*** Kommunen sendte saken på høring til berørte sektormyndigheter. I sin foreløpige vurdering her uttalte kommunen at:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "*** Kommunen sendte saken på høring til berørte sektormyndigheter. I sin foreløpige vurdering her uttalte kommunen at:"

Transkript

1 Vår dato: Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2015/666 Arkivkode:421.4 Deres ref.: «REF» Klage på Namsos kommunes vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av dagligvarebutikk på eiendommen gnr. 34 bnr. 153 i Bangsund - kommunens vedtak omgjøres og søknad om dispensasjon og rammetillatelse avslås Saken gjelder to klager på Namsos kommunes vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av dagligvarebutikk i Bangsund. Etter en gjennomgang av saken, finner Fylkesmannen at kommunens vedtak er beheftet med feil som kan ha hatt betydning for resultatet i saken. Videre kan ikke Fylkesmannen se at vilkårene for dispensasjon etter pbl er oppfylt. Kommunens vedtak omgjøres, og søknad om dispensasjon og rammetillatelse for oppføring av dagligvarebutikk avslås. Klagene tas til følge. Vi viser til Namsos kommunes brev av , hvor ovennevnte sak ble oversendt Fylkesmannen for endelig klagebehandling. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av plan- og bygningsloven (pbl) 1-9 og delegering fra overordnet departement. *** Sakens bakgrunn: I søknad datert søkte Jan A. Olsen arkitektkontor AS som ansvarlig søker om rammetillatelse til oppføring av dagligvarebutikk på eiendommen gnr. 34 bnr. 153 i Bangsund. Tiltakshaver er oppgitt å være Monrad holding AS. Den ble det søkt om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Søknaden begrunnes med at Bangsund etter stor sannsynlighet vil miste butikktilbudet dersom det ikke gis tillatelse som omsøkt. Veistrekning Fv. 17 gjennom Bangsund hevdes å være meget oversiktlig i form av rettstrekning og av/påkjøringer er godt synlige, og det omsøkte tiltaket vil ikke medføre noen ny situasjon med tanke på av-/påkjøringer. Det er planlagt etablering av nytt opphøyd gangfelt i forbindelse med oppføring av ny butikk, noe som hevdes å ville gi en klarere og bedre situasjon både for busspassasjerer og ellers gående som enten skal til bensinstasjonen eller den nye dagligvarebutikken. Med et opphøyd gangfelt og en fartsgrense satt til 40 km/t påstås det at Bangsund-samfunnet vil være godt sikret trafikkmessig i overskuelig framtid. Kommunen sendte saken på høring til berørte sektormyndigheter. I sin foreløpige vurdering her uttalte kommunen at: «Omsøkte tiltak med etablering av PRIX-butikk på østside av Fv 17, kan etter kommunens vurdering føre til trafikale utfordringer. Den viktigste er imidlertid trafikksikkerheten for myke trafikanter ved kryssing av Fv 17. De fleste offentlige funksjoner (skole, barnehage mv.) er Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Trine Wold Johnsen 7734 Steinkjer Org.nr.:

2 Side 2 av 8 lokalisert på vest side av Fv 17. Dersom butikken blir plassert på øst side av vegen, vil dette gi rom for større fare mht. trafikksikkerhet, da særlig barn som vil måtte krysse vegen for å komme til butikken.» Videre: «Fagadministrasjonen i Namsos kommune, er av den oppfatning at omsøkte tiltak kan bidra til at trafikksikkerheten for myke trafikanter settes til side i forhold til ønske om en snarlig etablering av ny PRIX-butikk som omsøkt.» Fylkeskommunen uttalte følgende i brev av : «Store deler av lokalbefolkningen, og dermed kundegrunnlaget for butikken, bor på vestsida av fv.17. Det er rimelig å anta at en dagligvareforretning vil generere mer biltrafikk enn kro/motell, i tillegg til økt gangtrafikk, også av barn og unge. Utbygger skisserer i oversendelsesbrevet en løsning med fotgjengerovergang og nedsatt hastighet som kan ivareta trafikksikkerheten lokalt. Samtidig er det et mål å redusere reisetiden Namsos- Steinkjer. Fotgjengerovergang, nedsatt fart på strekningen og økt bruk av avkjørselen gir motsatt effekt: Økt reisetid for gjennomfartstrafikken på fv. 17. Videre: «Tiltakshaver har oppgitt i sitt søknadsbrev til kommunen at Bangsundsamfunnet med stor sannsynlighet vil miste butikktilbudet om ikke dispensasjon blir innvilget og prosjektet settes i gang. Vi anbefaler likevel Namsos kommune å bidra med å finne en annen løsning på vestsida av fylkesveg 17, hvor store deler av lokalbefolkningen og butikkens kunder bor. Vi anbefaler at kommunen ser på butikklokalisering i en større sammenheng, og gjerne utarbeider en helhetlig reguleringsplan for tettstedet Bangsund. Vi går i mot søknaden om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan Ut fra hensynet til trafikksikkerheten lokalt, og til det regionale perspektivet hvor redusert reisetid Steinkjer Namsos er et mål, går vi imot at søknaden om dispensasjon blir innvilget.» Statens vegvesen gikk, i likhet med fylkeskommunen, i brev av også i mot en dispensasjon som omsøkt. Dette da de «anser konsekvensene for trafikksikkerheten som uheldig og risikoen for ulykker for stor, og vi mener dessuten at tiltaket burde være fremmet som reguleringssak. Omsøkt tiltak er videre i strid med intensjonene i prosjektet «Fv. 17 Steinkjer Namsos» om bedre framkommelighet og kortere reisetid mellom Steinkjer og Namsos». Vegvesenets standpunkt er ytterligere begrunnet med følgende: «Langt de fleste henvendelser Vegvesenet har mottatt vedrørende Bangsund de senere år, har handlet om myke trafikanters kryssing av fylkesvegen, og hvilken bekymring og belastning dette påfører lokalsamfunnet. Bangsund er i dag i en nokså uvanlig posisjon med brorparten av boligbebyggelsen på den ene siden av barrieren/hovedvegen. Skole, barnehage, idrettsplass og butikk er lokalisert på vestsida, mens det hovedsakelig er bensinstasjonen som er trekkplasteret på østsida av vegen. Med flytting av butikken på østsida, vil en trafikalt og kommunikasjonsmessig flytte langt mer enn en enkelt lokalitet - hele det lokale trafikkbildet vil bli endret. Kryssing for myke trafikanter - planskilt eller opphøyd gangfelt Statens vegvesen har lang erfaring med tilsvarende problemstillinger, og tilrettelagt kryssing

3 Side 3 av 8 for myke trafikanter på stedet vil være problematisk uansett valg av løsning. Ofte er det et ønske lokalt om planskilt kryssing. Dette er trygt for alle som velger å benytte den, men løsningen er tilsvarende risikabel for de som velger ikke å benytte den - og disse er det som regel mange av dersom det er fysisk mulig. Samtidig forventer passerende kjøretøy at alle fotgjengerkryssinger skjer annet sted enn i plan med vegen, og årvåkenheten er tilsvarende. For å sikre at nesten alle benytter en planskilt kryssing, må denne suppleres med ledegjerder o.l. som gjør det fysisk vanskelig å krysse kjørevegen i plan. Med kravene til universell utforming og maksimal stigningsgrad på ramper, medfører dette lange omveger for å komme over eller under. Finnes det et alternativ i plan, blir dette fort foretrukket av andre enn små barn og eldre. Bensinstasjon og butikk må nødvendigvis ha kjøreatkomst, og med Smimovegen på motstående side vil det være høyst naturlig for mange og «ta beinvegen» over fv. 17. Sett opp mot dette faktum er søknadens forslag om kryssing i plan med opphøyd gangfelt mer realistisk. Dette reduserer ikke det problematiske som allerede i dag hefter ved kryssingsaktiviteten på strekningen, og langt mindre dersom tilbudet for dagligvarehandel bytter side. Fylkesveg 17 er hovedferdselsåre mellom Innherred og Midtre og delvis Ytre Namdal. I Bangsund passerer det om lag 2300 kjøretøy/døgn i gjennomsnitt over året, med en andel tunge kjøretøy på hele 16 %. Dette betyr to ting: Det er krevende å være myk trafikant som skal krysse denne vegen, og det vil være krevende for mange yrkessjåfører å møte nok et fysisk hinder ved passering Bangsund. Fra næringslivet i Namdalen mottok Statens vegvesen mange henvendelser som gikk i mot den løsning som ble valgt for tilrettelegging gjennom Namdalseid sentrum for noen år tilbake. Lignende tilnærming på strekningen gjennom Bangsund vil ikke forbedre framkommeligheten mellom Namdalen og Innherred m.v. For myke trafikanter vil vi uansett avbøtende tiltak på stedet med vitende og vilje lage en løsning som innebærer at langt flere utsettes for risiko enn hva tilfellet er i dag. Dette ønsker ikke Statens vegvesen som ansvarlig for trafikksikkerhet på fylkesveg å bidra til, og vi vil derfor gå i mot at søknad om dispensasjon som omsøkt innvilges. Øvrig Statens vegvesen vil oppfordre Namsos kommune og de lokale krefter i Bangsund til å foreta et alternativsøk i den hensikt å finne mulige alternative arealer til dagligvarehandel på vestsiden av fylkesvegen, men anbefaler samtidig at dette skjer i form av en reguleringsplan.» Saken ble lagt fram for behandling i Namsos Plan, byggesak og teknisk den , sak 94/14. Rådmannen påpekte i sitt saksframlegg at det særlig er to momenter som utgjør en kjent konflikt; trafikksikkerhet og ønske/krav om effektiv trafikkavvikling/samferdsel. Det uttales at det er hevet over enhver tvil at det omsøkte tiltaket med etablering av dagligvarebutikk på østsiden av Fv. 17 vil føre til trafikale utfordringer, og da særlig trafikksikkerheten for myke trafikanter. Et opphøyd gangfelt og en reduksjon av fartsgrensen til 40 km/t vil øke sikkerheten, men vil minske effekten av formålet med en eventuell utbedring av Fv. 17 å minske kjøretiden mellom Steinkjer og Namsos. Rådmannen framhevet videre at saken reiser et prinsipielt spørsmål; Skal tiltak planlegges og gjennomføres gjennom dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan stykkevis og delt etter hvert som de omsøkes, eller skal det i forkant av slike store tiltak settes krav om en samlet plan for hele området hvor det ses på helheten for området spesielt, og for regionen generelt? Rådmannen konkluderte med at ulempene ved en dispensasjon som omsøkt vil

4 Side 4 av 8 være større enn fordelene, og innstilte på avslag på både søknad om dispensasjon og søknad om rammetillatelse. Under behandlingen av saken i Namsos Plan, byggesak og teknisk drift den , ble det imidlertid fremmet forslag om å gi dispensasjon og rammetillatelse som omsøkt, noe som ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer. Vedtaket er begrunnet i behovet for å legge til rette for fortsatt nærbutikk på Bangsund. Det er lagt til grunn at «Nærbutikk av en viss størrelse er et svært viktig tilbud i et tettsted. Butikkdrift innebærer bl.a. arbeidsplasser lokalt, investeringer og en sosial møteplass. Tilrettelegging for lokal handel har også fordeler sett i forhold til klima og miljø, - som også skal vektlegges i samfunnsplanleggingen.» Ut fra dette konkluderes det med at fordelene ved å innvilge dispensasjon anses å være større enn ulempene. Etter å ha fått utvidet klagefrist, påklaget Fylkeskommunen vedtaket i brev av Fylkeskommunens hovedanførsler er følgende: - Med fokus på planfaglige vurdering og stedsutvikling er det uheldig å gjennomføre et slikt viktig grep som en dispensasjon fra plan. Butikklokalisering, trafikksikkerhet og stedsutvikling på Bangsund bør bli vurdert i en større og mer helhetlig planprosess. - Lokalisering av butikken på østsida av Fv. 17 med en opphøyd fotgjengerovergang tilfredsstiller etter deres vurdering ikke trafikksikkerheten lokalt godt nok. - Det er et viktig regionalt mål å øke framkommeligheten mellom Steinkjer og Namsos. En opphøyd fotgjengerovergang vil ha motsatt effekt. I brev av påklaget også Statens vegvesen kommunens vedtak. Dette da de anser konsekvensene for trafikksikkerheten som uheldige og risikoen for ulykker som stor. Synspunktene i høringsuttalelse av opprettholdes. Vegvesenet uttrykker at de ser fordelen av at servicefunksjoner som butikk og bensinstasjon er samlokalisert, men påpeker at det er betydelig forskjell på hvilken trafikkskapende effekt disse funksjonene har. Både trafikkvolum og andelen myke trafikanter vil være langt større knyttet til en dagligvarehandel enn en bensinstasjon. Vegvesenets faglige erfaring er at det uansett valg av løsning (planfaglig kryssing eller opphøyd gangfelt), vil være en meget stor utfordring for trafikksikkerheten å flytte Bangsunds eneste dagligvareforretning til den omsøkte plasseringen. Dette inntrykket forsterkes ved en helt konkret vurdering av infrastrukturen i dette området. Namsos Plan, byggesak og teknisk drift behandlet saken i møte den , sak 11/15, hvor klagene ikke ble tatt til følge. Det ble samtidig vedtatt en endring i vedtaket av , om at dispensasjon gis under forutsetning av at det utføres trafikksikkerhetsmessige tiltak for sikker kryssing av Fv. 17. Som eksempel er nevnt nedsatt hastighet og opphøyde gangfelt. Saken ble deretter oversendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse. Fylkesmannen bemerker: Fylkesmannens myndighet som klageinstans framgår av forvaltningsloven (fvl) 34, og av 2. ledd følger det at vi kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Med dette menes at vi kan prøve om vedtaket er innholdsmessig lovlig, om det er truffet av rette myndighet, og om det er blitt til på lovlig måte. I tillegg kan Fylkesmannen prøve førsteinstansens skjønnsutøvelse, om vedtaket bygger på riktig faktum og om det kommer i strid med ulovfestede regler for saksbehandlingen. Med dette menes om vedtaket innebærer såkalt «myndighetsmisbruk», dvs. om vedtaket er motivert ut fra utenforliggende eller usaklige hensyn, om avgjørelsen bærer preg av vilkårlighet eller om den innebærer usaklig forskjellsbehandling.

5 Side 5 av 8 I fvl ledd siste punktum er det imidlertid bestemt at statlige organ som er klageinstans for kommunale vedtak, skal legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøvingen av det frie skjønnet. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen fikk utsatte klagefrister, og begge anses å ha klaget rettidig. Planstatus Det omsøkte arealet omfattes av to reguleringsplaner reguleringsplan for Kjellmyrmoen og reguleringsplan Rv. 17 Bangsund. Av kommuneplanens arealdel for Namsos, vedtatt , går det fram at begge disse reguleringsplanene er videreført. Reguleringsplan for Kjellmyrmoen dekker det arealet hvor selve butikkbygget er planlagt plassert, samt deler av det omsøkte parkerings- og utomhusarealet. Formålet i hht. plan er kro/motell. Reguleringsplan Rv. 17 Bangsund dekker det resterende arealet hvor det er planlagt parkering og utomhusareal for butikken. I planen er dette området avsatt til forretning og kontor mv. Dispensasjon I samsvar med pbl fastsetter reguleringsplanen framtidig bruk for området, og er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak. Den skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging, og tiltak etter pbl. 1-6 første ledd må ikke være i strid med planens arealformål eller bestemmelser. Dagligvarebutikk med tilhørende parkeringsplasser er tiltak etter pbl Kommunen har lagt til grunn at det omsøkte arealet som skal benyttes til butikkens parkering/utomhusareal er i samsvar med gjeldende plan, mens selve butikkbygget ikke er i samsvar med plan, slik at oppføring av dagligvarebutikk er betinget av at det blir gitt dispensasjon i medhold av pbl Fylkesmannen kan si seg enig i kommunens rettslige utgangspunkt, men med en litt annen begrunnelse. Kommunen har tolket reguleringsplanen Rv. 17 Bangsund slik at det omsøkte arealet for parkering som omfattes av denne planen blir liggende på et område som i planen er avsatt til formålet offentlige bygninger, og at butikkens parkerings-/utomhusareal er i samsvar med dette formålet. Fylkesmannen er ikke enig i at parkering/utomhusareal er i samsvar med formålet offentlige bygninger. Det viser seg imidlertid at planen ikke angir dette formålet på det aktuelle området, men formålet forretning og kontor mv. Parkering/utomhusareal er i samsvar med dette formålet. Kommunen har dermed tolket planen feil på dette punktet. At kommunen her har lagt en uriktig forståelse av planen til grunn vil imidlertid ikke ha noen betydning for saken, da resultatet av kommunens feiltolkning uansett er det samme som om kommunen hadde tolket planen riktig. Dispensasjonsbestemmelsen i pbl ledd inneholder to vilkår som begge må være oppfylt dersom det skal være rettslig adgang til å gi dispensasjon. Det må i hvert enkelt tilfelle foretas en konkret og individuell vurdering av om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er altså avgrenset. Dispensasjon kan i følge pbl ledd bare gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, ikke blir vesentlig tilsidesatt (vilkår 1). I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering vilkår 2). Hensynene bak bestemmelsen vil nødvendigvis kunne være relevant også i den samlede vurderingen av fordeler og ulemper ved dispensasjon. Det må foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke, vil det normalt ikke være anledning til å gi dispensasjon. De ulike planene har vanligvis blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er

6 Side 6 av 8 vedtatt av kommunens øverste organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Kommunen må ikke bruke sin dispensasjonsmyndighet på en slik måte at den undergraver planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Det er viktig at betydelige endringer i planene ikke skjer ved dispensasjon, men behandles etter reglene for kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Bakgrunnen for dette er hensynet til offentlighet, samråd, og medvirkning i planprosessen. Statlige og regionale rammer og mål skal legges til grunn for vurderingen og interesseavveiningen i saker som gjelder dispensasjon fra planer. Det er et hovedprinsipp i loven at kommunens myndighetsutøvelse og vedtak må ligge innenfor statlige og regionale rammer og mål, og det gjelder også dispensasjonssaker. Der det foreligger statlige og regionale rammer og mål for arealpolitikken, skal disse legges til grunn for dispensasjonsvurderingen i den enkelte sak. Det bør ikke gis dispensasjon i strid med uttalelse fra statlig eller regional myndighet. Det forutsettes at en «negativ uttalelse» i denne sammenhengen for det første gir klart uttrykk for at myndigheten motsetter seg dispensasjonen. Videre bør det henvises til det mandat myndigheten er gitt og de statlige føringene som myndigheten er ansvarlig for å følge opp i forhold til tiltaket eller området, og angis hvilke konkrete forhold i søknaden som strider mot dette. I en uttalelse fra departementet av framgår det at det ved behandlingen av konkrete søknader om dispensasjon fra plan bør vurderes i hvilken grad nasjonale og/eller regionale interesser og hensyn gjør seg gjeldende. Dersom slike interesser/hensyn blir skadelidende ved en dispensasjon, bør det som den klare hovedregel ikke innvilges dispensasjon. Momenter som kan begrunne en dispensasjon må i første rekke være knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn, for eksempel at vurderingen av arealbruken er endret etter at planen ble utarbeidet. Pbl ledd fastsetter at det ved dispensasjon skal legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Formålet er å hindre at det gjennom dispensasjoner åpnes for løsninger som er til nevneverdig skade for slike hensyn. Dersom lovens vilkår er oppfylt, må kommunen foreta en vurdering av om det skal gis dispensasjon. Det forutsettes da at det må foreligge saklig grunnlag for ikke å dispensere. Dette kan for eksempel være at kommunen vil se saken i større sammenheng. Et annet eksempel kan være at det har blitt gitt mange nok dispensasjoner i området, og at det eventuelt bør utarbeides ny plan før det gis tillatelse til flere tiltak. Vurderingen av om lovens vilkår for å kunne dispensere er oppfylte er et rettsanvendelsesskjønn som kan overprøves av domstolene. Forvaltningslovens regel om å vektlegge det kommunale selvstyret kommer således i betraktning kun ved interesseavveiningen om dispensasjon skal gis når lovens formelle vilkår for dispensasjon er oppfylt. Den kommer til anvendelse på samme måte ved behandling av klager og domstolskontroll. Vurdering Som nevnt ovenfor under redegjørelsen om dispensasjon, så er det to vilkår etter pbl som begge må være oppfylt. Av Sivilombudsmannens uttalelse av , sak 2011/2812, framgår at det må være et grunnleggende krav til begrunnelse for et dispensasjonsvedtak etter pbl at det framgår at hvert av lovens kumulative vilkår er vurdert og hvilke konklusjoner vurderingene munnet ut i. Fylkesmannen kan ikke se at

7 Side 7 av 8 kommunen har vurdert vilkåret om at hensynet bak bestemmelsen, arealformålet i gjeldene plan, blir vesentlig tilsidesatt ved en dispensasjon. Det er heller ikke konkludert på dette punktet. En slik mangel ved begrunnelse etterlater et inntrykk av at kommunen ikke har foretatt en reell vurdering av hvorvidt vilkåret er oppfylt, og kan tyde på svikt ved selve avgjørelsen. At det ikke framgår av vedtaket at det første vilkåret i pbl ledd - hensynet bak bestemmelsen - er vurdert, er en saksbehandlingsfeil, men indikerer også rettanvendelsesfeil. Feilen kan ha hatt betydning for vedtakets innhold, og vedtaket er dermed ugyldig på grunnlag av dette, jf. fvl. 41 og Rt s Kommunen har i behandlingen av saken fokusert kun på det andre vilkåret i pbl ledd - at fordelene må være klart større enn ulempene. Berørte sektormyndigheter, fylkeskommunen og Statens vegvesen, har gått sterkt i mot en dispensasjon som omsøkt, og har i sine uttalelser og klager argumentert for at en plassering av dagligvarebutikk som omsøkt vil være svært uheldig med tanke på trafikksikkerhet, da særlig for myke trafikanter. Skisserte trafikkregulerende tiltak fra søker og kommunens side blir fra sektormyndighetene ikke ansett å være tilfredsstillende, og de vil også stride mot intensjonene og målsettingen om bedre framkommelighet og kortere reisetid mellom Steinkjer og Namsos. Med andre ord så har disse fagmyndighetene påpekt vesentlige ulemper ved en dispensasjon for etablering av dagligvarebutikk som omsøkt. De har vurdert tiltaket konkret ut fra forholdene på stedet, og har foretatt en grundig faglig vurdering av konsekvensene av det omsøkte. Både fylkeskommunen og Statens vegvesen uttrykker at en så omfattende endring av Bangsund som etablering av en dagligvarebutikk innebærer, bør skje gjennom en helhetlig planprosess, og ikke gjennom dispensasjon. Fylkesmannen har ikke grunnlag for å betvile de trafikale utfordringene som både fylkeskommunen og Statens vegvesen redegjør for. Heller ikke kommunen synes å gjøre det, men anser at fordelene det vil være å beholde et butikktilbud for et lokalsamfunn som Bangsund, er større enn ulempene med de trafikale utfordringene som skissert fra sektormyndighetene. Kommunen konkluderer derfor med at fordelene er større enn ulempene, jf. pbl andre ledd 2. vilkår, og at dispensasjon derfor kan gis. Fylkesmannen har forståelse for at et tettsted som Bangsund ønsker å ha en lokalbutikk i nærområdet, og vi ser også at dette kan ha fordeler på mange måter. Det kan synes som at kommunen har lagt til grunn at den omsøkte plasseringen av butikken er det eneste plasseringsalternativet i Bangsund, og dermed eneste muligheten for opprettholdelse av et butikktilbud. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at spørsmålet om alternative plasseringer er utredet. Veid opp mot de trafikale utfordringene som påpekt av sektormyndighetene som fagmyndigheter på området, kan Fylkesmannen uansett ikke slutte seg til kommunens vurdering om at fordelene med en dispensasjon er klart større enn ulempene. Som nevnt overfor har departementet uttalt at det som hovedregel ikke skal gis dispensasjon når en berørt sektormyndighet uttaler seg negativt og går i mot en dispensasjon. I dette tilfellet er det to sektormyndigheter som er negative. De har uttalt seg tydelig og konkret etter en grundig vurdering, og begge går i samme retning med sterkt fokus på trafikksikkerhet. I Fylkesmannens vurdering har vi lagt avgjørende vekt på de påpekte ulemper som en utbygging som omsøkt vil medføre for trafikksikkerheten i området, og da i særdeleshet for myke trafikanter. Dette er ulemper av en slik grad og alvorlighet at en dispensasjon som omsøkt ikke kan gis. Videre er framkommelighet framhevet av sektormyndighetene da det er en intensjon og målsetting å redusere reisetiden mellom Steinkjer og Namsos. Dette er også en ulempe av betydning i vurderingen etter pbl ledd andre alternativ. Fylkesmannen konkluderer etter dette med at ulempene med en dispensasjon er større enn fordelene. Vilkårene etter pbl er da ikke oppfylt, og søknad om dispensasjon må derfor avslås.

8 Side 8 av 8 I likhet med både fylkeskommunen og Statens vegvesen, mener Fylkesmannen at etablering av dagligvarebutikk og plassering av denne, bør vurderes gjennom en planprosess og helhetlig plan for Bangsund, og ikke som en dispensasjonssak. I en planprosess kan også alternative løsninger/plasseringer vurderes, noe som vi ikke kan se er gjort i forbindelse med dispensasjonssaken. På bakgrunn av ovennevnte fatter Fylkesmannen følgende vedtak: Namsos kommunes vedtak av , sak 94/14, omgjøres. Søknad om dispensasjon og rammetillatelse til oppføring av dagligvarebutikk på eiendommen gnr. 34 bnr. 153 i Bangsund, Namsos, avslås. Klagene er tatt til følge. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre i forvaltningen, jf. fvl. 28 Med hilsen Sissel E. Slapgård (e.f.) Assisterende kommunaldirektør Kommunalavdelingen Trine Wold Johnsen Seniorrådgiver Kommunalavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift Likelydende brev sendt til: Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks STEINKJER Monrad holding AS Homstad Gård 7863 OVERHALLA Jon A. Olsen arkitektkontor AS Postboks 435 sentrum 7801 NAMSOS Statens vegvesen, region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Namsos kommune Postboks 333 sentrum 7801 NAMSOS

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011

Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vårdato: 28.04.2011 Vår ref.: 2011/1566 Arkivnr: 423.1 Lilli Kristine Gjulem og

Detaljer

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes

Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av tilbygg, 243/1/49, Levanger - Kommunens vedtak stadfestes Innherred samkommune Vår dato: Vår ref.: postboks 130 29.05.20152015/975 7601 LEVANGER Deres dato: 32(ri(::(:g::421-4 Klage på kommunens avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Deres ref.: Vår dato: 27.02.2009 Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Vår ref.: 2008/6508 Arkivnr: 423.1 Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår ref: 2009/2297 Vår dato: 19.05.2009 Arkivnr: 423.1 Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg

Askøy - gnr 17 bnr 617 - Tveit - dispensasjon fra krav om opparbeidelse av regulert gang- og sykkelveg Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Skogli, 55 57 23 63 Vår dato 21.08.2014 Deres dato 02.06.2014 Vår referanse 2014/6923 423.1 Deres referanse 13/1256 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø Askøy

Detaljer

16 FEB Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

16 FEB Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Frode Finstad Tlf. direkte: 741 68 051 E-post: fwmnt.no Deres ref.: Vår dato: 13.2.2012 Vår ref.: 2011/5917 Arkivnr: 423.1 Kathrines Minde AS CIO Innherred

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Sigurd Bøe Sletten Tlf. direkte: 74168051 E-post: fmntsbs@fyikesmannen.no Deres ref.: Vár dato: 22.07.02014 Vár ref.: 2013/6064 Arkivnr: 421.3 Gretha Turid

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/7881-19 Saksbehandler: Kjeld Erik Sandbakken Saksframlegg 34/153 Klage på Namsos kommunes vedtak ifbm. dispensasjon fra reguleringsplan

Detaljer

Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei /6642

Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei /6642 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Troondelagen fylhkenålma / ø 3671 Guri Bade Nilsen Vår dato: Vår ref.: Harald Bothners Vei 45 14-12-2616 2616/6642 A k' kode:421.3 7052 TRONDHEIM Deres dato: Drage/s

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 20.09.2010 Vår ref.: 2010/3175 Arkivnr: 423.1 Anne Sofie og Thor Flittig

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref: Vår dato: 26.08.2009 Vår ref: 2009/3690 Arkivnr: 443,4 Gunfrid V. Størvold Elgveien

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag 11/ Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Frode Finstad Deres ref.: Var dato: 05.10.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: ffifmnt.no Var ref.: 2012/4033 Arkivnr: 421.3 Håvar Myhr, 7629 YTTERØY Innherred

Detaljer

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens

Klage på avslag på søknad om dispensasjon fra pbl. 1-8 for oppføring av naust samt rehabilitering av brygge, 229/89 Levanger - Kommunens Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tróöndelagen fylhkenàlma Innherred Samkommune postboks 130 Vår datoi 22.09.2015 Vår ref-i 2015/1658 7601 Deres dato: 3;kri :ls«:g::421'3 LEVANGER Klage på avslag på

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Ragnhild Torsdatter Grønvold Tlf. direkte: 74 16 80 24 E-post: rgr@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 22.03.2011 Vår ref.: 2010/7797 Arkivnr: 421.4 Ingebrikt Fjerdingen

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven 2014 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Vi bryr oss om Finnmark! 0 Innhold Forord... 2 1 Innledning... 3 1.1 Hva er en dispensasjon... 3 1.2 Hva kan det

Detaljer

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1207-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

Klage på Innherred samkommunes avslag på søknad om ettergodkjenning

Klage på Innherred samkommunes avslag på søknad om ettergodkjenning z, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag T" a» 4 - ~ Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma Innherred samkommune postboks 130 Vår dato: 23.02.2015 Vår ref.: 2015/904 7601 Deres dato: Arkivkode:423.1 Deres ref.: LEVANGER

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune

Vedtak i klagesak som gjelder dispensasjon til fradeling på gbnr. 28/1 i Fauskanger, Askøy kommune Saksbehandler: Jorunn Fosse Fidjestøl Vår dato Vår referanse Telefon: 57643156 31.08.2015 2015/1489-423.1 E-post: fmsfjfi@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse Mottakere etter liste Vedtak i klagesak

Detaljer

Behandling av påklaget avslag på ferdigattest etter gjenoppbygging hytte 244/1Djupvika i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Behandling av påklaget avslag på ferdigattest etter gjenoppbygging hytte 244/1Djupvika i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes 4.4 t., l k ål Vill] Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Tm. _._ Noerhte-Trzdondelagenfylhkenålma Innherred samkommune Våfdaloi Vår ref-i 7601 Deres dato: Arkivkode:421.3 Deres ref.: 03.06.2014 2012/3648 postboks130

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for anneks på 244/28 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over avslag på søknad om dispensasjon fra maksimal utnyttelsesgrad for anneks på 244/28 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Tröondelagenfylhkenålma Karl Gaare Vår dato: Vår ref.: Sildrépevegen 40C 30.06.2016 2016/2868 A ki kode:421.4 7048 TRONDHEIM Deres dato: Dere/s ref.: Klage over avslag

Detaljer

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering

Delvis omgjort - Bergen - Gnr 77 bnr 77 - Bontveitvegen 56 - anlegging vei / parkering Saksbehandler, innvalgstelefon Reidun Våge Danielsen, 55 57 23 79 Vår dato 15.10.2012 Deres dato 23.08.2012 Vår referanse 2012/11018 423.1 Deres referanse 08/18199 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Deres ref.: GVA 2011/7646 Vår dato: 6.7.2012 Vår ref.: 2012/2257 Arkivnr: 423.1 Jan Arild Steinvik

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping - GB 47/2 - Røsstad Søgne kommune Arkiv: 47/2 Saksmappe: 2013/3675-5235/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 07.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for plassering av husvogn til korttidsutleie - Røsstad Camping

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i:

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i: O Yu. \k'.u '/ \g,3/ Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i: Noerhte-Trööndelagen fylhkenålma f; «MOTTAKERNAVN» Vår dato: Vår ref.: «POSTNR» «POSTSTED» Deres dato: Deres ref; ` «REFDATO» «REF» Klage over slag

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 09.08.2010 Vår ref.: 2010/2812 Arkivnr: 423.1 Tor Bjørn Gausen, Halsanveien

Detaljer

*** Fyikesmannen I Nord-Trøndelag. Rolf Ivar Evjemo Stokkanvegen Stjørdal. Marius Stokke Stokkanvegen Stjørdal

*** Fyikesmannen I Nord-Trøndelag. Rolf Ivar Evjemo Stokkanvegen Stjørdal. Marius Stokke Stokkanvegen Stjørdal Fyikesmannen I Nord-Trøndelag Noerhle-Tfoondelagen fylhkenalma Rolf Ivar Evjemo Stokkanvegen 45 7507 Stjørdal Marius Stokke Stokkanvegen 42 7507 Stjørdal Stjgdidalkornnlune Postboks 133 / 134 7501 Stjørdal

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753

Saksframlegg. HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Saksframlegg HAAKON VII`s GATE 4 KLAGESAKSBEHANDLING ETTER AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Arkivsaksnr.: 06/16753 Forslag til vedtak: Bygningsrådet/Det faste utvalg for plansaker har fått seg forelagt

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/7543 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266670 Ringerike

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Øystein Rognes Gamle Kongevei 57 7043 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: AUDSLA 2014/2464 Dato: 11.02.2015 Søknad om oppføring av veranda og

Detaljer

FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESØEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Deres ref.: Vår dato: 21.06 2007 Vår ref: 2007/1888 Arldvar: 423.1 Ibro Zubovic' Mjølners vei 5 7600

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage over vedtatt reguleringsplan for Bunnpristomta, 3/116 i Levanger kommune - kommunens vedtak stadfestes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 17.03.2010 Vår ref.: 2010/1413 Arkivnr: 421.4 Beboere i Tors veg

Detaljer

.,-- Fylkesmannen ---2, i Nord-Trøndelag

.,-- Fylkesmannen ---2, i Nord-Trøndelag .,-- Fylkesmannen ---2, i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Deres ref.: Vår dato:06.07.2012 Vår ref.: 2012/2260 Arkivnr: 423.1 Iht. adresseliste

Detaljer

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR 13/54 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 13/54 - Sokkelleilighet Tiltakshaver: Ørjan Kristoffersen Frist for behandling: 14.04.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Eirik Bøe Sletten Deres ref.: Vår dato: 6.7.2012 Tlf. direkte: 74 16 80 26 E-post: esl@fmnt.no Vår ref.: 2012/3279 Arkivnr: 423.1 Innherred samkommune Postboks

Detaljer

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B

Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr. 2 - Ytre Åros 32 B Søgne kommune Arkiv: 20/525 Saksmappe: 2013/2614-37908/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 19.11.2014 Saksframlegg Søknad m dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av garasje på GB 20/525 Snr.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG

KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Bergen kommune Etat for byggesak og private planer Postboks 7700 5020 BERGEN postmottak.byggesak@bergen.kommune.no Johan Berentsens Vei 5 Saksnr KLAGE PÅ AVSLAG PÅ BRAKKERIGG Sweco Norge AS representerer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015

Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Kvæfjord kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 10.02.2015 2014/486 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Kjell Rune Nymoen 770 23 126 Saksnr Utvalg Møtedato 3/15 Teknisk utvalg 24.02.2015 Gnr 59 Bnr 53 - Solveig og Tom

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Statsråden Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 2012/2936 15/1318-8 08.09.2015 Bjugn kommune - Innsigelse til rundkjøring Fv.710 i Områderegulering

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116

Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon - gnr. 51 bnr. 129 fnr. 116 Trysil kommune Saksframlegg Dato: 04.11.2016 Referanse: 21502/2016 Arkiv: 51/129/116 Vår saksbehandler: Ane J. M. Reinan Randi Haukås og Svein Hoelsæter - Klage på vedtak om avslag på søknad om dispensasjon

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Sørum kommune Postboks 113 1921 Sørumsand Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/4131 20.01.2010 2010/1844 FM-J Karin Sand Oftedal 16.09.2010 VEDTAK I KLAGESAK OM OPPFØRING

Detaljer

Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 104 Bnr 38 - Kveldroveien 8 - Butikk i næringslokale - Dispensasjon fra reguleringsplan Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03992-21 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven

Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Informasjon om behandling av dispensasjoner etter plan- og bygningsloven Foto: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Forord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommune har gått sammen for å lage

Detaljer

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016.

Vi viser til ovennevnte sak, mottatt av Fylkesmannen den 09.02.2016. Saksbehandler, innvalgstelefon Marianne Sandvik, 55 57 21 04 Vår dato 23.02.2016 Deres dato 09.02.2016 Vår referanse 2016/2050 423.1 Deres referanse 14/5705 Askøy kommune Postboks 323 5323 KLEPPESTØ Askøy

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for byutvikling 18.10.06 178/06 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Utvalg for byutvikling 27.05.09 sak 66/09 vedlegg 5 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 18.05.06 82/06 Utvalg for

Detaljer

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1

Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Edvard Vigebo Deres ref.: 2014/1749 Vår dato: 29.10.2015 Tlf.: 38 17 62 48 Vår ref.: 2011/7538 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks 1051 4682

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klage på dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass i Finnvola Øst, Verdal kommune - kommunens vedtak stadfestes

Klage på dispensasjon for bygging av veg og parkeringsplass i Finnvola Øst, Verdal kommune - kommunens vedtak stadfestes 1# FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen knnhe REP- ^l55,4' Saksbehandler: Elin Lånkan Deres ref: Vår dato: 23.04.2008 Vår ref : 2007/4479 Ark vnr: 423.1 Inge Leirset, Sørkleiva

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune

LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune LINDESNES KOMMUNE Lindesnes kommune Flere mottakere Melding om vedtak Nr.: DERES REF:: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 4533/2015-2014/1725 Karina Hillesund Larsen 22.04.2015 MELDING OM VEDTAK,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Ragnhild Brun Innstrandvegen 57 8020 BODØ Deres ref: Vår ref: ODGO 2012/1126 Dato: 16.04.2012 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom:363/4

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen

FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG Kommunal- og administrasjonsavdelingen ih!r^herred SnP^1!(OPJ1!',-11dP,iF tl si, +G'^ 200h Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Deres ref.: Vår dato: 14.11.2008 Vår ref.:

Detaljer

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune

Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen i Askim kommune Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 14/2536 Vår ref.: 2014/6093 421.4 CHJ Vår dato: 17.12.2014 Samtykke til etablering av byggvarehus på eiendom gbnr 60/21, Buersvingen

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen

FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen FYLKESMANNEN I HEDMARK Kommunalavdelingen Vår dato Vår referanse 05.09.2014 2013/4265 (oppgis ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Magne Djup, 62 55 10 77 421.3 12/1260 se

Detaljer

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Nord-Trøndelag Fylkesmannen Nord-Trøndelag Saksbehandler: Lise Lyngsaunet Skrove Tlf. direkte: 74 16 80 51 E-post: Isk@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 29.04.2011 Vår ref.: 2011/2086 Arkivnr: 423.1 Inge HovcIal Hopla 7632

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postboks 2520 6404 MOLDE Deres ref Vår ref Dato 2015/5081 16/330 04.04.2016 Klage på fylkesmannens vedtak om ikke å gi samtykke til utvidelse av forretning i Rauma kommune

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet 11 Søgne kommune Arkiv: 20/180 Saksmappe: 2016/2467-11638/2017 Saksbehandler: Terje Axelsen Dato: 06.03.2017 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra plankrav for oppføring av anneks - GB 20/180 - Stifjellet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no TILLEGGSSAKSKART 1 Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

-m.uz;wva.,ezma.bare

-m.uz;wva.,ezma.bare Fylkesmanneni NORDLAND -m.uz;wva.,ezma.bare Alstahaug kommune -2. / (e~post: fn ::\S/2].@\;Sll;?en;(rfa E1aee:fi:g Rådhuset 8805SANDNESSJØEN :nr75531520 varrét:2014/3040 Deres ref: - vardam;19.06.2014

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Klagebehandling Avslag - Dispensasjon fra reguleringsplan - Breivik - Ytterosen hytte- og rorbuområde - Gildeskål kommune

Klagebehandling Avslag - Dispensasjon fra reguleringsplan - Breivik - Ytterosen hytte- og rorbuområde - Gildeskål kommune Gildeskål kommune Postboks 54 8138 Inndyr Saksb.: Lill Hildonen e-post: fmnolhi@fylkesmannen.no Tlf: 75531628 Vår ref: 2017/682 Deres ref: 2016/338 Vår dato: 28.03.2017 Deres dato: 30.11.2016 Arkivkode:

Detaljer

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63

Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 ~ FAUSKE KOMMUNE Plan/utvikling Jorid Dahl Nedre Rønvik Terasse 10 8012 BODØ Saksbehandler: Paul Erik Aakerli - Telefon: 75 60 07 69 - Telefaks: 75 60 07 63 Deres ref.: Vår ref.: 09/3450/PEA Dato: 19.042009

Detaljer

Fylkesmanneni Nord-Trøndelag

Fylkesmanneni Nord-Trøndelag Fylkesmanneni Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma Innherred samkommune PBOM Postboks 130 7601 LEVANGER Vår dato: 22.01.2015 Vår ref.: 2014/4831 Arkivkode:421.3 Deres dato: Deres ref.: Klage

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00. Saksliste. Tillegssak. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk 10.03.2016 09:00 Tillegssak Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 49/16 15/143 DISPENSASJONSSØKNAD FOR FRØYA

Detaljer

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan

Dispensasjoner, mindre endringer og endringer av plan Reglene om dispensasjon etter pbl. av 2008 Reguleringsendringer - saksbehandlingsreglene som gjelder for mindre endringer av reguleringsplan, begrepet mindre endring i reguleringsplan, og ugyldighet ved

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer.

FRØYA KOMMUNE. HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00. Saksliste. Tilleggspapirer. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 25.06.2015 09.00 herredshus Tilleggspapirer Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 69/15 15/925 GNR

Detaljer

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/

Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag. Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/ Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag Saksbehandler: Mari Olimstad Saksnr.: 17/01686-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 02.11.2017 Formannskapet

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /10 BBY BYSAKBEH

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /10 BBY BYSAKBEH ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/

Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/ /2017 Terje Axelsen 18/ SØGNE KOMMUNE Arealenheten PER GUDBRAND NOME TRY Stauslandstunet 34 4640 SØGNE Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 2016/3250-2443/2017 Terje Axelsen 18/439 16.01.2017 Dispensasjon for deling av grunneiendom

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.

HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00. Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR FORVALTNING Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 22.08.2013 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssaker til HFFmøte torsdag 22.08.13 Medlemmene innkalles herved til

Detaljer

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Solveien 22 - gnr. 197 bnr. 70 - Klage på tillatelse til felling av et bjørketre og avslag på felling av et furutre

Vedtak i klagesak - Oslo kommune - Solveien 22 - gnr. 197 bnr. 70 - Klage på tillatelse til felling av et bjørketre og avslag på felling av et furutre Juridisk avdeling Byrådsavdeling for byutvikling Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200902354/10 Saksbeh.: ISAV Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

Kommunen behandlet søknaden i møte den 29. januar 2009, sak nr. 55/09, hvor følgende vedtak ble fattet:

Kommunen behandlet søknaden i møte den 29. januar 2009, sak nr. 55/09, hvor følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Wenche Sjaastad Johnsson Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: wjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 04.09.2009 Vår ref.: 2009/4614 Arkivnr: 423.1 Ivar Lillenes Nes

Detaljer

7468 Trondheim. Vår dato *"SS " E

7468 Trondheim. Vår dato *SS  E I Sør-Trøndelag Fylkesmannen 7468 Trondheim 4710 Sluppen, Postboks 73 19 91 01 73 19 90 00, Telefaks: Sentralbord: E. C. Dahls g. 10 Besøksadresse: Innvalgstelefon Saksbehandler Lillian 73 Hoem 19 59 91

Detaljer

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

TILLATELSE TIL DISPENSASJON Etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring til ordinært asylmottak i Meråker kommune - kommunens vedtak oppheves

Klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring til ordinært asylmottak i Meråker kommune - kommunens vedtak oppheves «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Vår dato: 01.04.2016 Deres dato: «REFDATO» Vår ref.: 2016/1874 Arkivkode:421.4 Deres ref.: «REF» Klage over vedtak om avslag på søknad om dispensasjon for bruksendring

Detaljer

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

173/53 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei, for garasje. Klageadgang: Plan- og bygningslovens 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/1882-10 Arkivnr.: GNR 173/53 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer