KONKURRANSEUTSETTING HHS Prosjekt rapport Godkjent av STYR Ullensaker kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURRANSEUTSETTING HHS 2010. Prosjekt rapport Godkjent av STYR 15.09.10. Ullensaker kommune"

Transkript

1 KONKURRANSEUTSETTING HHS 2010 Prosjekt rapport Godkjent av STYR Ullensaker kommune

2 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 2 av 38 Innhold 1 SAMMENDRAG BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET MANDAT AVGRENSNING OG PRESISERING I FORHOLD TIL MANDATET SAMMENSETNING OG ARBEIDSFORM METODE OG KILDEOPPLYSNINGER INNLEDNING ENHETSKOSTNADER TALLDATA KVALITETSDATA Objektiv kvalitet Subjektiv kvalitet VURDERINGER/DRØFTINGER INNENFOR DET ENKELTE TJENESTEOMRÅDE MATOMSORG Organisering Ressurser Produksjon Enhetskostnad Vurderinger og anbefaling PLEIE OG OMSORGSTJENESTER Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester Reisevaksinasjoner Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter SENTRALVASKERI Organisering Ressurser Produksjon Vurdering og anbefaling TRANSPORT Organisering Produksjon Enhetskostnad Kvalitet Vurdering og anbefaling FRITT BRUKERVALG VURDERING OG ANBEFALING KVALITET VEDLEGG...38

3 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 3 av 38 1 Sammendrag Herredstyret vedtok i sak om budsjett og økonomiplan for 2009 at det skulle innføres fritt brukervalg i Ullensaker kommune og at følgende tjenesteområder innenfor ansvarsområdet til Hovedutvalget for helsevern og sosialomsorg skulle vurderes konkurranseutsatt: Drift av sentralkjøkken på Gystadmyr sykehjem Drift av kafeene ved kommunens institusjoner Matombringing til brukere i private hjem Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester Drift av kommunens sentralvaskeri Transport av brukere i kommunen Reisevaksinasjoner Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Arbeidet med å utrede saken har vært organisert som et administrativt partssammensatt prosjektarbeid. Prosjektgruppa er gitt følgende mandat: Vurdere konkurranseutsetting som mulig virkemiddel for å sikre best mulig tjenestetilbud innenfor vedtatte budsjettrammer. Det har vært rapportert på framdriften i dette arbeidet har ved flere saker og notater til hovedutvalget. Hovedutvalget har sluttet seg til følgende faseinndeling av prosjektet: Fase 1 frem til Anbefaling knyttet til om konkurranseutsetting framstår som et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre best mulig tjenesteproduksjon på de nevnte områder. Fase 2 Dersom folkevalgt nivå vedtar å gjennomføre anbefalte tiltak, avklare hvordan tiltak kan gjennomføres. Fase 3 Dersom folkevalgt nivå vedtar forslag til iverksetting av tiltak, gjennomføre og implementere vedtatte tiltak. Prosjektgruppa har tilnærmet seg mandatet ved å kartlegge Ullensaker kommunes kostnadsnivå for de respektive tjenesteområdene og justert dette for kvalitetsavvik. Denne enhetsprisen er så benchmarket mot relevante sammenlignbare virksomheters kostnadsnivå. På dette grunnlaget har prosjektgruppen kommet fram til konklusjoner på de ulike tjenesteområdene på hvorvidt Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon er konkurransedyktig eller ikke. På de tjenesteområdene Ullensaker kommune ikke framstår som konkurransedyktige vil prosjektgruppen anbefale at kommunen bør vurdere å igangsette konkurranseutsettingsprosess. Prosjektgruppen peker i tillegg på en rekke forbedringspunkter også innenfor de tjenesteområdene som ikke anbefales vurdert konkurranseutsatt. Prosjektgruppa har kommet fram til i hovedsak følgende konklusjoner og anbefalinger på de ulike tjenesteområdene:

4 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 4 av 38 Matomsorg: Basert på de gjennomgåelser som er foretatt, foreliggende dokumenter og anbefaling fra konsulent jfr. Vedlegg nr. 1 Ullensaker kommune, vurdering av kjøkkendrift og kvalitetsutøvelse. Notat for strategisk utvikling av matomsorg, mai 2010, er prosjektgruppen av den oppfatning at kommunen bør opprettholde tjenesteproduksjonen ved sentralkjøkkenet i egen regi. Tilsvarende gjelder kafédriften på Gystadmyr og Gjestad. Samtidig anbefaler gruppen at kommunen iverksetter tiltak som bidrar til forbedret økonomistyring og gjennomfører nødvendige organisatoriske endringer som sikrer administrering og ledelse av matomsorg som ett helhetlig fagområde. Herunder analysere behovet for anskaffelse av programvare for styring og dokumentasjon av av matproduksjonen. Hjemmetjenester: Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi. Ullensaker kommune bør videre analysere hvorfor den framstår med en større andel hjemmeboende har behov for flere timer pleie enn de kommunegruppene vi er sammenlignet med. Videre bør det foretas en grundigere analyse av om høyere enhetspris utelukkende kan forklares med høyere kvalitet. Reisevaksinasjoner: Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi. Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Ullensaker kommune har pr. dags dato ikke etablert mottak som omfatter denne gruppen brukere. Prosjektgruppen anbefaler at eventuelle vurderinger vedrørende tjenesteområdet gjøres dersom tjenesten skal etableres. Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Med bakgrunn i eksisterende forutsetninger og ved sammenligning av Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon vs. tilsvarende produksjon i kommunene i gruppe 13 og gjennomsnitt Akershus (KOSTRA), fremstår brutto korrigerte driftsutgifter pr kommunal plass lavere enn i sammenlignbare kommuner. Denne tendensen forsterkes ytterligere dersom enhetsprisen korrigeres for kvalitet. Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi. Prosjektgruppa anbefaler videre at kommunen innarbeider objektive kvalitetsparametre som indikerer den enkelte brukers kvalitative status i eget kvalitetssystem.

5 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 5 av 38 Sentralvaskeri Ved sammenligning av Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon vs. tilsvarende produksjon i kommuner som har konkurranseutsatt tjenesteproduksjonen, fremstår Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon som kosteffektiv. Prosjektgruppen anbefaler at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi. I tillegg anbefaler gruppen av det gjennomføres en nærmere analyse av etterspørsel vs kapasitet og vurderer behovet for produksjonsmidler. Transport Denne tjenesteproduksjonen er allerede konkurranseutsatt. Det anbefales at kommunen vurderer om det før avtaleutløp bør gjennomføres kontroll på kvalitative parametre for måling av tjenestens utførelse og brukernes tilfredshet. Fritt brukervalg Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen definerer mål for eventuell innføring av fritt brukervalg. Anbefalingen er begrunnet i prosjektgruppa ikke kan se at en ordning med fritt brukervalg vil lede til en mer kostnadseffektiv produksjon av tjenesten. Dersom valgfriheten i seg selv er en kvalitet det kan aksepteres å betale for, er det teknisk mulig å innføre en ordning med fritt brukervalg av hjemmehjelpstjenester (praktisk bistand). Når det gjelder hjemmesykepleie er prosjektgruppa i tvil om det finnes et markedsgrunnlag. Det er videre usikkert om det finnes et marked å kjøpe slike tjenester i. Bergen kommune har for noen tid siden gjennomført en mislykket konkurranse på dette området. Oslo kommune har hatt ordningen i utvalgte bydeler og vurdere å innføre ordningen i alle bydelene. Dersom kommunen på et verdigrunnlag velger å innføre fritt brukervalg av hjemmehjelp som en kvalitativt forbedring av tjenestetilbudet, anbefaler prosjektgruppen at bl.a. følgende elementer gjennomgås: Organisering og mandat for bestillerkontor/vurderingsteam IT/ Fagsystem (kontroll og oppfølging) Avklaring av anskaffelsesmodell Videreutvikling av prismodell (lik for både leverandør og kommune) Systematisk kvalitetsarbeid Ullensaker kommune er i ferd med å etablere og implementere et helhetlig kvalitetssystem. Drammen kommune har en meget god praksis på implementering av kvalitetsoppfølging i egen organisasjon. Prosjektgruppa anbefaler at Ullensaker i det videre arbeidet med kvalitetssystemet, i hovedtrekk benytter Drammen kommunes systematikk og dokumentasjon.

6 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 6 av 38 2 Bakgrunnen for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet er vedtak gjort i Herredstyret , sak 91/08, pkt. 10 og 11: HHS virksomhetsområde: 1. Ullensaker kommune skal i 2009 innføre fritt brukervalg innen hjemmebaserte tjenester i kommunen. Brukerne skal ha anledning til å velge private aktører til å bistå seg hjemme. Brukerne av hjemmehjelpstjenester skal gis stor grad av frihet til å kunne velge hvilke tjenester de ønsker innenfor den tidsramme de er tildelt. 2. Det etableres et prosjekt der formålet er å se på muligheten for å konkurranseutsette følgende tjenesteområder med virkning fra Drift av sentralkjøkken på Gystadmyr sykehjem Drift av kafeene ved kommunens institusjoner Matombringing til brukere i private hjem Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester Drift av kommunens sentralvaskeri Transport av brukere i kommunen Reisevaksinasjoner Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Det forutsettes at dette gjøres i samarbeid med organisasjonene. Det inviteres til innspill fra bedrifter og næringsdrivende om hvilke områder som kan drives bedre og/eller billigere enn i dag. 3 Mandat Gruppens mandat er uttalt som følger: Vurdere konkurranseutsetting som mulig virkemiddel for å sikre best mulig tjenestetilbud innenfor vedtatte budsjettrammer. 3.1 Avgrensning og presisering i forhold til mandatet Prosjektets mandat frem til , har vært å fremskaffe nødvendig informasjon og dokumentasjon på om det er grunnlag for å anbefale å konkurranseutsette noen av tjenesteområdene som er definert i mandatet. Funnene skal vurderes opp mot sammenlignbare virksomheter. Pr. dags dato er kvalitets- og kostnadsparametrene i KOSTRA de eneste som er etablert innenfor den kommunale helse og omsorgssektoren. I arbeidene med sammenligning/ benchmarking er det disse indikatorene som benyttet for tjenester innenfor helse og omsorgssektoren.

7 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 7 av 38 For øvrige tjenesteområder, som er definert i mandatet, har gruppen fremskaffet normer, kostnader og/ eller pris og kvalitet fra respektive bransjer, og benyttet disse som referansepunkter for sammenligning. Med utgangspunkt i hva Ullensaker normalt bruker som sammenlignbare virksomheter, har prosjektgruppen lagt til grunn at sammenligning/ benchmarking skjer opp mot gruppe 13. I tillegg har også gjennomsnitt Akershus blitt benyttet for å få frem eventuelle elementer som kan være særskilte for virksomheter i geografisk nærhet til Ullensaker kommune. Prosjektaktivitetene har vært gjennomført i henhold til følgende tre hovedfaser: Fase 1 frem til Anbefaling knyttet til om konkurranseutsetting framstår som et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre best mulig tjenesteproduksjon på de nevnte områdene. Fase 2 Dersom folkevalgt nivå vedtar å gjennomføre anbefalte tiltak, avklare hvordan tiltak kan gjennomføres. Fase 3 Dersom folkevalgt nivå vedtar forslag til iverksetting av tiltak, gjennomføre og implementere vedtatte tiltak. 3.2 Sammensetning og arbeidsform Alle arbeider har vært gjennomført i partsammensatt prosjektgruppe hvor tillitsvalgte er inkludert, og har vært preget av viktige vurderinger og diskusjoner. I tillegg til prosjektgruppens arbeider er det innhentet dokumentasjon og erfaringsgrunnlag fra interne og eksterne aktører, og det er gjennomført møter med fagmiljøer og personer både internt og eksternt.

8 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 8 av 38 4 Metode og kildeopplysninger 4.1 Innledning Prosjektgruppen har tatt utgangspunkt i at oppdraget består i å vurdere konkurranseutsetting som mulig virkemiddel for å sikre best mulig tjenestetilbud innenfor vedtatte budsjettrammer. Prosjektet omfatter de tjenestegrupper og typer som omtalt i HST 91/08. For bedre å systematisere arbeidene med respektive tjenester har prosjektgruppen sortert tjenestene i følgende grupper: Matomsorg: Benyttes for tjenester som inkluderer matproduksjon: Drift av sentralkjøkken på Gystadmyr sykehjem Drift av kafeene ved kommunens institusjoner Matombringing til brukere i private hjem Pleie og omsorgstjenester: Benyttes for tjenester som er direkte relatert til pleie og omsorg: Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester Reisevaksinasjoner Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Sentralvaskeri: Drift av kommunens sentralvaskeri Transport: Transport av brukere i kommunen Det er lagt til grunn at gruppen skal vurdere konkurranseutsetting som et mulig virkemiddel for en mest mulig kostnadseffektiv drift av tjenesteproduksjonen. Prosjektgruppen har primært vurdert konkurranseutsetting på det enkelte tjenesteområde isolert. På noen områder har prosjektgruppen vurdert konkurranseutsetting som et virkemiddel for å etablere et marked. Dette for senere eventuelt å kunne innføre fritt brukervalg på tjenesteområdet hjemmetjenester. Ullensaker kommunes kostnadsnivå for de respektive tjenesteområdene, er benchmarket mot relevante sammenlignbare virksomheters kostnadsnivå. Primært mot andre kommuner for å finne ut om Ullensaker kommune er kosteffektiv i relasjon til andre kommuner. I tillegg har prosjektgruppen i noen sammenhenger også sammenlignet kommunens kostnadseffektivitet med private aktører. Følgende kommuner og/ eller private aktører er benyttet i sammenligning innenfor de ulike tjenesteområdene:

9 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 9 av 38 Tjenesteområde Matomsorg Pleie og omsorg Sentralvaskeriet Sammenlignende virksomhet Kommune Privat aktør Skedsmo, ISS og Medirest. Oslo og Toten kommuner Gruppe 13, Akershus, Bergen, Bærum, Oppegård, Askøy, OS, Eidsvoll og Gjerdrum Ørn Vask & rens AS På dette grunnlaget har prosjektgruppen kommet fram til konklusjoner på de ulike tjenesteområdene på hvorvidt Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon er konkurransedyktig eller ikke. På de tjenesteområdene Ullensaker kommune ikke framstår som konkurransedyktige vil prosjektgruppen anbefale at kommunen bør vurdere å igangsette konkurranseutsettingsprosess. Prosjektgruppen peker i tillegg på en rekke forbedringspunkter også innenfor de tjenesteområdene som ikke anbefales vurdert konkurranseutsatt. 4.2 Enhetskostnader Enhetskostnad representerer: Volum av tjenesteproduksjon / kostnad = Enhetskostnad (kostnad pr. produsert enhet) Dette vil si at enhetsverdien ikke er kvalitetsmodifisert For å komme fram til enhetskostnad som kan benchmarkes, har prosjektgruppen valgt å benytte talldata fra KOSTRA. På tjenesteområder det ikke finnes KOSTRA-tall, har prosjektgruppa basert seg på regnskapstall. Arbeidet har bestått i å kvalitetssikre alle parametre som inngår i den enkelte tjeneste. Det totale regnskapet for Ullensaker kommune innholder alle parametere som påvirker de enhetskostnader som prosjektgruppen har søkt å definere. Dog gir ikke regnskapet på kapittelnivå alltid et fullstendig bilde. Årsaken til dette er at enkelte kostnader kan være felleskostnader (eks. energi, rengjøring infrastruktur) eller kostnadene kan føres noe ulikt i de forskjellige virksomhetene. I de situasjonene hvor dette har vært utfordrende har gruppen gjort bestrebelser for å sikre mest mulig detaljert presisjon av kostnadene som innvirker på det enkelte tjenesteområdet.

10 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 10 av Talldata Pr. dags dato er kvalitets- og kostnadsparametrene i KOSTRA de eneste helhetlige systemet som er etablert innenfor den kommunale helse og omsorgssektoren. I arbeidene med sammenligning/ benchmarking er det disse indikatorene som benyttet for tjenester innenfor helse og omsorgssektoren. For øvrige tjenesteområder, som er definert i mandatet, har gruppen fremskaffet normer, kostnader og/ eller pris og kvalitet fra respektive bransjer, og benyttet disse som referansepunkter for sammenligning. KOSTRA reflekterer summen av flere indikatorer innenfor både kvalitet og kostnader, og inneholder parametre som er lagt til grunn for sammenligning av tjenestene innenfor helse og omsorgssektoren. KOSTRA tall for de ulike tjenesteområdene tar utgangspunkt i alt som er ført på de ulike funksjoner i KOSTRA, uavhengig av ansvarsstrukturen. Definisjoner av nøkkeltall som er brukt i analysen: Brutto driftsutgifter: Kontoklasse 1, art ( ) + art art art art art 790 Dvs. tilsvarende utgifter som netto driftsresultat, men tar kun med inntektspostene fordelte utgifter, sykelønnsrefusjon og intern salg. Brutto korrigerte driftsutgifter: Kontoklasse 1, art ( ) + art art art art art art 790 Dvs. at kun utgifter til egen produksjon er tatt med. Utgifter til kjøp som erstatter kommunal egenproduksjon og til overføringer er utelatt. Inntektssiden er tilsvarende som for brutto driftsutgifter. Det er det en del svakheter ved KOSTRA-tallene. Dette gjelder både i egen kommune Ullensaker, og de kommunene vi har hatt kontakt med under prosessen. Dette skyldes at det tradisjonelt har vært liten fokus i offentlige virksomheter på viktigheten av å benytte korrekte tjenestefunksjoner ved føring av kostnader. Ullensaker kommune har for egen del lagt ned mye arbeid på å forbedre disse svakhetene, og som gjennomgående gir økt kvalitet på tallmateriellet og derigjennom forbedret grunnlag for styring og kontroll av virksomhetene. Svakhetene, som nevnt over samt KOSTRA s øvrige iboende svakheter, gjør også at tallene må benyttes med noe varsomhet. 4.4 Kvalitetsdata Prosjektgruppen er av den oppfatning at enhetskostnaden slik den framkommer i KOSTRA eller andre kilder, må justeres for kvalitet for å kunne benyttes som sammenlignbar enhetspris.

11 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 11 av 38 Utfordringene vedrørende dette har bl.a. bestått i at enhetskostnadene som er omtalt i KOSTRA i liten grad sier noe om kvalitet. Prosjektgruppen har vurdert kvalitet i følgende to perspektiv: Objektiv kvalitet Subjektiv kvalitet Prosjektgruppen har gjennom prosjektarbeidene jobbet mye med å konkretisere kvalitetsbegrepene. Arbeidene er i positiv forstand utfordrende, da både betydningenog benyttelsen av begrepene er viktige, men også som følge av arbeidene langt på vei er videreutvikling og til dels nybrottsarbeid. For å synliggjøre dette refereres utdrag fra til SSB (Statistisk Sentral Byrå) egen innledning til beskrivelse av kvalitet/ kvalitetsindikatorer Objektiv kvalitet Gruppen har lagt til grunn definisjonen som følger: Objektiv kvalitet er basert på faktiske dokumenterbare beskrivelser av størrelser. Som del av objektiv kvalitet inngår også de lover og forskrifter som utgjør rammeverket for utøvelse av samtlige tjenester. Det finnes på enkelte områder kvalitetsparametere i KOSTRA, men disse har ikke direkte sammenheng med kostnader ført i KOSTRA. Kvalitetsindikatorer i KOSTRA (utdrag fra SSB): Mange av indikatorene som brukes i KOSTRA sier noe om kvalitet på kommunale eller fylkeskommunale tjenester. Definisjoner: Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredsstille krav eller behov En kvalitetsindikator viser status eller utvikling i disse egenskapene. Definisjonen av kvalitet tar utgangspunkt i brukerbehovet for de aktuelle produktene eller tjenestene Kvalitet og dermed kvalitetsindikatorer grupperes fra produksjon av tjenester til den nytten brukerne har av disse, vist som følger:

12 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 12 av 38 Strukturkvalitet omfatter forhold som kan knyttes til institusjonen (strukturen) som produserer varer og tjenester, og defineres ved den standard som finnes på innsatsfaktorene. Dette er for eksempel økonomiske rammebetingelser, personalets kompetanse og utdanning. Prosesskvalitet er knyttet til produksjonsprosessene, og defineres ved den smidighet og effektivitet som ligger til grunn for tjenesteproduksjonen. Dette kan dreie seg om organiseringen av arbeidet, oversiktlige rutiner, metodebruk og klare ansvarsforhold. Produktkvalitet er egenskaper ved produktet og/eller tjenesten som er viktige for brukeren, og defineres ved tjenestens innhold og service. Resultatkvalitet er den vikning eller det resultat leveransen av produktet og/eller tjenesten har for brukeren. Resultatkvalitet defineres gjerne ved den behovsdekningen som er oppnådd ved hjelp av tjenesten/produktet. Det er ikke enkelt å plassere en kvalitetsindikator i en gruppe. En indikator knyttet til struktur, som betegner kvaliteten på innsatsfaktorene, kan for eksempel også måle en egenskap som er så viktig for brukerne at den kan plasseres under produktkvalitet. Plasseringen avhenger til en viss grad av i hvilken grad behovene til ulike brukergrupper og eventuelt andre interessenter vektlegges. Indikatoren er derfor ikke entydig. Men grupperingen er til hjelp ved utvikling av kvalitetsindikatorene. Det kan argumenteres for at de viktigste indikatorene for tilfredsstillelse av brukerbehov er de som baseres på undersøkelser hvor brukerne selv er spurt om hvor fornøyde de er. Gjennomføring av slike brukerundersøkelser er imidlertid krevende, og mange av undersøkelsene som brukes i dag tilfredsstiller ikke metodiske krav som bl.a. sikrer sammenliknbarhet mellom tjenesteområder og kommuner. Utviklingen av kvalitetsindikatorer i KOSTRA har derfor vært konsentrert om objektive målbare indikatorer.. Prosjektgruppen har i sin tilnærming valg å benytte samlebegrepet objektive kvalitetsindikatorer (Strukturkvalitet, Prosesskvalitet, Produktkvalitet og Resultatkvalitet). Hvor det ikke finnes kvalitetsparametere i KOSTRA, er det hentet inn data fra andre kilder. Kildene er benyttet innenfor tjenesteområder det har vært naturlig, og står referert i det enkelte kapittel som omhandler de spesifikke tjenestene. Under kapittel 5.2. redegjør gruppen for ytterligere parametre, som kan benyttes for måling av objektiv kvalitet. I tillegg foreslår gruppen at prosessbeskrivelsene som er utarbeidet av Drammen

13 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 13 av 38 kommune (jfr. Vedlegg nr. 6 og 7) benyttes som input for sektorens videre arbeider med etablering og implementering av Ullensaker kommunes kvalitetssystem. Gruppens begrunnelse for dette fremgår av kap. 7 Kvalitet. Disse parametrene er pr. dags dato ikke etablert i Ullensaker kommune, og inngår således ikke i vurderingsgrunnlaget for prosjektrapporten Subjektiv kvalitet Gruppen har lagt til grunn definisjonen som følger: Subjektiv kvalitet er basert på enkeltindivider og/eller gruppers personlige oppfatting og/ eller opplevelse av benyttet tjeneste. I likhet med flere kommuner i Norge gjennomfører Ullensaker kommune regelmessige brukerundersøkelser. Se Brukerundersøkelsene inkluderer følgende vurderinger: For institusjoner o Gjennomsnittlig tilfredshet beboere o Gjennomsnittlig tilfredshet pårørende For hjemmetjenesten o Gjennomsnittlig tilfredshet beboere Undersøkelsen er bygget opp i forhold til følgende disposisjon: Resultat Her settes fokus på det resultatet som skapes av tjenesten. I hvor stor grad er resultatene preget av høy kvalitet? Resultat for brukerne. Dette skal gjenspeile i hvor stor grad tjenesten er i stand til å oppnå sine overordnede mål. Prosess På dette området rettes oppmerksomheten på de prosessene som foregår i tjenesteproduksjonen. Det gjelder spesielt forholdet mellom brukeren og de personer som har ansvaret for å gi tjenestene. Brukermedvirkning. Her måles i hvor stor grad brukerne tas med på råd i utformingen av tjenesten. Respektfull behandling. Dette skal måle brukernes opplevelse av å bli behandlet som et medmenneske i møtet med ansatte fra tjenesten.

14 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 14 av 38 Struktur Her er det samlet indikatorer og spørsmål som mer setter fokus på rammebetingelser som er viktige for å kunne skape kvalitet. Tilgjengelighet. På dette området måles i hvor stor grad tjenesten er tilgjengelig for brukerne ved ulike behov. Informasjon. Her fanges opp i hvor stor grad brukerne opplever å være informert om vesentlige forhold knyttet til tjenestene. Politiske saker på rapportering fra brukerundersøkelsene fremgår av vedlegg nr. 2 og 3.

15 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 15 av 38 5 Vurderinger/drøftinger innenfor det enkelte tjenesteområde 5.1 Matomsorg I prosjektet har tjenesteområdet omfattet: - Drift av sentralkjøkken på Gystadmyr sykehjem - Drift av kafeene ved kommunens institusjoner - Matombringing til brukere i private hjem På dette tjenesteområdet er det benyttet ekstern konsulent til å vurdere Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon (jfr. vedlagte rapport, Vedlegg nr. 1) Matomsorg handler om mer enn bare riktig ernæring. Det er hvordan maten blir presentert med hensyn til utseende, temperatur og friskhet. I tillegg er det hvordan spisesituasjonen legges til rette slik at appetitten til den enkelte beboer og bruker opprettholdes og stimuleres. Matomsorg blir dermed et samlebegrep for det som har betydning for at vi har et tilfredsstillende kosthold og næringsinntak Organisering Produksjonen av varmmat til institusjoner og hjemmetjenestene utføres av sentralkjøkkenet, som organisatorisk er lagt til Gystadmyr bo og aktivitetssenter. Innkjøp av tørrmat gjøres av kafé (Kløfta og Jessheim Vest) eller Sentralkjøkken (Jessheim Øst), etter bestilling fra avdelingene. Varmmaten bringes fra Sentralkjøkken til avdeling og hjemmeboende av kommunens portørtjeneste. Hver PRO-enhet har egen kafé med tilhørende kjøkken/ tilberedning av mat som serveres i kafeene. Dette innebærer at Ullensaker kommune har en tredeling av matproduksjonen. Varmmat fra sentralkjøkken produseres etter kok/kjøl-prinsippet og serveres på avdeling/hjemmeboende. Tørrmat tilberedes og serveres på avdeling. I tillegg kan det kjøpes mat på bo- og aktivitetssenterets kafé Ressurser Kjøkken Antall årsverk PRO Øst sentralkjøkken 5,79 Hellen kafé 2,66 Gjestad kafé 2,22 PRO Øst kafé 2,15 I tillegg kommer om lag 1/3 portørstilling til transport av varmmat til institusjoner, dagsenter og hjemmeboende, samt andel av leaset bil.

16 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 16 av Produksjon Sentralkjøkken på Gystadmyr produserer porsjoner varmmat pr. år Mottakere av varmmat Institusjon 162 stk Dagsenter 152 stk Hjemmeboende 56 stk Enhetskostnad Varmmat, kostnad pr. porsjon Varmmat Ullensaker Skedsmo Toten Nordberg hjemmet Kostnad pr porsjon, kr 50,1 54, Summen for Ullensaker inneholder ikke kostnader til bygg, vedlikehold, renhold og strøm, som er med i Skedsmo tallene. Tallene fra Vestre Toten inkluderer kostnader til kafédrift. Kostnadene til Nordberg hjemmet en beregnet i modell ut fra deres varekjøpstall. Tørrmat på institusjon, kostnad pr plass pr døgn Tørrmat Ullensaker Skedsmo Toten Nordberg hjemmet Kostnad pr plass pr døgn, kr 36, Snittkostnad basert på alle PRO-enhetene. Inneholder kun varekostnader. Kostøre Kostøre pr. beboer på Nordberg Ullensaker Skedsmo Ø.Toten institusjon pr. dag. hjemmet Sum 86,3 94, Med kostøre menes her utgifter til varm og- tørrmat samt drikke pr. beboer på institusjon pr. døgn. Basert på den informasjonen prosjektgruppa har klart å skaffe ligger kostøret i privat drevet institusjon på mellom kr. 85,- til kr.105, avhengig av hva som bestilles. Summen for Ullensaker inneholder ikke kostnader til bygg, vedlikehold, renhold og strøm, som er med i Skedsmo tallene. Tallene fra Vestre Toten inkluderer kostnader til kafédrift. Kostnadene til Nordberg hjemmet en beregnet i modell av ekstern konsulent, basert på Nordberg hjemmets varekjøpstall. Ullensaker kommunes synes å levere mat til brukerne mer kostnadseffektivt enn de kommuner som er benyttet i sammenligningen.

17 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 17 av 38 Drift av kafeene ved kommunens institusjoner Kjøkken Netto kostnad pr år. kr Hellen kafé ,- Gjestad kafé ,- PRO Øst kafé ,- I en periode på om lag to år ble kafeene Jessheim Øst og Vest drevet av Øvre Romerike Industrier AS. ØRI slet med å få økonomien i kafeene til å gå rundt. Fra saksframlegget: Tabellen nedenfor viser utviklingen av kommunens driftstilskudd til ØRI. Periode Årsbeløp Månedsbeløp Antall måneder Sum periode Note Maksimal forpliktelse Note 1) Perioden fra oppstart og fram til første indeksregulering Note 2) Periode fra første indeksregulering, samt tillegg på kr ,- ekstra per måned for drift av Gystadmyr fra og med og til andre indeksregulering Note 3) Periode fra andre indeksregulering (anslått og lagt inn 4 %) av grunnbeløp i avtale pluss, ekstratilskudd for uforutsette kostnader kr ,- avtalt i endringsavtale fra til utløpet av forlenget avtaleperiode den Note 4) Angir maksimal kontraktsforpliktelse etter avtalen med tilleggsavtaler for hele kontraktsperioden. I saksframlegget ble det skissert et driftsalternativ basert på egenregiproduksjon og et basert på konkurranseutsetting. Rådmannen anbefalte at det ble gjennomført en konkurranse om kontrakt på drift av kafeene på Gjestad og Gystadmyr. Videre; Kommunen forbeholder seg retten til å forkaste alle tilbud, dersom de ikke ligger innenfor rammen av enhetenes budsjetter. Kommunen holder lokaler, utstyr og yter et årlig indeks regulert driftstilskudd. Konkurransen basers på tildelingskriteriene utsalgspris, vareutvalg, åpningstid, tiltaksplasser og størrelse på driftstilskudd. Rådmannen gis myndighet til å utforme konkurransegrunnlag og gjennomføre konkurransen i samsvar med lov om offentlige anskaffelser og denne og tidligere saker om konkurranseutsetting i Ullensaker kommune.

18 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 18 av 38 Rådmannen gis myndighet til å vurdere om noen av tilbudene skal antas og i tilfelle hvilket. Det tilrås fortsatt kommunal drift av Hellen kafé ved PRO-Kløfta innenfor de eksisterende personalmessige og økonomiske rammer. Rådmannen er av den oppfatning at det er uansett utfallet av tilbudskonkurransen er hensiktsmessig å beholde en kafé drevet i egen regi til bruk ved sammenligning mot eventuelle eksterne tilbydere. Videre er Hellen Kafé en integrert del av driften ved PRO- Kløfta. Personalet i kafeen bestiller og serverer mat til institusjonsbeboerne og deltar i praktisk drift av aktivitetssenter og resepsjon. Denne organisasjonsformen har vist seg å være effektiv og bør derfor gis anledning til å videreføres. I sak 54/05 for hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg den ble det fattet følgende vedtak: 1. Driftskonsept for kaféene ved Gjestad og Gystadmyr bo-og aktivitetssentrene vedtas. 2. Kommunen overtar driften fra Det forutsettes at opprettelsen av 3,5 nye stillinger dekkes av de midler som nå brukes på ØRI. 4. Driftsmodellen vurderes etter 1 års drift. Saken kommer tilbake til hovedutvalget Vurderinger og anbefaling På dette tjenesteområdet er det benyttet ekstern konsulent til å vurdere Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon (jfr. vedlagte rapport, Vedlegg nr. 1). Prosjektgruppa har lagt konklusjonene til innleid konsulent til grunn: Ernæring er en viktig faktor, som har direkte innvirkning på helsesituasjonen for brukere av helse og omsorgstjenester, og dermed også en innvirking på behovet for pleie. Bl.a. kan forebyggende matomsorg i hjemmetjenesten være er et av flere viktige elementer til forsinket innleggelsesbehov. Tjenestebehovet innenfor matomsorg vil øke i fremtiden som følge av økende andel eldre som trenger hjelp til spising, allergier/ intoleranse, behovet for etnisk tilpasset mat er stigende samt at forventninger om større valgfrihet er stadig tydeligere. Kommunen har en generell positiv og offensiv holdning til matomsorg og ernæringens betydning, og har gjennomgående vektlagt dette i sin virksomhet, men samtidig har tjenesteområdet ikke vært del av en naturlig utvikling med henblikk på profesjonalisering gjennom fastsettelse av kvalitative og økonomiske mål for tjenestene, krav til dokumentasjon, ledelsesutvikling og styring. Sistnevnte bekreftes ved at kommunen innehar nødvendig kompetanse, men at det ikke er etablerte styringssystemer, fastsatte mål for tjenesteområdet, og at ytelsen til bruker ikke måles eller dokumenteres. Utfra eksisterende forutsetninger og ved sammenligning av Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon vs. tilsvarende produksjon innen kommuner og

19 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 19 av 38 private virksomheter (Oslo, Horten, Toten), fremstår tjenesteproduksjonen innenfor denne kategorien tjenester, som økonomisk effektiv. Videre besitter kommunen kompetanse innenfor området, men pga organiseringen av arbeidene får ikke kommunen benyttet nødvendig kompetanse på god nok måte. I tillegg besitter ikke dagens organisasjon nødvendige styringsverktøy for å kunne styre og lede fagområdet på en fremtidsrettet og målbar måte. Å bedre tilbudet og forebygge gjennom mer bevist matomsorg er en økonomisk, kompetansemessig og kjøkkenteknisk utfordring. Det synes som om dette området ikke er en gjennomtenkt del av kjøkkendriften i Ullensaker kommune, da matkjøp og salgsinntekter er uoversiktlig og faktisk ikke oppført som et beslutningsgrunnlag. Det virker tilfeldig om hvordan resursene skal brukes og finansieres. Forholdet til lover og regler ved kjøkkendrift, innkjøp og resursstyring, bør bestemme vei valget. Sentralkjøkkenets organisering og bemanning betinger ledelsesdiskusjon og ansvarsfordeling på fag. Anbefaling Basert på de gjennomgåelser som er foretatt, foreliggende dokumenter og anbefaling fra konsulent jfr. Vedlegg nr. 1 Ullensaker kommune, vurdering av kjøkkendrift og kvalitetsutøvelse. Notat for strategisk utvikling av matomsorg, mai 2010, er prosjektgruppen av den oppfatning at kommunen bør opprettholde tjenesteproduksjonen ved sentralkjøkkenet i egen regi. Tilsvarende gjelder kafédriften på Gystadmyr og Gjestad. Samtidig anbefaler gruppen at kommunen iverksetter tiltak som bidrar til forbedret økonomistyring og gjennomfører nødvendige organisatoriske endringer som sikrer administrering og ledelse av matomsorg som ett helhetlig fagområde. Herunder analysere behovet for anskaffelse av programvare for styring og dokumentasjon av av matproduksjonen.

20 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 20 av Pleie og omsorgstjenester Tjenestene som er vurdert i prosjektperioden er: - Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester - Reisevaksinasjoner - Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger - Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester Organisering Hjemmetjenestene er organisert som følger: - PRO Jessheim Øst (base for hjemmetjenesten distrikt Jessheim Øst) - PRO Jessheim Vest (base for hjemmetjenesten distrikt Jessheim Vest, samt nattjenesten for hjemmetjenesten for hele kommunen) - PRO Kløfta (base for hjemmetjenesten distrikt Kløfta) Prosjektgruppens mandat har inkludert tjenestene hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester. Dette er to tjenestekategorier innenfor fellesbenevnelsen Hjemmetjenester. Hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjenester omfatter følgende tjenester: Praktisk bistand: daglige gjøremål Praktisk bistand - opplæring: daglige gjøremål Praktisk bistand: brukerstyrt personlig assistanse Dagsenter/ dagtilbud Matombringing Trygghetsalarm Hjemmesykepleie Avlastning- utenfor institusjon/ bolig Støttekontakt Omsorgslønn Re-/habilitering utenfor institusjon/ bolig Ullensaker kommune har i sin organisering av hjemmetjenestene vektlagt kvaliteten i brukerens grensesnitt mot kommunen. I dette ligger bl.a. hensynet til at brukerens behov vurderes og behandles mest mulig koordinert. I tillegg til hensynet til brukeren er det også positive synergier ved at begge tjenestene (hjemmesykepleie og hjemmehjelp) administreres og styres helhetlig da bruker gruppen i prinsippet er den samme (rettet mot hjemmeboende), og begge typer av tjenester er hos samme bruker på samme dag. Eks. kan man avlaste hverandre ut i fra hvem som har flest oppdrag. Spesielt hjemmesykepleien opplever uforutsigbare dager, slik at ved å kunne spille på hjemmehjelperne, kan de prioritere oppgaver som kun kan utføres av

21 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 21 av 38 hjemmesykepleien. Ved fravær blant hjemmehjelpstjenesten har de mulighet for å få avhjelp fra hjemmesykepleien ved roligere dager. Disse synergiene gir gode muligheter for god ressursutnyttelse. Videre bidrar tett dialog / kommunikasjon mellom hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien en forsterket mulighet for å fange opp signaler om brukers situasjon tidligere enn normalt dersom disse to tjenestene administreres separat, blant annet: - Hjemmehjelp observerer forandring og gir beskjed til hjemmesykepleien dersom nødvendig - Dersom de mener at noen er syke, kontakter de pårørende, ev hjemmesykepleien, slik at hjemmesykepleien kan vurdere adekvate tiltak Hjemmehjelperne utfører følgende oppgaver: Enkle stell /dusj, tømme urinposer etc. Ta på /av støttestrømper Levere ut dosetter (hjemmehjelperne har medisinkurs) Hente varer på apoteket Lage frokost, varme middag Tilsynsbesøk dersom et kun er å sjekke at alt er ok (ikke ligger på gulvet, har mat i kjøleskap) Ressurser Distrikt Antall vedtatte årsverk Kløfta 19,28 Jessheim Øst 22,72 Jessheim Vest 25, Produksjon Distrikt Hjemmehjelp Hjemmesykepleie Både og Kløfta Jessheim Øst Jessheim Vest Tallene er pr Enhetskostnad Det er spesielt viktig å være oppmerksom på at sammenligninger i KOSTRA representerer totalen av tjenester som utføres innen hjemmetjenester, og at totalen derfor også inkluderer kategorien tyngre brukere. For å sikre at tjenestene, som mandatet omfatter, vurderes på en sammenlignbar måte med tilsvarende tjenester i gruppe 13, har gruppen arbeidet med å fremskaffe informasjon og dokumentasjon om hovedfaktorene som innvirker på denne delen av produksjonen. Kapittel Enhetskostnad er derfor supplert med informasjon om andel hjemmeboende med høy timeinnsats.

22 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 22 av 38 Parameter Ullensaker Gj.snitt kommunegr. 13 Gj.snitt Akershus Korrigerte brutto driftsutgifter, pr. mottaker av hjemmetjenester, kr I tabellen er også kostnadene for PU, funksjonshemmede i bolig, kjøp av plasser samt noe fysio/ ergo behandling, inkludert. Som redegjort for innledningsvis i dette kapitlet, uttrykker KOSTRA de totale kostnadene for produksjonen av tjenestene innenfor Hjemmetjenesten. I tillegg til kvalitetsmodifiseringen prosjektgruppen redegjør for i kap. 4.2 Enhetskostnad, må kostnadene som fremgår som enhetskostnader knyttet til disse tjenesteområdene (hjemmesykepleie og hjemmetjenester) også korrigeres for pleiebehovet i Ullensaker vs de kommunene vi skal sammenligne med. Parameter Ullensaker Gj.snitt kommunegr. 13 Gj.snitt Akershus Andel hjemmeboende med høy timeinnsats 5,9 5,7 5 Tabellen viser at Ullensaker har en større andel hjemmeboende som har behov for flere timer pleie enn de kommunene vi sammenligner med Kvalitet Kvaliteten innenfor dette tjenesteområdet er vurdert utfra både objektive kriterier (registrert i KOSTRA), samt subjektive kriterier referert fra brukerundersøkelser. Objektiv Parameter Ullensaker Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Akershus System for brukerundersøkelser i hjemmetjenesten Ja.... Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste ,2 9 8,4 Prosjektgruppa har ikke vektet kvalitetsparameterne beskrevet ovenfor. Ullensaker kommune framstår gjennomgående bedre på objektiv kvalitet enn kommunegruppene det er sammenlignet med.

23 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 23 av 38 Subjektiv Den subjektive kvaliteten måles gjennom brukerundersøkelser som gjennomføres hvert 2. år. Jfr. Vedlegg nr. 2. Resultatet for 2007 er som følger: PLO Hjemmetjenesten - brukere Gjennomsnitt Ullensaker Resultat for brukeren 3,5 3,6 Brukermedvirkning 3,1 3,4 Trygghet og respektfull behandling 3,5 3,7 Tilgjengelighet 3,2 3,3 Informasjon 3,2 3,2 Generelt 3,5 3,6 Gjennomsnitt 3,3 3,5 Landsgjennomsnittet er basert på de 59 kommunene som valgte å gjennomføre undersøkelsen i dette året. Det er gjennomført brukerundersøkelse også i 2010, men undersøkelser utført i 2010 blir ikke publisert før i januar Dersom vi skal få med oss et landsgjennomsnitt og benchmarke mot, må vi bruke undersøkelse som er gjennomført i 2009 eller tidligere. Ullensaker kommune hadde noe mer tilfredse bruker av hjemmetjenester enn de 59 kommuner som gjennomførte denne brukerundersøkelsen i Vurderinger og anbefaling Vurderinger Basert på eksisterende forutsetninger og ved sammenligning av Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon vs. tilsvarende produksjon i kommunene i gruppe 13 (KOSTRA), fremstår Ullensaker kommunes tjenesteproduksjon som noe mindre kosteffektiv enn de som prosjektgruppen har sammenlignet med. Disse funnene kan isolert sett danne grunnlag for å vurdere tjenesteområdet nærmere med tanke på eventuell konkurranseutsetting. Dog må kostnadene, som prosjektgruppen har redegjort for, korrigeres med hensyn til kvalitative faktorer. Ullensaker kommunes hjemmetjeneste framstår som noe dyrere og noe bedre, enn i de kommunegruppene som det er sammenlignet med. I tillegg må det også, for hjemmesykepleie og hjemmetjenester hensyntas at Ullensaker har en større andel brukere med høyt antall timeforbruk enn sammenlignbare kommuner. Kostnader forbundet med organisering og administrering av eventuell konkurranseeksponering må også medtas i det totale kostnadsbildet. Anbefaling: Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi.

24 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 24 av 38 Ullensaker kommune bør videre analysere hvorfor den framstår med en større andel hjemmeboende har behov for flere timer pleie enn de kommunegruppene vi er sammenlignet med. Videre bør det foretas en grundigere analyse av om høyere enhetspris utelukkende kan forklares med høyere kvalitet Reisevaksinasjoner Organisering og produksjon Organisatorisk hører tjenestene vedrørende reisevaksinasjoner til HSBK (Hovedutvalg Skole Barnehage og Kultur) i enheten FBU (Forebyggende Barn og Ungdom). Tjenesten ivaretas ved eget kontor for reisevaksinering, rådgivning og smittevern. Kontoret er betjent av helsesøster i samarbeid med kommunelegen. Etter Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (FOR nr 450) 2-1 skal kommunen tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år og tilby gravide å gå til svangerskapskontroll i tilknytning til helsestasjon. Kommunen skal dekke alle utgifter til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Kommunen kan velge å kjøpe tjenestene av private virksomheter eller produsere disse i interkommunalt samarbeid. I Ullensaker har en valgt å organisere produksjonen i egenregi. I vurderingene av Ullensaker kommunes valg av organisering er også Departementets merknader til forskriften vektlagt. For å løse de oppgaver som er nevnt i kommunehelsetjenesteloven 1-3, herunder helsestasjons- og skolehelsetjeneste og forskriften 2-3, skal kommunen sørge for blant annet disse deltjenestene: allmennlegetjeneste, herunder fastlegeordning, helsesøstertjeneste, jordmortjeneste og fysioterapitjeneste. Kommunen kan organisere disse tjenestene ved å ansette personell i kommunale stillinger eller ved å inngå avtaler med personell om privat helsevirksomhet jf. kommunehelsetjenesteloven 4-1. Kommunen kan også ansette eller inngå nødvendige avtaler med andre personellgrupper som psykolog, ergoterapeut og høyskoleutdannet personell med pedagogisk, sosialfaglig, tverrfaglig eller tverrkulturell kompetanse. For å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet bør kommunen søke å få en bred tverrfaglig basis for den totale kompetansen i tjenesten Enhetskostnad Lønnskostnadene ved kontoret er en 50% stilling hvorav 30% er knyttet til lovpålagte tjenester forbundet med smittevern. Resterende 20% av stillingen benyttes til å betjene reisevaksinering. Vedlagt følger utdrag av Lovdata som viser de tjenestene som er lovpålagte ved kontoret. Brukere som benytter tjenesten betaler per vaksine i tillegg til konsultasjonsgebyr.

25 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 25 av 38 Brukerbetalingen dekker således samtlige kostnader forbundet med reisevaksinasjon (lønnsutgifter og medisinsk forbruksmateriell). Prisene for vaksinasjon justeres i henhold til eventuelle kostnadsendringer Kvalitet Enheten erfarer pr. i dag at det er ventetid for reisevaksinering. Dette kan utfra en isolert vurdering av brukertilfredshet muligens betraktes som ikke tilfredsstillende, men sett i lys av at det ikke foreligger et uttrykt mål om at reisevaksinasjon skal være et satsingsområde er det allikevel et akseptabelt nivå da kommunen prioriterer de lovpålagte tjenestene på en tilfredsstillende måte. Videre yter enheten meget god service i form av råd og veiledning forbundet med reisevaksinasjon selv om brukeren benytter annen vaksinasjonsinnstans. I tillegg er det gode alternativer for brukere som ønsker reisevaksinasjon Vurdering og anbefaling Vurdering Tjenesteproduksjonen er pr. dags dato selvfinansierende og kan betraktes som et supplement til de lovpålagte tjenestene innen vaksinering. På denne måten representerer den marginale tjenesteproduksjonen som et kvalitativt pre for de brukerne som i tillegg til kontorets lovpålagte tjenester og veiledning får reisevaksinasjon ved kontoret. Anbefaling Basert på de gjennomgåelser som er foretatt og foreliggende dokumenter, anbefaler prosjektgruppen at kommunen opprettholder tjenesteproduksjonen i egen regi Helsetjenester til asylsøkere & flyktninger Ullensaker kommune har pr. dags dato ikke noe eget etablert mottak for denne gruppen brukere. Prosjektgruppen har derfor valgt å utelate nærmere vurderinger av dette tjenesteområdet Vurdering og anbefaling Vurdering Ullensaker kommune har pr. dags dato ikke etablert mottak som omfatter denne gruppen brukere. Anbefaling Prosjektgruppen anbefaler at eventuelle vurderinger vedrørende tjenesteområdet gjøres dersom tjenesten skal etableres.

26 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 26 av Drift av Gystadmyr bo og aktivitetssenter Organisering Institusjon langtidsplass i institusjon Alderspsykiatrisk avdeling langtids-/ kortidsplass i institusjon for demente Dagsenter dagsentertilbud ved bo- og aktivitetssenter Ressurser Virksomhet Antall årsverk Institusjon 42,21 Alderspsykiatrisk avd. 10,9 Dagsenter 1, Produksjon Institusjon 54 langtidsplasser (3 avdelinger på 18 plass) Alderspsykiatrisk avdeling 8 langtids-/ og 2 kortidsplasser. Dagsenter registrert 13 brukere pr Enhetskostnad Parameter Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, pr. kommunal plass Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie, av korr.bto. driftsutg., institusjon i % Ullensaker Gj.snitt kommunegr. 13 Gj.snitt Akershus ,8 90,8 88,5 En viktig årsak til de høye kostnadene til institusjoner i Ullensaker er kostnader ved institusjonslokaler. Korrigerte driftskostnader til institusjonslokaler utgjør hele 17 % av kostnadene til institusjon, mot 9% i kommunegruppe 13 og 11,5 % i Akershus. Ved vurdering av de økonomiske parametrene i KOSTRA for pleie og omsorgstjenester har det blitt sett på flere parametre. Parameteren Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, pr. kommunal plass er vurdert som best egnet til å sammenligne kostnadsnivået. Ugifter til selve pleien og omsorgen i institusjonene, fremstår som lavere sammenlignet med andre kommunale virksomheter. Brutto korrigerte kostnader på kr pr kommunal plass i Ullensaker kommune ligger lavere enn både kommunegruppe 13 og Akershus. Henholdsvis 8,23% og 4,68%.

27 Prosjektrapport - Konkurranseutsetting HHS 2010 Side 27 av 38 Som følge av at en del kommuner i Norge har konkurranseeksponert disse tjenestene, har gruppen også inkludert disse i vurderingene av Enhetskostnad Ullensaker kommune vs kommuner som har konkurranseutsatt pleie og omsorgstjenester ved institusjon Parameter Ullensaker Bergen Bærum Oppegård Askøy Os Korrigerte brutto driftsutgifter, pleie i institusjon, pr. kommunal plass Nærmere om disse: Samtlige kommuner er kontaktet, men de fleste har problemer med å finne ut av KOSTRA vs pris de betaler for kjøp av tjenestene. Os kommune oppgir å betale kr ,- pr plass for omsorgsboliger som er gjort om til sykehjem. I tillegg kommer kostnader til bestilling-, oppfølging og kontrollfunksjoner Kvalitet Kvaliteten innenfor dette tjenesteområdet er vurdert utfra både objektive kriterier (registrert i KOSTRA) samt subjektive kriterier referert fra brukerundersøkelser. Objektiv Parameter Ullensaker Gj.snitt kommunegruppe 13 Gj.snitt Akershus Legetimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,31 0,33 0,32 Fysioterapitimer pr. uke pr. beboer i sykehjem 0,26 0,3 0,4 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner ,1 95,8 Andel plasser i brukertilpasset enerom m/ eget bad/wc 81,7 68,3 80 System for brukerundersøkelser i institusjon Ja.... Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra videregående skole Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/ fagutdanning fra høyskole/universitet Andel legemeldt sykefravær av totalt antall kommunale årsverk i brukerrettet tjeneste 7,2 9 8,4 Ullensaker kommune har gjennomgående bedre kvalitet på beboerfasilitetene sammenlignet både med gruppe 13 og Akershus. Tilsvarende gjelder også nivået på fagutdanningen av personellet ved våre bo- og aktivitetssentre.

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Målt kvalitet i pleie og omsorg

Målt kvalitet i pleie og omsorg Målt kvalitet i pleie og omsorg 1. De ulike kvalitetsbegrepene 2. Innspill til arbeidet deres med målekort/styringskort 3. Tips om aktuelle rapporter og info. om diverse utviklingsprosesser 1. Kvalitetsbegrepene:

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING tilleggsliste Formannskapet Dato: 05.11.2015 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, ordføres kontor Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32068300

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi

Mandat. Regionalt program for Velferdsteknologi Mandat Regionalt program for Velferdsteknologi 2015-2017 Innhold 1 Innledning/bakgrunn 3 2 Nåsituasjon 3 3 Mål og rammer 4 4 Omfang og avgrensning 4 5Organisering 5 6 Ressursbruk 6 7 Beslutningspunkter

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene

Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Kvalitet i sykehjem/ helse- og omsorgstjenestene Særlige utfordringer i et kommunalt perspektiv Direktør Gudrun H Grindaker Kvalitet og utfordringer Helse- og omsorgstjenester. Hva er sykehjem i 2012?

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for.

Finn Arthur Forstrøm, AGENDA. Helse, pleie og omsorg er - og vil være - noen av de viktigste basisoppgavene kommunene har ansvar for. Notat Utarbeidet av: Finn Arthur Forstrøm, AGENDA Dato: 1. mars 2010 Emne: HELSE OG SAMHANDLINGSREFORM. NOEN FORHOLD OG PROBLEMSTILLINGER DET BØR TAS STANDPUNKT TIL. Innledning Helse, pleie og omsorg er

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering

Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Konkurranseutsette tjenester innenfor pleie, omsorg og rehabilitering Erfaringer og prosess ved slike innkjøp i Asker kommune Tommy Hestem Leder Anskaffelser På hvilke områder? Sykehjemsdrift Dagplasser

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Oslo 22.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Gode Styrings og kvalitetsindikatorer v/

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet

Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Virksomhet tilpassede tjenester Respekt, åpenhet og kvalitet Standard for brukerstyrt personlig assistanse tjenester Vedtatt i KST 24.06.2013. Formål med standard: sikre at alle tjenestemottakere skal

Detaljer

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016

Beregnet til. Oslo kommune. Dokument type. Rapport. Dato. Januar 2016 Beregnet til Oslo kommune Dokument type Rapport Dato Januar 016 BRUKERUNDERSØKELSE I HJEMMETJENESTEN 015 Innholdsfortegnelse 0 SAMMENDRAG 1 1. OM UNDERSØKELSEN 1.1 Bakgrunn 1. Metode og målgruppe. RESULTATER

Detaljer

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32

Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Ark.: 614 &41 Lnr.: 941/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-32 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad PLANLEGGING AV NYTT LEGESENTER I GAUSDAL. Vedlegg: Lokalisering av legesenter i Gausdal Andre saksdokumenter (ikke utsendt):

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Bestillerenheten i Ringerike kommune

Bestillerenheten i Ringerike kommune Bestillerenheten i Ringerike Presentasjon for HOV 02.04.13 Organisering 04.04.2013 2 Organisering forts. Leder Merkantil (1) Sosialgruppe (4) Helsegruppe (4) Pasientkoordinator (1) Økonomi (2) 04.04.2013

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200705124 : E: 031 F21 &32 : Frode Otto Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.05.2008 16/08 BRUKERUNDERSØKELSE

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne Tildelingskontoret Barnevern NAV sammen

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Fra å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet.

Fra å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet. Fra å styre på penger og tiltak til å styre på resultat og kvalitet. Hvordan ser det ut hos dere, hva skal vi gjøre sammen. v/seniorrådgiver Jens-Einar Johansen. Kvalitet Kvalitet Ordet Kvalitet har latinske

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Kvalitet. Målgrupper

Kvalitet. Målgrupper Ressurser Brukere Målgrupper Kvalitet Økonomisk innsats/ kostnader (KOSTRA-tall) Antall brukere av en definert tjeneste Antall potensielle mottakere av en tjeneste Objektiv (målt) og subjektiv (opplevd)

Detaljer

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT

ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN. Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT ROAN KOMMUNE VELFERDSTEKNOLOGI INNFØRING AV GPS SOM SPORINGSVERKTØY I OMSORGSTJENESTEN Trygghet Respekt Selvstendighet PROSJEKTETS SLUTTRAPPORT April 2015 Innledning Roan er en kommune med ca.1000 innbyggere

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer

Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Nye a rtikler som publiseres 26.1 1.201 5 i forbindelse med publisering av nye nasjonale kvalitetsindikatorer Innhold Beboe re på sykehjem vurdert av lege siste 12 måneder...... 2 Beboere på sykehjem vurdert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland

Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Høgskolen i Bodø Saksnummer: Møtedato: Styret 103/10 16.12.2010 Arkivreferanse: 2010/2058/ Sak: Kvalitetssikringssystem ved Universitetet i Nordland Behandling: Vedtak: 1. Styret for Høgskolen i Bodø vedtar

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling

Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS Arbeidsgiverutvikling og omstilling Hva gjør r KS for å heve status innen omsorgstjenestene? Gudrun Haabeth Grindaker direktør KS`visjon: En effektiv og selvstendig kommunesektor som ivaretar innbyggernes behov. KS skal være kommunesektorens

Detaljer

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune

Kriterier for tildeling av omsorgstjenester i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/1377-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksbehandler: Bodil Brå Alsvik Kriterier

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2009 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr 301 Bydelsnr 13 Ansvarlig for innholdet i skjemaet Tommy Grotterød E postadresse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER. Teori og empiri. Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015

EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER. Teori og empiri. Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER Teori og empiri Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015 Disposisjon: Begreper Metoder for å måle effektivitet Operasjonalisering av effektivitetsmål Mer om DEA-metoden Analyser

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG KONGSVINGER KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMITÉ FOR HELSE- OG OMSORG Møtedato: 27.05.2009 Møtested: Møteplassen Dagsenter Holt Møtetid: Kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 62 80 80 36. Varamedlemmer

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune

Kravspesifikasjon. Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Vedlegg 1 BÆRUM KOMMUNE Kravspesifikasjon Anskaffelse av farmasøytisk kompetanse til farmasøytiske tilsyn, legemiddelgjennomganger og rådgivning i Bærum Kommune Websaknr. 15/60720 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas

Avdeling Helse. Telefonliste for avdeling Helse: Informasjon 9. november 2015. Helsesjef Øyvind Lovald. Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefonliste for avdeling Helse: Navn: Helsesjef Øyvind Lovald Pleie og omsorgsleder Merete Borgeraas Telefon: 35 94 25 71 35 94 25 73 eller 917 95 209 Kontor avd. for Helse 35 94 25 72 Siljan sykehjem

Detaljer

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN

Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkivsaksnr.: 11/ Dato: VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjersti Halvorsen Engeseth Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/12089-1 Dato: 11.11.11 VIDEREFØRING AV BRUKERVALG INNEN HJEMMEHJELPSTJENESTEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL

Detaljer

RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune

RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD. til. hjemmeboende eldre i Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg RAPPORT OM DAGSENTERTILBUD til hjemmeboende eldre i Bergen kommune Mars 2012 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER Dagsenter-tjenesten har gjennom årene utviklet

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/1210-3 Saksbehandler: Mari Holien BEDRE RESSURSUTNYTTELSE INNEN HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN Saksnr. Utvalg Møtedato 60/13 Kommunestyret 28.11.2013 Vedlegg:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM

SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM SAKSPROTOKOLL - FREMTIDIG BRUK AV AVALDSNES ALDERSHJEM Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne behandlet saken den 08.03.2016, saksnr. 9/16 Behandling: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne ber

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/ F20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 12/16120-1 F20 DRAMMEN 13.11.2012 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE Innledning Bystyrekomité for

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 15/443 ORGANISASJONSSTRUKTUR Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Ny administrativ organisering

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke?

Hos legen. Bjørn Gabrielsen. Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Primærhelsetjenesten 1986 2005 Historisk helsestatistikk Bjørn Gabrielsen Hos legen Hva finnes av statistikk om de første vi møter i helsetjenesten når vi blir syke? Statistisk sentralbyrå startet innhenting

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni.

Sør-Aurdal kommune Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni. Driftstilpasning 2008-2011 Prosjektplan forprosjektet Behandlet i styringsgruppas møter 20. og 25. juni 1 Bakgrunn Sør-Aurdal kommune hadde i 2007 et negativt driftsresultat på over 8 mill kroner. På bakgrunn

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Prosjekt: Omstilling av Alta kommune for å få til den gode kommune med en bærekraftig økonomisk utvikling Bakgrunn: 1. Kommunestyrets vedtak i forbindelse med behandling av budsjett 2010, hvor det ble

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015.

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. KOSTRA er sammensatt av tall som kommunene rapporterer inn direkte til KOSTRA, regnskapstall og disse talla er kombinert med tall fra andre offentlige

Detaljer