Årsregnskap. Etman International ASA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008"

Transkript

1 2008 Årsregnskap Etman International ASA

2 Etman International ASA Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse og investering i andre selskaper, samt produksjon og salg av elektriske artikler. Morselskapet er lokalisert i Gamle Eigerøyvei 87, Egersund, mens produksjonen av elektriske artikler foregår i Changzhou, Kina, av datterselskapet ETM Electrical Co. Ltd. Distribusjonen i Skandinavia foregår gjennom datterselskapet Etman Distribusjon AS i Egersund (100 %). Sepo AS i Trondheim (100 %) ble i 2008 fusjonert med Etman Distribusjon AS, mens Etmas AB (100 %) i Gnosjø, Sverige ikke har hatt noen aktivitet. ETM Electrical Co. Ltd kontrollerer videre Jerry Ltd. (100%), Shanghai, som er salgsselskap for egen produserte produkter og produkter innkjøpt for videresalg. De Wei System Integration Co Ltd. (100%) som drev med salg av selskapets energisparingsprodukter i det kinesiske markedet, ble i slutten av 2008 solgt til selskapets administrerende direktør. I mai 2008 etablerte Etman International ASA et franchise hentelager (butikk med elektroprodukter) i Oslo. Selskapet heter ETM Øst AS og er lokalisert i Hovinveien. Etman International ASA har ingen eierandeler i franchise butikken. YTRE MILJØ Konsernets aktiviteter medfører ikke forurensing av det ytre miljø i betydelig grad. Produksjonen i Kina er miljøsertifisert etter ISO Konsernet har ingen planlagte miljø tiltak. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i konsernet vurderes som godt. Totalt sysselsetter konsernet 376 personer i produksjon og salg i Kina, 3 personer i morselskapet, og 14 personer i Etman Distribusjon. Selskapet arbeider kontinuerlig med hensyn til å styrke organisasjonen etter behov. Gjennomsnittlig antall ansatte for konsernet totalt i 2008 var på 376 personer. I året som gikk har det ikke vært noen ulykker eller skader. Sykefraværet i 2008 var på 0,3 % på konsernbasis. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved utgangen av 2008 var kvinneandelen av antall ansatte ca. 80 %. Innen administrasjonen er kvinneandelen ca. 50 %, mens det innenfor utviklingsavdelingen arbeider hovedsakelig menn. Det er ingen forskjeller i gjennomsnittslønn eller arbeidstid mellom kvinner og menn innen de ulike yrkene i selskapet. I styret er kvinne andelen 40 %. Konsernet har pr. dato ikke iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 1

3 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Markedet for selskapets produkter i Norge har hatt en nedgang i løpet av 2008, mens det i Kina har vært relativt stabilt. Konsernet forventer fremover at markedet i Norge i 2009 også vil være nedadgående grunnet den internasjonale finansielle uroen. I Kina har ikke selskapet merket noen nedgang, og i 2009 forventes det vekst i datterselskapene grunnet økt produktportefølje hos selskapets større kunder. Konsernets omsetning i 2008 ble kr. 145,5 millioner, en økning fra kr. 140,3 millioner i Økningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Sepo AS i Trondheim i Prisene på råvarer har i løpet av året vært nedadgående, grunnet uroen i verdensmarkedene. Den kinesiske valutaen har gjennom året styrket seg mot US dollar, og selskapet har derigjennom også fått noe høyere omsetningstall i de kinesiske selskapene. Selskapet opererer i to virksomhetsområder. Det ene er DIY (Do-It-Yourself) som er produkter sluttbruker kan installere selv, og som vanligvis distribueres gjennom varehus og butikker. Det andre er det profesjonelle markedet som betjenes via salg gjennom elektro installatører. Utviklingen i 2008 viste en økning i det profesjonelle salget fra 28,6 % andel av total salget til 29,6 % i Konsernets kortsiktige gjeld var ved utgangen av 2008 kr. 76 millioner, hvilket er en økning på kr. 18 millioner. Av den totale kortsiktige gjelden, relaterer kr millioner i banklån seg til de kinesiske selskapene hvor slike banklån fornyes årlig. Konsernets egenkapital var ved utgangen av året på kr. 39,6 millioner (31 %), tilsvarende for 2007 var på kr. 42 millioner (35 %). Nedskrivninger av kunderelasjoner og goodwill på til sammen 13,8 millioner, har vært hovedårsaken til nedgangen i driftsresultatet fra 2007 til Driftsresultatet for 2008 endte på kr ,-. Tilsvarende for 2007 var kr ,-. Omfanget av forsknings og utviklingsaktiviteter i 2008 var ubetydelig, og relaterte seg stort sett til spesifikke kunder (oppdragsrelatert). Etman International ASA sitt datterselskap Etman Distribusjon AS mottok i mars 2009 dom fra Dalane Tingrett i sak omfattende salg og markedsføringsforbud av totalt 13 produkter i selskapets sortiment. Selskapet ble idømt en erstatning på kr til fordel for anklager Schneider Nordic Baltic AS. Erstatningsbeløpet er kostnadsført i årets regnskap. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, da en del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Konsernet er eksponert mot utenlandsk valuta idet en har investeringer i Kina. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. 2

4 KREDITT RISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses moderat, da det historisk sett ikke har vært vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditetsrisikoen i selskapet som tilfredstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer denne. LIKVIDITET Morselskapet har en kasse/bank beholdning på kr , tilsvarende for konsernet er kr pr Konsernets netto kontantstrøm fra driften utgjør kr ,-. I tillegg er det anvendt kr ,- til investeringsaktiviteter, mens netto tilgang fra finansieringsaktiviteter er på kr ,- og relaterer seg i hovedsak til endring i langsiktig gjeld og kassekreditt. Ubenyttet kassekreditt pr utgjorde ca kr ,-. SELSKAPETS UTSIKTER I første kvartal 2008 etablerte selskapet sitt første Elektro utsalg i form av et hentelager i Trondheim. Basert på dette utsalget ble første franchise butikk åpnet i Oslo i mai Selskapet vil basert på butikk konseptet vurdere mulighetene for å åpne flere hentelagre i de største norske byene. Markedet for selskapets produkter følger i stor grad aktiviteten i byggemarkedet. Dette markedet forventes å være stramt i tiden fremover. AVLØNNINGSPOLITIKK FOR LEDERE Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i selskapet er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen, samtidig som nivået reflekterer et gjennomsnitt av hva som tilbys av selskaper av lignende karakter. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 12. I generalforsamlingen i mai 2007, ble det vedtatt et opsjonsprogram for ledende ansatte som omfattet aksjer. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Prinsippene er redegjort for nedenfor Konsernet har utarbeidet retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, og styret har besluttet at Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse skal følges. Konsernets har utarbeidet egne forretningsetiske retningslinjer. Etterlevelse og oppfølging av disse er gjenstand for en intern prosess. Selskapets omdømme Selskapets omdømme er avhengig av medarbeidernes atferd. Hver ansatt og representant tilknyttet selskapet må delta aktivt i å opprettholde de høyeste etiske standarder. Interessekonflikter Selskapet forventer at medarbeiderne utfører sine oppgaver etter eget beste objektive skjønn i alle saker som berører selskapet. For å bevare uavhengighet i dømmekraft og handling, må medarbeiderne unngå interessekonflikter eller det som kan bli en konflikt ut fra økonomisk eller personlig egeninteresse. 3

5 Forhold til kunder, markeder og kolleger Selskapet krever at alle ansatte til en hver tid handler med den største grad av integritet. Selskapet krever at man behandler alle man kommer i kontakt med - kunder, markeder, medarbeidere, representanter og leverandører - på en rettferdig måte og med respekt. Selskapet forplikter seg til å utnytte medarbeidernes evner fullt ut og til å overholde prinsippene om like arbeidsmuligheter. Konfidensiell informasjon Selskapets og kundens eiendeler skal kun brukes til hhv. selskapets og kundens beste. Man må ikke bruke selskapets eller kundens eiendeler til egen fordel. Man må heller ikke ta med seg selskapets eller kundens eiendeler når arbeidsforholdet opphører. Juridiske forpliktelser Overholdelse av juridiske og lovbestemte pålegg skal styre alle forretningsmessige avgjørelser og handlinger hos alle medarbeidere. Det må ikke spares noen anstrengelser for å sikre at en selv og selskapet overholder de juridiske og lovbestemte regler som gjelder eget arbeidsområde. Alle juridiske, lovrelaterte og offentlige spørsmål eller handlinger skal rettes til og behandles av selskapets juridiske avdeling. Etmans erklæring: Nedenstående vedtekter skal følges til en hver tid: 1. Selskapets kapital eller eiendeler må ikke brukes på en slik måte at det kommer i konflikt med gjeldende lover og regler. 2. Det skal ikke gis bidrag til noen politisk kandidat, parti eller kampanje på selskapets vegne verken i eller utenfor Norge. 3. Ikke noe av selskapets kapital eller eiendeler skal opprettes eller opprettholdes dersom det ikke fremkommer i selskapets regnskap eller arkiver. 4. Det må aldri foretas noen falske, kunstige eller villedende posteringer eller anførsler i selskapets regnskap eller arkiver. 5. Det må ikke foretas noen transaksjoner eller betalinger på vegne av selskapet i den hensikt eller med den forståelse at transaksjonen eller betalingen er noe annet enn det som er beskrevet i underlagsdokumentasjonen for transaksjonen eller betalingen. 6. Ingen leder eller medarbeider i selskapet må i sin omgang med en leverandør, kunde, offentlig tjenestemann eller annen person eller selvstendig enhet, be om, akseptere eller tilby å gi større ting av verdi i den hensikt eller med det resultat at den kan påvirke det forretningsmessige tillitsforholdet mellom selskapet og disse personene eller enhetene. 7. Alle medarbeidere har varslingsplikt når de oppdager eller mistenker at andre i selskapet gjør handlinger som strider mot punkt 1 til 6 i denne erklæringen. Varsling skal skje innen en uke etter at man oppdager dette, og det skal varsles til konsernsjefen, som igjen plikter å varsle styrets leder. I tilfeller hvor saken anses å involvere konsernsjefen, skal det varsles til styrets leder. 8. Denne erklæringen gjelder Etman International ASA og alle innen- og utenlandske datterselskaper. 4

6 Selskapskapital og utbytte Egenkapital Konsernets egenkapital var på 39,6 millioner kroner hvilket utgjorde 31 % av totalkapitalen. Dette anses å være tilfredsstillende. Styret vurderer til enhver tid selskapets behov for soliditet i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. Utbyttepolitikk Konsernet vil normalt tilstrebe et årlig utbytte på mellom 20 til 40 % av netto resultat. Generalforsamlingen fastsetter det årlige utbyttet, basert på forslag fra styret. Forslaget er den øverste grense for hva generalforsamlingen kan vedta. Kapitalforhøyelse Det foreligger en emisjonsfullmakt gitt til styret av generalforsamlingen den Den lyder som følger: Styret har fullmakt til å utvide aksjekapitalen i forbindelse med utstedelse av nye aksjer til ledende ansatte i selskapet med inntil kr , fordelt på aksjer, hver pålydende kr. 1,-. Bruk av fullmakten gjelder følgende: a) Fullmakten skal kunne anvendes til tildeling av aksjer til ledende personell som følger (slik at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes): Navn Antall aksjer Wu Lan Fen Per Odd Salberg Stein Erik Wang Hans Petter Slettebø Terje Skogen Yi Wen Zhou Arnt Willy Hestnes Chen Chuan Rao b) Tegningskursen er kr. 4,- pr aksje (som antas å være markedsverdien på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning). Overkursen kr. 3,- pr aksje tillegges selskapets reservefond. c) Fullmaktperioden gjelder fra til d) Hver rettighetshaver kan kun tegne seg for 1/3 av de aksjer som er angitt ovenfor, per år med tegningsdato 24 og 25. mai. e) Vilkåret for å tegne aksjer, er at tegneren er ansatt på det tidspunkt erklæringen gjøres gjeldende. Innbetaling av det tegnede beløp skal skje innen 14 dager etter at tegningen har funnet sted. Innbetaling skal skje i kontanter. Ved forsinket betaling har selskapet rett til å kreve 12 % rente av det tegnede beløp, eller å stryke tegningen. Strykes tegningen vil disse aksjer ikke bli tildelt andre. 5

7 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Aksjeklasse Konsernets aksjer består kun av ordinære aksjer. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Alle aksjer har lik rett. Transaksjoner i egne aksjer Styret har p.t. ingen fullmakt til erverv av egne aksjer. Transaksjoner med nærstående Styret vurderer at det i løpet av 2008 ikke har forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse som kan betegnes som ikke uvesentlige transaksjoner. Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte Selskapet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte, melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Fri omsettelighet Aksjene er fritt omsettelige, og vedtektene har ingen begrensninger på omsetteligheten. Generalforsamling Innkalling Innkalling skal sendes ut to uker i forkant. Det legges vekt på at saksdokumentene inneholder all nødvendig informasjon slik at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Finanskalender skal offentliggjøres både på internett og i selskapets årsrapport. Deltagelse Påmeldingen skal skje via skriftlig tilbakemelding, telefaks eller internett. Styret ønsker å legge forholdene til rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. Aksjonærer som ikke kan møte, blir oppfordret til å stille med fullmektig, og det er lagt til rette for at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som behandles. På generalforsamlingen deltar representanter fra styret og revisor. Fra administrasjonen deltar som et minimum konsernsjef og finansdirektør. I 2008 ble generalforsamlingen avholdt 22. april, og 47,7 % (62,4 % i 2007) av den samlede aksjekapital var representert. Dagsorden og gjennomføring Dagsorden fastsettes av styret, hvor hovedpunktene følger av vedtektenes 6. Konsernsjefen gjennomgår status for konsernet. Valgkomité I Generalforsamling den ble det vedtatt å etablere en Valgkomite, og vedtaket var som følger: følgende personer velges til medlemmer av Valgkomiteen: Alf Hinna Stein Jone Lithun Arne Gåskjenn 6

8 Alle medlemmer i Valgkomiteen er uavhengig av selskapets ledelse og styret. Styre - sammensetning og uavhengighet Valg av styre Generalforsamlingen velger representantene til styret. Styrets sammensetning Det legges vekt på at det samlede styret skal ha kompetanse innen styrearbeid og selskapets hovedvirksomhet. Ifølge selskapets vedtekter skal antall styremedlemmer være mellom fem og syv. I øyeblikket består styret av fem medlemmer, og har i dag følgende sammensetning; Alf Aarthun (styreleder), JianGang Xu, Marie Smith- Solbakken, Mrs Zhong Bei, og Jan Holm. Styret velges for to år av gangen, og generalforsamlingen velger styrets leder. Styrets uavhengighet Alle styremedlemmer, bortsett fra Jiangang Xu, anses som selvstendige og uavhengige av konsernets administrative ledelse. Tilsvarende gjelder i forhold til vesentlige forretningsforbindelser. Styremedlem JianGang Xu er daglig leder av konsernets datterselskap ETM Electrical Co. Ltd, men er samtidig en av konsernets hovedeiere. Alf Aarthun kontrollerer aksjer i konsernet. Styret synes at det er positivt at langsiktige aksjonærer er representert i styret. Det blir lagt vekt på at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eiere, styret, administrasjonen og selskapets øvrige interessenter. Styremedlemmenes aksjeeie Ut over Alf Aarthun og JianGang Xu har ingen andre styremedlemmer aksjer i selskapet. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av konsernet og å føre tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Dette innebærer at styret har ansvaret for å etablere kontrollsystemer og ansvaret for at konsernet drives i samsvar med fastsatt verdigrunnlag og forretningsetiske retningslinjer. Styret skal først og fremst ivareta alle aksjonærenes interesser, men det har også et ansvar for selskapets øvrige interessenter. Hovedoppgavene består i å delta i utformingen av, og vedta konsernets strategi, utføre nødvendige kontrollfunksjoner og sikre at konsernet er tilfredsstillende ledet og organisert. Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Saker av stor strategisk eller økonomisk betydning for konsernet blir behandlet i styret. Oppgavene er ikke statiske, og fokuseringen vil være avhengig av konsernets behov i øyeblikket. Styret ansetter konsernsjef, etablerer vedkommendes arbeidsinstruks og fullmakter og foretar lønnsfastsettelse. Styreinstruks Styrets instruks ble sist revidert 16. mai Instruksen omfatter følgende punkter; innkalling til styremøte, innkallingsfrist, forutgående saksbehandling, styremøtet, styrets beslutninger, føring av protokoll, styrets kompetanse og saker som skal 7

9 styrebehandles, styret og daglig lederes arbeidsdeling, forholdet mellom datterselskap og morselskap, inhabilitet, fortrolighet og taushetsplikt, forholdet til lovgivning, vedtekter og instrukser. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. Instruks for daglig ledelse Det er gjennomført en klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Styreleder har ansvaret for at styrearbeidet gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til de oppgaver styret har. Konsernsjefen har ansvaret for selskapets operative ledelse. Styret har utarbeidet en egen instruks for konsernsjefen. Intern kontroll Konsernet har ingen egen avdeling for internrevisjon. Regnskapskontrollen blir ivaretatt gjennom forskjellige former for arbeidsdeling, retningslinjer og godkjennelsesrutiner. Konsernets interne finanstransaksjoner er gjenstand for egne kontrollsystemer og rutiner. Den finansielle risiko avhjelpes ved hjelp av egnede finansielle instrumenter. Styringen av den finansielle risiko håndteres av konsernets sentrale finansfunksjon. Ansvaret for det kommersielle innholdet i kontrakter og avtaler ligger i de enkelte datterselskapene. Når det gjelder oppfølging og kontroll i forhold til konsernets verdigrunnlag og etiske retningslinjer, har styret utarbeidet retningslinjer for dette. Finansiell rapportering Styret mottar månedlige økonomirapporter hvor selskapets økonomiske og finansielle status vises. Møteinnkalling og møtebehandling Styret fastsetter hvert år faste styremøter. I tillegg blir det innkalt til ekstra møter etter behov. I 2008 ble det avholdt 4 styremøter, mens det i 2009 blir minimum 4 møter. Alle styrets medlemmer mottar regelmessig informasjon om selskapets operasjonelle og finansielle utvikling i god tid før de fastsatte styremøtene. I tillegg mottar styremedlemmene månedlige driftsrapporter. Selskapets forretningsplan, strategi og risiko er regelmessig gjenstand for gjennomgang og vurdering av styret. Styrets medlemmer har fri tilgang til å konsultere konsernets toppledere dersom de føler behov for det. Styret utarbeider og fastsetter en årlig plan med fastlagte temaer for styremøtene. Normalt er det konsernsjefen som foreslår agendaen til hvert enkelt styremøte. Den endelige agendaen blir besluttet i samråd mellom konsernsjef og styrets leder. Styret vedtar saker av signifikant betydning for konsernet. Dette dreier seg blant annet om godkjenning av års- og kvartalsregnskaper, strategi og strategiske planer, godkjennelse av betydelige investeringer og godkjennelse av oppkjøp og salg av virksomheter. Nye styremedlemmer orienteres om konsernets gjeldende strategi og historiske forhold relatert til konsernets aktuelle situasjon. Taushetsplikt - kommunikasjon mellom styret og aksjonærer Styrets forhandlinger og protokoller er i prinsippet konfidensielle med mindre styret bestemmer noe annet eller at det er åpenbart at det ikke er behov for slik behandling. Dette følger av styreinstruksen. 8

10 Kompetanse I løpet av 2007 ble det gjennomført et program for å gi nye og gamle styremedlemmer innsikt i konsernets aktivitet. Ett av styremøtene ble derfor avholdt i Kina for å gi styret økt kompetanse og innsikt i produksjonsdelen av konsernet. Habilitet Styret forholder seg til reglene om inhabilitet og i styrets egen instruks. I 2007 var det ingen tilfeller hvor et styremedlem måtte avstå fra behandlingen av en sak på grunn av inhabilitet. Bruk av styrekomitéer Konsernet har vedtektsfestet bruk av valgkomite. I tillegg har selskapet to andre komiteer. En revisjonkomite og en godtgjørelseskomite for styremedlemmer. For revisjonskomiteen gjelder at de virker som saksforberedende organ for styret og bare er ansvarlig overfor det samlede styret i selskapet og har kun innstillende myndighet overfor dette, mens godtgjørelseskomiteen innstiller for generalforsamlingen. Styrets revisjonskomite: Revisjonskomiteen har oppgaver blant annet i forhold til regnskapsrapportering, ekstern revisor, internrevisjon og risikostyring. Komiteen er sammensatt av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Medlemmer: Alf Aarthun og Marie Smith-Solbakken. Styrets godtgjørelseskomite: Komiteen innstiller til generalforsamlingen forslag til styrets godtgjørelse. Komiteen består av: Alf Hinna, Stein Jone Lithun, og Arne Gaaskjenn. Styrets egenevaluering Frem til nå har ikke styret gjennomført seminarer hvor styrets arbeidsform og arbeid er blitt evaluert, men fremover vil det gjennomføres et årlig styremøte hvor temaene skal knyttes til dette. Evalueringen skal gjøres tilgjengelig for valgkomiteen. Godtgjørelse til styret Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Forslag til godtgjørelse fremsettes av leder for valgkomiteen. Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til resultat, opsjonsprogram eller lignende. Ingen av styrets aksjonærvalgte medlemmer har oppgaver for selskapet ut over styrevervet. Godtgjørelse til ledende ansatte Konsernsjefens betingelser fastsettes av styret. Styret gjennomfører årlig en grundig vurdering av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef. Strukturen i belønningssystemet for de øvrige medlemmene av konsernledelsen fastsettes av styret, og legges frem for generalforsamlingen til orientering. Betingelsene foreslås av konsernsjefen og godkjennes av styrets leder. Styrets holdninger når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige, men ikke ledende når det gjelder nivå. 9

11 Resultatavhengig godtgjørelse Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for konsernet over tid. Informasjon og kommunikasjon Årsregnskap og årsberetning - periodisk rapportering Konsernet planlegger å legge frem et foreløpig årsregnskap i februar. Fullstendig regnskap sammen med årsberetning og årsrapport sendes aksjonærer og øvrige interessenter i mars/april. Ut over dette rapporteres regnskapstall kvartalsvis. Konsernets finanskalender skal gjøres kjent gjennom konsernets internettsider og i årsrapporten. Annen markedsinformasjon Det planlegges arrangert åpne investorpresentasjoner i forbindelse med at års- og kvartalsresultater for konsernet blir lagt frem. Her skal konsernsjefen gjennomgå resultater og kommenterer produkter, markeder og fremtidsutsikter. På disse presentasjonene skal også konsernets finansdirektør delta, tidvis også øvrige medlemmer fra konsernledelsen. Presentasjonene i forbindelse med års- og kvartalsresultater skal gjøres tilgjengelige på konsernets nettsider, samtidig med presentasjonen. Ut over dette skal det holdes løpende dialog og presentasjoner for analytikere og investorer. Konsernet anser det som svært viktig å informere eiere og investorer om konsernets utvikling og økonomiske og finansielle status. Det skal bli lagt vekt på at informasjonen er lik og samtidig til aksjemarkedet. I samtale med aksjonærer og analytikere skal varsomhetsprinsippet i forhold til forfordeling av informasjon legges til grunn. Overtagelse Konsernet har ingen forsvarsmekanismer mot aksjeoppkjøp i sine vedtekter, og har heller ikke iverksatt andre tiltak som begrenser muligheten for å kjøpe aksjer i selskapet. Revisor Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid skal legges frem for styret en gang i året. Fra og med 2007 er det innført en praksis hvor det minimum en gang i året avholdes et møte mellom revisor og styret uten at konsernsjef eller andre fra ledelsen er til stede. Konsernet benyttet fra oppstarten i 2001 revisjonsselskapet Ernst & Young. Styret vil med jevne mellomrom vurdere om revisor i tilstrekkelig grad utøver en tilfredsstillende kontrollfunksjon. 10

12

13

14 Etman International ASA Resultatregnskap pr Morselskap Note Annen driftsinntekt Sum inntekter Lønninger 6, Avskrivninger varige driftsmidler Kostnader ved notering Oslo børs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Andre renteinntekter Andre finansielle inntekter Andre rentekostnader Andre finansielle kostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnader Årsresultat Opplysninger om avsetninger til: Annen egenkapital

15 Etman International ASA Balanse Morselskap EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 3, Lån til konsern selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16

17 Etman International ASA Kontantstrøm analyse Morselskap Kontantstrøm Note Resultat før skatt Betalt skatt Avskrivning og amortisering Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre avsetninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto investeringer i anleggsmidler Investering i datterselskap Endring i finansielle investeringer Netto kontantstrøm fra investeringer Endring langsiktig gjeld Endring i kassereditt Ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring kontanter, bankinnskudd ol Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens start Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens slutt

18 Etman International ASA Endring i egenkampital Oppstilling over endring i egenkapital, Morselskap Note Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Annen egenkapital Totalt Egenkapital pr iht NGAAP Aksjer som oppgjør for Sepo oppkjøpet Offentlig aksje-emisjon Salg av egne aksjer Resultat Egenkapital pr iht NGAAP Resultat Egenkapital pr iht NGAAP

19 Etman International ASA Noter til regnskapet for 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskapene I morselskapets regnskap er datterselskapene regnskapsført i.h.t. kostmetoden. Investeringene er verdsatt til anskaffelseskost for aksjene med mindre en nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte/konsernbidrag inntektsføres i samme år som datterselskapene har regnskapsført avsetningen for utbytte/konsernbidrag. Dersom utbytte/konsernbidrag vesentlig overstiger andelen av tilbakeholdt resultat etter kjøpet av selskapet så blir overskytende ansett som tilbakebetaling av investert kapital og fratrukket verdien av investeringen i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Aksjer Aksjer i balansen er klassifisert og vurdert ut i fra de generelle vurderingsreglene. Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger basert på innskudd fra selskapet (innskuddsbasert pensjonsordning). Pensjonspremien kostnadsføres i det året den påløper. Det er ingen ytterligere forpliktelse i forhold til pensjonen utover det avtale innskuddet som betales. Selskapet har ingen ytelsesbaserte pensjonsordninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007

Birdstep Technology ASA. Årsrapport 2007 Birdstep Technology ASA Årsrapport 2007 Innhold Dette er Birdstep Technology...3 2007 i korte trekk...5 Brev til aksjonærene...7 Fra produkt- og prosjektutvikler til programvaretilbyder...7 Styrets beretning...9

Detaljer

Repant Årsregnskap 2008

Repant Årsregnskap 2008 Årsregnskap 2008 ÅRSREGNSKAP 2008 SIDE 2-3 Repant Årsregnskap 2008 Repant ASA Tel: +47 32 20 91 00 Web: www.repant.com Postboks 720, Strømsø Fax: +47 32 20 91 01 Mail: mail@repant.com 3003 Drammen Org.nr.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Nok et år med lønnsom vekst

Nok et år med lønnsom vekst 14 ÅRSRAPPORT Innhold Konsernsjefen har ordet 4 Årsberetning 6 Styrets og ledelsens erklæring 11 Regnskap med noter - Konsern 12 Regnskap med noter - Morselskap 41 Aksjonærinformasjon 56 Eierstyring og

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2008 1 Innhold Styrets årsberetning...3 Regnskap...8 Noter til regnskapet...14 Revisjonsberetning...42 2 Styrets årsberetning Ved utgangen av 2008 bestod Nutri Pharma konsernet

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

Viktige hendelser 2005

Viktige hendelser 2005 D O F A S A Å R S R A P P O R T 2 0 0 5 INNHOLD side Viktige hendelser 2005 Dette er DOF ASA 03 2005 - kursen videre 04 Hovedtall 05 Styrets beretning 06 Resultatregnskap 09 Balanse 10 Egenkapitalbevegelse

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA

ÅRSREGNSKAP NAVAMEDIC ASA ÅRSREGNSKAP 2012 NAVAMEDIC ASA NAVAMEDIC ASA KONSERNREGNSKAP 2012 Innhold Note Side Note Side Årsberetning 3 3 Finansiell risikostyring 22 Viktige regnskapsestimater og Konsolidert resultatregnskap 8 4

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Innhold noter konsern

Innhold noter konsern INNHOLD - NOTER TIL KONSERNREGNSKAPET - IFRS Innhold noter konsern Note 1 Regnskapsprinsipper 54 Note 2 Segmentinformasjon 60 Note 3 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med videre

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron.

Kitron_cover_427x297:Layout 1 13.3.2013 14:50 Sivu1.no ers tv Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Your ambition. Our passion. www.kitron. Årsrapport 2012 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2012 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 51 Noter til morselskapets årsregnskap

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Styrets beretning 2014

Styrets beretning 2014 Årsregnskap 2014 Styrets beretning 2014 Vardia Insurance Group ASA (Vardia ASA) er morselskap i et norsk, uavhengig skadeforsikringskonsern etablert i 2009. Morselskapet eier fem heleide datterselskaper

Detaljer