PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap)"

Transkript

1 Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Møtedato: kl Møtested: Kommunestyresalen Til stede: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Sverre Nergaard (Ap), utvalgsleder Kjell Nordbø (Krf) Jorunn Utheim (H) Børge Solvik (Ap) Odd Sande (Sp) Lars Inge Håland (Frp) Kristine Enger (Ap) Bjørn Kahrs (H) Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) Siw Karin Nilsen (Frp) Anne Woie (Ap) Ole Martin Enoksen (Frp) Brit Hana (Ap) Elisabeth Clarke (Ap) Fra adm. (evt. andre): Anne Kristin Gangenes, plan- og utviklingssjef Jorunn Bogevik, teknisk sjef Anders Jaarvik, kultursjef Jan-Kåre Ruud, rådgiver Øystein Håvarstein, avdelingsleder Per Øyvind Wisløff, avd. leder byggesak Ingunn Moa, barnas representant Sissel Vareberg Hobberstad, utvalgssekretær Møteleder: Innkalling: Merknader: Sverre Nergaard (Ap), utvalgsleder Ingen Brit Hana (Ap) var innhabil i sak 47/10 og Elisabeth Clarke (Ap) tiltrådte under behandling av saken. Besøksadresse Postadresse Telefon Randabergveien 370 Postboks 40 Telefaks Randaberg 4096 Randaberg

2 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokoll er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Side 2 av 13

3 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 47/10 08/592 VEGFORBINDELSE MELLOM GOAVEIEN OG KVERNEVIKVEIEN PS 48/10 08/463 REGULERINGSPLAN - NYTT KRYSS MELLOM E39 OG FV GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK PS 49/10 10/1382 KLAGE PÅ KOMMUNMEOVERLEGENS VEDTAK OM FJERNING AV BALLBINGEN VED RANDABERG STADION PS 50/10 10/1104 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010 PS 51/10 10/1413 EVENTUELT PS 53/10 10/1032 KULTURUNDERSØKELSEN FOR NORD-JÆREN 2009 PS 52/10 10/1414 GODKJENNING AV PROTOKOLL Side 3 av 13

4 Sak PS 47/10 VEGFORBINDELSE MELLOM GOAVEIEN OG KVERNEVIKVEIEN Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Det settes i gang reguleringsarbeid for krysset Kyrkjeveien /Goaveien Videre arbeid med å realisere ny veiforbindelse mellom Goaveien og Kverneviksveien starter opp så snart planområdet er frigitt. Brit Hana (Ap) ba utvalget vurdere sin habilitet i behandlingen av denne saken. Utvalget erklærte Brit Hana (Ap) innhabil. Elisabeth Clarke (Ap) tiltrådte under behandling av saken. Kristine Enger (Ap) fremmet følgende forslag: Videre arbeid med å realisere ny veiforbindelse mellom Goaveien og Kverneviksveien starter opp så snart planområdet er frigitt. Lars Inge Håland (Frp) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur (HNK) som fast utvalg for plansaker. 1. Hovedutvalg for nærmiljø og kultur ber administrasjonen gå en runde med fylkemannen om veitrasen som vist på skissen, det vil si att veien må gå rett ned fra rundkjøring ved Goa veien og inn til viste hage by. Dette er en mye bedre løysning både for landbruket og beboere langs Goa veien og di som bor i Viste hage by. Det er viktig her att vi har en skolevei som må få en avlasting for den store mengde trafikk som vil bli hær. Bjørn Kahrs (H) fremmet følgende forslag: Veiforbindelse mellom Goaveien og Kvernevikveien, i en trase som går direkte fra eksisterende rundkjøring mellom Goaveien / Varheiveien og RV509 Kvernavikveien, ankes til departementet for ny behandling. Her refereres det til opprinnelig plantrase. Randaberg Kommune må før anke fremsendes, inkludere minst 1 under- eller overgang for dyr- og gårdstrafikk mellom jordbruksarealene øst og vest for veitrase. Planskisse skal fremlegges til HNK for ny behandling før anke oversendes Departementet. Arkeologiske undersøkelser for gjeldende veitrase skal gjennomføres i ankeperioden. Side 4 av 13

5 I tillegg, og før det gies utbygningstillatelse for videre etablering ved Vestre Goa, må krysset Kyrkjeveien / Goaveien, samt krysset Kvernavikveien / Kyrkjeveien etableres med underganger iht tidligere vedtak. Ny reguleringsplan for disse arbeider avgrenses til kun å gjelde veikryss. Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) fremmet følgende forslag: Det settes i gang reguleringsarbeid for krysset Kyrkjeveien /Goaveien Votering: Krf sitt forslag ble vedtatt med stemmene til Krf, H og Frp mot stemmene til Ap og Sp som stemte for rådmannens tilråding som falt. Kristine Enger (Ap) sitt forslag 1. del ble vedtatt med stemmene til Ap og Krf Bjørn Kahrs (H) sitt forslag fikk stemmene til H, Frp og ble ikke vedtatt Lars Inge Håland (Frp) sitt forslag fikk stemmene til Frp og H og ble ikke vedtatt. Randaberg kommune setter i gang regulering av Goaveien, fra rundkjøring med Varheiveien til kryss med Randabergveien. Når reguleringsplan foreligger opparbeides nytt kryss Goaveien Kyrkjeveien. Sak PS 48/10 REGULERINGSPLAN - NYTT KRYSS MELLOM E39 OG FV GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Side 5 av 13

6 Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Randaberg kommune vedtar reguleringsplan, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , for nytt kryss mellom E39 og fv.478 etter plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. Rådmannens tilråding enstemmig vedtatt. Randaberg kommune vedtar reguleringsplan, datert , med tilhørende reguleringsbestemmelser, datert , for nytt kryss mellom E39 og fv.478 etter plan- og bygningslovens Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En eventuell klage sendes til kommunen. Sak PS 49/10 KLAGE PÅ KOMMUNMEOVERLEGENS VEDTAK OM FJERNING AV BALLBINGEN VED RANDABERG STADION Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Randaberg idrettslag pålegges følgende: 1. Ballbingen utbedres med støyhemmende tiltak (erstatning av trekonstruksjon m.m.) 1. Det må etableres rutiner som sikrer at støy fra kunstgressbane og ballbinge blir begrenset til et akseptabelt tidsrom. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere av banene. 3. Det må etableres rutiner som sikrer at trafikkfarlige situasjoner knyttet til port i sørvest av baneområdet unngås. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere, jf. 9 c. Side 6 av 13

7 Frist for gjennomføring av vedtak: Kristine Enger (Ap) fremmet følgende forslag: Innsigelse fra Randaberg Idrettslag tas til følge på betingelse av at følgende pålegg gjennomføres og får tilstrekkelig støyreduserende effekt, jf. 9a: 1. Ballbingen utbedres med støyhemmende tiltak (erstatning av trekonstruksjon m.m.) 2. Det må etableres rutiner som sikrer at støy fra kunstgressbane og ballbinge blir begrenset til et akseptabelt nivå og et akseptabelt tidsrom. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere av banene, jf. 9a. 3. Det må etableres rutiner som sikrer at trafikkfarlige situasjoner knyttet til port i sørvest av baneområdet unngås. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere, jf. 9 c. Frist for gjennomføring av vedtak: Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) fremmet følgende forslag: Randaberg idrettslag pålegges følgende: Det må etableres rutiner som sikrer at støy fra kunstgressbane og ballbinge blir begrenset til et akseptabelt tidsrom. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere av banene. Votering: Gunhild Vårvik Tangeland (Krf) og Kristine Enger (Ap) sitt forslag punkt 1 og 3fikk stemmene til Krf, H, Ap og Sp og ble vedtatt. Rådmannens tilråding fikk stemmene til Frp og falt Kommuneoverlegens vedtak av opprettholdes. Side 7 av 13

8 Randaberg Idrettslag pålegges følgende: 1. Ballbingen må fjernes/flyttes for å sikre at støy fra idrettsanlegget ikke overstiger et akseptabelt nivå, jf 9 a). 2. Det må etableres rutiner som sikrer at støy fra kunstgressbane blir begrenset til et akseptabelt nivå og et akseptabelt tidsrom. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere av banen, jf 9 a). 3. Det må etableres rutiner som sikrer at trafikkfarlige situasjoner knyttet til port i sørvest av baneområdet unngås. Rutinene må være skriftlige, og må bli gjort kjent for alle brukere, jf 9 c). Frist for gjennomføring av vedtak: Saken oversendes Fylkesmannen i Rogaland for endelig avgjørelse. Sak PS 50/10 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2010 Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: 1. Kommunestyret tar tertialrapport for 2. tertialrapport 2010 til orientering 2. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettendringar: a. Feilbudsjettering kultur, kr b. Felbudsjettering Goa og Grødem, kr c. Feilbudsjettering Helsestasjon for barn og unge, kr d. Mindreutgift, forsikring, kr e. Reduserte utgifter, IKS for regionale hallar, kr f. Pluss barnevern, auka inntekter/utgifter, brutto 1,44 mill. kr, netto kr g. Redusert utbytte Lyse og nedjustering av renteutgifter/inntekter, brutto 5,8 mill. kr, netto 0 h. Nedjustering av skatteinntekter og inntektsutjamning, brutto 15 mill. kr, netto 0 i. Auka aksjekapital Ranso og finansiering av dette, brutto 3 mill. kr, netto 0 j. Netto endring pga budsjettendringar over, budsjettert mindreforbruk kr Saken tas til orientering. 3. Kommunestyret tar tertialrapport for 2. tertialrapport 2010 til orientering Side 8 av 13

9 4. Kommunestyret gjer fylgjande budsjettendringar: a. Feilbudsjettering kultur, kr b. Felbudsjettering Goa og Grødem, kr c. Feilbudsjettering Helsestasjon for barn og unge, kr d. Mindreutgift, forsikring, kr e. Reduserte utgifter, IKS for regionale hallar, kr f. Pluss barnevern, auka inntekter/utgifter, brutto 1,44 mill. kr, netto kr g. Redusert utbytte Lyse og nedjustering av renteutgifter/inntekter, brutto 5,8 mill. kr, netto 0 h. Nedjustering av skatteinntekter og inntektsutjamning, brutto 15 mill. kr, netto 0 i. Auka aksjekapital Ranso og finansiering av dette, brutto 3 mill. kr, netto 0 j. Netto endring pga budsjettendringar over, budsjettert mindreforbruk kr Sak PS 51/10 EVENTUELT Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Bjørn Kahrs (H) stilte følgende spørsmål: 1. Vedr. reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven Energiløsninger Det skal bygges lav-energi boliger med elektrisk oppvarming, men med mulighet for fyring med pellets eller ved. a. Høyre ber om redegjørelse fra administrasjonen om hvor saken står med tanke på hvilket lav-energi krav som blir stilt overfor tiltakshaver og ansvarlig foretak b. Boliger i lavblokk er ikke gitt mulighet for fyring med pellets eller ved. Løsningen for disse leiligheter er oppvarming kun med panelovner. Høyre ber om redegjørelse fra administrasjonen hvorfor dette avviker fra reguleringsplanens bestemmelser Universell utforming Det skal legges til rette for universell utforming av hele området. c. Flere boliger blir ikke lagt til rette for universell utforming. Ansvarlig foretak hevder at det på daværende tidspunkt ikke forelå standarder for dette. De anfører i Side 9 av 13

10 sitt svar til boligkjøpere at reguleringsbetemmelsene setter krav til området, og dette er ivaretatt iht forskrifter på daværende tidspunkt som primært angikk atkomst fram til byggverk. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådde i kraft 1 januar Høyre ber om redegjørelse fra administrasjonen hvorfor boligene likevel blir bygget med så store avvik fra reguleringsplanens- og lovens bestemmelser. Informasjon om Lover og standard for universell utforming. Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 1. Formål Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes. NS og NS Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som trådte i kraft 1. januar 2009, stiller krav til universell utforming for å sikre likestilt deltakelse for alle norske borgere i samfunnet. Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. NS og -2 er viktige verktøy fordi de spesifiserer krav til produkter, bygninger og omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker. Målgruppen for de to standardene for universell utforming av byggverk er først og fremst de prosjekterende og oppdragsorganisasjoner som har ansvar for nybygging, men er også relevant for eiendomsforvaltere. Siden NS og NS utgjør første generasjon standarder for universell utforming, innholder de en del grunnlagsinformasjon for å bidra til økt forståelse for temaene: bevegelse syn hørsel orientering miljø/overfølsomhet 2. I Viste Hageby står det fremdeles busskur som tilsynelatende skal betjene offentlig transport. Her gjøres det oppmerksom på at det faktisk har forekommet at personer har ventet på bussen i flere timer på tross av at siste buss forlot Viste Hageby for ca 2 år siden. Foruten "ventende passasjerer" så blir dette / disse brukt som oppholdssted for ungdom, noe som både er positivt og negativt. Hvorfor står disse der fremdeles 2 år etter at siste buss betjente Viste Hageby, og har Randaberg Kommune til hensikt å få disse fjernet. Side 10 av 13

11 Svar fra Per Øyvind Wisløff, avdelingsleder byggesak og oppmåling: Energiløsninger: a. Administrasjonen forholder seg til NS 3700:2010 angående lavenergikrav. Standarden angir definisjon på lavenergihus klasse 1 og lavenergihus klasse 2. Standarden angir også beregningsmetodene som skal brukes for å dokumentere lavenergihus. Nødvendig tilleggsopplysninger til beregningsmetodene finnes i NS 3031:2007. Det er opp til tiltakshaver å velge lavenergihus klasse 1 eller den dårligere lavenergihus klasse 2. Lavenergihus klasse 2 er nær kravene i byggteknisk forskrift (TEK10), som er en videreføring av kravene som ble innført Som vi tidligere har redegjort for i HNK, er boligene som pr. i dag er oppført eller er under oppføring, prosjektert med ytelser litt bedre enn forskriftskravene som ble innført Dvs. at de tilnærmet er lavenergihus klasse 2. Noen av bolighusene ligger nær lavenergihus klasse 1. b. Det er ikke vanlig at boligblokker skal ha mulighet for fyring med pellets eller ved. Kravet om mulighet for fyring med pellets eller ved forstår vi derfor som et krav som gjelder for småhusene i planområdet. Alternativ varmekilde i boligblokker vil for eksempel være fjernvarmeanlegg eller varmepumpe for vannbåren varme. Fra utbygger har vi muntlig fått opplyst at boligblokkene på BL1 er klargjort for vannbåren varme. Universell utforming: c. Norsk standard Universell utforming av byggverk, Del 2: Boliger (NS :2009) ble fastsatt i desember Boligene som pr. i dag er oppført eller er under oppføring, har følgelig ikke kunnet forholde seg til denne standarden. I byggesaksbehandlingen fram til nå, har administrasjonen vektlagt at boligene har rullestolatkomst fram til inngangsdør i boenhetene. Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret , sak 29/07. Siden den gang har både universell utforming og forståelse av diskriminering og tilgjengelighet blitt formalisert. I sin byggesaksbehandling forholder administrasjonen seg til plan- og bygningslovgivningen, som bl.a. inneholder reguleringsplanen, byggteknisk forskrift, norske standarder, boligpolitisk handlingsplan m.m. Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven blir bare tatt hensyn til i den grad den er innarbeidet i plan- og bygningslovgivningen. Det er lovgivningen på saksbehandlingstidspunktet for den enkelte byggesak som er gjeldende. Krav om tilgjengelig boenhet er gitt i TEK Reguleringsplanen for Vestre Goa har ikke tatt høyde for at alle hovedfunksjoner skal være på bygningens inngangsplan. Det vil derfor være mange boenheter på Vestre Goa som ikke blir universelt utformet. Boligene på Vestre Goa er ikke bygget med avvik fra plan- og bygningslovgivningens bestemmelser. Boligene bygges følgelig i henhold til reguleringsplanen. Svar fra Jorunn Bogevik, teknisk sjef: Vi antar at spørsmålet gjelder de to busskurene i Varheiveien. Side 11 av 13

12 Grunnet anleggsarbeid i Varheiveien i 2007 ble det opprettet en midlertidig bussholdeplass ved Kvernevikveien, og bussene sluttet å gå gjennom Viste Hageby. Det er imidlertid ikke endelig bestemt om bussene skal gå gjennom Viste Hageby i nærmeste fremtid, og inntil dette er avklart har ikke Randaberg kommune til hensikt å fjerne busskurene. Sak PS 53/10 KULTURUNDERSØKELSEN FOR NORD-JÆREN 2009 Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur tar Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 til orientering. Ny undersøkelse vurderes gjennomført i Saken tas til orientering Hovedutvalg for nærmiljø og kultur tar Kulturundersøkelsen for Nord-Jæren 2009 til orientering. Ny undersøkelse vurderes gjennomført i Sak PS 52/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL Hovedutvalg for nærmiljø og kulturs vedtak: Side 12 av 13

13 Protokoll godkjennes. Protokoll godkjennes Protokoll godkjennes. Side 13 av 13

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik

PROTOKOLL. Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie Trond Arne Jørstad Gunnar Hiim Bjørn Randeberg Børge Solvik Randaberg kommune Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtested: Kommunestyresalen PROTOKOLL Til stede: Medlemmer: Arbeiderpartiet Gro Losvik, varaordfører Kristine Enger Sverre Nergaard Anne Woie

Detaljer

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE

VEDLEGG. Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE VEDLEGG Utvalg: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Dato: 03.02.2011 Møtested: Kommunestyresalen Tid: 18.00 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 1/11 06/1694 REGULERINGSPLAN - RANDABERG

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015. Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22. Møteprotokoll Kommunestyret 16.06.2015 Behandlede saker: PS 38-60/2015 FO 8-12/2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus kl. 16.00-22.30 Tilstede på møtet Forfall Møtt for Leder Jorid Oliv Jagtøyen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: , Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04.2012 Tidspunkt: 16:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2262 L13 Brede Kihle 2. GANGS BEHANDLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR NEDMARKEN INDUSTRIOMRÅDE - SØNDRE DEL - GNR. 88, BNR. 10 M. FL.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 21.06.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/676-1 Arkiv: GNR 280/1 Gnr. 280/1 ROGNERUD GÅRD OPPFYLLING KLAGE PÅ VEDTAK OM PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Forslag

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset»

garasj ekjeller med 11 p-plasser under bygget. Tiltakets bruksareal park. Tomten er i dag bebygget med en enebolig fra ca. 1880 - «Casinettohuset» Oslo kommune Plan- JM NORGE Postboks og bygningsetaten AS 453 1327 LYSAKER Dato: Deres Vår ref (Saksnr): 2011111113043 Oppgis alltid ved henvendelse ref: Byggeplass: GUSTAV VIGELANDS Tiltakshaver: JM NORGE

Detaljer

Birkenes kommune Kommunestyret

Birkenes kommune Kommunestyret Birkenes kommune Kommunestyret Innkalles til møte tirsdag 12.03.2013, kl. 17:00 i Kommunehuset, Heimdal Møtet er åpent for publikum. Møtet starter med orientering om Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n

Møte tysdag den 17. mars 2009 kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n 360 17. mars Endringer i plan- og bygningsloven Møte tysdag den 17. mars kl. 13.15 President: S i g v a l d O p p e b ø e n H a n s e n D a g s o r d e n (nr. 27): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet.

Innstilling fra driftskomiteen i sakene 96/10, 98/10 og 99/10 vil bli utdelt i møtet. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.10.2010 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtebok Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 26.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 076/12-084/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 01.03.2012 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 Møtested: Rådhuset Møtedato: 10.11.2008 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Ulf Arne Hansen

Detaljer