MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: Kl Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Eventuelt forfall må meldes snarest til eller telefon / Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Sakene legges ut på styrets hjemmeside: Med hilsen Anne Husebekk rektor LasseLønnum universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 7/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars /142 S 8/14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet 2014/510 S 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2013/5156 S 10/14 S 11/14 S 12/14 Tildeling av Likestillingsprisen, Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, FoU-prisen og Innovasjonsprisen 2014 Anvendelse av ekstra tildeling over resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver (RBO) i budsjettet Klage på vedtak om oppsigelse iht. tjenestemannlovens 10, nr. 1 X 2013/ /1777 X 2009/2098 S 13/14 Studentombud ved UiT Norges Arktiske Universitet 2014/859 S 14/14 Honorering av studtverv i UiTs styrer, råd og utvalg 2014/1243 S 15/14 Rapport og planer ( ) for UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker 2013/1777 OS 5/14 Oversikt over UiTs sponsor- og samarbeidsavtaler X 2014/778 OS 6/14 OS 7/14 Regnskap pr Tidligere UIT og Høgskolen i Finnmark Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr 3. tertial 2013 for UiT og HiF 2013/ /1079 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 Universitetsledelsen Arkivref: 2014/142/IBA006 Dato: SAKSFRAMLEGG Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars 2014 Innstilling til vedtak: Referatsakene tas til orientering 1. Møtebok universitetsstyrets møte Møtebok universitetsstyrets møte Fullmaktssaker i perioden Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Saksbehandler: Inger-Torill Bakke Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Universitetsledelsen Arkivref: 2014/510/ATV002 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet Innstilling til vedtak: Ny strategisk plan for UiT Norges arktiske universitetet ( ) vedtas med de endringer som fremkom på møtet. 1. Bakgrunn I henhold til Universitets- og Høgskoleloven( 9-2) er det styrets ansvar å trekke opp en strategi for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet. Styret skal også fastsette mål- og resultatkrav for institusjonen. Om prosessen Arbeidet med ny strategi for UiT Norges arktiske universitet ble igangsatt av Universitetsdirektøren i september Prosessen har vært preget av et ønske om bred involvering fra ansatte, studenter og eksterne interessenter og har vært delt i to faser; en innspillsfase og en høringsfase. Arbeidet har vært organisert med en bred sammensatt styringsgruppe ledet av rektor og en arbeidsgruppe bestående av viserektor (leder) og ansatte i staben hos rektor/ universitetsdirektør. Styringsgruppas sammensetning følger vedlagt (vedlegg 1). I første fase har styringsgruppen vært mottaker for innspill og her har Facebook, LinkedIn, egne nettsider og åpne møter i alle campusbyer vært brukt som virkemidler for å samle innspill. Det har vært jobbet aktivt mot eksterne interessenter for å sikre kontakt med våre omgivelser. Disse innspillene har vært med å danne grunnlaget for høringsdokumentet. (vedlegg 4) I fase to har universitetsdirektøren lagt opp til en bred høringsrunde hvor blant annet alle vertskommuner i våre campusbyer, de nordnorske fylkeskommunene, arbeidsgiver- og Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side22

23 arbeidstagerorganisasjoner, andre forskningsinstitusjoner og høgere utdanningsinstitusjoner samt flere andre organisasjoner har vært invitert til å gi høringsuttalelser. I tillegg har høringsdokumentet vært ute på ordinær høring i egen organisasjon (fakultet/enheter, tjenestemannsorganisasjoner og studentparlamentet). Det er tydelig fra høringssvarene at vår strategi oppfattes som viktig i hele landsdelen, noe som befester UiT Norges arktiske universitet som en av de viktigste institusjonene i Nord-Norge. Gjennom orienteringssaker til hvert styremøte har også universitetsstyret blitt løpende orientert om prosessen. Forutsetninger og bakgrunnsdokumenter Arbeidet med strategien har tatt utgangspunkt i rektoratets valgplattform, fusjonsplattformen og de tidligere strategiene til Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark (HiF). Det har vært tatt hensyn til føringer som ligger i innspillet fra UiT til langtidsplan for forskning, tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet og Horizon 2020 i valg av tematiske satsingsområder. Universitetets arbeid er i sin natur langsiktig, og det har vært naturlig å bygge en ny strategi på de eksisterende strategier ved hhv HiF og UiT. Likedan har fusjonsplattformen vært vedtatt i styrene for både HiF og UiT, og dannet grunnlaget for at fusjonen ble godkjent av Kongen i statsråd. Den er derfor førende for utviklingen av UiT Norges arktiske universitet. Både for finansiering og forskningssamarbeid er det nødvendig å forholde seg til Norges Forskningsråd og EUs prioriteringer. Det har derfor vært viktig å velge tematiske satsingsområder innenfor rammen av disse og samtidig velge områder der vi har spesielle forutsetninger for å være ledende. Gjennom tildelingsbrev gjøres det klart at styret ved institusjonen er ansvarlig for å vedta virksomhetsmål, i tillegg til de fem overordnede sektormålene som er vedtatt av Stortinget. Universitetsdirektøren ser det som viktig at strategien understøtter dette. Kunnskapsdepartementet utgir hvert enkelt år en tilstandsrapport for høyere utdanning. Disse rapportene presenterer utviklingstrekk og analyser innen en rekke områder som; utdanning, forskning, internasjonalisering, forholdet til omverdenen, kompetanse, menneskelige ressurser, økonomi, institusjonenes profilering, IKT, mv. for høyere utdanningsinstitusjoner. Datagrunnlaget er i hovedsak hentet fra Databasen for statistikk om høyere utdanning (DBH) og analysene i Tilstandsrapporten for har vært en del av grunnlaget for arbeidet med ny strategiske plan ved UiT. 2. Strategidokumentets struktur Strategidokumentet har følgende inndeling: Visjon Verdigrunnlag Tematiske satsingsområder 1 apport-for-hoyere-utdanning-20.html?id= UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side23

24 Gjennomgående strategier Denne strukturen er i tråd med ønsket fra styringsgruppen for strategiprosessen. Universitetsdirektøren ønsker her å klargjøre funksjonen til de ulike delene av strategien i lys av strategiens overordnede funksjon. Strategiens funksjon En strategi skal identifisere en fremtidig posisjon for UiT og dermed gi retning for utviklingen av virksomheten i strategiperioden. Den er styrets viktigste verktøy for prioritering av UiTs ressurser, og enhetenes verktøy for prioritering av ressursene innenfor sine rammer. Strategien må derfor ikke leses som en dekkende beskrivelse av UiTs virksomhet. Snarere skal den uttrykke de sidene ved virksomheten som skal prioriteres i strategiperioden. Strategien skal også sikre forutsigbarhet både internt og eksternt. Tydelige, langsiktige prioriteringer legger til rette for gode planleggingsprosesser internt, det kommuniserer til samfunnet rundt oss hvilke forventninger de kan ha til oss, og det gjør det lettere å hente eksternt støtte til det arbeidet som må gjøres for at vi skal nå våre mål. Strategien vil delvis erstatte de grunnlagsdokumenter den bygger på, og den vil være førende for strategiske planer som utarbeides ved fakulteter og institutter på UiT. Den skal tjene til å gi retning til styrets arbeid, og være en støtte i prioritering av ressurser på institusjonsnivå. Visjon Visjonen skal uttrykke den fremtidige, ønskede posisjonen til UiT. Den må ha kvaliteter som bidrar til at den er gjenkjennelig og kan tas i bruk i intern og ekstern kommunikasjon som uttrykk for den retningen UiT skal gå i fremover. Verdigrunnlaget Der visjon og mål uttrykker fremtidige posisjoner for UiT, skal verdigrunnlaget uttrykke nåværende kvaliteter ved UiT som organisasjonen skal holde fast ved og vedlikeholde: Der visjoner og mål gir organisasjonen noe å strekke seg etter, skal verdiene holde igjen. Verdiene må oppfattes som en relevant og troverdig beskrivelse av UiTs virksomhet i dag og for fremtiden. Tematiske satsingsområder De tematiske satsingsområdene uttrykker UiTs prioriterte faglige ambisjoner i strategiperioden. Det er i seg selv et strategisk grep å identifisere satsingsområder. Satsingsområdene er verktøy for å prioritere UiTs samlede ressurser på forskning, utdanning og formidling. De skal således ikke oppfattes som dekkende beskrivelser av UiTs faglige virksomhet i dag. Snarere skal de uttrykke prioriteringer for de neste årene. Satsingsområdene er søkt definert på en måte som balanserer omverdenenes kompetansebehov med det interne behovet for å legge til rette for dristig og nyskapende forskning og utdanning. Satsingsområdene går på tvers av etablerte fagdisipliner og enheter ved UiT og skal stimulere til økt tverrfaglig arbeid. Disse prioriteringene skal bidra til at bredden i UiTs portefølje utnyttes for å styrke måloppnåelse på prioriterte områder: UiTs status som breddeuniversitet er en viktig forutsetning for at vi lykkes på satsingsområdene, og de prioriterte områdene er dermed også viktige virkemidler for å bevare UiT som et breddeuniversitet. Gjennomgående strategier UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side24

25 De gjennomgående strategiene angir mål for utvikling av virksomheten som ikke naturlig faller inn under satsingsområdene fordi de er overordnet eller tverrgående, og som skal gjelde hele virksomheten. Disse bygger på Kunnskapsdepartementets sektormål som gis i tildelingsbrevet. 3. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra høringsrunden Utkast til strategi har vært sendt ut til en rekke høringsinstanser - både interne og eksterne. I tillegg har det vært åpnet for at andre interessenter kunne komme med innspill per epost, via universitetets Facebook-side, diskusjonsgruppe på LinkedIn o.a. I saksforberedelsen har høringsuttalelser blitt tillagt større vekt enn innspill ettersom de første representerer offisielle tilbakemeldinger fra sentrale partnere og fra egen organisasjon, mens de siste er uttrykk for et stort engasjement fra enkeltpersoner og miljø som ikke kan sies å være like sentrale partnere for universitetet. I tilfeller der innspillene er for detaljert eller spesifikke for den overordnede strategien forutsettes det at disse ivaretas på relevant nivå. Universitetsdirektøren oppsummerer i det følgende de innkomne høringsuttalelsene: Høringsinstanser eksterne I alt 30 eksterne institusjoner mottok høringsutkastet, og av disse har UiT mottatt tilbakemeldinger fra følgende: Akvaplan-niva Beskriver høringsdokumentet som spennende og utfordrende - og velsignet kort. Etterlyser tydeligere synliggjøring av UiTs bidrag til næringsutvikling og arbeidsplasser - enten gjennom et eget hovedområde om dette i strategien, eller som en ny målsetting under avsnittet Klima, energi og miljø. Etterlyser en bedre balanse mellom de ulike elementene i avsnittet Klima, energi og miljø. Slik avsnittet står nå er det nesten utelukkende klimarelatert, noe som ikke er dekkende for hoveddelen av UiTs aktiviteter. Ønsker også et punkt i dette avsnittet om rent miljø og ren og næringsrik mat fra havet. Petromarin klynge og utdanninger relevant for denne er ikke nevnt. UiT må stille seg i spissen for utvikling av slik kompetanse og utdanning i nord. Avsnittet Bærekraftig bruk av ressurser bør - i tillegg til ren ressursbruk - si noe om av UiTs og Tromsøs sterkeste faggrupper; forståelse av marine økosystem i endring. I en strategi for UiT Norges arktiske universitet burde det være plass for en omtale av universitetet som arena for nordområdeutvikling (kunnskap, næring, politkkutforming), og av Tromsø som et internasjonalt tyngdepunkt for slik utvikling (bl.a. gjennom Arctic Frontiers). Alta kommune Overordnet vurdering: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4 Side25

26 Strategiutkastet har en god visjon, og dekkende satsingsområder. Forutsetninger som ligger til grunn for fusjonsplattformen (UiT - HiF) bør fremkomme tydeligere. Konkrete merknader: Alta som sentrum for forskning og utvikling i Finnmark må styrkes og videreutvikles. En økning i aktiviteten i Kirkenes og/eller Hammerfest må ikke føre til nedbygging/oppsplitting av aktiviteten i Alta. Finnmarksfakultetet må ha hovedsete i Alta, og idrettshøgskolen må realiseres ved dette fakultetet. UiT skal være en tydelig samfunnsaktør, og den viktigste samarbeidspartneren for offentlig og privat arbeidsliv i landsdelen. Ingeniørstudier i Alta må videreutvikles. UiT må ta mål av seg til å oppføre et nytt realfagsbygg (for realfag, medisin- og helsefag, idrettshøgskole m.v.) ved campus Alta. Profesjonsutdanningene i Finnmark må opprettholdes og videreutvikles i takt med regionens behov og mulighetsrom. UiT må ta ansvar for kapasiteten til den faglige virksomheten i Finnmark i tråd med forutsetningene for fusjonen og institusjonenes samfunnsoppdrag. Finnmark fylkeskommune Generelle merknader: Fylkesrådmannen er positiv til at UiT Norges arktiske universitet i sitt høringsutkast velger å innta en tydelig samfunnsprofil, at samiske utdannings- og forskningsspørsmål er trukket fram som et satsingsområde, og at det er knyttet prioriterte indikatormål til hvert av strategiområdene. Fylkesrådmannen opplever at flere av universitetsstrategiens tilnærminger er sammenfallende eller delvis sammenfallende med satsingsområder nedfelt i fylkeskommunens strategi for høyere utdanning og forskning. Finnmark fylkeskommune har valgt å konsentrere sine merknader om punkt i strategien hvor fylkeskommunen har sektorinteresser. Rent konkret ber Finnmark fylkeskommune om at det i strategien formuleres konkrete indikatormål på følgende områder: Finnmarksfakultetet må ha en aktiv rolle i arbeidet med å etablere møteplasser mellom næringsliv og FoU-institusjoner i Finnmark. Bygge ned grenser mellom forskningsinstitusjoner. Styrke samarbeidet mellom U&H-miljøet og fylkeskommunen på området forskning, innovasjon og regional utvikling. Studentrekruttering - spesifikt at Finnmarksfakultetet, Samisk høgskole og Finnmark fylkeskommune samarbeider om rekrutteringsstrategier. Redusere frafall i videregående skole. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5 Side26

27 Utnytte muligheten som ligger i den fysiske nærheten til Russland f.eks. gjennom kompetansebyggende samarbeid over landegrensene. (Finnmark fylkeskommune mener at dette punktet er så sentralt at det fortjener plass som eget satsingsområde, og med prioriterte indikatormål. Norsk Polarinstitutt (NP) Ønsker varmt velkommen satsingen på å bli best på forskning og utdanning om Arktis. Den vil gi muligheter for økt rekruttering til fagfelt som er sentrale for NP, og for økt samarbeid mellom forskningsmiljø ved UiT og NP, og med øvrige deltagere i Framsenteret. Ønsker videreført og utvidet samarbeidet mellom NP og UiT innen geofysikk (dvs. oseanografi, meteorologi og glasiologi) med sikte på å utvikle fullverdige studieprogram. Geofysikk er et av de sentrale fagfeltene innen klimaforskning - et tema som er et satsingsområde i UiTs strategiutkast, og som står sentralt for mye av aktiviteten ved NP og Framsenteret for øvrig. De nevnte geofysiske utdanningene finnes ved andre nasjonale universitet i Norge, men eksisterer altså ikke fullt ut ved UiT (eller i landsdelen forøvrig). NP vurderer det slik at dersom disse fagretningene hadde blitt utviklet ved UiT ville det ha styrket studentrekrutteringen for UiT, og det ville ha bedret muligheten for å skape et bredt og fremgangsrikt forskningsmiljø innen "Klima, energi og miljø" i Tromsø. Dette ville i sin tur ha vært utviklende for både UiT og Framsenteret. NP imøteser videre dialog om en slik satsing. Troms fylkeskommune I hovedtrekk positiv til utformingen av strategien og den tydelige arktiske profilen. Anbefaler at strategien om " å øke andelen nye studenter fra andre steder enn Nord- Norge" omformuleres til å øke antall nye studenter fra andre steder enn Nord-Norge. Viktig at UiT fortsatt skal være et breddeuniversitet. Med dette som premiss ber Fylkesrådet UiT merke seg signalene fra regjeringen ift. forskning og høyere utdanning (syvpunktsplan presentert på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse), samt signalene fra regjeringen om behov for å samle ressursene - i Nord-Norge særlig innen teknologi- og realfagsfeltet. UiT trenger ambisiøse strategier og indikatorer med sikte på å levere god kvalitet i en nasjonal og internasjonal konkurranse. UiT bør ha et sterkt fokus på nordområderelevant forskning, bl.a. gjennom eierskapsforvaltning og utvikling av instituttsektoren. Positivt at UiT vil arbeide for å heve andelen ekstern finansiering fra NFR og EU. Viktig å holde god dialog med regionalt næringsliv og lokale og regionale samfunnsaktører for å kunne dekke regionale behov. Næringsutvikling på en rekke områder avhenger av tilgang på realfaglig kompetanse. Det er samtid stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft til de sentrale velferdsoppgavene innen offentlig sektor. Høyere utdanning må legge til rette for å UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6 Side27

28 dekke begge disse behovene, samtidig som basisfag (f.eks. språk) som er av stor betydning for både offentlig forvaltning og næringsliv, må ivaretas. Desentraliserte kompetansestrukturer må videreutvikles i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Fylkesrådet inviterer UiT til en dialog om hvordan fylkeskommunen kan bidra til å sikre gjennomføring av relevante element i strategien. Tromsø kommune Ambisjonen om å være best på forskning og utdanning om Arktis er viktig, men "alt" må ikke ha en arktisk vinkling. Privat næringsliv og offentlige aktører i nord har store behov for kompetanse som er direkte relatert til egen virksomhet. Ønsker at UiT legger til rette for etablering av møteplasser mellom akademia og øvrige FoU-miljø i privat næringsliv og det offentlige. Karrieresenteret pekes på som en sentral aktør i så måte. Ønsker at UiT bidrar ytterligere til å styrke næringsmiljø og klynger innen marin bioprospektering, fiskeri, romteknologi, miljøovervåking, reiseliv, kulturnæring og velferds- og helseteknologi. Etterspør en økt satsing på entreprenørskapsstudier, og ber om at dette området omtales særskilt i strategien. Er opptatt av at UiT uteksaminerer kandidater som kan bidra til å sikre kommunens tjeneste- og velferdsproduksjon, og mener at kommunen og universitetet har et felles ansvar for å sikre at vi [dvs. Tromsø] beholder tilstrekkelig med ferdige kandidater for å dekke behovet for kompetent arbeidskraft i offentlig og privat sektor. Økt rekruttering av studenter fra andre steder enn Tromsø er utfordrende i forhold til byutvikling og samfunnsplanlegging, og Tromsø kommune inviterer til et samarbeid på disse områdene. Tromsø kommune ønsker at UiT garanterer bolig til alle sine studenter. Etterlyser punkt om praksisnær forskning og utvikling av nye praksisplasser. Understreker at universitetsskoleprosjektet må videreføres og videreutvikles. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Overordnede merknader: Støtter hovedtrekkene i strategien. Anbefaler at slagordet "Tettere på" revurderes. Deler av strukturen i dokumentet bør vurderes på nytt. Den består nå av en overordnet strategi med satsingsområder, som hver igjen består av flere strategier. Det er kanskje mer hensiktsmessig med en struktur bestående av overordnede mål (definert som overordnet strategi i det foreliggende dokumentet), og tilhørende delmål - hver med konkrete indikatorer. Ambisjonen om UiT som et internasjonalt breddeuniversitet best på forskning og utdanning i Arktis, slik den er uttrykt først i strategien, er god. Bruken av "Arktis" og "arktisk" i resten av dokumentet kan virke utilsiktet begrensende, og anbefales UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7 Side28

29 revurdert. (Arktisk bør for øvrig defineres i vid forstand; Nordområdene, alt nord for polarsirkelen.) Høringsinstanser - interne Interne høringsinstanser omfatter fakultetene, studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene ved UiT. Det henvises til høringsuttalelsene for spesifikke kommentarer. Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak Positiv til format, struktur, inndeling i tematiske satsingsområder, verdiforankrede strategiske tiltak/virkemidler og prioriterte indikatorer. Godt og robust verdigrunnlag. Anbefaler at dette formuleres på en måte som gir et gjenkjennelig akronym - f.eks. troverdighet, akademisk frihet, nærhet & åpenhet, kreativitet & engasjement - TANKE. Visjonen "Tettere på" oppfattes av mange som upresis og kontroversiell, og den er ikke egnet til å motivere ansatte og studenter til å jobbe sammen mot et felles mål. Svært bekymret over det snevre perspektivet som trekkes opp innenfor de tematiske satsingsområdene med den ensidige vektleggingen av det arktiske. Denne vinklingen underkommuniserer at vi er et breddeuniversitet, den dekker ikke godt nok de ansattes primæroppgaver, den vil kunne virke demotiverende på ansatte og svekke mulighetene for rekruttering av studenter, den vil kunne virke negativt på våre muligheter til å skaffe ekstern finansiering. Helsefak anbefaler at breddeperspektivet kommuniseres ved at man i det generelle bruker begrepet "nordområdene", mens det arktiske reserveres til omtale av kjerneaktiviteter/satsinger. Det regionale perspektivet, som bl.a. følger av fusjonen med HiTø og HiF, er ikke kommunisert. Det historiske ansvaret som både de to høgskolene og UiT har hatt for å forsyne sine regioner med kompetanse - spesielt rettet mot velferdsstatens yrker og mot regionens næringsliv - må videreføres og kommuniseres. Profesjonsutdanningene er underkommunisert. Helseperspektivet i de tematiske satsingsområdene er underkommunisert, og relativt lavt prioritert. Både dette, og det strategiske samarbeidet med UNN og helsetjenesten i nord, må komme tydeligere fram. Strategiske tiltak og virkemidler må formuleres slik at det er mulig å evaluere dem i ettertid. Prioriterte indikatorer kan differensieres i kvalitative og kvantitative indikatorer. Antall og proporsjoner i de prioriterte indikatorene er underdimensjonert, og ikke ambisiøse nok. Det juridiske fakultet - Jurfak Stiller spørsmål ved om navnet (Norges arktiske universitet) bør bli så styrende for vår aktivitet som det strategien legger opp til. Ser en fare for at studenter og forskere som ikke er spesifikt opptatt av det arktiske ikke vil søke seg til institusjonen. (Navnet gjenspeiler ikke den store faglige bredden ved UiT.) Savner henvisninger til Nordområdene - et vel innarbeidet begrep - og Nord-Norge. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8 Side29

30 Anfører at de tematiske satsingene i stor grad etterspør realfaglig og naturfaglig kunnskap, og etterlyser normering og konfliktløsingsmekanismer, språk, historie, filosofi, kultur og teologi. Foreslår kulepunkt som peker på rettsvitenskapelige problemstillinger under de ulike tematiske satsingene. Vurderer satsingsområdene Klima, energi & miljø og Bærekraftig bruk av ressurser som delvis overlappende, og anbefaler at de skrives sammen. Slik begrepet profesjonsutdanninger er brukt i dokumentet, er det naturlig å se det koblet opp mot kortere, praksisnære utdanninger innen helse, velferd og skole. De tradisjonelle, lange profesjonsutdanningene (psykologi, medisin, rettsvitenskap) er ikke like synlige. Det tverrfakultære samarbeidet som det inviteres til, gjenspeiles i liten grad i dokumentdelen "Strategier". Fellesuttalelse fra Det kunstfaglige fakultet og TMU Positiv til at man har valgt å gjøre strategien såpass kort, og med fokus på tematiske satsingsområder. Det åpner for at enhetene kan vurdere på eget grunnlag hvordan de kan bidra til å oppfylle målsettingene i strategien. Mener at visjonen "Tettere på" er for lite konkret i forhold til hva UiT skal arbeide mot å bli, og er for lite rettet inn mot universitetets kjerneområder; det allmenne samfunnsoppdraget (langsiktig grunnleggende forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, og utdanning basert på disse), og relasjonen til allmennheten (gjennom formidling). Støtter grepet som er gjort med å formulere tematiske satsingsområder, men har forslag til endringer som ivaretar særegenheten til Kunstfak og TMU, og som forsterker bredden og tverrfagligheten ved institusjonen. Vurderer det slik at detaljerte mål/strategier og indikatorer på institusjonsnivå ikke kan utvikles nå, men må komme på plass når enhetene har vedtatt sine strategiplaner med mål og indikatorer. Ser det som særlig viktig at man i større grad tar inn i strategien formuleringer som gjenspeiler betydningen av de humanistiske fagene. Satsingsområdet "Samfunnsutvikling og demokratisering" foreslås omformulert til "Samfunn, samspill, kunst og kultur". (Endringsforslaget vil ivareta ønsket om å vektlegge demokrati og deltagelse, samtidig som det understreker betydningen av kunst og kultur. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak Positiv til formen på strategien (konkret og håndfast), og til at man har tort å trekke frem enkeltområder det skal sates på. Anbefaler at "Arktis" eller "Nordområdene" brukes fremfor "Nord-Norge", da sistnevnte er mer snevert. Strategien presenterer UiT som et breddeuniversitet med spissing mot Arktis. Det er utfordrende å treffe rett balanse mellom spissingen mot Arktis og status som et UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9 Side30

31 breddeuniversitet. Mange bredde- og profesjonsutdanninger har ikke primært et fokus på det arktiske, men er likevel nødvendige for å sikre en god samfunnsutvikling i nord. Mange av de mest fremtredende forskningsområdene er heller ikke primært arktisk orienterte, selv om de også tar inn over seg vår geografiske beliggenhet. Anbefaler at man er tilbakeholden med bruk av "merkelapper" av typen "kunstnerisk" eller "arktisk" der hvor de ikke helt klart er relevante. Anbefaler at strategien er så konkret at den gir en klar retning, men at den faktiske iverksettingen skjer gjennom årlige handlingsplaner. Strategien må favne alle de tre nord-norske fylkene. Der det er relevant bør også UiTs nasjonale og internasjonale forpliktelser nevnes. Strategien må være tydelig på hva som er universitetets kontinuerlige profil (basis?), og hvor man ønsker å oppnå forbedringer/forandringer. Strategien må også følges opp av analyser av hva vi ikke har fått til, og hvor vi har utfordringer. Ift. "Verdigrunnlag": Begrep som "åpenhet", "relevans" etc. må gis konkret innhold som så kan operasjonaliseres gjennom årlige handlingsplaner. Ift. "Satsingsområder": Fakultetet er positiv til at man tør å peke på satsingsområder, og er enig i de hovedpunktene som er trukket fram. De foreslår likevel noen justeringer av innholdet i de ulike punktene, bl.a.: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak Strategiprosessen har vært åpen og inkluderende, og utkastet til strategi har et omfang og et format man bør holde fast på. Samtidig er det på flere punkt mulig å gjøre dokumentet bedre: Få klart frem at UiT vil prioritere de beste miljøene. o Fagmiljø som kan vise til gode evalueringer og resultat i toppklasse må kunne være trygge på at de vil bli prioritert i den interne konkurransen om midler og andre ressurser, uavhengig av hvilke tematiske satsingsområder UiT velger ut i den kommende strategiperioden. En slik avklaring er viktig og motiverende både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Få de tematiske satsingene til å samsvare bedre med UiTs styrker og egenart. o De tematiske satsingene må invitere til tverrfaglig og interfakultært samarbeid, de må kunne fungere som overskrifter for alle sider av kjernevirksomheten, og de må i større grad tydeliggjøre den relevansen humaniora og samfunnsvitenskap har på alle felt - bl.a. også i problemstillinger knyttet til klimaendring. o Satsingsområdene er i stor grad hentet fra Horizon 2020, og er dermed rettet særlig inn mot forskningsfeltet. Undervisning er dekket gjennom andre av EUs strategier, men har ikke en sentral plass i Horizon Det medfører at store deler av UiTs utdanningsvirksomhet faller utenfor de definerte satsingsområdene i strategien. Det samme gjør viktige samfunnsområder som UiTs utdanninger har stor betydning for - f.eks. satsingen på en kunnskapsbasert skole, og fremragende lærerutdanninger. Sett det arktiske og det samiske inn i en større sammenheng: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10 Side31

32 o Fokus på Arktis og det arktiske er naturlig, gitt universitetets navn og status. Det er viktig å få frem at det bor mennesker i Arktis, og at samfunn i nordområdene står sentralt for mye av den faglige aktiviteten ved UiT. o Likeledes er det naturlig og positivt at forskning og utdanning knyttet til samisk språk, kultur og historie har fått stor plass i dokumentet, og at UiT på den måten tar sitt nasjonale ansvar på alvor. Det bør i tillegg komme fram at UiT har et særskilt nasjonalt ansvar for kvensk. Fremhev bedre UiTs relevans for det sivile samfunn og offentlig sektor. o UiT skal være relevant for private næringsaktører og næringsutvikling. Samtidig har institusjonen gjennom sin forsknings- og utdanningsvirksomhet stor betydning for offentlig sektor og for det sivile samfunn. La alle universitetets verdier være overordnede: o Kjerneverdier bør ha lang levetid, og det er derfor positivt at verdiene fra forrige strategiperiode videreføres. Det er uheldig at det tilføyes et ekstra sett verdier som dels overlapper med, og dels skaper usikkerhet omkring det opprinnelige verdisettet. Forsøket på å knytte enkeltstående verdier til spesifikke sider av virksomheten er ikke vellykket, og skaper flere merkelige koblinger. Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak Foreslår at UiTs visjon skal være "For kunnskapssamfunnet i nord". Studentene har fått for liten plass i strategien. Som en ny-fusjonert organisasjon er det viktig å skape samhold og fellesskapsfølelse Troms-Finnmark, sikre effektiv ressursbruk og et helhetlig studentdemokrati. Disse forholdene bør adresseres særskilt i strategien. Den hyppige bruken av Arktis/arktisk i strategien kan virke begrensende, særlig for fagmiljø som ikke er koblet til Arktis. Bildebruken bør innrettes mot kjernepunkt i strategien, samfunnsoppdraget og aktuelle utfordringer. NT-fak henviser for øvrig til konkrete endringsforslag - både fra fakultetet, og fra enkeltinstitutt ved fakultetet. Finnmarksfakultetet Liker strukturen, og at teksten er kortfattet og organisert med tematiske satsinger. Usikker på betydningen av "Tettere på" - foreslår alternativt "Tett på", eller "Ambisiøst og lekent". Foreslår en mindre endring av hovedmålet: "UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt breddeuniversitet, og i front på forskning og utdanning for Arktis. Verdigrunnlaget fremstår som noe bredt og selvfølgelig. Det at institusjonen det siste året har blitt et fler-campusuniversitet er en ressurs i arbeidet med å tilby utdanning og forskning i regionen, og dette bør synliggjøres. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11 Side32

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Høring: Strategi for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). US-SAK NR: 125/2012 U NIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP U NIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 S AKSANSVARLIG: RUTH HAUG S AKSBEHANDLER(E): RAGNHILD S OLHEIM, COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 12/1991 Høring:

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene.

Høringsutkastet inneholder idégrunnlag, visjon, verdier og hovedstrategi, samt mål og strategiske føringer for virksomhetsområdene. Universitetet i Stavanger Styret US 42/08 Strategi for UiS 2009-2020 - høringsutkast (ephortesak 2008/1260) Saken gjelder I denne saken inviteres styret til å komme med merknader til utkastet om ny strategi

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Jensen Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: 09.00 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen?

Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Hvordan er UiT Norges arktiske universitet rustet for å møte de næringsmessige utfordringene i regionen? Anne Husebekk Rektor 4. februar 2015 Foto: Geir Gotaas Bakteppe 2 Klima Minimum sjøis-utbredelse

Detaljer

Utkast til UBs strategi

Utkast til UBs strategi Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: Styresak: 8/2015 Sak nr.: 15/4916 Møtedato: 16.06. 2014 Utkast til UBs strategi 2016-2022 Gjeldende strategi for Universitetsbiblioteket (UB) utløper

Detaljer

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing

Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Rektorkandidatene om UiOs nordområdesatsing Nordområdeutvalgets leder, Erik Røsæg, stilte kandidatene følgende spørsmål: Jeg er glad for at vi nå har to rektorkandidater som begge har vist interesse for

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen)

Innføring av ny totalkostnadsmodell i BOA-prosjekter (TDImodellen) Avdeling for økonomi Arkivref.: 2012/6168 Dato: 14.01.2015 Det helsevitenskapelige fakultet Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU

Foto: Thnkstock. Foto: Elin Iversen. NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt Foto: Maxime Landrot/NTNU Foto: Elin Iversen Foto: Thnkstock NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt 20.12.2016 Foto: Maxime Landrot/NTNU Innhold Forord av Prorektor for nyskaping Toril A. Nagelhus Hernes 4 NTNUs

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017 Saksnr: 16/05864-5 Saksansvarlig: Anne Selnes, Strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 01.12.2016

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til.

Våre kommentarer følger de 4 punktene som vi er bedt om kommentarer til. Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap Til: Styringsgruppen for strategiplan UiA Dato: 08.06.2016 Sak nr.: Arkiv nr.: 16/00274 Kopi til: HØRINGSNOTAT Strategi for UiA 2016-2020 Fakultetsstyret ved fakultet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Strategi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Strategi 2014 2018 Mulighetenes tid en ambisiøs strategi for NMBU Dette er en tid for store muligheter og store forventninger. Fusjonen og den forestående

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN

UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN UNIVERSITETS BIBLIOTEKET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 // UNIVERSITETET I BERGEN STRATEGI 2016 2022 UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN 3 INNLEDNING Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering

Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Høringssvar fra Fellesadministrasjonen: 06.04.16 Visjon kommentarer til utkastet og/eller evt. forslag til alternativ formulering Et ungt og innovativt universitet med et regionalt og globalt engasjement.

Detaljer

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen

..viljen frigjør eller feller. Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen ..viljen frigjør eller feller Rektor Jarle Aarbakke 2. mars 2011, Drammen Utfordringsbildet Økt konkurranse og en insentivstruktur som stimulerer til opprettelse av stadig flere små tilbud/ emner Demografiske

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge

SAKSFREMLEGG. Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge SAKSFREMLEGG Sak 21/08 Høring på Revidert overordnet strategi - Helse Midt Norge 2008-2020 Utvalg: Saksbehandler: Grete Samstad Arkivsak: 08/2186-3 Arkiv: 022 Innstilling 1. Styret ved St. Olavs Hospital

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Fra administrasjonen møtte: Asbjørn Ivar Bartnes Odd Arne Paulsen MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterom SIRMA, campus Hammerfest Møtedato: 13.02.2014 Tidspunkt: 09:30 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet

Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet. Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig tilsetting ved Det kunstfaglige fakultet Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2010/6534 Dato: 24.01.14 Saksnr: KF 03-14 KF 03-14 Til: Møtedato: 24.01.14 Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Handlingsplan for redusert bruk av midlertidig

Detaljer

Med kunnskap bygger vi landsdelen

Med kunnskap bygger vi landsdelen Med kunnskap bygger vi landsdelen Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 01.11.2016 Tromskonferansen Foto: Stig Brøndbo, UiT UiT Norges arktiske universitet 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon Universitetsstyret

Detaljer

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi

Universitetsbiblioteket i Bergens strategi Universitetsbiblioteket i Bergens strategi 2016-2022 Innledning Universitetsbiblioteket i Bergen (UB) er et offentlig vitenskapelig bibliotek. UB er en del av det faglige og pedagogiske tilbudet ved Universitetet

Detaljer

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt

Høring - faglig organisering - utredning om ny fakultetsstruktur ved NTNU - svar fra Psykologisk institutt 1 av 6 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt Høring - faglig organisering

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anna Siwertson Medlem Midlertidig vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Linken møtesenter, Breivika, Tromsø Møtedato: 11.02.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet

Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges arktiske universitet Journalpost:17/45624 Saksnummer Utvalg/komite Dato 193/2017 Fylkesrådet 09.06.2017 121/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Komite for plan og økonomi 12.06.2017 Høring - Ny organisasjonsmodell for UiT Norges

Detaljer

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT

LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet. Wenche Jakobsen. Prorektor for utdanning LMU-forum. Foto: Stig Brøndbo, UiT LMU ved et nyfusjonert flercampusuniversitet Wenche Jakobsen Prorektor for utdanning 20.10 2016 LMU-forum Foto: Stig Brøndbo, UiT Det nye universitetet etter fusjonen 2 3 Universitetsdirektør Administrasjon

Detaljer

To fusjoner og to til!

To fusjoner og to til! To fusjoner og to til! Britt Elin Steinveg assisterende universitetsdirektør Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Foto: Geir Gotaas To frivillige fusjoner 1.1.2009: Fusjon mellom UiT og HiTø

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem

Medlem Medlem. Medlem Medlem Medlem Medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Tromsø Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag

Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Hørings svar fra Finnmarksfakultetet - FG sosialfag Faggruppe for sosialfag lyktes ikke å komme fram til en felles rapport for området sosialfag. Vårt høringssvar inneholder derfor en gjennomgang av mandatet.

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans-Kristian Hernes Curt Rice Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Realfagbygget, møterom M1 - rom A 155, Campus Breivika, Realfagbygget Møtedato: 12.03.2015 Tidspunkt: 10:30 15.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF

Det medisinske fakultet. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet R-SAK RÅDSSAK Fakultetsrådet. Dekanus. Revidert strategi for DMF NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det medisinske fakultet R-SAK 20-06 RÅDSSAK 20-06 Til: Fra: Gjelder: Saksbehandler: Fakultetsrådet Dekanus Revidert strategi for DMF Bjørn Tore Larsen

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT

Drivkraft i Nord. Anne Husebekk. Rektor, UiT Norges arktiske universitet. Saltentinget, 18. oktober Photo: Stig Brøndbo, UiT Photo: Stig Brøndbo, UiT Drivkraft i Nord Anne Husebekk Rektor, UiT Norges arktiske universitet Saltentinget, 18. oktober 2017 Tidens Tegn For mig staar det forlængst som en liketil og naturlig sak at

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer

UTKAST STRATEGI NMBU

UTKAST STRATEGI NMBU UTKAST 14.08.2012 STRATEGI NMBU 2014 2020 1 Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen speiler universitetets overordnede

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT

Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010. Ved Britt Elin Steinveg, UiT Erfaringer fra fusjon(er) i Tromsø Sogndal 14.6.2010 Ved Britt Elin Steinveg, UiT Litt historie og bakgrunn 2 Hvem var vi før 2009 Høgskolen i Tromsø: En typisk profesjonshøgskolene med en Fellesadministrasjon

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet

Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Digitaliseringsstrategi for UiT Norges arktiske universitet Innledning Dette dokumentet beskriver en strategi for digitalisering som ett av flere virkemidler for å realisere målene i Drivkraft i Nord,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan-Frode Janson Medlem Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kirkenes, Thon hotell Møtedato: 8.5.2014 Tidspunkt: 12:00 17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Veiledning til utarbeidelse av årsplan

Veiledning til utarbeidelse av årsplan Veiledning til utarbeidelse av årsplan 2017-2019 Innledning Dette dokumentet er en veiledning til utforming av årsplan 2017-2019. Veiledningen gjelder for alle enheter under universitetsstyret som skal

Detaljer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer

Sak 4/2014: Prosjektet «Fleksibel utdanning» videreføring notat til diskusjon og vedtak med eventuelle endringer MØTEINNKALLING Til: Styringsgruppemøte Fleksibel utdanning Møtetid: tirsdag 6.mai 2014, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom RESULT Saksliste SAK 1/14. Godkjenning av referat 03.12.13 SAK 2/14. Orienteringssaker:

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice

Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Mulighetenes øyeblikk Jarle Aarbakke, Britt-Vigdis Ekeli, Curt Rice Tromsø får et nytt universitet i januar 2009 en institusjon som vokser frem gjennom fusjon av dagens universitet og høgskole. Dette danner

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010

Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Strategisk plan for Norges idrettshøgskole 2006-2010 Bakgrunn Idrettsaktiviteter har et stort omfang i det norske samfunnet og spiller en viktig rolle i mange menneskers liv. Så å si alle barn og unge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00

MØTEPROTOKOLL. Fra rektoratet møtte: Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Scandic Ishavshotellet, Tromsø Møtedato: 27.10.2016 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk Leder Rektor

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn

HOVEDSTRATEGI. Teknologi for et bedre samfunn SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon. Vi utvikler samfunnet gjennom forskning og innovasjon, med internasjonalt ledende kompetanse innenfor naturvitenskap, teknologi, samfunnsvitenskap

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi?

Utdanning, behov og etterspørsel. Hva er status og hvor går vi? Utdanning, behov og etterspørsel Hva er status og hvor går vi? Kort om Tromsø 69ºN Fikk byprivilegier 1794 Areal 2.558 km 2 Nordens Paris Porten til ishavet Folketall ca 70 000 Viktige næringer: Offentlige

Detaljer

Høringssvar på HiOAs strategi 2024 fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier

Høringssvar på HiOAs strategi 2024 fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Høringssvar på HiOAs strategi 2024 fra Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier 1. Svarer forslaget på de utfordringer det nye universitetet vil stå overfor i årene som kommer? LUI mener det

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak

Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: Cj Sak nr.: 20V2. Møte: 29.11.12 Strategi for samarbeid med arbeidslivet prioritering av tiltak Det vises til sak 17/12, der det ble lagt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget om NOU 2014:14 16.februar 2015, Svolvær Fylkesordfører - Det nasjonale fagskoleutvalget leverte sin utredning «Fagskolen et attraktivt

Detaljer