en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag"

Transkript

1 en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

2 ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte å forvalte boliger for andelseierne. I tillegg har boligbyggelaget til formål å: framforhandle fordeler på vegne av andelseierne. forestå oppføring og forvaltning av bygg på vegne av andre enn andelseierne. eie boliger, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar som skal leies ut. drive virksomhet av betydning for andelseierne i boligbyggelaget, enten direkte eller gjennom selskap med begrenset ansvar. foreta forvaltning og investering av boligbyggelagets kapital. drive eiendomsmegling. SOBBL har sitt hovedkontor i St. Mariegate 112 i Sarpsborg og avdelingskontor i Storgaten 21 i Rakkestad. Begge steder har også SOBBLs datterselskap SOBBL Eiendomsmegling AS som profileres som Privatmegleren, avdelinger. I tillegg har SOBBL Eiendomsmegling AS Privatmegleren, salgskontor i Nordeas lokaler i Storbyen kjøpesenter i Sarpsborg. SOBBLs vaktmestertjeneste har sin base i Tunebakken 13, Sarpsborg. Hafslund Hovedgård Strategiplanen SOBBLs strategi- og handlingsplan for perioden ble revidert i strategimøtet den 23. september 2010 og vedtatt i styremøtet den 1. november Borettslagene og medlemmene har hovedfokus i SOBBLs strategi. Medlemmer MEDLEMMER PR. 31. DESEMBER 2010 Medlemmer 1/ Innmeldt Utmeldt Medlemmer 31/ SOBBLs medlemmer fordelt slik: Boende medlemmer Ikke boende medlemmer Tilsammen SOBBL har 175 tilknyttede borettslag og er i tillegg forretningsfører for 28 frittstående boligselskaper. Et frittstående lag har gått ut samtidig som et tilsvarende lag har kommet inn. Disse 203 boligselskapene utgjør til sammen boenheter. 2

3 HOVEDTREKK SOBBL med datterselskap regnes som konsern i følge regnskapsloven. Dette gir utslag på avsetninger og egenkapital. Det vises i den forbindelse til notene om regnskapsprinsipper og egenkapitalen var det første året SOBBL gjennomførte uten mellomregningsordningen for våre tilknyttede borettslag. Dette gir utslag i forhold til balansen fra foregående år. Årets resultat SOBBL som konsern oppnådde i 2010 et overskudd før skatt på kr ,- RESULTATET FOR 2010 FORDELER SEG SLIK SOBBL morselskapet SOBBL Eiendom AS SOBBL Boliger AS SOBBL Eiendomsmegling AS Totalt Årsoverskuddet skriver seg i stor grad fra salg og prosjektinntekter i morselskapet i tillegg til en positiv utvikling i SOBBL Boliger AS. SOBBL Eiendom AS med sin utleievirksomhet står for ca. 40 % av resultatet. Samlet sett har virksomheten nå et svært godt grunnlag for en sunn, forretningsmessig drift. SOBBLs overskudd totalt sett, skal benyttes til hovedformålet: Skaffe boliger til medlemmene. Det er også prioritert å utvikle organisasjonen slik at medlemmene får et godt tjenestetilbud. Solid egenkapital er en nødvendig forutsetning for videre utvikling av SOBBL i tråd med vårt formål. Egenkapitalen i morselskapet er kr. 49,5 mill., som gir en egenkapitalprosent på 72. SOBBL-konsernet har en egenkapital på kr. 69,3 mill., som gir en egenkapitalprosent på 27. Styret mener årets resultat gir et meget godt grunnlag for fortsatt drift og positiv utvikling av SOBBLs virksomhet. Byggeaktivitetene SOBBL og datterselskapet SOBBL Boliger AS har i 2010 hatt flere boligprosjekter til utvikling og prosjektering. FERDIGSTILT 2010 Prosjekt Kommune Antall Navestad Sarpsborg 26 Under bygging ved årsskifte 2010/2011 Fjellhøy Terrasse brl. v/ Hannestad i Sarpsborg er under bygging i regi av Sobbl Boliger AS. Prosjektet består av 24 leiligheter, hvorav 13 leiligheter ble solgt på forkjøpsrett. Prosjektet ferdigstilles november/desember SOBBL Boliger AS har i samarbeid med Betongbygg AS, under bygging Fritznerkvartalet II brl. i Sarpsborg med 21 leiligheter - samtlige leiligheter er solgt. Prosjektet ferdigstilles november I tillegg er Fritznerkvartalet IV brl. med 9 leiligheter ferdigstillet og lagt ut for salg. UNDER BYGGING VED ÅRSSKIFTE 2010/2011 Prosjekt Kommune Antall Fritznerkvartalet II Sarpsborg 21 Fritznerkvartalet IV Sarpsborg 9 Fjellhøy Terrasse Sarpsborg 24 Prosjekter under planlegging SOBBL og datterselskap besitter tomte områder i Sarpsborg, Rakkestad og Halden. I egen regi planlegges det nå flotte borettslagprosjekt i flere kommuner. Fremdrift er avhengig av reguleringsplaner og markedet. I tillegg vil SOBBL være engasjert i salg og prosjektledelse av Fritznerkvartalet III brl. som består av 17 leiligheter. Tomten eies i sin helhet av Betongbygg AS. Borettslaget vil bli et tilknyttet borettslag. I tilknytting til Fritznerkvartalet III brl. har SOBBL besluttet å kjøpe «næringsarealet» i buen for å sikre og drifte dette arealet til felles nytte for de fire borettslagene i kvartalet. ORGANISASJON OG PERSONELL Salgsavdelingen i SOBBL ble fra 1. juli overført til eget aksjeselskap, med samtlige ansatte. Ved årsskiftet hadde SOBBL 22 ansatte (21,5 årsverk). Det er ferdigstilt et utleieprosjekt på Navestad med 26 boliger i regi av SOBBL Boliger AS. Prosjektet er videresolgt til Sobbl Eiendom AS. Leilighetene er fullt utleid på det åpne utleiemarkedet. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner i samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 3

4 SOBBL er nå organisert i 3 avdelinger: Teknisk Økonomi Forvaltning Avdelingene er tilordnet egne avdelingsledere med resultat- og personalansvar. Teknisk sjef har gjennom året i tillegg vært konstituert som adm. direktør i SOBBL. Teknisk sjef Trygve Kristoffersen ble den 20. september 2010, av et enstemmig styre, tilbudt stillingen som adm. direktør i SOBBL f.o.m. 1. januar SOBBL er et autorisert regnskapsførerforetak. Sykefraværet i 2010 var 8,7 %. Størstedelen av dette var langtidsfravær. Likestilling SOBBL følger likestillingsloven. Styret består av 6 valgte medlemmer, hvorav 3 er kvinner. De ansatte velger styrets 7. medlem. Ansattes representant i denne perioden er mann. Lov om boligbyggelag inneholder egne krav til kjønnskvotering i styret. SOBBLs styresammensetning oppfyller disse kravene. Av SOBBLs 22 ansatte, er 12 kvinner. Miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. SALGSAVDELINGEN Styret besluttet å overføre eiendomsmeglervirksomheten til et heleid aksjeselskap (SOBBL Eiendomsmegling AS) i løpet av første halvår I tillegg ble det besluttet å inngå franchise avtale med Privatmegleren. Gjennom første del 2010 var salgs avdelingen en ordinær salgsavdeling i Sobbl, under merkenavnet Garanti. Etter 1. juli 2010 har all eiendoms meglervirksomhet vært tillagt SOBBL Eiendomsmegling AS, under merkenavnet PRIVATmegleren. Adm. Dir. i SOBBL er styreleder i SOBBL Eiendomsmegling AS. Rammebetingelser Virksomheten er regulert av lov om eiendomsmegling og er underlagt kontroll og tilsyn av Finanstilsynet (tidl. Kredittilsynet). SOBBL hadde bevilling for eiendomsmegling i mor selskapet frem til 1. juli Virksomheten ble fra samme dato overdratt til SOBBL Eiendoms megling AS. Markedssituasjonen I 2010 ble det formidlet totalt 343 boliger i Sobbl regi. Dette er en økning på ca. 11 % fra året før. Gjennom året har Sobbl og Privatmegleren vært den største aktøren i Sarpsborg og Rakkestad, målt i solgte boliger. UTVIKLING AV SOLGTE BOLIGER I SOBBL OG PRIVATMEGLEREN SAMLET, I SARPSBORG/RAKKESTAD Antall bolig- og eiendomssalg TEKNISK AVDELING Avdelingen er i hovedsak engasjert med prosjekt utvikling av nye prosjekter i alle faser fra reguleringsplaner til ferdigstilling av byggeprosjekter. Avdelingen er også engasjert av borettslag til å gjennomføre prosjektledelse på større og mindre rehabiliteringsoppdrag. Teknisk avdeling har også ansvaret for skadebehandling med oppgjør i forsikringsskader for borettslagene samt vaktmestertjenesten og IT-systemet i SOBBL. ØKONOMI OG FORVALTNING I hovedsak består SOBBLs virksomhet av forretningsførsel og forvaltning av SOBBLs tilknyttede borettslag og andre boligselskaper. Tjenestene er regulert gjennom forretningsføreravtaler. I dette arbeidet inngår bl.a. komplett regnskap og forslag til budsjett, samt koordinering og gjennomføring av generalforsamlinger. En annen viktig og ikke minst krevende oppgave er å bistå borettslagenes styrer med råd og veiledning i mange ulike hverdagsproblemer. Online-tjenesten Styreportalen ble lansert allerede i 2009 og stadig flere lag benytter denne tjenesten. Gjennom Styreportalen kan styrene i borettslagene fortløpende finne oppdatert informasjon om blant annet egen økonomi og regnskap. 4

5 KURS SOBBL har gjennomført følgende opplæringstiltak for styrene i borettslagene: Styrearbeid i praksis 2 kurs med 35 deltagere. Årsregnskap i borettslag 1 kurs med 27 deltagere. Egen samling på Bamsrud Gård for styrene i borettslagene i Indre Østfold 56 deltagere. Fortløpende kurs i styreportalen Målet med alle våre kurs og samlinger er å styrke kompetansen for styrene i borettslagene. Høstkonferansen ble avholdt på Thon Hotell på Ski den oktober, med 90 deltagere fra borettslagene. MEDLEMSINFORMASJON I 2010 ble det utgitt et presentasjonshefte til samtlige medlemmer. SOBBL har en egen hjemme side på internett hvor all løpende informasjon blir lagt ut. Medlemsbladet SOBBL-nytt, ble besluttet utgitt fra Det møtte i alt 129 stemmeberettigede delegater. 115 var delegater fra borettslag, og 14 møtte som delegater for våre ikke-boende medlemmer. Styret Styret har avholdt 11 møter og behandlet i alt 42 saker i var et meget godt år for SOBBL. Flere boligbyggelag har også i år opplevd økonomiske problemer og det er gjennomført fusjoner eller det foregår fusjonsplaner med kapitalsterke lag. Driften av SOBBL har i 2010 vært meget tilfredsstillende, noe som også resultatet viser og laget står trygt og godt fundamentert økonomisk. Styret har i året bl.a. fattet følgende vedtak for å styrke SOBBL på kort og lang sikt: Etablert SOBBL Eiendomsmegling AS. Kjøpt aksjer i Østfold Prosjekt AS. Refinansiert lån. Forhåndstegnet aksjer i NBBL Partner AS. Kvalitetssikringssystem for økonomiavdelingen. STYRENDE ORGANER Generalforsamlingen SOBBLs generalforsamling ble avholdt 9. juni 2010 i Filadelfiakirken i Sarpsborg. Ut over dette er spørsmål knyttet til SOBBLs langsiktige utvikling, løpende forretningsdrift og utbyggingsprosjekter blitt behandlet. 5

6 Sparta Warriors: Norgesmestre 2010/11 DATTERSELSKAPER SOBBL Eiendomsmegling AS Sobbl Eiendomsmegling AS er et heleid datterselskap av SOBBL. Selskapet har franchise avtale med Privatmegleren. Selskapet ledes av adm. dir. Ole Chr. Arntsen og teller totalt 8 ansatte (7,6 årsverk). 6 ansatte meglere og 2 oppgjørsmedarbeidere. SOBBL Eiendom AS SOBBL Eiendom AS er et heleid datterselskap av SOBBL. Selskapet fusjonerte inn Fjellhøyveien 49 AS i 2010, som hadde hjemmel til en regulert tomt på Hannestad/Tindlund. Denne eiendommen er nå under utbygging. SOBBL Eiendom AS eier: Kurland bofellesskap: boliger Valaskjold bofellesskap boliger Eplehagen bofellesskap boliger Haugeveien boliger Sikatunet 1 7 (Navestad) boliger Fjellhøyveien tomteområde Næringsseksjon i tilknytning til Thranesgate borettslag Hele bygningsmassen med unntak av Sikatunet 1 7, er leiet ut til Sarpsborg kommune på langtidskontrakter. SOBBL Boliger AS SOBBL Boliger AS ble stiftet i 2005 som et utbyggingsselskap på bakgrunn av revidert lov om boligbyggelag og borettslag. Våre bygge prosjekter vil i hovedsak foregå i dette selskapet. DELEIERSKAP Heiergården AS SOBBL eier 25 % av eiendomsselskapet Heiergården AS i Rakkestad. De øvrige aksjeeierne er Marker Sparebank, Rakkestad Brannkasse og Rakkestad kommune. Selskapet besitter eiendommen Storgata 18 i Rakkestad med den hensikt å utvikle denne til forretninger og boliger. Dette arbeidet er ikke igangsatt. Eiendommen er utleid. Østfold Prosjekt AS (ØPAS) Selskapet med hovedkontor i Fredrikstad (FOBBL) har 5 ansatte og tilbyr bl.a. tjenester innen prosjektledelse, byggeledelse og byggekontroll. SOBBL eier 24 % av selskapet. De øvrige eiere er FOBBL med 26 % og OBOS Prosjekt AS med 50 %. Selskapet leverer positive resultater og benyttes spesielt til utarbeidelse av tilstandsvurderinger for våre borettslag. UTSIKTENE FREMOVER SOBBL er og skal være en solid og fremtidsrettet organisasjon. SOBBL har og skal fortsatt ha sitt fokus på kjernevirksomheten og medlemsarbeidet. Styret ønsker at organisasjonen skal være preget av stabilitet og bli oppfattet som en trygg og seriøs boligforvalter og utbygger. Styret er av den oppfatning at SOBBL etter 2010 er godt rustet til å møte fremtidige oppgaver og utfordringer i.h.t. strategiplanen. Styret retter en stor takk til SOBBLs ansatte for innsatsen og engasjementet til medlemmenes beste. 6

7 Steinar Strøm Styreleder Nina Pettersen Styremedlem Sarpsborg 28. april Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Rolf Bekkstrand Ansattes representant Knut J. Knoll Nestleder Mette Nilsberg Olsen Styremedlem TILLITSVALGTE I PERIODEN Trygve Kristoffersen Adm. dir. Mona Lindh Myhrer Styremedlem John Thune Styremedlem Funksjon Medlem Valgt Varamedlem Valgt Styreleder Steinar Strøm Tommy Andre Eriksen 2010 Styremedlem-nestleder Knut J. Knoll Hans Jørgen Gade 2010 Styremedlem Nina Pettersen Jan Roger Pettersen 2010 Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Bente Holm Sælid 2010 Styremedlem John Thune Lindis Enoksen 2010 Styremedlem Mona Lindh Myhrer 2009 Ansattes representant Rolf Bekkstrand 2010 Jan Eirik Olsen 2010 Første varamedlem møter på alle styremøtene. VALGKOMITÉ 2011 Medlemmer John Thune (styret) Jan Roger Pettersen Bente Holm Sælid Varamedlemmer Velges av styret Britt Monstad Sølvi Jørgensen 7

8 ÅRSREGNSKAP FOR 2010: RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat før skattekostnad Årets skattekostnad Årets resultat Overført til egenkapital

9 ÅRSREGNSKAP FOR 2010: BALANSE EIENDELER Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Arbeid under utførelse Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignede Sum omløpsmidler Sum eiendeler

10 ÅRSREGNSKAP FOR 2010: BALANSE GJELD OG EGENKAPITAL Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 SARPSBORG OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg 28. april Styret for Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Steinar Strøm Styreleder Knut J. Knoll Nestleder Mona Lindh Myhrer Styremedlem Nina Pettersen Styremedlem Mette Nilsberg Olsen Styremedlem John Thune Styremedlem Rolf Bekkstrand Ansattes representant Trygve Kristoffersen Adm. dir. 10

11 ÅRSREGNSKAP FOR 2010: KONTANTSTRØMOPPSTILLING Likvider tilført/brukt på virksomheten Årsresultat Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger /- Endring i utsatt skatt Tilført fra årets virksomhet /- Endringer i beholdninger, kunder og leverandører /- Endringer i andre tidsavgrensningsposter A = Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer Investeringer i varige driftsmidler /- Endringer i andre investeringer B = Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering Opptak av ny gjeld (kort- og langsiktig) Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital/nedskrevet tilskudd Udekket tap ved fusjon C = Netto likviditetsendring fra finansiering Likviditetsbeholdning A+B+C Netto endring likvider gjennom året Likviditetsbeholdning Sarpsborg08 i Tippeligaen: Martin Wiig scorer i Tippeligaen mot Molde. [Foto: Frank Githmark] ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2010 SARPSBORG OG OMEGNS BOLIGBYGGELAG 11

12 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 Regnskapsprinsipper og virkning av eventuell prinsippendring Årsregnskapet er satt opp i samsvar med bestemmelsene i lov om boligbyggelag, regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. SOBBL har fra avviklet mellomregningsordningen med tilknyttede borettslag. Dette innebærer at borettslagene har opprettet egne bankkonti i stedet for å ha en bankordning registrert i SOBBL sitt regnskap. Avviklingen av denne ordningen har medført store endringer i lagets balanse som må hensyntas ved sammenlikning med fjoråret. Klassifisering og vurdering av balanseposter Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakeføres i løpet av ett år etter balansedagen. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Eventuell langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres hvis de har en antatt levetid over tre år, og en kostpris som overstiger kr Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Arbeid under utførelse / tomt Arbeid under utførelse og innkjøp av tomter for framtidig utbygging er vurdert til det laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er ført opp i balansen etter fradrag for eventuelle avsetninger til forventet tap. Pensjonsforpliktelser Forsikret pensjonsforpliktelse er balanseført. Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Planendringer fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter bokføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Som boligbyggelag betaler SOBBL formuesskatt i tillegg til inntektsskatt. Leasingsforpliktelser Selskapets leasingsutgifter blir ført løpende over driften (operasjonell leasing). Fremtidige leasingsforpliktelser fremgår av note 13. Kontantstrømoppstillingen Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Aksjer i datterselskap Kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskaper. 12

13 NOTE 2: DRIFTSINNTEKTER Salgshonorar/gebyrer Inntekter teknisk Forretningsfører inntekter Medlemskontingent Leie inntekter Andre inntekter Prosjekter Sum NOTE 3: LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader Folketrygden Pensjonskostnader Andre personalkostnader SUM Antall ansatte Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønn og andre godtgjørelser Revisor Morselskap Konsern Lovpålagt revisjon Teknisk bistand med likningspapirer etc Sum Honorarene er delvis inkludert merverdiavgift, avhengig av det enkelte selskaps merverdiavgiftssituasjon. 13

14 REKREASJON Sarpsborg er et godt sted å bo. Kommunen kan by på mange flotte rekreasjonsområder for enhver smak. Hafslund Hovedgård Sarpsborg byr på flere golfbaner

15 Fra parken på Hafslund Hovedgård Kanopadling Tunevannet

16 NOTE 4: VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre Bygninger/tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomt er kostpris på tomt St. Mariegt. 112 på kr Driftsløsøre Bygninger/tomt Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger pr Balanseført verdi pr Årets avskrivninger % 0-2% Inkludert i anskaffelseskost for bygninger/tomt har konsernet pr tomter og ikke avskrivbare eiendommer som til sammen beløper seg til kr Inkludert i dette beløpet er årets tilgang på kr ved erverv av utleiebygg med i alt 26 leiligheter, samt en ubebygget tomt til kr NOTE 5: AKSJER I DATTERSELSKAP Antall aksjer Eierandel Bokførte verdier SOBBL Eiendom AS % SOBBL Boliger AS % SOBBL Eiendomsmegling AS % Aksjer i datterselskap NOTE 6: AKSJER OG ANDELER Eierandel Bokførte verdier Andeler i kontorstiftede borettslag BBL Datakompetanse AS 1,81 % NBBL 1,00 % Heiergården AS 25,00 % ØPAS 24,00 % Sum aksjer og andeler

17 NOTE 7: ARBEID UNDER UTFØRELSE / TOMTER Posten gjelder innkjøpte tomter og prosjektkostnader for fremtidig utvikling. NOTE 8: ANDRE FORDRINGER Mellomregning med borettslag Fordring datterselskap Andre fordringer Sum andre fordringer Fordringer og gjeld mellom mor og datter er eliminert i konsernregnskapet. NOTE 9: BANKINNSKUDD I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr I posten inngår bundet bankinnskudd for skattettrekk med kr NOTE 10: EGENKAPITAL Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Årets resultat Egenkapital pr Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital pr Nytegnet andelskapital Fusjon Fjellhøyveien 49 AS Overkurs Nedskrevet omsorgstilskudd Tilbakeført avsetning husleiefond 0 Årets resultat Egenkapital pr

18 Pensjonsordninger NOTE 11: PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Laget har pensjonsordninger for alle ansatte, dels ytelsesbasert, dels innskuddsbasert. Deltagelse i ordningene er avhengig av når ansettelsesforholdet startet. Den ytelsesbaserte ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser, og disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår ved oppnådd pensjonsalder (67 år) og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Beregningen nedenfor omfatter bare den ytelsesbaserte ordningen, og er utarbeidet av lagets forsikringsselskap. Den baserer seg på de forutsetninger som er gitt i veiledningen fra NRS i august Et av datterselskapene har ansatte som inngår i ordningen med innskuddsbasert pensjonsordning. I tillegg til disse forsikringsbaserte ordningene er laget og konsernet også omfattet av AFP-ordningen, hvor etter de ansatte har rett til å gå av med pensjon når de fyller 62 år. Det ble i februar 2010 vedtatt en ny ordning for avtalefestet pensjon (AFP) som skal gjelde fra og med 2011, og som vil gjelde alle ansatte. Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler netto Periodisert arbeidsgiveravgift Resultatført aktuarielt tap Kostnad ytelsesordninger Kostnad innskuddsbasert ordning Pensjonskostnader Pensjonsforpliktelse Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) Pensjonsmidler til markedsverdi Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) Arbeidsgiveravgift Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto balanseført pensjonsforpliktelse Antall deltagere i pensjonsordningene: Ytelsesbaserte Aktive Pensjonister Innskuddsbasert Aktive

19 NOTE 12: LANGSIKTIG GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER Pantstillelser St. Mariegt. 112 (kontorlokaler) Tunebakken 13A Fjellhøyveien Bekkevoll Augustaborg Fordringer Garantiansvar SOBBL Boliger AS Morselskap Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Gjeld til kredittinstitusjoner Pantstillelser Gjeld til kredittinstitusjon, pantsikret Av dette gjelder følgende beløp tilskudd som nedskrives over 20 år over 10 år Balanseført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet: Bygninger og tomter NOTE 13: LEASINGFORPLIKTELSER Biler NOTE 14: SKATTEKOSTNAD Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd Sum årets skattegrunnlag

20 Betalbar inntektsskatt Formuesskatt i samvirkeforetak Sum betalbar skatt Formye avsatt skatt tidligere år Endring utsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Gevinst og tapskonto Pensjonsforpliktelser Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28% Endring Anleggsmidler Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Gevinst og tapskonto Skattemessig fremførbart underskudd Netto forskjeller Skattereduserende forskjeller som ikke utlignes Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt basert på 28% Fusjon Fjellhøyveien Utsatt skatt NOTE 15: ANNEN KORTSIKTIG GJELD Mellomregning for borettslag Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Ordningen med mellomregning for lagene opphørte Fordringer og gjeld mellom mor og datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet. 18

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008

Norske Boligbyggelags Landsforbund. NBBL Årsrapport 2008 Norske Boligbyggelags Landsforbund NBBL Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse Styreleder har ordet 3 Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Noter 10 Kontantstrømoppstilling 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013

NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU NIKU ÅRSRAPPORT 2013 NIKU Årsrapport 2013 - Norsk institutt for kulturminneforskning 2 NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Konsernet. hamar media

Konsernet. hamar media Konsernet hamar media Årsberetning og regnsk AP 2014 Årsberetning 2014 Hamar Media AS Innhold Årsberetning 3 7 Resultat og balanse 8 10 Noter til regnskapet 11 22 Kontantstrømoppstilling 23 Revisjonsberetning

Detaljer

Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden

Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden Årsrapport 27 Vårt merkeløfte til kunder, samarbeidspartnere og oss selv: Gjennom innsikt i eiendom bygger vi verdier for fremtiden utsikt mot fremtiden Magasinet Østre Torg, Scandic Hotel og Jernbaneverket.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer