Årsregnskap. Etman International ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008"

Transkript

1 2008 Årsregnskap Etman International ASA

2 Etman International ASA Organisasjonsnummer ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse og investering i andre selskaper, samt produksjon og salg av elektriske artikler. Morselskapet er lokalisert i Gamle Eigerøyvei 87, Egersund, mens produksjonen av elektriske artikler foregår i Changzhou, Kina, av datterselskapet ETM Electrical Co. Ltd. Distribusjonen i Skandinavia foregår gjennom datterselskapet Etman Distribusjon AS i Egersund (100 %). Sepo AS i Trondheim (100 %) ble i 2008 fusjonert med Etman Distribusjon AS, mens Etmas AB (100 %) i Gnosjø, Sverige ikke har hatt noen aktivitet. ETM Electrical Co. Ltd kontrollerer videre Jerry Ltd. (100%), Shanghai, som er salgsselskap for egen produserte produkter og produkter innkjøpt for videresalg. De Wei System Integration Co Ltd. (100%) som drev med salg av selskapets energisparingsprodukter i det kinesiske markedet, ble i slutten av 2008 solgt til selskapets administrerende direktør. I mai 2008 etablerte Etman International ASA et franchise hentelager (butikk med elektroprodukter) i Oslo. Selskapet heter ETM Øst AS og er lokalisert i Hovinveien. Etman International ASA har ingen eierandeler i franchise butikken. YTRE MILJØ Konsernets aktiviteter medfører ikke forurensing av det ytre miljø i betydelig grad. Produksjonen i Kina er miljøsertifisert etter ISO Konsernet har ingen planlagte miljø tiltak. ORGANISASJON OG ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøet i konsernet vurderes som godt. Totalt sysselsetter konsernet 376 personer i produksjon og salg i Kina, 3 personer i morselskapet, og 14 personer i Etman Distribusjon. Selskapet arbeider kontinuerlig med hensyn til å styrke organisasjonen etter behov. Gjennomsnittlig antall ansatte for konsernet totalt i 2008 var på 376 personer. I året som gikk har det ikke vært noen ulykker eller skader. Sykefraværet i 2008 var på 0,3 % på konsernbasis. Selskapet har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Selskapet har innarbeidet policy som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Ved utgangen av 2008 var kvinneandelen av antall ansatte ca. 80 %. Innen administrasjonen er kvinneandelen ca. 50 %, mens det innenfor utviklingsavdelingen arbeider hovedsakelig menn. Det er ingen forskjeller i gjennomsnittslønn eller arbeidstid mellom kvinner og menn innen de ulike yrkene i selskapet. I styret er kvinne andelen 40 %. Konsernet har pr. dato ikke iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling. 1

3 REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Markedet for selskapets produkter i Norge har hatt en nedgang i løpet av 2008, mens det i Kina har vært relativt stabilt. Konsernet forventer fremover at markedet i Norge i 2009 også vil være nedadgående grunnet den internasjonale finansielle uroen. I Kina har ikke selskapet merket noen nedgang, og i 2009 forventes det vekst i datterselskapene grunnet økt produktportefølje hos selskapets større kunder. Konsernets omsetning i 2008 ble kr. 145,5 millioner, en økning fra kr. 140,3 millioner i Økningen skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Sepo AS i Trondheim i Prisene på råvarer har i løpet av året vært nedadgående, grunnet uroen i verdensmarkedene. Den kinesiske valutaen har gjennom året styrket seg mot US dollar, og selskapet har derigjennom også fått noe høyere omsetningstall i de kinesiske selskapene. Selskapet opererer i to virksomhetsområder. Det ene er DIY (Do-It-Yourself) som er produkter sluttbruker kan installere selv, og som vanligvis distribueres gjennom varehus og butikker. Det andre er det profesjonelle markedet som betjenes via salg gjennom elektro installatører. Utviklingen i 2008 viste en økning i det profesjonelle salget fra 28,6 % andel av total salget til 29,6 % i Konsernets kortsiktige gjeld var ved utgangen av 2008 kr. 76 millioner, hvilket er en økning på kr. 18 millioner. Av den totale kortsiktige gjelden, relaterer kr millioner i banklån seg til de kinesiske selskapene hvor slike banklån fornyes årlig. Konsernets egenkapital var ved utgangen av året på kr. 39,6 millioner (31 %), tilsvarende for 2007 var på kr. 42 millioner (35 %). Nedskrivninger av kunderelasjoner og goodwill på til sammen 13,8 millioner, har vært hovedårsaken til nedgangen i driftsresultatet fra 2007 til Driftsresultatet for 2008 endte på kr ,-. Tilsvarende for 2007 var kr ,-. Omfanget av forsknings og utviklingsaktiviteter i 2008 var ubetydelig, og relaterte seg stort sett til spesifikke kunder (oppdragsrelatert). Etman International ASA sitt datterselskap Etman Distribusjon AS mottok i mars 2009 dom fra Dalane Tingrett i sak omfattende salg og markedsføringsforbud av totalt 13 produkter i selskapets sortiment. Selskapet ble idømt en erstatning på kr til fordel for anklager Schneider Nordic Baltic AS. Erstatningsbeløpet er kostnadsført i årets regnskap. FINANSIELL RISIKO Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser, da en del av selskapets inntekter er i utenlandsk valuta. Selskapet har ikke inngått terminkontrakter eller andre avtaler for å redusere selskapets valutarisiko og derigjennom den driftstilknyttede markedsrisiko. Konsernet er eksponert mot utenlandsk valuta idet en har investeringer i Kina. Selskapet er også eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Videre kan endringer i rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. 2

4 KREDITT RISIKO Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses moderat, da det historisk sett ikke har vært vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som reduserer kredittrisikoen. LIKVIDITETSRISIKO Selskapet vurderer likviditetsrisikoen i selskapet som tilfredstillende, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer denne. LIKVIDITET Morselskapet har en kasse/bank beholdning på kr , tilsvarende for konsernet er kr pr Konsernets netto kontantstrøm fra driften utgjør kr ,-. I tillegg er det anvendt kr ,- til investeringsaktiviteter, mens netto tilgang fra finansieringsaktiviteter er på kr ,- og relaterer seg i hovedsak til endring i langsiktig gjeld og kassekreditt. Ubenyttet kassekreditt pr utgjorde ca kr ,-. SELSKAPETS UTSIKTER I første kvartal 2008 etablerte selskapet sitt første Elektro utsalg i form av et hentelager i Trondheim. Basert på dette utsalget ble første franchise butikk åpnet i Oslo i mai Selskapet vil basert på butikk konseptet vurdere mulighetene for å åpne flere hentelagre i de største norske byene. Markedet for selskapets produkter følger i stor grad aktiviteten i byggemarkedet. Dette markedet forventes å være stramt i tiden fremover. AVLØNNINGSPOLITIKK FOR LEDERE Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn i selskapet er at ledende ansatte skal tilbys konkurransemessige betingelser slik at selskapet skaper kontinuitet i ledelsen, samtidig som nivået reflekterer et gjennomsnitt av hva som tilbys av selskaper av lignende karakter. Godtgjørelse til ledende ansatte fremgår av note 12. I generalforsamlingen i mai 2007, ble det vedtatt et opsjonsprogram for ledende ansatte som omfattet aksjer. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Prinsippene er redegjort for nedenfor Konsernet har utarbeidet retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse, og styret har besluttet at Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse skal følges. Konsernets har utarbeidet egne forretningsetiske retningslinjer. Etterlevelse og oppfølging av disse er gjenstand for en intern prosess. Selskapets omdømme Selskapets omdømme er avhengig av medarbeidernes atferd. Hver ansatt og representant tilknyttet selskapet må delta aktivt i å opprettholde de høyeste etiske standarder. Interessekonflikter Selskapet forventer at medarbeiderne utfører sine oppgaver etter eget beste objektive skjønn i alle saker som berører selskapet. For å bevare uavhengighet i dømmekraft og handling, må medarbeiderne unngå interessekonflikter eller det som kan bli en konflikt ut fra økonomisk eller personlig egeninteresse. 3

5 Forhold til kunder, markeder og kolleger Selskapet krever at alle ansatte til en hver tid handler med den største grad av integritet. Selskapet krever at man behandler alle man kommer i kontakt med - kunder, markeder, medarbeidere, representanter og leverandører - på en rettferdig måte og med respekt. Selskapet forplikter seg til å utnytte medarbeidernes evner fullt ut og til å overholde prinsippene om like arbeidsmuligheter. Konfidensiell informasjon Selskapets og kundens eiendeler skal kun brukes til hhv. selskapets og kundens beste. Man må ikke bruke selskapets eller kundens eiendeler til egen fordel. Man må heller ikke ta med seg selskapets eller kundens eiendeler når arbeidsforholdet opphører. Juridiske forpliktelser Overholdelse av juridiske og lovbestemte pålegg skal styre alle forretningsmessige avgjørelser og handlinger hos alle medarbeidere. Det må ikke spares noen anstrengelser for å sikre at en selv og selskapet overholder de juridiske og lovbestemte regler som gjelder eget arbeidsområde. Alle juridiske, lovrelaterte og offentlige spørsmål eller handlinger skal rettes til og behandles av selskapets juridiske avdeling. Etmans erklæring: Nedenstående vedtekter skal følges til en hver tid: 1. Selskapets kapital eller eiendeler må ikke brukes på en slik måte at det kommer i konflikt med gjeldende lover og regler. 2. Det skal ikke gis bidrag til noen politisk kandidat, parti eller kampanje på selskapets vegne verken i eller utenfor Norge. 3. Ikke noe av selskapets kapital eller eiendeler skal opprettes eller opprettholdes dersom det ikke fremkommer i selskapets regnskap eller arkiver. 4. Det må aldri foretas noen falske, kunstige eller villedende posteringer eller anførsler i selskapets regnskap eller arkiver. 5. Det må ikke foretas noen transaksjoner eller betalinger på vegne av selskapet i den hensikt eller med den forståelse at transaksjonen eller betalingen er noe annet enn det som er beskrevet i underlagsdokumentasjonen for transaksjonen eller betalingen. 6. Ingen leder eller medarbeider i selskapet må i sin omgang med en leverandør, kunde, offentlig tjenestemann eller annen person eller selvstendig enhet, be om, akseptere eller tilby å gi større ting av verdi i den hensikt eller med det resultat at den kan påvirke det forretningsmessige tillitsforholdet mellom selskapet og disse personene eller enhetene. 7. Alle medarbeidere har varslingsplikt når de oppdager eller mistenker at andre i selskapet gjør handlinger som strider mot punkt 1 til 6 i denne erklæringen. Varsling skal skje innen en uke etter at man oppdager dette, og det skal varsles til konsernsjefen, som igjen plikter å varsle styrets leder. I tilfeller hvor saken anses å involvere konsernsjefen, skal det varsles til styrets leder. 8. Denne erklæringen gjelder Etman International ASA og alle innen- og utenlandske datterselskaper. 4

6 Selskapskapital og utbytte Egenkapital Konsernets egenkapital var på 39,6 millioner kroner hvilket utgjorde 31 % av totalkapitalen. Dette anses å være tilfredsstillende. Styret vurderer til enhver tid selskapets behov for soliditet i lys av selskapets mål, strategi og risikoprofil. Utbyttepolitikk Konsernet vil normalt tilstrebe et årlig utbytte på mellom 20 til 40 % av netto resultat. Generalforsamlingen fastsetter det årlige utbyttet, basert på forslag fra styret. Forslaget er den øverste grense for hva generalforsamlingen kan vedta. Kapitalforhøyelse Det foreligger en emisjonsfullmakt gitt til styret av generalforsamlingen den Den lyder som følger: Styret har fullmakt til å utvide aksjekapitalen i forbindelse med utstedelse av nye aksjer til ledende ansatte i selskapet med inntil kr , fordelt på aksjer, hver pålydende kr. 1,-. Bruk av fullmakten gjelder følgende: a) Fullmakten skal kunne anvendes til tildeling av aksjer til ledende personell som følger (slik at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes): Navn Antall aksjer Wu Lan Fen Per Odd Salberg Stein Erik Wang Hans Petter Slettebø Terje Skogen Yi Wen Zhou Arnt Willy Hestnes Chen Chuan Rao b) Tegningskursen er kr. 4,- pr aksje (som antas å være markedsverdien på tidspunktet for generalforsamlingens beslutning). Overkursen kr. 3,- pr aksje tillegges selskapets reservefond. c) Fullmaktperioden gjelder fra til d) Hver rettighetshaver kan kun tegne seg for 1/3 av de aksjer som er angitt ovenfor, per år med tegningsdato 24 og 25. mai. e) Vilkåret for å tegne aksjer, er at tegneren er ansatt på det tidspunkt erklæringen gjøres gjeldende. Innbetaling av det tegnede beløp skal skje innen 14 dager etter at tegningen har funnet sted. Innbetaling skal skje i kontanter. Ved forsinket betaling har selskapet rett til å kreve 12 % rente av det tegnede beløp, eller å stryke tegningen. Strykes tegningen vil disse aksjer ikke bli tildelt andre. 5

7 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående Aksjeklasse Konsernets aksjer består kun av ordinære aksjer. Vedtektene inneholder ingen begrensninger i forhold til stemmerett. Alle aksjer har lik rett. Transaksjoner i egne aksjer Styret har p.t. ingen fullmakt til erverv av egne aksjer. Transaksjoner med nærstående Styret vurderer at det i løpet av 2008 ikke har forekommet transaksjoner mellom selskapet og aksjeeier, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse som kan betegnes som ikke uvesentlige transaksjoner. Retningslinjer for styremedlemmer og ledende ansatte Selskapet har utarbeidet retningslinjer som sikrer at styremedlemmer og ledende ansatte, melder fra til styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale som inngås av selskapet. Fri omsettelighet Aksjene er fritt omsettelige, og vedtektene har ingen begrensninger på omsetteligheten. Generalforsamling Innkalling Innkalling skal sendes ut to uker i forkant. Det legges vekt på at saksdokumentene inneholder all nødvendig informasjon slik at aksjonærene kan ta stilling til alle saker som skal behandles. Finanskalender skal offentliggjøres både på internett og i selskapets årsrapport. Deltagelse Påmeldingen skal skje via skriftlig tilbakemelding, telefaks eller internett. Styret ønsker å legge forholdene til rette slik at flest mulig av aksjeeierne gis anledning til å delta. Aksjonærer som ikke kan møte, blir oppfordret til å stille med fullmektig, og det er lagt til rette for at fullmaktene knyttes til hver enkelt sak som behandles. På generalforsamlingen deltar representanter fra styret og revisor. Fra administrasjonen deltar som et minimum konsernsjef og finansdirektør. I 2008 ble generalforsamlingen avholdt 22. april, og 47,7 % (62,4 % i 2007) av den samlede aksjekapital var representert. Dagsorden og gjennomføring Dagsorden fastsettes av styret, hvor hovedpunktene følger av vedtektenes 6. Konsernsjefen gjennomgår status for konsernet. Valgkomité I Generalforsamling den ble det vedtatt å etablere en Valgkomite, og vedtaket var som følger: følgende personer velges til medlemmer av Valgkomiteen: Alf Hinna Stein Jone Lithun Arne Gåskjenn 6

8 Alle medlemmer i Valgkomiteen er uavhengig av selskapets ledelse og styret. Styre - sammensetning og uavhengighet Valg av styre Generalforsamlingen velger representantene til styret. Styrets sammensetning Det legges vekt på at det samlede styret skal ha kompetanse innen styrearbeid og selskapets hovedvirksomhet. Ifølge selskapets vedtekter skal antall styremedlemmer være mellom fem og syv. I øyeblikket består styret av fem medlemmer, og har i dag følgende sammensetning; Alf Aarthun (styreleder), JianGang Xu, Marie Smith- Solbakken, Mrs Zhong Bei, og Jan Holm. Styret velges for to år av gangen, og generalforsamlingen velger styrets leder. Styrets uavhengighet Alle styremedlemmer, bortsett fra Jiangang Xu, anses som selvstendige og uavhengige av konsernets administrative ledelse. Tilsvarende gjelder i forhold til vesentlige forretningsforbindelser. Styremedlem JianGang Xu er daglig leder av konsernets datterselskap ETM Electrical Co. Ltd, men er samtidig en av konsernets hovedeiere. Alf Aarthun kontrollerer aksjer i konsernet. Styret synes at det er positivt at langsiktige aksjonærer er representert i styret. Det blir lagt vekt på at det ikke skal foreligge interessekonflikter mellom eiere, styret, administrasjonen og selskapets øvrige interessenter. Styremedlemmenes aksjeeie Ut over Alf Aarthun og JianGang Xu har ingen andre styremedlemmer aksjer i selskapet. Styrets arbeid Styret har det overordnede ansvaret for forvaltning av konsernet og å føre tilsyn med daglig ledelse og konsernets virksomhet. Dette innebærer at styret har ansvaret for å etablere kontrollsystemer og ansvaret for at konsernet drives i samsvar med fastsatt verdigrunnlag og forretningsetiske retningslinjer. Styret skal først og fremst ivareta alle aksjonærenes interesser, men det har også et ansvar for selskapets øvrige interessenter. Hovedoppgavene består i å delta i utformingen av, og vedta konsernets strategi, utføre nødvendige kontrollfunksjoner og sikre at konsernet er tilfredsstillende ledet og organisert. Styret setter mål for finansiell struktur og vedtar selskapets planer og budsjetter. Saker av stor strategisk eller økonomisk betydning for konsernet blir behandlet i styret. Oppgavene er ikke statiske, og fokuseringen vil være avhengig av konsernets behov i øyeblikket. Styret ansetter konsernsjef, etablerer vedkommendes arbeidsinstruks og fullmakter og foretar lønnsfastsettelse. Styreinstruks Styrets instruks ble sist revidert 16. mai Instruksen omfatter følgende punkter; innkalling til styremøte, innkallingsfrist, forutgående saksbehandling, styremøtet, styrets beslutninger, føring av protokoll, styrets kompetanse og saker som skal 7

9 styrebehandles, styret og daglig lederes arbeidsdeling, forholdet mellom datterselskap og morselskap, inhabilitet, fortrolighet og taushetsplikt, forholdet til lovgivning, vedtekter og instrukser. Styret kan i enkeltsaker vedta å fravike instruksen. Instruks for daglig ledelse Det er gjennomført en klar arbeidsdeling mellom styret og daglig ledelse. Styreleder har ansvaret for at styrearbeidet gjennomføres på en effektiv og korrekt måte i henhold til de oppgaver styret har. Konsernsjefen har ansvaret for selskapets operative ledelse. Styret har utarbeidet en egen instruks for konsernsjefen. Intern kontroll Konsernet har ingen egen avdeling for internrevisjon. Regnskapskontrollen blir ivaretatt gjennom forskjellige former for arbeidsdeling, retningslinjer og godkjennelsesrutiner. Konsernets interne finanstransaksjoner er gjenstand for egne kontrollsystemer og rutiner. Den finansielle risiko avhjelpes ved hjelp av egnede finansielle instrumenter. Styringen av den finansielle risiko håndteres av konsernets sentrale finansfunksjon. Ansvaret for det kommersielle innholdet i kontrakter og avtaler ligger i de enkelte datterselskapene. Når det gjelder oppfølging og kontroll i forhold til konsernets verdigrunnlag og etiske retningslinjer, har styret utarbeidet retningslinjer for dette. Finansiell rapportering Styret mottar månedlige økonomirapporter hvor selskapets økonomiske og finansielle status vises. Møteinnkalling og møtebehandling Styret fastsetter hvert år faste styremøter. I tillegg blir det innkalt til ekstra møter etter behov. I 2008 ble det avholdt 4 styremøter, mens det i 2009 blir minimum 4 møter. Alle styrets medlemmer mottar regelmessig informasjon om selskapets operasjonelle og finansielle utvikling i god tid før de fastsatte styremøtene. I tillegg mottar styremedlemmene månedlige driftsrapporter. Selskapets forretningsplan, strategi og risiko er regelmessig gjenstand for gjennomgang og vurdering av styret. Styrets medlemmer har fri tilgang til å konsultere konsernets toppledere dersom de føler behov for det. Styret utarbeider og fastsetter en årlig plan med fastlagte temaer for styremøtene. Normalt er det konsernsjefen som foreslår agendaen til hvert enkelt styremøte. Den endelige agendaen blir besluttet i samråd mellom konsernsjef og styrets leder. Styret vedtar saker av signifikant betydning for konsernet. Dette dreier seg blant annet om godkjenning av års- og kvartalsregnskaper, strategi og strategiske planer, godkjennelse av betydelige investeringer og godkjennelse av oppkjøp og salg av virksomheter. Nye styremedlemmer orienteres om konsernets gjeldende strategi og historiske forhold relatert til konsernets aktuelle situasjon. Taushetsplikt - kommunikasjon mellom styret og aksjonærer Styrets forhandlinger og protokoller er i prinsippet konfidensielle med mindre styret bestemmer noe annet eller at det er åpenbart at det ikke er behov for slik behandling. Dette følger av styreinstruksen. 8

10 Kompetanse I løpet av 2007 ble det gjennomført et program for å gi nye og gamle styremedlemmer innsikt i konsernets aktivitet. Ett av styremøtene ble derfor avholdt i Kina for å gi styret økt kompetanse og innsikt i produksjonsdelen av konsernet. Habilitet Styret forholder seg til reglene om inhabilitet og i styrets egen instruks. I 2007 var det ingen tilfeller hvor et styremedlem måtte avstå fra behandlingen av en sak på grunn av inhabilitet. Bruk av styrekomitéer Konsernet har vedtektsfestet bruk av valgkomite. I tillegg har selskapet to andre komiteer. En revisjonkomite og en godtgjørelseskomite for styremedlemmer. For revisjonskomiteen gjelder at de virker som saksforberedende organ for styret og bare er ansvarlig overfor det samlede styret i selskapet og har kun innstillende myndighet overfor dette, mens godtgjørelseskomiteen innstiller for generalforsamlingen. Styrets revisjonskomite: Revisjonskomiteen har oppgaver blant annet i forhold til regnskapsrapportering, ekstern revisor, internrevisjon og risikostyring. Komiteen er sammensatt av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Medlemmer: Alf Aarthun og Marie Smith-Solbakken. Styrets godtgjørelseskomite: Komiteen innstiller til generalforsamlingen forslag til styrets godtgjørelse. Komiteen består av: Alf Hinna, Stein Jone Lithun, og Arne Gaaskjenn. Styrets egenevaluering Frem til nå har ikke styret gjennomført seminarer hvor styrets arbeidsform og arbeid er blitt evaluert, men fremover vil det gjennomføres et årlig styremøte hvor temaene skal knyttes til dette. Evalueringen skal gjøres tilgjengelig for valgkomiteen. Godtgjørelse til styret Generalforsamlingen fastsetter årlig styrets godtgjørelse. Forslag til godtgjørelse fremsettes av leder for valgkomiteen. Styremedlemmenes honorarer er ikke knyttet til resultat, opsjonsprogram eller lignende. Ingen av styrets aksjonærvalgte medlemmer har oppgaver for selskapet ut over styrevervet. Godtgjørelse til ledende ansatte Konsernsjefens betingelser fastsettes av styret. Styret gjennomfører årlig en grundig vurdering av lønn og annen godtgjørelse til konsernsjef. Strukturen i belønningssystemet for de øvrige medlemmene av konsernledelsen fastsettes av styret, og legges frem for generalforsamlingen til orientering. Betingelsene foreslås av konsernsjefen og godkjennes av styrets leder. Styrets holdninger når det gjelder lederlønninger, er at de skal være konkurransedyktige, men ikke ledende når det gjelder nivå. 9

11 Resultatavhengig godtgjørelse Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskaping for aksjeeierne eller resultatutvikling for konsernet over tid. Informasjon og kommunikasjon Årsregnskap og årsberetning - periodisk rapportering Konsernet planlegger å legge frem et foreløpig årsregnskap i februar. Fullstendig regnskap sammen med årsberetning og årsrapport sendes aksjonærer og øvrige interessenter i mars/april. Ut over dette rapporteres regnskapstall kvartalsvis. Konsernets finanskalender skal gjøres kjent gjennom konsernets internettsider og i årsrapporten. Annen markedsinformasjon Det planlegges arrangert åpne investorpresentasjoner i forbindelse med at års- og kvartalsresultater for konsernet blir lagt frem. Her skal konsernsjefen gjennomgå resultater og kommenterer produkter, markeder og fremtidsutsikter. På disse presentasjonene skal også konsernets finansdirektør delta, tidvis også øvrige medlemmer fra konsernledelsen. Presentasjonene i forbindelse med års- og kvartalsresultater skal gjøres tilgjengelige på konsernets nettsider, samtidig med presentasjonen. Ut over dette skal det holdes løpende dialog og presentasjoner for analytikere og investorer. Konsernet anser det som svært viktig å informere eiere og investorer om konsernets utvikling og økonomiske og finansielle status. Det skal bli lagt vekt på at informasjonen er lik og samtidig til aksjemarkedet. I samtale med aksjonærer og analytikere skal varsomhetsprinsippet i forhold til forfordeling av informasjon legges til grunn. Overtagelse Konsernet har ingen forsvarsmekanismer mot aksjeoppkjøp i sine vedtekter, og har heller ikke iverksatt andre tiltak som begrenser muligheten for å kjøpe aksjer i selskapet. Revisor Hovedtrekkene i revisors planlagte arbeid skal legges frem for styret en gang i året. Fra og med 2007 er det innført en praksis hvor det minimum en gang i året avholdes et møte mellom revisor og styret uten at konsernsjef eller andre fra ledelsen er til stede. Konsernet benyttet fra oppstarten i 2001 revisjonsselskapet Ernst & Young. Styret vil med jevne mellomrom vurdere om revisor i tilstrekkelig grad utøver en tilfredsstillende kontrollfunksjon. 10

12

13

14 Etman International ASA Resultatregnskap pr Morselskap Note Annen driftsinntekt Sum inntekter Lønninger 6, Avskrivninger varige driftsmidler Kostnader ved notering Oslo børs Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Inntekt på investering i datterselskaper Andre renteinntekter Andre finansielle inntekter Andre rentekostnader Andre finansielle kostnader Netto finansposter Resultat før skatt Skattekostnader Årsresultat Opplysninger om avsetninger til: Annen egenkapital

15 Etman International ASA Balanse Morselskap EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle anleggsmidler Utsatt skattefordel Sum immaterielle anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar og kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper 3, Lån til konsern selskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Fordringer Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

16

17 Etman International ASA Kontantstrøm analyse Morselskap Kontantstrøm Note Resultat før skatt Betalt skatt Avskrivning og amortisering Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre avsetninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Netto investeringer i anleggsmidler Investering i datterselskap Endring i finansielle investeringer Netto kontantstrøm fra investeringer Endring langsiktig gjeld Endring i kassereditt Ny egenkapital Netto kontantstrøm fra finansielle aktiviteter Netto endring kontanter, bankinnskudd ol Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens start Kontanter, bankinnskudd etc ved periodens slutt

18 Etman International ASA Endring i egenkampital Oppstilling over endring i egenkapital, Morselskap Note Aksjekapital Overkursfond Annen innskutt egenkapital Egne aksjer Annen egenkapital Totalt Egenkapital pr iht NGAAP Aksjer som oppgjør for Sepo oppkjøpet Offentlig aksje-emisjon Salg av egne aksjer Resultat Egenkapital pr iht NGAAP Resultat Egenkapital pr iht NGAAP

19 Etman International ASA Noter til regnskapet for 2008 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Datterselskapene I morselskapets regnskap er datterselskapene regnskapsført i.h.t. kostmetoden. Investeringene er verdsatt til anskaffelseskost for aksjene med mindre en nedskrivning har vært nødvendig. Utbytte/konsernbidrag inntektsføres i samme år som datterselskapene har regnskapsført avsetningen for utbytte/konsernbidrag. Dersom utbytte/konsernbidrag vesentlig overstiger andelen av tilbakeholdt resultat etter kjøpet av selskapet så blir overskytende ansett som tilbakebetaling av investert kapital og fratrukket verdien av investeringen i balansen. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Aksjer Aksjer i balansen er klassifisert og vurdert ut i fra de generelle vurderingsreglene. Pensjoner Selskapet har pensjonsordninger basert på innskudd fra selskapet (innskuddsbasert pensjonsordning). Pensjonspremien kostnadsføres i det året den påløper. Det er ingen ytterligere forpliktelse i forhold til pensjonen utover det avtale innskuddet som betales. Selskapet har ingen ytelsesbaserte pensjonsordninger. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessig og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

20 Etman International ASA Noter til regnskapet for 2008 Note 2 Varige driftsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar Totalt Totalt Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Anskaffelseskost pr Akkumulert avskrivning Bokført verdi pr Årets avskrivning Forventet levetid Avskrivingsplan 3-5 år Lineær Note 3 Datterselskaper Investeringer i datterselskaper er bokført til anskaffelsesverdi. Datterselskaper Kontor adresse Eierskap Stemmeandel Bokført verdi ETM Electrical Co Ltd Changzhou 100 % 100 % Etman Distribusjon AS Egersund 100 % 100 % Etmas Sweden AB Gnosjø 100 % 100 % 100 Ingen aktivitet i selskapet pr Sepo AS Trondheim 100 % 100 % Fusjonert med Etman Distribusjon AS Bokført verdi Note 4 Aksjekapital og aksjonær informasjon. Aksjekapitalen til Etman International AS pr består av: Antall aksjer Pålydende Bokført verdi Aksjer NOK 1, Alle aksjer har samme klasse og har samme stemmerettigheter. Endring i antall aksjer Antall egne Antall aksjer aksjer Balance No changes in Balance

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 4. Kvartal. Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 4. Kvartal Etman International ASA 27.02.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Selskapet ble

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 2. Kvartal. Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2007 Kvartalsrapport 2. Kvartal Etman International ASA 27.08.2007 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 2dre kvartal 2007 Hovedpunkter Søknad for notering

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon

Rapport 4. kvartal. Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon 2010 Rapport 4. kvartal Etman International ASA 31.03.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 4. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 158,4 akkumulert for 4. kvartal 2010,

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA 29.05.2009 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA 29.05.2009 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2009 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 29.05.2009 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1.kvartal 2009 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.:

Mellombalanse Nordic Secondary AS. Org.nr.: Mellombalanse 30.09.2016 Nordic Secondary AS Org.nr.:996 323 013 Alle tall i NOK Balanse Nordic Secondary AS Eiendeler Note 30.09.2016 31.12.2015 Anleggsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i

Detaljer