brukerne fordi det sikrer deltakelse i meningsfulle aktiviteter og sosial deltakelse. Tiden vi er inne i, med betydelig økning i arbeidsledigheten, skaper ytterligere utfordringer for de som faller uten arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake. Vi i NAV er glade for at VINN er med oss videre i arbeidet for å løse disse utfordringene. NAV i Flå, Nes, Hemsedal, Gol, Ål og Hol takker for godt samarbeid i 20 år. Gratulerer med dagen og lykke til videre. Positive bedrifter og NAVs «verktøykasse» er viktige i en attføringsprosess Richard Skjølberg (28) har filippinsk opprinnelse. Han kom til Norge som 4 åring og er oppvokst i Orkdal. Richard har slitt med til dels store lese- og skrivevansker og har mange vonde opplevelser fra skole og forsøk på å komme seg ut i arbeid. Vi samlet derfor noen aktører for å snakke litt om Richards opplevelser med det å komme seg ut i jobb. Vi er på Torco AS som er en av Gols største industribedrifter. De produserer hyllesystemer og innredninger og har hele verden som marked. Richard er nå ansatt i bedriften på ordinære vilkår. Etter flere opplegg som ikke førte fram, startet en ny fase med at Richard fikk innvilget et år på Hallingdal Folkehøgskole av Aetat i Trøndelag. Dette var en god opplevelse for Richard og han valgte derfor å bosette seg på Gol etterpå. Han hadde opparbeidet seg et godt nettverk og følte at dette var noe han kunne bygge videre på. På Aetat/Nav kontoret på Gol traff han attføringskonsulent Trond Thorsen. Richard uttaler at det var veldig positivt, og at det ble fokusert på muligheter og ikke begrensninger. Høsten 2006 ble VINN AS Hallingdal og tiltaket Arbeid med Bistand presentert gjennom NAV. Richard og omgivelsene hans var noe skeptiske til VINN og hva det sto for. Han tok likevel sjansen og Arbeid med Bistand ble valgt som en samarbeidspartner og et verktøy i prosessen videre. Richard startet opp i Vinns Utegruppe som utførte pakkeoppdrag for Hallingdal Trepellets. Det ble jobbet med kartlegging av hva som kunne være gode arenaer for Richard for å komme videre. Hospitering I januar 2007 fikk Richard en hospiteringsavtale hos en bilforhandler på Gol. Der jobbet han med vask og klargjøring av nye og brukte biler. Dette fungerte bra, men det var små muligheter til jobb videre i firmaet. Richard hadde nå bevist at han kunne jobbe og VINN og NAV sto på for å finne andre arbeidsgivere der det var muligheter. Torco og produksjonsjef Kjell Skaret ble kontaktet, ettersom NAV hadde opparbeidet god kontakt gjennom flere års samarbeid med bedriften innen rekruttering. I mars 2007 startet Richard på en hospiteringsavtale der. Han fikk opplæring på bedriftens maskiner og utstyr og ble mottatt i bedriften på en flott måte. Dette gikk også meget bra og etter ca. 2mnd. ble avtalen endret slik at han fikk 50% lønn. I september 2007 ble Richard ansatt på ordinære vilkår med et fadderbidrag fra NAV fram til februar 08. Bindeledd Arbeid med Bistand har vært et bindeledd mellom NAV, arbeidstaker og bedrift. De har hatt ukentlig oppfølging med Richard på bedriften og bistått når avtaler er inngått. Produksjonssjef Kjell Skaret utaler at bistanden fra NAV og VINN har vært et bidrag til det gode resultatet som er oppnådd. Richard har i tiden på Torco bestått Truckførerprøven. Han har også via Gol voksenopplæring fått hjelp for sine lese og skrivevansker der han har kjørt undervisningsopplegget «Lydfargemetoder» som Maaike Visser har utarbeidet og underviser i. Richard uttaler at dette har vært et vellykket opplegg. Som et resultat av alt det positive som har skjedd med Richard de 3-4 siste årene, har han nå fått mulighet til å dyrke sin store lidenskap «buldring». Dette er en form F.v. Kjell Skaret, Torco, Arne Ruud, VINN, Richard m/ansettelseskontrakt, Trond Thorsen, NAV. for fjellklatring og han har vært i Frankrike, Spania, Thailand og Filippinene og utøvd sporten sin. Vekstvilkår Konklusjonen ut av dette må det være at ved å bruke NAV`s verktøykasse med de verktøy de har i den, ha positive arbeidsgivere, som tør satse, er det mulig å få til ting. Richard er klar på at hvis disse tiltakene hadde vært satt i verk på et mye tidligere tidspunkt kunne han kanskje ha vært skånet for en del nederlag og vonde opplevelser. Vi avlutter vår lille formiddagsprat med et sitat fra Richard og ønsker han og bedriften lykke Richard Skjølberg. til videre. «En blomst må ha de rette vekstvilkår for å vokse og dèt har jeg fått nå.» «Vi gir mennesker muligheter» VINN AS 20 ÅR 5

6 Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet og takker for det gode samarbeidet! Autorisert forhandler av Peugeot og Mercedes-Benz SALG, VERKSTED OG DELELAGER AVIS bilutleie Årets forhandler Mercedes-Benz 2008 Når ideen din er sterkare enn tala, treng du nokon som ser den andre sida BDO Noraudit har kontor over heile Norge kor du treff folk som har spesialisert seg på å sjå bak tala. For å sjå kor moglegheitene ligg. For meir informasjon sjå eller kontakt BDO Noraudit Hallingdal AS på tlf sikrer og skaper verdier 6 VINN AS 20 ÅR

7 Friskliv Bedre helse er ein av byggjesteinane for å kome attende eller bli verande i arbeidslivet. VINN samarbeider med Frisklivsentralane rundt i dalen. Tone Karlsen, Frisklivsleiar i Gol, skriv dette om Frisklivsarbeidet: Vann jobb med Vinn Det tok Nils Bjørnar Ødelien (26) over tjue søknader å kome seg på eit jobbintervju. Det trekk ikkje opp på CV en å kunne køyre rullestol. Tekst og foto: Bernt Ivar Bergum Det heile starta i Nils Bjørnar kolliderte med ein bil på Ål. To menneskje døydde. Han sjølv vart lenka til ein rullestol for resten av livet. Kampen tilbake I dag jobbar han med reknskap hjå Hallingdal Økonomiservice på Gol. Det er inga sjølvfølgje. - Hadde det ikkje vore for NAVtiltaket Arbeid med Bistand (AB) organisert av VINN, ville eg truleg ikkje hatt arbeid enno, seier han. Arbeidslivet krev eigentleg at folk kan stille opp 100% prosent og vel så det. Eigentleg er det ikkje plass for slike som meg. Etter kollisjonen har han kjempa fleire kampar. Først ein for å overleve. Deretter ein for å få vere ein del av arbeidslivet. I første omgang sa arbeidsgjevarane at han mangla kompetansen dei var ute etter. Når han hadde skaffa seg denne, skulda dei på dårleg tilretteleggjing for folk med nedsett funksjonsnivå. - Det gir inga god kjensle. Særleg ikkje når ein veit at reknskapsbransjen skrik etter folk. Eg er overtydd om at mange kvir seg for å tilsetje rullestolbrukarar, seier Nils Bjørnar. Vinn vinn VINN kom tidleg på banen. Då han var ferdig med rehabiliteringa i 2005 prøvde han å studere økonomi ved Høgskulen i Buskerud på Kongsberg, men å følgje eit normalt studieløp skjøna han raskt var umogleg. På VINN tok han først alle modulane til Datakortet, medan VINN såg etter jobb til han. - Me vart enige om at eg trengde meir kompetanse, og eg begynte på reknskapskurset til Folkeuniversitetet, fortel han. Seinare var det også VINN som fekk i gang dialogen med arbeidsgjevaren han no har. Sidan kontorbygget alt var lagt til rette for funksjonshemma, og bedrifta fekk ha han gratis dei tre første månadene låg alt til rette. - Det var fint for bedrifta å vite at det ikkje kosta dei så mykje å prøve, og det var fint for meg å vite at eg fekk løn i form av attføring, seier han. Rullar vidare Nils Bjørnar er alt på sin femte månad som reknskapsmedarbeidar. - Betyr det at kampen for å kome attende er over? - Den er vel ikkje over før eg har fast jobb, men tida før og etter at eg fekk jobb står i dag for meg som to totalt forskjellige verder, seier han. Nils Bjørnar veit at for han er alternativet uførepensjon. Han veit òg at dess fleire dører ein får i andletet, dess større er sjansane for at nett det skjer. - Akkurat no står døra open, seier han nøgd og rullar inn på kontoret i andre etasje utan problem. Mennesket er skapt for bevegelse. Et stillesittende liv fører derfor til økt sykdomsrisiko. I dag er fysisk inaktivitet en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle aldersgrupper. Samfunnet vårt har de siste tiårene blitt tilrettelagt for inaktivitet, og man skal i dag være bevisst for at fysisk aktivitet blir en del av hverdagen. Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge sykdom. Og til og med kurere en rekke sykdommer. Så enkelt er det egentlig, men likevel så vanskelig. Trenger du hjelp til å komme i gang med å endre vaner? Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud som kan hjelpe de som trenger det til å endre vaner knyttet til fysisk (in-) aktivitet, kosthold og røyk. Tilbudet er åpent for alle. Frisklivssentralen tilbyr helsesamtaler med veiledning av den enkelte, aktivitetsgrupper, kostholds- og røyksluttkurs. Våre brukere er fornøyd og forbedrer formen: Ca. 90 % er fornøyd med det tilbudet de får. Ca. 70 % gjennomfører hele eller store deler av opplegget. Fysisk form bedres med 12 %. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå øker med drøyt 60 % og holder seg etter ett år. Frisklivssentralen har partnerskaps avtale med Buskerud fylkeskommune. Ta kontakt med Hemsedal: Kristin Carlsen/ tlf Flå: Else Hovde/tlf Nes: Toril Svenkerud/tlf Hol: Espen Karlsen/ Ål: Hilde Nysæther Franzen/ Gol: Tone Karlsen/tlf Vi gratulerer VINN AS med jubileet og ønsker lykke til videre! Tlf HVA VI DRIVER MED: Thor Røer, 3579 Torpo REGNSKAP - ÅRSOPPGJØR - LØNN - FAKTURERING OVERFØRING AV LANDBRUKSEIENDOMMER SKIFTE/ARV - DRIFTSPLANER/BUDSJETTERING VINN AS 20 ÅR 7

8 Moderne og effekti Kvalitet og kundefokus er viktige verdiar i VINN. Dette gjeld alle dei ulike produkta me tilbyr. Frå sagbruk til hagebruk Produksjon av utemøblar. Treavdelinga i VINN produserer møblar og andre treartiklar retta mot utemiljøet. Både fastbuande, hytteeigarar og turistbedrifter er i kundegruppa vår. Treprodukta våre finn du også att mange stader utanfor dalen. Både i Stryn, Voss, Oslo, Brønnøya, Nesøya, småbåthavna i Flåm, Orkla Foods på Kolbotn og ved Den norske Ambassade i Stockholm gler folk seg over kvalitetsvarer laga i VINN si avdeling i Hol. Frå skog til skåle Stoff og stil F.v. Leif Bjørner Johannessen, personalsjef Unni Sørensen, ordførar Torleif Dalseide, Anna Karin Kvammen og Ingunn Slåtto Andersen gler seg over det fine resultatet. VINN hadde gleda av å utstyre nyoppussa kontor i Tingstugu med nye gardiner. Personalsjef i Ål kommune Unni Sørensen -Som medeigarar i bedrifta, var det naturleg og viktig å bruke VINN. Det var eit bevisst valg frå starten. Når tilbodet i tillegg var godt, var valget ekstra lett. Det at VINN leverte ei totalpakke der dei fyrst tok mål, hadde med prøver me kunne velja frå, og tilslutt sto for sjølve opphenginga, var ei veldig god ordning. Svært lettvint for oss som kunde. Alt vart levert til avtalt tid det er me ikkje alltid vant med!- Unni er svært fornøgd med servicen og understrekar at VINN var profesjonelle og seriøse heile prosjektet gjennom. Møbeltrekkjing Treng båten eller campingvogna di å fiffe seg opp med nye puter? Me tek på oss omtrekkjing av båtputer, caravanputer, spisestolar, kontorstolar, enkle lenestolar og sofaer, lause sofaputer, sitje og benkeputer. Me tilbyr eit breit utvalg av møbelstoff frå ulike leverandørar Vaska 75 tonn tøy i 2008 Vedavdelinga kjøper om lag 600m3 tømmer årleg, har to moderne produksjonsliner og produserer rundt sekker ved à 60 liter. Hovedtyngda er bjørk. Vedkjøparar er både hyttefolk, fastbuande og turistbedrifter. 70% av kundane kjem frå Geilo og Ustaoset. Me syr også: Fora gardiner-kapper-omtak- Dukar og brikker-pynteputer-sengetepper. Me sel gardinstoff, oppheng og ulik innvendig solavskjerming. Skyttelen går Usta Eiendom Inger-Brit Vindegg Gratulerer med 20 års drift Usta Eiendom (tidligere Stein Vindegg) har i mange år nå fått levert ved fra Vinn Hallingdal. Det har vært et utmerket samarbeid! Når jeg har ringt om vedleveranse, er det hele på plass innen kort tid. De som arbeider ved Vinn gjør en fantastisk jobb og leverer et meget godt produkt. Usta Eiendom håper på og regner med at vi skal fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer. Med ønske om videre fremgangsrike år! Me vev filleryer inntil 90 cm breidde, og ut i frå kunden sine ynskje når det gjeld - Farger - Mønster - Lengde - Fora/Ufora Samarbeidet vårt med Fretex Gol, gir tilgang på egna tekstiler til filler for veving. Me blir også glade for å få gamle tekstilar frå deg! VINN vaskeri har moderne og effektive maskiner som sikrar god og funksjonell drift med gode resultat for dei om lag 110 oppdragsgjevarane i vaskeriet. Kundespekteret er breitt og inneheld tøy frå mellom anna institusjonar, overnattingsbedrifter, serveringsstader, arbeidstøy frå både lege, tannlege, apotek, bakeri og bilverkstad. Likedan reinhaldsbedrifter og private kundar. VINN leiger også ut eigne matter og moppar, samt sengetøy og kvite dukar. Gol Helsetun var kjernen i oppstarting av VINN vaskeri. Samarbeidet har difor vara i bortimot 20 år. 8 VINN AS 20 ÅR

9 ve avdelingar Vaskeriassistent ved Gol Helsetun Dina Lokreim Det er SÅ lettvint å samarbeide med vaskeriet på VINN. Tøyet blir henta og levert etter avtale 3 gonger i veka. Me har svært god kontakt og kan enkelt ringjast når det er noko me lurer på eller treng å justere. Ho understrekar nytten av å samarbeide lokalt, og meiner den gode kjennskapen til kvarandre og kontakten ville vore annleis med eit vaskeri som låg langt unna. Pakkeavdelinga vår tek imot pakke og monteringsoppdrag. Me er best der det trengs hendar istadenfor maskiner for å få utført pakke og montasjearbeide. Avdelinga er åpen for å ta på seg meir slikt arbeid. Likevel er me avhengig av å ha ein fast oppdragsgjevar som legg grunnlaget for avdelinga. I skrivande stund er Espegard AS på Ål hovudoppdragsgjevaren vår. Espegard er den leiande leverandør av utstyr til vedproduksjon m.m. i landet. Tilsette i VINN AS Hallingdal 2009 Gunn Marit Arnegard, dagleg leiar Solbjørg Bergum, Attførings- og nestleiar/ tilrettelegger Karin Åmellem, kontormedarbeider Hallingstuene, Geilo Frode Aga Hallingstuene, velkjent restaurant på Geilo, er ein annan kunde. Vi på Restaurant Hallingstuene bruker Vinn fordi de gir oss god service, er fleksible og vi får alltid «Blenda» hvite duker tilbake. Vi takker så mye for samarbeidet vi har hatt så langt! Gratulerer så mye med 20 års Jubileumet. Hilsen alle oss på Restaurant Hallingstuene. Hallingar og valdrisar samarbeider ESPEGARD AS Oddvar Espegard Gratulerer med 20 år Vårt firma har vært kunde hos Vinn i snart 18 år. Vedsekker i netting blir brettet og pakket 10 og 10 stk og lagt i bæreposer. Bæreposene sveises igjen, og disse legges så i kartonger. Dette er et produkt som vi leverer til forhandlere. Vårt samarbeid med VINN Hallingdal har vært en fryd i alle år. De henter enkeltkomponentene hos oss, og leverer tilbake ferdige produkt. I sesongene trenger vi flere 10-pakk enn til andre tider igjen, og dette tilpasser Vinn seg på en fin og smidig måte. En annen fordel er at de holder til i lokalmiljøet vårt, og transporten blir ikke for lang. At vi kan bruke en aktør i Hallingdal til dette arbeidet, er jo ekstra trivelig. Viktig for oss er også den fleksibiliteten de utviser i ulike sesongsvingninger. At vi får tilbake pene kvalitetspakker er viktig for oss, for dette skal videre til butikker. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med VINN Hallingdal, og sender de beste gratulasjoner i anledning 20 år! Geilolia Hyttetun Gro Odden, dagleg leiar Torstein Skarpås, avdelingsleder Hol Kari Ann Storeskar, avdelingsleder vaskeri Øystein Falmår, arbeidsleder/ sjåfør Ingunn Slaatto Andersen, arbeidsleder Gunn Karin Langeland, arbeidsleder/ tilrettelegger Trond Bergersen, avdelingsleder vedavd. Harald Ellingsgard, arbeidsleder Sverre Frydenlund, arbeidsleder/ sjåfør Cathrine Siljebøl, tilrettelegger Nyrensa tøy er frakta over fjellet. VINN vaskeri og Jotun Vask har vore samarbeidspartnerar i fleire år. Jotun Vask held til i Heggenes i Valdres. VINN er inn og utleveringsstad for rensetøy. Eksempelvis bunader, dressar, gardiner, tepper og dukar. JotunVask hentar tøy kvar måndag og leverer det ferdigrensa og strøkent måndagen etter. I avd. Hol hentar og leverer ein tøy tysdagar. Pakkeavdeling Der hender gjer jobben. Geilolia Hyttetun nyttar VINN sine tenester. Gro Odden, dagleg leiar, fortel at Geilolia Hyttetun har 260 sengar fordelt på 30 utleigehytter ved Geilolia Skisenter på Geilo. -Geilolia Hyttetun og Geilolia skisenter er svært godt fornøyd med det VINN kan tilby av varer og tjenester. Vi har de siste 5-6 årene hatt fast vedbestilling liggende inne hos VINN med sekker hvert år. Alle hyttene har peis og her går det unna på vedsekkene. VINN kjører, leverer og stabler sekkene rett på plass. Med så mange utleiesenger er det behov for rens og vask av gulvtepper og dyner. Hver tirsdag kommer vaskeribilen fra VINN for å hente dyner og tepper som skal renses. For et par år siden pusset vi opp 90 kjøkkenstoler. VINN tok jobben med å trekke om alle putene i stolene. Det er VINN Hallingdal som har levert alle benker og bord i uteområdene til Geilolia Skisenter. På kafeen i skisenteret er det ofte selskaper på kveldstid. Det brukes mye hvite duker i slike sammenhenger. Vinn har duker for utleie. Prosjektarbeid I samband med nye behov er VINN engasjert i to pågåande prosjekt. VINNvinnprosjektet: Dette samarbeidsprosjektet er mellom Ål, Hol og NAV. Hovudformålet er tilretteleggjing av arbeid og aktivitet for personar som fell utanom dei ordinære hjelpetiltaka. Prosjektet skal evaluerast innan august Samarbeid mellom VINN AS Hallingdal og Hallingdal Renovasjon IKS: Dette er ein avleggjar av VINNvinnprosjektet. Dei to bedriftene arbeider med å etablere eit såkalla lågterskeltilbud på 10 heildagsplassar med arbeidsrelaterte aktivitetar knytt opp til ein gjenbrukstasjon. Det blir for tida arbeidd med organisering og lokalitetar. Arne Ruud, tilrettelegger Vigdis Lj. Rydland, tilrettelegger VINN TILBYR Bente Anita Pedersen, tilrettelegger VINNvinnprosj. w Inn- og utlevering av tøy til vaskeriet vårt på Gol w Inn- og utlevering av rensetøy til samarbeidspartneren vår - Jotunvask w Utleige av dukar og serviettar w Utleige av sengetøy og frotté w Utleige av moppar og golvmatter w Salg av ved produsert i avd. Gol w Salg av diverse treprodukt produsert i avd. Hol w Gardinsaum og møbeltrekkjing. Berre i avd. Hol w Salg av andre produkt som skumplast tilskore etter mål, filleryer og ulike møbel- og gardinstoff. Berre i avd. Hol w På nett: Ynskjer fleire oppdragsgjevarar w Ta kontakt med oss, me kan kanskje hjelpe DEG med DINE pakkeoppdrag! Me er best der det trengs hendar istadenfor maskiner for å få utført pakkeoppdrag. VINN AS 20 ÅR 9

10 Med garanti for kvalitet VINN kvalitetssikrar tenestene sine ved å innføre kvalitetssikringsystemet EQUASS. EQUASS er ein parallell til det kjende ISO, men rettar seg mot velferdssektoren i staden for industri. EQUASS er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern godkjenning. For å bli sertifisert, må ein oppfylle hundre krav. Det seier seg sjølv at det er ein lang veg og ein grundig prosess. Sertifiseringa stiller strenge krav til organisasjonen vår, og det er ei fjør i hatten når den eksterne revisoren er fornøygd! Sertifiseringa gir alle tilsette eit heilheitleg og meir oversiktleg bilete av bedrifta. Difor er alle tilretteleggjarar med i dei konkrete arbeidsprosessane. Dette gjer at sertifiseringa skal sikre eit kvalitetsmessig bedre tilbud til både brukarane, dei faste tilsette og samarbeidspartnarane til bedrifta. Arbeidet starta hausten 2008 og i VINN si handlingsplan for 2009 seier me at søknad om godkjenning skal være sendt innen utgangen av 3.kvartal i år. Då kan me smykke oss med tittelen EQUASS Assurance-sertifisert. EQUASS har vorte ei arbeidsform, og fokuset framover vil vere retta mot utvikling og forbedring, service og kvalitet! Vi ønsker VINN hjertelig til lykke med jubileet! Bjørn Andrè Halbjørhus, Isak Farah. Held orden Eit av dei nyaste tilbuda i VINN er Ute og servicegruppa. Utegruppa bidreg til eit endå breiare og meir variert serviceretta arbeidstilbud. Utegruppa gjer oss også meir synleg i lokalmiljøet. Gruppa ryddar rusk og rask, tømmer søppeldunkar, tek enkel snørydding og anna forefallande arbeid. Kort sagt: held orden på uteområdene. Innadørs handlar det om enkle vaktmeisteroppgåver, så som skifte av lyspærer, rydding og anna forefallande arbeid. VINN har foreløpig inngått samarbeidsavtaler med Gol Skysstasjon og Gjensidige Hallingdal. Likedan arbeider gruppa med å restaurere skilt for Gol kommune. VETERANAR I VINN Eirik Dekko, Helge Bæren, Petter Oddvar Rukke, Steinar Smedsplass og Solbjørg Bergum har vore tilsett i VINN sidan oppstarten i VINN takkar alle fem for stor arbeidsinnsats i desse 20 åra! GRATULASJONER FRA FORSIKRINGSLEVERANDØR OG SAMARBEIDSPARTNER Me gratulerer VINN AS Hallingdal med 20-årsjubileet, og ynskjer lukke til vidare med det gode arbeidet! Tlf år i Hallingdal Bank. Forsikring. Og deg. Thor Røer 10 VINN AS 20 ÅR

11 Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet! Containerutleige for fjerning av alle typer avfall til godkjent mottak. Størrelser fra 10m 3 til 35m Gol - Tlf E-post: Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet, og takker for godt samarbeid. JOTUN VASK Ditt lokale alternativ Vi gratulerer VINN med 20-års jubileumet! Lienvegen 41, 3580 Geilo Tlf Fax BILSERTIFIKAT = GO! Avbildet modell: Outlander MAX 400XT Outlander 400: Vår mest solgte ATV gjennom tidene har fått innsprøytningsmotor. Mest registrert som MC i Prøv den hos oss! Enden, 3550 Gol Tlf: Faks: Mob: Mob: mest bil for pengene! Kontakt oss for tilbud! Terje Bidne: tlf Bård P. Spildrejorde: tlf Stian Bakken: tlf Kjell V. Bidne: tlf BIDNE BIL 3540 NESBYEN - TLF Bidne Bil er forhandler av 3 nybilmerker, og fremstår som en trygg bilpartner for våre kunder. Våre bilmerker har solide garantier og god kvalitet som gir et forutsigbart bilhold. Hyundai modeller selges bla.a. med en av markedets beste nybilgarantier: 5 år/ubegrenset km. Finans fra 4,95%. Innbytte. Bruktbilgaranti fra 3 mnd til 36 mnd. Se 120 biler på bidnebil.no Åpent: Torsdag Lørdag Vi gratulerer med dagen, og takker for godt samarbeid og service! VINN AS 20 ÅR 11

12 Hei igjen! Da VINN AS Hallingdal hadde 10års jubileum, hadde jeg en liten epistel om hvordan jeg syntes det var å være på VINN under AFT (APS nå)opplegget der. Hva har skjedd de årene som har gått? og et større innede. Gjennom tiltaket esentralisert arbeidstilbud i stemmer hvem som kan få NN. Det er bistandsbehovet rettelegging, avklaring, and for å kunne gjøre en gruppen, de psykisk det mulig for andre rbeid på VINN. landet som har den største Først vil jeg få presentere meg selv. Jeg heter Stein Bergersen. I årenes løp har jeg gjennomgått flere mislykkede tiltak når det gjelder arbeidslivet. Jeg føler at jeg har stått mellom barken og veden. Enten har det ved de bedriftene som har fått lønnstilskudd for å ha meg i arbeid blitt permitteringer eller så har de blitt nedlagt. Eksamenspapirer har jeg dårlig med. De to første skoleårene gikk jeg i ordinær skole. Til Vinn AS ukentlige samtaler med koordinatoren i psykiatri i Gol kommune. Våren 1998 nullstilte jeg meg, og søkte om plass på arbeidsforberedende tiltak ved Vinn A/S. Der begynte jeg De første arbeidsoppgavene mine var renhold og vaskeri. Etter hvert ble det ledig vaskerikjøring som jeg fikk overta. Litt forefallende arbeid ligger også under sjåførjobben. Jeg synes de tiltakene som blir utført av Vinn til oppfølging. Som tidligere sagt har jeg vært lenge trygdet, og min målsetting med oppholdet på Vinn A/S er derfor på sikt vanlig lønnet arbeid. Tilbake til bedriften Vinn A/S. Det er jo mange forskjellige skjebner under samme tak. Det har bedriften fått til å fungere bra. Til slutt vil jeg få gratulere med 10 års jubileumet og med de nye lokalene som var ferdig i desember De ble veldig bra. sysselsetter vi de De neste årene gikk jeg på A/S er veldig fine. De er flinke Hilsen Stein Bergersen. r ved i løpet av en dag, Glitrehaug skole. Da jeg var Siden sist har det vært både oppturer og nedturer, men mest oppturer. er å finne ut hvilke muligherbeidslivet. Vi tror å begynne på Øverby skole. ferdig der reiste jeg til Gjøvik for od i distriktsnorge. Det er en ungdoms- og yrkesforberedende skole. Der gikk jeg i ratet ser nå positivt på vår to år på linja for Handel og kontorfag. Året etter begynte jeg Jeg har lært meg at det er ingen vits i å gi på yrkesskolen på Ål. Der tok jeg handel og kontorfag med redusert fagkrets. Jeg har også et år ennesker med store r seg om de som har en oppkerne utrygge og Fredrikstad. Der drev jeg med opp. En dag kommer oppturer og da går ting på folkehøyskole på Greåker ved ging. De klarer ikke den trebearbeidingsfag. De to siste på VINN. I prinsippet er fort. En vokser for hver nedtur og kommer stort årene har jeg hatt voksenopplæring i norsk og matematikk. elt sett blir det vanskelig å Det meste av mitt liv har jeg vært trygdet. Jeg har et halvt års sett ut av det med hodet hevet. En kan få mye opphold på Statens attføringsinstitutt. I noen år har jeg vært get egne lokaler til begge kapet er solid, og den skepsis knyttet til arbeid med bistand. ut av motgang også. Jeg skriver dette avsnittet så langt gjort til skamme. Det fungerte dårlig i mitt tilfelle. De siste fem årene har jeg hatt De første arbeiderne på Vinn avd. Hol i for å oppmuntre andre som sliter og ønsker seg et er mye som kan bli v for tilrettelagte arbeidsvidere i livet. Det er viktig ikke å gi opp og være optimistisk og se framover og jobbe målbevisst mot de målene en ønsker å oppfylle. Dette sier jeg av egen erfaring. Det lureste en gjør er å være seg selv og ikke la andre styre hvordan jeg skal være. Fylkesmannen helsar jubilanten Tusen takk for invitasjon til 20 års jubileet 6. mai. Dessverre har jeg ikke anledning til å delta på denne viktige markeringen. Mai er en meget hektisk tid i embetet og kalenderen er allerede veldig full. Jeg syns det er imponerende at dere har oppnådd en så anseelig alder, dere gjør en god jobb - og for de ansatte gir dere jobbmuligheter som det ikke er så lett å få andre steder. Derfor ønsker jeg dere lykke til med jubileet og håper at dere fortsetter med samme positive utvikling! Beste hilsen Kirsti Kolle Grøndahl Etter mitt opplegg på VINN begynte jeg i avis og stykkgodsdistribuering. Der var jeg til kroppen sa stopp. Etter å ha bygd meg opp igjen opplevde jeg at det var godt å ha gode venner som oppmuntrer en til å tenke videre og nytt. Etter en tid fikk jeg tilbud via en god venn om ny jobb bare jeg tok minibusslappen. Som tenkt, så gjort. Jeg satte i gang, den som intet våger intet vinner. Men det skulle komme skjær i sjøen nå også. En etat hadde ikke tro på at dette ville gå bra og sender meg på testerder jeg også vant fram. Så var det bare og fortsette å lese til jeg fikk tatt minibusslappen. Dagen etter jeg hadde tatt lappen, satt jeg i minibuss for et turbilselskap i Hemsedal. Via dem fikk jeg god erfaring med både kjøring i Hemsedal en vinter og en sommer i Larvikområdet. Jeg var i den bransjen halvannet år. Sommeren etter begynte jeg hos Gladhus turbiler. Min jobb hos han er å kjøre for Ål drosjesentral hvor jeg trives godt. Syns denne type jobb gir meg mye og får brukt mye av meg selv. Her er jeg enda. Grunnen til at jeg skriver dette er for å oppmuntre andre til ikke å gi opp, men jobbe målbevisst mot de målene en har satt seg. Alle kan oppnå det de ønsker bare en er seg selv og følger sine egen tanker og ikke lar seg styre av hva andre mener en skal gjøre. Jeg vet at det er flere, uten å nevne navn, som har vært i AFTsystemet til VINN som har lykkes. Så vil jeg til slutt få ønske VINN Hallingdal til lykke med 20årsjubileumet og håpe de får et nytt jubileum om 10 år. Med hilsen Stein Bergersen Eigarane gratulerer VINN med 20-års jubileet 20 år som medspelar i samfunnets teneste! Tillegg til Hallingdølen 2. mai Montasje: Hallingdølen AS - Trykk: Dagblad Trykk

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO

LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 3 2014 WWW.LAFY.NO Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede feiret sitt 30-års jubileum i 2010 og vårt medlemsblad har holdt koken nesten like lenge. Etter en pause kom bladet

Detaljer

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet

GOD ATTFØRING. Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet GOD ATTFØRING Attføringsbedriftene en bro til arbeidslivet 2012 God attføring åpner næringslivets dører TEMA: På direkten TEMA: INNHOLD 5 spørsmål til direktør Johan-Martin Leikvoll i bransjeforeningen

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og

UTVIKLING. Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING. Portalen ordet inn er til mitt fellesskap og UTVIKLING Desember Juni 2009 2007 Nummer 42 Årgang 13 www.naku.no KOMPETANSE I UTVIKLING Foto: NAKU Oppsummering Damer på tur av kunnskap En sentral Side oppgave 3 for NAKU er å samle kunnskap... Side

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014

INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 INKLUDERT IDÉBANKENS ÅRLIGE MAGASIN 2014 1 LEIAR Oppskrifta på suksess Idébanken får ofte spørsmål om kva oppskrifta på godt IA-arbeid er. Folk vil gjerne ha tydelege framgangsmåtar og konkrete tiltak.

Detaljer

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster

Engasjert! UnderUtdanning. Tema. Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010. Engasjement koster P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2010 Engasjert! Tema Menneskebiblioteket: En date med fordommen din? Konferansen 2010 Engasjement koster Vi skal bli lærere

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli?

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. Kva vil DU bli? HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 4 2012 Kva vil DU bli? Utdanning er den viktigaste kjelda til verdiskaping SPOR Fylkesmagasin

Detaljer

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6

LØVETANNAVISEN. ADHD myter og fakta. Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 LØVETANNAVISEN Hilser Løvetannavisen velkommen side 6 ADHD myter og fakta ADHD og ADD begreper mange har hørt om, men som få vet hva betyr. Mytene omkring hva ADHD og ADD er, er mange. Side 8-9 2 Løvetannavisen

Detaljer

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år

FESTSKRIFT. 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år FESTSKRIFT 01.09.2014 NRK Nynorsk mediesenter 10 år «Nynorsk mediesenter har vært en berikelse», skriv Stein Bjøntegård, publiseringsredaktør i NRK Nyhende i dette attersynet på 10 års drift. «Utan Nynorsk

Detaljer

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL

NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL NyNæring ET BLAD FRA DET KONGELIGE SELSKAP FOR NORGES VEL 2 2010 kreativ galskap verdiskaping for lokale matprodusenter levanger har fremtiden foran seg protesterer mot nedleggelse Livskraftige lokalsamfunn

Detaljer

En trygg vei tilbake. Trondhjems Skiklub i ny drakt. Nå er det elscooter som gjelder. Tohjulingen vil ut - det er vår! Side 4

En trygg vei tilbake. Trondhjems Skiklub i ny drakt. Nå er det elscooter som gjelder. Tohjulingen vil ut - det er vår! Side 4 ANNONSEBILAG et magasin fra Norservicegruppen En trygg vei tilbake Side 6 Trondhjems Skiklub i ny drakt Side 14 Nå er det elscooter som gjelder Side 16 Tohjulingen vil ut - det er vår! Side 4 Skuffer og

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse!

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 Alle fortjener en ny sjanse! Foto: Torbjørn Tandberg brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 6. årgang mars 2012 NAV-leder: Ingen skal stå uten tilbud Ungdom som faller ut av skolen og blir stående utenfor arbeidslivet

Detaljer

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av

SBL har byttet navn. Jobb å være stolt av SERVICE NR. 4. DE S. 2007 14. ÅRGANG M E D L E M S B L A D F R A N H O S E R V I C E SBL har byttet navn Jobb å være stolt av TOM HOLTHE ER STOLT AV Å JOBBE VED RESTAURAN- TEN I DET SKJEVE TÅRN UTENFOR

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen

Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune. Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 1 Rapport fra Bruker spør bruker-undersøkelsen i Steinkjer Kommune Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-25-2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn for undersøkelsen.... 4 Om rapporten... 5

Detaljer

Tillitsvald og masseoppseiingar

Tillitsvald og masseoppseiingar Nr 5 - juni 2013 Tillitsvald og masseoppseiingar side 12 13 Stein Grøtting takker for seg side 8 10 Frå Sogn til Kuben side 16 17 leder I skolen 5 2013 Foto: Sissel M. Rasmussen, LO Media Ny forbundsledelse

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan

fokus tidende misjon nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan fokus misjon s tidende nr 4-2011/166 årgang Elleve år er over Nytt studietilbud på MHS Religiøse trender i Japan 4 8 10 Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE. TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4 2014 SAMFUNNSVITEREN LEDELSE TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSVITERNE 4-2014 Side 1 REDAKTØR: GUNN KVALSVIK samfunnsfag ved universitetet. doktorgrad om prosjektleiing i Statoil.

Detaljer

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse

Skolelederen. God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8. Professor Viviane Robinson: Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Skolelederen Nr. 8 oktober 2013 Fagblad for skoleledelse Professor Viviane Robinson: God ledelse gjør en forskjell på elevenes læring s 8 s. 14 s. 16 s.22 s 14: - Gjennom Respekt har vi jobba fram strukturar

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer