12/1971-6/K1-140//JKO PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BUSTADUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "12/1971-6/K1-140//JKO 03.11.14 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BUSTADUTVIKLING 2015-2022"

Transkript

1 Dok. ref. Dato: 12/1971-6/K1-140//JKO PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BUSTADUTVIKLING

2 Innhald 1. INNLEIING... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.2 LOVGRUNNLAG FOR PLANARBEIDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1.3 FØREMÅLET MED PLANARBEIDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. OVERORDNA FØRINGAR FOR PLANARBEIDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.1 STATLEGE FØRINGAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.2 REGIONALE FØRINGAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.3 LOKALE FØRINGAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2.4 ANDRE FØRINGAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGAR PÅ PLANOMRÅDET... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.2 UT- OG INNPENDLING... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 3.3 BUSTADMASSE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4. HOVUDTEMA I PLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 4.1 UTVIKLING AV ØYGARDEN SOM ATTRAKTIV BUSTADKOMMUNE... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT Variert og formålstenleg bustadsamansetting i sentrum... Feil! Bokmerke er ikke definert Livskraftige grender... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.2 BUSTADSOSIALE BEHOV OG UTFORDRINGAR... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT Bustadar for vanskelegstilte og grupper med særskilde behov... Feil! Bokmerke er ikke definert Bustadsosial organisering og verkemiddelbruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. 4.3 EVALUERING AV «BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN »... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5. PLANPROSESS OG MEDVERKNAD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.1 ORGANISERING... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.2 MEDVERKNAD... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.3 OPPSUMMERING : DETTE VIL ME MED PLANEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 5.4 FRAMDRIFT... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. «Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og helse- omsorg og nødvendige sosiale ytelser» Sitat: FN sin Menneskerettighetserklæring 25. «Det å ha et tilfredsstillende sted å bo er et grunnleggende behov, og en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse». Sitat: NOU 2011:15 Rom for alle 2

3 1. INNLEIING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET Øygarden har vore ein vekstkommune med høg innflytting i over 30 år. Dette har vore svært merkbart i åra då folkeveksten var over 3 prosent årleg. Kommunen legg opp til vidare vekst både i kommunesentra og i bygdene. Kommunedelplan for Rongøy og Områdeplan for Rong senterområde (sentrumsplanen) er under utarbeiding (haust 2014). Desse planane vil opna for auka bustadbygging og fortetting i Rong sentrum. Kommunen ventar fortsatt auke i folketalet også i dei andre krinsane, mest frå Tjeldstø- området og sørover. Både Statistisk Sentralbyrå sine befolkningsframskrivingar og utbyggingsplanane tyder også på at kommunen står ovanfor endringar i befolkningssamansettinga med omsyn til m.a. aldersgrupper. Bustadsosial Handlingsplan , var den gjeldande planen for bustadpolitikken i Øygarden, men har no gått ut. Det er no trong for eit oppdatert planverk som speglar utviklinga. M.a. har kommunen dei siste åra teke imot nye flyktningar for busetting. Ein meir heilskapleg og tverretatleg drøfting av behova knytt til kommunalt disponerte bustader for prioriterte grupper, universelle og trygge bustadområde, og gode levekår for alle - er ønskjeleg. Øygarden kommune har som mål å fokusera på bustadsituasjon og bustadutviklinga, jfr. vedteken ny kommuneplan (2014) og strategiane der. Rådmannen legg opp at denne planen skal få status som ein kommunedelplan iht plan og bygningslova (heretter pbl.) Difor vert det utarbeidd eit planprogram for «Kommunedelplan for bustadutvikling ». 1.2 LOVGRUNNLAG FOR PLANARBEIDET Planen vil få status som tematisk kommunedelplan innanfor samfunnsplanlegginga etter Pbl, men utan heimel til arealdisponeringar. Det er eit krav i pbl at det skal utarbeidast eit planprogram for alle kommunedelplanar. Som det fyrste dokumentet i ein planprosess skal planprogrammet avklara: Føremålet med planarbeidet Planprosessen med fristar og deltakarar Opplegg for medverknad 1.3 FØREMÅLET MED PLANARBEIDET «Kommunedelplan for bustadutvikling » tek sikte på å vurdera Øygarden kommune si rolle på bustadområdet lokalt og regionalt, og vera eit utgangspunkt for kommunen til å styra bustadutviklinga i ei ønskja retning. Planen skal såleis gje kommunen mål, strategiar og tiltak knytt til to hovudtema: 1. Utvikling av Øygarden som attraktiv bustadkommune 2. Bustadsosiale behov og utfordringar I tillegg skal planen innehalda ei evaluering av gjennomføringa og måloppnåinga av «Bustadsosial handlingsplan », som igjen heng saman med det andre hovudtema. 2. OVERORDNA FØRINGAR FOR PLANARBEIDET 2.1 STATLEGE FØRINGAR I Noreg er det eit overordna nasjonalt mål at alle skal kunna bu trygt og at det fysiske bustadmiljøet vert utforma ut frå omsynet til ei berekraftig utvikling. Plan- og bygningslova skal medverka til at bustadar og bygg skal vera sikra, og omsynet til universell utforming, miljøvern og god kvalitet, skal 3

4 stå sentralt i byggjeverksemda. I eit folkehelseperspektiv er gode bustadar grunnlaget for eit verdig tilvære, og vil ofte vera avgjerande for innbyggjarane si helse og deltaking sosialt og i arbeidslivet. For barn, eldre og personar med nedsett funksjonsevne eller ingen tilknyting til arbeidslivet, er bustaden særleg viktig. Husbanken er staten sitt sentrale organ for gjennomføring av nasjonale bustadpolitiske mål. Husbanken sine regionale kontor er ein sentral aktør i kommunal bustadpolitikk, med særleg vekt på kompetanseutvikling for kommunane. Statlege føringar: Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (2011) NOU 2011:3 Kompetansearbeidsplassar drivkraft for vekst i heile landet Stortingsmelding nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller St.meld nr. 17 ( ) Byggje bu leve St.meld nr. 47 ( ) Samhandlingsreforma 2.2 REGIONALE FØRINGAR Øygarden kommune hadde ein god dialog med Husbanken Region Vest under prosessen med utarbeidinga av bustadsosial handlingsplan i 2008/2009. Husbanken børa vera ein sentral medspelar vidare i bustadutviklinga i Øygarden i åra som kjem. Husbanken har ønskje om at kommunedelplan for bustadutvikling m.a. skal ha fokus på bustadsosial organisering og verkemiddelbruk, i tillegg til unge, vanskelegstilte og familiar utan husvære. Fylkesplanen for Hordaland legg opp til auka fortetting langs eksisterande infrastruktur og lokalisering av nye bustadar i høve transportbehov og eksisterande kapasitet på vegnettet. Bergen og omlandskommunane sine bustadrelaterte planer og strategiar, vil også vera referanse i høve dette planarbeidet, m.a. Bergen kommune si Bustadmelding for Bergensregionen. Andre større planprosessar der det vert sett fokus på Bergensområdet som ein felles bustad-, arbeids- og transportmarknad gjev også viktige føringar. Regionale føringar: Regional plan for Hordaland Klimaplan for Hordaland ( ) Regional transportplan Hordaland ( ) Regional plan for attraktive senter Regional plan for folkehelse 2.3 LOKALE FØRINGAR Ny kommuneplan ( ) vart vedteke av kommunestyret i juni Samfunnsdelen av dokumentet inneheld klare strategiar for bustadutvikling. I sak om «Kommunal planstrategi» vert det også peika på behovet for eit oppdatert planverk om bustadutvikling i kommunen. Kommuneplanen sin arealdel ( ) samt andre relevante meldingar og planverk vil vera viktige lokale føringar for planarbeidet. Kommuneplanen sin hovudstartegi for planperioden er: «Bustadutbygging skal i størst mogeleg grad finna stad i regulerte felt og i senterområde. Gjennom styrt arealforvaltning i LNF-områda vil ein og leggja til rette for spreidd bustadbygging slik at det kjem tilvekst i bygdene.» I den kommunale planstrategisaka er det lagt opp til det vert utarbeida områdeplanar for m.a. Sauøy, Kjøpmannsvågen, Kleppedalen (Toføy) i planperioden. Kommunen har også sterkt fokus på folkehelsearbeidet. Tiltak og tenester skal rettast inn mot førebygging og mindre mot reparering. 4

5 2.4 ANDRE FØRINGAR Det pågår ein aktiv samfunnsdebatt om å endra framtidig kommunestruktur. Øygarden kommune kan inngå som ein del av ein framtidig storkommune vestom Bergen. Parallelt med dette arbeider kommunen aktivt gjennom prosjektet «Framtidsstudiet» med å utvikla kommunen som ein næringsvennleg kommune. Dette er føringar som kan påverka etterspurnad, behov og byggjemønster. 3. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGAR PÅ PLANOMRÅDET Planen skal utformast i tråd med dei behova kommunen står ovanfor. Planprogrammet legg opp til at det i planarbeidet skal drøftast korleis kommunen kan leggja til rette for eit samfunn med eit godt bustadsosialt miljø, dvs. ei mangfaldig befolkningssamansetning og gode bustadmiljø med høg bufastleik og trivsel, der alle får tilgang på eigen bustad. 3.1 BEFOLKNINGSUTVIKLING Øygarden er ein kommune som har vore prega av til tider stor vekst. Kommunen har gått frå i underkant av innbyggjarar i 1975 til per 1. januar Framskrivingar syner at befolkningsveksten vil halda fram i kommunen.. Som diagrammet under syner, har det vore ein samanhengande vekst frå omkring 1980 til i dag, der veksten har vore rekordhøg (over 3 prosent) i perioden Kjelde: Øygarden kommune sin kommuneplan , samfunnsdelen 5

6 Kjelde: Øygarden kommune sin kommuneplan , samfunnsdelen I kommuneplanen er det lagt opp til ei folkevekst på 1,70 % vist i blå kurv i grafen over. Om veksten held fram som i dei tre siste åra med 3 %, er dette vist med den grøne kurva. Den raude kurva viser ein vekst i folketalet på 2,25 %. 3.2 UT- OG INNPENDLING Utpendling: Kommune Arbeids- Pendlar Bergen Fjell Hauge- Sola Oslo Andre takarar ikkje sund ØYGARDEN Kjelde: SSB sine pendlingstal 2013 Om lag 1300 av alle arbeidstakarar (2335) i kommunen pendlar til andre kommunar og stadar, dei fleste til Bergen og Fjell. Dette betyr at eit fleirtal av kommunen sine arbeidstakarar reiser ut av kommunen for å finna arbeid. Tala syner at utpendlinga har auka dei siste 6-7 åra. Ei undersøkjing som vart gjennomført i 2007 (referert i kommuneplanen), synte at om lag 50 prosent av alle yrkesaktive pendla ut av kommunen. Denne andelen har no auka til 57 prosent. Innpendling: Kommune Fjell Bergen Sund Askøy Radøy Andre ØYGARDEN Kjelde: SSB sine pendlingstal 2013 Vel 500 arbeidstakarar pendlar inn til kommunen frå nabokommunane. Flest frå Fjell, deretter frå Bergen og Sund. Talet på innpendling har auka med 200 dei siste sju åra. Dette er i hovudsak kompetansearbeidsplassar der kommunen og private verksemder inkl. dei store industrianlegga i vesentleg grad må henta si arbeidskraft utanfrå kommunen. 6

7 3.3 BUSTADMASSE Den totale bustadmassen i Øygarden pr er rett overkant av I Øygarden kommune har det dei siste åra vorte oppført omlag 45 bustadar kvart år. Kommunen har i perioden etablert 12 nye utleigebustadar. Kommunen disponerer totalt om lag 50 leilegheiter til utleige for alle typar brukargrupper (alders- og sjukeheimsplassar er ikkje medrekna her). Omtala bustadar er spesielt retta mot vanskelegstilte og brukarar med spesielle behov i bustadmarknaden. Ei folketalsauke i planperioden ( ) på omlag 650 personar (1,7 %) utgjer eit bustadbehov på einingar. Det er pr haust 2014 ledig tomtereserve i kommunen på om lag 1600 einingar dersom ein og reknar med bustadfelt under regulering, der arealdisponering er avklart. Tar ein utgangpunkt i dei 1600 ledige einingane og deler dette på 45 (gjennomsnittet av bygde einingar kvart år), blir dette ein tomtereserve som teoretisk kan vara i nærare 35 år. Spørsmålet er om denne tomtereserven er tenleg og reell. I tillegg er det ein kvote på om lag 100 bustader i LNF-ja (byggjing på dei gamle gardane). Ny kommunedelplan for Rongøy og Senterplan Rong vil opna for auka bustadbyggjing. 4. HOVUDTEMA I PLANEN Utvikling av Øygarden som attraktiv bustadkommune Bustadsosiale behov og utfordringar Evaluering av måloppnåing i «Bustadsosial Handlingsplan » 4.1 UTVIKLING AV ØYGARDEN SOM ATTRAKTIV BUSTADKOMMUNE Med den venta veksten i Bergensregionen dei neste åra, og dei potensielle innflyttar- og tilbakeflyttargruppene er det viktig at Øygarden posisjonerer seg som ein integrert del av den regionale bustadmarknaden. Nasjonale trendar viser at trivselsfaktorar rundt bustad og nærmiljø er blant dei viktigaste årsakene til at folk flyttar eller blir buande. Med den vidare utviklinga av sentrumsområda i kommunen, blir det særleg viktig å leggja til rette for å skapa både tettstader og grender der innbyggjarane trivs og ønskjer å fortsetja å bu, og å unngå eit rotlaust samfunn med stor gjennomtrekk. Planprogrammet legg opp til å drøfte to ulike undertema knytt til utvikling av Øygarden som attraktiv bustadkommune: Variert og føremålstenleg bustadsamansetting og nærmiljø Livskraftige grender I tillegg vil det vera viktig å visa samanhengen mellom dei geografiske områda tettstad og grender, og korleis dei kan styrka kvarandre. Eit sterkt og funksjonelt sentrum vil vera ein viktig faktor i utviklinga av livskraftige grender og visa versa. Kommunal marknadsføring og formidling av «tomtereserven» til interesserte kan vera med å auka interessa for bygging av bustadar, også i grendene, jf kommuneplan og vedtekne areal- og reguleringsplanar Variert og formålstenleg bustadsamansetting i sentrum Områda Rong og Tjeldstø skal, i følgje vedteken ny kommuneplan, vera tettstadane i kommunen. Kven som vel å busetje seg på desse tettstadene vil i stor grad vera avhengig av kva type bustadar som vert bygd og kvalitetar i nærmiljøet. I planarbeidet vert det lagt opp til ei drøfting av korleis kommunen kan leggja til rette for realisering av innflyttarpotensialet, t.d. blant unge under 30 år og 7

8 arbeidspendlarar. Kommunen treng også kunnskap om kva sosiale utfordringar den planlagde fortettinga i tettstadane vil føra med seg, og korleis ein kan sikra tilgang til denne bustadmarknaden for t.d. unge økonomisk vanskelegstilte, og få eit differensiert busettingsmønster. Difor ønskjer kommunen i samband med planarbeidet å gjennomføra undersøkingar for å få nærare kunnskap og fakta om desse tilhøva Livskraftige grender Utviklinga har synt ein viss tendens til fråflytting frå einskilde grender i kommunen, og spesielt frå dei nordlege krinsane. Det er politisk ønskje om å utvikla grendene, og kommunen vil arbeida for auka bustadbygging i desse områda for å sikra livskraftige lokalsamfunn. Det er trong for å drøfta korleis kommunen kan leggja til rette for dette og kva kvalitetar, funksjon og identitet grendene skal ha i framtida. 4.2 BUSTADSOSIALE BEHOV OG UTFORDRINGAR Det er kommunane som er ansvarlege for busettinga av vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden. I Øygarden er det bustadsosiale arbeidet fordelt på fleire ulike aktørar, og etter NAV-reforma vart også NAV-Øygarden ein sentral aktør.planprogrammet legg opp til å fokusera på to ulike undertema knytt til bustadsosiale behov og utfordringar: Bustader for vanskelegstilte og grupper med særskilde bustadbehov Bustadsosial organisering og verkemiddelbruk Gjeldande «Bustadsosial handlingsplan» hadde ei rekkje organisatoriske tiltak som skulle forbetra den samla verkemiddelbruken i det bustadpolitiske arbeidet. Måloppnåinga må evaluerast, og det må setjast fokus på årsaker og konsekvensar knytt til omtala utviklingstrekk Bustadar for vanskelegstilte og grupper med særskilde behov Med dei befolkningsendringane og utbyggingsplanane kommunen står ovanfor, er det trong for å diskutera kva bustadbehov vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden har i dag og kva vi kan venta i framtida. Som del av planarbeidet er det naudsynt å avklara og definera kva grupper som skal verta omfatta av planen. Med vanskelegstilte grupper med særlege behov, tenkjer ein m.a. på rusavhengige, flyktningar, psykisk utviklingshemma, økonomisk vanskelegstilte m.fl. Tildelinga av bustadar var tiltenkt utført av det bustadsosiale teamet (BST) som vart etablert som eit av tiltaka i gjeldande bustadsosial handlingsplan. Men i røynda er det framleis slik at tildelinga av bustader vert gjennomført med ulike aktørar (NAV og Pleie- og omsorgseininga). Ordninga må evaluerast. I tillegg er det trong for å diskutera følgjande spørsmål på nytt: Lokalisering / samlokalisering av bustadar Kriteria for tildeling av bustad Bustadsosial organisering og verkemiddelbruk Det bustadsosiale arbeidet i Øygarden er samla i bustadsosialt team (BS) som består av representantar frå / aktørar: sosial, pleie- og omsorg, teknisk drift og service, familiens hus, serviceleiar, einingsleiar NAV. Sistnemnde forvaltar startlån, bustøtte, bustadtilskot, kommunale utleigebustader, og bustadsosiale oppfølgingstenester for dei vanskelegstilte og grupper med særskilde behov på bustadmarknaden. Gjennom planarbeidet vil ein drøfta moglege organisasjonsformar tilpassa kommunen sitt behov for å sikra ein heilskapleg verkemiddelbruk. I tillegg til kommunal organisering vil ein her òg sjå nærmare på regionalt samarbeid. 8

9 4.3 EVALUERING AV «BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN » Handlingsplanen gjekk ut i Det er naturleg å sjå på kor mange av tiltaka som vart gjennomførte. Kor mange bustadar er bygd og kva stod att i høve til det som var planlagt. Mange av tiltaka omhandla på organisering og administrering. I evalueringa må det då gå fram, der det er aktuelt, kva grunnene til at tiltak ikkje er gjennomførte og kor ansvaret ligg. Er det behov for ein synlegare ansvarleggjering med klarare rammer, må dette koma tydeleg fram. Evalueringa må sjåast nøye i samanheng med det andre hovudtemaet, «Bustadsosiale behov og utfordringar» for dei komande 7-8 åra. 5. PLANPROSESS OG MEDVERKNAD «Kommunedelplan for bustadutvikling » har to ganske ulike hovudtema; utvikling av ein attraktiv bustadkommune og bustadsosiale behov og utfordringar (inkl. det tredje tema om evaluering av utgåande bustadsosial handlingsplan). Tverrpolitisk og tverrfagleg deltaking vert sentralt i planarbeidet. Det vert også viktig å leggja til rette for gode og inkluderande arenaer for medverknad. 5.1 ORGANISERING Gjennom ulike temaplanar har kommunen hausta erfaring med ulike formar for organisering av planarbeidet. M.a. vart «Rusmiddelpolitisk handlingsplan » (som ikkje var kommunedelplan) politisk leia av Komite for levekår som styringsgruppe og ei nedsett faggruppe av rådmannen som utarbeidde planframlegget. Styringsgruppa fekk jamleg rapport om utviklinga og gjorde vedtak om vegval undervegs samt sluttinnstilling til kommunestyret. Erfaringa med ei slik organisering vert opplevd som god. Med bakgrunn i desse erfaringane vert det lagt opp til ei organisering av planarbeidet med ei politisk styringsgruppe og ei administrativ/fagleg arbeidsgruppe. Målet med denne organiseringa er å oppnå god kontinuitet og flyt i arbeidet mellom administrasjon og det politiske nivå. Denne kommunedelplanen vedkjem fleire viktige lokale samfunnsområde. Kommunen sitt planutval har m.a. som hovudoppgåve å leggja fram kvalifisert utarbeidde planframlegg for kommunestyret. Dette er ein kommunedelplan ihht plan og bygningslova. Med ei slik organisering vert det her lagt opp til at planutvalet vert styringsgruppe. Styringsmodellen vert slik: Eininga teknisk plan- og forvaltning fungerer som sekretariat for planarbeidet. Sjølv med to ulike hovudtema, kan det vera føremålstenleg med ei arbeidsgruppe sett saman av faglege relevante teneste- og einingsleiarar. Rådmannen vil peika ut denne arbeidsgruppa: 1. Råmund Skjold, fagleiar landbruk og miljø -Teknisk Plan og Forvaltning 2. Vidar Sangolt, einingsleiar NAV 3. Britt Jorunn Landro, einingsleiar Pleie- og omsorg 9

10 4. Jon Ivar Friborg, einingsleiar Teknisk Drift og Service (TDS) 5. Ingunn Teigen, servicetorgleiar 6. Leiar / sekretær: Jarle Kåre Oen, samfunnsplanleggar/spesialrådgjevar -Teknisk Plan og Forvaltning 5.2 MEDVERKNAD Bustadpolitikk famnar breitt, på tvers av sektorar og ulike arenaer. Å skapa engasjement og få innspel frå mange ulike hald vil vera sentralt i planarbeidet. Det vert difor lagt til rette for både formelle og uformelle møteplassar i tillegg til lovpålagt høyring og offentleg ettersyn av planutkastet. Døme på møteplassar for medverknad er orienteringar i ulike kommunale organa, dialogkonferanse, folkemøte og samarbeidsmøte med særleg berørte partar. Aktuelle interessentar kan t.d. vera næringslivet som utbyggjarar, finansieringsinstitusjonar, brukarorganisasjonar, bustadbyggjarlag (om slike finnest), pårørandeforeningar, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Kommunalt råd for menneske med nedsett funksjonsevne, dei politiske komiteane - i tillegg til einskildbrukarar og offentlege og private tenesteytarar. Ei referansegruppe med særskild berørte partar vil bli brukt aktivt i prosessen. 5.3 OPPSUMMERING : DETTE VIL ME MED PLANEN 1) Klargjera /omtala: Viktige kvalitetar for gode bustadmiljø Verktøy for å sikra gode bustadmiljø Bustadsosiale utfordringar Bustadsosiale behov Kostnader Bustadsosiale verkemiddel Organisering av bustadsosialt arbeid Anskaffing av kommunale utleigebustader og omsorgsbustader 2) Tiltaksplan Mål, strategiar og tiltak knytt opp til ansvarleg gjennomførar (på kommunenivå) med kostnader og tidsfrist. 5.4 FRAMDRIFT Det vert lagt opp til ein prosess i fire fasar, med oppstart hausten 2014, og avslutning med endeleg politisk handsaming omkring årsskiftet 2014/2015. Fasar i planprosesen Oppstartfase Utarbeiding og vedtak om planprogram for kommunedelplan, offentleg høyring November Desember Kompetansehevingsfase Analyser og utgreiingar til utarbeidingsfasen November Januar Utarbeidingsfase Tematisk arbeid med særskild berørte partar, folkemøte og skriveprosess Februar Juli Vedtaksfase Offentleg tilsyn / høring og endeleg handsaming av plandokumentet August Desember 10

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020

Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Planprogram for kommunedelplan for bustadutvikling 2013-2020 Høyringsframlegg Plan- og utbyggingssjefen Innhold 1. Innleiing...3 1.1 Bakgrunn for planarbeidet...3 1.2 Lovgrunnlag for planarbeidet...3 1.3

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/ /2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 310 Saksmappe: 2011/1404-11187/2011 Sakshandsamar: Cecilie Krohn Dato: 14.11.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 52/11 Formannskapet 21.11.2011 Framlegg til planprogram: Kommunedelplan

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram

Handlingsplan 2015 2016. Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan Bustadsosialt velferdsprogram Handlingsplan 1. Plan og forankring Det bustadsosiale arbeidet er forankra i både samfunns- og arealdelen i kommuneplanen. Programplanen og årlege tiltaksplanar

Detaljer

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015

BUSTADGRUPPA. Sluttrapport. 28 mai 2015 Leikanger kommune BUSTADGRUPPA Sluttrapport 28 mai 2015 1 Innhold Tilbakeblikk... 3 Oppfølging i 2015... 4 Vurdering av dei ulike behova... 5 Samla behov for nye bustader... 9 Framtidsbilde-folketalsframskriving

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020

Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 Plan for utvikling av barnehage og skule i Balestrand kommune Planprogram 2016-2020 0 Innhald Bakgrunn for planarbeidet...2 Planprogram...2 Føremål...3 Mandat...3 Føringar og referansar for planarbeidet

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest

PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015. Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest PLANPROGRAM Interkommunal næringsarealplan for REGION VEST 11.5.2015 Eit samarbeid mellom kommunane i Region Vest Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Visjon og mål for planarbeidet... 3 3.1 Samarbeid

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda

Sauda kommune. Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda Sauda kommune Planprogram Kommunedelplan for helse og omsorg i Sauda 2015-2025 Sauda 04.06.2014 INNHALD 1. Om planprogrammet... 3 2. Føremålet med planenprosessen... 4 3. Nasjonale, regionale og kommunale

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Bustadplan for Kvam herad

Bustadplan for Kvam herad Bustadplan for 2014 2024 Kommunedelplan Forslag til planprogram Bilete er henta frå boka Fabrikkbyane i Hardanger og viser funkishusa til Nicolai Beer på Skjæret i Ålvik INNHALDSLISTE 1.0 Planarbeidet...

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre

Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Arkiv: K1-002 Vår ref: 2014000344-45 Journalpostid: 2015018302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap Time kommunestyre Framlegg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014

Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 010/14 Kommuneplannemnda 10.04.2014 Saksansvarleg: Kari Voldum Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 13/154-16 K1-143, K2-F00 Ingunn Bårtvedt Skjerdal,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

FRAMLEGG Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram. Angelica Talley Avdelingsingeniør PLAN FOR KLIMA OG ENERGI I GISKE KOMMUNE

FRAMLEGG Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram. Angelica Talley Avdelingsingeniør PLAN FOR KLIMA OG ENERGI I GISKE KOMMUNE FRAMLEGG Oppstart av planarbeid og forslag til planprogram Angelica Talley Avdelingsingeniør PLAN FOR KLIMA OG ENERGI I GISKE KOMMUNE Høyringsversjon 00.00.2019 Innholdsfortegnelse Innleiing... 2 Føremål

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND

BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 30.01.07 BUSTADPOLITISK PLAN FOR MIDSUND 2007 2011 Godkjent i kommunestyret den 15.02.07 sak 07/12 1 1 FORORD...2 2 FAKTA OM MIDSUND KOMMUNE...3 2.1 STATISTISKE NØKKELDATA FOR MIDSUND KOMMUNE / ( MØRE

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

Bustadnettverket i Sogn. Orientering til regionrådet 15. juni 2018, Vik. Arne Kringlen, Norconsult AS

Bustadnettverket i Sogn. Orientering til regionrådet 15. juni 2018, Vik. Arne Kringlen, Norconsult AS Bustadnettverket i Sogn Orientering til regionrådet 15. juni 2018, Vik. Arne Kringlen, Norconsult AS Bustadstrategien for Sogn utfordringar Oppsummert: Bustadpolitikk og bustadforsyning er ikkje høgt nok

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune

«Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune «Nordhordland kommune» Forhandlingsutvalet til Lindås, Meland og Radøy sitt framlegg til utgreiing av ny kommune 19. juni 2015 Innhald 1. Føremål 2. Prosessane 3. Verdiar i prosessen 4. Kvifor År 2040

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Prosjektplan - «Liv i Vinje»

Prosjektplan - «Liv i Vinje» Prosjektplan - «Liv i Vinje» Utarbeida av: Vest-Telemark Næringsutvikling as, v/ole Dalen 6. januar 20 Vest-Telemark Næringsutvikling as - Adr.: Granlivegen A, 3850 Kviteseid T +47 35 06 84 00 M +47 4

Detaljer

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE

ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE ETNE KOMMUNE K-LEAN BRUKARHANDBOK FOR LEIARAR OG VEILEDERE Side2 INNHALD: 1. INNLEIING... 3 1.1 K-LEAN i Etne kommune... 3 1.2 HENSIKTA MED LEAN... 3 1.3 GEVINST... 3 2. ESSENSEN I LEAN... 4 3. LEAN FØREBUING...

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon eller e-post: Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato Tysdag 01.02.2011 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar og drøfting: Ny lov om folkehelse orientering

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 05/1508-9606/08 Saksbeh.: Berit Marie Galaaen Arkivkode: PLAN 301/1 Saksnr.: Utval Møtedato 82/08 Formannskap/ plan og økonomi 05.06.2008 43/08 Kommunestyret 19.06.2008

Detaljer

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06

Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 Handlingsprogram Utviklingsplan Gol tettstad Kommunedelplan Gol tettstad 2006-2016 Vedteke av Kommunestyre i K-sak 46/06 INNHALDSLISTE: 1. INNLEIING:...FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 2. GJENNOMFØRINGSORGANISASJON:...FEIL!

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune

PLANPROGRAM. Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse Balestrand kommune Leikanger kommune Sogndal kommune PLANPROGRAM Plan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og folkehelse 2019-2022 Balestrand kommune Leikanger kommune FØREORD Balestrand, Leikanger og startar med dette opp arbeidet med å lage til felles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan

KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY - Hamneplan 2017-2027 FORSLAG TIL PLANPROGRAM 1. Planprogram Dette planprogrammet skal vere eit verktøy for å sikre tidleg medverknad og avklaring av viktige omsyn som må takast

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/1488-6 Ingo Bewer Saksgang Saksnr Utval Møtedato Forvaltningskomiteen 29.06.11 Utlegging til offentleg ettersyn av reguleringsplan - detaljregulering for byen

Detaljer

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015

Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre 041/15 08.09.2015 Arkiv: K1-002 Vår ref: 14/344-45 Journalpostid: 15/18302 Saksbeh.: Elin Wetås de Jara KOMMUNEREFORMA - VIDARE FRAMDRIFT Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time formannskap 052/15 01.09.2015 Time kommunestyre

Detaljer

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen

Interkommunal strandsoneplan for Sunnhordland og Fusa kommune. Høyring av fellesdelen REFERAT FRÅ MØTE I STYRINGSGRUPPA FOR INTERKOMMUAL STRANDSONEPLAN Tid: fredag 6.mars kl.11.30 Stad: Grand Hotell, Leirvik Desse møtte: Edvard J. Stangeland Helge Skugstad Odd Harald Hovland Elling Hetland

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

ROS-analyse i kommuneplan

ROS-analyse i kommuneplan ROS-analyse i kommuneplan Interkommunalt skredsamarbeid Møte måndag 6. desember 2010 Inge Edvardsen Fylkesmannen i Hordaland 1 Risikoanalyse kva og kvifor? Ein systematisk tilnærming til arbeidet med samfunnstryggleik

Detaljer

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR

PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR PLANLEGGING FOR KOMPETANSE- ARBEIDSPLASSAR Hans-Erik Ringkjøb Ordførar, Voss kommune SLIDE 1 AGENDA Kva er kompetansearbeidsplassar? To framtidsbilder SAIL Port Northern Europe Attraktivitet gjennom kvalitetar

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Planstrategi

Planstrategi SELJORD KOMMUNE Planstrategi 2016-2019 Høyringsversjon 09.06.2016 Kommunal planstrategi er ikkje ein plan, men kommunestyret si prioritering av planressursane i valperioden. Planstrategien skal klargjere

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur

Revidering av kommunedelplan for oppvekst Struktur Revidering av kommunedelplan for oppvekst 2013-2025 - Struktur INNHOLD 1. BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅL... 3 2. FØRINGAR... 3 3. INNHALD... 4 3.1 FOLKETALSUTVIKLING... 4 3.2 TAL KLASSER,

Detaljer

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa:

Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS Formannskapet vedtek følgjande medlemmer til den politiske arbeidsgruppa: SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 008/18 Formannskapet PS 07.02.2018 Saksbehandlar ArkivsakID Viviann Kjøpstad 1/171 Framlegg til konkretisering politisk medverknad i planprosessen Rådmannen sitt framlegg

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel.

PROTOKOLL. Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork leiar AP Eli Kjøde Annfrid Lødemel. ØRSTA KOMMUNE PROTOKOLL Utval: Eldrerådet Møtestad: Ørstafjord, rådhuset Dato: 20.05.2015 Møtet starta 13:30 Møtet slutta 15:30 Faste medlemar som møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langeland Mork

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Universell utforming og tryggleik

Universell utforming og tryggleik Universell utforming og tryggleik Folkehelse i planarbeid Ragnhild Aanestad, folkehelsekoordinator Peter Willmann, arealplanleggjar Klepp kommune visjon Verdi Stavanger Aftenblad 21.09.2010 Universell

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer