MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET"

Transkript

1 TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Kl Møte med Røros kommune. Avreise fra Tynset kl TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 125/13 FRADELING AV HYTTE PÅ TOMT FRA SKOGTEIG GNR. 72 BNR JORDLOVSBEHANDLING 72/ /13 SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM - JORDLOVSBEHANDLING 124/22 OG 128/13 M. FL. I TYNSET 127/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN GID 44/298 TYNSET, den Bersvend Salbu (s) ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til Servicetorget, på tlf eller e-post: kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Møtet er åpent for publikum. Dokumentene er lagt ut til gjennomsyn på Servicetorget og Tynset bibliotek. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 1 av 12

2 Sak 125/13 FRADELING AV HYTTE PÅ TOMT FRA SKOGTEIG GNR. 72 BNR JORDLOVSBEHANDLING 72/148 UTSATT FRA Arkiv: GAR 72/148 Arkivsaksnr.: 13/1522 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 113/13 Formannskapet /13 Formannskapet Vedlegg 1. Kartutsnitt som viser omsøkt deling. 2. Oversiktskart over Lonsjøen med omkringliggende eiendommer. Andre dokumenter i saken 1. Melding om vedtak - FRADELING AV HYTTE PÅ TOMT FRA SKOGTEIG GNR. 72 BNR /148, datert Foreløpig svar - SØKNAD DELING AV SKOGEIENDOM 72/148, datert SØKNAD DELING AV SKOGEIENDOM 72/148, datert Melding om vedtak sendes til Annar Vangen, 2500 TYNSET Berit Marie Ruud, Holmengata16 C, 2500 TYNSET Vidar Vangen, 2500 TYNSET Solvor Ruud Rehder, 2500 TYNSET Astrid Ruud og Frank-Erik Holm, v/ Berit Marie Ruud, Holmengata16 C, 2500 TYNSET. Saksopplysninger Vidar Vangen, Annar Vangen, Berit Marie Ruud og Solvår Ruud Rehder søker om deling av skogteigen de eier i sameie i Lonsjølia, gnr.72 bnr. 148 i Tynset. Sameierne ønsker å dele fra hytta på 2 dekar tomt til fritidsformål, og å selge skogteigen som tillegg til landbrukseiendom i drift. Søkerne ønsker å oppløse sameiet og overdra skogteigen og hytta innen familien. Skogteigen i Lonsjølia har et areal på 42 dekar, av dette er 36 dekar betegnet som uproduktiv skog, det øvrige er annet areal. Bebyggelsen består av hytte og uthus. Kjøper av skogteigen er Solvår Ruud Rehder, som i dag eier ¼ av teigen og kjøper av hytta er Astrid Ruud og Frank-Erik Holm. Søkerne skriver i sitt brev til kommunen datert at de ønsker at fiskeretten i Lonsjøen, som knytter seg til skogteigen, skal følge hytta ved delingen og salget. Rettigheter er i følge jordloven 12 å anse som del av ressursgrunnlaget på en landbrukseiendom, på lik linje med jord, skog, utmark og bygninger. En rettighet kan derfor ikke deles fra uten tillatelse fra departementet (kommunen). Fiskeretten søkes fradelt skogteigen for å tinglyses som en TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 12

3 Sak 125/13 realservitutt på fritidseiendommen. Dette innebærer at fiskeretten knyttes til fritidseiendommen som en rettighet for denne. Om servituttloven Rettigheter over en fast eiendom som en ikke sjøl eier (servitutt) reguleres av bestemmelsene i servituttloven. I henhold til servituttloven 9 kan en realservitutt (reell servitutt), bare overdras sammen med den eiendommen som i dag har rettigheten (skogteigen gnr. 72 bnr. 148). Forhold knyttet til servitutter er privatrettslig. Om lakse- og innlandsfiskeloven En fiskerett er en servitutt og rammes, i tillegg til servituttloven, av bestemmelsene i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. Lovens 19 omhandler fraskillelse av fiskeretten, og første ledd slår fast at fiskerett som hører til fast eiendom ikke kan skilles fra eiendomsretten for lengre tid enn 10 år om gangen, uten når fiskerett følger bruksrett til eiendommen. Disse to lovene er privatrettslige regler som faller utenfor kommunens myndighetsområdet. Søkerne beskriver dagens eiendomsforhold på følgende måte: Saksvurdering I følge jordloven 12 må deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk godkjennes av departementet. Dersom dyrka jord skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller dyrkbar jord skal tas i bruk slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. I vurderingen etter jordloven er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ved avgjørelse av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til ei driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet i jordlova. Sjøl om det etter tredje ledd ikke ligger til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke gis dersom deling vil ivareta hensynet til bosettinga i området. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 12

4 Sak 125/13 Samtykke til deling kan gis på slike vilkår som er nødvendige av hensyn til de formål som lova skal fremme. Ved avgjørelsen av søknad om omdisponering og deling skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på hensynet til kulturlandskapet og godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Dette er omtalt i rundskriv M-35/95 om jordlovens formål og M-1/2013 om deling. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Dette er viktige nasjonale mål som gjenspeiles i lovbestemmelsen. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal, bygninger, sameiedeler og rettigheter som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Bestemmelsene i jordloven 12 gjelder uten hensyn til om en eiendom har flere registernummer (gnr./bnr) når eiendommen eller ideell del av den er på samme eierhånd og, etter departementet sitt skjønn, må regnes som en driftsenhet. Den omsøkte delingen tar sikte på salg av skogteigen som tilleggsareal til landbrukseiendom i drift. Dette vil gi en driftsmessig god løsning og anses forsvarlig ut fra hensynet til vern av arealressursene. Fradeling av hytte på tomt i dette området vil neppe medføre drifts- eller miljømessige ulemper for landbrukseiendommen Dette taler for fradeling. En fiskerett anses som en rettighet som har verdi som del av driftsgrunnlaget på en landbrukseiendom. En fiskerett inngår i det som i jordloven 12 omtales som ressursgrunnlag. Det vil derfor ikke være i tråd med jordloven å dele fiskeretten fra landbrukseiendommen og etablere en fritidseiendom med fiskerett. Det vises også til bestemmelsene i servituttloven og innlandsfiskeloven. Rådmannen vil imidlertid minne om muligheten for å komme til en ordning der eier av fritidseiendommen i inntil 10 år kan benytte fiskeretten tilknyttet skogteigen. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Den omsøkte delingen vil ikke medføre endret bruk av området i forhold til i dag. Eventuell deling vil ikke ha noen negative konsekvenser for klima og miljø. Innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Vidar Vangen, Annar Vangen, Berit Marie Ruud og Solvår Ruud Rehder samtykke til å dele fra hytte på inntil 2 dekar tomt fra skogteigen gnr. 72 bnr. 148 i Tynset. 2. Det er et vilkår for delingen at skogteigen, med tilhørende rettigheter som blant annet fiskerett, selges som tillegg til Solvår Ruud Rehders landbrukseiendom i Tynset. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 12

5 Sak 125/13 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12 og begrunnes med hensynet til vern av arealressursene og at delingen gir en driftsmessig god løsning. Formannskapet behandlet saken i møte : Forslag fra Senterpartiet v/merete Myhre Moen: Saken utsettes. Forslaget fra Moen vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Vedtak Saken utsettes. Supplerende saksopplysninger Rundt Lonsjøen ligger det i dag skogteiger som går ned til sjøen. Disse skogteigene har strandlinje og strandrett, se vedlegg 2. I henhold til innlandsfiskeloven er utgangspunktet at strandrett gir fiskerett. I henhold til innlandsfiskeloven 19 kan det avtales særskilt at det ikke skal følge fiskerett med en eiendoms strandrett. Kommunen er ikke kjent med om det foreligger noen slik særskilt avtale mellom grunneierne rundt sjøen vedrørende fiskeretten i Lonsjøen. Det er heller ikke kjent for kommunen om det er spesifisert omfang av fiskerett. Dersom ikke annet er avtalt for teigene rundt Lonsjøen vil strandrett ut fra dette gi fiskerett. Dersom bu/hytte blir fradelt med tomt ned til vatnet vil strandlinje gi fiskerett hvis ikke annet avtales. Det er i følge kartet i dag ingen fritidseiendommer som ligger ned til sjøen rundt Lonsjøen. De buene/hyttene som ligger rundt sjøen er ikke fradelt til fritidsformål. Dette er bebyggelse på skogteiger og dermed del av landbrukseiendommer. Det vil derfor være skogteigen og ikke bua/hytta som har fiskerett i kraft av strandrett. Det er dermed, så langt kommunen kjenner til, i dag ingen fritidseiendommer rundt Lonsjøen som har fiskerett i kraft av strandrett/strandlinje. Alternativer Tomt kan fradeles med vilkår om at det ikke skal følge med rettigheter eller at rettighetene skal følge den eiendommen tomta deles fra. Med andre ord at tomta tillates fradelt men uten fiskerett. Et slikt jordlovsvedtak betyr at partene i forbindelse med salg/kjøp da må avtale at fiskerett ikke følger med. I et slikt tilfelle vil strandretten ikke gi fiskerett, jf innlandsfiskeloven 19. Tomt kan fradeles med areal ned til sjøen (tomt med strandlinje) og uten vilkår i jordlovsvedtaket knyttet til rettigheter. Da vil tomta i henhold til innlandsfiskeloven 19 automatisk få fiskerett tilsvarende den strandlinje som blir lagt til tomta. Tomtas strandlinje vil da gi fiskerett. Rådmannens konklusjon Det vises til saksvurderingen foran. Rådmannen opprettholder sin innstilling. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 5 av 12

6 Sak 125/13 Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Vidar Vangen, Annar Vangen, Berit Marie Ruud og Solvår Ruud Rehder samtykke til å dele fra hytte på inntil 2 dekar tomt fra skogteigen gnr. 72 bnr. 148 i Tynset. 2. Det er et vilkår for delingen at skogteigen, med tilhørende rettigheter som blant annet fiskerett, selges som tillegg til Solvår Ruud Rehders landbrukseiendom i Tynset. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 12 og begrunnes med hensynet til vern av arealressursene og at delingen gir en driftsmessig god løsning. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 12

7 Sak 126/13 SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM - JORDLOVSBEHANDLING 124/22 OG 128/13 M. FL. I TYNSET Arkiv: GID 124/22 Arkivsaksnr.: 13/1756 Saksbehandler: Toril Eva Steien Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet Vedlegg 1. Kartutsnitt som viser eiendommen og omsøkt deling. Andre dokumenter i saken 1. SØKNAD OM DELING AV LANDBRUKSEIENDOM - JORDLOVSBEHANDLING 124/22 OG 128/13, datert Melding om vedtak sendes til Stein Sagbakken, Parkveien 8, 2500 TYNSET Per Ivar Tronsmo, Auma, 2500 TYSET Gunnar Skjellaug, Solbakken 14, 2500 TYNSET Saksopplysninger Stein Sagbakken søker om å dele opp sin landbrukseiendom Fosmoen og Jordet søndre, gnr./bnr. 124/22 og 128/12 mfl i Tynset. Eiendommen/driftsenheten søkes oppdelt ved at gardsbebyggelsen deles fra med inntil 5 dekar tomt, fiskebu/hytte ved Savalen deles fra med 1,5 dekar tomt og jord, skog og utmark selges som tillegg til gardsbruk i nærheten. Den omsøkte tomta for gardstunet innebærer at om lag 2 dekar fulldyrka jord innlemmes i tomta. Driftsenheten består av i følge matrikkel av gnr./bnr 75/136, 75/180, 79/20, 90/9, 90/24, 124/22, 124/120, 128/12. i Tynset. Den har et arealgrunnlag som i følge databasen gardskart består av 24 dekar fulldyrka jord, 14 dekar produktiv skog av middels bonitet, 190 dekar produktiv skog av låg bonitet, 25 dekar uproduktiv skog, 60 dekar myr, 16 dekar jorddekt fastmark og 4 dekar annet areal (bebygd, vatn mm). Det er ikke mjølkekvote på garden og ingen form for husdyrproduksjon i dag. Garden er for tida ubebodd. Driftsformen i dag er bortleie av jord og egen drift i skog. Gardstun og jordbruksareal ligger tett inntil fylkesvegen rett nord for tømmerterminalen på Auma, øst for Glåma. Det meste av skogen er samlet i en teig i Sandvika på Savalen. Det er i tillegg en liten teig mellom jernbanen og fylkesvegen nord for gardstunet på Auma, samt to mindre teiger mellom fylkesvegen og jernbanen, rett overfor gardstunet. Sagbakken har tidligere søkt om å få dele fra fiskebu/hytte ved Savalen i forbindelse med at han ønsket å selge det øvrige av eiendommen samlet som landbrukseiendom. Delingssaken ble avslått i det fiskebua/hytta ble ansett som en viktig del av landbrukseiendommens ressurser. Sagbakken har siden ønsket å selge hele landbrukseiendommen, men har ikke lyktes TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 7 av 12

8 Sak 126/13 i å få kjøper. Han søker derfor nå om å få dele opp hele eiendommen for å selge jordbruksareal, skog og utmark som tillegg til andre landbrukseiendommer. I søknaden er det oppgitt at søkeren ønsker å beholde hytta/fiskebua, jorda ønskes solgt til gardsbruk i aktiv drift i området og skogteigen ved Savalen ønskes solgt til skognabo der. Saksvurdering I følge jordloven 12 må deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk godkjennes av departementet. Dersom dyrka jord skal tas i bruk til andre formål enn jordbruksproduksjon, eller dyrkbar jord skal tas i bruk slik at den ikke blir egna til jordbruksproduksjon i framtida, kan samtykke til deling ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering etter 9. I vurderingen etter jordloven er det eiendommen som sådan vurdert i et langsiktig perspektiv som er det sentrale. Ved avgjørelse av om samtykke til deling skal gis, skal det legges vekt på om delinga legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. I vurderinga inngår blant annet hensynet til vern av arealressursene, om delinga fører til ei driftsmessig god løsning, og om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det kan legges vekt på andre hensyn dersom de faller inn under formålet i jordlova. Sjøl om det etter tredje ledd ikke ligger til rette for å gi samtykke til deling, kan samtykke gis dersom deling vil ivareta hensynet til bosettinga i området. Samtykke til deling kan gis på slike vilkår som er nødvendige av hensyn til de formål som lova skal fremme. Ved avgjørelsen av søknad om omdisponering og deling skal det blant annet tas hensyn til om deling kan føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal også legges vekt på hensynet til kulturlandskapet og godkjente planer for arealbruken etter plan- og bygningsloven. Bestemmelsen må tolkes i lys av jordlovens formål, jf 1. Bestemmelsen om deling i jordloven har nær sammenheng med lovens formål som er å sikre at arealressursene blir disponert på en måte som gir en tjenlig, variert bruksstruktur ut fra samfunnsutviklingen i området og med hovedvekt på hensynet til bosetting, arbeid og driftsmessig gode løsninger. Dette er omtalt i rundskriv M-35/95 om jordlovens formål og M-1/2013 om deling. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere. Dette er viktige nasjonale mål som gjenspeiles i lovbestemmelsen. Ressursgrunnlaget i forhold til jordloven 12 er eiendommens ressurser i form av areal, bygninger, sameiedeler og rettigheter som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Delingsforbudet i 12 skal blant annet hindre at bruk stykkes opp eller på annen måte får redusert ressursgrunnlaget. Bestemmelsene i jordloven 12 gjelder uten hensyn til om en eiendom har flere registernummer (gnr./bnr) når eiendommen eller ideell del av den er på samme eierhånd og, etter departementet sitt skjønn, må regnes som en driftsenhet. Eiendommen Fosmoen og Jordet søndre har et relativt beskjedent arealgrunnlag. Eiendommen kan likevel benyttes som deltidsbruk og bosted. Et slikt lite bruk kan være viktig å bevare for å TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 12

9 Sak 126/13 opprettholde bosettingsgrunnlaget i ei bygd. Det bør derfor vurderes om eiendommen bør opprettholdes som sjølstendig bruk også i framtida. Det er flere gardsbruk i aktiv drift på Auma og det er etterspørsel etter jord. Det er derfor viktig å ta vare på jordbruksarealene og spesielt fulldyrket jord (matjord). Det er ut fra dette i utgangspunktet ikke forsvarlig arealbruk å dele fra rundt 3 dekar fulldyrka lettdrevet jord og legge den inn i en boligeiendom. En slik deling og omdisponering er heller ikke i tråd med jordloven og jordvernhensynet. Dette taler mot deling. Det jordbruksarealet som omsøkte tomteutformingen omfatter er imidlertid en trekant som ligger helt i sørenden av jordet. Det er et areal som er adskilt fra det øvrige jordbruksarealet av nettopp gardstunet. Arealet er derfor et lite rasjonelt areal med litt tungvint beliggenhet for jordbruksdrift. Dette kan tale for fradeling. Fradeling av gardstunet på tomt medfører etablering av en romslig boligeiendom, som kan bli et attraktivt bosted. Dette vil tilgodese tilrettelegging for bosetting og taler for fradeling. Den omsøkte hytta fiskebua på Savalen blir liggende inne på skogteigen, ned mot sjøen i østre yttergrense av teigen. Dette fører til at det blir en relativt lang atkomstveg fra bygdevegen. Ved en eventuell fradeling må hytta/fiskebua sikres atkomst gjennom en tinglyst vegrett over skogteigen. Rådmannen mener en i slike saker må se på hva som vil gi den beste løsningen for både landbruksdrift og bosetting. På den ene sida vil en ved å si nei til deling beholde landbrukseiendommen som i dag og derigjennom opprettholde bosettingsgrunnlaget der, og et salg og erverv av eiendommen vil utløse bo- og driveplikt. På den andre sida vil den omsøkte delingen og salg av jord, skog og utmark føre til en styrking av gardsbruk. Kjøperen av jorda har gard i nærheten og kjøper av skog eier tilgrensende skog ved Savalen. Jorda blir ut fra dette solgt til gardsbruk i aktiv drift i bygda. Dette vil på sikt også sikre bosettingsgrunnlaget på kjøpers eiendom. Den omsøkte delingen vil føre til at eiendommen avvikles som sjølstendig bruk, og fradeling og omdisponering av gardstunet til bolig vil ikke nødvendigvis styrke bosettingsgrunnlaget i bygda, siden en boligeiendom ikke utløser boplikt. Delingen vil imidlertid legge til rette for å styrke gardsbruk i drift i bygda. Samtidig vil delingen etablere en boligeiendom ved at gardstunet deles fra. Forutsetningen for at deling kan imøtekommes til et slikt formål er at det oppnås en driftsmessig god løsning for landbruksdrifta. Rådmannen mener at den omsøkte delingen Fosmoen og Jordet søndre vil gi en driftsmessig god løsning for de oppgitte kjøperne. Dette kan sies å ivareta jordlovens hensyn til vern av arealressursene. Delingens konsekvenser for klima og miljø. Den omsøkte delingen vil i hovedsak innebære bruk og drift til tradisjonelt landbruksformål som i dag. Fradelt bebyggelse på tomt vil ikke endre arealbruken i omkringliggende område i forhold til dagens bruk. Den omsøkte delingen vil dermed ikke føre til negative konsekvenser for klima og miljø. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 9 av 12

10 Sak 126/13 Rådmannens innstilling: 1. Tynset kommune, formannskapet, gir Stein Sagbakken samtykke til å dele opp sin landbrukseiendom Fosmoen og Jordet søndre, gnr./bnr. 124/22 og 128/12 i Tynset på følgende måte; a. Gardstun deles fra på tomt inntil 5,0 dekar som omdisponeres til boligformål. b. Hytte/fiskebu ved Savalen deles fra på tomt inntil 1,5 dekar som omdisponeres til fritidsformål 2. Det er et vilkår for delingen at landbrukseiendommens jord, skog og utmarksarealer sammen med eventuelle rettigheter selges som tillegg til gardsbruk i drift i området. Salget skal være gjennomført innen Det er atter et vilkår for delingen at hytte/fiskebu sikres atkomst ved tinglyst vegrett over skogteigen den deles fra. 4. Vedtaket er fattet med hjemmel i jordloven 9 og 12 og begrunnes med at delingen ved salg som tilleggsareal vil gi en driftsmessig god løsning og bidra til å styrke bosettingen. Delingen ivaretar hensynet til arealressursene. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 12

11 Sak 127/13 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN GID 44/298 Arkiv: GID 44/298 Arkivsaksnr.: 13/1950 Saksbehandler: Bjørn Magne Brekken Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 127/13 Formannskapet Vedlegg Plankart. Reguleringsbestemmelser. Andre dokumenter i saken SØKNAD OM DISPENSASJON FRA GJELDENDE REGULERINGSPLAN GID 44/298, datert NABOVARSEL, datert Melding om vedtak sendes til Motordepotet/Bilextra Tynset v/odd Lund-Vang Meierigata TYNSET Saksopplysninger Motordepotet/Bilextra Tynset v/odd Lund-Vang søker om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan R45A Brugt.-Industrigt.-Meierigt.-Ringv. Planen hadde en ikrafttredelsesdato 10/12/1991. I følge reguleringsplanen så er det området regulert til industriformål. Se ellers vedlagt plankart og bestemmelser. De har fått en henvendelse om leie for oppstart av bowling med enkel servering i det «Gamle vaskeriet» Meierigata 6. hvor Bilextra Tynset nå holder til i første etasje. Som de skriver i søknaden så står lokalet i andre etasjen nå tomt og de ønsker å leie ut den ledige andre etasjen. Dette krever en dispensasjon fra dagens formål som er industri til forretning /tjenesteyting. Søknaden begrunnes med et ønske om å leie ut lokalet til forretningsdrift/tjenesteyting. Saksvurdering Søknad om dispensasjon skal begrunnes. Det kreves av hensynene bak bestemmelsen det disponeres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining der fordelene med tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Det vises til plan- og bygningslovens Det foreligger ingen merknader fra berørte naboer. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 11 av 12

12 Sak 127/13 I reguleringsplanen R45A er eiendom GNR. 44 BNR. 298 «Gamle vaskeriet» regulert for industriformål. Men dagens situasjon er at det regulerte området blitt en blanding av bolig, forretning og industriformål. Bygget ligger også innenfor ringvegen som omslutter Tynset sentrum. Områdets bruk er under endring fra industri til bolig, kontor, forretning og tjenesteyting. Tiltak som ikke kan defineres som industri utløser krav til dispensasjon i henhold til plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og det må utarbeides egen komplett byggesøknad. Byggetillatelse med ferdigattest må foreligge før bygget kan tas i bruk som omsøkt. I byggesøknaden avklares og godkjennes spesielt følgende forhold: -Behov for parkering for inntil gjester. -Sikker adkomst. -Situasjonsplan. -Eventuelle krav til universell utforming. -Brannsikkerhet. -Toalettforhold. -Arbeidstilsynets samtykke. -Eventuell følger av økt trafikk mot ringveien må avklares med Vegvesenet. Det er også planlagt enkel servering. Dette må vurderes og godkjennes av rette myndigheter. Rådmannen mener dette er et positivt initiativ som vil bety et bedre fritidstilbud og en berikelse for sentrumsområdet med ringvirkninger som økt aktivitet. Rådmannen anbefaler formannskapet å åpne for dispensasjon. Dispensasjonen anses ikke å gi noen presedens for liknende bruk av andre bygg i området. Det er allerede en blanding av boligformål, industri, tjenesteyting og forretningsvirksomhet i området i dag. Vedtakets konsekvenser for klima og miljø. Man kan anse at dispensasjonen ikke gir noen nye konsekvenser for klima og miljø. Rådmannens innstilling: Formannskapet gir dispensasjon fra gjeldene reguleringsplan R45A av 10/ for eiendom 44/298 som omsøkt. Dispensasjon gis under etterfølgende forutsetninger. I byggesøknaden må følgende forhold godkjennes: -Behov for parkering for inntil gjester. -Sikker adkomst. -Situasjonsplan. -Eventuelle krav til universell utforming. -Brannsikkerhet. -Toalettforhold. -Arbeidstilsynets samtykke. -Eventuell følger av økt trafikk mot ringveien må avklares med Vegvesenet. TYNSET KOMMUNE Møteinnkalling: Formannskapet Side 12 av 12

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.09.2013 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 106/13 KONSESJON PÅ ERVERV AV GNR 18 BNR. 32 OG 96 I TYNSET 107/13

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.05.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.10.2013 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker med søknadsfrist september 2013 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 18/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.02.2016.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 18/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.02.2016. TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: Kl. 10.00 10.15 Planstrategi informasjon Drøfting kulturfondssaker SAKLISTE Saksnr. Tittel 18/16 GODKJENNING

Detaljer

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2

Saksframlegg. Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Søgne kommune Arkiv: 75/2 Saksmappe: 2014/1381-3336/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 26.01.2015 Saksframlegg Jordlovsbehandling - Fradeling av 2 boligtomter GB 75/2 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 38/15

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.01.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.30 12.00 Kommunekompasset, intervjuer Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger

Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom gbnr 12/98 med driftsbygninger Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/2171-0 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 25.08.2016 Jordlovsbehandling - søknad om deling av grunneiendom

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Møte med Tynset kirkelige fellesråd Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2015.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 1/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 03.12.2015. TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.01.2016 Tid: Kl. 09.00 Orientering om plan for kulturminner Orientering om regionalt næringsarbeid Kommunal planstrategi

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskap Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2017 Tid: 09:00 Drøfting av retningslinjer for konsesjon og bo- og driveplikt Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 44/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 29.03.2012.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Signe Marit

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 85/07 07/635 GODKJENNING AV REFERATER - FORMANNSKAPET MØTE 22. NOV. 07

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 85/07 07/635 GODKJENNING AV REFERATER - FORMANNSKAPET MØTE 22. NOV. 07 ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 06.12.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 85/07 07/635 GODKJENNING AV

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid

Saksframlegg. Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Søgne kommune Arkiv: 19/3 Saksmappe: 2013/1629-4751/2014 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 04.02.2014 Saksframlegg Behandling etter jordloven 12 - Fradeling - GB 19/3 Føreid Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.03.2011 Tid: Kl. 09.00 Kl. 08.30 Orientering om byggeprosjekt FIAS v/morten Sandbakken Til stede på møtet: Medlemmer:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.06.2017 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Etter vedtaksmøtet: Byvandring TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.10.2014 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: Byvandring Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett skole Kl. 11.00 Vedtaksmøte Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Astrid

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om rusutfordringer v/lensmann, helse- og omsorgssjef og fagleder psykiatri. Til stede

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/22 Arkivsaksnr: 2010/632-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 03.06.2010 Jordlovsbehandling - Søknad om fradeling av

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.02.2017 Tid: 09:00 Kl. 10.30 Informasjon fra Ola Grønn-Hagen om prosjekt Nebybrua Kl. 12.00 Besøk hos landbrukstjenester

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.09.2017 Tid: 09:00 Etter møte i valgstyret 12:00 14:00 Møte med Tynset kirkelig fellesråd, menighetshuset kirkeegga Til

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort.

FORMANNSKAP 04.06.12. Dersom deling ikke er rekvirert innen tre år etter at samtykke til deling er gitt faller samtykke bort. LEKA KOMMUNE Dato: 22.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.01.2013 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 13.00 Møte med Fylkesmannen, landbruksavdelingen Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 12/7 Arkivsaksnr: 2012/720-2 Saksbehandler: Terese Nyborg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 72/2012 10.05.2012 Jordlovsbehandling - deling av driftsenhet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 16/1 Arkivsaksnr.: 12/27 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM - JORDLOVSBEHANSDLING GNR/BNR 16/1 I DØNNA. ROLF OLE FORSLAND Rådmannens innstilling: Med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN GNR. /BNR. - 2/27 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.08.2015 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/15 15/469 FRADELING BEBYGD AREAL FRA EIENDOMMEN

Detaljer

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK:

FORMANNSKAP 11.02.14 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 03.02.2014 Referanse Vår saksbehandler Per Helge Johansen Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 11.02.14 Saknr. Tittel: 03/14 Tor Audun Kvaløy, landbruskeiendommen gnr 14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18.

SAKSFRAMLEGG. I tillegg til den jorda som ønskes kjøpt fra bnr. 5, leies det også areal fra bnr. 18. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: x Ja Nei Etter

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.04.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.06.2014 Tid: Kl. 09.00 Felles formannskapsmøte med Røros formannskap Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 68/11 Arkivsaksnr.: 12/532 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM - GNR 68 BNR 11 Rådmannens innstilling: 1. Det gis tillatelse til fradeling av en bebygd parsell

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.03.2007 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Mari Morønning Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAP 08.04.2014

FORMANNSKAP 08.04.2014 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 24.03.14 Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 08.04.2014 Saknr. Tittel: 24/14 Ester Kvalø, landbruskeiendommen gnr 14 bnr 2, i

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.05.2013 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Morten Sandbakken Inger Lise Stubsjøen

Detaljer

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8 - søker Arne Jostein Eggen Saksframlegg Arkivnr. 123/8 Saksnr. 2014/723-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Rannveig Singsaas Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr 123/8

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.04.2017 Tid: 09:00 15.00 Besøk fra Sel kommune etter lunsj Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Kl. 12.00 14.00 Idéseminar Tunna og Lonåsen med Statens vegvesen, region øst SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 117/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 161/1 OG 167/18 TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.09.2006 Tid: kl.09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 116/06 SØKNAD FRADELING FOR LANGSIKTIG BORTLEIE 167/1 117/06 SØKNAD FRADELING

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/7 GODKJENNELSE AV PROTOKOLL - FORMANNSKAP 14.06.2012

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.08.2009 kl. 09.00 KL. 09.00 FELLES ORIENTERING RV 250 - FORMANNSKAPSSALEN STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 19.04.2017 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Formannskap 03.06.14

Formannskap 03.06.14 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 19.05.2014 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato Formannskap 03.06.14 Saknr. Tittel: 43/14 Søknad om konsesjon fra Bjørn Kvalø for kjøp av landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK:

FORMANNSKAP 21.08.12. Rådmannens forslag til VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 13.08.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Lisa Grenlund Langebro Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 21.08.12 Saknr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-17 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 Ferdigbehandles i: Driftsutvalget Saksdokumenter: - Søknad med kart

Detaljer

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12.

Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Dato: 15.07.15 Administrativ sak Gnr 2 bnr 26 - Søknad om omdisponering og deling etter jordloven 9 og 12. Kultur, næring, idrett og kirke/etat for landbruk GELI ESARK-5351 201521661-3 Hva saken gjelder:

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK:

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Vår saksbehandler Tove Rørmark Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 50/13 Søknad om fradeling av to parseller til boliger landbrukseiendommen

Detaljer

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 04.06.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: 24.05.12 SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL.

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2007 Tid: kl. 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 65/07 SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONVILKÅR - GAR 186/1 M.FL. 66/07 SØKNAD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Svein Åsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans):formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET SAKLISTE 37/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET SAKLISTE 37/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN TYNSET KOMMUNE OFFENTLIG SAKLISTE FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.04.2014 Tid: Kl. 09.00 Kl. 10.00 Møte med Tynset kirkelige fellesråd SAKLISTE Saksnr. Tittel 37/14 GODKJENNING AV

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl.09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.09.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.08.2017 Tid: 09:00 Presentasjon prosjekt Aas-bygget v/phillips Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 15/55 Arkivsaksnr: 2016/2109-2 Saksbehandler: Merete Sabbasen Helander Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 39/2017 08.06.2017 Søknad om deling gnr 15

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 130/15 15/709 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GBNR. 38/13 Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.09.2015 Tid: 13:00 14:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER

MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER SAKLISTE 27/10 10/53 GODKJENNING AV PROTOKOLL FAST UTVALG FOR PLANSAKER ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING FAST UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.11.2010 Tid: Start umiddelbart etter møtet i Formannskapet senest kl. 16.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Innkalte: Funksjon Navn Forfall ALVDAL KOMMUNE ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 23.08.2007 Tid: Etter møte i Fast utvalg for plansaker Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Else Austberg

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.10.2010 Tid: Kl. 09.00 Drøfting budsjett plan, teknisk, NAV, kultur og barnehage Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.09.2011 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Astrid Skaug Nils H. Øian Berit N. Moen Per Hermann Køhn Hansæl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.08.2013 Tid: Kl. 09.00 Informasjon om internettstemmegivning og valgstyrets oppgaver Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy Arkivsaknr: 2016/1311 Arkivkode: 82/7 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 18.04.2017 Søknad om dispensasjon fra arealplanen for fradeling av tilleggstomt, gnr 82/7 - Søarnøy

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.11.2006 Tid: kl.10.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Borgar Valle Inger Lise Stubsjøen Martinsen Oddveig Fossum Mari

Detaljer

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4

SAKSFRAMLEGG VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22, 160/10 OG 11 OG 161/4 SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: 08/2443 Arkivnummer: SNR gnr. 163 bnr. 4 og 27 Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green VEDR. FRADELING AV RUNDTOM FRA DRIFTSENHETEN SVARTERUD/RUNDTOM GNR. 163 BNR. 4 OG 27, 161/22,

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Gjennomgang av kommuneplanens arealdel TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2015 Tid: Kl. 09.00 Gjennomgang av kommuneplanens arealdel Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 111/14 14/1186 EIENDOM GNR 10 BNR 8 M. FL. SØKNAD OM KONSESJON Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Skriftlig saksbehandling innen 10.09.14 kl. 12.00 Møtedato: 10.09.2014 Klokkeslett: Innen kl. 12.00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE

Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE Landbruk Arkivnr: Deres ref: Vår ref: Dato 200400263-7/LANDLJ 06.09.2004 VEDTATTE RETNINGSLINJER FOR PRAKTISERING AV JORDLOVEN AV 12. MAI 1995 I VÅLER KOMMUNE VEDTAK: Viser til behandling og vedtak i kommunestyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.02.2005 Tid: kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Storstuggu, Røros Møtedato: 02.11.2017 Tid: 12:00 09:00 11:00 Felles formannskapsmøte med Røros Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad:

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Forfall: Merknad: TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2005 Tid: kl.09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Dag-Henrik Sandbakken Inger Lise Stubsjøen Martinsen Borgar Valle

Detaljer

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1

FORMANNSKAP 20.08.13 VEDTAK: I henhold til konsesjonsloven av 28. november 2003 gis Atle Nielsen avslag på konsesjon for kjøp av gnr 11, bnr 1 LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato: 08.08.2013 Referanse Saksgang: Utvalg Vår saksbehandler Tove Rørmark Møtedato FORMANNSKAP 20.08.13 Saknr. Tittel: 54/13 Søknad om konsesjon fra Atle Nielsen for kjøp av

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling

I N N K A L L I N G. til. møte i Utvalg for utvikling I N N K A L L I N G til møte i Utvalg for utvikling Det innkalles til møte i Utvalg for utvikling torsdag 21. januar 2010 kl. 19.00 på Kommunehuset. SAK NR. 01/10 SAK NR. 02/10 SAK NR. 03/10 SAK NR. 04/10

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Signe Marit Lium Berit Nordseth Moen Varamedlemmer:

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Drøfting kulturfondsaker TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.10.2015 Tid: Kl. 09.00 Drøfting kulturfondsaker Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.10.2017 Tid: 09:00 Fondsstyret: Drøfting kulturfondsøknader med frist 15.09.2017 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Grønn Nemnd MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Malm. Dato: Tidspunkt: 17:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Grønn Nemnd Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Verran Servicekontor, møterom: Malm Medlemmene ble innkalt pr. telefon 13.02.14. Malm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2017 Tid: 09:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Merete Myhre Moen Varaordfører Nils Kristen

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Besøk Tynset Teknolab TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2016 Tid: Kl. 09.00 Besøk Tynset Teknolab Til stede på møtet: Medlemmer: Merete Myhre Moen Nils Kristen Sandtrøen

Detaljer

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad:

Forfall: Per Hermann Køhn Hansæl. Merknad: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.11.2010 Tid: Kl. 09.00 Til drøfting: - evaluering av kultur- og idrettsfond. Forts. fra forrige møte. - budsjett/virksomhetsplan (dokument skal etter planen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE

MØTEINNKALLING. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 9/09 09/216 2 REFERATER 10/09 09/162 3 GNR 77, BNR 7,12 SØKNAD OM FRADELING AV ETT AV GÅRDSTUNENE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: Herredshuset : 25.03.2009 Tid:18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806080 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Oskar Snarvold

Detaljer

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00

FORMANNSKAPET MØTEPROTOKOLL TYNSET KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.03.2014 Tid: Kl. 09.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Bersvend Salbu Merete Myhre Moen Stein Tronsmoen Morten Sandbakken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: skogbrukssjef Arkiv: GNR 65/8 Arkivsaksnr.: 13/774-14 ØYVIND HOGNESTAD KARLSEN - DELING AV GRUNNEIENDOM 65/8 - DISPENSASJON Ferdigbehandles i: Dispensasjonssaken ferdigbehandles

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 1/8 Arkivsaksnr.: 12/100 SØKNAD OM DELING AV EIENDOM GNR 35, BNR 1,5,15 OG GNR 1, BNR 8. Rådmannens innstilling: Formannskapet vedtar med hjemmel i jordloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.09.2015 Tid: Kl. 09.00 Etter vedtaksmøtet: informasjon til valgstyret Seterbesøk på Åsan. Informasjon om framføring av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Leif Evje Arkiv: GR/BR 4/23 Arkivsaksnr.: 12/497 SØKNAD OM DELING AV DRIFTDENHET, EIENDOM - GNR. 4 BNR. 23, GNR 6 BNR 2 OG GNR 10 BNR 7. Rådmannens innstilling: 1. Det vises

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Leren Nestleder Finn Labråten Roger

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jørn Høberg Arkiv: GNR 54/1 Arkivsaksnr.: 12/309 SØKNAD DELING AV EIENDOM GNR/BNR 54/1. Rådmannens innstilling: Med hjemmel i jordlovens 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.09.2012 Tid: Kl. 09.00 Lunsj på landbrukets hus med etterfølgende bedriftsbesøk på Landbrukets hus og Nortura Til stede

Detaljer

Formannskap - Næringssaker

Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Tillatelse til dispensasjon, fradeling av kårbolig Søndre Dæli 113/1 ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2015/2219 Arkivkode: 113/1 Saksbehandler: Gro Grinde Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Utvalg for teknikk og utvikling 11.02.2016 Tillatelse til dispensasjon, fradeling

Detaljer

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor)

Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Til sameiere i gnr. 29 bnr. 1 og 17 i Alstahaug Melding om vedtak Alstahaug kommune, ved landbruks- og miljøvernenhet, gjorde 28.01.2015 følgende vedtak:( For saksutgreiing se nedenfor) Med henvisning

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE TOLGA KOMMUNE Møtested: Storstua, kommunehuset Møtedato: 09.04.2015 Tid: kl. 09.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPE T TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 23/15 Tittel SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM EGGEN/NYTRØ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET TYNSET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2012 Tid: Kl. 09.00 Informasjon fra spesialisthelsetjenesten v/oddbjørn Øien Gjennomgang av rapporten fra kommunekompasset

Detaljer