MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret."

Transkript

1 Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: Kl Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Eventuelt forfall må meldes snarest til eller telefon / Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Sakene legges ut på styrets hjemmeside: Med hilsen Anne Husebekk rektor LasseLønnum universitetsdirektør Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side1

2 Saksliste Saksnr Tittel/beskrivelse U.off. Arkivref. S 7/14 Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars /142 S 8/14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet 2014/510 S 9/14 Prinsipper for fordeling av rekrutteringsstillinger 2013/5156 S 10/14 S 11/14 S 12/14 Tildeling av Likestillingsprisen, Formidlingsprisen, Utdanningsprisen, FoU-prisen og Innovasjonsprisen 2014 Anvendelse av ekstra tildeling over resultatbasert omfordeling av forskningsinsentiver (RBO) i budsjettet Klage på vedtak om oppsigelse iht. tjenestemannlovens 10, nr. 1 X 2013/ /1777 X 2009/2098 S 13/14 Studentombud ved UiT Norges Arktiske Universitet 2014/859 S 14/14 Honorering av studtverv i UiTs styrer, råd og utvalg 2014/1243 S 15/14 Rapport og planer ( ) for UiT Norges arktiske universitet Orienteringssaker 2013/1777 OS 5/14 Oversikt over UiTs sponsor- og samarbeidsavtaler X 2014/778 OS 6/14 OS 7/14 Regnskap pr Tidligere UIT og Høgskolen i Finnmark Orienteringssak Intern økonomioppfølging pr 3. tertial 2013 for UiT og HiF 2013/ /1079 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side2

3 Universitetsledelsen Arkivref: 2014/142/IBA006 Dato: SAKSFRAMLEGG Referatsaker til universitetsstyrets møte 13. mars 2014 Innstilling til vedtak: Referatsakene tas til orientering 1. Møtebok universitetsstyrets møte Møtebok universitetsstyrets møte Fullmaktssaker i perioden Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, referat fra fakultetsstyremøte Fakultet for naturvitenskap og teknologi, referat fra fakultetsstyremøte Det juridiske fakultet, referat fra fakultetsstyremøte Saksbehandler: Inger-Torill Bakke Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side3

4 Side4

5 Side5

6 Side6

7 Side7

8 Side8

9 Side9

10 Side10

11 Side11

12 Side12

13 Side13

14 Side14

15 Side15

16 Side16

17 Side17

18 Side18

19 Side19

20 Side20

21 Side21

22 Universitetsledelsen Arkivref: 2014/510/ATV002 Dato: SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret /14 UiT Ny strategi for UiT Norges arktiske universitet Innstilling til vedtak: Ny strategisk plan for UiT Norges arktiske universitetet ( ) vedtas med de endringer som fremkom på møtet. 1. Bakgrunn I henhold til Universitets- og Høgskoleloven( 9-2) er det styrets ansvar å trekke opp en strategi for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet og annen faglig virksomhet. Styret skal også fastsette mål- og resultatkrav for institusjonen. Om prosessen Arbeidet med ny strategi for UiT Norges arktiske universitet ble igangsatt av Universitetsdirektøren i september Prosessen har vært preget av et ønske om bred involvering fra ansatte, studenter og eksterne interessenter og har vært delt i to faser; en innspillsfase og en høringsfase. Arbeidet har vært organisert med en bred sammensatt styringsgruppe ledet av rektor og en arbeidsgruppe bestående av viserektor (leder) og ansatte i staben hos rektor/ universitetsdirektør. Styringsgruppas sammensetning følger vedlagt (vedlegg 1). I første fase har styringsgruppen vært mottaker for innspill og her har Facebook, LinkedIn, egne nettsider og åpne møter i alle campusbyer vært brukt som virkemidler for å samle innspill. Det har vært jobbet aktivt mot eksterne interessenter for å sikre kontakt med våre omgivelser. Disse innspillene har vært med å danne grunnlaget for høringsdokumentet. (vedlegg 4) I fase to har universitetsdirektøren lagt opp til en bred høringsrunde hvor blant annet alle vertskommuner i våre campusbyer, de nordnorske fylkeskommunene, arbeidsgiver- og Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no Side22

23 arbeidstagerorganisasjoner, andre forskningsinstitusjoner og høgere utdanningsinstitusjoner samt flere andre organisasjoner har vært invitert til å gi høringsuttalelser. I tillegg har høringsdokumentet vært ute på ordinær høring i egen organisasjon (fakultet/enheter, tjenestemannsorganisasjoner og studentparlamentet). Det er tydelig fra høringssvarene at vår strategi oppfattes som viktig i hele landsdelen, noe som befester UiT Norges arktiske universitet som en av de viktigste institusjonene i Nord-Norge. Gjennom orienteringssaker til hvert styremøte har også universitetsstyret blitt løpende orientert om prosessen. Forutsetninger og bakgrunnsdokumenter Arbeidet med strategien har tatt utgangspunkt i rektoratets valgplattform, fusjonsplattformen og de tidligere strategiene til Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark (HiF). Det har vært tatt hensyn til føringer som ligger i innspillet fra UiT til langtidsplan for forskning, tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet og Horizon 2020 i valg av tematiske satsingsområder. Universitetets arbeid er i sin natur langsiktig, og det har vært naturlig å bygge en ny strategi på de eksisterende strategier ved hhv HiF og UiT. Likedan har fusjonsplattformen vært vedtatt i styrene for både HiF og UiT, og dannet grunnlaget for at fusjonen ble godkjent av Kongen i statsråd. Den er derfor førende for utviklingen av UiT Norges arktiske universitet. Både for finansiering og forskningssamarbeid er det nødvendig å forholde seg til Norges Forskningsråd og EUs prioriteringer. Det har derfor vært viktig å velge tematiske satsingsområder innenfor rammen av disse og samtidig velge områder der vi har spesielle forutsetninger for å være ledende. Gjennom tildelingsbrev gjøres det klart at styret ved institusjonen er ansvarlig for å vedta virksomhetsmål, i tillegg til de fem overordnede sektormålene som er vedtatt av Stortinget. Universitetsdirektøren ser det som viktig at strategien understøtter dette. Kunnskapsdepartementet utgir hvert enkelt år en tilstandsrapport for høyere utdanning. Disse rapportene presenterer utviklingstrekk og analyser innen en rekke områder som; utdanning, forskning, internasjonalisering, forholdet til omverdenen, kompetanse, menneskelige ressurser, økonomi, institusjonenes profilering, IKT, mv. for høyere utdanningsinstitusjoner. Datagrunnlaget er i hovedsak hentet fra Databasen for statistikk om høyere utdanning (DBH) og analysene i Tilstandsrapporten for har vært en del av grunnlaget for arbeidet med ny strategiske plan ved UiT. 2. Strategidokumentets struktur Strategidokumentet har følgende inndeling: Visjon Verdigrunnlag Tematiske satsingsområder 1 apport-for-hoyere-utdanning-20.html?id= UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 2 Side23

24 Gjennomgående strategier Denne strukturen er i tråd med ønsket fra styringsgruppen for strategiprosessen. Universitetsdirektøren ønsker her å klargjøre funksjonen til de ulike delene av strategien i lys av strategiens overordnede funksjon. Strategiens funksjon En strategi skal identifisere en fremtidig posisjon for UiT og dermed gi retning for utviklingen av virksomheten i strategiperioden. Den er styrets viktigste verktøy for prioritering av UiTs ressurser, og enhetenes verktøy for prioritering av ressursene innenfor sine rammer. Strategien må derfor ikke leses som en dekkende beskrivelse av UiTs virksomhet. Snarere skal den uttrykke de sidene ved virksomheten som skal prioriteres i strategiperioden. Strategien skal også sikre forutsigbarhet både internt og eksternt. Tydelige, langsiktige prioriteringer legger til rette for gode planleggingsprosesser internt, det kommuniserer til samfunnet rundt oss hvilke forventninger de kan ha til oss, og det gjør det lettere å hente eksternt støtte til det arbeidet som må gjøres for at vi skal nå våre mål. Strategien vil delvis erstatte de grunnlagsdokumenter den bygger på, og den vil være førende for strategiske planer som utarbeides ved fakulteter og institutter på UiT. Den skal tjene til å gi retning til styrets arbeid, og være en støtte i prioritering av ressurser på institusjonsnivå. Visjon Visjonen skal uttrykke den fremtidige, ønskede posisjonen til UiT. Den må ha kvaliteter som bidrar til at den er gjenkjennelig og kan tas i bruk i intern og ekstern kommunikasjon som uttrykk for den retningen UiT skal gå i fremover. Verdigrunnlaget Der visjon og mål uttrykker fremtidige posisjoner for UiT, skal verdigrunnlaget uttrykke nåværende kvaliteter ved UiT som organisasjonen skal holde fast ved og vedlikeholde: Der visjoner og mål gir organisasjonen noe å strekke seg etter, skal verdiene holde igjen. Verdiene må oppfattes som en relevant og troverdig beskrivelse av UiTs virksomhet i dag og for fremtiden. Tematiske satsingsområder De tematiske satsingsområdene uttrykker UiTs prioriterte faglige ambisjoner i strategiperioden. Det er i seg selv et strategisk grep å identifisere satsingsområder. Satsingsområdene er verktøy for å prioritere UiTs samlede ressurser på forskning, utdanning og formidling. De skal således ikke oppfattes som dekkende beskrivelser av UiTs faglige virksomhet i dag. Snarere skal de uttrykke prioriteringer for de neste årene. Satsingsområdene er søkt definert på en måte som balanserer omverdenenes kompetansebehov med det interne behovet for å legge til rette for dristig og nyskapende forskning og utdanning. Satsingsområdene går på tvers av etablerte fagdisipliner og enheter ved UiT og skal stimulere til økt tverrfaglig arbeid. Disse prioriteringene skal bidra til at bredden i UiTs portefølje utnyttes for å styrke måloppnåelse på prioriterte områder: UiTs status som breddeuniversitet er en viktig forutsetning for at vi lykkes på satsingsområdene, og de prioriterte områdene er dermed også viktige virkemidler for å bevare UiT som et breddeuniversitet. Gjennomgående strategier UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 3 Side24

25 De gjennomgående strategiene angir mål for utvikling av virksomheten som ikke naturlig faller inn under satsingsområdene fordi de er overordnet eller tverrgående, og som skal gjelde hele virksomheten. Disse bygger på Kunnskapsdepartementets sektormål som gis i tildelingsbrevet. 3. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra høringsrunden Utkast til strategi har vært sendt ut til en rekke høringsinstanser - både interne og eksterne. I tillegg har det vært åpnet for at andre interessenter kunne komme med innspill per epost, via universitetets Facebook-side, diskusjonsgruppe på LinkedIn o.a. I saksforberedelsen har høringsuttalelser blitt tillagt større vekt enn innspill ettersom de første representerer offisielle tilbakemeldinger fra sentrale partnere og fra egen organisasjon, mens de siste er uttrykk for et stort engasjement fra enkeltpersoner og miljø som ikke kan sies å være like sentrale partnere for universitetet. I tilfeller der innspillene er for detaljert eller spesifikke for den overordnede strategien forutsettes det at disse ivaretas på relevant nivå. Universitetsdirektøren oppsummerer i det følgende de innkomne høringsuttalelsene: Høringsinstanser eksterne I alt 30 eksterne institusjoner mottok høringsutkastet, og av disse har UiT mottatt tilbakemeldinger fra følgende: Akvaplan-niva Beskriver høringsdokumentet som spennende og utfordrende - og velsignet kort. Etterlyser tydeligere synliggjøring av UiTs bidrag til næringsutvikling og arbeidsplasser - enten gjennom et eget hovedområde om dette i strategien, eller som en ny målsetting under avsnittet Klima, energi og miljø. Etterlyser en bedre balanse mellom de ulike elementene i avsnittet Klima, energi og miljø. Slik avsnittet står nå er det nesten utelukkende klimarelatert, noe som ikke er dekkende for hoveddelen av UiTs aktiviteter. Ønsker også et punkt i dette avsnittet om rent miljø og ren og næringsrik mat fra havet. Petromarin klynge og utdanninger relevant for denne er ikke nevnt. UiT må stille seg i spissen for utvikling av slik kompetanse og utdanning i nord. Avsnittet Bærekraftig bruk av ressurser bør - i tillegg til ren ressursbruk - si noe om av UiTs og Tromsøs sterkeste faggrupper; forståelse av marine økosystem i endring. I en strategi for UiT Norges arktiske universitet burde det være plass for en omtale av universitetet som arena for nordområdeutvikling (kunnskap, næring, politkkutforming), og av Tromsø som et internasjonalt tyngdepunkt for slik utvikling (bl.a. gjennom Arctic Frontiers). Alta kommune Overordnet vurdering: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 4 Side25

26 Strategiutkastet har en god visjon, og dekkende satsingsområder. Forutsetninger som ligger til grunn for fusjonsplattformen (UiT - HiF) bør fremkomme tydeligere. Konkrete merknader: Alta som sentrum for forskning og utvikling i Finnmark må styrkes og videreutvikles. En økning i aktiviteten i Kirkenes og/eller Hammerfest må ikke føre til nedbygging/oppsplitting av aktiviteten i Alta. Finnmarksfakultetet må ha hovedsete i Alta, og idrettshøgskolen må realiseres ved dette fakultetet. UiT skal være en tydelig samfunnsaktør, og den viktigste samarbeidspartneren for offentlig og privat arbeidsliv i landsdelen. Ingeniørstudier i Alta må videreutvikles. UiT må ta mål av seg til å oppføre et nytt realfagsbygg (for realfag, medisin- og helsefag, idrettshøgskole m.v.) ved campus Alta. Profesjonsutdanningene i Finnmark må opprettholdes og videreutvikles i takt med regionens behov og mulighetsrom. UiT må ta ansvar for kapasiteten til den faglige virksomheten i Finnmark i tråd med forutsetningene for fusjonen og institusjonenes samfunnsoppdrag. Finnmark fylkeskommune Generelle merknader: Fylkesrådmannen er positiv til at UiT Norges arktiske universitet i sitt høringsutkast velger å innta en tydelig samfunnsprofil, at samiske utdannings- og forskningsspørsmål er trukket fram som et satsingsområde, og at det er knyttet prioriterte indikatormål til hvert av strategiområdene. Fylkesrådmannen opplever at flere av universitetsstrategiens tilnærminger er sammenfallende eller delvis sammenfallende med satsingsområder nedfelt i fylkeskommunens strategi for høyere utdanning og forskning. Finnmark fylkeskommune har valgt å konsentrere sine merknader om punkt i strategien hvor fylkeskommunen har sektorinteresser. Rent konkret ber Finnmark fylkeskommune om at det i strategien formuleres konkrete indikatormål på følgende områder: Finnmarksfakultetet må ha en aktiv rolle i arbeidet med å etablere møteplasser mellom næringsliv og FoU-institusjoner i Finnmark. Bygge ned grenser mellom forskningsinstitusjoner. Styrke samarbeidet mellom U&H-miljøet og fylkeskommunen på området forskning, innovasjon og regional utvikling. Studentrekruttering - spesifikt at Finnmarksfakultetet, Samisk høgskole og Finnmark fylkeskommune samarbeider om rekrutteringsstrategier. Redusere frafall i videregående skole. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 5 Side26

27 Utnytte muligheten som ligger i den fysiske nærheten til Russland f.eks. gjennom kompetansebyggende samarbeid over landegrensene. (Finnmark fylkeskommune mener at dette punktet er så sentralt at det fortjener plass som eget satsingsområde, og med prioriterte indikatormål. Norsk Polarinstitutt (NP) Ønsker varmt velkommen satsingen på å bli best på forskning og utdanning om Arktis. Den vil gi muligheter for økt rekruttering til fagfelt som er sentrale for NP, og for økt samarbeid mellom forskningsmiljø ved UiT og NP, og med øvrige deltagere i Framsenteret. Ønsker videreført og utvidet samarbeidet mellom NP og UiT innen geofysikk (dvs. oseanografi, meteorologi og glasiologi) med sikte på å utvikle fullverdige studieprogram. Geofysikk er et av de sentrale fagfeltene innen klimaforskning - et tema som er et satsingsområde i UiTs strategiutkast, og som står sentralt for mye av aktiviteten ved NP og Framsenteret for øvrig. De nevnte geofysiske utdanningene finnes ved andre nasjonale universitet i Norge, men eksisterer altså ikke fullt ut ved UiT (eller i landsdelen forøvrig). NP vurderer det slik at dersom disse fagretningene hadde blitt utviklet ved UiT ville det ha styrket studentrekrutteringen for UiT, og det ville ha bedret muligheten for å skape et bredt og fremgangsrikt forskningsmiljø innen "Klima, energi og miljø" i Tromsø. Dette ville i sin tur ha vært utviklende for både UiT og Framsenteret. NP imøteser videre dialog om en slik satsing. Troms fylkeskommune I hovedtrekk positiv til utformingen av strategien og den tydelige arktiske profilen. Anbefaler at strategien om " å øke andelen nye studenter fra andre steder enn Nord- Norge" omformuleres til å øke antall nye studenter fra andre steder enn Nord-Norge. Viktig at UiT fortsatt skal være et breddeuniversitet. Med dette som premiss ber Fylkesrådet UiT merke seg signalene fra regjeringen ift. forskning og høyere utdanning (syvpunktsplan presentert på Kunnskapsdepartementets kontaktkonferanse), samt signalene fra regjeringen om behov for å samle ressursene - i Nord-Norge særlig innen teknologi- og realfagsfeltet. UiT trenger ambisiøse strategier og indikatorer med sikte på å levere god kvalitet i en nasjonal og internasjonal konkurranse. UiT bør ha et sterkt fokus på nordområderelevant forskning, bl.a. gjennom eierskapsforvaltning og utvikling av instituttsektoren. Positivt at UiT vil arbeide for å heve andelen ekstern finansiering fra NFR og EU. Viktig å holde god dialog med regionalt næringsliv og lokale og regionale samfunnsaktører for å kunne dekke regionale behov. Næringsutvikling på en rekke områder avhenger av tilgang på realfaglig kompetanse. Det er samtid stor etterspørsel etter kompetent arbeidskraft til de sentrale velferdsoppgavene innen offentlig sektor. Høyere utdanning må legge til rette for å UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 6 Side27

28 dekke begge disse behovene, samtidig som basisfag (f.eks. språk) som er av stor betydning for både offentlig forvaltning og næringsliv, må ivaretas. Desentraliserte kompetansestrukturer må videreutvikles i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Fylkesrådet inviterer UiT til en dialog om hvordan fylkeskommunen kan bidra til å sikre gjennomføring av relevante element i strategien. Tromsø kommune Ambisjonen om å være best på forskning og utdanning om Arktis er viktig, men "alt" må ikke ha en arktisk vinkling. Privat næringsliv og offentlige aktører i nord har store behov for kompetanse som er direkte relatert til egen virksomhet. Ønsker at UiT legger til rette for etablering av møteplasser mellom akademia og øvrige FoU-miljø i privat næringsliv og det offentlige. Karrieresenteret pekes på som en sentral aktør i så måte. Ønsker at UiT bidrar ytterligere til å styrke næringsmiljø og klynger innen marin bioprospektering, fiskeri, romteknologi, miljøovervåking, reiseliv, kulturnæring og velferds- og helseteknologi. Etterspør en økt satsing på entreprenørskapsstudier, og ber om at dette området omtales særskilt i strategien. Er opptatt av at UiT uteksaminerer kandidater som kan bidra til å sikre kommunens tjeneste- og velferdsproduksjon, og mener at kommunen og universitetet har et felles ansvar for å sikre at vi [dvs. Tromsø] beholder tilstrekkelig med ferdige kandidater for å dekke behovet for kompetent arbeidskraft i offentlig og privat sektor. Økt rekruttering av studenter fra andre steder enn Tromsø er utfordrende i forhold til byutvikling og samfunnsplanlegging, og Tromsø kommune inviterer til et samarbeid på disse områdene. Tromsø kommune ønsker at UiT garanterer bolig til alle sine studenter. Etterlyser punkt om praksisnær forskning og utvikling av nye praksisplasser. Understreker at universitetsskoleprosjektet må videreføres og videreutvikles. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Overordnede merknader: Støtter hovedtrekkene i strategien. Anbefaler at slagordet "Tettere på" revurderes. Deler av strukturen i dokumentet bør vurderes på nytt. Den består nå av en overordnet strategi med satsingsområder, som hver igjen består av flere strategier. Det er kanskje mer hensiktsmessig med en struktur bestående av overordnede mål (definert som overordnet strategi i det foreliggende dokumentet), og tilhørende delmål - hver med konkrete indikatorer. Ambisjonen om UiT som et internasjonalt breddeuniversitet best på forskning og utdanning i Arktis, slik den er uttrykt først i strategien, er god. Bruken av "Arktis" og "arktisk" i resten av dokumentet kan virke utilsiktet begrensende, og anbefales UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 7 Side28

29 revurdert. (Arktisk bør for øvrig defineres i vid forstand; Nordområdene, alt nord for polarsirkelen.) Høringsinstanser - interne Interne høringsinstanser omfatter fakultetene, studentparlamentet og tjenestemannsorganisasjonene ved UiT. Det henvises til høringsuttalelsene for spesifikke kommentarer. Det helsevitenskapelige fakultet - Helsefak Positiv til format, struktur, inndeling i tematiske satsingsområder, verdiforankrede strategiske tiltak/virkemidler og prioriterte indikatorer. Godt og robust verdigrunnlag. Anbefaler at dette formuleres på en måte som gir et gjenkjennelig akronym - f.eks. troverdighet, akademisk frihet, nærhet & åpenhet, kreativitet & engasjement - TANKE. Visjonen "Tettere på" oppfattes av mange som upresis og kontroversiell, og den er ikke egnet til å motivere ansatte og studenter til å jobbe sammen mot et felles mål. Svært bekymret over det snevre perspektivet som trekkes opp innenfor de tematiske satsingsområdene med den ensidige vektleggingen av det arktiske. Denne vinklingen underkommuniserer at vi er et breddeuniversitet, den dekker ikke godt nok de ansattes primæroppgaver, den vil kunne virke demotiverende på ansatte og svekke mulighetene for rekruttering av studenter, den vil kunne virke negativt på våre muligheter til å skaffe ekstern finansiering. Helsefak anbefaler at breddeperspektivet kommuniseres ved at man i det generelle bruker begrepet "nordområdene", mens det arktiske reserveres til omtale av kjerneaktiviteter/satsinger. Det regionale perspektivet, som bl.a. følger av fusjonen med HiTø og HiF, er ikke kommunisert. Det historiske ansvaret som både de to høgskolene og UiT har hatt for å forsyne sine regioner med kompetanse - spesielt rettet mot velferdsstatens yrker og mot regionens næringsliv - må videreføres og kommuniseres. Profesjonsutdanningene er underkommunisert. Helseperspektivet i de tematiske satsingsområdene er underkommunisert, og relativt lavt prioritert. Både dette, og det strategiske samarbeidet med UNN og helsetjenesten i nord, må komme tydeligere fram. Strategiske tiltak og virkemidler må formuleres slik at det er mulig å evaluere dem i ettertid. Prioriterte indikatorer kan differensieres i kvalitative og kvantitative indikatorer. Antall og proporsjoner i de prioriterte indikatorene er underdimensjonert, og ikke ambisiøse nok. Det juridiske fakultet - Jurfak Stiller spørsmål ved om navnet (Norges arktiske universitet) bør bli så styrende for vår aktivitet som det strategien legger opp til. Ser en fare for at studenter og forskere som ikke er spesifikt opptatt av det arktiske ikke vil søke seg til institusjonen. (Navnet gjenspeiler ikke den store faglige bredden ved UiT.) Savner henvisninger til Nordområdene - et vel innarbeidet begrep - og Nord-Norge. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 8 Side29

30 Anfører at de tematiske satsingene i stor grad etterspør realfaglig og naturfaglig kunnskap, og etterlyser normering og konfliktløsingsmekanismer, språk, historie, filosofi, kultur og teologi. Foreslår kulepunkt som peker på rettsvitenskapelige problemstillinger under de ulike tematiske satsingene. Vurderer satsingsområdene Klima, energi & miljø og Bærekraftig bruk av ressurser som delvis overlappende, og anbefaler at de skrives sammen. Slik begrepet profesjonsutdanninger er brukt i dokumentet, er det naturlig å se det koblet opp mot kortere, praksisnære utdanninger innen helse, velferd og skole. De tradisjonelle, lange profesjonsutdanningene (psykologi, medisin, rettsvitenskap) er ikke like synlige. Det tverrfakultære samarbeidet som det inviteres til, gjenspeiles i liten grad i dokumentdelen "Strategier". Fellesuttalelse fra Det kunstfaglige fakultet og TMU Positiv til at man har valgt å gjøre strategien såpass kort, og med fokus på tematiske satsingsområder. Det åpner for at enhetene kan vurdere på eget grunnlag hvordan de kan bidra til å oppfylle målsettingene i strategien. Mener at visjonen "Tettere på" er for lite konkret i forhold til hva UiT skal arbeide mot å bli, og er for lite rettet inn mot universitetets kjerneområder; det allmenne samfunnsoppdraget (langsiktig grunnleggende forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid, og utdanning basert på disse), og relasjonen til allmennheten (gjennom formidling). Støtter grepet som er gjort med å formulere tematiske satsingsområder, men har forslag til endringer som ivaretar særegenheten til Kunstfak og TMU, og som forsterker bredden og tverrfagligheten ved institusjonen. Vurderer det slik at detaljerte mål/strategier og indikatorer på institusjonsnivå ikke kan utvikles nå, men må komme på plass når enhetene har vedtatt sine strategiplaner med mål og indikatorer. Ser det som særlig viktig at man i større grad tar inn i strategien formuleringer som gjenspeiler betydningen av de humanistiske fagene. Satsingsområdet "Samfunnsutvikling og demokratisering" foreslås omformulert til "Samfunn, samspill, kunst og kultur". (Endringsforslaget vil ivareta ønsket om å vektlegge demokrati og deltagelse, samtidig som det understreker betydningen av kunst og kultur. Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi - BFE-fak Positiv til formen på strategien (konkret og håndfast), og til at man har tort å trekke frem enkeltområder det skal sates på. Anbefaler at "Arktis" eller "Nordområdene" brukes fremfor "Nord-Norge", da sistnevnte er mer snevert. Strategien presenterer UiT som et breddeuniversitet med spissing mot Arktis. Det er utfordrende å treffe rett balanse mellom spissingen mot Arktis og status som et UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 9 Side30

31 breddeuniversitet. Mange bredde- og profesjonsutdanninger har ikke primært et fokus på det arktiske, men er likevel nødvendige for å sikre en god samfunnsutvikling i nord. Mange av de mest fremtredende forskningsområdene er heller ikke primært arktisk orienterte, selv om de også tar inn over seg vår geografiske beliggenhet. Anbefaler at man er tilbakeholden med bruk av "merkelapper" av typen "kunstnerisk" eller "arktisk" der hvor de ikke helt klart er relevante. Anbefaler at strategien er så konkret at den gir en klar retning, men at den faktiske iverksettingen skjer gjennom årlige handlingsplaner. Strategien må favne alle de tre nord-norske fylkene. Der det er relevant bør også UiTs nasjonale og internasjonale forpliktelser nevnes. Strategien må være tydelig på hva som er universitetets kontinuerlige profil (basis?), og hvor man ønsker å oppnå forbedringer/forandringer. Strategien må også følges opp av analyser av hva vi ikke har fått til, og hvor vi har utfordringer. Ift. "Verdigrunnlag": Begrep som "åpenhet", "relevans" etc. må gis konkret innhold som så kan operasjonaliseres gjennom årlige handlingsplaner. Ift. "Satsingsområder": Fakultetet er positiv til at man tør å peke på satsingsområder, og er enig i de hovedpunktene som er trukket fram. De foreslår likevel noen justeringer av innholdet i de ulike punktene, bl.a.: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - HSL-fak Strategiprosessen har vært åpen og inkluderende, og utkastet til strategi har et omfang og et format man bør holde fast på. Samtidig er det på flere punkt mulig å gjøre dokumentet bedre: Få klart frem at UiT vil prioritere de beste miljøene. o Fagmiljø som kan vise til gode evalueringer og resultat i toppklasse må kunne være trygge på at de vil bli prioritert i den interne konkurransen om midler og andre ressurser, uavhengig av hvilke tematiske satsingsområder UiT velger ut i den kommende strategiperioden. En slik avklaring er viktig og motiverende både internt og i forhold til eksterne samarbeidspartnere. Få de tematiske satsingene til å samsvare bedre med UiTs styrker og egenart. o De tematiske satsingene må invitere til tverrfaglig og interfakultært samarbeid, de må kunne fungere som overskrifter for alle sider av kjernevirksomheten, og de må i større grad tydeliggjøre den relevansen humaniora og samfunnsvitenskap har på alle felt - bl.a. også i problemstillinger knyttet til klimaendring. o Satsingsområdene er i stor grad hentet fra Horizon 2020, og er dermed rettet særlig inn mot forskningsfeltet. Undervisning er dekket gjennom andre av EUs strategier, men har ikke en sentral plass i Horizon Det medfører at store deler av UiTs utdanningsvirksomhet faller utenfor de definerte satsingsområdene i strategien. Det samme gjør viktige samfunnsområder som UiTs utdanninger har stor betydning for - f.eks. satsingen på en kunnskapsbasert skole, og fremragende lærerutdanninger. Sett det arktiske og det samiske inn i en større sammenheng: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 10 Side31

32 o Fokus på Arktis og det arktiske er naturlig, gitt universitetets navn og status. Det er viktig å få frem at det bor mennesker i Arktis, og at samfunn i nordområdene står sentralt for mye av den faglige aktiviteten ved UiT. o Likeledes er det naturlig og positivt at forskning og utdanning knyttet til samisk språk, kultur og historie har fått stor plass i dokumentet, og at UiT på den måten tar sitt nasjonale ansvar på alvor. Det bør i tillegg komme fram at UiT har et særskilt nasjonalt ansvar for kvensk. Fremhev bedre UiTs relevans for det sivile samfunn og offentlig sektor. o UiT skal være relevant for private næringsaktører og næringsutvikling. Samtidig har institusjonen gjennom sin forsknings- og utdanningsvirksomhet stor betydning for offentlig sektor og for det sivile samfunn. La alle universitetets verdier være overordnede: o Kjerneverdier bør ha lang levetid, og det er derfor positivt at verdiene fra forrige strategiperiode videreføres. Det er uheldig at det tilføyes et ekstra sett verdier som dels overlapper med, og dels skaper usikkerhet omkring det opprinnelige verdisettet. Forsøket på å knytte enkeltstående verdier til spesifikke sider av virksomheten er ikke vellykket, og skaper flere merkelige koblinger. Fakultet for naturvitenskap og teknologi - NT-fak Foreslår at UiTs visjon skal være "For kunnskapssamfunnet i nord". Studentene har fått for liten plass i strategien. Som en ny-fusjonert organisasjon er det viktig å skape samhold og fellesskapsfølelse Troms-Finnmark, sikre effektiv ressursbruk og et helhetlig studentdemokrati. Disse forholdene bør adresseres særskilt i strategien. Den hyppige bruken av Arktis/arktisk i strategien kan virke begrensende, særlig for fagmiljø som ikke er koblet til Arktis. Bildebruken bør innrettes mot kjernepunkt i strategien, samfunnsoppdraget og aktuelle utfordringer. NT-fak henviser for øvrig til konkrete endringsforslag - både fra fakultetet, og fra enkeltinstitutt ved fakultetet. Finnmarksfakultetet Liker strukturen, og at teksten er kortfattet og organisert med tematiske satsinger. Usikker på betydningen av "Tettere på" - foreslår alternativt "Tett på", eller "Ambisiøst og lekent". Foreslår en mindre endring av hovedmålet: "UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt breddeuniversitet, og i front på forskning og utdanning for Arktis. Verdigrunnlaget fremstår som noe bredt og selvfølgelig. Det at institusjonen det siste året har blitt et fler-campusuniversitet er en ressurs i arbeidet med å tilby utdanning og forskning i regionen, og dette bør synliggjøres. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no 11 Side32

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet

Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Godt sagt og godt gjort? Strategievaluering av Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Norges Arktiske Universitet Kyrre Lekve, Siri Aanstad, Fredrik Niclas Piro, Tone Cecilie Carlsten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler

Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill. Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Forslag fra ekspertgruppe oppnevnt av Kunnskapsdepartementet 8. april 2014 Finansiering for kvalitet,

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi

MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14. Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi MØTEINNKALLING Arbeidsutvalgsmøte 20/14 Dato: 02.10.14 - Møtetid: 14.00 - Møtested: Møterommet på STi Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Saksliste O-sak 53/14 Orientering

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring

Evaluering av system for kvalitetssikring NOKUTs tilsynsrapporter Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved NTNU April 2014 og april 2013 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Forskningsuniversitetets kjerneverdier

Forskningsuniversitetets kjerneverdier STRATEGI 2011 2015 U n i v e r s i t e t e t i B e r g e n Universitetet i Bergen et internasjonalt anerkjent forskningsuniversitet All aktivitet ved Universitetet i Bergen er tuftet på forskningsuniversitetets

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer