20år. i avd. Gol og avd. Hol kl «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "20år. i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18. «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal»"

Transkript

1 20år «Vinn skal vere leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal» ÅPENT HUS TORSDAG 7. MAI i avd. Gol og avd. Hol kl 10-18

2 Hilsen fra styret For litt over 20 år siden ble de første forsøkene på å gi psykisk utviklingshemmede i Hallingdal et tilbud om arbeid. Det var dette som førte til etableringen av VINN. Nå kan dette prosjektet feire sitt 20-årsjubileum. Vinn var vel et av de første interkommunale tiltakene i Hallingdal, og kanskje det mest vellykkede. I starten var det 4 ansatte som skulle gi 10 arbeidsplasser i Hol, og 10 i Gol. Dette var den spede starten, siden har utviklingen gått fort i riktig retning. Vinn ble en foregangsbedrift på dette området, og etter hvert ble det flere og flere arbeidsoppgaver. Etter hvert har det blitt flere avdelinger, og ikke minst flere retninger. Vinn er blitt en bedrift for mange, som av en eller annen grunn har falt litt utenfor det vanlige arbeidsmarkedet. Mange har gjennom årenes løp fått prøve seg på nytt på i yrkeslivet. De siste årene har over 100 personer vært innom Vinn i en eller annen sammenheng, hvert år. Målet har vært at flere kan komme i vanlig arbeid etter en tid på Vinn. Hva er det som har gjort Vinn til det det er i dag? Ingen kan vel gi noe entydig svar på dette nå, men det er all grunn til å peke på de ansatte. De viser en stor stabilitet, og ikke minst engasjement. Vi i styret har hatt det inntrykket at alle brukere blir tatt vare på på en flott måte, og alle får mulighet til å yte sitt beste, på det feltet de kan best. Dette har vært med på å skape et tillitsforhold og gjort sitt til at trivselen er på topp hos brukerne. Noe av det viktigste er å peke på bredden av tilbud som Vinn kan gi i dag. Vinn fortjener enda større oppmerksomhet enn det vi opplever i dag. Mange bruker Vinn sine tjenester, og alle er meget godt fornøyd, produktene som blir levert er av meget høy kvalitet. Vi ønsker dere en god og vel fortjent jubileumsfeiring og ser fram til videre samarbeid. Kjell Sævre (styreleder) Ingrid Henjum (nestleder) Inger Elise Kaslegard (styremedlem) VINN AS Hallingdal VINN AS HALLINGDAL FYLLER 20 ÅR Leverer nye sjansar Hovudoppgåva til VINN er å leggje til rette så folk får arbeid, arbeidstrening og arbeidsrelatert opplæring. Me byggjer opp menneske til eit verdig liv. Det er ei stor og viktig oppgåve. Fleire enn hundre hallingar er innom dørene årleg for å dra nytte av tenestene me tilbyr. Både gjennom dei NAVtiltaka me er godkjent for, og andre tilbod. Gode tilbakemeldingar stadfestar at me med rette kan vere stolte av det me gjer og det me står for. Me koblar ulike personar sine behov for kvalifisering, opplæring og meiningsfylt arbeid med lokalsamfunnet sine behov for tenester og servicetilbud. Slik opplever arbeidstakarane våre at dei verkeleg er til nytte. Dette gjer også VINN til ein betydeleg aktør i lokalmiljøet. Moglegheitene VINN tilbyr, gjer at mange ulike personar kan nyttegjere seg tenestene. Det kan til dømes vere personar med fysiske begrensingar, skader etter ulukker, muskel- og skjelettplager, psykiske vanskar, sosiale vanskar, psykisk utviklingshemming og rusrelaterte vanskar. Det kan vere personar som er i ferd med å skifte jobb og treng omskolering, skuleelevar som får praktisk opplæring og arbeidserfaring eller innvandrarar som får bli kjent med norsk arbeidsliv samtidig som dei lærer norsk. VINN gir slik sett folk nye sjansar og den enkelte arbeidstakar skal lykkast gjennom oss! Fokuset er på kva den enkelte kan, kva den enkelte kan mestre, på kva den enkelte er interessert i å arbeide med og korleis han eller ho kan vekse og utvikle seg. Gjennom å få styrka trua på seg sjølv og eigne ressursar kan nye moglegheiter åpne seg. Den enkelte veit oftast kva som er best for seg, men treng hjelp til å få det fram. VINN tilbyr eit positivt arbeidsmiljø, der respekt for den enkelte, samarbeid og utvikling kjenneteiknar aktivitetane. I løpet av dei 20 åra VINN har eksistert, ser ein ei endring frå å drive med rein arbeidstrening til meir individretta løp. Alle går ikkje gjennom same programmet. Det er stort fokus på den enkelte person og kva behov han eller ho har. Motivasjon og rettleiing har hovudfokus for alle. Tilpassa arbeidsoppgåver, opplæring i personleg økonomi, tilpassa dataopplæring, kartleggjing av lese og skrivevanskar, spelereglane i arbeidslivet, kosthaldsrettleiing og fysisk aktivitet kan vere andre element. Slike skreddarsydde individuelle opplæringsløp gir resultat. Dagleg bidreg me til at mange menneske kjem seg i aktivitet. For nokre blir resultatet eit comeback i arbeidslivet, for andre blir det kanskje eit fyrste møte og for andre er ein godt tilrettelagt arbeidsplass det rette. Dei gode resultata våre ber preg av samspel både internt og eksternt. Hadde det ikkje vore for det positive næringslivet i dalen, hadde arbeidet vårt vore tungt. Mange arbeidsgjevarar åpnar dørene sine slik at dei som ynskjer, kan etablere seg i andre bedrifter. Me møter både stor romslegheit og mykje optimisme. Det å ha vilje til og tanke for å tilpasse arbeidsplassen til ulike behov. Det skal ofte så lite til. Arbeid har generelt sett ein helsefremmande effekt. VINN og andre attføringsbedrifter har ei viktig samfunnsrolle i å vere dei beste og fremste verktøy i kampen mot fattigdom. Den kompetansen, den gode lokalkunnskapen og den store kontaktflata me sit med etter 20 år må nyttast og kome andre til gode! Eg er stolt av å arbeide i ei bedrift som kan vise til gode resultat og som leverer produkt av god kvalitet - både i form av sysselsetjing og produksjon. Me skal vere profesjonelle og levere kvalitet til kundane våre. Difor vil satsinga på kompetanse og vidareutvikling av tenestene og produkta våre halde fram i nært samarbeid med NAV, eigarar og arbeidslivet i Hallingdal. Ved å tilpasse oss dei ynskje som er i markedet og ha fokus på kva som gjer den enkelte brukar best i stand til å møte morgondagen, lever me opp til visjonen vår om «å vera leiande og framtidsretta innan tilrettelagt arbeid og arbeidsrelatert opplæring i Hallingdal.» Me går utvilsamt spennande og utfordrande tider i møte! Hovudkontor Klemmavegen 8, 3550 Gol Tlf Åpningstid: måndag fredag 8-16 Avd. Hol Nerolsgutu, 3576 Hol Tlf Åpningstid: måndag fredag FAKTA OM VINN w Kjerneverksemda til VINN er å drive arbeidsutprøving og yte bistand slik at personar med ulike behov kan få og behalde ein jobb,enten i vår eiga bedrift eller i andre bedrifter. w VINN er godkjent som arrangør for NAV sine ulike arbeidsmarkedstiltak. w VINN AS Hallingdal er eigd av dei seks Hallingdalskommunane med avdelingar i Gol og Hol. w Bedrifta er organisert som eit aksjeselskap og blir drive i tråd med Aksjelova. w Via NAV er det ulike personar i alder mellom 17 og 62 år som søkjer seg inn i bedrifta for kortare eller lengre tid. w Talet på personar som nyttar tenestene har auka: 1989: 20 personar 1999: 80 personar 2009: 110 personar w VINN vart etablert i 1989 som eit arbeidssamvirke. Den gongen var målsetjinga å gje varig verna arbeidsplassar til 20 menneske med psykisk utviklingshemming. w I dag er VINN ein utviklings og rehabili- Gunn Marit Arnegard Dagleg leiar teringsarena, eit ressurssenter, der det ikkje er diagnose, men den enkelte sitt bistandsbehov som avgjer kven som kan nyttegjere seg tilbuda. w Samtidig er VINN ein profesjonell leverandør av produkt og tenester til offentlege og private verksemder. w Medlem i to interesseorganisasjonar: Attføringsbedriftene i NHOService og Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede w På nett: 2 VINN AS 20 ÅR

3 På vei tilbake Guro Grimstveit (24) ble syk på grunn av arbeidsmiljøet. Frisøryrket gjorde at astma og allergiplagene hennes ble forverret og hun ble sykmeldt. Vi lar Guro fortelle sin historie: - Jeg gikk sykmeldt ett år. Da ble jeg innkalt til NAV. Mulighetene mine videre var da enten å søke rehabilitering eller attføring. Jeg valgte attføring. Arbeid med Bistand -Jeg skaffet selv praksisplass på Dagali og Skurdalen oppvekstsenter, og fikk via NAV tilbud om oppfølging fra Arbeid med Bistand (AB), ett av tiltakene VINN organiserer. Tilretteleggere i AB har bidratt til å vise meg hvilke rettigheter og muligheter jeg har på attføring. AB er også med på møter på arbeidsplassen slik at alle parter kjenner til veien videre. Omskolering -Nå har jeg vært i AB et ½ år, og jeg er klar for å søke videre skolering. Jeg må omskolere meg. Det er viktig da å velge et yrke som ikke forverrer allergien. Yrkesønsket mitt er å bli barne- og ungdomsarbeider. Jeg har vært på OPUS (det fylkeskommunale voksen-opplæringssenteret for regionen i Hallingdal) og fått informasjon om hvilke muligheter som finnes. For å bli barne- og ungdomsarbeider må jeg ta studieretningsfagene i videregående skole. Dette ønsker jeg å gjøre over nettet og vil søke NAV om godkjenning av en slik handlingsplan. Datakortet på nett -Jeg har også startet med å ta Datakortet. Som den første på attføring i Hallingdal får jeg denne opplæringen på nettet. Dette tilbudet gis av VINN AS Hallingdal. VINN tilbyr eit mangfald av moglegheiter! For å kunne lage skreddarsydde, individuelle opplæringsløp bygd på den enkelte person sine behov, trengs både varierte arbeidsoppgåver og andre tilbud. Motivasjonsarbeid, tett oppfølgjing og rettleiing er grunnleggjande i alt arbeid. Alle tilbud og kurs kan setjast saman på mange ulike måtar og tilpassast den enkelte. w Fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. w Varierte arbeidsoppgåver Vaskeri, kundebehandling/sentralbord, reinhald, vedlikehald, eigen servicegruppe med vaktmestertenester, saum av gardiner og puter, omtrekking av møblar, veving av filleryer, pakking, produksjon av møblar og andre treartikler retta mot utemiljøet, vedproduksjon, transport. w Rådgiver n Avklaring av lese, skrive og matematikkferdigheiter, samt engelsk. w Veien til arbeidslivet Eit internettbasert læringsprogram som gir den enkelte inspirasjon og kompetanse til å finne sin eigen veg ut i arbeidslivet. w Karriereveiledning for personar som er usikre på kva for yrkesvalg dei skal satse på. Ulike verktøy gir den enkelte innsikt i eigne ressursar, interesser, verdiar og personlegheit. Me nyttar både Solbergs interessetest, Norsk Yrkesfinner og SCI-a karriereveiledning. Vinn har to karriereveiledarar. w SMART Kurs i personlig økonomi gir den enkelte innblikk i eigen økonomi, opplæring i å budsjettere, samt verktøy til å fortsetje med dette. VINN har to instruktørar i SMART. w Dataopplæring Grunnleggjande dataopplæring skreddarsydd for enkeltpersonar - både i VINN og som nettbasert tilbud. Me tilbyr opplæring for dei som ynskjer å ta Datakortet, både enkeltmodular og totalpakke. w Arbeidsevnevurdering Ulike kartleggjingsverktøy blir brukt. Jobbtrening internt i VINN eller ute på arbeidsplass. Me bistår med veiledning etter behov både for den enkelte person og for arbeidsgjevar. w Jobbsøking Me gir innføring i bruk av NAV sine tenester på nett, skriving av søknad, oppsett av CV, intervju og kommunikasjon, jobbfokus og bedriftsbesøk. FAKTA Vinn er arrangør av ulike arbeidsmarkedstiltak der NAV er innsøkjar w ArbeidsPraksis (APS) Mål: Kartlegge, avklare og utvikle den enkelte sine forutsetningar for arbeid. Eit heilhetlig tilbud der arbeidspraksis, undervisning og opplæring samt det sosiale fellesskapet er arena for utprøving og kartlegging. Det er mogleg med ekstern hospitering. Varigheit inntil 12 mnd., med høve til utviding. w Arbeid med bistand (AB) Mål: Bistand til fast lønna arbeid. Hjelp til bevisstgjering av arbeidsmoglegheiter og til å skaffe relevant arbeid med oppfølging i bedrift. Bistand og veiledning gis både til deltakar og arbeidsgjevar. Varigheit inntil 3 år. Personlege tilretteleggjarar bistår arbeidssøkjar med eit spesialtilpassa og skreddersydd opplegg som tek utgangspunkt i den enkelte sine mål, interesser og kompetanse. Formidlinga skjer mellom bedrift, tilretteleggjar og arbeidssøkjar i fellesskap. w Tilrettelagt arbeid (VTA) Mål: Gje tilpassa arbeidssituasjon etter eigne forutsetningar Eit trygt og tilrettelagt arbeid for dei som har eller i nær framtid ventast å få innvilga uførepensjon. Tiltaket er ikkje tidsbegrensa. Det blir likevel vurdert jevnleg om det kan vere aktuelt med andre arbeidsmarkedstiltak, utdanning eller anna arbeid. Gratulerer med 20-års jubileum Tele IT Gol Data - Tele - Kurs - Rekvisita Alt i datautstyr, verksted, kontorrekvisita Butikken finner du langs riksveg 7 i Herad Virus, ødelagt PC, oppgradering, ta kontakt for prisoverslag / VINN AS 20 ÅR 3

4 Det er her me høyrer til Sten Verner Johansson (50) frå Ål, og Ole Reidar Solheimslien (47) frå Hol har vore tilsette ved VINN si avdeling i Hol i henholdsvis 5 og 2 år. -Arbeidsdagen min er aldri lik frå dag til dag, seier Sten. Enten kappar eg materialar til benkebord, eller eg monterer desse. Nokre gonger laftar eg postkassestativ, eller eg produserer smådelar på oppdrag for andre bedrifter. Det er som du skjønar, veldig variert. Her vaskar eg til og med golv. Det er meir enn eg gjer heime, humrar han. Ole Reidar har ikkje vore så lenge ved Vinn enno, men har starta opplæring på møbelomtrekking. - Det er spennande og utfordrande, seier han. Og så har me mykje moro, me ler mykje på VINN. Fortida Sten fortel at før han starta på Vinn, laga han kabeltromlar for Hallingdal Billag, i regi av A-etat. -Prøvde meg og som hjelpemann på søppelbil, men helsa sette raskt ein stoppar for det. -Eg var 5 dagar i veka på MRA (miljø-og rehabiliteringsavd.) i Hol, seier Ole Reidar. Eg var og utplassert ein dag i veka som vaktmesterassistent ved Høgehaug. -Dei måtte vel ha inn ein støverdig kar, humrar Sten då me spør om kvifor han byrja på Vinn. -Og eg ville ha litt meir utfordringar nokre dagar i veka, seier Ole Reidar. -Det er godt å ha ein jobb å gå til, meiner Sten. Han og Ole Reidar er enig i at det sosiale samværet med andre på arbeidsplassen er ein viktig del av livet deira. Sten Verner Johansson (f.v.)og Ole Reidar Solheimslien nyt ein velforent pause i solveggen. Tilretteleggjing av arbeidet - Her på Vinn veit eg at arbeidet er lagt opp slik at eg kan greie det, sjøl på litt tyngre dagar, fortset Ole Reidar. -Sjølv om eg nokre gonger likar og presse meg litt, er det godt å veta at ein sjølv kan styre tempoet i større grad enn det ein kan ute i ein annan jobb, seier Sten. Han har og gjort seg nokre tankar om lønnsystemet i ei attføringsbedrift. Her har eg ei liten bonusløn som kjem på toppen av uføretrygda mi. Eg har ofte tenkt at eg heller burde få heile trygda utbetalt frå bedrifta, som ei lønn for det arbeidet eg gjer. Då ville motivasjonen vorte enno høgare, og eg ville hatt ei større kjensle av at lønna var eit direkte resultat av innsatsen eg legg ned. - Eg har jo trygda mi likevel, men arbeidet her på Vinn gjer meg ein grunn til å koma meg opp om morgonen. -Ja, det er godt å ha noko å stå opp til, ein jobb å gå til, noko å ha ferie frå. Det gjev ei god kjensle, seier Ole Reidar. Sten fresar hylleknektar til Ål Hyttebygg. Kva hadde de gjort om de ikkje hadde hatt jobb på Vinn då? -Då hadde eg nok vore fem dagar i veka på MRA, meiner Ole Reidar. -Det hadde sikkert vorte å drive dank, ler Sten. Men det hadde eg nok fort vorte leitt. At eg kan noko. Her føler eg at eg gjer ein god innsats. At eg kan noko Eg merkar det særleg når det byrjar nye folk. Då blir eg verkeleg klar over kor mykje eg kan. -Eg er vel enno under opplæring, men syns sjølv at eg stadig blir meir sjølvstendig, seier Ole Reidar. - Eg lærer litt kvar dag. Ole Reidar klypper vatt til møbletrekkjing. Må koma seg på jobb Hender det at de ikkje har lyst til å gå på arbeid då? -Jau, det hender no det, innrømmer Ole Reidar. Men eg må som regel koma meg avstad dei dagane og. Eg kunne jo gå glipp av noko ler han. Sten fortel at han sjeldan tenkjer på å droppe arbeid. Må koma seg på jobb, veit du. Eg syns ikkje det er rettigt at andre skal måtte gjera jobben som eg skulle gjort den dagen Også blir det fort kjedeleg heime ein heil dag. Framtida Ole Reidar trur ikkje at han nokon gong blir i stand til å få seg eit arbeid utanfor Vinn. Til det er ryggen for skral. -Eg har ein liten draum om at eg ein dag fær god nok helse til å ha ein liten jobb ute, ved sida av trygda, for å spe på inntekta litt, avsluttar Sten. Men ingen av dei ser at dei kjem til å vilja slutte på Vinn. -Det er her me høyrer til, meiner dei begge. 4 VINN AS 20 ÅR

5 For NAV i Hallingdal, Bjørn Skjelseth Leder NAV, Gol VINN - 20 ÅR! Som andre 20-åringer er VINN vital, utviklingsorientert, nyskapende og full av energi og pågangsmot for framtida. NAV er opptatt av å skape muligheter for at mennesker skal komme tilbake i arbeid. I dette arbeidet er Vinn, som en av to attføringsbedrifter i Hallingdal, en av NAV sine gode hjelpere. For NAV i Hallingdal er Vinn en viktig samarbeidspartner. Gjennom tiltakene, som Vinn utfører på oppdrag frå NAV, er VINN i sterk grad med på å skape muligheter for brukerne av tjenestene. For å skape disse mulighetene er tett oppfølging hovednøkkelen. For nøkler må til å for å låse opp dører man kanskje trodde var låste for alltid. Tett oppfølging handler om å ta seg tid og være tålmodig. Tett oppfølging handler å tro på folk, gi tillit. Gjennom tett oppfølging skapes muligheter. I løpet av 20 år har VINN, i nært samarbeid med NAV, opparbeidet seg solid kunnskap om arbeidsmarkedet og næringslivet i Hallingdal. Dette er av stor betydning for å lykkes med å føre mennesker tilbake i ordinært arbeid. Vinn har også tiltaksplasser innenfor det som kalles Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Dette er plasser som sikrer aktivitet på dagtid for utvalgte som har uføretrygd som inntekt. NAV yter, sammen med kommunene i Hallingdal, tilskudd til disse plassene. Disse plassene er svært viktige for brukerne fordi det sikrer deltakelse i meningsfulle aktiviteter og sosial deltakelse. Tiden vi er inne i, med betydelig økning i arbeidsledigheten, skaper ytterligere utfordringer for de som faller uten arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake. Vi i NAV er glade for at VINN er med oss videre i arbeidet for å løse disse utfordringene. NAV i Flå, Nes, Hemsedal, Gol, Ål og Hol takker for godt samarbeid i 20 år. Gratulerer med dagen og lykke til videre. Positive bedrifter og NAVs «verktøykasse» er viktige i en attføringsprosess Richard Skjølberg (28) har filippinsk opprinnelse. Han kom til Norge som 4 åring og er oppvokst i Orkdal. Richard har slitt med til dels store lese- og skrivevansker og har mange vonde opplevelser fra skole og forsøk på å komme seg ut i arbeid. Vi samlet derfor noen aktører for å snakke litt om Richards opplevelser med det å komme seg ut i jobb. Vi er på Torco AS som er en av Gols største industribedrifter. De produserer hyllesystemer og innredninger og har hele verden som marked. Richard er nå ansatt i bedriften på ordinære vilkår. Etter flere opplegg som ikke førte fram, startet en ny fase med at Richard fikk innvilget et år på Hallingdal Folkehøgskole av Aetat i Trøndelag. Dette var en god opplevelse for Richard og han valgte derfor å bosette seg på Gol etterpå. Han hadde opparbeidet seg et godt nettverk og følte at dette var noe han kunne bygge videre på. På Aetat/Nav kontoret på Gol traff han attføringskonsulent Trond Thorsen. Richard uttaler at det var veldig positivt, og at det ble fokusert på muligheter og ikke begrensninger. Høsten 2006 ble VINN AS Hallingdal og tiltaket Arbeid med Bistand presentert gjennom NAV. Richard og omgivelsene hans var noe skeptiske til VINN og hva det sto for. Han tok likevel sjansen og Arbeid med Bistand ble valgt som en samarbeidspartner og et verktøy i prosessen videre. Richard startet opp i Vinns Utegruppe som utførte pakkeoppdrag for Hallingdal Trepellets. Det ble jobbet med kartlegging av hva som kunne være gode arenaer for Richard for å komme videre. Hospitering I januar 2007 fikk Richard en hospiteringsavtale hos en bilforhandler på Gol. Der jobbet han med vask og klargjøring av nye og brukte biler. Dette fungerte bra, men det var små muligheter til jobb videre i firmaet. Richard hadde nå bevist at han kunne jobbe og VINN og NAV sto på for å finne andre arbeidsgivere der det var muligheter. Torco og produksjonsjef Kjell Skaret ble kontaktet, ettersom NAV hadde opparbeidet god kontakt gjennom flere års samarbeid med bedriften innen rekruttering. I mars 2007 startet Richard på en hospiteringsavtale der. Han fikk opplæring på bedriftens maskiner og utstyr og ble mottatt i bedriften på en flott måte. Dette gikk også meget bra og etter ca. 2mnd. ble avtalen endret slik at han fikk 50% lønn. I september 2007 ble Richard ansatt på ordinære vilkår med et fadderbidrag fra NAV fram til februar 08. Bindeledd Arbeid med Bistand har vært et bindeledd mellom NAV, arbeidstaker og bedrift. De har hatt ukentlig oppfølging med Richard på bedriften og bistått når avtaler er inngått. Produksjonssjef Kjell Skaret utaler at bistanden fra NAV og VINN har vært et bidrag til det gode resultatet som er oppnådd. Richard har i tiden på Torco bestått Truckførerprøven. Han har også via Gol voksenopplæring fått hjelp for sine lese og skrivevansker der han har kjørt undervisningsopplegget «Lydfargemetoder» som Maaike Visser har utarbeidet og underviser i. Richard uttaler at dette har vært et vellykket opplegg. Som et resultat av alt det positive som har skjedd med Richard de 3-4 siste årene, har han nå fått mulighet til å dyrke sin store lidenskap «buldring». Dette er en form F.v. Kjell Skaret, Torco, Arne Ruud, VINN, Richard m/ansettelseskontrakt, Trond Thorsen, NAV. for fjellklatring og han har vært i Frankrike, Spania, Thailand og Filippinene og utøvd sporten sin. Vekstvilkår Konklusjonen ut av dette må det være at ved å bruke NAV`s verktøykasse med de verktøy de har i den, ha positive arbeidsgivere, som tør satse, er det mulig å få til ting. Richard er klar på at hvis disse tiltakene hadde vært satt i verk på et mye tidligere tidspunkt kunne han kanskje ha vært skånet for en del nederlag og vonde opplevelser. Vi avlutter vår lille formiddagsprat med et sitat fra Richard og ønsker han og bedriften lykke Richard Skjølberg. til videre. «En blomst må ha de rette vekstvilkår for å vokse og dèt har jeg fått nå.» «Vi gir mennesker muligheter» VINN AS 20 ÅR 5

6 Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet og takker for det gode samarbeidet! Autorisert forhandler av Peugeot og Mercedes-Benz SALG, VERKSTED OG DELELAGER AVIS bilutleie Årets forhandler Mercedes-Benz 2008 Når ideen din er sterkare enn tala, treng du nokon som ser den andre sida BDO Noraudit har kontor over heile Norge kor du treff folk som har spesialisert seg på å sjå bak tala. For å sjå kor moglegheitene ligg. For meir informasjon sjå eller kontakt BDO Noraudit Hallingdal AS på tlf sikrer og skaper verdier 6 VINN AS 20 ÅR

7 Friskliv Bedre helse er ein av byggjesteinane for å kome attende eller bli verande i arbeidslivet. VINN samarbeider med Frisklivsentralane rundt i dalen. Tone Karlsen, Frisklivsleiar i Gol, skriv dette om Frisklivsarbeidet: Vann jobb med Vinn Det tok Nils Bjørnar Ødelien (26) over tjue søknader å kome seg på eit jobbintervju. Det trekk ikkje opp på CV en å kunne køyre rullestol. Tekst og foto: Bernt Ivar Bergum Det heile starta i Nils Bjørnar kolliderte med ein bil på Ål. To menneskje døydde. Han sjølv vart lenka til ein rullestol for resten av livet. Kampen tilbake I dag jobbar han med reknskap hjå Hallingdal Økonomiservice på Gol. Det er inga sjølvfølgje. - Hadde det ikkje vore for NAVtiltaket Arbeid med Bistand (AB) organisert av VINN, ville eg truleg ikkje hatt arbeid enno, seier han. Arbeidslivet krev eigentleg at folk kan stille opp 100% prosent og vel så det. Eigentleg er det ikkje plass for slike som meg. Etter kollisjonen har han kjempa fleire kampar. Først ein for å overleve. Deretter ein for å få vere ein del av arbeidslivet. I første omgang sa arbeidsgjevarane at han mangla kompetansen dei var ute etter. Når han hadde skaffa seg denne, skulda dei på dårleg tilretteleggjing for folk med nedsett funksjonsnivå. - Det gir inga god kjensle. Særleg ikkje når ein veit at reknskapsbransjen skrik etter folk. Eg er overtydd om at mange kvir seg for å tilsetje rullestolbrukarar, seier Nils Bjørnar. Vinn vinn VINN kom tidleg på banen. Då han var ferdig med rehabiliteringa i 2005 prøvde han å studere økonomi ved Høgskulen i Buskerud på Kongsberg, men å følgje eit normalt studieløp skjøna han raskt var umogleg. På VINN tok han først alle modulane til Datakortet, medan VINN såg etter jobb til han. - Me vart enige om at eg trengde meir kompetanse, og eg begynte på reknskapskurset til Folkeuniversitetet, fortel han. Seinare var det også VINN som fekk i gang dialogen med arbeidsgjevaren han no har. Sidan kontorbygget alt var lagt til rette for funksjonshemma, og bedrifta fekk ha han gratis dei tre første månadene låg alt til rette. - Det var fint for bedrifta å vite at det ikkje kosta dei så mykje å prøve, og det var fint for meg å vite at eg fekk løn i form av attføring, seier han. Rullar vidare Nils Bjørnar er alt på sin femte månad som reknskapsmedarbeidar. - Betyr det at kampen for å kome attende er over? - Den er vel ikkje over før eg har fast jobb, men tida før og etter at eg fekk jobb står i dag for meg som to totalt forskjellige verder, seier han. Nils Bjørnar veit at for han er alternativet uførepensjon. Han veit òg at dess fleire dører ein får i andletet, dess større er sjansane for at nett det skjer. - Akkurat no står døra open, seier han nøgd og rullar inn på kontoret i andre etasje utan problem. Mennesket er skapt for bevegelse. Et stillesittende liv fører derfor til økt sykdomsrisiko. I dag er fysisk inaktivitet en økende utfordring, og inaktiviteten øker i alle aldersgrupper. Samfunnet vårt har de siste tiårene blitt tilrettelagt for inaktivitet, og man skal i dag være bevisst for at fysisk aktivitet blir en del av hverdagen. Regelmessig fysisk aktivitet og trening kan forebygge sykdom. Og til og med kurere en rekke sykdommer. Så enkelt er det egentlig, men likevel så vanskelig. Trenger du hjelp til å komme i gang med å endre vaner? Frisklivssentralen er et kommunalt tilbud som kan hjelpe de som trenger det til å endre vaner knyttet til fysisk (in-) aktivitet, kosthold og røyk. Tilbudet er åpent for alle. Frisklivssentralen tilbyr helsesamtaler med veiledning av den enkelte, aktivitetsgrupper, kostholds- og røyksluttkurs. Våre brukere er fornøyd og forbedrer formen: Ca. 90 % er fornøyd med det tilbudet de får. Ca. 70 % gjennomfører hele eller store deler av opplegget. Fysisk form bedres med 12 %. Gjennomsnittlig aktivitetsnivå øker med drøyt 60 % og holder seg etter ett år. Frisklivssentralen har partnerskaps avtale med Buskerud fylkeskommune. Ta kontakt med Hemsedal: Kristin Carlsen/ tlf Flå: Else Hovde/tlf Nes: Toril Svenkerud/tlf Hol: Espen Karlsen/ Ål: Hilde Nysæther Franzen/ Gol: Tone Karlsen/tlf Vi gratulerer VINN AS med jubileet og ønsker lykke til videre! Tlf HVA VI DRIVER MED: Thor Røer, 3579 Torpo REGNSKAP - ÅRSOPPGJØR - LØNN - FAKTURERING OVERFØRING AV LANDBRUKSEIENDOMMER SKIFTE/ARV - DRIFTSPLANER/BUDSJETTERING VINN AS 20 ÅR 7

8 Moderne og effekti Kvalitet og kundefokus er viktige verdiar i VINN. Dette gjeld alle dei ulike produkta me tilbyr. Frå sagbruk til hagebruk Produksjon av utemøblar. Treavdelinga i VINN produserer møblar og andre treartiklar retta mot utemiljøet. Både fastbuande, hytteeigarar og turistbedrifter er i kundegruppa vår. Treprodukta våre finn du også att mange stader utanfor dalen. Både i Stryn, Voss, Oslo, Brønnøya, Nesøya, småbåthavna i Flåm, Orkla Foods på Kolbotn og ved Den norske Ambassade i Stockholm gler folk seg over kvalitetsvarer laga i VINN si avdeling i Hol. Frå skog til skåle Stoff og stil F.v. Leif Bjørner Johannessen, personalsjef Unni Sørensen, ordførar Torleif Dalseide, Anna Karin Kvammen og Ingunn Slåtto Andersen gler seg over det fine resultatet. VINN hadde gleda av å utstyre nyoppussa kontor i Tingstugu med nye gardiner. Personalsjef i Ål kommune Unni Sørensen -Som medeigarar i bedrifta, var det naturleg og viktig å bruke VINN. Det var eit bevisst valg frå starten. Når tilbodet i tillegg var godt, var valget ekstra lett. Det at VINN leverte ei totalpakke der dei fyrst tok mål, hadde med prøver me kunne velja frå, og tilslutt sto for sjølve opphenginga, var ei veldig god ordning. Svært lettvint for oss som kunde. Alt vart levert til avtalt tid det er me ikkje alltid vant med!- Unni er svært fornøgd med servicen og understrekar at VINN var profesjonelle og seriøse heile prosjektet gjennom. Møbeltrekkjing Treng båten eller campingvogna di å fiffe seg opp med nye puter? Me tek på oss omtrekkjing av båtputer, caravanputer, spisestolar, kontorstolar, enkle lenestolar og sofaer, lause sofaputer, sitje og benkeputer. Me tilbyr eit breit utvalg av møbelstoff frå ulike leverandørar Vaska 75 tonn tøy i 2008 Vedavdelinga kjøper om lag 600m3 tømmer årleg, har to moderne produksjonsliner og produserer rundt sekker ved à 60 liter. Hovedtyngda er bjørk. Vedkjøparar er både hyttefolk, fastbuande og turistbedrifter. 70% av kundane kjem frå Geilo og Ustaoset. Me syr også: Fora gardiner-kapper-omtak- Dukar og brikker-pynteputer-sengetepper. Me sel gardinstoff, oppheng og ulik innvendig solavskjerming. Skyttelen går Usta Eiendom Inger-Brit Vindegg Gratulerer med 20 års drift Usta Eiendom (tidligere Stein Vindegg) har i mange år nå fått levert ved fra Vinn Hallingdal. Det har vært et utmerket samarbeid! Når jeg har ringt om vedleveranse, er det hele på plass innen kort tid. De som arbeider ved Vinn gjør en fantastisk jobb og leverer et meget godt produkt. Usta Eiendom håper på og regner med at vi skal fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer. Med ønske om videre fremgangsrike år! Me vev filleryer inntil 90 cm breidde, og ut i frå kunden sine ynskje når det gjeld - Farger - Mønster - Lengde - Fora/Ufora Samarbeidet vårt med Fretex Gol, gir tilgang på egna tekstiler til filler for veving. Me blir også glade for å få gamle tekstilar frå deg! VINN vaskeri har moderne og effektive maskiner som sikrar god og funksjonell drift med gode resultat for dei om lag 110 oppdragsgjevarane i vaskeriet. Kundespekteret er breitt og inneheld tøy frå mellom anna institusjonar, overnattingsbedrifter, serveringsstader, arbeidstøy frå både lege, tannlege, apotek, bakeri og bilverkstad. Likedan reinhaldsbedrifter og private kundar. VINN leiger også ut eigne matter og moppar, samt sengetøy og kvite dukar. Gol Helsetun var kjernen i oppstarting av VINN vaskeri. Samarbeidet har difor vara i bortimot 20 år. 8 VINN AS 20 ÅR

9 ve avdelingar Vaskeriassistent ved Gol Helsetun Dina Lokreim Det er SÅ lettvint å samarbeide med vaskeriet på VINN. Tøyet blir henta og levert etter avtale 3 gonger i veka. Me har svært god kontakt og kan enkelt ringjast når det er noko me lurer på eller treng å justere. Ho understrekar nytten av å samarbeide lokalt, og meiner den gode kjennskapen til kvarandre og kontakten ville vore annleis med eit vaskeri som låg langt unna. Pakkeavdelinga vår tek imot pakke og monteringsoppdrag. Me er best der det trengs hendar istadenfor maskiner for å få utført pakke og montasjearbeide. Avdelinga er åpen for å ta på seg meir slikt arbeid. Likevel er me avhengig av å ha ein fast oppdragsgjevar som legg grunnlaget for avdelinga. I skrivande stund er Espegard AS på Ål hovudoppdragsgjevaren vår. Espegard er den leiande leverandør av utstyr til vedproduksjon m.m. i landet. Tilsette i VINN AS Hallingdal 2009 Gunn Marit Arnegard, dagleg leiar Solbjørg Bergum, Attførings- og nestleiar/ tilrettelegger Karin Åmellem, kontormedarbeider Hallingstuene, Geilo Frode Aga Hallingstuene, velkjent restaurant på Geilo, er ein annan kunde. Vi på Restaurant Hallingstuene bruker Vinn fordi de gir oss god service, er fleksible og vi får alltid «Blenda» hvite duker tilbake. Vi takker så mye for samarbeidet vi har hatt så langt! Gratulerer så mye med 20 års Jubileumet. Hilsen alle oss på Restaurant Hallingstuene. Hallingar og valdrisar samarbeider ESPEGARD AS Oddvar Espegard Gratulerer med 20 år Vårt firma har vært kunde hos Vinn i snart 18 år. Vedsekker i netting blir brettet og pakket 10 og 10 stk og lagt i bæreposer. Bæreposene sveises igjen, og disse legges så i kartonger. Dette er et produkt som vi leverer til forhandlere. Vårt samarbeid med VINN Hallingdal har vært en fryd i alle år. De henter enkeltkomponentene hos oss, og leverer tilbake ferdige produkt. I sesongene trenger vi flere 10-pakk enn til andre tider igjen, og dette tilpasser Vinn seg på en fin og smidig måte. En annen fordel er at de holder til i lokalmiljøet vårt, og transporten blir ikke for lang. At vi kan bruke en aktør i Hallingdal til dette arbeidet, er jo ekstra trivelig. Viktig for oss er også den fleksibiliteten de utviser i ulike sesongsvingninger. At vi får tilbake pene kvalitetspakker er viktig for oss, for dette skal videre til butikker. Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med VINN Hallingdal, og sender de beste gratulasjoner i anledning 20 år! Geilolia Hyttetun Gro Odden, dagleg leiar Torstein Skarpås, avdelingsleder Hol Kari Ann Storeskar, avdelingsleder vaskeri Øystein Falmår, arbeidsleder/ sjåfør Ingunn Slaatto Andersen, arbeidsleder Gunn Karin Langeland, arbeidsleder/ tilrettelegger Trond Bergersen, avdelingsleder vedavd. Harald Ellingsgard, arbeidsleder Sverre Frydenlund, arbeidsleder/ sjåfør Cathrine Siljebøl, tilrettelegger Nyrensa tøy er frakta over fjellet. VINN vaskeri og Jotun Vask har vore samarbeidspartnerar i fleire år. Jotun Vask held til i Heggenes i Valdres. VINN er inn og utleveringsstad for rensetøy. Eksempelvis bunader, dressar, gardiner, tepper og dukar. JotunVask hentar tøy kvar måndag og leverer det ferdigrensa og strøkent måndagen etter. I avd. Hol hentar og leverer ein tøy tysdagar. Pakkeavdeling Der hender gjer jobben. Geilolia Hyttetun nyttar VINN sine tenester. Gro Odden, dagleg leiar, fortel at Geilolia Hyttetun har 260 sengar fordelt på 30 utleigehytter ved Geilolia Skisenter på Geilo. -Geilolia Hyttetun og Geilolia skisenter er svært godt fornøyd med det VINN kan tilby av varer og tjenester. Vi har de siste 5-6 årene hatt fast vedbestilling liggende inne hos VINN med sekker hvert år. Alle hyttene har peis og her går det unna på vedsekkene. VINN kjører, leverer og stabler sekkene rett på plass. Med så mange utleiesenger er det behov for rens og vask av gulvtepper og dyner. Hver tirsdag kommer vaskeribilen fra VINN for å hente dyner og tepper som skal renses. For et par år siden pusset vi opp 90 kjøkkenstoler. VINN tok jobben med å trekke om alle putene i stolene. Det er VINN Hallingdal som har levert alle benker og bord i uteområdene til Geilolia Skisenter. På kafeen i skisenteret er det ofte selskaper på kveldstid. Det brukes mye hvite duker i slike sammenhenger. Vinn har duker for utleie. Prosjektarbeid I samband med nye behov er VINN engasjert i to pågåande prosjekt. VINNvinnprosjektet: Dette samarbeidsprosjektet er mellom Ål, Hol og NAV. Hovudformålet er tilretteleggjing av arbeid og aktivitet for personar som fell utanom dei ordinære hjelpetiltaka. Prosjektet skal evaluerast innan august Samarbeid mellom VINN AS Hallingdal og Hallingdal Renovasjon IKS: Dette er ein avleggjar av VINNvinnprosjektet. Dei to bedriftene arbeider med å etablere eit såkalla lågterskeltilbud på 10 heildagsplassar med arbeidsrelaterte aktivitetar knytt opp til ein gjenbrukstasjon. Det blir for tida arbeidd med organisering og lokalitetar. Arne Ruud, tilrettelegger Vigdis Lj. Rydland, tilrettelegger VINN TILBYR Bente Anita Pedersen, tilrettelegger VINNvinnprosj. w Inn- og utlevering av tøy til vaskeriet vårt på Gol w Inn- og utlevering av rensetøy til samarbeidspartneren vår - Jotunvask w Utleige av dukar og serviettar w Utleige av sengetøy og frotté w Utleige av moppar og golvmatter w Salg av ved produsert i avd. Gol w Salg av diverse treprodukt produsert i avd. Hol w Gardinsaum og møbeltrekkjing. Berre i avd. Hol w Salg av andre produkt som skumplast tilskore etter mål, filleryer og ulike møbel- og gardinstoff. Berre i avd. Hol w På nett: Ynskjer fleire oppdragsgjevarar w Ta kontakt med oss, me kan kanskje hjelpe DEG med DINE pakkeoppdrag! Me er best der det trengs hendar istadenfor maskiner for å få utført pakkeoppdrag. VINN AS 20 ÅR 9

10 Med garanti for kvalitet VINN kvalitetssikrar tenestene sine ved å innføre kvalitetssikringsystemet EQUASS. EQUASS er ein parallell til det kjende ISO, men rettar seg mot velferdssektoren i staden for industri. EQUASS er eit europeisk system for kvalitetssikring av velferdstenester med ekstern godkjenning. For å bli sertifisert, må ein oppfylle hundre krav. Det seier seg sjølv at det er ein lang veg og ein grundig prosess. Sertifiseringa stiller strenge krav til organisasjonen vår, og det er ei fjør i hatten når den eksterne revisoren er fornøygd! Sertifiseringa gir alle tilsette eit heilheitleg og meir oversiktleg bilete av bedrifta. Difor er alle tilretteleggjarar med i dei konkrete arbeidsprosessane. Dette gjer at sertifiseringa skal sikre eit kvalitetsmessig bedre tilbud til både brukarane, dei faste tilsette og samarbeidspartnarane til bedrifta. Arbeidet starta hausten 2008 og i VINN si handlingsplan for 2009 seier me at søknad om godkjenning skal være sendt innen utgangen av 3.kvartal i år. Då kan me smykke oss med tittelen EQUASS Assurance-sertifisert. EQUASS har vorte ei arbeidsform, og fokuset framover vil vere retta mot utvikling og forbedring, service og kvalitet! Vi ønsker VINN hjertelig til lykke med jubileet! Bjørn Andrè Halbjørhus, Isak Farah. Held orden Eit av dei nyaste tilbuda i VINN er Ute og servicegruppa. Utegruppa bidreg til eit endå breiare og meir variert serviceretta arbeidstilbud. Utegruppa gjer oss også meir synleg i lokalmiljøet. Gruppa ryddar rusk og rask, tømmer søppeldunkar, tek enkel snørydding og anna forefallande arbeid. Kort sagt: held orden på uteområdene. Innadørs handlar det om enkle vaktmeisteroppgåver, så som skifte av lyspærer, rydding og anna forefallande arbeid. VINN har foreløpig inngått samarbeidsavtaler med Gol Skysstasjon og Gjensidige Hallingdal. Likedan arbeider gruppa med å restaurere skilt for Gol kommune. VETERANAR I VINN Eirik Dekko, Helge Bæren, Petter Oddvar Rukke, Steinar Smedsplass og Solbjørg Bergum har vore tilsett i VINN sidan oppstarten i VINN takkar alle fem for stor arbeidsinnsats i desse 20 åra! GRATULASJONER FRA FORSIKRINGSLEVERANDØR OG SAMARBEIDSPARTNER Me gratulerer VINN AS Hallingdal med 20-årsjubileet, og ynskjer lukke til vidare med det gode arbeidet! Tlf år i Hallingdal Bank. Forsikring. Og deg. Thor Røer 10 VINN AS 20 ÅR

11 Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet! Containerutleige for fjerning av alle typer avfall til godkjent mottak. Størrelser fra 10m 3 til 35m Gol - Tlf E-post: Vi gratulerer VINN med 20-års jubileet, og takker for godt samarbeid. JOTUN VASK Ditt lokale alternativ Vi gratulerer VINN med 20-års jubileumet! Lienvegen 41, 3580 Geilo Tlf Fax BILSERTIFIKAT = GO! Avbildet modell: Outlander MAX 400XT Outlander 400: Vår mest solgte ATV gjennom tidene har fått innsprøytningsmotor. Mest registrert som MC i Prøv den hos oss! Enden, 3550 Gol Tlf: Faks: Mob: Mob: mest bil for pengene! Kontakt oss for tilbud! Terje Bidne: tlf Bård P. Spildrejorde: tlf Stian Bakken: tlf Kjell V. Bidne: tlf BIDNE BIL 3540 NESBYEN - TLF Bidne Bil er forhandler av 3 nybilmerker, og fremstår som en trygg bilpartner for våre kunder. Våre bilmerker har solide garantier og god kvalitet som gir et forutsigbart bilhold. Hyundai modeller selges bla.a. med en av markedets beste nybilgarantier: 5 år/ubegrenset km. Finans fra 4,95%. Innbytte. Bruktbilgaranti fra 3 mnd til 36 mnd. Se 120 biler på bidnebil.no Åpent: Torsdag Lørdag Vi gratulerer med dagen, og takker for godt samarbeid og service! VINN AS 20 ÅR 11

12 Hei igjen! Da VINN AS Hallingdal hadde 10års jubileum, hadde jeg en liten epistel om hvordan jeg syntes det var å være på VINN under AFT (APS nå)opplegget der. Hva har skjedd de årene som har gått? og et større innede. Gjennom tiltaket esentralisert arbeidstilbud i stemmer hvem som kan få NN. Det er bistandsbehovet rettelegging, avklaring, and for å kunne gjøre en gruppen, de psykisk det mulig for andre rbeid på VINN. landet som har den største Først vil jeg få presentere meg selv. Jeg heter Stein Bergersen. I årenes løp har jeg gjennomgått flere mislykkede tiltak når det gjelder arbeidslivet. Jeg føler at jeg har stått mellom barken og veden. Enten har det ved de bedriftene som har fått lønnstilskudd for å ha meg i arbeid blitt permitteringer eller så har de blitt nedlagt. Eksamenspapirer har jeg dårlig med. De to første skoleårene gikk jeg i ordinær skole. Til Vinn AS ukentlige samtaler med koordinatoren i psykiatri i Gol kommune. Våren 1998 nullstilte jeg meg, og søkte om plass på arbeidsforberedende tiltak ved Vinn A/S. Der begynte jeg De første arbeidsoppgavene mine var renhold og vaskeri. Etter hvert ble det ledig vaskerikjøring som jeg fikk overta. Litt forefallende arbeid ligger også under sjåførjobben. Jeg synes de tiltakene som blir utført av Vinn til oppfølging. Som tidligere sagt har jeg vært lenge trygdet, og min målsetting med oppholdet på Vinn A/S er derfor på sikt vanlig lønnet arbeid. Tilbake til bedriften Vinn A/S. Det er jo mange forskjellige skjebner under samme tak. Det har bedriften fått til å fungere bra. Til slutt vil jeg få gratulere med 10 års jubileumet og med de nye lokalene som var ferdig i desember De ble veldig bra. sysselsetter vi de De neste årene gikk jeg på A/S er veldig fine. De er flinke Hilsen Stein Bergersen. r ved i løpet av en dag, Glitrehaug skole. Da jeg var Siden sist har det vært både oppturer og nedturer, men mest oppturer. er å finne ut hvilke muligherbeidslivet. Vi tror å begynne på Øverby skole. ferdig der reiste jeg til Gjøvik for od i distriktsnorge. Det er en ungdoms- og yrkesforberedende skole. Der gikk jeg i ratet ser nå positivt på vår to år på linja for Handel og kontorfag. Året etter begynte jeg Jeg har lært meg at det er ingen vits i å gi på yrkesskolen på Ål. Der tok jeg handel og kontorfag med redusert fagkrets. Jeg har også et år ennesker med store r seg om de som har en oppkerne utrygge og Fredrikstad. Der drev jeg med opp. En dag kommer oppturer og da går ting på folkehøyskole på Greåker ved ging. De klarer ikke den trebearbeidingsfag. De to siste på VINN. I prinsippet er fort. En vokser for hver nedtur og kommer stort årene har jeg hatt voksenopplæring i norsk og matematikk. elt sett blir det vanskelig å Det meste av mitt liv har jeg vært trygdet. Jeg har et halvt års sett ut av det med hodet hevet. En kan få mye opphold på Statens attføringsinstitutt. I noen år har jeg vært get egne lokaler til begge kapet er solid, og den skepsis knyttet til arbeid med bistand. ut av motgang også. Jeg skriver dette avsnittet så langt gjort til skamme. Det fungerte dårlig i mitt tilfelle. De siste fem årene har jeg hatt De første arbeiderne på Vinn avd. Hol i for å oppmuntre andre som sliter og ønsker seg et er mye som kan bli v for tilrettelagte arbeidsvidere i livet. Det er viktig ikke å gi opp og være optimistisk og se framover og jobbe målbevisst mot de målene en ønsker å oppfylle. Dette sier jeg av egen erfaring. Det lureste en gjør er å være seg selv og ikke la andre styre hvordan jeg skal være. Fylkesmannen helsar jubilanten Tusen takk for invitasjon til 20 års jubileet 6. mai. Dessverre har jeg ikke anledning til å delta på denne viktige markeringen. Mai er en meget hektisk tid i embetet og kalenderen er allerede veldig full. Jeg syns det er imponerende at dere har oppnådd en så anseelig alder, dere gjør en god jobb - og for de ansatte gir dere jobbmuligheter som det ikke er så lett å få andre steder. Derfor ønsker jeg dere lykke til med jubileet og håper at dere fortsetter med samme positive utvikling! Beste hilsen Kirsti Kolle Grøndahl Etter mitt opplegg på VINN begynte jeg i avis og stykkgodsdistribuering. Der var jeg til kroppen sa stopp. Etter å ha bygd meg opp igjen opplevde jeg at det var godt å ha gode venner som oppmuntrer en til å tenke videre og nytt. Etter en tid fikk jeg tilbud via en god venn om ny jobb bare jeg tok minibusslappen. Som tenkt, så gjort. Jeg satte i gang, den som intet våger intet vinner. Men det skulle komme skjær i sjøen nå også. En etat hadde ikke tro på at dette ville gå bra og sender meg på testerder jeg også vant fram. Så var det bare og fortsette å lese til jeg fikk tatt minibusslappen. Dagen etter jeg hadde tatt lappen, satt jeg i minibuss for et turbilselskap i Hemsedal. Via dem fikk jeg god erfaring med både kjøring i Hemsedal en vinter og en sommer i Larvikområdet. Jeg var i den bransjen halvannet år. Sommeren etter begynte jeg hos Gladhus turbiler. Min jobb hos han er å kjøre for Ål drosjesentral hvor jeg trives godt. Syns denne type jobb gir meg mye og får brukt mye av meg selv. Her er jeg enda. Grunnen til at jeg skriver dette er for å oppmuntre andre til ikke å gi opp, men jobbe målbevisst mot de målene en har satt seg. Alle kan oppnå det de ønsker bare en er seg selv og følger sine egen tanker og ikke lar seg styre av hva andre mener en skal gjøre. Jeg vet at det er flere, uten å nevne navn, som har vært i AFTsystemet til VINN som har lykkes. Så vil jeg til slutt få ønske VINN Hallingdal til lykke med 20årsjubileumet og håpe de får et nytt jubileum om 10 år. Med hilsen Stein Bergersen Eigarane gratulerer VINN med 20-års jubileet 20 år som medspelar i samfunnets teneste! Tillegg til Hallingdølen 2. mai Montasje: Hallingdølen AS - Trykk: Dagblad Trykk

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Hallingtinget 29/4-16. Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Hallingtinget 29/4-16 Lisbeth F. Skølt daglig leder Formål «hvem er VINN til for» VINN har som formål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse. VINN skal drive arbeidsrelatert

Detaljer

Oppfølging av sjukmelde

Oppfølging av sjukmelde Oppfølging av sjukmelde "RASKERE TILBAKE" Attføringsbedriftene i Sogn og Fjordane er fylkesdekkande på helse - og rehabiliteringstenester for sj u kmelde a rbeidsta ka ra r. ORIGOD AS er hovudleverandør.

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring

Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Skjema for fokusområder bibliotekarvandring Eidskog på studietur til Spydeberg De kan lesa meir om dokumentasjon av vandringar her: http://bibliotekarvandring.wordpress.com/2013/10/07/dokumentasjon-av-vandringa/

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder

NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane. IA-kurs hausten 2014. Kurstilbod for IA-verksemder NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane IA-kurs hausten 2014 Kurstilbod for IA-verksemder // Kurskatalog høsten 2014 Velkomen til kurs med NAV Arbeidslivssenter Sogn og Fjordane Gratulere med ny IA-avtale!

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år

Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Lågterskeltilbod til ungdom mellom 16 21 år Utviklinga i OT Fleire ungdommar i regionen søkjer ikkje vgs / anna opplæring. Fleire ungdommar i regionen er ikkje klar for det ordinære arbeidslivet sine krav.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Eksempel frå Stord kommune

Eksempel frå Stord kommune Eksempel frå Stord kommune Evaluering andre driftsår Pr. 31.08.2004 1.0 Innleiing Springbrettet eit samarbeidsprosjekt for ungdom vart starta 01.08.02 med sluttdato 31.07.05. Prosjektet skal evaluerast

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg.

privat eller prosjektkunde. Våre ekspeditørar har lang erfaring i bransjen. Me har òg svært dyktige handverkarar som kan hjelpe deg. Dagleg leiar Norge er det landet som pussar mest opp. Trendar, fargar og produkt forandrar seg frå år til år. Fargerike Malerboden er ein rein farge og interiørbutikk som ynskjer å vere best på varekunnskap,

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene

Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Kva når hjelpa ikkje helper? Samfunnstryggleik eit felles ansvar ei historie frå dei kommunale tenestene Ansvar! Eit ansvar for samfunnstryggleiken Der er vi kvar dag! Vi kjenner på ansvar, vi har ansvar

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder

VINN. en døråpner til arbeidslivet. Regionrådet, 5/ Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN en døråpner til arbeidslivet Regionrådet, 5/9-2017 Lisbeth F. Skølt daglig leder VINN Hallingdal -kommunene sin egen bedrift Generalforsamling og styre Generalforsamling er ordførerne i Hallingdal.

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Aktivitetsplikt i Gjesdal. Samling FM

Aktivitetsplikt i Gjesdal. Samling FM Aktivitetsplikt i Gjesdal Samling FM 07.03.2017 Oppdraget og forankring «Du har sikkert hørt om Drop out. Drop out handler om at enkeltpersoner dropper ut av skole eller arbeidsliv. At folk faller ut slik

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS

Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Undervisningsopplegg for filmen VEGAS Samandrag og stikkord om filmen Det er seinsommar i Bergen. Thomas må flytte til gråsonen, ein omplasseringsheim for unge, som av ulike grunnar ikkje har nokon stad

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 9. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentleg og privat sektor. Kva betyr omgrepa? Lokale arbeidsplassar Kvifor treng lokalsamfunnet eit variert

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist

Telenor Xtra Hødd. Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Søknadsfrist Telenor Xtra Hødd Hødd Fotballfritidsordning ønskjer å inkludere ALLE i eit utviklingsorientert og godt miljø. Telenor Xtra FFO er eit samarbeid mellom Telenor og Norges Fotballforbund. Tilbodet gjeld

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO

NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET WWW.AURORA-VERKSTED.NO NY START KREATIVITET ARBEIDSTRENING ENERGI MESTRING SOSIAL OPPTUR PRODUKTIVITET HVEM ER STUDIO AURORA? STUDIO AURORA er en utviklingsbedrift som hjelper mennesker som vil prøve seg i - eller komme tilbake

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne

Jobbstrategien. KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Jobbstrategien KLAR FOR JOBB unge med nedsett funksjonsevne Ein døropnar til arbeidslivet Unge, positive og motiverte medarbeidarar er velkomne hos dei fleste arbeidsgivarar. Men unge med nedsett funksjonsevne

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Tenester for mellomtrinnet for skulane i Hol og for Hol ungdomsskule

Tenester for mellomtrinnet for skulane i Hol og for Hol ungdomsskule Statusrapport over Inn på tunet tilbydarar i pr 01. 07. 2014 G = godkjent, har hatt gjennomgang av kvalitetssystemet av KSL- inn på tunet-revisor og har ikkje avvik. Godkjenninga varar 2 år. Tilbydar står

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Kva er økologisk matproduksjon?

Kva er økologisk matproduksjon? Nynorsk Arbeidshefte om økologisk landbruk for elevar i grunnskulen Nynorsk Arbeidsheftet er utarbeidd av og utgjeve av Norsk senter for økologisk landbruk med økonomisk støtte frå Fylkesmannens landbruksavdeling

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

I N N H O L D. Forord

I N N H O L D. Forord BOKVENNEN 2012 I N N H O L D Forord Annlaug Selstø «Aläng» Ero Karlsen «Slutten på nysgjerrighet» Kjersti Kollbotn «Rom null-trettiåtte: Trøyst» Kristian Bjørkelo «Spegelen» Siri Katinka Valdez «Alle er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer