Reglement for fagskolestudenter ved

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Reglement for fagskolestudenter ved"

Transkript

1 Reglement for fagskolestudenter ved

2 Forord Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som: fagskolen) er en statlig fagskole underlagt lov om fagskoleutdanning, og andre aktuelle lover, forskrifter og andre reglementer som gjelder for andre statlige virksomheter. Fagskolen har utarbeidet egne retningslinjer som gjelder ved fagskolen. Alle aktuelle retningslinjer som har direkte eller indirekte kobling mot studentene ved fagskolen er samlet i dette dokumentet, kalt Reglement for fagskolestudenter ved Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører (heretter benevnt som Reglementet). Formålene med Reglementet er å sikre at studenter og ansatte får god informasjon og oversikt over rettigheter og plikter samt å bidra til at fagskolestudentene får tilfredsstillende vilkår, i tråd med lov ; Lov om fagskoleutdanning. Reglementet omfatter følgende forhold: - Kapittel 1 - Fagskolereglement - Kapittel 2 - Opptaksreglement - Kapittel 3 - Eksamensreglement - Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker - Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet - Kapittel 6 - Etiske retningslinjer De nevnte retningslinjer og reglementer omhandler forholdet mellom to parter, herunder fagskolen og den enkelte fagskolestudent. Partenes ansvar og rettigheter er regulert gjennom disse. Den enkelte fagskolestudent plikter å sette seg inn i Reglementet. Studenten vil ved inngåelse av studiekontrakt bekrefte at han/hun vil plikte å etterleve alle forhold nevnt i skolens studiekontrakt, Reglementet for fagskolestudenter, og andre retningslinjer av lokal art gjeldende for hele skolen, herunder internatreglementet. Fagskolen er en sertifisert 1 miljøfyrtårnorganisasjon. Studentene forplikter seg dermed også å etterleve intensjonene i sertifiseringen og eventuelle utarbeidede retningslinjer gitt for dette. Alle studenter blir gitt kurs av fagskolens tekniske avdeling i forhold som knytter seg til retningslinjer gjennom miljøfyrtårnssertifikatet. 1 Miljøfyrtårn; Første sertifisering gitt 2003, resertifisering 2006 og 2010, resertifisering gyldighetsperiode 13/ / Versjon 4.0 februar 2012 Side 2

3 Vedtatt av fagskolestyret ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører V V V V Gyldig fra Versjon 4.0 februar 2012 Side 3

4 Innhold Forord... 2 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Formål og virkeområde Organisasjon og ledelse Studentens rettigheter Studentens plikter Ordensregler Adferd Rusmidler Skade på bygning og eiendeler Verneregler Internett Mislighold av inngåtte kontrakter Klagerett Disiplinære sanksjoner Brudd på ordensreglene, til Alvorlige brudd på ordensreglene, til Saksbehandling i disiplinærsaker Klagerett Studieavbrudd før avsluttet utdanning Fritak for fag Studentdemokrati Studentorgan Studentrepresentasjon i fagskolestyret Kapittel 2 - Opptaksreglement Generelt Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Betinget opptak Ventelister Opptakskomiteen Dokumentasjon Behandling av søknad Klagerett Versjon 4.0 februar 2012 Side 4

5 Kapittel 3 - Eksamensreglement Generelt Eksamensformer og definisjoner Oppmelding Avmelding Adgang til å avlegge eksamen Fritak fra eksamen Klagerett Ny prøve kontinuasjon Klagerett Satser Særskilt tilrettelegging av eksamen Klagerett Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Sykdom på eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Hjemmeeksamen og mappeeksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen Klagerett Underveisvurdering Klagerett Sensur Klagerett Formelle feil ved eksamen Klagerett Eksamensresultater Universitetets og høyskolerådets karakterskala Offentliggjøring Dokumentasjon på fagskoleutdanning Vitnemål Kompetansebevis Karakterutskrift Kapittel 4 - Retningslinjer for behandling av klagesaker Generelt Klagerett på enkeltvedtak Klagefrist Fagskolens veiledningsplikt Klagenemnd Klagebehandling Mislighold av inngåtte kontrakter Versjon 4.0 februar 2012 Side 5

6 4-3 Disiplinære sanksjoner Fritak for fag Opptak på bakgrunn av formalkompetanse Realkompetansevurdering Opptak på bakgrunn av realkompetansevurdering Fritak fra eksamen Ny prøve- kontinuasjon Særskilt tilrettelegging av eksamen Fusk eller forsøk på fusk under eksamen Underveisvurdering Sensur Formelle feil ved eksamen Kapittel 5 - Retningslinjer for opphold i utlandet: Ansvar og rettigheter Student-/elevkategorier Beredskapsplan A Studenter/elever på privat utenlandsopphold B Studenter/elever på datainnsamling, feltarbeid, kurs eller praksis Studentens/elevens ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar C Studenter/elever til vertsteder Studentens/elevens ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar A Student-/elevorganisert gruppereise Studentens/elevens ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar Kontaktpersonens ansvar B - Gruppereiser organisert av fagskolen Studentens/elevens ansvar Avdelingsleders ansvar Fagskolens ansvar Kontaktpersonens ansvar Kapittel 6 Etiske retningslinjer Fagskolens verdier Tillit Trivsel og gjensidig respekt Lojalitet Ærlighet Versjon 4.0 februar 2012 Side 6

7 6-6 Fortrolighet Objektivitet Versjon 4.0 februar 2012 Side 7

8 Kapittel 1 - Reglementet v/ Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører 1-1 Formål og virkeområde Reglementet gjelder for personer som etter søknad er tatt opp som student på fagskolen. Ved studentens undertegnelse av studiekontrakt mellom fagskolen og student forplikter vedkommende seg til å følge Reglementet. Formålet med Reglementet er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom godkjente fagskoleutdanninger Jf. Lov om fagskoleutdanning og å sikre at studenter ved fagskoleutdanningene får tilfredsstillende vilkår, herunder blant annet forhold som omhandler studentenes rettigheter, læringsmiljø, klagebehandling, avsluttende vurdering og dokumentasjon. Reglementet skal sikre upartisk og rettferdig behandling av alle fagskolestudentene på Vea. 1-2 Organisasjon og ledelse Fagskolestyret er fagskolens øverste styringsorgan oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og er ansvarlig for at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Fagskolestyret er også ansvarlig for at studentene får utdanning i henhold til gjeldende lovverk og i tråd med studieplaner godkjent av NOKUT jf. Lov om fagskoleutdanning 3. Fagskolestyret har eget reglement fastsatt av Kunnskapsdepartementet Studenter og ansatte har representanter i fagskolestyret jf Reglementet Rektor står for den daglige driften av fagskolen i henhold til retningslinjer og fullmakt gitt av fagskolestyret Jf. Lov om fagskoleutdanning Studentens rettigheter Studenten har rett til den opplæring, hjelp og veiledning som samsvarer med de regler som til en hver tid er gjeldende. Jf. 4 LOV nr 56: Lov om fagskoleutdanning. 1-4 Studentens plikter Studenten plikter å sette seg inn i og gjøre seg forstått med innholdet i alle kontrakter inngått mellom fagskolen og studenten. Versjon 4.0 februar 2012 Side 8

9 Studenten skal holde seg orientert om meldinger og bestemmelser samt annen informasjon som blir gitt av fagskolen. Studenten må rette seg etter de bestemmelser, reglementer og instrukser som er fastsatt for fagskolens aktiviteter. Studenten må selv skaffe seg det undervisningsmateriell og lærerbøker som fagskolen ikke holder, men som kreves i opplæringen. Studenten må møte presis til opplæringen og delta aktivt i all opplæring i den form den blir gitt. En student som i studiesammenheng får kjennskap til noen personlige forhold, har taushetsplikt etter regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Fagskolen skal utarbeide taushetspliktserklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. 1-5 Ordensregler Fagskolen skal legge forholdene til rette for et godt arbeids- og læringsmiljø. Det skal arbeides for å bedre studentvelferden. Jf. 4a LOV nr 56: Lov om fagskoleutdanning Adferd Mobbing, vold, rasisme, diskriminering eller annen krenkende adferd eller atferd som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid aksepteres ikke. Alle studenter plikter å hindre at dette forekommer Rusmidler Studenter som må benytte rusmidler som behandlingsform må fremlegge legeerklæring om dette. Fagskolen kan gjøre særskilte vedtak basert på denne informasjonen Skade på bygning og eiendeler Oppstår det skade på bygninger, inventar, utstyr eller Veas eiendom for øvrig, må dette meldes til fagskolens personale umiddelbart. En student er ansvarlig for skolens økonomiske tap dersom det har oppstått en skade på grunn av studentens uaktsomme handlemåte. Versjon 4.0 februar 2012 Side 9

10 1-5.4 Verneregler Studentene må følge de verneregler og bruke det verneutstyr som kreves i vedkommende fag eller aktiviteter som fagskolen tilbyr, og skaffe det verneutstyret som er nødvendig og som fagskolen ikke holder. Alle skal opptre slik at krav til helse, miljø og sikkerhet ivaretas Internett Det er ikke tillatt å bruke fagskolens internett til å laste ned, spre eller lese materiell som er i strid med norsk lov Mislighold av inngåtte kontrakter Alle kontrakter inngått mellom fagskolen og den enkelte student, regulerer partenes ansvarsforhold. Ved mislighold av inngåtte kontrakter iverksettes tiltak i henhold til gjeldende kontrakt Klagerett Vedtak som omhandler mislighold av inngåtte kontrakter kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Disiplinære sanksjoner Brudd på Reglementet, ordensreglene, til kan resultere i reaksjoner mot studenten i form av disiplinære sanksjoner. I de tilfeller det er hensiktsmessig vil det bli utstedt skriftlig advarsel før disiplinære sanksjoner iverksettes Brudd på ordensreglene, til Ved alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter rektors vedtak utvises inntil 5 dager. Studenter har rett til å forklare seg før vedtak om utvisning fattes Alvorlige brudd på ordensreglene, til Ved særlig alvorlige brudd på Reglementet til 1-5.5, kan en student etter vedtak i fagskolestyret: Utvises inntil ett år Utestenges resten av studietiden Med alvorlige brudd forstås: Gjentatte brudd jf Versjon 4.0 februar 2012 Side 10

11 En student som grovt klandreverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for medstudenter, ansatte eller andre involverte i opplæringen, eller som gjør seg skyldig i grovt usømmelig opptreden Brudd på norsk lov Saksbehandling i disiplinærsaker Vedtak i 1-6.1, 1-6.2, er å anse som enkeltvedtak, og behandles i henhold til Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) med der tilhørende gjeldende forskrifter Klagerett Vedtak som omhandler disiplinærsanksjoner kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Studieavbrudd før avsluttet utdanning Dersom en student ønsker å slutte på fagskolen før hele utdanningen er fullført, må studenten selv melde dette skriftlig til fagskolens administrasjon. De økonomiske forhold, samt bestemmelser for tilbakelevering av utstyr og nøkler, reguleres av studiekontrakten og eventuelt husleiekontrakten inngått mellom studenten og fagskolen. 1-8 Fritak for fag En student kan søke om fritak for fag når det kan dokumenteres at tilsvarende fag, eller fag på et høyere nivå er gjennomført og bestått. Fritak søkes via skjema for fritak for fag, innen tre uker etter at utdanningen har startet. Det må vedlegges godkjent dokumentasjon av omfang og innhold i faget som ønskes godskrevet. Rektor fatter vedtak om fritak etter skriftlig redegjørelse fra avdelingsleder. Det vil fremgå på kompetansebeviset eller vitnemålet ved fritak fra fag eller modul. Versjon 4.0 februar 2012 Side 11

12 Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak for fag kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven og i Reglementets kapittel Studentdemokrati Alle klasser ved fagskolen skal velge en tillitsvalgt med personlig vara Studentorgan Fagskolen skal til enhver tid legge til rette for opprettelse av studentorgan for å ivareta studentenes interesser og samarbeid med ledelsen jf. Fagskoleloven 4. Studentorganet skal samarbeide med fagskolens styre om læringsmiljøet jf. Fagskolestyrets vedtekter 8. Rektor, eller den rektor har utnevnt, er studentorganets faste kontaktperson. Det er opp til studentorganet om representanter fra administrasjonen og avdelingsledere skal delta på studentorganets møter. Studentorganet skal bestå av klassetillitsvalgt med vararepresentant fra hver fagskoleklasse, valgt inn av medstudenter i gjeldende klasse Studentrepresentasjon i fagskolestyret Studentene på fagskolen er representert i fagskolestyret med 2 to - representanter. Studentrepresentantenes rettigheter er gitt i Fagskolestyrets vedtekter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen og velges ved elektronisk urnevalg blant alle fagskolestudentene. Studentrepresentantene oppnevnes formelt av Kunnskapsdepartementet etter gjennomførte elektronisk urnevalg på skolen, og blant dem som har fått flest stemmer, dog under hensyn til likestillingslovens krav for sammensetning. Studentene vil bli oppnevnt etter gjennomført valg. De valgte studentrepresentanter velges for ett år av gangen eller fortsetter inntil nye kan oppnevnes. Versjon 4.0 februar 2012 Side 12

13 Kapittel 2 - Opptaksreglement 2-1 Generelt Opptaksreglementet gir retningslinjer for opptak av studenter på fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet skal bidra til kvalitetssikring av opptaket ved alle fagskoleutdanningene ved fagskolen. Opptaksreglementet regulerer forhold som omfatter opptakskrav, behandling av søknad, opptak på bakgrunn av realkompetanse, dokumentasjon og klage på opptak. For gjeldende søknadsfrister til studiene henvises det til fagskolens hjemmeside. 2-2 Opptakskrav fagskolestudier Opptakskrav Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse jf. Fagskoleloven 1. Opptakskravene til fagskolestudier er ett av følgende: A. Fullført og bestått videregående opplæring, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd, med VG3/Fagbrev/Svennebrev i det aktuelle fagområdet, jf. studieplanen til det enkelte fagskolestudium. B. Tilsvarende realkompetanse, jf. Fagskolelovens 1 2. ledd. Søkere som ønsker realkompetansevurdering, se i Reglementet. Versjon 4.0 februar 2012 Side 13

14 2-2.2 Realkompetansevurdering Grunnlaget for voksenopplæring er forankret i Opplæringslovens Kapittel 4. 4A-3 Rett til videregående opplæring for voksne. Jf. Forskrift til Opplæringsloven 6-27, har Fylkeskommunen plikt til å sørge for at voksne søkere med rett til videregående opplæring får kartlagt og vurdert sin realkompetanse. Det er ikke mulig å få godkjent fag i VG3 i yrkesfaglige utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering, jf. Forskrift i Opplæringsloven Ledd 2. Fagskolen har inngått avtale med utdanningsetaten i Hedmark Fylkeskommune om realkompetansevurdering av søkere fra Hedmark. Voksne som ikke har rett til videregående opplæring kan bli realkompetansevurdert hvis de er henvist fra offentlige instanser som kommune eller NAV. Kostnadene til realkompetansevurderingen dekkes etter avtale mellom fylkeskommune og henvisende instans 3. Voksne uten rett til videregående opplæring og som ikke er henvist av annen offentlig instans kan etter søknad til fylkeskommunen få sin realkompetanse vurdert. Kostnadene til realkompetansevurdering avtales mellom fylkeskommunen og den enkelte voksne 4. Den enkelte søker må selv søke realkompetansevurdering i den fylkeskommunen han/hun er bosatt i. Dette gjelder også søkere fra Hedmark. Ved henvendelse fra søkere som ønsker realkompetansevurdering vil Fagskolen veilede og hjelpe søker i søknadsprosessen frem til realkompetansevurdering Klage på realkompetansevurdering Vedtak som omhandler realkompetansevurdering kan påklages. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. 2 Kilde; Sist publisert Lastet ned; 16.februar 2012 Sitat: Utdanningsdirektoratet er gitt i oppdrag av KD å utarbeide forslag til endringer til forskriften til opplæringsloven 3-55 og Inntil en eventuell endring av regelverket blir iverksatt, blir det forventet at fylkeskommunene forholder seg til gjeldende rett slik det er beskrevet over Versjon 4.0 februar 2012 Side 14

15 2-2.4 Betinget opptak Søkere kan søke om studieplass før alle eksamener/fagbrev jf som kreves for det aktuelle studiet, er avlagt/gjennomført. Disse søkerne kan tas opp under forbehold om at gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf , fremlegges. Først når søker fremviser gyldig dokumentasjon på bestått eksamen/fagbrev jf vil søker bli formelt opptatt til fagskolestudiet. Søker beholder plassen ved fortløpende opptak i tre uker fra søker skulle kunne gjort seg kjent med resultatene fra avlagte eksamen. Dersom skolen ikke mottar dokumentasjon på avlagt og bestått eksamen innen frister gitt i dette avsnitt går plassen til den første på venteliste Ventelister Når studiet er fulltegnet, opprettes nummererte ventelister i den rekkefølgen søknadene mottas Opptakskomiteen Opptakskomiteen har ansvaret for opptaket til alle fagskolens fagskoleutdanninger. Opptakskomiteen består av avdelingsleder gartnerfagene og avdelingsleder blomsterdekoratørfagene samt en representant fra studieadministrasjonen. Søknadene blir behandlet etter gitte opptaksrutiner og opptak blir gjort i henhold til definerte opptakskrav i dette dokumentet og gjeldende studieplan Dokumentasjon Dokumentasjon på utdanning skal være i form av attesterte kopier av vitnemål, kompetansebevis eller andre tilsvarende dokumenter. Disse skal leveres fagskolen sammen med søknaden eller så tidlig som mulig etter at søkeren har mottatt sine dokumenter fra annen utdanningsinstitusjon. Dokumentasjon på yrkespraksis skal være i form av attestert arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og sluttidspunkt, stillingsprosent og/eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned, samt en beskrivelse av arbeidsinnholdet eller yrkestittel. 2-3 Behandling av søknad Søknader vedrørende opptak til fagskolestudier mottas og registreres i studieadministrasjonen på fagskolen. Skriftlig bekreftelse på mottatt søknad sendes, fra fagskolens studieadministrasjon, til søkeren innen en uke fra mottatt søknad, før opptakskomiteen på Vea overtar søknaden for behandling. Dersom opptakskomiteen rekker å foreta et opptak, ved fortløpende opptak, innen fristen for en uke, kan Versjon 4.0 februar 2012 Side 15

16 studieadministrasjonen velge å ikke sende bekreftelse på mottatt søknad, såfremt opptaksbrev kan sendes innen samme frist som svarbrevsfristen. 2-4 Klagerett Vedtak som omhandler avslag på opptak kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Versjon 4.0 februar 2012 Side 16

17 Kapittel 3 - Eksamensreglement 3-1 Generelt Eksamen ved fagskolen skal være i samsvar med de til en hver tid gjeldende studieplaner og lov om fagskoleutdanning, herunder regler og retningslinjer gitt av NOKUT. Denne forskriften gjelder for alle eksamener ved fagskolestudiene og omfatter alle vurderinger som inngår i grunnlaget for en karakter. 3-2 Eksamensformer og definisjoner Fagskolen benytter ulike eksamensformer på de ulike fagskolestudiene, angitt i de enkelte studieplaner. Forskriften er gjeldende for samtlige eksamensformer. 3-3 Oppmelding Den enkelte student har selv ansvaret for å melde seg opp til eksamen. Dette gjøres ved registrering første skoleuke i studieadministrasjonen. Siste frist for oppmelding til ordinær eksamen er senest 2 uker før eksamen skal avlegges. Fagskolen har intet ansvar for oppmelding til kontinuasjonseksamen. Den enkelte kandidat må selv søke oppmelding til kontinuasjonseksamen til fagskolens studieadministrasjon poststemplet senest 10 uker før eksamen skal avholdes. Dersom søknad om kontinuasjonseksamen gjelder for tider utenfor ordinære eksamenstid har ikke fagskole plikt til å legge til rette for ønsket tidspunkt. Eksamen blir gjennomført på dato fastsatt av fagskolen. 3-4 Avmelding Dersom en kandidat velger å melde seg av allerede oppmeldt eksamen må dette gjøres minimum 6 uker før eksamen skal avlegges/påbegynnes. Ved avmelding etter denne tid, vil kandidaten miste retten til ny vederlagsfri eksamen om ikke legeerklæring foreligger. 3-5 Adgang til å avlegge eksamen For å kunne gå opp til eksamen må man være opptatt som student ved Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører og ha betalt studieavgiften for det aktuelle semesteret hvor eksamen finner sted, eller som har betalt eksamensavgift ved kontinuasjon eller ny eksamen. Versjon 4.0 februar 2012 Side 17

18 Arbeidskrav og studiekrav som fremgår av gjeldende planverk, må være gjennomført og bestått før en kandidat kan gå opp til eksamen. Kandidater som står i fare for og ikke å bestå obligatoriske arbeidskrav og studiekrav, skal varsles senest tre uker før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene. Ved ikke bestått praksis, hvor praksis er en obligatorisk del av eksamen, kan studenten gjennomføre praksis på nytt. Dersom studenten for andre gang ikke består samme praksisperiode, kan vedkommende ikke fortsette studiene. I spesielle tilfeller (for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremlagt legeattest) kan ansvarlig avdelingsleder, etter søknad fra studenten, i samråd med faglærer, gi dispensasjon for ny(e) praksisperiode(r). 3-6 Fritak fra eksamen Fritak fra eksamen skal gis når det kan dokumenteres gjennomføring av tilsvarende eller en mer omfattende eksamen ved samme eller annen institusjon. Det kan også gis fritak på grunnlag av avlagt eksamen i tilsvarende emne på samme eller høyere nivå. Søknad om fritak skal rettes til fagskolens studieadministrasjon på eget skjema for søknad om fritak. Søknaden må være levert senest tre uker etter studiestart. Ansvarlig avdelingsleder fatter vedtak i forbindelse med søknader om fritak etter konsultasjon med berørt(e) faglærer(e). Fritak fra eksamen skal fremgå på vitnemål og karakterutskrift med angivelse av grunnlag for fritak Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om fritak fra eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Ny prøve kontinuasjon En student ved fagskolen har ikke anledning til å fremstille seg til eksamen i det samme pensum eller levere prosjektoppgave/obligatorisk oppgave i samme emne mer enn tre ganger. Større prosjektarbeider som forutsetter individuell eller gruppebasert veiledning, kan gjentas bare en gang. Avdelingsleder kan i særskilte tilfeller, som for eksempel ved studiepermisjon og/eller fremleggelse av legeattest, fatte vedtak om fravikelser fra disse bestemmelsene. Versjon 4.0 februar 2012 Side 18

19 Ny eksamen kan avlegges mot en avgift, regulert i studiekontrakten. Dersom kandidaten ved legeattest har dokumentert fravær fra eksamen, vil vedkommende få ny eksamen kostnadsfritt neste gang ordinær eksamen gjennomføres på skolen, dog ikke senere enn ett kalenderår etter sensur på avlagt ordinær eksamen. Studenter som ønsker å ta en ny eksamen, må søke om dette til fagskolen på et eget søknadsskjema innen 8 uker fra offentliggjort sensur på ordinær eksamen, som også er å anses som oppmelding til eksamen. Kontinuasjonseksamen legges samtidig med neste ordinære eksamen. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold vil det bli gitt anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen en gang etter gammel ordning Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om ny prøve- kontinuasjon kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel Satser Avgiftene for kontinuasjon og øvrige satser fremkommer av studiekontrakt. 3-8 Særskilt tilrettelegging av eksamen Kandidater som mener seg berettiget til utvidet tid på eksamen eller har behov for særskilte tilrettelegging i en eller annen form av medisinske eller andre årsaker, må levere søknad om dette til fagskolens studieadministrasjon, på eget skjema. Søknaden må foreligge minimum 8 uker før eksamen skal gjennomføres. Det skal legges ved legeattest ved en slik søknad. Studieadministrasjonen fatter vedtak om tilrettelegging. De eventuelle tiltakene må være tilpasset hver enkelt kandidat slik at man på best mulig måte kan utlikne problemene til kandidaten. Tiltakene må ikke føre til at kandidaten får fordeler fremfor andre som ikke går opp til en tilrettelagt eksamen Klagerett Vedtak som omhandler avslag på søknad om tilrettelegging av eksamen kan påklages. Klagen behandles etter regler om enkeltvedtak i Forvaltningsloven. Fagskolens retningslinjer for behandling av klagesaker er å finne i Reglementet kapittel 4. Versjon 4.0 februar 2012 Side 19

20 3-9 Regler for eksamensdagen Ved skriftlige eksamener Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved skriftlige eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til en av eksamensvaktene. Dersom ingen andre kandidater har forlatt lokalet, skal kandidaten få utlevert eksamensoppgaven og begynne eksamen, dog ikke senere enn 45 minutter etter ordinær start for eksamenen. Eksamensvakten noterer tidspunktet for når kandidaten startet eksamen, kandidatnummer og årsak til for sent oppmøte, dette skal underskrives av både eksamensvakt og kandidat og leveres til studieadministrasjonen. Kandidater som møter for sent, må likevel levere besvarelsen seneste ved den ordinære eksamenstidens slutt. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. En kandidat som møter etter at en annen kandidat har forlatt eksamenslokalet, kan ikke gis adgang til å delta på eksamen. En kandidat som nektes adgang til eksamen vil bli regnet som ikke møtt. Under eksamen forplikter kandidaten å rette seg etter eksamensvaktens anvisninger, både i og utenfor eksamenslokalet Ved muntlige og/eller praktiske eksamener Kandidaten skal være på plass på eksamensavviklingsstedet senest 15 minutter før tidspunkt for eksamensstart ved muntlige og/eller praktiske eksamener. Møter en kandidat for sent til eksamen, skal vedkommende umiddelbart henvende seg til fagskolens studieadministrasjon, som orienterer sensorpanelet. Ekstern sensor alene avgjør om kandidaten kan gå opp til eksamen senere på dagen, og under hvilke eventuelle forutsetninger. Kandidater som møter senere enn 45 minutter etter oppsatt tid skal vises bort fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Dersom det medfører en fordel for en kandidat å komme for sent skal kandidaten uten unntak bortvises fra eksamensavviklingsstedet av studieadministrasjonen. Det er ekstern sensor alene som avgjør om forsinkelsen kan ha fordelaktig betydning. Alle kandidater må stille personlig og skal legitimere seg ved å vise gyldig fagskolebevis og signere på kandidatlisten ved oppstart av eksamen. Det er fagskolens representant som er ansvarlig for at kandidatlisten fylles ut og overleveres studieadministrasjonen når alle kandidatene har avviklet sin eksamen. Versjon 4.0 februar 2012 Side 20

21 3-9.3 Sykdom på eksamensdagen Kandidater som er forhindret i å møte til eksamen på grunn av sykdom, skal sende legeattest til fagskolen så snart forholdet er kjent, og senest poststemplet 5 virkedager etter eksamensdagen. Blir en kandidat syk under eksamen, må kandidaten sørge for at legeattest blir levert til fagskolen poststemplet innen 5 virkedager etter eksamensdagen. Kandidatene kan levere legeattest ved personlig oppmøte så snart forholdet er kjent, og senest 5 virkedager etter eksamensdagen Hjelpemidler til eksamen Eksamen kan organiseres med hjelpemidler. Faglærer fastsetter hvilke hjelpmidler som er tillatt til hver eksamen. Eventuell bruk av hjelpemidler må gjøres kjent ovenfor kandidatene senest 3 uker før eksamen på læringsplattformen til fagskolen. Hvilke hjelpemidler som er tillatt skal være oppført på eksamensoppgaven. Kandidaten har selv ansvar for å gjøre seg kjent med og medbringe tillatte hjelpemidler, dersom det ikke blir gitt beskjed om at fagskolen stiller med hjelpemidler Hjemmeeksamen og mappeeksamen Ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal besvarelsen leveres til fagskolen innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Eksamensbesvarelser som sendes med post, skal sendes rekommandert på kandidatens bekostning og være poststemplet senest innen fastsatt tidspunkt for eksamenslevering. Konvolutter som er poststemplet etter fristens utløp, og sendinger som ikke er sendt rekommandert, vil ikke bli vurdert. Eksamensbesvarelser ved hjemmeeksamen/mappeeksamen/prosjekteksamen skal i de tilfeller det ikke er gitt annen beskjed, leveres i tre eksemplarer. Besvarelsen skal ikke påføres navn, men kandidatnummer som er utdelt i forbindelse med eksamensoppgaven. Ved levering av praktisk arbeid leveres dette i et eksemplar som en av sensorene dokumenterer ved hjelp av bilder og/eller video. Bilder og/eller video legges med som dokumentasjon ved en eventuell klage. I de tilfeller hvor eksamensbesvarelsen skal leveres elektronisk gjennom fagskolens læringsplattform, må besvarelsen være levert innen fastsatt tidsfrist. Etter angitt tidsfrist vil læringsplattformen være låst for mottak av besvarelser. Dokumentet som leveres skal ikke være merket med navn, men med kandidatnummer. Fagkolen står ikke ansvarlig for at inneveringer ikke har funnet sted innen angitt frist som følge av problemer med fagskolens infrastruktur for IKT (gjelder ikke nedetid med læringsplattform). Versjon 4.0 februar 2012 Side 21

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole

Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Reglementer Gjeldende reglement for fagskolestudier ved Norges Kreative Høyskole Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 16.06.10 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik. Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Gjøvik Fremlagt for høgskolestyret 15.12.2014 1. Allmenne regler 1. Virkeområde 1.1. Forskriften gjelder grunnutdanning, videreutdanning, mastergradsutdanning

Detaljer

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark.

Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Hedmark. Fastsatt av styret for Høgskolen i Hedmark i møte 12. juni 2008 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15, 3-9 nr. 7. 1 Virkeområde.

Detaljer

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE

FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE FORSKRIFT OM EKSAMEN OG SLUTTVURDERING VED SAMISK HØGSKOLE Endelig godkjenning ved Samisk høgskolestyre vedtak 15.06.2011 S-sak 29/11 Innhold 1 Virkeområde... 2 2 Definisjoner... 2 3 Fag-/studieplaner

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Onsdag 23.10.2013 Dokumentdato: 18.10.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 58/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER

UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 11 UTDRAG AV LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER Kapittel 3. Faglige bestemmelser - akkreditering 3-5. Godskriving og faglig godkjenning (1) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter

Detaljer

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip

TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015. tisip TISIP Fagskole Studiehåndbok IT-Administrator 2014/2015 tisip Innhold FORSIDE... 1 PRAKTISK INFORMASJON... 3 Kontaktinformasjon...3 Lånekassen...3 Obligatorisk oppmøte...4 Undervisning og eksamen...4 Sensurfrister...4

Detaljer

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Side 2659 2924 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 17 2005 Utgitt 30. januar 2006 Dette er siste hefte i 2005-årgangen. Innhold Side Forskrifter 2005 Mai 30. Eksamensforskrift

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2013 2014 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2013 2014... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder

Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Høringsutkast - forslag til endringer våren 2011 Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder Hjemmel: Fastsatt av styret for Universitetet i Agder 22. juni 2005 med hjemmel i lov 1. april

Detaljer

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4

GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 STUDIEHÅNDBOK 2015 2016 GENERELL INFORMASJON... 3 HØGSKOLENS MÅLSETTING OG VERDIGRUNNLAG... 4 PRAKTISKE OPPLYSNINGER... 5 Resepsjonen... 5 Datoer for studieåret 2015 2016... 5 FEIDE... 5 StudentWeb...

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012

Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje. Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Revidering av skipsoffiserutdanning i fagskolen nautisk linje Nordkapp maritime fagskole og videregående skole September 2012 Tilbyder og utdanningssted: Nordkapp maritime fagskole og videregående skole,

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012

Grønne design- og miljøfag. Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Grønne design- og miljøfag Fagområde ved Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører April 2012 Tilbyder/utdanningssted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Moelv Fagområde:

Detaljer

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen

Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen 2015 Retningslinjer for eksamensavvikling i osloskolen Utgitt av Oslo kommune Utdanningsetaten i Oslo 01.02.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Sentrale begreper... 4 1.2 Nyttig informasjon... 5 Del 1:

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD

HiHstudenten. Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad. Studieåret 2011/2012. Havnegata 5 9480 HARSTAD HiHstudenten Nøkkelinformasjon om Høgskolen i Harstad Studieåret 2011/2012 Havnegata 5 9480 HARSTAD Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Internett: http://www.hih.no Kjære student! Velkommen til et

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Norges miljøog biovitenskapelige universitet (NMBU) med utfyllende bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av fellesstyret

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for studier og eksamen Versjon 3.0 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 1-1 Virkeområde og ikrafttredelse... 3 Kapittel 2 Studiets

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer