Hvordan fordele pengene til sykehusene? Pluss litt til. Jan Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan fordele pengene til sykehusene? Pluss litt til. Jan Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF"

Transkript

1 Hvordan fordele pengene til sykehusene? Pluss litt til Jan Roger Olsen, Sørlandet sykehus HF

2 Litt om SSHF Agenda Noen innspill i debatten om finansieringsystemet Noen felles styringsutfordringer i sektoren

3 Litt om SSHF Agenda

4 Somatisk sykehus, Kristiansand Somatisk sykehus, Arendal Somatisk sykehus, Flekkefjord Prehospitaletjenester kan nå alle deler av Agder innen 35 min Psykiatrisk sykehusavd, Arendal Psykiatrisk sykehusavd, Kristiansand DPS, Aust-Agder DPS, Solvang DPS, Lovisenlund DPS, Mandal DPS, Lister Barne og ungdomspsykiatri, Arendal Barne og ungdomspsykiatri, Kristiansand Rus og avhengighetsbehandling i Arendal og Kristiansand

5 Nøkkeltall SSHF 2005 Ant. innleggelser somatikk Ant. innleggelser psykiatri 4300 Dagbeh/dagkir. somatikk DRG-poeng Polikliniske kons. somatikk Polikliniske kons. Psykiatri Ca 5300 ansatte/4000 årsverk Driftsinntekter i 2006 er ca 3,3 mrd kroner Pleier å si at vi er ca 20 % av Helse Sør

6 Utvidet ledergruppe: Klinikksjefer Stabsdirektører Avdelingsledere Foretakstillitsvalgte ADMINISTRERENDE DIREKTØR ADMINISTRASJON: Økonomidirektør Forskning- og Utviklingsdirektør Organisasjondirektør KIRURGISK KLINIKK AKUTTMEDISINSK KLINIKK MEDISINSK KLINIKK KLINIKK FOR PSYKIATRI OG AVHENGIGHETSBEHANDLING DRIFTS ENHETEN MEDISINSK SERVICE- KLINIKK Trykk Esc-knappen for å avslutte fremvisningen Klikk her for organisasjonskart

7 Omstillingstiltak somatikk Reduksjoner og endringer Effekt Effekt Bemanningsreduksjoner årsverk mill "Nordavind" Nedleggelse Farsund 20 8 Omstilling Mandal Sum Innkjøp 10 Sum kostnadsreduksjoner 112 Netto reduksjon i antall senger* Kr.sand 32 Arendal 14 Mandal 25 Farsund 27 Sum 98 Omdisponering av senger til pasienthotell: 52 senger * DRG-produksjonen har fortsatt å øke selv med redusert antall senger.

8 SSHF har høy egenproduksjon SAMDATA 2005: Egenproduksjon 120,0 % 100,0 % 95,8 % 97,1 % 95,2 % 80,0 % 83,2 % 78,4 % 72,5 % 87,8 % 65,7 % 60,0 % Eget HF Egen region 40,0 % 20,0 % 0,0 % SSHF SIT SIV SIB

9 Sammenlikning av foretaksindeks 2006 Foretaksindeks (sørge for ansvar) 1,25 1,2 1,15 1,1 1. tertial 2. tertial 1,05 1 SSHF SIT SIB SIV

10 Økonomiske resultater Sørlandet sykehus HF (mill kr) Regnskap 2004 Regnskap 2005 Prognose 2006 Driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Avskrivninger (ekskl. nedskrivninger) Ordinært driftsresultat Nedskrivninger Driftsresultat Finansposter Årsresultat Kost pr DRG og foretaksindeks (egenproduksjon) , ,11 1, , , , , E 0,9 Kost pr DRG Foretaksindeks

11 Driftsresultat Helse Sør og Helse Øst Driftsresultat 0 ( ) ( ) ( ) ( ) Helse Øst Helse Sør ( ) ( ) ( ) ( ) Vi er nysgjerrig på hva vi kan lære av Helse Øst!

12 Agenda Noen innspill i debatten om finansieringsystemet

13 Nasjonal helseplan ( ): Finansiering Finansieringssystemet er ikke et mål i seg selv. RHFene har stor grad av frihet til å utforme sine inntektsmodeller. Basisbevilgningen til de fem RHFene fordeles etter historiske forhold og inntektsfordelingssystemet i St.meld. Nr 5 ( ) og Innst S nr 82 ( ). Omfordeling fra Sør og Nord til Vest og Midt basert på 2003-nivå, kostnadsnøkler og Nord-Norge tillegg. Omfordeling sluttføres i Et eget utvalg skal vurdere nåværende inntektsfordelingssystem.

14 Innspill i debatten: Noen utgangspunkter Ønsker å peke på noen viktige forhold. Sitter ikke med noen fasit. Økonomi er viktig, men målsettingen er å sikre god tilgang til helsetjenester av god kvalitet for alle innbyggere, uavhengig av bosted, kjønn og alder på en måte som gir effektiv utnyttelse av offentlige ressurser. Virksomheten i HFene må innrettes slik at de er i tråd med Stortingets rammer og styringssignaler. Hvordan kan det da ha seg at sektoren bruker mer ressurser enn forutsatt?

15 Kilde: SINTEF Veksten flater ut, men den er der Kostnad per innbygger (2005-kroner). Kilde: SAMDATA Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Gjennomsnitt

16 Kilde: SINTEF Meraktivitet og tilleggsbevilgninger utgjør ca 11 mrd Akkumulert Utbetalt aktivitetsvekst 2,5 % 7,0 % 1,0 % Forutsatt aktivitetsvekst 1,4 % 0,0 % 0,0 % Tilleggsbevilgninger, mill kr Korrigert årsresultat, mill kr Kilde: Beregningsutvalget for spesialisthelsetjenesten, årsrapport 2005

17 Behov for å styre aktiviteten Kan det ha å gjøre med manglende styring av tilbudet og tradisjonelt fokus på aktivitetsvekst? Dersom dette er tilfellet bør vi fokusere mer på forbruksrater..

18 Døgnopphold per 1000 innb 2005 Bruk av sykehustjenester per region Dagbehandling per 1000 innb Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Midt Helse Nord Gjennomsnitt 60 Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Midt Helse Nord Gjennomsnitt DRG-poeng per 1000 innb Befolkningen i helseregion Sør bruker flere sykehustjenester sml med andre regioner Gjelder uansett om en bruker opphold eller DRG-poeng Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Midt Helse Nord Gjennomsnitt Døgnopphold: +6 prosent Dagbehandling: +24 prosent DRG-poeng: +10 prosent Kilde: SINTEF

19 Kilde: SINTEF Bruk av sykehustjenester per HF-område-2005 Døgnopphold per 1000 innb Dagbehandlinger per 1000 innb Ringerike Buskerud Blefjell Vestfold Telemark Sørlandet Helse Sør Landet Ringerike Buskerud Blefjell Vestfold Telemark Sørlandet Helse Sør Landet DRG-poeng per 1000 innb Ringerike Buskerud Blefjell Vestfold Telemark Sørlandet Helse Sør Landet Befolkningen i Telemark bruker mest sykehustjenester Forbruket av tjenester (dagopphold) er lavere for befolkningen i noen områder sammenlignet med snittet for landet Store variasjoner i forbruk mellom områdene Forbruket av tjenester (DRG-poeng) er høyere for alle deler av regionen

20 Kilde: SINTEF Større behov i Helse Sør? Hagenutvalget: Aldersfordeling og reisetid Forventet relativt kostnadsnivå (kostnader pr innbygger) sammenlignet med landsgjennomsnittet for 2002 (fra Hagenutvalgets beregninger) og faktisk relativt kostnadsnivå for årene 2001 til Alle helseregioner. Forventet relativt kostnadsniv å (NOU 2003:1) 2002 Faktisk nivå kostnad per innbygger Helse Øst 0,99 0,91 0,92 0,92 0,90 0,92 Helse Sør 0,99 1,13 1,13 1,17 1,16 1,14 Helse Vest 0,97 0,92 0,88 0,89 0,89 0,88 Helse Midt- Norge 1,04 0,99 0,99 1,02 1,06 1,06 Helse Nord 1,08 1,12 1,15 1,15 1,20 1,18

21 Ramme Aktivitetsbaserte inntekter (ISF) Innført fra 1. juli 1997 for å stimulere til økt pasientbehandling og slik bidra til reduserte ventetider. 60% 40% Aktivitet Innleggelse ISF Spesielle 0-stilte dagopph 0-takst 40% Poliklinikk EGENANDEL RTV DRG vekt gir uttrykk for gjennomsnittlig ressursforbruk innenfor gruppen ISF er rettet mot RHF og er et finansieringssystem. Helse Sør har valgt å bruke systemet overfor sine HF. HOD: Systemet er ikke ment å være et gjennomgående prissystem og er ikke ment å dekke marginalkostnadene. HOD: ISF-systemet skal ikke være styrende for prioriteringene av ulike pasienter. HOD: ISF-systemet skal oppmuntre til å kartlegge kostnader og identifisere og fjerne flaskehalser. ISF-refusjon = Enhetspris * DRG-vekt * Refusjonssats. DRG-vektene skal være et uttrykk for gjennomsnittskostnader pr sykehusopphold pr DRG DRG vekt Ressursforbruk

22 ISF-systemet Statsbudsjettet for 2007 side 148: I ISF-ordningen er det forutsatt at ingen enheter skal tape eller tjene på rene organisasjonsendringer. Reflekterer dette realitetene fullt ut? Eksempel rehabilitering

23 Eks rehabilitering proteseoperasjon (DRG 209A) DRG-refusjon til behandlende institusjon uavhengig av liggetid: 4,5 DRG-poeng eller kr 40 % ISF. Gis ikke tillegg dersom rehabilitering skjer i sykehusavd. Mulighetene til effektive pasientforløp er store dersom et HF har direkte styring over rehabiliteringsressursene. Innebærer gevinst for pasient og HF. Økonomiske fordeler for HF som har etablert integrert tilbud om rehabilitering som eget institusjonsnummer*: Mottar ca kr 1.250,- pr døgn i refusjon. Kan overføre pasienter raskt og utnytte kapasiteten til å behandle flere pasienter (økt inntekt) og/eller redusere kostnadene. (I tillegg kommer mulighetene til å drive dagbehandling med gunstige takster, for eksempel tilbud til eldre). * Selvstendig sykehus godkjent for ISF-refusjon.

24 Helse Sør RHF (2007) Fordeling mellom funksjon og somatikk Fordeling basisramme somatikk Fordeling basisramme psykisk helsevern Fordeling mellom funksjon og somatikk før viderefordeling til HF`ene fra disse områdene Funksjonsbudsjetter: eksempelvis psykisk helsevern, rus- og avhengighetsbehandling, Rikshospitalet og Radiumhospitalet (RR HF), ambulanser og syketransport, RHF-administrasjonen, forskning og utvikling Lokalsykehustillegg Demografi (70% av ramme) Andel 70% av ramme til somatikk I) Alder II) Uføre III) Sosialhjelp IV) Vold V) Dødelighet Ramme settes på RHF nivå, videre fordeling til HF basert på følgende kriterier: Objektive kriterier og opptrappingsplanen Særskilte funksjoner Aktivitet (30% av ramme) Viderefører samme refusjonssats som fra HOD Avregning for gjestepasienter mellom RR HF og øvrige HF i regionen HF`ene har ansvar for det eksterne gjestepasientoppgjøret Rus og avhengighetsbehandling Forskning og utvikling Rikshospitalet og Radiumhospitalet Fordeling øvrige funksjonsområder Fordeling basert på historikk En andel går til RR HF direkte Søkbare midler Fordeling basert på historikk

25 Helse Øst RHF Behov Kostnadsstruktur Aktivitet Fordeling basisramme somatikk I) Alder II) Uføre III) Dødelighet IV) Sosialhjelpsmottakere V) Anmeldte voldtektssaker I) Utdanning og forskning II) Kostnadskrevende pasienter III) Akuttberedskap Viderefører samme refusjonssats som fra HOD Avregning for gjestepasienter internt mellom HF i regionen Avregning for gjestepasienter mellom regioner Fordeling basisramme psykisk helsevern I) Demografiske og sosiale kriterier II) Korrigering for flytting I) Variasjon i forsknings- og undervisningsinnsats II) Kostnader spesielle pasienter Omfang behandlingsaktivitet (poliklinisk behandling og dagbehandling) Tilskudd utenom inntektsmodellen I tillegg er det tilskudd utenfor inntektsmodellen, eksempelvis: Opptrappingsplan for psykisk helsevern Strukturtillegg (foreløpig; akuttsykehus pr innbyggere) Enkelte sykehus basert på historiske fordelinger (Sunnaas og noen private, ideelle sykehus) Igangsatt arbeide for å finne egnede fordelingskriterier til ambulansedrift

26 Helse Vest RHF Behov Kostnadsstruktur Aktivitet Fordeling basisramme somatikk Har utført regionale analyser for å forklare variasjon i behov I) Alder II) Uføre III) Skilte IV) Dødelighet I) Langtidsliggedøgn II) Utdanning og forskning III) Øremerkede tilskudd til utdanning IV) Strukturtillegg Viderefører samme refusjonssats som fra HOD En andel av basisrammen fordeles etter faktiske DRG-poeng med en sats på 20% Fra 2006 er det innført avregning for gjestepasienter internt mellom HF i regionen Fra 2006 har HF`ene ansvar for det eksterne gjestepasientoppgjøret Fordeling basisramme psykisk helsevern I) Tilsvarende kriterier som fra eier til RHF I) Forsknings- og undervisningsaktivitet II) Regional sikkerhetsavdeling Tilskudd utenfor inntektsmodellen I tillegg er det tilskudd utenfor inntektsmodellen, eksempelvis: Opptrappingsplan psykisk helsevern Tilskudd utdanning/kompetansesentra Kreftplanmidler Omlegging av arbeidsgiveravgift

27 Helse Midt-Norge RHF Behov Kostnadsstruktur Aktivitet Fordeling basisramme somatikk I) Samme nøkler som fra staten til RHF Befolkning Alder I) Regionsykehustilskudd St. Olavs Hospital Forskning Undervisning Spesialistutdanning Særlig ressurskrevende pasienter Viderefører samme refusjonssats som fra HOD Avregning for gjestepasienter internt mellom HF i regionen II) Kompensasjon for langtidsliggedøgn Fordeling basisramme psykisk helsevern Tilskudd utenfor inntektsmodellen Ny modell fra 2006: Finansieres ved bruk av behovskriterier: Korrigert befolkningsnøkkel Overgangsløsning fra historikk til behovskriterier over 5 år I tillegg er det tilskudd utenfor inntektsmodellen, eksempelvis: Øremerkede tilskudd Fylkesandeler lab og røntgen Behandlingshjelpemidler Nasjonal kreftplan Kompensasjon for endret arbeidsgiveravgift Post for spiseforstyrrelser

28 Helse Nord RHF Fordeling basisramme somatikk Fordeling basisramme psykisk helsevern Tilskudd utenom inntektsmodellen Fordeling Fordeling basert på historisk fordeling Det arbeides med en ny inntektsfordelingsmodell Fordeling basert på historiske fordelinger Aktivitet I tillegg er det tilskudd utenfor inntektsmodellen, eksempelvis: Opptrappingsplanen for psykisk helse (fordeling VOP og BUP ikke angitt) Trolig flere tilskudd som fordeles særskilt, ikke oppgitt i styresak Viderefører samme refusjonssats som fra HOD

29 Oppsummering inntektsfordelingsmodell per RHF Alle RHF arbeider med å utvikle nye modeller for inntektsfordeling mellom HF`ene RHF`ene er på ulike stadier Oppsummeringen er basert på en kartlegging utført av SINTEF mai 2006 Helse Sør Helse Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord Prinsipper for fordeling basisramme somatikk Behov () Kostnadsstruktur () Aktivitet Viderefører samme refusjonssats fra HOD Gjestepasientavregning internt i regionen Gjestepasientavregning andre regionen Kun ift RR HF *? Demografi Fordeling basert på historikk Prinsipper for fordeling basisramme psykiatri Behov Kostnadskomponent Fordeling basert på historikk I tillegg er det tilskudd som fordeles utenfor modellen *En andel av aktiviteten har 60%refusjonssats

30 Basisramme og øremerkede midler ca 11,5 MRD Inntektene er gitt i form av Helse Sørs inntektsmodell for 2007 Totalt 17,7 MRD og som. ISF og andre aktivitetsbaserte inntekter ca 6,2 MRD 1. Funksjons budsjetter Funksjonsbudsjetter Ca 6,7 MRD Øremerkede midler 0,5 MRD RHF/HF prosess for å sette opp og gi inspill til funksjonsbudsjetter Innspill /til funksjons budsjetter 3. Egne prismodeller For ISF aktivitet og RTV KR Løpende avregning til hvert HF av DRG inntekter og andre variable inntekter(rtv) 2. Objektive fordelings kriterier somatikk Fordelingsmodell Demografi ca 3,0 MRD Fordelingsmodell Aktivitet 1,3 MRD KR KR KR Ca 18 MRD i inntekter skal fordeles til HF ene/andre ins. HF1 HF2 HF3 Andre Instit. Prinsipper for; Interne prismodeller Gjestepasienter Private avtaler 4.

31 Fordeling fra Stat til Helse Sør til SSHF Fra Staten ISF-gjestepasienter 2 mrd ISF Inntekter ISF-inntekter ISF-inntekter 0,85 mrd 2,9 mrd (overslagsbevilgning) Fra Helse Sør 2,9 mrd (overslagsbevilgning) Til SSHF Aktivitetsmodell Aktivitetsmodell 1,3 mrd 0,4 mrd Demografimodell Demografimodell Fordelingsmodell Gjør om Basisramme bevilgninger til 3,0 mrd 0,9 mrd basisramme 11,1 mrd inntektsmodell Inntektsmodell Funksjonsbudsjetter Funksjonsbudsjetter 6,7 mrd 0,9 mrd Øremerkede 0,5 Øremerkede 0,5 Øremerkede 0,1 mrd RTV RTV RTV 1,3 mrd 1,3 mrd 0,25 mrd Andre innt 0,1 mrd 15,8 mrd 17,7 mrd 3,5 mrd Noter: Helse Sør mottar ca 15,8 mrd fra Statsbudsjettet. ISF gjestepasienter tilfaller i hovedsak Riks-Rad. Stolpediagrammet er ikke nøyaktig i ft relative størrelsesforhold.

32 Funksjonsinntekter (6,7 mrd) Funksjonsbudsjetter Helse Sør SSHF Psykiatri, basis Habilitering FoU Prehospitale tj Legespesialister Hovedhensikten med funksjonsinntekter er å fordele midler til helseforetak som ivaretar funksjoner som ikke alle ivaretar, og som derfor ikke lar seg tilpasse i en objektiv modell. De fleste av disse funksjonene er heller ikke innsatsfinansierte gjennom ISF og mangler gode systemer for å måle totalaktiviteten. Beh. Hjelpemidler Spes. Funk og ansv RR RHF budsjett Private avtaler - lab/røntgen Rus Sykehuspartner Nasjonale kompetansesentra Syketransport SUM funksjonsbudsjetter Videre representerer funksjonsinntektene også prioriterte satsingsområder innen Helse Sør, som blant annet psykiatri og kreftstrategi. Funksjonsinntektene er ikke øremerkede midler, med unntak av tildelingen til psykiatri og rus- og avhengighetsbehandling Det tilstrebes at tildelingen til de ulike funksjonene står i relasjon til de faktiske kostnadene ved disse funksjonene ved helseforetakene.

33 Inntekter i objektiv modell (4,3 mrd) Helseforetak Ramme 07 Andel totalt Kroner Andel Kroner Andel obj.kriterier aktivitet aktivitet demografi demografi Blefjell Sykehus HF ,3 % ,2 % ,3 % Psykiatrien i Vestfold HF - 0,0 % - 0,0 % Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF - 0,0 % - 0,0 % Ringerike Sykehus HF ,9 % ,6 % ,0 % Sykehuset Buskerud HF ,0 % ,8 % ,0 % Sykehuset i Vestfold HF ,9 % ,9 % ,3 % Sykehuset Telemark HF ,6 % ,7 % ,2 % Sørlandet Sykehus HF ,4 % ,8 % ,1 % RHF Sykehuspartner - 0,0 % - 0,0 % RHF - 0,0 % - 0,0 % HELSE SØR ,0 % % ,0 % Tabellen viser hvor stor relativ andel de ulike helseforetakene får av den objektive modellen. Forskjellene fordelingsmessig er ikke veldig store mellom de to elementene, men er to prinsipielt forskjellige kriterier. På bakgrunn av et ønske om redusert økonomiske incentiver til aktivitetsvekst er vektingen endret, slik at det for 2007 er lagt 70 % vekt på demografiske kriterier og 30 % på aktivitetsbaserte kriterier (mot 50/50 tidligere)

34 Objektiv modell demografi (3 mrd) Helseforetak Andel Andel ny Andel gammel demografi demografi demografi Blefjell Sykehus HF 7,3 % 7,4 % 7,3 % Psykiatrien i Vestfold HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % Ringerike Sykehus HF 6,0 % 6,0 % 6,0 % Sykehuset Buskerud HF 18,0 % 17,6 % 18,5 % Sykehuset i Vestfold HF 23,3 % 23,2 % 23,3 % Sykehuset Telemark HF 16,2 % 16,3 % 16,1 % Sørlandet Sykehus HF 29,1 % 29,5 % 28,8 % RHF Sykehuspartner 0,0 % 0,0 % 0,0 % RHF 0,0 % 0,0 % 0,0 % HELSE SØR 100,0 % 100,0 % 100,0 % Nye kriterier Gamle kriterier 0-4 år 5,50 % 0-4 år 6,61 % 5-19 år 3,10 % 5-19 år 3,38 % år 10,80 % år 11,85 % år 22,60 % år 23,03 % år 10,50 % år 12,30 % år 17,20 % år 19,86 % 90 + år 1,80 % 90 + år 1,98 % Uføre 15,20 % Uføre 9,08 % Sosialhjelp 3,80 % Skilte og se 9,84 % Vold 4,35 % Innvandrere 2,07 % Dødelighet 5,15 % Sum 100 % Sum 100,00 % De demografiske variablene vektes for å en bedre tilpasning til det behov befolkningen antas å ha for spesialisthelsetjenester. Det er gjort en analyse av pasientstrømmen på bakgrunn av alle opphold i 2005 som har gitt DRG-poeng. Alle kommuner fordeles på de helseforetakene som har aktivitet knyttet til kommunens innbyggere. Sørlandet sykehus har en høyere andel av demografimodellen etter de nye kriteriene. I budsjett 2007 vektes nye og gamle kriterier likt.

35 Objektiv modell aktivitet (1,3 mrd) Helseforetak Ramme 07 Fordelingsnøkkel RTV somatikk DRG maks kr % (n3) Total % (n1) Blefjell Sykehus HF ,15 % ,2 % ,6 % Psykiatrien i Vestfold HF Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF Ringerike Sykehus HF ,61 % ,8 % ,8 % Sykehuset Buskerud HF ,78 % ,6 % ,6 % Sykehuset i Vestfold HF ,93 % ,6 % ,8 % Sykehuset Telemark HF ,68 % ,1 % ,8 % Sørlandet Sykehus HF ,84 % ,7 % ,4 % RHF Sykehuspartner RHF HELSE SØR ,1 100 % % % Faktisk aktivitet i 3. tertial 2005 og 1. og 2. tertial 2006 er lagt til grunn. 80,5 % vekt på DRG-aktivitet og 19,5 % vekt på RTVrefusjoner. Grunnlaget inkluderer kun DRG-poeng knyttet til egen regions pasienter i eget helseforetak

36 Hvordan fungerer den objektive modellen over flere år? Helse Sørs inntektsmodell har gjennom de siste årene premiert aktivitetsvekst. Dersom et foretak øker sin relative andel av DRG-poengene som gir uttelling i år n, vil man få en større andel av basisrammen i år n+1. Hvor stor denne uttellingen er avhenger av forholdet (samlet sum til objektiv modell * % vekting av aktivitet * % relativ økning * (1- andel % RTV-vekt). Vekting av aktivitet er redusert fra 50 % til 30% slik at effekten har blitt mindre. Dette er en bevisst endring fra Helse Sør.

37 Innspill i debatten: ikke glem investeringene! Hvordan finansiere oppgradering og teknisk utstyr og bygningsmasse? Hvordan få til satsing i IKT som gir bedre kvalitet og lavere kostnader? Behov for bedre nivå på støtteaktivitene (tjenesteinnovasjon)

38 Agenda Noen felles styringsutfordringer i sektoren

39 Styringsutfordringer i helsesektoren Nesten ubegrensede behov samtidig som grensenytten av nye tiltak er alltid positiv. Men ressursene er alltid begrensede. Konsekvens: Det må foretas prioriteringer (dvs noen goder må velges bort). Markedsløsningen: Kundene prioriteter. Leverandørene effektiviserer og profittmaksimerer. Et offentlig system: Prioriteringene og effektivisering foregår samme sted. Utfordring å unngå tilfeldige prioriteringer og ineffektivitet.

40 Styringsutfordringer i helsesektoren Prioritering må skje på toppen Men hva med viljen til å effektivisere når toppledelsen foretar alle prioriteringene? Prioritering må foretas av de som har kunnskapen og møter brukerne. Men hvordan blir summen av de avdelingsvise prioriteringene? Det er påkrevet med både-og med vekt på delegering under ansvar. Nest-best løsning : Få de ansatte med på at vi har et felles oppdrag.

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017

Sak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser

Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser Nye finansieringsformer innen psykisk helsevern - og mulige konsekvenser Vidar Halsteinli, SINTEF 30. oktober 2003 1 Disposisjon: Hvilke finansieringsformer har vi og hvordan virker de i prinsippet? St

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge

Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge Finansieringsmodell for foretak i Helse Midt-Norge En oppsummering av sluttrapport Oktober 2008 Finansieringsmodell Helse Midt-Norge Tatt i bruk for somatisk sektor i 2008 Skal tas i bruk for psykisk helse

Detaljer

Nytt inntektssystem i Helse Vest

Nytt inntektssystem i Helse Vest Nytt inntektssystem i Helse Vest Inntektssystemet Søylediagrammet viser enkeltelementer i inntektssystemet. B1, B2, B3, B4 og B5 blir tildelt til Helse Vest fra staten gjennom basisrammen. ISF 40 % B5

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern

Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Vedlegg PV5 Kostnader og finansiering. Psykisk helsevern Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt private institusjoner i spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Hva kan vi lære av den norske sykehusreformen 16.april 2007 Erfaringer med helseforetaksreformen sett fra et regionalt foretak

Hva kan vi lære av den norske sykehusreformen 16.april 2007 Erfaringer med helseforetaksreformen sett fra et regionalt foretak Hva kan vi lære av den norske sykehusreformen 16.april 2007 Erfaringer med helseforetaksreformen sett fra et regionalt foretak Adm. Direktør Bjørn Erikstein Helse Sør fra forvaltning til foretak Antall

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST. Styresak 098/2002 B Styremøte

Styresak. Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST. Styresak 098/2002 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 14.10.2002 Saksbehandler: Vedrørende: Anne May S. Sønstabø PREMISSER FOR BUDSJETT 2003 FOR HELSE VEST Styresak 098/2002 B Styremøte

Detaljer

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2004 Beate M. Huseby (Red.) SINTEF Helse 7465 Trondheim Telefon: 4000 25 90 Telefax 932 70 800 Forord Formålet med SAMDATA er å presentere bearbeidede og sammenlignbare

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet

SAKSFREMLEGG. Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet SAKSFREMLEGG Sak 42/12 Budsjett 2013 - inntektsrammer og aktivitet Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 20.12.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/2994-9 Arkiv: 123 Innstilling 1.

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Utvikling av sykehus i Norge

Utvikling av sykehus i Norge Utvikling av sykehus i Norge Politiske og økonomiske føringer Statssekretær Arvid Libak Regionrådet for Sør-Østederdal, Elverum den 2.2.07 Soria Moria-erklæringen: Regjeringen vil Styrke sykehusenes økonomi,

Detaljer

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016

Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet

Detaljer

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013

Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/ Budsjett 2013 Vedlegg 3 - Tabeller Oslo universitetssykehus HF Styremøte 25. oktober 2012 TABELLENE ER FORELØPIGE OG IKKE FULLSTENDIGE Vedlegg 3. Tabeller til styresak 74/2012 - Budsjett 2013 1. Foreløpig inntektsramme

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Vedlegg SV3 Datagrunnlag og definisjoner kostnader og finansiering. Somatisk sektor Datagrunnlag Regnskapsdata for institusjoner og helseforetak (HF) som er underlagt regionale helseforetak (RHF), samt

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Styresak. Prognose for 2003

Styresak. Prognose for 2003 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 29.10.2003 Styresak nr: 094/03 B Dato skrevet: 23.10.2003 Saksbehandler: Per Karlsen Vedrørende: Statsbudsjettet konsekvenser for 2004

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG

DRG og utvikling innen dagkirurgi. Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG DRG og utvikling innen dagkirurgi Leena Kiviluoto Avd. Finansiering og DRG Agenda Kort historikk Utvikling i perioden 1999-2009 Vektreduksjon for dagkirurgi i 2010 DRG i fremtiden 2 Kort historikk om aktivitetsbasert

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Finansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB

Finansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB Finansieringsmodell Helse Vest 2005 Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB Disposisjon Litt om prosessen Avgrensninger Hvilke tilskudd fordeles i modellen? Hvilke tilskudd fordeles utenfor modellen? Prosjekt

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap

Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember

Styresak Foreløpig virksomhetsrapport desember Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus

Detaljer

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet

Pasientdata og koder. Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Pasientdata og koder Brukt til hva av hvem og hvordan sikre god kvalitet Hvem samler inn pasientdata? Norsk pasientregister (NPR) opprettet 1997 Pasientdata for Somatisk virksomhet (innlagte og poliklinikk,

Detaljer

Virksomhetsrapport April 2017

Virksomhetsrapport April 2017 Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916

Virksomhetstype Tilknytyningsform Antall Årsverk Relevante planer Somatisk sykehus Eies av HF 8 8916 Stjørdal 7.2.25 Bakgrunnsnotat om utvikling av sykehusstruktur Dette notatet er utarbeidet som diskusjonsgrunnlag til strategisamlingen som styret for Helse Midt-Norge RHF skal ha 15. februar 25. Notatet

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Regional inntektsfordeling. NSH 3 desember 2007 Jon Magnussen

Regional inntektsfordeling. NSH 3 desember 2007 Jon Magnussen Regional inntektsfordeling NSH 3 desember 2007 Jon Magnussen Hva man kan si når man ikke kan si noe Problemstillingen Hvorfor skal vi fordele midler? Løsningen Modeller for fordeling av midler Fra problem

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Ledelsesrapport. August 2017

Ledelsesrapport. August 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport August 2017 20.09.2017

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport. November 2017

Ledelsesrapport. November 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport November 2017 15.12.2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak Inntektsfordelingsutvalgets utredning Jon Magnussen NSH lederkonferanse 1/2 2008 Oppgaven Basert på nye data og nye metoder: Lag et forslag til modell

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien

St.prp. nr. 1 ( ) Sykehusøkonomien St.prp. nr. 1 (2006-2007) Sykehusøkonomien Tema Utviklingstrekk og status i helseforetakene Budsjettforslag for 2007 for sykehusene 2 Akkumulert prosentvis realvekst i driftsbevilgninger til helseforetak

Detaljer

Nytt insentivbasert finansieringssystem for helseforetak

Nytt insentivbasert finansieringssystem for helseforetak Nytt insentivbasert finansieringssystem for helseforetak Synspunkter fra de regionale helseforetak Bjarte Reve, Helse Sør RHF NSHs Helseøkonomikonferanse 26.09.02 Folkets Hus, Oslo Målsettinger med dagens

Detaljer

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF

Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Er det samsvar mellom bestilling og ressurser? Viseadm.direktør Anne Sissel Faugstad Helse Bergen HF Noen overskrifter De store bildene Ressursbruk Aktivitet Forbruksprofil Utfordring tilnærming Gjøre

Detaljer

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial

Datakvalitet poliklinikker. Innrapporterte data pr 2. tertial NCMP- STATUS Det nye kodeverket NCMP ble tatt i bruk på poliklinikkene fra 1.1.2006 for rapportering til NPR. Ut fra erfaringer fra registreringen i 2006 gjøres noen endringer i NCMP, bl.a. ved at noen

Detaljer

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie

Langtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for

Detaljer

Notat nr analysegruppen HMN

Notat nr analysegruppen HMN Vedlegg 72/10 Orienteringssaker Notat nr 2-2010 analysegruppen HMN Hva er SAMDATA? En kort beskrivelse av SAMDATA-prosjektene Dato: 23.august 2010 Forfatter: Kjell Solstad 1. Innledning Dette notatet gir

Detaljer

Utdrag fra SAMDATA 2012

Utdrag fra SAMDATA 2012 Utdrag fra SAMDATA 2012 Møte Styret for HMR HF 23.9.2013 Kjell Solstad SAMDATA rapporter kan lastes ned her: Driftskostnader per innbygger til spesialisthelsetjenesten 2012 (eksklusive kapitalkostnader)

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer