Interkommunalt helsesamarbeid. Etne Sauda Suldal Vindafjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt helsesamarbeid. Etne Sauda Suldal Vindafjord"

Transkript

1 Interkommunalt helsesamarbeid Etne Sauda Suldal Vindafjord Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av de tre legevaktene i Suldal, Sauda, Etne og Vindafjord, og ny planlagt felles interkommunal legevakt i Ølen RAPPORT 5. februar 2014

2 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Suldal kommune, interkommunalt helsesamarbeid R8440 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) av de tre legevaktene i Suldal, Sauda, Etne og Vindafjord, og ny planlagt felles interkommunal legevakt i Ølen Rune Holbæk Svein Lyngroth Dato: 5. februar

3 ROS-analyse legevakter Innhold 1 INNLEDNING DELTAGERE OG GJENNOMFØRING RAPPORTERING METODE OG PROSESS 8 GJENNOMGANG AV HENDELSER 11 RISIKOMATRISER OG HOVEDKONKLUSJONER SAUDA LEGEVAKT SULDAL LEGEVAKT ETNE OG VINDAFJORD LEGEVAKT NY, FELLES INTERKOMMUNAL LEGEVAKT I ØLEN IDENTIFISERTE OG PRIORITERTE TILTAK ANBEFALINGER TIL VIDERE ARBEID 21 REFERANSER 22 Vedlegg Vedlegg 1 - Detaljert gjennomgang av hendelser Vedlegg 2 - Driftsdata ambulansetjenesten og AMK 2013 Vedlegg 3 Oppdaterte reiseavstander fra fagrapporten R8440 Prosjektrapport 3

4 ROS-analyse legevakter 1 Innledning Det er for tiden fire kommuner som er i gang med et interkommunalt helsesamarbeid. Dette er kommunene Etne, Vindafjord, Sauda og Suldal. En del av samarbeidet er utredning av felles interkommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp-senger. Konklusjonen er at en går inn for en interkommunal legevakt i Ølen for alle de fire kommunene. Fra før har to av kommunene, Etne og Vindafjord, hatt samarbeid om felles legevakt siden Nå er planen at Sauda og Suldal også skal bli del av denne legevakten. Det er ambulansestasjoner i alle de fire kommunene, og en ønsker at risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) utføres i nært samarbeid med Helse Fonna HF. Forslaget om felles legevakt var ute på høring til Etter dette ble saken behandlet i prosjektgruppen og styringsgruppen i prosjektet. Det er planlagt politisk behandling våren Det er derfor viktig for oppdragsgiver å få gjort ROS-analysen så raskt som mulig, slik at den kan bli med å danne grunnlag for avgjørelsene i kommunestyrene. Det er et ønske om en ROS-analyse av legevakten i Sauda og Suldal og Etne/Vindafjord slik den fungerer pr. i dag, og en analyse av ny planlagt felles interkommunal legevakt i Ølen. En ROS-analyse er en systematisk prosess for å avdekke og analysere hvilke farer en virksomhet kan bli utsatt for, hvilken sannsynlighet og konsekvens den enkelte hendelse har, inkludert etablering av et risikobilde/risikomatrise, og for å komme med forslag til tiltak som kan redusere risikoen. Agenda Kaupang har bistått i gjennomføringen av analysen. ROS-analysen er et beslutningsgrunnlag i forbindelse med risikostyring av virksomheter. Analysen tar utgangspunkt i et sett dimensjonerende fare- og ulykkeshendelser (DFU-er). Hendelsene som ble brukt i gjennomgangen av alle legevaktene, var 1. legeberedskap 2. legebemanning 3. sykepleierbemanning 4. sikkerhet for ansatte og pasienter 5. kvalitet på legevakttilbudet 6. responstid 7. rekruttering 8. øvrige kommunale tjenester 9. kommunikasjon med fastlegene Denne rapporten presenterer de samlede funnene fra ROS-analysen. I kapittel 2 presenteres metoden som ble brukt. Kapittel 3 og vedlegg 1 er en detaljert gjennomgang av hver enkelt hendelse, inkludert en presentasjon av identifiserte tiltak for dagens tre legevakter. I kapittel 4 presenteres risikomatrisen, funnene fra ROSanalysen og sentrale tiltak. 1.1 Deltagere og gjennomføring I forbindelse med ROS-analysen har det blitt gjennomført tre møter. 13. januar 2014 ble det gjennomført et oppstartsmøte der de metodiske rammene for analyseprosessen ble etablert, og hendelsene som ble brukt i analysen ble identifisert. R8440 Prosjektrapport 5

5 I ROS-analysen deltok personer med kompetanse om de tre legevaktene. Disse har i fellesskap vurdert hendelsene med utgangspunkt i metoden beskrevet i figur 2.1, dvs. vurdert sannsynlighet, konsekvens og har identifisert tiltak. Følgende møter ble gjennomført: - Oppstartsmøte og analysemøte januar Analysemøte januar Analysemøte 3 og oppsummering 30. januar 2014 Tabell 1-1. Deltagere på ROS-samlingene Navn Stilling Møte 1 Møte 2 Møte 3 Anne Beate Økland Avd. sykepleier Vindafjord / Etne legevakt x x Berit Haustavik Einingsleiar Sauda kommune x x x Vigdis Førland Avdelingsleiar Suldal kommune x x Bengt Kallevik, Kommuneoverlege Etne kommune x x x Knut Omdal Kommuneoverlege Sauda og Vindafjord kommune x x Dorthe Normann Nilsen Kommuneoverlege Suldal kommune x Mark Amend, Barbro Saltnes, Niels Stuhr, Elisabeth Gunnleiksrud Fastleger Niels og Elisabeth Mark, Niels og Elisabeth Barbro og Elisabeth Gunn Vikingstad, Synneve Brendsdal, Kjetil Solvi Nordstrøm, Grethe Johnsen, Jorunn Karin Steine, Aina Olene Tveit, Ann Iren Nordhagen, Hjørdis Håheim. Ledere i de fire kommunene Synneve, Grethe, Jorunn Karin, Aina, Ann Iren og Hjørdis Gunn, Kjetil, Jorunn Karin, Aina, Ann Iren og Hjørdis Gunn, Grethe, Jorunn Karin, Aina, Ann Iren og Hjørdis Grethe Kaarhus, Anne Egebjerg Tillitsvalgte: HTV NSF Sauda og Suldal xx xx xx Ragnhild Ness og Wenche Nygaard Brukerrepresentanter xx xx xx Jan Olav Digranes Seksjonsleder, Prehospitale tjenester, Helse Fonna Ambulansetjenesten, AMK x x x Kari Hauge Nilsen Koordinator AMK Helse Fonna x x Torunn Djuvik og Silje Handeland Jordmødre Sauda/Suldal xx xx xx Aslaug Tangeraas Prosjektleder interkommunalt helsesamarbeid x x x Rune Holbæk Agenda Kaupang AS x x x 6

6 ROS-analyse legevakter 1.2 Rapportering Prosjektets hovedrapport (dette dokumentet) oppsummerer hovedfunn i ROS-analysen for dagens legevakter og for en mulig framtidig felles legevakt i Ølen, herunder et overordnet risikobilde samt risikoreduserende tiltak. Rapporten dokumenterer risikosituasjonen slik den ble vurdert under ROS-analysen. Dette bør være utgangspunkt for den videre risikostyringen for Suldal, Sauda og Etne og Vindafjord legevakter. R8440 Prosjektrapport 7

7 2 Metode og prosess En ROS-analyse er en metode som gir en oversiktlig presentasjon av risikobildet gjennom identifikasjon og vurdering av uønskede hendelser. Risikobildet presenteres i en rapport med risikomatrise og skissering av tiltak. Hensikten med ROS-analyser er å identifisere svake sider ved organisasjon, teknologi, materiell, personell osv., for derved å kunne sette inn målrettede og ressurseffektive forebyggende tiltak eller justeringer. I tillegg til å gi de rette forutsetninger for en effektiv organisering kan analysen også være et bidrag til å vurdere de riktige økonomiske investeringene (kost/nytte). Delstegene i arbeidsprosessen er som følger: Figur 2-1. Gangen i en ROS-analyse Risiko er definert ved kombinasjonen av mulige fremtidige hendelser/konsekvenser og tilhørende usikkerhet. Usikkerheten kan beskrives ved sannsynlighet, og da kan vi definere risiko som: Sannsynligheten for ulike konsekvenser av aktiviteten, sett i forhold til alvorligheten av disse konsekvensene. 1 1 Aven, Røed, Wiencke (2008). Risikoanalyse. Oslo: Universitetsforlaget 8

8 ROS-analyse legevakter Sårbarhet defineres som et uttrykk for de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet. 2 Et hovedpoeng i ROS-analysen er å kunne sammenligne risikoer knyttet til forskjellige typer hendelser. I en ROS-analyse etableres derfor et sett med sannsynlighets- og konsekvenskategorier som hjelpemiddel for å vurdere risiko. I denne analysen er det brukt en 5-delt skala for sannsynlighet og konsekvens: Sannsynlighet 1 Meget liten Sjeldnere enn en gang i året 2 Liten Mellom en gang i halvåret og en gang i året 3 Moderat Mellom en gang i måneden og en gang i halvåret 4 Stor Mellom en gang i uken og en gang pr. måned 5 Svært stor Oftere enn en gang pr. uke og en gang pr. dag Figur 2-2. Sannsynlighetskategorier Konsekvens A Ubetydelig Ingen ekstra fare for skade/sykdom B Lav Liten fare for skade/sykdom eller mangelfull behandling C Moderat Moderat fare for skade/sykdom eller mangelfull behandling D Høy Kan medføre alvorlig skade/sykdom E Svært høy Dødsfall kan forekomme Figur 2-3. Konsekvenskategorier Sannsynligheten for og konsekvensen av hver enkelt hendelse vurderes, og danner grunnlaget for risikomatrisen (figur 2.3). Legevaktene driver en virksomhet hvor alle feil potensielt har store konsekvenser. Majoriteten av hendelser gjennomgått i analysen kan i ytterste fall føre til tap av menneskeliv. I analysen har det blitt tatt utgangspunkt i de mest sannsynlige konsekvensene. Samlet risikobilde uttrykkes ved bruk av risikomatrisen. Fargekodene i risikomatrisen uttrykker graden av risiko. Risikomatrisen er delt inn i en rød, en gul og en grønn sone. Disse tre sonene indikerer i hvilken grad det er vurdert som nødvendig å implementere tiltak for å få ned den samlede risikoen (figur 2.4). Hendelser eller forhold som vurderes til å ha høy sannsynlighet for å inntreffe, og der konsekvensene er store, har størst risiko (rød sone). 2 Norsk Standard: NS 5814 Krav til risikoanalyser, R8440 Prosjektrapport 9

9 Høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig Figur 2-4. Akseptansenivåer Sannsynlighet/- konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 5 Stor 4 Moderat 3 Liten 2 Meget liten 1 A B C D E Figur 2-5. Risikomatrise Risikomatrisen utgjør grunnlaget for kommunikasjon av risiko, slik at det er mulig å sammenholde og sammenligne risiko innenfor de ulike risikoområdene som er analysert. 10

10 ROS-analyse legevakter 3 Gjennomgang av hendelser Den første delen av en ROS-analysen består i å identifisere "det som kan gå galt", altså områder der en er sårbar. Alle legevaktene er vurdert ut i fra de samme uønskede hendelsene, oppsummert i figuren nedenfor. Pga. det store analyseomfanget presenteres overordnede resultater fra ROS-analysen i vedlegg 1, herunder identifiserte risikoforhold, sårbarheter og vesentlige risikoreduserende tiltak. Foreslåtte risikoreduserende tiltak er med på å danne et beslutningsgrunnlag for videre prioritering og oppfølging for legevaktene. Enkelte av tiltakene identifisert i hver analyse vil kunne ha effekt også på hendelser i andre analyser, noe som ikke er unaturlig med tanke på at tematikken i de ulike analysene er delvis overlappende. Fokusområder Uønskede hendelser 1. Legeberedskap Ikke tilgjengelig lege 2. Legebemanning Få fastleger i vaktordningen 3. Sykepleierbemanning Mangel på kvalifisert personell 4. Sikkerhet for ansatte Vold og trusler mot ansatte 5. Kvalitet på legevakttilbudet Feilbehandling, underdiagnostisering 6. Responstid For lang responstid for lege ved alvorlige akutte hendelser, "rød respons". Lang reisevei for pasienter til legevakt 7. Rekruttering Klarer ikke å rekruttere nok faste leger, må ofte benytte vikarer 8. Øvrige kommunale tjenester Redusert kvalitet på medisinsk oppfølging i institusjon, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg 9. Kommunikasjon med fastlegene Mangelfull behandling/feilbehandling pga. dårlig kommunikasjon/informasjon Figur 3-1. Oversikt over uønskede hendelser R8440 Prosjektrapport 11

11 4 Risikomatriser og hovedkonklusjoner I dette kapitlet presenteres det totale risikobildet med fokus på hendelser i rød sone. 4.1 Sauda legevakt Basert på gjennomgangen i ROS-analysen ble den samlede risikomatrisen for Sauda legevakt med utgangspunkt i dagens situasjon som følger: Sannsynlighet/- konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 1, Stor 3 2, Moderat 9 3 Liten 6 2 Meget liten 1 Figur 4-1. Risikomatrise for Sauda legevakt A B C D E I forhold til akseptansekriteriene definert i forkant av analysen, ble de forskjellige hendelsene plassert i følgende soner: Rød sone = høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes 1 - Legeberedskap (5D) 2 - Legebemanning (4D) 4 - Sikkerhet for ansatte og pasienter (5E) 5 - Kvalitet på legevakttilbudet (4D) 7 Rekruttering (4E) 8 - Øvrige kommunale tjenester (5D) Gul sone = Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes 3 Sykepleierbemanning (4C) 9 - Kommunikasjon med fastlege (3C) Grønn sone = Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig 6 Responstid (2B) 12

12 ROS-analyse legevakter 4.2 Suldal legevakt Basert på gjennomgangen i ROS-analysen ble den samlede risikomatrisen for Suldal legevakt med utgangspunkt i dagens situasjon som følger: Sannsynlighet/- konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 5 1, 6 5 Stor 2, 9 4, 7 4 Moderat 8 3 Liten 2 Meget liten 3 1 Figur 4-2. Risikomatrise for Suldal legevakt A B C D E I forhold til akseptansekriteriene definert i forkant av analysen, ble de forskjellige hendelsene plassert i følgende soner: Rød sone = høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes 1 - Legeberedskap (5E) 2 - Legebemanning (4D) 4 - Sikkerhet for ansatte og pasienter (4E) 5 - Kvalitet på legevakttilbudet (5D) 6 Responstid (5E) 7 Rekruttering (4E) 9 - Kommunikasjon med fastlege (4D) Gul sone = Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes 8 - Øvrige kommunale tjenester (3D) Grønn sone = Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig 3 Sykepleierbemanning (1B) R8440 Prosjektrapport 13

13 4.3 Etne og Vindafjord legevakt Basert på gjennomgangen i ROS-analysen ble den samlede risikomatrisen for Etne og Vindafjord legevakt med utgangspunkt i dagens situasjon som følger: Sannsynlighet/- konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 8 5 Stor 6 1, 3, 4 4 Moderat Liten 2 2 Meget liten 1 A B C D E Figur 4-3. Risikomatrise for Etne og Vindafjord legevakt I forhold til akseptansekriteriene definert i forkant av analysen, ble de forskjellige hendelsene plassert i følgende soner: Rød sone = høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes 1 - Legeberedskap (4D) 3 Sykepleierbemanning (4D) 4 - Sikkerhet for ansatte og pasienter (4D) 8 - Øvrige kommunale tjenester (5C) Gul sone = Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes 2 - Legebemanning (2D) 5 - Kvalitet på legevakttilbudet (3D) 6 Responstid (4C) 7 Rekruttering (3C) 9 - Kommunikasjon med fastlege (3B) Grønn sone = Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig Ingen hendelser 14

14 ROS-analyse legevakter 4.4 Ny, felles interkommunal legevakt i Ølen Basert på gjennomgangen i ROS-analysen ble den samlede risikomatrisen for ny, felles interkommunal legevakt i Ølen som følger: Minimumsalternativet Separat legevakt Legevakt Tilstedevakt for lege kl og Sykepleier 24/7: kl interkommunalt, kl kommunalt Fortsetter å kjøpe telefontjenester (nytt legevaktnummer ) Samlokalisering med ambulanse; lege kan følge med ambulanse ved rød respons Tilgjengelig legebil for vakt Sannsynlighet/- konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 6 5 Stor 9 1, 3 4 Moderat Liten 2, Meget liten 1 A B C D E Figur 4-4. Risikomatrise for ny, felles legevakt i Ølen, minimumsalternativet I forhold til akseptansekriteriene definert i forkant av analysen, ble de forskjellige hendelsene plassert i følgende soner: Rød sone = høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes 1 - Legeberedskap (4D) 3 Sykepleierbemanning (4D) 6 Responstid (5C) Gul sone = Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes 5 - Kvalitet på legevakttilbudet (3C) 8 - Øvrige kommunale tjenester (2C) 9 - Kommunikasjon med fastlege (4C) Grønn sone = Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig 2 - Legebemanning (2B) 4 - Sikkerhet for ansatte og pasienter (2B) 7 Rekruttering (3A) R8440 Prosjektrapport 15

15 Maksimalalternativet Samlokalisering, slik at man kan utnytte ressurser på tvers med øyeblikkelig hjelpsenger (ØH-senger) og kommunale korttidssenger, nybygd for dette formålet Legevakt Tilstedevakt + bakvakt har hjemmevakt 2 Sykepleiere 24/7 Legevaktssentral bemannes lokalt (nytt legevaktnummer ) Samlokalisering med ambulanse; lege kan følge med ambulanse ved rød respons Samlokalisering med ØH-senger og sykepleierressursene sees i sammenheng med ØH-senger og andre korttidsplasser Mulighet for bakvaktsordning sammen med ØH-senger/institusjon Beholde dagens ordning med 3 tilgjengelige legebiler Sannsynlighet/- Konsekvens Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy Svært stor 5 Stor 1 6, 9 4 Moderat Liten 5 3, Meget liten 1 A B C D E Figur 4-5. Risikomatrise for ny, felles legevakt i Ølen, maksimalalternativet I forhold til akseptansekriteriene definert i forkant av analysen, ble de forskjellige hendelsene plassert i følgende soner: Rød sone = høy risiko: Risikoreduserende tiltak må iverksettes Ingen hendelser Gul sone = Middels risiko: Risikoreduserende tiltak bør vurderes 1 - Legeberedskap (4B) 2 - Legebemanning (3C) 6 Responstid (4C) 8 - Øvrige kommunale tjenester (2C) 9 - Kommunikasjon med fastlege (4C) Grønn sone = Lav risiko: Risikoreduserende tiltak ikke vurdert nødvendig 3 Sykepleierbemanning (2B) 4 - Sikkerhet for ansatte og pasienter (2B) 5 - Kvalitet på legevakttilbudet (2A) 7 Rekruttering (3A) 16

16 ROS-analyse legevakter 4.5 Identifiserte og prioriterte tiltak Den gjennomførte ROS-analysen viser at legevaktene i Sauda, Suldal og Etne/- Vindafjord alle har til dels store utfordringer. På en rekke områder synes det å være en uakseptabel høy risiko knyttet til driften, og risikoreduserende tiltak må iverksettes. Flere hendelser i dagens tre legevakter ligger i rød sone. Flertallet av disse er knyttet til bemanning og vaktstruktur. Dette er et gjennomgående hovedproblem. Legevakten har i praksis liten beredskapskapasitet, idet en er marginalt bemannet med hensyn til normaldrift. For disse hendelsene ble en rekke tiltak skissert for å få ned samlet risiko. Blant sentrale tiltak som kom frem under de viktigste analyseområdene som ligger i rød sone er (sitater, vedlegg 1): Legeberedskap Øke antall leger i vaktordning, slik at ikke behovet for tilstrekkelig beredskap sliter ut de faste legene Krav om tilstedevakt Redusere inntak av vikarleger Etablere er robust interkommunal legevakt med tilstedevakt Bedring av fastlegers tilgjengelighet for listepasienter og øyeblikkelig hjelp på dagtid: o o Utvidede åpningstider Bedre vurdering/råd pr. telefon ved henvendelser til lokalt legekontor. Gir mindre behov for konsultasjoner på kveld/natt Styrke sykepleierdekningen med høy kompetanse på institusjon og i hjemmesykepleie Styrke tilsynslegefunksjon for institusjon og omsorgsboliger Utnytte legebilen bedre ved å være to helsearbeidere med på utrykning Sikre god ambulanseberedskap og et tett samarbeid med ambulansetjenesten Bedre tilgjengelighet til annen høyere helsefaglig kompetanse som kan rykke ut, f.eks. spesialisert sykepleier i hjemmetjenesten/psyk sykepleier Tilrettelegge vaktordning iht. avtale mellom KS og Den norske legeforening (Dnlf) (maks 9 timers vakter), Gjør at det blir lettere å være i vaktsystemet Etablere en mer robust bakvaktsordning Fastlønn i legevakt på nattestid Bedre forhold for legen dagen etter vakt. Flere legehjemler med dagens ordning å fordele vakt imellom, gir mindre vaktbelastning Etablere gode prosedyrer/rutiner Ikke tilsette i stillinger uten at legen kan ta vakt Etablere bakvaktsordning eller 2 leger på vakt ved interkommunal legevakt Det bør vurderes å øke antall leger på vakt på kveld Det bør vurderes å etablere en bakvaktordning på natt Legebemanning Etablere en mer robust legevaktordning Stabilitet for fast ansatte leger unngå turnover. Mindre belastende arbeidsvilkår for leger Redusere dagens vaktbelastning Opprette flere legehjemler, innarbeide LV i ordinær arbeidstid Pålagt fri (bedre kompensert) dagen etter legevakt R8440 Prosjektrapport 17

17 Fast ansatt legevaktlege Fast lønn på nattevakt/hele vakten Få vakten inn som del av ordinær arbeidstid Tilrettelegge vaktene, slik at man beholder syke/eldre leger i vaktordningen (eksempelvis følge nåværende avtale mellom KS og Dnlf om maksimum 9 timers vakter) Sørge for god vikardekning ved lengre fravær, og prøve å få kjente vikarer Stabilitet for fast ansatte leger unngå turnover. Attraktive arbeidsvilkår for leger God tilgjengelighet til fastlege på dagtid som forebygger behov for LV på kveld, natt og helg. God pasient- gjennomstrømming /produktivitet pr. lege Bedre vurdering og prioritering mht. hvilke pasienter som må prioriteres til legetime. Unngå at noen få beslaglegger uforholdsmessig mye tid eller er til lege hyppigere enn nødvendig Viktig med god og tilstrekkelig ledelse av legevakten Opprette interkommunal legevakt som er mer robust enn dagens ordning, ev. utvidet åpningstid på legekontor til kl. 17, mer brukervennlig. Kan demre opp behov for LV på kveld/natt Sikre godt kvalifiserte "medhjelpere", f.eks. sykepleiere på legekontoret og legevakt God sykepleierdekning med høy kompetanse i øvrig del av helsetjenesten Videreutvikle kurs og opplæringstilbud for leger Sikkerhet for ansatte og pasienter Vurdere legevaktbygningenes egnethet som legevakt de fysiske fasilitetene gjør det vanskelig å etablere forsvarlig sikkerhet for personale og pasienter Sikre vinduer og dører, og installere nytt alarmsystem Starte en dialog med lokalt vaktselskap og politiet om utrykning ved hendelser vurdere å gjennomføre øvelser Gjennomgå prosedyrer for leger på hjemmebesøk etablere tiltak som øker legers sikkerhet Etablere klare prosedyrer når en hendelse inntreffer og øve på disse Sikre raskere utrykning fra lokalt vaktbyrå/politi Bedre sikring av bygget, og innføre tiltak som bidrar til å ha bedre oversikt over pasienter/lokaler Ved personer med kjent utagerende atferd: Oversikt. Journalført OBS-varsel hos AMK og legevaktssentral Etablere avtale med vaktselskap Samarbeide med ambulansestasjon Kurs i å håndtere truende atferd Øke den fysiske sikringen av bygget: o Kameraovervåkning venterom o Forsterke dører o Nye vinduer som kan låses o Mulighet for å låse inn eiendeler o Etablere rømningsvei Etablere alarmsystemer: o nødalarm når man er truet 18

18 ROS-analyse legevakter Bedre prosedyrer for sikkerhet: o ikke skarpe gjenstander ved farlige pasienter o bedre kontroll på nøkler/vurdere å skifte låser o sikre at prosedyrer for låsing følges Kvalitet på legevakttilbudet Full legedekning, hvor pasientene får god oppfølging av sin fastlege Gode arbeidsvilkår for leger og øvrig helsepersonell, fokus på HMS Vakter inkludert i ordinær arbeidstid, men må kompenseres med flere legehjemler Mulighet for avspasering iht. lov- og avtaleverk Redusere vaktbelastningen på de faste, med f.eks. interkommunalt samarbeid/- legevakt. Større vaktdistrikt Bakvaktsordning Sykepleier på vakt hele vakten Samtrening Øvelser Kompetansehevingsprogram God kvalitetssjekk av vikarleger Nok hviletid mellom vaktene Responstid Krav om tilstedevakt på legevakten Krav om at legevaktslegen må oppholde seg i vaktdistriktet under vakten Bemannet legevaktstasjon 24/7 Sykepleier på vakt hele tiden Overnattingsplass vaktlege Etablere "First Responders", som kan aktiveres ved behov - vil også bedre beredskapen God tilgjengelighet for øyeblikkelig hjelp på dagtid, slik at flest mulig pasienter blir behandlet lokalt og slipper å reise til LV Stabil legedekning på legekontorene, slik at de eldste pasientene og de med kroniske og alvorlige sykdommer, blir fulgt godt opp av sin fastlege og slik vil benytte LV minst mulig Tilsynslegefunksjon på sykehjem som planlegger og samarbeider med pasient/- pårørende/personale, slik at det er forutsigbarhet i behandlingen og bruk av LV kan minimaliseres God informasjon om transportordninger og rettigheter når en må reise langt for LV Inngå avtaler med Odda om LV for dem som ønsker det, f.eks. fra Nesflaten God informasjon og opplæring til sykepleierne både på institusjon og i hjemmetjenesten om hvordan de kan benytte LV som en samarbeidspartner og få en "second opinion" når de står alene i vanskelige situasjoner. Dette for å avklare og redusere behov for besøk på LV for pasientene Mer robust legevakt med gode rutiner og prosedyrer som ivaretar samarbeidet med både AMK og andre aktuelle samarbeidspartnere God ambulanseberedskap som bidrar til å forebygge samtidighetskonflikter Den enkelte kommunene ivaretar lokal LV til f.eks. kl. 18 eller 22 R8440 Prosjektrapport 19

19 Tilstrekkelig antall og tilgjengelige legebiler Mer robust legevakt med gode rutiner og prosedyrer, som ivaretar samarbeidet med både AMK og andre aktuelle samarbeidspartnere Bakvaktordning ved interkommunal legevakt. Må konsekvensutredes mht. om dette vil virke negativt på andre områder igjen, f.eks. rekruttere/beholde fastleger God fastlegedekning med god oppfølging av kronikere Tilsynslege også ifb. med omsorgsboliger, slik at syke følges bedre opp på dagtid, forebygger behov for LV 20

20 ROS-analyse legevakter 5 Anbefalinger til videre arbeid Overordnede forhold samt analysespesifikke resultater, må alle tas hensyn til i det videre arbeidet i etterkant av endelig rapport. Det er presentert en rekke tiltak i kapittel 4 og vedlegg 1. Det er ikke gjennomført en vurdering av tiltakenes effekt, og det er heller ikke gjennomført en kost-/nyttevurdering av disse. Det er naturlig at funn fra ROS-analysene inngår som et beslutningsgrunnlag for å prioritere ressurser i arbeidet videre ved dagens legevakter. Det anbefales at hver legevakt utarbeider en handlingsplan for oppfølging av funnene presentert i denne rapporten. ROS-analysen understøtter allerede nå behovet for et interkommunalt samarbeid om framtidens legevakt. I tillegg er det varslet at ny akuttforskrift, som er ventet i løpet av våren 2014, vil innebære krav om heldøgnbemannet legevakt og bakvaktsordninger. Dette vil være svært utfordrende krav å innfri for den enkelte av dagens tre legevakter. R8440 Prosjektrapport 21

21 6 Referanser 1. Aven, Røed, Wiencke (2008). Risikoanalyse. Oslo: Universitetsforlaget 2. Norsk Standard: NS 5814 Krav til risikoanalyser,

22 Vedlegg Vedlegg 1 - Detaljert gjennomgang av hendelser Vedlegg 2 - Driftsdata ambulansetjenesten og AMK 2013 Vedlegg 3 Oppdaterte reiseavstander fra fagrapporten

23 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser Innhold: INNLEDNING 1 1 SAUDA LEGEVAKT 2 2 SULDAL LEGEVAKT 16 3 ETNE OG VINDAFJORD 26 4 NY, FELLES LEGEVAKT I ØLEN SAMLOKALISERT MED LEGEVAKT, 4 ØH-SENGER OG KOMMUNALE KORTTIDSSENGER (VERTSKOMMUNEN) 37 5 NY, FELLES INTERKOMMUNAL LEGEVAKT 38 Innledning Den første delen av en ROS-analyse består i å identifisere "det som kan gå galt", altså områder der en er sårbar. Alle legevaktene er vurdert ut i fra de samme uønskede hendelsene, oppsummert i neste figur. Overordnede resultater fra ROS-analysen presenteres her i vedlegg 1, herunder identifiserte risikoforhold, sårbarheter og vesentlige risikoreduserende tiltak. Foreslåtte risikoreduserende tiltak er med å danne et beslutningsgrunnlag for videre prioritering og oppfølging for legevaktene. Enkelte av tiltakene identifisert i hver analyse vil kunne ha effekt også på hendelser i andre analyser, noe som ikke er unaturlig med tanke på at tematikken i de ulike analysene er delvis overlappende. Fokusområder Uønskede hendelser 1. Legeberedskap Ikke tilgjengelig lege 2. Legebemanning Få fastleger i vaktordningen 3. Sykepleierbemanning Mangel på kvalifisert personell 4. Sikkerhet for ansatte og pasienter Vold og trusler mot ansatte 5. Kvalitet på legevakttilbudet Feilbehandling, underdiagnostisering 6. Responstid For lang responstid for lege ved alvorlige akutte hendelser, "rød respons". Lang reisevei for pasienter til legevakt 7. Rekruttering Klarer ikke å rekruttere nok faste leger, må ofte benytte vikarer 8. Øvrige kommunale tjenester Redusert kvalitet på medisinsk oppfølging i institusjon, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg 9. Kommunikasjon med fastlegene Mangelfull behandling/feilbehandling pga. dårlig kommunikasjon/informasjon Figur. Oversikt over uønskede hendelser

24 1 Sauda legevakt 1 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE - Ikke tilgjengelig lege Legeberedskap SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Legeberedskapen ved Sauda legevakt er organisert som følger: - 1 lege alene på vakt Er pr. i dag 6,5 delt vakt = 1 vakt pr. uke + hver 6 helg (helgevakt fra fredag til mandag) Travle pasientdager på kontoret både før og etter vakter - 1 lege har halvt fritak - Vakt på dagtid blir organisert fra dag til dag Flere ukers ventetid på fastlegetime. LV-telefon ( ) er betjent av AMK i Haugesund Mye ekstravakter utover ordinær turnus da legene må dekke for hverandre ved ethvert fravær: Flere yngre leger Forebyggende tiltak Bake inn tilstedevakt i ordinær arbeidstid fordrer ca. 3,7 nye legeårsverk økte utgifter (totalt 9,7) Flere legehjemler med dagens ordning å fordele vakt imellom, gir mindre vaktbelastning. Bemannet legevakt hele døgnet - Legevakt på stasjon med sykepleier mer kostbar ordning enn hjemmevakt Bedring av fastlegers tilgjengelighet for listepasienter og øyeblikkelig hjelp på dagtid: - bedre vurdering/råd pr. telefon ved henvendelser til lokalt legekontor. Etablere gode prosedyrer/rutiner. Formalisere samarbeid med spl. på SDMS Fellesavdelingen, for å bistå legevakt på akuttrom Ambulanse i bakvakt. Lege i bakvakt i perioder folketallet øker i Sauda - egen sykdom, - sykt barn/ svangerskap - fritak pga. helse - ferie - permisjon ved kurs, velferd Merbelastning for andre leger vanskelig å beholde fastleger og rekruttere Hjemmevakt må rykke ut ved alle konsultasjoner enten til kontor, eller i sykebesøk Alene på vakt, uten annet helsepersonell organisert til LV. Ved ulykker og store hendelser er legen alene og bundet opp til dette samtidskonflikt Det forekommer flere ganger at ambulansen er ute på oppdrag når nytt oppdrag melder seg. Påske, andre utfarts helger vinterstid - mange hendelser stor belastning, øker sårbarhet. Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 2

25 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser KONSEKVENS Mulige konsekvenser Dagens LV: Gjør det vanskelig å beholde og rekruttere fastleger Svekker fastlegeordningen Fravær Økt vaktbelastning for resterende leger. Redusert tid til: samhandling med hjemmespl. og andre aktører, opplæring, kurs, samarbeidsmøter med mer. Skadereduserende tiltak Etablere interkommunal legevaktsentral slik at en reduserer vaktbelastning for legene Øke legetilgjengeligheten i alle de fire kommunene. Øke antallet leger til fordeling av vakt Øke beredskap i påsken og andre store arrangement. Kommunen har legebil. Legevakten sårbar, vil ikke være bemannet når lege er opptatt i forbindelse med store hendelser/ulykker = Samtidighetskonflikt Interkommunal legevakt enda mer sårbar ved store hendelser/ulykker viss kun 1 lege på vakt i hele distriktet. Økt belastning for ambulanse/amk, hjemmesykepleie, institusjon m.m. Flere legehjemler vil øke kostnadene Økte kostnader betyr kutt i andre kostnader kommunen har, f.eks. PLO, skole osv. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat Høy D Svært høy Flere leger i vaktordning slik at ikke behovet for tilstrekkelig beredskap sliter ut de faste legene. Redusere inntak av vikarleger. Robust interkommunal legevakt. Vurdere behov for lokal legevakt med hjemmevakt til kveld. God sykepleierdekning (i institusjon og hjemmesykepleie), god kvalitet. Styrke tilsynslegefunksjon for institusjon og omsorgsboliger. Kommunen har legebil. God ambulanseberedskap en forutsetning. Tilgjengelige drosjer stasjonert i Sauda. R8440 Prosjektrapport 3

26 2 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE - Få fastleger i vaktordningen Legebemanning SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Det er pr. i dag god legedekning ift. folketall, men stort forbruk av legetjenester. Lege ivaretar arbeidsdag (mandag) etter helgevakt. Antall LV henvendelser i løpet av 2013 = 2841 Opplevelse av for få leger tilgjengelig for en robust vaktordning. Reell fare for at vaktordningen bryter sammen Vanskelig å få time hos fastlege/ på legekontor generelt i ordinær åpningstid. Nyansatte leger, tidvis uerfarne og kan ha lavere produktivitet, trenger mer tid pr. pasient. Må ha inn eksterne vikarer fra vikarbyrå ved ferie, lenger sykefravær, vakante stillinger med mer. Ikke mulig å sikre seg 100 % at vikarene er kvalifiserte, slik byråene hevder. Forebyggende tiltak Stabilitet for fast ansatte leger unngå turnover. Mindre belastende arbeidsvilkår for leger; - Maks 6,5 delt vakt eller mindre. (I praksis er det hyppigere i dag.) God tilgjengelighet til fastlege på dagtid, som forebygger behov for LV på kveld, natt og helg. God pasientgjennomstrømming /produktivitet pr. lege. Bedre vurdering og prioritering mht. hvilke pasienter som må prioriteres til legetime. God pasientoppfølging, gode forløp, slik at en unngår at pasientene må komma igjen og igjen til nye timer. Kvalitet og effektivitet. Viktig med god og tilstrekkelig ledelse. Legesenteret skal få egen enhetsleder våren Få hjelp av sykepleier ved behov for assistanse på LV. Økt bruk av ambulanse Mindre bruk av obs-sengene Interkommunal legevakt Ev. utvidet åpningstid på legekontor til kl. 17, mer brukervennlig. Kan demre opp behov for LV på kveld/natt. Meget liten Liten Moderat Stor 4 Svært stor 4

27 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser KONSEKVENS Mulige konsekvenser Legevakt henger sammen med fastlegedekningen. Ustabil legedekning gir konsekvenser for LV og motsatt. Økte køer og misfornøyde pasienter - fører til ytterligere pågang/henvendelser til legekontor. Stort pågang/ press kan medføre redusert kvalitet på tjenester stress, med økt risiko for fravær Lav legebemanning fører til økende stress og økende sannsynlighet for feil. Legene får redusert hviletid før og etter aktiv vakt, slitasje. Skadereduserende tiltak Opprette flere legehjemler, innarbeide LV i ordinær arbeidstid ---- Sikre stabilitet og godt kvalifiserte medhjelpere, f.eks. sykepleiere på legekontoret og legevakt. God sykepleierdekning med høg kompetanse i øvrig del av helsetjenesten. Ev. opprette interkommunal legevakt, som er mer robust enn dagens ordning. Redusert motivasjon for leger til å jobbe på legevakt. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat Høy D Svært høy Videreutvikle kurs og opplæringstilbud for leger. R8440 Prosjektrapport 5

28 3 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE - Mangel på kvalifisert personell Sykepleierbemanning SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Ikke stasjonær legevakt - hjemmevakt Ingen sykepleier tilknyttet legevakt Legen er alene i vakt Marginal bemanning i hjemmesykepleien, fører til økt arbeidspress særlig aften/natt + helg Forebyggende tiltak Lokalisert i samme bygg som SDMS og obs-senger, mulighet for å få hjelp fra sykepleier på akuttrommet. Får hjelp ved behov i dag, men ikke tatt høyde for i bemanningsplan. En pleier fra DMS knyttet til legevakten som kan tilkalles ved behov og som kan bli med på ev. sykebesøk. Flere sykepleierstillinger i øvrig helsetjeneste, slik at det gir bedre mulighet for å samarbeide/hjelpe til på LV. Fokus på folkeopplysning om bruk av legevakt få ned antall unødvendige henvendelser. Sørge for god kvalitet på råd og veiledning fra LVoperatør/LV- telefon. (Betjenes fra Haugesund/HF) Døgnåpen bemannet legevakt med sykepleier jevnere belastning gjennom hele døgnet. Betjene de henvendelser som kommer på dagtid, innenfor ordinær åpningstid tilstrekkelig ØH-timer på dagtid Endre organisering av spl. gruppen i hjemmetjenesten Meget liten Liten Moderat Stor 4 Svært stor KONSEKVENS Mulige konsekvenser Høyt arbeidspress fører til svekket vurderingsevne, slitasje, fare for sykefravær, søker seg vekk til andre stillinger og kommuner. Må gjøre alt selv, enkelte oppgaver kunne sykepleier utført og en hadde frigitt legetid høyt stressnivå for spl. gruppen med risiko før økt sykefravær, jf. dagens bemanningsplan. Skadereduserende tiltak Sykepleier på LV Økt sykepleierdekning generelt i kommunehelsetjenesten Lege og sykepleier sammen på bemannet legevaktstasjon, dele på oppgaver og kan konsultere hverandre, noen å rådføre seg med. Bemannet interkommunal legevakt med tilstrekkelig bemanning Fortsatt kjøpe betjening av LV-telefon fra AMK eller f.eks. Haugesund kommune. Ubetydelig Lav Moderat C Høy Svært høy RISIKOREDUSERENDE TILTAK Vurdere døgnåpen bemannet legevakt Vurdere å øke sykepleierbemanning i perioder alternativ etablere bakvaktordning 6

29 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser 4 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE - vold og trusler mot ansatte Sikkerhet for ansatte og pasienter SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Legen er alene på legevakt og må håndtere aggressive og truende situasjoner stort sett alene fra pasienter /pårørende Leger må dra alene på sykebesøk ingen form for beskyttelse. Uttalt risiko Ved hendelser har politiet lang responstid. Vikarleger /turnusleger og nyansatte kjenner ikke alle og vet ikke hvem som utgjør større risiko enn andre. Pasienter vil ha tilgang til medisiner på akuttrommet. Akuttrommet har gode rømningsveier + innbruddsalarm Pengeskrinet blir oppbevart i safen med narkotika. Forebyggende tiltak Utrede mulighet for at lege og andre risikoutsatte kan få bærbar trygghetsalarm som primært går til DMS og ambulanse, ev. til brannmannskap eller politi. Personale fra DMS knyttes til legevakten som kan tilkalles ved behov. Bemannet legevaktsentral med sykepleier på jobb samtidig. Øke sikring av bygget: - Kameraovervåkning - Etablere alarmsystemer: nødalarm når man er truet. (hvem skal betjene denne/svare i andre enden og hvilke kvalifikasjoner skal de ha?) Politi rykker f.eks. ikke ut alene og har aksept for det, hva med helsepersonell? Bedre prosedyrer i forhold til sikkerhet: - Ikke skarpe gjenstander ved farlige pasienter - God kontroll på nøkler - Sikre at prosedyrer for låsing følges - Ikke kontanter på legevakten - Pengeskrin og narkotika atskilt Utvikle prosedyrer for leger på sykebesøk. Leger bør ikke dra alene på sykebesøk. Ha med personale fra DMS som er tilknyttet legevakten. Etablere oversikt over risikopasienter er umulig. Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 KONSEKVENS Mulige konsekvenser Sikkerheten til de ansatte på legevakten trues trakassering / fysisk vold /død Sikkerheten til pasientene på legevakten trues. Fysiske fasiliteter ødelegges. Kontanter og medisiner blir stjålet. Skadereduserende tiltak Etablere en bemannet legevaktsentral Etablere klare prosedyrer når en hendelse inntreffer og øve på disse Bedre sikring av bygget og innføre tiltak som bidrar til å ha bedre oversikt over pasienter/lokaler. Forebyggende og skadereduserende tiltak gir økte kostnader Interkommunal legevakt med bedre bemanning enn lokalt i dag. R8440 Prosjektrapport 7

30 Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy E RISIKOREDUSERENDE TILTAK Lege får bærbar trygghetsalarm som f.eks. går til DMS og ambulanse, ev. til brannvesen. Personale fra DMS til stede ved behov, også på sykebesøk. Vurdere bemanningsbehov mht. dette. Omorganisering på legevaktrommet. Kontroll på lagerbeholdning og daglig påfyll. Dialog med DMS og ambulanse, ev. brannvesen og politi, om utrykning ved hendelser Gjennomgå øvelser og prosedyrer for leger når de er alene i konsultasjon med pasient Etablere tiltak som øker legers sikkerhet 8

31 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser 5 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE feilbehandling, underdiagnostisering Kvalitet på legevakttilbudet SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Hyppig bruk av korttids vikarleger medfører variabel kvalitet var det 23 leger som deltok i LV, hvorav 2 turnuskandidater og 16 utenlandske leger Dels uerfarne leger med fare for å overse alvorlige tilstander, og mangelfull oppfølging. Korte vikariat lite kontinuitet for kronikere og pasienter som treng tett oppfølging av fastlege Prøvesvar og epikriser blir liggende, manglende ansvar for oppfølging. Enkelte vikarer oppfyller ikke kompetansekrav mht. reell kompetanse (lokalkunnskap, norsk helselovgivning) Utenlandske vikarleger mangler ofte godkjenning som allmennlege, ikke krav til godkjenning for å gå legevakt. Begrensa tid til opplæring - Rekker ikke gi tilstrekkelig opplæring/informasjon. Forebyggende tiltak Sikre at alle innbyggere har navngitt fastlege og tilgang til denne slik at ikke fastlegeoppgaver må tas på legevakt. Kontinuitet = kvalitet i både legevakt og fastlegeordningen. Tilstrebe mulighet for pasientene til å bytte fastlege, fordrer noe ledig kapasitet på listene. Redusere vikarinnleie så langt som mulig, jobbe for å beholde fast ansatte leger. Vikarleger, kvalitetssikre referanser så lang som mulig. Tilstrebe å bruke faste vikarer. Individuell opplæringsplan, avklare hvor mye tid, f.eks. skal jobbe 21 dager, hvor mye av den tiden er akseptabelt at går til opplæring. Endre legevaktordningen til turnus, innarbeides i fastlegebemanningen, utrede konsekvenser. Større vaktdistrikt. Redusert vaktbelastning. Språkbarriere misforståelser, Lite vaktdistrikt begrenset mengdetrening Lange helgevakter i tillegg til travle pasientdager på kontoret både før og etter vakt fører til at legen er trøtt og uopplagt; - Mindre opplagt legevaktslege gjennom helgen. - Heimevakt tilbakeholden med pasientmottak kveld/ nattestid. Dette er person avhengig. - Gir også konsekvenser for ordinær pasientliste mandag etter helgevakt. Klarer færre konsultasjoner ---- Meget liten Liten Moderat Stor 4 Svært stor R8440 Prosjektrapport 9

32 KONSEKVENS Mulige konsekvenser Usikker kvalitet på pasientbehandling og samhandling med sykehus og kommunehelsetjenesten for øvrig. Feilbehandling/ikke-behandling Skade/død Dårlig service og omdømme Utrygghet Skadereduserende tiltak Sørge for stor grad av faste leger i kommunen. Redusere vaktbelastningen på de faste med f.eks. interkommunalt samarbeid/legevakt. God sykepleierdekning og kvalitet på pleiepersonell ellers i kommunen. Tilsynslege tilknytta omsorgsboliger med heldøgns omsorg Hyppigere sykehusinnleggelser, mindre bruk av kommunale obs-senger RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat Høy D Svært høy Full legedekning hvor pasientene får god oppfølging av sin fastlege. Gode arbeidsvilkår for leger og øvrig helsepersonell, fokus på HMS. Vakter inkludert i ordinær arbeidstid, men må kompenseres med flere legehjemler. Mulighet for avspasering iht. lov og avtaleverk. 10

33 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser 6 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE for lang responstid for lege ved "rød respons" Responstid SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Kommunal legevakt i Sauda pr. i dag - kort avstand til kommunal legevakt for de fleste innbyggere, som bor innenfor en radius på pluss/minus 15,7 km Hjemmevakt; -forlenger responstid noe, særlig natt + helg. - lange vakter (fredag mandag kl ), lege kan vurdere å utsette konsultasjoner til mandag, som kanskje burde vært vurdert tidligere. Forebyggende tiltak God ambulanseberedskap med to ambulanser, forebygger samtidighetskonflikter. Utvidet åpningstid på legesenteret på dagtid, f.eks. til kl. 18? Den enkelte kommune ivaretar lokal LV til f.eks. kl. 18 eller 22. Bemannet legevaktstasjon, inkl. sykepleier. Sauda har tilgjengelig legebil. Etablere "First Responders". -utrykning fra hjemmevakt natt kan være personavhengig Tilgjengelighet og kvalitet på LV-telefon må være god. Interkommunal legevakt i Ølen: gir vesentlig lenger responstid ift legevakt når pasienten befinner seg i Suldal, Sauda eller Skånevik. Denne kan ytterligere bli forlenget grunnet -veiforhold (uvær, snøfall, glatte veier, ras, vannmengder, Svandalsfossen, havari/ trafikkulykker, samtidighetskonflikter) Lengre transporttid ved fremmøte på legevakt, medfører en større belastning for eldre og andre som trenger syketransport (taxi, ambulanse) Vaktleger fra andre kommuner, som ikke kjenner lokale forhold KONSEKVENS Meget liten Liten 2 Moderat Stor Svært stor Mulige konsekvenser Kort responstid øker etterspørsel etter LV, lett tilgjengelig, kan føre til overforbruk. Høg responstid reduserer etterspørsel etter LV, kan føre til underforbruk. Responstid blir vesentlig lenger ved interkommunal LV, konsekvens avhenger av ambulanseberedskap og kvalitet/tilgjengelighet på fastlegeordning og øvrig helsetjeneste. Skadereduserende tiltak God ambulanseberedskap viktig - Ambulansen i Sauda når 84 % av befolkningen innen 25 minutt. Gjennomsnittlig responstid er 8 minutt. First responders som kan aktiveres ved behov. Vil og bedre beredskapen. God sykepleierdekning i øvrig kommunal helsetjeneste Ubetydelig Lav B Moderat Høy Svært høy R8440 Prosjektrapport 11

34 RISIKOREDUSERENDE TILTAK Bakvaktordning hvis interkommunal legevakt. Må konsekvensutredes mht. om dette vil virke negativt på andre områder igjen, f.eks. rekruttere/beholde fastleger. God fastlegedekning med god oppfølging av kronikere. Tilsynslege også ifb. med omsorgsboliger slik at syke følges bedre opp på dagtid, forebygger behov for LV. 12

35 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser 7 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE klarer ikke å rekruttere nok faste leger, må ofte benytte vikarer Rekruttering SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Rekruttering til faste legehjemler er vanskelig; - lite attraktiv vaktordning for legene - Samt andre utfordringer som fastlege ved dagens legekontor. - Geografisk beliggenhet Leger ønsker også normal arbeidstid og forutsigbar fritid. Mange leger velger å gå i redusert stilling for å orke vaktbelastningen som kommer i tillegg til ordinær arbeidstid med travle dager på kontoret. Forebyggende tiltak Sørge for stor grad av faste leger i kommunen. Styrke strategisk kompetansestyring, interkommunalt samarbeid f.eks. mht. læringsmuligheter, veiledning, hospitering, ferdighetstrening m.m. Robust LV, f.eks. flere leger i LVordningen/interkommunalt samarbeid. God og tilstrekkelig ledelse. God organisering ift øvrig kommunal helsetjeneste. Opprettholde turnusstilling. Meget liten Liten Moderat Stor 4 Svært stor? KONSEKVENS Mulige konsekvenser Sårbar legevakt, fare for at legevakt bryter sammen. Skadereduserende tiltak Lage vaktordning som er mer attraktiv mtp. rekruttering. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat Høy Svært høy E R8440 Prosjektrapport 13

36 8 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE - redusert kvalitet på medisinsk oppfølging i institusjon, omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg Øvrige kommunale tjenester SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Øvrige kommunale tjenester sliter når legedekningen er ustabil og sårbar, med fare for redusert kvalitet på medisinsk oppfølging Begrensa mulighet /fokus på samhandling Mangelfull oppfølging i institusjon inkl. obssenger, samt omsorgsboliger og hjemmebasert omsorg. Sykepleiere og hjelpepleiere må kompensere for mangelfull medisinsk oppfølging/kontinuitet. Bruker mye tid for å opprette kontakt med aktuelle fastleger samt få avklaring på medisinske spørsmål, (ineffektivt) Forebyggende tiltak Gode samhandlingsrutiner som følges opp og blir prioritert. Legene må prioritere tverrfaglig samarbeid Avsatt tilstrekkelig tid til kommunale oppgaver Etablere tilsynslege for DMS og kommunale omsorgsboliger. God tilgjengelighet til fastlege på dagtid for hjemmetjenesten. Ta i bruk PLO meldinger. Fare for dårlig utnytting av f.eks. obs-senger. KONSEKVENS Meget liten Liten Moderat Stor Svært stor 5 Mulige konsekvenser Legekontoret har viktig funksjon som påvirker hele helsetjenesten, NAV, arbeidsgivere med flere Dagens situasjon: - Redusert kvalitet på medisinsk oppfølging ift. øvrige kommunale oppgaver. - Risiko for feilbehandling, under- og overbehandling. Fanger ikke opp symptomer/sykdom Skadereduserende tiltak Bedre fastlegedekning, øke tilgjengelighet til fastlege: Øke bemanning. Øke sykepleierbemanning (hjemmesykepleien og institusjon) Interkommunalt samarbeid/legevakt Bedre planlegging/epj med tiltak mht. potensielle symptom/tilstander. (Eks TIPS.) Påvirker omdømme til hele helsetjenesten i kommunen. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat D Svært høy Omorgansiering av sykepleierressurser i hjemmetjenesten. Vurderes ifb. rullering av helse- og omsorgsplan

37 Vedlegg 1. Detaljert gjennomgang av hendelser 9 ROS for Sauda legevakt UØNSKET HENDELSE mangelfull behandling/feilbehandling pga. dårlig kommunikasjon/informasjon Kommunikasjon fastlege SANNSYNLIGHET Mulige årsaker Personvernlovgivning er primære utfordringer, også de tekniske løsninger Dataverktøyet for kommunikasjon mellom legevakt og fastleger er ikke tilfredsstillende. Det er flere fagsystemer som ikke kommuniserer tilfredsstillende. Fastleger skal ha journalnotat fra legevakt elektronisk overført innen neste dag. Legevakten er ikke koblet opp mot folkeregisteret. Utfordring i forhold til å få sendt epikriser. Det brukes i dag samme legejournal på dagtid og på legevakt. Lege har derfor tilgjengelig journal med nødvendige opplysninger uansett om en kjenner pasienten eller ikke. Det sikrer at nødvendige opplysninger som f.eks. faste medisiner og tidligere sykdommer følger med pasienten, også ved innleggelse på sykehus. Forebyggende tiltak Det må etableres klare prosedyrer for å skaffe nødvendig informasjon fra pasient om fastlege, personalia, bosted osv. Etablere prosedyrer i forbindelse med sending av epikriser til fastleger sørge for å vurdere om disse må sendes på papir når elektronisk oversendelse ikke kan bekreftes mottatt. Elektronisk meldingsutveksling implementeres våren Innhente samtykke fra pasient til å utveksle informasjon. PLO meldinger letter samarbeidet med andre instanser. Det er ikke tillatt å få tilgang til fastlegejournal på en interkommunal legevakt. Legevakt og fastlegeordning henger sammen, gjensidig avhengig av hverandre for å fungere. KONSEKVENS Meget liten Liten Moderat 3 Stor Svært stor Mulige konsekvenser Mulige konsekvenser av mangelfullt datasystem er: Fastlegen får ikke epikriser. Henvisning til spesialisthelsetjenesten blir avvist. Pasienter får ikke nødvendig behandling. Pasienter får ikke registrert frikort hos HELFO. Manglende oversendelse er brudd på retningslinjer. Skadereduserende tiltak Etablere prosedyre for å innhente samtykke fra pasienten at opplysningene kan deles med fastlegen. Sende PLO-melding: forutsetter at pasienten gir sitt samtykke til at opplysningene kan deles. Forebygge at legevakten utfører fastlegeoppgaver ved å sørge for god tilgjengelighet til fastlege. RISIKOREDUSERENDE TILTAK Ubetydelig Lav Moderat C Høy Svært høy R8440 Prosjektrapport 15

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Kommuneoverlegen ORGANISERING AV DAGLEGEVAKT I LILLEHAMMER - DAGBEREDSKAPSORDNINGEN. Lillehammer, 14.mai 2018

Kommuneoverlegen ORGANISERING AV DAGLEGEVAKT I LILLEHAMMER - DAGBEREDSKAPSORDNINGEN. Lillehammer, 14.mai 2018 Kommuneoverlegen Lillehammer, 14.mai 2018 ORGANISERING AV DAGLEGEVAKT I LILLEHAMMER - DAGBEREDSKAPSORDNINGEN Kommunens ansvar for å tilby innbyggerne tilgang til legetjenester er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016

Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet. HDO Brukerforum 2016 Samhandling AMK-LV-AM AMK Innlandet HDO Brukerforum 2016 AMK-Innlandet hvor i helsetjenesten? Helse SØRØST: 5 AMK sentraler Innlandet: 53 ambulanser (+ reserveambulanser) 1 Helseekspresser + 2 Helsebusser

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp?

Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Finnsnes Interkommunale Legevakt Gir forskriften bedre tilgang til legehjelp? Høringskonferanse om akuttforskriften, 21.august 2014 Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, Senjalegen og Finnsnes Interkommunale

Detaljer

Psykiatrisk Ambulanse

Psykiatrisk Ambulanse Psykiatrisk Ambulanse Etablert 9.mai 2005 Tid-Omsorg-Helse Utarbeidet av Jarle Vikebø Ambulanseinspektør Folketall ca.400 000 (22 kommuner) 2 Målsetting Sørge for at psykisk syke får et tilbud om transport

Detaljer

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov

Fastlegeordningen. Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Sørum kommune Helse- og sosialseksjonen Fastlegeordningen Status i 2011 (revidert rapport fra 2009) Framtidige behov Fastlegeordingen 2011 1 av 7 Innholdsfortegnelse 1. Om fastlegeordningen... 3 2. Organisering...

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune

Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Akuttmedisinsk avdeling Styresak 4/09 Organisering av ambulansedriften tilknyttet Meløy kommune Saksbehandler: Jonne Kalstad Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/230 Dato: 04.02.2009 Trykt vedlegg: Ambulanseoppdrag

Detaljer

ROS-analyse. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Vedlegg til utredningsrapport

ROS-analyse. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Vedlegg til utredningsrapport ROS-analyse 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker Vedlegg til utredningsrapport 2015 Innhold BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 MANDAT... 3 ORGANISERING... 3 ROS-ANALYSE... 4 RISIKOOMRÅDER VI ØNSKER Å BELYSE

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Legevaktpilot. Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund. Legevaktpilot Førde

Legevaktpilot. Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund. Legevaktpilot Førde Legevaktpilot Prosjektleder Torunn Lauritzen Seniorrådgiver Jan Magne Linnsund 1 Utfordringsbildet i dagens akuttmedisinske distrikts - beredskap Rekruttering av fastleger er vanskelig i mange kommuner/distrikt

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 3/2015 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 18.08.2015 klokka 12:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Stor%ngsmelding 26 Frem%dens primærhelsetjeneste nærhet og helhet Se5 med fastlegenes øyne

Stor%ngsmelding 26 Frem%dens primærhelsetjeneste nærhet og helhet Se5 med fastlegenes øyne Stor%ngsmelding 26 Frem%dens primærhelsetjeneste nærhet og helhet Se5 med fastlegenes øyne U3ordringsbildet Flere brukere med mer komplekse behov Bærekra?u@ordringer Brukerrollen Opplæring Fragmentering

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak

RISIKOVURDERING. Ansvarlig: Seksjonsleder Randi Ottestad Iversen. Risikoreduserende tiltak Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fra 20.06.15, dialyse, medisinsk og kirurgiskortopedisk poliklinikk, Pasientskade Pasientsikkerhet 1 Rjukan sykehus mangler relevant, forsvarlig medisinskhelsefaglig

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Slik organiserer vi veiledningen!

Slik organiserer vi veiledningen! Slik organiserer vi veiledningen! Turnuslegeveilederkurs 12. juni 2014 Elin Mikalsen Kommuneoverlege/spes. samf.med. Disposisjon Litt om Selbu legekontor Avtalen mellom Selbu og St Olavs Forberedelser

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

På go fot med fastlegen

På go fot med fastlegen Nasjonal konferanse Psykiske lidelser hos mennesker med autismespekterdiagnoser På go fot med fastlegen Foto: Helén Eliassen Hva vil jeg snakke om da? Fastlegens plass i kommunehelsetjenesten Fastlegens

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg)

Utredningsrapport. 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker. Med ROS-analyse (vedlegg) Utredningsrapport 4 alternativer for legevakt Øvre Eiker Med ROS-analyse (vedlegg) 2015 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 KONKLUSJON... 4 SAMMENDRAG... 5 NØKKELPUNKTER SOM LIGGER TIL GRUNN... 5 4 HOVEDALTERNATIVER...

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Interkommunal legevaktformidling og nødnett

Interkommunal legevaktformidling og nødnett Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.02.2014 14226/2014 2011/6378 026 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Eldrerådet 03.03.2014 14/1 Råd for funksjonshemmede 03.03.2014 Ruspolitisk

Detaljer

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen?

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? - 150 fastleger i Trondheim, 3-6 pr kontor - selvstendig næringsdrivende - listelengde 1200-23 konsultasjoner per lege per dag - 0-4 sykebesøk per uke

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet

Risiko og sårbarhetsvurderinger interkommunal legevakt for alle fem kommuner i Trondheimsområdet Leif Anders Stuevold Hpr.id: 2012969 T: 72 85 80 15 M: 906 63464 e-post: leif.anders.stuevold@melhus.kommune.no Oppsummering og anbefalinger fra arbeidsgruppe: Mottatt 6.mars 2013 Risiko og sårbarhetsvurderinger

Detaljer

Resultater - konkrete tall

Resultater - konkrete tall Resultater - konkrete tall Utgangspunkt 01.01.02 h/s-etat 220 stillinger under 40% 665 årsverk fordelt på 1084 personer arbeid hver 3. helg gj.snittlig stillingsstørrelse i oms.tj.: 58% 1 Resultater -

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

Kvalitet og samhandling

Kvalitet og samhandling Kvalitet og samhandling Nasjonal konferanse for AMK og legevaktsentraler 2018 Steinar Olsen, Avdeling Legevakt og Akuttmedisin «Trygge sykehus og bedre helsetjenester der folk bor» Helseminister Bent Høye

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt

Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Brukerundersøkelse Ringerike Interkommunale Legevakt Ringerike Interkommunale Legevakt - er primærhelsetjenestens akutte legetilbud utenom fastlegenes alminnelige åpningstid - dekker et geografisk område

Detaljer

Stavanger legevakt. Forbedret gjennom. Forhandlinger Planarbeid

Stavanger legevakt. Forbedret gjennom. Forhandlinger Planarbeid Stavanger legevakt Forbedret gjennom Forhandlinger Planarbeid 2006 : Store vansker i legevaktsarbeidet De store: Fastlegene rømmer (men ikke pasientene) Varierende kompetanse i akuttmedisin Tunge netter,

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS)

REFERAT. Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) REFERAT Møte i Styringsgruppen Sogn Lokalmedisinske Senter (Sogn LMS) Møtedato 11.februar 2013 Sted: Lærdal Rådhus Deltakere: Norunn Haugen (Aurland Kommune), John Olaf Røhme (Luster Kommune), Jostein

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester

Tjenesteavtale nr 8. mellom. Ujårgga gielda/nesseby kommune. Helse Finnmark HF. Samarbeid om jordmortjenester Tjenesteavtale nr 8 mellom Ujårgga gielda/nesseby kommune og Helse Finnmark HF om Samarbeid om jordmortjenester 1. P-arter - - --- - --- - - -- Denne avtalen er inngått mellom Unjargga gielda/nesseby kommune

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013

Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal. Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Øyeblikkelig hjelp i Indre Namdal Status og utfordringer ASU møte 28. nov. 2013 Hva er gjort? ØHJ problemstillingen drøftet i mange fora, blant annet i INR og i region Namdal pluss en rekke prosjekter

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen?

Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? Lindrende behandling hjemme, hva tenker fastlegen? - 150 fastleger i Trondheim, 3-6 pr kontor - listelengde 1200-23 konsultasjoner per lege per dag - 0-4 sykebesøk per uke per lege til eldre - kommunal

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander*

Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander* Kommunale akutte døgnenheter, legeberedskap og avstander* Jayson Swanson, Nina Alexandersen og Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo e-mail: t.p.hagen@medisin.uio.no

Detaljer

ORGANISERING AV LEGEVAKT I NAMDALEN

ORGANISERING AV LEGEVAKT I NAMDALEN ORGANISERING AV LEGEVAKT I NAMDALEN ORIENTERINGER UKE 24 Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune har medisinskfaglig og administrativt ansvar for: - MNS legevakt og LINA legevakt (Legevaktsamarbeidet

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5.

VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 13. oktober 2010 i Regjeringskvartalet, R5. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 14.10.2010 Ref. nr.: 10/14829 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 64/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament.

Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Endringsoppgave: Implementering av ny behandling i ambulanseavdelingen Bruk av ketalar som smertelindrende medikament. Nasjonalt topplederprogram Lars-Jøran Andersson Tromsø, høsten 2015 Innføring av ketalar

Detaljer

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.

Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf. ARENDAL KOMMUNE Legevakt Samarbeidsutvalgets medlemmer Dato: 31.10.2012 Vår ref: 2010/4704-23 Deres ref: Arkivkode: 033 Saksbeh.:Arnhild Glendrange Lund Tlf.: 37075806 PROTOKOLL FRA MØTET I SAMARBEIDSUTVALGET

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen

Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten. ved. Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen 1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra tilsyn med legevakttjenesten ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen Virksomhetens adresse: 7300 Orkanger Tidsrom for tilsynet: 14.04.2014-15.04.2015 Kontaktperson

Detaljer

Kan dere som ledere lære noe av tilsynsmyndighetene sin kunnskap og erfaringer. Solstrand 25.04.2016 Fylkeslege Helga Arianson

Kan dere som ledere lære noe av tilsynsmyndighetene sin kunnskap og erfaringer. Solstrand 25.04.2016 Fylkeslege Helga Arianson Kan dere som ledere lære noe av tilsynsmyndighetene sin kunnskap og erfaringer Solstrand 25.04.2016 Fylkeslege Helga Arianson 1 Min målsetting for dagen At dere forstår litt mer av : Styringssystem Faglig

Detaljer

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv

Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Samhandlingsreformen Status etter 5 års virke sett fra Meløy kommunes perspektiv Fakta om Meløy kommune 6500 innbyggere Ørnes kommunesenter Industrikommune Fiskeri og havbruk Desentralisert struktur 2

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møterom rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 18. mars 2005 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 2-1a,

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer