VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK"

Transkript

1 VÅR DATO VÅR REFERANSE /1228 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Magnus Melhus Overå tlf Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/ advokat Bugge Postboks 1524 Vika 0117 Oslo VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER PÅLEGG VEDRØRENDE KONTANTHÅNDTERING, AML. 4-3 (4), JF. 4-1 (1) OG (3) - UNIBUSS AS - OPPHEVELSE AV VEDTAK Direktoratet viser til klage av 4. mai 2010 over Arbeidstilsynet Oslos vedtak av 8. april Det er klaget i rett tid, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. Direktoratet finner saken tilstrekkelig opplyst og tar den opp til behandling, jf. fvl. 33. Saksforholdet Det vises til tidligere korrespondanse for sakens historikk. Nedenfor vil det bli redegjort for hovedtrekkene i saksforholdet. Arbeidstilsynet Oslo gjennomførte i 2007 tilsyn med Unibuss AS. Det ble hentet inn nye opplysninger i tiden fram mot april Med bakgrunn i disse og senere ranshendelser ble det utarbeidet en tilsynsrapport med varsel om pålegg, datert 11. januar Arbeidsgiver kom med en tilbakemelding på varselet i brev av 1. mars Arbeidstilsynet fattet vedtak i tråd med varselet den 8. april Arbeidsgiver klaget på pålegg nr. 1 i vedtaket, datert 4. mai 2010 og saken ble oversendt Direktoratet for arbeidstilsynet den 26. mai 2010 etter at Arbeidstilsynet Oslo opprettholdt sitt vedtak. Det påklagede pålegget lyder som følger: 1. Iverksette tiltak for å sikre at sjåførenes kontanthåndtering og billettering opphører Arbeidsgiver skal iverksette tiltak som sikrer at virksomhetens bussjåfører som trafikkerer Oslo lokale bussruter ikke må håndtere, transportere eller oppbevare kontanter og billetter/kort med omsetningsverdi, hvis ikke følgende vilkår er oppfylt: 1. Sjåførenes oppbevaring og transport av kontanter og billetter/kort med omsetningsverdi i pauser og utenom arbeidstiden opphører. 2. Alle busser er utstyrt med fungerende GPS og alarmsystem, eller tilsvarende systemer som sikrer rask hjelp ved rans, volds- og trusselsituasjoner 3. Virksomheten har etablert fungerende kommunikasjonssystem og iverksatt rutiner som sikrer at sjåførene på alle ruter hele driftsdøgnet, og i samsvar med behov umiddelbart er sikret kommunikasjon med og bistand fra trafikkleder. 4. Det er vektertjeneste eller tilsvarende på alle nattbusser, og basert på en konkret risikovurdering på alle andre avganger med tilsvarende forhøyet risiko for ran, vold og trusler. POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge

2 VÅR REFERANSE 2 5. Virksomheten har iverksatt tiltak som sikrer at bussjåførenes sikkerhet ved all håndtering og transport av kontanter og billetter/kort med omsetningsverdi, til og fra buss og stasjonerings- og pauselokaler er fullt forsvarlig. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bussjåførenes verneombud og fagtillitsvalgte gjennomgå nå situasjonen, pågående prosesser og videre planer for endringer av systemer for billettering og kontanthåndtering. På bakgrunn av gjennomgangen skal arbeidsgiver utarbeide en tidfestet fremdriftsplan for hvordan pålegget skal oppfylles innen fristen. Vilkår: 1. Arbeidsgiver skal søke bistand hos bedriftshelsetjenesten ved utarbeidelse av fremdriftsplanen. 2. Fremdriftsplanen skal behandles i arbeidsmiljøutvalget. Lovhjemmel: Arbeidsmiljøloven 4-3 (4) jf 4-1(1) og (3), 4-2 (1), 3-1 (2) bokstav c, d og e, 3-3 (2), 6-2 (4) og 7-2 (1) bokstav d, samt forskrift om systematiske helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 5 pkt. 6 og 7. Frist for gjennomføring: Hva skal til for å oppfylle pålegget 1. Arbeidsgiver skal innen oversende til Arbeidstilsynet en tidfestet fremdriftsplan for hvordan pålegget skal oppfylles innen frist for gjennomføring. Det skal dokumenteres at fremdriftsplanen er behandlet i arbeidsmiljøutvalget. 2. Arbeidsgiver skal i samsvar med fremdriftsplanens frister rapportere og dokumentere at tiltak er iverksatt i samsvar med fremdriftsplanen. 3. Arbeidsgiver må innen i samsvar med pålegget dokumentere at virksomhetens bussjåfører som trafikkerer Oslo lokale bussruter ikke må håndtere, transportere eller oppbevare kontanter og billetter/kort. Hvis pålegget oppfylles jf. vilkår 1-5 må virksomheten redegjøre for og dokumentere hvilke tiltak som er iverksatt for å oppfylle det enkelt vilkår. 4. Det skal fremgå av tilbakemeldingen at hovedverneombud og verneombud for sjåfører og trafikkledere er tatt med på råd, og at bedriftshelsetjenesten har bistått ved planlegging og gjennomføring av planer og tiltak. Klagers anførsler De mest sentrale delene av klagebrevet av 4. mai 2010, sett i sammenheng med tilbakemeldingen til varsel om pålegg av 1. mars 2010, blir gjengitt nedenfor. Manglende lovhjemmel Arbeidsgiver anfører at Arbeidstilsynet ikke har hjemmel for å kunne fatte vedtak om pålegg. For det første mener arbeidsgiver at Arbeidstilsynet har basert påleggsvarselet på formålsbestemmelsen i aml. 1-1, noe som ikke kan erstatte lovhjemmel. Videre hevder arbeidsgiver at det kun er aml. 4-3 (4), jf. 4-1 (1) og (3) som eventuelt skal kunne tenkes å hjemle det materielle pålegget. Videre oppbevares det mindre kontanter i bussene enn tidligere og arbeidsgiver hevder på bakgrunn av dette at arbeidsmiljøet slik det fremstår i dag ikke overskrider grensen for det akseptable og at Unibuss AS har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Pålegget er feilaktig basert på at ransfaren er økende. Unibuss AS har fra 2002 til 2009 økt antall utkjørte kilometer betraktelig noe som medfører at antall ranshendelser har ligget stabil, samtidig som risikoen for den enkelte sjåfør har sunket. Arbeidsgiver bemerker også at det er satt i verk

3 VÅR REFERANSE 3 omfattende arbeidsmiljøforbedringstiltak de senere årene for å oppfylle vilkårene i aml. 4-1 (1), samt 4-1 (3). Avslutningsvis hevder arbeidsgiver at det ved stans av billettsalg på bussen, vil oppstå en økt billettkontrollrisiko med påfølgende risiko for vold og trusler om vold relatert til kontrollsituasjonen. Materiell lovstrid Arbeidsgiver fremhever at pålegget er i strid med bestemmelsen i lov om Norges Bank og pengevesenet 14 om tvungent betalingsmiddel. Arbeidstilsynet kan ikke benytte arbeidsmiljøloven til å eliminere kontanthåndteringen igjennom pålegg og vilkår. Subsidiært er det anført at Arbeidstilsynet følger et lovstridig hensyn ved å eksplisitt gå inn for en fjerning av kontantbruk. Uproporsjonalt vedtak Arbeidsgiver anfører at vedtaket er ugyldig fordi det ikke er noe rimelig forhold mellom den faktiske situasjonen og de tiltakene Arbeidstilsynet pålegger bedriften. Det opplyses om at sjåførene hverken oppbevarer eller håndterer billetter/kort med omsetningsverdi, da det selges enkeltbilletter som påføres verdi i salgsøyeblikket. Arbeidsgiver hevder omtrent halvparten av sjåførvaktene starter og/eller slutter på andre steder enn bussterminalene. Av den grunn er det praktisk umulig å eliminere oppbevaring og transport av kontanter til/fra jobb. Det opplyses om at veskebeholdningen utgjør omtrent kroner og at ordningen er fullt forsvarlig. Det anføres videre at Unibuss AS for tiden forsøker et system hvor veskebeholdningen oppbevares i en "drosjepung" istedenfor en veske, slik at den blir mindre synbar. Arbeidsgiver mener det er sjikanøst å gi pålegg med vilkår som allerede er oppfylt. Det vises i denne sammenheng til vilkår 2 og 3 i pålegg 1. Arbeidsgiver hevder det vil være økonomisk belastende å innføre vektertjeneste på alle nattbusser og andre avganger med tilsvarende risiko for ran, vold og trusler, jf. vilkår 4. Dette vil gå ut over kollektivtransporttilbudet. Mangelfulle avveininger - neglisjering av mothensyn Vedtaket er uansett ugyldig som følge av at Arbeidstilsynet har foretatt mangelfulle avveininger og samtidig neglisjert viktige mothensyn. Feil faktum Arbeidsgiver hevder vedtaket er ugyldig på grunn av at det er basert på feil faktum samtidig som det er foretatt en manglende synliggjøring av riktig faktum. Fra klagebrevet, datert 4. mai 2010, på side 10: (1) Påleggsvarselet og dermed pålegget er feilaktig basert på at kontanter forsvinner i andre bransjer og at ransfaren derfor øker for gjenværende bransjer med kontanter. Dette er uriktig. Unibuss er ikke kjent med at noen bransje har avskaffet landets eneste lovlige OG tvungne betalingsmiddel, nemlig kontanter. (2) Påleggsvarselet og dermed pålegget er feilaktig basert på at ransrisikoen er økende, se tilbakevisningen av dette på tallnivå foran pkt. 4.5.

4 VÅR REFERANSE 4 (3) Påleggsvarselet og dermed pålegget er feilaktig basert på at ransrisikoen er uakseptabelt høy i en situasjon hvor den statistisk er fullstendig neglisjerbar og langt lavere enn for eksempel på bensinstasjoner og kiosker som har nattåpent. (4) Påleggsvarselet og dermed pålegget er feilaktig basert på at sjåførene oppbevarer kort/billetter med omsetningsverdi; dette er som nevnt ikke lenger tilfelle. (5) Påleggsvarselet og dermed pålegget neglisjerer at sjåførenes kontantbeholdning allerede er redusert helt ned til kr. (6) Påleggsvarselet og dermed pålegget er feilaktig basert på at undervilkår 2 og 3 ikke er gjennomført. (7) Påleggsvarselet og dermed pålegget neglisjerer at det er gjennomført et meget stort antall risikoreduserende tiltak de senere årene, se pkt. 3 i Unibuss tilsvar til ATO. (8) Påleggsvarselet og dermed pålegget neglisjerer at temmelig nøyaktig halvparten av sjåførvaktene starter og/eller slutter på andre steder enn bussterminalene. Forhåndsdømmende og inhabiliterende forhåndsvarsling Arbeidsgiver hevder Arbeidstilsynet har formulert vedtaket, igjennom forhåndsvarselet, før kontradiksjonen er tilfredsstillende. Det anføres at varselet om vedtak er formulert på en slik måte at det synes som om konklusjonen allerede er klar. Arbeidsgiver mener dette medfører et særegent forhold "som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet", jf. forvaltningsloven (fvl.) 6, 2. ledd. Dette styrkes igjennom at Unibuss AS, før vedtak er fattet, har fremmet innhabilitetsinnsigelse. Urimelighet og uhensiktsmessighet Subsidiært hevder arbeidsgiver at hele pålegg 1, og i alle fall vilkår 1, 4 og 5 er urimelige og uhensiktsmessige og må oppheves. Direktoratets vurdering Direktoratet kan prøve alle sider av saken, herunder treffe nytt vedtak eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling, jf. fvl. 34. Direktoratet legger til grunn de faktiske forhold som fremkommer av sakens dokumenter og tar hensyn til virksomhetens gjennomførte og dokumenterte arbeidsmiljøtiltak. Materiell lovstrid Arbeidsgiver hevder at pålegget er i strid med bestemmelsen i sentralbankloven (lov av 24. mai 1985 nr. 28 om Norges Bank og pengevesenet) 14 om tvungent betalingsmiddel. Forhold vedrørende tvungne betalingsmidler er nærmere regulert i sentralbankloven og finansavtaleloven (lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag). Sentralbankloven 14 lyder som følger; Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Finansavtaleloven 38 (3) slår videre fast at en forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren.

5 VÅR REFERANSE 5 Sentralbankloven 14, 1. ledd, 1. punktum fastslår at norske sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge. Dette innebærer som utgangspunkt at betaleren har rett til å betale med sedler og mynter, og at betalingsmottakeren kan kreve å få oppgjøret i sedler og mynter. Bestemmelsen legger imidlertid ingen bånd på hvor betalingen med sedler og mynter skal skje. Gjeldsbrevloven (lov om gjeldsbrev av 17. februar 1939) 3 bestemmer; Er betalingsstad ikkje avtala, skal eit gjeldsbrev betalast der kravshavaren bur, eller på forretningsstaden, om han driv forretning [...]. Selv om en forbruker kan kreve å betale en bussbillett med mynter/sedler, er det dermed ikke sagt at betalingen må skje om bord på bussen. Det er tilstrekkelig at billetten betales på busselskapets forretningssted. Etter direktoratets syn kan dette være på bussholdeplassen (for eksempel ved et billettkontor eller i en billettautomat) eller et annet sted i tilknytning til selskapets kontor/virksomhet. Direktoratet er kommet til at pålegget ikke er i strid med sentralbankloven 14. Brudd på lov eller forskrift (avvik) Arbeidsgiver hevder arbeidsmiljøet slik det fremstår i dag ikke overskrider grensen for det akseptable og at Unibuss AS har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Av den grunn må det drøftes hvorvidt det foreligger brudd på lov eller forskrift. Rettskildene Aml. 4-1 (1) bestemmer at "Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet." Bestemmelsen er en videreføring av arbeidsmiljøloven av , nr. 1. Forarbeidene til den tidligere loven vil derfor ha betydning for tolkningen. Begrepet «fullt forsvarlig» innebærer ikke et krav om at all risiko skal være eliminert. Hensynet bak bestemmelsen er å gi arbeidsgiver et ansvar for å innrette arbeidet på en slik måte at "arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse så langt dette rent praktisk lar seg gjennomføre", jf. Ot. prp. nr. 3 ( ) s. 26. Kravet om et "fullt forsvarlig" arbeidsmiljø er av forebyggende art, noe som innebærer at man må vurdere hvorvidt det er påregnelig at skadevirkninger kan oppstå som følge av arbeidsmiljøfaktorer i virksomheten, og ikke hvorvidt slik skade faktisk har oppstått. Bestemmelsen innebærer et minstekrav og ordlyden presiserer at det må foretas en samlet vurdering av alle arbeidsmiljøfaktorene på arbeidsplassen for å kunne fastslå om arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. Videre må det legges til grunn at innholdet i begrepet "fullt forsvarlig" presiseres og utfylles igjennom de mer konkrete bestemmelsene i aml og de tilhørende forskrifter, samt Arbeidstilsynets enkeltvedtak. Aml. 1-1 angir lovens formål som blant annet er å sikre arbeidstakeren "full trygghet" mot fysiske og psykiske skadevirkninger, jf. bokstav a. Det er tvilsomt at arbeidstakeren kan sikres fullstendig mot all slags skader, men bestemmelsen innebærer at det kontinuerlig skal arbeides mot et slikt arbeidsmiljø, jf. Ot. prp. nr. 3 ( ) s Det vil etter dette være tilstrekkelig at virksomheten oppfyller vilkåret om et "fullt forsvarlig" arbeidsmiljø, til tross for at det ikke er oppnådd "full trygghet" for arbeidstakerne. Forarbeidene uttaler imidlertid at tolkningen av de materielle bestemmelser skal skje i lys av formålsangivelsen, jf. Ot. prp. nr. 49 ( ) s. 68. På denne måten vil aml. 1-1 kunne få betydning som tolkningsfaktor, og til tider være avgjørende for tolkningsresultatet.

6 VÅR REFERANSE 6 Aml. 4-1 (3) bestemmer at det skal foretas en vurdering av om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i virksomheten. Bestemmelsen synliggjør at både psykososial- og fysiske arbeidsmiljørisikoer skal inngå i vurderingen, jf. Ot. prp. nr. 54 ( ) s. 83. Videre skal arbeidstakeren "så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre", jf. aml. 4-3 (4). Med "andre" menes blant annet passasjerer/kunder, som kan utgjøre en risiko for den ansatte. Bestemmelsen innebærer at det må foretas en konkret vurdering av arbeidssituasjonen. Denne vurderingen legges videre til grunn for hvilke tiltak virksomheten må iverksette for "så langt det er mulig" beskytte arbeidstakeren mot vold og trusler m.v. Forarbeidene bemerker at bestemmelsen ikke krever at virksomheten iverksetter et høyere sikkerhetsnivå enn det som følger av vurderingen, jf. Ot. prp. nr. 49 ( ) s. 307 og 308. Endelig pålegger Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) virksomheten å ha et system for å sikre at den drives i samsvar med krav fastsatt i helse- miljø- og sikkerhetslovgivningen. Dette innebærer at den ansvarlige for virksomheten skal foreta kontinuerlige risikoanalyser samt at det iverksettes rutiner for å sikre en forsvarlig drift, jf. 5, punkt 6 og 7. Subsumsjon Sjåførene håndterer ulike oppgaver slik som å ivareta trafikksikkerheten og passasjersikkerheten samtidig som de er personlig ansvarlige for veskebeholdningen. Sjåførene håndterer kontanter både i og utenfor buss, til og fra arbeidssted og bolig, samt noen ganger i boligen. Det foreligger videre omstendigheter som gjør trusselen om ran relevant, herunder at sjåførene regelmessig arbeider tidlig på morgenen eller sent på kvelden, kjører på avsidesliggende steder og arbeider alene. Det kommer også fram at det ikke har vært holdt øvelser i forhold til ran og trusselsituasjoner den senere tid, og at bare et fåtall av sjåførene har deltatt. Sjåførene har gitt uttrykk for en økt utrygghet som følge av kontanthåndteringen. Antall ran har økt de siste årene. Det er videre dokumentert at virksomheten har hatt en økning i antall utkjørte kilometer innenfor det samme tidsrommet. Det er på det rene at en ranshendelse med stor sannsynlighet medfører en helsebelastning for den som rammes. I forlengelsen av dette vil også selve trusselen om ran medføre en psykososial belastning for de ansatte. Det er med andre ord påregnelig at skadevirkninger kan oppstå som følge av ransrisiko og at dette kan innebære at arbeidsmiljøet ikke oppfyller arbeidsmiljølovens krav. Her må den konkrete ransrisikoen vurderes opp i mot den enkelte virksomhets håndtering av situasjonen. I følge dokumentasjonen, herunder Unibuss kommentarer til varsel om pålegg datert 1. mars 2010, klagebrevet datert 4. mai 2010, tilbakemeldingen vedrørende vedtak om pålegg etter ranshendelse den 17. desember 2009 datert 22. desember 2009 og tilbakemelding til pålegg nr. 2 datert 30. juni 2010, har arbeidsgiver iverksatt en rekke arbeidsmiljøforbedringstiltak de siste årene. I 2010 har virksomheten blant annet hevet enkeltbillettprisen, avviklet klippekortsalget i Oslo og Akershus, redusert veskebeholdningen, lagt forholdene til rette for hyppigere deponering av kontanter, opplæring av sjåfører i forhold til håndtering av konfliktsituasjoner, fjernsynsovervåking i alle busser, bedre varslingsrutiner og oppgradert alarmfunksjonen i bussene slik at trafikklederne blir varslet ved behov. Samtidig er en rekke tiltak planlagt gjennomført, eksempelvis belysning på diverse holdeplasser. På bakgrunn av de tiltakene som er iverksatt er virksomheten på vei mot å oppnå et arbeidsmiljø som oppfyller kravene i arbeidsmiljøloven. Allikevel er Direktoratet etter en vurdering av de arbeidsmiljørisikoene som foreligger kommet til at arbeidsmiljøet, slik det fremstår på nåværende

7 VÅR REFERANSE 7 tidspunkt, ikke tilfredsstiller arbeidsmiljølovens krav. Flere ranshendelser mot virksomhetens ansatte den siste tiden har gjort risikoen for ran mer synlig og innebærer således en psykososial belastning for arbeidstakerne. Direktoratet finner ikke at den aktuelle ransrisikoen er tilstrekkelig redusert igjennom de tiltak virksomheten har iverksatt. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at det har forekommet ytterligere ranshendelser mot Unibuss sjåfører, henholdsvis den 26. juni 2010 og 7. juli 2010, etter at pålegget ble gitt. Direktoratet er etter dette kommet til at det foreligger et brudd på aml. 4-3 (4), jf. 4-1 (1) og (3), og at det må iverksettes ytterligere tiltak i virksomheten for å oppfylle kravene. Forhåndsdømmende og inhabiliterende forhåndsvarsling Arbeidsgiver hevder Arbeidstilsynet har formulert vedtaket, igjennom forhåndsvarselet, før kontradiksjonen var tilfredsstillende. Det anføres at varselet om vedtak er formulert på en slik måte at det synes som om konklusjonen allerede er klar. Arbeidsgiver mener dette medfører et særegent forhold "som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet", jf. forvaltningsloven (fvl.) 6, 2. ledd. Dette styrkes igjennom at Unibuss AS, før vedtak er fattet, har fremmet innhabilitetsinnsigelse. For å sikre kontradiksjon bestemmer forvaltningsloven 16 at; "part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg [...]". I dette ligger det at parten må få en reell mulighet til å korrigere feil og skjevheter i saksgrunnlaget, samtidig som parten må få en reell mulighet til å kommentere tolkningen av rettskildene. Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med forvaltningsloven 17 om at saken må være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes. På bakgrunn av dette skal Arbeidstilsynet, som hovedregel, gi skriftlig varsel til virksomheten før vedtak fattes for å sikre en tilfredsstillende kontradiksjon, dette er også i tråd med "Arbeidstilsynets retningslinjer for tilsyn, retningslinjer for bruk av pålegg og tvangsmulkt" s. 5 flg. I denne saken er korrespondansen foregått over lengre tid. Det er foretatt et tilsynsbesøk i virksomheten hvor både arbeidsgiver og arbeidstakerne er blitt intervjuet. Direktoratet kan ikke se at kontradiksjonen ikke er ivaretatt i dette tilfellet. I vurderingen er det særlig lagt vekt på at arbeidsgiver har hatt tilstrekkelig mulighet til å uttale seg før varsel om pålegg ble gitt. Direktoratet vil også, på generelt grunnlag, bemerke at det er hensiktsmessig at varselet inneholder en klar påleggsformulering, da arbeidsgiver på denne måten kan være forberedt på de plikter Arbeidstilsynet vurderer å pålegge virksomheten. På bakgrunn av dette kan ikke Direktoratet se at det foreligger forhold som kan innebære et særegent forhold "som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet", jf. forvaltningsloven (fvl.) 6, 2. ledd. Urimelighet og uhensiktsmessighet Arbeidsgiver hevder videre at vedtaket lider av innholdsmessige feil, ved at pålegget fremstår som uforholdsmessig og urimelig. Rettskildene Ulovfestet rett stiller krav til vedtakets begrunnelse utover de relativt beskjedne kravene i forvaltningsloven 24 og 25. Rettspraksis viser at lovens regler om begrunnelse må tolkes i lys av ulovfestede prinsipper, og da særlig skjerpede krav til hjemmelsgrunnlag og beslutningsprosess ved vedtak som virker inngripende overfor en part. Et vedtak kan bli kjent ugyldig når det på grunn av mangler ved begrunnelsen ikke er mulig å etterprøve om vedtaket bygger på en forsvarlig rettsanvendelse.

8 VÅR REFERANSE 8 Når det gjelder myndighetsutøvelse innenfor arbeidsmiljølovens virkeområde er det viktig å ta hensyn til at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å sørge for at virksomheten drives innenfor de krav som er fastsatt i arbeidsmiljøloven, jf. aml. 2-1 og internkontrollforskriften 4. Dette er også i tråd med prinsippet om arbeidsgivers styringsrett. Når det gjelder arbeidsmiljøkravene i arbeidsmiljølovens kapittel 4 innebærer dette et ansvar for at virksomheten innrettes på en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot helsemessige belastninger så langt det rent praktisk er mulig, jf. Ot. prp. nr. 3 ( ) s. 26. Dette understrekes ved at arbeidsgiver både kan bli strafferettslig ansvarlig etter aml. kap. 19 og erstatningsansvarlig på ulovfestet grunnlag ved overtredelse av disse pliktene. Arbeidstilsynet kan ta stilling til om de tiltakene virksomheten har iverksatt verner arbeidstakeren i tilstrekkelig grad. Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelige ut ifra den risikoen som foreligger, kan Arbeidstilsynet gi pålegg om at ytterligere tiltak må iverksettes. Arbeidstilsynet må allikevel være tilbakeholdne med å pålegge konkrete tiltak da det hovedsaklig er arbeidsgiver selv som er nærmest til å vurdere hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for å lukke avviket. Dette gjelder spesielt i de tilfeller avviket hjemles i en funksjonsrettet bestemmelse. Dette er i tråd med Arbeidstilsynets forvaltningspraksis, og følger av "Arbeidstilsynets retningslinjer for tilsyn, retningslinjer for bruk av pålegg og tvangsmulkt" s. 10 flg. Konkrete vilkår skal fortrinnsvis gis dersom Arbeidstilsynet mener avviket kun kan rettes opp på én bestemt måte. Det må antas at det bør stilles et skjerpet krav til begrunnelse når Arbeidstilsynet pålegger virksomheten konkrete vilkår med hjemmel i en funksjonsrettet bestemmelse. I de tilfeller virksomheten blir pålagt funksjonsrettede krav, hjemlet i en funksjonsrettet bestemmelse, er det hensiktsmessig at Arbeidstilsynet veileder virksomheten i forhold til hva som skal til for å kunne lukke avviket. I denne sammenheng kan arbeidstilsynet også gi en indikasjon på hvilke løsninger som er tilstrekkelige. Det sentrale for Arbeidstilsynet er at virksomheten oppnår en tilfredsstillende arbeidsmiljøforbedring og ikke på hvilken måte dette oppnås. Subsumsjon Arbeidstilsynet Oslo har hovedsaklig hjemlet avviket i arbeidsmiljøkravene i kapittel 4. De aktuelle bestemmelsene er i stor grad funksjonsrettede, eksempelvis kravet til et "fullt forsvarlig" arbeidsmiljø og kravet om at arbeidstakerne "så langt som mulig" skal beskyttes mot vold, trusler m.v, jf. aml. 4-1 (1) og 4-3 (4). Pålegget inneholder to alternativer, ved at det enten kreves at kontanthåndteringen opphører eller at en rekke angitte kumulative vilkår oppfylles. Vedrørende alternativet om at all kontanthåndtering må opphøre skriver Arbeidstilsynet på side 2 i vedtak om pålegg av 8. april 2010; "Etter en samlet vurdering av risiko for ran og vold som følge av sjåførenes oppgaver med billettsalg og kontanthåndtering er ikke de gjennomførte tiltakene tilstekkelig for å beskytte bussjåførene så langt det er mulig mot ran, vold, trusler og andre uheldige fysiske og psykiske belastninger som følge av kontakt med andre, jf aml. 4-3 (3)." Dette bygger på begrunnelsen som er gitt i varsel om pålegg av 11. januar 2010 på side 17: "Så lenge bussjåfører på Oslos bylinjer må selge billetter og kort, og håndtere og transportere pengeveske med kontanter og kort i og utenfor buss, er de etter Arbeidstilsynets samlede vurdering ikke så langt som det er mulig beskyttet mot ran og annen vold, trusler og andre uheldige belastninger som følge av kontakt med andre, og som følge av alenearbeid." Videre skriver Arbeidstilsynet på side 3 i vedtaket; "Hvis kontantfri løsning ikke blir gjennomført er det etter Arbeidstilsynets vurdering derfor nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak for å sikre sjåførene et fullt forsvarlig arbeidsmiljø". Direktoratet oppfatter at Arbeidstilsynet Oslo har foretatt en bred vurdering av hvilke tiltak som er relevante for å kunne oppnå et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Imidlertid finnes det en rekke relevante

9 VÅR REFERANSE 9 tiltak for å redusere de helsemessige belastningene som følge av risikoen for ran, blant annet skjerming/innbygging av sjåføren, uniformering av personell, vektertjeneste, alarmberedskap, bruk av safe, fjernsynsovervåking og fjerning av kontanthåndteringen, i form av eksempelvis bruk av sms eller bankterminaler. Direktoratet kan ikke se at det er tilstrekkelig begrunnet hvorvidt de to pålagte alternativene er de eneste måtene å lukke avviket på. Direktoratet har derfor ikke tilstrekkelig grunnlag for å kunne foreta en overprøving av pålegget. Det vises til det som er skrevet overfor om at det stilles et skjerpet krav til begrunnelse når Arbeidstilsynet pålegger virksomheten konkrete vilkår med hjemmel i en funksjonsrettet bestemmelse. Det bemerkes at løsningen i vedtaket ikke nødvendigvis er ukorrekt, men at det er den ufullstendige begrunnelsen som gjør at klageinstansen ikke kan ta stilling til saken. Direktoratet støtter Arbeidstilsynet Oslos vurdering om at arbeidsmiljøet til sjåførene er uforsvarlig og at det er nødvendig å iverksette tiltak for å bedre på dette. Vedtak Direktoratet er kommet til at vedtakets pålegg nr. 1 oppheves og sendes tilbake til Arbeidstilsynet Oslo for ny behandling. Med hilsen Direktoratet for arbeidstilsynet Gry Singsaas fung. avdelingsdirektør, Lov og regelverk (sign.) Magnus Melhus Overå rådgiver, Lov og regelverk (sign.) Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur. Kopi til: Ruter AS v/ adm. dir. Postboks 1030 Sentrum 0104 Oslo Yrkestrafikkforbundet v/ Jack Nielsen Postboks 9175 Grønland 0134 Oslo Hovedverneombud Lars H. Sæther, Unibuss AS Postboks 210 Alnabru 0614 Oslo Unibuss AS Postboks 210 Alnabru 0614 Oslo Arbeidstilsynet Oslo

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011.

Det vises til varsel om pålegg av 23.07.2011, samt til tilbakemelding fra Karasjok kommune datert 07.09.2011. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.09.2011 2011/14412 DERES DATO DERES REFERANSE 07.09.2011 2011/169-3 VÅR SAKSBEHANDLER Jon Helge Vaeng tlf 992 91 425 Karasjok kommune Rådhusgata 4 9730 KARASJOK VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - GLITTER AS, AVD. TROMSØ - MINIMUMSKRAV TIL INNHOLD I ARBEIDSAVTALE - AML JF FØRSTE OG ANDRE LEDD

VEDTAK I KLAGESAK - GLITTER AS, AVD. TROMSØ - MINIMUMSKRAV TIL INNHOLD I ARBEIDSAVTALE - AML JF FØRSTE OG ANDRE LEDD VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 11.03.2015 2013/39971 DERES DATO 29.08.2014 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Kummeneje Vangen tlf. 402 41 205 Glitter AS avd. Tromsø Nerstranda 9 9008 TROMSØ VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

ATØA innvilget utsatt klagefrist til 24. april 2015. Klagen er rettidig fremsatt, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29.

ATØA innvilget utsatt klagefrist til 24. april 2015. Klagen er rettidig fremsatt, jf. forvaltningsloven (fvl.) 29. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2015 2015/9569 DERES DATO «REFDATO»24.04.2015 VÅR SAKSBEHANDLER Pia Strand tlf 992 32 791 DERES REFERANSE «REF» «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «UTLANDSADRESSE»«POSTNR» «POSTSTED»

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27.

Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen. Arbeidstilsynet 27. Høringsbrev - forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene vold og trussel om vold på arbeidsplassen Arbeidstilsynet 27. november 2015 1 Innhold 1. Bakgrunn og målsetting... 3 2. Gjeldende rett...

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 "'e fl* AQ».f/ k _.

FOSENBARNEVERNSTJENESTE, *5 'e fl* AQ».f/ k _. 769245-2 - 6 VÅRDATo VAR REFERANSE 1 av 10 06.02.2015 2014/106344 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet varsaksbehandler! =? ;'; -"" ' m" Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 9514;; 2'l-`;1a». Ex _" 7 3,

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID

HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Landsorganisasjonen i Norge Youngsgate 11 0181 Oslo HØRING - VEILEDNING TIL ARBEIDSMILJØLOVENS 3-5, ARBEIDSGIVERS PLIKT TIL Å GJENNOMGÅ OPPLÆRING I HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSARBEID Vedlagt oversendes

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 12.12.2016 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER FRID MIKKOLA, TLF. 41543255 BALSFJORD KOMMUNE Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Orgnr 940208580 Tilsyn - BALSFJORD KOMMUNE

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGES VEDTAK OM PÅLEGG ETTER AML NILLE AS, AVDELING STORGATA TROMSØ

VEDTAK I KLAGESAK - KLAGE OVER ARBEIDSTILSYNET NORD-NORGES VEDTAK OM PÅLEGG ETTER AML NILLE AS, AVDELING STORGATA TROMSØ VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.06.2015 2014/105747 DERES DATO 24.03.2015 VÅR SAKSBEHANDLER Marion Ramberghaug tlf 975 39 007 DERES REFERANSE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA PB 1829 Vika 0123 OSLO

Detaljer

VEDTAK I KLAGESAK - GJENNOMSNITTSBEREGNING JF. AML (3) - SIMEK AS

VEDTAK I KLAGESAK - GJENNOMSNITTSBEREGNING JF. AML (3) - SIMEK AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.02.2017 2016/19982 DERES DATO 21.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Maria Zahlsen tlf 454 23 377 DERES REFERANSE NHO AGDER v/ Arnfinn Jensen Kjøita 6 4630 KRISTIANSAND S VEDTAK I KLAGESAK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - Bjørgatunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.08.2017 2017/36843 DERES DATO 18.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Abot AS Wirgenes vei 3 3157 Barkåker Att. Arne Andre Freitag Avslag

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 24.2 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.5.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Østre Toten kommune PB 24 2851 Lena TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til innhenting

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune

Avgjørelse av klage på kommunen sitt vedtak om løpende tvangsmulkt og pålegg om opprydding Tana kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMARKKU FYLKKAMANNI Miljøvernavdelingen Birasgåhttenossodat Deanu gieldafrana kommune Rådhusv. 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2013/2775 29.10.2015 Ark

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nes Kommune Nattjenesten avd 2 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.06.2016 2016/28075 DERES DATO 13.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Nes kommune, Miljøarbeidertjenesten Postboks 114 2151 ÅRNES Att. Sissel

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - VEIDEKKE INDUSTRI AS, MOBILE ASFALTFABRIKKER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2017 2017/33467 DERES DATO 15.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE VEIDEKKE INDUSTRI AS Postboks 508 Skøyen 0214 OSLO Att. Jonny Berge TILLATELSE

Detaljer

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART

HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I ARBEIDSMILJØLOVEN 1-2 OG FORSKRIFT AV 21. FEBRUAR 1986 NR. 540 OM ARBEIDSMILJØ OG ARBEIDERVERN M.V. FOR SIVIL LUFTFART VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.02.2011 2008/41698 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Trude Norevik 97 56 34 13 Tonje K. Vangen 40 24 12 05 Harald Sletten 91 76 98 04 Høringsinstanser HØRING - FORSLAG

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012.

Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn hos VINJE BARNEHAGE den 03.05.2012. Arbeidstilsynet A VAR DATO 1 19.06.2012 2012/11362 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Odd Erik Bakka tlf 915 10 112 DERES REFERANSE Rådmannen i Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA VEDTAK OM PÅLEGG

Detaljer

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER

DRØFTINGSPLIKT MED TILLITSVALGTE OM BRUK AV DELTIDSSTILLINGER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.02.2013 2012/34049 DERES DATO DERES REFERANSE 13.12.2011 12/4229 VÅR SAKSBEHANDLER Tonje Faanes tlf 970 67 266 Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo SVAR PÅ HØRING

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Aero Norway AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 28.11.2017 2017/47027 DERES DATO 03.11.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE AERO NORWAY AS Flyplassvegen 220 4055 SOLA Att. Anette Sørensen Tillatelse

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy

Delvis tillatelse til utvidet overtidsarbeid Lemminkäinen Norge AS/Avd. Karmøy VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.08.2017 2017/17862 DERES DATO 06.07.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lemminkäinen Norge AS Postboks 6704 Etterstad 0609 Oslo Att. Anita Aase

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Oslo kommune, plan- og bygningsetaten Postboks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 200300886 21.09.2007 2007/25354 FM-J Henrik Liane Johansen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av 20.2.2009 etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 Nord-Aurdal kommune 2900 Fagernes Att. rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende:

Beskrivelse av tilsynstema og tilsynsprosessen I brev av etterspurte Arbeidstilsynet skriftlig dokumentasjon i forhold til følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bernt Kristian Øye tlf 959 63 941 SØNDRE LAND KOMMUNE Hovsbakken 1 2860 HOV Att: Rådmannen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I RÆLINGEN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2011 2011/14619 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rælingen kommune v/rådmannen Postboks 100 2008 FJERDINGBY TILSYNSRAPPORT VEDRØRENDE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG

Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 23.06.2009 DERES DATO «REFDATO» VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 DERES REFERANSE «REF» Ski kommune v/rådmannen Postboks 3010 1402 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt "E18 Rugtveit/Dørdal"

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid - TT Pukk AS, prosjekt E18 Rugtveit/Dørdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 11.10.2017 2017/32807 DERES DATO 04.10.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE TT Pukk AS Doneheia 138 4516 MANDAL Att. Tina Åsland Samtykke til gjennomsnittsberegning

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nytt Nasjonalmuseum K204

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Nytt Nasjonalmuseum K204 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 15.09.2017 2017/15094 DERES DATO 13.09.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Eva Duesund tlf 90157842 DERES REFERANSE B&C Stillas AS Postboks 61 Alnabru 0614 OSLO Att. Andrew Bipella Samtykke

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lervåg Asfalt og Utleie (ENK) - Ryfylketunnelen VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.05.2017 2017/19815 DERES DATO 02.05.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lervåg Asfalt og Utleie 6629 TORJULVÅGEN Att. Harry Lervåg Avslag på søknad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Lyngdal kommune Bergsakerveien 15 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 30.01.2017 2016/43323 DERES DATO 05.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Lyngdal kommune - Enhet for Psykisk helse / habilitering Postboks 353 4577

Detaljer

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon:

Arbeidstilsynets vurderinger nedenfor bygger på en gjennomgang av følgende mottatt dokumentasjon: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.10.2011 2011/6558 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Pål Johansen tlf 90654835 Stein Indsetviken tlf 94865561 SYKEHUSET INNLANDET BRUMUNDDAL Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL

Detaljer

Tilsyn - NY LETT&METT AS

Tilsyn - NY LETT&METT AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE NY LETT&METT AS Storgata 139C 3915 PORSGRUNN Orgnr 917973016 Tilsyn - NY LETT&METT AS Vi viser til tilsyn den 11.03.2017. Vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER

SVAR PÅ HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM OFFENTLIG GODKJENNING AV RENHOLDSVIRKSOMHETER OG OM KJØP AV RENHOLDSTJENESTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.07.2017 2017/20038 DERES DATO 10.04.2017 VÅRE SAKSBEHANDLERE Trine Rønning, tlf. 464 41 847 Dorte Henden Clark Vibeke Austad Silje F. Johansen Sissel D. Elde DERES REFERANSE

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Molde Kommune Vintervedlikehold, gatefeiing og renhold VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 24.02.2017 2017/12455 DERES DATO 16.02.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE Molde Kommune - Molde Bydrift Rådhusplassen 1 6413 MOLDE Att. Randi Gujord

Detaljer

Manglende opplysninger varsel om avslag på søknad Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9

Manglende opplysninger varsel om avslag på søknad Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.09.2017 2017/34909 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marko Filipovic tlf 952 09 756 LYSAKER SIRIUS AS Postboks 56 Sentrum 0101 OSLO Manglende opplysninger varsel

Detaljer

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune

Avvisning av søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Sigdal kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.03.2017 2016/50748 DERES DATO 23.12.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE SIGDAL KOMMUNE - Tjenester til funksjonshemmede Kommunehuset 3350 PRESTFOSS

Detaljer

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - ARE BRUG AS

TILLATELSE TIL UTVIDET OVERTIDSARBEID - ARE BRUG AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 14.09.2017 2017/37313 DERES DATO 23.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Kine Herland tlf 98479519 DERES REFERANSE Are Brug AS Rakkestadveien 10 1814 ASKIM Att. Ole Kristian Lund TILLATELSE

Detaljer

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Messer for medlemsbutikker

Tillatelse til utvidet overtidsarbeid Messer for medlemsbutikker VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2017 2016/27404 DERES DATO 30.11.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Petter Randa Bøe tlf 48271750 DERES REFERANSE Euro Sko Norge AS Postboks 524 1503 MOSS Att. Ivar Edvardsen Tillatelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5

VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 VAR DATO VAR REFERANSE 1 av 5 30.09.2015 2015/5038 DERES DATO DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER TORANDERS BERGI TLF 90956678 TANA KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON Rådhusveien 2 985 TANA Tilsyn

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.09.2016 2016/30483 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 Hygieneteknikk AS Hovemoveien 1 2624 Lillehammer Att. Svein Inge Holtesmo Avslag

Detaljer

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN

SAMTYKKE TIL GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ALMINNELIG ARBEIDSTID - HAUGHOLT ANLEGGS SERVICE AS - PROSJEKT K11 RÅDAL-NORDÅS- FLYPLASSVEGEN I BERGEN VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.09.2017 2017/14171 DERES DATO 29.08.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Jarle Berggraf tlf 41623826 DERES REFERANSE HAUGHOLT ANLEGG'S SERVICE AS Gjerstadveien 1704 4980 Gjerstad SAMTYKKE

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet 19.09.201 7 1 Om er en statlig etat med ca 600 ansatte på landsbasis. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav. s utadrettede virksomhet foregår hovedsakelig

Detaljer

Arbeidstilsynet viser til søknad datert , samt vedlagte protokoll fra drøftinger med tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet viser til søknad datert , samt vedlagte protokoll fra drøftinger med tillitsvalgte. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.08.2016 2016/28548 DERES DATO 22.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Mari Vikhals Strøm tlf 47637503 DERES REFERANSE VISMA Services Norge AS Postboks 881 Sentrum 5807 BERGEN Avslag på

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Grevlingen skole i Vestby kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Vestby kommune v/ Rådmann Postboks 144 1541 Vestby VEDTAK OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført

Detaljer