Vedtekter Norsk Folkehjelp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019"

Transkript

1 Vedtekter Norsk Folkehjelp FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon. På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt ut fra organisasjonens prinsipprogram og verdigrunnlag. Norsk Folkehjelps visjon er Solidaritet i praksis. 1.3 Gjennom politisk påvirkning og praktisk arbeid skal Norsk Folkehjelp gjøre en innsats for å bedre den enkeltes levekår og skape et mer rettferdig samfunn. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt 1.4 Norsk Folkehjelp er medlemsstyrt. 2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. Unntak er der det er påkrevd at Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom i fellesskap må gjøre selvstendige vedtak om retningslinjer for tildeling av støtte. 3 OPPBYGGING Norsk Folkehjelps øverste myndighet er landsmøtet. 4 MEDLEMSKAP Alle som stiller seg bak Norsk Folkehjelps formål og vedtekter, kan tegne medlemskap. Medlemmene er forpliktet av organisasjonens etiske retningslinjer. Innmelding i organisasjonen skjer på følgende måte: 4.1 Gjennom individuelt medlemskap knyttes enkeltpersoner til lokale lag. Steder der det ikke er lag eller der lag er i en oppstartsfase, kan medlemskap legges hos organisasjonen regionalt eller sentralt. 4.2 Ungdomsmedlemmer er alle under 30 år 4.3 Lokale organisasjoner, institusjoner og andre sammenslutninger tilsluttes kollektivt nærmeste lag. 4.4 Fylkes- og regionale organisasjoner tilsluttes kollektivt regionalt. 4.5 Landsomfattende organisasjoner, andre sammenslutninger, institusjoner og firmaer tilsluttes Norsk Folkehjelp sentralt. 5 KONTINGENT 5.1 Landsmøtet fastsetter fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene. 5.2 Norsk Folkehjelps styre fastsetter kontingent både for individuelle og for kollektive medlemmer tilsluttet organisasjonen. 5.3 Det er sentral innkreving av kontingent fra individuelle medlemmer. Medlemmene plikter å

2 betale sin årlige kontingent innen 31. januar. Kontingentkravet sendes ut senest 5.januar, med elektronisk påminnelse innen 20.januar. 5.4 Kontingent fra kollektive medlemmer innkreves av det enkelte organisasjonsledd og beholdes i sin helhet hos det leddet hvor de kollektive medlemmene er tilsluttet, jfr. 4.3 til Medlemmer som melder overflytting til et annet lokallag i løpet av året, overfører sine medlemsrettigheter til det nye laget. 5.6 Andre kontingentspørsmål behandles etter retningslinjer vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. 6 SANKSJONER 6.1 Medlemmer som opptrer grovt i strid med Norsk Folkehjelps formål, vedtekter, retningslinjer eller grovt misbruker organisasjonens navn, kan utsettes for sanksjoner etter 6. Medlemmer og organisasjonsledd kan varsle sanksjonsutvalget om saker man mener omfattes av denne paragrafen. Medlemmet har rett til å bli hørt før forslaget om sanksjon behandles. Før det iverksettes sanksjoner i saker som ikke handler om økonomiske misligheter eller andre straffbare forhold, plikter lokallaget å gjennomføre en konfliktsamtale. De involverte parter skal delta i samtalen, samt en uhildet representant valgt av regionstyret. Fra møtet skal det føres protokoll som skal underskrives av alle parter. Konfliktsamtaler skal ikke gjennomføres i saker angående grenseoverskridende adferd. Hvis man ikke kommer til enighet, skal protokollen inneholde begge parters synspunkter før den signeres 6.2 Følgende sanksjoner kan brukes A: Suspensjon inntil tre måneder ansvar: Lokallaget B: Utelukkelse inntil ett år ansvar: Lokallaget C: Utelukkelse inntil fem år ansvar: Sanksjonsutvalget D: Eksklusjon ansvar: Sanksjonsutvalget Styret i et lokallag kan suspendere et medlem i inntil tre måneder og midlertidig utelukke et medlem i inntil ett år. Lokallagsstyret kan også innstille til sanksjonsutvalget på utelukkelse av et medlem i inntil fem år eller på eksklusjon av et medlem. Vedtak om utelukkelse i inntil ett år, innstilling om utelukkelse i inntil fem år og eventuell innstilling om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall i styret i lokallaget. Vedtak om eksklusjon og utelukkelse inntil fem år fattes av et eget sanksjonsutvalg. Sanksjonsutvalget har sju medlemmer og består av én representant fra hver av regionene, Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner leder og vedtar retningslinjer for utvalget. Tre av sanksjonsutvalgets medlemmer innkalles når det foreligger en sak. Det skal være med én representant fra den regionen der den aktuelle saken har funnet sted. Vedtak om eksklusjon skal fattes med minimum to tredjedels flertall blant de møtende medlemmene i sanksjonsutvalget 6.3 Et lokalt vedtak om utelukkelse i inntil ett år kan ankes inn for sanksjonsutvalget i Norsk Folkehjelp, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort lokalt, gjelder inntil anken er behandlet av sanksjonsutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort.

3 Vedtak fra sanksjonsutvalget om utelukkelse og eksklusjon kan ankes videre til personalutvalget oppnevnt av Norsk Folkehjelps styre, som er forpliktet til å behandle anken. En anke skal behandles i løpet av to måneder. Vedtak gjort av sanksjonsutvalget, gjelder inntil anken er behandlet av personalutvalget og eventuelt vedtaket er omgjort. 6.4 Norsk Folkehjelps styre kan ta initiativ til sanksjoner overfor alle organisasjonsledd og styrer. Overordnet organisasjonsledd, dvs. Norsk Folkehjelps styre eller regionstyre, kan ellers innkalle til ekstraordinære årsmøter og møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner for det. 7 VEDTEKTSENDRINGER 7.1 Endringer av eller tillegg til vedtekter for Norsk Folkehjelp vedtas av Norsk Folkehjelps ordinære landsmøte med to tredjedels flertall. Frist for innsending av forslag er tre måneder før landsmøtets start. 8 REGISTRERINGSPLIKT, ARBEIDSGIVERANSVAR OG ANNET 8.1 Hvis lokale lag eller regionstyret har utbetalinger som er trekk- eller avgiftspliktige, skal de sørge for å foreta de nødvendige offentlige registreringer med de forpliktelser og rutiner dette medfører. Dette er ytterligere regulert i Norsk Folkehjelps retningslinjer for økonomiforvaltning og administrasjon. Relevant organisasjonsledd plikter å innhente avgrenset politiattest fra medlemmer og tillitsvalgte som er i jevnlig kontakt med barn og unge, og funksjonshemmede over 18 år, og i posisjon til å bygge et tillitsforhold. Ansatte i Norsk Folkehjelp som står i posisjon til å kunne bygge et tillitsforhold til barn og unge, skal legge fram avgrenset politiattest ved ansettelse. 8.2 En ansatt kan ikke ha årsmøtevalgte verv i samme styre som har arbeidsgiveransvar for vedkommende, eller som den ansatte har sitt daglige virke i. Vedkommende kan tiltre lagets styre med tale- og forslagsrett. Når man har flere enn 30 ansatte, kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem med varamedlem velges av og blant de ansatte. Dersom man har færre enn 30 ansatte kan representant for de ansatte i Norsk Folkehjelp ha møte- og talerett i styret, når disse behandler saker som gjelder forholdet mellom Norsk Folkehjelp som arbeidsgiver og de ansatte. Representant for de ansatte har ikke rett til å delta i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakere, arbeidskonflikter eller rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner 8.3 Sentralt ansatte, utover de som er valgt til Norsk Folkehjelps styre, kan ikke velges som delegater til landsmøtet. 8.4 For å unngå at tillitsvalgte påføres økonomiske tap eller utgifter, kan overordnet organ utarbeide retningslinjer for kompensasjon.

4 8.5 Etablering av forretningsmessige foretak skal godkjennes av overordnet organisasjonsledd, for forsvarlig sikring av økonomiske forutsetninger, styringsmuligheter og registrering i foretaksregister 9 OPPLØSNING AV NORSK FOLKEHJELP 9.1 Oppløsning av Norsk Folkehjelp krever to tredjedels flertall på to påfølgende ordinære landsmøter. 9.2 Ved oppløsning av Norsk Folkehjelp bestemmer det oppløsende møtet hvordan eksisterende midler skal anvendes. Vedtaket må ha to tredjedels flertall. 10 ORDINÆRT LANDSMØTE OG DETS MYNDIGHETSOMRÅDE 10.1 Landsmøtet er Norsk Folkehjelps høyeste myndighet. Ordinært landsmøte avholdes hvert fjerde år Landsmøtet skal behandle: A. Dagsorden og fullmakter B. Beretning og regnskap samt revisjonsberetning for landsmøteperioden, rapport fra kontrollkomiteen, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom og Norsk Folkehjelp Sanitet C. Innkomne forslag D. Fastsette fordelingen av individuell kontingent mellom organisasjonsleddene E. Vedtektsendringer F. Prinsipprogram G. Overordnede prioriteringer i landsmøteperioden. H. Valg av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra valgkomiteen I. Valg av kontrollkomité bestående av leder og to medlemmer med to varamedlemmer 10.3 Landsmøteforberedelser: A: Styret i Norsk Folkehjelp sender ut innkalling minimum seks måneder før landsmøtet. B: Styret i Norsk Folkehjelp oppnevner valgkomité og landsmøteforberedende komiteer. C: Valgkomité skal bestå av leder og fire medlemmer med tre varamedlemmer som oppnevnes minst ett år før landsmøtet. D: Valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig fire uker før landsmøtets begynnelse. E: Forslag til landsmøtet må være sendt styret i Norsk Folkehjelp innen tre måneder før landsmøtet begynner. Organisasjonsledd som sender inn forslag til landsmøtet, må kunne legge fram en protokoll som viser vedtak om forslaget. F: Til landsmøtet har disse forslagsrett: Lagene, regionene, organisasjoner som er tilsluttet kollektivt sentralt, Norsk Folkehjelps styre, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Norsk Folkehjelp Sanitet og Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom. G: Norsk Folkehjelps styre skal sende sakslisten med landsmøtedokumentene, samt valgkomiteens innstilling til de valgte representantene, lokale lag og regionene senest fire uker før landsmøtet Landsmøtet består av: A. Norsk Folkehjelps styre B. Inntil seks delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge fra hver av regionene til Norsk Folkehjelps landsmøte. Minst én delegat skal være under 30 år (kan fylle 30 år i landsmøteåret). C. Representantskapsmøte i Norsk Folkehjelp Sanitet velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. D Representantskapsmøte i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom velger inntil 12 delegater med 12 vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

5 E. Årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge. F. Alle lokallag kan møte med to delegater. Lagets representasjon skal gjenspeile lagets aktivitet. G. Lag med flere enn 250 individuelle medlemmer kan møte med ytterligere en delegat pr 250. Medlem, maks 4 delegater. H. Lag med flere enn 2500 kollektive medlemmer kan møte med ytterligere én delegat. I. Et lag kan ikke ha flere enn fire delegater. J. Én representant for hvert påbegynte medlemmer fra de sentralt kollektivt tilsluttede organisasjoner, dog maksimum fem delegater fra én enkelt organisasjon Valg av navngitte delegater og vararepresentanter fra lag og regioner foretas på de respektive årsmøtene. Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom velges på representantskapsmøtene og nasjonalt årsmøte i Solidaritetsungdom 10.6 Alle valgte representanter må ha fullmakt undertegnet av to styremedlemmer. Fullmakten må sendes Norsk Folkehjelps styre innen tre måneder før landsmøtet begynner. Fullmaktsskjema må sendes sammen med godkjent protokoll fra årsmøtet. Representanter fra Norsk Folkehjelp Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom må legge frem godkjent møteprotokoll fra møter der de er valgt Norsk Folkehjelps styre skal ha følgende sammensetning: A. Leder og to nestledere B. En representant fra hver region C. Tre representanter fra de kollektivt tilsluttede organisasjonene D. Leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E: Leder av Norsk Folkehjelp Sanitet F: En representant fra Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom G: To representanter valgt av og blant de ansatte Alle styrerepresentanter (B til G) skal ha to personlige varamedlemmer i nummerert rekkefølge Ved valg av medlemmer til Norsk Folkehjelps styre etterstrebes kjønnsmessig og geografisk fordeling, samt nødvendig erfaring og kompetanse for å ivareta styrets oppgaver Norsk Folkehjelps styre har ikke stemmerett under behandling av beretning og regnskap Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Øvrige utgifter til delegatene bæres av de kollektivt tilsluttede organisasjoner, lokale lag og regionene selv Alle utgifter til Norsk Folkehjelps styre dekkes av Norsk Folkehjelp sentral 11 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 11.1 Ekstraordinært landsmøte avholdes når minst 2/3 av styrets medlemmer bestemmer det, eller når 2/3 av regionene gjør krav på det.

6 11.2 Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. 12 MYNDIGHET, ANSVAR OG OPPGAVER FOR NORSK FOLKEHJELPS STYRE 12.1 Styret er organisasjonens øverste organ mellom landsmøtene. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt Saker kan fremmes av styremedlemmene, sentrale utvalg, kollektivt tilsluttede organisasjoner, regionene, lagene og generalsekretæren. Valgt ledelse fremmer saksliste sammen med generalsekretær 12.3 Styret har ansvaret for å: A. Vedta organisasjonens overordnede strategidokumenter B. Vedta organisasjonens budsjetter og regnskap C. Ansette generalsekretær, behandle endrede arbeidsforhold og avslutning av arbeidsforholdet D. Behandle lønnsspørsmål for generalsekretær E. Være ankeinstans for saker behandlet enten i sentrale utvalg eller i regionstyrene F. Innstille overfor og gjennomføre landsmøte G. Innkalle og gjennomføre årlig lederkonferanse H. Foreta endringer i regiongrensene I. Etablere arbeidsgrupper J. Utnevne representanter til styrer, råd og utvalg K. Tolke vedtektspørsmål L. Vedta retningslinjer og mandater M. Engasjere revisjonsselskap N. Foreta suppleringsvalg O. Behandle planverk for den totale beredskapen i Norsk Folkehjelp. P. Legge til rette for utvikling, kurs og vekst i organisasjonen Q. Utnevne leder til sanksjonsutvalg R. Utnevne personalutvalg 12.4 Styrets leder og to nestledere utgjør styrets arbeidsutvalg. 13 MØTEPLASSER 13.1 Årlig lederkonferanse Konferansen er et bindeledd mellom lokale lag og styret. Konferansen skal bidra til utveksling av informasjon og drøfting av viktige spørsmål for organisasjonen. Lederkonferansen innkalles med minst tre måneders varsel og gjennomføres av styret i Norsk Folkehjelp. Lederkonferansen består av styret og lagenes leder eller stedfortreder, ledere for regionstyrene, samt styre i Solidaritetsungdom, Sentralt sanitetsutvalg og Sentralt ungdomsutvalg sanitet. Lederkonferansen skal drøfte: A. Status og utfordringer så langt i perioden B. Planer og prioriteringer for resten av perioden C. Aktuelle temaer og satsingsområder

7 13.2 Fagkonferanser Norsk Folkehjelp skal arrangere møteplasser som tilbyr kompetanseheving og stimulerer til økt aktivitet. Dette gjøres gjennom to fagkonferanser, Fagkonferanse Sanitet og Samfunnspolitisk fagkonferanse. Konferansene kan være samlokalisert 13.3 Fagkonferanse Sanitet Fagkonferanse Sanitet skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap innenfor sanitetens fagområder. Innhold og tidspunkt for fagkonferansen skal bestemmes av sentralt sanitetsutvalg i samråd med sentralt ungdomsutvalg sanitet. Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitet inngår i Fagkonferanse Sanitet annethvert år. Representantskapsmøtet i Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom inngår i Fagkonferanse Sanitet hvert år Samfunnspolitisk fagkonferanse Samfunnspolitisk fagkonferanse skal bidra til økt aktivitet og fagkunnskap på samfunnspolitiske fagområder. Innhold bestemmes av egen arbeidsgruppe. 14 NORSK FOLKEHJELP SOLDARITETSUNGDOM 14.1 Formål Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom har som mål å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser gjennom aktivt påvirknings- og informasjonsarbeid om internasjonal solidaritet, humanitær nedrustning, antirasisme og asyl- og flyktningpolitikk. Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er underlagt Norsk Folkehjelps prinsipper og vedtekter, men står fritt til å innta egne standpunkter og vedta egne prioriteringer. Medlemmer i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom er de mellom 13 og 30 år som er tilknyttet et solidaritetsungdomslag eller en solidaritetsungdomsgruppe med samfunnspolitisk engasjement. Et medlem er valgbart til verv ut det året de fyller Organisering Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom organiseres med eget nasjonalt årsmøte, solidaritetsungdomsstyre, solidaritetsungdomslag og solidaritetsungdomsgrupper Nasjonalt Årsmøte Er et vedtaksdyktig organ for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut to måneder før årsmøtet. Årsmøtet skal behandle og vedta: A. Beretning fra solidaritetsungdomsstyret B. Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom C. Politisk plattform D. Handlingsplan for Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom E. Velge solidaritetsungdomsstyre bestående av leder og to nestledere, to styremedlemmer og to varamedlemmer. Leder og første og andre nestleder er henholdsvis representant og første og andre vararepresentant til Norsk Folkehjelps styre.

8 F. Velger seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge, det året det er landsmøte. G. Velge valgkomité med leder, tre medlemmer og ett varamedlem H. Øvrige prioriteringer Alle lag og ungdomsgrupper som definerer seg som Solidaritetsungdom har rett til å sende tre delegater til Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdoms årsmøte. I tillegg kan solidaritetsungdomslag med over 50 medlemmer stille med ytterligere én delegat. Ungdomslagene kan stille med inntil fire delegater. Delegatenes reiseutgifter fordeles på alle delegatene etter reisefordelingsprinsippet. Delegater, observatører og personer på valg må ha betalt kontingenten innen fastsatt frist. Norsk Folkehjelps styre kan ha en observatørplass med tale- og forslagsrett på det nasjonale årsmøtet i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Solidaritetsungdomsstyret: Er øverste organ mellom de nasjonale årsmøtene. På selvstendig grunnlag kan ungdomsstyret uttale seg på vegne av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom i tråd med vedtatt politisk plattform. Leder av solidaritetsungdomsstyret representerer solidaritetsungdomslagene-/gruppene i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter. I relevante saker er Solidaritetsungdom rådgivende for styret i Norsk Folkehjelp Lokale Solidaritetsungdomslag og solidaritets-ungdomsgrupper Solidaritetsungdom kan etablere egne solidaritetsungdomslag som er organisert som lokale lag i Norsk Folkehjelp. Solidaritetsungdomslagene drives i henhold til vedtektene og egne retningslinjer som vedtas av årsmøte i Solidaritetsungdom. Når det opprettes lokale solidaritetsungdomslag, skal disse navngis slik: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom (lagets navn f.eks. Blindern) altså Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Som solidaritetsungdomslagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet (f.eks.: Tromsø). Når det opprettes solidaritetsungdomsgrupper i et lokalt lag, skal disse navngis slik: Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp (Lagets navn f.eks. Bergen) altså Solidaritetsungdomsgruppen i Norsk Folkehjelp Bergen. 15 NORSK FOLKEHJELP SANITET 15.1 Formål Norsk Folkehjelp Sanitet har som formål å skape trygge lokalsamfunn gjennom beredskap i redningstjenesten, førstehjelpsopplæring og ulykkesforebygging 15.2 Organisering Norsk Folkehjelp Sanitet ledes av Sentralt sanitetsutvalg som består av: Leder og to nestledere samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte.

9 Oppnevnte medlemmer ut fra fagfunksjon Leder av Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Sentralt sanitetsutvalg velges av representantskapet for to år av gangen med mulighet for forlengelse. Utvalget velges på representantskapsmøtet og trer i funksjon etter landsmøtet, det året det er landsmøtet. I relevante saker er Norsk Folkehjelp Sanitet rådgivende for styret. Leder av Sentralt sanitetsutvalg tiltrer som fast medlem i styret i Norsk Folkehjelp med alle rettigheter, med første og andre nestleder som henholdsvis første og andre varamedlem. Alle valg bør etterstrebe en variert sammensetning med vekt på nødvendig erfaring og kompetanse. Oppnevning av medlemmer ut fra fagfunksjon gjøres av Sentralt sanitetsutvalg. Slik oppnevning skal skje årlig. Sentralt sanitetsutvalg kan vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet om førstehjelp og frivillig redningstjeneste Koordinerende nivå På et koordinerende nivå er saniteten organisert med beredskapsleder og instruktørleder Sanitetsgrupper innenfor en region kan velge å organisere seg i et regionalt samarbeidsorgan for å ivareta opplæring og felles utfordringer 15.4 Lokalt På operativt nivå er saniteten organisert med sanitetsgrupper. Disse opererer ut fra direktiver for Norsk Folkehjelp Sanitet. Der det er sanitetsungdomsgrupper, skal de legge til rette for opplæring slik at medlemmer i Sanitetsungdommen kan delta på førstehjelpstjenester og bli godkjent redningsmannskap ved fylte 18 år. Lokalt kan det etableres minigrupper med barn fra 10 til 13 år som egen aktivitet. Primæraktivitet skal være førstehjelp, friluftsliv og redning og barna skal forberedes på å gå videre inn i sanitetsungdomsgruppene Representantskapsmøte Representantskapsmøte skal avholdes på Fagkonferanse Sanitet annethvert år. Representantskapsmøtet skal behandle: a) Dagsorden og fullmakter b) Årsberetning for landsmøteperioden det året det er landsmøte c) Innkomne forslag d) Retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitet e) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte f) Valg av Sentralt sanitetsutvalg etter innstilling fra valgkomiteen g) Velge seks delegater med seks vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte. h) Valg av valgkomité

10 Representantskapet består av Sentralt sanitetsutvalg og inntil to delegater fra hvert lokallag. Representantskapet innkalles med minst to måneders varsel. Forslag til behandling må være sendt Sentralt sanitetsutvalg minst fire uker før møtet. Endelige sakspapirer skal sendes delegatene senest to uker før møtet. Norsk Folkehjelps styre kan ha observatørplass med tale og forslagsrett på representantskapsmøtet. 16 NORSK FOLKEHJELP SANITETSUNGDOM 16.1 Formål Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har som formål å tilby en trygg og meningsfull fritid for ungdom mellom 13 og 26 år. Førstehjelp, redningstjeneste og friluftsliv skal stå sentralt i aktiviteten. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom skal jobbe for at unge mennesker skal være opplært til å bli redningsmannskaper og/eller førstehjelpere, samt bli en del av Norsk Folkehjelp Sanitet ved fylte 18 år. Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom har aldersgruppa år som særlig målgruppe Organisering Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom ledes av Sentralt ungdomsutvalg sanitet som består av: Leder og to nestledere, et medlem samt to varamedlemmer valgt på representantskapsmøte. Sentralt ungdomsutvalg sanitet velges for to år av gangen med mulighet for gjenvalg. Utvalget velges på representantskapsmøtet og trer i funksjon etter landsmøtet, det året det er landsmøtet. Valgene skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse. Sentralt ungdomsutvalg sanitet er underlagt Norsk Folkehjelp Sanitet i saker som angår førstehjelps- og redningsfaglige spørsmål Representantskapsmøte skal avholdes på Fagkonferanse Sanitetsungdom hvert år. Representantskapsmøtet skal behandle: a) Dagsorden og fullmakter b) Årsberetning for landsmøteperioden det året det er landsmøte c) Innkomne forslag d) vedta retningslinjer for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom e) Behandling av landsmøtesaker det året det er landsmøte f) Valg av Sentralt ungdomsutvalg sanitet g) Valg av styrerepresentant med to vararepresentanter i nummerert rekkefølge til styret i Norsk Folkehjelp. h) Velge 12 delegater med 12 vararepresentanter i nummerert rekkefølge det året det er landsmøte. i) Valg av valgkomité Representantskapet består av to representanter fra hver lokale sanitetsungdomsgruppe og Sentralt ungdomsutvalg sanitet. Både Norsk Folkehjelps styre og Norsk Folkehjelp Sanitet kan ha en observatørplass med taleog forslagsrett på representantskapsmøtet Sentralt ungdomsutvalg sanitet skal:

11 A. Vedta aktivitetsplattform og handlingsplan for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom B. Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre sentrale ungdomsaktiviteter for Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom C. Være rådgivende overfor Norsk Folkehjelp Sanitet i ungdomssaker D. Være rådgivende overfor Styret i Norsk Folkehjelp i ungdomssaker 16.5 Lokalt Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom er organisert i lokale sanitetsungdomsgrupper. Årsmøtet velger lokal ungdomsleder og voksen-leder. Ungdomsutvalg kan opprettes etter eget ønske. Ungdomsleder eller voksenleder skal være representert med fulle rettigheter i lokallagsstyret. Lokale sanitetsungdomsgrupper skal navngis med Sanitetsungdom og stedsnavn, for eksempel Norsk Folkehjelp Sanitetsungdom Jæren. 17 ARBEIDSGRUPPER Ved behov kan Norsk Folkehjelps ulike organisasjonsledd sette ned arbeidsgrupper. Disse opprettes for et bestemt tema og en tidsbegrenset periode. Etter endt arbeid skal det sendes en evalueringsrapport til det organisasjonsleddet som oppnevnte arbeidsgruppa. 18 KONTROLLKOMITÉ 18.1 Kontrollkomiteen står til ansvar overfor landsmøtet og har talerett i styremøtene Komiteen har som mandat å kontrollere styrets arbeid og vedtak: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens vedtekter, retningslinjer og vedtak B. Kunne innkalle fast revisor og de personer de måtte ønske til sine møter C. Kunne gi revisor oppdrag av mer undersøkende art for å ivareta kontrollkomiteens behov for informasjon D. Avgi en skriftlig rapport til styret etter hvert kalenderårs slutt E. Avgi en skriftlig rapport til Norsk Folkehjelps landsmøte om sitt arbeid og sine merknader for siste landsmøteperiode Lagene kan velge en egen kontrollkomité som kontrollorgan. Kontrollkomiteens mandat vil da være: A. Påse at organisatoriske, økonomiske og politiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonens prinsipprogram, vedtekter og lagets vedtak B. Foreta en kritisk gjennomgang av lagets disposisjoner og tallmessige revisjon. Avgi en skriftlig rapport til årsmøtet for hvert regnskapsår 19 GENERALSEKRETÆREN 19.1 Generalsekretær ansettes på åremål for seks år, med mulighet for inntil seks års forlengelse.

12 19.2 Generalsekretæren leder hovedadministrasjonen og er ansvarlig overfor Norsk Folkehjelps styre Generalsekretæren deltar på landsmøtet med talerett, og i styret med tale- og forslagsrett Generalsekretæren har ansvar for forberedelse av saker til og iverksetting av beslutninger foretatt av styret. 20 REGIONER 20.1 En region er en sammenslutning av alle lokale lag i ett geografisk område, samt kollektive tilmeldte foreninger direkte tilmeldt regionene. Regionene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og ansvar det medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som i henhold til vedtektene er gjort gjeldende for hele organisasjonen Forandringer av regionens geografiske grenser skal fastsettes av Norsk Folkehjelps styre Regionens navn bestemmes av Norsk Folkehjelps styre etter innstilling fra regionstyret. 21 REGIONENS ÅRSMØTE 21.1 Regionens årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars og innkalles med minst seks ukers varsel. Forslag til behandling må være sendt regionstyret minst fire uker før møtet. Saksliste med beretning, regnskap og forslag samt valgkomiteens innstilling skal sendes lokallagene og kollektivt tilsluttede foreninger senest to uker før årsmøtet Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp styret i regionen har tale- og forslagsrett på årsmøtet 21.3 Årsmøtet består av regionstyret, representanter fra Norsk Folkehjelps lokale lag i regionen, samt én representant fra hver av de regionale kollektivt tilsluttede foreningene Alle lag kan stille med inntil tre representanter på regionens årsmøte. Alle lagsrepresentanter skal ha betalt kontingent i det lokallaget man kommer fra innen Regionstyret skal engasjere revisor ved behov. Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøte med tale- og forslagsrett til regnskapet For å sikre kontinuitet i regionstyrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen med halve regionstyret på valg ved hvert årsmøte. En valgperiode er maksimum to år av gangen Årsmøtet behandler: Beretning Regnskap Innkomne forslag Plan og budsjett for minimum to år Årsmøtet velger: A. Regionstyret med leder, valgt sekretær og økonomileder, samt to varamedlemmer. En av

13 disse skal være under 30 år. Denne representanten kan fylle 30 år i løpet av det året den velges. B. Inntil seks delegater med vararepresentanter i nummerert rekkefølge til Norsk Folkehjelps landsmøte det året det avholdes. Minst én delegat skal være under 30 år. C. Valgkomité med minst tre medlemmer og to varamedlemmer. Komiteen konstituerer seg selv. Årsmøtet innstiller på: D. I landsmøteåret: Representant med to vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp E. Eventuelt suppleringsvalg på regionens representant og vararepresentanter til styret i Norsk Folkehjelp. Alle valg skal etterstrebe en geografisk, kjønns- og aldersmessig balanse 21.8Før behandling på årsmøtet skal regnskapet være revidert. Regioner med omsetning til og med kr kan velge to regnskapskyndige personer til å revidere regnskapet og rapportere til årsmøtet. Revidering skal skje etter en mal vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. Hvis regionen omsetter for mer enn kr, skal regnskapet revideres av registrert revisor, jfr Regionstyret har ikke stemmerett ved behandlingen av beretning og regnskap. Årsrapport vedlagt årsregnskap med revisjonsberetning skal sendes til Norsk Folkehjelp innen 15. april Lokallaget skal dekke representantenes reiseutgifter til årsmøtet, men utgiftene kan fordeles på alle representantene etter reisefordelingsprinsippet. Reiseutgiftene for regionstyret dekkes av regionen. Representantenes øvrige utgifter skal dekkes av lokallaget. 22 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 22.1 Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst to tredjedeler av regionens lokale lag krever det, eller når regionstyret ser det som påkrevet etter vedtektene (etablering av forretningsmessig foretak, låneopptak, eller for å gjennomføre valg hvis hele eller deler av styret fratrer) Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minimum to ukers varsel, og kan bare behandle saker som står i innkallingen. Sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest én uke før møtet. Innkalling til og protokoll fra et ekstraordinært årsmøte skal sendes Norsk Folkehjelp til orientering. 23 REGIONSTYRE 23.1 Regionstyret består av: Leder Valgt sekretær Økonomileder To varamedlemmer Det kan også oppnevnes representanter med fagfunksjon. Disse tiltrer styret med tale- og forslagsrett Regionrepresentanten til styret i Norsk Folkehjelp tiltrer regionstyret med alle rettigheter.

14 23.3 Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp styret i regionen, har tale- og forslagsrett på styremøter Regionstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt Det er kun mulig å inneha tillitsverv i den regionen der en er medlem Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp. 24 REGIONSTYRETS ANSVARS- OG ARBEIDSOPPGAVER I SAMARBEID MED REGIONKONTORET A. Sørge for god kontakt og være bindeledd mellom lag, regioner og styret sentralt B. Koordinere opplæring, særlig organisasjonsopplæringen C. Tilrettelegge for minimum én regional møteplass årlig D. Sikre godt samarbeid på regionalt nivå med fagbevegelsen og andre aktuelle samarbeidspartnere E. Organisasjonssaker, opprettelse og nedleggelse av lag og generell rådgivning til lagene F. Sikre etablering av nye lokale lag gjennom en strategi for vekst 25 OPPLØSNING AV REGIONEN 25.1 Oppløsning av en region må godkjennes av landsmøtet i Norsk Folkehjelp Ved oppløsning skal regionens midler og eiendeler oppbevares av hovedadministrasjonen. Aktiva skal ivaretas på best mulig måte av styret i Norsk Folkehjelp. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller formålet og skal anvendes til reorganisering av regionen Styret i Norsk Folkehjelp må endre regionsgrensene slik at alle lokallag tilhører en region Styret i Norsk Folkehjelp må endre regionsgrensene slik at alle lokallag tilhører en region. 26 LOKALE LAG 26.1 Norsk Folkehjelps lokale lag består av: A: Individuelle medlemmer B: Kollektivt tilsluttede foreninger og lokale sammenslutninger i et bestemt geografisk område 26.2 De lokale lagene er selvstendige økonomiske og juridiske enheter, med de plikter og dét ansvar dette medfører, men likevel underlagt sentrale vedtak og retningslinjer som ifølge vedtektene gjelder hele organisasjonen Etablering av lokale lag, navnevalg og endring i geografiske grenser skal godkjennes av regionstyret Som lagets navn benyttes fortrinnsvis stedsnavnet. Styret vedtar retningslinjer for organisering der det er flere lag i samme geografiske område. 27 LOKALT ÅRSMØTE 27.1 Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar og innkalles med minst fire ukers varsel. Saker til behandling på årsmøtet skal være sendt lagsstyret senest to uker før årsmøtet.

15 Sakspapirer, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal bekjentgjøres blant medlemmene senest én uke før årsmøtet Til årsmøtet har alle individuelle medlemmer adgang. Kollektive medlemmer møter med én representant for hvert påbegynte 50. medlem, maksimalt fem representanter. Medlemmene har alle rettigheter forutsatt at de har betalt kontingenten innen Representanter for kollektivt tilmeldte foreninger har samme rettigheter som individuelle medlemmer, så sant foreningen har betalt kontingent innen For å være vedtaksført må minst tre medlemmer uten styreverv være til stede under årsmøtet Revisor og eventuell regnskapsfører kan delta på årsmøtet med tale- og forslagsrett til regnskapet Årsmøtet behandler: A: Beretning B: Regnskap C: Innkomne forslag D: Plan og budsjett for minimum to år E: Valg av: Styre med varamedlemmer Representanter med vararepresentanter til landsmøtet i Norsk Folkehjelp Valgkomité med minst tre medlemmer med varamedlemmer Inntil tre representanter med vararepresentanter til regionens årsmøte Hvis laget har kollektivt tilsluttede fagforeninger, bør disse være representert i styret i laget. Valgbare er de som har stemmerett på årsmøtet. Valgene skal etterstrebe en geografisk, kjønnsog aldersmessig balanse. Valgbare er de som har gyldig kontingent, jfr For å sikre kontinuitet i styrets arbeid, bør tillitsvalgte velges for to år av gangen, hvor den ene halvparten av styret vekselvis er på valg ved hvert årsmøte Regnskapet skal være revidert før årsmøtet. Lag som omsetter for til og med kr, kan velge to regnskapskyndige personer til å gå gjennom lagets regnskap og levere rapport til årsmøtet. Gjennomgang skal gjøres etter en mal vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp. Lag med omsetning over kr skal bruke registrert revisor. Styret har ikke stemmerett ved behandling av beretning og regnskap Årsrapport med årsregnskap og revisjonsberetning skal sendes Norsk Folkehjelp innen 15. mars. 28 LOKALT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 28.1 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når minst to tredjedeler av styrets medlemmer bestemmer det, eller en tredjedel av medlemmene krever det.

16 28.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles med minimum to ukers varsel, og kan bare behandle saker som er kunngjort ved innkalling til møtet. Sakspapirene sendes ut til medlemmene senest en uke før møte. Innkalling til og protokoll fra et ekstraordinært årsmøte skal sendes regionen til orientering Stemmerett ved ekstraordinært årsmøte har bare medlemmer som har betalt kontingent innen fastsatt frist. Valgbare er kun de som har stemmerett. 29 STYRET I LOKALLAGET 29.1 Lokale lag ledes av et styre på minst tre medlemmer, som skal dekke følgende funksjoner: leder sekretær økonomileder medlemsansvarlig ledere av lokale utvalg Tillitsvalgte utover dette velges på årsmøtet. Kollektive medlemmer kan velges inn i styret. Den administrative rådgiveren som til enhver tid følger opp lokallaget, har tale- og forslagsrett på møtene Medlemmene kan bare ha tillitsverv i eget lokallag Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede i møtet. Ved stemmelikhet er forslaget ikke vedtatt Styret kan nedsette et arbeidsutvalg som leder den daglige virksomheten mellom styremøtene etter fullmakt fra styret. Arbeidsutvalgets vedtak forelegges styret til godkjenning Firmategning, regnskap og revisjon skal skje etter Retningslinjer for økonomiforvaltning i Norsk Folkehjelp. 30 ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER FOR LOKALLAGENE 30.1 Styret i lokale lag skal: Sikre at laget bidrar til å realisere organisasjonens prinsipprogram i sitt geografiske ansvarsområde i tråd med vedtektene, andre styringsdokumenter og lagets årsmøtevedtatte planer. Styret må sikre: God kontakt med medlemmene og god intern informasjonsflyt Jevn aktivitet Godt samarbeid med nærmiljø og aktuelle samarbeidspartnere Rekruttering Forsvarlig drift i laget 30.2 Det må spesielt legges til rette for rekruttering, opplysningsarbeid, opplæring og økonomiske tiltak Styret plikter å protokollere alle vedtak om økonomi. Låneopptak skal godkjennes av årsmøtet eller av et ekstraordinært årsmøte Ved behov kan styret holde medlemsmøter.

17 30.5 Eventuelt engasjere revisor, jfr OPPLØSNING AV LOKALE LAG 31.1 Oppløsning av et lokalt lag må godkjennes av regionstyret, etter vedtak på lagets årsmøte med to tredjedels flertall Regionstyret skal i samarbeid med regionskontoret arbeide aktivt for å reorganisere lag i vedkommende kommune / tettsted. Dersom det ikke har vært rapportert aktivitet i laget de siste to år, kan regionstyret innkalle til årsmøte og eventuelt beslutte nedleggelse Ved oppløsning av et lokalt lag skal lagets aktiva ivaretas på best mulig måte, og skal anvendes til reorganisering av lag eller aktivitet innenfor samme geografiske område. Midlene settes på egen rentebærende konto, slik at rentene også tilfaller dette formålet. Materiell som vil tape seg i verdi, skal tas i bruk eller selges Hvis det ikke er dannet nytt lag på stedet innen fem år, tilfaller midler og eiendeler regionen.

FORSLAG TIL VEDTEKTER

FORSLAG TIL VEDTEKTER FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis.

Norsk Folkehjelp sin visjon er: Solidaritet i praksis. Vedtekter 2011 2015 Vedtekter 1 FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag

Detaljer

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015

Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 Organisasjons- og vedtektskomitéens forslag til nye vedtekter for Landsmøteperioden 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp

Detaljer

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. VEDTEKTER 2015 2019 INNHOLD 1 Formål... 3 2 Rammebetingelser... 3 3 Oppbygging... 4 4 Medlemskap... 5 5 Kontingent... 5 6 Sanksjoner... 6 7 Vedtektsendringer... 8 8 Registreringsplikt, arbeidsgiveransvar

Detaljer

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte www.folkehjelp.no Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte Dagsorden pkt 5b Vedtekter 28. - 30. august 2015 Radisson BLU hotell Gardermoen STYRETS INNSTILLING TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtekter for Norsk

Detaljer

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen.

2 RAMMEBETINGELSER Sentralt inngåtte avtaler, retningslinjer og mandater vedtatt av styret i Norsk Folkehjelp forplikter hele organisasjonen. Vedtekter Norsk Folkehjelp 2015-2019 Retningslinjer 2015-2019 Rev. Desember 2016 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Nye vedtekter 2011-2015 Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Nye vedtekter 2011-2015 Retningslinjer til vedtektene 2011-2015 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015

Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 Vedtekter Sist endret: 7. november 2015 1. Formål LPP er en landsomfattende ideell interesse og brukerorganisasjon for pårørende innen psykisk helse. LPP arbeider for anerkjennelse og respekt for pårørendes

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

Vedtekter for KS Bedrift

Vedtekter for KS Bedrift Vedtekter for KS Bedrift Vedtatt av generalforsamlingen 22. april 2015 1 Formål 1.1 KS Bedrift er en selvstendig og medlemsstyrt forening som skal ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgiver- og næringspolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Forslag til vedtektsendringer til landsmøtet 2015

Forslag til vedtektsendringer til landsmøtet 2015 innstiller ovenfor medlemsmøte 9. april 2015 følgende forslag til vedtektsendringer: 27.2 jfr. 5.3. og 21.2 Kontingentkrav Grunnlag/bakgrunn: Dagens vedtekter 5.3 Det er sentral innkreving av kontingent

Detaljer

NORMALLOV FOR TRAVLAG

NORMALLOV FOR TRAVLAG NORMALLOV FOR TRAVLAG * * * Lov for.travlag, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer på lagets generalforsamling senest av. Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn (1). travlag stiftet, som er

Detaljer

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité...

1 Navn Forbundets formål Organisasjon Medlemskap Kontingent Årsmøte Valg Styret Valgkomité... Vedtekter for Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 6 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL)

Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) Vedtekter for Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL) 1 NAVN OG STATUS Foreningens navn er Krigsskoleutdannede offiserers landsforening (KOL). KOL er en selvstendig, partipolitisk nøytral forening

Detaljer

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016.

Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Forslag på vedtektsendringer 2. april 2016. Det gjelder i hovedsak å opprette en egen paragraf om medlemskategorier( 3), flytte nummereringen på resten, legge inn en setning i 4 og inkludere noen felles

Detaljer

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION)

NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) NORSK FORENING FOR CYSTISK FIBROSE (NORWEGIAN CYSTIC FIBROSIS ASSOCIATION) VEDTEKTER Sist endret: 22/4 2012 NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Lov. For Hallingdal Tråvlag

Lov. For Hallingdal Tråvlag Lov For Hallingdal Tråvlag Stiftet 10. mai 1985 Vedtatt den 10. mai 1985 med senere endringer på lagets generalforsamling senest av 31. januar 2008 Godkjent av Styret i DNT den.. 1 Navn Hallingdal tråvlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920...

VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet... 1920... VEDTEKTER FOR STEINKJER JEGER- OG FISKERFORENING Stiftet.... 1920.................................... 1 NAVN Foreningens navn er:..steinkjer Jeger- og Fiskerforening..........................................

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening

Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtekter for Norsk Gypsy Cob Forening Vedtatt på konstituerende møte i Norsk Gypsy Cob Forening etablert 27.10.2001, med endringer fra ordinært årsmøte 18.05.02, 26.04.03, 29.05.04, 14.03.09, 02.02.13,

Detaljer

Hørings dokumenter til landsmøtet!

Hørings dokumenter til landsmøtet! Til: Norsk Folkehjelp - styret - lag og regioner - Sanitet, Sanitetsungdom og Solidaritetsungdom (sentralt) - landsomfattende tilsluttede organisasjoner Deres ref: Lag/region Vår ref: poe Vår dato: 17.12.2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE

VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTEKTER FOR ADHD NORGE VEDTATT PÅ LANDSMØTET 2013 OG OPPDATERT PÅ EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I 2014 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 1.2 ADHD Norge er en partipolitisk og religiøst

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH

Vedtekter. Vedtatt på årsmøte 13.3.2010. Utarbeidet av. 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH BULANDET GRENDALAG Stiftet i 1989 Vedtekter Vedtatt på årsmøte 13.3.2010 Utarbeidet av 4.2.2010 Frank Hatlø Revisjon 3-11.5.2010 FH 1 1. Navn Grendalagets navn er Bulandet Grendalag. Vedtekter For Bulandet

Detaljer

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen.

Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. Vedtekter for Norsk Ornitologisk Forening foreningen for fuglevern Med endringer vedtatt på foreningens årsmøte 26. april 2014 på Malungen. 1. Navn Foreningens navn er Norsk Ornitologisk Forening (NOF),

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946

Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Lover for Norsk Myndeklubb, stiftet 1946 Sist revidert og godkjent av klubbens generalforsamling 22. mars 2014. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 29.04.2014 Kap. 1 Innledende bestemmelser 1-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008

VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 VEDTEKTER FOR NORSKE SAMERS RIKSFORBUND Vedtatt på NSRs 40. landsmøte, 26.10.2008 Landsstyrets forslag av 23.08.2008 1 Navn Forbundets navn er Norgga Sámiid Riikkasearvi / Vuona Sámij Rijkasiebrre / Nøørjen

Detaljer

Sparebankforeningens vedtekter

Sparebankforeningens vedtekter Sparebankforeningens vedtekter Vedtatt av årsmøtet 22. oktober 2009, sist endret på årsmøte 24. mars 2015. Endringene vedtatt i mars 2015 trer i kraft fra 1. januar 2016. Formål 1. Sparebankforeningen

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

Nye vedtekter Retningslinjer til vedtektene FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon.

Nye vedtekter Retningslinjer til vedtektene FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1. FORMÅL 1.1 Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. 1.2 Norsk Folkehjelp er en partipolitisk uavhengig organisasjon På selvstendig grunnlag tar Norsk Folkehjelp standpunkt

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN)

VEDTEKTER FOR INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Støtter organisasjoner som gir trygge, gode og faglig berikende miljøer for fattige barn over hele verden VEDTEKTER FOR: INTERNASJONAL BARNEHJELP NORGE (IBHN) Fastsatt på organisasjonens stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Akademikerne

Vedtekter for Akademikerne Vedtekter for Akademikerne 1 Navn og formål Sammenslutningens navn er Akademikerne. Akademikerne er en sammenslutning av foreninger for yrkesutøvere med akademisk utdanning. Fellesgrunnlaget for Akademikerne

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for Rygge Pistolklubb

Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtekter for Rygge Pistolklubb Vedtatt av årsmøtet den 19. mars 2011 1 Formål Rygge Pistolklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Rygge Pistolklubbs formål er å drive

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av

Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975. Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lover for Dalane Hundeklubb Klubb stiftet 1975 Vedtatt av årsmøtet den 05.03.14 med senere endringer, senest av Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den. Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter.

1. Ivareta de tilsluttede forbunds felles interesser overfor offentlige myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og andre interesseparter. Vedtekter 1 Navn... 2 2 Definisjon... 2 3 Formål... 2 4 Medlemskap... 2 5 Organisasjon... 2 6 Kongress... 2 7 Ekstraordinær kongress... 3 8 Hovedstyret... 4 9 Sektorene... 5 10 Kontrollutvalg... 5 11 Sekretariatet...

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010, 6. april 2011, 17. mars 2015 og 28. mars 2017. KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG

RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG RETNINGSLINJER FOR LOKALLAG i HJERNESVULSTFORENINGEN Innledning. For å kvalitetssikre driften av lokallagene, er disse underlagt Hjernesvulstforeningen sentralt. Hjernesvulstforeningens hovedstyre har

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Vedtekter for Framfylkingen

Vedtekter for Framfylkingen Vedtekter for Framfylkingen Vedtatt på det 17.ordinære landsmøte På Ringsaker 19.-21. juni 2015 1 FORMÅL Organisasjonens formelle navn er Framfylkingen - LOs barne- og familieorganisasjon. Vi ser det som

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988

Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Lover for Nordhordland Hundeklubb stiftet 27. april 1988 Vedtatt av årsmøtet den 27. april 1988 med senere endringer, senest av 25. februar 2015 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klubb den 09.03.2015

Detaljer

Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB)

Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn (FFHB) Vedtekter for Foreningen for hjertesyke barn ble første gang vedtatt på Landsmøtet 24. februar 1985. Senere er det gjort endringer på landsmøtene 5.

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012.

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber. Lover for. Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge. stiftet 19. mai 2012. Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber Lover for Russisk Tsvetnaya Bolonka Klubb Norge stiftet 19. mai 2012. Vedtatt av årsmøtet den 26. mai 2013 med senere endringer, senest av : Årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013)

VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) VEDTEKTER FOR NORGES DØVEFORBUND (etter siste endringer på Landsmøtet 2013) 1. Navn Organisasjonen er stiftet 18. mai 1918. Ved stiftelsen fikk den navnet Norske Døves Landsforbund. I 1977 ble navnet endret

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst.

Buskerud Kunstsenter er en formidlingssentral for samtidskunst. ORIGINAL VEDTEKTER FOR BUSKERUD KUNSTSENTER Org.nr. 976 273 311 1 FORMÅL Buskerud Kunstsenter er en ideell institusjon som skal inngå i det nasjonale nettverket for kunstnerstyrt formidling. Buskerud Kunstsenter

Detaljer

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12

1.1 Deltas vedtekter Ajour 20.11.2007.doc Side 1 av 12 Vedtekter for Delta (Vedtatt av KFOs landsmøte 2000, og siste gang endret av KFOs representantskap på møte 21. 23. november 2006. Redaksjonell endring av navn på representantskapsmøtet 20.11.2007) 1.1

Detaljer