Handlingsplan for oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre"

Transkript

1 Handlingsplan for oppfølging av barn av psykisk syke og/eller rusmisbrukende foreldre Kvinesdal kommune Vedtatt i kommunestyret sak 88/09 1

2 Innledning Tiltakene i denne planen fokuserer i første rekke på barn som kan identifiseres ved at foreldre er registrert som brukere innenfor hjelpeapparatet. Det er likevel et viktig delmål å øke kompetansen, bevisstheten og ansvarligheten om planens anliggende hos alle (skole, barnehage, kulturetat osv.) som gjennom sitt arbeid har kontakt med barn og ungdom og barnefamilier. Mange av tiltakene som foreslås i denne planen er også overførbare til barn og ungdom som har foreldre i en annen vanskelig livssituasjon, som for eksempel alvorlig somatisk sykdom. Et finmasket nett for å fange opp barn i risikosonen og gi nødvendig hjelp tidlig vil kunne forebygge mange framtidige helseplager. Planen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av: Vigdis Hunsbedt (enhetsleder familie- og sosialenheten), Olav Liland (leder avdeling for psykisk helse), Kristin Edland Aamodt (ledende helsesøster) og Jan S.Grøtteland (familiekonsulent) Innhold 1. Mål 1.1. Målgruppe 2. Føringer fra Sosial- og helsedirektoratet 3. Forankring og ansvar 3.1. Barn er alles ansvar 3.2. Samtale med et barneperspektiv 4. Samtykke 5. Oppfølging og tiltak 6. Prosedyre ved kartlegging 6.1. Verktøy for å kartlegge og avdekke 7. Brukermedvirkning 8. Fremgangsmåte om man ikke får samtykke 9. Registreringsskjema for oppfølging og tiltak 10. Noen aktuelle hjelpetiltak 11. Arbeidsmål og tiltak Mer å lese 13. Vedlegg: Eksempel på samtykkeskjema og kartleggingsskjema Mange barn klarer seg bra, tross risikofaktorer som foreldre med psykiatriske problemer eller rusmiddelbruk. Grunnen til dette er at det finnes beskyttelsesfaktorer, for eksempel at barna blir sett og at det er voksne som bryr seg. (Ø. Kvello, ) Jeg ønsker at enhver helsetjeneste som har å gjøre med rusmiddelavhengige og alvorlig psykisk eller fysisk syke foreldre, skal ha gode rutiner for å snakke med dem om barnas informasjonsbehov, trivsel, helse og utvikling. (Bjarne Håkon Hansen, Helseog omsorgsminister, ) 2

3 1. Mål: Gi barn som har foreldre eller foresatte som har psykiske lidelser og/eller som misbruker rusmidler oppfølging og hjelp. Hjelpen skal tilpasses deres alder og den situasjonen de lever i. Tiltakene skal fokusere på: a) ting som kan bøte på negative konsekvenser i den praktiske livssituasjonen og b) det som kan bidra til forståelse av situasjonen og hvordan de kan mestre sitt eget liv på en best mulig måte Målgruppe Barn og ungdom fra 0-23 år. Barn av brukere som mottar tjenester fra kommunens psykiatritjeneste, sosialtjeneste og barnevernstjeneste. Barn av brukere som får behandling i spesialisthelsetjenesten. Barn av brukere som behandles av lege for psykiske lidelser og/eller rusrelaterte problemer. 2. Føringer fra Sosial- og helsedirektoratet Spørsmål knyttet til barnas omsorgsbehov Har tjenestemottageren barn eller omsorg for barn? Fremgår dette av tjenestemottagerens saksdokumenter (journal m.v.)? Hva er barnets/barnas alder? På hvilken måte ivaretas omsorgen for barnet/barna? - ved forelderens kontakt med kommunalt tjenesteapparat/poliklinikk? - ved forelderens innleggelse i spesialisthelsetjenesten? Finnes det rutiner for å kartlegge barnas situasjon ved forelderens innleggelse i døgninstitusjon sammen med barnet? Dekkes barnets behov for omsorg av familien/øvrig nettverk, eller har barnet et udekket omsorgsbehov? Hvis det foreligger et udekket omsorgsbehov, samtykker tjenestemottager til at det opprettes kontakt med barnevernet? Er det grunnlag for å opprette kontakt med barnevernet (sende bekymringsmelding) uten tjenestemottagerens samtykke? Spørsmål knyttet til barnas behov for informasjon og tjenestetilbud Hvordan ivaretas barnas behov for informasjon om forelderens situasjon / tilstand? Foreligger det rutiner for å - dekke barns hjelpebehov? - sikre at aktuell instans blir informert ved behov for vurdering/oppfølging? Er det avtalt videre oppfølging av barna ved aktuelle instanser (eks. fastlege, helsestasjon, skolehelsetjeneste, PPT, BUP)? Hvis behov for oppfølging fra andre instanser, samtykker tjenestemottageren til at det opprettes kontakt med disse? Foreligger det rutiner for situasjoner der tjenestemottageren ikke samtykker? Rundskriv IS-5/2006 På landsplan er det mer enn barn med foreldre som ruser seg slik at barna reagerer og familier som sliter med psykisk sykdom og rusproblemer. (De usynlige barna s.5) 3

4 3. Forankring og ansvar Planen er hjemlet i Kommunehelseloven, Barnevernloven og Sosialtjenesteloven med tilhørende lover og forskrifter. I Kvinesdal kommune er tjenestene som omtales i denne planen forankret i Familie- og sosialenheten. Involverte avdelinger er: Sosialtjeneste, helsestasjon, barnevern og avdeling for psykisk helse. Aktuelle samarbeidspartnere er fastlege, spesialisthelsetjeneste, PPT, skole, barnehage m.fl. Planen legges inn under Plan for det samlende psykiske helsearbeidet i kommunen(2007-), og følger samme rulleringsrutiner som denne Barn er alles ansvar For å komme fram til gode tiltak for aktuelle barn kreves en god struktur for samarbeid og tverrfaglig samhandling mellom barnevern, helsetjeneste og sosialtjeneste. Målet er å sette brukeren i fokus og at personer fra de forskjellige tjenestene skal dra lasset i samme retning. Samtykke fra ansvarlige foreldre er her en nødvendig forutsetning (se samtykkeskjema (pkt.13) og prosedyrer for oppfølging (pkt.8) der man ikke får samtykke). Ansvar for kartlegging og å sørge for at barna blir fulgt opp i henhold til denne planen ligger hos foreldre/foresattes behandler. Det er likevel slik at barn er et felles ansvar for alle som på en eller annen måte har kontakt med familier og barn. Alle har et ansvar for å bry seg til barnas beste! 3.2. Samtale med et barneperspektiv Det er viktig at den som skal snakke med foreldre om barnas situasjon innehar nødvendig kompetanse om konsekvensene for barn ved psykisk sykdom og/eller rusmisbruk hos foreldre. Dersom det oppstår motstridende interesser mellom barn og foreldre er det viktig at barneperspektivet ivaretas. I denne sammenhengen er det viktig å sette barna i fokus og ikke overlate definisjonene til den som er psykisk syk og/eller rusavhengig. Forskning viser at de aktuelle barna er selv i stor risiko for å utvikle problemer om de ikke får nødvendig hjelp. Forskning viser at mer enn 50% av pasienter i behandling for rusmiddelavhengighet, har opplevd alvorlig rusmiddelproblemer hos sine foreldre. Når det gjelder foreldre med psykiske lidelser viser forskning at deres barn har en økt risiko for å utvikle kognitive, emosjonelle og atferdsmessige forstyrrelser. (Veileder fra Sosialog helsedirektoratet IS-1405) 4

5 4. Samtykke Samtykke fra foreldrene er en forutsetning for å få til et frivillig samarbeid. Noen ganger er det slik at barna har nødvendig og god nok støtte fra personer i sitt nærmiljø. Andre ganger kan man møte en misforstått tanke om at barna ikke merker så mye til foreldrenes vansker. Psykisk sykdom og rusmisbruk kan utgjøre grunnlaget for å stille spørsmål om barnas situasjon og behov for oppfølging (IS- 5/2006). 5. Oppfølging og tiltak Barns behov for oppfølging i henhold til denne planen kan være svært forskjellige og må tilpasses hver enkelt. For barna er det viktig at ansvaret ikke pulveriseres. Barna trenger en som kjenner deres situasjon og kan følge dem over tid. I saker der barn har behov for sammensatte og koordinerte tjenester skal det utpekes en kontaktperson som kan følge saken og være bindeledd mellom de ulike tjenestene. Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester har lovfestet rett til individuell plan. Det er utarbeidet en liste over en del hjelpetiltak som kan tenkes å være aktuelle å bruke for denne gruppen (se pkt. 10). Oversikten er veiledende og ikke fullstendig, men sier noe om mangfoldet i det som finnes. Opplysninger om aktuelle barn som skal følges opp i henhold til denne planen skal sendes til helsestasjonen som har egen koordinator for barn og unges psykiske helse. Individuell plan er hjemlet i: Pasientrettghetsloven 2-5, sosialtjenesteloven 4-3a, kommunehelsetjenesteloven 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven 2-5 og psykisk helsevernloven 4-1, med nærmere regulering i forskrift av 23.desember 2004 om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. 6. Prosedyre for kartlegging Når brukere mottar oppfølging for psykiske og/eller rusrelaterte problemer har den ansatte i kommunen alltid ansvar for å registrere om brukeren har barn. Har klienten barn plikter den ansatte å sørge for at det gjøres en kartleggingssamtale for å finne ut hvordan barnas situasjon er. Den ansatte kan utføre kartleggingen selv eller få den utført ved sosialtjenesten eller helsestasjonen. Alle ansatte i aktuelle tjenesteområder har ansvar for å se til at barn og ungdom får et tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp. Følgende skal alltid føres i de voksnes journal og sakspapirer: At det har vært utført en kartleggingssamtale og av hvem. Brukerens egenvurdering. Behandlers vurdering. Om det er gitt samtykke til å oversende nødvendig informasjon til konsultasjonsteamet v/ koordinator for barn og unges psykiske helse på helsestasjonen (se pkt. 8. og 9.). Manglende samtykke skal alltid registreres. 5

6 6.1. Verktøy for å kartlegge og avdekke Tiltak Kartlegging (screening) av alle nybakte mødre for å avdekke fødselsdepresjon (EPDS). Behov som avdekkes følges opp av helsesøster og lege. Kartlegging av barnas situasjon (gjøres sammen med annen kartlegging av familiens situasjon). Kartlegge familiens behov med et barneperspektiv. Kartlegge bruk av rusmidler i svangerskap (Alkoholaudit*). Sørge for at alle gravide får god informasjon om risiko for alkoholskader på fosteret. Sette i verk tiltak der det er nødvendig. Opprette et konsultasjonsteam som kan konsulteres av barnehager, skoler og andre fagpersoner for kartlegging og drøfting av saker (anonymt eller med samtykke). Teamet kan også ta/delta i konsultasjoner med klienter. Målet er å få godt koordinerte tiltak raskt på plass. Når Ved 6 ukers kontroll Klienter som mottar sosialhjelp for rusrelaterte problemer. Klienter som gis vedtak om oppfølging i avdeling for psykisk helse. Ved konsultasjon med alle pasienter, med barn, som mottar behandling for psykiske og/eller rusrelaterte lidelser Så tidlig som mulig i- og evt. underveis i svangerskapet Møtes ved behov. Utføres av Helsesøster Sosialtjenesten i samarbeid med avdeling for psykisk helse. Fastlegen Dette kan legen gjøre selv eller sørge for at det blir gjort av sosialtjenesten eller helsestasjonen. Jordmor og lege. Ansvar for oppfølgingen forankres i tverrfaglig team. * Alkohol-audit er forkortning for Alcohol Use Disorder IdentificacationTest 6

7 7. Brukermedvirkning Vellykkede hjelpetiltak kjennetegnes av brukermedvirkning. Det er viktig at man tenker brukermedvirkning i alle ledd som denne planen omfatter. Under utarbeidelse av denne planen har Mental Helse ungdom i Vest Agder kommet med konstruktive innspill som man har forsøkt å ta hensyn til. Barn og ungdom må vite at de har en kontaktperson de kan henvende seg til når det blir vanskelig for dem. Det må være en kontaktperson som har ansvar for at det blir god samhandling mellom tiltakene som skal settes i gang. Vi ønsker at det lykkes med å bryte ned skillelinjene mellom barnevern, skole, helsetjeneste osv. Etatene må jobbe sammen og ikke skylde på hvem som har ansvar for hva. (Mental Helse Ungdom Vest-Agder) 8. Framgangsmåte om man ikke får samtykke Den som ser barn som utestenges fra nødvendig hjelp og oppfølging plikter å vurdere om forholdene er slik at saken må bringes videre til barnevernet Om kartleggingen av barnas omsorgsituasjon avdekker behov hos barna og brukeren motsetter å gi samtykke til samarbeid gjøres følgende: (avdekkes det akutte behov må saken håndteres deretter) Etter en uke skal saken tas opp på nytt med brukeren. Får man heller ikke denne gang samtykke skal behandler drøfte saken med sin overordnede. Om saken skal kunne legges bort uten at det er grunnlag for bekymringsmelding til barnevernet må det være samsvar mellom både overordnede og behandler sin vurdering. Dette skal da føres i journal og sakspapirer hvem som har gjort denne vurderingen og hva den bygger på. Er det grunn til å anta at omsorgssituasjonen er for dårlig og at barnet tar vesentlig skade av situasjonen sendes det bekymringsmelding til barnevernet i samsvar med de rutiner som gjelder i den aktuelle enheten. Dersom det skulle bli uenighet mellom institusjonens ansvarlige og det helsepersonell som ønsker å gi opplysninger, kan den som ønsker å gi opplysninger selv gå direkte til barnevern/sosialtjenesten, dersom ansvarlige ikke vil gå videre med opplysningene. (jfr. Rundskriv IS-8/2004, Sosial- og helsedirektoratet). Og hvis vi voksne vil, ser vi de barna som rammes av foreldrenes misbruk eller sykdom. Vi ser at de kommer uten matpakke på skolen. Vi ser at de kommer dårlig kledd midt på vinteren. Læreren kjefter på en utilpass tenåring, men spør kanskje ikke hva som skjer hjemme? Vi undrer oss over at barnet ikke deltar på fritidsaktiviteter eller skoleturer, men hvorfor spør vi ikke hvorfor foreldrene aldri stiller på foreldremøter eller fotballkamp. Noen ganger er det kanskje nødvendig å spørre to ganger, eller insistere på å få et svar et ordentlig svar. For barnas skyld må vi snakke om det. For barnas skyld må vi spørre. For barn må få lov til å være barn. De skal slippe å ta ansvaret som egentlig ligger hos de voksne. (Anniken Huitfeldt, Barne- og likestillingsminister, ) 7

8 9. Registreringsskjema for oppfølging og tiltak Sendes Helsestasjonen. Opplysningene følger barnets/ungdommens journal i Hspro Data (fylles ut av henviser) Navn og alder Telefon Søsken Foreldres navn (oppgi hvem som har foreldreansvaret) Andre omsorgspersoner Telefon Telefon Barnehage, skole og evt. klasse Kontaktperson Telefon Bakgrunn for ønske om oppfølging (bruk evt. også baksiden av arket) Oppfølging (for konsultasjonsteamet) Henvisning til annen instans, evt. søknad om støtte til tiltak. Hvordan ivaretas behovet for informasjon? Beskriv oppfølgingen. Rutiner for overgang barnehage, skole og klassetrinnn Evt. ansvarsgruppe Evt. individuell plan Samtykke omfang og varighet Rutiner for evaluering og kontakt med foreldre og behandlere Ansvar Ansvarlig kontaktperson for oppfølging Telefon Tidsperspektiv på tiltakene 8

9 10. Noen aktuelle hjelpetiltak ABUP Utredning og/eller behandling på spesialistnivå Veiledning og konsultative tjenester overfor kommunen Barnehager Foreldresamarbeid (foreldresamtaler, kontakt i hente- og bringesituasjoner) Observasjon av barnet Barnesamtaler Kartlegging Alle med og evt. TRAS Marte Meo veiledning Ansvarsgruppe (jobbe med sosial kompetanse, språkstimulering, at barnehagen kan være et fristed der barnet får omsorg og blir møtt på sine behov) Barnevernet Regnbuegrupper (oppfølgingsgruppe for barn av rusmisbrukere) PMTO (Parents managements training Oregon) MST (Multisystemisk terapi) Avlastningshjem Helsestasjonen og skolehelsetjenesten Jevnlige oppfølgingssamtaler med helsesøster Organiserte samtalegrupper for barn Samtaler med familieterapeut Familiesamtaler hos familieterapeut Marte Meo veiledning til foreldre, skoler og barnehager Svangerskapsomsorg Ansvarsgruppe Firfotmodellen (kartlegging) Skoler Alle har en psykisk helse. (undervisningsopplegg for U-skolen) Samtaler med sosiallærer Aktuelle tilpasninger av undervisning (IOP) Andre sosiale tiltak Zippys venner (styrking av psykisk helse i 1. klasse) Ansvarsgruppe Kjærlighet og grenser (rusforebygging i barneskolen) Sosialkontor Fritidskontakt Individuell plan Økonomiske støtteordninger Regnbuegruppe 9

10 11. Arbeidsmål og tiltak - Abeidsmål Konsultasjonsteamet har mandat, personell og ressurser til å være en drivkraft for planens anliggende i kommunen Arbeidet forankres i tverrfaglig team. Konsultasjonsteamet skal bestå av ruskonsulent ved sosialkontoret, en fra barnevernet, en fra voksenpsykiatrien og en famliekonsulent. De enkelte medlemmer får frigjort nødvendig tid til å ivareta dette arbeidet. Arbeidsmål Konsultasjonsteamet har nødvendig kompetanse innenfor det området planen omfatter. Konsultasjonsteamet gis mulighet til sammen å delta på minst ett aktuelt kurs innenfor planområdet. Konsultasjonsteamet setter av min. en dag pr. semester til egenutvikling og arbeid med prosedyrer og organisering. Arbeidsmål Alle som arbeider med barn og ungdom i kommunen har fokus på å se barn i den aktuelle målgruppen og kjenner til konsultasjonsteamet sitt ansvarsområde og kompetanse. Konsultasjonsteamet sørger for at alle enheter som arbeider med barn og ungdom får god informasjon om planen. Konsultasjonsteamet planlegger og gjennomfører en temadag, innenfor planområdet, for ansatte i aktuelle enheter i kommunen. Arbeidsmål Gravide i kommunen praktiserer 0-alkohol i svangerskapet. Alkohol-audit tas i bruk av jordmor og lege som en obligatorisk kartlegging for alle gravide i kommunen. Gravide i risikosonen gis nødvendig oppfølging. Arbeidsmål Det foreligger til enhver tid oversikt over brukerorganisasjonenes tilbud innenfor de områder planen omfatter. En gang pr. år inviterer konsultasjonsteamet aktuelle interesseorganisasjoner innenfor planens område til et drøftingsmøte om teamets arbeid. 10

11 12. Mer å lese De usynlige barna, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2008) Hva er galt med foreldrene mine? En håndbok for ungdom som har foreldre med psykiske problemer. Tytti Solantaus Antonia Ringbom, Voksne for barn Hvem kan hjelpe Jesper? Justyna Nyka/John Roald Pettersen, Voksne for barn, ISBN Hvordan hjelper jeg barnet mitt? Håndbok for foreldre med psykiske problemer. Tytti Solantaus Antonia Ringbom, Voksne for barn Når foreldre er psykisk syke Kate Melvik, Bjørg Eva Trymbo, Universitetsforlaget Pårørende en ressurs Veileder til samarbeid med pårørende psykiske helsetjenester Helsedirektoratet. ISBN Bestillingsnummer: IS 1512 Sammen om psykisk helse, Helsedepartementet Publikasjonsnummer: I-1088 Se meg nå, Faktakunnskap om vanlige barn med uvanlige livserfaringer, Redd barna ISBN Tiltaksplan for pårørende til mennesker med psykiske lidelser Sosial- og helsedirektoratet 02/2006. Bestillingsnr. IS 1349 Sosial- og helsedirektoratet, Rundskriv IS-8/2004; IS-5/2006 Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene Sosial- og helsedirektoratet Mars 2007, ISBN-nr Bestillingsnummer: IS-1405 På nett -organisasjonen Voksne for barn -organisasjonen Voksne for barn -ressurssenter ved Sørlandet sykehus - et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere - regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri tiltaksbasen for forebygging - barne-, ungdoms- og familieetaten - Midt-Norge kompetansesenter for rusfaget - hjemmeside for deg med en far eller mor med psykiske problemer Helsedirektoratets temaside om psykisk helse Helse- og omsorgsdepartementets satsing på barn av psykisk syke og/eller rusmiddelavhengige foreldre ingen pekefingere, bare svar på det du lurer på Helsedirektoratet god helse og omsorg for alle - Statens intitutt for rusmiddelforskning 11

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland

Barn som pårørende i Kvinesdal. Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Barn som pårørende i Kvinesdal Seminardag på Utsikten 18.10.13 v/jan S.Grøtteland Bakgrunn Landsomfattende tilsyn i 2008 De barna som har behov for tjenester fra både barnevern, helsetjenesten og sosialtjenesten

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse

Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune. Barn som pårørende. Intern-kontrollbeskrivelse Prosedyrebeskrivelse Mestringsenheten. Sandnes kommune Barn som pårørende Intern-kontrollbeskrivelse Utarbeidet av: Camilla Bauge, prosjektleder Side: 1/1 Vedlegg: 0 Godkjent av: Trude Lønning. Dato: 12.12.2012

Detaljer

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal?

..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? ..Og så kom det noen og spurte: Er mamma n din blitt gal? Erfaringer fra samarbeid rundt barn av psykisk syke foreldre i kommune og spesialisthelsetjeneste v / psyk. sykepleiere Ragnhild Smistad og Nina

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene

Samhandling på lang sikt. - Tilbake til kommunene Samhandling på lang sikt - Tilbake til kommunene De to som snakker Leder for barneverntjenesten i Bamble kommune: Dag Bratberg Seksjonsleder ved BUP Vestmar: Petter Langlo Dette er ikke beskrivelse av

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

INFORMASJON TIL FASTLEGER

INFORMASJON TIL FASTLEGER INFORMASJON TIL FASTLEGER Med rusreformen (01.01.2004) fikk leger en selvstendig rett å henvise pasienter til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbrukere (TSB). Dette er særlig viktig fordi

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for helsestasjonen og skolehelsetjenesten Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Versjon 23.10.2014 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2014 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon.

Helsepersonell har en posisjon som gjør det mulig å oppdage disse barna tidlig, og hjelpe dem ved å gi nødvendig oppfølging og informasjon. Barn som pårørende Bakgrunn Barns opplevelse av trygghet, tilfredshet og tilstrekkelig omsorg er sterkt knyttet til foreldrenes livssituasjon. Barn av pasienter som er alvorlig syke eller skadde kan derfor

Detaljer

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord

VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE. Tromsø, 25. November 2009. 07.12.2009 UiT, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Nord VELKOMMEN! SAMHANDLING OM DE MINSTE Tromsø, 25. November 2009 1 09.00 Velkommen ved Anette Moltu Thyrhaug, RBUP Nord 09.15 Familieråd ved regional koordinator Per Aandahl, Bufetat 10.15 Pause med kaffe

Detaljer

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande Kva skal gjerast og kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Koordinator Kari Vik Stuhaug, Barn som pårørande i Klinikk for psykisk helsevern 1 Superhelten Sara 19.10.2015

Detaljer

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse.

Bedre for barn. Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland. www.tysver.kommune/helse. Bedre for barn Bedre tverrfaglig innsats for barn som lever i familier med rusproblemer. Tysvær kommune, Rogaland www.tysver.kommune/helse.no bedre oppvekst for barn For å skape bedre forhold for barn

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter. Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill

Individuell plan for palliative pasienter. Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill Individuell plan for palliative pasienter Kompetanseprogram i palliasjon 20.09.11. Kristin Eikill Individuell plan St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Syke folk, er redde folk. De leter etter ett legemiddel

Detaljer

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres

Barna av psykisk syke må ses og ivaretas på en systematisk måte: Barna må identifiseres Utkast til retningslinje for Allmennpsykiatrisk klinikk: Barn av psykisk syke foreldre 1. Bakgrunn I dag finnes det mye kunnskap om hvordan det er å vokse opp med foreldre som har alvorlig psykisk sykdom.

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie

Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie Steinkjer kommune Tjenesteenhet Barn og familie - Svangerskapsomsorgen - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Forebyggende familieteam - Fysio og ergoterapitjenesten for barn - Åpen barnehage Helsestasjon

Detaljer

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst )

KoRus-Øst. (Kompetansesenter rus region øst ) KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst ) www.rus-ost.no KoRus-Øst er lokalisert i Sykehuset Innlandet HF, Kjonerud kompetansesenter, Ottestad KoRus-Øst er ett av syv kompetansesentre i et landsomfattende

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken

Nettverksamling. Ungdom, samhandling og mestring. 4. + 5. april 2013. Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Nettverksamling Ungdom, samhandling og mestring 4. + 5. april 2013 Wenche P. Dehli, klinikkleder, barn og familieklinikken Helse - sosial Problemet: Økende psykososiale helseproblemer hos unge, vanskelig

Detaljer

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK

FOKUSOMRÅDER, EKSISTERENDE TILTAK 1 Temaplan RUSPOLITISK PLAN 2010-2013 Uttalelse fra n, Levanger kommune 1. Planens struktur, språk layout Planen er meget oversiktlig godt strukturert.(kollonner for ansvar kostnad bør utvides litt) Planen

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune

BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen. Arendal kommune BARN SOM PÅRØRENDE en pålagt del av helsehjelpen Arendal kommune Arendal kommune Organisasjonskart - helse Nettverksgruppen for barneansvarlige i Arendal kommune Nettverket ble satt sammen for ca 2 år

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag

Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag Lavterskelkonferanse, Holmen fjordhotell 8. juni 2015 Førsteamanuensis dr. juris Alice Kjellevold Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag I offentlige dokumenter er det nå gjennomgående at pårørende

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER

OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER OPPFØLGING AV FRAVÆR VED SKOLER I BERGEN RETNINGSLINJER OG RUTINER Formål Tidlig intervensjon skal hindre at elever opparbeider seg et høyt ugyldig fravær Bistå skolene med tiltakskjede som ivaretar den

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland

PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland Psykiatrisk Senter Ytre Helgeland PROSJEKTBESKRIVELSE: Barn som pårørende, DPS Ytre Helgeland 1. Innledning Ved DPS Ytre Helgeland har prosjektet Barn som pårørende som hovedmål å fange opp samt tilby

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET

STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET STRATEGIPLAN FOR MODELLKOMMUNEFORSØKET v/ Hilde Pedersen Modellkommuneforsøket er et landsomfattende prosjekt i regi av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet. Det er 26 kommuner som deltar. Satsingen

Detaljer

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Film om Line, del 1 Barneansvarlige sier: «Nå kan vi ikke lenger bare snakke

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig????

Helsestasjonen. Hva gjør vi egentlig???? Helsestasjonen Hva gjør vi egentlig???? Risør helsestasjon Ansatte på helsestasjonen 5 helsesøstre (2,93 stilling + 0,5 stilling tilknyttet asylmottaket) 1 jordmor (0,5 stilling) 1 sekretær (0,8 stilling)

Detaljer

BARNEANSVARLIGE PÅ ABK

BARNEANSVARLIGE PÅ ABK BARNEANSVARLIGE PÅ ABK NY LOV PR. 1/1-2010 HELSEPERSONELLOVEN 10a: Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta barn som pårørende. Behov for informasjon og nødvendig oppfølging av barn (0-18 år) ifht

Detaljer

Dalane seminaret 04.12.15

Dalane seminaret 04.12.15 Lisa 5 år, har en syk mor og er redd for at hun skal dø Hvem snakker med Lisa? Leder FoU enheten/barn som pårørende arbeidet ved SUS Gro Christensen Peck Dalane seminaret 04.12.15 Barn som pårørende Filmen

Detaljer

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering

Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Familieprogram ved Avdeling for Psykosebehandling og rehabilitering Side 2 av 11 Innledning Inndeling og innhold vurderes og revideres fortløpende. Konstruktive innspill fra poster/enheter/samarbeidspartnere

Detaljer

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus

«Jeg er gravid» Svangerskap og rus «Jeg er gravid» Svangerskap og rus Oppfølging og rutiner TWEEK-verktøyet FRIDA-prosjektet Rusvernkonsulent Lise Vold Jordmor Solfrid Halsne FRIDA tidlig samtale med gravide om alkohol og levevaner Prosjekter

Detaljer

Barneblikk-satsingen Ålesund

Barneblikk-satsingen Ålesund Barneblikk-satsingen Ålesund Utvikling av lavterskeltilbud i Ålesund for gravide og småbarnsfamilier med rus eller psykiske vansker Koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge, HMR Oppdrag

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk

HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? når mor eller far til dine barn er syk HVA NÅ? Når en mor eller far blir alvorlig syk eller ruser seg, fører dette vanligvis til store utfordringer for den andre forelderen. Dette er en brosjyre

Detaljer

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier

Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Erfaringer med tverrfaglig arbeid rundt barn som pårørende og deres familier Husk barnet - Bodø, 18. mars 2014 Solveig Vilhelmsen, koordinator og foreldreveileder Mørkved Familiesenter Solveig.vilhelmsen@bodo.kommune.no

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE

INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE 1 INNHOLD INFORMASJON TIL SØKER. SØKNAD OM INDIVIDUELL PLAN FOR BARN-OG UNGE I RYGGE KOMMUNE FORANKRING AV INDIVIDUELL PLAN KRITERIER FOR RETT TIL INDIVIDUELL

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose

Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Behandlingslinje for tidlig intervensjon ved schizofreni og nyoppdaget psykose Et strategisk verktøy Bergen 09.09.2010 Disposisjon Hvorfor behandlingslinjer Hva er en behandlingslinje Utarbeiding av Behandlingslinje

Detaljer

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag

Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Familieambulatoriet i Nord-Trøndelag Målgruppe Gravide og/eller blivende fedre med psykososiale og rusrelaterte problemer Gravide som bruker legemidler og er bekymret for fosteret. Gravide og/eller blivende

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Til helsepersonell behandlere og praktikere Dette skrivet er laget til deg som er helsepersonell og kanskje også behandler. Her finner du kunnskap og informasjon

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnehage. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnehage Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter Rus Midt-Norge Prosjekt om koordinering av tjenesteytingen til mennesker med psykiske problem og ruslidelser i kommunen Av Rita Valkvæ 13.05.2013 Avdelingsleder Møre og Romsdal

Detaljer

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland

Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Et informasjonsskriv til ansatte i barneverninstitusjoner om BUP poliklinikkene i Hedmark og Oppland Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) gir behandlingstilbud til barn og unge og deres familier.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell

Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere. Tett oppfølging fra tverrfaglig personell Tilbakeholdelse i institusjon av gravide rusmiddelmisbrukere 6-2a Skjermet Enhet for gravide rusmiddelmisbrukere ved Borgestadklinikken Vi har som mål å: Skape en god relasjon til den gravide kvinnen Skjerme

Detaljer

Fastlegen og individuelle planer

Fastlegen og individuelle planer Moss kommune Fastlegen og individuelle planer Knut Michelsen Kommuneoverlege i Moss NSH 15.september 2005 Lovhjemmel individuell plan først og fremst i: Pasientrettighetsloven 2-5 Pasientrettighetsloven

Detaljer

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen

anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen anne.landheim@sykehuset-innlandet.no innlandet.no ROP-retningslinjen Dagsorden Om ROP-retningslinjen Om implementeringstiltakene Elektronisk Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Bakgrunn Høy

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012

ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene. Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 ROP-retningslinjen De viktigste anbefalingene Publisert 19. desember 2011 Lansert 13. mars 2012 Hvem gjelder retningslinjen for? Personer over 18 år Personer med alvorlig og mindre alvorlig psykisk lidelse

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL. Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal. Aurland kommune Vangen

BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL. Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal. Aurland kommune Vangen BARN SOM PÅRØRANDE AURLAND, LÆRDAL OG ÅRDAL 2017-2021 Eit samarbeid mellom kommunane Aurland, Lærdal og Årdal Aurland kommune Vangen 1 57 63 29 02 Plan for BARN SOM PÅRØRANDE i Aurland, Lærdal og Årdal

Detaljer

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN

SØKNAD INDIVIDUELL PLAN SØKNAD INDIVIDUELL PLAN -en` port inn Informasjon om individuell plan Prosedyre for søknad Søknadsskjema Samtykke erklæring HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument. Alle som har behov for

Detaljer

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten

Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Pasientens barn er alles ansvar - barn som pårørende i helsetjenesten Høstkonferansen i Telemark 2015 Vrådal, 20.10.2015 Eivind Thorsen, fagrådgiver i BarnsBeste BarnsBeste - Nasjonalt kompetansenettverk

Detaljer

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat

Juridiske aspekter. TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Juridiske aspekter TIGRIS, 14. mars 2012 Kristin Albretsen kommuneadvokat Definisjoner Generell lov contra særlov Generell taushetsplikt Profesjonsbestemt taushetsplikt Hva er taushetsplikt? Lovforbud

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune

Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo. Manual for barnevern. Oslo kommune Behandlingslinjen for barn og unge med ADHD i Oslo Manual for barnevern Oslo kommune Behandlingslinje for barn og unge med ADHD i Oslo Oslo Universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF, Diakonhjemmet

Detaljer

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt:

Metodebok: Helsestasjonen. Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Metodebok: Helsestasjonen Kapittel: Svangerskapsomsorga og barselomsorga. Dato: 2015 Iverksatt: Prosedyre: Oppfølging av risikoutsatte barn Neste revisjon: Ansvarlig for neste revisjon: Leiande helsesøster.

Detaljer

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015

Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Versjon 30.10.2015 Oversikt over rapportering av barnevernsdata for 2015 Fra og med statistikkåret 2013 vil all rapportering av data på barnevern (KOSTRA skjema 15) være basert på filuttrekk fra fagsystem.

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Notat Til : Bystyrekomite for oppvekst og utdanning Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/887-4 H20 DRAMMEN 13.01.2009 BARN AV PSYKISK PSYKE OG ELLER RUSMISBRUKENDE FORELDRE Bakgrunn

Detaljer

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten

Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Helsepersonell, nyansatte og studenter i spesialisthelsetjenesten Hva sier helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven når barn er pårørende? Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld?

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

Nærmiljøbasert TSB for ungdom

Nærmiljøbasert TSB for ungdom Nærmiljøbasert TSB for ungdom Et samarbeidsprosjekt mellom Verdal kommune og ARP(Avdeling for Rusrelatert Psykiatri) Psykologspesialist Eva Karin Egseth (ARP) Seksjonsleder Rune Ingebrigtsen (ARP) Ruskoordinator

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15

Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15 Hvordan bidrar satsningen med psykologer i kommunen til bedre psykisk helsearbeid i Vågan kommune? NAPHA 18.11.15 Aller først: If you have no head use overhead! If you have no point use powerpoint! Kommunepsykolog

Detaljer

Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet?

Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet? Sørlandet sykehus et foregangssykehus i Barn som pårørende arbeidet? Siren Wetrhus Knutsen Foretakskoordinator for barn som pårørende- arbeidet ved SSHF 24.03.2017 Foretakskoordinator for barn som pårørende

Detaljer

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen

Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Samspill med barnevernet på tvers - utfordringer bl.a i forhold til taushetsplikten. Barnevernets rolle i samhandlingsreformen Barnevernstjenesten i Bodø ved Bjørg Hansen Barnevernstjenesten i Nordland

Detaljer

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II

Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II de som har 14.september 2011 Vedlegg punkt 8.2 Barn som pårørende. Vedlegg til Nasjonal Strategigruppe II for psykisk helsevern og TSB «Hvordan gjøre pårørende til en ressurs?» 1 Arbeidsgruppen som har

Detaljer

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker

BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker BARNEBLIKK - lavterskelsatsing for gravide og småbarnsfamilier som omfattes av rus eller psykiske vansker Mai 2017, koordinator Mette Grytten, Psykisk helsevern for barn og unge H-dir. sin definisjon av

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet

..hindre eller begrense sannsynligheten for at...legges vekt påp. at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sitt rusmiddelmisbruk barnet Skjermet enhet Enhet for gravide rusmiddelsmisbrukere Tilbakeholdes etter 6-2a i LOST 7 plasser; 4 plasser til Helse SørS 3 plasser til andre regioner Ragnhild Myrholt 30.05.07 MÅL..hindre eller begrense

Detaljer

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN

RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN RETTIGHETER I PSYKISK HELSEVERN for deg under 16 år IS-2131 1 Rett til å få helsehjelp Rett til vurdering innen 10 dager Hvis du ikke er akutt syk, men trenger hjelp fra det psykiske helsevernet, må noen

Detaljer

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16

PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 PSYKOSOSIAL OPPFØLGING AV FLYKTNINGER OG ASYLSØKERE 17.02.16 HELSEUTFORDRINGER I ET KOMMUNEPERSPEKTIV ERFARINGER OG UTFORDRINGER MED OPPBYGGING AV TILBUD TIL FLYKTNINGER OG ASYLANTER I STEINKJER Steinkjer

Detaljer

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling»

Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» Tidlig intervensjonssatsingen «Fra bekymring til handling» 1) Veilederen 2) www.tidligintervensjon.no 3) Opplæringsprogrammet, Tidlig Inn 4) MI 5) Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) 6) Foreldrestøtte 7) Annet?

Detaljer

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND

FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND FORSTERKET HELSESTASJON KRISTIANSAND Når ble forsterket helsestasjon etablert? 1993 et prosjekt Bjørg Hjerkinn - lege Sosionom, Jordmor og helsesøster Organisering Kommunalt tilbud Oppvekstsektor Familiens

Detaljer

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende

Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet Tiltak for barn som er pårørende Bedre føre var, -enn etter snar FøreVar- prosjektet 24.11.09 Tiltak for barn som er pårørende 3-årig prosjekt i Helse Nord, 2009-2011 Prosjektleder Bjørg Eva Skogøy Erfaringskonsulent Elisabeth Heldahl,

Detaljer

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN

MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN Rev. 26.11.09 MELDING OM BEHOV FOR INDIVIDUELL PLAN - Informasjon om individuell plan - Prosedyre for melding - Meldingsskjema - Erklæring om samtykke HVA ER EN INDIVIDUELL PLAN? er et samarbeidsdokument

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner

Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Sped- og småbarn i risiko; kunnskap, samhandling og visjoner Siw Lisbet Karlsen, seniorrådgiver BUFetat Kjersti Sandnes, psykologspesialist og universitetslektor RBUP Sensitiv omsorg Når foreldrene opplever

Detaljer

Fagdag barn som pårørende

Fagdag barn som pårørende Fagdag barn som pårørende Steinkjer rådhus 20.10.2016. Mette Holte, koordinator Barn som pårørende Britt Helen Haukø, psykiatrisk sykepleier Tema Innledning Lovverk Kunnskapsbaserte fagprosedyrer i Helse

Detaljer

Barn som pårørende. helsepersonell?

Barn som pårørende. helsepersonell? Barn som pårørende -ivaretar du din plikt som Helsepersonellkurs 27.03.17 Nina Almås, Barneansvarlig og Fagleder, Skogli Helse og Rehabsenter Lillehammer helsepersonell? Barneansvarlig i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune

Håndbok I møte med de som skal hjelpe. Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Håndbok I møte med de som skal hjelpe Recoveryverksteder Ett samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Asker kommune Hvis jeg var din beste venn. Si aldri at «sånn har vi det alle sammen»,

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune. MOTTAirf. eju( N ROIVINA014E. Tjenestebesk.velse Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, Bjugn kommune MOTTAirf eju( N ROIVINA014E Tjenestebesk.velse Innledning Rusarbeideti Bjugnkommuneskalværeorganisertsammenmedpsykiskhelsearbeid. Tjenestenbøri dennesammenhengendrenavn.

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2

Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 2 Avtale om samhandling mellom Dønna kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer