Kilder til Nordlands mangfoldige historie...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kilder til Nordlands mangfoldige historie..."

Transkript

1 Kilder til Nordlands mangfoldige historie... Plan for arkivfeltet i Nordland Nordland fylkeskommune

2

3 Innhold Innledning side Vedtakskompetanse side Definisjoner side Sammendrag side Visjon og målsetting side Målsetting side Prioriterte oppgaver side Arkivlandskapet side Arkivloven med forskrifter side Institusjonene side Bakgrunn, situasjon, vurderinger og handlingsmål side Rammevilkår side Statlige føringer side Forholdet til fylkeskommunen side Kompetanse side Infrastruktur side Vurderinger og handlingsmål side Integrert samarbeid innen ABM i Nordland fylke side IKAN og samarbeidet med kommunene side Økonomisk potensial side Kontakt mot publikum side Kunnskapssamfunnet Nordland side Institusjonens kompetanse side Miljøfylket Nordland side IKT-basert formidling side Tiltak rettet mot barn og ungdom side Internasjonalisering side Lokaler side Prioriterte oppgaver side Lokaler side Arkiv i Nordland som regionarkiv side Øke tallet på medlemskommuner i IKAN side 27 7s.0.0 Litteraturliste side 29 3

4 1.0.0 Innledning Nordland fylkeskommunes samlede oppgaver innen arkivfeltet har inntil nå ikke vært underlagt noen samlet vurdering eller målsetting. Det er bare overfor Arkiv i Nordland at fylkeskommunen har vedtatt målformuleringer, og de er knyttet til de utfordringer og forutsetninger som Arkiv i Nordland hadde i sin tidlige fase etter opprettelsen i Slike forhold endres over tid. Plan for arkivfeltet i Nordland foreslår å gi Arkiv i Nordland oppgaver som utviklingsaktør innen arkivfeltet i fylket ved å utvide institusjonen til å bli et regionalt arkiv med depotansvar for alle forvaltningsnivå og for privat sektor i fylket. På privat sektor arbeider flere aktører, hovedsakelig museer, bibliotek og historielag. Mange av aktørene mottar offentlig finansiering og plikter dermed etter arkivloven å la seg veilede i arbeidet med arkiv. Arkiv i Nordland må ha en koordinerende rolle i dette arbeidet. Fylkeskommunen skaper selv en betydelig mengde arkiv i egen virksomhet, og den har spilt en betydelig rolle i etablering og drift av Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN). Fylkeskommunen bør derfor utforme en samlet politikk for arkivfeltet der kommuner og andre aktører inviteres til å delta Vedtakskompetanse Den foreliggende Arkivplan for Nordland bygger på følgende dokumenter: Lov om arkiv av 4. desember 1992 nr. 126 med forskrifter og endringer Kjelder til kunnskap og oppleving, St. melding nr. 22 ( ) Kulturpolitikk fram mot 2014, St. melding nr. 48 ( ) Nordland mulighetenes fylke, Fylkesplan for Nordland Arkiv i Nordlands målsettinger, Fylkestingsak nr. 45/99, Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland, kap Definisjoner Arkiv: Samling av dokument som blir skapt som ledd i en virksomhet. Oppbevaringssted for arkiv (1). Del av organisasjon som utfører arkivtjeneste. Depotinstitusjon ABM: Sektorsamarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum Proveniens: Arkivets opphav, sammenhengen det er skapt i. Arkivskaper: Virksomhet eller person som skaper arkiv. 4

5 2.0.0 Sammendrag Denne planen bygger på politiske visjoner for framtidens samfunn. Overordnet politisk styring og de medfølgende endringer i offentlig organisering tilsier at Arkiv i Nordland skal påta seg en ny rolle som utviklingsaktør i samarbeid med alle forvaltningsnivåer. Dette innebærer store endringer i den rolle Arkiv i Nordland skal spille i arkivlandskapet i Nordland. For å kunne løse de oppgaver som er pålagt av statlige myndigheter og som følger av Nordland fylkeskommunes visjoner for nordlandssamfunnet, må Arkiv i Nordland ha tilfredsstilt helt nødvendige rammevilkår som krever politisk vilje og betydelig økte ressurser. Statlige føringer: Arkivloven stiller strenge krav til depot av offentlige arkiv, og legger opp til utvidet offentlig ansvar for private arkiv. Stortingsmeldingen Kjelder til kunnskap og oppleving gir føringer for helhetstenkning mellom arkiv, bibliotek og museum. I tillegg vektlegger meldingen framtidens økte krav mht. elektroniske arkiv, og legger opp til en økt satsing på bevaring av privatarkiv. Kulturpolitikk fram mot 2014 gir føringer for utviklingen av regionale institusjoner med helhetlig ansvar for alle sider av arkivforvaltningen, herunder også IKTbasert formidling. Nordland fylkeskommune vil arbeide for at Arkiv i Nordland skal vende seg mot alle forvaltningsnivå og alle sektorene i nordlandssamfunnet, og få status som regionarkiv med ansvar for veiledning, inspeksjon og oppbevaring av statlige, fylkeskommunale og kommunale arkiv. Det vil blant annet føre til at arkivbrukere i Nordland i stor grad får tilgang til arkivmateriale i eget fylke, i tillegg til at relevant informasjon fra flere forvaltningsnivå vil bli oppbevart samlet. Forholdet til fylkeskommunen: Arkiv i Nordland skal ha det overordnede faglige ansvaret for arkivarbeidet i Nordland fylkeskommune. Institusjonen skal være fylkeskommunens arkivinstitusjon, ha depotansvar for Nordland fylkeskommune og være kompetanseorgan for arkivdanning og andre aktuelle arkivspørsmål. Arkiv i Nordland og kommunene: Arkiv i Nordland skal arbeide for å heve arkivkompetansen i kommunene gjennom Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) ved: 5

6 Kursvirksomhet og veiledning. Å sørge for bevaring og formidling i tråd med gjeldende forskrifter. Å tilby tjenester innen deponering, systematisering og formidling av kommunale arkiv. Det er et mål at medlemskap i IKAN skal være lønnsomt og nyttig for alle kommunene i Nordland. Private arkiv i Nordland: Det finnes en rekke bedriftsarkiv og andre private arkiv i fylket som ikke er tatt vare på for ettertida. Andre private arkiv blir oppbevart i museer, bibliotek og andre institusjoner uten tilrettelagte lokaler og med mangelfull faglig forvaltning. Arkiv i Nordland skal sammen med relevante samarbeidsinstitusjoner utarbeide en plan for bevaring av private arkiv av kulturhistorisk verdi og gi tilbud til private arkivskapere om rådgivning og avlevering av bevaringsverdige arkiv. Kompetanse: For å kunne påta seg de forvaltningsmessige og formidlingsmessige oppgavene som pålegges Arkiv i Nordland, er det behov for å utvide institusjonens kompetanseområde og heve institusjonens kompetanse, både kvantitativt og kvalitativt. Lokaler: For at Arkiv i Nordland skal kunne være premissleverandør og utviklingsaktør i tråd med føringene ovenfor, er det en grunnleggende forutsetning at institusjonen får mer hensiktsmessige og vesentlig større lokaler enn dem institusjonen disponerer på Høgskolen i Bodø i dag. I planen diskuteres forskjellige alternativ for nye lokaler. Konklusjonen er at den gamle lærerhøgskolen i Rønvik er best egnet av de vurderte forslagene. Blant annet vil denne løsningen kunne gi mulighet for samlokalisering med Salten Museum. Integrert samarbeid innen ABM (arkiv-bibliotekmuseum) i Nordland fylke: «Det skal leggjast til rette for at arkiv, bibliotek og museum i sterkare grad enn i dag skal fungera som ein samhandlande sektor, samstundes som delsektorane skal kunna vidareutvikla spesialfunksjonane sine på ein god måte» St. meld. 22 ( ), 3.6. Nordland fylkeskommune har vedtatt å organisere Nordland fylkesbibliotek, Arkiv i Nordland og fylkeskommunens fagpersonale innenfor museumsarbeid i et utviklingsprosjekt med mål å følge opp statlige føringer og å legge felles premisser for videreutvikling av de tre fagområdene også på lokalt plan. Det legges opp til felles prosjekter rundt etterutdanning og på faglige områder. Muligheten for felles bredbåndnett mellom bibliotek, arkiv og museum skal utredes, blant annet for å få til en felles formidlingskanal overfor publikum og en felles elektronisk portal. Kunnskaps- og kultursamfunnet Nordland: St.meld. 22 ( ) betoner «like rettar til informasjon og kunnskapskjelder som set einskildindividet i stand til å vera deltakar i eit levande demokrati.» 6

7 Arkiv i Nordland skal være en utviklingsaktør som profilerer kulturfylket Nordland og nordnorsk identitet. I planen skisseres en rekke handlingsmål som vil kunne gi innbyggerne i Nordland bedre tilbud fra Arkiv i Nordland. Institusjonen ønsker å innføre en lokalhistorisk veiledningstjeneste, å videreføre Stadnamnprosjektet som en permanent virksomhet og sikre og formidle relevante arkiv som ledd i vern av anlegg. I tillegg skal Arkiv i Nordland ha en ikke- diskriminerende arkivprofil. Det vil være viktig å synliggjøre Arkiv i Nordland gjennom satsing på tilgjengelighet og publikumsservice. Institusjonen skal være offensiv overfor utdanningsinstitusjoner ved å arbeide aktivt for å fange unge nordlendingers interesse for egen historie og identitet. Arkiv i Nordland skal rette oppmerksomheten mot alle alderstrinn; fra barnehage til høyere utdanning. Arkiv i Nordland skal være en informasjonsleverandør i saker som kan profilere miljøfylket Nordland. IKT-formidling: Arkiv i Nordland skal arbeide for å gjøre arkivdokumenter elektronisk tilgjengelige. På kort sikt skal institusjonen: Lage et fullstendig register over Arkiv i Nordlands arkivbestand tilgjengelig over internett. Utarbeide kriterier for digitalisering og publisering av arkivmateriale elektronisk og over internett. Lage en plan for digitalisering av egne arkivressurser. Samarbeide med andre ABM-miljø om felles løsninger. Flerkulturell forståelse: Arkiv i Nordland skal ha en profil som ivaretar tradisjonelt usynliggjorte grupper og bidra til flerkulturell forståelse. Arkiv i Nordland skal aktivt ivareta grunnlaget for samisk og andre etniske minoriteters identitet. Det skal konkret bidra til at det blir etablert samisk arkiv på Arran og i Hattfjelldal. Internasjonalisering: Arkiv i Nordland skal bygge et internasjonalt nettverk for egen kompetanseheving og organisasjonsutvikling, formidle Arkiv i Nordlands samlinger internasjonalt, være kontaktledd mot arkiv i andre land og arbeide med internasjonal nettverksbygging. 7

8 3.0.0 Visjon og målsetting Plan for arkivfeltet i Nordland har som visjon at institusjoner som arbeider med bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiv gjennom forpliktende samarbeid kan etablere en samordnet arkivtjeneste i fylket. Arkiv i Nordland skal være den sentrale institusjonen i dette nettverket. Arkiv i Nordland skal utvikle høy arkivkompetanse og skal samle og formidle alle typer arkivmateriale for alle forvaltningsnivå og for privat sektor i fylket. Arkiv i Nordland skal ha ansvaret for å samordne arbeidet med andre aktører i arkivfeltet og skal utvikles til å bli en ledende institusjon i det nasjonale arkivlandskapet Målsetting Målet for arkivfeltet i Nordland fylkeskommune er at mest mulig dokumentasjon av faglig og historisk interesse skal bli bevart og tilgjengeliggjort for ettertiden. Forvaltningsperspektiv: Fylkeskommunen skal videreutvikle Arkiv i Nordland i samarbeid med statlige myndigheter og kommuner, med sikte på å betjene alle forvaltningsnivå i Nordland med rasjonelle arkivtjenester på et høyt kvalitetsmessig nivå. I dette perspektivet skal en også favne privat sektor. Formidlingsperspektiv: Fylkeskommunen skal etablere et integrert samarbeid innen ABM-sektoren (arkiv, bibliotek og museum) og med kommunene for å skape gode møteplasser mellom publikum, fagmiljø og myndigheter med sikte på å formidle relevant informasjon om samfunn og kultur på en rask og effektiv måte Prioriterte tiltak er: 1. Nye lokaler til Arkiv i Nordland 2. Etablere Arkiv i Nordland som regionarkiv 3. Øke tallet på medlemskommuner i IKAN Arkiv i Nordland skal være en utviklingsaktør innen arkivfeltet som skal løse disse oppgavene. Arkiv i Nordland skal sikre arkivmateriale fra Nordland som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at de kan bli tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden. 8

9 9

10 4.0.0 Arkivlandskapet Arkivlandskapet i Nordland Arbeid med bevaring og formidling av arkiv foregår på forskjellige forvaltningsnivå innenfor forskjellige etater og institusjoner. Statlig nivå (Riksarkivet i Oslo, Statsarkivet i Trondheim) Fylkeskommunalt nivå (Arkiv i Nordland) Kommunalt og interkommunalt nivå (kommunearkiv og Interkommunalt Arkiv Nordland, IKAN) Privat sektor (Arkiv i Nordland, museer, bibliotek, historielag og bedrifter.) Arkivloven med forskrifter Arkivloven med forskrifter som ble iverksatt fra 1. januar 1999, styrer alt arkivarbeid i forvaltningen. Arkivloven har ført til at regelverket for den offentlige forvaltning er blitt fastere og klarere, særlig i kommuner og fylkeskommuner, hvor man har fått et helt nytt grunnlag for arkivarbeidet. Også privat sektor blir berørt. For første gang har staten påtatt seg forpliktelser i forhold til privatarkiv, og arkivmyndigheten (Riksarkivaren) kan legge visse føringer for behandlingen av privatarkiv hos arkivinstanser utenfor Arkivverket. Loven regulerer altså pliktene til både offentlige og private arkiv, og er det første samlete lovverket på dette området Bevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden Arkivloven har som formål å «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida» ( 1 Føremål). Bevaring og tilgjengeliggjøring for ettertiden er altså hovedformålet med loven. Derfor hører arkivloven med forskrifter inn under Kulturdepartementet. Departementets hovedanliggende er bevaring og formidling av den dokumentasjon som ligger i de arkiv som er gått ut av administrativt bruk. Det er to typer begrunnelser for bevaring på den ene siden de verdier som er knyttet til kulturarv og forskning, og på den annen side den dokumentasjonsverdi av rettslig og forvaltningsmessig art som arkivmaterialet representerer, både for arkivskaperne selv og for personer og virksomheter som har vært gjenstand for saksbehandling eller lignende hos arkivskaper Andre lover som berører arkiv Det er rekke andre lover med forskrifter og annet regelverk som berører arkiv på en eller annen måte. De viktigste av disse er: Forvaltningsloven I regulerer adgangen til visse typer arkivmateriale gjennom bestemmelser om taushetsplikt og partsinnsyn. Disse temaene reguleres ikke av arkivloven. Offentlighetsloven II behandler offentlighetens (allmennhetens) adgang til forvaltningens saksdokumenter. Alle saksdokumenter i offentlighetlovens forstand er arkivmateriale etter definisjonen i arkivloven. Personopplysningsloven III erstatter personregisterloven. Den nye loven omfatter både personregistre og andre typer personopplysninger, herunder opplysninger som inngår i offentlige arkiv. Pliktavleveringsloven IV omhandler dokumenter som er gjort tilgjengelige for allmennheten, og fastslår en generell avleveringsplikt til Nasjonalbiblioteket. I forhold til arkivmateriale har loven først og fremst betydning for å definere grenseoppgangen mot biblioteksmateriale Institusjonene Arkivverket Arkivverket er arkivtjeneste for statsforvaltningen. Det består av Riksarkivet og åtte regionale statsarkiv. Riksarkivaren er leder både for Riksarkivet og hele Arkivverket, og myndigheten er hjemlet i Arkivloven. De viktigste oppgavene til Arkivverket er å: - ta vare på arkivmateriale fra statlige virksomheter - gjøre materialet tilgjengelig for bruk - føre tilsyn med arkivarbeidet i staten, fylkeskommunene og kommunene - bidra til at private arkiv blir tatt vare på 10

11 Riksarkivet ble opprettet i Nordens eldste statsarkiv, Trondheim, ble opprettet i Statsarkivdistriktet omfatter fire fylker - Møre og Romsdal, Sør- Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Statsarkivet i Bergen kom til i Senere kom statsarkiv i Oslo (1914), Hamar (1917), Kristiansand (1934), Stavanger (1970), Tromsø (1987) og Kongsberg (1994). Arkivverket oppbevarer til sammen ca hyllemeter med arkivmateriale. Det eldste er fra tallet. Statsinstitusjonene har plikt til å avlevere sine arkiv til Riksarkivet eller statsarkivene når arkivsakene er blitt 25 år, og har gått ut av administrativ bruk Arkivinstitusjoner utenfor Arkivverket De aller fleste institusjoner som arbeider med vern og formidling av arkiv utenfor Arkivverket, er organisert i Landslaget for lokal- og privatarkiv. Denne interesseorganisasjonen ble stiftet i 1986 og har som formål å «arbeide for å fremje vern og formidling av kommunalt og privat arkivtilfang i Noreg og heve det faglege nivået på dette arbeidet». Organisasjonen har ca. 160 arkivinstitusjoner som medlemmer. En spørreundersøkelse fra 1997 basert på svar fra 109 institusjoner, viser at disse institusjonene hadde en arkivbestand på vel hyllemeter, fordelt på vel arkiv. V De fleste arkivinstitusjoner er organisert som såkalte interkommunale arkiv (IKA). Et IKA er et selvstendig, interkommunalt samarbeidsorgan på arkivsektoren organisert etter Kommunelovens 27 eller Lov om interkommunale selskaper. Interkommunale arkiv er etablert i de fleste fylker. I Nordland ble Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) etablert i 2000 i tilknytning til Arkiv i Nordland etter mønster av andre IKA. IKAN ledes av et styre, valgt av representantskapet der alle medlemskommunene deltar. Kommuner og interkommunale selskap kan bli medlem. I dag er 23 kommuner og ett selskap medlem i IKAN. Leder for Arkiv i Nordland er også leder for IKAN. IKAN har ingen ansatte. IKAN kjøper alle tjenester, tilsvarende ca. to årsverk, fra Arkiv i Nordland og disponerer arkivmagasin etter behov. Ellers er det etablert byarkiv i de største byene: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Haugesund. Det er ikke så mange fylkeskommuner som har opprettet egne depotinstitusjoner for sine historiske arkiv. Dette har i stor grad sammenheng med at fylkeskommunen som institusjon er ung, og med arkivlovens krav til arkivdepot vil flere depotinstitusjoner se dagens lys i de kommende år. Fylkesarkivenes primære funksjon er å yte konsulenttjenester og depotfunksjoner til fylkeskommunenes egne arkiv. De fleste har også befattet seg med bevaring av privatarkiv. Det er fem fylkesarkiv i Norge: Fylkesarkivet i Oppland, Fylkesarkivet for Vestfold, Hordaland fylkesarkiv, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Arkiv i Nordland. Andre institusjoner i det norske arkivlandskapet er: Regionale institusjoner av Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek Samisk arkiv i Kautokeino Lokalhistoriske arkiv eller bygdearkiv Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge (ABANN) ble opprettet i VI I 1988 flyttet ABANN som selvstendig enhet inn i nybygget til Statsarkivet i Tromsø, noe som garanterte en betryggende oppbevaring og betjening av materialet. I 1993 hadde arkivet mer enn 250 hm arkivmateriale fra ca. 220 arkivskapere fra de tre nordligste fylker, hvorav materiale fra Nordland utgjorde ca. 30%. Statsarkivet i Tromsø har siden overtatt arkivmaterialet. Samisk arkiv startet i 1988 som et samarbeidsprosjekt mellom NAVF, Nordisk Samisk institutt og Arkivverket for å sikre skriftlig materiale til samisk historie. Arkivet er nå organisert som en stiftelse med bevilgning over statsbudsjettet. Arkivet har et spesielt ansvar for samiske privatarkiv, både etter privatpersoner, organisasjoner og økonomiske foretak. Nærmeste samarbeidspartner er Statsarkivet i Tromsø. De aller fleste museer i Nordland oppbevarer arkivmateriale. Ifølge en rapport fra prosjektet «Museum - Arkiv» fra 1997 VII oppbevarte museer i Nordland som deltok i spørreundersøkelsen mellom 1600 og 2000 hyllemeter arkivmateriale. Trolig er den totale arkivmengden som oppbevares ved museene i Nordland enda større. Nasjonalbiblioteket og universitetsbibliotekene har forholdsvis mye arkivmateriale, særlig personarkiv. Enkelte folkebibliotek oppbevarer eldre kommunalt arkivmateriale. VIII (Se for øvrig pkt ) Arkiv i Nordlands plass i arkivlandskapet I 1994 vedtok fylkesutvalget å opprette institusjonen Arkiv i Nordland (AiN) fra 1. januar Den omfattet de tidligere institusjonene Nordlandsarkivet, Stadnamnprosjektet og Prosjekt Kommunearkiv i Nordland. Arkiv i Nordland fikk status som prosjekt inntil kommunearkivordningen eventuelt ble gjort permanent. Arkiv i Nordland ble organisatorisk plassert under kulturavdelingens kulturvernseksjon. 11

12 Nordland fylkesting behandlet i 1999 spørsmålet om videreføring av det interkommunale arkivsamarbeidet i Nordland, i og med at den 5-årige forsøksperioden utløp Fylkestinget fattet følgende vedtak (sak 45/99): 1. Fylkestinget konstaterer at gjennomføringen av det femårige kommunearkivprosjektet og etableringen av Arkiv i Nordland har vært en vellykket strategi, og har ført til en betydelig kvalitetsheving på arbeidet med kommunale og fylkeskommunale arkiv i Nordland. Offentlig sektor står overfor store utfordringer på dette området i tiden som kommer, og den nye arkivloven skjerper kravene til kommunenes og fylkeskommunens arbeid betraktelig. 2. Fylkestinget vedtar at Arkiv i Nordland etableres som en permanent institusjon, med følgende målsetting: 3. «Arkiv i Nordland skal bidra til å bevare og formidle kulturhistorisk verdifullt kildemateriale som er skapt i Nordland. Dette omfatter alle typer materiale som bør bevares for framtida, og som ikke blir tatt vare på av andre offentlige organer». 4. Arkiv i Nordland skal arbeide med rådgiving, utvikling og kompetanseheving blant arkivpersonale i fylkeskommunale institusjoner, samt bistå ved ordning av eldre arkivmateriale. Arkiv i Nordland kan i tillegg påta seg oppgaver knyttet til private arkiv og andre relevante prosjekter i samsvar med de delmål som er omtalt i saksframlegget. 5. Kommunene i Nordland inviteres til et samarbeid om drift av Arkiv i Nordland, ved at det søkes opprettet en interkommunale arkivordning for arbeidet med kommunale arkiv i medhold av kommunelovens 27. Fylkesadministrasjonen forbereder saksgangen fram til etableringen av det interkommunale samarbeidet. 6. De årlige driftsrammer for Arkiv i Nordland fastsettes av fylkestinget. Driftsrammene og bemanningen må dimensjoneres i forhold til de ressurser som kommunene vedtar å gå inn i det interkommunale samarbeidet med. Den gang meldte 18 kommuner sin interesse og Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) ble stiftet i mai I dag har IKAN 23 kommuner og ett interkommunalt selskap som medlemmer. 12

13 5.0.0 Bakgrunn, situasjon, vurderinger og handlingsmål Rammevilkår Statlige føringer Lov om arkiv Arkivloven styrer Arkiv i Nordlands faglige virksomhet, og institusjonen må tilrettelegges for å kunne forvalte arkivloven. Når staten eventuelt bevilger midler til bevaring av private arkiv, må Arkiv i Nordland være klar til å påta seg en utvidet rolle. Arkivlovens krav til kommunale arkivlokaler og depotordninger Arkivforskriften 4-11 krever at alle kommuner skal ha godkjente arkivlokaler. Kommunene har frist til 2012 med å imøtekomme kravene. I mellomtiden skal de sørge for at arkivene blir best mulig sikret innenfor rammene av eksisterende lokaler og omgivelser. Etablering av depotordninger Arkivlovens krav om etablering av depotordninger for eldre og avsluttet arkiv er den største utfordringen for kommunene. Som et minimum kreves at det løpende ansvar for eldre og avsluttete arkiv blir plassert ett sted. Ansvaret kan altså ikke deles opp slik som ansvaret for de daglige arkivfunksjonene ellers. Det følger av arkivforskriften at hver enkelt kommune og fylkeskommune skal opprette sin egen ordning for arkivdepot ( 5-1 tredje ledd). Det overordnede depotansvaret for eldre og avsluttete arkiv IX ligger hos administrasjonssjefen. Arkivmateriale som ikke lenger er i bruk for administrative formål (eldre arkiv), og arkivmateriale etter organer som har nedlagt sin virksomhet, skal avleveres til et arkivdepot der materialet skal gjøres tilgjengelig for publikum ( 5-1 første ledd og 5-6). Avsluttet arkiv kan også overføres til et organ som overtar saksområdet. Kommunen vil i praksis ha stor frihet til selv å avgjøre tidspunktet for avlevering til arkivdepot, men forskriften fastsetter som utgangspunkt at dette skal skje når materialet er år gammelt ( 5-2). Interkommunalt Arkiv Nordland har vedtatt å tilby medlemskommuner å deponere eldre og avsluttede arkiv i en felles depotordning. For elektronisk materiale kan Riksarkivaren bestemme at det skal deponeres en kopi på et tidligere tidspunkt. Det kan for øvrig gjøres unntak fra tidspunktet for avlevering både i staten (ved Riksarkivaren) og i den enkelte kommune og fylkeskommune St.meld. nr. 22 ( ) I kapittel Vern av privatarkiv, forutsetter St. meld. nr. 22 en langt større offentlig satsing på bevaring av privatarkiv. Private arkivskapere er ikke underlagt avleveringsplikt. For å bøte på det skjeve kildegrunnlaget for forskning og dokumentasjon av norsk samfunnsutvikling som dermed kan oppstå mellom offentlig og privat sektor, legger stortingsmeldingen opp til et systematisk privatarkivarbeid med Riksarkivaren som sentral koordinator og premissleverandør. St.meld. nr. 48 videreutvikler dette perspektivet. I kapittel 4.4. Arkivbevaring nye og gamle utfordringar, tar St.meld. nr. 22 opp de store utfordringene som ligger i overgangen fra papirbasert til elektronisk arkivmateriale. Eldre elektroniske arkiv skal oppdateres og vedlikeholdes for ikke å gå tapt, samtidig som nye elektroniske arkiv skapes, og papirarkiv skannes for papirløs arkivering. På grunn av de elektroniske arkivs spesielle sårbarhet stilles det spesielle krav til tilsyn, og arkivforskriften åpner for at Riksarkivaren kan kreve kopier av elektronisk materiale før det er gått 25 år. Arkiv i Nordland skal således arbeide målbevisst med sikring av elektronisk materiale og andre nyere media. For framtiden kan en regne med at mange arkiv vil komme inn til Arkiv i Nordland utelukkende i elektronisk format. Arkiv i Nordland skal bygge et apparat for å ta imot og digitalisere eller omstrukturere digitalt materiale for langtidslagring St.meld. nr. 48 ( ) Kulturmeldingen følger opp St.meld. nr. 22 med to hovedpunkter, Utvida formidling av arkivmateriale Meir heilskapleg dokumentasjon av samfunnsutviklinga 13

14 Utvida formidling av arkivmateriale. En utvidet formidling vil her si en utstrakt digitalisering av kataloger og utvalgt arkivmateriale. Meir heilskapleg dokumentasjon av samfunnsutviklinga. Arkiv i Nordland skal fungere som utviklingsaktør i henhold til ovennevnte føring. Det innebærer et utvidet ansvar for at et bredt spekter av arkiv bevares, både dokumentasjonsmessig og i hht. forvaltningsnivå. St.meld. nr. 48 legger fram et langsiktig mål om sterke regionale institusjoner som tar ansvar for forvaltningsnivåene utenom det statlige Arkivverket. I Nordland finnes allerede en slik sterk regional institusjon, Arkiv i Nordland, som skal gå inn og ta dette utvidete ansvar Nysæter-utvalget Riksarkivaren oppnevnte 19. desember 2003 Nysæter-utvalget. Utvalget skal utrede rammebetingelser og oppgaver knyttet til kommunale arkivdepot og IKA-ordningen. Riksarkivarens mål er å kunne utvikle IKA-ordningen til å inngå i et landsdekkende nettverk av sterke regionale arkivinstitusjoner. Det kan også forventes at utvalget vil behandle kulturmeldingens innspill om integrerte, regionale arkivinstitusjoner som også skal sees i sammenheng med statsarkivenes virksomhet. Utvalgets innstilling ventes ved årsskiftet , og den vil være viktig for denne planens forslag om å arbeide for at Nordland skal bli prøveregion for en slik arkivinstitusjon Forholdet til fylkeskommunen Avsnittet vurderer og gir innspill til fylkeskommunale føringer for arkivfeltet. Stortingsmelding nr. 48 ( ) legger klare føringer for sterke, regionale arkivinstitusjoner som fungerer som knuteinstitusjoner i regionene. I Nordland innehar Arkiv i Nordland denne rollen. På sikt skal Arkiv i Nordland arbeide mot en rolle som kraftsenter i alt arkivarbeid i Nordland, både bevaringsmessig og i møte med publikum. Arkiv i Nordland skal være utviklingsaktør for økt desentralisering av arkivtjenester på alle plan for å gi grunnlag for en helhetlig politikk i Nordland og et økt samfunnsengasjement i befolkningen. Å framstå helhetlig og oversiktlig også overfor eksterne brukere er et delmål i denne sammenheng. Arkiv i Nordland skal lede og være premissleverandør for det regionale samarbeid med og mellom kommuner, regionale statlige aktører (statsarkivet), næringsliv, FoU-organisasjoner og private organisasjoner, og arbeide for et aktivt samarbeid med offentlige og private aktører Statsarkiv for Nordland Arkiv i statsarkivene: I statsarkivene finnes arkiv etter den regionale statsforvaltningen. De eldste arkivene går tilbake til og 1600-tallet, hovedtyngden er av nyere dato. Statlige institusjoner har plikt til å avlevere sine arkiv til Statsarkivet når arkivsakene er blitt 25 år og har gått ut av administrativ bruk. For elektronisk arkivmateriale er tidsfristene kortere. Kirkebøker, folketellinger, tingbøker, panteregistre og pantebøker er blant de mest etterspurte arkivsakene. Disse kildene inneholder verdifulle person- og eiendomsopplysninger, både til forskningsbruk og til rettslig dokumentasjon. Statsarkivet for Nordland i Trondheim: Statsarkivet i Trondheim oppbevarer ca hyllemeter statlig arkivmateriale fra Nordland. X Nordland fylkeskommune ønsker å få etablert et prøveprosjekt med en regional arkivinstitusjon som integreres i Arkiv i Nordland, evt. i en ny organisasjonsform, og som får arkivansvar for alle forvaltningsnivå. Bakgrunn I begynnelsen av 1980-årene var det bred enighet mellom Arkivverket, Kirke- og undervisningsdepartementet og Nordland fylkeskommune om at Nordland måtte skilles ut som eget statsarkiv med sete i Bodø. Innstillingen fra Bjørkvik-utvalget, oppnevnt av Kultur- og vitenskapsdepartementet med det mandat å se på styringsstruktur og ansvarsforhold i Arkivverket, munnet ut i et forslag om at det ble opprettet tre nye statsarkiv: Tromsø (Troms og Finnmark), Kongsberg (Buskerud, Vestfold og Telemark) og Bodø (Nordland). I 1986 nedsatte Kultur- og vitenskapsdepartementet en arbeidsgruppe som skulle vurdere Arkivverkets presserende oppgaver. I 1989 tok Riksarkivaren initiativ til å få overført Nordland fra Trondheim til Tromsø statsarkivdistrikt med virkning fra 1. januar Arbeidsgruppen gikk inn for at Arkivverkets kapasitet skulle økes ved å opprette et nytt statsarkiv 14

15 i Kongsberg og ved gjøre de eksisterende statsarkivene mer effektive. XI Deling av Trondheim statsarkivdistrikt ble ikke nevnt. Overføringen forutsatte at det skulle inngås en formell samarbeidsavtale mellom Riksarkivaren og daværende Nordlandsarkivet (NA) I februar 1991 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Nordlandsarkivet og statsarkivet i Trondheim. Denne avtalen formaliserte et samarbeid mellom de to institusjonene som hadde pågått gjennom det meste av 1980-årene. Avtalen inneholdt blant annet et punkt om deponering av statlige arkiv i Nordlandsarkivets magasiner, og Nordlandsarkivet fikk også fullmakt til å inspisere arkiv på vegne av Statsarkivaren. Avtalen ble avsluttet etter kort tid, men det deponerte arkivmaterialet har siden vært forvaltet av Nordlandsarkivet/Arkiv i Nordland. Det utgjør vel 200 hyllemeter. Etter en arkivkonferanse i Bodø i november 1991 drøftet Riksarkivaren muligheter for nye arkivinstitusjoner, herunder statsarkiv, i Nordland. I begynnelsen av 1990-årene ble det satt i gang arbeid for å få etablert en interkommunal arkivordning i Nordland. Ordningen kom i gang i 1993 samtidig som Nordland fylkeskommune fikk bygd og innredet et arkivlokale ved Høgskolen i Bodø. Fra fylkeskommunens side var det meningen at lokalet også skulle være et bidrag for å få lokalisert et statsarkiv for Nordland til Bodø. Riksarkivaren gjorde det imidlertid klart at Arkivverket ikke ville medvirke i et prosjekt om interkommunal arkivordning der utvikling av et eget statsarkiv i Nordland også inngikk som en del av målsettingen. Kulturdepartementet gjorde det også klart at et eget statsarkiv for Nordland ikke var en aktuell problemstilling for departementet. Dermed ble statsarkivtanken lagt død. I St.meld. nr. 22 ( ) foreslo regjeringen å flytte Nordlandsdelen av Statsarkivet i Trondheim til Statsarkivet i Tromsø. En slik flytting ville ifølge Riksarkivaren spare 20% på den planlagte utvidelsen av Statsarkivet i Trondheim. Høsten 2002 fremmet tre medlemmer av Stortingets familie-, kultur- og administrasjonskomité forslag om å avvente en eventuell flytting av Nordlandsdelen fra Statsarkivet i Trondheim til statsarkivet i Tromsø. Den vedtok så Stortinget å stoppe flyttingen. Bakgrunn I perioden mellom 1960 og 1975 utviklet fylkeskommunen seg fra å være et «hjelpeorgan» for kommunene, til å bli et viktig forvaltnings- og selvstyrenivå med eneansvar for viktige samfunns-oppgaver i fylket. For denne nye fylkeskommunen ble det utviklet et helt nytt styringssystem. Selve omdanningsprosessen foregikk i tre trinn, et «strukturelt», et «funksjonelt» og et «institusjonelt». 1) En egen lov om fylkeskommunene kom 16. juni 1961 og med virkning fra Loven innlemmet byene i fylkeskommunen. 2) Utover på og begynnelsen av 70-tallet ble ansvaret for flere viktige service- og velferdssektorer gjennom særlovgivning overført til fylkeskommunen. 3) Fra og med ble fylkeskommunen en «primærkommune», en helt selvstendig institusjon med egne valgte styringsorganer, egen finansiering (direkte beskatningsrett) og egen administrasjon. Arkiv skapt før I midten av 1980-årene vedtok Riksarkivaren at fylkeskommunalt arkivmateriale skapt før har statlig proveniens. Hovedargumentet var at arkivene til den gamle fylkeskommunen bar preg av å være skapt i blanding med fylkesmannens arkiv, og således ikke kunne skilles ut uten å gjøre vold på arkivfaglige proveniensprinsipper. Arkivene ble foreløpig ikke innkalt. I brev fra Statsarkivet i Trondheim av til Nordland fylkeskommune kom det krav om at dette materialet skulle avleveres til statsarkivet. En del arkivmateriale fra Nordland fylkeskommunes sentraladministrasjon ble ordnet og sendt til statsarkivet i Trondheim. Dette gjaldt blant annet deler av fylkeskassen. Men så stoppet avleveringene opp. Det var uenighet om hvem som skulle betale for ordningsarbeid og avleveringer. Etter initiativ fra Arkiv i Nordland åpnet Riksarkivaren i brev av for at fylkeskommunalt arkivmateriale i Nordland eldre enn kunne deponeres hos Arkiv i Nordland på betingelse av at materialet ble forsvarlig oppbevart og at det ble ordnet og registrert i henhold til Arkivverkets standarder. Ca. 100 hyllemeter er foreløpig avlevert Fylkesarkiv Arkiv i Nordland skal være depotinstitusjon for Nordland fylkeskommune og være fylkeskommunens utøvende organ i arkivfaglige spørsmål. 15

16 Arkiv skapt etter Arkiv skapt av det fylkeskommunale forvaltningsnivået etter er fylkeskommunens ansvar. Ifølge arkivloven m/forskrift skal eldre og avsluttete arkivsaker avleveres til depot etter år. For fylkeskommunens del innebærer denne bestemmelsen at en rekke arkiv fra sentrale og ytre etater/institusjoner om få år skal overføres til depot. Noen arkiv er likevel allerede avlevert. Dette gjelder Idrettskonsulenten, Utbyggingsavdelingen og Nordland fylkesforsyningsnemnd. Fylkeskommunens arkiv Det finnes ingen oppdatert oversikt over hvor store arkivmengder som i dag oppbevares i fylkeskommunale etater/institusjoner. Ifølge en beregning fra høsten 2000 oppbevarer Nordland fylkeskommune ca hyllemeter arkivmateriale. I tillegg kommer tilvekst siden Hvor mye av dette som skal avleveres til fylkeskommunalt arkivdepot, er usikkert. Arkivmengden vil bli redusert ved kassasjon, og i tillegg vil det fylkeskommunale materialet bli sterkt redusert ved at staten fra 1. januar 2002 overtok ansvaret for sykehusvirksomhet, ambulansetjeneste og alt det som omtales som spesialisthelsetjenesten. Den arkivmessige konsekvensen av denne reformen blir at staten vil overta alt arkivmateriale skapt før 1. januar Nordland fylkeskommune har i dag mangelfulle fjernmagasinforhold. Lokalene tilfredstiller ikke de krav arkivloven med forskrifter stiller til magasiner og betjening av disse. Dessuten har lokalene alt for liten kapasitet. Arkiv i Nordland må få et klart definert ansvar som depotinstitusjon for eldre fylkeskommunalt arkivmateriale. Ifølge vedtaket gjort av Nordland fylkesting våren 1999 i forbindelse med etablering av Arkiv i Nordland som fast institusjon, skulle Arkiv i Nordland «arbeide for at eldre fylkeskommunalt arkivmateriale blir oppsporet, ordnet, katalogisert og sikret forsvarlig oppbevaring». Det heter videre i vedtaket at «fylkesarkivet skal bidra til å skape så gode fjernarkivforhold som mulig for fylkeskommunens eldre arkivmateriale (depot).» Det må utarbeides retningslinjer for avlevering av arkiv til Arkiv i Nordland, forankret i Arkivloven med forskrifter samt vedtak i Nordland fylkesting. Det innebærer blant annet at fylkeskommunale arkiv skal avleveres i ordnet stand. Retningslinjene må gjelde for fylkeskommunens sentraladministrasjon og ytre virksomheter Kommunale arkiv Bakgrunn Ordning og katalogisering av eldre kommunale arkiv har vært høyt prioritert helt siden oppstart av «Prosjekt Kommunearkiv i Nordland» i Man valgte i første omgang å konsentrere seg om arkiv eldre enn Til sammen ca. 650 hyllemeter arkivmateriale er ordnet, registrert og katalogisert fram til dags dato Det er vanskelig å anslå hvor mye arkivmateriale som gjenstår i de kommunene som har vært eller er medlemmer i IKAN. Antakeligvis ligger tallet på ca hyllemeter. I tillegg kommer alt materiale skapt etter Interkommunalt arkiv Nordland (IKAN) er en interkommunal samarbeidsordning uten ansatte som kjøper alle sine tjenester av Arkiv i Nordland. I alt 23 kommuner (av totalt 44) og ett interkommunalt selskap er medlemmer av IKAN i dag. Ni kommuner ligger i Salten, tre på Sør-Helgeland, fire på Nord-Helgeland, fem i Ofoten, ingen i Vesterålen og to kommuner ligger i Lofoten. De to største medlemskommunene er Bodø ( innbyggere per ) og Fauske (9 532 innbyggere per ). Store kommuner som Brønnøy, Narvik og Vågan har tidligere vært medlemmer i IKAN, mens Rana og Vefsn aldri har vært medlemmer. Rekrutteringspotensialet er stort, spesielt i søndre og nordre Nordland. Kommunene i Nordland står overfor helt nye krav om arkiv og arkivdepot i og med Arkivloven. Lovverket stiller krav om et arkivapparat som spesielt de små og mellomstore kommunene vil ha problemer med å oppfylle. Arkiv i Nordland ser det som et klart mål at medlemskap i IKAN skal være lønnsomt og nyttig for alle kommuner i Nordland. Et fylkesomspennende nettverk vil ha en helt annen smidighet og oppnå mye bedre samarbeidsmuligheter de enkelte kommuner imellom. Store kommuner vil sannsynligvis ha en mer utbygd arkivtjeneste enn de små kommunene. Dette fordrer at Arkiv i Nordland 16

17 til en hver tid kan tilby verdifulle tjenester og kompetanse for kommuner med egen arkivtjeneste på alle kompetanse- og kapasitetsnivå. Som kompetanseinstitusjon for Nordland skal Arkiv i Nordland gjennom IKAN: 1. Arbeide for kompetanseheving i kommunene gjennom kursvirksomhet og veiledning. Arkiv i Nordland skal til en hver tid inneha oppdatert kompetanse på alle felt innenfor arkivforvaltning. Denne kunnskapen vil komme IKANs medlemmer direkte til gode i form av veiledningstjenester. For å høyne den løpende kompetansen i kommunene vil Arkiv i Nordland / IKAN tilby kommunene jevnlige kurs. 2. Sørge for bevaring, forvaltning og formidling i tråd med gjeldende forskrifter. Statsarkivaren i Trondheim har regionalt ansvar for å påse at arkivlovens krav til depot oppfylles i de enkelte kommuner. Statsarkivaren ønsker at Arkiv i Nordland skal bidra til at de enkelte kommuner kan oppfylle kravene. 3. Tilby å påta seg bevaring, forvaltning, systematisering og formidling av kommunale arkiv. Gjennom IKAN skal Arkiv i Nordland påta seg å samle inn, registrere og trygge konsesjonspliktig personregistermateriale og annet eldre og avsluttet kommunalt arkivmateriale i tråd med personregisterloven og arkivlovens bestemmelser. Det er ikke noe mål å sentralisere alle depot til Bodø. IKAN skal fungere som en kompetanseinstitusjon som gir veiledning til de enkelte kommuner om desentralisert oppbevaring slik at materialet kan oppbevares der det er skapt og eventuelt igjen med størst sannsynlighet vil bli konsultert. Eldre arkivmateriale fram til ca blir i dag ordnet som en del av medlemsvilkårene i IKAN. Yngre arkiv som skal avleveres til depot hos IKAN/AiN, skal være ordnet i tråd med kravene i arkivforskriften og Riksarkivarens normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner. Arkiv i Nordland skal i samarbeid med andre relevante institusjoner i fylket arbeide for en helhetlig bevaringsplan for privatarkiv som skal gi representativ dekning mht. geografi, virksomhetstype og tidsperioder. I tillegg tilbyr AiN rådgivning til private arkivskapere. Bakgrunn Arkiv i Nordland «Arkiv i Nordland skal drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiv. Privatarkiv er her å forstå som dokumentasjon av virksomhet etter private lag og organisasjoner, bedrifter og institusjoner eller folks ikke-yrkesmessige samlinger av dokumenter, foto, tegninger m.v. med andre ord arkiv som er dannet av arkivskapere utenfor offentlig forvaltning og som ikke i samme grad som offentlige arkiv er beskyttet av lovpålagt vern» Arkiv i Nordland m/forløpere har drevet innsamling av privatarkiv helt siden begynnelsen av 1980-årene. Det dreier seg om arkiv etter bedrifter, organisasjoner/lag/foreninger og privatpersoner. I dag forvalter Arkiv i Nordland en privatarkivbestand på rundt 2000 hyllemeter fordelt på ca. 400 arkivskapere. Museer De aller fleste museer i Nordland oppbevarer arkivmateriale. Dette materialet overstiger sannsynligvis i dag 2000 hyllemeter, (se over, pkt ). Det meste av arkivmaterialet er privatarkiv. Totalt sett har museene mindre enn 250 hyllemeter offentlig arkivmateriale, og under 30 hyllemeter er statlig materiale. Det meste av materialet kan dateres til tallet, med hovedvekt på første halvdel av århundret. Museene oppbevarer hovedsakelig materiale fra egen kommune. De har sjelden arkivmateriale av fylkesomfattende karakter eller arkivmateriale fra andre områder. Dette kan tyde på at museene først og fremst har lagt vekt på å sikre det lokale kildematerialet og/eller at det er denne type arkivmateriale museene får tilbud om å overta fra publikum Private arkiv Riksarkivaren har gjennom Statsarkivaren i Trondheim delegert koordinering av privatarkiv i Nordland til Arkiv i Nordland. XII Samtidig forutsettes en aktiv politikk regionalt for å bevare og forvalte private kilder til fylkets historie og kulturhistorie. Lokalarkiv Lokalarkiv er opprettet flere steder i Nordland, men det finnes ingen samlet oversikt over arkivbestanden ved disse institusjonene. Som et eksempel kan vi nevne Vefsn Lokalhistoriske arkiv som ble 17

18 opprettet i 1998 gjennom en avtale mellom Vefsn kommune og Vefsn museum. VLA oppbevarer ca. 100 hm privatarkiv etter bedrifter, lag, organisasjoner og aviser. Også historielag oppbevarer privatarkivmateriale organisert som lokalarkiv. Ett av de mest aktive lagene er Sulitjelma historielag. Lokalarkivet inneholder i dag materiale fra ca. 70 forskjellige arkivskapere, blant annet en rekke lokale arbeiderforeninger. Historielaget leier arkivhvelv i «Storkontoret» i Sulitjelma. En del arkivmateriale blir også oppbevart hos Sulitjelma Gruvemuseum. Bibliotek Også Universitetsbiblioteket i Trondheim (Gunnerusbiblioteket) forvalter en del privatarkiv fra Nordland, deriblant to godsarkiv fra Helgeland: Brodtkorbske godsarkiv, Tjøtta og Coldevinske godsarkiv, Dønnes ( ). Institusjonen oppbevarer også en del arkiv etter kjente nordlandske slekter. Vi nevner Coldevin-slekten, Knoff- og Knoph-slektene. Her finnes også en brevregistrant fra Det Norske Kongelige Videnskabers Selskap ( ) Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge Arbeiderbevegelsens Arkiv for Nord-Norge (ABANN) hadde i 1993 mer enn 250 hm arkivmateriale fra ca. 220 arkivskapere fra de tre nordligste fylker, hvorav materiale fra Nordland utgjorde ca. 30%. Blant oppbevarer institusjonen arkivene etter Nordland faglige samorganisasjon samt en rekke lokale samorganisasjoner og arbeiderforeninger. Her finnes arkivene etter Nordland arbeiderparti samt flere lokale arbeiderpartilag i fylket. Riksarkivet Riksarkivet oppbevarer ca. 800 privatarkiv. I tillegg kommer deponerte arkiv, dvs. arkiv der eiendomsretten ikke er overdratt til Riksarkivet. Privatarkivene i Riksarkivet utgjør rundt 4500 hyllemeter, hvorav kun noen få arkiv er skapt i Nordland. Under kategorien bedriftsarkiv nevner vi Ranens Zinkverk, Ranens Bly- og Sølvværk A/S ( ). I tillegg har Riksarkivet overtatt arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab. Ellers finner vi her mest arkiv etter landsomfattende organisasjoner og landskjente personer. Statsarkivet i Trondheim Innen Arkivverket er det Statsarkivet i Trondheim som oppbevarer flest privatarkiv fra Nordland, anslagsvis mellom 50 og 60 arkiv. Av næringslivsarkiv nevner vi Ranens bly- og sølvverk ( ), Trondhjems handels- og fiskerietablissement, Bodø ( ) samt deler av arkivene etter flere nordlandske dampskipsselskaper. Her finnes også arkiv etter flere nordlandske preste- og handelsslekter, blant annet Angell- og Brodtkorbfamiliene. Innsamling og forvaltning av privatarkiv skal også i framtiden være en prioritert oppgave for Arkiv i Nordland. Fram til nå har Arkiv i Nordland ikke hatt noen klart formulert bevaringspolitikk. I Nordlandsarkivets tid ble det gjennomført innsamlingsaksjoner i Lofoten og Vesterålen konsentrert om arkiv etter næringsvirksomhet (væreiere/fiskekjøpere/ handelsmenn med mer). Men stort sett har Nordlandsarkivet og etterfølgeren Arkiv i Nordland tatt i mot de arkiv som er blitt tilbudt institusjonen. I de senere årene har dette stort sett vært arkiv fra Bodø og omegn samt ett og annet arkiv fra andre regioner. Denne utviklingen avspeiler en større interesse rundt om i nordlandskommunene for å samle inn og oppbevare arkivene der arkivene er blitt skapt. Arbeidet med privatarkiv vil i framtiden få større fokus, både sett i lys av arkivloven og opprettelsen av ABMsamarbeidet. St. meld. nr. 48 ( ), legger føringer for berging, ordning, katalogisering og ulike formidlingstiltak, og i tillegg kompetanseheving og arbeid med bevaringsplaner. Arkivloven pålegger Riksarkivaren å gi nærmere retningslinjer for arbeidet med privatarkiv i Arkivverket ( 14). Loven gir også Riksarkivaren fullmakt til å bestemme at disse retningslinjene helt eller delvis skal gjelde for andre offentlige organer som arbeider med å bevare privatarkiv (for eksempel kommunale og fylkeskommunale organer, offentlige museer og bibliotek). Med det menes først og fremst generelle retningslinjer for ordning, registrering, kassasjon, oppbevaring, tilgjengeliggjøring med mer. Loven åpner altså ikke for at Riksarkivaren skal detaljstyre dette arbeidet, men tar sikte på å gi Riksarkivaren et verktøy for å samordne arbeidet med privatarkiv, slik at ressursene som brukes i dette arbeidet blir bedre utnyttet. 18

19 «Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv», fastsatt med hjemmel i arkivlovens 14 foreligger nå. Loven er svært tilbakeholden med å gi konkrete påbud til arkiveierne. Derimot legger loven et klart ansvar på Riksarkivaren, som blant annet pålegges å holde oversikt over bevaringsverdige arkiv og føre et register over bevarte privatarkiv. Indirekte representerer loven en sterk oppfordring til depotinstitusjoner om å samarbeide for å løse oppgaver knyttet til bevaring av privatarkiv uten å definere ansvarsforholdet og arbeidsdelingen mellom ulike depotinstitusjoner. Likevel er arbeidsdeling nødvendig for å bestemme og avgrense arbeidsoppgavene institusjonene imellom. Avtaler om arbeidsdeling og formulering av bevaringspolitikk Arkiv i Nordland er utpekt som fylkeskoordinerende organ i Nordland tillagt følgende oppgaver: Tjene som regionalt kompetansesenter for privatarkiv med formelle samarbeidsavtaler med andre relevante institusjoner Utvikle og samarbeide om regionale bevaringsplaner Sørge for rapport fra depot til samkatalogen for privatarkiv. I samarbeidsavtalene skal arbeidet mellom depotinstitusjonene fordeles, slik at arbeidsområdene til de enkelte institusjoner defineres og beskrives. Avtalene skal klarlegge hvilke arkivskapere og arkiv institusjonene skal arbeide i forhold til. Alle depotinstitusjoner bør formulere sin bevaringspolitikk i et offisielt dokument, «en programerklæring som identifiserer hva slag arkivmateriale depotinstitusjonen tar sikte på å få innlemmet i sin bestand og forhold som påvirker tilegnelsen av slikt materiale» Kompetanse For å kunne påta seg de forvaltningsmessige og formidlingsmessige oppgavene som føringene pålegger Arkiv i Nordland, er det behov for utvidelse av institusjonens kompetanseområde og både kvantitativ og kvalitativ kompetanseheving. Institusjonen skal møte nye krav, spesielt utfordringene knyttet til elektronisk arkiv. I tillegg vil de nye føringene pålegge institusjonen betydelige veilednings- og depotoppgaver. Det vil si at de ansatte ved Arkiv i Nordland kommer til å få krav om til en hver tid å formidle kompetanse på høyt nivå, og institusjonen vil få en betydelig øket arbeidsmengde knyttet til depotoppgaver Infrastruktur Organisering Statlige krav kan føre til at organisasjonsformer må vurderes i nye perspektiv i framtiden. Arkiv i Nordland vil også som koordinator for arkivarbeid i Nordland påvirke arkivlandskapet i Nordland. Arkiv i Nordland skal arbeide mot status som regionsarkiv, med en mulig konsekvens at institusjonens rolle som fylkeskommunal institusjon må vurderes. Arkiv i Nordland har en flat organisasjonsstruktur der alle medarbeidere har likt ansvar for sine fagområder. Den flate strukturen har store fordeler, men stiller store krav til Arkiv i Nordlands leder om å ha kontinuerlig oppmerksomhet mot alle områder. Når Arkiv i Nordland bygges ut i hht. statlige og fylkeskommunale føringer, må flere medarbeidere tillegges et større ansvarsområde / rapporteringsansvar Lokaler I dag holder Arkiv i Nordland til ved Høgskolen i Bodø i nærhet til høgskolens historikermiljø. Institusjonen disponerer arkivmagasin ved høgskolen som fullt utnyttet med bevegelige kompaktreoler vil kunne romme ca hyllemeter arkivmateriale. Dagens magasiner tilfredsstiller ikke fullt ut kravene i arkivforskriften til fjernarkiv. Romsituasjonen for Arkiv i Nordland i dag må karakteriseres som svært utilfredsstillende. Spesielt er mangelen på ordningsrom og lesesal uheldig. Kontorkapasiteten er også for liten, spesielt med tanke på å kunne tilby kontorplass til prosjektmedarbeidere. Mangelen på foredragssal/møterom er også følbar. I dag må Arkiv i Nordland benytte seg av høgskolens møterom, som det er stor rift om. Arkiv i Nordlands nåværende plassering på Høgskolen i Bodø i lokalene til Avdeling for helsefag er ikke tilfredsstillende. Institusjonen fører en inneklemt tilværelse i en høgskole som vokser år for år. Om få år har trolig høgskolen fått universitetsstatus. Trangboddheten gjør det vanskelig å profilere Arkiv i Nordland utad. Tidligere ble nærheten til et historikermiljø framhevet som en positiv faktor ved å leie lokaler hos Høgskolen 19

20 i Bodø. Et nært samarbeid med høgskolens aktuelle fagmiljø er ønskelig også i framtiden. Arkiv i Nordland må innen overskuelig framtid ut av de nåværende lokaler og inn i nye lokaler som tilfredsstiller kravene til en moderne arkivinstitusjon. Dette gjelder ikke minst muligheter for å formidle arkivmateriale til et større publikum. Behov Arkiv i Nordland har i dag 90 m 2 kontor og 610 m 2 magasin (5000 hyllemeter). Fullt utbygd bør Arkiv i Nordland minimum disponere 280 m 2 kontorareal og 2000 m 2 magasinplass (31000 hyllemeter). Alternativ Det foreligger i dag flere alternativ for nye lokaler for Arkiv i Nordland. Arkivlovens krav til magasinering inviterer til depot i fjell. I Bodø omegn finnes magasinmuligheter i fjellet som bør utredes for framtidige behov. Vurderte alternativ for nye lokaler: 1) Lokaler i byggetrinn 4 A, Høgskolen i Bodø Det foreligger tilbud fra Statsbygg om leie av 1300 m2 areal i underetasjen i byggetrinn 4A, Høgskolen i Bodø. Bygget, som sto ferdig mot slutten av 2003, huser primært Avdeling for lærerutdanning. Statsbygg har krevd en årlig leie på 3,6 mill. kroner et tilbud som Nordland fylkeskommune har sagt «ligger langt utenfor det som vi normalt aksepterer i leiekostnader for lokaler med høyere standard». I tillegg tilfredsstiller ikke lokalene Arkivlovens krav ved at de rommer tekniske installasjoner som vannførende ledninger og ventilasjonssystem. 2) Nybygg Dette alternativet fordrer at tomt stilles til disposisjon. Høgskolen i Bodø har avsatt en tomt til formålet i tilknytning til høgskoleområdet på Mørkved. Med dagens behov er denne tomten alt for liten. Et nybygg har den store fordel at det kan spesialtilpasses både plassmessige og funksjonsmessige behov. 3) Driftsbygningen på Nordland kultursenter På Nordland kultursenter (Gamle Riksvei 53, Bodø) står driftsbygningen ledig. Den har mer enn rikelig plassmuligheter. Publikumsmessig vil dette være en meget attraktiv løsning, da den ligger vakkert til på den gamle Nordland landbruksskole. En omstrukturering innenfor gitte rammer vil imidlertid bli enda dyrere enn å bygge nytt. 4) Industrilokaler i Sulitjelma Lokalene til tidligere Lomi Industrier har vært lansert som mulig arkivdepot. Ut fra ønsket om å knytte depot til øvrig virksomhet ved AiN, vurderes dette alternativet som lite tilfredsstillende. 5) Den gamle lærerskolen i Rønvik Lærerutdanningen ved Høgskolen i Bodø fl yttet ved årsskiftet 2003/2004 ut fra sine lokaler i 20

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007

Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Handlingsplan for Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN) 2006-2007 Målsettinger og tiltak for arbeidet fremover: Handlingsplanen skisserer hovedoppgavene for IKAN i tråd med vedtektene og de føringer IKANs

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Privatarkivenes plass i arkivlandskapet

Privatarkivenes plass i arkivlandskapet Opplandsarkivets jubileumsseminar 18.10.2006 Privatarkivenes plass i arkivlandskapet Sett fra Riksarkivarens ståsted IF 16.10.2006 Privatarkivenes plass i arkivlandskapet Innhold: Hva er arkivlandskapet?

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

VEFSN KOMMUNE. Asle H Tveiti Kommunearkivar

VEFSN KOMMUNE. Asle H Tveiti Kommunearkivar Asle H Tveiti Kommunearkivar EDB-kandidat ved EDB-skolen Arkivakademiet Arbeidet ca 22 år i Forsvaret - hvorav 3 år som arkivar Regional arkivar AiN i Sandnessjøen i 1994-95 Kommunearkivar i Vefsn kommune

Detaljer

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK

ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK ØYGARDEN KOMMUNE DELEGERT SAK SAKSGANG R.f. Styre, råd, utval m.v. Møtedato Saksnr DRS Delegert rådmannskontoret 26.01.2011 006/11 Arkiv: K1-069 Arkivsaknr: 08/896-20 DEPOT - PRIVAT ARKIV - ØYGARDEN KOMMUNE

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005)

Samisk arkiv. Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Samisk arkiv Fra stiftelse (1995) til avdeling under Arkivverket (2005) Stiftelse Historikk 1988: Prosjektet Samiske arkiver (Nordisk samisk institutt, Forskningsrådet og Riksarkivaren) 1995: Privat stiftelse

Detaljer

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Strategi for privatarkivfeltet i Norge

Strategi for privatarkivfeltet i Norge Strategi for privatarkivfeltet i Norge Arkivloven slår i formålsparagrafen fast at formålet med loven er å «tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver

Kontaktseminar 2005. Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Kontaktseminar 2005 Organisering av depot, bruk av offentlige arkiver Organisering av arkivdepot, bruk av offentlige arkiver 1. Hva er et arkivdepot? 2. Hvilke funksjoner skal et arkivdepot ha? 3. Hva

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger. oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 2010

Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger. oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 2010 Riksarkivarens tilsyn med kommunale arkivordninger oppsummering av resultatene etter spørreundersøkelsen 1 Svarprosent og svartidspunkt Kommuner (KOM) Svarprosent KOM: 89 % Svarprosent IKA: 68 % Svarprosent

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT Privatarkiv Strategi for privatarkivfeltet i Norge 2015-2020 Inga Bolstad og Ellen Røsjø 12. november 2015 Sesjonen Inga og Ellen presenterer Riksarkivarens

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, arbeidsdeling DELPROSJEKT Privatarkiv Arkiv i museum ut av mørket og fram til brukerne? Ellen Røsjø Arkivpolitikk?

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE»

IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» IKA Finnmark IKSIKS - IKA Finmarkun IKS - IKA Finnmàrku IKS IKA FINNMARK IKS «VÅR FELLES HUKOMMELSE» STRATEGIPLAN 2016-2019 1. INNLEDNING IKA Finnmark IKS er arkivdepot for 19 kommuner og Finnmark fylkeskommune,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583

Saksframlegg. Trondheim kommune. Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Saksframlegg Forslag til inngåelse av medeierskap i interkommunalt arkiv - IKA Trøndelag Arkivsaksnr.: 08/5583 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at Trondheim kommune fremsetter søknad om medeierskap

Detaljer

Geir Magnus Walderhaug

Geir Magnus Walderhaug Geir Magnus Walderhaug g.m.walderhaug@admin.uio.no Leder Region øst, Norsk Arkivråd Rådgiver, Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon, UiO 15. februar 2011 Kilder De neste

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst:

4. Valget oversendes fylkestingets valgnemnd til behandling. Fylkestinget oppnevner følgende medlem og varamedlem til representantskapet i IKA Øst: Saknr. 7531/08 Ark.nr. 033 C66. Saksbehandler: Daiva Skoglund Ane Tonette Lognseth OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL ARKIVORDNING - IKA ØST Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201301707-1 Arkivnr. 600 Saksh. Aune, Anne Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.-21.02.2013 STORTINGSMELDING

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

«Kort historikk om ordninger for digitalt depot og omtale av digitalt depot for kommunal sektor i Riksrevisjonens rapport, Arkivmeldingen mv.

«Kort historikk om ordninger for digitalt depot og omtale av digitalt depot for kommunal sektor i Riksrevisjonens rapport, Arkivmeldingen mv. «Kort historikk om ordninger for digitalt depot og omtale av digitalt depot for kommunal sektor i Riksrevisjonens rapport, Arkivmeldingen mv.» Bjørn Bering 26.10.2015 1 Digitalt depot: juridisk rammeverk

Detaljer

Arkivlovgivning i endring

Arkivlovgivning i endring Arkivlovgivning i endring Sveinung Meyer Svendsen 20. April 2017 Tranøy kai Foto: Bjørn-Are Melvik HVORFOR HAR VI ARKIVLOVGIVNING? Arkivenes formål Formålet med arkivdanningen til offentlige organ: tilfredsstille

Detaljer

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler

Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Status for privatarkivfeltet. Kulturrådets forslag til mål, strategier og virkemidler Privatarkivkonferansen i Sandefjord 4. juni 2013 Ranveig Gausdal, Norsk kulturråd Innhold Kulturrådets oppdrag på privatarkivområdet

Detaljer

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006

Saksframlegg. ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Saksframlegg ØKT AREALBEHOV VED TRONDHEIM BYARKIV OG ENDREDE FORUTSETNINGER FOR ETABLERING AV ABM-SENTER Arkivsaksnr.: 04/2006 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag om at

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften).

Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av med forslag til endring av forskrift om offentlige arkiver (arkivforskriften). Vår dato: 11.01.2017 Vår ref.: 17/013 Ark 800 Deres ref.: Kulturdepartementet Høringssvar ny forskrift om offentlige arkiv Vi viser til tilsendte høringsdokumenter av 17.10.2016 med forslag til endring

Detaljer

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim

Arkivplan og tilsyn. - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Arkivplan og tilsyn - Erfaringer fra Statsarkivet i Trondheim Kontaktkonferansen 2016 - Sogn og Fjordane Fylkeskommune, 11.5.2016 Eirik Andersen, Statsarkivet i Trondheim 1 Statsarkivet i Trondheim Distrikt:

Detaljer

Arkivhistorie i Norge

Arkivhistorie i Norge Lovverket Arkivhistorie i Norge 1270-årene:Lagabøtes «Hirdskrå». Fra 1300-tallet:Akershus slott og Kanselliarkivet, Danmark. 1572: Arkivet ble stattholderembete. 1840: fast embetsverk for nasjonalt arkiv.

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Privatarkiv i Norge privatarkivutredningen 2014 oppgaver 2015 DELPROSJEKT Privatarkiv Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv: i hovedsak arkiv etter: organisasjoner

Detaljer

Revidering av lover med betydning for arkiv

Revidering av lover med betydning for arkiv Revidering av lover med betydning for arkiv v/sveinung Meyer Svendsen rådgiver Arkiv i Nordland 24. April 2014 Foto: Peter Hamlin Tre tema 1. Offentleglova skal evalueres (og trolig revideres). 2. Arkivlova

Detaljer

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor

Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Notat til strategigruppen for Samdok-kommunale arkiv Fra: Ingrid Nøstberg og Torleif Lind Dato: 26.01.2016 Magasinkapasitet for papirarkiver i kommunal sektor Sammendrag Dette notatet er en del av SAMDOK-prosjektets

Detaljer

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Orientering om arbeid rundt privatarkiv Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Privatarkiver hvorfor er dette en oppgave for IKA? Privatarkiver er viktig dokumentasjon Historisk Forvaltning Rettigheter IKA

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

Arkivforvaltningen i Målselv

Arkivforvaltningen i Målselv Arkivforvaltningen i Målselv kommune Daglig arkivdrift i Målselv kommune Organisering av arkivtjenesten Sentralarkiv Arkivskapere Ansvar og fullmakter Rådmann Arkivleder Virksomhetene Arbeidsoppgaver Arkivleder

Detaljer

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo.

KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE. ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo. Riksarkivet,Oslo. Samarbeid om KARTLEGGING,BEVARINGOG TILGJENGELIGGJØRING AV PRIVATARKIVI NORGE Avtaleinngått7. mars2001mellom ArbeiderbevegelsensArkiv og Bibliotek, Oslo og Riksarkivet,Oslo Avtaleninneholderåtte siderog

Detaljer

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet

Omorganisering i offentlige organer. Veiledning for arkivet Omorganisering i offentlige organer Veiledning for arkivet Riksarkivaren 2007 2 Riksarkivaren Rapporter og retningslinjer 20 Riksarkivaren, Oslo 2007 ISBN 978-82-548-0101-7 3 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Stortingsmeldingen om arkiv som ble lagt fram 9. november 2012 bød på store skuffelser

Detaljer

Saksframlegg. Høringsuttalelse NOU 2006:5 Norsk helsearkiv siste stopp for pasientjournalene Arkivsaksnr.: 06/22508

Saksframlegg. Høringsuttalelse NOU 2006:5 Norsk helsearkiv siste stopp for pasientjournalene Arkivsaksnr.: 06/22508 Saksframlegg Høringsuttalelse NOU 2006:5 Norsk helsearkiv siste stopp for pasientjournalene Arkivsaksnr.: 06/22508 Forslag til vedtak: Formannskapet slutter seg til Rådmannens forslag til høringsuttalelse

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen Tema Strategi 2014 2017 Samdok bakgrunn og status Signalprosjekt 2015 Prioriteringer

Detaljer

Sikring og tilgjengelighet av bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner. Foredrag for IKA Kongsberg 22.

Sikring og tilgjengelighet av bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner. Foredrag for IKA Kongsberg 22. Sikring og tilgjengelighet av bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner Foredrag for IKA Kongsberg 22. april 2010 Avdelingsdirektør Dag Henning Larsen og seniorrådgiver Jon Anders Storstein

Detaljer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer

Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer Arkivstatistikken for arkiv, bibliotek og museer fokus på (arkivinstitusjoner og) KAI-institusjoner 2007 til 2015 KAI-konferansen 13. september 2016 Ellen Røsjø Status og utvikling 2015 status alle typer

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T 1. Hva er gjort så langt? 1 av 4 September August Juni-Juli Mai April Mars Februar Januar Ca. 15.09 Prosjektleiarar på plass 11.-13.09 KAI-konferansen

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2013 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2013. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Bjørn Bering, 11.11.2015 1 Riksarkivarens tre roller 1. Myndighet a) faglige standarder og retningslinjer b) inspeksjon og kontroll c) spesifikke oppgaver i henhold

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester storbyundersøkelsen 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om arkivforholdene i norske

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter Arkiv i endring Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35 Prosess Tidlig

Detaljer

NOU 1987:35. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato

NOU 1987:35. side 1 av 5. Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato Dokumenttype NOU 1987:35 Dokumentdato 1987-09-00 Tittel Samtidens arkiver - fremtidens kildegrunnlag. Arkivverkets presserende oppgaver. Utvalgsleder Sønneland, Helge M. Utgiver Kulturdepartementet Oppnevnt

Detaljer

Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene

Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene Ellen Røsjø Det norske arkivlandskapet har endret seg kraftig siden Arne Skivenes ble ansatt som byarkivar i Bergen. Da var han en enslig svale.

Detaljer

Samletabell arkivinstitusjoner 2016

Samletabell arkivinstitusjoner 2016 Samletabell arkivinstitusjoner 2016 1 Offentlig arkiv bestand Privatarkiv Total bestand Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet Total Tilvekst Ordnet Tilvekst ordnet

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum I korte trekk Totalt er det pr 2015 bevart 508 650 hyllemeter arkiv i norske arkivinstitusjoner, bibliotek og museer. 473 910 hyllemeter

Detaljer

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund.

Årsmelding for IKAN. Evenes. Lødingen. Steigen. Sørfold. Røst Bodø. Gildeskål. Saltdal. Meløy. Lurøy. Vega. Grane. Andøy. Øksnes. Tjeldsund. Andøy Årsmelding for IKAN Øksnes Vestvågøy Flakstad Moskenes Værøy Bø Vågan Hadsel Steigen Sortland Tjeldsund Evenes Lødingen Ballangen Hamarøy Tysfjord Narvik Røst Bodø Sørfold Fauske Gildeskål Meløy

Detaljer

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport

Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Statsarkivets tilsynsvirksomhet og Riksrevisjonens rapport Oppsummere Riksrevisjonens funn Fokusere på Statsarkivet i Trondheims inspeksjoner av kommuner og våre funn De samsvarer i stor grad med Riksrevisjonens

Detaljer

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai.

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai. Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Live Nermoen Kulturutredningen 2014, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Live.Nermoen@kud.dep.no Vår ref. KG 2012 015 Bergen 22.05.12 LANDSLAGET FOR

Detaljer

Så til en annen del av digitaliseringsarbeidet jeg håper meldingen vil gripe tak i:

Så til en annen del av digitaliseringsarbeidet jeg håper meldingen vil gripe tak i: God dag. Jeg takker så meget for å ha blitt invitert til å holde en innledning på 15 minutter sett fra ståstedet til det kommunale og interkommunale arkiv som det heter fra departementet. Først, og dette

Detaljer

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena

SAMDOK prosjekt, partnerskap og utviklingsarena SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon «Arkiv i endring» SAMDOK 2015-2017 prosjekt, partnerskap og utviklingsarena IKA Finnmark Kontaktkonferansen 2017 Kari Frodesen Hvorfor SAMDOK? Tre hovedutfordringer

Detaljer

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret

Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret Daglig leder Tor Eivind Johansen Kommuneseminaret 16.02.2011 Innhold Informasjon om KDRS Tilblivelsen Deltakere Formål og målsetning Finansiering KDRS rolle mot fagsystemer Tilblivelsen Tanken om et nasjonalt

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester 2012 Veiledning og oversikt for undersøkelsen av 2012. Riksarkivarens årlige undersøkelse om forholdene i norske kommuner og fylkeskommune

Detaljer

Privatarkiv i musea. Prosjektplan

Privatarkiv i musea. Prosjektplan Privatarkiv i musea. Prosjektplan 1. Innleiing Dette prosjektet er initiert av ABM-utvikling og har som formål å bidra til at privatarkiv i konsoliderte museum er godt oppbevart, godt ordna og tilgjengelege

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Status og strategier for privatarkivarbeidet i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Arkivarforeningens vårseminar 15. mars 2016 Ellen Røsjø ellros@arkivverket.no 1 Samdok/PRIV

Detaljer

Hva gjør Arkivverket for å følge opp Riksrevisjonens rapport? Norsk arkivråds kommuneseminar 15. Februar 2011 Anne Mette Dørum, Riksarkivet

Hva gjør Arkivverket for å følge opp Riksrevisjonens rapport? Norsk arkivråds kommuneseminar 15. Februar 2011 Anne Mette Dørum, Riksarkivet Hva gjør Arkivverket for å følge opp Riksrevisjonens rapport? Norsk arkivråds kommuneseminar 15. Februar 2011 Anne Mette Dørum, Riksarkivet 1 Forvaltningsrevisjonen - sett fra Arkivverkets ståsted Det

Detaljer

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi

Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer. Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Våre tilsyn Arkivverkets tilsynsstrategi 1 Kort om Arkivverket Består av Riksarkivet + 8 regionale statsarkiv (Tromsø, Trondheim, Hamar,

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 STRATEGIGRUPPE Privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato 09.01.2015 1 av 5 OMRÅDE Privatarkiv Prosjektleder Ellen Røsjø Medlemmer i strategigruppen

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

Nye utfordringer for kommunale arkiv

Nye utfordringer for kommunale arkiv Nye utfordringer for kommunale arkiv Marit Hosar Fylkesarkivar Daglig leder IKA Opplandene 10 år med Vedtatt opprettet i 2007 En realitet fra 01.01.2008 Et interkommunalt arkivsamarbeid etter 27 i kommuneloven,

Detaljer

Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17

Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17 Rådmannssamling i Arkivenes Hus 6/12-17 IKA, arkiv og digitalisering Tor Ingve Johannessen Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkiv-Norge Øverste faglige myndighet: Riksarkivaren Arkivverket: Riksarkivet,

Detaljer

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015

Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse for kommunale arkivtjenester for 2015 Riksarkivarens årlige undersøkelse retter seg inn mot arkivholdet i kommunal sektor. Undersøkelsen inneholder bl.a. spørsmål om

Detaljer

Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER

Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER Kjetil Reithaug Fagdirektør Dokumentasjonsforvaltning NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER Kjetil Reithaug Statsarkivar Statsarkivet i Kristiansand NORSK ARKIVRÅD MEDLEMSMØTE I BODØ 10. NOVEMBER

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Hva er Norsk Arkivråd? Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon For alle som arbeider med eller er interessert

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK

SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I FINNMARK 1. Innledning 1.1. Bakgrunn og målsetning Denne samhandlingsplanen er et resultat av det nasjonale prosjektet Privatarkiv i museer som ble utført i regi av ABM-utvikling

Detaljer

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og målsetjing Privatarkiv er arkiv frå alle typar ikkje-offentleg verksemd: privatpersonar, lag og organisasjonar, verksemder innanfor tenesteyting,

Detaljer

Arkivverket og kommunene ansvarsdeling og samspill. («Det nye Arkivverket og forholdet mellom dette og kommunene»)

Arkivverket og kommunene ansvarsdeling og samspill. («Det nye Arkivverket og forholdet mellom dette og kommunene») Arkivverket og kommunene ansvarsdeling og samspill («Det nye Arkivverket og forholdet mellom dette og kommunene») Bjørn Bering 01.03.2016 1 Spørsmål: Omfatter forholdet mellom Arkivverket og (fylkes)kommunene

Detaljer

Revisjon av arkivloven med forskri1er. Relevans for arkiv i e- forvaltning

Revisjon av arkivloven med forskri1er. Relevans for arkiv i e- forvaltning Revisjon av arkivloven med forskri1er Relevans for arkiv i e- forvaltning Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig +l å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om si/ forhold 3l NOU 1987:35

Detaljer

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo

Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Avleveringer fra Høgskolen i Akershus til Riksarkivet og Statsarkivet i Oslo Rapport I mai 1996 ble det etter pålegg fra Riksarkivaren satt i gang et prosjekt ved Høgskolen i Akershus for å avlevere arkiver.

Detaljer

Arkivloven og -forskriften

Arkivloven og -forskriften Arkivloven og -forskriften «Reusch-utvalget» Christian Reusch, leder, Oslo Espen Sjøvoll, Bærum Anne Mette Dørum, Oslo Hilde Elvine Bjørnå, Tromsø Håkon With Andersen, Trondheim Rune Kjørlaug, Leikanger

Detaljer

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga)

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Det best dokumenterte fiskeriet i Norge er Oslofjordfisket Arkivmeldinga VIKTIGE OG RIKTIGE ERKJENNINGAR: Det trengs ei systematisk

Detaljer

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R

R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R R I K S A R K I V A R E N S U N D E R S Ø K E L S E F O R K O M M U N A L E A R K I V T J E N E S T E R 2 0 1 6 O M U N D E R S Ø K E L S E N Riksarkivarens undersøkelse for kommunale arkivtjenester (også

Detaljer

ARKIVVERKETS AMBISJONER. Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017

ARKIVVERKETS AMBISJONER. Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017 ARKIVVERKETS AMBISJONER Norsk Arkivråds Høstseminar 18. Oktober 2017 2 Hva er Arkivverkets rolle i samfunnet? Eller en moderne dokumentasjonsforvalter som: En gravplass for gamle dokumenter? Verner om

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV

Saksfremlegg. Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Saksfremlegg Saksnr.: 06/206-9 Arkiv: 063 Sakbeh.: Undis Reistad Sakstittel: MEDLEMSKAP I DEPOTORDNING INTERKOMMUNALT ARKIV Planlagt behandling: Formannskap Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold

QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold QuestBack kvittering - > lig rapportering om arkivmessige forhold - 211 Side 1 av 5 Dette er en automatisk generert kvittering fra QuestBack. Nedenfor finner du en kopi av svar p lig rapportering om arkivmessige

Detaljer

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling

Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS. Fylkesrådmannens innstilling Arkivsak: 201300411-41 Arkivkode:---/C56 Plan- og kulturavdelinga Saksbehandler: Reidun Laura Andreassen Saksgang Møtedato Saksnr. Fylkesutvalget (FU) Endring av selskapsavtalen -Verdensarvsenter for bergkunst

Detaljer

Bevaring eller kassasjon? Gudmund Valderhaug

Bevaring eller kassasjon? Gudmund Valderhaug Bevaring eller kassasjon? Gudmund Valderhaug http://depotdrengen.wordpress.com Kvifor bevarer vi arkiv? Vår kunnskap om fortida er avhengig av tilgang til pålitelege kjelder På bildet held eg ein lønnsprotokoll

Detaljer

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale

NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale NAPSA Nasjonal publiseringsplattform for skanna arkivmateriale STATUS OG FRAMPEK KAI-KONFERANSEN 2016 ANETTE SKOGSETH CLAUSEN, RIKSARKIVET Arbeidsgruppen Snorre Dag Øverbø fra Aust-Agder museum og arkiv

Detaljer

Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid

Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid Kommunale arkiver: Hva står på spill? Fra barn til ditt voksne og pleietrengende liv så er du omfatta av en rekke lover som gir deg rettigheter. Hvis du

Detaljer

Innst. 78 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:13 (2009 2010)

Innst. 78 S. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:13 (2009 2010) Innst. 78 S (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:13 (2009 2010) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON

SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innlegg på Kongsberg 1. mars 2006 Hilde Elvine Bjørnå, IKA Troms SAMARBEID SETT FRA EN INTERKOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON Innledning IKA Troms ble etablert i 1992. 22 av 25 primærkommuner deltar i ordningen.

Detaljer